Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

2-299/19; 24-2-951-10042019

ÎNCHEIERE

05 iulie 2019 orașul Criuleni

Judecătoria Criuleni, sediul Central


Instanța de judecată compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul: Romina Ţurcan
Grefierul: Oxana Nichitin
Cu participarea:
Reprezentantului petiționarei Guzun Maria, avocatului Guzun Gheorghe,
împuternicit în baza mandatului avocațial seria MA nr.1272769, din 04.07.2019.
Reprezentantului persoanei fizice Ursu Olga, avocatul desemnat de
coordonatorul oficiului teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență
Juridică Garantată de Stat, Alexei Brînză, împuternicit în baza mandatului
avocațial seria MA nr.1230889 din 05.06.2019.
Reprezentantului Direcției Asistență Socială şi Protecție a Familiei Criuleni,
Rîbuşchin Alexandr, împuternicit în baza procurii nr.1333 din 02.07.2019 şi
ordinului de angajare nr.124 din 01.07.2019.
În lipsa:
Reprezentantului persoanei fizice Ursu Ion, avocatul desemnat de
coordonatorul oficiului teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență
Juridică Garantată de Stat, Grigorii Placinta, care a solicitat examinarea cauzei în
lipsa sa.
Primăriei comunei Drăsliceni, r. Criuleni, care a solicitat examinarea cauzei
în lipsa reprezentantului său.

examinând în şedinţă de judecată secretă cauza civilă după cererea lui


Guzun Maria Fiodor cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară
provizorie şi desemnarea ocrotitorului provizoriu în privința lui Ursu Ion Fiodor şi
Ursu Olga Fiodor,-
a constatat :
La 04 aprilie 2019, Guzun Maria s-a adresat cu o cerere prin care solicită
pronunțarea unei hotărâri, prin care să fie instituită ocrotire provizorie/să fie
desemnată ocrotitor provizoriu/asupra fratelui său Ursu Ion Fiodor, născut la
24.11.1949 şi asupra surorii sale Ursu Olga Fiodor, născută la 17.09.1955, şi să
fie împuternicită să încheie acte juridice şi să săvârșească alte acțiuni prevăzute
de art.98/4834 Cod civil al RM.
Petiționara Guzun Maria a cerut dispunerea unei expertize judiciare
psihiatrice pentru soluționarea întrebării despre posibilitatea şi necesitatea
instituirii ocrotirii provizorii în privința Ursu Ion Fiodor şi Ursu Olga Fiodor.
Avocatul acesteia, Guzun Gheorghe, formulând următoarele întrebări: Suferă de
vreo maladie Ursu Ion Fiodor şi Ursu Olga Fiodor; şi dacă aceasta le permite să-şi
dea seama de acţiunile sale şi să participe la întocmirea documentelor ce țin de
succesiune, să le semneze şi să efectueze alte acțiuni în acest sens.
Reprezentantului persoanei fizice Ursu Olga, avocatul Alexei Brînză, şi
reprezentantul DASPF Criuleni, Rîbuşchin Alexandr, au susținut cerința cu
privire la necesitatea efectuării expertizei.
Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de
judecată consideră necesar a dispune efectuarea expertizei judiciare psihiatrice din
următoarele motive.
Potrivit art.148 alin.(1) CPC, Pentru elucidarea unor aspecte din domeniul
ştiinţei, artei, tehnicii, meşteşugurilor artizanale şi din alte domenii, apărute în
proces, care cer cunoştinţe speciale, instanţa dispune efectuarea unei expertize,
la cererea părţii sau a unui alt participant la proces, iar în cazurile prevăzute de
lege, din oficiu. Actele reviziei ori ale inspecţiilor departamentale, precum şi
raportul scris al specialistului, nu pot înlocui raportul de expertiză şi nici exclude
necesitatea efectuării expertizei în aceeași problemă.
În temeiul art. 152 alin. (2) CPC, părţile şi ceilalţi participanţi la proces au
dreptul să formuleze şi să prezinte în instanţă întrebări adresate expertului, însă
numai instanţa stabileşte definitiv întrebările asupra cărora expertul urmează să
se pronunţe.
În conformitate cu art.304 alin.(1) CPC, instanța de judecată, din oficiu sau
la cererea participanților, în pregătirea cauzei către dezbateri judiciare, poate
ordona efectuarea expertizei psihiatrice a persoanei fizice.
În conformitate cu art.261 lit. d) CPC, la cererea participanților la proces sau
din oficiu, instanța judecătorească poate suspenda procesul în cazul în care a
dispus efectuarea unei expertize.
Astfel, din considerentele menționate, pentru a stabili care este starea
psihică a cet. Ursu Ion Fiodor şi Ursu Olga Fiodor, în ce măsură aceștia nu-şi pot
conștientiza acţiunile sale, ori exprima voința sa, precum şi necesitatea asistării
sau reprezentării lor la încheierea actelor juridice atât patrimoniale, cât şi cu
caracter personal, şi dacă aceștia au nevoie de ocrotire temporară sau de
reprezentare pentru îndeplinirea doar a anumitor acte juridice în temeiul art. 65
alin. (1) CC, iar în particular, doar la declarația de acceptare sau renunțare
asupra moștenirii, se va dispune efectuarea pe dosar a unei expertize judiciare
psihiatrice Centrului de Medicină Legală din mun. Chișinău, str. Costiujeni nr. 3.
În conformitate cu art.303 alin.(1) CPC, petiționarul este scutit de plata
cheltuielilor aferente procesului privind măsura de ocrotire.
Având în vedere faptul că, nu se cunoaşte termenul care va fi necesar pentru
executarea prezentei încheieri, instanța de judecată va suspenda procesul până la
prezentarea raportului de expertiză psihiatrică.
În temeiul art.148, 153, 261-263, 269-270, 303 alin. (1), 304 alin.(1) CPC,
instanța de judecată,-
dispune:
A efectua expertiza judiciară psihiatrică în privința persoanelor fizice Ursu
Ion Fiodor, născut la 24.11.1949, şi Ursu Olga Fiodor, născută la 17.09.1955.
A formula expertului următoarele întrebări:
← - A suferit sau suferă Ursu Ion Fiodor, născut la 24.11.1949, şi Ursu Olga
Fiodor, născută la 17.09.1955 de vre-o maladie psihică, dacă da, atunci de
care maladie psihică suferă?
← - Le permite maladia de care suferă Ursu Ion Fiodor, născut la 24.11.1949,
şi Ursu Olga Fiodor, născută la 17.09.1955, să înțeleagă şi să dirijeze
acţiunile sale, ori să-şi exprime voința sa, precum şi dacă aceștia au nevoie
de ocrotire temporară sau de reprezentare pentru îndeplinirea doar a
anumitor acte juridice şi anume ce ține de procedura de acceptare a
succesiunii?
← - Poate Ursu Ion Fiodor, născut la 24.11.1949, şi Ursu Olga Fiodor, născută
la 17.09.1955, să-şi exprime dorințele şi sentimentele?
← - Permite oare starea sănătății lui Ursu Ion Fiodor, născut la 24.11.1949, şi
Ursu Olga Fiodor, născută la 17.09.1955 citarea lor în şedinţa de judecată
şi participarea la examinarea cazului, şi dacă audierea lor în şedinţa de
judecată le poate dăuna sănătății?
← -Necesită a fi instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii
provizorii în privința lui Ursu Ion Fiodor, născut la 24.11.1949, şi Ursu Olga
Fiodor, născută la 17.09.1955?.
Efectuarea expertizei de ordonat Centrului de Medicină Legală din mun.
Chişinău, str. Costiujeni nr. 3.
Expertul se preîntâmpină de răspundere penală conform art.312 CP în cazul
prezentării cu bună știință a unui raport de expertiză fals.
De pus la dispoziția expertului toate materialele dosarului civil.
Cheltuielile pentru efectuarea expertizei a le lăsa în sarcina statului.
În conformitate cu prevederile art.261 lit. d), 262 lit. d) CPC procesul de
suspendat până la efectuarea expertizei.
Încheierea în partea suspendării procesului, poate fi atacată cu recurs la
Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei
Criuleni, sediul Central.

Președintele ședinței,
judecătorul /semnătura/ Romina Ţurcan

Copia justă
Confirmă judecătorul Romina Ţurcan

S-ar putea să vă placă și