Sunteți pe pagina 1din 5

padlet.

com/irenadima/tyslpf0g23ox55nd

Padlet remarcabil creat de clasa a XII-a F și prof dr


Florina - Irina Dima :)
Subiectul al doilea, testul numărul șase de antrenament, bacalaureat 2020! Să curgă praful de stele!
IRINA DIMA 27 APRILIE 2020 06:02

DIANA DIMITRIEVICI 28 APRILIE 2020 05:32 tunel, cordon lat.)",atmosferă (”Pe stradă răsună un trap de cal și
SII zgomot de trăsură. )". Didascaliile contribuie la evoluția acțiunii
și construcția personajelor.
   Notatiile autorului sau didascaliile sunt instructiunile autorului
unei piese de teatru, realizate in vederea interpretarii unei opere
de scena.
Bărăgan Simina - clasa a 12-a F
   In fragmentul citat, didascaliile se intalnesc inca de la
inceputul textului,  „ (cu spatele la sala, canta la pian.” , acestea Dragă Simina, se lasă spațiu după ecare semn de punctuație și
xand mimica personajelor, „(da din cap si exerseaza iar )” , după ecare cuvânt. ― IRINA DIMA
limbajul acestora, elementele de decor  „(in fotoliu)”
,vestimentatia,  „(...) E imbracata cu o bluza cu dantele, cu
maneca lunga si o fusta creata la spate,peste un mic tumel, VLADRADU01 28 APRILIE 2020 05:33

cordon lat ” si  detalii ale actiunilor  „(...) Intoarce clepsidra si Subiectul 2, varianta 6- Radu Vlad Cristian
exerseaza iar.)” .
     În textul scris de Lucia Demetrius, „Trei generații”, prin
indicațiile regizorale se evidențiază elemente de comunicare
CRISTI STOICAN 28 APRILIE 2020 05:32 verbală, de altfel, remarcându-se dialogul ca mod principal de
expunere („-Opt și cu patru doisprezece.” [...] „-Poftim?” [...] „-
Subiectul al II-lea
Am spus: opt și cu patru, doisprezece.”). De asemenea, se poate
Rolul notațiilor autorului sugerează conturarea cadrului unde se remarca prezența elementelor de comunicare paraverbală,
desfașoară acțiunea: ''Decorul: salonul unor oameni cu stare din precum vestimentația („E îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu
vremea aceea. Un pian, un palmier în hârdău. În dreptul mâneca lungă și o fustă creață la spate peste un mic tumel,
ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea.'' și cordon lat.”), dar și mișcarea scenică („cu spatele la sală, cantă la
de a indica timpul: '' Scena se petrece în anul 1896''. Astfel, rolul pian.”), ce au drept scop scoaterea in evidență a anumitor detalii
notațiilor autorului joacă un rol foarte important deoarece este astfel încât cititorul să se a e in legătură cu povestea prezentată.
ilustrat spațiul și timpul încât cititorul poate să își contureze
acțiunea mult mai bine în minte.
IRINABARASCU2013 28 APRILIE 2020 05:33

Subiectul al doilea
PANAITESCU ANDREEA 28 APRILIE 2020 05:32
    În fragmentul extras din opera "Trei generații", scrisă de Lucia
Subiectul 2 - Test 6
Demetrius, notațiile autorului au rolul de a ajuta cititorul să își
Se remarcă mărci ale comunicării nonverbale la nivelul notațiilor imagineze scena într-un mod cât mai realist prin descrierea
autorului precum vestimentatia si aspectul zic al personajului decorului (''O oglindă cu ramă grea și în orată''). Indicațiile
Ruxandra ,, E îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă scenice cuprind descrierea atât a elementelor de comunicare
și o fustă creață la spate [...] Părul strâns în coc și lăsat pe frunte nonverbală - precum vestimentația ("e îmbrăcată cu o bluza cu
" . De asemenea , mai pot identi cate și elemente legate de dantele") și mișcarea scenică ("da din cap și exersează iar") - cât
decor prin prezentarea unui salon boieresc din acea perioadă  ,, și a celor de comunicare paraverbală - precum pauzele in
cu spatele la sală , cântă la pian . [...] în fotoliu , croșetează. [...] vorbire ("se întrerupe"). De asemenea, didascaliile sunt informații
menite sa indice actorilor reacțiile pe care personajul interpretat
trebuie sa le aibă sau acțiunile pe care trebuie sa le facă în
SIMINABARAGAN03 30 APRILIE 2020 15:45
vederea realizării unei piese de teatru cât mai autentice (''Cu
Varianta de Bac-Testul 6, subiectul II spatele la sală, cântă la plan'').

În acest fragment sunt prezente didascaliile, numite ”indicații


scenice” sau ”de regie”, a ate, de regulă, între paranteze, care DRBRODI 28 APRILIE 2020 06:41
oferă informații despre acțiunea scenică" (cu spatele la scena VARIANTA BAC- nr. 6, subiectul II. Dorobanțu Rodica
cântă la pian.)", vestimentație (”Era îmbrăcată cu o bluză cu
dantele, cu mânecă lungă și o fustă creață la spate peste un mic      Fragmentul citat "Trei generații" începe cu o descriere amplă
a decorului evidențiind împrejurimile in care va avea loc acțiunea îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă și o fustă,
speci când timpul "Scena se petrece în anul 1896". Tema creață la spate”, ,,părul strâns în coc și lăsat pe frunte”); modul în
discuției între cele 2 personaje, Ruxandra și Sultana, prezentă în care se comportă în desfășurarea rului narativ (,,cu spatele la
scena I, se bazează pe o neînțelegere creată din cauza unor sală, cântă la pian”, ,,în fotoliu, croșetează”, ,,se întrerupe”, ,,dă din
numere. cap și exersează iar”). Aceste detalii fac parte din elementele
     O trăsătură speci că genului dramatic evidentă în textul citat nonverbale ale didascaliilor. Dar și detalii privind coordonatele
este reprezentată de apariția didascaliilor. Acestea sunt cuprinse spațio-temporale(,,scena se petrece în anul 1896”, ,,decorul:
între paranteze și arată felul în care acționează personajele, salonul unor oameni cu stare”, ,,în dreptul ferestrelor cu draperii
gesturile, mimica: "cu spatele la sală, cântă la pian"; "în fotoliu, de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea”), ce fac parte din
croșetează".  elementele legate de decorul scenei. 
     Indicațiile scenice prezente încă din primele rânduri ale În concluzie, notațiile autorului au in rol foarte important pentru
fragmentului scris de "Lucia Demetrius" îl ajută pe cititor să-și cititor, deoarece prin intermediul acestora, el înțelege mult mai
imagineze acțiunea, pe regizor și pe scenograf să ofere o ușor textul, iar datorită faptului că didascaliile există și acțiunea
anumită viziune despre evenimentele întâmplate și pe actori să poate transpusă pe o scenă de teatru, cititorul își poate
interpreteze rolurile. imagina întregile scene, înfățișări ale personajelor, mimica lor. 
   

OBERTINSCHI_ANA17 28 APRILIE 2020 05:33


ALEXA DINU 28 APRILIE 2020 05:33      Rolul notațiilor autorului este de a scoate în evidență modul
Subiectul al II-lea (test 6) în care se desfășoară acțiunea și cadrul acesteia. La începutul
primului act, este prezentată o descriere a decorului "Un pian,
      Fragmentul dat, din opera dramatică “ Trei generații”, de un palmier în hârdău.(...) pe masă fructieră cu cărți de vizită.(...)
Lucia Demetrius, conține didascalii, numite și indicații scenice Pe pian, o clepsidră", iar în scena  1, notațiile o prezintă pe
sau regizorale,  întrucât acestea au rolul de a  sugera atât Ruxandra "îmbrăcată cu o bluză cu dantele(...). Părul strâns în
elemente  de comunicare nonverbală, cât și elemente legate de coc și lăsat pe frunte". Tot în scena 1, didascaliile ajută cititorul să
decor. înțeleagă mai bine acțiunea "SULTANA (în fotoliu, croșetează)",
     În primul rând, elementele de comunicare nonverbală, la "RUXANDRA (dă din cap și exersează iar)".
nivelul textului dramatic, au rolul de a ajuta punerea în scenă a
acțiunii dramatice, indicând, astfel, vestimentația și mișcarea
scenică a personajelor , fapt ce reiese din structura “ RUXANDRA LARISA DUMITRU 28 APRILIE 2020 05:33
( cu spatele la sală, cântă la pian. E îmbrăcată cu o bluză cu    Didascaliile, sau indicațiile scenice ori regizorale, sunt
dantele, cu mânecă lungă și o fustă creață la spate [...]. Reia speci ce textelor ce aparțin genului dramatic și se regasesc în
mereu același exercițiu . Întoarce clepsidra și exersează iar).” toate operele ce sunt redactate pentru a prezentate pe scena
      În al doilea rând, prin structura “ Decorul: salonul unor unui teatru. 
oameni cu stare din vremea aceea.Un pian, un palmier în    În textul „Trei generații”, scris de Lucia Demetrius, aceste
hârdău.” putem observa elemente legate de decor  care au rolul notații au rolul de a descrie cât mai bine poziția și activitatea
de a introduce spectatorii în “arta dramatică” prin crearea unui personajelor, pentru ca scena să poată vizualizată de cititori,
cadru artistic speci c. prin intermediul imaginației. 
      Concluzionând, rolul indicațiilor naratorului, numite și    Un rol secundar al didascaliilor ar putea redat de dorința
didascalii, indicații scenice sau regizorale,  sunt speci ce operei autorului de a crea un portret zic sau moral anumitor
dramatice, întrucât ajută la interpretarea scenică a acțiunii, dar personaje, ce este realizat prin descrierea comportamentului
și la modul în care trebuie să se prezinte locul desfășurării nonverbal, îndeosebi, după cum se poate observa și în text: „Reia
acesteia. mereu același exercițiu. Întoarce clepsidra și exersează iar".
Mișcarea scenică, gestica și acțiunea în sine arată faptul că
Ruxandra este o persoană răbdătoare, calmă și calculată. 

DURBACĂ ELENA ALEXANDRA 28 APRILIE 2020 19:43


   Rolul notațiilor autorului în fragmentul extras din opera " Trei
generații " , scrisă de Lucia Demetrius , este de a informa
cititorul cu privire la elementele spațio-temporale în care se
desfășoară acțiunea , elemente de decor , vestimentație. Scena
din operă se desfășoară în anul 1896 ,în " salonul unor oameni cu
stare din vremea aceea . " . De altfel ,este descris și decorul
cadrului în care este desfășurată acțiunea " Un pian ,un palmier
in hârdău . În dreptul ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri
, fotolii ,canapea , ( .... ) . Pe pian o clepsidră [...] Stânga ușă , în
BEATRICE GHEORGHIU 28 APRILIE 2020 06:41 dreapta ,două uși." ,prin care se evidențiază faptul că personajele
Notațiile autorului Lucia Demetrius, din fragmentul suport al sunt oameni cu stare din acea vreme .
operei “Trei generații” oferă informații importante cititorului.    Didascaliile mai au rolul și de a evidenția vestimentația
Acestea reprezintă detalii privind înfățișarea personajelor (,,E personajelor ,dar și acțiunile acestora . Astfel , Ruxandra este
poziționată "cu spatele la sală " și "cântă la pian " . Vestimentația îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă și o fustă
acesteia " E îmbrăcată cu o bluza cu dantele cu mânecă lungă și creață la spate, peste un mic tumel, cordon lat."; dar și indicații
o fusta creață la spate ,peste un mic tumel,cordon lat . " denotă comportamentale ale actorilor: "Reia mereu același exercițiu.
faptul că este o femeie simpla ,dar și eleganta in același timp .  Întoarce clepsidra și exersează iar.", "dă din cap și exersează iar". 
   Astfel , notațiile autorului au un rol important , deoarece    Astfel, indicațiile scenice reprezintă indici clari ai scenității
acestea ilustrează decorul , vestimentația personajelor ,timpul și unei piese, introduc cititorul în universul operei și fac trecerea
spațiul , dar și acțiunile personajelor , ajutând cititorii ,dar și de la textual la imaginar; având un rol diferit pentru regizor, și
actorii sa înțeleagă mai bine piesa de teatru . anume suportul punerii in scenă a operei dramatice.

Gata ,doamna ! 🤗 ― DURBACĂ ELENA ALEXANDRA

Alexandra, sa adaugi, te rog, " extras din", virgula dupa numele STOICESCUMARA 28 APRILIE 2020 05:34
Luciei Demetrius. 😊 ― IRINA DIMA
Subiectul al 2-lea - Stoicescu Mara
Notațiile autorului joacă un rol important în textul dramatic
IRINABRATU38 28 APRILIE 2020 05:33
deoarece sunt transmise diverse informații cititorilor, actorilor.
   În fragmentul dat, extras din Trei Generațiii", de Lucia Notațiile sunt esențiale, în acest context, deoarece permit
Demetrius, notațiile autorului, respectiv didascaliile sau regizorului sau actorilor să pătrundă în viziunea dramaturgului.
indicațiile scenice ori indicațiile regizorale au rolul de a marca Spre exemplu, în fragmentul dat, încă din incipit, sunt precizate
elemente legate de decor, dar se referă și la elemente de coordonatele spațio-temporale: “Scena se petrece în anul 1896.
comunicare nonverbală, caracterizând indirect personajele prin Decorul: salonul unor oameni cu stare din vremea aceea.” De
gesturile, mimica și vestimentația lor. Astfel, în actul I, cadrul în asemenea, prin intermediul notațiilor/didascaliilor se pot
care se petrece acțiunea este descris ca ind un salon unde se caracteriza personajele participante, în mod direct.
a ă "În dreptul ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri,
fotolii, canapea, pe masă, fructiera cu cărți de vizită.", sugerând
somptuozitatea decorului. Referitor la personaje, putem observa PANAITESCU ANA-MARIA 28 APRILIE 2020 05:36
superioritatea aristocrată a sultanei Ruxandra din faptul că "E
Subiectul 2
îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă și o fustă
creață la spate, peste un mic turnel, cordon la spate.", ind de o Notațiile autorului din fragmentul citat se pot referi la elemente
eleganță aparte. de comunicare nonverbală precum vestimentația personajului
Ruxandra ,,E imbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă și
Perfect! 😊 ― IRINA DIMA o fustă creață la spate, peste un mic tumel, cordon lat." cât și la
gestica și mimica acesteia indicând acțiunile personajului. ,,se
întrerupe [...] dă din cap și exersează iar."
SIMION AMALIA 28 APRILIE 2020 05:34  
 Rolul notatiilor autorului din textul dramatic este de a contura
cadrul in care se desfășoară acțiunea, astfel cele doua personaje,
Ruxandra si Sultana se a a in “ salonul unor oameni cu stare din VALENTINA BOLDURESCU 28 APRILIE 2020 05:34

vremea aceea”,  ajutând si la indicarea timpului “ Scena se Boldurescu Valentina: Subiectul II - Test 6
petrece in anul 1896”. Didascaliile reprezintă modul de
BAC
caracterizare al personajelor, astfel, este prezentat aspectul zic
al Ruxandrei “ E îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă Notațiilor autorului în fragmentul ”Trei generații” de Lucia
lungă si o fustă creată la spate, peste un mic turnel, cordon lat.”, Demetrius, numite și didascalii sau indicații scenice, au rolul de a
dar si al Sultanei “ La brâu are un mânunchi mare de chei”. oferi informații suplimentare privind detalii ale acțiunii,
 Astfel, notațiile autorului au un rol important in formarea încadrarea piesei în timp și spațiu („Scena se pentrece în anul
textului, deoarece ilustrează scena, decorul, timpul dar si 1896. Decorul: salonul unor oameni cu stare în vremea aceea.”), 
trăsături zice ale personajelor participante.  elemente de decor („ Un pian, un palmier în hărdău. În dreptul
ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea [...]”),
vestimentația personajelor („E îmbrăcată cu o bluză cu dantele, 
cu mânecă lungă și o fustă creață la spate, peste un mic turmel,
MARIA MAVRODIN 28 APRILIE 2020 07:23 cordon lat. [...]”), acțiuni pe care le fac personajele în scenă („în
Test 6, subiectul II fotoliu, croșetează”). Astfel, acestea se referă la mărci ale
comunicării non-verbale și paraverbale și elemente de
   Indicațiile regizorale se adresează, în primul rând, actorilor, comunicare verbală, replica în sine ind o formă a comunicării
dar, totodată, contribuie substanțial la o mai bună înțelegere a verbale. Didascaliile se adresează în primul rând actorilor și
operei de către cititor. În textul "Trei generații", scris de Lucia regizorului piesei, pentru o interpretate cât mai autentică, dar
Demetrius,  se observă mărci ale elementelor de comunicare contribuie și la o mai bună înțelegere a acesteia de către un
nonverbală la nivelul didascaliilor ce oferă informații privind eventual cititor. 
elementele de decor: "Decorul: salonul unor oameni cu stare din
vremea aceea, Un pian, un palmier în hârdău. În dreptul Bravo! ― IRINA DIMA
ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea; pe
masă, fructieră cu cărți de vizită. [...]"; vestimentație: "E
BOGDAN GABRIELA 28 APRILIE 2020 06:41 acțiunea, la personaje și conduita acestora, încât publicul sau
T6-S2 cititorii să-și facă o imagine cât mai exactă despre viziunea
autorului, dar și pentru a facilita punerea poveștii în scenă.
     Din punctul meu de vedere, rolul notațiilor autorului din
fragmentul extras din opera “Trei generații” scrisă de Lucia Bravo! 😊 ― IRINA DIMA
Demetrius este de a încadra în timp -“Scena se petrece in anul
1896”- și spațiu -“salonul unor oameni cu stare din vremea
aceea”- piesa. Totodată, la nivelul didascaliilor se observă CANAANDREI2001 28 APRILIE 2020 05:36
mărcile de comunicare nonverbală, ce reies din vestimentație, Subiectul II - Cana Andrei-Aider
care este pusă în balanță cu epoca respectivă precum cea a
Ruxandrei, personaj feminin din opera dată, care “e îmbrăcată cu Rolul notațiilor prezente  în fragmentul operei “Trei generații”
o bluză cu dantele cu mânecă lungă și o fustă creață la spate, este de a ajuta cititorul să își imagineze mai usor mimica,
peste un mic tumel, cordon lat” și din mișcarea scenică, care evenimentele, personajele, lumea dramatică regăsită in text, dar
oferă și indicații pentru punerea în scenă -“SULTANA(în fotoliu, de asemenea acestea pot să confere informații prețioase și într-
croșetează.La brâu are un mănunchi mare de chei.)”, un spectacol, sprijinind jocul actorilor. În fragmentul dat se
“RUXANDRA(dă din cap și exersează iar)”-. regăsesc didascalii precum elemente de comunicare (indicații
     De asemenea, ele mai marcheaza si elemente de decor, ca de interne) care reprezintă indicații referitoare la mimică și
exemplu:”un pian, un palmier în hărdău”. comportament “dă din cap si exersează iar” și de asemenea, se
regasesc elemente de decor (indicații externe) precum bornele
teatrale “în fotoliu”.

Bravo! ― IRINA DIMA


Andrei, te rog să recti ci partea: ”fragmentul operei...” (”extras din
opera ...”)! ― IRINA DIMA
ANONIM 28 APRILIE 2020 05:35

Stefan Ioana
ROXANA DOSPINESCU 28 APRILIE 2020 07:23
Rolul notatiilor in text sunt de a ghida personajele si pentru a
ajuta cititorul sa perceapa povestea si actiunile cum trebuie. "(da Subiectul al 2 lea
din cap si ecerseaza iar)" prin aceasta paranteza autorul ne
Indicatiile scenice reprezinta notatiile autorului scrise cu rolul
prezinta ce se intampla cand dialogul nu este prezent pentru a
de a oferi informatii utile actorilor si regizorului pentru
intelege mai bine ce se intampla si ce vor personajele sa exprime.
montarea adecvata a spectacolului teatral.
In opera “Trei generatii” de Lucia Demetrius se contureaza rolul
didascaliilor care ofera precizari privind numele
Ai un dezacord chiar la inceputul textului, Ioana. 😊 ― IRINA DIMA
personajelor(Ruxandra,Sultana),orienteaza jocul actorilor, ind
indici comportamentali(“cu spatele la sala,canta la pian”)sau
OANA CÎRSTIAN 30 APRILIE 2020 15:50 indica stari su etesti.Interventia directa a dramaturgului se
realizeaza doar prin didascalii ,caracterizand in mod direct
Cîrstian Oana
personaleje(“Parul strans in coc si lasat pe frunte”).
Notațiile autorului din fragmentul din textul "Trei generații", scris De asemenea,ofera informatii privind elementele de decor(“Pe
de Lucia Demetrius, au rolul de a crea atmosfera de poveste prin pereti, doua portrete de familie ,in rama din bronz si
sublinerea detaliilor vestimentare, decorative, spațio-temporale, pluș”)precum si detalii ale actiunii:spatiul-“Salonul unor oameni
dar și pentru a oferi indicații actorilor cu privire la mișcarea cu stare din vremea aceea” si timpul-“Scena se petrece in anul
scenică. Acestea se mai numesc și ”didascalii” sau ”indicații 1986”.
scenice”, sunt speci ce genului dramatic și contribuie la punerea In concluzie,notatiile autorului detin o importanta functie in
în scenă a operei. realizarea unui spectacol de succes,deoarece sunt indicatiile
    Fragmentul este împărțit în două etape: prima este dupa care actorii se ghideaza in reprezentarea scenica a
prezentarea actului, apoi a scenei din cardul acestuia. În operei,ajutati ind de regizor.
prezentarea actului, notațiile autorului conturează decorul și
oferă detalii cu privire la timpul acțiunii: " Scena se petrece în Am inteles.Va rog frumos sa ma scuzati.. nu mi-am dat seama.Voi
anul 1896. Decorul: salonul unor oameni cu stare din vremea mai atenta de acum. ― ANONIM

aceea. Un pian, un palmier în hârdău *. În dreptul ferestrelor cu


Dragă Roxana, atenție la corectitudinea tehnoredactării. Se lasă
draperii de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea [...]". După aceasta,
spațiu după ecare cuvânt și după ecare semn de punctuație. :)
se prezintă prima scenă, iar didascaliile oglindesc jocul ― IRINA DIMA
actoricesc, atitudinea și detaliile speci ce ecărui personaj,
pentru a ajuta publicul să înțeleagă viziunea autorului cât mai
bine: " RUXANDRA (cu spatele la sală, cântă la pian. E îmbrăcată CARINA-ELENA OLTEANU 30 APRILIE 2020 15:48
cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă și o fustă creață la spate, Subiectul al II-lea
peste un mic tumel, cordon lat [...] Reia mereu același exercițiu.
Întoarce clepsidra și exersează iar)".      Notațiile autorului, în fragmentul extras din piesa "Trei
    Așadar, notațiile autorului din fragmentul dat au drept scop generații", de Lucia Demetrius, reprezintă indicațiile piesei de
oferirea de detalii cu privire la decorul în care se desfășoară teatru, ce orientează atât regizorul, cât și actorii, în vederea
punerii în scenă, într-o manieră corespunzătoare, a operei. unor oameni cu stare din vremea aceea. Un pian, un palmier în
    În primul act, notațiile stabilesc timpul și  descriu spațiul hârdău. În dreptul ferestrelor cu dealerii de catifea cu voicu,
desfășurării acțiunii, pentru a sugera modul în care trebuie să se fotolii, canapea [...] Pe pereți, două portrete de familie, în ramă
prezinte elementele de decor: "Scenă se petrece în anul 1896. de bronz și pluș. O oglindă cu ramă grea și în orată. Pe pian, o
Decorul: salonul unor oameni cu stare din vremea aceea. Un pian clepsidră. [...].
[...] Pe pian, o clepsidră" .  De asemenea, didascaliile au în vedere portretizarea
     În cea dintâi scenă, se observă mărcile comunicării personajelor prin intermediul oferirii elementelor de comunicare
nonverbale, la nivelul didascaliilor. Astfel, sunt reliefate detalii cu nonverbală despre comportamentul lor și a elementelor de
privire la comportamentul și vestimentația participanților la vestimentație. Spre exemplu, din faptul că personajul Ruxandra
acțiune, ce ghidează jocul actorilor, ind un mod de se a ă ,,cu spatele la sală, cântă la pian. E îmbrăcată cu o bluză
caracterizare indirectă a personajelor. De exemplu, la începutul cu dantele, cu mânecă lungă și o fustă creață la spate, peste un
scenei, se creionează Ruxandra, o fată îmbrăcată elegant, ce mic tumel, cordon lat. Părul strâns în coc și lăsat pe frunte."
repetă neîncetat la pian, aspect ce accentuează determinarea putem descoperi vestimentația și mișcarea scenică a acesteia. 
acesteia :" Cânta la pian. E îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu  În concluzie, în fragmentul ,,Trei generații", indicațiile regizorale
mânecă lungă[...] Părul strâns în coc și lăsat pe frunte. Reia au rolul de a oferi, prin mărcile comunicării nonverbale,
mereu același exercițiu. Întoarce clepsidră și exersează iar".  informații despre plasarea spațio-temporală, portretizarea
    Așadar, notațiile autorului vin în sprijinul actorilor și al personajelor, dar și a tabloului acțiunii.
regizorului, dar ajută și cititorul să pășească mai adânc în lumea
operei. 
    
STANICI ROBERT 29 APRILIE 2020 05:27

Rolul notațiilor autorului din fragmentul dat este de a marca


ANDREEA NEGRESCU 28 APRILIE 2020 19:27 elementele comunicării nonverbale, precum vestimentația ,,E
Subiectul al îmbrăcată cu o bluză cu dantele, cu mânecă lungă și o fostă
creață la spate, peste un mic tumel, cordon lat.  De asemenea,
Rolul notațiilor autorului în fragmentul ,,Trei generații", scris de marchează și elementele comunicării paraverbale, precum
Lucia Demetrius, este de a informa regizorul piesei în vederea pauzele în vorbire, asa cum se observa in exemplul ,,se
punerii ei în scenă și introducerea profundă a cititorului în intrerupe”. 
universul operei, prin punerea la dispoziție a diverselor
informații. Acestea au în vedere plasarea în timp a cadrului Pune o virgula dupa "nonverbale". 😊 ― IRINA DIMA
acțiunii, aspect evidențiat în Actul I în fraza: ,,Scena se petrece în
anul 1896.", iar apoi spațiul este descris prin comunicarea
elementelor legate de decor, fapt concretizat în citatul: ,,salonul

※※※※※※