Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
Proba E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public

Varianta 96

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. (30 puncte)


Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p.)
1. Ansamblul de activit i, prin intermediul c rora se asigur culegerea, analiza i utilizarea
datelor în vederea adopt rii deciziilor de marketing, reprezint :
a. cercetarea de pia
b. politica de distribu ie
c. politica de promovare
d. segmentarea pie ei
2. Compartimentul de Outgoing are urm toarele atribu ii:
a. contactarea spa iilor de cazare cu prestatorii interni
b. promovarea produselor române ti
c. contactarea spa iilor de cazare la hoteluri i sta iuni din str in tate
d. studii de marketing ale produselor turistice din România
3. Scala reprezint :
a. activitatea de construire a scalelor
b. instrumentul cu ajutorul c ruia se realizeaz m surarea
c. procesul de exprimare simbolic a caracteristicii unui fenomen
d. instrumentul de m surare a eficien ei activit ii agen iei de turism
4. Canalele de distribu ie care vând în exclusivitate produsele turistice proprii sunt:
a. deschise
b. restrictive
c. mixte
d. integrate
5. Informa iile ob inute în cercetarea de pia sunt folosite pentru:
a. decizie, autoritate, planificare,evaluare
b. decizie, dezvoltare, planificare, control
c. dezvoltare, autonomie, planificare, control
d. planificare, autoritate, gestiune, control

1.2. În coloana A sunt enumerate diferite criterii de clasificare a produselor turistice, iar în
coloana B, exemple aferente acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte
dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (10p.)
A. Criterii de clasificare a produselor turistice B. Exemple
a. de grup
1. num r de servicii pe care le integreaz
b. itinerant (de o zi)
2. motiva ia care le genereaz
c. de ordin sportiv
3. durata ofertei
d. non-durabile
4. durata sejurului
e. compuse
5. num r persoane c rora le sunt adresate
f. ocazionale

Prob scris la Marketing 1 Varianta 96


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

1.3. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c,d,e) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (10p.)
a. Produsele “vedet ” sunt produse aflate în faza de maturitate.
b. Serviciul de cazare este unul dintre serviciile de baz con inute de produsul turistic.
c. Canalul de distribu ie care apeleaz la touroperatori i care, dup constituirea produsului
turistic, îl vând direct publicului, este denumit canal mediu de distribu ie.
d. Produsele “puncte critice” sunt p strate în via mai mult din iner ie.
e. Publicitatea la locul vânz rii se poate realiza i prin intermediul panourilor.

SUBIECTUL II. (30 puncte)


II.1. Prezenta i, pe scurt strategiile de pre , în func ie de concuren (orientarea politicii de
pre , în func ie de concuren ). (8p.)
II.2. Defini i publicitatea i eviden ia i patru dintre obiectivele (scopurile) publicit ii. (10p.)
II.3. Eviden ia i patru dintre atribu iile compartimentului incoming. (8p.)
II.4. Schema de mai jos se refer la segmentarea clientelei în func ie de ciclul de via
familial . Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi
c su ele goale cu informa iile care lipsesc. (4p.)

Segmentarea clientelei în raport cu ciclul de


via familial , împarte clientela în:

celibatari

SUBIECTUL III. (30 puncte)


Realiza i un eseu cu tema: „Cererea şi oferta - componente ale pieŃei turistice”. La realizarea
acestui eseu, se vor avea în vedere urm toarele:
 defini ia pie ei turistice;
 enumerarea particularit ilor ofertei turistice;
 prezentarea, pe scurt, a dou dintre particularit ile ofertei turistice;
 eviden ierea determinan ilor cererii;
 eviden ierea determinan ilor ofertei;
 indicarea formulei de calcul a coeficientului de elasticitate, în func ie de venit, cu
explicitarea termenilor.

Prob scris la Marketing 2 Varianta 96


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public