Sunteți pe pagina 1din 4
Parlamentul European Citre: Adina Valean Comisar pentru Transporturi Comisia Europeana Bacdtu, 16 martie 2021 MEMO 13: Bacau — + Importanfa prioritizirii proiectarii si constructici autostrazii Onesti—Brasoy la nivel national si european ~ Context: Coeziunea sociala si teritoriala reprezinté nu doar un deziderat european $i nafional, ci unul dintre pilonii Mecanismului de Redresare si Rezilienfa, instrument pe baza ciruia va fi elaborat Planul Najional de Redresare si Rezilien{a, document strategic prin care Statul Roman igi propune si atrag& aproximativ 30 de miliarde euro, constand in contribufia financiard (granturi) siimprumuturi, Regiunea de dezvoltare Nord — Est rimane una din cele mai vulnerabile din Uniunea Europeana din punctul de vedere al dezvoltarii si al gradului de sdrdcie al populatiei. Mai mult, in lipsa infrastructurii adecvate care si conecteze Moldova de Transilvania si, apoi, de Vestul Europei, produciitorii romani ce isi desfisoara activitatea in aceasta regiune, nu igi pot dezvolta afacerile si crea locuri de munca noi. In concordanja cu obiectivul asumat de dvs. de a elimina rapid sincopele de infrastructurd si de a finaliza refeaua transeuropeana de transport, pe fondul unei piefe interne echitabile si funcjionale in sectorul transporturilor”, conectarea regiunii Nord — Est de restul Europei trebuie ‘si reprezinte un proiect asumat si la nivelul Uniunii Europene. ite fiind temeiurile anterior expuse si avdnd in vedere ca: ‘a. Analiza multicriteriali BEI-PASSA TA2016056 RO PMM, elaborata la nivelul “Ministerului Transporturilor (6 decembrie 2018) identified ,coridorul sud” Bacau — W drept singura conexiune viabila intre Moldova si Transilvania printr-o viitoare trada, respectiv: {pact de mediu scdzut;8,1% coridorul sud (6834 hectare ait proteate), faa de $4,8% coridorul centru Tg. Mures — Tg, Neami (51.855 hectare arii protejate); Costul estimat al constructiei aferent coridorului sud - 2,1 miliarde euro, fat de 5:1 miliarde euro pentru coridorul centru; Concluziile Analizei Cost BeneficiwACB, din cuprinsul analizei multicriteriale mentionate; . Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie pentru Autostrada Brasoy — Baciu, contract de servicii aflat in derulare la nivelul Companici Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, are termen de finalizare noiembrie 2022, incluzand si objinerea Acordului de mediu; . Recomandarea 3 a Consiliului European COM (2020)523 din 20.05.2020, precizand ca — in 2021 — Romania trebuie s& intreprinda acfiuni astfel incat: ,,s4 directioneze cu prioritate investitiile (...) in special cite transportul durabil”; » Principiile generale din Ghidul catre statele membre de elaborate a Planurilor Nafionale de Redresare si Rezilieni SWD (2020)205, ce statueaz cA plitile finale aferente proiectelor propuse la finanfare prin aceste Planuri vor avea ca termen limita sfarsitul anului 2026, cu atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumafi in respectivele proiecte pana in iulie 2026, Ordonanta de Urgenta a Guvernului RomAniei nr. 155/3 septembrie 2020, privind unele masuri pentru elaborarea Planului nafional de relansare gi rezilientA necesar Roméniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare $i rezilienfé (publicat in Monitorul Oficial nr. 819/7 septembrie 2020), stipuleaza ci ,proiectele de investifii publice aferente domeniilor de investitii care se finanfeaza in cadrul PNRR trebuie - sai fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentajiilor tehnico- economice; uie la ameliorarea starii economice si la cresterea capacitdii de rezilienfd - sd contri a Roméniei; - sci aibd un impact semnificativ pentru dezvoltarea economicd si/sau, dupa caz, la nivelul regiunilor de deavoltare ale Roméniei. fn Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, vizind Strategia anual& pentru 2021 privind cresterea durabili COM (2020) 575 din 17 septembrie 2020 se statueaza clar ca: Statele membre ar trebui sé se con ri si prioritayi centreze asupra acelor provocd care vor g : da (...) rezilienfa enera cel mai in, : is delunga impact si vor consoli economica si sociala $i coezinams Cn ni lunea regionald a statulul membra In procesul de elaborare membre ar trel feng, statele tigiile (...) in i aplanurilor lor nationale de redresare $i Mi sia in considerare mdsuri precum inves infrastr rd care sa ucturd care sd sprijine irecerea la o mobilitate mai durabila si mai inteligenta; Proce: 2 redre ; e, Ocesul de redresare si de trancitie wrebuie, pe de 0 parte, s@ fie echitabil pentru {ofl europenii, astfel incdt st se vite adancirea inegalitdyitor si sa se garanteze Sprijinul tuturor segmentelor societait si, pe de alta parte, si contribule ta coeziunea socialé, economicé si teritorialt. 8. »Coeziunea sociali si teritoriala” este unul dintre cei 6 piloni pe care este structurat domeniul de aplicare al Mecanismului de redresare si rezilienta, in conformitate cu art, 3, lit. d din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare 1 Reziliena; Propuner a. Prioritizarea la finanfare prin PNRR, ca proiect strategic de dezvoltare regional’, a autostriizii A13 Bacau — Brasoy, in contextul finalizarii studiului de fezabilitate al acesteia in ianuarie 2022 si a proicctului tehnic in nolembrie 2022, precum gi a impactului semnificatiy al autostrizii la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est; b. Identificarea de surse alternative de finanfare a autostrazii A13 Bactu - Bragoy, de ex. prin Programul Operational Transport (imbunatjirea conectivitétii cu reteaua TEN-T), in ipoteza in care acesta nu este refinut spre finantare prin PNRR: cc. Demararea, urgent, a procedurilor de actualizare a MPGT al RomAniei, in sensul reprioritizarii proiectelor de conectare prin autostrada a Moldovei cu Transilvania, tinand cont de realitafile expuse mai sus, respectiv de gradul de maturitate al proiectului ‘A13 Bacau — Brasov si de viabilitatea acestuia in raport de orice alt proiecte; 4. Lansarea in procedura de achizitie publica a executiei autostrazii A13 Bacdu ~ Brasov, imediat dupé finalizarea proiectului tehnic. fn calitate de europarlamentar, membru al grupului S&D din Parlamentul European st vicepresedinte al comisiei REGI, consider c& proiectarea si construirea de autostrazi in Romiénia (cdtre Moldova) nu poate fi subminata de orgolii si viziuni suiective, coneretizate in politizarea nejustificata a unui subiect strict tehnic, in raport de care trebuie sa primeze consideratii exctusiy Pragmatice, de eticiena a Angajarii cheltuiclilor bugetare si fezabilitate a Proiectelor, Apreciez, de trebuie si tina seama de obicetiy ul dezvolt Comisiei Europene sia Mecanismului ¢ Brasov find un pivot al Cconomice ale pandemi Programare PNRR. asemenea, ¢: claborarea Portofoliului de propuneri din cadrul PNRR ‘rii regionale durabile, in conformitate cu erin} redresare si rezilien{a, autostrada A13 Bac Aeestei dezvoltiri, ew atat mai mult cu ed ei Covi Previzuta in M j consecinele socio depasi, ca intindere in timp, perio ecanismul European de Redresare si Rez de 19 vor en{ii, respectiy in nd a 7 . = i e a recunoscut public ci Declaratiile munistrului Transporturilor, dl. Catalin Drula, care a cw Cichent . wea , Tg. Mures ~ lagi — Ungheni 5 nu exista nicio la construirea A8 Tg. Mures % confirm Poate fi asumat ca termen de finalizare a proiectului, rec. ectare, autostrada, a Brasov ramane singurul proiect fezabil de conectare, prin a Moldovei cu Transilvania, azii cfu — v trebuie si fie 0 fn concluzie, consideram ca Proiectul autostrazii A13 Bacau pe talons Prioritate la nivel national si european si reiteram ci peoltares . Bi Pare Coezitunea teritoriala a Roméniei depind, indisolubil, de conectarea prin autos i i il in considerarca atingerii cu Transilvania: A 13 Bactu — Brasov este singurul proiect fezabil in cons acestui obiectiy vital. Cu stimé, Dragos Benea Europarlamentar SED