Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea Turism i alimenta ie public


Varianta 92
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (30 de puncte)
I.1.Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Cererea turistic se particularizeaz prin faptul c :
a. se identific în totalitate cu consumul turistic;
b. are un grad mai ridicat de spontaneitate în compara ie cu cererea de m rfuri;
c. nu este o func ie a veniturilor disponibile i a timpului liber al popula iei;
d. produsul turistic se consum periodic la aceea i destina ie a c l toriilor turistic
2. Diferentiala semantica este o metod de scalare utilizat pentru:
a. evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli;
b. evaluarea opiniilor despre un anumit produs/serviciu;
c. evaluarea preferin elor pentru un anumit produs/serviciu;
d. evaluarea comportamentului poten ialilor turi ti;
3. Strategie de pre în func ie de concuren este:
a. strategia inov rii;
b. strategia smântânirii;
c. strategia tarifului sc zut;
d. strategia supravie uirii;
4. Produsele care sunt constituite din toate genurile de servicii de baz i servicii auxiliare
sunt produse:
a. compuse
b. simple
c. integrale
d. de ordin istoric
5. Compartimentul de Incoming din cadrul ageb iei „Sandu OJT” are ca atribu ie:
a. contactarea de spatii de cazare la hoteluri i sta iuni din str in tate;
b. contactarea spatiilor de cazare cu prestatorii interni;
c. asigurarea de programe turistice externe pentru cet enii români;
d. vânzarea de pachete de servicii turistice penstru diferite destina ii externe;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dacã aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals. (10p.)
a. Publicitatea are ca scop informarea clientelei poten iale în leg tur cu existen a pe
pia a unui produs sau serviciu turistic.
b. Un avantaj al sistemului de distribu ie direct este lansarea cu u urin pe pia a
produselor turistice de tip entit i geografice.
c. În turismul interna ional, calea extensiv de dezvoltare a pie ei presupune sporirea
încas rilor medii ob inute de la un turist str in.
d. Turistul care cump r un produs finit, bine integrat, la un pre determinat, beneficiaz
de produs turistic forfetar.
e. Modelul Fishbein-Rosenberg este o metod scalar utilizat pentru evaluarea
atitudinii.

1
Prob scris la Marketing Varianta 92
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate criterii de clasificare a produselor turistice, iar în


coloana B, tipuri de produse turistice. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte
dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B.
(10p)
A - criterii de clasificare a produselor turistice B - tipuri de produse turistice
1. num rul de persoane c rora le sunt adresate a. ocazionale (nondurabila)
2. durata ofertei b. extrasezon
3. perioada din an în care se desf oar c. de ordin cultural
4. modul de derulare d. în circuit
5. motiva ia care le genereaz e. individuale
f. simple

Subiectul II (30 de puncte)


1. Prezenta i categoriile de clien i care se diferen iaz în func ie de viteza de adoptare a
unui produs nou. (10 p)

2. Prezenta i st rile prin care poate trece cererea turistic . (8p)

3. Defini i cercetarea de pia . (2p)

4. Enumera i cinci atribu ii al compartimentului OUTGOING (10p)

Subiectul III (30 de puncte)


Alc tui i un eseu cu titlul „Ciclul de via al produselor turistice”, dup urm toarea
structur de idei:
- conceptul i structura ciclului de via
- definirea fiec rei faze a ciclului de via comercial al produselor turistice i
eviden ierea a dou particularit i ale produsului turistic în fiecare etap
- eviden ierea a dou avantaje (utilitatea) ale cunoa terii procesului de formare a
ciclului de via al produselor turistice

2
Prob scris la Marketing Varianta 92
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public