Sunteți pe pagina 1din 15

coMrsIA EXTRA RDINARA un sAnArarn punr,rcA

A MUNICIPIULU crugrNAu

HorAnAnn
Nr. 34 din 20 martie 2021

in temeiul art. 58 din Legea nr. 1012009 privind supravegherea de stat a sdndtdfii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, a
HotarAlii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia pxtraordinari de
sdndtate public6" qi a prevederilor Dispoziliei Primarului General'a municipiului
ChiEinau cu nr, 2I5-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Comisiei
extraordinare de sdnf,tate publicd a municipiului ChiEinau Ei a Regulamentului
acesteia", in contextul codului rogu de alertd gi agrdvdrii procesului epidemic al
infecfiei cu COVID-I9 in teritoriul administrat, Comisia extraordinard de sdndtate
publica (CESP) a municipiului ChiEindu,

HOTARA$TE:

1. Se ia act de prevederile Hotdrdrii Comisiei nafionale extraordinare de sdndtate


publica nr. 51 din l9 martie 2021.

2. Se declard starea de urgen!6 in sdndtate publicd pe intreg teritoriul municipiului


Chisinhu in perioada 19 martie-18 aprilie 2021inclusiv.

3. Se aplica urmdtoarele rn6suri de prevenire a infecfiei COMD-19:


3. L restriclionarea deplasdrii populaiiei gi izolarea la domiciliu;
3,2. ilterzicerea adundrilor in masd, inclirsiv activitajile culturale, qtiinfifice,
altistice, sportive sau de divertisment;
3.3. pre starea in excusivitate doar a serviciilor esenliale (vitale);
3.4. interzicerea vizitelor neesenfiale la unitd{ile de interes public (banci, oficii
pogtale etc.);
3.5. aj ustarea serviciilor de asistenld medicald gi prestarea doar a celor esentiale.

4, Continud procesul eclucalional in instituJiile de inv6!6mAnt preqcolar din oraqul


Chiqinau cu prezenld fizicd, in conformitate cu Regulamentul sanitar pentru
instituliile de educalie tirnpurie, aprobat prin HG nr.l211 din 04.11.2016 Ei cu

Paeind I din 15
respectarea strictd a normelor de s6n6tate publicd privind prevenirea qi rdsp6ndirea
COVID- I9.

5. Procesul educalional in instituliile de invdfdmAnt primar qi secundar din


punicipiul ChiEindu pentru elevii din invaldmAntul primar (I-IV), din invdJdmAntul
ginrnazial (clasele V-IX) 9i din invdldmAntul liceal (X-XII, XIII) inclusiv continud
la distanti

6. Activitatea extraEcolard in instituliile de invdJdmdnt primar ,qi secundar din


murnicipiul Chigindu continud la distanfd.

7. Procesul educafional in instituliile de invdldmdnt special continud cu ptezen\d


fizjc;t a unui numdr de elevi stabilit inbaza suprafelei s6lii de clasd cu respectarea
strictd a normelor de sdndtate publicd privind prevenirea gi rdspdndirea COVID-19
gi a rlodelelor aprobate de MECC.

8. inva{arnAntul extragcolar in centrele extragcolare gi qcolile sportive din municipiul


Chiqinau continud la distan!6.

9. Activitatea centrelor de tineret din municipiul Chiqindu continu6la distanf[.

10. Se stabilesc mdsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la


nivel nafional pe perioada starii de urgenld in sdndtate public6:
10.1. se interzice aflarea in locurile publice (pdduri, parcuri, alei, plaje etc.), in
glupuli rnai mari de 3 persoane, cu excepfia membrilor unei familii;
10.2. se interzice aflarea persoanelor in vdrstd de peste 63 (gaizeci qi trei) ani in afara
clorniciliului si in spaliile publice fbrd necesitate stringentd, cu exceplia:
10.2.1. deplasdrilor in interes de serviciu, atunci cdnd activitatea nu poate fi
dcsfhEurata la distan{a;
10.2.2, cleplasarilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
10.2.3. deplasarea pentru asistenld medicali ce nu poate fi amdnatd;
10.2.4. deplasarea pentru alte motive justificate 9i care nu pot fi amdnate.
I 0.3. se interzice aflareape terenuri de joacd a copiilor in absenla pdrin{ilor/ tutorelui
legai. Per.soanel e aflalepe terenul de joacd vor respecta mdsurile de sdndtate public6;

Pagina 2 din 15
10.4, se interzice aflarea persoanelor in zone de agrement in grupuri mai mari de 3

persoane, cu exceplia membrilor unei familii.

11, Se stabilesc mdsurile obligatorii de prevenire qi control al infecJiei COVID-19,


aplicabile la nivel nalional pe perioada stdrii de urgenld in sdnitate public6:
I L l. obtigativitatea porlului miEtilor de protecfie in toate spaliile publice deschise
si inchise pe intreg teritoriul municipiului ChiEindu, inclusiv in stradd Ei in
transportul public. Masca trebuie sd acopere atdt gura cdt qi nasul. Purtarea mdEtilor
de plotecfie este o mdsurd esenfiald obligatorie in perioada pandern.ica COVID-19,
un elenrent esenlial de responsabilitate civicd Ei comunitard;
1 1.2, rcspectarea distanlei fizice intre persoane de minimum 1 (unu) metru, cu

exceplia cazurilor cdnd, prin prevederi speciale, se stabileqte respectarea unei alte
distantc intre persoane, ori in cazul regulilor de transportare a persoanelor in
transportul public;
I 1.3. respectarea regulilor de igiena a rnAinilor;
1 I .4. respectarea regulilor de igiena respiratorie;

11.5, rcspectarea, sub proprie rdspundere, a regimului de autoizolare de cdtre


pcrsoanele cdrora li se stabilegte regimul respectiv;
1 1.6. respectareade cdtre persoanelefizice care se afldin localitdlile qi instituliile cu

re ginr de carantind a mdsurilor impuse de autoritdfi;

11.7. f,recare persoand. fizicd iqi va monitoriza personal stdrea de sdndtate qi va


contacta medicul de familie sau institufia de asistenld medicald la aparilia primelor
simptorne specifice ale infecfiei COVID-19.

12. Se stabilesc interdicgiiie gi restricJiile pentru anumite genuri de activitate:


12.1. se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referd la activitatea
discotccilor incluse in codul CAEM 56.30 gi a ringurilor de dans incluse in codul
CAIIM 93.29, indiferent de denumirea de firrnd a unitilii comerciale (exemplu:
disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecd, club etc.);
12.2. sc interzice desfbgularea activitdlilor de deservire in unitdlile de alimentafie
pr"rblica (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum gi in
urnithlile de alimentafie pr-rblicd amplasate in punctele de comercializare a produselor
petrolicre, aeroporl in intervalul orelor 20:00-07 00, cu excep{ia comercializdrii
produsclol alirnentare la pachet qi cu livrare, prin unitdlile de alimentalie publicd de

Pagind 3 din 15
orice tip, cu excluderea posibilitdlii de consumare a acestora in incinta/teritoriul
urnitdtii:
in unitdlile de alimentalie publicd a
12.3. se interzice organizarea Ei desfbEurarea
evenimentelor festive, nunfilor, cumetriilor, aniversdrilor, precum Ei a altor
evenirlente;
12,4. sc interzice organizarea gi desfbEurarea, cu prezenla fizicd a persoanelor, a
conferinlelor qtiinlifice,,adundrilor Ei intrunirilor profesionale in masd, olimpiadelor,
competi!i ilor sportive;
12.5. se interzice organizarea Ei desfbEurarea in spafii inchise. Ei deschise a
expoziliilor', festivalurilor, tirgurilor agricole speciahzate, evenimentelor
comerciale;
12.6. se interzice desfbgurarea activitafilor, cu prezenla spectatorilor, in incinta
teatrclor, cinematografelor, sdlilor de concerte, caselor de cultur6.
12.7. se stabileqte, pe teritoriul municipiului ChiEindu, regimul de activitate a
pielelol agroalimentare gi nealimentare in intervalul orelor 07:00-15:00;
12.8, centrele comerciale qi unitalile specializate de comer! cu amdnuntul a
produselor nealimentare de pe teritoriul municipiului Chigindu vor activa pdna la ora
1 B:00.

13. Se stabilesc rndsurile deprevenire gi control al infecliei COVID-19 obligatorii


pentru toate genurile de activitate:
13.1. toato persoanele juridice de drept public qi de drept privat de pe teritoriul
rnr-rnicipiului ChiEindu, indiferent de tipul de proprietate Ei forma juridicb de
orgarrizare, vor asigura, in spajiile aflate in gestiune, inchise (de uz comun) Ei
clesclrise (care presupun interac{iunea frecventd a persoanelor), respectarea sttict6, a
ur-mdtoarelor mdsuri: a

13.1,1. respectarea distanlei sociale intre persoane de minimum 1 (unu) metru, cu


exceptia cazurilor cAnd, prin prevederi speciale, se stabileqte respectarea unei alte
distanlc intre persoane sau in cazul reguiilor de transportare a persoanelor in
tlansportul purblic;
13.L2. respectarea regulilor de igieni a mdinilor;
I 3. I .3. respectarea regulilor de igiend respiratorie;
13.1.4. respectarea, sub proprie rdspundere, a regimului de autoizolare de cdtre
pelsoanele cirora li se stabileEte regimul respectiv;

Pagind 4 din 15
13.1,5. respectarea de cdtre persoanele juridice care se afld in teritoriile sau
instituf iile cu regim de carantind a mdsurilor impuse de autoritdli;
13.1.6. purlarea obligatorie a mdEtilor de proteclie in toate spafiile publice aflate in
gestiune, inclusiv in transportul public. Masca trebuie s[ acopere atdt gura, cdt Ei
nasul;
13.1.7 . mor-ritorizarea permanentd a numdrului vizitatorilor qi neadmiterea form[rii
aglomerafiilor.

14. Conducdtorii entitdlilor publice Ei private de pe teritoriul munieipiului ChiEin6u


inclusiv subdiviziunile Primdriei, vor asigura:
14.1. regim special de lucru, prin atragerea cu prezenld fizicd, la serviciu a
personalului strict necesar pentru asigurarea funcfionahtAfli instituliei, precum qi a
personalului a cdrui activitate necesitd prezenla obligatorie la serviciu;
14.2. pentru personalul a cdrui activitate nu necesitd prezen\a obligatorie la locul de
muncd, se voL asigura condilii de muncd la distan!6.

I 5. Se sisteazd temporar, pe perioada stdrii de urgen!6 in sdndtate publicd, audienlele


gi prinrirea cetbfenilor in toate subdiviziunile din cadrul Primdriei municipiului
ChiEinau. fotodatS, va fi asiguratd comunicarea persoanelor frzice Ei persoanelor
.juridice prin intermediul poqtei electronice sau la numerele de telefon desemnate.

1 in afara bisericilor,la aer


6. Din 0 I aprilie 2021 , slujbele religoase se vor desfrEura
liber, utilizAnd sisteme de sonorizare qi transmisiunea online (dupd caz), cu
respectar:ea regulilor de sdndtate publica gi pdstrarea distanlei de minin 1 (unu)
rxetru.

17, Se stabilesc mdsurile de prevenire gi r*t.ot al infecliei COVID-19 specifice


perrtrrr anunrite genuri de activitate, conform Anexei laprezenta hotdrAre.

18. Se stabilegte, pe perioada stdrii de urgen!6 in sdndtate publicd, mobihzarea


florlelor qi resurselor necesare pentru realizarea mdsurilor de rdspuns la urgenla de
sdndtate public6, efectuarea controalelor, inclusiv inopinate, Ia unitdlile a cdror
activitate este restricfionatd, precum Ei la unitdlile pentru a cdror activitate prezenta
hotdlAre a instituit mdsuri specifice de prevenire Ei control al infecliei COVID-19.

Pasind 5 din 15
19. Conducerea institufiilor abilitate cu func{ii de control in supravegherea Ei
verificarea respect[rii mdsurilor restrictive, a mdsurilor obligatorii Ei a mdsurilor de
prevenire gi control al infecliei COVID-19, vor organiza desftEurarea continud a
activitafii instituliei, inclusiv in afara orelor de program, precum ;i in zilele de
sAmbdtd qi duminic6.

20. Preturile de sector vor coordona activitatea, in teritoriul administrat, a comisiilor


intersectoriale multidisciplinare (reprezentanli ai preturii, poliliei, sdnitSlii publice
etc,) pentru monitorizarea realizdrii hotd(rilor Comisiei extraordinare de sdndtate
publica a municipiului ChiginSu, a acliunilor de sdndtate publicd gi a prevederilor de
control epiderniologic conform Instrucfiunilor cu privire la mdsurile de prevenire al
inf.eclici cll COVID-19, cu documentarea neconformitdlilor Ei a materialului
probaloriu pentru aplicarea sancjiunilor contravenlionale sau penale, dupd caz.

solicit[ suportul Ministerului Afacerilor Inteme ;i Inspectoratului General de


2 | . Se
Carabineri suportul pentlu controlul regulilor de sdndtate publica Ei de prevenire a
raspdndiril infecliei de tip nou COVID-19, in stradd gi la staliile de transport public
din r-nunicipiut Chigindu.

23. Se solicit6 asistenfa Ministerului S6n[t6!ii, Muncii qi Protecfiei Sociale gi a


Agenf iei Nafionale de Sdndtate Publicd in prioritizarea imediatd, in cadrul etapei II
dc vaccinare, a imunizalii antiCOVID-l9 a cadrelor didactice din municipiul
Chisin[u.

24. Se solicita Direcliei generale asistenld sociald qi sdndtate fortificarea Asistenfei


Medicale Primare, prin implicarea proactivd, pentru monitorizarea eficientd la
distar-rtd de cdtre medicii de familie a pacienfilor cu formd uqoard qi medie COVID-
l9 aflati la tratament la domiciliu.

25. Registrul rnunicipal ChiEinau "COVID-l9" (in baza sistemului JIRA) va fi


utilizat, clr titlu obligatoriu, de cdtre medicii de familie pentru efrcientizarca
proccsului de urmdrire a stdrii de sdndtate a pacienlilor cu COVID-IO afla[i Ia
tratarnent la dorriciliu, cu rapofiarea sdptdmdnald de cdtre managerii Asocia{iilor
Medicale f'erjtoriale asupra centralizdrii datelor despre evidenla stdrii de sdndtate a
pacienf ilor.

Pagind 6 din 15
26. CESP Chiqinau sunt executorii pentru persoanele frzice gi juridice de pe
teritoriul municipiului ChiEinau, indiferent de domeniul de activitate 9i forma
.iuridica de organizare.

27. Se solicitd comunitdtii academice qi experlilor in domeniu sd se angajeze in


campania de informare corectd a societdlii cu privire la subiectul pandemiei, prin
explicarea argumentatd a cauzelor rdspAndirii intense a noului tip de coronavirus
SARS CoY-2;i a efectelor negative pe care le produce, la subiectul vaccindrii qi
altor mdsuri de prevenire a imbolndvirilor cu infeclia COVID-19.

28. DiLeclia relalii cu publicul a Primdriei municipiului Chigindu va asigura


informarea populafiei asupra prezentei Hotdrdri, precum Ei restricliilor impuse intru
respectarea obligatorie a mdsurilor de prevenire gi control a infecliei COVID-

29.in fr-u-rclie de evolufia gi tendinla situaliei epidemiologice, mdsurile de sdndtate


publica vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile.

30, Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicd expuse in prezenta Hotdrdre


constituie pericol pentru sdndtatea publicd si va servi temei pentru tragere la
rdspr-rnclere contravenlional6 Ei/sau penal6 a persoanelor vinovate.

3l . Prezenta lfotdrAre intrb in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe pagina


oflcialI a Primdriei municipiului Chigindu.

Prcqedintc al Comisiei,
Viceprimar Ilie Ceban

Viceprcqedinte al Comisiei,
Viceprimar Inga Ionesii

Sccrctar al Comisiei Tatiana Bucearsehi

Pagind 7 din l5
Anexa
la Hotdrdrea nr. 34 din 20 martie 202I a CESP Chisindu
(conform Hotdrdrii nr, 5l din 19 martie 202La CNESP)

Misurile de prevenire qi control al infec{iei COVID-19


specifice pentru anumite genuri de activitate

I. Conduc[torii instituliilor medico-sanitare publice qi private, instituliilor socio-


medicale qi instituliilor de reabilitarelrecuperare/balneo-sanatoria.le vor asigura
implernenlarea, cu rdspunderea personalS, a urmdtoarelor mdsuri de prevenire Ei
control al infec{iei COVID-19:
1.1. rearlizarea strictd a rnanagementului calitdlii serviciilor prestate, inclusiv a
mdsurilor de control al infectiei COVID-19, in conformitate cu actele normative in
vigoale;
I .2. olganlzarea accesulr-ri fluidizat al vizitatorilor gi insolitorilor in cadrul instituliei
/ prestatorului;
1.3. efectuarea triajului gi monitorizarea zilnicd la COVID-19 a
pacientu lui/benefi ciarului / insolitorului ;

1.4. organ rzarea Ei efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la inceputul


turei dc lucru;
1,5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecfie conform riscului de
expunere;
1.6. rnonit orrzarea utilizari i corecte a echipamentului de proteclie;
1.7, asigr-uarea instituliei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mdinilor
si organizarea mdsurilor de curdlare Ei dezinfeclie;
1,8. organizarea instruirii personalului la locul de muncd privind mdsurile de
prevenirc, control Ei combatere a infecliei cu COVID-19;
1.9. r-eevaluarea rrodului si a volumului de activitate a personalului angajat, pentru
facilitarea organizdrii lucrului de la distan!6 (inbaza evaludrii condifiilor de
activitate a institufiei / prestatorului, grupurilor de risc gi a condiliilor familiale ale
angajalului; comorbiditati, vdrstd, copii minori, persoane la ingrijire etc.);
I .10, olganlzarea activitagii gi amenajarii locului de muncd cu respectarea mdsurilor
de prevenire conform Ghidului practic ,,Mdsuri cheie pentru prevenirea infecfiei
COVID-19 la locul de rnunc6", aprobat de cdtre Ministerul Sandtdlii, Muncii gi
Protectiei Sociale;

Pagind 8 din 15
1 .l olgantz,areaEi efectuarea programdrii populafiei pentru imunizarea antiCOVID
I.
in zilele de luni-sdrnbdtd, in intervalul orar 09.00-18.00;
1 .12. institufiile medico-sanitare publice municipale vor asigura acordarea asistenfei

medicale tuturor persoanelor care intrunesc criteriile definiliei de caz pentru


COVID-19, indiferent de statutul acestora in sistemul asigurdrilor obligatorii de
asisten!6 n-redicald (asigurate / neasigurate).

2, Persoanele fizice gi persoanele juridice, care efectueazd, activitdli de transport


rutier de persoane in trafic municipal vor asigura respectarea strictd a urmdtoarelor
rrdsuri de prevenire Ei control a infecfiei COVID-19:
2.1. asigurarea protecliei personalului care efectueazd transport rutier gi activitali
conexc, prin: (i) echiparnent de proteclie (mdEti, mdnuqi); (ii) dezinfectanfi
(penlru nraini gi suprafelc); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la inceputul turei
de lucru (termometria, starea sdndtalii);
2.2, ajustarea orarului de cdlStorie Ei a num[rului de unitdli de transport, dupd
necesitate in orele de vArf gi de weekend;
2.3. alrtomonitorizarea stdrii de sdndtate a personalului pe parcursul zilei de muncd,
cu infolnr area angaj atorului;
2.4. n-rorritorizarea permanentd a fluxului de persoane Ei neadmiterea credrii
aglomerafiilor;
2.7. purtarea obligatorie a maqtilor de proteclie pentru conducdtorii auto, taxatori si
pasagcli, pe parcursul cdldtoriei;
2.8. respectarea mdsurilor de curdfare, dezinfectare a suprafelelor din mijloacele de
transport public la inceputul orelor de lucru, dar gi dupd fiecare rutd/cursd efectuatd
la statia telminus.
d

3. unitalilor comerciale cu amdnuntul vor asigura respectarea strictd


Aclm inistratorii
a urmf,toarclor mdsuri specifice de prevenire gi control al infecliei COVID-19:
3. l. asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpdrdtorilor in interiorul
r,rnit[gi i conrelciale;
3.2, aclmiterea in spafiile comerciale gestionate a unui numir limitat de
viz.itator\lcumpdrdtori, reieEind din normativul 1 persoand per 4 m2 din spafiul
cornercial liber. Copiii cu vdrsta pdni la 10 ani vor h admiEi in spaliul comercial
ir-npreund cu adullii car:e ii insofesc;

Pagind 9 din 15
instal area,la intrare in spaliul comercial gestionat, in locuri vizibile qi accesibile
3 .3 .

pentru vizitatorilcurnp6rdtori, a dozatoarelor cu soluJie dezinfectantd pe bazd de


alcool pentrr.t respectarea igienei mAinilor clienfilor;
3.4. aclrniterea in spa{iul comercial gestionat exclusiv avrzitatorilor/ cumpdrdtorilor
asigurali cu rndgti de proteclie, cu exceplia copiilor cu vArsta mai micd sau egal6 cu
5 ani,
3,5. asigurarea personalului cu cantrtilli suficiente de echipament de protecJie
pcr-sonarld (rndgti, mdnugi, gor{uri qi viziere dupd caz). Monitotizarea portului corect
al mlstilor (masca trebuie sd acopere atdt gvra, cAt qi nasul), precum qi a frecvenfei
cle schimbare a echipamentului de proteclie;
3.6. clcschiderea numdrului maxim de case, in mod special in orele de vdrf, pentru
evitarca cre[rii aglomerdrilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea
pentru a asigura respectarea distanlei fizice de 1 metru in apropierea caselor;
3.7. instalalea ecranelor de proteclie din plexiglas/sticld la case;
3.8. vinzitorii Ei lucrdtorii unitSlilor comerciale vor atenliona clienlii despre
necesitatea respectdrii clistan(ei fizice de cel pu{in 1 metru, cu exceplia membrilor
unci sau a grupurilor de maxim 3 persoane;
3.9. rnonitorizarea starii de sdndtate a angajatilor din subordine, inclusiv
tegnonretria, la inceputul Ei pe parcursul zilei de munc[, cu asigurarea eviden{ei' in
caz. cle depistare a unor simptome ale infecJiei respiratorii acute, angaiatul nu se
aclrr-ritc Ia serviciu, se autoizoleazd. gi informeazd,medicul de familie;
3.10. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea in unitatea cometciall a
flecdrrri y'i'z.itatorlcurnpdrdtor, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrild
gi inlorrnarea lor despre necesitatea consultdrii medicului;
3,1 1. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafefelor, coEurilor, cdrucioarelor
etc. si asigurarea regimului de curdfare umedd de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu
inr:egistrarea acestor lucrdri intr-un registru special, elaborat de operator in formd
libcra.

4. Adn'rinistratorii pielelor gi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor


asigura r.espectarea urmdtoarelor mdsuri specifice de prevenire gi control al infecfiei
COVID- 1 9:
4.l. olganizarea gi monitorizarea fluxului de vizitatorilcumpdrdtori, cu ieqiri qi

intrdli separate;

Pasind 10 din 15
4.2, atenfionarea vizitalorilor /
cumpdrdtorilor despre obligativitatea respectdrii
distantei fizice de 1 metru, inclusiv, la solicit atreavAnzdtorilor/comercianfilor;
4.3. aclrniterea pe teritoriul piefei exclusiv a vizitatorilor I cumpdrdtorilor asigura{i
cr-r mdEti de proteclie, cu exceplia copiilor cu vArsta mai micd sau egald cu 5 ani;

4.4. rnonit ortzarea stdrii de sdndtate a angajafilor, inclusiv termometria, la inceputul


zilei de muncd cu asigurarea evidenJei. in cat de depistare a unor simptome ale
inl-ec{iei respiratorii aoute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazd qi
inlbrmcaza medicul de familie;
4.5. e1-ectuarea obligatorie a termometriei la intrarea in piald a fiecdrui vizitator I
curnpdrdtor, cu interzicerea accesului pe teritoriul pielei a persoanelor cu stare febril6
gi infomrarea lor despre necesitatea consultdrii medicului;
4,6. instaiarea in locr-rri vizibile gi accesibile pentru vizitatorilcumpdrdtori a
dozatoarelor cu solulie dezinfectantd pe baz6. de alcool pentru respectarea igienei
mAinilor.
4.7. asigurarea obligatorie a tuturor angajafilor/comercianfilor cu echipament
de plotecfie (rn[qti, rn[nugi);
4.8. orgarrzat:ea locurilor comerciale cu respectarea unei distanJe de 2 metri intre
ele;
4.9. asigurarea bunei funclionalit6li al unitSlilor sanitare (WC, vestiare) de pe
teritoriul piefelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentd a acestora cu solulii /
sr,rbstanfe dezinfectante, conectarea la releaua de apeduct, sistem de canalizare;
4.10, orgau'zarea de cdtre comerciant a mdsurilor de dezinfec{ie a inventarului 9i
sr-rprafefelor de lucru cu soluJii pebazd de alcool, cu o periodicitate de cel pu{in 3
ole, lbrd deteriorarea calitatea gi siguran{ei produselor alimentare;
4.ll.la finele fiecdrei zile se va efectua dezinfecJia utilajului/inventarului de lucru,
utilajului fiigorific, spaliilor de depozitare glcomercializare aproduselor/mdrfurilor,
te.j ghelel or gi intregului teritoriu;
4.12. inlormarea cornercianlilor gi cumpdrdtorilor referitor la mdsurile de sdndtate
publica pentnr prevenirea infecfiei COVID-19 prin intermediul dispozitivelor audio,
preclux gi prin afigarea rnaterialelor infonnative, care promoveazd regulile de igiend
si orcvcnire a infectiei COVID-19.

5. Aclrninistratorii unitdlilor de alimentalie publicd vor asigura respectarea


ulmirtoare lor mdsuri spccifice de prevenire qi control al infecliei COVID-19:

Pasind 11 din 15
5.l. rronitorrzarea stdrii de sdndtate a angaja{ilor, inclusiv termometria,la inceputul
zilei dc muncd cu asigurarea evidenfei. in ca, de depistare a unor simptome ale
infecfiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazd Si
informeazd rnedicul de larnilie;
5.2. asigurarea personalului cu cantitdli suficiente de echipament de proteclie
persorrald (m[gti, mdnugi, gorluri gi viziere, dup6 caz). Monitorizareaportului corect
al rnZr;tilor (rnasca trebr-rie sd acopere atdt gura, cAt qi nasul), precum gi a frecvenfei
de schirnbare a echipamentului de proteclie;
5.3. instalarea la intrare in locuri vizibile adozatoarelor cu dezinfectant pentru mdini
pc baz.ir de alcool;
5.4. efcctuarea obligatorie a termometriei la intrarea in unitatea de alimenta{ie
publica a fiecdrui vizitator / cumpdrdtor, cu interzicerea accesului persoanelor cu
stare febr-ilI gi informarea lor despre necesitatea consultdrii medicului;
5.5. excluderea posibilitafilor de creare a aglomeraliilor prin asigurarea respectdrii
distantci ftzice de I metru intre persoane. Se va admite deservirea concomitentd la
Inese a maxjmum 4 persoane, cu excepfia grupurilor constituite din membrii unei
fanri I i i;
5.6. asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal gi vizitatori;
5.7 .aflicarea ecranelor de protec{ie din plexiglas/sticld la case gi locurile de preluare
a correirzilor';
5.8. ersigurarea condiliilor pentru respectarea igienei mdinilor, dupi fiecare client, la
plcpar:arca bucatelor - inainte gi dupa orice contact cu produsele alimentare;
5,9. igienizarea gi dezinfectarea meselor de deservire se va efectua dupd fiecare
client;
5.10, igienizarea qi dezinfectarea spaliilor de lucru a personalului, spaliilor de
dcselvire gi grupurilor sanitare la fiecare2 cu,.e, cu inregistrarca acestor lucrdri intr-
uu registru special, elaborat de operator in formd liber6.

6. Achninistratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea qi monitorizarea


respcctilii m[surilor de prevenire gi control al infec{iei COVID-19 specifice pentru
activitatea centrelor comelciale:
6.1. e1-ectuarea obligatorie a termometriei la intrarea in Centrul comercial a fiecdrui
vizrtalorlcumpdrdtor, cu interzicerea accesului in incinta Centrului a persoanelor cu
stare I'ebrila gi informarea lor despre necesitatea consultdrii medicului;

Pasind 12 din 15
6.2. adrniterea in Centrul comercial exclusiv avizitatorilor / cumpdrdtorilor asigurati
cr,r mdqti de proteclie, cu exceplia copiilor cu vdrsta mai micd sau egald
cu 5 ani;
6.3. monitorizarea stdrii de sdndtate a angajalilor din subordine' inclusiv
terrnomet 1a,lainceputul zilei demunc6 cu asigurarea evidenlei. in caz de depistare
a Llnor: simptome ale infec(iei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu,
se auto izo leazd gi informe azd' medrcul de familie;
6.4. atellionarea vizitatorilor/cumpdrdtorilor despre obligativitatea respectdrii
distantci f:.zice de 1 metru, cu exceplia mernbrilor unei familii;
6.5. monit orrzareaigienizirii de cdtre fiecare vizitator / cumpdrdtbr a mdinilor prin
intcrrnecliul dozatoarelor cu solulie dezinfectantd pe bazd de alcool instalate la
intlarea in Centrul comercial;
6.6. aclrniterea in incinta Centrului comercial a unui numdr limitat de vizitatott I
crrmpd1dtori, reieEind din normativul de I
vizitator per 4 m2 din suprafala
comercial[:
6.7. ptasarea la intrare in Centrul comercial a informaliei privind numdrul de

vizitatori care pot sd se afle concomitent in incinta Centrului comercial;


6.8. nronitorizarea nulndrului de persoane care se afl6 concomitent in incinta
Centr-r.rluri cornercial, prin intermediul sistemului electronic de num[rare a
pcr.soanclor la intrare qi iegire sau prin monitorizareafizicd de cdtre personalul din
paza;
6.9. liuritar-ea numarului de persoane care pot sd se afle concomitent in spaliile de uz
comun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, lift, etc');
6.10. deschiderea la maximum a tuturor cdilor de acces pentru a evita crearea
aglornerafiilor la intrare / ieEire irVdin Centrul comercial;
6.1 l. scpar-area intrdrilor de ie;iri prin instalarea indicatoarelor respective;
6.12, ilstalarea semnelol pe podea (indicatoarelor) in fala utilajelor de deservire
automatd (de genul, dal nelimitdndu-se la cele menlionate: bancomate, aparate de
prcparare a cafelei/ceai, terminalelor de platd etc.) pentru respectarea distanfei fizice
de I mctru intre persoane;
6.13. co6tercializarea produselor de igiend Ei proteclie personal6 in cel pufin unul
dintre rnagazine (unitalile comerciale) din incinta Centrului comercial. in lipsa
acestora se va asigura orgarlrzarea unui punct de comercializare a produselor de
igiena qi proteclie Personald;
6.14. asigurarea cu produse de dezinfectare a m6inilor la intrare in Centrul
cornelcial, ia intrare in lifturi, in WC Ei la flrecare nivel/etaj;

Pasind 13 din l5
6,15, irrf,olmarea comercianJilor gi currpdrdtorilor referitor la m[surile de sdndtate
pubtica pentru prevenirea infecliei COVID-19 prin intermediul dispozitivelor audio,
preclux gi prin afiqarea materialelor informative, care promoveazd regulile de igiend
gi de prevenire a infecliei;
6,16. asigurarea cu o igienizare de cel pu{in 2-3 oripe zi a suprafelelor de exploatare
irrtcr-rsd (li1i, escalator, WC, bancomate, tetminale de plata, scdri etc.);
6.17. asigllrarea locatarilor cu informaliile privind normele de prevenire Ei control al
infec!iei COVID-19.

7. Adlrinistratorii unitSlilor de deservire ce presteazd servicii de coafurd Ei alte


servicii de ir-rfiumuselare (atribuite codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea
gi respcctarea urmdtoarelor mdsuri de control Ei prevenire COVID-19:
7. I . cl-gan rzareaprestdrii serviciilor doar prin programare prealabild;
7 .2. triajul zilnic al personalului angajat la inceputul turei de lucru (termometria,

starea sarihtatii);
7.3. ir-rstalarea la intrare, in locuri vizibile qi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant
pentlu prelucr"area mAinilor;
7.4. anplasarea locurilor de muncd cu respectarea strictd a distanlei intre ele
de ccl pulin 2 (doi) metri;
7.5. asigurarea angajalilor cu echipamente de proteclie individuald - halat de
lucrtr, mascd, mdnuqi;
7.6. aelisilea si curdlarea incdperilor la un interval de cel mult2 (doud) ore;
7,7. lrlclr-rcrarca cu solufii dezinfectante pe bazd de alcool a locului de muncd dup6
f-iecarc client qi a supraf-etelor (mdnere, intrerup[toare, mese, scaune etc.);
7.8, terrnorletria obligatorie la intrareain frizerie a clienfilor;
7.9. purlalea obligatorie a mdEtilor de cdtre angaja[i gi clienli. Masca trebuie sd

acopcrc atAt gura, c6t qi nasul.

8. Adrrinistlatorii centrelor sporlive, terenurilor de sport Ei bazinelor sportive in


procestrl cle organizare a antrenamentelor individuale gi contact vor asigura
irrrlrlcrlentarea gi monitorizarea respectdrii urmdtoarelor mdsuri de prevenire Ei
contlol al infecliei COVID-19:
8.1. inlbrmarea antrenorilor gi sportivilor privind recomanddrile autorit[1ii centrale
de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea
rdsnind irii infectiei COVID- 1 9;

Pagind 14 din 15
8,2. aerisirea/ventilarea tuturor incdperilor, inclusiv a birourilor angajalilor,
vestiarelor;
g,3. clezinfectarea vestiarelor gi a echipamentelor sportive folosite in cadrul instruirii
$ i an tre n am e n te lor la fi na\zare a
fi ecdrui antrenament;

8.4, echiparea personalul angapt cu mdnugi, m69ti, dezinfectant;


8.5. plasarea, la intrarea in institufia sportivd, a recipientelor cu dezinfectant pentru
mAini, persoanele fiind,obligate sd iqi dezinfecteze miinile;
8.6. aliEarea, la intrarea in institulia sportivd, apliantelor informative cu privire la
mdsurile de igien6, numarul maxim devizitatori care se pot afla cohoomitent in sal6,
obligativitatea de pdstrare a distan{ei fizice de cel pulin 1 metru;
8.7. stabitirea protocoalelor clare de curd{enie gi dezinfeclie, atdt pentru zonele 9i
localiile utiliz,ate, cdt gi pentru materialele gi inventarul folosit, toate echipamentele
gi spaliile utilizate fiind curSlate gi dezinfectate dupd fiecare antrenament;
8.8. stabilirea qi respectarea stricld orarului antrenamentelor. Se va permite
a
o'ganizarea concorritenta a antrenamentelor doar in cazul disponibilitdlii mai multor
tcrcnuri de arttrenament;
g.9. perrniterea accesuluiin cadrul entitalii in funclie de capacitatea centrului /
terenului sportiv, pentlu a evita aglomeralia, in baza programdrii prealabile,
calculate astfel incit, intle grupurile de utilizatori, sd fie suficient timp pentru
el'ectuarea dezinfectdrii spaliului qi a suprafe{elor de contact.

Paeind 15 din 15