Sunteți pe pagina 1din 2

SC ….. S.R.L.

CUI RO .......
Nr de inreg. la registrul comertului …..
Proces-verbal
privind desfăsurarea procedurii cercetării disciplinare prealabile
Nr. ………………. / …………..
Incheiat astăzi, ………, ca urmare a sesizării conducerii ……….. S.R.L. cu privire la săvârsirea unor abateri
disciplinare, în scopul desfăsurării procedurii cercetării disciplinare prealabile, în conformitate cu
dispozitiile Codul muncii;
S-a întrunit Comisia numită pentru cercetarea disciplinară prealabilă, compusă din:
– ……… - Presedinte;
– ………… - Membru;
– …………. - Membru;
– ………. - Observator, fără drept de vot.
Comisia astfel întrunită a constatat următoarele:
1. Sesizarea cu privire la săvârsirea abaterii disciplinare a fost formulată de ………., prin referatul nr. ……../
……………...
2. Subiectul abaterii disciplinare este:
- Dl. ……….., având functia de ……………..
3. Sesizarea s-a făcut în legătură cu săvârsirea următoarelor fapte:
- Dl………………….. a permis accesul in locatia ……………. a d-lui. ………. fara a i se intocmi inainte contract
individual de munca.
4. În urma sesizării, dl. ………… a fost invitat prin adresa nr. ……./……………., pentru a fi ascultat în legătură
cu abaterile respective.
Adresa nr………………../…………. a fost comunicată salariatului …….., semnând de primire în data de ……….
5. Dl. …………. s-a prezentat la data de ………….., dată la care salariatul a fost ascultat cu privire la
constatările cuprinse în referatul de sesizare a conducerii ……… S.R.L.;
6. Punctul de vedere al salariatului este cel consemnat:
- Salariatul în cauză nu a prezentat note explicative scrise, dar si-a recunoscut vina cu privire la referatul
intocmit in data de …………..
7. Prin urmare, dl. ….., recunoaste săvârsirea faptelor.
8. În legătură cu abaterile sesizate, Comisia a retinut următoarele:
a) Obiectul abaterii disciplinare îl reprezintă fapta în legătură cu munca salariatului, care constă într-o
actiune săvârsită cu vinovătie de către acesta, prin care s-au încălcat:
– Normele legale: art. 16 alin. (1) si (2) – Codul Muncii
– Regulamentul intern: art. 122, pct. 4, 9, 12, 13
– Fisa postului : incalcarea atributiilor din fisa postului
b) Latura obiectivă:
– Salariatul a săvârsit următoarele fapte:
In data de ……………..dl. ………. a permis inceperea activitatii in serviciul de paza, din ……………., a
d-lui. …….. fara a i se intocmi formele de angajare.
– Faptele au fost săvârsite în următoarele împrejurări:
In data de ………….., dl. …………. a permis inceperea activitatii in serviciul de paza, din locatia
…………….., a d-lui. …….. fara a i se intocmi formele de angajare. Potrivit Codului Muncii, viitorul angajat
trebuie sa efectueze vizita medicala la cabinetul de medicina muncii cu cel putin 2 zile inainte de intocmirea
contractului individual de munca. Desi dl. ……. a efectuat vizita medicala in data de ………., documentul a fost
transmis departamentului resurse umane in data de …………... Mai mult decat atat dl. ……………… nu trebuia
sa inceapa activitatea inainte de a semna contractul individual de munca.
Salariatul a săvârsit faptele mai sus mentionate cu încălcarea:
– obligatiilor de serviciu propriu-zise si anume:
Dl. ………… a permis accesul in locatia …………… a d-lui. ……… fara a se asigura ca acestuia i s-a
intocmit contract individual de munca, fapt care a dus la neindeplinirea atributiilor de serviciu stabilite
prin fisa postului.
– Gravitatea faptei:
Faptele savarsite de catre Dl. …….. prin nerespectarea Regulamentului Intern, art. 122, pct. 4, 9,
12, 13, 17 au un caracter mediu si grav.
– Consecintele abaterii disciplinare:
Prejudicii materiale si de imagine aduse atat societatii cat si salariatului …………….
c) Latura subiectivă
– Fapta a fost săvârsită din culpa cu prevedere.

9. Antecedentele salariatului:
In data de ………….., in urma controlului efectuat in locatia ………………. de catre dl. ………., s-a constatat ca
dl. …… a permis inceperea activitatii agentilor de securitate …….. si ………….. fara a le face instruirea la
locul de munca, neindeplinindu-si astfel atributiile stabilite prin fisa postului.

10. În verificarea sustinerilor formulate de salariat în apărare si a constatărilor din referatul de sesizare,
Comisia a analizat următoarele probe:
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Având în vedere aceste constatări, Comisia propune sanctionarea d-lui/d-nei ...................................... cu
......................................., în temeiul art. 248 alin. ____lit. ......... din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
Alte propuneri/opinii separate: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Membrii comisiei: Semnătura,


– ........................................................................................... – presedinte – .............................
– ........................................................................................... – membru – ..............................;
– ............................................................................................ – membru – ...............................

S-ar putea să vă placă și