Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea Turism i alimenta ie public


Varianta 93
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (30 de puncte)


I.1.Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Scala nominal are una dintre urm toarele caracteristici:
a. punctul de origine are semnifica ie;
b. permite multiplic ri i diviz ri cu un num r;
c. permite clasific ri;
d. permite ordon ri;
2. Elementele de atractivitate ale ofertei turistice se caracterizeaz prin faptul c :
a. au aceea i valoare turistic în tot cursul unui an calendaristic;
b. au aceea i ordine de importan în procesul de satisfacere a nevoii turistice;
c. nu au aceea i valoare turistic în întregul an calendaristic;
d. nu pot fi asociate cu condi iile de clim
3. Segmentarea turi tilor dup varsta include:
a. tineret i maturi
b. vacan ieri i turi ti na ionali
c. turi ti în tranzit i vacan ieri
d. oameni de afaceri i turi ti interna ionali
4. Pentru clien ii care solicit produse turistice mai pu in elaborate i la pre uri sc zute se
aplic strategia:
a. strategia de pia a turistului de lux;
b. strategia de pia a turistului de mijloc;
c. strategia de pia a turistului de mas ;
d. strategia tarifelor diferen iale;
5. Oferirea de agende i calendare reprezint un instrument promo ional specific:
a. publicit ii;
b. rela iilor publice;
c. promov rii vânz rilor;
d. for elor de vânzare:

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dacã aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals. (10p.)
a. În alegerea mediului publicitar trebuie avut în vedere gradul de cuprindere a
clientelei.
b. Canalul scurt apeleaz la touroperatori care dup constituirea produsului turistic îl
vând altor agen ii în vederea revânz rii
c. Etapa lans rii unui nou produs necesit eforturi de marketing importante pentru
dezvoltarea cererii primare.
d. Faza de cre tere se caracterizeaz prin faptul c produsul turistic atinge un avansat
grad de uzur moral .
e. Organizarea unui compartiment de marketing dup criteriul pie elor se realizeaz
atunci când întreprinderea ofer produse diferite între ele.

1
Prob scris la Marketing Varianta 93
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate forme de prezentare a pre urilor, iar în coloana B,
explicitarea acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A i literele corespunz toare din coloana B.
(10p)
A B
1. tax a. pre ul unui drept de folosin
2. chirie b. pre ul unui credit
3. impozit c. pre ul dobândirii unui drept
4. dobând d. pre ul serviciilor de intermediere
5. comision e. pre ul unui privilegiu
6. tarif

Subiectul II (30 de puncte)


1. Enumera i 5 tr s turi ale form rii i evolu iei pre urilor în turism (10 p)

2. Enumera i condi iile unei segment ri eficiente a pie ei turistice (8p)

3. Caracteriza i pe scurt categoriile de produse turistice rezultate în urma utiliz rii matricei
BCG (12p)

Subiectul III (30 de puncte)


Alc tui i un eseu cu titlul “Distribu ia produsului turistic” în care s urm ri i:
- eviden iarea celor dou sisteme de distribu ie utilizate în turism
- prezentarea a câte trei avantaje şi două dezavantaje pentru fiecare dintre cele
două sisteme de distribuŃie evidenŃiate
- clasificarea canalor de distribu ie structurate în func ie de aria geografic acoperit

2
Prob scris la Marketing Varianta 93
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public