Sunteți pe pagina 1din 3

Cartea - obiect cultural

$Tru
1. Care a fost prima carte care !i-a fost citit[? Cine fi-a citit-o?

8. Care a fost prima carte pe care-li aminteqti c[ ai citit-o f[rf, ajutorul altcuiva? O mai ai ir
bibliotec[?

8. fi s-a intAmplat sd reciteqti o carte? Dacdda, care este aceasta gi ce anume te-a ff,cut sd o reiei?

DESCOPAR
Citegte textul urm[tor gi noteazi-li impresiile sub forma unui jumal de lecturd. imparte caietul
ir:r doui coloane: in prima, transcrie citatele sau secven{ele din text care !i-au atras atenfia fir
mod deosebiq in coloana a doua, precizeazd.prin ce {i-au atras atenlia pasajele respective (!i-a
pldcut o idee sau poate te-a nedumerit prin ceva, nu egti de acord cu o afirmalie prezentl ir text,
!i-ai adus aminte de o experienli sau de o situafie asemdn[toare etc.).

Lectura in trei, in doi, de unul singur


de Rodica Zane

Toli incepem s[ citim cu ochii altora. De aceea, cAnd trebuie


sI i1i amintegti de prima ta carte, i,ti dai seama ci memoria te pune
in fala unei alegeri: prima carte pe carc ,ti-a citit-o cineva sau prima
carte pe care aicitit-o singur?
Imi amintesc de amindoui, ceea ce nu inseamnl c[ acestea au
{ost intr-adevdr pimele mele cirfi. Nu pentru ci eu ag wea si vX
spun minciuni, ci pentru cd minte mai ales ceea ce clhtoreqte
lii
din trecut printr-un mijloc de transport foarte sigur: o Poveste.
Povegtile transportd amintirile noastre din cele mai indepdrtate [.-ar-ur"rru
timpuri, precum avionul, vaporul sau trenul ne ajuti s[ ajungem Nlscuti in 1955, este profesoari la Fa-
in c]:le mai indeplrtate locuri. cultatea de Litere din Bucuregti. A scris cilti
In povegtile cu amintiri nu se petrec intotdeauna intimphri de criticd literari gi studii de folclor. Este
coautoarea unor manuale de limba gi lite-
extraordinare, ci doar citeva fapte in jurul clrora se infigoarl |
ratura rominl pentru liceu. I
sentimentele noastre de atunci. Chiar dacd atunci este foarte I
I
8
indepirtat de acurt,sentimentele puternice te fac si retriiegti totul ca gi cum ar fi aievea. $i cdnd le spui
9i altora, egti de-a dreptril fericit. Aga cum sunt eu acum cdnd scriu pentru voi despre prima carte, degi mi-ar
fi pl[cut mai mult sd stim fagl in fagi, gi si vd vorbesc...
Dar si mL intorc la prima mea carte. Cu Foarte gras/drd nas lucrurile au stat cam aga...
intr-o seard.,tata a venit acas[ cu o carte frumos coloratl in paginile clreia
se lifhia un bob de mazdre cu ochi, gur[ 9i tot ce mai trebuia pentru a se-
- cu oamenii. .. +,,.
mlna Ii lipsea insl ceva 9i de aceea se numea Foarte gras fhr[
nas, cum aveam si aflim de la mama, care a inceput s[ ne citeascl din
aventurile bobului de mazdre. Fratele meu gi cu mine ascultam cu
gurile ciscate gi nu incetam si ne minunim cum de triiegte bobul
de mazdre asemenea nouX... $i bineinleles rideam cu poft[ de
numele lui. O[ gi cAnd s-a despirlit de frali cu care locuia
in pdstaie... gi cdnd s-a rostogolit pe sclri gi s-a pierdut de
ai lui... Dar s[ nu credeli cI a sfdrgit intr-o cratifi, nu,
bobul nostru de mazdre a avut noroc, pentru cI, dupi
ce a r[tlcit prin lume, 9i-a regXsit familia gi bucuria
bobilor 9i a boabelor din neamul sIu cred ci mai
continul gi astizi...
insi, a9a cum gtifi gi voi, prima carte citit[ cu ochii
mamei, ai bunicii (gi aici ii putef adluga pe tot' cei care ne-au
iubit 9i gi-au petrecut timpul cu noi clnd eram mici) nu se citegte
o singur[ dat[, ci se recitegte iar gi iar pinl ni se scrie in minte li putem si o ingdnim sau sI o spunem
singuri. Dintre povegtile pe care le atzim in copihrie, unele ne plac mai mult, aga cum ne plac mai mult
clititele, gilugtele cu prune, pllcinta cu mere decdt orice alt fel de mincare. Nu gtiu de ce noui, adici mie,
Rodica, 9i fratelui meu, Mircea, ne phcea foarte mtJrt Foarte gras/drd nas gi-lceream mereu inainte de culcare.
Ne agezam in pat, cu mama intre noi, in a9a fel incdt si vedem ce e acolo in carte - degi gtiam desenele
pe dinafari - gi cuvinteie igi incepeau leginatul. O veiozd cu lumin[ galbenl venea de undeva, din spate,
9i ne tinea ln cercul ei de waj[ gi, uite-aga, Le trez;ezm a doua zi dimineagd.la o alti lumini, cea a soarelui
9i a jocului cu ceilalli copii. $i tot aga, searl de seari, de la o lumini la alta, am crescut 9i am inceput sl
citim cu ochii nogtri.
Se spune cI e foarte bine ca intr-o familie sI nu fie un singur copil, ci mdcar doi. Nu gtiu dacl e aga,
dar gtiu c5., dacd. imi aduc aminte de prima carte cititl cu ochii mei, nu pot sI vorbesc decdt la plural,
adic[ de prima noastri carte, clci multl weme eu gi fratele meu eram mai mult aseminitori decit diferili
in ceea ce fbceam.
Legendele Otimpului ni le-a citit intdi mama, cam de cind eram prin clasa intii. Apoi am inceput si le
citim singuri. Pentru noi, cartea era bunl de citit cu glas tare, pentru cd. avea literele mari gi cuvinte grele.
De aceea parcurgeam acelagi text o dati cu ochii gi vocea mamei, apoi, pe rdnd, eu gi Mircea, cu ochii gi
vocile proprii. Legendele Olimpului au devenit Zegendele Si miturile Greciei antice, o carte mai mare 9i cu mai
multe fotografii cu statui ale zeilor gi semizeilor. Chiar acum, in timp ce scriu, mi duc la biblioteci gi o
scot din raft. E aceeagi. O deschid gi citesc pe prima paginl o dedicatie delatata,dinT964,din 29 iulie,
ziua mamei. Am v\zut de atdtea ori dedicalia, dar acum, cuvintele scrise de tata, ,,aceasti. carte atdt de mult
agteptat[ de tine", mi fac si imi aduc aminte ci mama il intreba mereu pe tata dacd a glsit cartea. Ne-a
fost greu si intelegem cd Legendele Otimpului sunt gi nu sunt acelagi lucru cu Legendele Si ntiturile Greciei
antice, ci aceleagi personaje pot aplrea in povestiri mai simple sau mai complicate, in care faptele sunt
prezentate cu mai multe sau mai puline detalii, in cuvinte mai bine potrivite, pe hdrtie mai lucioasi, cu
fotografii mai multe... Am inceput cu aceast[ carte o lungI ucenicie in ale citirului, care s-a intins pe
cdliva ani. Imi aduc aminte cd,treptat,am trecut de la lectura in trei, la lectura in doi gi apoi la lectura de
una singuri. MI intreceam cu fratele meu care a citit de mai multe ori Legendele Si miturile Greciei antice.
A fost lectura noastrl prcferatil pini prin clasa a IV-a. $tiam paginile pe dinafari gi Zeus, Ahile, Ulise,

- I
^ UNITATEA I i

Hercule ne erau la fel de cunoscufi ca prietenii cu care iegeam la joacd,. Cele doui lumi, cea de hdrtie gi
cea aievea, ne-au ajutat ia fel de mult si cregtem ,,mari". Daci in lumea aievea eram cu copii de vdrsta noastri.
gi trliam impreuni cu ei intdmplirile extraordinare ale copiliriei, in lumea cirfilor puteam sI fim cu cei
mari, cu oameni in toati firea gi chiar cu cei care erau dincolo de oameni, zeirsemizeirerci.Zeus gi Hera
plreau cei mai ,,mar7",dar aflam ci uneori 9i ei puteau fi invingi gi atunci se miniau cumplit gi igi foloseau
toatd.for,tapentru a se rizbuna. Daci nu gtifi ce a fXcut Hera dupi ce Paris a ales-o drept cea mai frumoasl
pe Afrodita, citili 9i voi aceast[ carte. Ve]i trli 9i voi in lumea zerlor,dar gi a oamenilor obignuili gi uneori
vefi renunfa s[ iegiti la joaci pentru a citi mai departe, p|,nd,Taultima paginl, de exemplu, aventurile lui
Ulise pe drumul de intoarcere acasi, in Ithaca, dup[ rlzboiul din Tioia, sau povestea tristi de iubire dintre
Romeo giJulieta.
Oare o fi adevirat ce scrie pe unul dintre tricourile mele? ,,Daci citegti, trliegti mai mult"...

Primele impresii
l. Care sunt emo{iile, trhirile asociate de autoare primei cirfi ,,ascultate" in lectura mamei?
Uneqte citatele din text, din coloana stAngd, cu emoliile pe care Ie exprimd, notate tr coloana
din dreapta.
,,ascultam cu gurile ciscate" . . triste[e
,,nu incetam s[ ne minunLm" . . bucurie
,,rideam cu pofti" . . fascinalie
,,of 9i cind s-a desplr,tit de fragii lui..." . . uimire
8. Care sunt triirile sau emotiile pe care le-ai avut cAnd ai citit textul? Alege dintre variantele
propuse sau adaugf, altele.
E bucurie E nostalgie E tristele E amintiri tr ........................ tr
8. Pe care dintre c[rfile menlionate ir:r text le-ai citit gi tu sau [i-ai dori sd le citegti?

4.Dacd. ai citit vreuna dintre cdrlile menfionate tr text, noteazd. in cAteva


cuvinte amintirile tale despre volumul respectiv. DacS ai vrea sd citegti
vreuna dintre aceste cdrfi, explicd prin ce !i-a stArnit autoarea curiozitatea.

Situalia de comunicare
1. Cui i se adreseazl. autoarea texfului Lectura tn trei, tn doi, de unul singur? Pentru a rdspunde
la aceastd ftrtrebare, ai in vedere urmitoarele doui secvente:
. paragraful al treilea al texfului, dar mai ales pasajul ,,Aga cum sunt eu acum cAnd scriu
pentru voi despre prima carte, degi mi-ar fi pldcut mai mult sd stlm fald in fafH qi sd vd
vorbesc."

I
to

S-ar putea să vă placă și