Sunteți pe pagina 1din 13

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod Sume

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE rand indicator


TOTAL VENITURI 1 00.01 523.887,00
VENITURI PROPRII 2 49.90 83.972,00
I. VENITURI CURENTE 3 00.02 287.805,00
A. VENITURI FISCALE 4 00.03 285.576,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 81.005,00
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 81.005,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 7 04.02 81.005,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 8 04.02.01 71.058,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 9 04.02.04 9.947,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 10 00.10 204.571,00
Sume defalcate din TVA 11 11.02 203.941,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor 12 11.02.01 100.540,00
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 13 11.02.06 103.401,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 14 16.02 630,00
Taxa asupra mijloacelor de transport 15 16.02.02 570,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16 16.02.02.01 50,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 17 16.02.02.02 520,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 18 16.02.50 60,00
C. VENITURI NEFISCALE 19 00.12 2.229,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 20 00.13 61,00
Venituri din proprietate 21 30.02 61,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 22 30.02.05 61,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 23 30.02.05.30 61,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 24 00.14 2.168,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 25 33.02 2.003,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate 26 33.02.13 2.003,00
Diverse venituri 27 36.02 165,00
Alte venituri 28 36.02.50 165,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 29 37.02 0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu
semnul minus) 30 37.02.03 -79.797,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 31 37.02.04 79.797,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE 32 00.16 108,00
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 33 40.02 108,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes
local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 34 40.02.06 108,00
IV. SUBVENTII 35 00.17 99.420,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 00.18 99.420,00
Subventii de la bugetul de stat 37 42.02 96.420,00
B. Curente 38 96.420,00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 39 42.02.21 960,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 40 42.02.51 10.782,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate
sectiunii de dezvoltare a bugetului local 41 42.02.51.02 10.782,00
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 42 42.02.65 63.387,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 43 42.02.69 21.291,00
Subventii de la alte administratii 44 43.02 3.000,00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu
handicap 45 43.02.07 3.000,00
Alte sume primite de la UE 46 46.02 733,00
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul
financiar 2014-2020 47 46.02.04 733,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar
2014-2020 48 48.02 135.821,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 49 48.02.01 107.971,00
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 50 48.02.01.01 107.971,00
Fondul Social European (FSE) 51 48.02.02 27.850,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 52 48.02.02.01 27.850,00

TOTAL CHELTUIELI 53 573.601,30


CHELTUIELI CURENTE 54 01 456.178,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 100.066,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56 20 36.920,00
TITLUL III DOBANZI 57 30 4.080,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 58 50 500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 59 51 51.937,40
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 60 55 9.776,60
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 61 57 13.545,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 62 58 216.581,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 63 59 22.772,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 113.569,30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 65 71 113.569,30
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 66 81 3.854,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 67 50.02 116.286,60


Autoritati publice si actiuni externe 68 51.02 37.159,00
CHELTUIELI CURENTE 69 01 30.379,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70 10 25.050,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 71 20 4.979,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 72 59 350,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 6.780,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 6.780,00
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 75 51.02.01 37.159,00
Autoritati executive 76 51.02.01.03 37.159,00

Alte servicii publice generale 77 54.02 75.001,60


CHELTUIELI CURENTE 78 01 71.147,60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 20 5.000,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 80 50 500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 3.461,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 82 55 2.776,60
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 83 58 59.410,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 85 81 3.854,00
Din total capitol
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 86 54.02.05 500,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 87 54.02.10 3.461,00
Alte servicii publice generale 88 54.02.50 71.040,60

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 89 55.02 4.126,00


CHELTUIELI CURENTE 90 01 4.126,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91 20 46,00
TITLUL III DOBANZI 92 30 4.080,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 0,00
Din total capitol
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 94 55.02.01 0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 95 55.02.00 4.126,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 96 59.02 1.155,00


Aparare 97 60.02 340,00
CHELTUIELI CURENTE 98 01 300,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 20 300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 100 70 40,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 101 71 40,00
Din total capitol
Aparare nationala 102 60.02.02 340,00

Ordine publica si siguranta nationala 103 61.02 815,00


CHELTUIELI CURENTE 104 01 506,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105 20 506,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 309,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 309,00
Din total capitol
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 108 61.02.05 815,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 109 64.02 207.573,70


Invatamant 110 65.02 18.140,30
CHELTUIELI CURENTE 111 01 16.493,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 1.785,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 57 12.585,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 114 58 1.884,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 59 239,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 116 70 1.647,30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117 71 1.647,30
Din total capitol
Invatamant prescolar si primar 118 65.02.03 6.684,30
Invatamant prescolar 119 65.02.03.01 1.803,70
Invatamant primar 120 65.02.03.02 4.880,60
Invatamant secundar 121 65.02.04 3.925,70
Invatamant secundar inferior 122 65.02.04.01 3.925,70
Invatamant nedefinibil prin nivel 123 65.02.07 7.530,30
Invatamant special 124 65.02.07.04 7.530,30
Sanatate 125 66.02 19.981,90
CHELTUIELI CURENTE 126 01 19.981,90
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 127 51 19.981,90
CHELTUIELI DE CAPITAL 128 70 0,00
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 129 66.02.06 19.981,90
Spitale generale 130 66.02.06.01 19.981,90

Cultura, recreere si religie 131 67.02 40.517,50


CHELTUIELI CURENTE 132 01 39.983,50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133 10 2.900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134 20 300,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135 51 23.515,50
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 136 59 13.268,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 534,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 138 71 534,00
Din total capitol
Servicii culturale 139 67.02.03 26.967,50
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 140 67.02.03.02 3.234,00
Muzee 141 67.02.03.03 9.013,00
Institutii publice de spectacole si concerte 142 67.02.03.04 12.125,00
Scoli populare de arta si meserii 143 67.02.03.05 1.327,00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 144 67.02.03.08 771,50
Alte servicii culturale 145 67.02.03.30 497,00
Servicii recreative si sportive 146 67.02.05 600,00
Sport 147 67.02.05.01 300,00
Tineret 148 67.02.05.02 300,00
Servicii religioase 149 67.02.06 12.150,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 150 67.02.50 800,00

Asigurari si asistenta sociala 151 68.02 128.934,00


CHELTUIELI CURENTE 152 01 127.626,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 69.522,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 20 8.814,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 57 960,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 156 58 44.015,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 157 59 4.315,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 158 70 1.308,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 159 71 1.308,00
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 68.02.04 257,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 68.02.05 39.550,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 162 68.02.05.02 39.550,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 163 68.02.06 43.332,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 164 68.02.50 45.795,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 165 68.02.50.50 45.795,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 166 69.02 4.208,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 167 70.02 260,00
CHELTUIELI CURENTE 168 01 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 169 70 260,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 170 71 260,00
Din total capitol
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 171 70.02.50 260,00

Protectia mediului 172 74.02 3.948,00


CHELTUIELI CURENTE 173 01 3.758,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 174 58 3.758,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 175 70 190,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 176 71 190,00
Din total capitol
Reducerea si controlul poluarii 177 74.02.03 15,00
Salubritate si gestiunea deseurilor 178 74.02.05 3.933,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 179 74.02.05.02 3.933,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 180 79.02 244.378,00


Actiuni generale economice, comerciale si de munca 181 80.02 4.620,00
CHELTUIELI CURENTE 182 01 4.620,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183 20 20,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 184 59 4.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 185 70 0,00
Din total capitol
Actiuni generale economice si comerciale 186 80.02.01 4.620,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 187 80.02.01.30 4.620,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 188 83.02 653,00


CHELTUIELI CURENTE 189 01 653,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 190 51 653,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 191 70 0,00
Din total capitol
Agricultura 192 83.02.03 653,00
Protectia plantelor si carantina fitosanitara 193 83.02.03.03 653,00
Camere agricole 194 83.02.03.07 0,00

Transporturi 195 84.02 234.779,00


CHELTUIELI CURENTE 196 01 132.278,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197 10 2.594,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 198 20 15.170,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 199 55 7.000,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 200 58 107.514,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 201 70 102.501,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 202 71 102.501,00
Din total capitol
Transport rutier 203 84.02.03 227.779,00
Drumuri si poduri 204 84.02.03.01 227.779,00
Transport aerian 205 84.02.06 7.000,00
Aviatia civila 206 84.02.06.02 7.000,00

Alte actiuni economice 207 87.02 4.326,00


CHELTUIELI CURENTE 208 01 4.326,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 209 51 4.326,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 210 70 0,00
Din total capitol
Alte actiuni economice 211 87.02.50 4.326,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 212 96.02 0,00


REZERVE 213 97.02 0,00
EXCEDENT 214 98.02 0,00
DEFICIT 215 99.02 49.714,30
SECTIUNEA FUNCTIONARE
SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 212.076,00
TOTAL VENITURI 2 00.01 212.076,00
VENITURI PROPRII 3 49.90 83.972,00
I. VENITURI CURENTE 4 00.02 208.008,00
A. VENITURI FISCALE 5 00.03 285.576,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 81.005,00
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 81.005,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 8 04.02 81.005,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 9 04.02.01 71.058,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 10 04.02.04 9.947,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 11 00.10 204.571,00
Sume defalcate din TVA 12 11.02 203.941,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor 13 11.02.01 100.540,00
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 14 11.02.06 103.401,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 16.02 630,00
Taxa asupra mijloacelor de transport 16 16.02.02 570,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 17 16.02.02.01 50,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 18 16.02.02.02 520,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 19 16.02.50 60,00
C. VENITURI NEFISCALE 20 00.12 -77.568,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 21 00.13 61,00
Venituri din proprietate 22 30.02 61,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 23 30.02.05 61,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 24 30.02.05.30 61,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 25 00.14 -77.629,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 26 33.02 2.003,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate 27 33.02.13 2.003,00
Diverse venituri 28 36.02 165,00
Alte venituri 29 36.02.50 165,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 30 37.02 -79.797,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu
semnul minus) 31 37.02.03 -79.797,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE 32 00.16 108,00
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 33 40.02 108,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes
local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 34 40.02.06 108,00
IV. SUBVENTII 35 00.17 3.960,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 00.18 3.960,00
Subventii de la bugetul de stat 37 42.02 960,00
B. Curente 38 960,00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 39 42.02.21 960,00
Subventii de la alte administratii 40 43.02 3.000,00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu
handicap 41 43.02.07 3.000,00

TOTAL CHELTUIELI 42 212.076,00


CHELTUIELI CURENTE 43 01 208.222,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 100.066,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 36.920,00
TITLUL III DOBANZI 46 30 4.080,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 47 50 500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 51 30.339,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 49 57 13.545,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 50 59 22.772,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 51 70 0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 52 81 3.854,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 53 50.02 47.310,00


Autoritati publice si actiuni externe 54 51.02 30.379,00
CHELTUIELI CURENTE 55 01 30.379,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 25.050,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 4.979,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 58 59 350,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 0,00
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 60 51.02.01 30.379,00
Autoritati executive 61 51.02.01.03 30.379,00

Alte servicii publice generale 62 54.02 12.805,00


CHELTUIELI CURENTE 63 01 8.951,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 64 20 5.000,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 65 50 500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 51 3.451,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 68 81 3.854,00
Din total capitol
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 69 54.02.05 500,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 70 54.02.10 3.451,00
Alte servicii publice generale 71 54.02.50 8.854,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 72 55.02 4.126,00


CHELTUIELI CURENTE 73 01 4.126,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 74 20 46,00
TITLUL III DOBANZI 75 30 4.080,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 76 70 0,00
Din total capitol
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 77 55.02.01 0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 78 55.02.00 4.126,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 79 59.02 806,00


Aparare 80 60.02 300,00
CHELTUIELI CURENTE 81 01 300,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 0,00
Din total capitol
Aparare nationala 84 60.02.02 300,00

Ordine publica si siguranta nationala 85 61.02 506,00


CHELTUIELI CURENTE 86 01 506,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 87 20 506,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 0,00
Din total capitol
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 89 61.02.05 506,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 90 64.02 137.797,00


Invatamant 91 65.02 14.609,00
CHELTUIELI CURENTE 92 01 14.609,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 93 20 1.785,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 94 57 12.585,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 59 239,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 96 70 0,00
Din total capitol
Invatamant prescolar si primar 97 65.02.03 6.684,30
Invatamant prescolar 98 65.02.03.01 1.803,70
Invatamant primar 99 65.02.03.02 4.880,60
Invatamant secundar 100 65.02.04 3.925,70
Invatamant secundar inferior 101 65.02.04.01 3.925,70
Invatamant nedefinibil prin nivel 102 65.02.07 3.999,00
Invatamant special 103 65.02.07.04 3.999,00

Cultura, recreere si religie 104 67.02 39.577,00


CHELTUIELI CURENTE 105 01 39.577,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106 10 2.900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 107 20 300,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 108 51 23327
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 109 59 13050
CHELTUIELI DE CAPITAL 110 70 0,00
Din total capitol
Servicii culturale 111 67.02.03 26.527,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 112 67.02.03.02 3.200,00
Muzee 113 67.02.03.03 8.763,00
Institutii publice de spectacole si concerte 114 67.02.03.04 11.975,00
Scoli populare de arta si meserii 115 67.02.03.05 1.327,00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 116 67.02.03.08 765,00
Alte servicii culturale 117 67.02.03.30 497,00
Servicii recreative si sportive 118 67.02.05 600,00
Sport 119 67.02.05.01 300,00
Tineret 120 67.02.05.02 300,00
Servicii religioase 121 67.02.06 12.150,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 122 67.02.50 300,00

Asigurari si asistenta sociala 123 68.02 83.611,00


CHELTUIELI CURENTE 124 01 83.611,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 125 10 69.522,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 20 8.814,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 127 57 960,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 128 59 4.315,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 129 70 0,00
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta 130 68.02.04 257,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 131 68.02.05 38.358,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 132 68.02.05.02 38.358,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 133 68.02.06 43.236,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 134 68.02.50 1.760,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 135 68.02.50.50 1.760,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 136 79.02 26.163,00


Actiuni generale economice, comerciale si de munca 137 80.02 4.620,00
CHELTUIELI CURENTE 138 01 4.620,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139 20 20,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 140 59 4.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 141 70 0,00
Din total capitol
Actiuni generale economice si comerciale 142 80.02.01 4.620,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 143 80.02.01.30 4.620,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 144 83.02 653,00


CHELTUIELI CURENTE 145 01 653,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 146 51 653,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 0,00
Din total capitol
Agricultura 148 83.02.03 653,00
Protectia plantelor si carantina fitosanitara 149 83.02.03.03 653,00
Camere agricole 150 83.02.03.07 0,00

Transporturi 151 84.02 17.764,00


CHELTUIELI CURENTE 152 01 17.764,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 2.594,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 20 15.170,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 155 70 0,00
Din total capitol
Transport rutier 156 84.02.03 17.764,00
Drumuri si poduri 157 84.02.03.01 17.764,00
Transport aerian 158 84.02.06 0,00
Aviatia civila 159 84.02.06.02 0,00

Alte actiuni economice 160 87.02 3.126,00


CHELTUIELI CURENTE 161 01 3.126,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 162 51 3.126,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 163 70 0,00
Din total capitol
Alte actiuni economice 164 87.02.50 3.126,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 165 96.02 0,00


REZERVE 166 97.02 0,00
EXCEDENT 167 98.02 0,00
DEFICIT 168 99.02 0,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE
SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 311.811,00
TOTAL VENITURI 2 00.01 311.811,00
VENITURI PROPRII 3 49.90 0,00
I. VENITURI CURENTE 4 00.02 79.797,00
C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 79.797,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 79.797,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 79.797,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 79.797,00
IV. SUBVENTII 9 00.17 95.460,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 00.18 95.460,00
Subventii de la bugetul de stat 11 42.02 95.460,00
B. Curente 12 95.460,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 13 42.02.51 10.782,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate
sectiunii de dezvoltare a bugetului local 14 42.02.51.02 10.782,00
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 15 42.02.65 63.387,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 16 42.02.69 21.291,00
Alte sume primite de la UE 17 46.02 733,00
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul
financiar 2014-2020 18 46.02.04 733,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar
2014-2020 19 48.02 135.821,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 20 48.02.01 107.971,00
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 21 48.02.01.01 107.971,00
Fondul Social European (FSE) 22 48.02.02 27.850,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 23 48.02.02.01 27.850,00

TOTAL CHELTUIELI 24 361.525,30


CHELTUIELI CURENTE 25 01 247.956,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 26 51 21.598,40
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 27 55 9.776,60
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 28 58 216.581,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 113.569,30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 113.569,30

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 31 50.02 68.976,60


Autoritati publice si actiuni externe 32 51.02 6.780,00
CHELTUIELI CURENTE 33 01 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 34 70 6.780,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 6.780,00
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 36 51.02.01 6.780,00
Autoritati executive 37 51.02.01.03 6.780,00

Alte servicii publice generale 38 54.02 62.196,60


CHELTUIELI CURENTE 39 01 62.196,60
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 51 10,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 41 55 2.776,60
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 42 58 59.410,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 0,00
Din total capitol
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 44 54.02.05 0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 45 54.02.10 10,00
Alte servicii publice generale 46 54.02.50 62.186,60

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 47 59.02 349,00


Aparare 48 60.02 40,00
CHELTUIELI CURENTE 49 01 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 40,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 40,00
Din total capitol
Aparare nationala 52 60.02.02 40,00

Ordine publica si siguranta nationala 53 61.02 309,00


CHELTUIELI CURENTE 54 01 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 309,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 309,00
Din total capitol
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 57 61.02.05 309,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 64.02 69.776,70


Invatamant 59 65.02 3.531,30
CHELTUIELI CURENTE 60 01 1.884,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 61 58 1.884,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 1.647,30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 1.647,30
Din total capitol
Invatamant prescolar si primar 64 65.02.03 0,00
Invatamant prescolar 65 65.02.03.01 0,00
Invatamant primar 66 65.02.03.02 0,00
Invatamant secundar 67 65.02.04 0,00
Invatamant secundar inferior 68 65.02.04.01 0,00
Invatamant nedefinibil prin nivel 69 65.02.07 3.531,30
Invatamant special 70 65.02.07.04 3.531,30

Sanatate 71 66.02 19.981,90


CHELTUIELI CURENTE 72 01 19.981,90
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 51 19.981,90
CHELTUIELI DE CAPITAL 74 70 0,00
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 75 66.02.06 19.981,90
Spitale generale 76 66.02.06.01 19.981,90

Cultura, recreere si religie 77 67.02 940,50


CHELTUIELI CURENTE 78 01 406,50
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 51 406,50
CHELTUIELI DE CAPITAL 80 70 534,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 81 71 534,00
Din total capitol
Servicii culturale 82 67.02.03 440,50
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 83 67.02.03.02 34,00
Muzee 84 67.02.03.03 250,00
Institutii publice de spectacole si concerte 85 67.02.03.04 150,00
Scoli populare de arta si meserii 86 67.02.03.05 0,00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 87 67.02.03.08 6,50
Alte servicii culturale 88 67.02.03.30 0,00
Servicii recreative si sportive 89 67.02.05 0,00
Sport 90 67.02.05.01 0,00
Tineret 91 67.02.05.02 0,00
Servicii religioase 92 67.02.06 0,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 93 67.02.50 500,00

Asigurari si asistenta sociala 94 68.02 45.323,00


CHELTUIELI CURENTE 95 01 44.015,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 96 58 44.015,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 1.308,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 1.308,00
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta 99 68.02.04 0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 100 68.02.05 1.192,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 101 68.02.05.02 1.192,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 102 68.02.06 96,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 103 68.02.50 44.035,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 104 68.02.50.50 44.035,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 105 69.02 4.208,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 106 70.02 260,00
CHELTUIELI CURENTE 107 01 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 260,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 71 260,00
Din total capitol
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 110 70.02.50 260,00

Protectia mediului 111 74.02 3.948,00


CHELTUIELI CURENTE 112 01 3.758,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 113 58 3.758,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 114 70 190,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 115 71 190,00
Din total capitol
Reducerea si controlul poluarii 116 74.02.03 15,00
Salubritate si gestiunea deseurilor 117 74.02.05 3.933,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 118 74.02.05.02 3.933,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 119 79.02 218.215,00


Transporturi 120 84.02 217.015,00
CHELTUIELI CURENTE 121 01 114.514,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 122 55 7.000,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 123 58 107.514,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 102.501,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 125 71 102.501,00
Din total capitol
Transport rutier 126 84.02.03 210.015,00
Drumuri si poduri 127 84.02.03.01 210.015,00
Transport aerian 128 84.02.06 7.000,00
Aviatia civila 129 84.02.06.02 7.000,00

Alte actiuni economice 130 87.02 1.200,00


CHELTUIELI CURENTE 131 01 1.200,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 132 51 1.200,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 133 70 0,00
Din total capitol
Alte actiuni economice 134 87.02.50 1.200,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 135 96.02 0,00


REZERVE 136 97.02 0,00
EXCEDENT 137 98.02 0,00
DEFICIT 138 99.02 49.714,30