Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA:
DATA: 02 aprilie 2019
CLASA a V-a B
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Elev de Mircea Sântimbreanu
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
PROFESOR:
DURATA: 50 de minute

COMPETENȚE GENERALE:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi


producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare


explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1 – să citească corect, fluent, conştient şi expresiv textul epic
O2 – să stabilească personajele, indicii spaţiali şi temporali pentru textul analizat
O3 – să explice folosirea ortografiei şi a semnelor de punctuaţie în textul citit
O4 – să rezolve corect exerciţiile indicate
O5 – să formuleze întrebări în legătură cu textul literar analizat

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, analiza gramaticală, exerciţiul, problematizarea,


jocul didactic;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, caietele elevilor, fişe de lucru, tabla.
FORME DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII: evaluare orală, test formativ, autoevaluare.

BIBLIOGRAFIE:
- Bloju, Cristina – Loredana; Rențea, Virginia; Grigore, Adina, Limba și literatura română, manual
pentru clasa a V-a, Ars Libri, Bucureşti, 2017;
- Ionescu, Roxana; Stan, Mihaela, Limba română-caiet de exerciții, Editura Diversitas, Brașov, 2010;
- Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise., Editura Paralela 45,
Pitești, 2006.
SCENARIUL DIDACTIC

NR ETAPELE DEMERSULUI UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE ȘI MIJLOACE FORME DE


. DIDACTIC ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A ELEVILOR PROCEDEE DE ÎNVĂȚĂ- ORGANIZARE
CR MÂNT
T.

1. MOMENT Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei ( linişte în clasă, conversaţia - caietele elevilor; frontal
ORGANIZATORIC pregătirea materialului didactic necesar).Verificarea temei pentru acasă. - material didactic

Se solicită elevilor să identifice, dintr-un text, personajele, făcându-se conversaţia - caietele elevilor; frontal
2. CAPTAREA astfel legătura cu subiectul lecției ce urmează a fi pusă în discuție. problematiza- - tabla
ATENŢIEI (Anexa 1) rea

Ce este textul narativ literar?


ACTUALIZAREA Care sunt momentele subiectului? conversaţia - planşe frontal
3. CUNOŞTINŢELOR Care sunt mijloacele de caracterizare a unui personaj? problematiza- - portofolii de
Prin conversaţie se actualizează noţiunile de bază privind definiţia, rea gramatică
momentele subiectului, mijloacele de caracterizare. Elevii răspund la metoda
întrebări şi se implică activ în desfăşurarea lecţiei. ciorchinelui

ANUNŢAREA
4. SUBIECTULUI Se anunță titlul lecției, se scrie pe tablă și se enumeră obiectivele conversaţia tabla, frontal
LECȚIEI ȘI A operaționale. Elevilor li se imparte câte o fişă de lucru. (Anexa 2) caietele elevilor
OBIECTIVELOR
CONSOLIDAREA Se trece la rezolvarea exercițiilor din fișa individuală de lucru., conversaţia - fişe de lucru individual
CUNOŞTINŢELOR insistându-se asupra aspectelor mai dificile. exerciţiul frontal, în echipă
Pe parcursul rezolvării exercițiilor din fișă, profesorul le adresează și
5. alte întrebări referitoare la textul narativ și la subiectul acestuia, proble- - tabla
urmărindu-se astfel consolidarea cunoștințelor referitoare la acesta. matizarea

6. Elevii vor rezolva diferite exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice exerciţiul - tabla
OBŢINEREA individual
și motale ale învățătorului. Vor selecta cuvinte cate conțin indici de timp, frontal
PERFORMANŢEI vor stabili personajele care participă la acțiune. creator
- fişe de lucru

Se fac trimiteri la obiectivele propuse, verificându-se măsura în care -schema


7. acestea au fost realizate. Se face permanent prin analiza răspunsurilor conversaţia recapitula-tivă- frontal
FEEDBACKUL - tabelul sinoptic
elevilor, prin aprecieri şi corectări. În același timp, elevilor li se cere să
- ciorchinele
realizeze o scurtă recapitulare cu privire la noțiunile învățate.

8. EVALUAREA Ca activitate independentă se propune o fișă cu un scurt text multimodal. exerciţiul - fişa de evaluare individual
PERFORMANŢEI (Anexa 3) finală

-tema pentru
9. RETENŢIA ŞI Fac aprecieri asupra orei și notez elevii care au răspuns şi se dă tema conversaţia frontal
acasă
pentru acasă ( exercițiul 3, pagina 174).
TRANSFERUL
Anexa 1

˶Uite, şi acum mi se pare că Domnu nostru a fost un om deosebit. Îi scânteiau privirile


şi era şi el mişcat când ne spunea despre marirea strămoşilor. Când făcea un semn cu mâna,
aşa, într-o parte, parcă ridica o perdea de pe trecut, şi eu vedeam tot ce spunea glasul lui… Şi
când ma gândesc bine, când judec cu mintea de-acum, când caut să adun unele fapte pe care
atunci, copil, le treceam cu vederea, găsesc cu mirare că Domnu era un om foarte năcăjit,
hărţuit de administraţie, că cu greu îşi ducea gospodaria lui, că venea de multe ori amărât, ca
să ne dea cu dragoste învăţătura de toate zilele… Dar atunci nu, n-avea altă grijă decât să ne
spuie istorii mişcătoare.˝ Mihail Sadoveanu, Domnuʹ Trandafir)

˶Nouă ne venea să intrăm în pământ, când zicea: „Măi domnule !”şi se uita urât la noi.
Îmi aduc aminte ce zarvă a fost când, într-un rând, s-a zvonit că pe Domnu nostru are să-l
mute într-o altă comună, peste Siret. Ne-am strâns sara toţi băieţii, am vorbit, unii plângeau, şi
am luat o hotărâre mare, să ne ducem şi noi cu Domnu peste Siret. Dar Domnu nu s-a dus
nicăieri; a rămas acolo pe pământul nostru; şi în pământul nostru l-au şi îngropat.˝ (Mihail
Sadoveanu, Domnuʹ Trandafir)
Anexa 2

Receptarea și înțelegerea textului

1. Care sunt personajele operei?


2. Precizați numele învățătorului.
3. Unde și când se petrece acțiunea?
4. De ce unii elevi erau considerați răii clasei?
5. Identificați momentele subiectului.
6. La ce persoană este redactat textul? Demonstrați.
7. Ce tip de narațiune întâlnim?
8. Identificați trăsăturile fizice și morale ale învățătorului. Precizați dacă
reies în mod direct sau indirect.
9. Ce relație există între elevi și dascălul lor? Extrageți cuvinte și grupuri
de cuvinte care să oglindească această relație.

10.Ce trăiri v-au trezit întâmplările?


Anexa 3

S-ar putea să vă placă și