Sunteți pe pagina 1din 194

COMORI DUHOVNICEŞTI

DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS

CULESE DIN SCRISORILE ŞI OMILIILE


AVVEI EFREM
Mulţumim Părintelui Efrem COMORI DUHOVNICEŞTI
pentru permisiunea de a traduce şi publica DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS
această carte în limba română

CULESE DIN SCRISORILE ŞI OMILIILE


AVVEI EFREM

ACEASTĂ CARTE SE TIPĂREŞTE


CU BINECUVÂNTAREA PREASFINŢITULUI PĂRINTE

GALACTION
EPISCOPUL ALEXANDRIEI ŞI TELEORMANULUI

Traducere după originalul


„Counsels from theHoly Mountain" EDITURA BUNAVESTIRE
de prof. Paul Bălan
BACĂU 2001
INTRODUCERE

Cu ani în urmă, am început să strângem scrisorile


venerabilului avvă adresate fiilor săi duhovniceşti-monahi,
monahii şi mireni-scrisori pe care aceştia ni le-au trimis cu
bunăvoinţă la cererea noastră. Din aceste scrisori am ales
paragrafele referitoare la subiecte cu caracter duhovnicesc. Am
aranjat aceste paragrafe într-o ordine tematică şi astfel au fost
scrise zece cărticele cuprinzând păreri, opinii, poveţe şi, în
general, cam tot ceea ce poate oferi un părinte duhovnicesc - cu
harul dumnezeiesc - fiilor săi duhovniceşti. Aceste scrieri sunt
rodul multor ani de nevoinţe în practicarea a tot ceea ce Sfinţii
Părinţi ne-au lăsat drept „moştenire" duhovnicească (cf. 2 Tim.
1. 14). Aceste cărticele au fost distribuite numai câtorva dintre
fiii sufleteşti ai Bătrânului, ca ajutor în lupta lor duhovnicească.
Urmând îndemnurilor şi încurajărilor lor. am purces la
publicarea prezentei cărţi îmbinând cărticelele mai sus amintite
în care am inclus şi câteva fragmente din omiliile bătrânului,
[întrucât ediţia greacă cuprindea anumite pasaje care repetau
idei afirmate şi în alte capitole ale cărţii, acestea au fost omise în
traducerea de faţă, cu binecuvântarea Bătrânului]. Ne rugăm ca
toţi cei ce vor citi această carte, cu bune intenţii şi cu râvnă plină
de cucernicie, să se folosească pe deplin sufleteşte şi să bea din
izvorul duhovnicesc oferit nouă de venerabilul Bătrân. E de
datoria noastră să mulţumim tuturor celor care, pe diverse căi,
au contribuit la apariţia acestei cărţi, rugându-ne lui Dumnezeu
să le răsplătească bunăvoinţa. Această carte este închinată
tuturor celor ce călătoresc pe calea cea strâmtă şi anevoioasă
care duce către viaţa veşnică.

Părinţii sfintei Mănăstiri Filoteu


5
Prolog la ediţia în limba engleză
de I.P.S. Hierotheos Vlachos,
mitropolit de Nafpaktos şi Sf. Vlasie

Consider că mi se face o mare cinste pentru faptul că


Prea Cuviosul arhim. Paisie, stareţul mănăstirii greceşti ortodoxe
închinată Sf. Antonie m-a rugat să scriu un prolog la cartea
Bătrânului arhim. Efrem, vieţuitor în această sfântă mănăstire,
mai înainte stareţ al sfintei mănăstiri Filoteu din Muntele Athos.
Dau slavă lui Dumnezeu că această carte este acum tra­
dusă în limba engleză, deoarece se oferă astfel o nouă perspec­
tivă celor ce doresc renaşterea lor duhovnicească întru Hristos
Domnul şi vor să depăşească marile probleme care-1 preocupă
astăzi pe om: moartea şi dualismul dintre plăcere şi durere.
L-am întâlnit în trecut pe părintele Efem şi îi pot cântări
cuvintele. în anii '60, pe când eram elev la Seminarul teologic
din Tesalonic, am aflat despre existenţa unui monah cu viaţă
îmbunătăţită care trăia în isihie la Noul Schit din Sfântul Munte
şi care se ocupa cu rugăciunea minţii.
Pe vremea aceea nutream dorinţa vie de a-1 cunoaşte pe
acest avvă.
M-am dus să-1 văd la coliba sa de la Noul Schit şi am aş­
teptat răbdător ca să-1 întâlnesc, deoarece se odihnea după
privegherea de toată noaptea în care lucra neîncetat rugăciunea
minţii, priveghere care se termina cu Sfânta Liturghie.
După câteva ore m-am întâlnit cu părintele Efrem şi-mi
revin în memorie şi acum dulcile cuvinte rostite de el. Pentru
prima oară, am auzit un cuvânt care avea să se repete adesea:
„ocupă-te" (adolescho) . Am înţeles că dinaintea mea se afla un
+

+
a te ocupa cu rugăciunea sau cu contemplaţia
7
ieromonah care se ocupa neîncetat cu aducerea aminte de şi om adevărat, că în Persoana Sa natura divină S-a unit cu cea
Dumnezeu şi experia adâncimea insondabilă a milei divine. omenească „fără amestecare, fără a suferi vreo schimbare,
Mai târziu l-am întâlnit din nou în Sfântul Munte pe când indivizibil, inseparabil", că Hristos este Unul din Sfânta Treime.
era stareţul Sfintei mănăstiri Filoteu. L-am vizitat împreună cu Ei au dus mai departe toate învăţăturile cu privire la Hristos şi
un grup de tineri şi din nou am trăit aceleaşi sentimente. Sfânta Treime, mai ales datorită faptului că ei au experiat
Cuvintele sale erau pătrunzătoare, dulci, revelatoare, pline de personal acest adevăr - şi anume faptul că au văzut Slava
limpezime, înnoitoare, vindecătoare şi scoase din înţelepciunea dumnezeirii în natura umană a Logosului. Iar această cunoaştere
patristică. Era exact aceeaşi persoană întâlnită în această carte existenţială a fost rodul şi rezultanta isihiei minţii. Mai întâi a
care cuprinde cuvintele pline de har ale unui duhovnic către fiii fost praxisul, care înseamnă curăţirea iminii; a urmat theoria
săi duhovniceşti. Iar noi ştim bine că duhovnicul este cel ce dă care înseamnă iluminare şi theosis.
naştere unor fiinţe duhovniceşti, scoţându-le din vâltoarea Sinodul ţinut pe vremea Sf. Grigorie Palama (care poartă
patimilor şi conducându-le spre slăvită libertate a fiilor lui în sine toate trăsăturile unui Sinod Ecumenic) reprezintă, de
Dumnezeu - el fiind acela care le oferă o nouă perspectivă şi un fapt, piatra de căpătâi a tuturor sinoadelor ecumenice, întrucât a
nou sens al vieţii. arătat calea şi metoda adevărată prin care se poate şi de care
Părintele Efem, aşa cum mi-1 amintesc din tinereţea mea trebuie să facem uz pentru a ajunge la vederea lui Dumnezeu,
şi aşa cum îl întâlnim în această carte, este un adevărat dascăl al lucru de importanţă fundamentală, deoarece dogmele sunt rodul
vieţii duhovniceşti şi o călăuză de încredere pe drumul parcurs vederii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, părinţii de Dumnezeu
de creştin către renaşterea sa duhovnicească, întrucât el însuşi a văzători sunt aceia care constituie un sinod ecumenic ortodox.
experiat şi a învăţat lecţia dumnezeirii şi de aceea cuvintele sale Ceea ce s-a afirmat în Tomul Sinodal din 1347 este foarte
sunt „pline de har şi de adevăr". Şi în acest scop se aplică important: „Prin prezenta, noi afirmăm că mai sus-amintitul
spusele Sf. Ioan Sinaitul, autorul „Scării": „Un dascăl adevărat prea cuvios monah Grigorie Palama şi monahii de un gând cu
este cel ce a primit tablele cunoaşterii duhovniceşti direct de la el ... sunt adevăraţii apărători, luptători şi stâlpi de susţinere ai
Dumnezeu înscrise în inima acestuia cu degetul Său - adică prin Bisericii şi ai Credinţei Ortodoxe, iar pe oricare ia poziţie
iluminare - şi care nu mai are nevoie de alte cărţi". Cuprinsul împotriva Sf. Grigorie şi a monahilor cei asemenea lui, îl supu­
acestei cărţi este în concordanţă cu modul de viaţă isihast, care nem aceleiaşi judecăţi şi afurisanii, fie că face parte din cler sau
se află în opoziţie cu modul de viaţă raţionalist sau simţual. Iar din rândul mirenilor". Cu aceste cuvinte, oricine neagă
noi ştim foarte bine că isihia este modul de viaţă apostolic şi isihasmul ortodox este afurisit de către acest sinod, iar oricine nu
patristic. Cu alte cuvinte, este adevărata viaţă propovăduită de poate înţelege viaţa isihastă dovedeşte că nu are mentalitatea
Hristos şi pe care Apostolii şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii au Bisericii. Ca atare, o teologie care nu este legată de isihasm - în
experiat-o; este treapta pregătitoare pentru primirea harului sensul ortodox al cuvântului - o teologie care este rodul isihiei
profetic, apostolic, martiric şi ascetic. mentale ortodoxe şi nu conduce spre aceasta, prin care omul nu
Isihia minţii, în dimensiunea sa antropologică adevărată, este vindecat şi nu-L vede pe Dumnezeu, este o teologie lu­
este fundamentul teologiei şi al tuturor dogmelor de credinţă. mească a intelectului şi nu oferă nimic omului - ci mai degrabă
Sfinţii Părinţi au teologhisit că Hristos este Dumnezeu adevărat creează mai multă confuzie şi haos. După cuvintele inspirate ale

8 9
văzătorului de Dumnezeu, Sf. Grigorie Palama, isihia ortodoxă a rate - o căutare care depăşeşte cadrele ecleziologiei
minţii reprezintă „adevărata practică, poarta spre adevărata catolicizante, ale teologiei academice, ale sociologiei şi eticii
vedere a lui Dumnezeu (theoria) - sau, ca s-o spunem mai sim­ protestante, ale meditaţiei înşelătoare şi aflate într-un vid du­
plu, aceasta este singura dovadă că un suflet este cu adevărat hovnicesc, ale activismului social ateu etc. Şi mai cred că
sănătos". această carte va fi de mare folos celor ce caută să guste în viaţa
Ştiu că următoarele capitole sunt rodul ascultării şi al isi­ lor personală - în funcţie, desigur, de lupta ce o duc - adevărata
hiei minţii, rod al dumnezeieştilor înălţări ale duhului şi repre­ hrană patristică şi provenită din Sf. Scripturi care oferă sens vie­
zintă cu adevărat cuvinte care vin dintr-o inimă curăţită de pa­ ţii omeneşti şi constituie adevărata pâine a vieţii.
timi, cuvinte care ajută omul să se vindece în atmosfera dragos­ Papa Efrem (aşa cum îi numim noi aici în Grecia) „a
tei duhovniceşti. Ele sunt texte care întăresc în credinţă şi nă­ primit foc" din cuvintele Sf. Simeon Noul Teolog şi 1-a răspân­
dejde; ele ne oferă o nouă dimensiune spre viaţa duhovnicească; dit multor monahi din Sfântul Munte, precum şi Bisericii din
ele deschid noi orizonturi şi ne ajută să depăşim înspăimântătoa- America, care au mare nevoie de el.
rea relaţie de reciprocitate dintre plăcere şi durere; ele ne oferă Acum, prin această ediţie în limba engleză a acestei cărţi,
un alt limbaj, complet diferit de cel al teologiei academice - o el va răspândi acest foc tuturor celor ce caută adevărata viaţă
teologie care operează fie în cadrul limitelor gândirii raţionale, ortodoxă.
fie în cel al vidului duhovnicesc.
Cuvintele sale deschid inima spre rugăciune pentru că ele 30 octombrie 1998
purced din rugăciune. Este binecunoscut faptul că atunci când Sfinţii Cleopa şi Artemas,
un om este simplu şi curat la suflet, atunci când iubeşte cu ade­ apostoli.
vărat, când a gustat darul bunătăţii Domnului, atunci chiar dacă
exprimarea sa este deficientă, oricum îşi ajută semenii eficient,
cu mult mai mult decât cei ce fac uz de cuvinte alese şi de ex­
presii teologice elegante.
Acest lucru este ca şi cum ai fi dat de un izvor din pă­
dure, care nu este amenajat, dar care îţi oferă apa rece şi proas­
pătă, care-ţi potoleşte setea. Alta este să faci un desen minunat al
unei fântâni care nu are apă şi nu poate potoli setea, sau chiar să
dai de o fântână care este frumoasă, dar nu poate potoli setea,
deoarece apa sa este reciclată şi murdară.
Este semnificativ faptul că slovele duhovniceşti cuprinse
în această carte care sunt rodul privegherilor şi liniştii din Sfân­
tul Munte, sunt prezentate Americii unde, pe de o parte, preva­
lează o atmosferă de mare deziluzie de ordin raţional şi senzo­
rial, iar pe de altă parte, se observă o căutare a unei vieţi adevă-
10
CAPITOLUL I
Despre mântuire şi rai

1. Acum, primăvara, când natura se îmbracă în veşmin­


tele sale cele mai alese, simţi o bucurie de nedescris dacă frumu­
seţea naturii este însoţită de o stare duhovnicească sublimă. Cu
adevărat. Dumnezeul nostru a făcut toate lucrurile cu înţelepciu­
ne! Sufletul nu se mai satură să admire frumuseţea naturii. Oh,
dacă omul şi-ar înălţa doar mintea de la cele pământeşti către
Ierusalimul cel de Sus, către frumuseţea de negrăit a raiului,
acolo unde mintea cea limitată, pământească nu mai poate lucra!
Dacă aici, în valea aceasta a plângerii, aflaţi în exil, bunul Dum­
nezeu ne-a oferit atâtea frumuseţi de care să ne bucurăm, mă
întreb cu cât mai frumos poate fi locul în care însuşi Dumnezeu
sălăşluieşte! Cu adevărat „pătimirile vremii de acum nu sunt
vrednice de mărirea care ni se va descoperr(Rom. 8, 18).
Theosis (unirea cu Domnul) în ceruri, fiul meu! Acolo,
Domnul Dumnezeul nostru va şterge orice picătură de lacrimă
din ochii noştri şi va alunga orice necaz, durere şi suspin, pentru
că acolo domneşte viaţa îngerească, iar singura lucrare este
aceea de a cânta imnuri şi cântări duhovniceşti! Un veşnic Sabat
ne este pregătit, unde vom trăi în bucuria Tatălui nostru. Dum­
nezeu, Care ne aşteaptă pregătiţi spre a ne chema la El pururea!
Acolo, toate sufletele mântuite vor trăi într-un ocean de
dragoste, dulceaţă, bucurie, încântare şi uimire!
2. Va veni vremea, va bate ceasul, va sosi clipa când
ochii aceştia se vor închide, iar ochii sufletului se vor deschide.
Atunci vom vedea o nouă lume, noi fiinţe, o nouă creaţie, o nouă
viaţă fără de sfârşit. Numele său este „Nemurirea neţărmurită",
marele tărâm părintesc, nestricăcios şi veşnic. Ierusalimul cel

13
ceresc, maica primului născut, acolo unde sufletele înviate, care tile veşminte; trăsăturile dumnezeieşti de pe chipurile lor vor
au fost spălate de necurăţia lor prin sângele Mielului nevinovat, străluci ca soarele; ei se vor bucura de moştenirea părintească,
îşi vor afla adevăratul locaş. veşnica odihnă! Vor admira acele locaşuri cereşti şi. văzând
Cine oare poate să exprime în cuvinte bucuria. încânta­ acele bogăţii necurmate, vor rămâne în extaz Iară a-şi da seama
rea, extazul acelor suflete binecuvântate şi mântuite? Binecu­ că veacurile se scurg! Oh, ce măreaţă chemare pentru om!
vântaţi sunt cei ce au murit întru Domnul, pentru că toate bună­ Dar două gânduri tulburătoare distrug această aleasă
tăţile gătite lor de bunătatea Domnului îi aşteaptă. Fericit este meditaţie. Cel dintâi este acela că eu nu voi fi părtaş acestei
cel ce câştigă „lozul cel mare" pentru sărbătoarea cea cerească, slăvite binecuvântări; acum aceasta este doar o simplă meditaţie,
pentru bunătăţile ce nu i se mai pot lua pentru slava pe care în­ dar mai târziu ea se va materializa. Cel de-al doilea este acela că
suşi Domnul a descris-o: ,/// ai lui Dumnezeu, moştenitori ai lui oamenii îşi trăiesc viaţa fără să cunoască această măreaţă che­
Dumnezeu şi împreună - moştenitori cu Hristos "(Rom.8,16-17). mare şi. ca atare, această necunoaştere dă naştere la despărţirea
înainte de Patima Sa, Domnul L-a rugat pe Cerescul Său de Dumnezeu şi la moartea duhovnicească.
Părinte pentru ucenicii Săi şi pentru cei ce vor crede prin ei: O, Dumnezeul meu, Domnul Savaot, luminează întuneri­
„Părinte voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi cul inimilor noastre aşa încât să Te putem vedea pe Tine, adevă­
aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă Slava Mea pe care Mi-ai rata lumină, binecuvântata lumină care luminează şi bucură ini­
dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeie­ mile prietenilor Tăi. Luminează-ne ca să Te putem urma până la
rea lumii" (Ioan 17, 24). veşnica odihnă.
Cât de mare este dragostea lui Iisus pentru noi! El a luat 4. Totul va trece şi se va sfârşi ca şi cum n-ar fi existat
asupră-Şi firea omenească şi a fost răstignit pe Cruce, vreodată. în vreme ce lucrările făcute în Domnul vor rămâne în
eliberându-ne şi plătind astfel, datoria pentru păcatele noastre sufletul care le-a lucrat, aşa încât lucrătorul să poată culege viaţa
către Tatăl Său ceresc. Şi ca un frate iubit. El ne face demni de veşnică din ele.
împreună moştenirea infinitelor bunătăţi ale Cerescului Său Fericiţi sunt filozofii duhovniceşti ai Domnului, care
Părinte! O, câtă dragoste faţă de noi! O, cât de reci suntem noi înlătură lucrurile trecătoare şi le adună pe cele veşnice, aşa încât
faţă de El! O. cât de nerecunoscător îi sunt Binefăcătorului meu! la plecarea lor, îşi vor afla comorile lor în vistieria Domnului.
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ai milă de mine, şi nu mă Fericiţi sunt cei ce-şi curăţă inimile de buruienile păcatului şi
pedepsi după faptele mele cele rele! cultivă sămânţa cea bună, pentru că va veni vremea când ei vor
3. Aşa precum Dumnezeu ne-a unit duhovniceşte culege roadele vieţii celei veşnice! Fericiţi cei ce seamănă la­
printr-o legătură indestructibilă, la fel ne poate considera demni crimi cu post duhovnicesc, adică pururea înfometează şi înse­
de a fi împreună cu El în împărăţia Sa cea cerească, aşa încât să tează după bucuriile cele de folos, pentru că aceştia vor culege
putem lua cina cea duhovnicească şi să ne bucurăm de dumne­ bucuria cea veşnică!
zeiasca Sa hrană, uniţi cu Cerescul Părinte, din Care pururi se 5. Toată truda, osteneala şi ispitele acestei vieţi, binecu­
revarsă veşnicele Sale izvoare de apă ale vieţii celei fără de sfâr­ vântatul meu fiu, nu se pot compara cu viaţa cea veşnică. Chiar
şit. Oh, ce măreaţă chemare! Oh, cât de bogate sunt roadele tre­ dacă am avea o mie de vieţi şi le-am jertfi pe toate, n-am face
cătoarelor dureri! Fiii lui Dumnezeu vor fi împodobiţi cu cereş- nimic în comparaţie cu slava ce va să fie şi în care Stăpânul

14 15
nostru Hristos Domnul doreşte să ne aşeze prin scumpul şi de - acolo unde îngerii se cutremură şi nu îndrăznesc a se apropia!
viaţă dătătorul Său Sânge! Iată de ce Sf. Apostol Pavel spune: O. înţelepciune ascunsă şi nesfârşită bogăţie a Domnului!
„Pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni 6. Să nu-ţi uiţi ţinta şi scopul vieţii, fiul meu. Priveşte
se va descopen' (Rom. 8, 18). Mai mult. gândiţi-vă că omul „se spre cer şi vezi frumuseţile ce ne aşteaptă. Ce sunt bucuriile
veştejeşte ca o floare şi trece ca un vis" (Is. 40, 6-8) şi că prezente, pământeşti? Nu sunt ele oare cenuşă, ţărână şi vis? Nu
„atunci când trâmbiţa va răsuna , toţi morţii vor învia ca după vedem noi oare că totul, aici, este supus stricăciunii, în vreme ce
un cutremur" (I. Cor. 15, 52) pentru a-L întâmpina pe Hristos. bucuriile cele de sus sunt veşnice? împărăţia lui Dumnezeu este
Când uşa veacului ce va să fie se va deschide şi când lumea nesfârşită şi fericit este cel ce va locui într-însa, deoarece el va
aceasta va lua sfârşit, atunci firea noastră va fi restabilită la vedea slava Dumnezeiescului Său Chip! Fiul meu, nu uita că noi
starea sa originară. Domnul „va schimba la înfăţişare trupul ne aflăm în această lume doar vremelnic şi că viaţa noastră
smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului Slavei Sale" atârnă de un fir de păr şi că toate lucrurile acestei lumi sunt
(Filipeni 3. 21). Firea noastră care suspină cu întreaga creaţie are trecătoare. Aşadar, oricine nu pune preţ pe lucrurile trecătoare
dureri (Rom. 8. 22) şi aşteaptă slăvită descoperire a fiilor lui ale acestei lumi - cu alte cuvinte, nu le doreşte cu ardoare - va fi
Dumnezeu cu o mare dorire: „Pentru că făptura aşteaptă cu părtaş la lucrurile cele bune şi veşnice.
nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu" (Rom. 8, 19). Deci, atunci când posedăm această cunoaştere a adevăru­
Măreţia omului, pe care Dumnezeu îl înalţă până la atâta lui, desigur că ne vom aţinti ochii sufletului nostru în orice clipă
slavă este de neegalat! Totuşi noi pătimaşii, păcătoşii nu suntem spre viaţa veşnică, spre Ierusalimul cel ceresc, unde cetele
conştienţi de aceste uriaşe bunătăţi şi felul nostru de a gândi este îngereşti slavoslovesc dumnezeieştile cântări de o dulceaţă şi
cu totul pământesc. Gândiţi-vă: acest trup care este ţărână şi înţelepciune de negrăit. Oh, fiii mei, de câtă slavă se vor bucura
putreziciune este socotit demn de slava dumnezeirii, demn de a sufletele voastre atunci când după moarte se vor înălţa la ceruri
deveni îngeresc. şi se vor alătura cetelor îngereşti!
Acum, oamenii sunt fiinţe materiale în comparaţie cu 7. Să-L slăvim pe Domnul cel înălţat la Ceruri, Care
îngerii, care sunt fiinţe pur duhovniceşti. îngerii, în comparaţie ne-a socotit vrednici de a prăznui Sfânta Sa înviere. Să ne rugăm
cu Dumnezeu, sunt întrucâtva „materiali". Ei nu sunt fiinţe ca El să ne socotească demni de prăznuirea veşnicului Sabat în
absolut spirituale aşa cum este Dumnezeu, care este lumina cea ceruri, în Ierusalimul cel nou, în bucuria cea veşnică: „Şi
neapropiată. în acest fel oamenii vor deveni atunci şi ei fiinţe bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi" (loan 16, 22). Cu
îngereşti. Atunci, va avea loc o singură unitate a plinătăţii adevărat, fiul meu, căci bucuria de aici e scurtă şi urmată de
Bisericii, a credincioşilor cu Hristos. Cât de duios şi de părintesc necazuri care o pot anula, în timp ce bucuria cea cerească curge
ne-o spune Domnul: ,, Părinte - îi spune El Tatălui Său - voiesc încontinuu ca dintr-un izvor inepuizabil şi de viaţă dătător.
ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi Să ne străduim în îndatoririle noastre creştine să fim
i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o" vrednici a prăznui Pastile cele nemuritoare alături de Hristos al
(loan 17, 24). nostru şi să-L vedem faţă către faţă spre bucuria noastră
Se pot oare compara bogăţiile lumeşti cu aceste cuvinte neînserată, fără a mai fi rupţi de aceasta de încercări şi deznă­
ale Domnului? Dacă doar ne-am afla acolo unde se află Domnul dejde.
16 17
8. Ah. dacă aţi putea vedea doar un colţişor de rai. dacă
incomparabil mai frumos decât privighetorile cu glasul cel mai
aţi putea auzi timp de câteva secunde slavoslovia îngerilor care
dulce cu putinţă! Sf. Apostol Pavel ne spune mai departe că
strălucesc în lumina cerească şi sunt înmiresmaţi de miresmele
omul nu şi-a imaginat vreodată ceea ce Domnul a pregătit în cer,
raiului. Oh. ce frumuseţe! Din păcate, noi nu cunoaştem nimic
în rai. fiilor Săi. într-adevăr, este lucrul cel mai adevărat cu
din toate acestea, noi cei aflaţi în întuneric. Acolo totul strălu­
putinţă că dacă am cunoaşte plăcerile duhovniceşti ale raiului,
ceşte într-un extaz nemăsurat. Şi ce oare vă spune tronul lui
am fi răbdători în orice situaţie ne-am afla pentru a-1 dobândi. în
Hristos? Hristos Domnul şi Stăpânul stă pe tron şi datorită
vreme ce acum. din cauza ignoranţei noastre, noi facem exact
luminii Sale nimeni nu-I poate vedea prea Sfântul şi prea dulcele
contrariul şi ne îndepărtăm de el! Oh, dacă am şti măcar ce este
Său Chip. Oh. ce dulceaţă, frumuseţe şi măreţie! Ce poate fi
raiul! Mintea omenească este incapabilă să-şi imagineze măreţia
oare mai frumos decât aceasta? Acesta este adevăratul paradis:
frumuseţii sale!
să vezi chipul Domnului nostru Iisus Hristos! Slavă Crucii Tale,
Acolo, cetele îngereşti şi sufletele sfinte slavoslovesc
O, Doamne şi învierii Tale! O adâncime a înţelepciunii lui
neîncetat - un Paşte veşnic! Acolo sufletele se înţeleg într-o
Dumnezeu! O, taine ale dumnezeirii întreit însorite! Fericit este
stare de extaz. Ele discută despre felul în care şi-au petrecut
cel ce se smereşte ca un copil, ascultând toate poruncile cu un
această viaţă plină de goliciune şi cât de mult le-a ajutat
suflet curat din dragoste pentru Dumnezeu! Şi vai celui plin de
Dumnezeu să scape de iad şi să se odihnească în acest loc plin
sine precum sunt eu; de câte daruri dumnezeieşti se lipseşte unul
de extaz al lui Dumnezeu! Ei aduc nesfârşite mulţumiri lui
ca acesta! Fiii mei, alergaţi cu smerenie ca să ajungeţi la
Dumnezeu pentru mila Sa uriaşă, pentru faptul că le-a oferit
Domnul Care s-a Smerit pe Sine de dragul nostru, prea dulcele
raiul! Eu, oricum, nu sunt pentru rai, pentru că faptele mele mă
şi prea iubitul nostru Domn, Iisus Hristos. lumina bietelor
arată că voi fi pedepsit la muncile iadului.
noastre suflete. Vedeţi ce frumuseţe ne aşteaptă! Dacă aţi putea
Ce este raiul? E un loc plin de flori neveştejite, plin de
vedea măcar cât este de frumos! Atunci aţi dispreţui totul; aţi
miresme dumnezeieşti, este bucuria îngerilor, viaţa pascală,
deveni precum gunoiul pe care se poate călca, numai ca să nu vă
dragoste divină, neîncetată doxologie adusă Domnului şi o viaţă
mai lipsiţi de tot ceea ce v-a pregătit iubirea cea plină de
veşnică! Aşadar, cât de mult merită să luptăm pentru el - dar cât
dulceaţă a blândului Iisus! Cam astfel de lucruri îmi spunea
de mică este lupta noastră în lumina acestui - ca să-1 numim aşa
Bătrânul meu, iar eu vi le împărtăşesc vouă aşa încât să vă
- „fantastic" rai!
îndulciţi de ele. Eu sunt prea plin de ele - iertaţi-mă!
Oh. raiule. cât de frumos eşti! Frumuseţea ta mă cheamă
9. Sfântul Apostol Pavel ne vorbeşte despre rai foarte
şi mă transformă într-o cu totul altă persoană! De ce să nu mă
frumos. El a fost răpit până la al treilea cer şi la frumuseţea
nevoiesc şi să lupt cum se cuvine ca să te merit? Doamne,
împărăţiei cerurilor şi a strigat în extaz: ,, Cât de frumoasă, cât
Dumnezeul meu. alungă de la mine mândria cea blestemată, aşa
de extraordinar de frumoasă este împărăţia Domnului ce nu
încât călăuziţi fiind de sfânta smerenie să putem deveni cetăţeni
poate fi asemuită cu nici o frumuseţe pământească!" Raiul este
ai prea dulcelui rai. Amin; aşa să fie!
atât de frumos încât ochiul omenesc nu a putut vreodată vedea o
astfel de frumuseţe. La fel şi urechea omenească nu a putut auzi
vreodată cântări mai dulci, fiindcă cetele îngereşti slavoslovesc
18
anevoioasă - adică, prin suportarea încercării bolilor ş.a.m.d. -
ghimpele îndoielii, nerăbdării, laşităţii răsar sfâşiind veşmântul
CAPITOLUL II sufletului. Ceea ce trebuie să facem, aşadar, este să scoatem
acest ghimpe prin răbdare, credinţă şi nădejde avându-L pe Iisus
Hristos drept model. De-a lungul vieţii Sale pe pământ El a avut
Despre necazuri, suferinţe şi osteneli multe necazuri şi Prea Sfântul Său suflet a fost împuns de mulţi
ghimpi, aşa încât a exclamat: „Prin răbdarea voastră veţi
1. Fie ca dragostea cerescului nostru Tată să fie cu sufle­ dobândi sufletele voastre" (Luca 21,19). Prin boli şi prin lucruri
tele voastre, aşa încât întăriţi fiind de ea să puteţi duce cu voi dureroase în general, Dumnezeu îşi revarsă darurile asupra
rodul ascultării faţă de poruncile Sale de viaţă dătătoare: Toţi noastră ca un Părinte, deoarece El caută mijloace de a ne
care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi" împărtăşi sfinţenia Sa: „ Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l
(2 Tim. 3, 12). Deoarece îl urmezi pe Mântuitorul Hristos prin pedepseşte? Iar dacă sunteţi fără de certare, de care toţi au
faptul că ţi-ai închinat totul unei vieţuiri îngereşti, cea mai mare parte, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi" (Evrei 12,
îndatorire a ta este să suporţi toate pătimirile, indiferent dacă 7-8). Oh, ori de câte ori suferim, atunci este evident faptul că
acestea vin de la tine, din pricina leneviei, a păcatelor sau a suntem fii ai lui Dumnezeu. Şi cine n-ar dori să fie fiu al lui
oamenilor. Deoarece dorim să trăim o viaţă întru Hristos Dumnezeu? Aşadar, dacă vrei să fii adevărat fiu al lui Dumne­
Domnul, trebuie să ne supunem voii lui Dumnezeu întrucât toate zeu, îndură necazurile şi încercările trimise de Dumnezeu cu
lucrurile vin de la Domnul. Şi fiindcă ele sunt de la Dumnezeu - mulţumire, credinţă şi nădejde. Chiar încercările ce ne vin din
şi aceasta după voia Lui cea sfântă - părintele ceresc le partea oamenilor ne sunt cu adevărat trimise de Dumnezeu
porunceşte. Putem noi oare să nu ne supunem? Putem noi să nu pentru a dobândi toleranţa, înfrânarea , compasiunea şi răbdarea,
rostim ca şi fericitul Iov: „Dacă acestea sunt bune dinaintea deoarece toate acestea sunt trăsături dumnezeieşti, precum
Domnului, facă-se voia sa: Binecuvântat fie numele Domnul ne spune: „El face să răsară soarele şi peste cei răi şi
Domnului!". peste cei buni şi trimite ploaie şi celor drepţi şi peste cei
Prin răbdare şi mulţumiri aduse Domnului, noi ne expri­ nedrepţi" (Mt. 5, 45). Din acest motiv noi trebuie să-i iubim pe
măm astfel ascultarea faţă de voinţa divină. Nu va fi oare socotit toţi oamenii. Fie ca nici o urmă de ură sau de rău să nu mai
vrednic să capete încă de aici viaţa veşnică sufletul tău cel existe în sufletele noastre, ca să putem fi numiţi fii ai lui
ascultător? Da, el va trăi în veacul veacului. Dumnezeu. Pătimirile întregii noastre vieţi nu sunt vrednice a fi
De aceea, să luptăm; să ne întărim sufletele prin lucrarea comparate cu bunătăţile de negrăit pe care Dumnezeu le-a
îndelungii răbdări pentru a fi bineplăcuţi lui Dumnezeu. pregătit acelor suflete ce-şi duc crucea, fie că aceasta vine de la
Necazuri, boli, pătimiri. încercări - nici una din ele nu ne vor diavol, de la alţi oameni sau de la propria noastră fire. Deoarece
despărţi de dragostea lui Hristos. Pentru că ştim deja că strâmtă orice patimă sau neputinţă ne încearcă, atunci când luptăm cu
şi anevoioasă este calea care îi duce pe cei ce umblă pe ea la ea, aceasta ne face vrednici de binecuvântare: „Fericit este omul
viaţa cea veşnică. Ghimpi şi ciulini se află în stânga şi în dreapta care primeşte încercarea, pentru că stăndu-i împotrivă cu curaj,
căii; de aceea, e nevoie de multă atenţie. Pe această cale va primi cununa vieţii".

20 21
3. De ce eşti necăjit şi întristat păşind pe calea Domnului?
Pentru acest motiv, fiul meu, primeşte cu răbdare orice,
Cei ce L-au uitat pe Domnul, care n-au nici o nădejde în izvorul
căci o cunună invizibilă se ţese nevăzut pe creştetul fiecăruia
cel veşnic şi de viaţă dătător al Domnului, ar trebui să se
dintre noi. Iarna este aspră, dar raiul este blând. Primeşte gerul
întristeze. Dar noi, cei care credem în Dumnezeul Cel viu şi ale
încercărilor pentru ca picioarele tale să dănţuiască pline de
căror nădejdi depind de El, ar trebui să ne bucurăm pentru faptul
bucurie în cer. că avem un astfel de Părinte în ceruri, care ne iubeşte mai mult
2. Multe lucruri ne deosebesc, fiul meu, dar fericit este decât toţi taţii şi toate neamurile şi Care ne poartă o infinită grijă
cel ce trece prin lucrurile dureroase ale acestei vieţi cu răbdare şi de a ne învrednici de El. Dar, spui tu, noi cădem în orice clipă.
cu mulţumire. Da, noi trebuie să-I mulţumim Domnului, Care Da, nu neg acest lucru - dar noi ştim că firea noastră este luată
prin astfel de lucruri dureroase ne pregăteşte sufletul nostru din ţărână şi ea doreşte ceea ce este pământesc, căutând cele de
nemuritor pentru a moşteni veşnicele binecuvântări ale împără­ jos, pentru ca ,,mintea omului este aplecată spre cele rele încă
ţiei Cerurilor! ,, Domnul ne pregăteşte spre binele nostru, pentru din tinereţile sale" (Fac. 8, 21). Şi mai observăm înăuntrul
a ne împărtăşi de sfinţenia Lui" (Evrei 12, 10). Prin felurite nostru o lege care caută să ne subjuge voinţa noastră liberă, s-o
necazuri ,, El ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă domine să ne facă sclavi ai păcatului (Rom. 7, 23). Oricum, în
veşnică covârşitoare " (2 Cor. 4, 17). Din acest motiv nu e nici toate acestea, buna noastră intenţie triumfă. Dumnezeu ne-a
bine şi nici necesar să ne supărăm atunci când Domnul ne dăruit arme duhovniceşti pentru a lupta contra oricărui atac
cuminţeşte. Mai bine ar fi pentru sufletele noastre ca noi să demonic: stindardul plin de slavă al crucii nădejdii - nădejde vie
arătăm o desăvârşită ascultare faţă de Doctorul sufletelor şi al în Cel ce a spus: „Nu te voi lăsa ,nici nu te voi părăsi" (Evrei
trupurilor noastre, care la vremea diferitelor necazuri operează 13, 5) - nădejde în Hristos al nostru care S-a răstignit pe Cruce,
asupra rănilor invizibile ale sufletului fiecăruia dintre noi, cu iar toţi cei ce au ochii aţintiţi asupra Sa şi nădăjduiesc în El, nu
sfânta dorire de a dărui sănătate - adică curăţirea inimii de vor fi ruşinaţi. Prea Curatul sânge vărsat pe Cruce a adus
patimile cele rele. Unui astfel de Doctor duhovnicesc, noi avem iertarea păcatelor omenirii şi a adus viaţă: „Fericit este cel ce
obligaţia de netăgăduit de a-I aduce neîncetate mulţumiri prin nădăjduieşte în El" (Ps. 33, 8). Fă-ţi curaj, fiule; acest necaz al
faptele noastre, aşa încât să nu-L supărăm în vreun fel. tău se va transforma în bucurie. Acest necaz îţi este de mare
Toţi sfinţii şi-au petrecut vieţile lor în necazuri şi nenumă­ folos; el te acoperă ca şi cum ai fi îmbrăcat într-o platoşă de oţel,
rate suferinţe, în ciuda faptului că păcătosul nu avea nici o aşa încât înclinaţiile cele rele către lucrurile cele ce jos să nu-ţi
putere ca să-i mai facă să sufere. Totuşi, adesea, viaţa lor a fost împrăştie mintea de la grija pentru cele cereşti şi pentru sufletul
o adevărată mucenicie. tău nemuritor.
Acum, ce justificare putem noi oare oferi - noi cei căzuţi
Tristeţea urmează după bucurie şi bucuria e după tristeţe,
în multe păcate pe care le lucrăm cu sârguinţă - pentru a
aşa precum noaptea urmează zilei. Aceasta este calea pe care
îndrăzni să cerem dreptul de a ne petrece viaţa fără necazuri şi
Părintele luminilor a aşternut-o dinaintea celor ce se vor mântui.
suferinţe? E sigur că noi suntem răspunzători pentru păcat şi ca
Să ai doar răbdare şi nădejde. întipăreşte aceste lucruri în
atare avem nevoie de biciul cuminţirii salvatoare a Domnului,
adâncul inimii tale; prin aceste două lucruri toate împotrivirile
aşa încât să ne bucurăm de mântuire în împărăţia cerurilor, prin
vor fi trecute cu bine. Lipeşte-te de blândul nostru Iisus; strigă la
harul milelor Domnului nostru Care iubeşte omenirea .
23
22
El în necazurile tale. încredinţează-1 Lui grija lucrurilor veşnică a odraslelor lor. El nu pierde din vedere reaua purtare şi
dureroase şi El îţi va aduce binele, ca şi Anei, mama proorocului indisciplina copiilor Săi iubiţi ca nu cumva să-i tulbure. Nu, de o
Samuel, care, deznădăjduită de sterpiciunea ei. a căzut în mie de ori nu! El este Dumnezeu şi îşi iubeşte cu adevărat
genunchi dinaintea Domnului şi şi-a revărsat toată durerea copiii. El îi va disciplina; El îi va mustra; El le va constrânge
sufletului ei. Iar cererea ei i-a fost ascultată. Cine oare vreodată libertatea şi îi va dojeni în felurite moduri pentru a le transforma
a nădăjduit în Domnul şi a fost ruşinat? Desigur, aceasta nu caracterele lor cele rele în caractere sfinte, spre slava şi lauda
înseamnă nădejde deşartă, ci nădejde activă - adică, nădejde Domnului nostru Iisus Hristos.
împreunată cu lucrări duhovniceşti după puterile noastre; însuşi Domnul nostru Iisus Hristos , atunci când S-a aflat
altminteri, nu mai e nădejde, ci bătaie de joc. pe pământ. El, Prea Iubitul Fiu al Tatălui, a fost încercat în
4. Fereşte-ne pe noi de o astfel de deşertăciune. O, disciplina Domnului; nu pentru faptul că El, Domnul Cel fără de
Doamne. De câtă pierdere are parte un om atunci când îşi uită păcat avea nevoie de ea, ci pentru mântuirea omului, cât şi
calitatea de fiu al Domnului şi nu mai se gândeşte că este pentru mustrare şi exemplu dat nouă, aşa încât să-I urmăm paşii:
disciplinat şi cuminţit ca fiu al lui Dumnezeu! Dragostea îi „Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul
obligă pe adevăraţii părinţi, ca pe o datorie indispensabilă, să acesta! Insă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti; Facă-se
impună disciplina asupra copiilor lor. De aceea, deoarece voia Ta!" (Mt. 26, 39, 6, 10). Cum oare ne putem noi justifica,
Dumnezeu este Tatăl nostru, el îşi disciplinează proprii săi copii când Domnul nostru Iisus Hristos, fără să fi avut vreun păcat -
pentru a-i educa şi a-i face părtaşi ai sfinţeniei Sale: „Fiul meu, deoarece era Dumnezeu - a trecut prin astfel de pătimiri
nu dispreţul uitarea Domnului şi nu simţi scârbă pentru grozave? Gândiţi-vă la uluitorul Său pogorământ: S-a făcut om
mustrările Sale" (Pilde. 3, 11). Aşadar, atunci când creştinii îl şi a pătimit o astfel de patimă ruşinoasă de dragul nostru, al
uită pe propriul lor Tată, îşi provoacă lor înşişi un mare rău; păcătoşilor, vinovaţilor şi condamnaţilor; a fost pălmuit,
deoarece atunci când nuiaua părintească îi loveşte (prin batjocorit, biciuit, răstignit; a murit de moartea cea mai cruntă:
suferinţe, necazuri, încercări, etc), ei deznădăjduiesc; zeci de „Blestemat este... cel spânzurat pe lemn!" (Deut. 21, 23). El, ca
mii de gânduri îi copleşesc şi disciplinarea lor devine foarte greu Dumnezeu, a pătimit atât de mult pentru noi, păcătoşii; ce scuză
de suportat, fără vreo consolare. vom avea noi dacă nu pătimim o singură încercare din dragoste
Cât de frumos ne spune Sf. Apostol Pavel: „Şi aţi uitat pentru El, sau cel puţin pentru păcatele noastre?
îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: «Fiul meu, nu dispreţul 5. în toate situaţiile înălţaţi ochiul minţii al sufletului spre
certarea Domnului, nici nu te descuraja, căci eşti mustrat de El. Cer, de unde va veni ajutorul. Nu deznădăjduiţi, orice s-ar
căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul întâmpla. După încercare, urmează şi uşurarea. Dumnezeu nu-i
pe care îl primeşte» " (Evrei 12, 5-6). dă nimănui o sarcină peste puterile lui. Dacă oamenii proce­
Disciplina Domnului este inevitabilă faţă de proprii Săi dează cu discernământ, punând sarcini animalelor după puterea
copii, pe care El îi cunoaşte. Dumnezeu nu practică favoritismul; lor, cu atât mai mult va proceda la fel bunul Dumnezeu Cel ce
Dumnezeu, fiind nepătimaş şi sfânt, nu este cuprins de dragostea Şi-a vărsat Prea Sfântul Său Sânge pentru om pe Cruce!
nesănătoasă pe care mulţi părinţi nesocotiţi le-o oferă copiilor Adevărul este că creştinii care pătimesc necazuri efemere,
lor şi care mai târziu le aduce acestora distrugerea şi pedeapsa îşi dobândesc prin ele veşnica bucurie şi odihnă. Niciodată să
24 25
nu-i invidiem pe cei ce se bucură de pace şi bucurie permanentă cutremurat şi s-a sfărâmat complet. Iar după ce Iisus a murit,
aici, pe pământ - ci, mai degrabă, să-i compătimim, deoarece ceea ce mai înainte fusese despărţit, s-a unit, iar omul a devenit
bucuria efemeră va deveni pentru ei un obstacol spre viaţa ce va nu doar prieten al lui Dumnezeu, ci însuşi semenul Său; omul a
să fie. Dumnezeu este milostiv, dar şi drept - milostiv în viaţa dobândit harul înfierii prin adopţie: „ moştenitori ai lui Dumne­
de acum, dar după moarte un drept Judecător. Nu este cu putinţă zeu şi împreună moştenitori cu Hristos", (Rom. 8, 17), deoarece
ca El să le dea creştinilor celor necăjiţi - adică, adevăraţilor omenirea a dat-o pe Prea Curata Fecioară ca să fie Maica
creştini, nu doar creştini cu numele - şi o veşnică întristare. Dumnezeu-Fiului, iar Hristos S-a întrupat din prea curatele ei
Acolo, însă. El le va oferi o bucurie veşnică pe care nimeni nu sângiuri. Aceasta a îndumnezeit firea omului, aşezat de-a
le-o va mai lua înapoi. Dumnezeu nu poate da omului pedeapsă dreapta Dumnezeu-Tatălui. De atunci, Dumnezeu a fost văzut în
peste pedeapsă. De aceea, bucuraţi-vă, în loc să vă întristaţi, ceruri şi a fost adorat de către îngeri şi după firea Sa omenească.
deoarece Dumnezeu v-a învrednicit să pătimiţi vremelnic pentru Vezi unde a fost înălţată omenirea? Vom deveni dumne­
a vă putea oferi odihna veşnică. Bucuria veşnică este rezervată zei prin har! (Ioan 10, 34). Dar fără necazuri, poate oare cineva
doar creştinilor pătimitori. în Sfânta Evanghelie, Domnul spune să ajungă acolo? Vom pătimi, vom suferi, dar, într-o bună zi
despre bogat şi despre Lazăr: „Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi totul se va sfârşi şi va fi uitat; deodată, veşnica Bucurie îşi va
aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, deschide larg braţele şi va striga: „ Veniţi la Mine toţi cei osteniţi
asemenea, pe cele rele; iar acum el se mângâie, iar tu te şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi" (Mt. 11, 28).
chinuieşti" (Luca, 16, 25). Dumnezeu nu dă niciodată dovadă de în oricare dintre faptele şi acţiunile voastre, fie în cuvânt,
favoritism, ci acţionează conform principiilor dreptăţii. Dacă îţi fie în gând, amintiţi-vă că Domnul este de faţă, că El le vede şi
arunci privirea prin vieţile Sfinţilor, vei observa permanente într-o bună zi le va judeca. Din această mântuitoare meditaţie
încercări, necazuri şi supărări. în acest fel şi-au petrecut ei răsare frica de Dumnezeu care aduce cel mai mare beneficiu:
vieţile. Nici un iubitor de plăceri nu va intra în locaşurile cele ,, Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că
veşnice care sunt pline de o negrăită bucurie, ci mai degrabă cei de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin " (Ps. 15, 8) după cum
ce au fost încercaţi şi au pătimit pentru Domnul, de dragul spune proorocul David: „Făclie picioarelor mele este legea Ta
împlinirii poruncilor Sale. Domnul spune: „în lume necazuri şi lumina cărărilor mele" (Ps. 118, 105). Aceasta aduce chiar
veţi avea, dar îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea" (Ioan, 16, smerenie. Deci, smerenia nu se naşte doar din încercări şi ispite,
33). Acest lucru a fost spus de Domnul nostru Iisus Hristos Care ci şi ca urmare a meditaţiei duhovniceşti, precum şi din înţelege­
a venit pe pământ, S-a ostenit, a pătimit şi în cele din urmă, unde rea slăbiciunii noastre. Putem medita la cât de slab este omul, la
şi-a sfârşit viaţa? Răstignit pe cruce pentru a înlătura legătura faptul că nu e în stare să facă binele, chiar dacă acesta este sădit
blestemului. Grozavă îndoială sfâşia inima Dumnezeului - om în firea sa. Dimpotrivă, răul îl face foarte uşor, chiar dacă acesta
care a exclamat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai îi este străin. Omul vrea să-L mulţumească pe Dumnezeu, dar
dacă harul lui Dumnezeu nu lucrează împreună cu el, binele pe
părăsit? " (Matei 27, 46).
care-1 face nu este bine făcut; şi chiar dacă el doreşte să se
Pământul s-a cutremurat şi catapeteasma templului s-a
ostenească, dacă Dumnezeu nu ajută, dorinţa şi osteneala sa sunt
rupt în două, aşa cum s-a putut vedea în mod evident. Dar şi pe
fără sens. Când omul se gândeşte la trecutul său - pe când nu-L
plan spiritual, zidul blestemului dintre Dumnezeu şi om s-a
26 27
cunoştea pe Dumnezeu şi la cât de mult păcătuia - simte căinţă, lupţi să trăieşti fără necazuri şi crezi că îţi vei atinge ţelul, nu
se smereşte, plânge, caută iertarea şi se gândeşte: „ Chiar acum, vei putea realiza acest lucru, pentru că ispititorul se foieşte
dacă harul lui Dumnezeu mă părăseşte, sunt în stare să fac pretutindeni pe pământ, trecându-i pe toţi prin sită şi
lucruri şi mai rele ". împroşcându-i cu otrava necazurilor drept consecinţă a bleste­
Atunci un soi de teamă amestecată cu smerenie protejează mului legii. Oriunde te-ai uita, pe oricine ai întreba, toţi ca
sufletul ca un zid. Această meditaţie se numeşte conştiinţa într-un glas vor mărturisi că un ghimpe îi împunge şi că
slăbiciunii omeneşti şi poartă în sine roadele smereniei şi pătimesc. Oricum, sunt felurite necazuri. Unii sunt necăjiţi
binefacerii fără trudă şi necazuri. Da, încercările vin, dar cele fiindcă nu pot petrece în fapte neîngăduite; acesta este un necaz
mai multe ne sunt trimise din pricina mândriei noastre. Când cu totul vinovat. Alţii au necazuri legitime şi pe bună dreptate;
cineva se află într-o stare de umilinţă, încercările vor fi mai aceasta este o urmare firească. Dar atunci când există şi
puţine şi uşoare. Dar trebuie să fii mereu pregătit, ca un căpitan cunoaştere duhovnicească, atunci necazurile sunt altoite în acel
care aşteaptă furtună după linişte. Când anticipezi ceva, nu ţi se om care le îndură cu răbdare pentru sfinţirea sa. Aceasta s-a
mai pare ciudat când acest lucru vine, deoarece te aşteptai la el. întâmplat desigur şi cu Sfânta Teofana; ea suferea legitim,
Aşadar, trebuie să fii mereu pregătit, aşa încât când acesta deoarece soţul ei îi era necredincios. Dar ea, prin cunoştinţă
vine . el nu te va mai întrista. Dar este oare posibil, fiule, ca noi duhovnicească, sfătuire şi exemplu creştin, pătimind, plângând
să nu trăim şi să nu simţim întristarea? Căci din întristare, din şi rugându-se. şi-a pus toată nădejdea în Dumnezeu.
acest necaz, noi vom moşteni veşnicele, nesfârşitele bunătăţi: Datorită tuturor acestor lucruri, sfinţenia a fost altoită în
,,Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima ceea ce era demn de ea. Din acest motiv, pătimiţi toate aceste
omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L lucruri; sfinţiţi-vă prin necazuri! Daţi mulţumire lui Dumnezeu,
iubesc pe El" (I. Cor. 2, 9). Care ne îndreptează acum pentru a ne oferi veşnica odihnă.
6. Să nu uităm, fiule, că toţi sfinţii au trecut prin acest Atunci când văd sau aud că cineva trăieşte lipsit de necazuri şi
cuptor al necazurilor sub diferite forme, fiecare după chemarea prosperă împlinindu-şi toate dorinţele sale, consider acest lucru
sa. Dacă aruncăm o privire la binecunoscuta viaţă a Sf. Impără- ca o părăsire din partea lui Dumnezeu! în ceea ce ne priveşte,
tese Teofana (secolul IX, prăzmuită la 16 decembrie - n.red.), facă bunul Dumnezeu să ne numere cu cei ce pătimesc, ca să ne
vom observa necazuri adunate unele peste altele, de-a lungul poată scrie numele în cartea vieţii, aşa încât să nu rămânem în
întregii sale vieţi pline de suferinţă. afara cămării de nuntă. Indiferent cât de mult am suferi, într-o
A suferit enorm; s-a străduit pe toate căile, prin sfaturi, bună zi totul se va sfârşi şi va fi uitat; doar faptele bune sau rele
rugăciuni, lacrimi şi felurite exemple, să-1 îndrepteze pe soţul ei vor rămâne ataşate sufletului pentru a merge cu ele la judecată,
legiuit, împăratul Leon cel înţelept (886 - 912), care rătăcea în acolo unde acesta va auzi marele verdict. Acest gând adesea mă
păcat. Sfântul ei suflet a purtat această cruce de-a lungul întregii înfioară şi plâng: ce voi spune eu, nevrednicul preot, în apărarea
sale vieţi. Iar aceste pătimiri, dimpreună cu faptele sale bune, au mea la scaunul de judecată al lui Hristos? Rugaţi-vă pentru mine
sfinţit-o. Iată, deci, cum este trasată viaţa omului pe acest ca să nu fiu condamnat.
pământ; de când a căzut din nemurire, el culege roadele pe care i 7. Iubitul meu frate întru Hristos, fie ca harul Prea Sfin­
le-a adus neascultarea. Indiferent cât de mult doreşti sau cât te tei Născătoare de Dumnezeu să vă ferească de tot ceea ce v-ar
28 29
putea păta micul şi dragul vostru suflet. Amin. „Necazuri şi Trebuie multă osteneală ca să porţi povara sufletelor în
nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea " veacul de acum care este dominat de egoism şi de bună voia
(Ps. 118, 143). Necazurile urmează unul după altul; avem nevoie fiecăruia. Să nu ne pierdem curajul, deoarece în mod invizibil
de răbdare. Meditând la legea divină, suntem luminaţi de felul în Hristos este de faţă, Care va mustra marea învolburată a
care trebuie să răbdăm, de ce vin şi ce scop au ele. Ele vin ca să încercărilor şi va aduce pacea harului. Luptaţi împotriva
ne înveţe să devenim purtători de necazuri, luptători încercaţi, valurilor furioase şi chemaţi-L pe singurul Dumnezeu Atotpu­
următori ai Celui ce S-a răstignit pentru noi, fraţi ai tuturor ternic: „Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi
sfinţilor care au mers pe calea plină de ghimpi a crucii: muceni­ vezi şi cercetează via aceasta, şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a
cii prin mucenicie, monahii prin asceză, credincioşii prin sădit-o dreapta Ta, şi pe fiul omului pe care l-ai întărit Ţie "
păstrarea sfintelor porunci şi prin diferitele încercări provocate (Ps. 79, 15-16).
de lume, de diavolul şi de propria noastră fire (şi de trup). 9. Slavă singurului Dumnezeu înţelept, Care ştie să
Nimeni nu s-a mântuit vreodată trăind în confort şi fără scoată dulceaţa din amărăciune şi astfel să ne îmbogăţească
încercări, căci dacă vom pătimi încercările cu răbdare, ne vom şi cunoaşterea din nemărginita Sa dragoste către noi. El ne
bucura în ceruri, pentru că în acest fel au umblat prin această biciuieşte cu necazuri şi încercări, ca să ne apropie de El,
viaţă toţi cei care s-au mântuit. Iar întrucât şi noi vrem să ne deoarece El ştie că prin lucrurile dureroase ale acestei vieţi,
mântuim, nu avem altă cale de urmat, decât cea a necazurilor! omul rămâne lângă El şi este mântuit. Viaţa confortabilă este
Necazurile ne vin pentru a ne apropia de Dumnezeu, foarte riscantă pentru mântuirea veşnică. Nu Duhul lui Dumne­
deoarece ele întristează şi apasă inima, înmuind-o şi smerind-o. zeu sălăşluieşte în cei ce duc o viaţă de huzur, ci mai degrabă
Iar când este umilită şi smerită, Dumnezeu se uită la ea : „Inima duhul celui rău, după învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Din acest
înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi" (Ps. 50, 17). La motiv, în necazurile acestei vieţi, noi avem nevoie de răbdare şi
cine să privesc oare, dacă nu la cel umil şi smerit şi care mulţumire, deoarece Domnului îi sunt bineplăcute aceste două
tremură dinaintea cuvintelor Mele?{ls.66, 2). Cel ce-şi duce virtuţi.
necazurile cu bucurie şi cu bună ştiinţă va fi iertat de păcatele Fie ca Domnul să ne dăruiască multă răbdare în necazu­
sale şi de urmările lor. Se naşte într-un astfel de om un caracter rile vieţii noastre, aşa încât în toate să putem mulţumi Dătătoru­
duhovnicesc: acesta devine milos, umil, smerit etc. lui lucrurilor celor bune Care ne are în grija Sa.
Cel ce nu are adevărata ştiinţă a încercărilor este întristat 10. în ceea ce priveşte necazul care te tulbură, ţi-am spus
şi amărât atunci când ar trebui să se bucure, deoarece el păşeşte adesea că aceasta este crucea ta pe care Iisus al nostru ţi-a dat-o
pe calea Sfintei Golgota şi a sfinţilor. Fie ca harul lui Dumne­ ca să-I devii ucenic şi să nu te înstrăinezi de dragostea Sa. Deoa­
zeu, care vindecă rănile şi împlineşte neputinţele, să ne ajute rece toţi cei ce-L iubesc sincer II urmează nu numai pe Muntele
tuturor să fim răbdători în toate ca să ne putem învrednici de Tabor, acolo unde s-a arătat slava Dumnezeirii Sale (cu alte cu­
împărăţia lui Dumnezeu. Amin. vinte, nu numai la vremea când El ne vizitează cu dulcele Său
8. Este o mare mângâiere, fiule, că fiecare dintre noi îşi har şi cu bucurie), ci îl urmează şi în urcuşul pe Golgota şi la
va primi răsplata după cât s-a ostenit pentru dragostea lui Răstignirea Lui (cu alte cuvinte, şi în absenţa Harului Său şi în
Hristos. circumstanţe neplăcute care produc necaz, durere, deznădejde,
30 31
îndoială, osteneală şi sudoare). Mai ales atunci este încercat „Căci duhul este osârduitor, dar trupul, neputincios" (Matei,
omul cel lăuntric şi se arată cum este el: fals sau adevărat, price­ 26,41).
put sau nepriceput, căpitan sau marinar. Atunci sunt încercate 12. In ceea ce priveşte tristeţea pe care o ai în suflet din
intenţiile noastre, iar cel care este curajos şi răbdător este răs­ pricina păcatelor tale, acesta este un lucru bun şi folositor. Doar
plătit lăuntric prin venirea Domnului, printr-o adăugire a haru­ când te duce la deznădejde, atunci este evident demonic. De
lui. In acest mod este pregătit creştinul în lupta duhovnicească îndată, revino la nădejde şi spune: „întrucât mă căiesc pentru
până-şi atinge scopul şi află odihna. Luptă cu înţelepciune; toate, nădăjduiesc că tot ceea ce am făcut va fi iertat. Nu există
poartă-ţi crucea cu răbdare şi bucurie până la mormânt, aşa încât păcat care să întreacă mila lui Dumnezeu. Oricât de mari ar fi
Iisus să-ţi poată dărui învierea! Cel ce-şi poartă crucea sa pentru păcatele, când ajungi la pocăinţă, ele sunt iertate. Oh, adâncul
dragostea lui Hristos va fi înălţat de Domnul în ultima zi. de nemăsurat al smereniei, iertării şi milei Domnului!".
Cât de lungă ne va fi viaţa? Ceasul morţii nu ne este cu­ Fie ca toţi cei apăsaţi de o grea pedeapsă să capete curaj,
noscut, în timp ce răbdarea ne va fi răsplătită veşnic. Această deoarece există un Dumnezeu Care nu ţine minte oricât de mult
cruce a durerii, pe care o porţi, ţi-a dăruit deja foarte mult şi încă rău am fi făcut dinaintea Lui. El iartă toate păcatele, numai dacă
cu cât mai multe îţi va oferi! Şi totuşi tu nu vezi aceasta, deoa­ noi ne căim sincer. Rabdă încercările, fiule, şi totul se va
rece Dumnezeu cu înţelepciune ţi-a ascuns toate acestea spre schimba în bine pentru tine.
binele tău. Roagă-L mereu pe Dumnezeu să-ţi dăruiască răbdare 13. Răbdare - da, răbdare: aceasta ne va deschide porţile
şi mulţumeşte-I cu ştiinţă; atunci vei putea să rabzi totul cu bu­ raiului. în încercarea grea şi dramatică prin care a trecut Bătrâ­
curie, aşteptându-ţi mântuirea în mijlocul tuturor acestor neca­ nul meu, cât de aproape L-a simţit pe Hristos! în timp ce pentru
zuri. alţii apropierea morţii provoacă cutremur şi teamă sufletului, el
11. Viaţa omului este mucenicie. Din momentul căderii a rămas în dragostea lui Hristos. Ce minune este aceasta! „Iisus
noastre din adevărata fericire, noi culegem roadele neascultării: Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi"( Evrei 13, 8).
Ghimpi şi ciulini va răsări pământul pentru tine (Fac. 3, 18) - la 14. Necazul este un instrument, o unealtă, pe care Dumne­
fel şi pământul inimii. Cum vom afla că ne aflăm în exil, zeu o ţine în mâna Sa. Numai El face uz de ea precum îi dictează
alungaţi din rai, dacă nu prin necazuri şi suferinţe? Nu există infinita Sa înţelepciune.
vreun om să nu fie necăjit de ceva. Creştinii cei cucernici sunt şi El o foloseşte diferenţiat pentru fiecare om, după nevoile
ei necăjiţi, dar în adâncul sufletelor lor ei păstrează şi nădejdea fiecăruia.
că într-o bună zi multele necazuri se vor sfârşi şi vor intra în Necazul, sub diferitele sale forme, îl curăţeşte şi-1 sfin­
veşnica odihnă. Fără de necazuri şi suferinţe să nu se aştepte ţeşte pe cel care-1 acceptă cu înţelepciune şi cunoştinţă. Adică,
nimeni la odihnă în viaţa de dincolo de mormânt. Viaţa aceea fiecare necaz pe care-1 are un creştin reprezintă o cercetare dum­
este pentru cei ce s-au ostenit şi au fost apăsaţi de greutăţile nezeiască pentru mântuirea sa, trimisă de dreapta cea preadulce
acestei vieţi. Desigur, sfinţii au avut mult har şi tărie duhovni­ a cerescului nostru Tată, chiar dacă firii noastre îi displac astfel
cească şi s-au bucurat în suferinţă. Dar noi, şi eu sunt cel dintâi, de lucruri, aşa precum medicamentele cele amare sunt neplăcute
suferim şi uneori răbdarea noastră se frânge. Dar slavă lui celui bolnav. Pe lângă aceasta, dacă noi nu avem necazuri, cu
Dumnezeu Care ne luminează să ne căim şi să ne îndreptăm. siguranţă am avea soarta lui Lucifer, deoarece acesta, în culmea
32 33
slavei şi a odihnei, a uitat de măreţia lui Dumnezeu, dar şi de 15. Fiul meu, fii răbdător în toate, pentru că răsplata este
mare. Nu te uita la greutatea necazurilor, ci gândeşte-te la plată:
propria-i micime şi slăbiciune şi a spus: „Ridica-mă-voi în
„căci necazul nostru de acum, uşor şi trecător, ne aduce nouă,
ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi
mai presus de orice măsură, slavă veşnică covârşitoare"
aşeza jilţul meu! Sui-mă-voi deasupra norilor şi voi fi asemenea
(2 Cor. 4, 17). Din acest motiv ar trebui să te bucuri, în loc să te
Celui Preaînalt" (Is. 14, 13-14). După ce a gândit aceste lucruri,
întristezi. Mulţumeşte-I bunului nostru Dumnezeu pentru toate
Dumnezeu 1-a doborât; steaua de mai înainte a răsăritului şi
şi nu-1 lăsa pe vrăjmaş să vadă că îţi pierzi răbdarea, deoarece
îngerul cel mai luminos s-a transformat într-un demon, satana, atunci el te va ataca şi mai mult pentru a-ţi distruge complet
diavolul, cea mai respingătoare şi mai urâtă dintre creaturile lui zidul răbdării.
Dumnezeu, nu prin fire - pentru că Dumnezeu le-a făcut pe
toate bune foarte - ci prin propria sa alegere de a fi rău şi 16. In ceea ce priveşte întrebarea ta, dacă întristarea pe
răzvrătit. Diavolul seamănă în familii nemulţumirile, neplăceri­ care o suferi din inimă este benefică sau nu, îţi pot răspunde
le, invidia, încăpăţânarea e t c , şi astfel în multe familii există afirmativ, pentru că ea te ţine departe de păcat, mai ales de ata­
şamentul de lume şi plăcerile ei, care sunt străine de Dumnezeu.
câte o persoană care să-i tulbure pacea, liniştea şi bucuria.
Această sămânţă n-a lipsit nici măcar din cadrul sfintei Da, chiar şi aici este necesar discernământul, căci în­
familii a Domnului, pe care El o întemeiase pe pământ pentru tristarea nu trebuie să fie excesivă, pentru că atunci devine dău­
mântuirea ce avea să fie - adică în mijlocul sfinţilor Săi ucenici: nătoare. Să ai un semnal: atunci când te întristezi meditând la
vechile tale păcate şi atunci când ea este excesivă, ea duce la
luda Iscarioteanul, o sămânţă de Dumnezeu ucigătoare. Diavolul
deznădejde, iar atunci îl consideri pe Dumnezeu ca un judecător
îşi seamănă neghinele în mijlocul grâului; chiar şi în sinoadele
nemilos, lucru care este absurd. El disciplinează fiind Tată şi aşa
monahilor există astfel de oameni. Nu că persoana respectivă
înţelege creştinul atunci când nu se întristează excesiv. Iată de ce
este rea, dar prin slăbiciunile nemulţumirii, invidiei e t c , aceasta
discernământul este de maximă importanţă, pentru că el ne
devine un instrument al diavolului care tulbură pacea şi liniştea
scapă de excese şi lipsuri.
celorlalţi. Toate aceste lucruri depun mărturie asupra faptului că
noi suntem nişte exilaţi din adevărata noastră patrie, iar acum ne Când deznădejdea te copleşeşte, gândeşte-te la altceva:
aflăm într-un loc de îndreptare unde se practică disciplina Dom­ dacă Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să ierte greşelile seme­
nului. Iar toţi cei ce acceptă disciplina sunt repuşi în drepturile nilor lor de şaptezeci de ori câte şapte în fiecare zi, cu cât mai
de moştenitori ai cereştii împărăţii şi îşi recapătă calitatea pier­ mult va ierta un Dumnezeu infinit de milostiv? Cine s-a căit
dută de fiu, ca unii vrednici de a-L primi pe Dumnezeu drept vreodată şi n-a fost mântuit? Cine a zis vreodată: „Am păcătuit"
moştenire a lor. Dar toţi cei ce rămân neîndreptaţi, ca mine, şi nu şi n-a fost iertat? Cine a căzut şi, căutând ajutor, n-a fost ridicat?
Cine a plâns şi n-a fost mângâiat de Dumnezeu? „Deci, dacă
cunosc disciplina, ci, dimpotrivă, prin faptele lor sunt dovediţi a
voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, cu cât mai
fi nelegitimi, sunt alungaţi şi socotiţi nevrednici de adopţie la
mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer
care ţintea disciplina Domnului. Fie ca bunul nostru Dumnezeu
de la El?" (Mt. 7, 11).
şi Tată să ne învrednicească a ne afla printre cei înfiaţi de Dum­
nezeu în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru ceresc ne îndreptează, nu ca să ne aducă la
deznădejde, ci ca să ne facă să ne căim şi să ne corectăm păca-

34 35
tele. Când înţelegem greşit sensul disciplinei, sfârşim în deznă­ 18. Poţi tu oare aminti milele Domnului? Păcatele celui
dejde. Sub apăsarea unei astfel de influenţe este imposibil ca mai rău dintre oameni, dinaintea milei lui Dumnezeu, sunt ca o
sufletul să fie mângâiat. Dar atunci când păstrăm o înţelegere mână de nisip într-un ocean. Nu există vreun păcat care să co­
sănătoasă a sensului disciplinei şi necazurilor, aflăm multă mân­ vârşească mila lui Dumnezeu. Domnul poate fi comparat cu
gâiere cerească. Aminteşte-ţi, fiule, în care circumstanţe anume, mama noastră: este oare cu putinţă ca păcatul unui copil să co­
întristarea este benefică. vârşească dragostea mamei? Dacă o mamă îşi iubeşte copilul
17. In această lume, fiule, oamenii sunt împărţiţi în buni şi atât de mult. cât de infinit mai mult ne iubeşte Dumnezeu pe noi.
răi, bogaţi şi săraci, educaţi şi fără educaţie, nobili şi de stirpe Care a dovedit aceasta prin răstignirea Sa pe Cruce?
inferioară, deştepţi şi proşti. în orice caz, toţi au un singur lucru Apostolul Petru S-a lepădat de Domnul de trei ori şi totuşi prin
în comun: suferinţa, deoarece fără excepţie toţi oamenii vor su­ pocăinţă a fost iertat. Marele persecutor al creştinilor, Apostolul
feri în viaţă. După cum spune o maximă: „E o minune dacă ci­ Pavel, prin pocăinţă a devenit căpetenia apostolilor. Prostituate,
neva a fost fericit în toată viaţa sa". Aşadar, toţi oamenii trăiesc hoţi. vameşi şi alţi păcătoşi fără de număr au fost sfinţiţi prin
în împărăţia suferinţei. Ştim că suferinţa e un lucru personal, pocăinţă. Din acest motiv, lasă deoparte întristarea şi excesiva
căreia fiecare dintre noi trebuie să-i facem faţă singuri. Este cru­ remuşcare; nădăjduieşte; fă-ţi curaj şi alungă orice gând de dez­
cea fiecărui om, pe care trebuie s-o poarte, aşa precum Mântui­ nădejde.
torul lumii, Iisus. Şi-a purtat crucea de dragul nostru. Deci, 19. Indiferent cât de mult putem suferi, va veni vremea
lasă-te, fiul meu. în mâna părintească, care în vremea de acum când totul se va sfârşi şi fiecare dintre noi se va odihni după os­
operează asupra ta prin intermediul suferinţei şi fii liniştit. tenelile sale. Eşti necăjit? Ai tu o durere? Lăcrimezi din cauza
Acceptă faptul că Domnul ţi-o trimite, împacă-te cu suferinţa apăsării cauzate de evenimentele triste? Eşti obosit? Prinde cu­
aşa încât să-i poţi face faţă. Ştiu cât îţi este de greu, dar şi cât de raj, pentru că doar astfel împărăţia lui Dumnezeu se capătă. Dar
benefic pentru mântuirea ta. Sfinţii se bucurau în necazurile lor; dacă îţi este uşor în toate şi nu-ţi aminteşti de Dumnezeu, atunci
haide, măcar să le acceptăm pe ale noastre cu răbdare, iar întristează-te. pentru că atunci nu mergi pe calea ce duce la
Dumnezeu nu va uita măcar această neînsemnată, de bună voie Dumnezeu.
răbdare a noastră şi acceptare a voii Sale, care este reprezentată Necazuri, boli şi tulburări ne bântuie mereu aşa încât
prin suferinţă. Fiule, adună-ţi puterile sufletului atunci când urâm lumea aceasta şi dorim lumea de dincolo, unde heruvimii
suferi şi încearcă să înţelegi scopul suferinţei, prin care şi serafimii îl slavoslovesc pe Dumnezeu, acolo unde există ade­
Dumnezeu deschide cerul pentru tine. Crezi tu că El care şi vărata şi curata odihnă, ziua cea neînserată, lumina cea fericită;
perii din capul tău ţi-i numără, nu cunoaşte măsura suferinţei lucrurile de aici, în comparaţie cu cele veşnice, sunt întunecate
tale? şi insuportabile. Fie ca preasfântul nostru Dumnezeu să ne dă­
Da, El o cunoaşte. De aceea, stai liniştit şi încredinţea- ruiască înţelegere duhovnicească, aşa încât pururea să preferăm
ză-te Părintelui ceresc. lucrurile cele veşnice, bunul cel mai de preţ. dulcele nostru
Nu te plictisi şi nu obosi; cu ajutorul Hristosului nostru Domn.
vei trece prin orice şi vei deveni şi tu moştenitorul său în nemă­ 20. Oh, cât de binefăcătoare este intervenţia Domnului şi
surata vistierie a Tatălui nostru comun. Amin. Părintelui nostru cu ajutorul durerii în viaţa omului, copilul său!
36 37
Dacă omul ar cunoaşte binele duhovnicesc pe care-1 aduce dure­
gele vărsat vor înscrie numele noastre în cartea vieţii! Atunci îi
rea, el s-ar ruga să suporte orice fel de dureri în viaţa sa pentru
vom fi recunoscători Domnului, Care cu o înţelepciune de ne­
a-şi depune „banii" duhovniceşti, banii durerii, în banca Dom­
pătruns a ales durerile şi necazurile drept mijloace de multă
nului, în cetatea de Sus şi de a-şi primi banii binecuvântărilor la
mântuire. Nu obosi să strigi la Hristos, dacă vrei ca gura să-ţi fie
vremea când toate sufletele vor primi răsplătirile necesare pentru
sfinţită. Cât despre ispitele din somn, nu te mai gândi la ele şi nu
osteneli, durere şi necazuri.
le da vreo importanţă, pentru că nu au substanţă în ele însele.
21. Ai răbdare, fiule, în încercarea pe care bunătatea lui
23. Atunci când nu le dai importanţă, ele nu te vor mai ne­
Dumnezeu ţi-o trimite spre binele sufletului tău. Ar trebui să te
căji. Binecunoscutul meu fiu, fie ca bucuria şi pacea să se
bucuri, deoarece aceasta arată grija Domnului pentru mai marele
reverse peste sufletul tău drag. încercările sunt întotdeauna bune
tău progres duhovnicesc, mai ales în smerenie. De multe ori,
atunci când le purtăm cu răbdare. Când ele au trecut, lasă în
mândria omului devine un motiv ca Dumnezeu să ne dea o pă­
urma lor experienţa pentru cei încercaţi de ele şi roade în directă
rintească „palmă" aşa încât să putem umbla mai sigur în smere­
proporţie cu răbdarea şi abilitatea arătate în luptă.
nie. Acesta este semnul cel mai bun, de marea grijă ce o poartă
întrucât nu există alt drum spre mântuire decât încercările,
Domnul sufletelor noastre. Aşadar, fii răbdător, fiule. Şi aceasta
ce trebuie să facem? Să avem răbdare până la vărsarea sângelui.
este o cruce; ridic-o din dragoste pentru Dumnezeu. Aseamă-
Aşa au luptat părinţii noştri şi s-au sfinţit. încercările sunt bune
nă-te Lui, aşa încât El să-ţi poată oferi dragostea Lui; pentru că
şi pentru că suntem smeriţi - chiar dacă noi suntem umili prin
El spune: ,, Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este
fire - adică suntem făcuţi din ţărână şi chiar lucrările noastre
care Mă iubeşte" (loan, 14, 21). Una dintre poruncile Sale este
sunt precum cenuşa şi pleava.
ascultarea până sus pe Golgota, cu crucea pe umerii noştri. Feri­
Nu uita, fiule, că prea dulcea gură a lui Iisus a spus: „în
cit este cel ce trece prin încercări cu răbdare, deoarece ca unul ce
lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi, căci Eu am biruit
a fost încercat, el va primi cununa vieţii celei veşnice.
lumea " (loan, 16, 33).
22. Noi suntem disciplinaţi şi îndreptaţi ca să ne putem în­
De aceea, oricine îl are pe Hristos cu el va cuceri şi
vrednici de ceruri. Părintele ceresc ne disciplinează în toate felu­
lumea patimilor sale. Să nu permiţi ca tăria încercărilor să te
rile pentru a ne forma un caracter duhovnicesc, aşa încât să ne
înspăimânte, ci fii atent ca nu cumva vrăjmaşul cu vicleşug să te
putem asemăna Părintelui nostru ceresc în calitate de fii ai Săi.
jertfească cu gândurile fără ca măcar să-ţi dai seama, ca nu
Noi trebuie să căpătăm în noi trăsături care să reflecte
cumva să te supui lor până la punctul în care ele să te domine.
limpede faptul că noi suntem fii legitimi ai Domnului. Să fim
Oricum, adevărul este unul singur: prea sfânta smerenie este
plini de răbdare, umilinţă, dragoste, afecţiune frăţească ş.a.m.d.
doctoria cea mai bună. Fii smerit în toate şi fără cea mai mică
- trăsături ale fiilor lui Dumnezeu, care sunt pe punctul de a
îndoială vei obţine libertatea totală, sau cel puţin satisfăcătoare,
moşteni, dimpreună cu Hristos, bogăţiile duhovniceşti nelimitate
de patimi.
ale Tatălui ceresc. Fii curajos, fiule, în luptă; prin multe încer­
24. Mă rog, fiule, ca tu să ai pace atât în suflet, cât şi în
cări vom ajunge la cer. Calea mântuirii noastre este presărată cu
trup. pentru că ce este mai frumos decât să ai pace în suflet şi
ghimpi, iar noi vom avea dureri şi vom vărsa sânge; dar fii răb­
sănătate în trup! Amândouă fac ca viaţa omului să fie plăcută; în
dător. Ceasul cel binecuvântat va veni când toată durerea şi sân-
absenţa lor o furtună neplăcută apare şi bărcuţa sufletului este
38
39
scuturată în mijlocul valurilor agitate. Câte rugăciuni se mai fac Hristosul nostru te iubeşte şi din acest motiv El te vizi­
atunci! Dar Domnul, atunci când S-a aflat pe pământ, a dat piept tează atât de des. Dacă ne te-ar fi iubit, te-ar fi abandonat şi ai fi
cu o furtună asemănătoare: „Şi El, sculându-se, a certat vântul şi fost pierdut, în vreme ce tu eşti acum viu şi în plină luptă. Nu
a poruncit mării: Taci! încetează! Şi vântul s-a potolit şi s-a contează dacă suferi momentan; gândeşte-te şi meditează la ceea
făcut linişte mare " (Marcu 4, 39). ce este veşnic, iar aceasta se va uşura şi se va împrospăta în
Să-L chemăm pe acest Domn şi Stăpân dătător de pace, căldura dogoritoare a grelelor încercări. Tu treci prin cuptorul
ori de câte ori furtuni spirituale ne tulbură, fiule, şi cred că care lămureşte acele suflete care şi-au închinat viaţa Domnului.
atunci când II chemăm cu credinţă. El se va grăbi să vină în Deci. fii curajos şi bucură-te, pentru că numai astfel sufletul tău
ajutorul nostru, spunând: „Vezi că sunt aici". se va curăţa pentru a-L primi pe Cel mai curat Domn. Fii smerit
25. Fericită fiică... Domnul să fie cu tine. Am primit scri­ şi iubeşte-i pe toţi pentru dragostea lui Hristos, şi în acest fel te
soarea ta; nu te întrista atât de mult, fiica mea. Moderaţia e vei mântui. Te las cu pacea şi dragostea lui Dumnezeu.
necesară în orice lucru, pentru că plângând excesiv starea ta se Cu dragoste părintească, Gheronda
va înrăutăţi, deoarece sistemul nervos nu rabdă mari necazuri şi 27. Binecuvântatul meu copil, mă rog ca Tatăl ceresc să-ţi
întristări. Ai grijă să fii umilă şi atentă şi să nu-ţi întristezi maica dea discernământ aşa încât să poţi deosebi adevărul de minciuna
duhovnicească (stareţa), ci să faci tot ceea ce îţi spune ea cu diavolului.
credinţă şi vei vedea în mod miraculos mâna Domnului în ceea ce priveşte primul gând despre care ai scris, îţi
mângâindu-te! Nu te depărta de la calea cea dreaptă, ca să nu fii răspund: nu a spus Dumnezeu că Iov era nevinovat? Atunci de
tulburată de remuşcări. Fă un efort, bunul meu copil, ca să te ce a încuviinţat El încercări atât de severe până a ajuns în
corectezi puţin, tăindu-ţi cu totul propria ta voie şi fii atentă să situaţia atât de grozavă încât să-şi blesteme ziua când s-a
nu faci nimic fără binecuvântare, ci întreabă pe maica stareţă în născut? Desigur, toate acestea au fost încuviinţate pentru a-1
tot ceea ce vrei să faci. Iar dacă ea nu permite unele lucruri pe învăţa; pentru că asta face, de obicei, Domnul: mai întâi El pune
care tu le doreşti, fii răbdătoare, pentru că abia atunci demon­ la încercare şi apoi El îşi arată dragostea Sa. Dragostea
strezi adevărata ta dragoste pentru Hristos. Domnului se manifestă nu numai atunci când mângâie, ci şi
Căci dacă superiorii noştri ne împlinesc toate dorinţele, când loveşte. Dacă Cerescul Tată ne loveşte, El ne arată prin
atunci unde mai este acea virtute pe care o numim îndeobşte aceasta că ne iubeşte.
tăierea voii? Da, fiica mea, înfrânează-te. Ştiu de ce suferi şi cât Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi considerat copiii Săi, nu ne-ar
de mult suferi, dar e nevoie de răbdare. Pentru că Iisus Hristos a fi trimis încercări, ci ne-ar fi lăsat aşa cum suntem: needucaţi
fost răbdător, când noi păcătuiam dinaintea Lui, iar El ne aştepta duhovniceşte, fără vreo cercetare. Cu alte cuvinte, cei mai
pocăinţa. Mă rog ca Prea Curata Fecioară să te mângâie mereu şi apropiaţi de Domnul vor fi cei care au fost educaţi duhovniceşte
să-ţi împrospăteze sufleţelul tău drag. Amin. şi s-au întelepţit în luptele duhovniceşti. Şi întrucât El ne iubeşte
26. Binecuvântatul meu copil, fie ca Domnul iubirii să fie pe noi, nenorociţii, şi vrea să ne dăruiască slavă, El ne educă
cu tine. duhovniceşte aici, în Universitatea Monahismului. Dar întrucât
Fii răbdător în toate, pentru că doar în acest fel vei culege noi suntem neexperimentaţi în ceea ce priveşte modul în care
roade din orice. lucrează Pronia Cerească, noi îl învinuim pe Dumnezeu
40 41
întrebând de ce ne trimite încercări şi astfel noi primejduim pentru rănile sale, fie ele spirituale, fie de natură fizică? Priveşte
fericirea noastră veşnică din cauza ignoranţei noastre. Educaţia sus acolo pe Golgota, copilul meu, acolo unde Sfântul Miel a
spirituală constă din elaborarea de patimi şi, mai ales, de triumfat pentru a spăla rănile păcatelor şi patimilor noastre cu
egoism. Deci, fiul meu, hai să luptăm pentru a nu mai osândi; să sângele Său. Mila lui e mare; să nu-ţi pierzi niciodată încrederea
spunem „Binecuvântaţi" şi „Fii binecuvântat". Să avem dragoste în El, Cel Care S-a răstignit pentru tine. Mă rog ca să treci
adevărată. Şi oare când avem noi dragoste adevărată? Atunci Sfântul şi Marele post într-o deplină sănătate sufletească şi
când nu-i osândim pe ceilalţi, ci îi apărăm. trupească. Amin.
28. Nu-ţi pierde curajul, copilă. Lipsurile pe care le du­ 30. Medicul îl chinuie pe bolnav prin operaţii, doctorii
cem cu noi sunt menite să ne pregătească bucuria veşnică a amare, amputarea anumitor părţi ale trupului e t c , cu scopul,
cerului! Cu bunăştiinţă, noi ne lepădăm de lucrurile plăcute ale desigur, de a-1 vindeca şi nu de a-1 tortura din răutate. Aşa şi
acestei vieţi pentru dragostea Hristosului nostru. Dacă am fi Dumnezeu, ca doctor al sufletelor şi al trupurilor noastre, ne
dorit,ne-am fi putut bucura de ele nestingheriţi, dar în mod voit vindecă cu tot felul de medicamente, necazuri şi suferinţe pentru
nu le acceptăm aşa încât să putem primi dragostea plină de a ne dărui sănătatea noastră duhovnicească, care este bunul cel
afecţiune a prea blândului nostru Iisus Hristos. Fiica mea, avem mai de preţ cu putinţă. Dar cei ce sunt nemulţumiţi şi nu le duc
un Mire veşnic şi nemuritor, Care dăruieşte slava fecioriei cu răbdare - ca mine - pierd beneficiul duhovnicesc şi astfel
pentru totdeauna. Noi am fost chemaţi să devenim îngeri, iubita culeg doar durerea. Aşadar, întrucât Dumnezeu ne mântuieşte
mea fiică, deci, n-ar trebui să ne lipsim de lucrurile plăcute şi într-un chip atât de minunat, avem obligaţia absolută să-I
păcătoase? Nu merită oare să ne lipsim de lucrurile cele rele mulţumim neîncetat şi să binecuvântăm Numele Său Atotsfânt.
pentru dumnezeiasca dragoste a lui Iisus? Deci, luptă cu Trebuie să facem aceasta nu numai cu gura, dar mai ales prin
vrednicia chemării tale şi cu tărie. Martirii şi-au vărsat sângele faptele noastre, aşa încât nici una din faptele noastre să nu aducă
pentru dragostea Hristosului nostru, deci, nu putem noi oare vreo ofensă măreţiei lui Dumnezeu. Căci dacă îl binecuvântăm
rezista în faţa unei plăceri dezgustătoare, false? cu buzele şi-L supărăm cu faptele noastre, atunci îl batjocorim.
Slăveşte-L pe Dumnezeu cu trupul şi cu sufletul. Să facem un efort pentru a nu-L supăra pe Hristosul nostru cu
Luptă până la capăt. nimic, aşa încât Duhul Sfânt să se odihnească în sufletele
Cu drag, fiica mea, noastre. Amin.
părintele tău.
29. Aici, în această lume deşartă, copilul meu, vom fi Despre boală
necăjiţi, amărâţi, îndureraţi. Dar toate acestea până la o vreme;
totul este vremelnic - să ne rugăm ca Domnul să nu ne pără­ 1. Adevărul este că bolile, necazurile şi amărăciunile
sească pentru veşnicie, căci atunci n-am putea îndura aceasta. creştinilor aduc cu ele curăţirea sufletului lor şi iertarea păcate­
Ori de câte ori ai o durere şi eşti necăjit, adu-ţi aminte de El, Cel lor. Fiecare creştin are sfânta obligaţie de a accepta cu o inimă
care a fost răstignit şi mai apoi vei simţi multă uşurare. simplă şi fără de vicleşug orice fel de cruce i-a pus Domnul pe
Căci cine ar putea privi la Cel Răstignit şi să mediteze la umeri şi de a o purta pe slăvită Golgota. Uneori el poate cădea în
patima Sa pe care a îndurat-o pentru noi şi să nu afle balsam genunchi din cauza ostenelii şi a sarcinii, dar Domnul va trimite
42 43
un alt bun Simon din Cyrene - adică harul răbdării - care va nu s-ar fi putut mântui în vreun fel. Iisus a devenit un model
ridica crucea pe Golgota. Când vizităm un cimitir, vedem câte o pentru noi prin purtarea Crucii Sale. El a arătat astfel că oricine
cruce pe fiecare mormânt - unele din lemn, altele din piatră, doreşte mântuirea trebuie să-L urmeze, să-şi poarte crucea pe
altele din fier etc. Tot astfel, Domnul dă fiecărui suflet creştin care Domnul i-o va dărui după puterile sale, să urce pe Golgota,
câte o cruce. Unuia îi dă una de lemn, altuia una de piatră, iar să se răstignească împreună cu Iisus şi să fie slăvit împreună cu
altuia una de fier; fiecărui om îi este dată câte una după înţelep­ Domnul în împărăţia cerurilor. Când sufletul vede că slava şi
ciunea lui Dumnezeu. Scopul principal al Domnului este de a ne odihna în extazul ceresc sunt oferite după crucea purtată, el va
mântui preţiosul nostru suflet, indiferent dacă suferă sau nu în regreta că nu a purtat o cruce mai grea pentru a se putea bucura
acest timp. El însuşi ne dăruieşte răbdare şi ne luminează pentru de o mai mare slavă şi odihnă.
a putea purta crucea până la sfârşit. El va spune: „Osteneala de atunci a durat doar puţină
Necazurile resimţite în boli sunt trimise de sfânta mână a vreme, în timp ce acum sunt lipsit de veşnicele binecuvântări!".
bunului nostru Dumnezeu. Cel mai eficient medicament pentru Chiar patriarhul Avraam când vede cum sunt împărţite binecu­
sănătatea spirituală este boala trupească. Bolile sunt ca o trezire vântările, va regreta că n-a luptat mai mult!
pentru sufletul adormit de băutura ameţitoare a ignoranţei, a O fată tânără era mereu bolnavă de o boală grea, care în
uitării de Dumnezeu. Bolile forţează sufletul nepăsător, din cele din urmă i-a pus capăt vieţii. într-o noapte ea a apărut
pricina sănătăţii fizice dăunătoare din punct de vedere duhovni­ dinaintea surorii ei, care a întrebat-o: „Cum o duci, surioară, în
cesc, să se reîntoarcă la calea cea dreaptă a vieţii. „în necazuri locul în care te afli?" şi ea a răspuns: „Ce pot spune, surioară?
îmi amintesc de Tine" (Is. 26, 16). „Intru necaz m-ai desfâtat" Hristos mi-a dat multă slavă şi odihnă pentru boala mea. Oh,
(Ps. 4, 1). Prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui dacă m-aş putea întoarce pe pământ pentru a suferi o boală mai
Dumnezeu" (Fapte 14, 22). „Prin răbdarea voastră veţi dobândi grea. aşa încât să pot primi mai multă slavă aici!".
sufletele noastre" (Lc. 21, 19). Dacă Domnul însuşi - Cel Atotputernic şi fără de păcat -
Palmele pe care le primim din dragoste curată nu sunt a purtat o cruce de dragul omului, pentru mântuirea lui; cu cât
date niciodată fără a se prevedea un sfânt şi mântuitor scop. mai mult trebuie să purtăm noi, păcătoşii, care păcătuim în tot
Domnul ne spune în Sfânta Evanghelie că fără ştirea Tatălui ceasul, spre mântuirea noastră?
ceresc nici o vrabie nu va cădea pe pământ şi că toţi perii „ Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile
capului nostru sunt număraţi (Mt. 10, 29-30). Tale" (Ps. 118, 60), spune proorocul David. Noi trebuie să fim
Cât de întăritoare sunt aceste cuvinte şi anume că toate mereu gata să îndurăm, fără cârtire, orice încercare pe care
faptele noastre, toate cuvintele şi gândurile sunt ştiute de sfânta mână a Doctorului ne-o va trimite. Deoarece această
Domnul şi că necazurile noastre ne vin din ştiinţa Sa, sunt un dar încercare vine de sus şi este aprobată de El, Cel Care ne iubeşte
al providenţei şi au un ţel mântuitor! în ce mare cădere, atât infinit; încercarea nu va fi absolut niciodată în dauna noastră,
fizică, cât şi spirituală, se afla omenirea înainte de venirea deoarece atunci când ia sfârşit îi vom vedea şi consecinţa ei
Domnului! Ce doctorie a adus cu sine renaşterea spirituală a pozitivă; vom vedea atunci scopul principal al Domnului.
sufletelor oamenilor! N-a fost oare uriaşa Cruce a Domnului Domnul nostru Iisus Hristos, prevăzând viitoarele încer­
nostru Iisus Hristos? Dacă Domnul n-ar fi murit pe Cruce, omul cări prin care vor trece cei ce-L vor urma, i-a încurajat

44 45
spunându-le: „Prin răbdarea voastră vă veţi dobândi sufletele schimbă în fiece clipă". într-adevăr, stările sufleteşti, cât şi cele
voastre. Cel ce va răbda până la sfârşit se va mântui" (Lc. 21, trupeşti nu încetează să se schimbe în fiece clipă, uneori
19, Mt. 10, 22). aducând necaz, alteori durere, uneori aşteptarea unor veşti triste,
Răbdându-ţi boala cu pace şi tu te numeri printre iubiţii iar alteori o nedefinită stare de neplăcere şi întristare sufletească
fii ai Domnului. Povara ta va deveni într-o zi învierea ta; şi trupească.
necazurile tale se vor preschimba în bucurie; prin răbdarea ta ţi Toate acestea se datorează unor cauze trupeşti sau duhov­
se va dărui viaţă veşnică! Strigă şi adu mare mulţumire Dom­ niceşti, care confirmă blestemul dumnezeiesc care a împovărat
nului: Binecuvântat fie numele Domnului. După bună-voirea specia umană în urma neascultării lui Adam şi a Evei. Dar bunul
Domnului, aşa s-a şi petrecut. Slavă Ţie, Doamne, pentru toate Iisus, Copacul vieţii, pe de o parte prin Sfântul Său exemplu, iar
(Iov 1,21). Grăind astfel, sufletul ţi se va umple de bucurie şi de pe de altă parte prin dumnezeieştile Sale învăţături, picură
pace şi în acelaşi timp te vei întări în răbdare. Ce este un creştin? balsamul mângâierii pe crucea necazurilor dimpreună cu
Ce trebuie el să aibă? Desigur, trebuie să aibă multă răbdare în numeroasele asigurări de viaţă dătătoare că prin multe necazuri
toate. Drumul care-i călăuzeşte pe călători către cetatea raiului se cuvine nouă a intra întru împărăţia Sa ( Fapte 14, 22).
este în întregime presărat cu ghimpi; cei ce călătoresc pe el vor în Vechiul Testament, la Cartea Numerelor (cap. 21),
sângera. printre altele, se povesteşte următorul eveniment aparte: „Atunci
Dar nădejdea de a se bucura de frumuseţile raiului în­ când israeliţii nu s-au supus Domnului în pustietate, ca pedeapsă
trece orice şi-i umple pe cei ce călătoresc într-acolo cu răbdare - pentru neascultarea lor, El le-a trimis şerpi care i-au muşcat şi
aşa precum cei patruzeci de mucenici au spus când au fost i-au omorât. Dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Moise,
aruncaţi într-un lac îngheţat: „Iarna este amară, dar raiul e care se ruga fierbinte ca să se stingă această mânie şi i-a
dulce; gerul e dureros, dar încântarea raiului va fi plină de poruncit să facă un şarpe din bronz să să-1 înalţe pe un stâlp. Iar
dulceaţă". Fie ca Atotbunul Dumnezeu să ne numere şi pe noi, toţi cei ce erau muşcaţi de şerpi se vindecau de îndată ce priveau
păcătoşii, dimpreună cu cei ce se ostenesc şi sunt greu împovă­ la şarpele din bronz". Iar în Sfânta Evanghelie, Domnul nostru
raţi spre a ne dărui veşnica odihnă. Amin. Iisus Hristos a asemuit înălţarea şarpelui din bronz cu înălţarea
2. Din vremea de când dulcele nostru Iisus a ridicat lem­ propriei Sale Cruci de viaţă dătătoare spunând: „£/' după cum
nul de viaţă dătător al preţioasei Cruci pe prea curaţii Săi umeri Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul
şi S-a răstignit pe ea, de atunci şi de-a lungul vremilor, ridicarea Omului" (loan 3, 14). Deci, păcatul, care este înţelesul şarpelui
crucii este continuată de cei Ce-1 urmează sub forma diferitelor otrăvitor, îl muşcă pe om, otrăvind întreaga fiinţă a bietului său
necazuri şi încercări, prin care creştinul triumfă asupra numeroa­ suflet prin plăcerea vinovată şi pătimaşă care aduce cu sine
selor forme de egoism distructiv. Prin Sf. Luca Evanghelistul, moartea sufletului şi despărţirea de Dumnezeu. Dar Hristosul
Mântuitorul accentuează asupra faptului că: „cel ce nu-şipoartă nostru, şarpele gândit din bronz, Care S-a răstignit pe lemnul de
crucea sa şi nu vine după Mine nu poate să fie ucenicul Meu " viaţă dătător al preţioasei Cruci, prin adevărurile înalte ale
(Lc. 14, 27). Şi iarăşi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, Evangheliei, vindecă sufletele care au fost muşcate de diferite
să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze păcate, oferindu-le o nădejde vie a unei vieţi de dincolo de
Mie" (Lc. 9, 23). Avva Isaac, filozoful isihast spune: „Omul se înţelegere. ,, Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este,

46 47
moarte, boldul tău" (I. Cor. 15, 55). Forţele grozavei tale tiranii doctor experimentat şi priceput, durerea îşi începe operaţia. Mai
au fost eliminate, anihilate, slăbite şi complet omorâte de întâi, ea operează pe inimă prin a-i îndepărta împietrirea puţin
moartea şi învierea lui Iisus, Domnul nostru, Care mântuieşte câte puţin, şi astfel înmoaie sufletul.
sufletele noastre. Cel care mai înainte a fost împietrit la inimă devine blând
Inima este otrăvită şi întunecată de plăcere şi senzualitate. şi liniştit în sentimentele sale. El îi compătimeşte pe cei alături
Atunci, fiind întunecată, face lucrările întunericului, mâhnind pe suferinzi cu el, iar el, cel care a fost la început fără de milă,
Sfântul Duh pe care L-a primit prin renaşterea în sfânta cristel­ vorbeşte acum cu compasiune. Iar odată ce inima sa a fost
niţă. Invers, durerea şi necazul alungă senzualitatea vinovată din pregătită prin acestea şi prin diferite alte sentimente induse de
inimă. Aşa cum este curăţită prin durere, ea devine capabilă să vărguţa instructivă a durerii, atunci urechile sufletului său ce
primească mângâietorul Duh. Odată ce soseşte bunul Mângâie­ fusese surd până atunci, se deschid, iar el acceptă, memorează şi
tor, El mângâie, încurajează şi luminează inima şi ca un dătător ascultă cu atenţie cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii.
de hrană şi de viaţă, El o înviază prin învăţăturile divine şi cu Atunci, cel care mai înainte fusese indiferent faţă de Dumnezeu
ajutorul bucuriei şi al nădejdii. Deci, priviţi la şarpele gândit din şi de sufletul său devine râvnitor în citirea diferitelor cărţi şi
bronz, Iisus, care vindecă prin durere toate sufletele ce suferă de reviste religioase.
muşcăturile păcatului otrăvitor sub diferitele sale forme. Din El începe să-şi amintească de păcătoşenia sa cu o adevă­
adevărurile de nezdruncinat derivate din experienţă, se constată rată frângere de inimă şi părere de rău. Astfel, el învaţă să se
că durerea şi necazul sunt cel mai bun medicament pentru roage cu căinţă şi curând devine un predicator elocvent al
sufletul bolnav de păcat. în acelaşi timp, aceştia sunt şi minunaţi binefacerilor minunatului doctor care este durerea, declarând că
dascăli pentru înălţarea spirituală a sufletului care şi-a întinat numai ea singură vindecă boala îndepărtării de Dumnezeu.
frumuseţea în păcat şi întunecime morală şi prin acestea a Durerea vindecă nu numai omul îndepărtat de Dumnezeu, ci
dobândit obiceiuri morale rele. vindecă şi sufletele care sunt sănătoase, dar totuşi parţial
Durerea, în feluritele înţelesuri ale cuvântului, devine acel afectate de o boală care nu este spre moarte, precum ar fi
dascăl priceput care ia un suflet păcătos care seamănă cu un indiferenţa, tendinţa de a critica, iubirea de sine, laşitatea,
măslin sălbatic şi îl transformă într-un măslin bun, roditor. îndoiala, ş.a.m.d.
Păcatul împietreşte inima păcătosului şi îl face nesimţitor; nimic Durerea îşi face lucrarea chiar şi în cazul sfinţilor aşa în­
nu-1 mai mişcă, căci Dumnezeu, Care are o adâncă simţire şi cât prin răbdarea lor să crească şi slava lor. Oricum, sfinţii
milă pentru oameni, lipseşte. Ce face Dumnezeu în această suferă adesea ca să le ofere şi altora un exemplu demn de urmat,
situaţie - El Cel Care iubeşte omenirea - Care „ a venit să caute aşa cum s-a întâmplat şi cu îndelung răbdătorul Iov, cu Sfânta
şi să mântuiască pe cel pierdut? " (Luca 19, 10). Singlitichia (5 ianuarie) şi cu mulţi alţi sfinţi. Atunci când avem
El alcătuieşte un plan de mântuire prin durere, şi mai ales o frumoasă piesă de mobilier şi o lăsăm neatinsă o perioadă de
prin boală, pentru sufletul care s-a rătăcit. Vezi, de exemplu, un timp, vedem că un strat fin de praf se aşează pe ea. Cu adevărat
tânăr la început, încrezut din pricina puterii lui şi comportân- - nu este pierdută, dar şi-a pierdut din strălucirea şi frumuseţea
du-se arogant, uitând de Dumnezeu şi de sufletul său - apoi, ei. La fel se întâmplă şi cu un suflet sănătos atunci când nu are
deodată, el stă întins şi istovit pe patul de suferinţă. Apoi, ca un necazuri din când în când. De exemplu, indiferenţa, dacă nu-i
48 49
acorzi atenţie la timpul cuvenit, încetul cu încetul fără ca cineva pregătit în ceruri pentru copiii săi suferinzi. Dar dacă El nu le-ar
să-şi dea seama, se aşează pe suflet ca praful pe mobilă, iar trimite necazuri, le-ar face o nedreptate, deoarece s-ar lipsi de
sufletul îşi pierde râvna de odinioară către Dumnezeu. Se roagă, binecuvântările de negrăit ale cerului. Cu cât suferim mai mult,
îşi împlineşte îndatoririle, dar nu cum ar trebui. Dar dacă apare cu atât mai frumoasă este cununa slavei pregătită nouă! Să nu
durerea, dacă se iveşte un necaz, atunci vântul bate şi flacăra - crezi vreodată că eşti posedat; să nu laşi vreodată acest gând să
adică râvna de a-ţi împlini îndatoririle faţă de Dumnezeu - este te înşele. Astfel de lucruri li se întâmplă multor monahi când se
aprinsă din nou. Aşa cum se întâmplă cu indiferenţa, la fel se îmbolnăvesc. Iată cum a aranjat Dumnezeu lucrurile: când trupul
întâmplă şi cu orice boală a sufletului. Durerea este doctoria este bolnav, sufletul îi urmează în consecinţă, iar când sufletul
divină care reprezintă, de fapt, nemărginita înţelepciune a pătimeşte, trupul de asemenea se usucă şi se veştejeşte. Ispitito­
Domnului plănuită pentru sufletul suferind, iar El face uz de ea rul a fost invidios pe tine, copilul meu, dar să fim răbdători aşa
cu o absolută autoritate şi fără rezerve aşa încât printr-o doctorie încât el să fie alungat, iar Domnul să poată fi slăvit. Cine oare nu
atât de eficientă să ne revenim în fire şi să fim atenţi şi veghetori simte durere când suferă o operaţie, şi cine nu simte durere când
în împlinirea voii Sale celei sfinte. Astfel, la vremea răsplătiri­ pierde harul lui Dumnezeu şi este încolţit de mii de gânduri
lor, noi putem primi, drept recompensă pentru împlinirea cu nărăvaşe? In acest fel înţelepciunea lui Dumnezeu a aranjat
vigilenţă a voii Sale, dreptul de a intra în veşnica bucurie a lucrurile pentru a îndrepta sufletul. Toate lucrurile vor trece,
Domnului, bucurându-ne şi aflându-ne acolo dimpreună cu toţi precum şi iarna patimilor noastre şi dulcea primăvară a sănătăţii
cei chemaţi din toate timpurile. Acolo împreună cu Prea Sfânta va înflori din nou, iar tu te vei bucura şi vei spune: ,, Ce bine că
Născătoare de Dumnezeu, cu îngerii şi cu toţi sfinţii, vom lăuda m-ai smerit ca să învăţ îndreptările Tale" (Ps. 118, 71). Precum
în nesfârşite şi vesele cântări duhovniceşti numele binecuvântat anotimpurile naturii - iarna, primăvara, vara şi toamna -
al Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, urmează unul după altul, la fel se întâmplă şi cu anotimpurile
Căruia se cuvine toată cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. spirituale. Unul pleacă, altul vine, şi astfel sufletul se obişnuieşte
Amin. cu toate schimbările duhovniceşti, se înţelepţeşte şi devine
3. Dumnezeu pedepseşte şi apoi vindecă; El înalţă şi co­ experimentat.
boară - cine poate oare rezista voinţei Domnului? Dacă Această experienţă este harul, care susţine sufletul în
Dumnezeu voieşte ca noi să suferim, El are un scop mântuitor în vremuri de grozave schimbări, aşa încât din încercările trecute el
minte pe care noi, cei pământeni, suntem incapabili să-1 va şti bine că numai răbdarea şi înfrânarea por asigura o stare de
prevedem. pace şi gânduri bune.
Răbdarea, înfrânarea şi acceptarea smerită a încercărilor In acest fel, noi ieşim din încercări câştigaţi şi devenim
vor aduce întotdeauna - da, întotdeauna - un anumit bine mai mai înţelepţi şi mai experimentaţi.
târziu. 4. Copilul meu, deşi o mare parte din boala ta se dato­
Copilul meu, poartă-ţi crucea, şi află că tot ceea ce sufe­ rează neascultării, dragostea Domnului este evidentă în cazul
rim este cunoscut lui Dumnezeu, şi ca un adevărat Părinte, El tău. Dumnezeu te iubeşte foarte mult, de aceea te pedepseşte.
încearcă în toate felurile să ni-L aducă pe Iisus Hristos în inimile Domnul lucrează scumpa ta mântuire prin încercările prin care
noastre. El vrea ca noi să suferim deoarece El ştie ceea ce a treci. El vrea să-ţi uşureze sarcina şi să umple vasul sufletului
50 51
tău cu darul marii nădejdi de a dobândi cerul şi de a trăi veşnic Copilul meu, să ai răbdare în toate suferinţele tale. Bolile
lângă Hristos, pe Care L-ai iubit atât de viu în această viaţă! fac un mare bine sufletului atunci când le îndurăm, atâta vreme
Deci, ce-ţi rămâne ţie de făcut? Păstrează o îndelungă cât noi ne învinuim pentru ele, deoarece noi le pătimim în
răbdare, să ai curaj în încercarea prin care treci şi să aduci special din cauza păcatelor noastre şi, mai ales, din cauza
mulţumiri neîncetate excepţionalei călăuze a sufletelor noastre, mândriei inimii.
însoţită şi de smerenie plină de har. Copilul meu, urcă pe cărarea 7. Mă rog ca să fii mereu sănătos. Dar când eşti bolnav,
spre Golgota cu crucea ce ţi-a fost dată de mâna cea aducătoare poartă cu răbdare pedepsirea dată de Dumnezeu din imensa şi
de binecuvântări a Celui Ce te iubeşte şi te pedepseşte aşa încât nemăsurat de iubitoare inimă a Sa. Pedepsirea care izvorăşte
să te poţi face părtaş de sfinţenia Sa. dintr-o astfel de inimă nu va fi niciodată neroditoare, dăunătoare
5. Copilul meu, mă rog ca Dumnezeul răbdării şi al mân­ sau fără discernământ. Mai degrabă, ea ne pedepseşte spre
gâierii (Rom. 15, 5) să te întărească în boala ta de care pătimeşti binele nostru, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru protejarea
prin voia lui Dumnezeu. Când am auzit că eşti grav bolnav, am noastră şi pentru veşnica mântuire! Inima care ne pedepseşte
simţit o mare durere pentru tine şi am rugat-o pe Prea Curata este însăşi inima Domnului, a cerescului nostru Părinte. El vede
Fecioară să te facă bine, mai întâi sufleteşte şi apoi trupeşte. totul şi, mai ales, scopul fiecărei fapte. El vede cât suferi şi cât
Copilul meu, gândeşte-te la sfinţii mucenici, câte au pătimit eşti de necăjit. Să ştii că El nu te încearcă dincolo de puterile
pentru dragostea Hristosului nostru! De aceea, tu ar trebui să-ţi tale. Prin necazuri El aduce curăţirea sufletului tău şi veşnica ta
spui ţie însuţi: „Netrebnicule, îndură cu răbdare necazurile bolii mântuire. „Ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa
aşa încât să poţi evita veşnicele chinuri ale iadului!" Acei aduce răbdare" (Rom. 5, 3). Fiind copiii Săi, Dumnezeu ne
mucenici s-au supus de bună voie torturilor muceniceşti, în disciplinează în aşa fel încât trăsăturile Sale să se poată întipări
vreme ce tu te afli în durere fără de voie. Dar chiar şi acesta este în noi. Doar atunci când copiii posedă trăsăturile părinţilor lor se
lucru bun; te vei folosi mult de aceasta - să porţi doar pedeapsa exprimă legitimitatea lor. Deci, acesta este scopul pedepsirii de
Domnului cu bucurie şi mulţumire. Spune-ţi ţie aceste lucruri şi către Domnul. Necazurile tale sunt mântuitoare; să ai mereu
altele ca acestea pentru a te întări şi a-ţi oferi tărie şi mângâiere. nădejde şi nu vei fi ruşinat vreodată.
6. Incredinţează-ţi sănătatea lui Dumnezeu. Dacă boala 8. Ignoranţa, copilul meu, este cunoscută drept moartea
sau medicul îţi impun ceva anume, acceptă cu nădejdea că prin sufletului. Ea nu luminează un om bolnav si nu îi spune: „Boala
ea Dumnezeu va realiza ceea ce doreşte. Desigur, lepădarea ta e din voia Domnului, iar tu trebuie să treci prin ea cu răbdare
noastră de sine nu trebuie să ne ducă la moarte (ceea ce ar şi mulţumire aşa încât să nu devii un păcătos dinaintea Domnu­
însemna sinucidere), şi nici n-ar trebui să dovedim atât de multă lui, prin nerăbdarea ta!". Pe creştinul luminat, cunoaşterea voii
grijă faţă de noi ca să ajungem la iubirea de sine, ci trebuie să lui Dumnezeu îl face nu numai să poarte totul cu mulţumire, dar
mergem pe calea de mijloc - adică, în credinţă fiind să facem ce îl va şi ajuta să dobândească o puternică constituţie duhovni­
ni se prescrie aşa încât acestea să nu fie considerate mijloace de cească, precum şi mângâieri nemăsurate. El meditează: „Tre­
sinucidere. Dar în ceea ce priveşte faptul de a ne însănătoşi sau când prin aceste dureri şi necazuri se împlineşte voia lui
nu prin mijloacele folosite atunci când suntem în credinţă noi Dumnezeu şi astfel mi se iartă păcatele mele de mai înainte.
lăsăm toate acestea în grija lui Dumnezeu. Plătind aici datoria păcatelor mele, îmi voi dobândi libertatea
52 53
acolo, în viaţa ce va să fie, unde voi trăi în veşnicie - în vreme un păcătos, iar tu te odihneşti acasă pe un pat şi eşti considerat a
ce aici, indiferent cât de mult trebuie să sufăr, aceasta este fi un creştin plin de virtuţi. Vezi cât de mici suntem? De aceea,
temporară şi de scurtă durată". Deci, copilul meu, avem nevoie îndură cu răbdare şi mulţumeşte lui Dumnezeu Care ţi-a dat un
de răbdare, pentru a nu fi condamnaţi cu lumea care nu se astfel de dar, aşa încât să te poată face, ca pe un rob recunoscă­
pocăieşte. Indiferent de ceea ce ni s-ar putea întâmpla, prin tor, moştenitor al împărăţiei Sale nemăsurate! Amin; aşa să fie.
răbdare totul este pus în ordine, iar omul cel lăuntric va afla 10. Spui că fratelui i-a fost foame, sete, că a fost bolnav şi
pacea, ducând cu răbdare tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit. că a hulit. De asemenea, mai spui că fratele tău a comis un păcat
Poartă-ţi crucea, iar eu o voi purta pe a mea, deoarece noi II de moarte. Totuşi, Dumnezeu, care este foarte milostiv, a vrut
urmăm pe cerescul Mire, Hristos, Care pentru noi, păcătoşi să-1 aducă la înţelegerea acestei vini aşa încât să se poată căi, aşa
nerecunoscători, a purtat crucea de ocară. Ce purtăm noi care să încât i-a dat această boală din dragoste părintească ca o doctorie
fie egal ca valoare cu astfel de bunătăţi de care ne bucurăm din duhovnicească pentru a-i vindeca sufletul de boala sa.
partea lui Dumnezeu? Dacă ar fi să enumăr binecuvântările Dacă te-ai fi îngrijit de fratele tău şi i-ai fi oferit orice fel
Domnului şi ingratitudinea omului, cred că ni s-ar opri mintea; de confort trupesc, ce dureri ar mai fi pătimit el aşa încât
căci cum poate o minte mărginită să înţeleagă binefacerile Dumnezeu să vadă şi să aibă milă de el? Ar trebui să înţelegi că
infinite ale lui Dumnezeu către om? cu cât a fost mai tulburat şi mai necăjit, cu atât pedeapsa i-a fost
9. Fie ca Dumnezeul răbdării şi al mângâierii (Rom. 15, uşurată! Dumnezeu i-a dat boală şi a permis ca fraţii să-şi
5) să vă dăruiască răbdarea şi Mila Sa pentru a vă întări spre neglijeze îndatoririle faţă de el aşa încât conştiinţa să-1 mustre şi
continuarea luptei. Copilul meu, nu te uita doar la durerile de să se căiască. El este ca un pacient care primeşte medicamente
acum, ci ridică-ţi ochii „ca un prunc înţărcat de mama lui" (Ps. de la doctor, dar îi lipseşte răbdarea necesară. Astfel el cântă­
130, 3) şi remarcă faptul că: „pătimirile vremii de acum nu sunt reşte şi murmură învinuiri la adresa doctorului, lucru care-i
vrednice de mărirea care ni se va descoperi" (Rom. 8, 18), nouă dăunează şi mai mult din cauza neîncrederii.
celor ce tânjim să-L vedem pe Hristosul nostru. Nu măsura doar 11. Atunci când eşti îndurerat, adună-ţi puterile sufletului
necazurile, ci cu înţelepciune cântăreşte răsplata, căci nu este şi încearcă să înţelegi ce vrea să-ţi spună cerul în această
Dumnezeu drept? Dumnezeu te-a lipsit de mângâierea de a avea încercare prin care treci. Dacă, probabil, plângi de durere,
picioare sănătoase pentru a te face vrednic de a prăznui marea lacrimile îţi vor curăţa puterea de a vedea, aşa cum s-a întâmplat
înviere a sufletului tău „cu pas voios", acolo, în Ierusalimul Cel cu mult pătimitorul Iov şi atunci şi tu vei fi în stare să spui odată
de Sus. Da, cu adevărat, toate Scripturile vorbesc de aceasta. cu el: „acum ochiul meu Te-a văzut" (Iov 42, 5). Să nu uiţi că
Copilul meu, mergi în Hristos purtând în minte bucuria veşnică Dumnezeu te vede şi te urmăreşte când eşti îndurerat; el simte
ce va să fie. Să nu oboseşti luptând; să nu crezi că ceea ce faci chiar şi bătăile inimii tale. Ca atare, El nu te va lăsa nemângâiat
este în zadar, căci, cu adevărat, ai de dus o luptă precum Iov. El şi fără de protecţia Sa părintească.
cu răbdare şi-a dus mucenicia nenumăratelor dureri, iar soţia sa Desigur, sfinţii se bucurau în necazuri, dar noi măcar să
1-a împins spre moartea veşnică prin sfatul ei cel rău, în timp ce acceptăm necazul sau durerea cu răbdare. Copilul meu, roagă-te
tu eşti sfătuit prin aceste dureri să dobândeşti viaţa veşnică. El a în adâncul inimii tale, iar numele lui Iisus va deveni pentru tine
stat pe o grămadă de balegă, era plin de răni, a fost batjocorit ca un balsam reconfortant aşa încât să poţi duce această încercare
54 55
într-un mod care să-ţi fie benefic. Vei beneficia enorm de spre păcat. Exact precum un bolnav se supune bucuros trata­
această încercare dacă i te supui cu răbdare. Deci, din nou îţi mentului dureros al medicului deoarece el îi cunoaşte scopul, la
spun că prin atotputernica armură a rugăciunii să te apropii mai fel ar trebui noi să îndurăm cu mulţumire şi cunoştinţă toate
des de Atotputernicul nostru Domn şi Stăpân şi vei afla cât de bucuriile ce vin asupra noastră involuntar, ca fiind trimise de
minunat îţi ridică El sarcina durerii şi vei vedea cum îi odihneşte mâna cea blândă a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
El în chip minunat pe cei ce pătimesc. „Atletul este încercat pe stadion, căpitanul în furtuni şi vreme
12. Mă rog ca să te însănătoşeşti pe deplin: Ce putem face rea, generalul în război, cel mărinimos în nenorocire, iar
noi? Domnul ne pedepseşte pentru ca să ne poată oferi o răsplată creştinul în ispite " spune Sf. Vasile cel Mare.
veşnică. Deoarece noi nu avem asceză, Domnul ne dă boli şi Aşa precum pământul devine productiv când plugul îl
necazuri în loc de asceză aşa încât să putem avea o cât de mică brăzdează adânc, la fel şi sufletul devine rodnic în virtuţi atunci
mângâiere când vom fi judecaţi dinaintea scaunului slavei Sale. când durerea şi boala îl vizitează frecvent şi intens! Cu cât mai
Ce putem noi face, copilul meu? Iată cum doreşte Domnul să fie multă durere şi necaz are un om, cu atât mai frumoasă se face
lucrurile: aici noi trebuie să suferim pentru a afla odihnă în cununa sa. Iar dacă există multe şi felurite dureri care-1 apasă,
lumea de dincolo. Totul, aici, este trecător; acolo, veşnic. Iarna atunci cununa slavei este împodobită cu multe flori şi perle.
este aspră, dar raiul e dulce. Să îngăduim ca aici să ne îngheţe Aurul trebuie să treacă prin cuptor ca să se lămurească,
picioarele aşa încât acolo să putem dănţui veşnic! Slavă Ţie, iar sufletul creştinului trebuie să treacă prin cuptorul ispitelor
Doamne! pentru a primi pecetea slavei celei veşnice în visteria împără­
13. Binecuvântatul meu fiu întru Hristos, mă rog ca ma­ tească a lui Hristos, împăratul slavei.
rele Doctor al sufletelor şi al trupurilor să-ţi dăruiască deplină Dacă oamenii sfinţi şi binecuvântaţi au trecut prin
sănătate, după voia Lui cea sfântă. Au existat oameni cu viaţă cuptorul durerii şi s-au folosit de acesta, cu cât mai multă durere
sfântă, copilul meu, care erau grav bolnavi şi, totuşi, bolnavi ne trebuie nouă şi cu cât mai mult ne vom folosi noi de ea când
fiind, îi vindecau pe alţii. Oh, cât de mult i-a iubit Dumnezeu! pătimim cu ştiinţă şi recunoştinţă.
Un semn aparte al dragostei dumnezeieşti faţă de un suflet este Numai când durerea ne apasă fizic sau spiritual, noi
atunci când El îl încarcă cu boli sau necazuri. putem considera că suntem iubiţi de Dumnezeu şi că el ne-a
Durerea trupească sau sufletească purifică, curăţeşte şi rânduit printre aleşii Săi.
luminează haina sufletului, curăţind-o de orice urmă a păcatului. O, fericită pedeapsă a Domnului, te iubesc. Dar sunt
Era odată un sfânt părinte monah care era mereu bolnav. nevrednic de un astfel de dar, pentru că trăiesc în confort şi voi
S-a întâmplat odată ca să nu fie bolnav o vreme, iar el se deveni o victimă a focului cel veşnic. Aşadar, copilul meu, te
plângea, spunând: „Ah, Dumnezeul meu, de ce m-ai uitat şi nu invidiez pentru că suferi şi vei dobândi odihna veşnică! Cununa
mă învredniceşti de mângâierea Ta?". Acest om fericit tânjea ta este împodobită şi înfrumuseţată pentru slava ta cea veşnică!
după boli deoarece ştia din experienţă cât de mult bine aduc ele Pătimeşte de dragul Domnului până la sfârşit. Poartă-ţi crucea
sufletului. Durerea îl aduce pe păcătosul nepocăit la pocăinţă, iar bine ca nu cumva s-o scapi, şi poţi fi sigur că vei fi slăvit cu
în ceea ce-1 priveşte pe cel drept, ea îi întăreşte forţele sufletului Hristos veşnic! Roagă-te şi pentru mine ca să nu fiu alungat din
şi se face ca un zid puternic în jurul său aşa încât să nu alunece rai ca unul ce nu pune în practică ceea ce predică.
56 57
14. Copilul meu. mă rog ca bunul Mângâietor, bunul şi rile; Dumnezeu este drept. Ascultarea cu smerenie şi mulţumire
adevăratul Duh, Sfântul Duh să te umbrească, să te mângâie şi către Dumnezeu înlocuieşte asceza postului. Mare este binele pe
să aprindă în tine dragostea lui Hristos. Mă rog cu tot sufletul care-1 aduce învinuirea de sine atunci când eşti incapabil să
meu ca Hristosul nostru să-ţi dăruiască sănătate. Văd şi ştiu din posteşti din cauza bolii.
experienţă, copilul meu, că atunci când cineva pătimeşte diferite 15. Mă rog, copilul meu, ca o picătură din nemărginita
necazuri, fie ele trupeşti sau sufleteşti şi le îndură cu răbdare şi răbdare a lui Dumnezeu să picure în sufletul tău, acolo unde ea
cunoştinţă. mulţumindu-I lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este va înălţa un turn de răbdare, aşa încât să poţi afla comoara
într-adevăr obligat să trimită mângâiere şi bucurie acelui suflet. nestricăcioasă a vieţii celei veşnice.
Dar dacă noi nu îndurăm durerea şi osteneala. Dumnezeu nu Ai scris că. uneori, când harul te umbrea, cereai
mângâie. El nu ne dă Harul Său. Vezi, după reFac.a ta din Hristosului nostru să-ţi dea boală aşa cum ai cerut. Aşa că acum
suferinţă, cât de mult s-a aprins în tine dragostea lui Hristos? Da, trebuie să ai răbdare şi vei deprinde discernământul din experi­
aceasta este răsplata pentru osteneala ta, răbdarea ta. Dacă n-ai fi enţă, adică, să nu ceri lucruri de la Domnul care n-au fost
avut această boală, n-ai fi avut atâta dragoste şi mângâiere. Vezi încercate prin experienţă. De aceea, noi trebuie mereu să ne
că atunci când te refaci, te simţi ca un copil? rugăm ca să se facă voia Domnului. Acum, roagă-te aşa:
Acesta este un semn că Dumnezeu ţi-a iertat păcatele şi ,, Dumnezeul meu, fă-mă bine, dar nu voia mea, ci voia Ta să se
te-a eliberat din lanţurile lor. Toate acestea sunt rezultatul împlinească ".
răbdării pe care o ai atunci când eşti bolnav. Când Dumnezeu Precum copiii naivi, noi cerem adesea lucruri care nu sunt
binevoieşte să te vindeci, atunci vei vedea în practică ceea ce îţi în folosul nostru. Dar Dumnezeu, ca Tată al nostru, ne îndepli­
spun. Cu cât suferi mai mult, cu atât primeşti mai mult har. neşte cerinţele pentru a ne învăţa din experienţă cum ar trebui să
Un monah era bolnav şi avea o boală atât de neplăcută, încât ne rugăm Lui. Totuşi, mai apoi, vedem că nu ne-am rugat corect
fraţii lui erau dezgustaţi de acesta şi l-au alungat. El s-a învinuit şi suferim. Dumnezeu este, totuşi, iertător şi ne uşurează, aşa
pe sine. spunând că merita un astfel de tratament din partea lor. încât lecţia renunţării la propria noastră voie să se înrădăcineze
Datorită smereniei sale, Dumnezeu 1-a vindecat. Dar, adânc în noi. In plus, atunci când suferim din lipsa noastră de
după aceea, acest sfânt monah continua să spună: „Ah, Hristoase discernământ, Dumnezeu nu ne lasă, ci ne trimite Harul Său şi
al meu, vrednic sunt să sufăr mai mult pentru Dragostea Ta!" El ne mângâie aşa încât să putem purta povara. Aceasta se întâmplă
ştia din experienţă cât de mult a avut de câştigat în timpul bolii cu tine, copilul meu. Ceea ce ai văzut şi ai simţit a fost Harul lui
sale. De aceea, nu te necăji deloc. Mulţumeşte-I doar Hristosului Dumnezeu, care te hrăneşte până când aduni experienţă. Faptul
nostru. Care te iubeşte atât de mult încât ţi-a oferit necazuri că Dumnezeu îngăduie să suferi arată faptul că încă ai nevoie de
temporare aici pentru a-ţi oferi o veşnică bucurie dincolo. o astfel de pedeapsă. Lasă totul pe seama Domnului şi spune:
Când eşti bolnav şi incapabil să-ţi împlineşti îndatoririle „Dumnezeul meu, las boala mea în mâinile Tale sfinte şi atunci
duhovniceşti cu exactitate, nu te întrista, întrucât nu este un când vei binevoi Tu - Care mă iubeşti atât de mult - să mă
păcat, fiindcă voinţa ta nu are putere asupra sănătăţii tale. vindeci, voi dori şi eu aceasta atunci. Eu Iţi cer doar nemărgi-
Oricum, un monah trebuie să se constrângă pe sine. Dar dacă nita-Ţi bunătate ca să nu mă treci cu vederea, ci pururea să-mi
este bolnav, nu este un păcat faptul că nu-şi împlineşte îndatori-
58 59
dăruieşti răbdarea să-mi port această cruce până când se va face
iarăşi voia Ta".
16. Sunt bolnav de gripă şi am dureri ascuţite în apendi­
cele meu. Nu ştiu ce se va întâmpla. în orice caz, salvă Ţie, CAPITOLUL III
Doamne, slavă Ţie!
Dumnezeu ne iubeşte şi prin dureri involuntare caută să
ne învrednicească de cele mai mari binecuvântări ale Sale. Din Despre păcat, căinţă, întristarea cea
păcate, noi şi eu, nu ne iubim sufletul într-un mod duhovnicesc. după Dumnezeu şi lacrimi
Dacă l-am iubi, am pătimi încercări atât sufleteşti, cât şi trupeşti
tară să plângem pentru a dobândi veşnicele binecuvântări. 1. A cădea şi a te vătăma este lucru omenesc, deoarece -
Durerea înmoaie inima şi îi înlătură învârtoşarea. întrucât inima chiar dacă o viaţă de om ar dura numai o zi - mintea sa ar fi
este înmuiată în acest mod, este pregătit terenul pentru îndreptată spre rău încă din tinereţile tale (Fac. 8, 21). Dar a
însămânţarea adevăratei căinţe şi îndreptări. Noi, cei ce suntem cădea şi a rămâne căzut nu este omenesc. Pocăinţa reface omul;
laşi în orice necaz, alungăm, ca să spun aşa, Harul lui Dumne­ ne-a fost dată pentru vindecarea sufletului după botez. Dacă n-ar
zeu. fi existat, rar s-ar fi întâmplat ca cineva să se mântuiască. De
Când omul prosperă, el nu-şi mai poate aminti de Dumne­ aceea, virtutea căinţei este nesfârşită atâta vreme cât omul
zeu, iar dacă totuşi îşi aminteşte, e doar o vagă amintire. Când se trăieşte, deoarece numai cei desăvârşiţi nu greşesc. Copiii mei,
apropie necazul sau durerea, omul îşi aminteşte de El mereu şi de fiecare dată când observaţi că gândurile voastre vă reproşează
cu înflăcărare. vreun păcat, imediat luaţi doctoria: căiţi-vă, plângeţi, mergeţi la
Când durerea îl apasă şi când se aşteaptă la necazuri, spovedanie şi veţi observa că veţi reveni la o stare la fel de bună
atunci el se roagă cel mai fierbinte. Iar prea sfântul nostru ca mai înainte.
Dumnezeu e bucuros de aceasta, aşa cum o mamă se bucură 2. După ce Iuda, trădătorul, L-a urmat pe Domnul şi a
atunci când copilul o caută cu durere în suflet, pentru că în acest devenit părtaş al Harului, a făcut minuni împreună cu ceilalţi
fel îşi dă seama de dragostea lui. Apostoli, şi, totuşi, la sfârşit a naufragiat, în timp ce tâlharului
Indiferent cum este încercat omul, el se foloseşte întot­ care comisese fapte nedemne, rele, imorale, cerând mila, i s-a
deauna de aceste încercări atunci când primeşte totul cu cuvenită dăruit odihna în locaşul plin de pace al veşnicei fericiri. Neamul
răbdare şi mulţumire în timpul încercării. Aceasta se vede la evreiesc, care dobândise făgăduinţele lui Dumnezeu deşi a fost
capătul încercării, atunci când îşi vede luminozitatea sufletului, numit de El, neam ales şi sfânt (Ieşire 19, 5; 1 Pet.2, 9), a fost
limpezimea minţii şi dulceaţa ce apare la omul cel lăuntric. Să orbit şi L-a pierdut pentru totdeauna. Popoarele păgâne, pe de
ne rugăm spre a dobândi cunoştinţă şi răbdare în necazurile altă parte, au primit Evanghelia şi au moştenit ceea ce poporul
vieţii, aşa încât să ne putem mântui. Amin. lui Israel respinsese: pe Dumnezeu. De aceea, la o parte cu
deznădejdea! Indiferent cât de păcătoşi am fi, noi trebuie mereu
să ne îndreptăm ochii sufletului către Dumnezeu, şi să ne
încredinţăm Lui, precum robii se încredinţează în mâinile
61
stăpânului lor. în acest fel să ne aţintim ochii asupra Domnului rea originară în legea păcatului şi a morţii. în plus, vedem că
mereu încredinţându-ne în mila Sa până când El ne va milui jertfa mântuitoare a Dumnezeului - om Iisus nu a îndepărtat
(Ps.122,2). legea păcatului existentă în om în mod providenţial, pentru a-1
3. Căderea omului în moarte fizică şi consecinţele înde­ educa, precum şi din multe alte pricini necesare mântuirii
părtării şi înstrăinării de bunul nostru Tată Ceresc, au adus cu noastre, aşa încât prin intermediul lor Dumnezeu să-1 poată face
ele legea păcatului care se împotriveşte legii lui Dumnezeu pe om un înţelept moştenitor al veşnicelor Sale binecuvântări.
(Rom. 7, 23). Din tinereţile lui, omul este supus legii păcatului 4. „în cele ce te voi găsi, în acelea te voi judeca" (Ie.
ca un fel de înclinaţie, tendinţă şi slăbiciune. Iar această înclina­ 33, 20). Iată importanţa unei clipe. Te-a aflat El în căinţă? Te-a
ţie spre rău - ca o moştenire străveche şi ca un semn, rezultat şi aflat în mărturisire? Te-a găsit spunând: „Am greşim la cer şi
consecinţă a rupturii străvechi de izvorul fericirii - în mod firesc înaintea Ta? " (Lc. 15, 18). S-a apropiat El de tine pe când aveai
a luat proporţii substanţiale în firea omenească, înclinând-o ast­ lacrimi de adevărată căinţă şi învinuire de sine în ochii tăi? Vezi,
fel spre rău. Mai apoi a fost firesc ca necazuri dureroase să li se într-o singură clipă Dumnezeu ia o hotărâre. ,,Domnul este
întâmple copiilor lui Adam şi ai Evei. credincios în toate cuvintele Sale" (Ps. 144, 13). Oricum, dacă
Restaurarea înfierii celei din strămoşi prin moartea pe el se află în altă situaţie, o, omule, atunci ochii sufletului tău se
cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a dus la mântuirea cea vor deschide şi vei vedea ce ai pierdut - dar ce folos? Dacă
veşnică. Oricum, aceasta nu a îndepărtat legea păcatului ce Dumnezeu osândeşte un om, căinţa este inutilă; când „bâlciul"
există înlăuntrul omului: nu pentru că Dumnezeu nu putea face vieţii se sfârşeşte, cuvintele nu-şi mai au rostul. Totul s-a
acest lucru - întrucât doar un singur strop din prea curatul şi terminat!.
sfântul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos ar putea Oh, ce mare taină este aceasta! O, Dumnezeul meu,
transforma orice - ci pentru că în mod providenţial El a lăsat ca dulcele meu Iisus, deschide ochii sufletului meu ca eu să pot
aceasta să coexiste în om aşa încât prin intermediul ei, El să vedea foarte limpede această mare taină a veşnicei mele
poată nu numai să-1 educe pe om, dar să scoată la iveală şi mântuiri, aşa încât, ajutat de Harul Tău, să-mi pot pregăti
intenţiile fiecăruia. Scripturile spun că Dumnezeu nu i-a permis provizii şi să nu mă căiesc la capătul vieţii mele fără de folos.
lui Iosua, fiul lui Navi să distrugă toate popoarele idolatre Aşa cum vezi, eu nu fac absolut nimic şi sunt în între­
dimprejur, ci a lăsat câteva aşa încât prin ele, El să-i poată învăţa gime plin de lepra patimilor mele. Dăruieşte-mi lacrimi şi
arta războiului pe fiii lui Israel (Iasua 17, 13). Aşadar, atunci împlineşte căinţa înaintea ultimului ceas ce va să fie, atunci când
când această lege a păcatului nu află un adversar vrednic (adică, voi auzi glasul Tău: „Pune-ţi totul în ordine, pentru că vei muri
unul cu bune intenţii şi având drept arme poruncile şi preceptele şi nu vei mai trăi" (Is. 38, 1).
dumnezeieşti), atunci ea îl învinge şi-1 prinde în laţ pe luptătorul 5. Căinţa e nesfârşită. Toate virtuţile, cu harul lui
duhovnicesc; îl dezbracă de dumnezeieşti le Sale arme şi apoi îl Dumnezeu pot fi desăvârşite de om, dar nimeni nu poate duce
trage în laţul vieţii păcătoase. căinţa la desăvârşire, deoarece avem nevoie de ea până la ultima
Din toate acestea şi din multe alte lucruri, noi tragem noastră suflare, deoarece noi putem greşi cât ai clipi din ochi. De
concluzia adevărată că toate evenimentele şi bucuriile neplăcute aceea, căinţa este nesfârşită.
din firea omenească sunt o consecinţă a căderii sale din nemuri-
62 63
O, ce bun este Dumnezeu! Pe bună dreptate vor fi nu ne vom putea înfăţişa dinaintea lui Hristos aşa cum suntem
pedepsiţi păcătoşii cei asemenea mie, deoarece ei au ignorat acum. Gândirea la moarte n-ar trebui să lipsească deloc pe tot
mila cea nesfârşită a cerescului nostru Părinte. Deşi noi greşim parcursul vieţii noastre monahale.
ca fiinţe umane, noi întârziem să spunem: „Am păcătuit!" Dar 8. Cât de preţioasă e vremea acestei vieţi! Fiecare minut
cum putem noi spune aceasta, deoarece noi (şi eu, mai întâi) are o mare valoare, deoarece pe parcursul unui minut noi ne
suntem uituci, leneşi şi mândri - obstacole majore pe calea spre putem gândi la atât de multe lucruri, fie bune, fie rele. Un gând
smerenie! Hristos ne-a arătat această cale prin Crucea Sa, dar, dumnezeiesc ne înalţă la cer, iar unul diabolic ne coboară la iad.
din păcate, noi suntem surzi şi muţi la chemarea Sa, spre marea Aşadar, vezi cât de preţios este fiecare minut din această viaţă.
noastră pagubă. Timpul zboară, anii trec, iar noi ne apropiem din Din păcate, totuşi, noi nu ne gândim la aceasta, şi ore, zile şi ani
ce în ce mai mult de veşnicie. Noi vedem aceasta şi totuşi o întregi se scurg fără folos - dar oare, numai fără de folos? Câtă
îndărătnicie mentală ne-a cuprins până ce noi (şi eu cel dintâi) pagubă am suferit cu toţii - şi eu cel dintâi - fără să ne dăm
vom fi aruncaţi în iad! Dumnezeul meu, Cel care ai liberat seama de acest lucru!
neamul omenesc de sub tirania vrăjmaşului, scoate-ne pe noi şi Dar într-o bună zi, când sufletul nostru este gata să plece
din osânda ce va să fie când Tu vei veni să judeci lumea şi să-i din trup, vom înţelege acest lucru. Dar, vai, va fi prea târziu; nu
plăteşti fiecăruia după faptele sale. Prin rugăciunile tale, fă să mai e timp de îndreptare atunci. Trebuie să înţelegem aceasta
aflu mila când bietul meu suflet va fi judecat, deoarece mi-e acum, când noi încă putem pune un început bun, deoarece într-o
teamă să stau dinaintea Dreptului Judecător deoarece conştiinţa bună zi se va îmbogăţi duhovniceşte. Niciodată nu-i prea târziu,
mă apasă. deoarece Domnul ne aşteaptă pe fiecare dintre noi să ne trezim,
6. Ascultarea, tăierea voii, învinuirea de sine şi răbdarea aşa încât să ne poată da de lucru. El ne aşteaptă până în ceasul al
în general sunt cele ce pun începutul cel bun al sufletului, în unsprezecelea (Mt. 20, 6). El încearcă prin orice mijloace să ne
timp ce râvna şi zelul reţin lacrimile. Dacă vrei să rămâi râvnitor trezească. Mă rog ca noi toţi să ne trezim, să ne luminăm
până la sfârşitul vieţii, nu înceta să ceri mereu lacrimi de căinţă. lămpile şi cu un ochi atent să-L aşteptăm pe Domnul ca să vină,
Dacă ai astfel de lacrimi, nu te teme; râvna şi dorul de mântuire aşa încât să putem intra în splendida cămară de nuntă a fericirii
le vei păstra neîncetat. Apa stinge focul; apa lui Dumnezeu care celei veşnice, sărbătoarea îngerilor celor luminoşi, să slavoslo-
izvorăşte din ochii celui care se căieşte, aprinde nu un foc fizic - vim împreună cu ei stihurile învierii, care ne vor înălţa din slavă
aşa cum îl ştim - ci un foc dumnezeiesc care arde buruienile în slavă pe treptele dumnezeieşti! Atunci - oh, atunci! - noi vom
vrăjmaşului! înţelege pe deplin ce mare lucrare este aceea de a ne sili în orice
7. Să ne căim sincer; să ne spovedim sincer şi amănunţit. şi că superiorii noştri au procedat bine zorindu-ne şi necăjindu-
Să lăsăm instanţa de judecată a lui Dumnezeu şi decizia Sa să ne ne, căci atunci vom spune: „Ţine minte ceea ce vezi acum!"
preocupe permanent şi să spunem: „Mă întreb, voi fi eu mântuit Atunci, mulţumirile noastre către Domnul nu vor mai avea
sau voi ajunge în muncile iadului?". Acum este vremea când limite. Abia atunci vom înălţa sincere mulţumiri către Dumne­
trebuie să vărsăm lacrimi de pocăinţă - de fapt permanent. Ah, zeu!
ce mult ar trebui să fim noi preocupaţi de întrebarea: cât de alb 9. Să nu ne pierdem timpul degeaba. împărăţia cerurilor
şi de curat este sufletul nostru? Noi trebuie să-1 curăţăm; altfel, este a celor ce se silesc pe ei înşişi (Mt. 11, 12). Adu-ţi aminte
64 65
de plecarea sufletului, de ceasul de pe urmă şi de clipa acelei
tatăl său cu viaţa sa destrăbălată. Dar atunci când s-a căit, de
dureroase despărţiri. Adu-ţi aminte cum demonii caută să apuce
îndată braţele tatălui său s-au deschis, iar trecutul s-a şters de
bietul suflet în acest ultim ceas şi să-1 ducă în iad. Oh, ce durere!
parcă nici n-ar fi existat. Aşadar, vindecarea pentru părinţii tăi a
Ce cumplită durere a sufletului! Cum va mai suspina sufletul
şi apărut, deoarece schimbarea vieţii tale într-una duhovnicească
atunci! Vai, ce situaţie împovărătoare şi tristă va fi acel moment!
a îndreptat totul.
Câte promisiuni îi va face omul lui Dumnezeu că îşi schimbă
Acum, că ei se află pe calea vieţii celei adevărate, ei sunt
viaţa, că va păşi pe calea pocăinţei şi a ostenelilor, numai ca să
înştiinţaţi de Domnul de schimbarea vieţii tale şi de căinţa ta,
trăiască!
precum şi de pomenile şi parastasele ce le-ai făcut pentru ei.
Noi toţi vom ajunge în acest ceas şi vom întâmpina cele
Dacă, atunci când păcătuim împotriva adevăratului nostru
de mai sus şi încă mult mai multe şi vom face promisiuni mult
Părinte. Dumnezeu, El iartă indiferent de ceea ce am făcut, cu
mai serioase decât acelea de a merge pe calea pocăinţei şi a
cât mai mult se vor bucura părinţii noştri, acolo, în adevărata
războiului duhovnicesc. Să ne închipuim că aceasta deja s-a
viaţă, unde lucrurile se văd limpede. Ei cunosc slăbiciunea
întâmplat şi că Domnul ne-a auzit cererea. Acum, ce ne rămâne
omenească şi cât de uşor alunecă tinerii şi sunt conştienţi de
de făcut? Să ne respectăm promisiunile făcute prin a demonstra
marele făuritor al răului, diavolul, care a fost cauza tuturor
o adevărată căinţă şi să luptăm pentru a ne îndrepta sufletul. Nu
necazurilor. La rândul lor, ei îţi vor fi recunoscători, căci prin
uita de vremea cea potrivită pentru pocăinţă şi pentru războiul
tine ei primesc ajutor de la Dumnezeu.
duhovnicesc! încetul cu încetul vremea vieţii noastre s-a scurtat
Rămâi în pace pe deplin, fratele meu. Mergi pe calea
şi fără să ne dăm seama, ajungem la sfârşitul ei şi la mormânt! O
pocăinţei cu o minte plină de pace şi să nu laşi trecutul să te
instanţă de judecată şi un Judecător ne aşteaptă, precum şi cărţi
tulbure; „uitând cele ce sunt în urma mea şi tinzând către cele
întregi în care sunt scrise faptele fiecăruia dintre noi. Cine oare
dinainte" (Filip. 3, 14), noi ar trebui să avem privirea aţintită
poate scăpa de aceste lucruri? Nimeni. Noi toţi vom sta dinain­
spre ţelul mântuirii noastre.
tea scaunului de judecată al lui Hristos „goi şi descoperiţi" (Evr.
îndată ce omul spune: „Am păcătuit!" Dumnezeu îl iartă
4, 13) aşa încât fiecare să dea socoteală de faptele, cuvintele şi
imediat şi îi trece cu vederea păcatele. Cât de mult şi-a plâns
gândurile noastre. Să nu uităm acestea şi mult mai multe lucruri
Fericitul Augustin sfânta sa mamă! Oricum, ce sfinţenie şi
ca acestea zi şi noapte, aşa încât să ne putem îndrepta sufletele
dragostea din partea lui Dumnezeu a căpătat mai târziu! Prin
spre întristarea cea după Dumnezeu şi spre lacrimi!
pocăinţă totul se îndreptează. Nimic de pe lume nu întrece mila
10. Păcatul, ca un cârlig camuflat de plăcerea respectivă,
lui Dumnezeu! „El e milos cu cel de pe urmă şi atent cu cel
apare meşteşugit ca ceva dulce şi încântător limbii pentru a ataca
dintâi; acestuia îi dăruieşte, iar aceluia îi arată milostivire"
sufletul. Oricum, cel ce a fost sedus de plăcerea de moment şi de
{Omilia pascală a Sfântului Ioan Hrisostom). Dragostea lui
dulceaţa ei va descoperi că e mai amară decât otrava şi mai
Dumnezeu acoperă şi îndreptează totul. Nimeni nu este fără de
distrugătoare decât o boală molipsitoare în sufletul său.
păcat, afară de Dumnezeu.
11. Indiferent ce s-a întâmplat cu părinţii tăi, spovedania
12. (Bătrânul îi scrie uneia dintre fiicele sale duhovniceşti
iartă şi şterge totul, dragul meu frate întru Domnul. Aminteşte-ţi
din lume).
cât de mult a păcătuit fiul rătăcitor şi cât de mult l-a întristat pe
66
67
Tot ceea ce ai pătimit, fiica mea, s-a datorat încrederii Săi care-L ascultă în tot ceea ce le spune. Dimpotrivă, pentru toţi
tale în propriile-ţi puteri. Nu te-am sfătuit eu oare să ai smerenie cei surzi la dumnezeieştile Sale porunci, El a pregătit un loc de
şi învinuire de sine? In ce te-ai încrezut? Nu ştii că dacă tu te veşnică osândire - fie ca Domnul să ne ferească de a ajunge
sprijini cu îndrăzneală într-o trestie de bambus, aceasta se va acolo. Acum Dumnezeu strigă prin Sfintele Scripturi, predica­
rupe şi îţi va frânge mâinile? Aşadar, în ce te-ai încrezut? Nu ştii tori, părinţi duhovniceşti: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia
oare zicala „Fără de Mine nu puteţi face nimic?" (loan 15, 5). cerurilor" (Mt. 3, 2). Din păcate, totuşi, cei ce cred că sunt
Nu ştii oare că mulţi părinţi au căzut încrezându-se în ei înşişi? deştepţi şi tari se fac că nu-L aud, aducând diferite scuze. Dar,
Smereşte-te, învinuieşte-te, plângi, fiica mea, spălă-ţi veşmântul prea bunul Dumnezeu, vrând a-şi împărţi bogăţiile Sale omului,
de nuntă. cheamă „pe cele nebăgate în seamă, pe cele slabe ale lumii, pe
Mirele tău, Care este mai frumos decât fiii oamenilor, te cele ce nu sunt" (I Cor. 1,27-28). „Ieşi îndată în pieţele şi uliţele
cheamă, te caută şi ţi-a pregătit un sălaş în ceruri. Cămaşa de cetăţii, şi pe săraci, si pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi
nuntă cea duhovnicească este extrem de frumoasă! îngerii adu-i aici ca să mi se umple casa" (Luca 14, 21, 23) spune
slujesc; nu fii leneşă. Ridică-te; ia puţină apă şi spală-ţi bine Domnul prin Sfânta Evanghelie.
hainele de nuntă, căci nu ştii când El va veni. Vremea morţii e Chemându-i pe neajutoraţi, Mila Sa este şi mai mult
necunoscută; ea vine pentru noi toţi. Noi nu ştim clipa când slăvită, iar omul este adus la cunoştinţă, pentru că ce lepros
moartea va veni. Căieşte-te. Adu-ţi aminte cum femeia cea considerat vrednic de curăţire nu aduce mulţumire binefăcăto­
păcătoasă a spălat prea curatele picioare ale Stăpânului. Ea a rului său? Care persoană condamnată la închisoare veşnică nu
vărsat lacrimi mai preţioase decât mirul, iar acestea au atras mila i-ar fi recunoscătoare Mântuitorului său? Din păcate, frate, eu
şi iertarea Domnului. Apoi, ea a auzit: „Iertate îţi sunt păcatele nu-I mulţumesc lui Dumnezeu, deoarece uitarea - urmaşă a
tale; mergi în pace" (Luca 7, 48, 50). Căieşte-te, fiica mea. Cazi mândriei - m-a făcut să-mi pierd capul.
dinaintea picioarelor Stăpânului cu întristare. Plângi şi strigă: 14. Iubite frate, facă bunul Dumnezeu, Cel care ne-a vizi­
„Am păcătuit, Iisuse al meu. Primeşte-mă întru pocăinţă şi mă tat smerenia, să ne dăruiască pocăinţă adevărată, prin care
mântuieşte. Vezi-mi lacrimile, O, bucurie a îngerilor. Nu mă instanţa de judecată a lui Dumnezeu este îmbunată. Pocăinţa
lepăda, nu mă alunga de la Tine, Tu Cel ce ai plecat cerurile prin sinceră este căinţa care arată regrete pentru păcatele comise,
negrăita Ta smerenie". Cu acestea şi multe astfel de cuvinte să-L întristarea cea bună, lacrimi fierbinţi care rup lanţurile păcatului,
îmblânzim pe Hristos, încrezându-te că vei afla dragostea Sa de precum şi o sinceră şi adevărată mărturisire. Pocăinţa nu lasă
trei ori mai puternică. Pocăinţa ta îi va bucura nemăsurat de mult nimic nevindecat. Dacă omului nu i s-ar fi dat pocăinţa, nimeni
pe îngeri şi cu înflăcărare ei vor exclama: „Ea s-a oprit! S-a nu s-ar mai fi mântuit. Triumful şi victoria îi sunt date omului
oprit! A încetat!" Adică, ea s-a oprit din cădere. Tu ai fost prinsă prin arma pocăinţei.
din şuvoiul căderii şi acum te ridici din nou. Slavă unicului Dumnezeu înţelept, Care i-a dat omului
13. Roagă-te pentru mine, frate, ca Domnul să-mi poată un astfel de medicament eficient care vindecă orice fel de boală
da pocăinţă înainte de a pleca în marea călătorie din această atâta vreme cât este luat corect. Să luptăm, frate; să trăim în
lume - deoarece noi nu am fost creaţi pentru acest pământ, ci simplitate şi inocenţa inimii precum copilaşii aşa cum a spus
pentru cer. Acolo, Dumnezeu a pregătit un locaş pentru copiii
68 69
2. Copilul meu, să nu-ţi faci griji. Eu ţi-am luat povara.
Mântuitorul: ,,De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum copiii,
Te rog numai să fii în pace. Cuvintele tale pot fi doar pe hârtie,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor" (Mt. 18, 3).
dar simt forţa, sensul şi esenţa a ceea ce scrii; intru în duhul
Prin simplitate şi credinţă noi suntem eliberaţi din reaua cuvintelor tale. Te rog să fii pe pace de acum încolo. Ţi se iartă
visare cu ochii deschişi care distruge seminţele cele bune ale totul prin mărturisirea făcută. Satana ţi-a dibăcit caracterul şi te
Sfântului Duh. Lucrurile se vor întâmpla după credinţa noastră. tulbură, dar fără ca ceva serios să fi apărut. Tot ceea ce scrii
Ceea ce semeni, aceea culegi. Să-I cerem lui Dumnezeu frângere (adică gândurile care te frământă) reprezintă un şiretlic al celui
de inimă şi întristarea cea bună, iar El ni le va da, aşa încât un rău ca să te aducă la deznădejde, să fii tulburat ş.a.m.d. Aruncă
şuvoi de viaţă dătătoare de lacrimi să poată curge. Atunci inima tot ceea ce ţi s-a întâmplat în adâncurile mării. Trasează-ţi noi
noastră va da roadele Duhului Sfânt. căi în viaţa ta. Dacă continui să gândeşti în acelaşi mod, să ştii
că vei ajunge să te faci de râsul demonilor. Te rog, ascultă-mă
Despre spovedanie şi povăţuire duhovnicească doar. După spovedania ta totul a fost iertat, deci cele rele să se
spele (ducă-se pe pustii). Nu mai zgâria o rană care te-a făcut să
1. Această spovedanie a ta i-a oferit sufletului meu multă suferi atât de mult. Nu te lăsa înşelat de gândul că este vina ta.
bucurie, deoarece Dumnezeu şi îngerii, care o aşteptau, s-au Dacă nu l-ai fi dus la medici etc. atunci pe bună dreptate că
bucurat. Ai reuşit să-1 ruşinezi pe diavolul care se bucură mult te-ar fi luptat astfel de gânduri. în vreme ce, după cum se
atunci când cineva îşi ascunde gândurile de părintele său prezintă lucrurile acum, tu ţi-ai făcut datoria. Dumnezeu a vrut
duhovnicesc. Când un şarpe îşi părăseşte vizuina, el fuge să se să-1 ia după cum numai voia şi înţelepciunea Sa cea nesfârşită le
ascundă undeva deoarece simte că ar putea fi lovit - acelaşi poate şti, în vreme ce tu crezi că l-ai ucis! Fii atent cu acest
lucru se întâmplă cu un gând diabolic, care este ca un şarpe gând, ori altfel se poate ascunde în inima ta. Este un vicleşug al
veninos. Când un astfel de gând iese din gura unui om, el se diavolului ca să te rănească, numai cum el ştie.
împrăştie şi dispare, deoarece mărturisirea înseamnă smerenie şi
Acest viclean răufăcător a prăbuşit în adâncurile iadului
întrucât satana nu poate nici măcar suporta mireasma smereniei,
nenumărate mulţimi de oameni prin deznădejde. Când se
cum ar mai putea el rămâne după o mărturisire sinceră şi
întâmplă ceva şi diavolul vede că omul e necăjit de acel lucru,
smerită? Copilul meu, îţi urez să pui început bun şi un progres
vicleşugul lui este să înmulţească presupuse gânduri legitime
atent. Nu te ruşina de mine. Spune-mi orice, chiar dacă ai vreun
pentru a-1 conduce pe bietul om spre o mare furtună şi pentru a-1
gând rău împotriva mea, deoarece am experienţă relativ la
îneca (după proverbul, vulpea îndrăgeşte încăierarea). Şi când
influenţele demonice şi ştiu cum diavolul îl luptă pe om. Copiii
furtuna trece, el vede că a fost în pericol de a se scufunda doar
duhovniceşti au inimi simple şi dacă le vin gândurile rele,
într-o lingură de apă.
aceasta se datorează răutăţii demonului şi eului fiecăruia în
3. Smereşte-te, iar de acum încolo spovedeşte-te, deoa­
parte, căruia îi este îngăduit să cadă şi să aibă astfel de gânduri
rece spovedania conţine cea mai sfântă smerenie, fără de care
împotriva Bătrânului său, aşa încât fiul duhovnicesc să poată fi
nimeni nu poate fi mântuit. Diavolul se bucură nespus când
smerit şi mai mult. De aceea, nu-ţi face griji. Eu mă voi bucura
reuşeşte să-1 facă pe om să-şi ascundă gândurile diabolice. în
mereu când tu îmi vorbeşti liber şi sincer, căci fără o mărturisire
sinceră, nu există progres duhovnicesc.
71
70
6. Fii atent ca să te porţi cu sinceritate în faptele precum
acest fel el îşi împlineşte scopul său premeditat, de distrugere a
şi în vorbele tale şi, mai ales , la spovedanie. Căci Dumnezeu ne
sufletului.
4. Ţi-am scris despre conştiinţă faptul că trebuie să fim cercetează inimile şi rărunchii (Ps. 7, 9) şi nimic nu rămâne
cu grijă ca nu cumva să facem ceva care s-o facă să ne con­ ascuns ochilor Săi neadormiţi.
damne sau să ne reproşeze ceva. Ţine minte că Dumnezeu vede Teme-te de Dumnezeu; Dumnezeu nu Se lasă batjocorit
totul şi că nimic nu rămâne ascuns de ochii săi. Deci, cum aş (Gal. 6, 7); El nu poate fi înşelat. El pedepseşte cu severitate
putea spune minciuni dinaintea Domnului? Nu ştii că minciunile atunci când nu vede sinceritate; deci, fii atent. Atunci când eşti
sunt de la diavolul şi că prin nepurtarea de grijă, acest lucru neascultător şi comiţi un păcat ascuns, neutralizează-1 prin a-1
devine o practică şi apoi un obicei, iar mai apoi o patimă şi nu spune sincer la mărturisire. Nu-i permite eului tău să te biruie şi
ştii că mincinoşii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? să te facă să ascunzi adevărul, rămânând neîndreptat şi pătimaş,
(Apoc. 21, 8). Teme-te de Dumnezeu. El nu Se mulţumeşte cu îndreptează totul acum dacă vrei să vezi zilele cele bune ale
ofrandele materiale atunci când noi neglijăm atenţia necesară nepătimirii şi ale păcii.
omului nostru lăuntric. Dar e nevoie să le facem pe acestea şi pe
acelea să nu le lăsăm (Mt. 23, 23). Fii atent la propria-ţi
conştiinţă, căci noi nu ştim ceasul morţii noastre. Iar dacă noi nu
ne plătim toate datoriile creditorului nostru (adică propriei
noastre conştiinţe), el ne va acuza cu vehemenţă, fără reţinere.
Atunci - vai! - gura noastră va rămâne tăcută, fără să aibă vreun
răspuns de dat.
5. în fiecare noapte, să-ţi revizuieşti modul în care ţi-ai
petrecut ziua, iar dimineaţa să-ţi faci o trecere în revistă a felului
în care ţi-ai petrecut noaptea, aşa încât să ştii felul în care
lucrează sufletul tău. Dacă observi o pierdere, încearcă s-o
recâştigi prin grijă şi tărie sufletească. Dacă vezi un câştig, dă-I
slavă lui Dumnezeu, Cel ce te ajută în mod invizibil. Nu lăsa
conştiinţa să te înţepe prea mult timp, ci repede dă-i ceea ce
vrea, ca nu cumva să te aducă dinaintea judecătorului şi acesta
să te arunce în temniţă (Mt. 5, 25). Vrea conştiinţa ta să te
atenţioneze asupra pravilei de rugăciune pentru a redobândi
rugăciunea? Dă-i aceste lucruri şi ai să observi că vei fi eliberat
de povara de a merge dinaintea judecătorului. Să nu slăbeşti
glasul mântuitor al propriei tale conştiinţe, trecându-1 cu
vederea, deoarece mai târziu îl vei regreta şi nu-ţi va mai fi de
folos.
72
avându-L pe Dumnezeu ca aliat şi pe Bătrân ca ajutor. Dar
vrăjmaşii - diavolul , lumea şi trupul - vor opune o puternică
rezistenţă pentru a-1 intimida pe luptător. Dar dacă el păstrează
ferm poveţele şi sfaturile călăuzei sale duhovniceşti, cu sigu­
CAPITOLUL IV ranţă va dobândi victoria şi cununile slavei celei veşnice.
Monahismul este suprafiresc. Viaţa unui monah este su­
Despre monahism, feciorie şi curăţie prafirească deoarece el renunţă la fire în adevăratul sens al
cuvântului. Căci reţineţi: el rupe legăturile fireşti cu părinţii şi
1. Nu există o alegere mai bună decât monahismul. rudele sale şi-i părăseşte pentru tot restul vieţii sale - nu din
Monahismul înseamnă theosis, sfinţirea sufletului şi a trupului, raţiuni egoiste, ci în exclusivitate de dragul de a-I sluji lui
comuniunea cu Dumnezeu. El înseamnă conştiinciozitate, Dumnezeu printr-o supunere şi jertfire de sine.
trezvie şi descoperirea împărăţiei lui Dumnezeu înlăuntrul Ţinta noii sale vieţi este de a mortifica mentalitatea tru­
omului. Cine este omul înţelept şi cel ce va înţelege aceste lu­ pească, iar prin luptă să dobândească puritatea îngerească. Este
cruri (Ps. 106, 43)? Cine este cu adevărat înţelept şi a înţeles că firesc să dormim noaptea, dar monahismul aduce privegherea,
înlăuntrul monahismului se află extraordinarul Har al lui aşa încât monahul ajunge „ca o pasăre singuratică pe acoperiş"
Dumnezeu ca îndumnezeire şi sfinţire? Cine a părăsit lumea, (Ps. 101, 8). Este firesc să te bucuri de libertate, dar odată intrat
dorinţele sale şi libertatea, s-a dus ca să petreacă în această viaţă în viaţa monahală, omul se constrânge pe sine să-şi mortifice
şi printr-o permanentă luptă şi adâncire în sine L-a aflat pe Iisus voia sa proprie de dragul iubirii lui Dumnezeu. Şi, în general,
şi a devenit rege care conduce cu nepătimire? în afara monahis­ viaţa monahului este complet diferită de cea lumească, şi de
mului nimeni nu ajunge la nepătimire. Nimeni nu dobândeşte o aceea se numeşte îngerească, pentru că are un curs suprafiresc. E
minte curată (nous) fără privegheri, înfrânare şi rugăciune un mare dar de la Dumnezeu să fii chemat la monahism şi un dar
neîncetată. Nimeni nu ajunge la theoria (vederea duhovnicească) şi mai mare să găseşti o călăuză duhovnicească. A părăsi lumea
fără o viaţă monahală. Nimeni nu dobândeşte o legătură atât de e un lucru uşor, dar a afla o călăuză adevărată este un dar special
strânsă cu Iisus ca cel ce stă lângă El şi nu-L abandonează. de la Domnul, întrucât dacă monahul face sau nu progrese
Atunci el se va face vrednic de fericirea: „ Fericiţi cei ce ascultă duhovniceşti depinde de duhovnicul său. Când amintirea morţii
cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc " (Lc. 11, 28). Dacă inima nu devine un lucru constant, ea aduce o mare tărie la început atunci
este curăţită, prea curatul nostru Iisus nu va veni să-şi facă când cineva intenţionează să părăsească lumea, precum şi pe
„sălaş" în ea. Dar cum este oare posibil ca cineva să-şi cureţe parcursul vieţii sale monahale. Această pomenire va deveni o
inima trăind în mijlocul lumii? Părinţii au înţeles dificultatea filozofie duhovnicească atotputernică pentru acesta, din care va
acestui lucru şi din acest motiv au abandonat lumea şi au locuit înţelege adevărul lucrurilor, înlocuind prin această pomenire tot
în pustie. ceea ce este trecător. Vizitaţi mormintele reci şi ascultaţi cu
Ei s-au aşezat acolo şi au dobândit cununile victoriei. atenţie ce vă vor spune cei ce locuiesc în ele: „Căci ce-i
Aşadar, omul este chemat să înceapă lupta duhovnicească foloseşte omului să câştige lumea, dacă-şi pierde sufletul?"
(Marcu 8, 36). „Deşertăciunea deşertăciunilor; totul este
74 75
deşertăciune" (Eclez 1, 2). în ceasul extrem de dificil şi teribil Stăpânei şi Ocrotitoarei Sf. Munte, Prea Sfânta Născătoare de
de dureros al morţii, nimeni nu-1 poate ajuta pe om, în afara Dumnezeu. Amin. Aşa să fie.
faptelor sale. De fapt, nimeni, în afara lui Dumnezeu. 2. Oh, ce fericire şi extaz este ascuns în cadrul monahis­
Dacă îi slujim Lui, vom avea un ajutor şi un protector mului. O, splendoare a cerului, cum îl captivezi tu pe monahul
atotputernic în ceasul despărţirii înfricoşătoare a sufletului de care practică isihia şi se află departe de lumea cea deşartă! Cât
trup. Ce luptă grozavă duce sufletul când se desparte de trup! de mult este atrasă mintea spre cele de sus într-un loc liniştit şi
Aminteşte-ţi mereu de această luptă; gândeşte-te şi aminteşte-ţi trece din cunoaştere în cunoaştere, din revelaţie în revelaţie,
că, de asemenea, trebuie să trecem prin vămile văzduhului care urmărind în inima sa trepte dumnezeieşti şi privind doar la
împiedică sufletele în urcarea lor atunci când demonii prezintă Dumnezeu cu dragoste divină! Oh, adâncime a cunoaşterii lui
faptele vieţii noastre pentru a opri urcarea lor şi pentru a le Dumnezeu! într-adevăr, necunoscuţii monahi care umblau prin
arunca în gheenă. Atunci, noi trebuie să ştim că, de asemenea, pustie erau dumnezeieşti filozofi; ei mergeau pe pământ, dar
avem de întâmpinat o instanţă de judecată. Şi, vai, ce instanţă! A locuiau în cer prin vedere duhovnicească şi dragoste.
spune „am păcătuit" şi „iartă-mă pe mine, păcătosul" nu mai are
O, monahism iubit, cât de mare îţi este slava! Atunci când
valoare atunci, căci orice limbă va fi amuţită fără a se mai putea
un om se linişteşte de tot tumultul lumii şi devine monah sub
scuza.
îngrijirea şi supravegherea unei călăuze adevărate, el este
Noi trebuie să medităm la aceste lucruri şi la altele ase­ condus spre slava lăuntrică a monahismului.
menea lor aşa încât să ne putem defini mai limpede ce fel de ţel Noi luptăm împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor,
avem şi astfel să putem alerga cât mai iute cu putinţă pentru a-1 împotriva stăpânitorilor acestui veac (Efez. 6, 12), împotriva
atinge, pentru că nu ştim ce ne aduce ziua de mâine. legiunilor foarte experimentate în războaie, împotriva cărnii şi a
Ceasul morţii e necunoscut. Doar faptele bune făcute lumii patimilor care sunt precum rănile îngrozitor de dureroase,
pentru Dumnezeu vor rămâne şi-1 vor însoţi dincolo de moarte. lucru care ia timp, răbdare, hărnicie şi un tratament spre a fi
Şi ce poate fi mai bun decât a lucra pentru Dumnezeu toată vindecate. Aruncaţi o privire asupra Sf. Părinţi în primii lor ani;
viaţa, aşa încât să putem duce cu noi toate lucrurile bune făcute ei au pătimit secetă, vremuri grozave de deznădăjduire şi multe
pentru Dumnezeu atunci când vom merge la El! Cu adevărat un ispite grozave. Dar ei s-au ţinut tari prin răbdare şi tărie (curaj)
astfel de om este neguţătorul cel înţelept care a aflat piatra cea duhovniceşti, iar mai apoi harul i-a vizitat în măsura necazurilor
de mare preţ. Dacă asculţi glasul Domnului Dumnezeului tău, să îndurate mai înainte.
nu-ţi împietreşti inima, ci ascultă la ceea ce El îţi va spune: 3. (Bătrânul scrie maicilor despre viaţa de feciorie).
„Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi Viaţa de feciorie seamănă cu o bărcuţă care se află în
pace peste poporul Său. Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi
permanentă luptă cu furtuna nemiloasă şi aspră, fără vreun port
întorc inima spre Dânsul" (Ps. 84, 8- 9).
în zare şi care este permanent scuturată de valuri. Deoarece o
Eu mă rog din toată inima ca prin dumnezeiasca dragoste fecioară poartă în sine flacăra războiului trupesc şi din acest
să dobândeşti neîncetata dorire după Domnul şi avântându-te motiv nu poate exista o contenire a focului, ci mai degrabă ea se
prin ea să ajungi la frumuseţea îngerilor, prin rugăciunile află într-un permanent război, ţinând mereu în mână armele de
luptă.
76 77
soţul deoarece respectă legătura Tainei sfinte a căsătoriei, sau
Când izbucneşte o furtună, o femeie căsătorită îşi află
pentru că au nevoie de suport financiar şi siguranţă. Dar tu,
adăpostul în port, adică în unirea conjugală şi astfel scapă de
dimpotrivă, te-ai cununat cu Mirele incoruptibil Hristos şi ţi-ai
pericol. O fecioară, totuşi, înfruntă furtunile şi înaintează în
părăsit părinţii şi toate bunurile acestei lumi deşarte pentru a te
largul mării, ţinându-şi ferm cârma bărcii sufletului ei. Ea nu
uni cu Hristos într-o duhovnicească cununie. Tu îl urmezi plină
este, totuşi, singură, ci este apărată de ascultare desăvârşită faţă
de dragoste pe Iisus, Care de dragul nostru a pătimit Crucea şi
de părinţii ei duhovniceşti şi întărită fund de harul schimei
moartea şi ţi-a dăruit o imensă zestre: împărăţia Cerurilor. Deşi
îngereşti, ea luptă vitejeşte cu valurile aspre ale cărnii
erai sărmană şi murdară, El te-a pus în rândul reginelor pentru a
chemându-L neîncetat pe Iisus până ce El vine şi linişteşte
te bucura în ceruri de mai multă slavă şi încântare decât toţi
marea, spunându-i: „ Taci, încetează" (Marcu 4, 39).
împăraţii pământului.
Oh, cât de mare este fecioria! Cât de tare strălucesc minu­
Cât de incomparabil mai mare este harul fecioriei decât
natele ei veşminte şi ce uriaşă este îndrăzneala ei către Dumne­
cel al cununiei şi cât de mult întrece darul tainei nunţii mistice
zeu, pentru că ea nu numai că îl face pe om asemenea cu îngerii,
duhovniceşti cu Mirele Hristos pe cel al nunţii celei trupeşti! Iar
ci chiar îl ridică deasupra lor! îngerii rămân feciorelnici fără
aceasta deoarece Mirele este ceresc, nepătat, veşnic - Dumne­
vreun efort, deoarece ei trăiesc în concordanţă cu firea lor, în
zeu!
timp ce o fecioară şi-a aşezat cursul vieţii deasupra firii.
Observăm că soţia din căsătoriile obişnuite devine o ero­
Nu numai că ea trebuie să lupte pentru a-şi îndepărta firea
ină de răbdare îndurând necazurile, grijile şi greutăţile vieţii de
într-o altă direcţie, dar ea poartă şi o luptă permanentă şi o
familie, patimile, bătăile de la soţul ei, precum şi greutăţile
străduinţă de o viaţă împotriva grozavilor demoni care scrâşnesc
dincolo de puterile ei în creşterea şi întreţinerea copiilor. Deci -
din dinţii lor răutăcioşi pentru a strâmba căile cele netede ale
vai!- cât de vrednice de mustrare suntem noi când nu avem
Domnului; adică s-o îndepărteze pe curata mireasă a lui Hristos
răbdare, tărie, ascultare şi tot ceea ce necesită povara cea uşoară
de la dragostea Lui şi s-o transforme într-o fiară, precum porcul
(Mt. 11, 30) a preadulcelui Iisus, într-o măsură mai mare decât
îşi devorează murdăria proprie. Să ne ostenim, copiii mei, să
cea a unei femei căsătorite! De aceea, noi ar trebui să demon­
luptăm.
străm un mod de viaţă corespunzător chemării noastre excepţio­
Haideţi să alergăm la ţintă, la răsplata chemării de sus
nale, precum şi darurilor şi recompenselor noastre cereşti. Să ne
(Filip. 3, 14), deoarece Hristos Judecătorul luptei este prezent,
smerim şi să-I strigăm lui Hristos, Mirelui ceresc: „O, Mire al
observând cu milă lupta fiecărei persoane, aşa încât să ne putem
bietului meu suflet, să nu-Ţi închizi cămara de nuntă cea
bucura de asemănarea cu El când îşi va face apariţia. După cum
cerească aşa cum ai făcut-o cu fecioarele cele neînţelepte, ci
scrie Sf. Apostol Pavel: „Iar când Hristos, Care este viaţa
învredniceşte-ne să avem lămpile pline de uleiul faptelor bune,
voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta
al dragostei, răbdării, fecioriei, discernământului şi restului
întru slavă" (Colos. 3, 4).
virtuţilor, aşa încât ele să fie suficiente pentru a menţine lumina
Fetele îşi părăsesc părinţii, fraţii şi rudele iubite şi prin că­ aprinsă până ce vei veni Tu, aşa încât întregul nostru sobor să
sătorie se unesc cu un muritor, purtându-i slăbiciunile, proastele poată intra cu Tine la veşnica nuntă cu un veşmânt luminos,
obiceiuri, patimile şi uneori (dacă acesta are un caracter urât)
chiar şi bătăile şi înjurăturile sale. Oricum, ele nu-şi părăsesc
79
78
strălucind de lumina Harului Tău, prăznuind şi bucurându-ne cu Fiica mea, fie ca Harul Domnului să-ţi dăruiască dragos­
Tine, în vecii vecilor. Amin; aşa să fie". tea Sa fierbinte, aşa încât să te aprinzi toată de ea şi, astfel, să
păşeşti cu bucurie pe fericita cale a vieţii monahale. Această cale
4. (Către o soră de mănăstire). este îngerească, iar când cineva o parcurge cu vrednicie, sufletul
Iubeşte-L pe Hristos, Mirele Tău, mai mult decât pe său devine o mireasă a lui Hristos şi străluceşte mai tare decât
mama ta, şi tu vei fi fericită în ceruri. Să nu te îngrijeşti de nimic îngerii, căci sufletul omului este creat după chipul şi asemănarea
lumesc în afară de felul în care să-L mulţumeşti pe preafrumosul lui Dumnezeu. Da, fiica mea, să nu-L schimbi niciodată pe
tău Mire, Hristos. Nunta duhovnicească cu El va dura veşnic, în Mirele tău ceresc cu un bărbat trupesc; pe Creatorul tău cu o
vreme ce nunţile lumeşti durează doar puţină vreme, iar apoi creatură pământească; firea cea dumnezeiască şi cerească cu
tulburările, munca şi osteneala încep din greu. în viaţa mona­ firea omenească. Există oare o împlinire mai slăvită pentru om
hală, orice osteneală va fi răsplătită din belşug şi veşnic - şi decât să-L aibă drept mire al sufletului său pe Fiul lui Dumne­
chiar aici, pe pământ, noi vom primi însutit prin ceea ce dăruim, zeu, Care îi va păstra fecioria sa îngerească pentru veşnicie şi îi
părăsindu-ne părinţii, fraţii etc. Hristosul nostru ne face să fim va dărui viaţă veşnică în cer în lăcaşurile dumnezeieşti de
surori ale Lui într-o dragoste duhovnicească şi care ţinteşte la cerească şi îngerească bucurie?
progresul nostru spiritual, în timp ce dragostea trupească e le­ Ce fac oare mai mult fetele care-şi părăsesc părinţii şi ru­
gată doar de cele fizice şi deşarte. în viaţa lumească, truda şi dele pentru a se căsători? Cele ce devin călugăriţe fac şi ele
necazurile sunt deşarte, în timp ce în viaţa monahală ele ne ajută acelaşi lucru. De aceea, cele ce devin maici nu jertfesc cu nimic
să-L dobândim pe Dumnezeu. mai mult decât cele care se căsătoresc, cu singura diferenţă că
Oh, ce minunat este atunci când există dragoste într-o cele din urmă capătă un om pământesc cu patimi şi neputinţe, în
comunitate duhovnicească, atunci când această comunitate este vreme ce cele dintâi se cunună cu un Mire Care este ceresc,
un singur suflet cu multe trupuri! Cu adevărat ele trăiesc o viaţă nepătimaş şi Dumnezeu. Aşadar, cu cât se simt mai împlinite
cerească. Dar Dumnezeu îngăduie să se întâmple uneori lucruri acele fete care devin mirese ale lui Hristos, atât aici, în această
care produc supărări şi răceală. Aceasta se întâmplă, totuşi, spre lume, cât şi acolo, în cer, pentru totdeauna!
binele nostru spre a putea fi întărite, iar virtuţile ori slăbiciunile
Diavolul aduce multe piedici celui ce doreşte să devină
noastre să poată ieşi la iveală. De aceea, legea duhovnicească ne
monah sau monahie.
spune: uneori bucurie, alteori întristare; uneori iarnă, alteori
El vrea ca acesta să rămână în lume pentru a-1 putea îm­
vară; uneori război, alteori pace. Iată cum a fost trasat drumul
pinge în păcate mai uşor. De aceea, fiica mea, ţine minte
duhovnicesc de Atotştiutotul Dumnezeu.
vicleşugurile diavolului şi fii înţeleaptă cu privire la gândurile şi
5. (Către o fiică duhovnicească). ispitele care îţi vin. Atunci când nu sunt lângă tine, dezvăluie-le
„Atunci am auzit un glas din cer... ca glasul ce cântă cu limpede maicii stareţe, iar aceasta, cu lumina şi harul ce le are,
alăutele lor. Şi cântam o cântare nouă înaintea tronului...şi te va ajuta foarte mult. Spune rugăciunea permanent, deoarece
nimeni nu putea să înveţe cântarea.... Aceştia sunt cei care nu ea te ajută în orice lucru şi va risipi orice te împiedică să-ţi atingi
s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt cei care sfântul tău ţel. Fii atentă; păstrează-te neîntinată de orice
merg după Miel, oriunde Se va duce " (Apoc. 14, 2-4).
80 81
necurăţie trupească, căci cerescul Mire iubeşte mai presus de
depind de ele, iar în cele din urmă vor simţi amărăciunea de
orice fecioria sufletească şi trupească.
netăgăduit a acestora.
Mă rog, fiica mea, ca tu să-L iubeşti şi să fii iubită de
7. (Către o fiică duhovnicească).
Domnul nostru Iisus, iar El să devină iubitul Mire al sufletului
Copilul meu, am primit spovedania pe care mi-ai trimis-o.
tău în veşnicie.
Mulţumesc bunului nostru Dumnezeu, că razele dumnezeieştii
6. (Către o altă fiică duhovnicească).
iluminări pătrund iar şi iar în suflete pentru a moşteni autoritatea
Bunul meu copilaş, îţi transmit părinteştile mele binecu­
părintească în ceea ce priveşte scopul esenţial al sufletului -
vântări din grădina Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu,
comunicarea sufletului cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii
Sfântul Munte. Iţi mai trimit şi un buchet de frumoase şi mici
minţii.
rugăciuni ca să te întărească pe calea fecioriei. Fiecare om va
Dumnezeu e o minte infinită, în timp ce mintea ome­
întâmpina înspăimântatul ceas al morţii complet singur, iar
nească este limitată.
faptele sale făcute cu smerenie vor fi adevăratul său ajutor. Ce
Când micuţa minte a omului este unită prin rugăciunea
poate fi mai smerit decât rasa unei maici retrase din lume? O
minţii cu Mintea infinită - Dumnezeu - în mod firesc acesta se
maică se află departe de bucuriile lumeşti şi îşi plânge propriile
împărtăşeşte de energiile sale divine şi binecuvântate şi devine
păcate pentru a afla adevărata bucurie a sufletului care vine
fericit. Simţind negrăita bucurie, dulceaţa şi exaltarea, cele mai
dintr-o conştiinţă limpede, curată.
dulci lacrimi îi alină sufletul şi-1 umplu de o dumnezeiască
Viaţa monahală este foarte frumoasă şi dulce. Dar, din
mângâiere. Rugăciunea este arma puternică a creştinului şi, mai
păcate, patimile şi neputinţele o fac să pară dificilă. Cu cât mai
ales, a monahului, care poartă titlul de ostaş al armatei divine,
mult ajunge cineva la conştiinţa de Dumnezeu cu înţelegere, cu
care printr-un jurământ a înălţat steagul plin de slavă al unui
atât percepe el frumuseţea vieţii monahale; deoarece el percepe
război de o viaţă, fără egal, împotriva lumii, trupului şi a
şi gustă harul ceresc şi dulcea dragoste a lui Dumnezeu. Lumea
diavolului. Noi am fost chemaţi să devenim eroi necunoscuţi,
nu-L cunoaşte pe Cel ce dăruieşte aceste dumnezeieşti şi cereşti
vizibili doar pentru ochiul neadormit al Domnului.
daruri şi de aceea rămâne sărăcită şi întinată de păcat. Totuşi,
„Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta,
îngerii II văd - cât de mult II iubesc şi-L venerează! Dar chiar şi
dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi
o maică care-L simte nu este lipsită de o astfel de vedere şi
dragoste divină! urmează-Mi "(Mt. 19, 21). Fii ucenicul meu pe drumul abrupt
spre Golgota. Să ne răstignim împreună, să ne dăm ultima
Oricum, lumea „nu L-a cunoscut" şi din această cauză
suflare împreună, aşa încât să ne putem înălţa împreună şi să
inima ei e plină de întristare şi necaz.
trăim împreună. „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se
Cu cât o maică se apropie, trăieşte alături de El şi-L vede
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie "(Mt. 16,
- pe cât posibil - pe Mirele sufletului ei, cu atât mai frumoasă
24). Dacă cineva Mă iubeşte, să-mi urmeze Mie, căci totul este
devine pe dinăuntru. Ea vede aceasta cu ochii sufletului ei şi
deşertăciune, mai iluzoriu decât visele. „Averile nu rămân; slava
simte aceasta cu o percepţie duhovnicească - cât de minunat se
nu-1 mai însoţeşte pe om în lumea cealaltă; căci atunci când vine
simte atunci! Ea deplânge bucuriile şi încântările lumii goale şi
moartea, ea îi văduveşte pe toţi de toate" (Din slujba de înmor­
seducătoare şi-i pare rău de nenorociţii oameni care se sprijină şi
mântare). Teologia - adevărata teologie - nu se dobândeşte în
82
83
universităţi, ci mai degrabă dispreţuind lumea şi trăind într-un mesele pline de bunătăţi şi banchetele celor iubitori de plăceri?
loc liniştit şi plin de pace, departe de zgomotele şi tumultul Unde sunt plăcerile senzoriale ale celor imorali? Oare nu viermii
lumii, având un program de rugăciune şi asceză. Atunci, odată şi o duhoare insuportabilă le acoperă pe toate? Cu adevărat
ce omul şi-a curăţit astfel intelectul şi a fost eliberat de patimile deşertăciunea deşertăciunilor; totul este deşertăciune!
trupului, el va dobândi lumina adevăratei teologii, a cunoaşterii (Eclez.l, 2). Gândind la toate aceste lucruri, să ne străduim şi să
de sine. „Dacă eşti teolog, ştii să te rogi; dacă ştii să te rogi, iubim cu mare dorire curata şi sfânta cale a fecioriei celei pline
eşti teolog". în tăcere, mintea se linişteşte. în plus, odată ce de slavă, aşa încât atunci când ne vom lăsa trupul pe pământ, iar
mintea e curăţită de gânduri pământeşti, ea se întoarce în mod sufletul nostru va urca la ceruri, frumuseţea şi dulceaţa fecioriei
firesc către sine şi prin sine către Dumnezeu, cu ajutorul unei să-1 împodobească. Astfel ca Mirele sufletelor celor curate,
rugăciuni scurte: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă". Hristosul nostru, să-1 iubească.
Dacă cineva se retrage din lume, atunci el îi descoperă Să lupţi lupta cea bună, copilul meu. Aminteşte-ţi mereu
duhoarea , în vreme ce unul ce umblă în ea se îmbracă în de sfântul nume al Hristosului nostru. Pleacă-ţi capul atunci
zdrenţele plăcerilor lumeşti ca şi cu un veşmânt slăvit. Nimic nu când mergi şi spune şoptit sau în gând: „Doamne Iisuse
e mai dulce decât a fi lepădat în casa lui Dumnezeu decât să Hristoase, miluieşte-mă". Ţine minte că nu cunoşti clipa morţii
locuieşti în corturile lumii păcătoase cu toate ispitele senzualită­ tale; suspină şi zii: „Ah, în ce stare mă va afla moartea? Ah, voi
ţii, prin care iadul îşi dobândeşte prada cea mai mare. fi eu pregătit? îi voi fi slujit eu lui Hristos suficient ca să-mi
Copilul meu, dragostea de lume este vrăjmăşie cu Dum­ ispăşesc păcatele?" şi mereu aminteşte-ţi de vieţile sfinţilor
nezeu. monahi aşa încât dorul tău de viaţă monahală să se aprindă şi
Dacă-L iubeşti pe Dumnezeu şi vrei să-I slujeşti Lui total mai mult.
şi fără limite, uită de grijile şi deşertăciunile lumeşti şi vino în 9. (Către altă fiică duhovnicească).
lăcaşurile iubite şi dorite ale Domnului, acolo unde vei învăţa Mă rog ca Domnul să te călăuzească spre cele bune în
ştiinţa ştiinţelor: arta de a şti cum să învingi pe diavol, lumea şi toate lucrurile tale.
pe tine însuţi. Aceasta este ştiinţa de a lupta vitejeşte pentru Când cineva se duce la mănăstire, acesta aduce cu sine
răsplata şi locaşul cel veşnic! virtuţile şi patimile sale. El este chemat la monahism să-şi
8. (Către o fiică duhovnicească). dezvolte virtuţile şi să scape de patimi. Greutatea pe care o
„O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui întâmpină în dezrădăcinarea patimilor sale corespunde cu tăria
Dumnezeu! a strigat Sf. Apostol Pavel atunci când a fost sau mulţimea lor şi are trebuinţă de o lepădare de sine pe măsură
copleşit de vederea luminii celei dumnezeieşti şi de înflăcărarea pentru a-şi atinge scopul, care este eliberarea de patimile
inimii prin dumnezeiasca dragoste! Ce este mai dulce decât păcătoase, dezagreabile. O dată cu trecerea vremii în viaţa
Dumnezeu? nu sunt toate lucrurile omeneşti deşertăciune? Nu monahală şi o dată cu creşterea cunoştinţelor duhovniceşti, truda
acoperă mormântul totul? Unde sunt tinereţea, frumuseţea, slava Golgotei este uşurată deoarece bunul Cyrenian (Simon Cyrineul
şi bogăţia? Nu este totul praf şi cenuşă? Cine a fost rege şi cine a - v. Marcu 15, 21) - mângâierea luminoasei cunoştinţe - vine şi
fost soldat? Cine a fost bogat şi cine a fost sărac? Nu vedem noi ridică sarcina patimilor. După aceea, ucenicul lui Iisus umblă tot
doar nişte oase? Unde sunt palatele regilor, bogăţiile celor avuţi, la fel de uşor precum aerul către completa mortificare a patimi-
84 85
lor sale, iar după aceea va urma învierea sa. Pregustarea Oh, adâncime de nepătruns a lui Dumnezeu! Oh, ce dulci
împărăţiei cerurilor! Un moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună şi de negrăit comori!
moştenitor cu Hristos! Atunci sufletul îşi primeşte făgăduinţa sa Dacă însuşi Sf. Apostol Pavel, în ciuda întregii sale eloc­
de la logodnă: că el va deveni mireasă a lui Hristos după moarte vente, n-a putut înfăţişa o simplă imagine a tot ceea ce a văzut şi
într-o cămaşă de nuntă nepătată într-o veşnică încântare! a simţit când a fost răpit în rai, cum voi putea eu, nevrednicul, să
Iar toate aceste bunuri duhovniceşti sunt dobândite atunci vorbesc de măreţia extazului comuniunii cu Dumnezeu?
cânt te lupţi bine pentru a scăpa de patimi cu răbdare şi smere­ „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul" (Ps. 33, 9). O, copilă a
nie. Mă rog, copilul meu, ca tu să reuşeşti în lupta ce-ţi stă în mea şi a lui Iisus, fii prudentă ca nici unul din lucrurile lumeşti
faţă. considerate a fi bune să te despartă de El. în locul lor, pune-ţi
10. (O altă scrisoare către aceeaşi fiică duhovnicească). toată dorirea ta către cele cereşti, căci „pentru noi cetatea
Mă rog din tot sufletul ca bunul Dumnezeu să te ţină sub noastră este în ceruri" (Filip. 3, 20). Să nu pui preţ pe nici un
paza Sa atotputernică şi să te călăuzească spre ţinta călătoriei lucru lumesc; să le vezi pe toate praf şi cenuşă. Nimic nu-i sigur
tale curate, către sfânta închinare la picioarele lui Iisus, precum în veacul de acum.
Sfânta Măria, sora Sfintei Marta (Lc. 10, 39), spre a auzi Fugi de păcat ca de foc sau ca de un şarpe veninos, iar cu
cuvintele harului rostite în inima ta. rugăciunea află-ţi scăparea în Iisus, iar El te va salva în mod
Teme-te doar de Dumnezeu, Care cercetează inimile şi miraculos.
dăruieşte fiecăruia după faptele sale. Să te lupţi pentru mântuire; Jertfeşte totul pentru Iisus, deoarece El merită orice act
meditează la zădărnicia şi nesiguranţa vieţii fără de Hristos; jertfitor de bine.
gândeşte-te că suntem trecători, străini şi călători aşa precum au 11. (Către cei ce doresc o viaţă monahală).
fost toţi părinţii noştri; şi că noi am venit, am văzut şi am plecat. Oh, cum aş putea aduce laude nepreţuitelor comori ale fe­
Când moartea vine, ea şterge totul. Luptă ca să urăşti din tot cioriei! Ce limbă de lut poate oare să-i aducă laudele cele
sufletul bunătăţile trecătoare şi ca un negustor înţelept negociază nemăsurate pe lângă Hristosul nostru! Fecioria este proprie
şi cumpără pământul în care comoara, piatra cea mai de preţ, îngerilor. Este cea care face ca o fiinţă umană să se asemene lui
este ascunsă, sapă şi o află, iar tu vei deveni bogat în har! Hristos şi prea Curatei noastre Maici, căci amândoi au fost
Pământul este monahismul, iar cel ce-şi vinde toată voia proprie feciorelnici.
şi, în general, plăcerile, precum şi libertatea sa, îl cumpără. înainte ca Adam şi Eva să fi păcătuit, ei erau feciorelnici;
Iar cel ce sapă - cu alte cuvinte, trudeşte în monahism - numai după cădere au avut ei relaţii matrimoniale. Adică,
află harul Mângâietorului şi se îmbogăţeşte în dragoste şi fecioria a fost mai întâi poruncită, în timp ce cununia este
nădejde în Dumnezeu. consecinţa căderii în păcat. Ca atare, oricine doreşte să dobân­
Nu e nimic mai frumos ca monahismul, atunci când este dească virtutea lui Adam şi Eva pe când erau în rai, trebuie să
experiat după liniile trasate de Sfinţii Părinţi monahi. Aici se trăiască în feciorie şi curăţie. Fecioria şi curăţia au mare
dobândeşte comoara adevăratei bucurii întru Domnul, trăgându- îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. De aceea, jertfiţi-vă chiar
se nădejdea binecuvântată că monahul sau monahia respectivă viaţa; păziţi-vă fecioria ca pe lumina ochilor. Dar, pentru a o
va trăi pururi cu Domnul în bucuria cea de negrăit.
86 87
păstra, trebuie să spui rugăciunea permanent şi să eviţi orice Căci ce bine realizăm în lume dacă ne vătămăm sufletul
ocazie de a păcătui; fii, mai ales, atent la priviri. nemuritor care nu are nici un echivalent pe lume?
12. Copilul meu, trebuie să păzim fecioria, căci numai ast­ Scopul nostru ca monahi este să ne înălţăm la cele de sus
fel sufletul monahului este aprins de dragoste divină. Numai şi să locuim în ceruri. Noi ne aţintim mintea la cele de sus, la
fecioria este cea care face ca monahismul să fie un mod de viaţă puritatea îngerilor. Nu se cade să ne lăsăm pradă vreunui gând
îngeresc. Duhul Sfânt apreciază mult fecioria şi-1 vizitează pe indecent şi să abandonăm arma cea atotputernică - rugăciunea.
feciorelnic. Atunci monahul se simte ca în rai. Diavolul atacă Trupul unui monah este templu al lui Dumnezeu şi noi trebuie să
fecioria pentru a împiedica coborârea Duhului Sfânt. De aceea, înfrumuseţăm acest templu sfânt prin deplina curăţie, aşa încât
copilul meu, el ne necăjeşte cu gânduri rele pentru ca noi să nu să fie bineplăcut Domnului. Oricine întinează acest templu îl
devenim vase alese ale Duhului Sfânt şi pentru a nu simţi faptul întristează pe Domnul; deci, fiţi atenţi în ceea ce priveşte
că viaţa monahală este îngerească. Aşadar, să luptăm spre a fecioria. Fecioria este o trăsătură distinctă a sufletelor cuvioase,
dobândi, cu harul lui Dumnezeu, fecioria sufletului şi a trupului. precum şi a îngerilor. Diavolul urăşte cu totul fecioria, căci el
13. Cei ce sunt tunşi în monahism primesc har din belşug, este murdar şi înstrăinat de Dumnezeu. El ne aduce nenumărate
iar ceilalţi mai puţin. gânduri murdare pentru a întina frumuseţea fecioriei şi pentru a
Aceasta, oricum, nu prevesteşte viaţa duhovnicească vii­ o face să-şi piardă strălucirea ei îngerească.
toare a monahului. Unii nu simt deloc harul schimei îngereşti, şi 15. (de la Muntele Athos, octombrie 1957).
totuşi fac progrese considerabile mai apoi, şi invers se poate Iubitul meu frate în Hristos, fie ca Domnul să te
întâmpla cu ceilalţi. Dar ţelul monahismului este curăţia inimii, binecuvânteze şi să te lumineze pe calea nerătăcitoare a
din care ţâşneşte dragostea desăvârşită. Aceasta ar trebui să ne mântuirii. M-ai întrebat în scrisoarea ta dacă ai chemare de la
preocupe şi spre aceasta ar trebui să tindem: dacă noi avem sau Domnul pentru a deveni monah, ca nu cumva intrând în
nu răbdare şi vitejie în luptele noastre cu diavolul, dragoste mănăstire fără chemare de sus, să-ţi părăseşti responsabilităţile.
curată, o limbă ferită de critică şi clevetire etc. Fratele meu: „Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia că­
Monahul are două bucurii: una când întră în monahism şi rora le este dat. Cine poate să înţeleagă să înţeleagă" (Mt. 19,
una când se apropie de moarte. Ce este oare viaţa unui monah, 11-12). Trăsăturile unei chemări sunt: atunci când cineva vede
decât o mucenicie permanentă? De aceea moartea este primită în sine o dorinţă fierbinte, o râvnă şi un fel de dragoste faţă de
cu bucurie, deoarece el meditează că va scăpa de tulburările şi monahism. Când el observă astfel de lucruri în sine, el poate fi
luptele pe care i le dă ispititorul. Vindecă-te acum când eşti sigur că Dumnezeu îl cheamă să devină monah. Totuşi, lui i se
tânăr şi patimile toate abia răsar, aşa încât să poţi afla odihnă la dă libertatea absolută să-şi aleagă singur calea, dar având
bătrâneţe, deoarece o viaţă în care ai dus o luptă bună ne va convingerea că i s-a oferit darul şi chemarea, iar dacă doreşte, el
aduce o mare bogăţie duhovnicească la bătrâneţe şi un sfârşit poate de bună voie, fără să fie obligat, să îmbrăţişeze viaţa
bun. monahală, care se mai numeşte şi viaţa fecioriei. Această
14. Vă rog, fiţi atenţi la voi înşivă şi nu uitaţi scopul pen­ chemare se datorează harului dumnezeiesc, pe care omul nu
tru care aţi părăsit lumea şi pentru care luptăm să-1 atingem. trebuie să-1 dea deoparte sau să-1 stingă. Căci dacă îl neglijează
şi rămâne în lume doi sau trei ani, acesta se va stinge cu
88 89
siguranţă şi atunci dorinţa omului nu mai poate fi aprinsă pentru apare, aşa încât atunci când pogoară harul lui Dumnezeu te vei
a împlini un ţel atât de înalt. Câtă vreme omul se află în lume, el afla într-o stare de plăcere şi de încântare duhovnicească.
trebuie să postească după puterile sale fizice şi cu discernământ, 16. (De la Muntele Athos, noiembrie 1957).
să privegheze, să facă milostenii, să se păzească de lucrurile Prea iubitul meu frate întru Hristos, fie ca harul Sfântului
care-i întinează înclinaţia sa spre feciorie, să evite tovărăşiile Duh să te acopere pururea. Am primit ieri scrisoarea ta şi m-am
rele şi discuţiile cu persoane de sex opus, să-şi rezerve timp bucurat mult să văd că ai înţeles adevărata esenţă a monahis­
pentru liniştire, lectură etc. Toate aceste lucruri ajută la întărirea mului şi că eşti bine. Sănătatea mea e şubredă, după voia lui
dorinţei spre viaţa monahală şi îi menţine dorinţa ardentă până Dumnezeu. Ceea ce am vrut să spun în legătură cu stingerea
când vine momentul potrivit spre a-şi împlini dorinţa, dacă, harului este faptul că dacă cineva rămâne timp de doi sau trei ani
desigur, s-a hotărât pentru aceasta; deoarece, aşa cum am spus, în lume, râvna sa se răceşte şi mai apoi acesta îşi pierde dorirea
omului i se dă deplină libertate să aleagă, chiar dacă el îşi vede către viaţa monahală, deoarece harul acestei dorinţe se retrage
chemarea prin semnele caracteristice. din cauza refuzului de a împlini acest ţel.
Desigur, atunci când cineva s-ajurat Domnului să se facă ,, Ghimpi şi ciulim îţi va da pământul" (Fac. 3, 18) spun
monah, el este oarecum obligat să facă aceasta, aşa cum spun Scripturile. Ghimpi şi ciulini: adică patimi şi rele obiceiuri răsar
părinţii mari ai Bisericii. în pământul inimii. Cu multă trudă, sudoare şi lacrimi, rădăcinile
Când eşti pe punctul de a face jurământ, trebuie să te gân­ adânci ale patimilor şi relelor obiceiuri sunt scoase afară pentru
deşti bine, deoarece călcarea lui va avea consecinţe neplăcute, a curăţa pământul inimii, acolo unde sămânţa, cuvântul lui
deoarece se consideră că astfel II dispreţuieşti pe Dumnezeu, Dumnezeu va fi sădit. „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă".
Căruia I-ai făcut jurământul. După Părinţii trezvitori, rugăciunea este sămânţa sădită în inima
Viaţa de feciorie face ca omul să devină cu timpul începătorului cu multă trudă şi luptă la început, până când
bineplăcut dinaintea Domnului, aşa încât lucrând mereu în încolţeşte, creşte, este culeasă şi transformată în pâine, pâinea
slujba Domnului, el se poate sfinţi sufleteşte şi trupeşte; el va vieţii; cu alte cuvinte, aşa încât el să poată mânca rodul trudei
renaşte; el va deveni un om nou închinat lui Hristos cu toate sale care este dulceaţa rugăciunii, dragostea lui Hristos. Aceasta
trăsăturile vieţii întru Hristos. este apa vie care udă inima, o împrospătează şi o face să
Fratele meu, oricând doreşti, poţi veni la Sf. Munte, chiar înflorească; lucruri căruia mie, nepăsătorului, îmi lipsesc. „Dar
ca pelerin şi să priveşti lucrurile îndeaproape. Dacă doreşti, poţi vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor
rămâne cu noi oricât doreşti aici, sau în altă parte. Căsuţa închina Tatălui în duh şi în adevăr "(lom 4, 23). Cât de frumos
noastră are două chilii: una pentru mine şi una pentru tine. In ne descoperă Domnul rugăciunea minţii! Aflându-te în lume
acest fel vei vedea mai bine ce trebuie să faci. Vei auzi şi luptă, citeşte, roagă-te şi spune rugăciunea cât mai mult cu
cuvinte duhovniceşti din experienţă, de la Bătrânul meu şi - într- putinţă, căci puterea ei este imensă. Fă milostenii, căci mare este
un cuvânt - vei fi luminat spre a afla ce să faci. puterea milosteniei. Şi eu, când eram în lume, făceam cât mai
La început viaţa în Hristos cere multă trudă şi are diferite multe milostenii, deşi eram sărac, pentru ca Domnul să-mi
ispite. Dar, cu timpul ele slăbesc şi mângâierea duhovnicească împlinească dorinţa. Ai observat cum îl slăveşte Domnul pe cel
milos? Un înger al Domnului i-a apărut lui Corneliu sutaşul şi
90 91
i-a spus: „Rugăciunile tale şi milosteniile tale s-au suit, spre 17. înfrânarea, postul, privegherea, renunţarea la cele lu­
pomenire, înaintea lui Dumnezeu "(Fapte 10, 4). La fel, prooro­ meşti etc. sunt mijloacele, copilul meu, prin care noi ajungem la
cul Daniel i-a spus regelui: „O, maiestate, ispăşeşte-ţipăcatele curăţia inimii. Cea dintâi însuşire care defineşte curăţia inimii
prin milostenii şi nedreptăţile prin mila faţă de săraci "(Dan. 4, este dragostea. Deci, scopul nostru este curăţia inimii. Fără
24). Frate, haide şi în primul rând eu, nesimţitorul - să avem în curăţie, Dumnezeu nu poate fi văzut; El nu ni se revelează.
minte înfricoşătoarea socoteală ce o vom înfăţişa dinaintea Aşadar, cum putem spune noi dacă ne-am atins ţelul sau dacă
instanţei de judecată a lui Dumnezeu, exact cum făceau sfinţii ne-am apropiat de El, fără să avem o inimă curată? Sf. Apostol
asceţi. Avva Agaton plângea când era gata să moară, iar monahii Pavel spune: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este
din jurul său l-au întrebat:
binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se
- „Plângi şi tu, avvo?". trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale
- „Credeţi-mă, copiii mei, m-am străduit să-I plac Dom­ sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Ne se bucură de
nului din toate puterile mele, dar nu ştiu dacă faptele mele sunt nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le
bineplăcute lui Dumnezeu!". crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade
Sfântul Antonie cel Mare plângea şi el când se apropia de niciodată" (I Corint. 13, 4-8). Toate aceste trăsături pe care Sf.
moarte. Apostol Pavel le înfăţişează cu glas tunător indică gradul în care
- „Plângi şi tu, avvo?". cineva a progresat în curăţie.
- „Credeţi-mă, copiii mei, de când m-am făcut monah, Fermierul începe prin a-şi curăţa pământul. El îl curăţă de
frica de moarte nu m-a părăsit niciodată!". Aşadar, la fel cred şi pietre şi buruieni; îl ară; îl seamănă şi aşteaptă ca Dumnezeu să
eu despre mine; în ce fel mă voi apăra eu înaintea lui Dumne­ trimită ploaie, soare şi vânt, cu un singur scop: să culeagă grâul
zeu? - eu, nepăsătorul şi întinatul, ale cărui patimi m-au şi să se bucure de rodul ostenelilor sale. Marinarul (corăbierul)
dezbrăcat de hainele de nuntă! Vei întâlni, frate, multe obstacole şi negustorul călătoresc la mare distanţă, riscă furtuni şi diferite
în cale, dar nu-ţi pierde curajul. Evită tot ceea ce te împiedică să pericole cu scopul de a-şi înmulţi averea şi a se bucura de ea.
mergi pe calea lui Dumnezeu. Rupe orice prietenie cu tinerii din Monahul suferă de lipsa părinţilor, fraţilor, rudelor; el se
lume. Nu te teme; când Dumnezeu este cu noi, nimeni nu stă privează de plăcere, priveghează, se roagă, este ascultător, se
împotriva noastră. Chilioara mea este foarte isihastă. Când vei luptă cu gândurile etc - în ce scop? Pentru a ajunge la curăţia
veni, vei fi foarte mulţumit. Trăiesc într-o adâncă tăcere şi lipsă inimii, pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Dacă nu este curăţit de
de griji. Bătrânul meu mi-a dat binecuvântare să gust ceva patimi, el nu îl va vedea pe Dumnezeu. Ce este Dumnezeu?
dimineaţa singur, în pace. Arareori trece cineva pe aici. îmi iau Dumnezeu e dragoste. De aceea, cel căruia îi lipseşte adevărata
biata mea masă singur. Lupt cu ajutorul lui Dumnezeu să spun dragoste, dragostea care este duhovnicească şi neîntinată, nu îl
mereu rugăciunea. Mă trezesc singur; priveghez singur. Deci, poate cunoaşte pe Dumnezeu.
oricine doreşte să trăiască în linişte, rugăciune şi lipsă de griji va 18. Fiica mea, fie ca preablândul Domn răstignit să re­
îndrăgi acest loc. Te aştept cu multă bucurie şi, te rog, nu ezita verse mii de binecuvântări asupra ta, căci El iubeşte fecioria,
să scrii. Mă rog pentru tine cu dragoste în Hristos. care este sora duhovnicească a fecioriei îngerilor. Tatăl Ceresc
-Smeritul părinte Efrem Iosif. este feciorelnic; Fiul Său, Domnul nostru Iisus, este feciorelnic;
92 93
iubitul ucenic al lui Hristos, Ioan, a fost feciorelnic; dar unde El pare posomorât când se luptă cu gândurile rele sau
oare s-o aşez pe Fecioara Măria, Prea Sfânta Născătoare de când este ispitit de eul său, de cuvinte tulburătoare sau de vreun
Dumnezeu, care este zid de apărare pentru fecioarele luptătoare? reproş, şi el se luptă să-şi sfărâme revolta eului cu gânduri de
Această prea sfântă virtute a fecioriei, podoaba îngerilor, mă rog învinuire de sine. Posomorala aparentă nu se datorează gându­
ca tu, fiica mea, s-o alegi în viaţa ta. rilor de deznădejde, deoarece el binecuvântează ceasul în care
Tot ceea ce omul pierde, poate fi redobândit, în afara fe­ Dumnezeu l-a scos din mizeria lumii şi l-a adus la viaţa
cioriei, care este o viaţă preacurată şi liberă de păcate ruşinoase monahală mântuitoare. în loc de posomorala, noi ar trebui s-o
şi murdare. Cetele îngereşti se bucură atunci cânt măcar un numim întristare fericită, care înseamnă o adâncă bucurie şi
singur tovarăş de luptă li se alătură. Aceasta este o stare de satisfacţie ce provin din cultivarea sistematică a inimii. O astfel
invidiat. Nu ai vrea să o ai şi tu, fiica mea? Nădăjduiesc ca de întristare este necunoscută oamenilor lumeşti care dau atenţie
lucrarea harului să se facă pe deplin simţită în tine, spre slava doar lucrurilor exterioare, iar inima le rămâne bolnavă de
Domnului celui răstignit. O, fiică, iubeşte-L pe Iisus şi închina­ egoism, mândrie şi slavă deşartă!
te doar Lui în viaţa ta. Lucrările creştine exterioare - fără de trezvire, rugăciunea
Fie ca Iisus să fie bucuria duhovnicească a inimii tale. Ni­ neîncetată şi privegherea în solitudinea unei chilii întunecate - îl
ciodată să nu dai această sfântă dragoste pe plăcerile lumeşti conduc pe creştin la slavă deşartă, deoarece el se bazează cu
înşelătoare, indiferent cât de tare încearcă să te forţeze lumea totul pe lucrările sale care sunt atât de minore! Curăţirea inimii
cea deşartă. Să te faci uceniţă a lui Hristos, ca o altă mironosiţă, necesită trudă: truda învinuirii de sine, rugăciune, lepădare de
aducându-I în dar preţiosul mir al fecioriei tale învăţătorului tău. sine. ascultare, sfinte strădanii, multe lacrimi etc. Dacă inima nu
Toate lucrurile pământeşti trec ca un vis şi nimic din lumea a fost curăţită în acest mod, cum pot fi oare plăcute lui Dumne­
aceasta nu rămâne stabil şi neschimbător. Aşadar, de ce să iubim zeu lucrările cuiva? Doar monahismul loveşte patimile la
noi lucrurile trecătoare şi efemere în locul celor veşnice şi rădăcina lor cu securea, în timp ce fără luptă monahală sunt
nepieritoare? tăiate doar ramuri şi frunze!
în fiecare clipă, moartea ne ameninţă să ne trimită pe lu­ 20. Minunile suprafireşti ale monahilor şi starea lor
mea cealaltă şi, mai ales, dinaintea scaunului de judecată al lui duhovnicească, care este rodul luptelor lor ascetice, ne arată
Dumnezeu. Deci, ce trebuie să facem? chipul adevărat al monahismului.
Ce altceva decât să ne pregătim spre a aduce fapte cât mai Deşi lupta de a duce o viaţă creştină în lume este un ţel
bune în apărare pentru tot ceea ce am păcătuit împotriva Lui! dumnezeiesc, nici măcar nu se apropie de monahism prin
Alungă-ţi orice gând păcătos şi rău, îndată ce apare. Mereu bogăţie duhovnicească şi prin apropierea de Dumnezeu. „Pomul
adu-ţi aminte de numele Domnului nostru Iisus Hristos, se cunoaşte după roadele sale"(Mt. 12, 33). O întreagă oştire
deoarece acest prea sfânt nume îţi va aduce victoria împotriva de monahi a umplut cerul. Câţi sfinţi drepţi avem noi? îi puteţi
+

păcatului sub toate formele sale. număra pe degetele mâinilor voastre.


19. Uneori, la suprafaţă, monahul poate părea mohorât, în
timp ce, în realitate, el are o întristare fericită, care este atât de f
Drepţii sunt sfinţii care au ajuns la sfinţenie trăind în lume şi nu au fost
benefică şi necesară. clerici, monahi sau martiri.
94 95
întru bucuria domnului tău" (Mt. 25, 23). La sfârşitul vieţii
Despre lume şi familie noastre, o socoteală exactă ni se va cere fiecăruia dintre noi:
cum şi unde ne-am petrecut banii timpului, şi vai nouă dacă i-am
1. Fie ca un înger al Domnului, copilul meu, să te înso­ risipit prin teatre şi cinematografe, la petreceri, în destrăbălări,
ţească şi să-ţi arate calea Domnului şi a mântuirii tale. Amin. în vise deşarte, în plăceri trupeşti. Atunci cum ne vom apăra cu
Aşa să fie. Mă rog ca Domnul să-ţi dea sănătate sufletească, limba legată şi cum vom putea ridica ochii să-L vedem pe
întrucât acesta este un dar aparte al înfierii oferit doar acelor Hristosul nostru, când El va enumera nenumăratele binefaceri pe
suflete complet dăruite dragostei Domnului. care dragostea Sa nemărginită ni le-a dăruit cu îmbelşugare?
Lumea îi atrage pe tineri ca un magnet; lucrurile lumeşti Acum, cât mai este timp, acum când banii timpului n-au
au o mare putere asupra sufletului recent iluminat care tocmai a fost încă cheltuiţi complet şi-i avem încă la dispoziţia noastră, să
început să-şi afle rostul şi scopul în viaţă, precum şi datoria la ne gândim bine la lumea hoinară care caută să ne jefuiască. S-o
care este chemat. „Prietenia cu lumea este vrăjmăşie înaintea dăm deoparte ca pe un câine mort şi putrezit, şi cu aceşti bani să
Domnului. De aceea, tot cel ce doreşte a se împrieteni cu lumea alergăm spre a cumpăra fapte de preţ care, atunci când sunt
se face pe sine vrăjmaş al lui Dumnezeu ". încercate prin foc, vor deveni extrem de strălucitoare - daruri
Dumnezeu a pregătit bucuriile cele veşnice, pentru că atât vrednice de Sfântul nostru Dumnezeu, tocmai potrivite spre a fi
El, cât şi sufletul nostru sunt veşnice. Nu există comparaţie între folosite ca decoraţii în Ierusalimul cel de Sus. Nu trebuie să
plăcerile lumii şi bucuriile curate ale Domnului. cumpărăm pleava, adică lucrările cele rele ale întunericului,
Plăcerile lumii sunt dobândite cu trudă şi cheltuieli şi deoarece vom coborî cu ele în focul veşnic al osândei, acolo
după bucuria de moment ce o aduc, sunt urmate de felurite unde nenumăraţi oameni care au batjocorit darurile lui Dumne­
consecinţe în aşa fel încât sunt incorect numite plăceri. zeu vor culege ceea ce au semănat! Seamănă fapte bune cu
Bucuriile Domnului nu au astfel de consecinţe, pentru că lacrimi şi apoi, la vremea cercetării, vei culege roadele bucuriei
bucuriile duhovniceşti de aici, de pe pământ sunt o pregustare a vieţii celei veşnice!
veşnicelor bucurii şi încântări din împărăţia lui Dumnezeu. 2. Este de la Dumnezeu ca tu să fii încercat, deoarece El
Dimpotrivă, cel ce a fost corupt de plăcerile lumii este obligat să te pregăteşte pentru luptă; El te instruieşte. Exact precum
se supună veşnicelor chinuri împreună cu cel dintâi investigator soldaţii care sunt pregătiţi cu multă sudoare în exerciţiile lor.
al corupţiei, diavolul. Acolo, mai întâi, ei învaţă teoria războiului, şi apoi, la sunetul
Vremea vieţii noastre, copilul meu, ne-a fost dăruită pre­ trompetelor ce anunţă adevăratul război, întrucât ei au fost deja
cum o sumă de bani, aşa încât fiecare dintre noi să o poată pregătiţi, ei se aruncă în luptă cu deplina siguranţă că ştiu cum
neguţători pentru mântuirea sufletului său şi în funcţie de să lupte şi sunt gata să se jertfească pentru cauza şi ideologia lor.
negoţul de care ne ocupăm, vom deveni fie bogaţi, fie săraci. Şi tu te afli într-o situaţie asemănătoare: deoarece aţi fost
Dacă ne folosim de „banii" timpului spre creşterea bogăţiei chemaţi spre a deveni ostaşi ai lui Hristos şi spre a lupta
noastre spirituale, atunci cu adevărat vom fi neguţători buni şi împotriva vrăjmaşului Său, El te pregăteşte ca să-ţi dovedeşti
vom auzi vocea fericită : „Bine, slugă bună şi credincioasă, dragostea faţă de El. „ Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte,
peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră acela este care Mă iubeşte" (loan 14, 21). Fiţi curajoşi, copiii
96 97
afara lui Hristos este incorect numită fericire, deoarece este
mei; rămâneţi loiali şi credincioşi Celui Care v-a iubit cu o
dobândită cu mijloace vrednice de dojana şi îl duce pe om la
dragoste desăvârşită.
veşnica nefericire.
înainte de a începe o bătălie, generalii ridică moralul sol­
Luptaţi, copiii mei; îngerii pregătesc cununi cu flori din
daţilor prin intonarea diferitelor cântece de bătălie şi prin
rai. Hristosul nostru consideră lupta ca pe o mucenicie - ce
istorisirea diferitelor fapte eroice pentru a le aprinde simţul
poate fi mai minunat decât să fii mucenic pentru Hristos!
jertfei de sine. Această tactică le dă tărie şi eroism în bătălia ce
3. Ţi-am primit scrisoarea, copilul meu, şi noi toţi ne-am
urmează. Prin urmare, şi noi trebuie să ne gândim, aşa cum au
bucurat de dorinţa ta fermă şi de minunata ta aspiraţie spre
făcut sfinţii, la luptele mucenicilor şi ale sfinţilor monahi: la
monahism. „Am ales mai bine a fi lepădat în casa lui Dumne­
felul în care au trăit ascetic, la felul în care au renunţat la lume şi
zeu, decât să locuiesc în corturile păcătoşilor "(Ps. 83, 11). Fie
la toţi cei ai lor şi la felul în care nimic nu i-a oprit să meargă pe
ca nici o altă iubire să nu te despartă de dragostea lui Hristos;
calea ce duce la Iisus. Această meditaţie îţi va întări enorm buna
socoteşte totul ca pe nimic aşa încât să-L poţi dobândi pe
ta dispoziţie şi intenţie, deoarece au fost mulţi care n-au fost
Hristos. „Pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea
conştienţi de capcanele ascunse şi prin urmare, sufletele lor au
care ni se va descoperi" (Rom. 8, 18) şi care va fi dăruiră celor
căzut în ispită şi au pierdut nădejdea vieţii celei veşnice.
ce luptă.
Meditează la dragostea Hristosului nostru; dragostea Domnului
Acum e vremea luptelor, necazurilor şi ostenelilor pentru
nostru întrece cu mult orice altă dragoste naturală. Cu cât
Domnul, în timp ce viitorul este timpul pentru cununile veşnicei
renunţăm mai mult, cu atât mai mult ne vom bucura de dragos­
slave, al recompenselor, laudelor şi împreuna vieţuire cu sfinţii
tea lui Dumnezeu.
îngeri lângă tronul slavei lui Dumnezeu.
Să privim sus, acolo unde stă Iisus de-a dreapta Tatălui
Tinereţea trece în tăcere; anii se scurg încetişor, pe neob­
ceresc. Să ne aţintim ochii Sus, căci lucrurile veşnice şi nepieri­
servate, ca apa printr-o crăpătură; ceasurile dispar ca fumul în
toare sunt Sus, nu jos, căci tot ce este aici e praf şi cenuşă.
vânt. în acest fel viaţa aceasta trece şi dispare. Luptătorii lui
Meditează la splendoarea cerului: nemărginita înţelepciune a lui
Dumnezeu înaintează spre veşnicele răsplătiri ale slavei, în timp
Dumnezeu este acolo; comorile dragostei dumnezeieşti se află
ce nepăsătorii şi iubitorii de cele lumeşti se îndreaptă către o
acolo; viaţa fără de chinuri este acolo; lacrimile şi suspinele ne
veşnică osândă împreună cu demonii. Atracţiile lumii şi
vor fi luate acolo; doar bucuria, dragostea, pacea, un Paşte
plăcerile ei se vor preschimba într-un veşnic chin şi durere
veşnic şi un praznic nesfârşit sunt acolo.
pentru cei ce se complac în ele, dacă nu se căiesc. Dimpotrivă,
„ O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui pentru oamenii lui Dumnezeu puţina înfrânare va fi recompen­
Dumnezeu! "(Rom. 11, 33). sată de o veşnică fericire şi binecuvântare a lui Dumnezeu. Nu
„Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima lăsa ca dragostea de familie să te împiedice; gândeşte-te că vei fi
omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L singur în ceasul morţii şi atunci vei avea nevoie de ajutorul lui
iubesc pe El" (I. Cor. 2, 9). îngrijeşte-te de rugăciune; perseve­ Dumnezeu. Aşadar, dacă-L iubeşti pe El mai mult ca pe cei din
rează în rugăciune, rămâi neclintit în ţelul tău sfânt. Rămâi lângă familie, îl vei avea pe El. Dar dacă nu reuşeşti, vei culege
Iisus ca să trăieşti cu bucurie duhovnicească. Nu există fericire
nicăieri în afară de cea întru Hristos. Aşa numita „fericire" în
99
98
roadele unei amare remuşcări numai tu singură. Deci, pentru la totul, urmându-I lui Hristos Mirele, aşa încât toate faptele sale
dragostea lui Hristos, hotărăşte-te şi începe o viaţă nouă. să fie infinit recompensate în împărăţia Sa? Pururea, fiica mea,
4. (Către o fiică duhovnicească). aminteşte-ţi de moarte şi de judecata lui Dumnezeu la care vei fi
Totul depinde de voinţa ta. Roag-o fierbinte pe Prea Cu­ supusă inevitabil.
rata noastră Fecioară să-ţi întărească sfânta ta dorire, aşa încât să Să le porţi mereu în minte pentru a avea mai multă teamă
hotărăşti prin lepădarea de sine să renunţi la lumea deşartă şi de Dumnezeu şi plânge-ţi păcatele, deoarece lacrimile mângâie
să-I urmezi lui Hristos Mirele, Care ţi Se va oferi pe Sine şi prea sufletul celui ce plânge.
dulcea Sa iubire şi te va învrednici să devii moştenitoare a 5. Fiica mea duhovnicească, mă rog ca pacea şi bucuria
împărăţiei Sale. Roag-o pe Preacurata Fecioară ca să te ajute să sfântă să te însoţească în viaţă. Amin. Ţi-am primit scrisoarea şi
iei sfânta hotărâre şi atunci când o va face, fă-ţi semnul crucii şi ţi-am văzut bucuria. Mă rog ca această bucurie să fie pregustarea
urmează glasul mântuitor al lui Iisus, spunând: „Dacă vrea unei permanente recolte duhovniceşti, a unei noi vieţi cu totul
cineva să-Mi urmeze Mie, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi închinate dragostei de neegalat a lui Dumnezeu. Acum ai gustat
să-Mi urmeze Mie " (Mt. 16, 24). roadele Duhului. Dacă te-ai înviorat atâta cu atât de puţin, cu cât
în ceasul cel grav al morţii, nimeni nu ne va ajuta; doar vei fi mai înviorată când te vei afla într-un mediu complet
faptele bune pe care le-am făcut pentru Dumnezeu şi sufletul duhovnicesc! Pretutindeni şi până la sfârşitul vieţii noastre vom
nostru ne vor ajuta. De aceea, întrucât viaţa monahală, în avea ispite: chiar într-o mănăstire, chiar în pustie, dacă se
general, constă din fapte întru Domnul care sunt foarte benefice întâmplă se fim acolo. Oricum, dacă ne aflăm departe de lume,
pentru mântuirea sufletului nostru, de ce să nu jertfim totul vom avea libertatea de a duce lupta într-un loc deschis, unde
pentru a trăi o astfel de viaţă care ne va îmbogăţi în împărăţia lui vom putea dobândi întăriri duhovniceşti care să ne ajute, cu
Dumnezeu? „Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea nădejde sporită de a dobândi veşnic „răsplata chemării de Sus"
întreagă, dacă-şi pierde sufletul? " (Mt. 8, 36). (Filip. 3, 14). „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm
Viaţa omului atârnă de un fir de păr; la fiecare pas, viaţa pe aceea ce va să fie" (Evrei 13, 14). „Chipul acestei lumi
noastră se află în balanţă. Câte milioane de oameni nu s-au trezit trece" (I Cor. 7, 31), în vreme ce acela care face fapte bune va
dimineaţa fără a mai vedea vreodată seara? Câte milioane de dăinui pururea.
oameni nu s-au culcat, fără a se mai trezi vreodată? Luptă, copilul meu, cu toată puterea. Să nu-i dai satisfac­
într-adevăr, viaţa omului este un vis. In vis, omul vede lu­ ţie satanei, neglijându-ţi îndatoririle, ci amărăşte-1 prin a ţi le
cruri care nu există: el se poate vedea rege încoronat, dar când se împlini cu precizie şi râvnă.
trezeşte, el vede că în realitate este doar un om sărac. în această Satana nu va înceta să-ţi arunce săgeţi otrăvite prin felu­
viaţă pe care o trăim, omul se străduieşte să se îmbogăţească, să rite gânduri şi, mai ales, prin gânduri necurate. Dar pregăteşte-te
dobândească o educaţie, să aibă o viaţă uşoară, să ajungă mare; să lupţi vitejeşte pentru a dobândi cununa cea neveştejită. îndată
dar, din păcate, vine moartea şi zădărniceşte totul. Atunci, tot ce apare un gând rău, distruge-1 imediat şi spune rugăciunea de
ceea ce a dobândit prin trudă în toată viaţa sa, este luat de alţii, îndată şi vei vedea că de îndată vine eliberarea.
în timp ce el părăseşte viaţa cu o conştiinţă vinovată şi un suflet Nu te teme când vezi lupta, ca nu cumva să-ţi pierzi mo­
pătat. Cine este înţelept şi va înţelege aceste lucruri şi va renunţa ralul, ci cheamă în ajutor pe Atotputernicul Dumnezeu, şi
100 101
smereşte-te cât mai mult. Mustră-te cu cele mai rele cuvinte şi
convinge-te că aşa eşti cu adevărat.
Si apoi, din acest punct, începe lupta cu rugăciunea. Fii CAPITOLUL V
atent, căci lupta noastră nu e uşoară; noi avem de luptat cu
începătoriile şi stăpâniile şi e nevoie de prudenţă şi atenţie Despre ascultare, neascultare
pentru a lupta corect, pentru că ceva bun nu este bun cu adevărat şi tăierea voii
dacă nu este făcut aşa cum trebuie. Mă rog să duci lupta cea
bună şi fii atent la oamenii cu care te însoţeşti...
1. Totdeauna mă rog bunului nostru Dumnezeu ca tu să
Cu multe rugăciuni şi binecuvântări, păşeşti pe adevărata cale a vieţii monahale. Să nu uiţi împotriva
al tău smerit Bătrân. cărui vrăjmaş ducem războiul şi luptele, căci mântuirea nu
trebuie urmărită artificial. Infrânaţi-vă; gândiţi-vă la motivul
pentru care v-aţi făcut monahi. Noi am părăsit părinţi, fraţi,
surori; dacă, totuşi, noi nu părăsim şi propria noastră voie şi nu
suntem ascultători, atunci nu vom afla milă când sufletele
noastre vor fi judecate. Meditaţi la veşnica osândă şi nu uitaţi
raiul, căci noi vom dobândi unul din două. De dragul nostru, al
nevrednicilor, Hristos a arătat o desăvârşită ascultare faţă de
Tatăl Său Ceresc, precum şi faţă de Maica Sa după trup - Prea
Curata noastră Fecioară Măria - şi faţă de Iosif, logodnicul
Fecioarei; cu cât mai mult trebuie să ne tăiem noi voia şi să fim
ascultători faţă de părintele nostru duhovnicesc din cauza
păcatelor noastre!
Mucenicii vor înfăţişa, ca rod al cucerniciei lor, grozavele
lor pătimiri; duhovnicii, Sfânta lor Taină a mărturisirii; sfinţii
ierarhi, truda lor împotriva ereziilor; monahii, luptele lor
ascetice; ce vom înfăţişa noi (şi, în primul rând, eu)? Dacă,
totuşi, noi suntem ascultători şi ne tăiem voia pentru dragostea
Hristosului nostru, am rodit şi noi; vom oferi şi noi ceva, aşa
încât nu vom merge cu mâna goală ca sluga cea netrebnică
(Mt. 25, 24-30).
2. Dă mare atenţie ascultării tale. Dacă o împlineşti bine,
vei dobândi prin aceasta viaţa cea veşnică, iar dacă nu, osânda îţi
va fi sfârşitul. Deci, trezeşte-te din uitare şi nepăsare. E vremea
103
să ne trezim din somnul nepăsării căci sfârşitul vieţii noastre Această luptă este cea mai sigură şi e desăvârşită deoarece
este necunoscut. Când oare ne vom trezi? Când Arhanghelul ascultarea cuprinde smerenie, şi oriunde există smerenie, există
vine să ne ia sufletul? Trezirea atunci nu mai e de folos. împlinirea legii şi siguranţă.
Viaţa viitoare e vremea cununilor; acum e vremea de Arată desăvârşită ascultare şi smerenie, copilul meu, şi
luptă, trudă şi necaz. atunci vei afla că tu te lupţi după lege. Ascultarea nu înseamnă
Străduiţi-vă; spuneţi rugăciunea; încetaţi grăirea în deşert; pur şi simplu împlinirea sarcinii tale, ci mai întâi semnifică
închideţi-vă gurile la critică; puneţi uşi şi lacăte împotriva supunerea imediată la sfatul pe care ţi—1 dă Bătrânul tău - adică,
cuvintelor inutile. Vremea trece şi nu se mai întoarce şi vai supunerea la orice te sfătuieşte el cu privire la lupta ta duhovni­
nouă, dacă timpul se scurge fără câştig duhovnicesc. Aceasta vă cească. Nu-ţi asuma nici o luptă fără ştirea Bătrânului tău.
scriu; la aceasta trebuie să meditaţi; aceasta ar trebui să faceţi. Odinioară, ucenicii obişnuiau să spună Bătrânului lor
Fie ca Dumnezeul iubirii să fie cu voi şi fie ca dulcea noastră chiar şi câte ceşti de apă aveau obiceiul să bea, aşa încât
Prea Curată Fecioară să vă întărească şi să vă lumineze şi să vă Bătrânul lor să ştie totul pentru ca nu cumva aceştia să fie
dea râvnă în luptă. înşelaţi şi să-şi piardă plata pentru toate ostenelile lor.
3. Să fii ultimul dacă vrei să ajungi primul. Când cineva 5. Ce este oare mai binecuvântată decât ascultarea de
nu ascultă şi îşi necăjeşte duhovnicul, atunci şi Dumnezeu e dragul lui Dumnezeu! Ce cale duhovnicească e mai sigură ca
necăjit. Hristosul nostru ne-a arătat prin faptele Sale măreţia aceasta! De aceea, aleargă cu bucurie pentru a dobândi cununa
sfintei ascultări, căci El S-a jertfit pe Sine de dragul ascultării neveştejită a ascultării cu care Campionul marii ascultări, Iisus,
faţă de părintele Său: „Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a prea- va împodobi capul fiecărui ucenic care s-a luptat după lege.
inălţat şi l-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice Ascultă-1 pe Bătrân, ca şi cum l-ai asculta pe Domnul.
nume " (Filipeni 2, 9). Forţează-te în lupta ta duhovnicească şi, mai presus de
într-adevăr, cel ce are desăvârşită ascultare se va învred­ orice, în ascultare, care este podoaba ucenicului. Un ucenic fără
nici să primească nume mare în ceruri, un nume de fiu, care va fi de ascultare este ca un pântece sterp, în timp ce atunci când e
admirat chiar şi de îngeri - o dublă cunună în cereasca slavă: împodobit cu ascultarea şi îşi taie complet voia proprie, el este
Sfântul Palamon spunea: „Cel ce e supus cu adevărat nu mai are ca un pântece roditor. Ucenicul are avantajul de a afla uşor voia
nevoie să fie atent la poruncile lui Hristos". De ce? Deoarece lui Dumnezeu prin Bătrânul său. Oh, ce mare avantaj este
prin desăvârşita ascultare el a împlinit toate poruncile lui acesta! Alţii sunt complet pierduţi şi se întreabă: „să fac asta, ori
Hristos, şi, de aceea, nu e nevoie să întrebăm dacă le-a împlinit. asta?" Ei suferă cu adevărat, rămân nehotărâţi şi pierd timp -
Oriunde există smerenie, există mireasma lui Hristos, mireasma căci astăzi, din cauza bietelor noastre rugăciuni, arareori aflăm
lui Dumnezeu. voia lui Dumnezeu cu adevărat şi, de aceea, noi rătăcim
4. O luptă care are drept forţă conducătoare desăvârşita permanent. De aceea, copiii mei, deoarece dragostea Domnului
ascultare căreia îi lipseşte cercetarea curioasă şi este „oarbă", e a avut milă de voi, prin faptul că fără osteneală puteţi afla voia
considerată după lege de Sfinţii Părinţi. Sa, grăbiţi-vă spre portul ascultării cu credinţă şi încredere şi
permanent El îţi va arăta voia Sa, care este viaţa veşnică şi
fericita odihnă a sufletelor.
104 105
Mereu, zi şi noapte, ascult mărturisiri. Ce nu-mi aud ure­
moară, împlinindu-şi datoria; aceasta se numeşte ascultare până
chile şi ce nu învăţ! Probleme fără capăt, fără soluţii. Şi ştiu ce la moarte, chiar moarte pe cruce.
triumf se dobândeşte prin ascultare cu încredere în călăuza ta şi
8. Iubiţii mei copii în Hristos, fie ca harul Hristosului
ce furtuni şi naufragii îi aşteaptă pe cei ce se încred în ei înşişi
nostru să fie cu voi şi fie ca sfintele rugăciuni ale sfântului meu
din pricina egoismului lor. Rezultatul este că ei trec dintr-un
părinte Iosif să vă apere cu tărie în lipsa mea, deoarece unirea
întuneric într-altul şi din greşeli mai mici la cele mai mari,
duhovnicească în Hristos a unui bun ucenic cu Bătrânul său nu
mergând pe alături din cauza trufiei lor.
este niciodată ruptă. Dragii mei copii, care-mi umpleţi sufletul
6. O, de trei ori fericită ascultare, ce măreţie ascunzi tu! de bucurie, amintiţi-vă cuvintele pe care vi le-am spus când
Toţi cei ce te-au iubit s-au îmbogăţit din frumuseţea ta, a fost eram cu voi, căci atunci când vă amintiţi cuvintele mele şi le
înviat în Hristos şi s-a smerit pe sine precum un copil. De aceea, păstraţi, vă aflaţi sub ascultare duhovnicească, cel mai bun tip de
unul ca acesta va intra în împărăţia cerurilor bucurându-se - ascultare. Iar unul care are o astfel de ascultare se face precum
exact după cuvântul Domnului: „De nu vă veţi întoarce şi nu Iisus Hristos, Care „S-a smerit pe Sine, ascultător făcăndu-Se
veţi fi precum copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor" până la moarte şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea, şi
(Mt. 18, 3) Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai
Copilaşul se caracterizează prin simplitate, inocenţă şi as­ presus de orice nume: ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să
cultare faţă de iubita lui mămică. Aşadar, ascultarea creează se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de
prunci duhovniceşti: prunci în nerăutate, dar maturi în înţelep­ dedesubt" (Filipeni 2, 8-10).
ciune duhovnicească.
Cel ce are ascultare, încă din această viaţă trăieşte viaţa
7. Copilul meu, urmează-mi cu credinţă şi nu te teme. Să
Duhului, care va fi continuată chiar după moarte, în vecii
ai ascultare, mai ales ascultare duhovnicească. Cel ce are
vecilor. Să medităm la faptul că nu noi am fost răstigniţi pentru
ascultare, are viaţă veşnică, căci toate virtuţile sunt cuprinse în
Hristosul nostru, Mântuitorul nostru, ci El a pătimit răstignirea
desăvârşita ascultare şi, mai ales, libertatea sufletului de a trebui
pentru noi, de dragul ascultării.
să dea vreo socoteală. Copilul meu, ucenicul trebuie să demon­
9. Nu există vreo cale mai bună decât ascultarea, pentru
streze desăvârşită ascultare faţă de Bătrânul său cu jertfa de sine
că ea îi oferă celui ce o iubeşte fericire, odihnă, eliberare de
şi râvnă, ca şi cum l-ar vedea pe Hristos dinaintea lui. Ai grijă,
responsabilităţi, iertarea şi o mulţime de alte bunătăţi dar, mai
copilul meu, ca ascultarea ta să fie sinceră şi totală. Să urăşti
întâi şi mai presus de orice, apărare împotriva capcanelor
voia de sine precum moartea nemuritorului tău suflet. Ia-i pe
satanei, deoarece el este protejat în siguranţă de experienţa
Adam şi Eva drept exemplu, care au fost neascultători faţă de
părintelui său şi, astfel, el merge pe calea vieţii duhovniceşti fără
voinţa divină şi au pătimit pedeapsa alungării din rai. Nu-1
multe obstacole.
contrazice pe Bătrân; gândeşte-te că el reprezintă voinţa divină.
10. Toţii ucenicii care-şi taie voia proprie şi îşi mulţumesc
Orice greşeală şi neascultare este pedepsită în raport cu păcatul.
Bătrânul lor în toate sunt consideraţi mucenici de bună voie, fără
Ucenicul trebuie să-şi păstreze locul ferm, aşa încât să nu poată
să sufere felurite chinuri trupeşti.
fi clătinat. El trebuie să fie ascultător oriunde este aşezat şi să
Majoritatea mucenicilor şi-au sfârşit viaţa într-un timp
foarte scurt de chinuri martirice, în vreme ce mucenicia ascultă-
106 107
rii monahale durează toată viaţa şi, în consecinţă, este conside­ prin ascultare! Doar astfel avem îndreptăţire înaintea lui
rată mucenicie de conştiinţă. Din acest motiv, vă rog pe voi toţi Dumnezeu, atunci când ne împlinim îndatoririle.
să luaţi aminte la ascultarea voastră. Această ascultare a voastră 13. Ascultarea este „prea sfânta" ucenicului. Ea îi cerne
este oferită lui Dumnezeu prin Bătrânul vostru. Cu ce ne vom pe ucenicii cei buni de cei nesupuşi. Iubeşte-ţi părintele duhov­
folosi dacă noi am părăsit lumea şi rudele şi totuşi nu împlinim nicesc şi să-i fii ascultător ca lui Dumnezeu, pentru că el
tot ceea ce I-am făgăduit Domnului? Ce socoteală vom da noi? urmează ca poziţie în ierarhie. Vei afla mare har când tu te vei
Haideţi, prin urmare, să păşim pe calea ascultării absolute din supune Bătrânului tău de dragul lui Dumnezeu. Să nu-1 superi ca
toată inima şi, astfel, sufletele noastre vor dobândi harul lui nu cumva să mâhneşti Sfântul Duh, care 1-a uns pe el ca
Dumnezeu. succesor al Apostolilor. Bătrânii sunt succesorii lor şi ocupă
11. Oricine pune în practică tot ceea ce îl sfătuieşte părin­ această poziţie în mod ierarhic prin puterea Sfântului Duh. Ca
tele său duhovnicesc, are binecuvântarea sa; oricine nu face ceea atare, cei care îi necăjesc pe aceştia, mâhnesc Sfântul Duh.
ce este sfătuit, nu are binecuvântarea Bătrânului său nici aici, 14. Voi, copiii mei, aveţi grijă să păziţi ceea ce aţi primit
nici pe cealaltă lume. nepătat şi curat. Fiţi atenţi să păstraţi toate regulile, exact aşa
Oricine nu ia în consideraţie tot ceea ce i se porunceşte, cum vi le-am dat. Căci orice greşeală şi neascultare primeşte,
oricine nu consideră literă de lege lucrurile la care este sfătuit şi după spusa Sf. Apostol Pavel, „dreapta răsplătire" (Evr. 2, 2).
nu se luptă a le pune în aplicare, trebuie să înţeleagă faptul că Temeţi-vă de pedeapsa neascultării. Oricine nu ascultă se
osânda va cădea asupra sa! aseamănă neascultătorilor Adam şi Lucifer care s-au răzvrătit
Copiii mei, temeţi-vă de dreptul Judecător şi fiţi ascultă­ împotriva lui Dumnezeu, care, amândoi, au decăzut mizerabil
tori la sfaturile părintelui vostru duhovnicesc, căci Bătrânul din Dumnezeire.
vostru doreşte mântuirea sufletului vostru, în timp ce diavolul Avva Varsanufie spune că un ucenic care nu-şi ascultă
doreşte să vă facă ai lui prin egoism şi neascultare. Bătrânul este „un fiu al diavolului". Mă rog pentru voi din inimă
12. Fii ascultător, te rog; fără ezitare sau ursuz, strădu- ca voi să deveniţi ucenici desăvârşiţi, aşa încât să străluciţi ca
ieşte-te să te faci plăcut părintelui tău duhovnicesc. Cu el trăieşti îngerii în mijlocul îngerilor lui Dumnezeu, aşa încât să cântaţi
şi vei trăi; de ce să îl superi? Nu e bine pentru sufletul tău ca el imne şi să vă rugaţi şi pentru mine, Bătrânul vostru nevrednic şi
să suspine pentru tine. Nu poţi fi format duhovniceşte în felul păcătos, care învaţă pe alţii fără să pună în practică deloc ceea ce
acesta. Te vei afla în ruine până la sfârşit dacă nu-ţi corectezi învaţă.
neascultarea. 15. Este caracteristic faptul că cel ce nu are ascultare, nu
Priviţi la modul în care ucenicii de demult străluceau: ei are nici smerenie şi este în taină ros de mândrie. Şi cum este
jertfeau totul pe altarul ascultării şi mulţumeau inima călăuzelor posibil ca mândria să aibă o judecată corectă şi să ia hotărâri
lor duhovniceşti prin credinţă desăvârşită şi dragoste faţă de ei. bune pentru suflet? De aceea, noi trebuie să fim smeriţi pentru
Tu, mai întâi, judeci dacă cuvintele Bătrânului vor fi lucrătoare ca dumnezeiasca iluminare să poată veni, căci cei smeriţi
şi atunci asculţi sau nu, ca atare. O astfel de ascultare nu-i bună dobândesc înţelepciune şi discernământ, în timp ce oamenii
la nimic! Nu gânduri, ci fapte! Nu obiecţiuni, ci moarte! Moarte mândri dobândesc o conştiinţă rea şi pervertită. Din acest motiv,
ei înţeleg greşit şi textele Sfintelor Scripturi şi ale Sfinţilor
108 109
Părinţi, deoarece smerenia, cu o conştiinţă curată şi luminată, noştri, părintele Atanasie şi părintele Iosif, să strângă alune, dar
este absentă. „Un om sfătuit de sine însuşi îşi este propriul său nu putea. Acest om mirosea precum sulful - ştiu aceasta din
vrăjmaş", adică cel ce îşi ascultă propriile gânduri şi nu ascultă propria mea experienţă. Avea gânduri tulburi, iar figura sa
sfaturile superiorilor săi, se face sieşi vrăjmaş. exprima întreaga sa stare. Uneori, obişnuia să vină la bătrânul
De aceea, fiţi cu grijă, copiii mei, şi nu faceţi absolut ni­ nostru, Avva Iosif, ca să-şi destăinuie gândurile şi să ceară
mic fără sfatul Bătrânului vostru, dacă vreţi să păşiţi pe calea sfaturi, dar nu asculta deloc. înainte ca bătrânul său, părintele
monahală cu succes. Căci dacă faceţi propria voastră voie, veţi Chirii, să fi murit, acesta i-a spus:
merge strâmb şi cu cât trece mai mult timp, cu atât mai mult se „Copilul meu, când voi muri, să mă îngropi aici". Când
va accentua strâmbătatea. în cele din urmă va veni o vreme când bătrânul său a murit, el l-a îngropat în altă parte. Ceilalţi părinţi
vei vrea să „te îndreptezi" şi nu vei fi în stare. l-au sfătuit să nu fie neascultător - măcar acum - ci să împli­
16. Mă rog ca voi toţi cei ce sunteţi ascultători Bătrânului nească ultima dorinţă a bătrânului său.
vostru să vă bucuraţi de binecuvântarea şi harul Sfântului Duh, Dar el a spus: „Nu! Vreau să-1 îngrop aici". îndată ce l-a
să vedeţi faţa lui Dumnezeu şi să fiţi împreună cu îngerii din cer îngropat, diavolul i-a apărut dinainte şi i-a spus: „Prostule! Eu
pururea. Cât despre toţi aceia care nu ascultaţi, contraziceţi, vă am fost cel ce ţi-am făcut toate acestea. Eu am fost cel ce te-am
certaţi şi vă ignoraţi propria conştiinţă, fie ca Domnul să vă dea împins să-ţi întristezi bătrânul cu toată neascultarea ta". Iar când
o bătaie ca să vă îndreptaţi şi să vă veniţi în fire căci „oriunde a deschis gura, diavolul a intrat în el. De atunci încolo, făcea
cuvintele nu lucrează, băţul îşi face datoria". numai nebunii... Când se cânta Heruvicul, el îi ridiculiza pe
Marea mea dragoste părintească, suferinţa mea pentru în­ ceilalţi şi făcea ca lupul, ca o fiară sălbatică. A luat un topor şi a
dreptarea voastră şi dorinţa mea pentru mântuirea voastră mă lovit icoana Sf. Ioan Teologul. Umbla în neştire pretutindeni.
constrâng să mă comport sever ori de câte ori unii se rătăcesc, Uneori îşi revenea în fire.