Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST PAZNIC

Denumirea postului: PAZNIC COD COR 962907


Numele şi prenumele salariat: ………………………………………..............
Nivelul postului: Executie
Scopul general al postului:
- Supravegherea activă, pe timpul zilei şi nopţii, clădirilor instituţiei,
autovehiculelor şi altor bunuri ale instituţiei;
- Identificarea şi prevenirea oricăror evenimente care ar putea pune în pericol
personalul institutiei;
- Intervenţia operativă în caz de necesitate.
Specificatiile postului:
- Nivelul de studii: studii generale;
- Calificările/ specializările necesare: cursuri speciale de calificare
profesională/atestat în domeniul pază şi protecţie;
- Competenţele postului:
- Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate;
- Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
- Rezistenţă fizică, psihică şi la stres;
- Putere de decizie, discernământ, controlul emotivităţii;
- Capacitate de intervenţie în caz de atac şi în situaţii deosebite;
- Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) -
Criterii de evaluare a angajatului:
- Respectarea programului de lucru ;
- Calitatea lucrarilor executate ;
- Disciplina profesionala ;
- Operativitate in indeplinirea sarcinilor ;
- Atitudinea fata de organizatie ;
- Implicarea in imbunatatirea proceselor organizatiei ;
- Capacitatea de analiza si sinteza ;
- Spiritul de echipa ;
- Disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala ;
- Asumarea raspunderii pentru lucrarile executate ;
- Creativitate, inovare ;
- Capacitate de adaptare la schimbarile legislative, organizationale
Atributiile principale si sarcinile specifice:
- Asigură paza clădirii, a autovehiculelor şi a altor bunuri ale instituţiei;
- Monitorizează intrarea/ieşirea din institutie şi împiedică intrarea persoanelor
neautorizate;
- Autorizează accesul persoanelor străine pe bază de identificare şi asigură
înscrierea datelor în registrul de acces persoane străine (nume, prenume,
adresa, CI);
- Verifică şi înregistrează în caietul de evidenţă a autovehiculelor toate maşinile
care intră sau ies din unitate în timpul serviciului, numărul maşinii, numele
şoferului, bunurile cu care intră sau ies din instituţie;
- În caz de incendii, dezastre, calamităţi naturale etc. acţionează pentru
evacuarea persoanelor şi salvarea bunurilor;
- În cazul infracţiunilor flagrante sau a altor fapte ilicite opreşte şi predă poliţiei
pe făptuitor, bunurile/valorile care fac obiectul infracţiunii;
- După ora 18 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta
instituţiei (curte, clădiri), iar la ora 21 va închide toate uşile de acces în incinta
instituţiei;
- Nu va permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta
nu are program de lucru şi nici aprobarea conducerii instituţiei;
- Verifică toate persoanele suspecte de a sustrage bunuri ale instituţiei,
reţinând bunurile sustrase şi anunţând conducerea instituţiei;
- Nu are voie să părăsească postul până la venirea paznicului de schimb;
- Aduce la cunoştinţa conducerii orice disfuncţii întâlnite care pot aduce
prejudicii sau orice alte evenimente petrecute în timpul executării serviciului;
Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor ,
conform: Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, Ordinului nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, Ordinului nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, Legii
nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata .
Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca. Obligatii
generale ale salariatilor :
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat
sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare,
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
acidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si
securitate in munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de
societate

Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor


conform Legii nr. 307/2006. Obligatii generale ale salariatilor:
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul
institutiei , proprietar, producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate
Relatii ierarhice :
- este subordonat Administratorului.
- nu are angajati in subordine
Relatii functionale :
- cu colegii de serviciu
Relatii de colaborare
cu personalul din firma
Responsabilitatea postului:
Legat de sarcinile de serviciu, răspunde de:
- In raport cu aparatura si materialele utilizate trebuie sa pastreze in stare buna de
functionare:
 un monitor de supraveghere a cladirii de pazit,
 o lanterna,
 un transmitator radio.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
- Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
- Păstrarea secretului de serviciu;
- Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la
postul său;
- Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, normele de prevenire
şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător
Obligatii generale:
- Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de
activitate identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul
prealabil al administratorului.
- Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate
in raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va
raspunde potrivit legislatiei in vigoare.

Data:..................
Titular postului …………………………………..

Aprobat,

S-ar putea să vă placă și