Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Romănescu Elena-Laura

DATA: 28 martie 2016

OBIECTUL: Limba si literatura română

CLASA a VI-a

SUBIECTUL LECŢIEI: Amintiri din copilărie de Ion Creangă

TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare

COMPETENŢE GENERALE:

 Dezvoltarea capacităţii de A RECEPTA mesaje orale sau scrise în diferite situaţii de comunicare.
 Dezvoltarea capacităţii de A PRODUCE mesaje orale sau scrise în diferite situaţii de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.4. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog;
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării;
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate într-un text liric;
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. Cognitive
La sfârşitul lecţiei, elevii vor şti:

1
OCI – sǎ precizeze tipul personajului; (OBIECTIV DE IDENTIFICARE)
I. Nivel minimal – definirea personajului principal;
Nivel mediu – definirea personajului principal şi a celor secundare;
Nivel maximal – definirea personajelor: principale, secundare şi episodice;
II. Nivel minimal – recunoaşterea personajului principal din cele 10 personaje;
Nivel mediu – recunoaşterea personajului principal şi a celor secundare din cele 10 personaje;
Nivel maximal – recunoaşterea personajelor principale, secundare şi episodice din cele 10 personaje;

OCII: – să identifice trăsăturile personajului principal; (OBIECTIV DE ANALIZĂ/DESCRIERE)


OCII.1. – să precizeze trăsăturile personajului principal;
I. Nivel minimal - identificarea trăsăturilor personajului principal fără argumentare;
Nivel mediu – identificarea trăsăturilor personajului principal cu argumentare sumară ;
Nivel maximal – identificarea trăsăturilor personajului principal argumentate cu exemple din text;
II. Nivel minimal – identificarea a 2 trăsături ale personajului principal din cele 6 ;
Nivel mediu – identificarea a 4 trăsături, din 6;
Nivel maximal – identificarea a 5-6 trăsături, din 10;

OCII.2. – să stabilească mijlocul de caracterizare a personajului;


I. Nivel minimal – identificarea mijlocului de caracterizare directă ;
Nivel mediu – identificarea mijloacelor de caracterizare, dar cu argumentare sumară;
Nivel maximal – identificarea mijloacelor de caracterizare bine argumentate;

2
II. Nivel minimal – argumentarea a 2 trăsături reieşite prin mijloace directe de caracterizare;
Nivel mediu – argumentarea sumară a 4 trăsături reieşite prin miloace directe şi indirecte de caracterizare;
Nivel maximal – argumentarea detaliată a tuturor trăsăturilor reieşite prin mijloace directe şi indirecte de
caracterizare;
OCIII: – să elaboreze caracterizarea personajului principal; (OBIECTIV DE CREAŢIE)
I.Nivel minimal – elaborarea unor compuneri fără respectarea în totalitate a planului compunerii;
Nivel mediu – elaborarea unor compuneri fără argumentarea clară a trăsăturilor personajului sau a mijloacelor de
caracterizare;
Nivel maximal – elaborarea unor compuneri clare, cu argumente şi mijloace de caracterizare bine susţinute;
II. Nivel minimal – precizarea a două trăsături din cele 6 şi a unui mijloc de caracterizare directă;
Nivel mediu – precizarea a 4 trăsături, din 6 şi a mijloacelor de caracterizare sumar argumentate;
Nivel maximal – precizarea a 5-6 trăsături, din 6 şi a mijloacelor de caracterizare bine argumentate;

B. Afectiv-atitudinale:
Elevii:
OA1(+ ) – vor aprecia trăsăturile pozitive ale personajului principal;
OA2(-) – vor lua atitudine faţă de trăsăturile negative ale personajului principal;

C. Psihomotrice:
Pe parcursul lecţiei şi la sfârşitul ei, elevii vor fi capabili:
OM1(+) – să scrie lizibil şi estetic pe caiete, pe fișe și la tablă;

3
OM2(-) – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei.

Resurse:
A. Bibliografice :
A.1. Oficiale :
Curriculum Naţional, Programă şcolară – limba şi literatura română pentru clasele V-VIII, Bucureşti, 2009, pp.11-16;
Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba română – Manual pentru clasa a VI-a, 2005, pp. 148-152.
A.2. Ştiinţifice :
a) Adina Elena-Sasu, Liviu Ioani – Dicţionar de personaje literare pentru clasele V-VIII, Bucureşti, Editura paralela 45, pp.
103-106
A.3. Metodice:
a) Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Iaşi, Editura „Polirom”, 1999, pp. 167-174;
b) Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 2002, pp. 170-
177.
A.4. Didactice:
A.4.1. Fişe de lucru (Anexele nr. 1-7)
A.4.2. Test de evaluare (Anexa nr. 8)
A.4.3. Moment ortografic (l-aş/laş în dirijarea învăţării)
A.4.4. Moment de lectură (un fragment din lecţie în dirijarea învăţării)
B. Metodologice:
a. Strategia didactică: algoritmică

4
b.Metode şi procedee: metoda pǎlǎriilor gânditoare, conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, activitate în perechi, explicaţia,
problematizarea, învǎţarea prin cooperare
c.Mijloace de învăţământ: manual, tabla, creta, fişe de lucru, coli A3, markere, fișe de lucru, laptop, videoproiector, pǎlǎrii
colorate
d.Forme de organizare: frontală/ individuală/ pe grupe.
C. Temporale – a 5-a oră din cele 7, din unitatea de învăţare nr. 10 :
1. Structura operei literare ,,Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă – citirea expresivă, vocabular, înţelegerea textului
2. Lectura aprofundată a textului-suport. Oralitatea textului
3. Lectura aprofundată a textului-suport. Modurile de expunere. Naraţiunea la persoana I
4. Lectura aprofundată a textului-suport. Autor, narator, personaj
5. Lectura aprofundată a textului-suport. Caracterizarea personajelor
6. Lectura aprofundată a textului-suport selectat. Timpul şi spaţiul în naraţiune
7. Lectura aprofundată a textului suport selectat. Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din
realitate
D. Umane – 20 de elevi, dintre care:
- de nivel minimal: 6
- de nivel mediu: 7
- de nivel maximal: 7

5
SINTEZA PROIECTULUI DIDACTIC
OBIECTIVE SARCINI DIDACTICE INSTRUMENTAR EVALUARE

OCI: să precizeze tipul S1OCI – Prezentaţi personajele fișe de lucru Evaluare frontală pe niveluri (minimal,
personajului din T1; principale, secundare şi tablă mediu, maximal)
episodice din acest fragment; caiete I1OCI– Identificaţi personajul principal din
manual T2.
S2OCI – Rezumaţi fragmentul planşă I2OCI – Identificaţi personajele principale şi
din T1; laptop secundare din T2.
videoproiector I3OCI – Identificaţi toate tipurile de
personaje din T2.
OCII: să identifice trăsăturile S1OCII – Identificaţi trăsăturile fişe de lucru Evaluare frontală pe niveluri (minimal,
personajului principal din T1; pozitive ale personajului caiete mediu, maximal)
principal; tablă I1OCII – Identificarea trăsăturilor
S2OCII – Identificaţi trăsăturile manual personajului principal fără argumentare;
negative ale personajului planşă I2OCII – Identificarea trăsăturilor
principal; laptop personajului principal cu argumentare
S3OCII – Ce sentimente ai faţă videoproiector sumară;
de personajul Nică? R.A.I. I3OCII – Identificarea trăsăturilor
S4OCII – Ce calităţi îi lipsesc metoda pălăriilor personajului principal argumentate cu
lui Nică? gânditoare exemple din text.
S5OCII – Care sunt mijloacele lucru pe grupe
de caracterizare a personajului conversaţia
principal? explicaţia
demonstraţia

OCIII: să elaboreze S1 OCIII – Redactaţi o caiete Evaluare frontală pe niveluri (minimal,


caracterizarea personajului compunere de 15-20 de rânduri tablă mediu, maximal)
în care să caracterizaţi videoproiector I1OCIII – elaborarea unor compuneri fără

6
principal din T1 personajul principal fragmentul laptop respectarea în totalitate a planului
studiat. manual compunerii;
S1OCIII – fişe de lucru I2OCIII – elaborarea unor compuneri fără
planşă argumentarea clară a trăsăturilor
laptop personajului sau a mijloacelor de
videoproiector caracterizare;
lucru individual I3OCIII – elaborarea unor compuneri clare,
conversaţia cu argumente şi mijloace de caracterizare
explicaţia bine susţinute;
problematizarea

7
AXA LECŢIEI

C E A P D O F E R T

OM1 OM2 OA2 OCI OCI OA2 OCII OM2 OCII OA2
OA1 OA1 OM1 OA2 OCII OCII OCIII OCI OCIII OM2
OM2 OCII OCIII OCIII OM2 OCII OA1
OCIII OA1 OCIII

IDENTIFICARE ANALIZĂ CREAȚIE

OCI OCII OCIII


(IOCI)- să precizeze tipul personajului; ( IOCII) - să identifice trăsăturile personajului principal; (IOCI) – să elaboreze caracterizarea
personajului principal din T1

8
Secvenţel O.R. Activitatea Activitatea elevilor Metode Mijloace de Forme Evaluare
e lecţiei profesorului si învaţământ de
procede organiza
+ - e re
Anticiparea
riscurilor
1.Captarea OM1 Se prezintă o secvenţă din filmul Elevii Elevii îşi reprimă Videoproiec Frontală Frontală
atenţiei(1 OA1 Amintiri din copilarie urmăresc tendinţa de a tor
min) secvenţa. practica mişcări Laptop
inutile în timpul
2.Enunţare Astăzi aş vrea să-l caracterizăm pe lecţiei.
a subiectu Nică, folosind metoda pălăriilor
lui lecţiei gânditoare. Ne vom împărţi în şase
şi a OM2 grupe, denumite astfel: pălăria albă
obiectivel OA1 (obiectivii ), pălăria galbenă Explicaţi
or (pozitiviştii), pălăria neagră a
operaţiona (negativiştii), pălăria roşie
le (2 min) (sentimentaliştii), pălăria verde
(creativii), pălăria albastră
(raţionalii).

3.Actualiz OA1 – Ce-aţi avut de pregătit pentru Rezumatul Elevii au povestit Conversa Caietele Individu Individual
area OM2 astăzi? lectiei lecţia în loc de ţia elevilor ală ă
cunostin OM1 Se verifică tema. Amintiri din rezumat.
ţelor (3 copilarie de
min) Ion Creangă.
Activitat Evaluare
4.Prezenta OCI Împart câte o fişă cu cerinţe pentru Elevii lucrează Elevii lucrează cu Metoda Fişe pentru e pe frontală
rea OCII fiecare grupă (anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6) în grup pe coli greutate. pălăriilor fiecare grupe
sarcinilor OCIII mari de hârtie, gânditoar grupă
de învăţare OA2 scriind cu e Coli albe

9
(4 min) marker Exerciţiu Bandă
raspunsurile, l adezivă
apoi le Lucrul Markere
5.Dirijarea OCI Profesorul urmăreşte munca elevilor, prezintă, pe cu Culori
învăţării OCII intervenind uneori cu explicaţii rând, la tablă. manualul Desene
(15 min) OCIII suplimentare. Momentul de
Se cere elevilor să prezinte la tablă lectură este Elevii notează
fişele lucrate. un fragment parţial ideile
din operă colegilor. Problem Activitat Evaluare
Prezint pe ecranul de proiectie planul (dialogul Unii elevi nu atizarea Caiete e individual
compunerii de caracterizare a dintre citesc cu intonaţie individua ă
personajului principal. moşneag şi sau nu alcătuiesc lă
Nică). propoziţii corecte
Moment cu ortograme.
ortografic: l-
aş/laş
Elevii notează
ideile
colegilor. Lucrul
6.Obţinere OCII Elaboraţi oral şi apoi în scris Elevii îşi Elevii notează cu
a OCIII caracterizarea personajului principal, notează planul parţial planul manualul Activitat Evaluare
performan OA2 Nică. compunerii, compunerii, apoi Problem e individual
ţei (8 min) Se verifică câteva compuneri de după care încep atizarea individua ă
caracterizare a personajului. alcătuiesc caracterizarea lă
caracterizarea personajului Nică.
Profesorul ia o minge şi adresează lui Nică.
întrebări despre caracterizarea lui
Nică. În timp ce o aruncă, adresează R.A.I. Minge mică
7.Feedbac OCII o întrebare – Care sunt mijloacele de Elevii răspund Unii elevi nu (Răspun
kul (3 OCIII caracterizare?, urmând ca cel care corect la cunosc răspunsul de-
min) OA1 primeşte mingea să ofere răspunsul întrebările Aruncă-

10
OM2 corect, apoi să adreseze o altă adresate de la întrebare şi ies Interogh
întrebare şi să-i paseze mingea altui colegii lor şi din joc. ează)
coleg. pun alte
întrebări.
8.Evaluare OCI Se fac aprecieri verbale (1’) asupra
a OCII activităţii desfăşurate de elevi, apoi Test de Activitat Evaluare
formativă OCIII se cere elevilor să rezolve un test de Elevii rezolvă Explicaţi evaluare e individual
(11 min) evaluare (anexa nr.8 ). Se prezintă Elevii rezolvă a individua ă
parţial testul de
obiectivele testului, conţinutul şi testul de lă
itemii de evaluare (1’). După evaluare. evaluare.
rezolvarea testului (7’), se comunică
răspunsurile (1’).
Se apreciază activitatea întregii clase
şi se notează unii elevi.

OM2
9.Retenţia OCII – Care secvenţă v-a plăcut mai mult? Activitat Evaluare
(2’) OCIII Conversa e frontală frontală
OA1 A. Intern – Se oferă lămuriri Elevii Unii elevi sunt ţia
relatează mai reţinuţi.
asupra temei pentru acasă
10.Transfe OA1 (caracterizarea în totalitate a secvenţa
rul(1’) OM2 preferată.
OCIII personajul principal, Nică,
folosindu-se de trăsăturile
descoperite în această oră).
Facultativ, se cere să
caracterizeze un alt personaj
Caietele
din fragmentul studiat. Elevii notează Elevii îşi reprimă Explicaţi elevilor
tema. tendinţa de a a
practica mişcări Tabla

11
B. Extern – Să explice ce au inutile în timpul Cretă
învăţat din lecţie. Elevii lecţiei.
apreciază cu Elevii îşi exprimă
rapiditate mai greu părerile.
trăsăturile
pozitive: Conversa
isteţimea, ţia
hărnicia,
inteligenţa.

12
13
14
Grupa I – OBIECTIVII
Anexa 1

1. Prezentaţi personajele principale, secundare şi


episodice din acest fragment.

2. Realizează o scurtă prezentare a fragmentului “Pupăza


din tei” din ,,Amintiri din copilărie” de Ion Creanga, insistând asupra
relaţiei autor-narator-personaj.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !
Comunicaţi !

GRUPA a II-a – POZITIVIŞTII Anexa 2


15
1.Identificaţi trăsăturile pozitive ale lui Nică,
argumentându-le.

2. Realizează o scurtă prezentare a personajului


principal.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !
Comunicaţi !

GRUPA a III-a – NEGATIVIŞTII Anexa 3

16
2. Ce nu ţi-a plăcut sau ce fapte dezaprobi din
fragmentul citit?

2. Realizează o scurtă prezentare a personajului


principal.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !
Comunicaţi !

GRUPA a IV-a – SENTIMENTALIŞTII


Anexa 4

1. Ce sentimente ai faţă de personajul principal, Nică?

17
2. Poţi fi şi tu actor!
Interpretează dialogul dintre Nică şi moşneag!

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !
Comunicaţi!

GRUPA a V-a – CREATIVII Anexa 5

1. Imaginează-ţi un dialog cu personajul Nică.

18
2. Realizează o compunere sau un desen, pornind
de la naraţiunea studiată.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !
Comunicaţi !

GRUPA a VI-a – RAŢIONALII Anexa 6

1. Ce calitaţi îi lipsesc lui Nică?

19
2. Precizează mijloacele de caracterizare ale
personajului Nică.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi!
Comunicaţi!

Anexa 7
PLANUL COMPUNERII DE CARACTERIZARE A
PERSONAJULUI

INTRODUCERE
Date despre autor şi operă
Stabilirea tipului de personaj
Mijloacele de caracterizare întâlnite în text

CUPRINS
Precizarea a patru trasături ale personajului raportate
la text
Relaţia personajului cu celelalte personaje

20
ÎNCHEIERE

Formularea unei concluzii despre personaj


Opinie personală
TEST DE EVALUARE

I. Încercuieşte varianta corectă:


1. Nică este în Amintiri din copilarie:
a)personaj principal; b)personaj secundar; c)personaj episodic. 0,52 p.
2. În fragment, Nică prezintă:
a) numai trăsături pozitive; b) numai trăsături negative;
c) trăsături pozitive şi negative. 0,52 p.
3. Nică este un copil:
a) vesel, isteţ, mândru; b) leneş, cuminte, fricos;
c) isteţ, hotărât, harnic. 0,90 p.
4. Nică este caracterizat:
a) direct de către alte personaje; b) indirect; c) direct şi indirect. 0, 84 p.
II. Exprimaţi-vă opinia despre trăsăturile personajului, desprinse din următoarele
paragrafe :
a),,...căci de zbânţuitul ista al dumitale nimica nu scapă!”
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................. 1.22 p.
b),,Măi anapăda lucru ş-aista!, zic eu înciudat, scoţând căciula din cap şi tuflind-o în gura
scorburei...”
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................1,24 p.
c),,-Ce gândesti dumneata, moşule? Te joci cu marfa omului?”
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................1,88 p.
d),,Toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiet gura...”
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................1,88 p
1 p. din oficiu

21
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

 Se acordă 1 punct din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru test.
I. 1. a) 0,52 p.
Anticiparea riscurilor : b)
2. c) 0,52 p.
Anticiparea riscurilor : a)
3. a) 0,90 p.
Anticiparea riscurilor : c)
4. c) 0, 84 p.
Anticiparea riscurilor : b)
0,52 p.+ 0,52 p. + 0,90 p.+ 0,84 p. = 2,78 p.

II. a) 0,54 p. pentru identificarea trăsăturii, 0,68 p. pentru exprimarea corectă a opiniei,
0, 34 p. pentru exprimarea parţial corectă a opiniei; 0,54 p.+ 0,68 p. = 1,22 p.
III.b) 0,54 p. pentru identificarea trăsăturii, 0,70 p. pentru exprimarea corectă a opiniei,
0, 35 p. pentru exprimarea parţial corectă a opiniei; 0,54 p.+ 0,70 p. = 1,24 p.
c) 0,88 p. pentru identificarea trăsăturii, 1 p. pentru exprimarea corectă a opiniei, 0,
50 p. pentru exprimarea parţial corectă a opiniei; 0,88 p. + 1 p.= 1,88 p.
d) 0,88 p. pentru identificarea trăsăturii, 1 p. pentru exprimarea corectă a opiniei, 0,
50 p. pentru exprimarea parţial corectă a opiniei; 0,88 p.+1 p. = 1,88 p.
1,22 p.+ 1,24 p.+ 1,88 p.+ 1,88 p.= 6,22 p.
Anticiparea riscurilor :
Pot numi trăsătura, dar nu o argumentează corect.
1 p. din oficiu

22