Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Prof. Nidelea Irina Veronica


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu
Data: 26.11.2018
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul (titlul lecţiei): Sărbătoarea, timp sfințitor și de bucurie
Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Durata lecţiei: 50 min.
Competențe operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
C1: să definească sărbătoarea;
C2: să definească sărbătoarea religioasă;
C3: să clasifice sărbătorile religioase;
C4: să explice cum se petrece o zi de sărbătoare religioasă de către un creştin.
Competențe formativ-educative:
- să conştientizeze importanţa şi necesitatea participării la slujbele Bisericii, în duminici și sărbători.
Strategia didactică:
-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: calendarul bisericesc de perete, icoane, prezentare ppt;
-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, problematizarea, argumentarea, exerciţiul, lectura;
-       formele de organizare a clasei: frontal, individual, lectura individuală.
Bibliografia:
-         Liturgica teoretică, Pr. Ene Branişte, Editura „Credinţa noastră", Bucureşti, 1997;
-         Dicţionar religios, Ion M. Stoian, Editura Garamond, Bucureşti, 1995;
-         Patericul, Episcopia Ortodoxă Română Alba-Iulia, 1997;
-         Liturghia: Cerul pe Pământ, Sfântul Ioan din Kronştadt, Editura Deisis, Sibiu, 1996;
-         Mineiul pe Decembrie, ediţia a şasea, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1991;
-         Metodica predării religiei, Prof. Monica Opriş, Reîntregirea, Alba Iulia, 2000;
-         Credinţa ortodoxă, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1996.
Nr. Evaluare
Metode şi Mijloace de Forme de
crt Etapele lecţiei C. op. Conţinutul instructiv - educativ
procedee învăţământ organizare
.
salutul;
Momentul - rugăciunea Tatăl nostru; Activitate
Conversaţia
1. organizatoric - notarea absențelor frontală/indivi-
2 min. duală

Pregătirea - Ce este o sărbătoare? Explicația Activitate Aprecieri


aperceptivă a - Ce sărbători religioase cunoaşteţi? frontala verbale
2.
elevilor
2 min.
Prezentarea lecţiei noi: „Sărbătoarea, timp Conversația Activitate
Anunţarea sfințitor și de bucurie " Explicația frontala
titlului/a - Vom discuta astăzi despre ce înseamnă o
3. obiectivelor sărbătoare religioasă, despre tipurile de sărbători
lecţiei religioase, despre importanţa participării noastre la
1 min. slujbele religioase de sărbători şi despre felul cum
ne petrecem timpul într-o zi de sărbătoare.
4. Comunicarea/ a) Definiția sărbătorii
însuşirea Zilele de sărbătoare sunt un prilej de reuniune activitate
noilor familială sau a membrilor comunității în scopul de Conversația Prezentare frontală
cunoştinţe a celebra evenimente ce aduc bucurie și PowerPoint
20 min. recunoștință.
b) Definiţia sărbătorii religioase: Aprecieri
Sărbătoare = zi în care se cinsteşte un eveniment verbale
religios legat de Persoanele Sfintei Treimi, de Povestirea
Maica Domnului sau în onoarea unui Sfânt, a
Sfinților Îngeri sau a Sfintei Cruci, când are loc
Sfânta Liturghie. (Se notează pe tablă / în caiete.) Activitate
c) Împărţirea sărbătorilor: frontală/indivi-
Sărbătorile religioase: duală
- A. sărbători domneşti (praznice împărăteşti) - explicația
legate de Mântuitorul Hristos, de Dumnezeu-Tatăl
şi de Duhul Sfânt, cu dată schimbătoare în funcţie
de Paşti sau cu dată fixă; legate de Maica Domnului Aprecieri
și de Sfânta Cruce; fiecare duminică. Activitate verbale
- B. sărbătorile Sfinţilor mai importanţi, ale frontală/indivi-
Îngerilor şi ale Sfintei Cruci. duală
Familia lexicală a cuvântului „praznic": Conversația
Praznic = sărbătoare religioasă.
Prăznicar = icoană a unei sărbători religioase, care
se pune pe iconostas la închinat pe toată durata
sărbătorii. Activitate
Prăznicean (rar) = persoană care respectă frontală/indivi-
sărbătorile. Explicația duală
A prăznui = a serba un eveniment religios. Aprecieri
Prăznuire = sărbătorire a unui eveniment religios. verbale
Se observă un calendar bisericesc de perete şi se
dau exemple pentru fiecare tip de sărbători. Apoi se
urmăreşte lista cu toate sărbătorile mari din an:
 I. a) Praznicele împărăteşti cu dată Povestirea
schimbătoare în funcţie de data Paştelui:
- 1. Duminica Floriilor (cu o săptămână înainte de Activitate
Paşti); frontală/indivi-
- 2. Duminica Învierii Domnului (Paştile); duală
- 3. Înălţarea la Cer a Mântuitorului (la patruzeci de Aprecieri
zile de la Paşti); verbale
- 4. Duminica Pogorârii Duhului Sfânt
(Cincizecimea sau Rusaliile - la cincizeci de zile de
la Paşti sau la zece zile de la Înălţare). Conversația
I. b) Praznicele împărăteşti cu dată fixă:
- 1. Naşterea după trup a Mântuitorului nostru Iisus Activitate
Hristos - 25 decembrie; frontală/indivi-
- 2. Tăierea împrejur a Domnului - 1 ianuarie; Explicaţia duală
- 3. Botezul Domnului - 6 ianuarie;
- 4. Întâmpinarea Domnului - 2 februarie;
- 5. Schimbarea la Faţă - 6 august.
I. c) Praznice împărăteşti în cinstea Maicii Povestirea Aprecieri
Domnului: verbale
- 1. Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu -
8 septembrie;
- 2. Intrarea în Biserică (aducerea la templu) a Activitate
Sfintei Fecioare - 21 noiembrie; frontală/indivi-
- 3. Buna-Vestire - 25 martie; duală
- 4. Adormirea Maicii Domnului - 15 august.
I. d) Praznice împărăteşti în cinstea Sfintei Aprecieri
Cruci: Conversația verbale
- 1. Înălţarea Sfintei Cruci - 14 septembrie.
II. Sărbătorile în cinstea Îngerilor:
- 1. Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
şi al tuturor Puterilor cereşti - 8 noiembrie. Explicaţia
III. Sărbătorile în cinstea Sfinţilor:
- 3. Duminica Sfintei Cruci (a III-a din Postul
Mare);
- 4. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de
Mir - 26 octombrie; Activitate
- 5. Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor frontală/indivi-
Lichiei - 6 decembrie; duală
- 6. Sfântul Arhidiacon Ştefan - 27 decembrie;
- 7. Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Conversația Aprecieri
Capadociei - 1 ianuarie; verbale
- 8. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul,
Înaintemergătorul Domnului - 7 ianuarie;
- 9. Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Explicaţia
Teologul şi Ioan Gură de Aur - 30 ianuarie; Conversația
- 10. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - 23 aprilie;
- 11. Sfinţii Împăraţi Constantin şi maica sa, Elena -
21 mai;
- 12. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Drăgaica Explicaţia
sau Sânzienele) - 24 iunie;
- 13. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 29 iunie; Activitate
- 14. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul - 20 iulie; frontală/indivi-
- 15. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul - duală
29 august; Aprecieri
- 16. Duminica Tuturor Sfinţilor (pentru sfinţii verbale
necunoscuţi) - prima duminică după Rusalii
(Cincizecime), cu dată variabilă.
d) Cum petrecem într-o zi de sărbătoare: Conversația
- alungăm grijile obişnuite;
- mergem la Sfânta Liturghie şi ascultăm cântările
şi citirile cu mare atenţie;
- după-amiază, fie mergem în vizită la o rudă Explicaţia
bolnavă, fie ajutăm cu ce putem oamenii săraci, fie
citim din cărţile sfinte; astfel ne odihnim trupul şi
ne îngrijim de suflet.
e) Ce daruri primim prin participarea la slujbe în
zi de sărbătoare: Aprecieri
- prietenia cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Activitate verbale
Sfinţii şi cu Îngerii; frontală/indivi-
- harul lui Dumnezeu, care ne ocroteşte întreaga duală
viaţă;
- liniştea sufletului, bucurie, pace, dragoste;
- luminarea minţii;
- noi pomenim pe Sfinţi pe pământ, iar ei ne
pomenesc în cer, în casa veşnică a lui Dumnezeu.
5. Fixarea şi - Prin întrebări, exerciţii şi printr-o lectură din Explicaţia
sistematizarea Pateric: Activitate
cunoştinţelor   Lectură din Pateric: Povestirea frontală/indivi- Aprecieri
10 min. Din viaţa fericitului Pavel cel smerit duală verbale
Fericitul Pavel a participat într-o zi de sărbătoare la
o slujbă de la o mănăstire. El avea darul de la Povestirea
Dumnezeu să vadă cu ce suflet intră fiecare călugăr
la slujbă. De aceea, el stătea la uşa bisericii, şi
vedea pe fiecare intrând cu îngerul păzitor bucuros
şi cu faţa luminată. Dar pe unul dintre ei l-a văzut Conversaţia
negru la faţă, iar pe diavoli cum îi puneau un
belciug la nas, pe când îngerul lui păzitor plângea
departe. Şi numai Pavel vedea acestea, ceilalţi
nevăzând decât cele obişnuite. Explicația
De aceea, fericitul Pavel s-a pus pe plâns, de durere
că îl vede pe acel călugăr cu o stare atât de Conversaţia
întunecoasă. Dar la sfârşitul slujbei, Pavel a văzut şi Activitate
pe acel călugăr ieşind din biserică luminos, frontală/indivi-
împreună cu îngerul păzitor, iar pe diavoli stând duală
departe. Atunci Pavel a strigat de bucurie şi a Povestire
chemat pe toţi călugării, rugându-l pe cel ce se
schimbase la suflet să le povestească ce s-a
întâmplat. Acela a zis:
- Eu sunt om păcătos. Iar astăzi, intrând în Sfânta
Biserică, am auzit cuvintele profetului Isaia:
„spălaţi-vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din Explicația
inimile voastre înaintea ochilor mei, învăţaţi-vă a
face bine şi de vor fi păcatele voastre ca tăciunele, Aprecieri
ca zăpada le voi albi!" Iar eu, auzind acestea, m-am verbale
umilit în inima mea şi am zis către Dumnezeu: „De
astăzi, o, Stăpâne, primeşte-mă şi pe mine cel ce mă Fișă de lucru
pocăiesc şi cad înaintea Ta, şi mă depărtez de acum
înainte de tot păcatul!" Şi am ieşit din Biserică
hotărât să nu mai fac nici un rău înaintea ochilor lui
Dumnezeu. Activitate
Atunci toţi cei ce au auzit acestea au slăvit frontală/indivi-
bunătatea şi marea milă a lui Dumnezeu, pe care o duală
revarsă celor ce se pocăiesc, în Biserica Sa.
   Ce înseamnă pentru un creştin „zi de sărbătoare"? Conversaţia
   Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi, pe rând,
cuvintele din familia lexicală a cuvântului
„praznic".
   De câte feluri sunt sărbătorile? Daţi câteva Explicația
exemple de sărbători, dintre cele la care aţi
participat.
   Cum serbează un creştin un praznic al unui sfânt
sau un praznic împărătesc? Conversaţia Activitate Aprecieri
   De ce nu sunt toate zilele din an sărbători cu frontală/indivi- verbale
cruce roşie, ci mai sunt şi zile de post, de pomenire duală
a morţilor etc.?
   De ce nu se munceşte, în mod obişnuit, în zi de Explicația
sărbătoare?
   Ce foloase sufletești obţinem prin participarea la
slujbele care se fac în sărbători?
Identificați sărbătorile religioase importante din
luna decembrie, precizând categoria din care fac
parte:
Elevii primesc o fișă de lucru cu calendarul creștin-
ortodox pe luna decembrie.
6. Asocierea si Sfântul Ioan din Kronştadt ne învaţă: „Aliluia" - conversația
generalizarea C1 înseamnă „Lăudaţi pe Domnul"; este cântarea
10 min. C2 heruvimilor din ceruri. Această cântare ne arată că exercițiul Activitate Aprecieri
C3 cetele îngereşti se bucură neîncetat de frontală/indivi- verbale
C4 înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia, bunătatea lui duală
Dumnezeu. Se bucură de atotputernicia lui explicația
Dumnezeu, arătată în crearea, în purtarea de grijă şi Activitate
în mântuirea lumii. Îngerii se şi miră şi se frontală/indivi-
înspăimântă înaintea Creatorului şi Mântuitorului. duală
Cântarea „Aliluia" e des folosită la orice slujbă,
însemnând faptul că şi îngerii slujesc lui Dumnezeu
împreună cu noi, formând împreună cu credincioşii
un singur cor, o singură Biserică, o singură Aprecieri
adunare. Învăţăm de aici că în Biserică se cade să verbale
stăm şi să ne rugăm cu atenţie, ascultând cântările
şi citirile. Conversaţia
Pentru că mulţi elevi nu ştiu ce înseamnă şi ce
importanţă au multe rugăciuni de la sfintele slujbe Activitate
ale Bisericii, vom explica la fiecare lecţie, pe cât frontală/indivi-
posibil, câte un fragment de slujbă (mai ales din Explicația duală
Sfânta Liturghie).
Concluzia lecţiei: Să sărbătorim pe Dumnezeu şi pe
Sfinţii Săi prin participare atentă la slujbele
Bisericii şi prin viaţă liniştită şi curată!
Aprecierea Activitate Aprecieri
Profesorul apreciază activitatea elevilor și îi frontală/indivi- verbale
activității explicaţia
7. notează pe elevii care s-au evidențiat pe parcursul duală
elevilor
lecției.
3 min.
Încheierea Rugăciunea „Tatăl nostru”. Activitate
8. activităţii Salutul exerciţiul frontală/indivi-
2 min. duală

S-ar putea să vă placă și