Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
EDUCATOARE:
UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT:
GRUPA: Mijlocie
TEMA ANUALĂ: ”Cand, cum, si de ce se intampla?”
TEMA PROIECTULUI:” Calator prin anotimpul primavara!”
SUBTEMA: “Hai copii afara, iar e primavara!”
DOMENIUL: Domeniul Estetic si Creativ
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Activităti pe domenii experientiale –Activitate
artistico-plastică
TEMA ACTIVITĂTII: „Florile primaverii.”
MIJLOC DE REALIZARE: pictura
TIPUL ACTIVITĂTII: consolidare de priceperi si deprinderi
SCOPUL: Sa dezvolte abilitǎţi de a rǎspunde emoţional şi intelectual la experienţe
perceptive, sensibilitate faţǎ de diferitele niveluri de manifestare a calitǎţii,
aprecierea frumosului si achiziţionarea unor deprinderi instrumentale şi tehnici de
expresie artistică, prin pictura.
Domeniu de sdezvoltare:Capacitati si atitudini de invatare.
Dimensiuni ale dezvoltarii:Activare si manifestare a potentialului creativ.
Reper 3:Coplilul ar trebui sa fie capabil sa continue realoizarea sarcinii,chiar
daca intampina dificultati.
 Indicatori:
 Manifesta creativitate in activitati diverse
 Persista in rezolvarea unei sarcini chiar daca mu a reusit
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O1- să identifice şi să mânuiască materialele puse la dispoziţie pentru
realizarea temei: acuarele, pensula,borcanas, servetel, fisa de lucru:
O2 - să realizeze fisa utilizând diverse tehnici de pictura : amprentare cu
pensula si pictura in contur dat;
O3 - să cunoască o serie de aspecte legate de culori , de modul de
întrebuintare a acestora, precum si aplicarea sau combinarea culorilor;
b) Psiho-motorii:
O4 - să acţioneze conform cerinţelor;
O5 - să mânuiască corect materialul pus la dispoziţie;
O6 - să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru.
c) Afective:
O7 - să aprecieze frumosul din natură;
O8 - să se implice afectiv în activitate;
O9 - să-şi dezvolte simţul estetic şi creativ;
O10 - să colaboreze cu partenerii de lucru si cu educatoarea;
O11 - să se bucure de reuşită
Strategia didactică: mixtă
o Metode si procedee: conversatia, explicaţia, demonstratia, exercitiul,
exemplul;
o Materiale didactice: fişă model, fise de lucru,acuarele, pensule, recipient
apa, servetele, panou.
o Forme de organizare: frontal si individual.
Forme de evaluare: continuă, finală.
Durata: 20-25 de minute
Bibliografie:
 Curriculum pentru educatia timpurie,MEN,2019
 Preda, Viorica „Grădinita altfel”, Editura Integral, Bucuresti, 2003;
 Rodica Calistru „Fantezie, dibăcie, creatie”, editura Hyperion, 1991;
 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, ”Metode si tehnici
interactive de grup”, Editura Arves, 2002
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂTII
Evenimentul Continutul stiintific Strategiile Evaluarea
didactic didactice
Momentul Se asigură conditiile Conversatia
organizatoric necesare unei optime
desfăturări a activitătii: Frontal
-aranjarea mobilierului
-pregătirea materialului
didactic.
Captarea Se prezintă copiilor o Conversatia Aprecierea
atentiei imagine cu fisa model răspunsurilor
(„Lalele”) si se discută Frontal oferite
pe marginea acestora.
Reactualizarea Se poartă o mică discutie Conversația Aprecierea
cunostintelor cu copiii,despre florile Explicația calității
primaveri redate in fisa Frontal răspunsurilor
model şi caracteristicile oferite
acestora, precum şi rolul
lor în viaţa omului. Se
intuiește materialul
pregătit și se reamintesc
câteva tehnici de pictura
cunoscute.
Anuntarea Se anuntă tema Explicatia Observarea
temei activitătii„Forile comportamentului
primaverii” prezentând, Frontal
în limbaj accesibil,
obiectivele aferente
acesteia.
Dirijarea Intuirea materialului Conversatia Calitatea
învătării didactic: răspunsurilor
Se cere copiilor să oferite.
identifice si să
denumească materialele Explicatia
didactice primite.
Se prezintă fisa
model pregătită,
urmărind ca ei să Demonstratia
perceapă cât mai exact
felul în care va fi
realizată lucrarea si Exercitiul
culorile ce vor fi
folosite.
Explicarea si Individual
demonstrarea tehnicii de
lucru: Observarea
- se explică si se comportamentului
demonstrează copiilor
modalitatea de lucru. Exerciţiul
- Se atentionează
copiii asupra
modului de aplicare
a culorilor, a locului
în care vor picta si
modul de Exercitiul
întrebuintare a
culorilor pentru Pe grupuri
fiecare floare in
parte.
-Se execută câteva Individual
exercitii de încălzire a
muschilor mici ai mâinii:
„Plouă”,„rotiri de
incheietura”, „Mersul
melcului” etc.
Executarea temei de
către copii. Individual
Copiii vor lucra
individual, utilizand
diverse tehnici de lucru.
Se reactualizează
cerintele privind
corectitudinea, acurateta
lucrărilor, cooperarea
între copii si utilizarea
materialelor.
Se dă semnalul de
începere a lucrului.
Se lucrează pe fond
muzical.
Se trece pe la fiecare
copil si se stimulează
încrederea în fortele
proprii si se oferă ajutor
suplimentar acolo unde
este cazul.
Evaluarea Se afiseaza lucrarile la Conversatia Analiza si
activitătii panou. Frontal aprecierea
Se evidentiază atât Explicaţia lucrărilor
efortul individual adus,
cât şi efortul colectiv
pentru realizarea
lucrărilor si se cere
copiilor să-si exprime
opiniile personale fată de
lucrarile colegilor.
Se fixează tema
activitătii.
Încheierea Se formulează Conversatia Aprecieri verbale,
activitătii concluzii asupra recompense.
modului de respectare a Frontal
regulilor si a sarcinilor
de lucru.
Se fac aprecieri
stimulative asupra
desfăsurării activitătii si
a participării copiilor în
cadrul grupului de lucru.