Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST SCULER MATRITER

Denumirea postului: Sculer matriter COD COR 722 202


Numele şi prenumele salariat: ………………………………………..............
Nivelul postului: Executie
Scopul general al postului: prelucrează dispozitive verificatoare şi matriţe pentru
care execute operaţii de ajustare, găurire, filetare, tuşare, lepuire, prelucrare prin
electroeroziune etc. în funcţie de specificul materialului folosesc diferite maşini
unelte ca: freze, strunguri, rabotezeşi altele, pentru a asigura funcţionarea cu
precizie a acestora.
Specificatiile postului:
·       scoala profesionala in domeniu sau curs de calificare
·       vechimea in specialitate: minim 1 an
·       precizie si acuratete
·       capacitatea de a reactiona rapid
·       capacitate de comunicare interactiva si de lucru in echipa
·       disponibilitate de a lucra in ture
Criterii de evaluare a angajatului:
- Respectarea programului de lucru ;
- Calitatea lucrarilor executate ;
- Disciplina profesionala ;
- Operativitate in indeplinirea sarcinilor ;
- Atitudinea fata de organizatie ;
- Implicarea in imbunatatirea proceselor organizatiei ;
- Capacitatea de analiza si sinteza ;
- Spiritul de echipa ;
- Disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala ;
- Asumarea raspunderii pentru lucrarile executate ;
- Creativitate, inovare ;
- Capacitate de adaptare la schimbarile legislative, organizationale
Atributiile principale si sarcinile specifice:
- Execută lucrări de ajustare, găurire, filetare, tuşare a pieselor
componente dintr-un dispozitiv de orice complexitate, matriţă, ştanţă,
model metalic complex, în vederea asamblării;
- Depistează defecte de exploatare a dispozitivelor, matriţelor, ştanţelor,
sculelor combinate şi a altor ansambluri ce i se prezintăspre recondiţionare;
- Identifică cauzele care au provocat defecţiunile, pentru a le remedia;
- Ia măsuri practice pentru înlăturarea cauzelor defecţiunilor cu
respectarea condiţiilor impuse de documentaţie;
- Ajusteazăşi monteaza sculele, verificatoarele, matriţele de decupat, presat
la rece
- şi la cald, a modelelor din metal;
- Citeşte desenele de complexitate mică, medie şi complicate pentru a fi
la curent cu cerinţele pe care le are de respectat;
- Execută probele funcţionale şi de omologare a sculelor şi dispozitivelor de
verificare realizate;
- Asamblează toate părţile componente sculelor şi dispozitivelor de
verificare după ce au fost prelucrate la strung, freză, raboteză, în scopul de
a da forma definitivă a acestora;
- Stabileşte cantitatea de metal necesară prelucrării;
- Lipeşte plăcuţe din materiale metalo-ceramice pe suprafaţa sculelor,
dispozitivelor de găurit şi verificatoarelor.
Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor ,
conform: Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, Ordinului nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, Ordinului nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, Legii
nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata .
Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca. Obligatii
generale ale salariatilor :
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat
sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare,
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
acidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si
securitate in munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de
societate

Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor


conform Legii nr. 307/2006. Obligatii generale ale salariatilor:
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul
institutiei , proprietar, producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate
Relatii ierarhice :
- este subordonat sefului de productie/Administratorului.
- nu are angajati in subordine
Relatii functionale :
- cu colegii de serviciu
Relatii de colaborare
cu personalul din firma
Responsabilitatea postului:
Legat de sarcinile de serviciu:
-        Respecta procedurile privind asigurarea calitatii si asigurarea ergonomica a
locului de munca;
-        Raspunde de respectarea termenelor de executare a operatiunilor desfasurate;
-        Realizeaza produsele conform normelor de calitate;
-        Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de
serviciu cuprinse in fisa postului;
-        Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura
directa cu obiectivul postului ocupat.
Legat de disciplina muncii, raspunde de :
-        Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
-        Pastrarea secretului de serviciu;
-        Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv
in interesul firmei;
-        Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la
postul sau;
-        Respecta normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire si
stingere a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator.
Obligatii generale:
- Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de
activitate identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul
prealabil al administratorului.
- Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate
in raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va
raspunde potrivit legislatiei in vigoare.

Data:..................
Titular postului …………………………………..

Aprobat,

S-ar putea să vă placă și