Sunteți pe pagina 1din 20

Studiu privind

RELAŢIA DINTRE IMPLICAREA ELEVILOR ÎN


ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI MANIFESTĂRILE LOR
AGRESIVE
Autori:
Sînziana Cristea
Aurelia Havrincea
Anişoara Irime
Geanina Petrovici

- 2009 -
I. MOTIVAŢIA CERCETĂRII

Problema violenţei în mediul şcolar - puternic mediatizată în prezent - rămâne un teren fertil de cercetare deoarece creează dificultăţi reale în asigurarea
unui climat propice învăţării în şcoală.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională a studiat problema violenţei şi în anii anteriori, dar din alte puncte de vedere: evaluarea stării de
disciplină în şcoli şi nivelul agresivităţii elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate.

De această dată, am pornit de la ideea că ar putea exista o relaţie între nivelul agresivităţii elevilor şi modul în care îşi petrec timpul liber. De fapt, ne-am
gândit că dacă elevii îşi consumă energia implicându-se în activităţi extraşcolare eficiente, atunci poate scădea numărul manifestărilor violente.

Tema prezentei cercetări am prevăzut-o în Planul operaţional pe anul 2008-2009 al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi al Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Satu Mare, privind combaterea violenţei în mediul şcolar.

Rezultatele cercetării vor fi puse la dispoziţia tuturor instituţiilor şi ONG-urilor interesate de siguranţa şi dezvoltarea copiilor.

II. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII

Obiectivele cercetării

• Evaluarea nivelului agresivităţii şi autocontrolului elevilor;


• Cunoaşterea principalelor activităţi extraşcolare organizate la care participă elevii, precum şi a motivelor care îi determină pe aceştia să se
implice;
• Identificarea frecvenţei cu care elevii manifestă violenţă verbală şi fizică;
• Sintetizarea soluţiilor oferite de elevi ca alternative la manifestările agresive în vederea preluării lor de către elevii din judeţ;

2. Ipoteza de lucru

Am pornit de la ideea că există corelaţie între participarea regulată la activităţi extraşcolare şi nivelul agresivităţii. Mai exact, am urmărit să vedem
dacă, elevii ce paticipă consecvent la activităţile extraşcolare au nivel mai scăzut de agresivitate.

3. Designul cercetării
a) Descrierea eşantionului
La acest studiu au participat elevi din 73 de unităţi şcolare - şcoli generale şi licee, din mediul urban şi rural.
Principiul după care a fost construit eşantionul a avut la bază selectarea a câte doi elevi din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu (poziţiile 5 şi 10 din
catalog).
Eşantionul a cuprins 2068 de subiecţi, distribuiţi astfel:

D is t r ib u t ia e le v ilo r c h e s t io n a t i, p e s e x e D i s t r i b u t i a e l e v i l o r c h e s t i o n a t i, d u p a
m e d iu l d e p r o v e n ie n ta

4 8 ,0 %
49,5%

50,5% 5 2 ,0 %

fem inin u rb a n
m asculin ru ra l

Vârsta elevilor cuprinşi în studiu se poate observa în tabelul de mai jos:


Vârsta

Valid Cum ulative


Frequency Percent Percent Percent
Valid sub 11ani 44 2,1 2,1 2,1
11 - 14 ani 1035 50,0 50,0 52,2
15 - 18 ani 919 44,4 44,4 96,6
peste 18
70 3,4 3,4 100,0
ani
Total 2068 100,0 100,0
Total 2068 100,0
Graficul de mai jos oferă o imagine asupra distribuţiei pe clase a elevilor cuprinşi în eşantion, cei mai mulţi fiind din ciclul gimnazial, fără să existe însă o
discrepanţă mare între numărul elevilor de gimnaziu şi liceu.

Dis trib u tia e le v ilo r c h e s tio n a ti, p e c la s e

350 310 293


292
300 269
231
232 236
250 205
200
150
100
50
0
cls. a cls. a cls. a cls. a cls. a cls. a cls. a cls. a
V-a VI-a VII-a VIII-a IX-a X-a XI-a XII-a

b) Descrierea procedurii de investigare


Pentru realizarea studiului am utilizat ca instrumente de lucru 2 chestionare.

1. Primul chestionar (anexa 1) vizează:


• identificarea tipurilor de activităţi extraşcolare în care se implică elevii în timpul liber şi a motivelor implicării,
• autoevaluarea frecvenţei cu care eleii manifestă acte de agresivitate verbală şi fizică, persoanele faţă de care sunt agresivi, capacitatea de
autocontrol în situaţii tensionate şi găsirea unor alternative la comportamentele agresive.

2. Chestionarul al 2-lea (anexa 2) conţinând 25 de itemi cu răspunsuri dihotomice, măsoară nivelul agresivităţii elevilor.
Întrebările evidenţiază aspectele bipolare sau extreme ale comportamentului: de la ceartă la stăpânirea propriilor reacţii, realizarea autocontrolului.

În cotarea răspunsurilor se acordă câte 1 punct pentru fiecare DA la întrebările 1 – 23 şi câte 1 punct pentru fiecare NU la întrebările 24 – 25. Cu cât
punctajul obţinut se apropie de cifra 25, cu atât nivelul agresivităţii, al nestăpânirii şi chiar al imaturităţii emoţionale este mai ridicat. Invers, cu cât
punctajul se apropie de cifra 1, cu atât nivelul agresivităţii este mai redus. Astfel, scorurile cuprinse între 25-10 indică o agresivitate accentuată, între 9-4
indică o agresivitate medie şi între 3-0 relevă o agresivitate scăzută şi foarte scăzută.
c) Descrierea metodelor de analiză a datelor
Pentru prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor obţinute am utilizat Programul de prelucrare statistică SPSS, varianta 10.

III. REZULTATELE CERCETĂRII

Primul aspect vizat în cadrul cercetării a fost măsura implicării cu regularitate a elevilor în activităţile extraşcolare. Se poate constata că trei sferturi din
elevii chestionaţi declară că se implică regulat (1-2 ori pe săptămână) în activităţi extraşcolare. Acest procent semnifică interesul crescut al elevilor pentru
acest gen de activităţi.

Implicarea în activităţi extraşco lare

24%

da
nu

76%

Activităţile la care participă frecvent sunt prezentate în graficul următor:


Distribuţia privind activităţile extraşcolare realizate de elevi

voluntariat 135
teatru 156
muzică populară 56
muzică modernă 273
modelling 46
judo/karate/box 111
inot/atletism/tenis/scrimă 180
gimnastică 266
fotbal/volei/baschet 849
desen-pictura 312
dans popular 91
dans modern 188
corul şcolii 226
cor bisericesc 160
balet 16
altele 152

0 200 400 600 800 1000

De remarcat faptul că sportul de echipă (fotbalul, voleiul, baschetul) este activitatea preferată de un număr mare de elevi (849), urmat de desen,
pictură, muzică modernă. Modelling-ul şi baletul sunt activităţi mai puţin practicate deoarece posibilitatea elevilor de a le desfăşura este mai redusă
(mai ales în mediul rural). Trebuie remarcat faptul că oportunităţile de petrecere a timpului liber oferite de societate în ultimii ani s-au diversificat. De
asemenea şi posibilitatea de informare despre acestea este mai crescută datorită dezvoltării mijloacelor de comunicare.
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Din tabelul de mai sus reiese faptul că există o corelaţie pozitivă între frecvenţa actelor de agresivitate verbală şi fizică şi practicarea sporturilor de echipă
(fotbal, volei, baschet). De asemenea, există o corelaţie pozitivă şi între frecvenţa agresivităţii fizice şi implicarea în sporturile individuale (excepţie face
gimnastica).

Psihologic, acest lucru se explică astfel: dintre elevii care practică regulat un sport cei implicaţi în sporturi de echipă manifestă mai frecvent acte agresive,
deoarece interacţiunile intra- şi intergrup sunt mai numeroase.

Copiii care practică un sport individual au mai des comportamente de agresivitate fizică decât verbală, iar cei care practică desen, pictură, teatru manifestă
mai rar violenţă. Nivelul energetic solicitat în desen, pictură, teatru este mult mai redus comparativ cu cel solicitat în sport, nivel care corelează cu cel al
reactivităţii copiilor.

Interpretând datele se observă că există o corelaţie negativă între implicarea elevilor în activităţi extraşcolare şi nivelul agresivităţii, adică implicarea
regulată a elevilor în activităţi extraşcolare se asociază cu un nivel mai redus al agresivităţii lor. Acest lucru confirmă ipoteza de la care s-a pornit în
realizarea acestui studiu. Rezultatul oferă şcolilor şi părinţilor o pârghie de acţiune în combaterea violenţei.
Correlations

Implicarea in
activitati Nivelul
extrascolare agresivitatii
Spearman's Correlation Implicarea in
rho Coefficient activitati 1,000 -,046 *
extrascolare
Nivelul
-,046 * 1,000
agresivitatii
Sig. Implicarea in
(2-tailed) activitati , ,038
extrascolare
Nivelul
,038 ,
agresivitatii
N Implicarea in
activitati 2068 2068
extrascolare
Nivelul
2068 2068
agresivitatii
*. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Referitor la relaţia dintre nivelul agresivităţii şi tipul de activităţi extraşcolare practicate de elevi, din analiza corelaţională reiese că există o corelaţie
negativă semnificativă între nivelul agresivităţii şi practicarea unor sporturi ca fotbal, volei, baschet, judo, karate, box. Adică, elevii care practică regulat
aceste sporturi au un nivel de agresivitate mai redus.
Correlations

Nivelul
agresivitatii Fotbal/volei/baschet Judo/karate/box
Spearman's Correlation Nivelul agresivitatii 1,000 -,093** -,068**
rho Coefficient Fotbal/volei/baschet -,093** 1,000 ,085**
Judo/karate/box -,068** ,085** 1,000
Sig. Nivelul agresivitatii , ,000 ,002
(2-tailed) Fotbal/volei/baschet ,000 , ,000
Judo/karate/box ,002 ,000 ,
N Nivelul agresivitatii 2068 2068 2068
Fotbal/volei/baschet 2068 2068 2068
Judo/karate/box 2068 2068 2068
**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
O activitate extraşcolară pe care elevii o desfăşoară în timpul liber este voluntariatul.
Procentul relativ mic de elevi voluntari (vezi diagrama de mai jos) indică faptul că această activitate nu e suficient preferată de către elevi. Cu toate că s-a
intensificat promovarea ideii de voluntariat şi a exemplelor de bună practică, nu este conştientizată încă importanţa realizării benevole a unor acţiuni în
beneficiul unor persoane aflate în dificultate.

Im plicarea elevilor in activitatea de


voluntariat

7%
da nu

93%

Paleta activităţilor propuse ca variante la itemul 1 din chestionar este îmbogăţită cu răspunsurile oferite de elevi la varianta „altele”, printre acestea
regăsindu-se:

Tipul activităţii Nr. Tipul activităţii Nr.


răspunsur răspunsur
i i
Handbal 45 Călărie 1
Chitara, vioară, pian 13 Canto 1
Culturism 9 Electronică aplicată pe calculator 1
Cerc de informatică 5 Majorete 1
Excelenţa matematică 4 Parkhour 1
Fanfara 4 Croşetat 1
Jogging 4 Cerc literar 1
Aerobic 3 Break dance 1
Tenis de masă 3 Biliard 1
Şah 3 Box 1
Pescuit 2 Lupte 1
Karate 2 Tobe 1
Educaţie sanitară 2 Golf, paintball 1
Schi 1 Tae bo 1
Creaţie vestimentară 1 Întreţinere, reparaţii maşini 1

Deşi numărul răspunsurilor este relativ mic, este de apreciat că diversitatea activităţilor este mare. Printre acestea se numără şi activităţi cu caracter
formativ.

În ceea ce priveşte motivul pentru care elevii participă la activităţile extraşcolare, se observă din graficul de mai jos că cei mai mulţi participă din plăcere.
De aici reiese că motivaţia intrinsecă predomină în determinarea elevilor pentru a desfăşura activităţi extraşcolare. Un alt motiv ce-i determină pe elevi să
se implice în sarcini extraşcolare este participarea prietenilor lor la acele activităţi

.
Motivul participării elevilor la activităţile
extraşcolare

309
83

97
1346

din plăcere
la solicitarea profesorilor
la solicitarea părinţilor
se implică şi prietenii
Un alt aspect investigat a fost manifestarea actelor de agresivitate verbală şi fizică. Din rezultatele obţinute reiese că un procent semnificativ (71%)
dintre elevii chestionaţi manifestă agresivitate verbală. Cu toate că sunt mai frecvente actele de agresivitate verbală, nu este de neglijat faptul că 45 %
dintre subiecţi recunosc că au manifestat agresivitate fizică faţă de cei din jur. Aceste date constituie argumente pentru intensificarea activităţilor menite
să conducă la dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă, asertivă şi diminuare a comportamentelor agresive.

Manifestarea de către elevi a actelor de


agresivitate

agresivitate 1139
fizică 929

agresivitate 599
verbală 1469 nu
da
0 500 1000 1500

Persoanele cel mai frecvent agresate de elevi sunt prietenii şi colegii, fapt ce ar putea fi explicat prin: particularităţile de vârstă, timpul mare petrecut
împreună şi o comunicare şi relaţionare mai laxe, mai permisive decât cu adulţii. Este de remarcat, şi oarecum aşteptat, că numărul elevilor care manifestă
agresivitate fizică faţă de profesori este mai mic decât al celor cu agresivitate verbală.
P ersoanele agresate verbal de elevi P erso an ele p e care le ag res eaz ă fiz ic ele vii

223
108 170
8 31 16
426

prie te ni
802 p rie te n i
pa rinti 507
128 34 p a rin ti
cole gi
co le g i
profe sori
p ro feso ri
a lte pe rsoa ne alte p erso an e

În ceea ce priveşte frecvenţa actelor de agresivitate ne-a reţinut atenţia faptul că există elevi care manifestă agresivitate verbală şi fizică aproape zilnic
sau chiar de mai multe ori pe zi.
Există o doză mare de subiectivism în ceea ce privesc răspunsurile la varianta „nu e cazul”, deoarece elevii nu conştientizează toate manifestările ce
intră în sfera violenţei.
F re c v e n ţa a c te lo r d e a g re s iv ita te

6 0 ,0 0% 54,20%
53,9 0%
5 0 ,0 0%
3 9,30%
4 0 ,0 0%

3 0 ,0 0% 28 ,30%
2 0 ,0 0%
11%
6,8 0% 4,30%
1 0 ,0 0% 2 ,20%
0 ,0 0 % v e rb a lă
d e m a i m u lte a p r o a p e rare ori nu e cazul
o r i p e zi ziln ic fiz ic ă
O treime dintre elevii chestionaţi menţionează că îşi exercită greu / foarte greu autocontrolul în situaţii tensionate, fapt ce relevă necesitatea dezvoltării
la elevi a abilităţilor de autocontrol emoţional. Datorită dificultăţilor în exercitarea autocontrolului creşte riscul comportamentelor agresive, fapt ce poate
afecta relaţionarea elevilor cu cei din jur.
Exercitarea autocontrolului

7% 14%

26% foarte usor


usor
greu
foarte greu

53%

Indicele statistic (din tabelul următor) evidenţiază existenţa unei corelaţii negative semnificative între capacitatea de autocontrol şi frecvenţa
manifestărilor agresive, adică elevii care îşi exercită mai uşor autocontrolul în situaţii tensionate manifestă mai rar acte agresive.

Pearson Frecvenţa manifestărilor Frecvenţa manifestărilor


Correlation agresive verbale agresive verbale
Autocontrol în -,192** -,084**
situaţii tensionate

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pe lângă autoevaluarea în ce priveşte manifestările agresive (frecvenţă, persoane agresate, autocontrol în situaţii tensionate, alternative la
comportamentele agresive) am dorit şi o evaluare a nivelului agresivităţii elevilor.
Nivelu l ag resivitatii elevilo r chestio n ati
60
50
51,7%
36,6%
40
30
20 11,8%
10
0
S1
a ta die
n tu me a
ac ce te zut
i tate si vi ta te sca
esi v ag r
e
esi v
i ta
ag r agr

Rezultatele obţinute arată că din totalul elevilor chestionaţi, 63,5 % au un nivel mediu şi scăzut al agresivităţii. Nu este de neglijat de către cadre didactice
şi părinţi procentul de 36,6 % pe care îl reprezintă elevii cu agresivitate accentuată. Acest nivel crescut poate avea repercusiuni în toate mediile de viaţă
ale elevului.

Analizând corelaţiile din tabelul următor ni se confirmă supoziţia conform căreia, cu cât scade nivelul agresivităţii cu atât creşte frecvenţa manifestărilor
agresive verbale şi fizice, uşoare şi medii. Psihologic acest lucru înseamnă că sunt mult mai scăzute fenomenele agresive grave în raport cu cele minore.
Correlations

Frecventa Frecventa
Nivelul agresivitãtii agresivitãtii
agresivitatii fizice verbale
Pearson Nivelul
1,000 -,265** -,375**
Correlation agresivitatii
Frecventa
agresivitãtii -,265** 1,000 ,368**
fizice
Frecventa
agresivitãtii -,375** ,368** 1,000
verbale
Sig. Nivelul
, ,000 ,000
(2-tailed) agresivitatii
Frecventa
agresivitãtii ,000 , ,000
fizice
Frecventa
agresivitãtii ,000 ,000 ,
verbale
N Nivelul
2068 2068 2068
agresivitatii
Frecventa
agresivitãtii 2068 2068 2068
fizice
Frecventa
agresivitãtii 2068 2068 2068
verbale
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Un alt aspect semnificativ este cel legat de relaţia dintre nivelul agresivităţii şi clasa în care sunt elevii. Tabelul următor relevă creşterea nivelului agresiv
(potenţialul agresiv) al elevilor în raport cu înaintarea lor în vârstă. O data cu creşterea, elevii îşi exercită mai uşor autocontrolul şi de aceea actele de
violenţă sunt mai rare în ciclul liceal.
Correlations

Nivelul
agresivitatii Clasa
Pearson Nivelul
1,000 ,122 **
Correlation agresivitatii
Clasa ,122 ** 1,000
Sig. Nivelul
, ,000
(2-tailed) agresivitatii
Clasa ,000 ,
N Nivelul
2068 2068
agresivitatii
Clasa 2068 2068
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

IV. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Rezultatele obţinute în studiul efectuat confirmă ipoteza de la care s-a pornit, aceea a relaţiei dintre implicarea regulată a elevilor în activităţi extraşcolare
şi nivelul agresivităţii lor. Elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare au nivel mai redus de agresivitate, lucru care este de dorit să fie luat în
calcul de către elevi, părinţi şi cadre didactice pentru diminuarea violenţei. Activităţile extraşcolare diverse la care au acces elevii, promovate de către
mass media, oferă cadru propice pentru consumul energetic şi eliberarea de tensiunea intrapsihică acumulată.

Puncte tari constatate în urma prelucrării şi interpretării datelor:


• Un număr semnificativ de elevi sunt implicaţi regulat în activităţi extraşcolare.
• Sunt practicate în mare măsură activităţi sportive ce pot facilita consumul energetic în exces.
• Participarea din plăcere a elevilor la activităţile extraşcolare denotă faptul că elevii îşi petrec o parte din timpul liber într-un mod atractiv,
lucru care îi ajută să se relaxeze şi să fie mai puţin violenţi.
• Unele şcoli au ofertă consistentă de activităţi extraşcolare.

Puncte slabe constatate:


• Frecvenţa actelor agresive manifestate zilnic sau aproape zilnic este îngrijorătoare.
• Un procent relevant din subiecţii chestionaţi prezintă agresivitate crescută.
• Actele de agresivitate (în special cea fizică) perturbă relaţionarea elevilor cu persoanele din jur, atât cu adulţii, cât şi cu cei din cercul de
prieteni.
Luând în considerare relaţia existentă între implicarea elevilor în activităţi extraşcolare şi nivelul agresivităţii, în vederea diminuării actelor agresive ale
elevilor, recomandăm următoarele:

• Consilierea elevilor în vederea dezvoltării abilităţilor de autocontrol în situaţii tensionate şi de relaţionare pozitivă (managementul stresului şi al
conflictelor)
• Stimularea implicării elevilor în acele activităţi extraşcolare care pot favoriza manifestarea unor comportamente dezirabile
• Valorizarea la nivelul şcolilor a elevilor şi cadrelor didactice care participă regulat la activităţi instructiv-recreative în timpul liber, cu scopul
promovării unor modele de bună practică
• Cuprinderea în planul de activităţi al şcolilor ( în special al celor din mediul rural , unde nu există cluburi sportive, cercuri artistice etc) a unor
acţiuni care pot să ofere elevilor alternative formative de petrecere a timpului liber
• Elaborarea unei strategii aplicabile de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală, pliată pe nevoile şcolii
• Derularea unor activităţi de prevenire şi combatere în parteneriat cu instituţii ce au atribuţii în acest sens ) Inspectoratul de Poliţie ,
Jandarmerie)
• Motivarea cadrelor didactice pentru a se implica în organizarea activităţilor extraşcolare benefice dezvoltării psihice şi fizice a elevilor
• Consilierea părinţilor în vederea monitorizării şi organizării eficiente a timpului liber al copiilor.
Anexa 1
CHESTIONAR ADRESAT ELEVILOR

Acest chestionar face parte dintr-un studiu privind agresivitatea în rândul elevilor, care se realizează la nivelul judeţului Satu Mare. Chestionarul este
anonim, deci nu va include numele tău sau altă informaţie care te-ar putea identifica. Pentru ca studiul să aibă succes este important să răspunzi la
fiecare întrebare cât se poate de atent şi sincer. Răspunsurile tale sunt confidenţiale.

Date demografice
Sexul: 1. masculin 2. feminin
Clasa….…..
Vârsta…..….. ani
Mediul de provenienţă (domiciliul elevului): 1. urban 2. rural

I. În ce activităţi extraşcolare te implici regulat (1- 2 ori pe săptămână)? Încercuieşte răspunsul/ răspunsurile care ţi se potrivesc:
1 Dans popular 9. Fotbal/ Volei/ Baschet 17. Nu particip în mod sistematic la activităţi extraşcolare
2 Dans modern/ de societate 10. Judo/ karate/ box
3 Muzică populară 11. Balet
4 Muzică modernă 12. Teatru
5 Corul şcolii 13. Desen/ pictură
6 Cor bisericesc 14. Voluntariat
7 Gimnastică 15. Modelling
8 Înot / atletism / tenis / scrimă 16. Altele…………………………………

II. Care este motivul pentru care participi la activităţi extraşcolare ? Încercuieşte varianta care ţi se potriveşte cel mai bine:
1. Îmi face plăcere
2. La solicitarea profesorilor
3. La solicitarea părinţilor
4. Se implică şi prietenii mei în aceste activităţi

III. Ai manifestat vreodată acte de agresivitate?


a) Agresivitate verbală DA NU

Dacă DA, cu ce frecvenţă ?


1. De mai multe ori pe zi
2. Aproape zilnic
3. Rareori
Faţă de cine ?
1. Prieteni
2. Părinţi
3. Colegi
4. Profesori
5. Alte persoane …………………………………

b) Agresivitate fizică DA NU

Dacă DA, cu ce frecvenţă ?


1. De mai multe ori pe zi
2. Aproape zilnic
3. Rareori
Faţă de cine ?
1. Prieteni
2. Părinţi
3. Colegi
4. Profesori
5. Alte persoane …………………………………

IV. Cât de uşor te controlezi în situaţii tensionate?


1. Foarte uşor
2. Uşor
3. Greu
4. Foarte greu

V. Enumeră câteva alternative / variante de acţiune utile în locul violenţei fizice:


…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………

VI. Enumeră câteva alternative / variante de acţiune utile în locul violenţei verbale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Anexa 2
Sex: Clasă: Vârstă:
Mediu de provenienţă(urban/rural):

Sunteţi agresiv?

Nr.crt Întrebarea Da Nu
1. S-a întâmplat vreodată să faceţi ceva periculos din pură plăcere?
2. În copilărie, vă plăcea uneori să-i supăraţi pe alţii, de pildă, să le suciţi braţele, să-i trageţi de păr etc?
3. Vă simţiţi aproape tot timpul flămând?
4. Aţi întâlnit oameni care v-au supărat atât de mult încât aţi ajuns la bătaie?
5. În copilărie, vă plăcea când alţi copii luau bătaie de la părinţi sau de la profesori?
6. Vi se întâmplă uneori să vreţi să faceţi ceva ţăndări, să stricaţi lucruri?
7. Vă face plăcere să arătaţi greşelile altora?
8. Vă muşcaţi deseori buzele, scrâşniţi din dinţi sau vă roadeţi unghiile?
9. S-a întâmplat să vă supăraţi atât de tare pe cineva, încât să îi doriţi moartea?
10. Vă imaginaţi, uneori, că adversarilor dumneavoastră li se întâmplă ceva rău?
11. S-a întâmplat să chinuiţi animale?
12. Când sunteţi în grup, vă cuprinde adesea dorinţa irezistibilă pentru glume şi feste, care în mod cert deranjează pe unii?
13. V-ar plăcea să aveţi o profesie legată de multă variaţie şi călătorii, chiar dacă aceasta ar însemna mai multă nesiguranţă?
14. Se întâmplă ca uneori să nu vă puteţi stăpâni pornirea de a-i face pe alţii să sufere?
15. A-ţi prefera să locuiţi într-un oraş mare decât într-un sat liniştit?
16. Vă place să „decapitaţi” florile de pe tulpină?
17. După o petrecere, aveţi adesea dorinţa ca, împreună cu ceilalţi, să mai faceţi o poznă pentru a necăji oamenii?
18. Visaţi destul de des cu ochii deschişi?
19. Vă face plăcere să faceţi glume pe seama altora?
20. Vorbiţi, uneori, despre lucruri la care nu vă pricepeţi?
21. Uneori vă face plăcere să răniţi, supăraţi oamenii care nu vă sunt dragi?
22. Vi se întâmplă să vă fie dor de ceva emoţionant?
23. Vă place să vă bateţi joc de alţii?
24. De obicei, sunteţi conştiincios?
25. De regulă, vă este uşor să vă concentraţi asupra muncii voastre?