Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E
Filiera: Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea Turism i alimenta ie public
Varianta 94
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (30 de puncte)
I.1.Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Printre particularit ile cererii turistice se num r
a. cererea turistic are un grad mai ridicat de spontaneitate in compara ie cu
cererea de m rfuri ;
b. are un caracter rigid ;
c. cererea turistic nu este dependent de veniturile mari ale popula iei , ci doar
de motiva ia existent ;
d. cererea turistic nu este influen at sezonalitatea ofertei turistice.
2. Limita inferioar a tarifelor produselor turistice se stabile te în func ie de:
a. concuren ;
b. costurile de produc ie;
c. un anumit nivel al preten iilor sub care clientul nu mai este încrez tor în
calitatea produsului respectiv;
d. un anumit nivel peste care turi tii nu i-ar mai permite s achizi ioneze
produsul;
3. Dup obiectul s u, publicitatea este:
a. publicitate la nivelul agen iilor de turism;
b. publicitate institu ional ;
c. publicitate la nivel na ional;
d. publicitate care se adreseaz intermediarilor;
4. Procesul de adoptare de c tre consumatori a noilor produse implic parcurgerea mai
multor etape, între care:
a. etapa promo ional ;
b. etapa de lansare a noului produs,
c. etapa de memorare;
d. etapa de evaluare;
5. Coordonarea activit ii întreprinderii turistice de c tre un director comercial na ional
care are în subordine directori comerciali regionale presupune organizarea
compartimentului de marketing dup criteriul:
a. geografic;
b. pie elor;
c. func ional;
d. produselor;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dacã aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals. (10p.)
a. Între criteriile ce stau la baza alegerii unui mediu publicitar nu se reg se te modul de
comercializare al produsului turistic.
b. Distribu ia direct presupune utilizarea unui num r limitat de agen ii de turism.
c. Cale intensiv de dezvoltare a pie ei întreprinderii turistice const în sporirea
încas rilor medii ob inute de turist.
d. Consumul turistic nu vizeaz cheltuieli de agrement.
e. Dimensiunile unei pie e turistice sunt date de pre ul produsului turistic.

1
Prob scris la Marketing Varianta 94
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate criterii de segmentarea a pie ei turistice, iar în coloana
B, tipuri de turi ti. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana
A i literele corespunz toare din coloana B.
(10p)
A Criterii de segmentarea a pie ei turistice B Tipuri de turi ti
1. nivel de educa ie a. na ionali
2. atitudinea fa de risc b. de lux
3. zone teritoriale c. func ionari
4. stil de viata d. ignoran i
5. atitudinea fa de ofert e. alocentri ti
f. cheltuitori

Subiectul II (30 de puncte)


1. Eviden ia i formele strategiei de penetrare a pie ei specifice cuplului produs-pia (8p)

2. Prezenta i strategiile de pre în func ie de cerere-ofert . (6p)

3. Prezenta i produsul turistic tip „eveniment” (6p)

4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos referitoare la “Forme de


prezentare a pre ului”. Completa i c su ele goale cu informa iile care lipsesc. (10p)

Pre uri sub form de

Subiectul III (30 de puncte)


Alc tui i un eseu cu titlul „Reducerile de pre uri – modalitate important a promov rii
vânz rilor”, în care s urm ri i:
- enumerarea modalit ilor de promovare a vânz rilor (exceptând reducerile de pre )
- formele reducerilor de pre
- eviden ierea a trei obiective ale reducerilor de tarife în turism
- eviden ierea a trei situa ii în care reducerile de tarife pot fi periculoase

2
Prob scris la Marketing Varianta 94
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public