Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR


CATEDRA / DEPARTAMENTUL SAIABA
Adresa: Str Domnească nr. 111
Nr. telefon / fax: 0236460165
E-mail: silvius.stanciu@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI1 MANAGEMENT

Denumirea disciplinei Management


Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finală (E/V) E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de credite 5
Total ore din planul de învăţământ 150 Totalul ore studiu individual 94
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice
(grad didactic şi ştiinţific, Prof.univ. dr. ec. dr.ing. habil Silvius Stanciu
nume, prenume)
Catedra de specialitate SAIABA

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ


Total C S LP
56 28 14 -

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice managementului
 înţelegerea rolului şi importanţei managementului ca ştiinţă şi artă
 formarea unui fond principal de cunoştinţe şi aptitudini manageriale necesare viitorului
specialist în domeniul industriei alimentare
 iniţierea şi declanşarea unei concepţii manageriale moderne, necesară în condiţiile economiei
de piaţă
2. Instrumental-aplicative
 evidenţierea costurilor de producţie şi calculul indicatorilor economico-financiari
 evaluarea unei investiţii în industria alimentară
Competenţe
 elaborarea şi analiza unor strategii manageriale
specifice
 elaborarea planurilor de afaceri
disciplinei
3. Atitudinale
 formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de abordarea actuală a managementului
 crearea unei concepţii manageriale moderne
 dezvoltarea spiritului antreprenorial
 dezvoltarea spiritului de echipă
 formarea unei atitudini responsabile faţă de firmă şi societate
 formarea unei conduite manageriale corecte în afaceri

1
Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi
pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.
Conţinutul disciplinei
Tematică curs Tematică seminar / lucrări
practice
Tematică generală  Fundamentele teoretice ale managementului Studii de caz
 Firma ca obiect de studiu al managementului Elaborarea unui plan de afaceri
 Funcţiile managementului. în domeniul industiei alimentare
 Comunicarea în management
 Orientarea de marketing în managementul afacerilor
 Strategia şi managementul strategic al firmei
 Sistemul decizional al firmei
 Organizarea procesuală şi structurală a firmei
 Managementul resurselor umane
 Managemetul resurselor materiale
 Managementul stresului şi al timpului
 Metode şi tehnici de management
 Managementul întreprinderilor mici
 Cultura managerială şi etica în afaceri
Bibliografie Barbulescu, C., Dumintriu N.A., 2009, Probleme ale conducerii moderne e a întreprinderilor
obligatorie productive, Ed. Economică, București
selectivă Costescu, C., 2004, Management general, Ed. Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi
Gavrilă,T., Lefter, V., 2004, Managementul general al firmei, Ed. Economică, Bucureşti.
Istudor, N., 2011, Managementul sistemului logistic al organizatiilor agroalimentare, Ed.
ASE, București
Moldoveanu Scholz, M., 2000, Managementul resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti.
Nicolescu,O., Verboncu, I., 1999, Management, Ed. Economică, Bucureşti.
Stanciu, S., 2009 – 2012, Management, note de curs
Popescu, D., 2003, Eficienta comunicarii in afaceri, Ed, Holding Reporter, Bucuresti
Ursachi, I., 2007, Management, Ed. ASE, Bucureşti
Vagu, P., Stegaroiu, I., 1998, Management general, Ed. Macarie, Târgovişte

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în %


{total = 100%}
 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 5
 Notele obţinute la testele periodice sau parţiale -
 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 5
 Notele acordate pentru temele de casă 20
 Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice 5
şi/sau la concursuri profesionale
 Nota acordată la examinarea finală 65
 Alte note -
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :
-definirea noţiunilor de management, manager, - argumentarea necesităţii teoriei şi tehnicilor
organizaţie managementului
- definirea funcţiilor de bază ale managementului - discutarea structurii echipei manageriale
-descrierea principalelor forme de comunicare în - identificarea principalelor bariere de comunicare în
management management şi sugerarea unor soluţii pentru depăşirea
-descrierea etapelor luării deciziei în management acestora
-identificarea elementeor de bază în proiectarea - identificarea principalelor tipuri de produse de pe piaţă,
structurii organizatorice ciclul de viaţă al acestora
-descrierea activităţilor de asigurare a personalului - identificarea şi explicarea planurilor fundamentale ale
firmei unei organizaţii
-definirea principalelor componente ale unui plan de - descrierea unor strategii oganizaşionale de reducere a
afaceri stresului
-definirea noţiunilor de etică şi morală în afaceri - elaborarea unui plan de afaceri pentru o întreprindere
mică
- realizarea unei analize comparative asupra principalelor
metode şi tehnici de management

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notelor de curs 20 8. pregătire prezentări orale 5
2. studiu după manual, suport de curs 10 9. pregătire examinare finală 10
3. studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. consultaţii 5
4. documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. documentare resurse internet 4
5. activitate specifică de pregătire pt. seminar 10 12. alte activităţi 0
6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 20 13. alte activităţi 0
proiecte, traduceri etc.
7. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. alte activităţi 0

Total ore studiu individual (pe semestru) = 94

Data întocmirii:

Titular curs: Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius Stanciu
Semnătura:

Titular seminar

Semnătura:

Director departament
Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu