Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti

Facultatea de Stiinte Economice


Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

Impactul componentelor micro și macromediului


asupra activităiții inteprinderii

Orice organizaţie economică funcţionează în condiţiile pe care i le oferă mediul său


extern, căruia i se mai spune şi mediu de marketing. Pentru întreprindere, mediul de marketing
se constituie într-un ansamblu de oportunităţi, dar şi de primejdii. Pentru a valorifica în interesul
său oportunităţile, dar şi pentru a se feri de primejdii, prima condiţie este ca întreprinderea să
cunoască componentele, fizionomia şi mecanismul de funcţionare ale mediului, factorii care îi
influenţează activitatea de marketing şi forţele ce afectează nivelul performanţelor sale
economice. Profesorul N.AL. POP consideră că mediul extern al întreprinderii reuneşte
ansamblul de factori şi forţe externe acesteia, capabile să influenţeze menţinerea sau dezvoltarea
schimburilor pe pieţele pe care activează.
Unii factori variabili de mediu afectează toate ramurile şi întreprinderile economice şi
nu pot fi stăpâniţi sau preveniţi prin activităţile întreprinderilor. Aceşti factori
alcătuiesc macromediul. O întreprindere poate face foarte puţin, aproape nimic pentru a-şi
influenţa macromediul. Trebuie însă să-şi monitorizeze mediul şi să se pregătească pentru
inevitabilitatea schimbărilor. Aceasta înseamnă intuirea naturii şi dimensiunii
potenţialelor schimbări şi întocmirea de strategii şi programe, pentru a răspunde corect atunci
când ele se vor produce. Un exemplu interesant în acest sens ar fi structura populaţiei dintr-o
anumită ţară sau zonă. Dacă în acea zonă sau ţară se înregistrează o scădere a
natalităţii, producătorii de jucării se vor afla – fără voia lor – în faţa unei reduceri
treptate a pieţei de desfacere.
Pe măsura trecerii timpului va scădea şi cererea de mărfuri destinate adolescenţilor
(aparatură electronică şi îmbrăcăminte, de exemplu), tinerilor căsătoriţi(locuinţe si obiecte de
menaj), adulţilor (automobile) etc. Aceste tendinţe nu pot fi oprite de nici o întreprindere, însă
acceptând inevitabilul, toate se pot pregăti pentru schimbări, prin extinderea grupului ţintă şi
reconsiderarea activităţilor de marketing.
Alţi factori de mediu, însă, pot afecta unele întreprinderi mai mult decât pe altele. Aceşti
factori alcătuiesc micromediul. Un exemplu sunt concurenţii: schimbările în strategia unei
întreprinderi dintr-o ramură oarecare vor afecta în mod sigur concurenţii, pe măsură ce clienţii
acestora sunt convinşi să devină clienţii săi. Însă, şi întreprinderile celelalte pot dezvolta strategii
pentru a contracara impactul schimbărilor produse la nivelul concurenţei. În acest caz,
întreprinderile pot face ceva mai mult decât să anticipeze şi să răspundă schimbărilor din
micromediu: ele pot influenţa schimbările şi pot controla dimensiunile interferenţei lor cu
adversarii din aceeaşi ramură de activitate.
  Orice organizaţie economică funcţionează în condiţiile pe care i le oferă mediul său extern,
căruia i se mai spune şi mediu de marketing. Pentru întreprindere, mediul de marketing se
constituie într-un ansamblu de oportunităţi, dar şi de primejdii. Pentru a valorifica în interesul său
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

oportunităţile, dar şi pentru a se feri de primejdii, prima condiţie este ca întreprinderea să cunoască
componentele, fizionomia şi mecanismul de funcţionare ale mediului, factorii care îi influenţează
activitatea de marketing şi forţele ce afectează nivelul performanţelor sale economice.
Profesorul N.AL. POP consideră că mediul extern al întreprinderii reuneşte ansamblul de factori şi
forţe externe acesteia, capabile să influenţeze menţinerea sau dezvoltare a schimburilor pe pieţele
pe care activează. Unii factori variabili de mediu afectează toate ramurile şi întreprinderile
economice şi nu pot fi stăpâniţi sau preveniţi prin activităţile întreprinderilor. Aceşti
factori alcătuiesc macromediul. O întreprindere poate face foarte puţin, aproape nimic pentru
a-şi influenţa macromediul. Trebuie însă să-şi monitorizeze mediul şi să se pregătească pentru
inevitabilitatea schimbărilor. Aceasta înseamnă intuirea naturii şi dimensiunii
potenţialelor schimbări şi întocmirea de strategii şi programe, pentru a răspunde corect atunci
când ele se vor produce. Un exemplu interesant în acest sens ar fi structura populaţiei dintr-o
anumită ţară sau zonă. Dacă în acea zonă sau ţară se înregistrează o scădere a
natalităţii, producătorii de jucării se vor afla – fără voia lor – în faţa unei reduceri
treptate a pieţei de desfacere. Pe măsura trecerii timpului va scădea şi cererea de mărfuri
destinate adolescenţilor (aparatură electronică şi îmbrăcăminte, de exemplu), tinerilor
căsătoriţi(locuinţe si obiecte de menaj), adulţilor (automobile) etc. Aceste tendinţe nu pot fi oprite
de nici o întreprindere, însă acceptând inevitabilul, toate se pot pregăti pentru schimbări, prin
extinderea grupului ţintă şi reconsiderarea activităţilor de marketing. Alţi factori de mediu, însă, pot
afecta unele întreprinderi mai mult decât pe altele. Aceşti factori alcătuiesc micromediul. Un
exemplu sunt concurenţii: schimbările în strategia unei întreprinderi dintr-o ramură oarecare vor
afecta în mod sigur concurenţii, pe măsură ce clienţii acestora sunt convinşi să devină clienţii săi.
Însă, şi întreprinderile celelalte pot dezvolta strategii pentru a contracara impactul schimbărilor
produse la nivelul concurenţei. În acest caz, întreprinderile pot face ceva mai mult decât să
anticipeze şi să răspundă schimbărilor din micromediu: ele pot influenţa schimbările şi pot
controla dimensiunile interferenţei lor cu adversarii din aceeaşi ramură de activitate.

Macromediul întreprinderii
 Macromediul întreprinderii reprezintă ansamblul factorilor (variabilelor) ce constituie climatul
general în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Există patru categorii de astfel de factori, care
influenţează modul în care întreprinderile îşi abordează activităţile de marketing. În literatură,
ei sunt cunoscuţi sub denumirea de factorii STEP:
1. Factorii socio–culturali-care se referă la modelele de comportament ale consumatorilor  pe o
anumită piaţă;
2. Factorii tehnologici-care vizează amplificarea potenţialului economic al societăţii;
3. Factorii economici-care se concretizează într-un sistem de fenomene (variabile)economice şi
modalităţi de alocare a resurselor în societate;
4. Factorii politico–juridici- care se referă la mijloacele de control menite să apereinteresele
indivizilor şi societăţii în ansamblu.
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

Componentele macromediului întreprinderii sunt:

1. factorii economici
2.factorii tehnici, tehnologici
3.factorii de management
4.factorii socio-culturali
5.factorii ecologici naturali
6.factorii politici
7.factorii demografici
8.factorii juridici

1.Factorii economici
Între factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi menționați:
piața, puterea de cumpărare, nivelul și ritmul dezvoltării economice, potențialul
financiar. Piața internă și externă influențează întreprinderea productivă pentru ca pe
baza studiului cererii aceasta își va stabili produsele ce urmează a fi fabricate, cât va
produce, pentru cine, calitatea, prețul produselor, precum si elemente ale strategiei
acesteia. Dezvoltarea activității de marketing presupune o schimbare de optică în
sensul orientării producției firmei către ceea ce se cere pe piață. Prin intermediul pieței interne și
externe întreprinderea infl uențează și ea mediul în sensul schimbării 
exigențelor consumatorilor ca urmare a lansării pe piață a unor noi produse care satisfac
unele nevoi.
Potențialul financiar al unei țări influențează activitatea unei întreprinderi în sensul că un potențial
ridicat va favoriza activitatea întreprinderilor și invers. Ridicarea activității colective,
învățământului, culturii, a sănătății ocrotive influențează activitatea firmelor. Pe de altă parte
o activitate efi cientă desfășurată în cadrul întreprinderilor, a instituțiilor de
învățământ, în cercetare, contribuie la creșterea potențialului financiar al mediului
național respectiv.
Prin  i nte rm ediul  f acto ri lor  ec ono mi ci  se  re al izează  un s chim b
pe rm anent  organizație- fi rmă- mediu; această interdependență trebuie
cunoscută, analizată și infl uențată în mod favorabil de managementul
fi rmei, organizației.

2. Factorii tehnici si tehnologici


 Factorii tehnici și tehnologici sunt reprezentați în principal de nivelul tehnic al
echipamentelor, mașinilor, utilajelor, instalațiilor furnizate întreprinderilor din tară sau din
străinătate, nivelul tehnologiilor folosite, numărul și nivelul licențelor și brevetelor 
înregistrate, capacitatea de documentare și inovare s.a. Mediul ambiant tehnic, tehnologic prin
ansamblul factorilor specifici influențează nivelul productivității, costului de producție,
calitatea producției, nivelul profitului; în general rezultatele economice finale ale
întreprinderii.
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

În condițiile impactului rezultatelor cercetării științifi ce, acești factori 
au o influență crescândă ca urmare a accelerării uzurii morale a tehnologiilor, a
reducerii duratei de aplicare a cunoștințelor în toate domeniile de activitate. Analizând dotarea
tehnică și tehnologică utilizată de întreprindere în comparație cu alte întreprinderi din țară
și din străinătate, cu obiect de activitate similar, se poate constata că aceasta se
află la un nivel egal, peste sau sub nivelul acestora. Decalajele tehnice, tehnologice care
apar în astfel de situații generează decalaje economice între întreprinderi, care la rândul
lor generează decalaje economice între tari.
Rolul m anagem entului  este  luarea  uno r  de ci zi i  c are  sa vizeze  el i
minarea decalajelor nefavorabile întreprinderii în scopul creșterii competitivității acesteia.

3.Factorii de management
O întreprindere poate avea un nivel de dotare tehnica, tehnologica superior fata de alte
întreprinderi din mediul ambiant extern si intern si totuși sa realizeze o eficienta si o
competitivitate redusa în cazul în care dispune de un management neperformant. Factorii de
management exprima gradul de prevedere, organizare, coordonare, evaluare a
mediului ambiant în măsura în care în cadrul organizatoric si de gestiune creat stimulează
personalul din întreprindere să folosească posibilitățile respectivului mediu.
Functionarea fi rmelor este infl uentata puternic de sistemul de 
management practicat la nivelul si în cadrul mediului național, internațional în care 
întreprinderea funcționează.
 (Ex: managementul la nivel guvernamental infl uenteaza autonomiaînt
reprinderilor, sistemul de creditare al acestora, volumul de investi ții, ritmul 
de dezvoltare al fiecărei întreprinderi în parte si a fiecărei economii în ansamblu - implicit)
 Activitatea firmei este influențata si de managementul întreprinderii pe plan
mondial. Astfel, daca la nivel mondial se practica o serie de tehnici performante de
management, pot face obiectul transferului de cunoștințe si implicit pot fi folosite si
organizate întreprinderile la nivel internațional.

4.Factorii socio-culturali
- raportul dintre populația urbana si cea rurala;
- nivelul de dezvoltare al învățământului;
- nivelul de ocrotire al sănătății;
- ponderea si calitatea activităților cultural artistice;
- mentalitatea în cadrul societăților în care ponderea cea mai mare o deține populația
rurala, în general cu un nivel de calificare redus, activitatea întreprinderii este influențată negativ
 sub aspectul calității producției, nivelul productivității muncii, în general prin prisma
eficientei economice și invers. Nivelul de dezvoltare al învățământului
favorizează pregătirea forței de muncă si implicit eficienta activității unei
întreprinderi.
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

(Ex: un învățământ tehnic înalt calitativ reprezintă premisa favorabila creșterii


numărului de invenții, inovații si aplicarea acestora în activități productive si invers). Un rol decisiv
îl joaca învățământul, care contribuie atât la îmbunătățirea structurii socio-profesionale a
populației, cât si, mai ales, la amplificarea nivelului cultural al acesteia, la formarea
unei mentalități specifice economiei de piață. În acest domeniu trebuie acționat gradual,
în sensul ca, pe de o parte, se impune pregătirea de specialiști de către firmele românești
pentru rezolvarea unor probleme realmente noi, derivate din tranziția la economia de
piață si, pe de alta parte, amplificarea ponderii populației cu studii superioare, prin
sporirea corespunzătoare a cifrei de școlarizare în învățământul superior, cu deosebire
economic si juridic. Asemenea transformări, corelate cu altele din sfera științei, culturii
si ocrotirii sănătății vor da noi dimensiuni rolului factorilor socio-culturali în funcționarea firmei si
managementului său. Menținerea capacității forței de munca prin acțiuni de ocrotire a forței de
munca printr-un sistem sanitar bine dotat, structurat contribuie la buna desfășurare a
activității în cadrul firmei si invers. Activitățile cultural - artistice pentru cei fără nici o
legătura cu activitatea firmei contribuie la stimularea creativa a personalului
favorizează efi cacitatea activității desfășurate de respectivul personal care a participat
la astfel de activități. Mentalitatea, ca ansamblu de concepte, convingeri care
determina gândirea si comportamentul influențează activitatea desfășurată de personalul din
întreprindere. (Ex: în contextul național în care predomina concepția ca timpul se măsoară în zile,
luni, ani.
-utilizarea timpului de personalul unei fi rme este mult inferioara fata de
contextele naționale în care predomina concepția ca timpul se măsoară în minute, secunde -
"timpul costa bani") Relația între fi rme si mediu poate fi exemplifi cata si în
sensul infl uentei prin aceleași grupe de factori a firmei asupra mediului. De exemplu:- O
buna funcționare a întreprinderilor productive din cadrul unui mediu național reprezintă
premisa favorabila pentru ca acestea sa contribuie cu o cota mai mare la
dezvoltarea învatamântului, a sustinerii activitatilor social-culturale, de 
ocrotire asanatatii.- Buna functionare a întreprinderilor conduce la cresterea veniturilor
salariatilor siimplicit a capacitatii acestora de a participa la diferite actiuni social-culturale, la
ridicareanivelului si calitatii pregatirii de specialite si în domeniul managementului.

5.Factorii naturali, ecologici


 F acto ri i  nat ural i  -  ecolo gi ci  sunt  re prezentati  de  com po ne nte le  me di
ul ui înconjurator omului: relief, clima, flora, fauna, resursele subsolului, în general
cadrulnatural de desfasurare a vietii materiale.Înca din faza de proiecatre a unei întreprinderi si
apoi în faza de constructie se tineseama de conditiile de relief, clima, de necesitatea
amplasarii în apropierea surselor dematerii prime, functionarea întreprinderii depinzând în
primul rând de resursele de materii prime.
Astfel, existenta unor materii prime indigene reprezinta conditiile
favorabiledezvoltarii unei întreprinderi dintr-un anumit domeniu prin influenta
favorabila asupraeficientei.De asemenea, alegerea mijlocelor de transport care se vor
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

utiliza într-o anumitazona geografica va depinde de conditiile de relief, de clima. Dintre


factorii ecologici, resursele naturale în special, apele au cea mai
mareinfluenta asupra întreprinderii.Caracterul practic neregenerabil al unor resurse, combinat
cu cresterea galopanta a preturilor înfluenteaza costul productiei, rentabilitatea si pretul
de vânzare. Prin activitatea desfasurata firma influenteaza si ea mediul înconjurator în
sensulmentinerii si protectiei mediului înconjurator sau prin degradarea si poluarea lui. Astfel,se
impune o crestere a preocuparilor pentru actiuni pe termen mediu si lung în
vedereacunoasterii si protejarii mediului înconjurator: folosirea unor tehnolo
gii care reduc poluare, mentinerea echilibrului ecologic, elaborarea de strategii baza
te pe resurseregenerabile. 6. Factori politici
În aceasta grupa pot fi incluse ritmurile de dezvoltare ale unei ramuri,
optiunile privind ponderea proprietatii private si publice, politicile de creditare, de su
stinere aimport-exportului, impozitarea. Cu cât ritmurile de dezvoltare sunt mai mari,
cu atâtactivitatea întreprinderii va fi influentata favorabil si invers. O activitate eficienta
desfasurata de catre întreprinderile productive favorizeazaritmuri înalte de dezvoltare ale
ramurii din care fac parte acestea si invers.Important este ca managerii firmei sa sesizeze
aceste influente si sa ia deciziilecare se impun.
7. Factori demografici
Mediul demografic reprezinta totalitatea elementelor demografice ce
actioneazaasupra firmei, direct sau indirect.Indicatori specifici care definesc mediul
demografic sunt: numarul populatiei,stratificarea populatiei pe vârste si sexe, stratificarea
socio-profesionala, populatia activa
si ocupata, ponderea acesteia în populatia totala, repartizarea teritoriala a populatiei
pemediul urban -
rural.Analiza acestor indicatori permite o evaluare corecta a dimensiunii cere
rii potentiale, a pietei întreprinderii.
8. Factori juridici
Factorii juridici
 
reprezinta ansamblul reglementarilor de natura juridica prin careeste vizata direct sau indirect
activitatea
întreprinderii.C e i   m a i   s e m n i fi c a ti v i   f a c t o r i   j u r i d i c i   s u n t :   l e g i l e ,   d e c r e
t e l e ,   h o t a r â r i l e guvernamentale, ordonantele, ordinele ministrilor, deciziile prefecturii ce
cuprind o seriede norme de drept de a caror realizare raspund agentii economici.
1.2 MICROMEDIUL ÎNTREPRINDERII sI INFLUENŢA FACTORILOR ASUPRA ACTIVITĂŢII
ÎNTREPRINDERII
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

Micromediul firmei cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intra înrelatii


directe dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente si de
perspectiva.Componentele micromediului sunt:1.
 
- furnizorii de marfuri2.
 
- prestatorii de servicii3.
 
- furnizorii fortei de munca4.
 
- clientii5.
 
- concurenta
6.
 
- organismele publice
1. Furnizorii de marfuri
sunt reprezentati de diversi agenti economici care,
în baza relatiilor contractuale asigura întreprinderii resursele necesare de materii pri
me,materiale, marfuri echipament, masini, utilaje
etc.În contractarea acestor agenti  întreprinderea trebuie sa dispuna de infor
matiireferitoare la dimensiunea ofertei si calitatea ei, preturile furnizorilor, politicile
comerciale practicate, cunoasterea unor aspecte referitor la climatul intern al întreprin
derilor furnizoare - stabilitatea economica, disciplina tehnologica, alte informatii
referitoare lafactori perturbatori care ar putea afecta aprovizionarea corespunzatoare a firmei.
2. Prestatorii de servicii
reprezinta persoanele juridice sau fizice care ofera ogama larga de servicii utile realizarii
obiectului de activitate al firmei.Exemple de prestatori de servicii:-
 
firme de transport, telecomunicatii;-
 
firme de publicitate;-
 
servicii bancare

3. Furnizorii fortei de munca
sunt  agenti i  de  mediu  c are  infl ue nte aza considerabil activitatea întreprinderii
datorita rolului factorului uman în procesul muncii.În sfera acestor factori intra:-
 
oficiile pentru plasarea fortei de munca;-
 
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

 bursa locurilor de munca pentru studenti


4. Clientii
În aceasta categorie intra:
 
-
 
consumatorii, utilizatorii-
 
întreprinderile comerciale-
 
agentii guvernamentale etc.Clientii alcatuiesc cercul firmelor, institutiilor si al persoanelor
individuale carorale sunt oferite pentru consum / utilizare marfuri, produse realizate de
întreprindere.
5. Concurenta
poate fi reprezentata de firme sau persoane fizice care îsi disputaaceeasi categorie de clienti,
iar în situatii frecvente, aceeasi furnizori sau prestatori deservicii.Competitorii se
deosebesc între ei prin rolul pe care-l au în raport cu clientii,atitudinea fata de
noutati, formele de comunicare cu utilizatorii, stilul de interventie pe piata.Prin aceste
elemente de diferentiere competitorii pot fi delimitati astfel:-
 
lideri-
 
inovatori-
 
conservatori-
 
timizi.
6. Organismele publice
sunt reprezentate de asociatiile profesionale, aleconsumatorilor, organismele d
e stat publice si locale, fata de care întreprinderile auobligatii
legale.Î n co nc luzi e,  mediul  am bi ant  det ermi na  o m ul ti tudi ne  de efe cte  
asupra întreprinderilor:
 
1)
 
adoptarea de stategii organizatorice suple, flexibile, adecvate frecventei,complexitatii si
amplitudinii schimbarii;2)
 
multiplicarea punctelor de contact între întreprinderi si mediu pentru sesizareaoperativa si
corecta a schimbarilor;3)
 
Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti
Facultatea de Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
Grupa 50480,An 1
Student:Gheorghe(Mateescu)Mihaela Iuliana

di ferenti erea  mo dului  de  de fi ni re  a at ri buti il or  î n c adrul  acti v it ati l or  î
ntreprinderilor în functie de gradul de afectare a acestora la schimbarilemedi
ului;4)
 
cresterea rolului activ de prognoza a schimbarii.

S-ar putea să vă placă și