Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CESIUNE DE MARCA

Nr.inregistrare_______/________

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Cedentul si Cesionarul

(1) Societatea Comerciala______________________________________________________,


Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon______________________________e-mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon______________________e-mail_______________________,
in calitate de CEDENT, denumita in continuare in prezentul contract Cedent,
si
(2) Societatea Comerciala______________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon______________________________e-mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon___________________e-mail__________________________,
in calitate de CESIONAR, denumita in continuare in prezentul contract Cesionar,
(in cazul in care Cedent sau Cesionar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul rezervat acesteia)
avand ca temei legal Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicată 2014, Hotararea
Nr.1134/10.11.2010, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Nr.84/1998 privind marcile si
indicatiile geografice, precum si intreaga legislatie romana in materie, in vigoare, au convenit incheierea
prezentului contract in urmatoarele conditii:

1
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare

(1) Cedentul are calitatea de _____________ si este proprietarul urmatoarei marci denumita in
continuare in prezentul contract „marca”: ________________________________________
(2) Imaginea marcii si descrierea acesteia se constituie in Anexa nr.1 ce face parte integranta
din prezentul contract.
(3) Cedentul declara ca marca mentionata la al.(1) este inregistrata legal la O.S.I.M, pentru
urmatoarele produse si servicii ale Cedentului:
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
(4) Cedentul declara ca inregistrarea marcii este reiinoita la O.S.I.M si sunt platite toate taxele
legale pentru mentinerea acestuia in vigoare, conform legii. In cazul in care inregistrarea
marcii nu este rinnoita conform legii, la data incheierii prezentului contract, Cedentul se
obliga sa o reiinoiasca intr-un termen de ______________zile de la data incheierii
contractului, sub sanctiunea rezolutiunii contractului de catre Cesionar, cu solicitarea platii
de daune-interese. De asemenea, Cedentul declara ca nu a renuntat si nu a depus cerere de
renuntare la marca ce face obiectul prezentului contract.
(5) Dovada inregistrarii marcii in Registrul National al Marcilor, la O.S.I.M, precum si dovada
reiinoirii inregistrarii acesteia conform legii, se constituie in copie in Anexa nr.2, la
prezentul contract.
(6) Cesionarul comercializeaza sau utilizeaza urmatoarele produse sau servicii pentru care
doreste sa utilizeze marca Cedentului:
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________
(7) Obiectul prezentului contract il reprezinta transmiterea de catre Cedent, Cesionarului
 a tuturor drepturilor asupra marcii;
 a urmatoarelor drepturi asupra marcii:
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________.
(8) Cesiunea drepturilor prevazute la al.(7) este:
 totala (pentru toate bunurile si serviciile pentru care marca este inregistrata, si care sunt
mentionate la art.2, al.(3));
 partiala (pentru anumite bunuri si servicii) si anume:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________

2
3. ___________________________________________________________________
(9) Cedentul declara ca nu mai are marci identice sau similare cu cea a carei cesiune se face
prin prezentul contract. In cazul in care Cedentul detine marci identice sau similare si care
sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, acesta se obliga sa le
transmita in totalitate Cesionarului, conform reglementarilor legale (Legea 84/1998, cap.VII,
pct.40), in termen de __________zile de la data incheierii prezentului contract.
(10) Transmiterea prevazuta la al.(9) opereaza si in cazul in care Cedentul are depusa cerere in
curs de aprobare la O.S.I.M, pentru marci identice sau similare cu cea care formeaza
obiectul prezentului contract.
(11) Cesiunea, chiar partiala, nu poate limitata teritorial folosirea marcii pentru produsele sau
serviciile la care se refera. (Legea 84/1998, cap.VII, pct.40).

CAP. III DURATA CONTRACTULUI


Art.3 Exclusivitatea. Durata nelimitata. Inscrierea cesiunii

CAP. IV PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.4 Remuneratia Cedentului
Art.5 Modalitati de plata
Art.6 Clauza penala

CAP.V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.7 Drepturile si obligatiile Cedentului
Art.8 Drepturile si obligatiile Cesionarului
Art.9 Confidentialitatea
Art.10 Alte clauze asupra carora partile convin(optional)

CAP. VI MODIFICAREA, CESIONAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.11 Modificarea contractului
Art.12 Incetarea contractului

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.13 Notificari intre parti
Art.14 Litigii
Art.15 Alte dispozitii finale

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT:


1) Anexa nr.1 - Imaginea marcii - descriere (se ataseaza dupa caz, foto color, schita, desen, insotite
de descrieri amanuntite sau alte elemente de identificare)
2) Anexa nr.2 - Dovada inregistrarii marcii la O.S.I.M (se ataseaza in copie)

S-ar putea să vă placă și