Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Profesor: Cucoș Mihai


Data: 15.09.2020
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galați
Clasa: X A - seral
Disciplina: M1 – Mașini, aparate si elemente de automatizare
Unitatea de învățare: 1. Subansambluri / Componente ale aparatelor electrice.
Subiectul: 1.1.Clasificare,materiale din care se execută, caracteristici constructive, domenii de utilizare, reprezentări schematice.
Tipul lecției: mixtă
Timp: 3 ore didactice ( 120 min.)
Locul de desfășurare: sala de clasă
Unitatea de rezultate ale învățării (URÎ): Utilizarea echipamentelor electrice și de automatizare în instalații electromagnetice.

Rezultate ale învățării:

a) Cunoștințe
Cn1 – să identifice care sunt categoriile de componente: conductoare, izolatoare, magnetice, semiconductoare, mecanice.
Cn 2 - să identifice componentele electrice și electrotehnice dintr-un set și în teren:1.Conductoare: cabluri de conductoare electrice,
rezistoare. 2.Izolatoare: izolații pentru cabluri, bobine și miezuri magnetice, piese izolante socluri, suporturi, carcase, șabloane. 3. Magnetice: tole
pentru transformatoare, mașini și aparate electrice, miezuri magnetice.
b) Abilitați
Ab1 – să selecteze subansamblurile aparatelor electrice.
Ab2 – să monteze componente ale aparatelor electrice conform documentației tehnice.
c) Atitudini
At1 – să colaboreze cu membrii echipei de lucru, in scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de munca.

RESURSE EDUCAȚIONALE:
a)Procedurale:
- metode și procedee: conversația, exercițiul practic sau simularea, problematizarea, explicația , descrierea, exemplificarea ,expunerea,
observarea independentă;
-forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri
b)Materiale:
- Mijloace de învățământ: fișe de documentare, fișe de lucru, manual , tabla, conductoare, izolatoare magnetice, cabluri electrice, bobine și
miezuri magnetice, piese izolante, tole pentru transformatoare, condensatoare.

BIBLIOGRAFIE:
Isac E., Măsurări electrice și electronice, Manual pentru licee industriale clasa a IX-a ,a X-a si a XI-a, Editura didactică și pedagogică, București, 1982.

Frațiloiu Gh., s.a., Electrotehnică și electronică aplicată, Manual pentru licee industriale și școli profesionale, Editura didactică și pedagogică, București – 1993
Etapele lecției Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice
(min) Metode Resurse
I . SECVENȚA 5
ORGANIZATORICĂ
1. Asigurarea •Salutul,conversatie de acomodare,verificarea prezenței,a •La locurile lor, raspund solicitarilor Dialogul Catalog
condițiilor necesare existenței caietului de notițe,anunță activitatea ce profesorului,nominalizează Conversa
bunei desfășurări a urmează a se desfășura. absenții,prezintă caietele,sunt pregătiți să ția
lecției înceapă lecția.
II.VERIFICAREA ȘI 40
APRECIEREA NIVELULUI DE
CUNOȘTINȚE
1. Asigurarea •Prezintă pe scurt conținutul și competențele specifice •Urmăresc prezentarea și se concentrează Expunere
continuității activității lecției trecute. asupra conținutului lecției trecute. a
de instruire
2.Obținerea •Profesorul verifică nivelul cunoștințelor dobândite •Răspund întrebărilor profesorului: Conversa Tabla
performanței didactice anterior prin întrebări adresate frontal. 1.Aparatele electrice (AE) sunt elemente ale ția
prin verificarea și Profesorul adreseză întrebări: instalatiilor electrice amplasate de obicei Chestiona
consolidarea intre sursa de energie S si consumatorul C. . re orală
2.AE reprezinta ansambluri specializate
cunoștințelor dobândite 1.Ce credeți că pot fi aparatele electrice?
continand elemente electrice, magnetice, dar
anterior si mecanice, care asigura comanda, protectia,
2.Ce reprezintă altfel de aparate? controlul si reglajul bunei functionari in
instalatiile in care au fost incluse.

3. Evaluarea și notarea • Corectează dacă este cazul, răspunsurile eronate sau • Își însușesc răspunsurile corecte și Explicați
răspunsurilor face completările necesare; completările făcute. a
• Apreciază sau critică elevii verificați. Observați
a
III. TRANSMITEREA NOILOR 60
CUNOȘTINȚE ȘI FORMAREA
DEPRINDERILOR

1. Captarea atenției •Captează curiozitatea și interesul elevilor pentru lecția •Devin interesați de tema propusă. Expunere Documen-
elevilor nouă prezentând imagini + mat. didactic. a te + mat.
didactice
2. Comunicarea titlului • Anunță și scrie pe tablă titlul lecției : Clasificarea •Notează în caiete titlul lecției și rețin Expunere Tabla
lecției și a aparatelor electrice.Criteriile de clasificare:a)- competențele specifice urmărite. a Caiete de
competențelor specifice functionalitate, 2) - natura curentului: de c.c. sau de notițe
ale acesteia c.a.,3) – numarul de poli:
monopolare,bipolare,tripolare,multipolare; 4) dupa locul
de utilizare: de exterior sau de interior;5) – dupa valorile
tensiunii de lucru: de joasa sau de inalta tensiune etc.
3. Transmiterea noilor •Profesorul explică si exemplifica tipuri de AE. •Răspund solicitărilor profesorului; Conversa Tabla
cunoștințe •Iau notițe. ția Caiete de
Distribuie fise de documentare elevilor cu clasificarea Explicaţi notițe
aparatelor electrice a
ştiinţifică
Profesorul împarte fișele de documentare , pe grupele
formate.
•Solicită elevilor să se documenteze şi apoi să răspundă Răspund întrebărilor profesorului Fise de
întrebărilor, un líder al grupei, prezentând răspunsul documen-
corect, la tablă. tare
• Profesorul dă explicațiile necesare
4.Vizualizarea unui Conversa
videoclip documentar • Profesorul dă explicațiile necesare în timpul •Urmăresc videoclipul documentar și ția
legat de circuitele prezentarii videoclipului. solicită explicatii suplimentare cand au
electrice. nelemuriri.

5. Asigurarea feedback- • Confirmă, completează și apreciază corectitudinea •Se autocorectează și rețin explicațiile Explicați
ului răspunsurilor și intervine cu explicații suplimentare suplimentare. a
științifică
IV.SECVENȚA FINALĂ 15
1.Apreciere asupra • Formulează aprecieri și dacă este cazul, observații și •Rețin aprecierile,raspunsurile colegilor, Conversa
desfășurarii lecției și recomandări. observațiile și recomandările. ția Catalog
evaluare Distribuie fiecarui elev o fișă de lucru ca tema pentru
acasă.
Notează elevii care au raspuns pe parcursul orelor.

Întocmit: ing. Cucoș Mihai