Sunteți pe pagina 1din 25

TEMA: NR.

1
REGLEMENTĂRI JURIDICE SPECIFICE AGENTULUI DE SECURITATE

CADRUL LEGAL CARRE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA DE PAZA


= Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor-
Republicata 2014
= H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor modificată și completată cu
H.G. Nr. 1002/2015:
INFRACTIUNI DE SERVICIU SAU IN LEGATURA CU SERVICIUL
1. Neglijenta in serviciu
Definitie = incalcarea din culpa de catre un functionar a unor indatoriri deserviciu prin
neindeplinirea acestora sau prin indeplinirea lor defectuoasa daca s-a cauzat o tulburare insemnata a
bunului mers a unei institutii sau opabuga mare patrimoniului acesteia o pagubă ori o vătămare a
drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
2.Luarea de mita
Definitie = Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde
ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în
legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la
îndatoririle sale de serviciu, sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.
Daca fapta se comite de un functionar cu atributii de control pedeapsa se majoreaza.
3.Darea de mita
..infractiunea de luare de mita.
Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatilor fapta inainte ca organul de urmarire
penala sa se sesizeze.
Consumarea infractiunii are loc atunci cand faptuitorul promite, ofera sau da functionarului
bani sau alte foloase.
4.Traficul de influenta
Definitie Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau
indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se
creadă că are influenţă asupra unui funcţionar şi care promite că îl va determina pe acesta să
îndeplinească, să nu îndeplinească ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de
serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

CONTRAVENTII SAVARSITE DE PERSONALUL DE PAZA


1. necunoastera locurilor si punctelor vulnerabile din obiectiv
2. neindeplinirea sarcinilor privind paza obiectivului
3. neexecutarea controlului persoanelor si mijlocelor de transport la intrare si iesire
4. neinstintarea celor in drept de producerea avariilor
5. neoprirea si nelegitimarea persoanelor suspecte
6. neluarea masurilor de salvare a persoanelor la calamitati, incendii
7.nepastrarea secretului de stat si de serviciu
8. nerespectarea regulilor priviind portul armamentului
9. folosirea uniformei in afara serviciului
10. prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice
11. consumul de bauturi alcoolice in timpul serviciului
12. absenta neintemeiata da la serviciu
13. neexecutarea intocmai a dispozitiilor legale primite de la sefi
1
14.neexecutarea altor sarcini din planul de paza
15. nerespectarea consemnului particular si general al postului
16. lipsa de preocupare pentru perfectionarea activitatii de paza
17.nementinerea evidentei armamentului si munitiei
18.neexecutarea programului de pregatire profesionala

CONSECINTELE NERESPECTARII LEGII , DE CATRE PERSONALUL DE PAZA


L 333/2003
- ART. 58 Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele fapte:
e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 46-49;
- ART. 59 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează după cum urmează:
c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).

* Atestatul poate fi retras de politie:


1. persoana a savarsit o infractiune cu intentie in legatura cu serviciul
2. persoana a fost sanctionata contraventional de 2 ori/ 6 luni pentru incalcarea atributiilor
agentului de securitate, (art.46/L.333) si a Legii nr. 61/1991 privind liniștea publică.
3. persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare serviciului ori a fost declarata iresponsabila
potrivit legii.

TEMA: NR.2
2
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENTULUI DE SECURITATE
DREPTURILE AGENTULUI DE SECURITATE
In contractual individual de munca sunt prevazute drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului:
Agentul de securitate are dreptul la :
- salarizare pentru munca depusa
- repaus zilnic si saptamanal
- concediu de odihna anual
- egalitate de sanse si tratament
- securitate si sanatate in munca
- informare, consultare, formare profesionala
OBLIGATIILE AGENTULUI DE SECURITATE
Art.45 din Legea 333/2003 republicată = Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa
respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor,
bunurilor si valorilor incredintate.
Art.45 din Legea 333/2003 republicată: În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure
integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile
interne;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni
ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele
proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi
să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând
măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor
măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea
oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe
chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri
pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a
valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de
dezastre;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea
concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliţie;
j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea
date şi informaţii;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care
este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de
muncă unde se impune o altă ţinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de
băuturi în timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre
aceasta;
o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie
respectuos în raporturile de serviciu;

3
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte
sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general şi particular al postului.

4
TEMA: NR.3
DOTAREA AGENTULUI DE SECURITATE ȘI DREPTUȘL DE FOLOSIRE A
MIJLOACELOR DE APĂRARE

MIJLOACELE LEGALE DIN DOTAREA AGENTULUI DE SECURITATE - CADRUL


LEGAL

= ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor (SECŢIUNEA a 2-a = Dotarea şi folosirea însemnelor şi a mijloacelor de
apărare – Art. 50 – 54 )
*Echiparea agentului de securitate: (art2/anexa3/HG.301/2012)
- uniforma de serviciu – coifura, imbracaminte, lenjerie, incaltaminte, echipament divers
- echipament de protectie: combinezon, salopeta, cizme cauciuc
*Dotarea agentului de securitate.
ART. 50 (1) Angajatorii au obligaţia dotării personalului de pază şi gardă de corp cu ecusoane de
identificare, potrivit art. 43 din Lege.
Prin HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
"(3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor
de identificare şi fotografia titularului."
LEGALITATEA UTILIZARII MIJLOACELOR DIN DOTAREA AGENTULUI DE
SECURITATE

= ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 301 = ART. 51 Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condiţiile
legii, în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, precum şi pentru apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat şi oprirea acţiunilor violente ale
elementelor turbulente.
ART. 52 (1) Personalul de pază şi gardă de corp, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi dotat
cu arme de foc, în condiţiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen,
dispozitive cu electroşocuri omologate şi certificate de instituţii abilitate, precum şi mijloace de
comunicaţii.
(2) Pentru asigurarea pazei şi securităţii obiectivelor păzite, personalul de pază poate fi dotat cu
animale de serviciu, respectiv cai şi câini, special dresaţi şi antrenaţi, conform prevederilor planului de
pază şi/sau regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii specializate de pază şi protecţie.
(3) Este interzisă dotarea personalului de pază sau gardă de corp ori folosirea de către acesta a
cagulelor, măştilor pentru acoperirea feţei sau a cătuşelor metalice.
ART. 53 (1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptă
corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt
mod.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de pază şi gardă de corp, precum şi folosirea de către acesta a
bastoanelor confecţionate din alte materiale decât cauciucul.

5
ART. 54 Pentru împiedicarea şi oprirea acţiunii persoanelor agresive care atacă personalul de pază
şi gardă de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mică capacitate, de
maximum 100 ml.
MIJLOACELE DIN DOTAREA AGENTULUI DE SECURITATE SI UTILIZAREA ACESTORA

Tipuri și mijloace de imobilizare si autoapărare ale agentului de securitate:


- forta fizica (- procedee de autoaparare - cu ajutorul altor persoane)
- baston de cauciuc sau tip tomfă
- pulverizator (spray) cu substanta iritant – lacrimogene
- dispozitive (bastoane) cu electro – socuri
- arme din dotare (letale. cu glont, sau neletale, cu bile de cauciuc/gaze)
- folosirea animalelor de serviciu (cainilor de serviciu, cailor)

Condițiile utilizării forței - la utilizarea fortei pentru imibilizare trebuie indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
1. legitimitatea – folosirea legală a forței = se foloseste pentru apărare, neutralizarea persoanelor
agresive sau dispersarea grupuirilor de persoane, prin aplicarea de lovituri scurte si rapide/pulverizare
etc.
= înainte de folosire, persoana/ele se somează, cu exceptia situației în care nu mai este timpul necesar
(atac prin surprindere)
2. gradualitatea - se foloseste gradual, atunci cand celelalte mijloace si procedee de imobilizare nu au
dat rezultat
3. oportunitatea – evaluarea raportului de forțe / atacul estre direct, iminent, material, injust (legitima
apărare)
4. proporționalitatea – riposta sa fie proportionala cu atacul = *nu se foloseste impotriva copiilor,
femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu dizabilități și bătrânilor (exceptie – atac armat)
5. suficiența = se foloseste in limita necesitatii, folosirea forței va inceta imediat ce agresorul se
conformeaza dizpozitiilor agentului de securitate
=Acordarea primului ajutor în caz de vătamări, răniri în urma folosirii forței-obligatorie.

6
TEMA: NR.4
MIJLOACE TEHNICE DE SECURITATE FOLOSITE ÎN SERVICIU

Mijloace tehnice
Aparatul radio (stația ) emisie-recepție – este un aparat pentru transmiterea si receptia
informațiilor prin intermediul undelor electromagnetice.
Acesta prezintă avantajul că permite agentului de securitate sa vorbească direct cu dispeceratul
și cu alt personal de securitate , dând detalii precise despre o situație/eveniment petrecute la obiectiv.
Prezintă și dezavantajul ca mlți agfenți de securitate nu cunosc sau evită să cunoască și să
aplice procedurile corecte de folosire a echipamentelor radio
Telefonul – poate fi in rețea fixă sau mobilă – este mai ușor de folosit și se afla în dotarea
fiecărei persoane.
Faxul – e-Mailul - se folosesc pentru transmiterea unor materiale (rapoarte) scrise.

Reguli de folosire a telefonului


- agentul se prezinta intotdeauna , cand raspunde , pentru a identifica apelanții
- sa vorbească clar, explicit
- sa solicite numele celui care a facut apelul si motivul apelarii (eventual si calitatea)
- sa inregistreze/rețină detaliile relevante, esențiale ale apelului
- sa nu foloseasca un limbaj necorespunzător, vulgar
- sa elimine sau să izoleze orice zgomot care poate impiedica ințelegerea corectă a mesajului
- să acorde sprijin in orice mod posibil în limitele competențelor sale de serviciu, fără însă , să
dea informații despre natura serviciului de securitate și despre obiectiv

Reguli de folosire a aparatului radio (stației ) emisie-recepție


- ascultă înainte de a transmite pentru a nu întrerupe sau scurta mesajul de la alt apelant
- folosește corect indicativul de apel când stabilești contactul, la începutul fiecărei transmisii
- așteaptă conformarea apeluluin tău înainte de a continua cu mesajul pe carre vrei sa-l transmiți
- fii scurt și folosește codificarea radio stabilită (cuvânt, frază_)
- folosește alfabetul fonetic și numeric
- numerele si literele se repetă înapoi pentru a verifica dacă au fost înțelese
- evită vorbăria și glumele
- menține naturalețea vocii și a accentului
- scoate microfonul când nu il folosești
- incheie fiecare transmisie cu expresia TERMINAT . Dispeceratul va folosi numai cuvântul
RECEPTIONAT la finalul transmisiei.

Sisteme electronice de securitate


- sisteme de alarmă antiefracție
- sisteme de televiziune cu circuit inchis (CCTV)
- sisteme de control a accesului
- iluminatul de securitate
- sisteme de detectare a incendiilor

7
TEMA: NR.5
CONSEMNE ȘI PROCEDEE DE EXECUTARE A SERVICIULUI

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct
raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. (art.45 din
Legea 333/2003 republicată)

CONSEMNUL POSTURILOR
A. CONSEMNUL GENERAL: = atribuțiile pe care agentului de securitate trebuie să le
îndeplinească, în orice post s-ar afla .
Consemnul general va fi descris de beneficiar, în Planul de pază, prin adaptarea textului legal de
la art.46 din Legea nr.333/2003 republicată, la specificul şi particularităţile obiectivului.
In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile art.46 din Legea
333/2003 republicată.
B. CONSEMNUL PARTICULAR: = atribuțiile agentului de securitate, specifice postului în
care își desfășoară serviciul.
Pentru fiecare post se va menţiona în Planul de pază concret activităţile, delimitarea postului şi
obligaţiile date în responsabilitate, altele decât cele din consemnul general.
Pentru posturile care au atribuţii de acces se face referire la accesul stabilit de conducătorul
unităţii. Se stabilesc regulile de acces a angajaţilor si a celorlalte categorii de persoane (clienţi, invitaţi
etc.), precum si a autovehiculelor, cu precizari clare privind modul de inregistrare a acestora, controlul
documentelor şi a personalului

PROCEDEE DE EXECUTARE A SERVICIULUI


1. Executarea serviciului de paza in post fix:
- permite intrarea persoanelor numai in conditiile legale
- asigura ordinea interioara , disciplina si linistea in obiectiv
- verifica documentele ce insotesc materialele ce intra – ies din obiectiv
- la luarea in primire se informeaza cu evenimentele produse
- tine sub control situatia persoanelor ce raman in obiectiv
- verifica ordinea si curatenia in postul fix
2. Executarea serviciului de paza in post mobil, rond
- serviciul de paza se executa prin = deplasari, supravegheri, opriri, pande
* Deplasarea: = nu se executa deplasarea intodeauna: prin accelasi loc, la aceiasi ora, in
acelasi timp
- deplasarea din cand in cand se intrerupe pentru observarea, supravegherea unor persoane si unor
puncte vulnerabile
- se revine imediat prin locul unde a mai trecut
- se foloseste schimbarea brusca a directiei de mers
- se sesizeaza mirosurile suspecte = fum, gaze, substante toxice
- tine legatura cu serviciul de paza vecin; cu sefii sai
*Observarea si supravegherea:
- pe timpul deplasarii se observa: geamurile, usile, sigiliilr sa fie intacte
- verifica starea tehnica si functionarea mijloacelor tehnice de paza
- supravegheaza cu prioritate zonele vulnerabile din obiectiv
- observa comportarea persoanelor suspecte (comportament, bagaje) persoanele ce
escaladeaza ferestre si garduri etc.
- trebuie sa sesizeze: - zgomote puternice, - tipete de ajutor, - gemete persoane atacate;
accidentate, - zgomotul de geam spart, de fuga etc.
*Panda = mijlocul cel mai bun pentru supravegherea unor persoane suspecte si a unor actiuni
dubioase
- regula de baza = sa vezi tot si sa nu fii vazut!!!!!!
8
- se organizeaza cand sunt suspiciuni , informatii
- punctele de panda (supraveghere) vor fi stabilite din timp
- se executa cu multa rabdare si atentie sporita
- ocuparea si parasirea locului in panda se va face discret
- daca panda este prevazuta in consemnul particular = secret
- in panda : nu fumezi, nu folosesti lanterna, telefonul, obiecte lucioase
- trecerea prin spatii intunecoase inguste = bastonul pregatit
- lanterna aprinsa se tine lateral si nu in fata agentului de securitate
3. Patrularea : = se face pe itinerariul stabilit in planul de paza iar agentul de securitate trebuie sa aiba
in atentie:
- riscuri legate de alunecare , caderi, impiedicari
- rampe, capace de canal, trape defecte neasigurate
- scari nesigure, defecte, instabile- periculoase
- gramezi de obiecte instabile
- deplasari neautorizate cu vehiculespeciale
- existenta incarcaturilor nestabile, agatate in macarale
- blocarea accesului la hidranti
- interdictia de afuma, pericolele de incendiu
- parcarea ilegala a autovehiculelor angajatilor in zona de responsabilitate
- sprijinirea in activitatea a celor ce acorda ajutor
- scurgeri de substsante din robinete, supape, vane
- prezenta neautorizata in cabinele utilajelor, etc.

9
TEMA: NR.6
PROCEDURI DE REZOLVARE A IN CIDENTELOR DE SECURITATE

MODUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE ATACURI CU MANA INARMATA:


A. In cazul unui atac armat cu actiune directa, fără luare de ostateci:
- sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând semnalmentele autorului/autorilor;
- anunţa conducătorul unităţii;
- solicită sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului de alarmare;
- încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor de ordine;
- în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a personalului aflat in zonele
neafectate şi de limitare a pierderilor;
- după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau poarta de acces;
- aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional;
- la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează dispoziţiilor acestora;
B. In cazul unui atac armat cu luare de ostatici:
Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, fără să determine
reacţii violente ale agresorilor . = agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în care este
posibil şi fără să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea personală sau a ostatecilor; = se conformează
indicaţiilor autorilor;.
C. In cazul unui atac cu actiune indirecta :
Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine materiale explozibile ori
primirea unei amenintari de plasare a unui dispozitiv cu explozibil, se procedează astfel:
- se identifica coletul suspect, delimitează zona fara să atingă/deplaseze bagajul şi îndepărtează
persoanele din zonă;
- anunţă beneficiarul/proprietarul clădirii;
- solicită prin SNUAU 112 interventia echipelor poliţiei si a structurilor specializate autorizate (echipe
pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc);
- deconectează/închide instalatiile de energie electrica, de gaze si apa din clădire;
- indică pirotehniştilor locul in care se afla coletul suspect, iar in cazul ameninţării telefonice prezintă
continutul mesajului şi acordă sprijin acestora..
În cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi notează mesajul
primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind accentul, intonaţia, sunete ambientale etc.

MODUL DE INTERVENTIE IN DIFERITE SITUATII:


În caz de pătrundere fără drept în obiectiv sau forțarea accesului în obiectiv
- inspecteaza zona pentru a identifica cauza declansarii alarmei, iar în cazul depistării suspecţilor in
flagrant, procedează la prinderea acestora;
- sesizează prin SNUAU 112 poliţia şi apoi telefonic conducatorul unitatii/dispeceratul societătii
specializate (unde e cazul);
- daca persoanele suspecte nu se conformează somaţiei sau devine violent, purcede la imobilizare,
folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor legale.
- reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase;
- delimitează campul infractional, conservă urmele si identifica eventualii martori.
- întocmeste procesul verbal de constatare (conform modelului) si preda faptuitorii politiei;
In caz de incendiu
 identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea propagării focului;
 anunta prin SNUAU 112 pompierii;
 anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de monitorizare/paza;
 deconectează instalatiile de energie electrica si gaze din zona;

10
 evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru localizarea, limitarea, sau
stingerea incendiului;
 restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona afectată;

În caz de calamități naturale


In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pamant, inundatiile, furtunile,
caderile masive de grindina sau de zapada care provoaca mari daune materiale.
- anunta conducatorul unitatii şi acţionează potrivit instrucţiunilor primite;
- solicită sprijin dispeceratului de monitorizare;
- deconectează instalatiile de energie electrica, de apa si gaze din obiectiv puse în pericol;
- evacuează vizitatorii, clientii si personalul din obiectiv;
- participa la actiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor afectate;
- se adapostesc intr-un loc care sa le asigure protectie si sa le permita continuarea supravegherii
obiectivului;
- inlatura urmarile evenimentului si revenirea obiectivului la starea de normalitate.
În caz de manifestări turbulente in zona obiectivului
Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii şi pot duce la
agresarea vizitatorilor, clientilor sau a personalului obiectivului, agentii de paza vor actiona astfel:
 sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale care lezează patrimoniul
unităţii, accesul sau persoanele din unitate;
 anunţă conducătorul unităţii şi solicită sprijin dispeceratului societătii de
monitorizare;
 supraveghează discret participanţii la manifestare şi controlează accesul în
unitate;
 avertizeaza clientii si salariatii obiectivului sa nu intre in contradicţii care să
instige manifestanţii;
În caz de defecțiuni ale instalațiilor electrice, tehnice, sanitare și de protecție
Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă conducătorul unităţii
pentru a dispune alte măsuri.
Supraveghează instalatiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz de necesitate (unde este
cazul).
Pentru defectiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă conducătorul unităţii şi
procedează potrivit indicaţiilor primite.
In caz de conflicte de munca: agentul de securitate trebuie sa aiba in vedere:
- comportamentul sau si a altor persoane
- limbajul corpului si intentiile ascunse
- gesturile si interventia altor persoane
- greseli ce pot escalada in conflicte
- sa evite privirea continua in ochi a oponentilor
- sa nu manifeste indiferenta si agresivitate
- sa nu ridice tonul sa sa pastreze o distanta corespunzatoare
- sa nu dea ordine agresive sau violente
- sa folosesca principiul: ‘’calm inainte de actiune’’

11
TEMA: NR.7
COMPLETAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE SERVICIULUI DE
SECURITATE PRIVATĂ

DOCUMENTELE DE SERVICIU
Cadrul legal
ANEXA 2 la normele metodologice (HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012(*actualizată*)
pentru aprobarea Normeor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor)
ART. 1 În efectuarea serviciului de pază, personalul este obligat să consemneze, potrivit atribuţiilor
care îi revin, activităţile desfăşurate, folosind următoarele documente:
a) registrul buletinul posturilor *la obiectivele prevăzute cu mai mult de 3 posturi de pază;
b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, *folosit la fiecare post de pază;
c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, *folosit în posturile
prevăzute cu pază înarmată;
d) registrul de evidenţă a accesului persoanelor *la intrarea in obiectiv;
e) registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, *dacă este cazul;
f) registrul de evidenţă a accesului pe căile ferate uzinale, *dacă este cazul;
g) registrul de evidenţă a mişcării armamentului *păstrat la camera de armament;
h) registrul de control *folosit la fiecare post de pază;
i) registrul de evenimente *folosit la fiecare post de pază;
j) registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor de prestări de servicii.* (este păstrat la
sediul societății de pază).

ART. 5 Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt prevăzute în anexele nr.
2a) - 2l). H.G 301/17.05.2012 – anexa nr.2

DOCUMENTELE DE SERVICIU
Mod de completare
- documentele specifice folosite pentrutu consremnarea activitatii de pază se inregistreaza la
societatea care presteaza serviciul de paza si se vizeaza spre neschimbare la beneficiarul serviciului de
pază
- dupa completarea integrală a documentelor, acestea se pastreaza la firma care
prestează servicii de pază, pe o durată de minim 2 ani
- documentele de serviciu se pastrează în loc sigur, la posturl de pază, în bună stare , curate
- acestea trebuie sa aiba toate filele numerotate și legate, cu mențiunea numărului de file, ăe
ultima pagină
- mentiunile făcute în acestea trebuie sa fie clare, completându-se toate rubricile cu un scris
citeț, îngrijit, usor de descifrat, care să exprime realitatea
- după completarea lor integrală, se predau conducătorului societății de pază pentru păstrare
iar acesta le va înlocui cu altele noi, care să îndeplinească aceleași condiții.

12
TEMA: NR.8
ACTIVITATEA AGENTULUI DE SECURITATE LA PREDAREA PRIMIREA
SERVICIULUI

OBLIGSAȚIILE AGENTULUI DE SECURITATE LA INTRAREA ÎN SERVIUCIU


La intrarea in serviciu, agentul de securitate este obligat:
- să se prezinte in timp util la serviciu, fiind odihnit, cu igiena și ținuta corespunzatoare
- să se documenteze dwespre situatia operativă din obiectiv/evenimente petrecute
- să participle la instructajul pentru ziua de serviciu
- să-si ridice mijloacele tehnice din dotare si armamentul (daca este cazul)
- să ia in primire serviciul si să semneze procesul verbal de preluare a serviciului sau, după caz, în
registrul buletinul posturilor și cel de predare a armamentului

ACTIVITATEA AGENTULUI DE SECURITATE LA PREDAREA/PRELUAREA


SERVIUCIULUI
Cu ocazia predării-preluării serviciului de pază cei doi agenți (cel care predă și cel care
uirmează să primească serviciul ) verifică :
- integritatea obiectivului : daca ușile și geamurile sunt închise, dacă lacătele sunt încuiate, dacă
sigiliile sunt intacte, dacă gratiile și zidurile sunt intacte, dacă nu sunt uitate afară bunuri de valoare.
- starea mijloacelor de comunicații (stații emisie-recepție, telefoane) și dacă acestea funcționează,
dacă monitoarele funcționează și dacă toate camerele video transmit imagini (claritatea acestora)
- mijloacele și materialele existente la postul de pază (tinută vestimentară, mijloace de autoapărare,
armament etc. ) existența și starea acestora,
- dacă au fost evenimente și dacă acesatea au fost consemnate în registrul de evenimente

După verificări, se întocmește procesul verbal de predare-preluare a sereviciului pe care îl


semnează ambii agenți și se anunță șeful de obiectiv despre preluarea serviciului.
In situația constatării unor nereguli, se aduc de îndată la cunoștință șefului de obiectiv și se
menționează în procesul verbal încheiat

REGULI DE ACCES ÎN OBIECTIV


*Accesul in obiective: - este permis numai pe la punctele de control acces și numai cu respectarea
prevederilor legale și a regulilor de acces stabilite de către beneficiar, agentul desfîșurând următoarele
activități:
- legitimeaza si verifica documentele pesoanelor ce intra in obiectiv
- inregistreaza datele personale in registru evidentă acces persoane
- daca este cazul executa controlul corporal si al autovehiculelor
- anunta persoanele la care vine vizitatorul
- restituie cartea de identitate , inmaneaza ecusonul de vizitator
- completeaza in registrul acces, ora intrarii si iesirii
- anunta conducerea unitatii/poliția cand constata documente false

13
*Controlul corporal si a imbracamintei: - se executa obligatoriu asupra persoanei prinse in flagrant sau
cand aceasta trebuie condusa la organul de politie
-reguli tactice:
- controlul se executa de catre peroane de accelasi sex cu persoana controlată
- controlul de executa in incaperi separate de privirile publicului
- persoana este avertizata despre control și i se solicită să declare/predea bunurile
- controlul se face cu atentie în prezența a doi martori asistenți
- persoana controlata se pune in pozitie incomoda
- controlul se face de sus in jos cu o mana iar cu cealalta se fixeaza reverul hainei
- controlul se intrerupe daca se descopera arme
- obiectele gasite se aseaza pe masa la distanta de cel controlat
- obiectele gasite se desacriu cu toate caracteristicile, în procesul verbal

*Controlul bagajelor:
- reguli tactice:
- se invita 2 martori ce vor fi anuntati despre control
- se executa imediat dupa controlul corporal
- se intreaba persoana despre continutul bagajului și se noteaza bunurile descrise
- scoaterea obiectelor se face de martor sau agentul de securitate
- după golirea bagajului, agentul de securitate îl verifică dacă nu au rămas bunuri
- agentul de securitate intocmeste proces verbal cu obiectele gasite
- la iesirea din obiectiv controlul se executa prin observare

14
TEMA: NR.9
REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ
CADRUL LEGISLATIV
*Baza legala:-
- LEGEA NR. 319/2006 securitatea si sanatatea la munca
- HG 1425/2006 norme de aplicare a L.319/2006
- LEGEA NR. 346/2002 asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Agentul de securitate in misiune este considerat un element de ordine si de putere, investit cu o


anumita autoritate. Chiar daca sarcinile sale nu includ direct responsabilitati in domeniul securitatii
(mediului sau incendiilor), in caz de incident sau accident, este obligat sa gestioneze aspectele situatiei
in maniera de a interveni eficient sau de a acorda asistenta, daca este cazul. La locul de munca acesta
este supus riscurilor de sanatate, la imbolnaviri sau accidente.
Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor si
sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca. Angajatorul are
responsabilitati pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire,
precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.
MODALITATI DE INSTRUIRE
1.Instructajul introductiv general: = 8 ore - cunoasterea normativelor legale,
se face in prima zi de munca ( data inceperii contractului individual de munca)
2. Instructajul la locul de munca: = 8 ore – se desfasoara in ziua imediat urmatoare instructajului
introductiv general
- angajatul cunoaste masurile de securitate specifice locului de munca sau lucrarilor executate
3. Instructajul periodic = din maxim 6 in 6 luni interval stabilit prin instructiuni proprii
- se reia suplimentar cand:- salariatul reia activitatea dupa mai mult de 30 zile(accident,studii)
- la modificare procesului tehnologic, s-au schimbat utilajele
- la schimbarea locului de munca
- la executarea unor lucrari speciale

*IMPORTANT! – dupa executarea instructajului introductiv general si a instructajului


la locul de munca salariatul este supus verificarii cunostintelor, rezultatul vferificarilor esgte
consemnat in - fisa personala
=la fiecare obiectiv, trebuie sa se evalueze RISCURILE si sa se ia masuri pentru
prevenirea aparitiei lor si sa se elaboreze Planul de prevenire so protectie
Planul de prevenire si protectie: cuprinde documente de baza in evaluarea riscurilor si
masurile luate

Principii generale de prevenire :


a- evitarea riscurilor;
b evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c- combaterea riscurilor la sursa;
d- adaptarea muncii la om, in special in ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea
echipamentelor si metodelor de munca;
15
e- luarea in considerare a evolutiei tehnicii;
f- inlocuirea a ceea ce este periculos;
g- planificarea prevenirii;
h- aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

Riscuri specifice ale activitatii de securitate:


- Violenta la locul de munca;
- Riscurile provenite de la caini;
- Manuirea armelor;
- Expunerea la radiatii;
- Factorii proveniti din organizarea muncii;
- Starea fizica;
- Incarcatura psiho-sociala (stresul);
- Riscurile specifice personalului feminin de paza.

ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECTIE


CASCA APARATOARE PENTRU URECHI
OCHELARI DE PROTECTIE MANUSI
MASCA INCALTAMINTE
APARAT DE OXIGEN COMBINEZON

16
TEMA: NR.10
APLICAREA NORMELOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.
NOȚIUNI DE PRIM AJUTOR

A. APLICAREA NORMELOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


Obligatiile angajatorului :
- sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii si sa
organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
- Instruirea salariatilor se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul
de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni;
- In toate aceste cazuri, instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii;
- Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea
salariatilor;
- Angajatorul trebuie sa organizeze permanent controlul materialelor, utilajelor si substantelor folosite
in procesul muncii;
- Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente
de munca, pentru preintampinarea izbucnirii incendiilor si evacuarea salariatilor in caz de pericol
iminent.
*Obligatiile agentului de securitate:
- sa participe lunar la instructajele de protectia muncii
- sa nu vina la serviciu obosit, sub influenta bauturilor alcoolice
- sa cunoasca si sa respecte integral normele de securitate a muncii
- sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca
- sa nu intervina in locuri periculoase fara legatura cu serviciul
- sa foloseasca zilnic si corect echipamentul de protectie
- sa respecte regulile de circulatie in obiectiv
- sa nu consume alimente sau bauturi primite de la necunoscuti
- sa nu foloseasca instalatii de iluminat sau incalzire defecte
- sa nu stationeze in zonele de manevra a utilajelor

B. NOŢIUNI DE PRIM AJUTOR = PROCEDURA DE URGENTA LA LOCUL DE MUNCA


1. acordati primul ajutor persoanei ranite
2. chemati ambulanta prin apel 112
3. informati conducerea societatii
4. mentineti o zona de izolare fata de victima
5. in caz de pericol iminent grav de accidentare , evacuati toti lucratori expusi

Cauzele curente ale ranirilor si tratamentele initiale :


Raniri la cap – consecinta unei caderi sau loviri de diferite obiecte in cadere. Se acopera rana cu un
tifon curat; daca pielea este deplasata, se curata si se aseaza la loc, fiind acoperita cu un tifon curat si un
bandaj in jurul capului pentru a opri sangerarea. Ranitul este lasat intr-o pozitie confortabila cu umerii
sprijiniti mai sus de restul corpului.
Panica sau atacul de anxietate – rezultat al asistarii la producerea unui accident sau talharie, etc.
17
Arsuri – au diferite grade si sunt produse de foc, stropi chimici sau contacte cu elemente fierbinti. Se
raceste zona afectata, cu apa rece. Se va mentine racirea zece minute. Se indeparteaza imbracamintea si
bijuteriile din zona afectata.
Socuri electrice – contactul cu echipamente electrice aflate sub tensiune. Se intrerupe curentul electric
sau se scoate aparatul din priza. Daca nu se poate decupla curentul electric, cel care intervine se aseaza
cu picioarele pe un material de lemn sau cauciuc si indeparteaza victima cu manerul de lemn al unei
ustensile de lucru sau cu o franghie uscata. Aceste obiecte nu sunt conducatoare de curent electric, iar
folosirea metalului, carpelor sau alte materiale umede este interzisa.
Fracturi de oase – provocate de caderi sau obiecte in cadere. Victima nu se misca dacat daca este in
pericol. Nu se incearca miscarea membrului fracturat. Nu se bandajeaza membrul fracturat decat in
cazul ranirii pielei sau sangerarii. Partea afectata va fi legata cu o curea (esarfa) pentru brate sau
sprijinita pe perne pentru picioare, intr-o pozitie cat mai confortabila.
Raniri ale spatelui – caderi sau ridicari de obiecte in mod gresit. Victima trebuie sa stea linistita,
imobilizata in jurul capului si corpului de perne, prosoape, etc. fara sa faca miscari fortate sau insotite
de contacte dureroase.
Contuzii – caderi sau agresiuni
Sangerari, taieturi – contactul cu obiecte ascutite. Se indeparteaza imbracamintea si bijuteriile de zona
afectata. Se aplica un bandaj ferm in jurul ranii. Se asigura pansamentul tinandu-l cu o mana sau prin
legarea prin bandaj. Se ridica zona afectata mai sus de nivelul inimii. Victima trebuie culcata pe jos
pentru ca poate lesina sau pierde cunostinta, daca sangele continua sa curga in jurul primului
pansament, se mai adauga alt pansament, peste primul.
Rani la ochi – contact cu scantei, aschii sau stropi. Acestia nu se ating si nu se sterg, iar victima este
sfatuita sa stea linistita si cu ochii inchisi. Va trebui sa stea jos deoarece are echilibrul instabil si poate
cadea. Capul va fi sprijinit pe genunchi sau pe materiale moi. Se pune pe ochi o compresa moale.
Ameteli – cauzate de caldura sau starea de sanatate
Dificultati de respiratie – afectarea posibila a plamanilor ca urmare a inhalarii de fum sau de vapori
chimici. Persoana se aseaza intr-o pozitie in care respira mai usor, la aer curat, caile nazale vor fi
curatate. I se vorbeste calm dar ferm pentru a o linisti.
Pierderea cunostintei – Se culca ranitul pe spate. I se ridica picioarele pentru a favoriza fluxul sanguin
spre creier. Se asigura ranitului cat mai mult aer curat. Victima este ajutata sa stea jos sau in picioare
dupa ce si-a revenit.
Socuri – I se asigura victimei conditii de confort, se acopera cu o patura. I se ridica si se sprijina
picioarele cat mai sus posibil. Se degajeaza si desface imbracamintea din jurul gatului, pieptului si
mijlocului.

18
TEMA: NR.11
REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE GENERALE DE PROTECȚIR A
MEDIULUI
CADRUL LEGISLATIV
Protecţia mediului în România - reglementată de Legea 137/1995, legea protecţiei mediului,
republicată în M. Of. nr. 512 partea I/22.10.1999.
Obiectul legii - reglementarea protecţiei mediului, pe baza principiilor şi elementelor strategice care
conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii.
Principiile şi elementele strategice sunt:
a- principiul precauţiei în luarea deciziei;
b- principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;
c- principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
d- principul "poluatorul plăteşte";
e- înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;
f- crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului;
g- utilizarea durabilă;
h- menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate;
i- crearea cadrului de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi
aplicarea deciziilor;
j- dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.
Responsabilitatea privind protecţia mediului revine autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi
agenţiilor sale teritoriale.
Obligaţiile agentului de securitate pentru protecţia mediului
a- să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au încalcat normele
generale şi cele interne de mediu;
b- în cazul infracţiunilor flagrante de încălcare a normeleor de mediu, să oprească şi să predea poliţiei
pe făptuitor, luând măsuri pentru limitarea acţiunii acestuia asupra mediului, întocmind totodată un
proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
c- să informeze de îndată pe şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea
oricărui eveniment de mediu în timpul serviciului şi despre măsurile luate;
d- în caz de avarii la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, şi
în orice alte împrejurări care pot conduce la degradarea mediului, să informeze de îndată pe cei în
drept despre asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor
evenimentului;
e- să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi animalelor în caz de dezastre de mediu;
f- să sesizeze poliţia de de mediu în legătură cu orice faptă de natură a conduce la degradarea
mediului.
Proceduri pentru soluţionarea problemelor de mediu
A - Aplică normele de protecţia mediului
= Normele de protecţia mediului specifice obiectivului sunt însuşite conform instructajelor periodice;
= Problemele de mediu specifice obiectivului de pază sunt identificate în funcţie de factorii de mediu şi
de risc;
= Normele de protecţia mediului sunt aplicate permanent la specificul obiectivului
B - Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu
19
= Acţiunea pentru diminuare are în vedere şi alţi factori de risc ai mediului;
= Materialele refolosibile sunt recuperate conform reglementărilor beneficiarului;
= Rezidurile rezultate din activităţile specifice desfăşurate în obiectiv sunt depozitate fără afectarea
mediului;
= Situaţiile create sunt diminuate în conformitate cu procedurile de urgenţă.
C - Raportează pericolele care apar la obiectiv:
= Pericolele de poluare a mediului care apar la obiectiv sunt identificate la timp;
= Pericolele care apar la obiectivul sunt raportate persoanelor abilitate;
= Măsurile de eliminare sunt aplicate imediat.
TEMA: NR.12
CUNOAȘTEREA PROCEDURILOR DE URGENȚĂ ȘI EVACUARE

PROCEDURI DE URGENTA SI DE EVACUARE


Urgenta este un eveniment neasteptat, neprevazut fata de care se impune o interventie imediata.
Din punct de vedere al activitatii agentilor de securitate, urgentele sunt:
a- accident in urma caruia au rezultat raniri;
b- incendiu de orice natura;
c- scurgeri de combustibil, substante chimice sau emanatii de fum;
d- inundatii;
e- savarsirea unor infractiuni de talharie, furt calificat;
f- situatii conflictuale.
Masuri generale luate de agentul de securitate in caz de urgente:
1 - evaluarea situatiei;
2 - anuntarea serviciilor de urgenta si a sefilor ierarhici;
3 - acordarea de asistenta victimelor (prim ajutor);
4 - memorarea informatiilor in legatura cu incidentul;
5 - abordarea cu profesionalism a situatiei;
6 - actionarea cu calm si stapanire de sine;
7 - consemnarea detaliilor cand situatia permite;
8 - abordarea unui mod de actiune ferm si cu incredere in sine
MĂSURI CE POT FI LUATE DE PERSONALUL DE SECURITATE PE TIMPUL
EXECUTĂRII SERVICIULUI
*Activitatea personalului de securitate la efractie
- efractia: actiunea de sustragere a unor bunuri prin patrundere frauduloasa intr-un obiectiv

Mod de actiune la efractie:


- anunta imediat politia
- informeaza politia daca s-a modificat campul infractional si mijloacele de proba
- informeaza persoanele de contact ale beneficiarului si dispeceratul firmei de securitate
- isi noteaza detaliile in agenda
- conserva elementele materiale de proba
- tine la distanta persoanele curioase
- asigura zona fara sa atinga probele
- intocmeste raport detaliat

INCIDENTUL MINOR
*Actiunea personalului de securitate la incidental minor = sau atunci cand acesta ii este raportat de
alta persoana:
- se asigura ca zona nu este periculoasa , nu sunt riscuri
- evalueaza situatia si stabileste masurile imediate pana la sosirea politie, pompierilor si sefilor
ierarhici
- raporteaza sefilor sai situatia actualizata permanent
- imprejmuieste zona cu banda sau o blocheza pentru curiosi
20
- noteaza datele de identificare a persoanei din serviciu de urgentă
- conserva probele materiale necesare cercetarii cazului
- noteaza toate faptele, conditiile de desfasurare si masurile luate
- intocmeste raport detaliat cu victimile si pagubele produse
- sprijina cu calm si profesionalism ancheta in desfasurare

INCIDENTUL MAJOR
Incident major: amenintare serioasa sau ranire grava sau mortala ce afecteaza un grup mare de
persoane ori distrugeri mari in obiectiv
Actiunea personalului de securitate la incidental major - masuri:
- declansarea alarmei pentru avertizarea persoanei expuse pericolului
- informeaza 112’’serviciile de urgenta’’- da detalii
- evacueaza zona si pune pesoanele aflate in pericol la loc sigur
- ia masuri de stingere a incendiului opreste gazul si curentul
- sprijina serviciile de urgentă cu informatii despre persoanele supuse riscurilor si
dispunera lor in obiectiv
- sprijina cercetarile cu informatii ce previn alte incidente
- intocmeste si inainteaza raport scris detaliat
Oprirea , imobilizarea si predarea faptuitorului la politie
- se opresc, se imobilizeaza:
- persoanele surprinse in flagrant ce au comis infractiuni
- persoanele ce tulbura linistea si ordinea publica
- persoanele ce degradeaza sau distrug bunuri ale obiectivului
- persoanele ce patrund fara drept sau pericliteaza securitatea obiectivului
-actiuni:
- someaza persoana sa inceteze actiunile agresive sau ilicite
- opreste si legitimeaza persoana
- anunta persoana c-o va duce la politie
Predarea faptuitorului
-proces verbal de predare primire in 2 exemplare

21
TEMA: NR.13
COMUNICAREA ÎN ACTIVITATEA DE SECURITATE PRIVATĂ

Notiuni generale de comunicare


Comunicarea reprezinta posibilitatea de a realiza efectiv o legatura cu publicul si este definita ca
fiind abilitatea de a face cunoscute sau a dezvalui informatii. Personalul din serviciile de securitate,
foloseste comunicatiile, in cadrul activitatii, cu respectarea eticii profesionale.
Principalele activitati de comunicatie folosite de agentul de securitate in indeplinirea functiilor si
serviciilor sale sunt :
a- vorbirea
b- ascultarea
c- scrierea
d- cititul
e- gesturile
f- observarea vizuala

a) Vorbirea sau comunicarea verbala trebuie sa fie practica sa fie eficienta.


Personalul de securitate trebuie sa fie intotdeauna extrem de prudent in ceea ce spune si cum se
exprima respectand cateva reguli simple:
- gandeste inainte de a vorbi;
- vorbeste clar si confidential;
- evita jargonul sau limbajul de cartier;
- foloseste gesticulatia pentru a intari mesajul;
- foloseste vocabularul cu care esti obisnuit.

b) Ascultarea este modul de receptionare a majoritatii informatiilor.


Cateva reguli simple pentru o ascultare eficienta a agentului de securitate:
- sa fie atent si concentrat asupra a ceea ce spune, nu la ceea ce ar vrea sa auda;
- sa fie linistit daca doreste toate informatiile;
- sa nu incheie frazele altor persoane si sa nu intrerupa conversatia printr-o concluzie nepoliticoasa daca
doreste sa asculte totul;
- sa permita vorbitorului sa termine ce are de spus, astfel ca acesta sa-si dea seama ca a transmis
mesajul;
- sa astepte sa se dea un raspuns complet la orice intrebare pusa;
- sa clarifice situatiile dubioasa ;
- sa-si indrepte atentia la ce se spune prin folosirea contactului vizual si gesticulatiei.

c) Scrierea – Trebuie sa fie in general scurta, concisa, precisa, sa raspunda la problemele detaliate, sa
lase posibilitati reduse de erori si neintelegeri. Pentru agentul de securitate cerintele scrierii sunt
legate intotdeauna de scopurile completarii formularelor, a agendelor de lucru sau de intocmirea
rapoartelor, care sunt toate documente reale si oficiale.
Agentul de securitate trebuie sa respecte principiile de baza, in cadrul scrierii si anume:- sa fie foarte
edificat asupra scopului scrisului;- sa fie sigur ca informatia este corecta si ca poate fi verificata; - sa fie
clar, confidential si expresiv;- sa foloseasca numai cuvinte pe care le cunoaste si le intelege sensul;- sa
foloseasca structuri de fraze si paragrafe adecvate pentru o calitate corespunzatoare a continutului si
pentru a-si demonstra profesionalismul;- sa respecte regulile de punctuatie si ortografie;- sa-si
22
aminteasca si sa mentina contextul continutului in concordanta cu scopul documentului;- sa pastreze
note sau copii ale lucrarilor cu destinatie specifica sau oficiale.

d) Cititul (superficial-rezumare sau concentrat).


In cazul cititului cu un anumit scop, agentul de securite tebuie sa aiba in vedere urmatoarele: - daca se
impune cititul pe loc, atunci este necesara citirea intregului document;- este necesara amintirea
intregului document ;- ce nivel de detaliu este cerut - cum se aplica informatia.
e) Gesturile – Activitatile nonverbale cum ar fi limbajul corpului, care include gesturile sunt folosite
de agentul de securitate in timpul discutiilor si constau in :- miscari ale corpului ;- expresii faciale ca:
zambetul, incruntarea, etc.- folosirea mainilor (deschise, intinse, incrucisate, tinute rigid pe langa
corp);- contactul vizual, daca se doreste crearea unei impresii de deschidere, prietenoase sau cand se
urmareste actiunea unui brat;- adoptarea unei pozitii defensive sau a uneia deschisa, prietenoasa.
Apropierea sau ramanerea la distanta fata de subiect, evidentiaza clar atitudinea agentului de securitate.

f) Observarea vizuala – constituie capacitatea noastra de a vedea si interpreta imagini transmise


noua. Pentru a folosi la maxim capacitatea de observatie este necesar- sa se observe, in loc sa se arunce
o privire ;- sa se concentreze asupra imaginii si sa se intercepteze mesajul ;- sa se foloseasca asocierea
cu alte metode de comunicare pentru amintirea imaginilor;- cresterea abilitatii de interpretare si
retinerea informatiilor;
INREGISTRAREA SI RAPORTAREA
Inregistrarile si raportarile agentului de securitate trebuie sa fie concise, precise, profesionale si
discrete.
Metode : Verbala, Vizuala, Electonica (telefon fix sau mobil, fax, statie de radio), Scrisa
(completarea in registrul de evenimente, folosirea agendei de lucru, completarea formularelor, raport
scris).

23
TEMA: NR.14
SPECIFICUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII
PRIVATE

CADRUL LEGISLATIV
Cel mai cuprinzator izvor al dreptului muncii îl constituie Codul muncii. Noul Cod al muncii a fost
aprobat prin Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225, din 31 martie 2011.
Munca - o activitate umană specifică prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice sau
intelectuale în scopul producerii bunurilor necesare satisfacerii trebuinţelor lor.
Dreptul muncii - cuprinde, în primul rând, relaţiile sociale de muncă, care, reglementate de normele
juridice, devin raporturi juridice de muncă.
Relaţiile de muncă - totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza
aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie. Nu toate relaţiile sociale de muncă sunt
reglementate prin normele dreptului muncii, ci doar cele care se stabilesc ca urmare a încheierii
contactelor de muncă. Mai concis spus, dreptul muncii este dreptul contractului de muncă.
Principii fundamentale:
- libertatea muncii este garantata prin Constitutie
- dreptul la munca nu poate fi ingradit
- orice persoana este libera sa aleaga locul de munca si profesia
- munca fortata este interzisa
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită
salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau
juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
- se incheie de catre angajator pe durata nedeterminata(exceptii)
- se incheie in forma scrisa in limba romana cu acordul partilor
- persoanele dobandesc capacitatea de munca la 16 ani
- se poate stabili perioada de proba 30 de zile pentru executanţi
Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul
minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.
- drepturile salariatilor:
- salarizare pentru munca depusa
- repaus zilnic si saptamanal
- concediu de odihna anual
- egalitate de sanse si tratament
- securitate si sanatate in munca
- informare, consultare, formare profesionala
-obligatiile salariatilor:
- realizarea normei de munca(atributiilor)
- respectarea disciplinei muncii
- respectarea regulamentului intern
- fidelitatea fata de angajator
- respectarea masurilor de securitate in munca
24
-obligatiile angajatorului:
- sa stabileasca organizarea unitatii
- sa stabileasca fisa postului pentru angajati
- sa dea dispozitii legale angajatilor
- sa controleze executarea sarcinilor
- sa ia masuri la constatarea abaterilor
Incetarea contractului individual de munca:
1. acordul partilor(de drept)
2. vointa angajatului- demisie- 20 de zile lucratoare
3. vointa angajatorului- preaviz- 20 de zile lucratoare
Timpul de munca = 8 ore/zi si 40 ore/saptamana
Munca suplimentara = spor 75%
Munca de noapte=spor 25%( interval 22.00-06.00)
Sanctiuni disciplinare:
- avertisment scris
- reducere salar baza 5-10% in 1-3 luni
- desfacere disciplinara a contractului de munca
Situatii cand politia poate retrage atestatul profesional art.46/HG.301/2012:
1. inceperea urmaririi penale pentru infractiuni in legatura cu serviciul sau infractiune cu
intentie
2. cel putin 2 contraventii in 6 luni privind nerespectarea atributiilor(art.48/L.333/2003)
3. pierderea aptitudinilor fizice,iresponsabilitatii

25

S-ar putea să vă placă și