Sunteți pe pagina 1din 11

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE


FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE

1. DISPOZIłII GENERALE

1.1. Prezentul regulament a fost elaborat pe baza următoarelor documente: Legea


educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.
404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,
Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
4033/12.04.2011 privind metodologia - cadru de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor în învăŃământul superior – examene de absolvire, licenŃă,
diplomă, selecŃie, disertaŃie.
1.2. Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011
şi ale art. 3 alin. (3) din Ordinul nr. 4033/12.04.2011, în învăŃământul superior
examenele de finalizare a studiilor universitare organizate de către Universitatea
„Danubius” din GalaŃi sunt:
- examen de licenŃă, pentru ciclul I de studii universitare;
- examen de disertaŃie, pentru ciclul II de studii universitare.
1.3. Universitatea „Danubius” din GalaŃi organizează examen de licenŃă pentru
absolvenŃii proprii la:
- programe de studii/specializări acreditate în condiŃiile legii;
- programe de studii/specializări autorizate să funcŃioneze provizoriu pentru care
are, în acelaşi domeniu de licenŃă, programe de studii/specializări acreditate.
1.4. Pentru anul universitar 2010/2011, examenul de licenŃă constă din două probe
orale stabilite de Senatul UniversităŃii „Danubius” din GalaŃi şi anume:
Proba 1. Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate;
Proba 2. Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă. Prezentarea şi susŃinerea sunt
publice.
Cele două probe menŃionate anterior pentru examenul de licenŃă se desfăşoară prin
contact direct, nemijlocit prin prezenŃa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a
comisiei de examen cu examinatul.
1.5. Examenul de disertaŃie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi
susŃinerea disertaŃiei. Prezentarea şi susŃinerea disertaŃiei pot fi publice şi se
desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenŃa, în acelaşi loc şi în acelaşi
moment, a comisiei de examen cu examinatul.
1.6. Universitatea „Danubius” din GalaŃi poate organiza examen de disertaŃie
numai pentru absolvenŃii proprii.
1.7. La un program de studii/specializare examenul de finalizare a studiilor se
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiŃii pentru toŃi candidaŃii, indiferent de
forma de învăŃământ parcursă.
1.8. AbsolvenŃii UniversităŃii „Danubius” din GalaŃi ai programelor de
studii/specializărilor autorizate să funcŃioneze provizoriu pentru care nu se poate
organiza examen la Universitatea „Danubius” din GalaŃi vor susŃine examenul de
finalizare a studiilor la alte universităŃi acreditate, care satisfac condiŃiile stabilite
de lege pentru susŃinerea examenului de licenŃă. Între universitatea organizatoare şi
Universitatea „Danubius” din GalaŃi se încheie un protocol de colaborare în care
vor fi precizate condiŃiile de organizare şi desfăşurare a examenelor.
1.9. FacultăŃile universităŃii vor informa candidaŃii despre: perioada de susŃinere a
examenului, condiŃiile de înscriere, conŃinutul examenului ş.a.
1.10. AbsolvenŃii programelor de studii/specializărilor din instituŃiile de
învăŃământ superior autorizate provizoriu vor susŃine examenele de finalizare a
studiilor la Universitatea „Danubius” din GalaŃi numai cu aprobarea MECTS, în
baza unei analize preliminare solicitată ARACIS - ului de către aceste instituŃii.
1.11. În situaŃia în care, la nivel naŃional, într-un domeniu de licenŃă există numai
programe de studii pe specializări autorizate să funcŃioneze provizoriu, absolvenŃii
acestora vor susŃine examenul de finalizare a studiilor la programe de
studii/specializări acreditate „înrudite”. Aceste programe de studii/specializări se
stabilesc de către ARACIS, în momentul autorizării provizorii.

2. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE


A STUDIILOR UNIVERSITARE

2.1. (1) Examenele de finalizare a studiilor, pentru absolvenŃii fiecărei promoŃii, se


organizează în două sesiuni pe parcursul unui an universitar şi anume: sesiunea de
vară (iunie-iulie) şi sesiunea de toamnă (septembrie). AbsolvenŃii promoŃiilor
anterioare se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor în sesiunile
programate pentru promoŃia curentă.
(2) Examenul de finalizare pentru absolvenŃii de studii universitare de masterat
organizate de Facultatea de Drept, cu o durată de 1,5 ani (3 semestre) se
organizează în două sesiuni pe parcursul unui an universitar: aprilie-mai şi
septembrie.
(3) Examenul de finalizare pentru absolvenŃii de studii universitare de masterat
organizate de Facultatea de ŞtiinŃe Economice, cu o durată de 2 ani (4 semestre) se
organizează în două sesiuni pe parcursul unui an universitar: sesiunea de vară
(iunie-iulie) şi sesiunea de toamnă (septembrie).
2.2. Disciplinele la care se susŃin examenele, tematicile şi bibliografia se stabilesc
de către departamentele de specialitate, se aprobă de consiliul fiecărei facultăŃi, în
conformitate cu planurile de învăŃământ şi fişele disciplinelor/programelor
analitice după care au studiat absolvenŃii promoŃiei curente şi se afişează, cu cel
puŃin 6 luni înainte de desfăşurarea probelor, la avizierele facultăŃilor şi pe paginile
web ale acestora.
2.3. Temele lucrărilor de licenŃă sau lucrărilor de disertaŃie sunt stabilite de către
departamente şi sunt aprobate de consiliul facultăŃii, care are şi obligaŃia de a aduce
la cunoştinŃa studenŃilor, odată cu titlul temelor, toate cerinŃele de calitate precum
şi termenele de elaborare.
2.4. Pot fi conducători ştiinŃifici ai lucrărilor de licenŃă profesori universitari,
conferenŃiari universitari, şefi lucrări/lectori. Lucrările de disertaŃie pot fi
coordonate ştiinŃific de către profesori universitari, conferenŃiari universitari şi şefi
lucrări/lectori universitari cu titlul ştiinŃific de doctor.
Pentru a preveni fenomenul comercializării de lucrări ştiinŃifice în vederea
facilitării falsificării de către cumpărător a calităŃii de autor al unei lucrări de
licenŃă sau de disertaŃie, fiecare candidat are obligaŃia de a consemna în scris sub
proprie semnătură şi de a înregistra oficial la secretariatul facultăŃii documentul-tip
completat de mână prin care evidenŃiază contribuŃia proprie şi gradul de
originalitate al lucrării. Toate lucrările de licenŃă şi disertaŃie vor fi verificate de
către conducătorii ştiinŃifici prin intermediul programului antiplagiat achiziŃionat în
acest scop de universitate.
2.5. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de
studii/specializări, la propunerea Consiliilor facultăŃilor, cu aprobarea Senatului,
prin Decizia Rectorului. Comisiile se fac publice.
Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.
Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul
didactic de profesor universitar sau conferenŃiar universitar.
Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinŃific
de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar,
conferenŃiar universitar sau profesor universitar.
Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puŃin
gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuŃii de administrare a
documentelor.
Comisia de examen de finalizare a studiilor poate lucra pe subcomisii.
2.6. SusŃinerea lucrării de licenŃă/disertaŃie se face în faŃa comisiei şi este publică.
Conducătorul ştiinŃific al lucrării de licenŃă/disertaŃie propune o notă în referatul de
apreciere care însoŃeşte lucrarea şi poate participa la susŃinere. Nota examenului de
finalizare a studiilor se stabileşte de către comisia de examen şi nu reprezintă în
mod obligatoriu nota propusă de către conducătorul ştiinŃific al lucrării.
2.7. Examenele de finalizare a studiilor organizate de către Universitatea
„Danubius” din GalaŃi se desfăşoară numai în cadrul facultăŃilor acesteia.
2.8. Diplomele se eliberează de către instituŃia organizatoare a examenelor de
finalizare a studiilor concomitent cu Suplimentele la Diplomă - acte de studii
elaborate de către instituŃiile absolvite de candidaŃi.

3. ÎNSCRIEREA CANDIDAłILOR LA EXAMENUL DE FINALIZARE A


STUDIILOR

3.1. AbsolvenŃii programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să


funcŃioneze provizoriu de la Universitatea „Danubius” din GalaŃi se înscriu şi
susŃin examenul de licenŃă în cadrul facultăŃii pe care au absolvit-o sau în cadrul
altei facultăŃi ce aparŃine universităŃii dacă acestea pot organiza în mod legal
susŃinerea lor.
În situaŃii deosebite, la cerere, absolvenŃii programelor de studii/specializărilor
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu de la Universitatea „Danubius”
din GalaŃi se pot înscrie şi pot susŃine, după caz, examenul de licenŃă la o altă
instituŃie organizatoare cu aprobarea Senatului universităŃii şi al instituŃiei
organizatoare.
3.2. CandidaŃii la examenul de licenŃă prezintă la înscriere un certificat de
competenŃă lingvistică într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională, eliberat de
instituŃia organizatoare sau de către o altă instituŃie specializată, naŃională ori
internaŃională, recunoscută de instituŃia organizatoare.
3.3. Înscrierea candidaŃilor în vederea susŃinerii examenului de finalizare a
studiilor se face la secretariatul facultăŃii care are dreptul de a organiza acest
examen, fie individual, fie de către instituŃia de învăŃământ superior în care au
urmat studiile, în baza protocolului dintre universitate şi această instituŃie, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
3.4. Înscrierea candidaŃilor se efectuează cu cel puŃin 10 zile înainte de începerea
examenului, atât pentru absolvenŃii proprii cât şi pentru cei proveniŃi de la alte
universităŃi.
3.5. Se pot înscrie în vederea susŃinerii examenului de finalizare a studiilor
absolvenŃii care au promovat toate formele de verificare prevăzute în planurile de
învăŃământ.
3.6. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare se face pe bază de
cerere tip la secretariatele facultăŃilor, aprobată de decan, la care se ataşează un
exemplar din lucrarea de licenŃă/disertaŃie elaborată de absolvent, însoŃită de
referatul conducătorului ştiinŃific. Se vor ataşa: diploma de bacalaureat/licenŃă în
original şi copie, certificat de naştere şi căsătorie (dacă e cazul) în copie legalizată,
foaia matricolă/suplimentul la diplomă, după caz, precum şi adeverinŃa de
absolvent (pentru absolvenŃii altor instituŃii de învăŃământ superior), certificat de
competenŃă lingvistică, 3 fotografii şi dovada de plată a taxei de examen.
3.7. După încheierea înscrierilor, secretariatul facultăŃii va întocmi „Lista
candidaŃilor înscrişi să participe la examenul de licenŃă” şi o afişează cu 24 ore
înainte de începerea examenului, împreună cu programarea pe ore şi săli a
candidaŃilor pentru susŃinerea examenului de licenŃă.
3.8. Pentru probele: Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate şi
Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă se alocă fiecăreia câte 10 credite.
3.9. Pentru prezentarea şi susŃinerea disertaŃiei se alocă 10 credite.

4. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENłĂ

A. SUSłINEREA PROBEI DE EVALUARE A CUNOŞTINłELOR


FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

4.1. AbsolvenŃii se prezintă la susŃinerea probelor la datele şi orele prevăzute în


graficele întocmite de secretariatele facultăŃilor.
4.2. Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate are drept scop
verificarea capacităŃii absolvenŃilor de a integra şi valoriza cunoştinŃele dobândite
pe timpul studiului universitar şi de a le adapta la procesul cognitiv din domeniul
specializării, precum şi la cerinŃele practice ale profesiunii alese.
4.3. Proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate constă în
verificarea orală a cunoştinŃelor candidaŃilor din domeniul temei de licenŃă.
4.4. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la1.
Rezultatul probei de evaluare a cunoştinŃelor reprezintă media aritmetică a notelor
acordate de toŃi membrii comisiei şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota medie de promovare este de minimum 5 (cinci). Absolventul care nu
promovează această probă nu poate susŃine, în continuare, lucrarea de licenŃă,
fiind eliminat din examen şi declarat respins.
4.5. Comisia consemnează notele acordate absolvenŃilor la proba de verificare a
cunoştinŃelor în „Catalogul pentru examenul de licenŃă – proba de evaluare a
cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate”.

B. PREZENTAREA ŞI SUSłINEREA LUCRĂRII DE LICENłĂ

4.6. SusŃinerea lucrării de licenŃă urmăreşte evaluarea capacităŃii absolvenŃilor de a


procesa cunoştinŃele în vederea soluŃionării problemelor specifice din domeniul de
pregătire sau ale unor studii de caz. Prin prezentarea lucrării de licenŃă se testează
capacitatea de analiză şi sinteză a absolventului, de integrare a cunoştinŃelor şi
informaŃiilor din domenii diferite, disponibilitatea pentru o abordare novatoare şi
construcŃie independentă, originală, capacitatea de a valorifica cunoştinŃele
teoretice în practica domeniului de specialitate.
4.7. Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă constă în prezentarea conŃinutului
acesteia de către absolvent în faŃa comisiei de examen. După prezentare, comisia
indică problemele pe care absolventul urmează să le detalieze şi procedează la
verificarea cunoştinŃelor acestuia, prin întrebări referitoare la conŃinutul lucrării.
4.8. Nota comisiei pentru prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă este
rezultatul mediei aritmetice a notelor propuse de fiecare membru al comisiei. Nota
minimă de admitere a lucrării este 5 (cinci).
AbsolvenŃii care nu obŃin nota minimă la prezentarea şi susŃinerea lucrării
sunt declaraŃi respinşi.
Comisia consemnează notele acordate absolvenŃilor în „Catalogul pentru
examenul de licenŃă – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă”.
5. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR EXAMENELOR
DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE

5.1. Listele cu rezultatele finale se întocmesc în ordine alfabetică, de către


secretariatul facultăŃii organizatoare a examenului de finalizare a studiilor
universitare, o listă pentru absolvenŃii declaraŃi admişi şi o altă listă pentru cei
declaraŃi respinşi.
5.2. Media examenului de licenŃă se stabileşte ca medie aritmetică între media
probei orale de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate şi media
obŃinută la prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă şi se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire. Media minimă de promovare a examenului de licenŃă
este 6 (şase), cu condiŃia obŃinerii notei de promovare la fiecare din cele două
probe de examen.
5.3. Rezultatele fiecărei probe se afişează în termen de cel mult 48 de ore de la
data susŃinerii acesteia, la sediul facultăŃii.
5.4. Media examenului de disertaŃie se stabileşte ca medie aritmetică a notelor
acordate de toŃi membrii comisiei şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Media minimă de promovare a examenului de disertaŃie este 6 (şase).
5.5. Având în vedere forma orală de susŃinere a probelor de examen, prezentul
regulament exclude recurgerea la contestaŃii din partea candidaŃilor.
5.6. După încheierea examenului de licenŃă/disertaŃie, decanatele vor înainta
Rectoratului UniversităŃii „Danubius” din GalaŃi listele cu rezultatele finale
obŃinute de absolvenŃi, semnate de decani.
6. ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI ADEVERINłELOR CARE ATESTĂ
STUDIILE ABSOLVITE

6.1. AbsolvenŃilor care au promovat examenul de licenŃă/disertaŃie li se eliberează


Diploma de licenŃă/Diploma de master. Diplomele vor fi însoŃite de Foaia
matricolă / Suplimentul la Diplomă, după caz.
6.2. Eliberarea diplomelor de licenŃă/diplomelor de master se face în cel mult 12
luni de la promovarea examenului de licenŃă/disertaŃie. Aceste documente se vor
elibera absolvenŃilor personal sau persoanelor împuternicite de aceştia prin
procură, conform prevederilor legale.
6.3. Până la eliberarea diplomei de licenŃă/diplomei de master, facultăŃile
eliberează, la cerere, adeverinŃe prin care se certifică promovarea examenului de
licenŃă/disertaŃie. AdeverinŃa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi
legale ca şi diploma şi trebuie să conŃină semnăturile şi informaŃiile înscrise în
diplomă, precum şi informaŃii privind forma de învăŃământ parcursă, perioada de
studii şi mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de
distrugere, eliberarea unei noi adeverinŃe urmează procedurile privind eliberarea
duplicatelor diplomelor.
6.4. AbsolvenŃii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la
cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaŃii privind forma de
învăŃământ la care s-au organizat cursurile universitare, perioada de studii, mediile
de promovare a anilor de studii.
6.5. În cazul în care candidatul la examenul de finalizare a studiilor nu s-a
prezentat sau nu a promovat examenul în una din cele două sesiuni organizate, se
poate prezenta în anii universitari următori, în cadrul examenului de finalizare a
studiilor programat pentru absolvenŃii anului respectiv, cu suportarea de către
acesta a taxei pentru susŃinerea examenului de finalizare a studiilor, stabilită prin
hotărâre de senat.
6.6. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de
finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte
că s-a obŃinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de
etică şi deontologie universitară.

7. DISPOZIłII FINALE

7.1. Membrii comunităŃii academice nu pot participa la activităŃi de evaluare a


studenŃilor (comisii de examene), îndrumarea lucrărilor de licenŃă care implică
membrii familiei sau rude până la gradul IV.
7.2. Prezentul regulament se aplică începând cu anul universitar 2010 – 2011,
inclusiv pentru absolvenŃii promoŃiilor anterioare care nu au susŃinut sau nu au
promovat examenul de licenŃă/disertaŃie şi va fi adus la cunoştinŃa studenŃilor prin
afişare la avizierul facultăŃilor, precum şi pe site-ul universităŃii.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii „Danubius”
din GalaŃi la data de 17.05.2011.

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Benone PUŞCĂ

S-ar putea să vă placă și