Sunteți pe pagina 1din 3

ANRE | ANRE https://www.anre.ro/ro/print?

modul=pagina&link=informatii-generale

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul


Energiei
13 Decembrie 2013
Informații generale
Desfășurarea activității de autorizare a electricienilor, precum și autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților
tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se realizează de către ANRE în baza
"Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și
a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice", denumit în continuare Regulament,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/13.03.2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 152/ 21.03.2013, cu modificările ulterioare
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 116/ 20.12.2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 9/ 05.01.2017.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR


A1 I. Înscrierea în vederea autorizării
Documentele necesare pentru solicitarea autorizării sunt:
a) Cererea de autorizare însoțită de documentele Informații Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și
Pagina de informații anexate cererii de autorizare, întocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C și D din
Regulament (puteți regăsi modelul de cerere în subsolul acestei pagini),
b) Copie a actului de identitate,
c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională,
d) Document care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul
României, emis în conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice străine,
e) Copia carnetului de muncă sau adeverințe, care să ateste experiența profesională în domeniul în care se
solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/ sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul
de Evidență a Salariaților comunicat la ITM,
f) Copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare.
II. Acceptarea dosarului de autorizare - in cazul in care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:
a) Cererea de autorizare și documentele Informații Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de
informații sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 1 punctele A, B, C si D din Regulament,
b) Documentația inclusă în dosar este completă,
c) Candidatul demonstrează că are experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice, pentru
calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 25), art. 26) si art. 27) din Regulament.
Pentru detalii privind condițiile de calificare și experiență profesională, vă rugăm consultați Regulamentul.
III. Plata tarifului de autorizare se face anterior depunerii documentatiei:
- fie direct la casieria ANRE, odată cu înregistrarea cererii de autorizare,
- fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. În
acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea existenței
în extrasul de cont a sumei achitate,
- fie prin mandat poștal în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. Și
în acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea
existenței în extrasul de cont a sumei achitate.
În toate cazurile, solicitanții trebuie să includă în dosar o copie a chitanței/ ordinului de plată/ mandatului poștal.
Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 223/2020, MO 1233/15.12.2020 sunt:

Tip autorizare Tarif (lei)

Gradul I 250
Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250

1 of 3 1/18/2021, 4:03 PM
ANRE | ANRE https://www.anre.ro/ro/print?modul=pagina&link=informatii-generale

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 350


Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv175
gradul I) și de tip A+B, inclusiv vizare periodică
Verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice, inclusiv vizare periodică 125
Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice, inclusiv175
vizare periodică
Emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat 30
NOTĂ:
Tariful prevăzut în tabel:
a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
b) nu se restituie solicitantului în cazurile prevăzute la art. 42 alin. (3) din Regulament.
NU SE PERCEPE TVA
IV. Organizarea și tematica examenului de autorizare
Examenele de autorizare se organizează, de regulă, de 2 ori/an, în sesiuni de primăvară și toamnă. ANRE publică
cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Anunțul privind organizarea și
desfășurarea examenului, tematica de examen, precum și exemple de întrebări/ probleme sunt publicate pe site-
ul ANRE la capitolul Legislație/ Autorizare electricieni.

V. Înregistrarea cererilor de autorizare


Cererile de autorizare însoțite de documentele precizate mai sus, se transmit către ANRE, în perioada de
înscriere (stabilită pentru fiecare sesiune, conform detaliilor din Anunțul publicat de ANRE). Înregistrarea cererii
și a documentelor anexate se face:
- fie direct de solicitanți la sediul ANRE, Birou unic (Registratura);
- fie se transmit prin serviciul poștal către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Str.
Constantin Nacu, Nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995, ROMANIA.
În Anunțul publicat de ANRE cu ocazia organizării fiecărei sesiuni se menționează data limită de înscriere.
A2 Vizarea periodica a adeverintelor de electrician autorizat, inclusiv emiterea de adeverinte de electrician
autorizat pentru solicitanții care detin aceasta calitate.
Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverința de electrician autorizat. Autorizarea,
prin emiterea adeverinței, este acordată pe durată nelimitată și este valabilă numai cu condiția vizării periodice a
adeverinței, astfel încât să nu fie depășit termenul de vizare. Termenul de vizare a adeverinței de electrician
autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului, sau, după caz, de la data ultimei
vizări.
La expirarea duratei de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, calitatea conferită de acestea nu se
pierde. În această situație ANRE emite adeverințe în locul acestor legitimații, la cererea titularului, în condițiile
art. 16 din Regulament. Cererea se transmite la ANRE împreună cu documentele prevăzute la art. 16 alin. (3) cu
cel puțin 60 de zile înainte de data expirării legitimațiilor, dar nu mai mult de 120 zile înainte de aceasta și se
soluționează în cadrul celor două sesiuni de autorizare stabilite de către ANRE.
Documentele care se depun in cazul acestei solicitări cuprind:
Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
Copia actului de identitate;
Dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puțin tematica si
bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare;
Copia chitanței de achitare a tarifului pentru vizare periodică.
În cazul în care adeverința de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat
pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfășoare activități în domeniul instalațiilor electrice până la
vizarea documentului.
B INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE
în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
B1 Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor
electrice tehnologice trebuie să conțină următoarele documente:
Cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1,
Dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de
proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica si bibliografia stabilite
și publicate de ANRE pe pagina sa de internet,
Copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice
tehnologice.
B2 Vizarea adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
Vizarea adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de
regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în
cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor
electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate
desfășura activități de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a
fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

2 of 3 1/18/2021, 4:03 PM
ANRE | ANRE https://www.anre.ro/ro/print?modul=pagina&link=informatii-generale

Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1,


Dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței
deținute de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin
tematica si bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet,
Copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice
tehnologice.
C INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE
CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI in domeniul instalațiilor electrice tehnologice
C1 Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în
domeniul instalațiilor electrice tehnologice trebuie să conțină următoarele documente:
Cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1,
Dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de expert tehnic de
calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica si
bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet,
Copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul
instalaţiilor electrice tehnologice.
C2 Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul
IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de expert tehnic de calitate şi
extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe
document, titularul acesteia nu poate desfășura activități în domeniu până la vizarea documentului.
Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:
Cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1,
Dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței
deținute de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să
respecte cel puțin tematica si bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet,
Copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul
instalaţiilor electrice tehnologice.
D Informatii generale privind legitimațiile de responsabil tehnic cu executia în domeniul instalațiilor electrice
emise de ANRE
Legitimaţiile de responsabil tehnic cu execuţia de instalaţii electrice emise în condițiile legii de ANRE până la
intrarea în vigoare a Regulamentului modificat prin Ordinul nr. 116/ 2016 rămân valabile până la expirarea
acestora, titularii acestora având competențele prevăzute la art. 45 alin. (2) și obligaţiile prevăzute la art. 45 alin.
(3) din Regulament. Persoanele autorizate de ANRE ca responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalațiilor
electrice pot solicita autorităților care preiau competențele de autorizare în acest domeniu, preschimbarea
legitimațiilor ANRE cu documente de autorizare emise de acestea, în condițiile reglementărilor în vigoare.
Informatii

Tel: 021-3278136, 137, 148, 149 si 021-3278104,


Fax: 021-3278170
e-mail: electricieni@anre.ro

3 of 3 1/18/2021, 4:03 PM