Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
Proba E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public

Varianta 97
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. (30 puncte)


Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p.)
1. Elasticitatea cererii turistice se exprim prin:
a. coeficientul de elasticitate
b. cota de pia
c. cota relativ de pia
d. indicele Laspayres
2. Modelul Fishbein-Rosenberg este o metod scalar utilizat pentru evaluarea:
a. preferin elor pentru un anumit produs/serviciu
b. opiniilor despre un anumit produs/serviciu
c. comportamentului poten ialilor turi ti
d. atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli
3. În faza de lansare:
a. profitul cunoa te o cre tere
b. costurile ating cel mai înalt nivel
c. vânz rile ating niveluri mari
d. costurile sunt mici
4. Cererea negativ este o form de manifestare a cererii, care se caracterizeaz prin:
a. existen a cererii pentru produsele existente pe pia
b. existen a dorin ei de cump rare, dar neexisten a produsului turistic
c. lipsa informa iilor despre produsul turistic respectiv
d. manifestarea unei adversit i fa de produsele oferite pe pia
5. Preciza i care dintre urm toarele afirma ii nu reprezint un scop al publicit ii:
a. atenuarea unor elemente negative ale produsului sau serviciului
b. crearea sau schimbarea atitudinii publicului consumator
c. introducerea unui produs/serviciu sau a unei idei pe pia
d. schimbarea de imagine a unui produs/serviciu, a unei m rci sau a unei firme

6. În coloana A sunt enumerate tipuri de cercet ri de marketing, iar în coloana B, criterii


dup care se clasific cercet rile de marketing. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile
corecte dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B.
(8p.)
A. Tip de cercetare de marketing B. Criterii de clasificare
1. cercetare explicativ a. în func ie de frecven a desf ur rii lor
2. cercetare periodic b. dup tipul informa iilor generate
3. cercetare de birou c. dup locul de desf urare a cercet rii
4. cercetare calitativ d. în func ie de obiectivul cercet rii
5. cercetare fundamental

Prob scris la Marketing 1 Varianta 97


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

7. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (12p.)
a. Prin segmentarea pie ei turistice se în elege procesul de divizare a acesteia, pe baza
unor criterii, în mai multe compartimente distincte, omogene, deosebirile dintre ele
fiind evidente.
b. Printre atribu iile compartimentului INCOMING se num r i contractarea spa iilor de
cazare cu prestatorii interni.
c. Substituirea se refer la utilizarea ofertei în alte scopuri (congrese, afaceri) decât cel
sezonier.
d. Produsele “puncte critice” au posibilitatea de a- i reveni, de a fi profitabile.
e. Cererea de m rfuri prezint o spontaneitate mai ridicat decât cererea de servicii
turistice.
f. Canalele de distribu ie integrate sunt accesibile numai agen ilor acredita i.

SUBIECTUL II. (30 puncte)


II.1. Explica i caracterul rigid al ofertei. (2p.)
II.2. Defini i ciclul de via . Caracteriza i fazele acestuia. (10p.)
II.3. Prezenta i produsele turistice „la cheie” i produsele turistice particulare. (8p.)
II.4. Prezenta i clasificarea canalelor de distribu ie dup num rul de intermediari. (6p.)
II.5. Schema de mai jos se refer la organizarea compartimentului de marketing, dup criterii
func ionale. Reprezenta i, pe foaia de examen aceast schem . Completa i apoi c su ele
goale cu informa iile care lipsesc. (4p.)

Vicepre edinte de
marketing

Director
administrativ
de marketing

SUBIECTUL III.(30 puncte)


Realiza i un eseu cu tema: „Politica de pre – component de baz a mix-ului de marketing”.
La realizarea acestui eseu, se vor avea în vedere urm toarele:
 prezentare a cinci forme de prezentare a pre ului
 prezentarea, pe scurt, a strategiilor de pre , în func ie de poten ialul economic al
consumatorului.
 prezentarea, pe scurt, a strategiilor de pre , în func ie de cerere-ofert

Prob scris la Marketing 2 Varianta 97


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public