Sunteți pe pagina 1din 1

Res

pons abilit
ăți
Suportoper ational-Ges t
ionareaalocari
lordemar fa
Oferireades uportoperati
onalpent r
udepar tament el
eAc hi z
itii
,Logis t
icas iVanzari
;
Ges t
ionar eaintregul
uifluxdeal ocaridemar fadi ndepoz itecatremagaz inec onform obiecti
velordepartamentului
sicompani ei;
Moni toriz
areal i
v r
ari
lor
,stocuri
lordindepoz i
tec ats iapr odus eloral ocatepanal alivr
areai nmagaz i
ne( ni
vel
ul
magaz i
nelor);
Colabor areaac t
ivacudepar tamentulLogist
icas iment i
ner eapr oceselorinpar amet r
iioptimi;
Asigurareac aflux uri
ledemunc asiprocesel
ei nc arees tei mplicats edes fasoaraefecti
vs iefici
ent ;
Utili
zareabaz el
ordedat emar i
,intr
oducereas iex portareadei nformat ii
;
Identificareapr oblemelorinlantuldeaprov i
zionar e,gasireas olutii
lorpent ruimbunat atir
es ii
ntegrar
eai nfluxulde
munc a;
Cont r
ibutial aobunac ooper ar
eintredepartament es ii
mpl i
careai nc r
eareadepr ocedurisiopt i
mizareafluxul
uide
munc a.

Supor ti
nf ormat i
onal
Oferi
reas uportuluiinformat ionalnec esardepar tament uluideAc hizit
iiinproc esuldeci
zional ;
Util
iz
ar eas is
temel orc ompani eisiinstr
ument elors oft
war eoper ati
onal edei nvesti
gare/raportareinscopuldea
colectadat eut i
lepent r
ur apor t
ar isianali
z e;
Dezvoltareas igener arear apoar t
elorzilnice,sapt amanal e,lunares iad-hoclac erereamanagement uluisaudi
n
proprieinitiati
vains copulev ident i
eriit
endi ntelorindi c
ator i
lordedepar tament ;
Cr
ear eas iactualizareadi f
er i
telorrapoar te,i
ns copuldeamax imizaper for
mant apr oces
ul uidec omanda;
El
abor areader apoar t
epebaz ainformat i
il
orc olectatedi ndiferi
tes i
stemeal ec ompanieis ireali
zar
eade
anali
z eutilepent rupr oces uldel uareadec izi
ilorindepar tament uldeac hizi
tii
;

Candidat ulideal
Exper ient ăinr etail
/logi sti
ca;
Studiis uper ioare;
Cunos t i
nt edel i
mbaengl eză;
Buneabi li
tatiorgani zator i
ce;
Capac itateadeal ucr aat atindependentdars iinec hipa;
Capac itateadeages tionabaz ededat emari,respectivdeanali
zasisi
ntezaadat el
or;
Abili
tat ifoar tebunedec omuni care;
Dorint adeaut odezv oltare;
Etic
a,ones ti
tates iintegr it
ate;
Cunos t i
nt efoar t
ebunedeMSOf fice(Exc
el–ni velavans at
)
Abili
tăț ianal iti
ces iex per i
ențăi nuti
li
zar
eadeEXCEL ,șial
tei
nstrumentesoft
warec onexe.
Abili
tăț iex celentedec omuni careverbal
ășis cri
să;
Trebui es ădemons trez eoabor dareflexi
bil
ăș icolaborativ
ăînrezol
vareaproblemelor;
Aptitudi nior ganizator i
c esianal i
ti
ce;
Atenties poritaladet alii
.

Ac
ces
eaz
ăwww.
penny
.ro/
car
ier
eșiapl
icăpent
ruur
măt
orult
ăuj
obdes
ucc
es!

Pac
hetultăudebenefic i
iinclude:
Asi
gurar
emedi c
alaprivata;
Zi
lesupli
ment arepentruc onc
edi
udeodi
hna;
Tr
ansportasigurat
;
Masadepr anzas i
gur
at a;