Sunteți pe pagina 1din 10

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
 ‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  ‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘

‘‘‘‘‘
  ‘ ‘‘ ‘

‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘‘‘‘‘
 ‘‘‘

c ‘
‘
‘‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
 ‘ ‘ ‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘

 ‘!"##$ ‘‘


#‘

d ‘
‘
‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ %!‘

&‘‘'‘ ‘"!#‘
(‘)*‘"!#‘%‘
+‘
!#‘‘!‘%‘
,‘')‘"!#‘%#-‘!#‘#)#‘
‘‘!‘ ‘‘%‘
.‘ #*‘

½ ‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘&‘'‘‘"!#‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘%‘ #)‘ !)‘ "!#‘ !‘ ‘ !!)‘ ‘ !'/##‘ ‘
)%*/0‘ !‘ #-‘ ‘ #‘ ‘ ‘ !/%$‘
‘‘%!‘1 #‘!‘%!‘"*#‘#!‘)%*‘
!‘‘‘0‘)*‘-'‘%-#‘
‘‘‘‘‘
!#‘) ‘‘#%‘‘)‘%‘%)'‘'‘ ‘
‘&2(&‘!‘&2(+/'‘")‘‘ )‘"!# ‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ #‘ !‘ !‘ ‘ !#‘ #‘ ##‘ -'/ ‘ ‘
‘ %!‘"*#‘ !‘ 1 #‘ #‘**‘ ‘ $‘ !‘ #‘ ‘
‘ )‘ '‘ ‘ $ ‘ '!‘ #‘ ‘ )‘ )‘ !/%‘ '‘
0‘ !‘ )%*‘ !‘ ')‘ !‘ ‘ #'‘ )‘ #-‘ !‘
0‘%"!#‘
‘‘‘‘‘ -‘ %*‘ !)‘ #!‘ ‘ "‘ % ‘ !‘
!‘ %-#‘ !‘ %$‘ ‘ ‘ %!‘ "*#‘ !‘ 1 #/%‘
$1‘‘!‘%‘ ‘#‘#!‘-"#*‘) ‘
#!‘ #-‘ !‘ !-‘ ")‘ ‘ %#%‘ %‘ ‘
%!‘ "*#‘ !‘ 1 #‘ ‘ #%‘ ‘ #3‘ "#‘ ‘
#‘ !/‘ "‘ ‘ #‘ !‘ -#$‘ ‘ #‘ -"# *‘‘
#!‘#'‘ ‘%!‘"*#‘!‘1 #‘
‘‘‘‘‘0‘%"!#‘!‘0‘!%#/!‘ ‘#‘##$‘
#/#‘# ‘!‘'**‘!$#‘‘$‘#!‘#! ‘
0‘ " ‘ 0#!$‘ "‘ !$#‘ %‘ ‘ #‘ "‘ !‘
"#‘‘"!‘!0‘%"!#‘!‘ '!!#‘!‘‘‘‘
‘%‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ !‘ ‘ ‘ #-‘ ‘ -!#‘ /-'/‘ !!‘ #‘ ‘
%!‘ "*#‘ !‘ 1 #‘ !‘ ‘ !‘ %#%‘ ‘ ")‘
" ‘'‘‘ ‘ *$‘‘!# ‘

G ‘
‘
‘‘‘‘‘ %*‘!‘#!"#‘‘‘)%*‘‘4#!‘")‘!‘'!‘‘
#/# ‘)%*‘)-#‘")‘%!‘‘5 ‘!‘)%*‘‘
-‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ ‘ -‘ %*‘ ")‘ ‘ #‘ ‘ !‘ #‘ ‘
#)‘ *$#!‘!‘#!"#‘‘)%* ‘ #‘!‘ #‘
‘
‘‘‘‘‘‘#‘ #‘))‘
)%*‘ #‘‘
6)%*‘"#/‘
6)%*‘%‘# /‘
6)%*‘%‘#$‘ !/‘
6)%*‘%‘#$‘#)#‘!‘%"!‘-/ ‘
6)%*‘%‘$‘
‘
‘‘‘‘‘‘-5‘ )%*‘ #‘%!‘
6)%*‘%‘!##!/‘
6)%*‘%‘ /‘
6)%*‘%‘-#‘ ‘#!)‘
‘
‘‘‘‘‘‘#‘ #‘‘))‘
‘‘‘‘50‘ ‘#!)‘##*‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6%‘-#‘‘ ‘0/‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6%‘‘-/‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6)%*‘%‘#"‘ ‘"#‘
‘‘‘‘‘-5 %‘"!#‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6!%‘% #/‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6!%‘$*/‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6!%‘% #‘!‘$*/‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6 ‘)%‘
‘‘‘‘‘#50‘$)‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6 ‘)%/‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6 ‘*‘
‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘(‘)*‘"!#‘%‘
‘
‘‘‘‘‘ ‘ ‘ #‘ ")‘ ) ‘ #/%%‘ "!#‘ ‘‘
))-‘ ‘ ‘ ‘ %‘ !‘ ‘ #3!‘ #‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ )‘
)%‘‘ *-‘‘
‘‘‘‘‘‘ )‘ !‘ ‘ #‘ # ‘ #‘ "*‘ %‘ #/)‘ !‘ %‘
 #‘ /)%‘ ‘ %#!‘ ‘ )*‘ "!#/ ‘ !‘ "#‘
!‘ ##%‘ "‘ #‘ 0!‘ ‘ '‘ "!#‘ ‘ ‘
))- ‘ %‘ ‘ #‘ ‘ )‘ ‘ "‘ #!‘ ‘
% #‘ !‘ ‘ -*‘ ‘ #%‘ $!/‘ )‘ ‘

u ‘
‘
!%‘ !‘ ‘ !#)‘ ‘ #‘ /"‘ !‘ -‘ ‘ "‘
!%‘-‘##‘‘%!/‘)"‘!‘‘#% ‘
‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘$*‘ "‘ !%‘#!‘#* ‘#‘-‘
1#‘‘"‘%‘$‘ #‘‘!‘#3-‘
‘‘‘‘‘‘ %%‘ '!‘ "!#‘ ‘ )‘ 0/'!)‘
#)‘!6‘##‘%‘#)‘!%‘#"‘ ‘"#/ %‘
‘ ##*‘ !‘ ‘ )%*‘ ##!‘ ‘ # ‘ ‘ #‘ !!‘
)*‘ )%*‘ #/'- 6!‘ !‘ )‘ ")‘ ‘ ‘
-‘)%*‘
‘‘‘‘‘‘!-‘‘%‘#)/‘‘‘#)#‘!‘)‘
!‘%‘‘%#‘ ‘%#‘!‘#‘#)/#)‘‘ %‘
)!‘‘ ‘‘%)$‘‘ *$‘)!‘‘#$‘#)#‘
‘ # ‘ !)-‘ ")‘ ‘ ‘ ))-‘ ‘ $‘ #‘ ‘ #‘
‘ )#‘ !‘ %#‘ !#/'‘ ‘ --‘ !‘ ")/ # ‘
$‘ !‘ #‘ $/#*‘ !#‘ !‘ #)#‘ !‘ ! ‘
‘!‘))-‘
‘‘‘‘‘ -‘ ##‘ ‘ )"/#‘ ‘ $)‘ !‘ )‘
!#‘ ‘ !‘ ))-*/!"/ #‘ ‘ !‘
))-‘‘ %‘‘$)‘/‘)%‘!‘0%‘!‘‘#‘0‘#‘
"#‘ #3$‘ !‘ %‘ ‘ "‘ ‘ $)‘ #)‘ ‘ ‘ ‘ #‘
#‘!‘
‘‘‘‘‘ -‘ ##‘ ‘ %!‘ /!$#‘ !‘ ‘ #%‘ )%‘
#‘ !#)‘ -*‘ %‘ ‘ )#‘ / #‘
!#‘ ‘ -‘ !-‘ !‘ -‘ %!‘ ‘ !$#‘ ‘ ‘
)‘#‘!‘ !"‘!#‘‘)!#‘ ‘#% ‘‘)!‘
#!‘‘-‘"#‘!‘‘%‘#)‘
‘‘‘‘‘)*‘‘)‘ ‘0‘%‘#"‘ ‘"#‘!‘‘%‘#‘)‘
)%‘‘ )‘‘ )‘"!#0!‘‘)‘ $!‘‘
!‘ ))-‘ ‘ ‘ '‘ #‘ !#‘ )%*‘ %‘ #)‘
!/#‘
/%#‘ ‘ !!)‘ ‘ ‘ )%‘ ‘ ‘ #‘ ‘ #!‘ ‘
!!)‘ ‘ 0‘ ‘ ‘ #!# ‘ !‘ ‘ 0‘ ##!‘ !‘ ‘ ‘‘
#)%-‘ #‘ -#‘ )‘ !‘ #‘ #!‘ ‘ "#‘ ‘
%‘#))6‘##‘ "‘) ‘%‘‘) ‘!‘
 % 6!‘ ‘ #$/‘ -#‘ ‘ " ‘ )*‘ !#‘‘
'‘‘ ‘0‘%‘#"‘ ‘"#/#‘#‘)%‘!‘))-‘
 %‘‘!!)‘#)‘ ‘ ‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘+
!#‘!‘))-‘
‘
‘‘‘‘‘!‘‘)‘)‘ ‘‘%‘‘ %‘) ‘#)/‘/‘
!‘0!‘‘)‘ "‘‘#!‘‘/‘!%#‘‘‘ )‘%‘
!##!‘ "‘ ‘ %$!#‘ )‘ #‘ #‘ !‘ ‘ $'‘ ‘
)%*‘/#‘!‘ )‘‘*‘"‘0)% ‘

D ‘
‘
‘‘‘‘‘ )%‘ ')‘ ‘ ‘ %#%‘ ‘ )%*‘ ‘ $‘ #/%‘ # ‘
‘ '‘ /‘ ‘ #)%‘ ‘ )#‘ )!‘ $‘ "‘ )%*‘ #‘
(78/!‘ %"‘ )%*-‘ %‘ !‘ "‘ !‘ )‘ )‘ #‘ %"‘ ‘
$ ‘ "# ‘ #‘ )‘ )‘ ‘ %‘ ‘ %‘ #/!‘
%$ ‘ ‘ #‘ %‘ #3‘ #‘ $!/‘ !%#‘ ‘ $‘
)*‘ #‘ !‘ ‘ ‘ #! ‘ '‘ /‘ ‘ !‘
%!-‘ #‘ ‘ #‘ ‘ %#‘ %‘ #3‘ #‘ $!/#‘
0#%‘#*‘‘#‘-‘#)%‘"#‘%‘ 6‘#'‘!#‘
"‘ ‘ '9‘ #‘ $!‘ ‘ ‘ #!‘ #'/#‘ $‘ "‘
%$*‘ ‘ '‘ !‘ ‘ %‘ "/‘ /)‘ )‘ )‘ #‘ )*‘
%$*‘ ‘ #-‘ %‘ # ‘ ‘ !#‘ ) ‘ ‘
‘ #3‘ #‘ $!‘ %‘ )‘ -‘ "#‘ ‘
)‘'‘
‘‘‘‘‘ ‘$/%!‘!‘#‘!‘0%*‘‘#!‘‘!‘#‘
‘ 0#‘ %‘ %‘ #‘ #‘ ‘ #$‘ %"!/-"#*‘ ‘ ‘
')‘ ‘ )%*‘ ""‘ ‘ '‘ #!‘ '#*‘ #‘
 )!‘"!#‘‘#‘ ‘!‘‘ )#/‘!)‘""‘
#!%*‘$‘ ‘‘‘#--‘$‘#! 6‘
-*‘ !‘ ‘ )%*)‘ ""‘ ‘ %‘ "‘ )‘ ‘ )#‘ ‘ ##‘ ‘
!)‘ #3‘ ‘ ‘ #‘ #%‘ ‘ #!/#‘ )‘ )# ‘ #‘
‘$‘!‘-‘ ‘!!‘$#‘"!#‘$‘"‘/‘
) /‘ +.8‘ !‘ ,.8‘ ‘ !)‘ ""/ "‘ ‘ $‘ !‘ ‘
%)‘%!4#--5‘
‘‘‘‘‘ ‘ ‘ /)%*‘ %‘ $‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ &78/‘
‘((8‘!‘)‘ ‘,78 ‘ ‘,78‘!‘%#‘%# ‘ ‘‘!)‘ ‘.+‘
777‘ ‘ ‘ $‘ )%*- ‘ ‘ "‘ !‘ #‘ #!#‘
%‘ ‘ !‘ %!-‘ ‘ ‘ "‘ )%* ‘ ‘ !%‘ $‘
-‘‘!‘%‘#‘‘%*‘‘ ‘‘ ‘#)%‘
‘ !‘ !%!‘ )‘ )%* ‘ %‘ %" ‘ $-)‘ ‘ )%*/‘
‘ /)%*‘ # ‘ #-‘ !#‘ !‘ 0‘ ‘
'!/%#)‘ !‘ )%*‘ %‘ $/)%*‘ %‘ !# ‘ !‘ 0‘ %‘
$‘ '‘
‘
‘
‘
‘‘‘‘‘,‘‘‘‘‘‘‘')‘"!#‘%#-‘!#‘#)#‘‘
‘!‘‘ ‘‘%‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘&)‘
‘‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ %‘ !#‘ #)#‘ ‘ !!)‘ ')/‘ )‘
!#‘ ‘ #%‘ !‘ !%!‘ )%*‘ %‘ !#0!‘ ‘
%‘ ‘!%‘!‘)‘

[ ‘
‘
‘6!%‘)4)%‘%‘%"‘'-5 9‘
‘6!%‘ )4)%‘ )‘ !%‘ %"‘ ‘ !!‘
')5‘
‘‘‘‘‘ ‘ !#‘ ‘ #%‘ #‘ !‘ ‘ ! ‘ ! ‘ # #‘ ‘
)4!#‘ )5‘ %‘ # ‘ ‘ %"‘ !‘ ‘
‘#)%‘#)#‘!‘ !‘ 4!#‘ )5‘!) ‘#‘
#!‘‘##‘ ‘#!‘ ‘%" '‘"!#‘$ ‘ %‘
!#%‘ #)%!‘ %"‘ !‘ % ‘ ‘ ‘ %)‘
! #% ‘ ‘ (77&‘ $‘ #‘ ‘ !#‘ ‘ #%‘ !‘
!%!‘‘#‘#‘ ‘)%*‘%‘!#‘ ‘(.8‘"‘!‘‘#‘ ‘
"%‘#‘%"‘!‘ !-‘!‘‘ ‘ ‘%‘
‘
‘
‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘( ‘
‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ %‘ !#‘ #)# '‘ "!#‘ #! ‘ %‘
#)#‘ #$‘ !‘ ‘ #)/ ‘ !%/-#/ ‘
!'‘ !‘ #$‘ #0‘ '#/#‘ # ‘ ‘ %!!#‘
)‘ #‘ ‘ %)‘ !‘ "‘ #! ‘ %‘ '#/#$‘ ‘
"‘ '‘ *‘ ‘ # ‘ ‘ % /%#)‘ !‘ #$‘
‘0%‘‘)/#/#‘
‘‘‘‘‘ )%*‘%‘%"‘!#‘!‘ ‘+:8‘%!‘‘0‘' ‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘+
‘
‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ %‘ !#‘ #)##%‘ !#‘ )%*-‘
!‘
6#‘)9‘
6#‘%‘#‘)%"#‘9‘
6#‘#‘!% ‘ )9‘
6#‘‘ ) ‘%‘#‘
‘‘‘‘‘ )%*‘%‘%"‘!#‘!‘‘+./++86+;/++8‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘,%‘
‘
‘‘‘‘‘ )%*‘ %‘ !#‘ #)#‘ !%!‘ ‘ %‘ )%*‘ %‘
!#‘ ‘ !#‘ #‘ ‘ %!‘ 1 #/‘ #‘ 0#%‘
!#‘#$‘
‘6!#‘#)#4/ /!#‘‘#) ‘/#59‘
‘6#%$9‘
‘6!#‘'#9‘
‘6!#‘ ‘!'9‘

· ‘
‘
‘‘‘‘ )%*‘%‘%"‘!#‘!‘ ‘+.8‘
‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘-‘#)%$‘‘#‘ ‘)%*‘
‘
‘
‘ )‘ %‘
‘ ‘ 0)-'‘ ‘ '‘
‘
)%*‘!#‘
‘ ‘‘‘(.‘ +7‘ (.‘ .+/(‘ (7/<‘ +.‘ (7‘
))‘
‘ ‘ +.‘ +./++‘ ‘ +:/,.‘ ‘ +7‘
)0)‘
‘‘‘
‘
‘
‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘. #*‘‘‘‘‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘%‘ #)‘ -!$)‘ "#‘ ‘ ‘ ‘ )%*‘ %‘ !#‘
"
#‘ ‘ %#‘ '‘ ‘ ‘ )%*‘
‘‘‘‘‘$‘ ‘ !‘ ‘ ‘ %‘ !‘ # ‘ #‘ # ‘
!%‘)%*‘%‘#‘-‘!‘‘%!#‘#‘‘‘!‘
‘ ‘ !‘ !'‘ #‘ ')‘ "!#‘ ‘ !%#‘ -#$‘
'‘ ‘ ‘ %$ ‘ #‘ ‘ #‘ ‘ )#‘ !‘ #‘ #!‘
')‘‘ #‘$1‘‘% ‘ 6‘‘"‘ ‘
##‘ #!‘ ‘ ‘ #‘ "!#‘ #)‘ !!‘
%#%‘%‘#‘!‘‘-‘##‘‘#% ‘
‘‘‘‘‘$‘%#%‘‘)%*‘%‘6!‘"‘#3‘
‘ )‘ ‘ #3‘ $**‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ))-‘ ‘ /‘ ‘ ‘
$‘#‘# ‘#‘#!‘!‘!‘)‘‘)/‘# ‘ ‘
$‘ %‘ )/#!‘ #)#‘ ‘ #‘ ‘ ‘ ‘ %‘ "‘
%!‘ ‘ %#!/#‘ # ‘ !‘ )"!‘ % ‘ ‘ #‘ #‘
%$!‘ %#‘#)#/!‘ ))-‘ !%‘ ‘ )‘-‘ ‘
‘ 3‘ #)‘ !‘ !‘ #3!#‘ -‘ !‘ #‘ )%*‘ !‘ %#‘ %‘ 6!‘
"‘#3‘
‘‘‘‘‘! /'$‘ !‘ !‘ #‘ #‘ !-!#‘ # )‘
)%*‘ %‘ %"‘ !#‘ !‘ %‘ $/‘ %"‘ !‘ #!'‘ ‘
#% $‘‘!‘)*‘‘‘)*‘#!‘ #*‘%‘‘
$‘ #‘!‘##‘‘%‘#‘‘!‘))-‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘

Ñ ‘
‘
-'"‘

c‘ Ý    
 

 
d‘ Ý Ý  Ý  Ý
   dD
½‘  
 Ý
   
  dD
G‘ 

 
 
u‘ 
 


c ‘
‘