Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

JURNAL DE PRACTICA, anul 3

al studentului (ei Baeș Corina


(numele, prenumele)

Anul III, grupa 301

Coordonator-reprezentant al instituţiei,
L.Ş. Ada Șimon

Coordonator-reprezentant al departamentului,
Alexandru Roman

Chişinău, 2020
CONFIRMARE

Prin prezenta se confirmă că , Baeș Corina, student (ă) la specialitatea Relaţii Internaţionale,

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din

Moldovaa efectuat stagiul de practică de specialitate în cadrul instituției Avocatul Poporului.

Durata practicii:

de la 23.03 a. 2020

pînă la 30.04 a. 2020

_____________________Administraţia instituţiei
L.Ş. (semnătura)
I. JURNALUL DE PRACTICĂ.
Prin intermediul jurnalului de practică, studentul reflectează analitic şi critic asupra activităţii
practice desfăşurate pe tot parcursul acesteia.
Fiecare student are responsabilitatea de a trece în revistă cele mai importante aspecte ale
activităţii practice, precum şi aspecte legate de:
 Prezentarea instituţiei – tipul şi profilul, cadrul legislativ în baza căruia funcţionează
instituţia;
 Prezentarea activităţilor desfăşurate de către student;
 Relaţiile studentului cu coordonatorul - îndrumător, cu ceilalţi membri ai personalului;
 Evaluarea instituţiei – bază de realizare a practicii;
 Autoevaluarea activităţilor, aspectele care se cer îmbunătăţite pe viitor.

I. ÎN CADRUL DESFĂŞURĂRII PRACTICII STUDENTUL


ESTE OBLIGAT:
 Să realizeze sarcinile specificate în programul practicii;
 Să îndeplinească cerinţele administraţiei instituţiei;
 Să se conformeze regulamentului interior al instituţiei date;
 Să prezinte jurnalul de practică – completat integral, precum şi organigrama instituţiei
unde s-a desfăşurat practica.
Materialele adiţionale - se anexează.

II. INSTRUCŢIUNI PENTRU STUDENTUL – PRACTICANT.


a) Înainte de a pleca la practică, e necesar:
 A determina în amănunte caracterul şi termenul stagiului de practică;
 A obţine îndreptarea la practică în care este indicată denumirea instituţiei şi adresa
juridică concretă;
 A coordona la catedră programul de lucru;
 A examina detaliat cu coordonatorul de la catedra de specialitate obiectivele stagiului de
practică;
 A solicita coordonatorului de la catedra de specialitate consultaţii şi instrucţiuni în
vederea organizării şi desfăşurării practicii.
b) Sosit la locul practicii, studentul – practicant este obligat:
 Să se prezinte la direcţia instituţiei, departamentului unde va avea loc practica;
 Să primească un document ce ar legifera prezenţa studentului – practicant în instituţie;
 Să stabilească de comun acord cu coordonatorul de la catedra de specialitate programul de
activitate;
 Să ia cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară al instituţiei, organizaţiei date;
 Să determine condiţiile de activitate în cadrul instituţiei de comun acord cu coordonatorul –
îndrumător;
 Să completeze cu acurateţe jurnalul de practică, deoarece însemnările făcute constituie
materialul de bază pentru întocmirea raportului despre practica.

III. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE STUDENTULUI - PRACTICANT.


1. Ca beneficiar al procesului de formare a abilităţilor profesionale:
 Să conştientizeze faptul că este responsabil pentru calitatea propriei pregătiri practice;
 Să manifeste interes real faţă de oportunităţile de învăţare oferite de instituţie.
2. Fiind student USM, stagiarul trebuie:
 Să aplice şi să ajusteze adecvat cunoştinţele teoretice la situaţii practice concrete;
 Să respecte regulamentul intern al instituţiei – bază de realizare a stagiului de practică;
 Să evalueze corect locul de practică în perspectiva continuării colaborării cu respectiva
instituţie.
3. Ca reprezentant al propriilor interese studentul trebuie:
 Să valorifice optim oportunităţile de învăţare;
 Să reafirme statutul său atunci cînd este necesar;
 Să îndeplinească obiectivele prevăzute de către program.
4. Ca reprezentant al instituţiei de profil studentului i se cere:
 Să aibă o ţinută corespunzătoare;
 Să menţină relaţii de colaborare între instituţie şi Universitate.

IV. PLANUL DE ACTIVITATE.


(se elaborează de către student şi se prezintă coordonatorului practicii de la departament şi de la
instituţia dată).

Plan
Nr.

Denumirea activităţilor
Începutul Durata (zile)
1 2 3 4
1. Studierea actelor normative în domeniul serviciului public: 03.04 3
2. Realizarea proiectului de cercetare 16.04 14

----------------------------- Coordonatorul – îndrumător


-------------------------------------------- Coordonatorul de la departament

V. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

Data
Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate.
executării
Observaţiile practicantului.
lucrării
03.04 Am primit de la instituție acte normative în domeniul serviciului public pentru
a le studia pâna coordonatorul face cunoștință cu planul practicii.
06.04 După ce le-am studiat am trimis un mesaj de confirmare și am cerut urmatoarele
sarcini.
14.04 Până la data curentă nu am primit nici un răspuns și am telefonat coordonatorul
instituției, de la care am primit ca răspuns că nu știe ce sarcini să îmi trimită atît
timp cât nu am semnat nici un document pentru a avea acces la unele date din
instituție. Coordonatorul instituției mi-a dat un raspuns destul de agrestiv.
16.04 Am făcut cunoștință cu compartimentele proiectului de cercetare care l-am
primit pe poșta grupei.
17.04 Am început să realizez proiectul de cercetare, accesînd mai multe surse
electronice din motiv că situația actuală nu mi-a permis accesul la bibliotecă. Pe
tot parcursul realizării am primit ajutor și îndrumari de la coordonator al
departamentului.
30.04 Proiectul a fost finisat și trimise coordonatorului cât și la adresa indicată pe
poștă.
----------------------------- Coordonatorul – îndrumător
-------------------------------------------- Coordonatorul de la departament

BAREMUL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII STUDENTULUI PRACTICANT

Nr Criteriul de evaluare Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător


. bine 4 3 puncte 0 puncte
5 puncte puncte
1 Prezența în cadrul organizației

2 Participarea la evenimente
3 Cunoștințele teoretice

4 Abilități practice
5 Utilizarea limbilor străine
6 Îndeplinirea sarcinilor înaintate
Evaluarea finală*

N.B. evaluarea finală se face conform punctalului de mai jos

*Punctaj:
10 9 8 7 6 5 4 3 2
30-29 28-24 23-19 18-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0

L.Ş.

----------------------------- Coordonatorul – îndrumător


-------------------------------------------- Coordonatorul de la departament