Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat:

Pregedin Autoritlti
Nafional -tegrita

Rodica ANT

Planul de achizifii pentru anul 2021

Valoarea Perioada
Expunerea estimativl fIrI Procedura desfl;urI
obiectivului de Codul CPV TVA(lei) de achizi{ie rii
achizifii aplicabill proceduri
ide
achizi{ii
ublice
Servicii
Asistenfi qi 72s00000-0 49 500.00 Contract
consultan{d pentru de micd
sistemul valoare
informafional
Moldlex
2222 I 0
Asistenld gi 72262000-9 600 000.00 Negociere
consultanld Iara
informaticd pentru publicare
sistemul e-
integritate
2222 I 0
Servicii de 72540000-2 37 000.00 Contract
asisten{d pentru "e- de micd
Management" al valoare
documentelor
2222 I 0
Servicii de 72500000-0 8000.00 Contract
deservire soft de mic6
contabil 1C valoare
2222 I 0

Servicii de spdlare 90910000-9 40 000.00 Contract


a textilelor qi de mic6
covoarelor valoare
222990
Servicii de 72250000-2 10 000.00 Contract
mentenan[dpagina de micd
web valoare
2222 I 0
Servicii de 64t10000 Contract
distribuire a de rnicd
valoare
corespodentei
speciale/curierat
222980
Servicii de 642t5000-6 25 000.00 Contract I
telefonie Ei intemet 64200000-8 de mici
222220 valoare
Servicii de pazd 797t3000-5 200 000.00 Contract I
222940 de micS
valoare
Servicii de s0800000-3 15 000.00 Contract I
alimentare a de micd
cartridgelor qi valoare
regenerare
222 500

Servicii de 66sr4110-0 32 000.00 Contract II


asigurare auto de micd
222400 valoare
Servicii de 60130000-8 9 000.00 Contract I
transport electric de mici
222400 valoare
Asistenfa tehnic6 qi 726t 1000-6 8 000.00 Contract I-IV
informalionald de de rnicd
monitorizare prin valoare
gps a
automobilelor de
serviciu
2222 I 0

Suporl 726t 1 000-6 120 000.00 Contract I-II


informa{ional de micS
tehnic ITC valoare
2222 I 0
Servicii de 6421s000-6 20 s00.00 Contract I-II
telefonie fixA $IC) de micd
222220 valoare
Servicii de 7 1319000-7 80 000.00 Contract I-II
expertizd de micS
31 I 120
valoare
Servicii de spdlare s01 12300-6 7000.00 Contract I
a automobilelor de micd
222990 valoare
Servicii de 503241 00-3 s0 000.00 Contract il
deservire tehnicd si de micd
mentenanld a valoare
sistemelor de acces
control qi video
2222 I 0
Servicii de 79700000-r 20 000.00 Contract II
deservire a de micb
sistemelor valoare
antiincendiare qi
alarmd
3t4tt0
3361 10
339t 10
22 2990
Servicii de menaj 98341 1 10-9 100 000.00 Contract I
222990
de micd
valoare
Servicii de instruire 80000000-4 25 000.00 Contract II-III
qi dezvoltare de mic5
profesionald valoare
222960
Servicii de control 79200000-6 150 000.00 Contract II
intern managerial de micd
222990
valoare
Servicii de 90512000-9 23 000.00 Contract I
salubrizare de micd
222 I 90
valoare
Servicii de 50100000-6 50 000.00 Contract II
reparafie auto qi de micb
vulcanizare valoare
2 22 500
Servicii de testare
auto, taxa pentru
llrclnOW 3000.00 Contract II-III
I de micd
drumuri qi revizia valoare
tehnicd I

222400 I

Servicii de 7s 1 00000-7 160 000.00 Contract II-III


evaluare in de micd
domeniul datelor valoare
cu caracter
personal
222990
Servicii de 60100000-9 80 000.00 Contract II
transport auto de micd
(conducdtor auto) valoare
222400
Servicii de francare 64110000-0 50 000.00 Contract I
(poqtale) de micS
222980
valoare
Servicii tipografice 79800000-2 80 000.00 Contract II-IV
qi servicii conexe de micd
2229 t 0
valoare
Servicii de !
79500000-9 20 000.00
traducere Ei
Contract II-IV
de micd
interpretariat
222990
valoare
Servicii de 5s 1 00000-1 20 000.00
deservire a
Contract III-IV
de micd
delegafiilor
222920
valoare
Servicii cadastrale 71354300-7 30 000.00
3t1t20 Contract III
de micd
valoare
Servicii de 98300000-6 25 000.00
intrefinere a
Contract I-II
de micd
gospoddriei
222990
valoare
Servicii de 71200000-0 200 000.00 LP II-III
proiectare
Servicii de abonare 79980000-7 15 000.00
la edilii periodice
Contract II-III
222980
de micd
valoare
Servicii de video 98390000-3 40 000.00
pentru realizarea
Contract III
de micd
tutorialelor
2 22990
valoare
Bun urt
I Hrtobilier d. 3915 1 000-5 600 000.00 LP
lsrotto "f*-i, II-IV
Tehnicd de calcul 30200000-1 600 000.00
gi accesorii/tehnic6
LP II-ry
30190000-7
de birou 32000000-3
3l4t t0
Construc[ii 44421600-3 200 000.00
metalice(safee)
LP II-ry
316 t t0
urilaj tehnic 30200000-1 200 000.00
3141 t0
LP II-IV
Sistem de acces- 30000000-9 195 000.00
control qi video
Contract II-III
3141 t 0
de micd
valoare
$toruri, rolete 39500000-7 120 000.00 Contract II-rII
3t61t0
de micd
valoare
Cafea, ceai, I 5800000-6 28 000.00
produse conexe
Contract I.IV
3391 10
de mic6
valoare
Mdrfuri de uz 39800000-0 120 000.00
gospoddresc
Contract II-IV
3361 10
de micd
valoare
/ Rechizite de 39162110-9 100 000.00 Contract III-IV
cancelarie qi de micd
produse de valoare
papitdrie
3361 10
Api potabil5 Contract I-IV
3391t0
4I 1 00000-0 15 000.00 de micd
valoare
Covoare 39530000-6 15 000.00 Contract I-IV
antiderapante de micd
316 t 10
valoare
Produse 33 1 00000- 22 000.00
1 Contract I-III
parafarmaceutice de micd
3361 10
valoare
Produse petroliere 09100000-0 40 000.00 Contract
331 I t0
I
de micd
valoare
Aparate de uz 39700000-9 10 000.00 Contract II-IV
casnic de mici
3t4tt0
valoare
Materiale 22460000-2 90 000.00 Contract II-IV
promofionale 22462000-6 de micd
Baner promotional valoare
Banner roll-up
3361 t0
Echipamente 32500000-8 245 000.00 LP II-IV
hardwafe de tip
server, echipament
de refea,
dispozitive
periferice
3t4t10
Licen{e server core, 48200000-0 230 000.00 LP II-IV
call user, pentru
produse de
programe,
abonamente la
servicii software,
licenle antivirus
3171 t0
Sistem de 32300000-6 160 000.00 Contract II-]V
conferinle, soft de micd
pentru conferinte valoare
online
3 141 10