Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ____________________________________

Sediul _____________________________________
C.U.I. ________________________

DECIZIE DE ÎNCETARE A
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
CA URMARE A ACORDULUI PĂRŢILOR
Nr. _______ din _____________

Angajatorul ___________________., cu sediul in


____________________________________ , înregistrată la Registrul Comerţului din
Iasi sub numărul J___________________, cod fiscal _________________, telefon
________________, reprezentată legal prin _______________________________, în
calitate de administrator

Având în vedere cererea înregistrată la nr. ______________prin care


salariatul___________________, având funcţia de _______________________ în
cadrul unităţii noastre, solicită încetarea contractului individuale de muncă,

În temeiul prevederilor art. 55, lit. b din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

DECID:

1. Contractul individual de muncă al d-lui (d-nei)


_________________________________, înregistrat la nr.______________, încetează
la data ______________, ca urmare a acordului părţilor.
2. Compartimentele resurse umane si financiar contabil, vor duce la îndeplinire prezenta
decizie.

3.. Împotriva prezentei decizii salariatul se poate adresa cu contestaţie la


__________________________________ , în termen de 45 de zile calendaristice de la
comunicare.

Conducătorul unităţii: _______________________________Salariat:


Numele şi prenumele_____________________________Numele şi prenumele

S-ar putea să vă placă și