Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Edicației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții,Geodezie și Cadastru
Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului

Lucrarea Individuală
La disciplina: Marketing și promovare proiectelor

A elaborat st.gr. MPC-2006


Eșanu Antonina
A verificat:conf univ.dr.
Chiriac Lilia

Chișinău 2021
1. Prezentarea succintă a companiei
Compania SRL,,Consulting Grup PA,, este o companie care are la bază ca gen de activitate
consultanța și evaluarea bunurilor imobile și mobile. Compania respectivă a fost înființată în
anul 2016, de către 2 cofondatoti , Anna Leșan și Apostol Gheorghe. La momentul respectiv
director și administrator este doamna Anna Leșan. Pe lingă faptul că compania prestează servicii
de evaluare în pare parte a bunurilor imobile , totodată datorită calificării înalte a evaluatorilor
certificați se pot presta servicii de evauare și a mașinilor, a utilajelor, a bussinesu-lui, chiar și a
hîrtiilor de valoare. La momentul de față în compania respectivă activează 1 evaluator certificat
și 4 evaluatori stagiari. Compania se bucură de o reputație bună pe piața serviciilor, are legaturi
strînse de cooperare cu majoritatea băncilor comerciale din Republica Moldova și anume
,,Moldindconbank, Mobiasbanca OTP Group,, Comerțbank,, Fincombank,, Eximbank,,.
2. Analiza SWOT a companiei
Puncte tari:
- Reputație bună pe piata serviciilor;
- O bază de clienți fideli destul de mare;
- Servicii de calitate;
- Consultanță gratuită;
- Rapiditate în elaborarea rapoartelor de evaluare;
- Extinderea domeniului de activitate pe întreg teritoriul țării;
- Evaluarea diverselor tipuri de bunuri;
- Orientare spre satisfacerea dorințelor clientului;
- Elaborarea gratuită a modificărilor survenite în raportul de evaluare;
- Elaborarea rapoartelor de evaluare strict după necesitățile clientului;
- Elaborarea propriei analize de piață a diverselor tipuri de bunuri pentru zone separate.
Puncte slabe:
- Salarii relativ mici raportate la munca zilnică îndeplinită;
- Utilizarea unor tehnici învechite de elaborare a rapoartelor de evaluarea;
- Lipsa confortului din cadrul oficiului;
- Un regim de lucru instabil;
- Lipsa unei baze de date cu bunuri tranzacționate la un preț real de piată;
Riscuri:
- Eliminarea de pe lista de recomandare a băncilor din cauza neconformității la cerințele
acestora;
- Declinul pe piața imobiliară care ar duce la minimizarea tranzacțiilor pe piață și
solicitarea creditelor;
- Nemulțumirea clienților referitoare la valoarea estimată și refuzul acestora de a ridica
raportul de evaluare;
- Lipsa clienților din cauza unei eventuale crize economice;
- Inadmisibilitate de activare pe piață din cauza retragerii certificatului de licență a
evaluatorilor.
Oportunități:
- Posibilitatea de activitate în domeniul imobiliar ca stagiar , ca ulterior să poți susține
examenul de certificare;
- Experiență de evaluarea întru-un domeniu mai larg, cu obiecte imobile mai complicate;
- Posibilitate de cunoaștere și înțelegere a imobilelor și ciclul de viață a pieței imobiliare;
3. Analiza forțelor concurențiale identificate după M.Porter
A. Rivalitatea dintre concurenții existenți
La momentul de fată pe piața Republicii Moldova există aproximativ 111 evaluatori
certificați si aproximativ 100 de companii care prestează servicii de valuare. Majoritatea
companiilor respective au la bază un alt domeniu principal de activitate nu doar evaluarea.
Printre marile companii de prestare a unui astfel de serviciu se numără ,,Pro Estim,, Total
Expert,, Expert Group Consulting,, ,, NL Consulting,, ,,Andiol Consulting,, și altele. Aceste
companii enumerate mai sus sunt specializate doar în evaluarea bunurilor imobile și mobile , fără
a avea alte domenii de activitate similare. Există o concurență mare între companiile de
evaluarea, totuși această concurență nu se face remarcată atît de puternic pentru compania
Consulting Grup PA. Dat fiind faptul că este în lista majorităților bănci comerciale din
Republica Moldova , această companie este mereu recomandată persoanelor solicitante de
credite ipotecare sau simple. Din acest motiv ea se situiază cu o poziție mai sus comparativ cu
companiile care nu sunt pe lista băncilor.
B. Amenințarea produselor substituite
Ca și în orice gen de activitate există o ameninșare asupra produselor pe care le realizează
o companie. În cazul companiei analizate, produsul final este raportul de evaluare care constă
din mai multe capitole, conform legislației în vigoare. Nu există o amenințare majoră asupra
acestui tip de produs, deoarece comparativ cu alte produse, acest raport este oligatoriu pentru
orice solicitare de credit din partea unei persoane fizice sau juridice, pentru orice tip de tranzacție
în care proprietari sunt minorii. Impactul major asupra acestui produs ar putea să îl aibă criza
economică la nivel național și mondial, schimbaea totalmentă a legislației, cît si politica internă a
băncilor comerciale.
C. Puterea de negociere a cumpărătorilor
Puterea de negociere a fiecărui cumpărător separat este un lucru foarte important pentru
fiecare în parte. Această negociere poate sa scutească viitorul cumpărător de plata unei anumite
sume stabilite inițial, ceea ce constituie un avantaj destul de mare pentru el. Ce ține de compania
analizată se poate spune că negocierea cumpărătorilor este destul de redusă. De cele mai multe
ori clientul nu reușește să opțină un preț mai redus din prețul serviciilor stabilit inițial. De cele
mai multe ori pot beneficia de o reducere clienții fideli ai companiei, de cele mai multe ori sunt
SRL-urile mari care necesită reevaluare an de an, sau persoanele care comandă o evaluarea la
mai multe bunuri simultan. Se poate însă de spus că de cele mai multe ori se negociază asupra
valorii dorite pentru bunul imobil evluat, în care se starduie să se ajungă la un compromis si la o
valoare acceptată atît de companie cît și de client. Acest lucru sporește productivitatea și face ca
baza de clienți fideli să crescă.
D. Puterea de negociere a furnizorilor
Este de asemenea un lucru foarte important în activiatea unei întreprinderi, acest lucru duce
la crearea unor relații mai calde între furnizor și companie. În cazul de față, este vorba despre o
companie care nu depinde în mare parte de furnizori, atîta timp cît nu necesită foarte multe
materiale. Majoritatea produselor sunt procurate individual de către administratoarea companiei,
fară a se livra de la furnizori. Printre furnizorii existenți se numără ,, PaperMax,, care asigură
desfășurarea activității în oficiu cu foi, coperte pentru rapoarte, spirale, stichere , stilouri,
creioane ,,Om,, care asigură oficiul în permanență cu culere cu apa potabilă, nu în ultimul rind
și persoanele care asigură încărcarea cartușelor cu cerneală pentru aputea în permanentă printa
rapoartele la timp.
E. Intrarea unor noi concurenți pe piată
Concurenții noi pe piată de cele mai multe ori încearcă să atragă clienții prin metode
revoluționare, ne mai întîlnite pînă acum. Acest gen de activitate însă se bazează pe alte principii
de activitate. În evaluatea contează foarte mult calitatea raportului și totodată relația de
comunicare si satisfacere a necesităților clientului. Imaginea unei astfel de companii se ține pe
modul în care se discută cu clientul, totodată conteaza foarte mult de modul în care atrage
privirea persoana care pleacă la inspectarea bunului, de amabilitatea acesteia, de buna dispoziție
si carizma persoanei. De cele mai multe ori companiile de evaluarea lucrează nemijlocit cu
agenții imobiliari și nu cu proprietarii sau beneficiarii direct. Este necesar ca sa cucerești agentul
prin farmec ca să poti sa cîstigi atenția și încrederea respectivă, ca ulterior el sa devină clientul
tau fidel. În cazul în care o companie nu are astfel de capacități o sa piardă foarte usor din
reputație și nu va mai deveni o amenințare pentru concurenți.
4. Poziționarea concurenților în raport cu firma
A. Poziționarea strategică a produsului
Acest domeniu de activitate nu presupune o plasare strategică a produsului, deoarece nu
este un produs de strictă necesitate pentru fiecare consumator. Este un produs ocazional care
poate avea necesitate odată în viată sau chair niciodată. Singurul lucru care necesită efectuat
pentru a plasa produsul pe piață este cîștigarea încrederii bancii prin calitatea serviciilor si
corespunderea raportului cu cerințele acesteia, dar totodată și încrederea brokerilor imobiliari, a
agenților și a clientilor individuali.
B. Poziționarea produsului în cadrul mediului său concurențial
Un produs de succes este un produs care întrunește cerințele consumatorilor. In cazul
rapoartelor de evaluare este nevoie ca acesta să fie clar, pe înțelesul clientului, să aibă o structură
simplă în care chiar și o persoană care nefiind specialist în domeniu să poată găsi valorile
necesare și toată informația utilă. Compania analizată a făcut acest lucru și a sintetizat toată
informația din raportul de evaluare inclusiv datele cu caracter persoanl, valorile obținute și
caracteristicile bunului evaluat, toate acestea fiind plasate pe pagina doi a raportului de evaluare.
Astfel clientul poate ușor să vada rezultatele obținute fără a fi nevoie să rasfoiască întregul
raport.
C. Poziționarea întreprinderii: prin evaluarea performanțelor sale caitative și cu
ajutorul,, poligonului competitivității
Compania respectivă se bucură de o încredere majoră a clienților datorită faptului că
efectuiază evaluări calitative, se remarcă printre puținele companii care au primit observații din
partea băncilor sau a comisiei de certificare. Compania pune un mare accent pe reducerea
greșelilor mecanice care pot să se intimple în timpul redactării raportului de evaluare. Totodată
în cadrul companiei activează persoane competitive, care au finisat studii superioare de licență și
masterat în domeniul evaluării, persoane care au licența de evaluator calificat.
5. Poziționarea concurențială a activității prin Metoda BCG(Boston Consulting
Group)
Conform datelor statistice veniturile companiei pentru anul 2020 a fost de 1.325.900 MDL
comparativ cu anul 2019 unde veniturile au fost de doar 627.600 MDL. Cel mai mare concurent
pe piața Republicii Moldova este compania ProEstim, care a avut niște venituri de 976.400 MDL
pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019 unde veniturile au fost de doar 244.900 MDL.
Tabelul 1 Indicii de profit ai companiei analizate
Produsul Veniturile Veniturile Venitul din Rata de Cota
pentru anul pentru anul Vinzari(ProEstim creștere a relativa
2019 2020 ) pieței de piață
Anul 2020
Rapoarte
de 627.600 MDL 1.325.900 MDL 976.400 MDL 2,11 1,35
evaluare

După cum se poate observa compania analizată ocupă o poziție bună pe piată situînduse în
cadranul ,,steluță,, cu o cotă relativă de piată de peste 1% și o rata de creștere de peste 2%.

Figura 1 Matricea Boston Consulting Group

6. Analiza posibilităților de segmentare și țintire. Prezentarea segmentelor


țintă.Descrierea profilului clientului.
Datorită faptului că client al unei companii de evaluare poate fi orice persoană care a atins
vîrsta de 18 ani (sau orice persoană care are capacitate de exercițiu deplină), o segmentare
caatare este mai greu de evidențiat. Totodată se poate face o divizare între clienți și anume clienți
pot fi persoanele fizice cît și cele juridice. Deobicei persoanele fizice sunt cele care solicită
evaluarea bunurilor imobile cum ar fi apartamente, case, terenuri de construcție, terenuri
agricole. Persoanele juridice deobicei solicită evaluarea unor obiecte mult mai ample și
complicate, ca de exemplu loturi masive de teren agricol, terenuri cu plantații multianuale,
utilaje, încăperi comerciale și de producere, nu în ultimul rînd se poate solicita din partea lor și
evaluarea bussinesului, sau a hirtiilor de valoare. Cu toate acestea clienții care prodomină sunt
persoanele fizice, care solicită evaluarea apartamentelor de obicei.

7. Algoritmul strategiei de piață implementat de compania analizată


La drept vorbind compania analizată nu a aplicat o anumită strategie pentru a se face
remarcată pe piată și a atrage clienții. Nu se poate de spus că a folosit o strategie bine definită
pentru a se ridica pe pozițiile de sus comparativ cu concurenții săi. Totuși , pentru a se face
remarcată , administrația companiei a muncit foarte mult asupra imaginii sale ca mai apoi să
poată să cîștige încrederea băncilor, care ulterior să recomande viitorilor debitori una din
companiile care prestează servicii calitattive și pe măsura așteptărilor lor. Totodată sa pus
accentul și pe rapiditatea efectuării lucrărilor, acest lucru motivînd agenții imobiliari sa apeleze
defiecare dată anume la acestă companie și plus la asta să recomande și colegilor săi. Nu în
ultimul rînd sa pus accent pe amabilitatea, politețe și buna dispoziție față de clienții săi. Toate
acestea au condus la faptul că compania se bucură astăzi de o bază de clienți mare.
8. Analiza strategiilor mixului de marketing
A. Politica de produs
După cum sa menționat mai sus, produsul final pe care în oferă compania analizată este
raportul de evaluare, în care sunt întrunite toate cerințele cerute de către legislație și băncile
comerciale. Pentru a face ca produsul să fie cît mai atractiv, compania a încercat să formuleze un
model de raport cît mai clar , pe înțelesul tuturor, totodată sa axat și pe partea estetică a
produsului și anume sa început a utiliza coperțile pentru raport mai groase și mai calitative.
Anume aceasta conferea raportului de evaluare o imagine estetică mai placută, era mai usor de
utilizat și totodată avea a spectul unei cărți, foile se uzează mult mai greu comparativ cu cele
folosite anterior. La fel au fost înlocuite foile simple de sigilare a raportului cu stichere, care se
încleiau usor și nu necesita folosirea lipiciului suplimentar.
B. Politica de preț
Ceea ce ține de preț este puțin mai greu de comparat cu alte companii prestatoarea de
același produs. Deobicei price list-ul pentru diverse tipuri de evaluări este stabilit de către bancă
și nu de către însăși compania de evaluare. Se poate spune că pe piață sunt aproximativ aceleași
prețuri pentru rapoartele de evaluare, cu unele excepții cînd compania este începătoare și nu se
află pe lista recomandată a băncilor comerciale. Prețul pentru același raport de evaluare poate
varia în dependență de ce banca a ales beneficiarul.
C. Politica de plasament
Nu există o politică specifică de plasament a produsului realizat.
D. Politica de promovare
După cum sa menționat și anterior, compania respectivă nu folosește metode speciale de
promovare a produsului, pentru că ea pune accent pe calitate, iar acest lucru este deja transmis
prin recomandări de la client la client. Foarte mult influențează și recomandările băncilor.