Sunteți pe pagina 1din 13

Proiectarea unei unități de învățare

Clasa a XI-a, profil umanist


Profesor: Andreev Viorica, grad didactic întâi
Unitatea de învățare- 3

Numărul de ore: 20

Competențe specifice:

3. Lectura și interpretarea textelor literare și de graniță, demonstrând gândire critică și atașament față de valorile naționale și general-umane.

5. Aplicarea normelor limbii române literare (gramaticale, ortografice, punctuaţionale și stilistice) în exprimarea orală și scrisă, demonstrând
discernământ și cultură lingvistică.

4. Producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament lingvistic autonom și originalitate.

Unități de competență:

3.1. Lectura textelor din diferite curente literare.

3.3. Comentarea specificului textelor literare și de graniță din diferite curente literare.

3.4. Aplicarea noțiunilor de teorie literară în interpretarea textelor literare și de graniță din diferite registre estetice.

3.6. Integrarea în comentariul textului literar și de graniță a funcției cognitive, educative și estetice a textului literar și de graniță.

5.1. Stabilirea elementelor neologice în diverse situații de comunicare.

5.2. Adaptarea elementelor lexicale neologice la sistemul gramatical al limbii române.

4.1. Redactarea personalizată a textelor pe diverse suporturi, cu aplicarea rigorilor de structurare a compozițiilor școlare.

4.2. Ordonarea elementelor componente ale textului elaborat.


Da- Subiectul orei Obiective operaționale Etapele lecției/ Demersul didactic Activități de învățare/
ta evaluare
1. Iluminismul O1. Să cunoască E. Propun elevilor niște imagini conținutul cărora îl vor rezuma într-un Asaltul de idei
românesc. istoricul apariției cuvânt cheie:
Context socio- curentului Iluminismul
istoric și în spațiul românesc;
particularități. O2. Să identifice
Scriitori şi trăsăturile distinctive Conversația
opere ale iluminismului
reprezentative. românesc; Explicația
O3. Să cunoască
reprezentanții de vază și Analiza
operele acestora;
O4. Să interpreteze un Lucrul pe text
text literar din
perspectiva curentului.
Schema reper

Libertate, egalitate, cunoaștere, rațiune, învățătură, morală, toleranță,


Exercițiul
cultura, munca.
Sarcină: Elevii vor examina imaginile din manual și vor medita asupra
Jurnalul dublu
titlurilor, identificând mesajul pe care-l conțin.
Mesajul: Picturile reprezintă imaginea omului-savant, preocupat de studiul
științific sau de instruirea maselor populare, este creatorul de artă.

R.S. Definim noțiunea de iluminism și identificăm trăsăturile acestuia.


Prezint elevilor reprezentanții de vază a Iluminismului.

R. Lecturăm fragmentul dim manual Omul luminilor de M. Volvelle.


Elevii vor răspunde la întrebarea Cine este Omul Luminilor, selectând
exemple din text. Analizăm unele aspecte, folosind dicționarul de motive:
îngerii, icar, flacăra dumnezeiască, balanța.
Propun elevilor să stabilească care sunt calitățile omului luminilor în baza
pasajelor propuse:
E. Tema pentru acasă.
2. Gheorghe O1. Să argumenteze E. Actualizarea cunoștințelor despre curentul iluminism. Brainstorming
Asachi ideea că Asachi este un
Momița la bal Om al Luminilor; R.S. Elevii vor studia informația din manual cu privire la personalitatea lui
masche. O2. Să analizeze Gheorghe Asachi și vor prezenta un discurs argumentativ de 2 minute în Discursul argumentativ
Semnificația evenimentul prezent în care vor demonstra ideea că acesta este un Om al Luminilor.
măștilor fabulă; Prezint elevilor imagini cu privire la activitațile realizate de scriitor:
utilizate în O3. Să identifice https://youtu.be/E5L-d-7DbdQ
fabulă. personajele fabulei,
Elemente comentând semnificația Propun elevilor următoarea sarcină: Ați purtat vreodată mască sau costum
iluministe măștilor utilizate; de bal? Cu ce ocazie și în ce scop? Lectura
evidențiate. O4. Să evidențieze Lecturăm opera „Momița la bal masche”. Impresii de lectură. Încadrăm
elementele iluministe în opera într-o specie literară. Definim noțiunea de fabulă. Lucrul pe text
fabulă.
Identificăm trăsăturile fabulei.
Identificăm și exemplificăm ideile iluministe prezente în fabulă. Analiza
Analizăm morala fabulei.

R. Propum elevilor să-și expună opinia în legătură cu afirmația: „Dezvață- Expunerea


te să respecți fațada, până ce n-ai văzut interiorul.” Tudor Arghezi
Realizăm exercițiul din manual: Dacă ai fi în locul filozofului, cum ați Explicația
proceda?
Ce animai ați alege?
Ce situație ați prevedea?
Ce morală ați enunța?

E. Text argumentativ de încadrare a operei în curentul iluminism.


3. Ion Budai- O1. Să rezume firul E. Propun elevilor spre meditație un citat. Rețeaua de discuții
Deleanu epic al poemului;
Țiganiada. O2. Să identifice R.S. În baza operei Țiganiada, vom analiza niște cuvinte- cheie: literatură
Firul epic al elementele planului barocă, epopee, satiră, alegorie.
poemului. real/ fantastic; Actualizăm noțiunile: Conversația
O3. Să identifice Ce înseamnă o epopee? (specie a genului epic, narațiune în versuri,
personajele poemului, interferența planului divin cu cel real, fapre eroice, împrejurări
explicând semnificația miraculoase.
numelor pe care le Care este specificul barocului literar? Caleidoscopul scriitorului
poartă.
Analizăm caleidoscopul scriitorului: rădăcini, educație, prietenii, domenii
de activitate, funcții, opere. Explicația
Propun elevilor date despre apariția poemului „Țiganiada”.
Poemul, scris în două variante (respectiv în 1800 și 1812), a fost
descoperit și pus în valoare la mulți ani după moartea autorului. El a văzut Lucrul pe text
lumina tiparului abia în 1875, în revizta ieșeană „Buciumul român”.
Analizăm stuctura poemului (respectă structura epopeie antice).
Prezint elevilor informații cu privire la scrierea operei. Exercițiul
Prezint sursele de inspirație ale poemului „Țiganiada”.
Cercetăm firul narativ al operei.
Menționez cele 3 motive centrale în jurul cărora are loc acțiunea:
- Drumul spre „centrul sacru” al lumii
- Lupta pentru cucerirea „centrului sacru” al lumii
- Întemeierea
Analizăm linia de subiect a epopeii.
Analizăm perspectiva narativă a operei.

R. Propun elevilor următoarea sarcină: Rescrieți 2-3 strofe în limba Lucrul cu dicționarul
contemporană, respectând vocabularul și normele ortografice. ortografic

E. Actualizarea conținutului. Tema pentru acasă.


4. Elemente O1. Să identifice E. Exprimați-vă părerea: Încercați să vă pronunțați asupra ideei de egalitate Conversația
iluministe în problemele evidențiate în drepturi în familie, colectivul clasei, societate. Actualizăm trăsăturile
poemul în poem; curentului iluminism.
Țiganiada de O2. Să identifice
Ion Budai- elementele iluministe R.S. Prezint elevilor direcțiile interpretative ale „Țiganiadei”. Explicația
Deleanu. prezente în operă; Analizăm titlul operei, tema, semnificațiile epopeii.
O3. Să ilustreze cu Identificăm și analizăm ideile iluministe prezente în epopee. Lucrul pe text
versuri ideile
iluministe; R. Sarcină:
O4. Să demonstreze ca
opera este una Demonstrarea
iluministă.

Analiza

Graficul T

Propun elevilor câteva curiozități referitor la epopee.

E. Propun elevilor un exercițiu de democrație: Discuție în jurul formei de


guvernământ
-Credeți că forma de guvernământ a unui stat se poate alege prin negociere? Dezbaterea
Argumentați-vă părerea.
Urmăriți o dezbatele parlamentară și observați cum se desfășoară.
Există asemănări cu acea sugerată din textul lui Ion Baudai- Deleanu.

5. Sintaxa O1. Să definească E. Actualizăm noțiunea de sintaxă. Conversația


frazei. noțiunea de sintaxă și Sintaxă- o parte a gramaticii care studiază funcțiile cuvintelor și ale
Actualizare. propoziție; propozițiilor în vorbire și care stabilește regulile de îmbinare a cuvintelor în
Tipuri de O2. Să identifice propoziții și a propozițiilor în fraze.
propoziții în tipurile de propoziții în Sintaxa frazei studiază următoarele probleme: numărul și tipurile Exercițiul
frază. cadrul unei fraze; propozițiilor care o formează, structura frazei, elementele joncționale care
O3. Să analizeze leagă propozițiile în frază, semnele de punctuație utilizate.
sintactic fraze.
R. S. Analizăm noțiunile de propoziție și frază:
Propoziție- unitate a sintaxei constând într-o comunicare cu un singur Analiza sintactică
predicat.
Fraza- unitate sintactică alcătuită din două sau mai multe propoziții, care
se află în raport de coordonare sau de subordonare.
Identificăm tipurile de propoziții în frază.
Propoziții: enunțiative, interogative, imperative, exclamative,
principale, secundare, negative, afirmative, simple, dezvoltate.
Elevii vor propune câte un exemplu de fiecare tip de propoziție.

R. Elevii vor analiza fraze, identificând tipurile de propoziții.

E. Exercițiile propuse pe fișe: dezvoltarea propozițiilor propuse, formând


fraze cu două sau mai multe propoziții.
6. Propozițiile O1. Să definească E. Conversație despre: Asaltul de idei
coordonate. propoziția coordonată, Ce este o propoziție?
Propoziţiile principală și Ce este o frază?
principale. independentă; Cum putem clasifica propoziția după rolul lor în frază?
Propoziţiile O2. Să identifice
independente. tipurile de propoziții în R.S. Analizăm o frază. Definim propoziția principală și propoziția
fraze; independentă. Actualizăm propoziția regentă. Analiza sintactică
O3. Să analizeze Analizăm tipurile de coordonare în cadrul propozițiilor pe baza exemplelor:
sintactic fraze. Relația de coordonare:
-se stabilește între propoziții de aceleași fel.
-se realizează prin: juxtapunere, joncțiune (conjuncții și locuțiuni conj. Conversația
coordonatoare) : copulative- și, nici, precum și; adversative- dar, iar, însă,
ci, numai că; disjunctive- sau, ori, fie, ba; conclusive- deci, așadar, prin Explicația
urmare, în concluzie.

R. Analizăm sintactic frazele propuse, indicând tipul de propoziție


principală, independentă, coordonată.

E. Alcătuirea unor fraze în care se vor regăsi toate tipurile de propoziții


studiate.
7. O1. Să actualizeze E. Actualizăm cunoștințele despre relațiile din cadrul propoziției. Analizăm Conversația
Subordonarea elementele de relație în fraza propusă pentru a stabili tipurile de propoziții.
în frază. Rolul cadrul subordonării; R.S. Actualizăm mijloacele de realizare a relației de subordonare în cadrul
elementelor de O2. Să valorifice rolul frazei.
relație. elementelor de relație în Se stabilește între o subordonată și regenta ei.
cadrul subordonării; Se realizează prin: Explicația
O3. Să analizeze fraze - Conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare: că, să, ca să,
cu propoziții dacă, deși, căci, deoarece, fiindcă, încât, întrucât, din cauză că, din Schema- reper
subordonate. moment ce, după cum...
- Pronume/ adjective pronominale relative: care, cine, ce, cât (cu sau
fără prepoziție)
- Pronume/ adjective pronominale nehotărâte: oricare, oricine, orice
(cu/ fără prepoziție)
- Adverbe relative- unde, când, cum, cât
- Adverbe nehotărâte- oriunde, oricând
*** RAR- juxtapunere: Ai caret, ai parte. – Ai parte, dacă ai carte.
Alte mijloace de realizare:
Topica/ intonația/ pauza. Analiza sintactică

R. Analizăm fraze pentru a stabili relațiile.

E. Analiza sintactică a frazei propuse.


8. Propoziții O1. Să identifice E. Analizăm sintactic frazele propuse. Analiza sintactică
subordonate propozițiile Indicăm tipurile de propoziții numerotate.
necircumstanți subordonate
ale. necircumstanțiale în R.S. Actualizăm tipurile de propoziții necircumstanțiale: directe și Exercițiul de identificare
cadrul frazei; indirecte.
O2. Să stabilească tipul Elevii vor identifica elementele de relație, topica și punctuația în cadrul Conversația
propozițiilor acestor tipuri de subordonate. Explicația
subordonate
necircumstanțiale; R. Elevii vor analiza sintactic fraze cu subordonate necircumstanțiale.
O3. Să analizeze
sintactic fraze. E. Elevii vor analiza frazele propuse.
9. Propoziții O1. Să identifice E. Analizăm sintactic frazele propuse. Analiza sintactică
subordonate propozițiile Indicăm tipurile de propoziții numerotate.
circumstanțiale subordonate
circumstanțiale în R.S. Actualizăm tipurile de propoziții circumstanțiale. Exercițiul de identificare
cadrul frazei; Elevii vor identifica elementele de relație, topica și punctuația în cadrul
O2. Să stabilească tipul acestor tipuri de subordonate. Conversația
propozițiilor Explicația
subordonate R. Elevii vor analiza sintactic fraze cu subordonate circumstanțiale.
circumstanțiale;
O3. Să analizeze E. Elevii vor analiza frazele propuse.
sintactic fraze.
10. Analiza O1. Să analizeze E. Actualizăm noțiunile studiate anterior în cadrul orelor despre frază. Analiza sintactică
sintactică a sintactic fraze;
frazei. O2. Să realizeze fraze R.S. Elevii vor analiza frazele de pe fișele propuse. Lucru individual
conform unor scheme.
R. Prezentarea răspunsurilor, evaluarea reciprocă.

E. Analiza sintactică a frazelor propuse.


11.
Contragerea.
Exerciții.
12.
Expansiunea.
Exerciții.
13. O1. Să actualizeze E. Analiza unor enunțuri. Elevii vor transforma propozițiile în fraze și vor Analiza sintactică
Contragerea și noțiunile de contragere reduce frazele la propoziție.
expansiunea. și expansiune; Conversația
Exerciții. O2. Să realizeze R.S. Actualizarea noțiunilor de contragere și expansiune.
contragerea în cadrul Analizăm diverse exerciții bazate pe contragere și expansiune. Explicația
frazei;
O3. Să realizeze R. Fișe de lucru individual. Lucru individual
expansiunea în cadrul
propoziției. E. De realizat contragerea și expansiunea enunțurilor propuse.
14. Scrierea O1. Să definească E. Propun elevilor mai multe imagini. Ce este prezentat în imagine? Asaltul de idei
metaliterară. noțiunea de portret
Portretul literar;
literar. Tipuri O2. Să identifice
de portret. tipurile de portret;
O3. Să recunoască
tipurile de portret într-
un fragment de text. Față- figură, fizionomie, chip.
Cum se numește pictura, desenul, sculptura, fotografia care înfățișează
chipul unei persoane? PORTRET

R.S. Analizând definiția noțiunii de portret putem afirma că: Lucru cu dicționarul
PORTRETUL- înfățișarea aspectului fizic și moral al unui personaj într-o
operă literară; operă literară cu un asemenea conținut.
Identificăm tipurile de portret:
Schema- reper

Învățarea reciprocă
Definim noțiunea de portret literar și tipurile acestuia:

R. Elevii vor identifica tipul de portret în baza fragmentelor propuse:


Exercițiul de identificare
Actualizăm procedeele portretizării:
-descrierea
- dialogul
-monologul interior
- analiza psihologică
- evocarea
- paralele
- antiteza
- sugestia, aluzia
Analizăm noțiunile de compunere-portret și compunere de caracterizare a
personajului. Identificăm deosebirile.
E. Elevii vor realiza un portret literar al unui personaj în baza unui
fragment.
15. Morfologia
funcțională.
Ortografia
împrumuturilor
, legarea/
nelegarea cu
cratimă a
articolului
hotărât și a
desinențelor.
16. Formarea
cuvintelor și
problemele de
ortografie.
17. Lecție de O1. Să identifice E. Actualizarea cunoștințelor despre curentul Iluminism. Ciorchinele
sinteză. trăsăturile curentului
Iluminismul. Iluminism într-un R.S. Elevii vor primi un text pe care îl vor încadra în curent, valorificând Lucru pe text
Sintaxa frazei. fragment de text; trăsăturile acestuia.
O2. Să analizeze Actualizăm noțiunile referitor la frază, tipurile de propoziții în frază. Discursul
sintactic fraze. Elevii vor analiza frazele, subliniind predicatele, indicând numărul de Analiza sintactică
propoziții și tipul acestora.
R. Lucru pe fișe. Exercițiul

E. Recapitularea noțiunilor studiate.


18. Evaluare Obiectivele Test docimologic. Lucru independent
sumativă operaționale sunt
scrisă. prezente în testul de
evaluare.
19. Analiza O1. Să analizeze E. Discuții cu privire la subiectele studiate anterior. Rețeaua de discuții
probei de greșelile comise în text Analiza
evaluare. ce țin de aspectele R.S. Voi extrage, în prealabil, greşelile stilistice, gramaticale şi ortografice
din lucrările de evaluare şi vom lucra frontal la analiza lor, fără a numi Explicația
propuse spre analiză;
autorul greşelii. Autoanaliza
O2. Să analizeze
greșelile ce țin de Variantele corecte se vor solicita, frontal, de la clasă, iar dacă nimeni nu le Grila de evaluare
ortografie și punctuație. va înainta le voi oferi eu.

Elevii nu vor înscrie greşelile, dar vor nota în caiete formele corecte.

R. Voi solicita lectura cu glas a articolelor reuşite.

E. Propun elevilor pentru acasă sarcini asemănătoare cu cele din lucrare.


20. Atelier de O1. Să actualizeze E. Actualizarea noțiunilor despre portretul literar și particularitățile Ciorchinele
scriere. noțiunile despre portrtul acestuia.
Realizarea literar și particularitățile
portretului acestuia; R.S. Realizarea unui portret literar al unui personaj preferat. Scrierea liberă
literar al O2. Să realizeze un
Prezentarea
personajului portret literar; R. Prezentarea textului elaborat.
preferat. O2. Să se autoevalueze
în baza unei grile de E. Realizarea unui portret literar al unui personaj în baza unui imagini.
evaluare.