Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ____________________________________

Sediul _____________________________________
C.U.I. ________________________

DECIZIE PRIVIND
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ CA URMARE A DEMISIEI
Nr. _______ din _____________

Subsemnatul (a) ________________________________, reprezentant legal al


_________________________, în calitate de _________________, în baza dispoziţiilor
statutului societăţii,
Având în vedere cererea de demisie ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
În temeiul prevederilor art. 81, alin.___ din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

VĂ ADUC LA CUNOŞTINŢĂ

1. Contractul individual de muncă al d-lui (d-nei)


_________________________________ nr._______, încetează la data
______________.
2. Compartimentele resurse umane şi financiar contabil vor duce la îndeplinire
conţinutul prezentei notificări.

3. Împotriva prezentei decizii de concediere, salariatul se poate adresa cu contestaţie la


instanta de drept comun competenta- Tribunalul Iasi, în termen de 45 de zile
calendaristice de la comunicare.

Conducătorul unităţii(2): Numele şi prenumele _____________________


Funcţia ________________________
Semnătura _____________________
1
Se va indica cererea de demisie, numărul de înregistrare a acesteia la unitate şi dacă
a expirat termenul de preaviz sau renunţarea de către angajator la termenul respectiv.
2
Persoana care reprezintă legal unitatea şi care conform statutului are dreptul să
angajeze şi să concedieze personalul. Se va aplica ştampila unităţii.

S-ar putea să vă placă și