Sunteți pe pagina 1din 46

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MARKETING

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Coordonator ştiinţific: Absolvent:


PROFESOR UNIV. DOCTOR
IULIANA CETINA
BUCURESTI 2008

2
Cuprins
Introducere......................................................................................................................................

Capitolul I MEDIUL DE MARKETING........................................................................................


1.1. Continutul si rolul mediului de marketing..................................................................
Capitolul II MEDIUL INTERN DE MARKETING.......................................................................
2.1.1. Continutul mediului intern........................................................................................
2.1.2. Structura mediului intern...........................................................................................
2.1.3. Potentialul firmei.......................................................................................................

Capitolul III
Cuprins.......................................................................................................................................3

3.1.Descrierea firmei............................................................................................................19

3.1.1. Domeniul de activitate ...............................................................................................19

PSV COMPANY SA ( fosta Petromservice SA) , persoana juridica cu capital integral privat,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/694/06.02.2002, isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si prevederile Actului
Constitutiv al societatii.........................................................................................................19

3.1.2 Cifra de afaceri si produsele/serviciile principale.........................................................21

Produsele si serviciile principale...........................................................................................22

Distribuţie şi transport de gaze..........................................................................................23

Activităţi de foraj, probe pentru producţie, intervenţii, reparaţii capitale, operaţiuni


speciale la sonde...............................................................................................................27

Construcţii.........................................................................................................................30

Servicii .........................................................................................................................32

Consiliul de administratie al S.C. PSV COMPANY SA..............................................................36

Obiectivele şi strategiile firmei.............................................................................................37

3.1.5. Planificarea strategică: corelaţie între obiective strategice, analiza SWOT, strategia
concurentială şi cea corporativă...........................................................................................38

3.2. Cultura organizaţională.....................................................................................................41

3.2. Sistemul de valori al organizatiei.................................................................................41

3.2.2. Prezentarea elementelor vizibile ale culturii si a relatiilor existente intre acestea si
sistemul de valori..................................................................................................................43
3
Bibliografie...............................................................................................................................46

Introducere
In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si
pietelor, performantele intreprinderii sunt determinate, in masura crescanda, de adoptarea unei viziuni
integratoare asupra modalitatilor de abordare a fenomenelor si proceselor economice si sociale.
La un asemenea context general se raporteaza, in prezent si intreprinderile romanesti confruntate cu
cerintele si exigentele economiei de piata, caracterizate de un pronuntat dinamism si de concurenta care, la
randul lor, impun schimbari profunde in mentalitatea si in metodele proprii de actiune.
Mediul de afaceri în care activeaza întreprinderile este plin de neprevazut, daca tinem seama de faptul
ca cei mai multi factori ce îl definesc scapa controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie sa se
astepte întotdeauna la numeroase obstacole mai ales de natura tehnica si manageriala carora trebuie sa le
faca fata pentru a supravietui si a prospera. De aceea, analiza mediului de marketing trebuie sa constituie o
preocupare permanenta a echipei manageriale, întrucât aceasta îsi asigura o baza de date actualizata si o
pune în alerta fata de tendintele ce se manifesta.
In lucrarea de fata voi prezenta mediul intern de marketing la S.C. PSV COMPANY SA ( fosta
PETROMSERVICE ). Anul 2007 si inceputul anului 2008 au reprezentat o perioada de intense
transformari pentru PSV COMPANY SA , transformari ce au condus la reorientarea activitatii intregii
companii.

Pornind de la această realitate, am considerat oportună analiza


temei alese în cadrul prezentei lucrări de diploma.
Ţinând cont de faptul că tema pe care mi-am ales-o reprezintă „ Analiza mediului intern de
marketing la PSV COMPANY SA”, am să trec direct la prezentarea structurii acestei lucrări, care
conţine trei capitole.
În primul capitol este prezentat continutul si rolul mediului de marketing in general.
În capitolul al doilea este prezentat mediul intern de marketing .
În capitolul trei am realizat un studiu de caz la PSV COMPANY SA.
În finalul lucrării de faţă am punctat unele concluzii cu referire la implicaţiile integrării economiei
româneşti în spaţiul european asupra PSV COMPANY SA , la principalele direcţii în care ar trebui să
acţioneze în următorii ani.
Mi-am ales aceasta lucrare deoarece lucrez la Sindicatul Liber si Independent Petromservice Braila.

4
In aceasta lucrare am cuprins o parte din ceea ce am invatat in cei patru ani de facultate si am considerat ca
prin sustinerea acestei lucrari voi putea prezenta o mica parte din compania in care activez.

5
CAPITOLUL I MEDIUL DE MARKETING
1.1. Continutul si rolul mediului de marketing

Mediul de marketing al întreprinderii trebuie privit ca un ansamblu al subiectilor, fortelor si conditiilor


interne si externe, în interiorul si sub actiunea carora managerul stabileste si mentine relatiile cu clientii. El
constituie premiza si cadrul ce asigura elaborarea celei mai adecvate strategii de marketing tinând seama atât
de forta cât si de slabiciunile întreprinderii, atât de punctele tari cât si de cele slabe.
Viziunea întreprinderii asupra mediului în care îsi desfasoara activitatea are implicatii ample asupra
complexitatii sarcinilor de analiza si previzionare. De aceea, conceptul de mediu de marketing pentru
manager trebuie sa fie clar conturat astfel încât sa poata identifica factorii cei mai importanti în functie de
care vor evolua modificarile esentiale.
Mediul general de marketing are doua componente: mediul intern si mediul extern, caracterizate prin
elemente specifice si modalitati proprii de actiune în cadrul întreprinderii .
În literatura de specialitate se remarca preocuparea pentru analiza mediului extern, pentru unii autori
mediul intern fiind o componenta a micromediului (Ph. Kotler - Principiile marketingului – Teora 1998
pag.178-179).
Desigur, pentru activitatea de marketing rolul esential îl are mediul extern al organizatiei, dar însusirea
opticii de marketing, nu numai ca nu poate face abstractie, dar nu poate sa ignore mediul intern al
organizatiei, deoarece strategia de marketing în special, politica de marketing în general, sunt doua parti ale
strategiei si respectiv politicii întreprinderii.
Mediul de marketing intern al întreprinderii reflecta totalitatea activitatilor si conditiilor în care
compartimentul de marketing îsi desfasoara activitatea, precum si raporturile pe care el le întretine cu
celelalte compartimente ale întreprinderii. El “are un rol deosebit asupra oportunitatii, organizarii si
eficientei mixului de marketing reprezentând cadrul ce trebuie adaptat cerintelor mediului extern si totodata,
sistemul care aplica si verifica orientarile si schimbarile impuse de activitatile de marketing” (V. Munteanu
(coord.) op. cit. p.54).
În ceea ce priveste structura mediului intern, exista de asemenea mai multe puncte de vedere (vezi V.
Munteanu (coord.) – op. cit. p.54-55, V. Olteanu – op. cit. p.104, Ph. Kotler – Op. cit p.178-179), fiecare
însa pune accent pe unele elemente fara a le exclude pe celelalte.
Consideram, ca în viziunea de marketing, rolul compartimentului de marketing sporeste substantial în cadrul
organizatiei si ca urmare, mediul intern de marketing devine mult mai important decât în trecut. Dar, în
activitatea lor, managerii de marketing trebuie sa conlucreze cu managerii celorlalte compartimente:

6
cercetare-dezvoltare, productie, aprovizionare, financiar-contabil, personal, si evident cu conducerea
superioara a întreprinderii, atât în elaborarea politicii de marketing cât si în îndeplinirea ei, în asa fel încât
întreprinderea sa-si poata atinge obiectivul suprem – obtinerea unui profit cât mai mare prin satisfacerea în
cele mai bune conditii a cerintelor clientilor.
Prin urmare, sunt componente ale mediului intern de marketing ale întreprinderii: conducerea si stilul de
conducere al acesteia, organizarea interna reflectata în organigrama, resursele materiale si umane si
bineînteles variabilele ce alcatuiesc mixul de marketing. Ele reflecta atât motivatia ce sta la baza activitatii
întreprinderii cât si experienta sa tehnica, comerciala, comunicationala, accesibilitatea la informatie, etc.
Desigur, conducerea si organizarea interna a întreprinderii, stilul de conducere practicat de manageri, joaca
un rol esential, deoarece în final adoptarea unei anumite strategii si tactici, depinde de atitudinea conducerii,
de optica în care aceasta abordeaza desfasurarea întregii activitati.
Maniera în care se realizeaza conexiunea acestora cu mediul extern al întreprinderii se exprima în final, în
succesul firmei.
Mediul de marketing extern reflecta ansamblul factorilor ce exercita direct sau indirect influente asupra
întreprinderii si se afla în afara sistemului ei de control, dar care determina performantele ei. El are doua
componente: micromediul si macromediul

1.2. Analiza mediului de marketing

Conceptul de mediu de marketing


 Mediul de marketing este punctul de pornire pentru planificarea, organizarea şi realizarea tuturor
activităţilor de marketing ale unei organizaţii
 Mediul de marketing reprezintă ansamblul elementelor din exteriorul şi din interiorul organizaţiei cu
care aceasta interacţionează în contextul desfăşurării activităţilor sale

Structura mediului de marketing


Mediul extern de marketing:
cuprinde elemente din exteriorul organizaţiei care îi condiţionează realizarea activităţilor
Mediul intern de marketing:
include elementele din interiorul organizaţiei care contribuie la realizarea activităţilor sale
Mediul extern de marketing
 conţinutul său este structurat în raport cu:
– manifestarea în timp a influenţei componentelor sale:

7
» permanentă, periodică sau ocazională
– natura relaţiei dintre componentele sale şi organizaţie:
» directă, indirectă
– semnificaţia influenţei exercitate asupra organizaţiei
» influenţă semnificativă, influenţă relativ semnificativă
– orizontul de timp al efectelor generate:
» efecte pe termen scurt, efecte pe termen mediu şi lung
Micromediul de marketing
grupează elemente din exteriorul organizaţiei
care exercită, în general, o influenţă permanentă, directă şi semnificativă
asupra organizării şi desfăşurării activităţii acesteia şi care generează efecte imediate
asupra performanţelor acesteia:
clienţii, concurenţii, furnizorii, publicul
Clienţii
 ansamblul indivizilor şi/sau al organizaţiilor care cumpără sau ar putea cumpăra produsele şi/sau
serviciile organizaţiei
 este importantă separarea clienţilor în:
– clienţi efectivi şi clienţi potenţiali

– clienţi de tip C (pieţe B-to-C), clienţi de tip B (pieţe B-to-B) şi clienţi de tip G (pieţe B-to-G)
Concurenţii
 ansamblul entităţilor prezente pe piaţa de referinţă a organizaţiei, care oferă produse identice sau
similare cu ale sale, menite să satisfacă aceleaşi nevoi sau nevoi diferite ale clienţilor existenţi
 studierea concurenţei urmăreşte identificarea competitorilor direcţi, indirecţi şi „laterali”, starea
curentă şi intensitatea concurenţei, dinamica intrărilor şi a ieşirilor de pe piaţă, dinamica fuziunilor şi
achiziţiilor de pe piaţă, aspectele de competiţie neloială manifestate
Furnizorii
 ansamblul entităţilor (persoane fizice şi/sau juridice) care oferă organizaţiei, contra cost sau gratuit,
resursele de care aceasta are nevoie pentru a-şi desfăşura activităţile de ansamblu şi de marketing
 analiza furnizorilor urmăreşte evaluarea importanţei acestora în plan cantitativ (ponderea în volumul
total al intrărilor de resurse) şi în plan calitativ (relaţia organizaţiei cu furnizorii săi – natura, prezentul şi
perspectivele acesteia)
Publicul

8
 ansamblul indivizilor şi organizaţiilor care, prin atitudinea şi/sau comportamentul lor, contribuie la
formarea imaginii organizaţiei influenţând indirect dar semnificativ performanţele acesteia la nivelul pieţei
(vânzări, profituri, cote de piaţă)
 include: instituţiile financiar-bancare, mass media, şcoala, biserica, organismele publice, asociaţiile
profesionale şi asociaţiile consumatorilor, nonconsumatorii relativi
Macromediul de marketing
grupează elemente din exteriorul organizaţiei care exercită, în general, o influenţă periodică, ocazională
(chiar accidentală), indirectă şi relativ semnificativă asupra organizării şi desfăşurării activităţii sale şi care
generează efecte pe termen mediu sau lung asupra performanţelor acesteia:
mediul demografic, mediul economic,
mediul tehnologic, mediul politic,
mediul cultural, mediul natural
Mediul demografic
 vizează populaţia existentă la nivelul pieţei de referinţă a organizaţiei şi caracteristicile specifice ale
acesteia (dimensiune, structură după vârstă, sex, mediu de reşedinţă, nivel de instruire, profesie/ocupaţie,
mărimea veniturilor etc.)
 pe pieţele de tip B-to-B sau B-to-G descrierea structurii demografice a populaţiei va fi realizată
folosind criterii specifice – vechimea, regimul juridic, forma de proprietate, domeniul de activitate principal,
numărul de angajaţi, cifra de afaceri, mărimea profitului etc.
Mediul economic
 poate definit dintr-o dublă perspectivă, microeconomică şi macroeconomică:
– microeconomic, are în vedere factorii care influenţează puterea de cumpărare a consumatorului şi
structura cheltuielilor sale de consum (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong)
– macroeconomic, se referă la modul de funcţionare al economiei naţionale şi la influenţele exercitate
de către aceasta asupra activităţii organizaţiei (Palmer, Hartley)
Mediul tehnologic
 se referă la tehnologiile disponibile şi utilizate la nivelul pieţei de referinţă a organizaţiei
(echipamente, utilaje, maşini) plus modul de folosire al acestora – „know-how”-ul
 studierea sa permite evaluarea contribuţiei tehnologiilor folosite la optimizarea mixului de marketing
al organizaţiei, concretizată în:
– produse de o calitate mai bună,
– preţuri mai scăzute,
– noi modalităţi/canale de distribuţie şi

9
– noi medii, instrumente şi tehnici de comunicare
Mediul politic
 are în vedere sistemul politic, activitatea politică şi principalul său efect, cadrul instituţional,
legislativ, care reglementează o piaţă, o industrie sau un domeniu de interes pentru organizaţie
 ansamblul legilor, organismelor guvernamentale şi grupurilor de presiune care influenţează şi
limitează libertatea de acţiune a organizaţiilor şi persoanelor într-o anumită societate (Kotler, Armstrong,
Saunders, Wong)
 este una dintre componentele cele mai puţin predictibile şi stabile ale macromediului
Mediul cultural
 se referă la instituţiile şi factorii care influenţează valorile de bază, modul de percepţie, preferinţele
şi comportamentul membrilor societăţii (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong)
 principalele valori culturale se regăsesc în concepţiile oamenilor despre sine, despre ceilalţi, despre
organizaţii, despre societate, despre natură şi despre univers;
 oamenii se (re)poziţionează mereu, conceptual şi operaţional, în raport cu acestea
Mediul natural

se referă la resursele naturale pe care organizaţiile le utilizează în vederea desfăşurării activităţii, pe care le
încorporează într-o formă prelucrată în produsele şi serviciile oferite consumatorilor, precum şi la efectele
generate de procesele tehnologice implementate şi de consumul produselor asupra mediului natural
 analiza mediului natural este realizată în contextul global al existenţei, eficienţei utilizării şi
conservării resurselor naturale şi al protecţiei mediului natural

Capitolul II MEDIUL INTERN DE MARKETING

2.1.Continutul mediului intern

Mediul intern al intreprinderii este alcatuit din totalitatea elementelor ce asigura realizarea obiectului de
activitate al acesteia. Aceasta intra in actiune nu ca o asuma aritmetica, ci ca un ansamblu in care
componentele „conlucreaza”, conditionandu-se reciproc, potentandu-se sau anihilandu-se una pe cealalta
dupa caz.Rezulta deci ca mediul intern are deeopotriva un continut static si unul dinamic.
10
Continutul static al mediului este dat de elementele sale componente privite izolat, fara surprinderea
legaturii dintre acestea si a raporturilor in care se afla unele cu altele.Evidentierea continutului static permite
evaluarea dimensiunilor resurselor si descrierea acestora, reprezentand primul pas in cadrul procesului de
studiere a mediului intern.
Continutul dinamic al mediului intern este exprimat de singurul efect sinergic produs prin asamblarea in
procesul activitatii a resurselor de care dispune firma. El este pus in evidenta de „sinergia” firmei definita
ca „rezultanta a fortelor motrice interne ireductibile ale intreprinderii”. Efectul sinergic depinde, intre altele,
de raporturile cantitativ-structurale in care se afla componentele mediului.
Cand raporturile dintre resurse sunt adecvate, iar disponibilitatea lor este maxima, asamblarea in procesul
activitatii poate produce un efect sinergic ridicat.Intr-o astfel de situatie mediul intern este echilibrat.In
cazul in care aceste raporturi sunt necorespunzatoare, iar disponibiltatea lor este minima, sfectul sinergic
obtinut ecte scazut. In aceasta situatie mediul intern este dezechilibrat.Majoritatea firmelor romanesti au in
periaoda de tranzitie o sinergie scazuta si datorita faptului ca resursele de care dispun se gasesc intr-un
puternic dezechilibru. De obicei, forta de munca in exces, mijloacele banesti reduse ( fie datorita blocajului
financiar, fie decapitalizarii firmelor produsa prin fenomenele finaciar-monetare care au avut loc).
In sfarsit, asa dupa cum s-a aratat, mediul intern se afla intr-o continua interactiune cu mediul extern,
legaturile cu acesta fiind deosebit de complexe. De aceea, o serie de trasaturi ale mediului mediului extern
se regasesc intr-o anumita proportie si in cadrul mediului intern.
Intr-o astfel de acceptiune mediul intern apare ca fiind alcatuit din totalitatea fortelor motrice,
identificarea acestora reprezentand punctul de pornire in evaluarea potentialului unei firme. Problema se
simplifica mult, pornind de la constatarea ca, in ultima instanta, mediul intern se identifica cu interprinderea
insasi, definita ca agent economic in cadrul careia are loc combinatia factorilor de productie in scopul
producerii de bunuri sau servicii. Cu alte cuvinte, mediul intern este constituit din elemente care exprima
fizic resursele de care dispune intreprinderea: materiale, financiare si umane. Intotdeauna, combinatia
acestor elemente trebuie dublata de analiza efectelor generate de acestea in cadrul combinatiei realizate de
managementul firmei care definesc potentialul intreprinderii.
2.2 Structura mediului intern
Resursele de care dispune firma la un moment dat se gasesc sub cele mai diferite forme, putand fi
structurate dupa diferite criterii. Cel mai frecvent este luat in consideratie continutul resurselor pe baza
caruia se obtine o grupare clasica: resurse materiale, rewsurse financiare si resurse umane. Desi utila in
analiza mediului intern, o astfel de structurare este insuficienta. Ea trebuie adancita prin evidentierea
mediului de existenta fizica a resurselor.

11
Din acest punct de vedere deosebim: dotari ( cladiri, echipamente, tehnologii, informatii, infrastructura
etc.) terenuri sin alte resurse naturale care stau la baza proceselor de productie si prestatie, disponibilitatilor
banesti ( in numerar si aflate in cont) si personalul cu structurile sale ( varsta, pregatire, specializare etc.)
Terenul si resursele naturale reprezinta factorii de productie fara de care nu este posibila desfasurarea
activitatii. Terenul apare deci, atat ca principal factor de productie ( in agricultura, silvicultura), fie ca baza
de desfasurare a procrselor economice, pe el fiind amplasate cladiri, echipamente etc.
In fiecare din aceste ipostaze, pamantul si resursele naturale sunt analizate prin prisma contributiei la
realizarea obiectivelor propuse. Potentialul acestora este exprimat de proprietatile fizico-chimice, amplasare,
peisaj, pozitia fata de sursele de aprovizioonare si desfacere etc.
Cladirile asigura o parte a suportului fizic de desfasurare a proceselor economice, fiind diferentiate dupa
locul ocupat in aceste procese: mod de productie, depozite, spatii de vanzare, cladiri administrative etc. In
servicii, de pilda, aspectul si functionalitatea reprezinta atribute esentiale ale procesului de prestatie.
Echipamentele ( dotarile) reprezinta elementele esentiale ale suportului fizic pe care se desfasoara
activitatile firmei, in mai toate situatiile. Performantele acestora sunt date de nivelul tehnic la care sunt
realizate, punandu-si amprenta asupra calitatii produselor si serviciilor livrate. Ele determina costurile,
preturile, productivitatea etc.
Echipamentele se regasesc totodata in tehnologiile de fabricatie si comerciale utilizate de intreprindere
in desfasurarea proceselor de productie sau comerciale.
In sfarsit, personalul exprima resursele umane intreprinderii si reprezinta in ultima instanta, factorul
activ si determinant al potentialului firmei .Analiza acestuia este deosebit de comlexa. Ea urmareste, in
esenta, evidentierea calitatii resurselor umane.Surprinderea acestuia necesita urmarirea cu atentie a
numarului si structurii gradului de calificare, varsta, aptitudinile, motivatia etc.Deosebit de semnificativ
apare, in acest context, managementul firmei. Capacitatea acestuia reiese din analiza atenta a organizarii,
sistemului decizional, rezultatul obtinut etc.

2.3 Potentialul firmei

Asa cum s-a mai aratat, resursele si componentele mediului intern exprima, in final, potentialul
( capacitatea) firmei. Corespunzator celor trei categorii de resurse, potentialul intreprinderii poate fi
structurat astfel: capacitate tehnica ( potential productiv) si capacitate comerciala, capacitate financiara,
capacitate organizatorica.
Potentialul productiv exprima capacitatea firmei de a realiza produsele sau serviciile in cantitatea si
calitatea solicitata de piata. Intra in discutie mijloacelr ( teren, dotari, echipamente, tehnologii), capacitatile,
calitatea fortei de munca si nu in ultimul rand capaciatea de productie conform graficului. Potentialul tehnic
trebuie dublat intotdeauna de potentialul comercial. Sunt avute in vedere : cota de piata, calitatea produselor
si serviciilor, nivelul pretului, activitatile de promivare si de distributie, calitatea inovatiei, gradul de
acoperire a cererii. Intre indicatorii capacitatii comerciale un loc important il detine reputatia firmei.

12
Capacitatea financiara are in vedere cum e si firesc posibiltatile pe care le are intreprinderea de a realiza
anumite cheltuieli in vederea atingerii unor obiective de piata. Intra in discutie costul capitalului, fluxul de
numerar si stabilitatea financiara.
In sfarsit, dar nu in ultimul rand, potentialul unei intreprinderi este exprimat intr-un grad de capacitate
organizatorica si de potentialul managerial de care dispune. Analiza fiecarei componente a mediului intern
nu este insa suficienta.Ea trebuie dublata de analiza concordantei ( corespondentei) ce trebuie sa existe intre
diferite categorii de resurse.
O intreprindere are un potential ridicat atunci cand exista un echilibru intre capacitatea productiva, cea
financiara si organizatorica, pe dee o parte, si capacitatea comerciala, pe dee alta parte, iar volumul
activitatii este suficient de mare ca sa acopere o cota insemnata de piata. Ea are un potential scazut atunci
cand intre componente apar dezechilibre care conduc la mo cota redusa de piata. Indiferent insa de situatie,
determinarea potentialului intern se realizeaza prin evaluarea punctelor tari si punctelor slabe ale
intreprinderii. Acest lucru poate fi operationalizat prin insumarea valorilor unor indicatori prin care se
exprima capacitatea intreprinderii.
Indicatori de evaluare a potentialului firmei
Capacitatea comerciala:
• reputatia firmei
• cota de piata
• calitatea produsului
• calitatea serviciilor
• eficienta politicii de pret
• eficienta distributiei
• efucienta promovarii
• eficienta fortei de vanzare
• eficienta inovatiei
• acoperirea cererii la nivel geografic
Capacitatea financiara
• costul/disponibilitatea capitalului
• fluxul de numerar
• stabilitatea financiara

Capacitatea productiva
• mijloacele
• economiile de scara
• forta de munca calificata
• capacitatea de a produce conform graficului
• aptitudinile tehnice

Capaciatea organizatorica
• conducere vizionara
• salariati implicati
• capacitate de orientare
• organizare flexibila

13
Simpla enumerare a acestor indicatori evidentiaza faptul ca evaluarea lor se realizeaza numai prin
investigarea mediului intern al intreprinderii, metodele de studiere fiind incluse in sfera cercetarilor de
marketing. Practic, o astfel de investigatie se dovedeste deosebit de complexa, apelandu-se la o mare
varietate de metode de cercetare.

2.4 Analiza mediului intern

2.4.1. Structura organizatorica


Care este tipul de organigrama practicat?
Autoritatea manageriala este centralizata sau descentralizata? În ce grad?
Cîte nivele ierarhice sunt utilizate în întreprindere?
Organizarea structurala este înteleasa si acceptata de toti angajatii?
Este compatibila structura cu politicile, strategiile si obiectivele întreprinderii?
Ce tip de structura organizatorica practica firmele din acelasi domeniu de activitate?
Ce îmbunatatiri pot fi aduse organizarii actuale a întreprinderii?
2.4.2. Cultura întreprinderii
Care sunt credintele, asteptarile si valorile împartasite în comun de angajatii întreprinderii?
Cultura organizationala curenta este bine definita?
Cultura organizationala existenta încurajeaza performantele întreprinderii?
Exista compatibilitate între cultura organizationala si misiunea, politicile, strategiile, obiectivele
întreprinderii?
Cultura organizationala încurajeaza schimbarea, inovarea, introducerea noului sau stagnarea?
2.4.3. Resursele întreprinderii
Marketingul
Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de marketing?
Cine sunt clientii firmei? Care sunt factorii care influenteaza comportamentul clientilor? Cine
sunt clientii potentiali?
Care sunt produsele oferite? În ce stadiu al ciclului de viata se afla? Care este tipul gamei
sortimentale?
Care sunt reactiile clientilor la schimbarea preturilor? Sunt practicate preturi atractive?
Care sunt activitatile de promovare utilizate? Prin ce se diferentiaza fata de concurenta?
Sunt utilizate metodele si tehnicile de marketing în cadrul întreprinderii?
Ce pozitie ocupa managerul de marketing în cadrul întreprinderii?
Finantele

14
Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele financiare?
Cum se prezinta situatia financiara a întreprinderii (structura financiara, gestiunea resurselor
financiare, rezultatele) si care sunt factorii principali de influenta?
Cum se efectueaza planificarea financiara?
Exista concordanta între încasari si plati?
Este respectata regula echilibrului financiar?
Care sunt metodele utilizate în analiza financiara?
Care sunt metodele si instrumentele utilizate în repartitia rezultatelor financiare?
Ce metode sunt utilizate pentru elaborarea deciziilor financiare?
Ce pozitie ocupa managerul financiar în cadrul întreprinderii?
Cercetare-dezvoltare
Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de cercetare-dezvoltare?
Cum se realizeaza proiectarea produselor?
Care se desfasoara pregatirea tehnologica a produselor, lucrarilor si serviciilor?
Exista un buget alocat pentru dezvoltarea capacitatilor de productie?
Cum este masurata eficienta activitatii de cercetare-dezvoltare?
Ce pozitie ocupa managerul de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii?
Productia/serviciile
Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de productie?
Cum se realizeaza programarea, lansarea si urmarirea productiei?
Sunt utilizate metodele si tehnicile moderne de management al productiei?
În ce proportie este utilizata capacitatea de productie?
Sunt respectate principiile proportionalitatii, ritmicitatii si continuitatii?
Este promovata conceptia calitatii totale în cadrul întreprinderii?
Care sunt metodele utilizate în controlul calitatii produselor?
Ce pozitie ocupa managerul de productie în cadrul întreprinderii?
Resursele umane
Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de dezvoltare a resurselor umane?
Întreprinderea dispune de necesarul de salariati pe fiecare categorie?
Ce metode sunt utilizate în recrutarea, selectia si promovarea personalului?
Cum se realizeaza pregatirea profesionala?
Cum se prezinta conditiile de munca în întreprindere?
Sistemul motivational se afla în concordanta cu performantele realizate?
Care este coeficientul de fluctuatie a angajatilor?
15
Care este starea de spirit a salariatilor? Care sunt elementele definitorii pentru relatiile
interpersonale din cadrul grupurilor de munca?
Ce pozitie ocupa managerul de personal în cadrul întreprinderii?
Sistemul informational
Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele în domeniul sistemului
informational al întreprinderii?
Circuitul informatiilor este optimizat din punct de vedere economic?
Baza de date a întreprinderii este permanent actualizata?
Sunt realizate analize sistemice? Sunt implementate sisteme interactive de asistare a
procesului decizional?
Sunt utilizate echipamente moderne de procesare a informatiei?
Ce pozitie ocupa managerul sistemului informational în cadrul întreprinderii?

CAPITOLUL III
16
ANALIZA MEDIULUI INTERN DE MARKETING

STUDIU DE CAZ

S.C. PSV COMPANY S.A.

Scurt istoric

17
In anul 1997,cand a luat fiinta Societatea Nationala a Petrolului PETROM.S.A., Divizia Mecano-
Energetica a fost restructurata sub denumirea de PETROSERV. Datorita procesului de reorganizare si de
privatizare a Societatii Nationale a Petrolului PETROM S.A., in februarie 2002, a luat fiinta societatea
PETROMSERVICE S.A., care a preluat activele, salariatii, experienta si activitatile PETROSERV. Astfel
PETROMSERVICE, o noua companie cu capital integral privat, cu un actionariat puternic si cu un numar
mare de specialisti de inalta calificare, integreaza know-how-ul multor decenii din industria romaneasca de
petrol si gaze fapt ce ii aduce un plus de dinamism si un autentic spirit de competitie economica pe piata
interna si cea externa.
Intr-o economie in transformare radicala, societatea Petromservice S.A. s-a mentinut in postura de lider
national in executia lucrarilor complexe si de service in domeniul petrolier. Fiind principalul furnizor de
servicii upstream si downstream pentru industria de petrol si gaze si datorita capacitatii proprii este plasata
de asemenea pe pozitia de lider si in Europa de Est.
Petromservice s-a plasat pe piata oferind, la inceput, servicii de intretinere, reparatii si revizii a
echipamentelor si instalatiilor petroliere. Treptat nucleul activitatilor Petromservice s-a extins si a inclus si
proiectarea si executia de instalatii complexe pentru industria de petrol si gaze, precum si activitati in
domenii conexe cum ar fi cel al constructiilor civile si industriale. Compania beneficiaza de o infrastructura
dezvoltata la nivelul tarii si detine 8 sucursale pozitionate in puncte strategice pe teritoriul Romaniei:
Moinesti, Ploiesti, Videle, Targoviste, Pitesti, Craiova, Arad de Vest si Baza de Aprovizionare Piese de
Schimb(BASP)Campina.
Pe primul loc pentru Petromservice s-a situat indeplinirea obligatiilor contractuale cu dinamism si
seriozitate,acestea contribuind la formarea renumelui companiei, calitatilor materializate si obtinerea
certificatelor conform sistemului integrat calitate-mediu ISO 9001 in anul 2000, ISO 14001 in anul 1996 si
in anul 1997 si OHSAS 18001 in anul 1999.
Desi a fost constituita acum sase ani ca societate comerciala pe actiuni, cu capital privat, Petromservice s-
a impus in scurt timp ca lider regional in Europa de Sud-Est si pune in valoare decenii de traditie in
industria petroliera. In numai doi ani de la formare, compania Petromservice a reusit insa sa se constituie ca
o societate de sine statatoare, cu propria sa filosofie si propria cultura organizationala. Societatea a pus
accent pe promovarea unei ehipe manageriale tinere si competente, capabila sa armonizeze experienta
acumulata cu adaptibilitatea la noul mediu concurential .
Cel mai important punct de pe ordinea de zi a AGA Petromservice de pe 18 septembrie a fost
vanzarea companiei, tranzactia urmand a se realiza dupa ce activitatile de servicii petroliere au fost mutate
pe o singura firma.
In luna aprilie a acestui an, Petromservice si-a schimbat denumirea in PSV COMPANY SA, cu obiect
de activitate principal constructiile civile si industriale.

18
PSV COMPANY nu este un nume la care vanzatorii Petromservice s-au gandit dupa tranzactia cu
Petrom pentru a-si numi afacerile ramase in portofoliu. Este un nume asupra caruia au convenit inca din
2005, deoarece Petromservice trebuia sa renunte la orice legatura cu identitatea vizuala a Petrom. Astfel, pe
langa nume, Petromservice urma sa isi schimbe si logoul, profilul de lup care de asemenea amintea de sigla
Petrom. Pe langa aceste schimbari, Petromservice avea obligatia sa atraga in actionariat un partener
international reputat, care sa se potriveasca prestigiului cu care OMV incerca sa investeasca Petrom, sau sa
devina companie certificata Det Norske Veritas (companie norvegiana de consultanta si management de
risc, specializata in domeniul energiei si al industriei navale). Toate aceste cerinte apareau in 2005, la un an
dupa ce OMV a devenit actionarul majoritar al Petrom si a renegociat contractul cu Petromservice.

3.1.Descrierea firmei

3.1.1. Domeniul de activitate

PSV COMPANY SA ( fosta Petromservice SA) , persoana juridica cu capital integral privat,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/694/06.02.2002, isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si prevederile Actului Constitutiv al societatii.
PSV COMPANY SA este principalul furnizor de servicii upstream si downstream pentru industria de
petrol şi gaze, în S-E Europei. Înfiintata în 2002 Compania integrează experienţa multor decenii din
industria romanească de petrol şi gaze.
PSV COMPANY SA este organizată si funcţionează legal ca societate pe acţiuni cu capital integral
privat, având peste 8500 acţionari. În momentul de fată, off-shore-ul cipriot Elbahold deţine aproape
jumatate din acţiunile societăţii (49,35%), asociaţia salariaţilor - 25%, iar ceilalţi acţionari, persoane fizice şi
juridice - 25,65%.
Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezinta prestarile de servicii in domeniul petrolier cod
CAEN 1120- Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospectiunile- si in secundar:
transporturi, comercializare de bunuri, echipamente si produse petroliere, constructii civile si
industriale.Actualizarea obiectului de activitate in baza prevederilor Ordinului “privind actualizarea
clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN revizia 2” nr.337/2007 s-a efectuat in 04 aprilie 2008,
codul actualizat 0910 – “Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale”.
Astfel, compania şi-a început
activitatea cu furnizarea de
servicii upstream şi downstream
pentru industria petrolieră.
Sectorul energetic este unul dintre
cele mai profitabile şi de viitor
domenii de activitate din Romania.Dacă, iniţial, PSV COMPANY SA s-a poziţionat pe piaţă oferind servicii
19
de întreţinere, reparaţii şi revizii a echipamentelor şi instalaţiilor petroliere, treptat nucleul activităţilor s-a
extins şi a inclus proiectarea şi execuţia de instalaţii complexe pentru industria de petrol şi gaze, precum şi
activiţăţi în domenii conexe cum ar fi cel al construcţiilor civile şi industriale. Ulterior s-a extins, ajungând
în prezent la un portofoliu de 270 de clienti din ţări precum Kazahstan, Siria, Africa de Nord şi Golful
Persic
Dinamismul şi seriozitatea cu care PSV COMPANY SA şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale au
contribuit la formarea renumelui companiei, calităţi materializate şi prin obtinerea certificării conform
sistemului integrat calitate – mediu ISO 9001: 2000, ISO 14001: 1996 / 1997 si OHSAS 18001 / 1999

In strainatate societatea detine o filiala in Kazastan si un punct de lucru in Karaganda unde a


inceput exploatarea unui zacamant de marmura.

20
3.1.2 Cifra de afaceri si produsele/serviciile principale

In acest moment, capitalul social al PSV COMPANY subscris si varsat, este de 92.531.978,24
RON, divizat in 2.981.056 actiuni nominative, la valoarea nominala de 31,04 RON fiecare. Actiunile sunt
repartizate astfel: Asociatia Salariatilor din SNP Petrom SA detine 745.264 actiuni nominative, in valoare de
23.132.994,56 RON, actionarii persoane fizice sunt in posesia a 764.617 actiuni nominative, in valoare de
23.733.711,68 RON, iar Elbahold Limited a obtinut anul trecut 1.471.175 actiuni nominative, ce valoreaza
45.665.272 RON. Procentual, Asociatia Salariatilor din SNP Petrom detine 25% din capitalul social al
Petromservice, actionarii persoane fizice au o cota de 25,6492%, iar Elbahold Limited controleaza
49,3508% din pachetul total de actiuni, acestea fiind si cotele de participare la beneficiile si pierderile
societatii. La ultima Adunare Generala, actionarii au votat si un articol prin care se stabileste o procedura de
secretizare a actionariatului: prin hotararea AGEA, este posibila convertirea actiunilor nominative in actiuni
la purtator. Titlurile vor putea fi, astfel, acumulate pe nesimtite, fara ca circulatia lor sa fie usor de urmarit si
apoi valorificate, de cel in proprietatea caruia se afla, in momentele votului sau impartirii dividendelor
PETROMSERVICE a obtinut rezultate financiare pozitive pentru anul 2007, care vor contribui la
indeplinirea obiectivelor strategice ale companiei. Astfel profitul net a crescut semnificativ la 20.428.444
LEI echivaland cu 391 milioane Euro, ca si EBIT-ul care a inregistrat o valoare pozitiva in 2007, ridicandu-
se la 1.884 milioane RON echivalentul a 520 milioane Euro.
Cifra de afaceri a companiei a scazut nesemnificativ cu 0,17 % fata de 2006 si a atins o valoare de
1.166.126.239 RON echivalentul a 2.970 milioane Euro.
Cifra de afaceri estimată, pe 2008, este de peste 3.000 milioane euro si un capital fara precedent, de
aproximativ 3 miliarde de euro, va fi investit, pâna în 2010, în activitatile si operatiunile de baza ale
companiei.
Profitul brut a crescut semnificativ in anul 2007 cu 285,5%. Cresterea s-a datorat evenimentelor
derulate in societate in cursul anului 2007 , in implementarea etapelor de reorganizare si restructurare a
activitatii , a functiilor societatii si a posturilor, rolurilor si responsabilitatilor salariatilor;cheltuielile totale si
respectiv costurile de productie au inregistrat reduceri fata de anul 2006 .
In anul 2207 s-au realizat achizitii, coordonate de catre Departamentul Managrmentului Achizitiilor,
conform obiectivelor si necesitatilor societatii.
Reducerea valorii stocurilor de materriale per total societate in anul 2007 cu 22,7 % fata de anul 2006,
este urmare a vanzarii acestora catre Petrom, in primul semestru al anului 2007.

21
SC PSV COMPANY SA detine in prezent controlul la un numar semnificativ de firme ce activeaza in
diverse segmente de afaceri : constructii, media si publicitate, transporturi navale, etc. Situatia titlurilor de
participare detinute de SC PSV COMPANY SA la data de 31.12.2007 este prezentata in anexa nr 1.

General Petromservice LLP Kazastan


Global Video Media SA
Ziua SRL
X-OIL GROUP SRL
Insomar SA
PSV Trust Security SA
Solar FMI Construct SRL
Dixit Press SRL
Conservil SRL
Realitatea Media SA
Asociatia Patronala Operatii si Servicii Petroliere
Delta Asigurari
Romexterra Leasing SA

Produsele si serviciile principale

PSV COMPANY S.A. exploatează şi întretine peste 6.000 km. linii


electrice, 9.000 unitati de pompare, 17.000 km. de conducte, 135 statii de
pompare, 3.000 statii de transformare, 135 statii de compresoare, 700
parcuri de titei.

PSV COMPANY proiectează şi executa instalatii de utilizare a


gazelor naturale, industriale şi non industriale sisteme de distribuţie a gazelor naturale, lucrări electrice
pentru medie şi joasă tensiune (până la 20 KV), conducte pentru transportul gazelor naturale, staţii de
compresoare, racorduri şi staţii de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale aferente acestora, inclusiv a
noilor distribuţii de gaze naturale. Petromservice construieşte depozite de ţiţei, parcuri complexe, centrale
pentru colectarea, separarea şi tratarea petrolului, gazului natural şi a apei, centrale TAME (Tertiar Amin

22
Metil Eter), staţii moderne de cogenerare a energiei. Petromservice oferă soluţii complete pentru transportul
şi distribuţia de gaze naturale construind conducte de până la 20 de inch.
De asemenea, execută lucrări de foraj, probe de producţie, intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii
speciale la sonde, folosind echipamente specializate ( agregate de cimentare-fisurare, containere de ciment,
cisterne).
Compania este atestată de Agentia Naţională de Resurse Minerale pentru executarea-extragerea
resurselor minerale; lucrări de foraj pentru studii geotehnice; întocmirea de studii petroliere geologico-
tehnico-economice; dezvoltarea, exploatarea şi valorificarea resurselor de ţiţei mineral.
De asemenea, compania beneficiază de o infrastructură dezvoltată la nivelul ţarii şi deţine 8 sucursale
poziţionate în puncte strategice pe teritoriul Romaniei: Moineşti, Ploieşti, Videle, Targovişte, Piteşti,
Craiova, Arad Vest şi Baza de Aprovizionare Piese de Schimb (BAPS) Câmpina.

Distribuţie şi transport de gaze

PSV COMPANY S.A. realizează conducte de distribuţie şi


transport de gaze naturale, inclusiv amenajări de staţii de reglare şi
măsură, intalaţii de deshidratare (uscare) a gazelor, staţii de
compresoare, precum şi activităţi de întreţinere, reaparaţii şi service pentru reţelele de gaze şi obiectivele din
acest domeniu . A executat peste o mie de km de conducte de gaze şi întreţine peste 17.000 km de conducte.
PSV COMPANY S.A. este autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor
Naturale:
- să proiecteze sistemul de alimentare cu gaze naturale, executate din otel si polietilena;
- să proiecteze instalatii de utilizare a gazelor naturale, industriale si neindustriale;
- să execute instalatii de utilizare a gazelor natuarale, industriale si neindustriale;
- să execute instalatii de distribuţie a gazelor naturale, executate cu conducte de polietilenă;
- să execute sisteme de alimentare cu gaze naturale, executate din oţel;
- să execute conducte de transport al gazelor naturale, statii de comprimare, racorduri şi statii de
reglare – măsurare - predare a gazelor naturale, aferente acestora;
- să execute racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare – măsurare - predare a gazelor naturale, inclusiv
noile distribuţii de gaze naturale.

23
Conducte de distribuţie şi transport de gaze naturale
Astfel de proiecte sunt realizate ca urmare a standardelor ridicate în baza cărora S.C. PSV COMPANY
S.A. îşi desfăsoară activitatea:
• personal calificat, atestat internaţional, cum ar fi sudori autorizaţi pentru diferite tehnici de sudură,
instalatori pentru diferite nivele de lucru în domeniul gazelor naturale, inclusiv IT;

• echipamente de ultimă oră, unele fiiind unice în România precum:

1. laboratoare de control nedistructiv,lichid de penetrare şi raze gamma, autorizate de ISCIR;

2. conducte de transport gaze naturale, din altene, cu izolaţie din bitum şi împaslitura;

3. unităţi de sudură din oţel şi polietilenă (invertoare, motoare termice şi convertizoare) pentru
toate tipurile de ţevi, indiferent de material sau diametru;

4. echipament de săpare şanţuri, lansare conducte, testare hidraulică.

PSV COMPANY S.A. dispune de:


- personal calificat cu certificare internă finală, sudori autorizaţi pentru diferite procedee de sudură,
instalatori autorizaţi în lucrări de gaze cu diferite grade, inclusiv IT;
- cele mai moderne utilaje, unele unicat în România;
- laboratoare de încercări nedistructive;
- aparate de sudură pentru polietilenă şi oţel (invertoare, aparate cu motor termic şi convertizoare)
- utilaje pentru săpat şanţuri, lansat conducte, pentru probele hidraulice şi de aer;
- o bogată experienţă acumulată de-a lungul multor ani de activitate.

Depozite de ţiţei
În depozite se colectează şi tratează încontinuu ţiţeiul, prin
pompare directă către secţiile de producţie (unitaţi de separare şi
tratare a ţiţeiului), permitându-se, de asemenea, măsurarea
producţiei, stocarea şi procesarea datelor.
Facilităţile de stocare includ rezervoare de titei şi apa de
formare, precum şi rezervoare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, unităţi sociale, cu spatii pentru
birouri, vestiare, dusuri, etc
Rampa de încărcare a produselor petroliere în vagoane de cale ferată

24
Aceste staţii asigură încărcarea/descărcarea produselor petroliere în/din vagoane-cisternă, cu capacităţi
conforme cu solicitările clienţilor.
În conformitate cu standardele europene, acest echipament include urmatoarele:

• instalatii de tractat vagoane;


• sistem de blocat vagoane;
• sistem electronic de cântărire;
• platforma de cântărire;
• celule de sarcină;
• operator terminal;
• calculator de proces pentru controlul centralizat al platformei şi administrarea documentelor de
recepţie/livrare;
• braţe duble de încarcare gaze lichefiate;
• sistem de recuperare a vaporilor;
• sistem de control nivel cisternă;
• sistem de descărcare sarcini electrice;
• cabluri de conectare;
• alte sisteme şi echipamente pentru garantarea functionării sistemului în condiţiile de siguranţa
considerate necesare.

Staţii de distribuţie produse petroliere


S.C. PSV COMPANY S.A. construieşte, repară şi întreţine
staţii de distribuţie:

A. Construcţie

• zona de depozitare a produselor petroliere (benzină, motorină, GPL), inclusiv: rezervoare orizontale
cu pereti dubli, îngropate (inclusiv protecţie anticorozivă şi lucrări metalice), cu conducte de umplere
prevăzute cu limitator de umplere şi conducte de descarcare separate pentru produs şi pentru apă;
• zona de desfacere a carburanţilor, formată din pompe multi-produs (3-4 produse), precum şi din
pompe cu debit mărit (1-2 produse):
• clădire administrativ-comercială;
25
• copertina de protecţie pentru pompele de distribuţie carburanţi;
• platforma de acces.

B. Instalaţii

• reţea ecologică de canalizare;


• fosă septică;
• bazin de colectare;
• centrală termică, instalatii interioare de încălzire, climatizare şi ventilatie;
• reţea apă potabilă şi instalatii sanitare;
• alimentare cu energie electrică (instalaţii electrice, instalaţii de iluminat interior, instalaţii de
iluminat pentru copertină, iluminat exterior şi semnalizare luminoasă);
• sistem de supraveghere video şi anti-efractie;
• sistem de stingere a incendiilor.

De asemenea, S.C. PSV COMPANY S.A. poate livra staţii transportabile pentru distribuţia produselor
petroliere (1 produs x 20 m3, 2 produse x 10 m3).

Staţii distribuţie carburanţi


S.C. PSV COMPANY S.A. a realizat şi continuă să realizeze proiecte "la cheie" pentru staţii de
distribuţie şi depozite de produse petroliere, atât pentru S.C. PETROM S.A., cât şi pentru LUKOIL, OMV
sau mici întreprinzători privaţi. Astfel, s-au realizat următoarele:

• staţia PECO nr. 2 Târgovişte


• staţia PECO nr. 4 Pucioasa
• staţia PECO nr. 12 Târgovişte
• staţia PECO nr. 1 Răzvad
• staţia PECO nr. 15 Voineşti
• staţia PECO Vinga
• staţia PECO nr. 4 Bicaz
• staţia PECO Viişoara
• staţia PECO nr. 2 Făget
• staţia PECO Dărmăneşti
• staţia PECO Pătârlagele
• staţia PECO Brezoi

26
• staţia PECO nr. 9 Moineşti
• staţia PECO nr. 16 Bacău
• staţia PECO nr. 2 Bacău
• staţia OMV Slatina
• extinderea depozitului LukOil - Mihăileşti-Vâlcea
• alte staţii de distribuţie pentru mici întreprinzători privaţi.

De asemenea, S.C. PSV COMPANY S.A. executa operaţiuni de întreţinere, în baza acordurilor-cadru,
pentru întreaga reţea de staţii de distribuţie şi depozitare a sucursalelor PECO şi COMPETROL din cadrul
S.C. PETROM S.A.
S.C. PSV COMPANY S.A. oferă asistenţă tehnică, servicii de reparaţie şi modernizare pentru întreaga
gamă de echipamente din cadrul staţiilor de distribuţie şi al depozitelor.

Activităţi de foraj, probe pentru producţie, intervenţii, reparaţii capitale, operaţiuni speciale la
sonde
S.C. PSV COMPANY S.A. Bucureşti execută lucrări de foraj pâna la 1500m, probe de producţie,
reparaţii capitale pentru repunerea în producţie a sondelor cu adâncimea
de pâna la 5000m precum şi operaţii speciale la sonde ce cuprind lucrări
de :
- împachetări,
- cimentări,
- fisurări hidraulice,
- acidizări,
- tratamente tensioactive, etc.

Direcţia de foraj, PP-RK şi operaţii speciale dispune de personal


calificat de specialitate organizat în formaţii de lucru şi are in dotare o
gama larga de instalaţii şi utilaje scule şi dispozitive ce satisfac toate
standardele cerute de beneficiar:
-Instalaţii P-80 ;
- Instalaţii TW- 40 (motor Caterpillar şi transmisie Allison);
- I.C-5 ;
- Trolii autotransportabile pe şenile ;

27
- Trolii autotransportabile pe pneuri :
- A.C.F-uri ;
- Containere;
- Cisterne.

Descrierea operatiunilor
a. Forajul constă în ansamblul de lucrări şi operaţii executate în vederea realizării unei constructii
(sonda) stabile şi consolidate, care să permită exploatarea în siguranţă a formaţiunilor geologice productive
şi a pânzelor freatice (puţuri apă).

b. Proba de producţie reprezinta punerea în comunicaţie directă a stratului cu gaura de sondă şi


cuprinde operaţiile de: pistonat, dislocuire cu N2 şi CO2 pregătirea sondei pentru perforare, etc.

c. Reparaţiile capitale sunt operaţii complexe ce se execută în vederea repunerii în funcţiune a


sondelor care au încetat să mai producă datorită dificultăţilor care au apărut în sistemul de curgere a
fluidelor din stratul productiv în gaura de sondă. Lucrările de remediere a unor defecţiuni apărute la gaura
de sondă cuprind operaţiile de: resăpări sonde, detubare, curăţire dopuri nisip, remedieri etansări coloană,
reparaţii de coloane, instrumentaţii pentru recuperarea materialului tubular rămas în sondă ( tubing, tije
pompare), omoriri, dezgheţări sonde,etc.

d. Operaţii speciale la sonde sunt operaţii tehnice şi de stimulare a sondelor ce constau în lucrări de :
împachetări, cimentări, fisurări hidraulice, acidizări, tratamente tensioactive, etc.

Activităţile efectuate sunt certificate ISO 9001-2001.

Una din activităţile de baza ale PSV COMPANY SA este aceea de foraj, probe pentru producţie,
intervenţii, reparaţii capitale si operaţii speciale la sonde cu utilaje specializate,în realizarea cărora
antrenează o forţă de munca de peste 5.500 specialişti, experienţa lor şi dotările necesare.

Dintre acestea, un serviciu important oferit de PSV COMPANY este cel de intervenţie ce contribuie
în mod direct la menţinerea eficienţei exploatărilor de zăcământ, mai ales în cazul rezervoarelor în declin.
Ea are ca scop concret:

− readucerea sondelor cu productie scăzută, la un moment dat, la productia normală;

28
− repunerea sondelor în funcţiune, atunci când din diferite cauze apărute în mod accidental, ele
nu mai produc.

Obiectivul principal al Direcţiei Intervenţie este repornirea cât mai rapidă a sondelor în condiţii de
securitate maximă şi cu cheltuieli minime.

Principalele tipuri de lucrări efectuate în cadrul activităţii de intervenţie la sonde sunt:

− înlocuirea pompelor de fund şi a echipamentului de adâncime şi suprafată al sondelor;

− rezolvarea desurubărilor sau ruperilor ţevilor de extracţie;

− rezolvarea deşurubărilor sau ruperilor prăjinilor de pompare;

− schimbarea sistemului de exploatare al sondelor;

− echiparea sondelor cu pompe elicoidale;

− curătiri si perforări;

− spălări de sonde.
Pentru prestarea acestor tipuri de lucrări, Direcţia Intervenţii Sonde dispune de formaţii de lucru care
utilizează instalaţii şi dispozitive specifice şi care îşi desfaşoară activitatea pe toată durata zilei. Fiecare
formaţie are patru echipe de lucru. Fiecare echipa este compusă din patru membri: un sondor sef, un sondor
podar şi doi sondori.Activitatea formaţiei de intervenţie este coordonată de catre un conducator de formaţie,
maistru, sau inginer specializat în astfel de lucrări.

Instalaţiile de lucru utilizate de către formaţiile de lucru sunt:

− instalaţii IC5, cu acţionare termică sau electrică-instalaţie de ridicat pe pneuri ce are o sarcină la
cârlig de 28 tf şi o viteză ridicată de deplasare de la o sonda la alta;

− instalaţii P20 – instalaţie de ridicat pe pneuri ce are o sarcină la cârlig de 20 tf şi o viteză de


deplasare asemănătoare cu IC5-ul;

29
− troliu pe şenile – folosit pentru lucrările ce se efectuează la sondele dotate cu turle sau masturi de
productie;

− trolii pe pneuri (tip AM 10 şi TP7.5) - folosite pentru lucrările ce se efectuează la sondele dotate
cu turle sau masturi dar cu viteză ridicată de deplasare.

Fiecare formatie de lucru este dotata cu un set complet de utilaje, scule şi dispozitive, care în functie
de specificul intervenţiei satisface toate standardele cerute de catre beneficiar în comanda de lucru. Directia
Intervenţii Sonde are la nivelul sectoarelor de lucru şi sucursalelor, ingineri specialisti ce se ocupa de
implementarea în desfasurarea activitatii a normelor de prevenire a erupţiilor, norme de tehnică a securitaţii
muncii, PSI şi mediu, precum şi cele de siguranţa în exploatare; dotarea cu scule şi materiale, instruirea
personalului, întreţinerea sculelor, dispozitivelor şi utilajelor, a instalaţiilor de lucru şi de prevenire a
erupţiilor.

Datorită naturii sale, activitatea de intervenţie joacă un rol important în întretinerea sistemului de
petrol şi gaze din România. Serviciile prestate de catre PSV COMPANY asigură buna desfăsurare a
activitatii de exploatare şi fac parte integrantă din oferta pe termen lung a companiei.

Construcţii

Constructii industriale
PSV COMPANY S.A. execută:
- rezervoare cu membrană flotantă pentru depozitare benzină;
- rezervoare pentru depozitare motorină; - repararea capitală a
rezervoarelor pentru benzină cu capacitate de 1.000 m3 şi alte capacităţi;
- case pentru pompe produse petroliere;
- retele exterioare de conducte pentru transportul produselor între
depozitele rafinărieie şi rezervoare;
- sistem de stingere a incendiilor care cuprind casa de pompe şi reţele de hidranţi de apă şi de spumă;
- sistem de detecţie şi transmitere la distanţă a datelor (PSI, telefonie, reţele de computere);
- post TRAFO şi cabluri de transmisie de curent electric;
- staţii energetice de cogenerare;
- rampe de încărcare a produselor peroliere în vagoane de cale ferată;
- instalaţii de obţinere a TAME (Terţiar – Amil – Metil – Eter);
- staţii de distribuţie a produselor petroliere, fixe şi mobile.

30
Construcţii de drumuri
Activităţile PSV COMPANY S.A. includ lucrări de construcţie şi
amenajare de drumuri judeţene şi de interes national, de drumuri
comunale, petroliere şi forestiere, precum şi de platforme pentru
montajul instalaţiilor complexe, de "lucrări de artă" ca parapete, poduri,
rigole, subtraversari şi alte lucrări de acest fel. Executarea acestei
categorii de lucrări a început cu amenajarea, consolidarea şi reparaţia
drumurilor şi platformelor de acces la sonde, răspunzând cerinţelor de
modernizare şi de extindere a activităţii de extracţie a petrolului.

PSV COMPANY S.A. şi-a dezvoltat activitatea de construcţii de


drumuri în concordanţă cu politica generală de integrare în Uniunea
Europeană, având în vedere necesitatea modernizării infrastructurii de transport din România şi conectarea
la reţeaua de transport rutier european.

Pentru atingera acestui obiectiv PSV COMPANY S.A. dispune de personal tehnic de înaltă calificare
şi de utilaje şi echipamente moderne.

Personalul tehnic cuprinde specialişti atestaţi de către autorităţile române abilitate, capabili să
finalizeze proiecte complete (EPC).

Capacitatea tehnică a PSV COMPANY S.A. de a executa lucrări de drumuri calitativ şi în


termen este demonstrată de dotarea parcului sau de utilaje de construcţii, care cuprinde:
- 70 autogredere,
- 80 buldozere,
- 30 vibrocompactoare,
- 40 încărcătoare frontale,
- 10 autobetoniere,
- 3 staţii de preparare a betonului,
- 260 autobasculante de diferite capacităţi (8 – 20 tone),
- precum şi utilaje necesare realizării stratului asfaltic (staţii de asfalt mobile,repartizoare de asfalt, cilindrii
compresor echipaţi cu instalaţii auxiliare, instalaţii pentru reciclat asfalt).

31
Utilajele din dotare permit societăţii să lucreze concomitent la cel puţin 3 puncte de lucru şi să execute
concomitent lucrări de asfaltare.

Societatea are, de asemenea, capacităţi de producţie pentru relizarea elementelor prefabricate din beton
(rigole, borduri, tuburi prefabricate, dale de diferite dimensiuni, elemente pentru poduri, etc.), necesare
pentru realizarea de lucrări auxiliare aferente activităţii de construcţii drumuri.

Servicii
Servicii de transport
PSV COMPANY are în obiectul de activitate şi prestări servicii de transport. Prin dotarea pe care o
detine, peste 3500 de autovehicule si utilaje de construcţii de mare capacitatate, societatea efectuează
transporturi de persoane şi mărfuri, transporturi agabaritice şi transporturi de marfuri periculoase în baza
licenţei de transport şi a celor de execuţie eliberate de către Ministerul Transporturilor .

Aceste transporturi sunt efectuate atât în interes propriu, cât şi pentru terţi, în marea majoritate fiind
servicii puse la dispoziţia activitaţii de extracţie a petrolului şi gazelor naturale din cadrul OMV - PETROM
S.A.

Structura parcului auto (principalele categorii):

- Autocamioane: 253 buc.


- Autobuze: 57 buc.
- Automibile mixte: 263 buc.
- Autodube transport persoane : 142 buc.
- Autospeciale L.E.A : 305 buc.
- Autobasculante : 169 buc.
- Autocisterne : 174 buc.
- Autovidanje : 162 buc.
- Autotractoare : 60 buc.
- Buldoexcavatoare : 78 buc.
- Buldozere : 179 buc.
- Cilindri compactor : 22 buc.
- Excavatoare : 60 buc.
- Săpător sant : 12 buc.
32
- Lansator conducte : 17 buc.
- Trailer 40 t : 44 buc.
- Tractoare rutiere : 508 buc.

De asemenea PSV COMPANY Bucureşti are în patrimoniu un numar de 28 ateliere de reparaţii auto şi
6 statii de inspecţie tehnica, autorizate toate de catre Registrul Auto Roman, ce asigura în totalitate
mentenanţa atât a parcului propriu de autovehicule şi utilaje de construcţii, cât şi a utilajelor specifice
industriei de petrol şi gaze apartinând O.M.V. –Petrom.

Alte servicii
Echipa PSV COMPANY S.A. execută construcţii edilitare,
civile şi industriale „la cheie”, reparaţii capitale şi modernizări
clădiri, drumuri, precum şi foraje puţuri apă.
Capacitatea tehnică a PSV COMPANY S.A. de a executa lucrări
de drumuri calitativ şi în termen este demonstrată de dotarea parcului
sau de utilaje de construcţii, care cuprinde:
- 70 autogredere,
- 80 buldozere,
- 30 vibrocompactoare,
- 40 încărcătoare frontale,
- 10 autobetoniere,
- 3 staţii de preparare a betonului,
- 260 autobasculante de diferite capacităţi (8 – 20 tone),
precum şi utilaje necesare realizării stratului asfaltic (staţii de asfalt mobile, repartizoare de asfalt, cilindrii
compresor echipaţi cu instalaţii auxiliare, instalaţii pentru reciclat asfalt).
Utilajele din dotare permit societăţii să lucreze concomitent la cel puţin 3 puncte de lucru şi să execute
concomitent lucrări de asfaltare.

33
3.1.3. Resursele umane ale PSV COMPANY SA

Marketingul intern ne pune în fata unei abordari strategice si este strâns legat de managementul resurselor
umane. Efectul intern este valorificarea superioara a capitalului uman si intelectual al organizatiei si
cresterea motivatiei angajatilor. Exista si un efect extern, vizibil, în special acolo unde angajatii sunt cei care
"livreaza" promisiunea marcii si dau personalitate acesteia (în servicii, de exemplu). Nu în ultimul rând,
marketingul intern creeaza un avantaj greu de copiat.

Am avut ocazia sa pun intrebarea "ce întelegi prin marketing intern" unui grup de specialisti în
marketing, persoane care studiaza si activeaza cu succes în acest domeniu la noi în tara. Rar am primit
definitia ca marketingul intern este marketingul care are ca focus publicul intern al companiei. Cele mai
dese raspunsuri au fost: resurse umane, cultura organizationala, comunicare organizationala, motivare,
leadership, management, organizarea firmei, etc. Ceea ce reiese este faptul ca specialistii în marketing
identifica marketingul intern în cea mai mare parte cu domenii specifice ale managementului organizatiei.
Asa ca este inspirat, ca specialisti in marketing, sa ne îndreptam interesul spre aceste domenii ale
managementului general si al resurselor umane.

Concluzia evidenta ce reiese ar putea fi exprimata prin definirea marketingului intern ca fiind managementul
comunicarii organizationale.

O idee centrala a filozofiei companiei este faptul ca PSV COMPANY considera ca bunul cel mai
de pret il reprezinta proprii angajati, societatea angajandu-se in continua crestere a competentei lor.
Societatea a operat in anul 2007 cu un numar mediu anual de 12.768 persoane specializate pe operatiuni
specifice domeniului de activitate al societatii. Anual, societatea selecteaza personal pentru trimiterea la
cursuri de perfectionare. Reducerea de 1.429 persoane fata de anul 2006 s-a datorat in principal,
concedierilor colective ce au avut loc in luna martie respectiv septembrie 2007.

Odata cu preluarea de catre S.C Petrom SA a unor activitati din cadrul PSV COMPANY SA a fost
preluat aproximativ 74% din numericul de personal astfel au mai ramas un total de 3.425 salariati.
Structura pe categorii de activitati a personalului efectiv la finele lunii mai 2008, se prezinta astfel:
- activitatea TRANSPORTURI 820
- activitatea WORKOWER 25
- activitatea MENTENANTA 656

34
- activitatea CONSTRUCTII MONTAJ 944
- alte activitati 980

PSV COMPANY a pus accent pe promovarea unei ehipe manageriale tinere si competente, capabila
sa armonizeze experienta acumulata cu adaptibilitatea la mediul concurential. Astfel compania vizeaza
imbunatatirea performantei propriilor angajati prin cursuri de specializare si de perfectionare, de formare
profesionala.
Eroii PSV COMPANY sunt reprezentantii conducerii executive a societatii, in frunte cu D-l Gheorghe
Supeala , Director General Executiv impreuna cu D-l Gabriel POPESCU, Director Comercial si D-na Zizi
Anagnastopol, Director Economic, acestia au facilitat stabilirea de contacte cu parteneri din Kazakhstan,
Asia Centrala, Federatia Rusa si CSI precum si din alte zone ale lumii.
O alta categorie de eroi sunt si salariatii firmei care duc la bun sfarsit lucrarile si executa serviciile din
domeniul de activitate al firmei in conditii de risc asigurand eficienta si
inalta calitate a acestora.

Succesul companiei Petromservice se datoreaza in cea mai mare


parte angajatilor sai care isi demonsteaza aptitudinile si interesul pentru
ascensiunea companiei prin profesionalism si devotament, acestea fiind
rasplatite de catre companie oferindu-le angajatilor numeroase beneficii.

Structura organizatorică poate fi caracterizată prin: posturi/ locuri


de muncă, sfera de autoritate a managerilor, departamente, niveluri ierarhice, relaţii interumane.
Nivelurile ierarhice sunt determinate de poziţiile succesive pe care le au faţă de şeful executiv al
firmei, managerii diferitelor detartamente de muncă, pe aceeaşi linie ierarhică.

Organizarea este un proces de diviziune a muncii, de precizare a responsabilităţii şi autorităţii.Aceasta


constă în gruparea activităţilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor firmei şi atribuirea fiecărei grupe
unui manager,care are autoritatea necesară pentru orientarea, antrenarea şi coordonarea oanenilor care
realizează activităţile specifice firmei.
A organiza activitatea unei firme înseamnă a realiza o diviziune a muncii, atât pe plan vertical cât şi pe
plan orizontal.

35
Pricipiile organizării care vizează autoritatea şi care se regăsesc în desfăşurarea activităţii la S.C.
PSV COMPANY S.A. sunt:
• principiul delegării autorităţii - astfel deciziile pot fi luate şi la nivelul directorilor zonali sau a
sefilor sectiilor de productie: sondori sefi, maistri etc, unde este cazul;
• principiul universalităţii responsabilităţii - de la sondori până la directorul general al companiei;
• principiul corespondenţei dintre autoritate şi responsabilitate - responsabilitatea nu poate fi mai
mare sau mai mică decât autoritatea delegată;
• principiul unicităţii relaţiei de autoritate - cu cât sunt mai bine delimitate relaţiile dintre manageri
şi subordonaţi, cu atât mai mult se reduce riscul apariţiei discuţiilor contradictorii iar responsabilitatea
individuală faţă de rezultate este mai puternică;
• principiul nivelului de adoptare a deciziilor - fiecare nivel decizional trebuie să-şi implinească
sarcinile care îi revin, respectând ierarhia.

În cadrul departamentării firmei PSV COMPANY se aplică:


• principiul echilibrului - asigură echilibrul între obiective, misiune şi responsabilităţile managerilor;
• principiul flexibilitatii – PSV COMPANY SA are un grad ridicat de adaptabilitate, fiind
principalul furnizor de servicii upstream şi downstream pentru industria de petrol şi gaze, în S-E Europei.
principiul facilităţilor - sistemul de specializare şi de perfecţionare, de formare profesională
motivează angajaţii contribuind la cresterea sentimentului de apartenentă autentică la organizatie, precum şi
la implicarea reală a personalului în atingerea obiectivelor strategice ale SC PSV COMPANY S.A. Astfel
loialitatea salariaţilor se poate îmbunătaţi.

Consiliul de administratie al S.C. PSV COMPANY SA


SORIN MIHAI
IOAN BOHALTEANU
GRAZIANO RAICOVICH
GHEORGHE SUPEALA
BOGDAN RADU NEGRUTZI

Mediul de afaceri în care activeaza întreprinderile este plin de neprevazut, daca tinem seama de faptul
ca cei mai multi factori ce îl definesc scapa controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie sa se
astepte întotdeauna la numeroase obstacole mai ales de natura tehnica si manageriala carora trebuie sa le
faca fata pentru a supravietui si a prospera. De aceea, analiza mediului de marketing trebuie sa constituie o
preocupare permanenta a echipei manageriale, întrucât aceasta îsi asigura o baza de date actualizata si o
pune în alerta fata de tendintele ce se manifesta.

36
Atitudinea managerilor are un rol vital în crearea unui climat organizational, care sa permita cunoasterea
mediului de afaceri în prezent si viitor, precum si adoptarea unor actiuni concrete care sa contribuie la
valorificarea situatiilor favorabile si la prevenirea unor consecinte negative.
Managerii care accepta în mod pasiv situatia mediului de marketing, fara a încerca sa o schimbe, vor
reactiona prin strategii de adaptare, cei care considera ca prin unele actiuni pot influenta mediul, adopta o
strategie activa, o strategie de management a mediului (Carl P. Zeithaml, Valerie A. Zeithaml “Environment
management : revising the marketing perspective”, Journal of Marketing primavara 1984, p.46-53) prin care
îsi propune sa initieze masuri de influentare a publicului, a legislatiei, a comportamentului consumatorilor
etc.

Misiunea firmei

• Misiunea noastra este de a furniza produse si servicii care sa satisfaca cerintele Clientilor nostri si a
celorlate parti interesate privind mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, aplicand prevederile legale si
necesare.

Viziunea noastra privind abordarea si indeplinirea acestei misiuni este:


"Sa dezvoltam cultura organizationala pentru calitate, protectia
mediului, a sanatatii si securitatii ocupationale."

Obiectivele şi strategiile firmei


Obiectivele noastre pentru care ne angajam in acest scop sunt:

• Operarea unui sistem integrat de management conform ISO


9001, API Spec Q1, ISO 14001 si OHSAS 18001, care sa permita
obtinerea si mentinerea recunoasterilor necesare, inclusiv a autorizatiilor
legale.

37
• Reducerea reclamatiilor si accidentelor/incidentelor privind calitatea, mediul, sanatatea si
securitatea.
• Obtinerea de aprecieri pozitive din partea Clientilor privind performantele calitative ale produselor si
serviciilor noastre, respectiv impactul acestora asupra mediului si sanatatii si securitatii.
• Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat.
• Identificarea si aducerea/pastrarea in limite acceptabile a riscurilor de poluare, accidente si boli.

Caile de actiune pentru indeplinirea acestor obiective sunt:

• Dezvoltarea si mentinerea de fluxuri de proces, proceduri, obiective, indicatori si tinte, atat la nivel
general, cat si la nivelul sucursalelor si compartimentelor, pe baza impacturilor si factorilor de risc
identificati.
• Implicarea si asumarea directa, de catre fiecare functie de conducere, a cerintelor si
responsabilitatilor de management integrat, respectiv dezvoltarea si administrarea directa a proceselor,
documentatiilor si inregistrarilor necesare.
• Informarea si constientizarea intregului personal privind importanta asumarii si indeplinirii
atributiilor si obiectivelor individuale privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala.
• Auditarea interna sistematica, monitorizarea lunara a indicatorilor, analizarea periodica a eficacitatii
sistemului, inclusiv a politicii si obiectivelor , respectiv dezvoltarea programelor si actiunilor necesare.

Obiectivul principal al Direcţiei Intervenţie este repornirea cât mai rapidă a sondelor în condiţii de
securitate maximă şi cu cheltuieli minime.

3.1.5. Planificarea strategică: corelaţie între obiective strategice, analiza SWOT,


strategia concurentială şi cea corporativă
PSV COMPANY isi propune pe viitor extinderea activitatii de servicii upstream si castigarea de noi
clienti in zonele care dispun de resurse energetice considerabile din Asia Centrala, Siria, Egipt, Sudan,
Algeria si Africa de Vest.
PSV COMPANY continuă să-şi consolideze prezenţa pe pieţele
internaţionale, în special în zonele bogate în resurse energetice.
PSV COMPANY a finalizat construcţia a două rezervoare de
colectare şi livrare a benzinei, pentru compania siriană General Company
of Homs Oil Refinery.
38
Acestea au o capacitate de 5.000 de m3 fiecare şi au fost construite în totalitate de către companie,
împreună cu toate instalaţiile aferente, inclusiv reţeaua de conducte necesară pentru conectarea noilor
rezervoare la reţeaua existentă iniţial. Ministrul Petrolului şi al Resurselor Minerale, din Siria, domnul
Sufian Al-Alao a inaugurat noile capacităţi, pe data de 9 aprilie 2006.

De asemenea, contribuţia companiei la dezvoltarea rafinăriei siriene s-a


materializat prin construirea reţelei de canalizare, a drumurilor de acces
şi a sistemului de combatere a incendiilor; facilităţi aferente extinderii
dobândite de rafinărie prin această lucrare

PSV COMPANY urmareste cu perseverenta sa se implice în proiecte majore în domeniul


constructiilor industriale, restaurărilor si constructiilor civile, ofera servicii precum modernizarea si
repararea drumurilor si soselelor, refacerea aprovizionarii cu apa, forarea de puturi pentru apa.
PSV COMPANY isi propune de asemenea si realizarea unui "Program de dezvoltare a aptitudinilor
manageriale" destinat conducatorilor de compartimente pentru familiarizarea acestora cu cele mai moderne
tehnici si metode de conducere. Pe termen lung se are in vedere posibilitatea crearii, in conditiile legii, a
unui centru propriu de formare profesionala sau, cel putin, formarea unui nucleu de lectori specializati din
cadrul companiei.
Deasemenea se contina implementarera structurii informatice ERP atat pe parte economica cat si de
productie, colaborarea cu firma de implementare- Romsoft fiind completata cu cea de la Oracle Romania,
pentru a accelera si imbunatati functionarea noului sistem informatic integrat.

Analiza SWOT
Puncte tari
• o vasta experienta profesionala,

• s-a impus atat pe piata de profil din Romania, cat si pe cea din strainatate.

• performanta produselor si serviciilor asigurate de societate este demonstrate si de obtinerea


certificatelor de calitate ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 si 1997 si OHSAS/18001/1999.

• Compania a obtinut:

- locul I in Topul Firmelor pe sectorul 1 in anul 2003,


- locul I in Topul Firmelor din municipiul Bucuresti in industrie in anul 2003,
39
- locul I in Topul National al Firmelor in 2005,

- numeroase premii si distinctii in cadrul diverselor expozitii si targuri de profil la care a


participat.

- Locul 8 in topul celor mai performante companii din Romania in 2006

• O bună răspândire în teritoriu

• Consolidarea prezenţei pe pieţele internaţionale, în special în zonele bogate în resurse energetice.

• compania a realizat contacte cu marile companii din industria petrolului si a gazelor naturale,
companii precum Stroytransgaz, Lukoil.

Puncte slabe
• Scaderea cifrei de afaceri in ultimii ani

• Resursele limitate de petrol

Oportunităţi
• Extinderea activitatii de servicii upstream si castigarea de noi clienti in zonele care dispun de
resurse energetice considerabile din Asia Centrala, Siria, Egipt, Sudan, Algeria si Africa de
Vest.

• compania a initiat si deruleaza o colaborare cu companiile canadiene Staynor Response


Services Ltd si Aqua Guard Spill Response Inc. Scopul principal este organizarea unor echipe
de interventie pentru situatii accidentale de poluare, constituite din personal al PSV
COMPANY S.A.

Ameninţări
• OMV reduce comenzile catre PSV COMPANY : grupul petrolier OMV Petrom a modificat
contractul cu PSV COMPANY, cel mai mare furnizor de servicii al sau si a rascumparat pachetele
majoritare de actiuni ale societatilor de reparatii si intretinere constituite in jurul celor doua
rafinarii, Arpechim si Petrobrazi.Acest fapt a dus la scaderea cu 20 milioane euro din contractele
cu Petrom-OMV fata de anul anterior si cu 63 milioane euro mai putin decat in 2006, precum si o
reducere substantiala a numarului de angajati.

• Reducerea personalului a dus la nemultumiri in randul salariatilor .

40
• Concurenta dura in industria petrolului, cu precadere cea din Orientul Mijlociu si Apropiat

3.2. Cultura organizaţională

3.2. Sistemul de valori al organizatiei


În numai sase ani de la formare, compania a reuşit însă să se constituie ca o societate de sine
stătătoare, cu propria sa filosofie şi propria sa cultură organizaţională. Societatea a pus accent pe
promovarea unei echipe manageriale tinere si competente, capabilă să armonizeze experienţa acumulată cu
adaptabilitatea la noul mediu concurenţial
Tradiţiile, valorile, conceptele şi atitudinile care constituie contextul a tot ceea ce se face şi se gândeşte
în cadrul unei organizaţii au fost adoptate şi sunt întreţinute de întreaga echipă PSV COMPANY de
manageri şi de subalterni.
O idee centrală a filozofiei companiei este faptul că PSV COMPANY consideră că bunul cel mai de preţ îl
reprezintă proprii angajaţi, societatea angajându-se în continuă crestere a competentei lor.

Valorile noastre pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:

• Tradiţia.

PSV COMPANY SA a preluat şi integrat know-how-ul multor decenii de tradiţie din industria de
petrol şi gaze românească.

• Deschiderea.

PSV COMPANY promoveaza transparenta si eficienta precum si deschiderea spre nou, spre calitate,
performanta, spre inovatie.

• Devotamentul.

Sentimentul de apartenenta autentica la organizatie, la implicarea reala a personalului in atingerea


obiectivelor strategice ale SC PSV COMPANY S.A. este asigurat de politica de motivare a personalului

41
• Competenţa.

O idee centrala a filozofiei companiei este faptul ca PSV COMPANY considera ca bunul cel mai de
pret il reprezinta proprii angajati, societatea angajandu-se in continua crestere a competentei lor.
Se are in vedere o dezvoltare a formelor de perfectionare in cadrul SC PSV COMPANY S.A., atat
prin metodele clasice (cursuri, seminarii) cat si prin invatamantul la distanta sau implicarea activa a
conducatorilor de compartimente in instruirea personalului din subordine (pregatire la locul de munca).

• Performanţa.

Performanţa produselor şi serviciilor asigurate de PSV COMPANY S.A. este demonstrată de obţinerea
certificatelor de calitate ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 1996 şi 1997 şi OHSAS / 18001 / 1999.etică a fost
restructurată sub denumirea de PETROSERV

PSV COMPANY vizeaza imbunatatirea performantei propriilor angajati prin cursuri de specializare si
de perfectionare, de formare profesionala. Prin aceste cursuri compania urmareste sa aiba oameni mai bine
pregatiti pentru a valorifica experienta si potentialul fiecaruia, permitandu-le astfel salariatilor sa participe la
relizarea succesului societatii.
Mergand pe aceeasi linie a sustinerii performantei angajatilor PSV COMPANY dar si a valorificarii
potentialului fiecaruia, un element esential al strategiei de personal este motivarea profesionala.

In vederea atingerii acestui obiectiv se au in vedere:


- crearea unui mediu de recompensare pentru realizarile obtinute;
- cresterea oportunitatilor de promovare prin adaugarea unor noi criterii de promovare la cele clasice
(vechimea in munca, experienta etc), ca de exemplu dorinta permanenta de perfectionare si de concretizarea
acesteia prin diverse forme de pregatire;
- accentuarea individualizarii si a valorizarii muncii, stabilirea clara a sarcinilor de serviciu si recunoasterea
performantelor in functie de acestea.

42
3.2.2. Prezentarea elementelor vizibile ale culturii si a relatiilor existente intre
acestea si sistemul de valori

Simbolurile

Sigla PSV COMPANY integreaza experienţa multor decenii din industria romanească de petrol şi
gaze.
Culorile ce apar in emblema firmei sunt reprezentative industriei petroliere traditionale romanesti
identificandu-se cu culorile draperului datorita faptului ca PSV COMPANY a aparut initial ca ramura a
companiei de stat Petrom, care dupa privatizare ii devine partener constant.
Design-ul emblemei lanseaza un mesaj de incredere clientilor si partenerilor prin semnificatia
culorilor, denotand atat patriotism, curaj, devotament, cat si pastrarea credintelor societatii si a oamenilor ce
o reprezinta. Astfel actioneaza si in procesele, lucrarile, aliantele, contractele de parteneriat, intr-un cuvant,
in actiunile lor. Demnitatea este una din premisele pe care se fundamenteaza moto-urile firmei,
evidentiindu-se, in prealabil, in emblema societatii.
Un simbol al apartenenţei la companie sunt si costumatiile personalului executant compus din salopeta
albastra, precum si din castile de protectie inscriptionate cu sigla PSV COMPANY.
Sloganuri

„PETROMSERVICE sustine performanta”. Performanţa produselor şi serviciilor asigurate de PSV


COMPANY S.A. este demonstrată de obţinerea certificatelor de calitate ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 1996
şi 1997 şi OHSAS / 18001 / 1999.etică a fost restructurată sub denumirea de PETROSERVICE.

43
3.4. Obiectivele si strategiile firmei

Strategia grupului de firme PSV COMPANY SA

In contextul mediului de afaceri al firmelor din cadrul PSV COMPANY SA, strategia de dezvoltare a
grupului pentru perioada 2008-2013 cuprinde urmatoarele optiuni strategice:
• Diversificarea portofoliului de afaceri pentru reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor de
afaceri existente pe piata interna;
Retinerea in portofoliul grupului a afacerilor care genereaza o rentabilitate superioara mediei sectorului
in care opereaza.
• Un control mai bun asupra afacerilor din portofoliul grupului prin segmenatrea afacerilor pe
industrii, elaborarea de planuri strategice pentru fiecare linie/ segment de afaceri;
• Furnizarea de servicii specializate catre segmentele de afaceri din nportofoliu;
• Valorificarea sinergiilor dintre segmentele de afaceri din portofoliu- brand, costuri de transfer,
alocarea judicioasa a resurselor de dezvoltare intre liniile de afaceri etc;
• Dezvoltarea accelerata a activitatii de constructii, valorificand oportunitaile previzionate pe piata
interna in urmatoarele segmente: infrastructura drumuri, distributii apa si gaze, cladiri rezidentiale,
constructii specifice industriei de petrol si gaze va constitui o prioritate majora pentru PSV SA in
perioada ce urmeaza. In acest sens, principalele directii de management sunt:
- extiderea pe noi piete si diversificarea gamei de sevicii
- imbunatatirea competentelor privind ofertarea lucrarilor
- realizarea de aliante si fuziuni tactice si strategice
- imbunatatirea Managementului Activelor si a Managementului Aprovizionarii conform
cerintelor de proiect
- livrarea la termen, in conditii de calitate si profit estimat a lucrarilor contractate
- dezvoltarea competentelor managementului cunostintelor pentru a asigura imbunatatirea
continua a eficientei operationale, adoptarea de noi tehnologii, etc
- conformarea cu cerintele de mediu, de securitate si sanatate

44
Concluzii

Anul 2007 si inceputul lui 2008 au reprezentat o perioada de intense transformari pentru compania S.C.
PSV COMPANY SA, transformari ce au condus la reorientarea activitatii intregii companii si la o noua
structura organizatorica, adaptata noilor intentii strategice aprobate de AGA si s-a trecut la modelul de
guvernare corporatista a Companiei. S-au definit fluxurile bussines si s-au implementat in cadrul Diviziilor
procedurile si procesele noului model organizational aprobat.
Existenta unei oferte de cumparare din portofoliul S.C. PSV COMPANY SA care nu prezentau
oportunitati majore de dezvoltare pe termen lung, respectiv : workover, mentenanta, foraj si transport pentru
industria de petrol a determinat actionarii societatii sa hotarasca in anul 2007 vanzarea acestora,
concomitent cu adoptarea unei strategii noi de dezvoltare, in stransa corelare cu evolutia de afaceri din
Romania dupa aderarea la Uniunea Europeana.
Astfel, S.C. PSV COMPANY SA si-a focalizat atentia pe activitatea de constructii si complementar, pe
transporturi, ca activitate suport si va continua traditia de aproape un deceniu in constructii, in principal pe
lucrari de amenajari de drumuri, conducte, instalatii electrice, constructii ingineresti vizand instalatii
tehnologice.
Desi compania trece prin momente dificile , drumul pe care il va alege este de a se impune ca un jucator
important pe piata constructiilor din Romania.Integrarea in Uniunea Europeana si cerintele de dezvoltare si
crestere ale nivelului de trai al romanilor sunt premise favorabile pentru atingerea obiectivelor pe care si le
propune.

45
Bibliografie
1. Anghel, Laurentiu Dan Business to Business Marketing, Ed. Uranus, Bucuresti,2005
Petrescu,Eva Cristina

2.Balaure, Virgil Marketing – Editia a II-a revazuta si adaugita, Ed. Uranus, Bucuresti, 2002
Adascalitei, Virgil
Balan, Carmen
Boboc, Stefan
Catoiu, Iacob
Pop, Nicolae Al.
Teodorescu, Nicolae

3.Catoiu, Iacob Cercetari de marketing, Ed. Uranus, Bucuresti, 2002


Balan, Carmen
Popescu, Ioana Cecilia
Orzan, Gheorghe
Veghes, Calin
Danetiu, Tiberiu
Vranceanu, Diana

3. Cetina, Iuliana Marketingul competitiv in sectorul serviciilor, Ed. Teora, Bucuresti, 2001

4. Ionicica, Maria Economia serviciilor.Abordari teoretice si implicatii practice, Ed. Uranus,


Bucuresti 2006
5.Olteanu, Valerica Marketingul serviciilor, Coeditie Marketer-expert, Bucuresti 1994
Cetina, Iuliana

6. Olteanu, Valerica Marketingul serviciilor,Ed. Uranus, Bucuresti,1999

7. Patriche, D. Marketing industrial. Ed. Expert, Bucuresti, 1994

8. Popescu, Ioana Cecilia Comunicarea in marketing, Ed. Uranus, Bucuresti, 2002


9.. www.petromservice.ro

46

S-ar putea să vă placă și