Sunteți pe pagina 1din 280

MINEluL LUN}JI LuI MARTIE

81

NEDESPART'TE' TREIMI

MINEIUL
LUNE[ LUI

TIPARlT

8u crpzof,azea ~a1tudttr ~inob at ~antct

'lip)~

.13tX'u.ci

all~

toc~la/c edoboxe mcmane

BUCURESTI

LUNA LUI
ARE TREI-:pECI ~I UNA DE pILE
pIUA ARE 12 ORE, ~I NOAPTEA 12 ORE. In 4iua. dintMii, pomenirea sa-ntel ~i cuvi6sel mueenlte Evdochia, L1 D6mne strigat-am, Stihirile, glas 4, Prosomia: Dat-af semn calor ee se tem de...

iunand mal intaiu ~i t'!o(,'j ';,.,$= prin tnfrenare vestenJ~nd saltarile trupulul: ol ..cu patimirea aI sur;-. pat maestriile vrajmasulut, 0 Evdochie de Dumneden tericita! Drept aceea pentru luptele cele indoite te-a incununat pre tine Iisus Iubitortul de omeni ~i Mantuitortul sufletelor nostre, n brazdele inimei primind sementa cea dumnedeesca, ca un pament gras, de Dumneden insuflata, en adeverat insutit at inflorit spicul muceniet, ~i in granarele cele

~.~~.

puterea Duhulul, carele te-a pretacut ~i te-a schimbat en darul intru mal buna schimbare, Evdozhie prea Iaudata, prin ostenelele infrenarel omortnd patimile trupulut, Evdochie prea laudata, en porunca ta eea facetore de viata al inviat mortit ~i acurn 16· cuestt in cerlurt impreuna en mucenicit, bine seversindu-tt alergarea muceniet, prin ~juto·. rlul Duhulut, rugandu-te pentru tot', eel ce en credinta te lauda pre tine prea tntelepta, Cuviosa mucenita parasind cele veselitore si de multe ,
M!trire, glas 6, a lul I6n Monahul.

il

llll~il';;i;;e=t6=r;i;;i;;;;e=te""'-OiOiiial=P ..... a=S=tr=a=t'=P_r=in=""""'iiiliiiife=1=U=rliMiiiiiiiOiiial=e=v=iiiiiiiiiiie= c=r=u_c;e=a~~err~

IJIJ··-!~6'----~·~~~~-~~~Irc:1_[ :::-1 ~ w .
~
I

LUNA LUI MARTIE

I1J _

L-..

L_

'L.:

~e=r~e~r~id~i=C~a=n=d=,=a=v=e=n=it==c~a~=s=~======================~==ae faca miresa tie Christose ~i ell suspinurile lacrimilor striga: ~ u melepada pre mine pecatosa, cela ee pre eel pe-

'I

Al carula

acrostihul la GrecI este aeesta : Luptele Evdochiel voifl lauda ... Ca.ntarea 1, glas 8, Irmos:

catost curatestt. Sa nu trecf , ,, eu vederea lacrimile datorielor mele celor cumplite, Ci me primeste ea pre pecatosa aceea carea a adus tie mirul , ~i sa aud ~i eu: Credinta ta

®a

cantam Domnulut ce® lut ee a povetuit pre po"porul sen prin marea Rosie "cantare de biruinta, eft s'a "prea-marit.
eea din neluarea aminte, carea s'a pus preste minecarele te laud, mucenita Evdochie, ell razele rugactunilor tale risipeste o.

te-a mantuir, mergt in pace.


~l aeum, a Nil.scM6rel: Prosomla: A treraqi al tnviat ..

Intunecarea

p ocainta nu

al ca~tjgat,

nepocaite suflete. Ce te zabo-

scetorea de Dumnedeu,

rul, alerga ~i cadt catra Nil-

vef?H? Taerea mortet se apropie, f?i sflrsitul a sosit ca fuA Cruoe·NI1Bc~t6reI.

nita, ca

pre 0 desfatare a meset celet nemuritore, f1i indulcirel celet dumnedeestl.


Mil.rire

tnsuflate, te-a venat pre tine frumosa muceDumnedeu

M reja ell vintelor

celor de

restignit Chri· stose, ceea ce te-a nascut, striga: Ce este acesta tatna streina ce ved Filul men? Cum morl pre lemn spanzurat eu trupul, datatortule de viata,
Troparifl, glas 4. Mteluseua fa Iisuse ... Ml1.rire, ~i aeum, a N1tso~t6rel.

V e4endu~te

Lepadand ceJe pamentestl Evdochie, aI mostenit dupre vrednicie cununa nestricaciunet si desfatarea eea vecmica , Prea-euratft din osinda mortel, Dumnedeu Cuventul eel intrupat din tine, pentru tndurarile milosti virel sale.
CAntarea 3, Irmos: Tn e~tl tntarlrea ...

Dezlegatu-m'a

~i aeum, a NltseM6reJ.

Caut!!.la sfir~itul o!!.rteI.

II "I.l

ateria cea de multe fe- II IUrI a lumel celet strica- IT

-'-1

erose, parasindu-o

m.

a- ~F

~"_~==--iiiiOiiiiiOii~=--=--~iiiiiOiiiiiii'~~~~~~~iiiiiiii""'=iP;.-.;.tI~1

rn ~

~~~~~~~--~----~--~ I'
IN :pIUA INTAIA 7

rita Evdochie, comora nera-' pita al luat.


M1I.rire:

Vedend in cerlurt bucuria mariret, semnul pocaintet tale cinstita, te-ar luminat en botezul. dorirea mea, m~ rog indrepteza-o catre eel nascut din tine, Nascet6re de Dumnedeu.scapandumedepatimr, e~tl tntarirea eelor ce "alerga la tine D6mne, tuestl "lumina eelor intunecatt, ~i "pre tine te lauda duhul men.
Oatismala, gJas 8.

T 6ta

~i aeum, a N1I.so~t61'el.

Tu

Irmosnl :

decata, ~i me spatmantea, cu- . get and la taptele mele eel, viclene, cum voiu respunde judecatonulut ea ticalosul t lara privind catra ic6na ta prea laudata Domna, primesc resuflare de durerile mele. Pentru acesta nu treee en vederea rugactunea robulut t~u; cact m'am deznadejduit deseversir, ~i eaqend s!rig tie. M~Iostiveste-tepreasanta, ca milostiv sa-m! fie Fiml t~u ~i Domnul , in diua judecatel, Ca nu am alta nadejde, eu nevrednicul robul teu. Pre mteluselul ~i pastonul ~iMantuitorlul, mrelusaua vedendu-l fara dreptate spanzurat pe eruce, plagend a strigat: Val mie pre a tubite FiIule, val mie Fitule prea do. rite, cum v6iu suferi sa ved atata privire ? La c71~ .din launtru me rump, ~l nnma mea arde. Ci 0 Prea-bunule, sever~a~te cuvintele tale, ~i scola-te curand, dand tuturor bueurie ~i mantuire, eelor ce cu credinta lauda prea-curata patima tao
CA.ntarea 4, Irmos: A 'Omoe- NlisoM6rel.

Prosomia : Pre tn~elepolunea ~i Ouv~ntn1...

Luminandu-te eu raza eea dumnedeesca, Intunerecul in~elacluneI l-al parasit, ~i aI primit viata nematerialnica, (inca in trup fiind), ~i de dumnedeestile darurt ale puhalut umplendu-te, eu smgura grairea inainte pe mortt a~ i~viat. Pentru acesta la sfirsit eu cununa muceniciet dumnedeeste te-al impodobit, ~i pre viclenul I-al rusinat, E vdochie cea intocma cu angerit, Roga-te luI Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa darutasca, eelor ee serbeza cu. dragoste santa pomenirea tao
Mlirire, ~i aeum, a Nll.soet6rel.

udit-am I D6mne talna iconomiet tale, inteles-am ....'IIlIiIIilucrurile ~i ampreatale, "marit Dumnedeirea tao
.~

l··

Iml aduc aminte de ju~~~_~~~~~~~i~~~~~~~~~-, iiiii+P.......

Prea covarsind ell pod6ba . ~

trupuluI, dupre vrednicie asemenea al inflorit frumsetea cea sufletesca, strelucind prin ostenelt Evdochie. Prin invetaturile cele sante ale lui Ghermano, nebagand in sema necuviintele cele mal de 'nainte, mucenita, al Iuat judecata cea prin Iuminare
Ml1rire:

parta pre tine de Dumnedeu.


~1 aoum, a N~8cM6reI:

..

nedeu,

Spinul patimet mele, eel stufos, arde-Ieu focul carele nu a ars dumnedeesc panteeele teu, Nascetore de Dum. Halnl1 luminosl1 dl1-ml mie ..:

tnduratore,

. T6ta asuprela tnselactunel at pterdut, ca povatuitortul luminet adeverulut al avut pre Arhangelul, carele ttl descoperea tie aratarl dumnedeesn.
~1 aeum, a NlI.so~t6rel:

~sinetI tngrasandu-te, te-al aretat nemistuita de muncl, cinstita E vdochie. .


. Ml1rire:

jffi u foeul patimiret, tare pre

TuPrea-eurata Stepana, imblandeste furtuna valurilor sufletulul men, scapare dandu-ml din vitor ~i din intreit valul pecatulut, anecand strig tie D6mne, mantueste-ne pre nolo "C'1 tu e~tI Dumnedeul nos" "tru, atara de tine pre altul "nu stim, Spalandu-te en laeriml de norolul faptelor, prin baea botezulut mal mult de eat sorele at strelucit, Evdochie.
M1I.rire:

dragostea indragitorilor eelor stricacrost, Iubind pre mirele eel einstit, tntru dorirea eea nestricaclosa te-al pus pre sinetl Evdochie,
~i acum, a Ni1soet6reI.

Din

aa.ntarea

5, Irmos:

Ceea ee at nascut pre pricinuitorlul linistet Christos, imblandeste valul eel salbatec al patimiJor mele, Prea santa Stepana,
Irmosul:

Halna luminoasa da-ml "mie, eela ee te imbract eu "lumina ca eu 0 halna, mult "milostive Christose Dumne"qeul nostru.
CONDAC, glas 4_

Niel bogatia, nict dezmterdarile, nicl bataile, nicl m6r .. tea, nici zgarieturile, nicl sabia, nu au putut sa te des~•• "\1(.•. ~.

Viteje~te nevoindu-te in';' I,.. tru patimirea ta, De Iuminezl eu versarea minunilor yrea laudata, pre not eel ce alergam intru durnnedeesca bi- .~

-==

~IN~V~1~UA~IN~T~A~IA~==_=====
I

_!_9

serica ta, ~i dantuind te rugam, prea-cuvtosa mucenita Evdochie, ca sa ne mantuim doe neputintele cele sufletestt, rilor,
~1

sa scotem darul tamaduiICOS. .....

cea rabdatoare de chinun, ea 0 parga s'a aretat, dobandindtn mijloc gradina nemurirer, trupul eel cinsti~ al acestia, ~i eel ce cuprind rodurile el, cu ramurile tare sa lumineza, lara. privind sa minuneza, cum cu adeverat trupul eel mort izvoraste tamaduin, inteleptind pre tott. Pentru acesta veniti to\1 acum lmpreuna eu mine umilitul, ca curatind spurcaclunea, sa. scoatem darul tit.. maduirilor,
Luna. luI Martie ape 31 de qUe, dlua are ore 12, ~1 n6ptea ore 12. In diua dinU!, pomenirea prea euvi6seI mueenicel EvdoehipI, Samarinenca, • Stih: Evdochia Bamarinenoa, nu aplt este ce rend, Ci sangele seii tie Mantuitorlule din grumajiI sill este aducend. Intru intlila. 4i a lul Martie, Evdochia s'a sev~r~it prin sable, cesta era. din cetatea lliupoleI, a eparhiel LivanisieI F~nicial, pre vremile tmperlitiel lul Traian, ftind neeredlnolosa ~i tnchinatore de idoll. Carea mal inta.l pet:eeea viata sa cuAnestAmplLrare~i in desfrAnltrI, ~l tragea spre densa multl tndragttorl en frumuseta ,i bun a euvilnta fetel sale, ~i pentru acesta a strans avere mults, Iar1t mal pre urm1t a oredut in Christos, audlnd de la 6re oarele Monah Ghermano eetlnduse euvinte folositoare de suflet pentrn evsevie ~i pocliinta- Deel sa bo~ez1l.de Episcopul Teodot, Induplecanduse prm dumne4ee~tl deseoparlrl, care s'a tnvrednicit a Ie vedea. Cltci i s'a aretat in ulmire unde o ~inea de mana. un anger, ~i sll. sui la cerlurl.

B iserica

~i a ve4ut pre sa.ntiI a.ngerJ. cum sll. veseliaii pentru int6rcerea eI. St cum 6ra earele negru ~i i~frico~at la chip. scrA~nia cu din~il ~i striga, cit 1 sit face strambatate de sit va lipsi de d~nsa. P,entru acesta viindu·~J. tntru sine s'a tIl).pltrtit tot1l. averea, ~i danduo saraellor, s'a dus Iii. 0 Monastire ~i sit fi!cu monahie. Decl petrecend bine calea nevointef, fu adusa tnalntea lui Aurelian, ee luase tmperlttia dupl1 Traian, pa.ra.n· dn-se de eel ce iI fusese a1 mal 'nainte tndragttorl, ~i inviind pre fllul tmperatulul ce fusese mort, trase pre tmpsratul III. credinta lul Christos. ~i apol duplt ca.tl·va anI slt eercetlt de Diogen guvernatorul cat1i.teI Iltupolel, ~i lar!!.~l fltc~nd minunl fu Ilberata, Iarlt dupl1 aeastea de Vichentie c~ s'a pus guvernator in urma lul Diogen i s'a t~Iat caput ~i asa a luat de III. Domnul CUD una oea nestricll.e16sl!.a aueeniel Intra acestll. 4i, pomenirea sa.nteJ.Domninel cel din Oir. Stih: Domnina pnrtand de bunMlttl povarlt, La Dumnedeti, prea fericit sll.apropllarll..

-"_

eesta s'a naseut din pl1rintI bine eredinelo~I ~i bogatl, ~i afterOSindu.se. pre slne-~l din pruncie luI Dumnedeti. SOli.dat spre nevointe, ~i III. eeea-lalta petreeere e~a a trupulul, Cl1cl fac~ndu·~l 0 ooliba in grlt· dina malcel sale, petreeea acolo t6tlt dina, U· da.ndu'~I eu laerimtle sale cele de-apurnrea nu numaI tata, ei ~i rasele sale eels de per ce Ie purta Iarlt pe Is. cantarea coeosllor intrand in dumnedeesea blserlea, da martre ~i multamitlt lul Dumnedeti en t6tlt multimea. ~i mancarea il era linte muet1l. in ap!!., ~i t6tlt ostenela acesta a postulul 0 a rabdat, eu t6te cl!. era la trup slaM ~i mal m6rtlt. Slt arata tnslt III.totI ~i la bltrbatl ~i 111.femel, pre care ea il vedea insa fArlL slt caute ea in fata cnl-va ~i filra. a'~l arata ~i ea la a1til fata sa. ~i era acoperlndu-se cu halna e1 cea de pir pltnlt la genunehl ~i vorbea glngas ~i ou cinste pururea ou laortml en cel ce venlati, Pentru pururea pomenita acesta se dice clt de multe orl luand mana cea dreptlt a' fericitulul Teodorit eplseo' pulul Cirulul pentru ca slL 1'0 sarute ,i puindu-o la oehll sel spre sAntenie, atata 0 uda de mult cu lacrlmlle in cat se umplea mana lnl de laerlmile at Care laertml inslt se flteeaii din dragostea cea ferbinte cMra Dumnsdeii. Carele n aprindea cugetul cuvi6seI tntru privirea cea dumn~qee8el1, tmpungend cugetul el eu sageta sa. ~l facand pre sufletul el a se sili de a p!i.rasi viata aeesta ~i a se muta la ceea-lalta. ~ecl, en aceste santite nevolnte petreeend diua ~l noptea fa duslL ~i suita clLtra. Ohristos' mirele s"ii eel dorit; prin faptele e1 cele bune ~i pIa cute lul Dumn~deii. Intrn acest~ 4i, ~a:n~Umucenicl Marcel ~iAnt'ome, prIll foc aus s eA' Y, ver~lt.
..iiiiiiij . iiii.

J-~iiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

_a

.iiiiiiii iiiiiiij,ii __ ..

.;--g;i+

1'-'

LUNA LUI MARTlE -S"'"'tl"""h:-O""'u-pt-o-rU"""'l =e-el=l=·n=fO-:m=t=a=m=en=d=Ur=Or=a=n=,.- pre ratit voitorilor era ea Intru
Oarl! strelueese prln el de cat aurill mal tare.
0

..

topitore,

sinetl lui Dumnedeu "'t'" are an du -te casa santita si tm 'i,"

ilJ
!!!

8oest~ di, santH muceniel Silvestru ~i 8ofronie,' prin sabie s'aii sever~it. Stih: Silvestre a jertft in~ellicluneI nesuferind, Impreuna eu Sofronle tli.{,real fost rabdand. .Intru aces tit 4i, santul Nestorian, prin sable s'a sever~it. 8tih: Intorcendu-tl 8e grumazul tnapol, Nestoriene prin taere tnainte mergeal. Intru aoesta 4i, 'pnmenirea santilor mueenieI Harisie, Niohifor ~i Agapie. 8tih: Treimea nevoitorilor aeum in eerlurl s'a inflt\i~at, 'I'reimel celel ee pre tote le-a luerat, Intruacestlt 4i, pomenirea euviosnlul parinteluI nostru Agapie eel ee a sihaetrit in hotarele monastireI Vatopedulul eelel din muntele AthonuluI, carele robindu-se de Saraeinl st tntorcendu-l pre ella bun a credinta, ~i bote zandu-I, en pace s'ati sever~it. Stih: Agapie prea ferieite de ~i ou trupul adeeli. te-al robit, Insa nu ~i ou ougetul a ft rob te-al v64ut. Cu ale lor sante rngaciunl, Domne mlluestene ~i ne mantueste pre nol, Amin. Ca.ntarea 7, Irmos :

strigand: Dumnedeul parintilor nostri bine estl cuveutat, 'i • "{ sudorile cele sihastrestl tngrasandu-te, te-al aretat maslin roditor Evdochie, Cu sabia muceniel ~i eu ver ... sarea sangelut topindu-te strigal: Dumnedeul parintilor no· stri bine estl cuventat,
~1 acnm, a Nltso~t6reI:

bunatatita, frumosa mucenita,

Cu

Mltrire:

.~ineril ~Iudeea

eel ce mersese din in BabiIon ore"cand, cu credinta Treimet, "vapaea cuptorulut 0 au cal"cat, cantflnd: Dumnedeul p~"rintilor nostri bine e~tl eu-

Zdrobit fiind de reutate, ~i de cumplite pecate tnsarcinat, ceea ce at nascut pre mtetuselul carele rldica pecatul lumel, Fectora Stepana, de stepanirea acestora pazeste-

me.
~

Olintarea 8, Irmos: Pre imperatul ceresc ...

"ventat,

Ca 0 mostenitore a vietel ~i aretat mantuita de m6rtea eea stricatore de sufiet, prin rugactunea ta pre eel mortfinviindu-t Evdochie, lul Christos at strigat: Dumnedeul parintilor nostri bine estl cuventat,

nematerialnie sala~lu~ indu- se intru tine ~i carbune dumnedeesc fiind in si, nurile tale prea cinstita, pre muncitort t-a ars, pazindu-te pre tine nevatamata,
OC

T u cuviosa
~~-_. ~

pentru sudorile cele dumnedeestl, al Iuat reversarile tamaduirilor E vdochie, a omori bole ~i a invia mortt,
~i aeum, a Nltsc~torel:

R esplatir)

Blne-euventam

pre Tatl!1...

fiind mal 'na-

inte casa pecatului, te-al cu-

Sufletul

men eel omortt

iiiiiiiiiiiiiir. __ ~iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii_~~!T-

I.~'i-

!__

~======~==========rN==D=OD=E==PI=LE=

11

.. I
-

de dezmlerdarl, tnviaza-l Nascetore de Dumneden Fedora, ell tu singura at nascut viata, fara de ispita bar bs tesca,
Irmosul:
811. 11.ud1l.m, stLcuventll:m.. 1 biIie

INTRU ACEASTA LUNA


IN 2 VILE.
Pomenirea s1l.ntulul s1l.ntitulul mucenio Teodot, episcopul Ohirineil ~i santul mueenio Islhle. La .Domne strigat-am,StihirUe,-glas Prosomia: Oapra nn viteaz ... ~. ~aA~,{
'EJJ/,'7

Pre imperatul ceresc, pre "carele il lauda ostile ange"re~U, laudati-I si-I prea inal-

"tat1 tntru to,. vecif,


J

4.

dochie, ~i at primit seversitul doririlor, mutandu-te catra Dumnedeu prin sabie. mucenita, ~i cu cuviosele ca 0 incepetura a sihastrilor al strelueit, areiandu-te tacetore de minunt, marita E vdochie,
0
~i

Oantaraa. 9 Irmos: Ou adeverat Nasc~t6re...

ezlegatu-te-al

vremelnice mucenita Ev-

din aceste

eu muceniteleca

MArire.

aeum, a Nltso~t6ret:

Maica a lut Dumnedeu, ca sa me mantuesc din pecate ~i din


primejdil,
Irmosul:

Ca 0 tolositore dumnedeesca ~i ca 0 nadejde adeverata, singura pre tine te am

hi . ~~~ temelie bisericel, ~1 ,; stilp neclatit te-al are'at, prea laud ate, eel prea adeverat intre facetorit de minunl, de Dumnedeu daruit ~i lnminator prea luminos si santit al fost, ~i rain earele at dobandit in mijloe Iemnul vietet, pre Iisus datatortul de viata, santite mucenice Teodote. Cn vine de bon batandu-te, ~i pre lemn intindendu-te, ~i eu amar strujindu-te, vrednicule de minune, ~i in temnita inchidendu-te, ~i eu

r lere.n p~ea. sahtlt?

.•~------------------------------~~.--~;--~~~--~~' ~

C-u--adev~ratNasc~t6re:de "Dumneq.eu, te marturisim pe "tine Feclora Curata.ce! man"tuitI prin tine, ell cetele cele "fara de trupurt, marindu-te "pre tine.

~i ceea-Jalt1l. servirea Ortrinel dupre ra.ndueIlt ~i Apolis

rele tale, ~i fiind pus pe pat ars te-al aretat neclatit, laudand pre eel ce te tntaria pre tine intru tote, santite mucenice Teodote.! Cu vinele nevointelor tale al sugrumat pre vrajmasul, . ttl I b· .t ~1 pu erea aces u ,a IrU1, ~i pre a luminat tmbarbatan- T

pirone pironindu- ti-se piclo-

'y'" :!

LUNA LUI MARTIE

ec-,.,..!

du-te, 16cuestf intru imperatia cea de sus purtand cununa, ~i tnvrednicindu-te luminel ~i frumsetet dantuitorilor, ~i te rogt ea sa se mantuiasca eel ce te cinstese pre tine, lauda mucenicilor Teo-

tatorule de chinurt, locuitorlule impreuna eu angeriJ, intarirea bunei credinte,

intea seversire! doririlor, pur-

dote,
Alt& StihirI a.le lui Isihie, glas ~i Prosomie . aoeea~I.

C eea ce at inca put in pantecele teu, pre Dumnedeu eel


ne incaput , carele s'a facut om pentru Iubirea de omenl, ~1 a luat din tine framantatura nostra, si aretat 0 a in"( dumnedeit, nu me treee eu

lUrire,

~i aenm, a Ni1.scet6rei:

nul de bine,

Intre mucenict prea mare cunoscendu-te, patimitorlule Isihie, impreuna cu puterile cele cerestl, stat cu marire inaintea imperatulut tuturor prea ferieite. Pentru acesta eu eredinta laudam luptele tale cele vitejestt, ~i seversim pomenirea ta, marind pre Faceto~l

Ii tntru
/I.

viata prea-marit,

vederea Prea-curata, pre eel ce sint scarbit acum. Ci degra b me milueste, ~i me scapa de tot fellul de vraj masie ~i veta mare a viclenulul,
A Oruce-Nl1soet6rel:

prin credinta facendu-te ostas Imperatulut puterilorpatimitorlule Isihie, dogma eea fara de Dumnedeu a imperatiler eelor tara-de-lege at stricat marite , ~i al ales ca sa mort pentru dragostea cea dumnedeeasca. Drept aceea t6ta cinstita biserica serbeza, intru tot cinstita ~i cea plina de bueurie pomenirea tao repej unile riurilor at fost aruncat Isihie, ~i intru acelea Inecand pre balaurul eel rezboinic prea fericite, Acum te-II suit la certurt vrend ",ca. a al cununile ; ~i star inas

Daca te-a vedut pironit pe cruce Domne, mtelusana ~i mafca ta sa spatmanta, ~i striga : Ci pri vireeste acesta Fiiule ,prea Iubite P Cu aces .. tea ti-a,J resplatit tie poporul eel neplecat ~i fara-de-lege, earele a prim it minunile tale cele mnIte? Ci marire negraitel, pogorirel tale Stepane.
Tropariii, glas 4. ~i parta~ obiceiurilor ... Altul al s§.ntulul Isihie asemenea, Mucenicul ten D6mne Isihie ..__ Mi1.rire, ~i aeum, a NAscet6rel: OautA la sfirsitul cAr~eI.

In

!~

IN DOnE :pILE Alt Oanon al santulul Isihie, Al cll.rula aerostih este acesta la Grecl : tat fericite.
Prinos tncunviintat lul Dumne4eu te-al ar~·

La Ortrin~.
OANOANELE. CANONUL Santulul Teodot. Al oarula acrostih la grecI este, acesta : Pre prea marele Isihle voili lauda. Odntarea 1, glas 4, Irmos:

Pacerea lui Iosif. Cantarea 1, glas 4, Irmos:

dincul marel rosi) cu urmele ne udate, pedestru "trecendu-l Israil eel de de"mult, ell manile lul Moisi in "chipul crucel, puterea luI A"malic in pustie a biruit.

Cant tie D6mne Dumnedeul ..

u dumnedeestile strelucirl ale MantuitorIuluI fiind strelucit patimitortule, pre eel ce ell credinta sever~esc sdnta patimirea ta, umple-t de lumina dumnedeesca, totul dandu-te Mantuitortulut, vitejaste al suferit mortea cea pentru dlnsul, Isihie pre a fericite, ~i at ea~·· tigat dumnedeesca viata.

tale mueenice cele catra Dumnedeu at indreptat, ale caruia poruncl pazind, te-al facut Ierarh, ~i cu , sangele muceniciel aretat at strelucit, DumnecJ.ee~te ~i eu buna credinta petrecend, prin nevointele tnfrenarel omorind miscarile trupulut, al ca~tigat viata, pod6ba Ierarhilor ~i tmplinirea mucenicilor. sant s~Ha~luindu-se in inima ta cea prea intelepta, din scutece rte-at iaretat pre tine drept impreuua patimi .. tor, ~i bland, ~i dumnedeesc Ierarh, mucenice Teodote.
A Nll.scMorel:

Miscarile

Cu

panulut, momelele cele viclene

I ngradit

Mll.r1rs.

fiind ell Iegile Ste-

ale eelor tara-de-lege le-at lepadat, prea fericite Isihie, vitejaste patimind,
~i aco.m, a Nll.scH6ref:

Duhul

at remas dupa nastere, ca ~i mal 'nainte de nastere, nascend en adeverat pre Ziditortul. Pre earele roga-l Prea-curata, sa se mantutasca eel ce te lauda pre tine. -

Fecloara

Firea omenesca eu inselaclune a fost robita intiH. lara tn nascend pre Christos, a dobandit libertate, cu mare inte-

~&-.Teseleste- se

Can ta.rea. S, Irmos :

~ rica ta Christose, stri"gand: Tu e~tl putereamea "Domne, ~i scaparea, ~i io-

de tine bise-

I~Clu~e Iau~llndu-te pre tin~.

"tclrirea.

.~.,~.~ .. ~~~~~~~~~~==~====~~=-~~---------.~

i4

LUt:A LUI MARTIE

en lacrimile

~i cn ofta-

rile ~i eueurgerile sdngfurilor tale ill stins carbunil eel aprinst at inselaclunel, santite muceniee Teodote. Viata ta cea curata, are .. tandn-te pre tine san ti tei

rtule de chinurt, ~i ell mucenia te-at strelucit, vrednicule de minune Isihie. la tine mortea a inceret. Ca at nascut izvorul nemuriret, pre Christos singur pre a bunul Dumnedeul nostru, prea santa Fe-

S tepanind pana

~1 acnm, a Nasc~t6reI :

patimilor lUI Christos.


Stand

dumnedeesc luminator , te-a facut fli adeverat marturisitor

elora,

Irmosul :

in mijlocul divanuInY,~i ranindu-te en rane cumplite, nu te-at lepadat de numele lui Christos, muceniee
Teodote. .
A

"bit, ~i cetneputinclosl
"lncins
Cll

Areul eelor puternicl a sla-

s'au

putere, pentru a"cesta s'a intarit intru Dom"Dul inima mea.


Oatismala, glas 3. Prosomia: De frumseta fecloriel tale ...

Nll.sc~t6ret:

Ti1madue~te eugetul men eel slabit de na valirile ~erpelut celul viclen, ~i robit de

pecate, Prea-curata.
Avend

Alt Oanon, Irmos:


Arcul celor puternicl...

Dumnedeu, purtatorule de chi-

cugetulsus

catra

nurl, pu'terea gonacilor cea aducetore de perdare 0 at biruit, patimind prea eu rabdare,

cut Avtot-tiitorrulur, tericite 1sihie, nepartinind trupulut in vremea gonelor, Pentru acesta omorindu-te in riurile apel or, intr'enscle at inecat pre balaurul eel luptator. Drept aceea ell veselie serbam dum-

Patimitor nebiruit te-al fa-

n~4eesca pomenirea ta mucenice.


~i necuprinsa este, cea en adeverat tnfrico-

rita a lut Christos Iubind, de trumsetile lumel at fugit. Si patimind, aI primit eununa dreptatet, prea ferieite Isihie.
Ml!.rire:

Numa!

frumseta cea do-

Neintelesa

M~rire, ~i

aCUID, a

Nllsc~t6reJ:

sata tatna, carea s'a lucrat Intru tine. Ca pre eel necuprins zemislindu-l, l-at nascutu eu

scend, nestatornicia multimet dumnedeilor al urit purtato-

pre·

dumnedeire euno-

trup din prea curate sanglurile tale Stepana de DumneFiiul


~._"".~. •.• __~

den daruita, pre carele ca pre

teu, roaga-l tot-deanna


__ ._._ .~, •• ~ .•.••• ~~ •. _._" .. ~. __ ~ •.• ~ __ ~~_.~.' •. "~ )~.

,--oliff

c.c

Prea ..curara, sa se rnantues:a sufletele n6stre.


A Cruce Nltscet6rei :

sura durerile tale de Dumnedeu intelepte parinte, paIat prea luminosal sepanulul, prea santa de Dumnedea Nascetore, arata-ne 16· , casurt santulul Duhpre no), cel ce aducem Domnulut Iauda intru locasul ten eel sant,
A Nitscet6reI;

Prea-curata Mielusa, si , Malca ta, cea neispititita de nunta Christose, vedendu-te mort spanzurat pe lemn, ca o Matca plangend, grata: Ce tl-a resplatit tie poporulcel fara de lege ~i nemultamitor al j idoviIor, carele cu muite ~i marl darurile tale Fitul men s'a desfatat; laud dumnedeesea pogorirea tao 'l@')idicat pe cruce v~4en~ ~du~te biserica, pre tine "s6rele dreptatel, a statut int, tru a sa randuela, precum se "cuvine strigand: Marire pu"tertI tale D6mne. se trupul ten en rane, tl-al fa cut cuget ell adeverat prea tare ~i ai strigat: Marire putereI tale
Odntarea 4, Irmos:

improtiva muncitormlul celut pagan, prea fericite, carele iff poruncta sa jertfestt idolilor, Isihie marite, Ca 0 jertfa prea curata te-a! adus celur ce s'a J" ertfit pentru tine, pentru indurarile milostivirel, prea mare Isihie, frumseta mucenicilor. tie ~i putere ti s'a aretat Stepanul in vremea pa timilor, pururea fericite, Pentru acesta nu te-al infricosat de mortea cea vremel ..
~1 aetnn, a NAso~tOreI:

Cu vitejia

Alt Canon, Irmos: Pentru dragostea ohipulul.;

minter te at pus

Sfarimandu-ti

I ntarire

Mltrire:

Domne.
Aprinqendu. te de dragoprea cumplite ale ranelor at suferit, ~i insutl tu al tost ca ~i cum ar fi patimit altul, prea mare intre mucenicl Teodote. de trupul teu, al suferit, Cae! prin I euget curat al vedut respla~ tirea cea viit6re, carea it! u-

stea Stepanulul, durerile cele

nica.

Muncile ee se apropiau

Odraslind Fectorastrugu .. rul cel fara stricactune, care pica tuturor mustul nemurirei, te-a! aretat ell totul Preacurata, ~i MaIca ~i Feclora.
C4ntarea 5, Irmos:

r,y;t u Domne lumina mea in ~lume aI venit, IumiD.a eea

~------------------------------------------------~.-

r"t·~······

tUNA LUI MARTIE Ml1rire:

"santa, carea intorcl dintru "intunerecul necunostintet, pe "eel ee te lauda pre tine eu "eredin Vt. Suindu-te pe lemn intelepte Teodote eu tarie al rabdat rumperile trupulul teu, totl

necunostinta cea eu multa amestecare, te-al linistit, ~i in Iocul ostenelelor ~i al durerilor, a! luat dumnedeesca bucurie, purtatorule de chinurl.
~i aeum, a Nlise~t6rei:

Parasind

minunandu-se,

Fiind spanzurat, aI rabdat strujirile trupulul, avend pre Stepanul eel ce eu eredintA te intarta pre tine Teodote. sangturllor vopsindu-tt hatna ta eea santita, prea Iuminosa 0 aI aretat, fericite Teodote,
A Nli.se~t6reI:

Tu singura Prea-curata, al nascut pre Dumnedeu Cu.ventul eel ceresc pe pament,

en udaturile

pre carele Il lauda tota Hiptura ea pre facetonul ~i Domnul. ,


Ca.ntarea· 6, Irmos:

Zemislit-aI pre Dumnedeu eel ee s'a tacut om, 0 Stepana! Pentru acesta neamurile neamurilor neincetat te fericese pre tine.
Alt Canon, Irmos: Lumina ta D6mne ...

~ertfi·voiu tie eu glas de ~lauda Doamne, biserica "striga catra tine, de sangele "dracilor curatandu-se, eu san"gele eel curs prin milostivire "din costa tao Fiind inchis in temnita ea un talhar Teodote, at fost pazitor poruncilor dumnedeestl ale Stepanulul, celut ce a lu-

LUminandu-se mintea ta de lumina cea nematerialnica

rea tao

minat dumnedeeasca serba-

ret multimei dumnedeilor.L


; sihie fericite.

a rtsipittnselactunea

rataci-

Valurile muncilor celor lutI at sfarimat ca 0 petra , p:t,~purtatOrlUle de chin uri. · tnaltandu-te eu suirea inimet
.

strelucite ~i eu suirl bune indumnedein, du-te pre a fericite, de nestatornicia nedumnedeirel al sea,

Cn intelegert

Statut .. l Inaintea divanna lui eelor nedreptl, ~i judecan ... du-te, a! judecat pre omenil eel fara de lege, caril socottau mal mult nedreptate, de cat dreptate, de Dumneden tntelepte.

.,_

~--~--~--------~--------~--~----~~---------IN DOVE .pILE

tale catra petra eea din capul

q.eu,

unghlulut Christos Dumneprea fericite Teodote.


A N~s(let6rel:

ce ell credinta adeverulul pre tine acurn te tericesc,


mal 'nainte in"ehipuind ingroparea ta eea "de trel dile, profetul lana in "chit rugandu-se: Din strica"clune me scapa, Iisuse tm"perate al puterilor.

Strigat-a

Irmosul:

E)ala~luindu ..se in pantecele ten Christos Dumnedeul , nostru, goneste pecatul eel ce s'a s~la~luit intru oment, ~i prin Iubirea sa de oment, Ii face al sel.

tale catra Dumneden, lntru repejiunile riurilor at fost aruncat Isihie, ~i intru acelea at
aflat sftrsitul cenice. eel fericit mu-

I naltand

Alt Canon, Irmos: Strigat-a mal 'nainte ...

dragostea inimel

nedumnedeiret celel idolestl eu credinta dreptet credinte at ranit ~i facendu-te ca 0 ardere de tot dumnedeesca, prin Iu.. crarea minunilor, stropeetr

Credinta cea rea a rnaref at rusinat si inselaclunea , , ,

OO:NDAO,glas 3.

destataret dupre vrednicie te-a primit pre tine lsihie, cela ce at primit sfirpariul situl eel fericit intru repejlu-

marginile prea santite Teodote. Roaga - te luI Christos

Dumnedeu, sa se darurasca

none mare mila,


Intrn acestll. Iunlt in 2 dlle, pomenirea santuluI sanlituluI mucenio Teodtt. Episcopul Ohiri· niel Iliprnlul, Btih : Teodote de ranele ehinuirel umplsndu-te PrIll' care ~i Ohristos ou pace este primindu-te. Intru a doua 4i in limanurile cere~tl a intrat, Teodot eel pre a laudat,

nile rtulut, in care at inecat


multimea dracilor.
Mclrire.

Cu taria si eu puterea Duhulut, at calcat multimea vrajmasilor eelor nevedutl, ~i incununandu-te ell biruintele, te-al numerat Impreuna en eetele angerilor.

Locuind Domnul in sfint


r

~i aenm, a Nll.scet6rei:

~treimel

Nascetore de Dumneden.locasurt veselitore

pantecele

t~u,

s~ver,a~te,pre eel

eesta a fost pe timpul Impsratulu! Lieinle ~i al lui Savin, guvernatorul OlpruIul. lara pentru marturlsirea lul Christos stand tnaintea guvernatorulul, fu D en viue d.e DOU,d.upl\. aceea U sllanzurarll. ~i-I strujira trupul st-l intinseri!. pe un pat de fer ars ~i cu darul lui Ohrtstos s'a ferit farll. nieI 0 stricaeIuDe. Deel pentru aeesta fj Mturcl ~i pirone in piclore, ~i-l silea !Ill.alerge. Apot l-a pus in temni~1!.. ~i dupa aceea potolindu-se gona, din porunea ~i dogma luI Oonstantin .imperat sa scose din temni~a la none"spre-4ece 4ile ale luf Ianuarie, in carea 4i sa serbeza pomenirea sa. ~i treeend dol ant sll. muta c1l.trll. Domnul in doue 4ile ale lul Martie, pentru aeeea larll.~l Sa serbezlt.

__ =-=-==~==============LU=N=A==LU=I==M=A=RT=I=E================ Intra
Islhle, Slnglitloulul, Stih :Pre Isihie in riurile apelor l-a bagat, Prin care de rtul foeulul a scapat,

'~

aoast1\. qi, pomenlrea s§.ntulul mncenle

Aesta a fost pe timpul tmpsratulul Ma· ximian, eel intaiu al palatulul flind. Deel poruncind lmperatul Maxlmian ca totl orestinil oe se gAses()in armata, de nu se vor lepada de Ohristos, sil. Ii se lae briele ~i sA petreea far1l. de cinste. Pentrn acesta mult! crestinl, au ales mal bine sA vie~uescA farA de cinste, de cat prin cinste s1i.· ~I perzl sufletele, dintre earii unul era ~i santul Islhie. De carele iu~tiin~andu·se tmperatul, a poruncit sA se dezbraee de halnele ce era tmbraeat, fiind acelea de mult pret, ~i s1l.se tmbrace eu 0 hainA de per pr6stA ~i fAra maneol ~i sA petreea tmpreuna eu femeile spre neoinstea ~i rusinea sa. larA acesta fileendu-se, ehlemandu-l pre el Impsratul 11 intreba, daoa nu se ru~ineza, fiind pogorit din oinstea magistrilor, la necinstita acea petre cere. Iarll. e1 4icend ell. etnstea cea de fatl este trecetore, Iarll. einstea lui Christos este veclnica ~i nesfir~it1l., a poruneit tmperatul, sll. i se lege de gat 0 petra de morA ~i sll. fie aruneat in mijloeul riulul An· tiohieI, numit Oront. Intru carele ~J·a prim it ferieitul sfir~it. Intru 8068tll. 4i, pomenirr a sautulul mucenie Ooint, fitejtorlul de minunl,

reu eredineios, fiind dati el de inchinll.toril de idol! Ill. stepanitorul laturel §i predieand pre Christos, au fost dezbr1ica~l ~i blI.tuV ou vine de boti useate. ApoI fiind spanzura~i, Ii s'a strn[it trupurile pl1nA Ia maruntae. ~i rema.ind et neelltti~l in eredintA li s'aii taet eapetele de sabie. Intru aceasta 4i, pomenirea santulul apostol Parmena, unul din eel ~epte dlaeonl. Btih: Te ~ine pre tine msnnentul tnsll. nnmal trupul nlnd, Ca sufletul teu Parmena en a.ngeril este petreeend. Intru acestll. 4i, pomenirea santuln! mueenie Troadie ~i eel impreunll. cu dtnsul ce au mllrturisit pe timpul lul Deeie tmperat, Stih: Troadie a muri de sabie nu tndelnnga, ClleI lndelungend nu te vel tneununa, Intru aeestA 4i, santa f~eI6rll. Entalia, prin sabie s'a sevllr~it. Stlh: Pre Filul Malee! FecI6rit d6mna al Iubit, Pentru care frum6s11 feeiorA titere al suferlt, Intru acestA 4i, sa.ntil mncenicl Andronie ~i Atanasia de sable s'ati sijver~it. 8tih: Cu Atanasia eea vestitlt impreuna murind, Andronic eel vestlt, eredem ell.sunt vie~uind. Cu ale lor sante mgaelnnl.; Cantarea 7, Irmos:

Ae~tia erau din laturea Chiveriotilor, din cetates Pergiel. Iarll. pe timpul lul Decie celul

Pacere de minunl Cointe ferieite.

Stih: Numirea al luat din fapte,

,I

~:~!r.n:: r:n:~:itd.::;;:U1T~::!:::tor fi patimit

Acesta s'a aaseut in Frigia ~i aeolo ·s'a tnvet!l.t einstirea de Dnmnedeti. Dsol ducenduse la eetatea Neolida, impar~la milostenle la eel lipsitl. Iarll pe timpul tmperatulnl Aureli· an, guvernatorul Rufin sfatuindu-l pre el ca sA jertfescA idolilor si fiind tlnut de drae ~i prin rugaclunea santulu! vlndecandu-ss, a lasat pre santul, resplll.tindu-l faeerea de bine eu darurl, ~i larll.~l prindendu-l pre el eel ce se aflau in eapistea idolilor, flind, ell. prln rugaelunea santulnl s'a faeut cntremnr, a ca4ut Ia pament ~i capistea ~i idolil diutr'ensa, scllpand eX afara, au lasat pre santul. Deol dupa eutremurul aeela, trecend incA patru 4ee1 de dile, prinji3nd pre santnl, Olearh mal marele Iooulul, earel~ era desidemon ~i rlvnitor spre tnohinaelunea idoIescA, a poruncit sa se zdrobesca fluerile pioI6reior santulul, earele indatA eu puterea lul Christos s'a faeut intregl ~i sanAtose. lar1l. dupll. aeesta a trecut deee anl, de la zdrobirea fluerel or. in oarea vreme tncunjura el, vindecand t6tA bola ~i t6tll. neputinta ~i ajutand pre sll.· rac!, s'a mutat cMrll. Domnul. Intra aeestl1 4i, pomenirea santulu} mueenic, Nestor ~t Trivimiii prin sabie s'a sever~it.

~n cuptortul persesc rineril ~ul A vraam, cu potta bu"nel credinte, mal vertos de "cat eu vapaea foculul fiind "a)'rin~l au strigat: Bine e~tI "cuventat in biserica mariret "tale D6mne. Aprinq,endu- te de dragostea dumnedeesculut Duh, puindu-te pe pat f6rte ars, al remas nears, strigand: Bine estl cuventat in biserica rnarirel tale D6mne. Bind tu insull ca cum ar
y

aItuI, u tote~:d c

~--------~======================~====~~--

IN DOUE VlLE

tul al alergat catra Dumne- , spanzurat pre vrajmasul _~i morte prea-marita tntru lneqell fericite, ~i taerile ~i arcactunea apelor al primit 1derile n'aI bagat in sema nesihie. ,simtind, prin purtarea de grija ~i aenm, a Nil-scMoral: a lui Christos. N ascend viata, pre not eel C« intelepcfunea cuvinomoritt de pecat, pre tott ne-al telor, pre eel ce au fost plinl inviat. Pentru acesta strigam de necuventare, in mijlocul divanulut I-al rusinat, arctantie, N ascetore de Dumnedeu du-t ca pre niste neputinctost Pectora, pururea 'prea-marita, al relet credinte, ~i ca pre cet Cll.ntarea 8, Irmos: ce au primit capistile draci~lf[ anile Intindendu-sl Dalor, mal mult de cat pre ZiIf..V~ niil, gurile leilor cele deditorlul. "schise in gropa le-a incuet, ~i A NlLso1\t6ret "puterea foculuI all stins cu Cu cetele cele de sus Mal"buna fapta incingendu-se, tica Iul Dumneden strigam tie: "neriI eel Iubitorl de buna ereBucura-te cerlul eel tnsufle"dinta, strigand: Bine-cuventit ~i palatul eel prea-marit, "tatl tote lucrurile DomnuluI ~i scaun de foe, pre care Chri"pre Domnul. atos en trupul s'a odihnit. Improtivindu-te vrajmaAlt Canon, Irmos : sulul prin chinurile tale muTineril lul Avraam ore-oa.nd ... cenice Teodote, al fost piroitejeste luptandu-te cu nit in pictore cu pirone, ~i al vrajmasul al smerit puterea mers pre cararea carea duce aceluta prea fericite Isihie, strigand: Dumnedeul parinticatra imperatia certulul, prea lor bine e~tl cuventat. laudate, cantand: Bine-cuventatI tote lucrurile Domnulul Vitejia ~i ispravile tale, pre Domnul. ~i credinta cea adeverata, de la marginile pamentulut pan a" redicand pre Dumnedeu la margine sa vestesc, muceeel ce a venit pe pament, ~i nice Isihie cugetatortule de prin dumnedeestt pa timl a

Dumnedeu,

vinele cele pre a tarI ale luptelor tale mucenice, al

Cu

Marire:

sfarimat patima cea de tot perdetore, at suferit patima cea dumnedeeasca ~i fericita en trupul Teodote, cantand: Bine

LUNA LUI MARTtE

cuventatt tote luerurile Domnulut pre Domnul, picaturile sangturilor ~i prin curgerea invetaturilor eelor santite, prin dar at adapat inimile credinctosilor eelor bunt prea intelepte ~i al asedat, ea sa odraslesca in,, telepctunile cele dumnedeesti

Cu

unul ce at imperatit, ell buna lauda, asupra in~alaclunef, petreeerile cele Imperatest! ~ivrednicia cea mare le-al parasit marite ~i te-al lipit de imperatul tuturor. IJrea santiml profet te numeste pre tine u~aneumblata Prea-curata, prin carea a trecut Ziditortul, precum tnsust stie, lasandu-te Iara~I incueta precum ~i mal 'nainte de nastere, lucrurile lUI Dum"neqeu, si t6ta zidirea, Bine"cuventati pre Domnul, eel "cuvio~l ~i poporele sme"rite ell inima, Iaudatl, si-l "prea inaltall pre el intru totI
~i aenm, a NitscH6reI;

'Blne-cuvastsm

pre Tdtl1l:

de parnent, carula strigam: Bine-cuventatt t6te luerurile Domnulut pre Domnul.


A NltscM6rel :

lucratortulut

pre eel ce s'a facut om, ~i pre nol eel ce eram invechitl, ne-al inoit Prea-curata, pre eel ce strigam: Bine-cuventatl tote luerurile Domnulul pre Domnul. ell vitejie catra lupte, pre Christos avend impreuna sprijinitor marite, Si biruind deseversit, at primit cununa nestricaclunel ~i vietuesn in veer, luptele cele santite al oprit curgerile nedumnedeiret Intelepte Isihie, ~i aruncat fiind in riu, intru acela at primit sfirsitul, laudand pre Christos in vect,

curatit firea omenesca Fedora, nascend ploea cea ceresca,

De tota spurcactunea

at

T ote

Irmosnl : 811.laudam, bine s1l.,cnventam ...

Navalit-at

Alt Canon, Irmos: T6te Iuerurlle lui Dumnedeti..

"vecit,

CU

"bite. Pentru acosta veselin"du·ne, pre tine Nascetore de" "Dumneqeu te marim, ' Sieriul eel dumnedeesc al mostelor prea santitulut pastoriu, tot felul de tamaduirt izvoreste ~i potoleste patimile

"taet, adunand firile cele ose-

~etra ce.a netaet.iI ~de mana, eea din margi"nea unghtului, din tine mun"tele eel netaet Feclora s'a

~hrist0!l

CAntarea 9, Irmos :

=---'_""'--~.............
~-=~~

~idezlega durerile cele de pre..


........... - ......
·"""'-'-~.ri ~~""

a ~

<{

t ~

I,
m DOUE
deesc al Mantuitortulul,
santlt mueenic a, vend putere a lega ~i a dezlega, dezlega lanturile reutatilor mele ~i stropeste sufletul men eel ee arde de foeul pecatulut, rugand pre eel mult milostiv.

:::at

Ca un

ia ~i laudacea tree:] le-al parasit, ~i singur luI Chri ..


stos al urmat.tmpreunandu-te eu multi mile mucenicilor, Zdrobit-al pre idolit per-· dere] intelepte Isihie, ~i at tubit mal ales a muri prea eu silnicie, ca sa dobandestt viata eea viit6re, impreuna eu tott eel ce bine au patimit, Pentru acesta pre tine ell credinta te ferieim.

cea prea santita fli mutarea catra tubitortul de oment, Si , bucurandu-se itl impletestc tie diademele eele dumnedeestt ale laudelor. pre tine ca pre 0 stea de di strelucitore eu razele cele lumin6se ale dumuedeestilor dorirl, ~i eu luminile cele curate ale minunilor tale ne luminam, de Dumneden graitorlule Teodote. none Fecioara pre lumina ceea ce negrait a strelucit din Tatal mal 'nainte de lumina, risipind intunereeul necunostintet ~i pre eel ce dormtau sub umbra peca tulut f-a luminat.
Alt Canon, Irmos : Eva adeo1l. prln MIa ...

dinta biserica pomenirea ta

A stadt ,

serbeza eu ere-

C a~tigandu-te

noue asta-dt pomenirea ta Isihie de Dumnedeu Iericite, luminand inimile tuturor, eelor ce eu eredinta lauda tntr'ensa ostenelele ~i luptele tale eele viteje~tI ~i nevoin tele trudelor. tine Prea-curata, a resarit none lumina, singur Domnul tuturor si aI luminat , inimile tuturor cu dumnedeestl cunostinte si intunerecul , '1' necunostintel l-a micsor at, Pentru acesta totl pre tine te fericim.
Irmosul:

S ositu-ne-a

MlI.rire;

D in

~i acum, a NlI.scM6rel;

N ascut-at

A NlI.scetore'l:

i.cut Isihie, ca tu vrednicia~i I ,11,,· .- ---

~u chipul sufletului fli al I trupulul frumos te-al cunos-

Eva prin bola neasculta"ref, blestem inlauntru a adus. "lara tu Feciora de Dumne"eJen Nascetore, prin odrasla "purtarel in pantece, at inflorit "lumel bin.e-cuventare. pen-!. "tru acesta totl te marim, I
.

//...,,-

=-~

;1"~22
I

LUNA LUI MARTIE

l
Mltrire, ~i acum, a NlI.scet6rel.

~i coea.l9J.U, servire a OrtrineI dupre randueilt,


~i Apolisul.

celel cerestl, Eutropie marite, Vasilische ~i Cleoniehe, tuturor pac,e cerendu-le, SUfietul men, carele bolestecumplit de patiml prea rele vindeca-l prea laudata, care pre tamaduitonul ~i Mantuitorlnl tuturor, pre Christos at nascut, carele vindeca t6ta neputinta, eel ee a ranit min tea eea rea a dtavolulut ~i din m6rte ne-a liberat pre nol,
A Cruoe-ltii1scet6reI:

INTRU ACEASTA LUNA


IN 3 I}ILE

-Ii
.

Sa.nW mucen~cl, Eutropie, Cleonie ~i Vasilise. ! La IJomne strlgat-am, Stihirile TrioduluI ~iale

Prosomla : Pre a Hl.uda~ilormucenicl...

santilor, glas 1.

'I,merul,luptandu-veeu improtiva judecaeelor prea crudt eu credinta suferind e durerilor eelor forte eu iutela, tmperatia eea de sus atl dobandit, Pentru acesta rugati-ve, sa se daruesca sufleI telor n6stre, pace ~i mare mila. p-e Eutropie, pre Cleonic eel tare si pre Vasilisc eu duhovnieestl cantan sa-Ilaudam, , Ca prin darul bunel-credinte all ars eu foe materia nedumnedeiret si acum lumineaza , , marginile cu strelucirt dumnedeesn, ea niste prea strelucitt luminatort, ca eel ee au perdut tota tnselactunea,

, ucenict intreitt eu nu-

Junghierea ta eea nedrepta Christ6se, vedendu-o Feelora, tanguindu-se striga tie: Prea dulce Fitule, cum mort fara dreptate? Cum te spanzurt pe lemn, carele at spanzurat tot pamentul pe ape? N u me lasa singura, ltae~torlule de bine mult milostive, pre Matca ~i slujniea ta, ro-

gu-me,
p

La Ortrintt

OANONUL mucenleilor. Al o~rula acrostih la GraoI este aeesta : Prin cant1trl laud ostenelele a trel nevoitorl tntru 0 unire eugetatorl. Ca.ntarea 1, gla s 4, Irmos :

~:SUfletite, odoarele bisericel

capetele taindu-vi-se, capul Vrajmasulul atl sfaramat, eu piciorele v6stre cele pre a 1rumoase, vitejilor mucenict, ~ ~tele neratacite ~i junghierl

~ dencul marel Rosit eu ur~me neudate, pedestru tre"eendu-l Israil eel de demult, "eu manile lui Mots! in chi- , »pul erne.el, putere.a lUIAma- ... »lie in pustie a biruit, )!
1:

II

.c

liCu

strelucirile dumnedeestet versart de lumina strelucindu-ve, ~i cu eununile patimitorilor cu adeverat Iuminandu-ve santilor eel intocma cu numerul Treimet, pre acesta inblandita none sa 0

Mucenice~te patimind, aretat at luat lauda nemurit6re a biruintet, intelepte mucenice Cleo nice, pironindu-te pe cruce vitejeste.
marite, imperateste al surpat multa nedumnedeire cea e,
~i aeum, a Ni1sc~tOrel:

facett,

I mplatosindu-te cu crucea

M~rire :

Glasuindu-ve duhovniceste de graturile cele dumneqee~tl mucenicilor ~i fiind u, nitl intru una, tiind legatura pacer tntru sine-ve, at1 biruit
tnselaclunea , vraj masulul, ,
Mitrire:

Iinesca, mucenice Vasilische, pururea pomenite,

Intocmal cu numerul Treimel aevea aretandu-ve mueenicilor, intocmat cu credinta cugetand intr'ensa de 0 potriva, atl aflat cununa, Eutropie, Cleoniche, impreuna cu Vasilisc, bunilor biruitort.
~i acum, a Nitsoetorel:

~i anghira nerumpta avendu-te ere dinctosi) pre tine Nascetore de .Dumnedeu, din cele cumplite ale Inselactunel sa ne mantuim.
Irmosul:

Lo~a~linistit

Vesele~te-se de tine bise"rica ta Christose, strigand: "Tu estl puterea mea D6mne
,,~i scaparea si tntarirea.
Catismala, glas 1. Prosomia: Mormentul teiL.

Fl'umos mal mult de cat fi~meni1or, Cuventul eel mal 'nainte de vect, esind din pantecele tell Stepana, a perdut posomorirea mortet.dandu-ne none viat~ vectnica, Prea-curata Fecl6ra.
I
!
1

Ca.ntarea 3, Irmos: Vesele~te·se de 'tine...

tntru Christos Eutropie, eu acelas nume ~/. deverat te-al facut purtaqtordebiruintli, improtiva vraj~

I.... iU;; ntarind~-te

pre Treimea cea prea-marita, treimea mucenicilor 0 a marturisit inaintea poporulul celui mult, ~i patimind muceniceste, s'a numerat ell cetele eelor fara de trupurt, Pre acestia astadt sa-t Iaudam cu ' , credinta, serband pomenirea lor eea santita ~i veselit6re lumel,
Milrir., ~l aeum, a Nlscijt6ral.
. ~

II

~llq~i1or-=m~a_r,=it=e~miiiiiiiiiOiiOiiu~c~en __ i~ceiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiNiiiiiiii·==d=e=jdiiiiiiiie=a=c= ....... lor,

PearlE]

·· :, f..
II
I

=J.J~4

~-~--=-:-"""""'~"""""""''''''''''''''''"''''''L-U'''"'''NA''''''L=U~I"""MA""""R=TI""""E "

"""""""'' '"' ' ' ' ' ~' ' ' ' ' ' ' ',.,.,...."".,~~

Lb

sAntiiFeciora, pre Dumnedeu Pre carele l-al nascut mal pre sus de minte ~i de cuvent, r6ga-l neincetat impreuna cu puterile cele de sus, ca sa ne dea ertare de pecate none tuturor si indreptare vietel, celor ce' cu eredinta ~i cu dragoste pur urea te marim pre tine.

biruitt in loeul eel de lupta Cleonice, Eutropie impreuna ell Vasilisc. pre a frum6se raze fiind strelucitt, ca eel ce privi~l catra Christos, unde sunt purtatorit de chinurt, prea lesne all suferit reversarea foculut, ardend pre eel protiv-

Cu

MArire:

minune none! 0 tatna tnfricosata! striga Prea-curata Malca ~i cea cu totul fara prihana, cand a vedut pre Domnul intins pe cruce. Cel ce t6te Ie tine en palma, ca un osindit de judecatorir eel fara de lege spre cruce sa 0sindeste,
'-OAntarea 4, Irmos :

A Cruoe-NltscM6rol:

nict.

pasunet mortet o at oprit, nascend riul vie~el, pre Christos. Pre carele rega-l sa stinga cuptortul pecatulul sufletulut men, Maica milostiviret Prea-curata,
Obtarea
i, Irmos:

C urgerea

~i aenm,

8.

N~81l~t6rel:

'IDidieat pe cruce veqendui te biserica pre tine s6ill "rele dreptatet, A statut in"tru a sa randuela, precum "se cuvine strigand: Marire II "putere} tale Domne, Fiind tntemeett pre petra 1adeverulut, v'atl are tat neolaI titl de asuprelele munciIor, i mult patimitorl mucenict, desI radacinand aretat tota tntemeerea tnselacluner, I T oatil dorirea intinq~d .catraZiditorluI,lntinq.endu-ve ",""i1 'de legaturl ~i de zgarieturt, a~ vend durere, v'ati aretat ne-

am

U D6mne lumina mea in lume ai venit, lumina cea nsAntll,earea tntorct dintru in"tunereeul necunostintet, pre "eel ce te lauda pre tine cu "credinta.

II

I"

=t1q-=====-=-i=~~~=~iOiiiiiiiiii~--'-~--iOiiiOiiiiiOi-P

'

u taria cugetulut surpand semetia muncitorilor, birtela crudimel Ior atl zdrobit, prea rabdatorilor mucenicl, pre sus de ceste pamentestt cugetand de buna rodirea cea ceresca, carea infloreste, atI parasit ostasirea, bogatia ~i marirea, . Mlbire: N einfricosindu-ve de nebunia eea fara de omenie, a

Mal

.
I

cr ~F-~

il

IN TREI PILE

muncitorilor, vitejeste at! defatmat foeul ~i bataile ~i zga .. rieturile ~i muncile. mine imbracanduse din tine eel ce m'a zidit Nascetoare de Dumneden, a esit in done firt eunoscut, tntr' un ipostas fiind neamesteeat. iind intarita societatea de fratl a mucenicilor, dumnedeescul Cleonie, impreuna eu Eutropie, dupa multe chinurl pironindu-se pe cruce, aretat des~ver~it s'a incununat. pe ealea eea neclatita a muceniet maritul Vasilise, f?i pironindu-i-se pictorele a zdrobit capetele dra .. cilor calcandu-le, fa'Ccnd inima ta, at surpat chipul tnselactunet ardendu-l, f?i prin sa bie taindu-ti-se capul at primit ~i cununa, mucenice Vasilisce, pururea pomenite.
~i aeum, .. lUscM6rel:

deu, in pantecele lasluit,

teu

s'a

sa-

Intru

~i aeum, a. Nll.so~t6rel:

tie cu glas de "laud~ Domne, biserica striga "catra tine, de sangele dra"cilor curatiudu-se, eu sangele "eel curs prin milostivire din "costa tat
OONDAO, gtas 2. Prosomia: Oe1e de sus o1Lutand.. .

J ertfi- voin

Irmosul:

Cantarea 6, lrmos: Jertft·voii1 ~le...

C alatorind

luminost v'atl aretat dumnedeestt mucenict ,, eel trel cu numerul ~ieu strelueirile minunilor luminatt tota zidirea, pururea gonind DOptea cea adenca a neputintelor f?i unut Christos Dumnedeu , rugandu-ve ca sa se daruesca noue mare mila.
Intru aoesti1 luna in 3 411e, pomenirea santi. lor muoenicl Eutropie, Oleonio ~i Vasilisc. Stih: Kutropie prin inchipuire i s'a ar~tat nrmar d lul Ohristos, Oarele ~i sfir~itul luand prin sable a afiat pre Ohristos. ~i Oleonio streluelta biruinta este avend, 080 ~i Ohristosul men de demult, pe oruoe spanzurand. Trupul ca 0 temni~a avendn-l ~i mar 'nainte de a temnitel tnohldere, Vasilisc (acum sa bucura) de amendou~ temnitele luand mantuire, Pe lemnul orueel Eutropie, S'a pironit in a treia a Iul Ma.rtie. preuna osta~l ~i rudenil santulul mucsnle Teo· dor Tiron, 'ou neamul din Amasia, carea este oetate strelucitli. a Pontulul Oapadooiel. Aoe~tia ftind olevetitl la guvernatorul Asclipiodot, viind inaintea lnl, ~i bli.tendu·'icumplit, lara san~ul ~utropie primi rane peste gura, 01l.C1 a bat[ocorit pre guvemator. Atuno.ea o.elee-l b!tteau sl1tbira de multa puterea muneel, larll. raneenloi! aretandu-h-ae Domnul ~i maritul mucenie Teo~or sa tnsanli.t~~ara. Deo~ore4end multI .in Chrlstos pentru mmunea aoesta, s'ai1 sever~it

Luminatorl

B iserica

Mli.rire:

A cestia erau pe timpul lnl Maximian tm-

Ca

un trandafir in mij-

locul spinilor, ~i ca un.crin prea cur at, ~i ea pre 0 fl6re din v~a aflandu-te mirele Cu':_~tal, 0 Malca lUI Dumne-

--.--"'4.'

I•

.,__·,----------------------------~I
28 LUNA. M,=A=R=TI=E==_====== =====_ LUI __ du-I pre et ~i 4iaend: de treYorl blestematilor pentru ee a~I lasat de a arde pre rM. oredinelosul !ii prea tiealosul !ii v'a~l dat la dormitare ~i la lenevire? rsspuns-af osta~il: Tn e!iU ren eredinelos ~i de trel orl blestemat ~i orbit on vederile, ea DU vedl patru angerl carl pil.. zese pre robul lul Dumneden, !ii ne oprese pre nol a ne apropia de dlnsul, Deol nu vorbi nebnneste, oliel mare este Dumnedenl erestinilor. Deel tiranul rustnandu-se, a pornnoit slt se arunce eI in fundul rinlul Orontulul ~i eand tl duoea pre eI, le dleea santul: Duce~i·v~ :fi.it mel oalea eea fericit!!. eu pace, eaol voili veni ~i eu urmandu-vs vous !ii m~ voili buoura ou vol bueurls eea veclnicl!.tntru imperatia eerlurilor. ~i aeestia, aeest fel de mnnenicese sfir· ~it ali luat, lara santul Teodorit, dupa ee sta asupra sa eu totul Iulian, ~i-l silea sil.jertfesol!. ldolilor, I-a 4is: Tu adeolt prea reli.-oredinclo· sule ~i prea ticalosule de cat to~l omeni! din vremea ta, insn~l marnntaele tale. ou din\il mesteeandu-Ie dupa putlne cesurl, on stlniole 1~1vel lepada spuroatul teu sufiet, trimi~~ndu·l pre ella focnl eel veelnle, lara tiranuLeel mal r~li-oredinelos de cat tine, in pamentul perseso, ~i el flind lovit de oeresea sulitlt, va :fi aruncat in gheena foouluI. ~i acestea sunt 0 prea tlealosnle r~spjatirile faptelor vostre ; lara e1'1 voiu jert:fi. Dumnedeulut meii jertf1l. de lauda. A~a a vorbit santul ~i indata a porunoit tiranul ca slt i se tae capul. Iar in vremea ee n duceai1spre acesta, santnl facea mgaclnne eu veselie sufieteseit, ~i tamdu-i-se capul s'a mutat oatrl!. Dumnedeii. lara santele lu! m6~te Ingropandu-le 6re-earn crestln! dupre vrednioie, au illsemnat eele ee se 4isese de santul!ii dnplt putine dlle, pre cum a spus santul mal 'nainte amende! Iulianil rilu-credinclosul mos ~i pre a tnrilutll.~itul nepot, ~i-au luat sfir~itul. Intru aeesta 4i, sanW Zinon ~i Zoil, cu pace s'ati s~ver~it. Stlh: Lui Zinon ~i Zoil a vie~el dezlegare, A stAtut prieina de mal bud vietuire, Intru aeestil. 4i, pre a cuvlosa Piamun feelora cu pace s'a s~ver~it. Stih: Ca en clucurl auri~I negru imbraeata, Sa aduoe on bunata~ne fiind Cu ale lor sa.nte rugaelunl, te-ne ~i ne mantue~te pre nol, ~ Piamun eea cu impodobita. D6mne milue~. Amin. prin sable. !arit gnvernatornl sehimbandu-sl :fi.. rea ~i ispitind ou amaglturt ea sa Intoroa pre santul Cleonie din eredinta luI Christos, unele darurl fagMulndu·I ~i altele ~i dandu-L Nimio santul de aoestea nn s'a tnduplecat, ei mal virtos sl Iutea, ea ~i nebunia guvernatornlui o· oara ~i neputlnta idolilor batjecorla, Si faeend 01 jertfa a dat jos prin rugaelune idolnl sstemldel; drept aeeea turnars preste din~n smola topit1!. din tre! e1nd~rI. Din care el furlt ferit! faril. stricaclnne, Iarl1.muneitoril ~i eel ce sluja la unele ea acelea au ars. Dupa aeeea Oleonio ~i Eutropie furl1. r~stignitJ, ~l·au primit sfir~j· tnl. larl!. pe santul Vasilise Mgandu·l in temni~lI. preste putinlt vreme a primit !ii el sfir§itul. Intrn ace;:;tl1. 1, santul sa.n~itnl mueenio Teo· 4 dorit presviternl Antiohiel. Stih: Oare-eare 10c al EdemuluI Il are spre inoapere, Inlanntru pre Teodorit eel prea mare.

,i

Bine e~U 1 I .~-----------------------------------------------~"apriD~l

nlian mosul r~u oredinolosulul Julian paravatul crestln :fi.ind §i Anagnost marel biseriol din Antiohia, care tndupleeandu-se de reu·credinelosul Inlian nepotul sen ~i Imp~ratul, nu numaI de erediata lul Ohrlstos s'a Iepadat ~i s'a Inehinat idolilor, ci inca a ~i daruit, reu-credinclosulul tiran, tota bogatia !ii santele od6rli, ee le-a afleroslt marele Oonstantin bisericel AntiohieI, de Imperatut :fi.indran. duit el gonaoif ~i[udeeator acolo. Deol spurcatul rmprastttnd elerul bisericese, a remas singur santu! Teodorit tmpreuna cu al~I erestinl predieand eu indrll.zneill ~i marturlsind credinta lul Christos. Pre oarele ~i prin4endu-1 I-a pus la tnchlsore ~i aducendu-I fata a poruncit mal intaiu sM bata picMrele, apoI mal in urma ~i eapul asemenea. ~i dezbraoandu-l l-a spanzurat pe un lemn ~i a porunolt sa se strujasoa. Deol strujil'tdu-se fericitul ea la tre! ore sangele ourgea ca un p1l.riu,lara fata sa era mal luminatit. lara dupit ce a audlt santul pre piiganul 41cend: jertfe~te tlealosule dumnedeilor ~i de e!itI dator vistieriel tmp~rate~ti sai1 ~i altula eulva imperatul te va ierta pre tine ~i va pUti datoria, ~i nu-tl vel lepada sufietul teu a~a reu ~i eu sllniele. A 4h santul, tu bieisniee e~tI ticalos ~i imp~ratul tM.. Cite! lasand pre Ohristos v'a~I lipit de antiehrist ~i sunte~l dator! a v~ faoe a\i~are foeulul eelul veelnio. Iarit eu nu sunt dator oulva de cat DomnuluI mau a· devijratuluI Dumnedeii, sunt dator eu adev~rata credin~iJ.pan~ la eea mal de pre urml1. a mea r~sufiare. Aeestea au4endu·le spuroatul ~i uri. torIul de Dumnedeu tiran, a poruncit eu dou~ fl'tcliI aprinse, s11.' ardit eostale santulu', carellf' rtdicli.ndu·~l oehiI spre oeriu, s1l.ruga ~optind. ~i indata oel ce ~ineau fiteliile, au cadut la pament ea ni~te mort! ~i turburli.ndu-s~ lUI. ~i" ian cel tmpreunll eu dinsuI ~i on grllbire ridican·

.. n cup oriU persesc tlnenl lUI A vraam, ell pofta bud "nel ere inte, mal virtos de cat eu v)(paea £oeulul" fil'nd
t)t

Cbtarea

7, lrmos:

au strigat:
d

..

REI

"cu:tat

in bisericamar:e:

"tale D6mne. dupre vrednicie, preeum a dis facetortul catra patimitort.castigand viata cea vectnica purtatorilor de ehinurt, cantatt: Bine estl cuventat in biserica mariret tale

P::curie strelucitli,intru c:re J..t


cu dragoste pre vot laudandu- ve cu cantart, strigam datatortulut de cununt ~i Dumnedeu: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnului pre Domnul. Frumose sunt ranele vostre mucenieilor, caci ca aurul ~i ea ptatra cea scumpa s'a aretat lui Dumnedeu, carora eu credinta inchinandune, Dumnedeulut celut ce v'a intarit pre vol, strigam: Bine cu ventatl tote luerurile Dom, nulut pre Domnnl.,

A cum

D6mne.

cuventat in biserica marirel tale D6mne.


M1I.rire;

tristata, strigand:

purtatorilor de chinurt tamica ducerea eea mal pre sus de minte, si manre ~l cununa, frumsetea cea vecmica ~i bueuria cea neino
0 '

Mostenit-att

Bine e~U

[zvor adeverat al darurilor intru Christos, aretat s'a


.

Bine-euvsntam pre Tat1l.l...

\lO1 mucenicil eel neolatitl, rabdand patimire in cuptortul muncilor, pre slujitoril tnselactunel l-atlars, strigand: Bine e~tI cuventat in biserica marirel tale D6mne.
~i aenm, a Ni!.sc~t6reI:

dat mucenicilor. Pamentul eel fara umezela aduee rodurt si , eel fara de apa izvoraste riurt ~i firea eea necuventatore a ajuns a striga en cantare: Bine-cuventatt, toa t e lucrurile Domnulut pre Domnu1. CUventulsala~lujndu-sein pantecele teu Prea-curata Stepana, trup s'a facut, indumnedeind firea mea, eel mal pre sus de dumnedeire, prin de seversita Iubirea sa de oment. Pre carele eu credinta laudan, du-l cantam: Bine-cuventati, tote luerurile Domnulut pre Domnul.
811. Htud1l.m~i~~s!i\uv~ntMn...
~i aoum, a Ni!.soM6reI:

Rumpe Feciora inscrisul pecatelor mele, ~i me mantueste de tot felul de vatamare ~i de asuprela viclenulut, ca s~ strig tie: Bine cuventata estt tu intre femet Prea-curata Stepana,
Cantarea 8, Irmos: Manile tntin4endu-~i Daniil ...

osit-a aEum serbarea vostra santilor eea de pre-

I
~

R-iiiiiiiiistiiiiiiieiiiiiiiiiianiiiiiii'iiiiiiiiiiiP_liiiiiiiin_a_diiiiieiiiiiiiiiiiiiv_es_e_h_' e_~_i _d_eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiian_i_Ieiiiiiiiiiln_t_i_n

d eiiiiiiniiiiidiiiiiiuiiii-~_liiiiDiiiiii;_ , ",-:a-~~ iiiiii

f ~:i1,

"in gropa le-a incuet ~i pu"terea toculut a stins, eu buna "fapta incingeudu-se. Tineril "eel Iubitort de buna credinta, "strigand: Bine-cuventatt t6te ,,1uerurileDomnululpreDom"nul. . Cantarea 9, Innes.
Christos petra eea netMt1t ...

gurileleilOrCeledeS::;S:m M;:~:SC~ mangaere SUfietuI:l·


men te-al aretat, Pentru acesta scapa-me de t6ta munea pururea Fectora. petra eea neta"eta de mana, eea din capul "unghiului; din tine muntele , ' "eel netaet Fecioara sa taet, "adunand firile eele osebite. "Pentru acesta veselindu-ne, "pre tine Nascetore de Dum"neqen te marim,
Exapostilaria glasulul ~i Stih6vna TrioduluI. ~i eea-lalta servire a OrtrineI dupre randueal~ ~i A polisul. Irmosul:

4
I

C hristos

~rirea Domnulul purtatorilor de cununl, itnpreuna eu eetele eelor fara de trupurt, ~i eu ale mueenieilor, si ale dreptilor lul, rugati-ve cu ferbint6la pentru not mucenici eel tret la numer, totul intru sine-ve saIasluind pre Mantuitortul, dupre vrednieie v'atl eunoseut lui Dumnedeu eetate inteme, eta, pre turnurt dumnedeestl Eutropie ~i Cleoniee, impreuna eu Vasilisc, ganditorilor de Dumnedeu. , eel ee en credinta . seversesc prea santa pomenirea voastra, ~i lauda luptele cele dumnedeestl santite, rugati pre Ziditortul maritilor mucenicl, ea sa se afle ertare pecatelor, -

,J,I"£i cum vedend aretat rna-

Cn

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 VILE.
Prea cuviosnl p1trintele nostru Gheraslm cel de la Jordan. La Domne strigat-am Stihirile Triodulul ~i ale i cuviosu uf, glas 8. Prcsemla ; 0 pre a marit1t minune ...
O~fi~

Pentru

Mil.rire:

singura sprijinela ~i nadejde ~i mantuire, tu sca-, I parea mea si zid, si dumnei_IL " 'L rl;_iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii ..
I'

Tu

~i aeum, a N1tscet~reI:

arinte de Dumnedeu , :c? inteleptite Gherasime .~intr'aripandu-tt gandul eatra Dumn edeu, prin credinta, al urit nestatornieia amestecarei celet lumesti, si erueea ta rldicand, al urmat vedetortulul a tote, supuind cuventarel trupul eel eu anevoe infrenat, eu nevointele postniciet, prin puterea dumnedeesculut Duh.
0,. 0

o~~,(",,<\

0.

e-

o~

II
I

JI...i.-

:. :1_

11-+-------------------------+-11~ IN PATRl1 .pILE ~ ~

Cu lumina bunatatilor, ~i cu strelucirile minunilor, aflandu-tc in pus tie ca up. sore cu multa lumina, ai calatorit o Gherasime! Si ell fiarele im, preuna petrecend, le-al poruncit atl sluji tie. O! cat este de , , minunat DomnuI, Dumnedeu carele pre a aretat supune ornenilor tlarele ca pre niste cuventatore.

sehimbat lumina.Pamentulsa clateste ~i catapetezma bisericer tale sarumpe. Si en cum nu me voiu rumpe la eele din launtru.intrista-me-voiulafata prea dulce Mantuitor1ul men vedendu-te pre tine mort fara dreptate.

La Ortrin~.
CANONUL santulut ~i 'I'rl-cantarea TrioduluI dupre randuela lor. OANO.. n, santulnl . u Faeerea lui Gheorghie Ca.ntarea 1, glas 4, lrmos:

liniste multa ~i Intru plangere ~i in lacrimt t6ta viata tl-ai petrecut ~i monahilor indemnator prin credinta te-a! facut eu neavere impodobindu-te si eu infrenarea • infrumsetandu-te, strein ~i nemernic pe pament aretandu-te. Pentru acesta al aflat desfatarea bun a tatilor de Dumneqen ferieite.
Mitrire, ~i aoum, a Nlis(letoreI:

Intru

anta-voiu tie D6mne Dumnedeul men, ca al seos pre "popor din robia Egiptului ,,~i al acoperit pre Faraon eu "carutele, ~i puterea lui.

pre tine te rugam cu totul fara prihana, pre folositorea nostra ~imij loeit6rea Intru neeazuri, nu trece cu vederea pre ro bit tel eel ce pier pana in sfirsit, ci grabeste si ne mantueste pre not de urgia ~i necazul ce ne sta de fata, ceea ce al incaput pre Dumnedeu, Nascetore de Dumneden Prea-curata, Cacl tu est! , , . none zid ~i ajutor nebiruit.

arm a tare asupra tuturor maestriilor eelui strein, vitejeste sa calcam mestesugirile lui. Duhulul luminandu-te la ochii eel intelegetort ai sufletului ten, prin buna ta te at pri vit ca tra lumina cea neapusa deUumnedeu purtatortule.
$'

A vend infrenarea
C u strelucirea

'Mil.rire:

._.
t
I

A cru~scM6rel:

.Sarcina cea pamenteasca acestor de aicea prin neavere lepadandu-o, ca un fara de trup al seversit calea sihastriet parinte Gherasime.
~1 acum,

Sorele s'a intunecat Fitule ~i luna in hatna neagra ~l-a

a Na.so~t6reI:

J?rea-curatana~tereatac:

1)--+

30

111NA

LlJI MARTIE

_+-,+

cu totul fara prihana, cu aripile postulut de la pament catra vietuirea cea ceresca ne-a inaltat pre not, in certurl suindu-ne.
Ca.ntarea 3, Irmos: Intaritu-s'a inima mea...

~rin infrenare omorind fta~ relepatimilor, prin nepatimire si prin curatie sa ne apropiem la Christos. Privind pururea catra dorirea DomnuluI cea nematerialnica, al detatmat materia cea vremelnica cuviose parinte. pre limba ta totdeuna pre Christos, parinte Gherasime, prin minunl Intareal adeverul cuvintelor tale.
~i aeum, a Ntl.scet6rel:

mit de la Christos aretarile cele curate ale dumnedeestilor tame. Pentru acesta purtatortule de Dumneden pre tine te cinstirn cu buna eredinta ~i strigam: Marire lui Christos celul ce te-a tntarit, Marire celut ce te-a tncununat. Marire celul ce lucreza prin tine tuturor tamaduirt,
Milrire, ~i aeum, a Nascet6reI:

A vend

Mll.rire:

M~Inile tale cele dumneqee~ti prea santa Feciora, cu care at tinut pre Ziditortul, eel ce s'a intrupat pentru bunatatea, intindendu-Ie rega-l pre dtnsul, ca sa ne mantutasca pre not din ispite ~i din patimt, ~i din primejdit, eel ce te laudam cu dragoste ~i itl strigam: Marirecelut ce s'a salasluit Intru tine'; marire celui ce a esit din tine; marire celut ce ne-a mantuit pre nol prin nasterea ta.
A Cruce-Nascet6rel:

Inputernicind intru postirtsi tntru ostenelt, neputinta fireI nostre Pectora, tntareste-o asupra patimilor. inima mea in"tru Domnul Dumnedeul me u, "pentru acesta eel slabt s'au "incins eu putere.
Oatismala, glas 1. Prosomia: Petra. fiind pecetlults ...

Intaritu-s'a

Irmosul:

: n:l

Scara i)unata!tilor celor dumnedeestt sevellind, te-al tnaltat spre inaltimea vede-

Pironindu-te pe cruce de eel fara de lege MAntuitorlule, ~i c6sta tmpungendu-tl-se :de sulita ostasulut, Prea-eurata sa tangula cu amar ~i de rnulta ~i infricosata ra bdarea ta, sa spalmenta, strigand: Marire dragostet tale eel catra oment, Marire bunatatet tale. Marire tie celut ce cu m6rtea ta ai

celet tntelegetore, ~ialpri-... .. acut pre_6~enl nemurito: f

1-

-.-~----------------------

1======

Cilntarea 4, Irmos :

~.

IN PATlw ~rLE

31

~~enirea aretaret tale celet ~ de pe pament Christose "Dumneqeule vestindu-o pro"fetnl mal 'nainte, en bucu"rie a strigat: Marire puteret "tale D6mne. Prin milostivirea ta cea I pentru oment Christ6se Dumnedeule, sernn al dat vremea infrenarel, prin care a curatesn ~i sante~tl sufletele ~i trupurile robilor tel, Mantuitorlule.
!
!,

"retat dina: Marire tie, ma"rire tie, Iisuse Filul lul Dum-

"neqtu.

Dintru dorirea cea rlvnit6re de eeste de jos, prin infrenare rapindu-ne, trage-ne catra tnaltimea Iubirel tale Iisuse indurate. lor, ste pre lui

Cu

multimea rugactunitaberile draeilor, vitejele-al ranit Gherasime, ~i Christos tl Iaudat Fill! al Dumnedeu,
Mal'ire:

I
I

Sever~ind seara faptelor celor bune intelepte, te-al invrednicit vedeniet celet mal de tama, Pentru acesta ~i dar at luat a vedea ~i cele viit6re mal 'nainte de vreme.

de Dumnedeu purtatortule, teal apropiat prin euget catra lumina neintinaclunet ~i a euratie),
~1 a acum, N1lscet6rel.

C eta patimilorrisipindu-o

sudorile luptelor tale eelor dumnedeestt, at adapat I pustia cea neroditore, ~i aduI cetore de roada 0 al aretat, earea adueea lUI Christos pre

Cu

MA-rire:

, omenl,

De intinactunea eea intelegetore spalandu-ne prin intrenare, arata-ne curatt, a prea mari pre Fitul lut Dumnedeu FecI6ra.
Cllntar&i 6, Irmos : Pre cum a! m~ntuit ...

~1 aenm, a N!seM6reI:

Iaudam,

Ca ceea ce e~tl data tntarire credinclosilor de la Chri .. stos, earele te-a prea- marit pre tine, FecI6ra Prea-curata, in vremea infrenareJ, incinge-ne pre not eu putere, eel ce te

~ iind not luminatt en stre~ lucirea infrenarel, invredniceste-ne a vedea dumnedeesca marire si strelucirea scu• laret tale MantnitorInle. un lucefer strelucind intru iutunerecul vietelGhe. rasime, at povetuit pre 6menl spre lumina petreceret ange-

.~

Ca

CAntarea 5, Inaes:

~_a_I _I_um_in_a_t_z_o_r_il_e_~... rl_·lo_r ....... i aI_a-_ _ e_e_lo_r_fa_r_~_d_e_t_ru_p_u~;._i

ela ce al resarit lumina ~i

·~.,------,----------------------------------------------------.~~ 1 32 LUNA LUI MARTIE

i
I

toeagul rugactunilor tale at sfarhnat capetele narelor eelor intelegetore, ~i de venarea acelora at mantuitpre omen), pururea prea-marite

Cu

Marira:

Oarele a omortt flareIe patimilor mal 'nainte de a vie~eI tnoetare. Intru a patra 4i Gherasim eel laud at, Din viata aeesta a zburat. cesta din eopllarie flind invlltat eu friea luI Dumnedeti, ~i ealugarindu-s~ s'a dus in pustilul eel mal din launtru al 'l'ebaidel, in dllele tmperatulnl Constantin Barbosul nepotul lul Iraolie, ~i a pus atate nevoin\11. psntru bun11.tll.~l, s'a facut lo()a~ lui de Dumnedsu, in cat ~i fIarele cele selbatece le stspanea, e11.se aflas11.un leu de-l servea, earele pe l§.ng11.alte servleil grele, ce-I fl1cea euvlosnlul, avea ~i servlolul acesta, adeea, n dueea ~i catarul ee-l eara apa de 1 p11.~tea,~i lar11.tl aducea la sehlt, lar11.odinior11.Iuandu-sa eatarul dupa niste nAguNorl eal11.torJ,it legara eu eamllele de se duse, dormind leul, ~i a~a monahul eel ce servea prea cuviosnlul, s11. ahnl m vll4end sera c11.vine leul singur la ehilie ~i eugeta cit leul a mancat pre eatar, de care luern a spus santulul ; lar santul poruuel sa fie leul in loeul catarnlul ijisa faca slujba lul. Care slujb1!. prlmind-o, in cata vreme a fost eatarul prius la negutitorl, el purta vasele eele de apa pre spatele sale iji alergand cat putea de tare s11.silea sa aduca ap11..Ci Iarli~l pre acea eale sa tntamplase a se tntorce negutitoril, ~i tntemplandu-se ~i leul la riu de unde cara apa, ~i ve4end ~i eunoscend pre eatar, ee urma dup11. oamtle, sit repedi fetra de veste raenind tare cat sa tngrostra negutitonl ~i fugira, lara el apueand pre oatar de capastru 11 trasa. Dec! tragendu-l pre oat§.r ~i eamilele sa tragea dupll. eatar, care era legate una de alta dupre obicelul lor, pan11.aduse eatarul ~i camilele la chilia santulut Gherasim. ~i Mt§.nd la u~11. coda en ca cum adeea ar fi adus venat santulul, larl!; santul zimbind a ride pu~m 4ise catr11.ueenleul sM, tndesert s'a ostndit de eatra nolleul. Fie dara liber de la slujbil. ~i merga ~i petraoa. dupre obicetul ssu. Atunoea leul tnchinandn-se cu capul, ea cum l-ar fi multemit santulul, se duse la pustie ~i tntr'o septlimanlt odata venea la santul ~i i~l pleea oapul faeend in chip de Inehtnaclune. Deel murind santul, a venit Iara~I el ~i merse ca sM dea obiefnuita binecuventare, ~i neg11.sind pre santnl pricepu de mortea lul de la monahul ucenioul santulut, carele tl duse la mormsntul lnl, Pentru acesta plansll. intaiii mugind tncettsor, dup1l.aeeea racnind tare, muri de-asupra mormentulul cuviosnlul. A~a prea-mareste Dumneden pre eel ee-l marfSO. ~i le gi1te~tea Ie slnji ~i fiarele, cAnd , pllzesc leona eea dUP. e ehtp ,1 dupre aseme.'.J. r nare neintinat1l. curet1l.,

slujitore,

Intru aeesti1 luna, in 4 qUe, pomenirea santuluI prea ouvlosulul parintelul nostru Gherasim, eel de la Iordan. Stih : LuI Gherasim r~splatirea U este flara

parinte,
~i aeum, a NaseetOreJ:

Cunoscend prin tine pre Stepfinul tuturor, Nascetore . de Dumnedeu, de inselacfunea idolilor ne-am mantuit, ~i eu dragoste te marim, eu adeverat Matca lUI Dumnedeu, , aI mantuit pre I"ona profetul din chit Ch ri"stose Dumnedeule, asa ~i pre "mine dintru adencul grese"lelor score-me ~i me mantu"e~te, unule Iubitorlule de 0-

P recum

Irmosul:

.menr,

(JONDAC, glas 4. Prosomia: Oel ee te-aI inin~at,.,

Aprinqendu-te de dorirea eelor de sus, asprimea pustiel Iordanulut mal mult de cat tote dulcetile lumel at socotit, unde plecandu-ti-se tie ttara pana la morte ell ascul(fare, ~i eu jale pe mermen\tu 1 teu s' a sfirsit, prea-marindu-te asa Dumnedeu. Pre earele roga-l pentru nol parinte

I
I

~!eraSime.

,i

......•

j~

IN PA'l'RU :pILE Intru acesta 4i, pomenirea san~i1or mucenlof Pavel ~i Iulianal suroret sale. Stih : Pavel eel ee zaee asemenea ~i IulianiaSunt fra~i, tMtl cu sabia.
ellan, din Ptolemaida,
I

e~tia erail pe timpurile imperatulu! Aufra~l dupre trup i tii de parin~I evlaviosf §i Pavel era atet. Adeca cetea la popor santele scripturl, eare le invetaae cu multa ostenela ~i Ie tntelesese bine. in cat de ~iera tener, prea lesne astupa gurile ereticilor, ea un invetator dumnedeese al randuele! cuventulul lul Dumnedeii celel pentru noi. Iara viind tmperatul Aurelian la Ptolemaida, el tmbarbata pre soru-sa Iuliani, ca sa stea en indrazneI~, tiind-cli. are sa se intemple mare ispitli.. Deel el intr'armandu-se cu semnul cinstitel cruel, flind-ea nu se indoi ca este tntarit, s'a dus la tmperatul ~i a marturisit eredinta lui Christos; iari!. desertaelunea idolescit 0 a mnstrat, Decl fu spanzurat ~i strujit. Pre carele ve4endu-1 soru-sa striga tmprotiva tiranulul, cit cu nedreptate muneeste pre fratele seu_ Decl fu prinsit ~i ea, ~i dandu-se la spaIlzuriit6re se struji, ~i amendo! fura bitgati tntr'un cazan eu sm61i!.elocotita. Remaind e1 intru eredinta lui Christos, au fost Intin~i pre un pat de fer infocat ~i pre de-asupra ii batea pe eI pre spin are. far Codrat ~i Acachie muneitorl orutand pre santi Ii s'ati tMt capetele. Decl remaind eJ nevlttitmaV, cu lanturl de fer legandu-l, Iara~I i-au pus la inchis6re, ~i prin aretarea angerulul flind dezlegatl, ~i de Juana tudestulandu-se mul~itmlau lui Christos. Dupa acesta lara~i inflltotindu-se la lmperatul ~i nevrend a jertft idolilor, 11 spanzurara Iarit~i ~i ii batu cumplit. Atuncea ~i ore-earele Stratonic unul din muncitori, earula 11era mila de santa Iuliani, §i sit abatuse catrit partea stanga earele a ~i ere4ut in Christos, in vremea eand santa n indemna sa nu 0 crute, ci sa faea voea imperatuluI, turburanduse tiranul la taet capul Iul, lara santi! au poruncit sa se inchidit la un 100. unde era. jivinl otravit6re. Deel flind pazitl nevatamatl cu darul luI Dumne4eu, pre santul Pavel a porunoit, sa-I lege la un stilp ~i fil.leile lul sa le batil. eu maclucl de plumb, ~1 eela-lalt trup sa-l bata eu toege de fer tnfoeate; lara pre scm-sa Iullani, a poruncit sa 0 duea la 0 casa de prostttutte ~i sa-~l bata joc de ea barba~l desfrenatI. Inail. tnf<lto~indu-se angerul Domnulul, cu Insusl praful plelorelor lul, a orbitochil acelor desfr~/- natl. Oi tnsa santa milostivindu-se a aruncat apa pre el ~i f-a fii.cutsi1.neto~l. Decl remflind santa nevatamata, a fost arnncata impreuna cu fratele siiu tntr'o gr6pa cu foe ~i porunolnd tlranul ea acolo sa fie Impro~ca~I eu petre, s'a are tat din ceriu un nor de foc, care aproplindu-se de impsratul ploiia preste el p16e de foe De earea temendu-se el, a seos pre san~l din

A.

gr6pit, dar iosa nu s'a tndreptat, ei a poruncit, ea cu faclil aprinse sa se ardit ochil lor, ~i tot trupuJ, ~i dupa aoesta sa Ii se tae capetele. Intru acesta 4i, santul Grigorie din Oipru, cu pace s'a sever~it. Stih: Ca eerbul din curse, din viata mantulndu-se, Grigorie unde este apa cea vie acum sa vede
suindu-se.

Intru aeest1l.4i, santH mueenicI Oodrat, Acachie ~i Stratonic, eel din muucitorI, de sable s'ati sever~it. 8tih: Trel caril ca apa sangele a multora l-ati versat, A lor sange Christ6se \ie ti-l varsa prin sabie cu adsverat. Intru acestit 4i, santul Grigorie episeopul Asnlui eelul din Anatol, carele a vietuit la anul una-rate 0 sutlt cincI-qeci, cu pace s'a sever~it. Stih: Din mormsntul tail Grigorie eurge, Fericite, spre lauda lui Dumnedeti apa pre a
dulce.

Cu ale lor sante rugaclunl, Damna milueste-ne ~i ne mantue~te pre not, Amin.

Jffi ela

Oltntarea 7, Irmos:

ce at grait cu MoIsi \~ in munte, ~i chipul Fe"clore! in rug l-al aretat.Bine "e~tl cuventat Dumnedeul pa"rintilor nostri.

infrenare suindu-ne in muntele vietei celel dumnedeeett, ~i al curatiel; pre Domnul datatorlul Iuminet, tntelegetor sa-l privim, raturile cele nestri ... cactose ale bunatatilor dan .. tuind, at cules florile minunilor de Dumnedeu purtatortule, daruind tuturor dar indestulat al acestora, vrednicia cea dupre chipul lut Dumnedeu, te-at

P rin

I ntru

P azind

Mi1.rire:

~4

'.,

'

tUNA LUI MARTIE

aretat infricosat ttarelor celor neimblindite, purtatorlule de Dumnedeu, neincetat can-

sante sangturile tale, Prea-cuteste prin nell, tate tore


rata Stt!pana, tnsust ne cura-

tand multemire lut Dumnedeu,


~i aenm, a Nil.so~t6reI:

inte incinge-ne ell tarie asupra vraj masilor celor gandiditort, pre nol eel ce te laudam ~i te cantam pre tine Nascetore de Dumnedeu. •
CA.nta.rea 8, Irmos: Pre tmpsratul Ohrlstos ...

P rin

post ~i prin nevo-

de tntinaciunl trupestt infrenare ~i prin osteintarindu-ne ell neincerugacnmile tale, Nascede Dumnedeu Pectora.
sa.
Irmosul: laudam bine sit cuventam.

iY'mperate al tuturor Stepane ~Doamne, Invredniceete-ne prin post ~i prin osteneh ca un bun a imperati ~i n01 asupra patimilor ~i dezmterdarilor eelor trupestf, Ca bine sa te cuventam intru totlvecit,

Pre imperatul Christos, "pre carele l-a marturisit ti"neril eel robitr, in cuptoriu "graind ell mare glas: T6te "luerurHe landau pre Dom"nul.
C4ntarea !ii, Irmos: Nasterea ta eea

fara ...

~ogatia darulut Duhulul Jl!1J) sant sa pune inaintea tuturor, eelor ce aduc lul ostenelele infrenaref. ~i petrecerea cea nematerialnica, in trup materialnic 0 at se ver~it cuviose, marind pre Domnul, carele te intaria pre tine. avendu-o
sime.

Pre imperatul Christos, intru inima ta din pruncie primindu-l, de Dumnedeu purtatortule, I6~a~ frumos te-al aretat al darurilor si al stre, lucirilor lUI celor dumnedeestf, marindu-l pururea.
Bine'cuvent~m pre TatAL.

V ia ta

In vapaea patimilor nefiInd ars nict cum parintf Gherasime, te-a udat din ceriuroua darurilor luI Christos ell totul, pre carele eu dragoste ne tncetat il cantal, ca pre un Dumnedeu al tuturor,
~i acum a Nl1l!loet6rel:
f

spre singure cele uestricacrose. te-al incrednicit de celt ce at dorit Ghera. cu cuviosilstand 'naintea lUI Christ os, pre acesta rega-l pentru eel ce seversesc dumnedeesca pome-

T 6ta dorirea

sufletulut

teu

Impreuna

Mitrire:

eel ces'a tntrupat din prea

nirea ta cuviose Gherasime,

IN ()I~uI !lILt

sus strelucind darul teu Stepana, lumineza pre eel ce neincetat te maresc pre tine Malca lul Dumnedeu,
Irmosul:

"De

Si aoum, a N1i.so6t6reI:

rite, luminandu-tl cugetul cu lumina santulut Dub, Intune-

enone

pururea prea-ma-

Nasterea ta fad! de se, "manta N ascetore de Dum"neq.eu Prea-curata, pre Chri"stos Dumnedeul nostru, ell "laude fara de tacere 0 marim,
~i cea-lalta servire a Ortrinel dupre rindulali1., ~i A polisul.

recul dracilor celor vicleni l-af imputinat, ~i at trecut spre lumina cea ne apusa, veseIindu-te intru Domnul, Pre carele acum r6g~-1 sa se darulasca sufletelor n6stre pace ~i mare mila. Conone vrednicule de minune.fa cutu-te-at biserica Treimel, ~i pe biserica cea prea santa, intru carea eu buna credinta s'a pus trupul teu, o al aretat riu de ne numerate minunt, prea fericite. Pentru acesta roga-te, sa se darutasca sufletelor nostre pace ~i mare mila. audire, Bncura-te lemn sant, de Dumneden sadit al ralu, Iut, Bucura-te perderea dracilor celor violent, Bucura-te sabie ell doue ascutiturl, Carea tal capul vrajmasulut cu streina nasterea ta, pre a san .. ta ell totnl Prea-curata , ~i Iara~I ne-al chtemat pre Dol, caril ne .am instreiuat.
A Oruoe-NAso~t6reI.

IN 5 I}ILE.
Pomenirea santulul mucenio Oonon. La D6mne strigat-am, Stihirile TrioduluI, ~iale sdntuluI, glas 1. Prcsomla : Pre a laudatilor mneenlcl ..

B ucura-te

M1i.rire, ~i aenm, a N1l.scet6reI.

curata, streina

ctorele tale cele prea frumose, marite, Roga-te lul Christos, sa se darutasca sufletelor noe pace ~i mare mila .

pre serpele eel ell multa maestrie,~i I-at supus sub pi-

rite, en multe scarbe ,~impresurandu ..te, ~i n\~en chinurt nesuferite Impreunandu-te, al biruit
_ I

'ucenice pururea ma-

Pre mleluselul sed mle ...


lusaua ~i Stepana eea PreaD curata, daca l-a vedut pe cruce,

ne

:ve_n~ n~:lf~U:~
chip

..

~~AttrI

MARTIE

.. .

..

..

.~

F~gend

grata: Val mie, unde a apus trumseta ta pea dulcele men fiIn? U nde este buna cu viinta; unde este darul feleI tale eel ce strelucia, prea
iu bite?
"

marite, te-araltuit din ra~ -"J~I cina maslinulul celul salbatee intru maslin domestic, ~i at adus roda lul Christos, pre eel ee te-a nascut pre tine.
M!lrire:

La Ortrin~
TrioduluI OANONU£ santului. Al o!lrula aerostihul la GreoI este aeesta,

~~Sf§",,:r

OANONOL santulul ~i 'I'ri-eantarea dupre rtndulala lor.

Dezlegftndu-se prea-maritulmucenicdeblestemulstricactunet stremosulut, a lepadat jugul, ~i s'a tacut pre sotie, sot curatiet,
~i aeum, a N!lsoet6reI:

sa

Du,"m~e4eu, .~ll~l\celuI ce a povetuit• v, pre


"popor pe mare, cu piciore "ne udate, ~i pre Faraon eu "t6ta ostea l-a innecat, Ace"lula unufa sa-I cantata, ca "s'a prea-marit, .

)l\~antuitorIulul

Conon bine biruitorlnl muesnle, eu tantar! se laude. Oantarea 1, glas 5, Irmos:

lUI Dumneden, pre Dumnedeu eel ee nu s'a despartit de sinurile Tatalut, ~i s'a Intrupat din tine, neincetat roga-l, sa mantutasca de tota primejdia pre eel ce 't-a zidit,
Ol1ntarea 3, Irmos : Ou puterea orueel tale ...

Prea-curata Malca

Bunul biruitortul mucecenic CODonacum sa se laude, ca unul ee a tacut vitejie asupra Inselactunet, ~i s'a ostasit pentru Christos Dumnedeul tuturor, ~i s'a incununat eu cununa nestricacrosa. Conon maritul mucenic, dorind de viata cea ascunsa, ~i de marirea eea nemuritore, le-a luat schimb in locul desfataret celet stricaclosa, Pre earele eu cantar] sa-l cinstim,

~~ les-at a sluji lul DumA nedeu, dorind de lumina, lara nedumnedeirea idolilor cea intunecosa 0 aI urtt, Conone marite, lui Christos sufietul ~i trupul eu osirdie, ~i tacendu-te ea un bine primit, tnsutt cu singur Stepanul at vorbit, prea fericite, Intelepte~te aI mantuit .popore nenumerate, de legile lor cele parintestl, in priveliste Infruntand pre eel numit ell numele perzarei, Conone rnaI

Jertfitu-tt-at

tmbracandu-te acum Conone

ca s'a prea-marit, hatna nestricactunet

eu

rite.

~.

~~

:::I
JO

· ~IU~-(Qjn~I""""""",,,,.,.............,,,,,...........,.,.,.,...........,..,,....,.~...,,,.,.....,...,,.,........,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,..........~~..,...,..,,.... ........
IN CINOI pILE Milrire: , -

II ~

I
Idea I

R oga-te

marite, ca sa se dezlegare patimilor celor

mortt Prea- curata, rtpeste-me de Ia dracit cet ce m~ clatesc, rogu-me, ~i me mantueste,


prin inima ta cea curata ~i fara prihana en adeverat sable a trecut, cand al vedut pe cruce pre Filul teu inaltandn~se Prea-curata, bine-cuventata Marie, scaparea pecatosilor, Nascetore de Dumnedeu, intarirea credinclosilor. -

91

I sufletestt ~i trupestt, celora


II

c~ serbeza cu credinta pomemrea tao

F ectora

A Cruce-N1tscM6reI:

Dumnedeu, ,

neincetat Pre acurata, celut ce a esit din copsele tale, ea sa scape dintru inselaclunea diavolulul, eel ce te eanta pre tine malca lUI
Irmosul:

R oga-te

~i aeum, a NilscM6rel:

Cu puterea crucel tale "Christ6se, intareste gandul "men, ca .. laud si sa rnasa ' "resc, restignirea ta eea man"tuitore.
Catismala, glas 1. Prosomia: Morm€mtul tell ...

Oa.ntarea 4, lrmos:

"am prea-marit nebiruita pu"terea tao

udit-am D6mne invierea ta eea din morment, ~i

de Dumnedeu, purtatortule de Dumnedeu, te-al aretat einstit vas al Duhului, ~i duhurile e.el~viclene Ie-at supus, ~i patimind dupre vrednicie te-al marit. Pentru acesta totl eu credinta serbam santa pomerea ta, Chi verniseste Prea-curata , , ticalosul men sufiet, si-l miI Iueste pre dinsul, eel ce s'a ' alunecat Intru adincul perzaI biI rel pe~tru multimea gresalek1or. ~l in cesul tnfricosatet
Milrire, ~i aeum, a Nascet6reI:

Din pruncie Iipindu-te

fericite in~elactunea poporelor, din radecina, si Dumnedeirea luI Iisus al are tat. dumnedeul eel de petra , de Ingrozirea ta tnfricosindu-se, a bine-vestit pre Ilsus a fi singur Dumnedeu. venit la tntelegere , prin buza cea de peatra, primind pre a adeverata premenirea cea mal" pre- sus de fire. ~,

Surpat-at

M inclunosul

C el ne tntelegetort au

tra Domnul, mucenice.

negraita este ceea II ce prin tine sa predica , ca ~ pre eel ratacitl il intorci ca- I_I

T afna

Madre:

I
i

'Tl Iq!=---- .

..

··pnn

.rf,_I_

f
II

IUJ~ ::Jj
38

LUNA LUI MARTIE


~i aeum, a Nltso~t6rel:
I
I

tine Nascetore de Dumnedeu nenuntita, ~i la limanul teu scapam credinclosil.

eu adeverat

te marim pre

Oantarea 5, Irmos:

a.neeand strigam ca tra tine Doamne: Mantue~"te-ne pre not, ca tu estl Dum"nedeul nostru, afara de tine , . "pre altul nu stim,

celor nesupusr, Conone prea fericite. Aretat ti s'a supus multimile dracilor fericite, cacl te at supus presinett lut Dumnedeu celul ce te-a facut de , sinett volnic, mucenice Conone marite.
Mltrire.

(Q_

I-

Facutu-te-a darul vas Iuminet celet curate ~i nestrieac16sa, pre tine, marirea ~i lauda mucenicilor,

si prin cuvent, ca sa alega dumnedeeste mila, ~isa urasca bogatia cea Iu bitore de argint prea tericite,
~i aeum, a Nilsoet6rel:

De tine sa povetutau multimile lnvetandn-se, prin fapta

Cu dumnedeesca cunostinta gralurilor eelor negraite te-at imbogatit, ~i at invetat nenumerate nemurt, prea cinstite. minunilor tale veqendu-l eel tara-de-lege, striga: Dumnedeul lui Conon a
1fltrire:

ra tnsufletita si porta ceresca,

Rug ne ars ~i munte, sea-

dupre vrednicie te marim pre tine, Marie, lauda bine-credinclosilor,


Irmosul:

Darul

.._ Incunjuratum'a ad in cuI, "gropa s'a tacnt mie chitul,


"iara en am strigat catra tine "lubitoulule de ornenl; ~i m'a "mantuit drepta ta D6mne. ca un anger vietuind pe pament, dintru acesta te-al invrednicit a fi impreuna vorbitor ell angerii, ~i pre parintele ten l-al adus catra cunostinta lUI Christos, ~i pre Christos un Dumnedeu al mart uri sit, patimind pan a

biruit tnselactunea.

~i aeum, a NlI.soM6rel.

dupa nastere te cantam pre tine de Dumnedeu Nascetore, ca tu pre Dumnedeu Cuventul, ell trup l-al nascut Iumet.
Oa.ntarea 6, Irmos:
Ineunjuratu-m'a
i ~

Feel6ra

Cn curatia

OONDAO, glas 3.

adtnoul.,

1b1 ~ improtivirea a fost perzare .. la sange mucenice =rlIBJ==~=~~~~--===~~iiiiiiiiOiOOO--.~--=P

II

ost-a darul prin rugactu~ nile tale, crestere ~i bogatie eelor ce au credut, tar

JI
r~

Conone, F='

n--

~ I

IN CJNCI :pILE

~,
89 ,

Roga-te neiucetat lUI Christos pentru not tott.


Intrn aeestll. Luna, in 5 dile, Pomenirea san. tulul Cuviosulul mueenie Conon, eel din Isavria. Stih: Dnmnedeti prin punere, ol1trit adev~· ratul Dumnedeil at venit, L1isAndu~l' parlnte Conone ~ll.rina ta pe pitmanto Intru a eineea 4i, Conon ~'a dat, Sufietul eel cugetator de rabdare en adev~rat.

direa biserioPI s'a rtsipit, lJi lemnele ~i fanii1e, aii ars, ~i dupa apusul s6relul numal cuteza nimenea a sa apropia de loeul aeela, Insa lao rll~l dupa putinit vreme a scapat locul aeela de aeea MntulaIa draeeselt, prin rugaclunile sfin· tulul Conon, ~i prin p08tirile~i rugaelumle erestinilor' celor de aeolo. Intru acest1i. 4i, pomenirea santulu! mucenic Conon gradinarul. Stih: Conon la Domnul eel ce semnele cuelor este purtand, Slt aprople semnele cuelor pre picI6raie 81118 avend. eesta era din Nazaretul Galileil pe timpul tmperatulu! Deole, Deel seulandu-se de a· colo, a venit la cetatea PamftleI numtta Man· dron, ~i se afla in locul ee se dice Carmena, bine lucrandu·~l gradlna sa, din' care i~I agonisea hrana, msa era cu obloelurile prostatic, ~i fara de reutate, in cat viind eel ce tl c1l.utaii pre el sU prinda ~i afarli. pre camp tnchmandu-i se, din suflet Ii s'a tnehinat ~i e1. ~t spuind aeela prieina pentru earea a venit, adecli.ii ca guvernatorul Puplie tl ehlamit pre el, a r~· spuns: Cit ee trebuinta are acela de mine, mal ales erestin ftind eii? Ohleme pre eel ds un euget cu el, ~i pre pllrta~U eredinteI sale. Deel ftind legat ~i adns la guvernator ~i tndemnat fltnd ea sa jerfesea idolilor; susplnand din ad~ne a batjocorit pre tiranul ~i tneredintandu-l cit el remane tntru martnrisirea lul Ghristos, ~i elt orl-ce munel i s'ar face tntarmduse ell. nu se va cHl.ti din aeeea, i s'a batut cue de fer prin pielore ~i a fost silit ca slt alerge innalntsa (·itruteI guvematorulul ; de()Ilesinand el si ea4end pre genunchl, facend rugaelune, ~I·a dat duhul la Dumnedea. Intru acestit 4i, pomenirea prea ouvlosnlul pitrintelul nostru Marco monahul, fitclitorlul de minuni. Stih: Tac! Marco dupre legea mortilor, Insa de ~i mort nu te VOlU da pre tine tl!.· cerel.

I
~

cesta a fost pe timpul sAntHor ApostolI, din satul ce sa chlema Bidani, feclor flind lui Nestor ~i Nadel, carl! tnsurandu-l, el pofti mal vertos a petrece eu femeea sa in feclorie. ~i sa 4iee eli. Arhistra· tigul Mihan l-a invelat credinta in Ohristos, ~i cum cit la botezat in nnmele Treimel eelel de viala ineepstore, ~i I-a tmparta~it eu santele talne, ~i putere 'loa dat, ea sa p6ta face prea-marite minunl. Drept aeeea a pleeat ~i pre femeea sa Anna, (cll.c1asa slL numia), sa fie la un gaud cu dlnsul, ~i sa petreca amendol cu curatenie. BotezAndu-~l ~i pll.rintiI sel intltI, ~i tntoroendn-t la eredinta lul Ohrlstos ; tnca ~i pre tatal seii Nestor l-a pleeat ca s1l.mllrturi· sesell. pentru Christos, ~i a fc1cut ~i pre eel co slujiaii idolilor. de aii cunoseut pre adeveratul Dnmnedeul tuturor, cand vreaii sa faea jertf!l unul demon tntuneeat ~i neenrat ee era intra o pe~tera. Dec! marturisind~i demonul singur ca nu este el Dumnedeti, facu ~i pro ne supusele pop6re, a striga cit unul este Dumnedeti, eel al Iul Conon. Care aceste glasurl la isavrenl ~i pan1l. astadl slt striga eu glas mare la diua santulul. Sit qiee inca cit atata dar ~i putere a luat de. la Dumnedeti asupra draeilor,: in cat pre unii din dracl il fi!.eea plugarl, ~i pre altil pandarl de pitziaii sem~nil.turile ~i ro· dele. lara pre altii 'l·aii tnehis in chlnpurl de lut, ~i 'l·aii pscetluit, tngropandu.I adinc sub temelia easel sale. Iarlt pricina marturisire! sale a fost aeesta : Cli. mergend intru aeel Iee guvernatorul Magnus eu porunol Imperiite~tl, ~i prin4end pre santu], Iii aducendu-l inaintea lui, ~i marturlsind santul pre Ohristos Dumne4eii adeverat, l-a blltut forte eump1it. Deel strangancfu'sa poporul ca sit sc6~it pre santul, ~i sa ucidit pre:'guvernatorul Magnus, el prin4end de vsste a fugit. Iarl1 poporul ltberand pre santul, sl §tergendu-I ranele de ssnge, l-a dus la easa lul, unde traind dupa aceea dol anI, s'a mutat clttra Domnul. ~i l'pun eli.duplt sfir~itul seii vrand cre~tiniI sa prefaeit casa, ca slt 0 faclt Bisericit, s'a afiat ehlupurile ace· lea intru care inchisese duhurile eele vielene. Dintru care dastupa.ndu-se unul, pl!.randu-li·se lUcr1l.tOrilor.ca va fi aul' intr'insul pentru grill· me, e~ira draeii ca focul. ~i adicii. cel ce lu· orau la bisaricit totl cAzuriL1a p1l,mant,larl!. zi·

A casta fUnd forte Iubitor de ostaneI~, s'a dat pre sine la tnv~~atura dumnedeestilor Scrip· tnrl ~i tot odatli. a ajuns la de sever~irea sthastrial ~i a bunata~e'i. ~i semn spre dovedirea a· mandurora aeestora sunt, at at cuvlntele ee s'a seris de eI, care sunt pline de t6tit inve~ii.tura Ili de folos, cat Iii darul facerilor de minunl, ee i s'a dat lui de la Mantuitorlul Chrlstos. Din care minunI de nevoe este Sa povestim aieea una: Oare-cand santu} lini~tindu·se in o· grada sa Ili lull. aminte de sine, a venit la din suI 0 hien!!.seIbateclt, adueendu·i luI pre }luluI eI orb ~i eu chip de smerenie arli.ta cll.r6gll. pre santul sli. se milostivesea spre }lulul al ~i sa·l vindeee oehit Iarll. santul sculp!lnd pre ochil luI ~i facend rugaclune l·a dat vederea. j
~

-~

,"~

40

LUll!. LtJIMARTjE

'~

Si dup1t eate-va 4ile l·a adus hiena 0 mare pele de berbeee, ca rssplatdre ~i muJ~amjtlt pentru vindecarea pululul sM.. lara santul n'a prlmlt-o, pan it eand I-a aretat hiena cu orecare semn, ca in viitorime nu va mal vat1tma oile ssraetlor. Din earea tntelsgem, ca daca santul era atata de milostiv spre flareIe eele neeuvent~tore, ore cat de milostiv era spre ornenil en earll cbiar firea n legit. ~i cere ca sa se milostivesea fle-earele spre eel de un neam ~i de 0 semintie cu el, ~i abita era de curat barbatul cu viata, in cat preotul monastlrel, prin jUJ ltment 4ioea; Cit niel odatit el, n'a dat monahulul Marco dumnedeestile talne. Ci eand sa apI'6pia. el, angerul Domnnlnl u imparta~a, a citrula numal mana de prin cot 0 vedea tHnd lingurita, priu carea cuviosul sa Imp1tI't1t~ade san~itele talne, Cand se lepadase euviosul eu totul, de tote grijile ~i turburarile lumestl, era de patru-deel de anI ~ipetreesnd in sihastrie ~ese-4eol de ani, s'a mutat eatrit Domnul. Era mic de stat, spanateo ]a barbs, plin de Duhul s§.nt ~i avendu-~I capul tnlauntru luminat ou darul Duhulul santo lntru acesta qi, santa mueenita Iraida ~i pomenirea santulul mueenio Evloghie eel din Palestina. Stih: Bine-cuvinteze t6tll. faptnra pre Evloghie, Taindu-i-se capul Iraidel pentru tine facetorlul el. Intru aeesta 4i, santul mucenio Evlampie. Stih: Lui Evlampie grumazul de sable i s'a tMt, ~i ru~inez1l. reua eredin~a cea de~artll a eelul tntunecat. Intru acestlt qi, santul mueenie Arhelaos ~i eel tmpreuna cu dinsul, 0 suta cincI-qeol ~i dol de mueeuicl, prin sable s'ail sever~it. Stih: Arhelae intaiii grumazul la sable dand, T1terea ta dumnedeesoule popor al Domnulul este tncepend. Intru acesta qi, santnl mucenic Ion bulgarlul, carole a marturisit in Oonstantinopol, la anul una mie ~epte sute opt-qovI ~i patru, prin sabie s'a sever~it. Stih: 0 lone fericite semnul crucel cliol tl
tnchipuestl arstat,

"tuit; bine e~tl cuventat Dum- I. l' '1 . "neq.eo parinti or nostri, . uceniceste luptandu-te le.stri B' patimitoru e, strigat: Ine e~tl cuventat Dumnedeul parinti'f lor nostri, • B iruind pre vraj masul, te"( al aretat purtator de chinurt strigand: Bine este ell ventat Dumnedeul parintilor nostri, e pament biruitor lara . in certurt incoronat al lul Christos te-ar aretat muceni ce nee biruite,

Marire:

nedeu mantuirea celor rata, cit', strigt: Bine este cuventat Dumnedeul parintilor nostri,
~i acum, a Naseet6rel:

Aducend san~italUI Dum-

(;el ce te-al nascut din Feclora, pre carea Nascetorea e~tl cuventat Dumnedeul rintilor nostri,

de Dumneden ,

0 al

facut: Bine

pa-

Cantarea 8, Irmos: Pre eel ce s'a naseut ...

OiteI noenle sunt 4ice, al DomuuluI cu adsverat. Ou ale lor s§.nte rugaclunj, D6mne milueste-ne ~i ne mantueste pre nol, Amin. Cantarea 7, Irmos:

edend prestepanitorul intunereculul Iumet pagubit de tnselactunea cea dracesca, prin rugaclunile santulut: PreotI Iaudatt, popore prea inna1ta\l pre Christos in vee].

il"tatorl
~~

I.~ pre tinerit eel cuvenfoe,


-

... ela ce in cuptortul eel en J@.


de cantare i-al man-

rele, muncindu-se detio.e, prin


duhurile cele perdetoare,

C etele
..
.

celor facetorl de de

I I
,

- ___-~I_.~"_

:i~·~~~D~U~mne--q-eU-V-IA-n-c-u-V-l'l'-n-ta-t-e-,-st-rrN-l._c-r~-C-I-PI:_L-E-.-_-_:::=::::::::=::4:t~'!=f
'J

ga: Preotl laudatl.popore pre a inaltatl pre Christos in veer, ce al mantuit prin porunca ta cea lucratore nevatamat, pre pruncul din falcile ttarel celet selbatece, ca in brate de Malea, netncetat strigl: Preott laudatt, popore prea iniUtati pre Christos in vee]. Strelucitu-te-al bogat patimitortule, ell lumina cea Intreit strelncitore, cacl cantand firea cea in tret ipostasurt.strigal: Preen Iaudati-o, popore prea inaltatl-o intru totl vecil,
~i aeum, a NlI.scet6rel.

Ca eel .

Q§.ntll.rea 9, Irmos : Pre tine Marca lUI Dumn~ei1 ...

u totul facendu-te dar dorulut celul nematerialnic, al dorit a bea paharul lUI Christos, fericite : Pentru a.. cesta totl pre tine te fericim,

Bine eUT~ntlJ.m pre 'fatILt...

··u placere dumnedeesca urmand leget celet dumnedee~tl, lara nu momelelor, en tot sufletul te-at aretat bend paharul lUI Christos, fericite Conone, Frumsete mucenicilor te-at are tat marite, infrumsetandute ell prea cinstite ranele lUI Christos. Pentru acesta tott pre tine te cinstim,
MlI.rire !

C.

cat Heruvirnit mal innalta te-al aretat, prea marita Nascetore de Dumnedeu Marie. Cd in pantecele ten s'a salasluit Dumnedeu, pre earele not omenit impreuna ell eel fara de trup il prea-marim tntru totl vecil,
Irmosul : 8l1. Htudll.m bine sll. cuventam.;

De

Intru odihna cea ceresca


aflandu-te acum marite Conone, scapa-me de Impresurarile cele cumplite ale vietel, patimitorfule al Domnulur,
~i aeum, a NlI.soet6reI:

Pre "Tatal

eel ce s'a nascut din

Nascetore de Dumnedeu, Malca lui Christos Dumnedeu, Bucura-te munte B' l ci . sfint, ucura-te capu cinsntel fecforit, Bucura-te Stepana, tine Malca lut Dum"ne4eu, eea mal-pre-sus de "minte ~i de cuvent, carea al "nasent negrait sub ant pre "eel fara de ant, Credincto,,~il eu un gand te marim,
ii~~i

Bueura-te

mal 'nainte de vect, "Fiiul ~i Dumnedeu ~i in a-

Pre

Irmosul:

I\ .jI..!.

"nil eel mal de pre urma, din "FecI6ra Maica s'a intrupat: .,.,preotl laudati-l, pOP6r.c pr. ea "inliltati-l intru totI vecir,

J
-

Tii/iiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

~I
i

t,l~ =-_~..JL
42

LUNA LUI MARTJE


!

,.,..."..... T!!

Exapostilaria glasulul, ~i Stih6vna TrioduluI, ~i osa-lalta servire a Ortrinel dupre rindulaHl.. ~i Apollsul,

reu, bi

v'a omorit pre vol cu saia, nevren d ea sa ve plecatt poruncilor IUl celor cumplite, ~i acum vol patru-dect ~i dol prea-maritilor.cu bucurie mo .. ~tenitl imperatiile cele de sus.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 6 DILE.
.b

Pomenirea sa.ntilor celor patru-4eoi ~i dol de muoeniel din Amoreia, Teodor, Constantin, Calist Teofil, Vasoii1, ~i eel impreunl1 cu din~il. La D6mne strigat-am, Stihirile Triodulul ~i,ale mucenieilor, glas 4. Prosomla : (lela ee de sus e~tI ohlemat ...

~::a®

"ucenict bunt birui~~ " tort, in vremile eele ',I~cl '" mal de pre urma a~Th~ retandu-ve, ca niste stele ~\ ne apuse, intru cinstita intarirea bisericet , eu strelucirea patimirilor, all luminat tota Iumea cea de sub sore, ~i atl rtsipit intunerecul tnselactunet prea laudatilor, ~i acum v'att mutat catra strelucirea cea vecmica. Drept acesta, castigfmdu-ve bunl folositort at nostri, eu credinta seversim sfintita ~i purtatore de lumina mueenia vostra,
~@

Constantin tmpreuna eu V asoiu, ~i ell Calist, pre Teofil ~i pre Teodor, ~i pre cea-lalta dumnedeesca ceta a , purtatorilor de chinurt , cu mare glas tott sa-l laudam, Cael ell bucuriejunghiindu-se, au ales a sa omori pentru viata tuturor. ~i acum sa odihnesc in cetatea Dumnedeulut celut viu, ~i ne cer ca sa aflam not ertare de pecate, ~i desever~ita scapare in diua jude-

Cu

cater,

_IL

aducere stlnica mucenictat lUI Christos, toV v'atl pus legatt in temnita, in vreme indelungata fiind ell adeverat) dumnedeestt strejuitort al credintet, Drept aceea nebunindu-se ftara cea ell nume

Cu

serbeza biserica in talna , Imbracandu-se ell podoba none, ea eu 0 porfira ~i ell vison, ell sangturile purtatorilor de chin uri celor de acum.Ca pre acestia tntru buna credinta crescendu-I, jertfa fara prihana primita ~i bine placuta lui Christos 8'a11 ad us. Pentru acesta cela ce 't-al aretat pre dinsi) biruitort asupra eelor fara-de-lege, si 'l-al incununat ~i 't-a prea-marit, trimite-ne f?i none prin rugacrunile lor mare mila.

A sta-d!

Ml1rire, glas 2, a luI Metodie.

~ liiiiiiiiiiiiiii

T 6ta

~i aenm, a mso~t6rel:

nadejdea

mea spre

_iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-~1~

·~------------------'

1=
tine

IN ~EASE pILE

puiu malca lul Dum- , singura a lui Dumneden matnedeu, pazesie-me sub acocs, ca al nt scut eu trup pre perementul teu, unul din Treime, pre Christos datatortul de viata, spre manA Cruce-Nasclit6rel: Prosomia: Ca.nd de pe lemn .. tuirea sufletelor nostre,
0

tuturor rabdand multe ocart, si pe cruee innaltat, suspinat dicend: Prea laudate D6mne Fitule ~i Dum ... nedeul men, cum suferl necinste cu trupul, vrend sa cinstestl zidirea ta Stepane. Marire multel milostiviret ~i pogorireI tale III bitortule de 6-

Facetortul

Veq.end Prea-curata pre

A Cruce-Naso6t6rel:

te-a vedut Prea-cu• rata pre tine spanzurat pe cruce, plangend cu jale, striga ea 0 matca: Fitul men ~i Dumnedeul men, prea duleele men filu, eum sufert patima de, 0cara,
I

Daca

MMMMMMMMMMMMMMMM
La Ortrin~.
CANONUL mucenioilor.
Al carula aerostlh la grecl este acesta :

menl,

La Stlb.Ovna, Samoglasnica 4ilel de 2 orl ~i martirica. Mllrire, a sa.ntilor, glas 6, a lul Sicheot.

Laud nevolntele bunilor biruitorI mueenicl.

Iubitorilor de mucenict, duhovniceste sever~ind santita pomenirea cetet celel de Dumnedeu incoronata a mucenicilor, celor aretatf de

Venitl

'sa strigam catra dinsil: Zdro-

curand, a junghfe ril celet fara prihana ce s'a jertfit eu osirdie pentru Christos, impreuuata ostasirea cea alesa, a eelor patru-dect si dot, en santenie

~ rail, ell urmele prin a"dene, pre gonaciul Faraon "veqendu-l ineeat, a strigat: "LUI Dumnedeu cantare de "biruinta sa-l cantam, biserieel lui Christos, aretandu-ve rnaritilor, ca niste stele lumin6se

Faoerea lul .Ioslf.

Citntarea 1, glas 6, Irmos:

a pe uscat umbland Is-

!ntru

Inaltimea

bitl semetia vrajmasilor celor fara de Dumneden, ~i mantuitl pre poporul eel ortodox, de tota incunjurarea, prin rugaciunile vostre,
~i aeum, Prosomia: A treia

luminatt sufletele credinclosilor, gonind intunerecul inse-

lacmner,

a NasolitOrel:
4i
aI inviat Ohrist6se ...

l.:ednicit

D ~marl darurl

Prea -curata Fec16ra,

te-al in-

vitejia min tel impleticindu-ve eu vrajmasul mu-I eenieilor, pre aeesta l-att sur-

Cu

pat, Iiiomorindu- vI!impre~n!~

.~----.--------------~------------------------~,. I 1
44 LUNA LUI MARTIE _

atl aflat viata fara de sftrsit, prea tericitilor. strelucitt, eu frumsetea muceniet eel eu raze Iuminose f?i tad, v'atl adus lUI Christos celut junghiat ell trupul, ~i eu cetele cele mucenicesn impreuna v'att numerat

mucenice vrednicule de minune. Iuptelor tuturor te-a aretat pre tine prieten ere .. dinctos al lUI Dumnedeu, ea pre unul ce despartl-at cuge-

Fiind

Vremea

Mltrire:

mucenicilor,

dol, surpand multime nenumerata a nelegtuitilor, v'att invrednieit multor bunatatt in cerlurl,
~i acum, a Nltso~t6rel:

Jaudatilor mucenicl aI Domnulut eel patru-deci ~i

P rea

Mltrire:

al trupulut, prea alesule Teofile. santilor eelor patru- decl ~i dol patimind, adeverat te predica pre tine a-. deverata Maica lut Dutnnedeu celul dintru inaltime, earea iI intartat pre eI ell mijlocirile tale. este sant precum tu " Domne Dumnedeul men, ca"reie at inaltat cornul credin"elo~ilor tel bunule, ~i ne-at "intarit pre not pe petra mar"turisirel tale.
Catismala, glas 4.

tul de stricactosul prietesug


~1 aoum, a Nil.soM6rei:

A dunarea

tnfrumseteze

Pre a santa FecI6ra, dumnedeesca iufrumsetarea pati, , mitorilor, carea aI nascut pre Christos eel frumos en frumsetile: pre acesta raga.. ca sa I

Nu

Irmosul:

sufletul men,

tand de fata in mijlocul privelistet, ell glas mare vitejeste at predicat pre NIantuitorml, Cuventul eel Intrupat pentru not, mare vitezule Teodore, credinta patimind, intelepteste te-at Iepadat de trup, ~i taeret sabiet pre si-

Oa.ntarea 3, Irmos: Nu este sa.nt ..

I ntru

ne-tt plecandu-te, te ..at jun-

t:~iat

ca un IDlel,Constantine

fiind ell vitejie catra eel fara de lege, tmpreunatt fiind tntru 0 cera ell cuventare, tota arma lul Christos Dumnedeu art ridicat catra eel fara de Dumnedeu, Si , , credinta, ea 0 sabie in manl luand ~i pavaza nadejde pc umere puindu-o, ~i ell platosa dragostet aretat fiind inbraI

Ingraditt

Prosomta : Cel ee te-al tnitlta.t ...

catt, pre vrajmasul aV bir~

IN ~EASE
~

V. LE

4~

lIl1.rire, alta Catismal!, glas 8, Prosomia : Pre intelepcfunea..

tine te am nadejde en nevrednicul robul teu. mlelnselul si pastorlul ~iMantuitoriuI, Mteluseua veq.endu-l pe cruce fara dreptate spanzurat, plangend, striga cu amar: Lumea se bucura prin tine primind mantuire, tar pantecele men arde vedend restignirea ta, earea rabdt pentru milostivirea milet ~i izvorul eel nedesertat; milostiveste-te ~i darueste ertare de gresale, celor ce Iauda ell credinta dumnedeestile tale , " patimt,
Ca.ntarea 4, Irmos:

Iegan de vrajmasul, ~iinchidendu-ve in temnita intru multi ani, atl remas nevatamatt, fiind pazitI eu credinta, ~i prin sabie dezlegandu-ve din trup, aretat v'atI Iegat eu dumnedeescul dor santilor, Pentru acesta ca niste luminatort atl strelucit in lume, luminand pre totl ell darul Duhulut, purtatorilor de chinurt tericitilor. Rugatt pre Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa daruesca, eelor ce serbeza ell dragoste santa pomenirea v6-

Ducendu-ve

p re

A Cruoe·Naso~t6reI:

stra,

Intelepctunea ~i Cuventul, in pantece zemislindu-l negrait MEdea lUI Dumnedeu, lumet at nascut, pre eela ce tine lumea. Si in brate at avut pre cela ce cuprinde tote, pre datatorlul de hrana al tuturor ~i facetorrul tapturel, Pentru aceasta te rog pre tine prea santa Fecrora ~i ell credinta te maresc, ca sa fiu ertat de gresale, cand voiu vrea sa stan in ora judecatet, inaintea fetet Ziditortulul men. Al teu ajutor atuncea sa-mr daruesti, Stepa,n~Feeioara Curata, Cit pre

Pre

~i aeum, a. NlI.soet6reY:

~ hristos este puterea rnea ~Dumnedeu , si Domnul, , .cinstita biserica en dumne"qeesca cuviinta, cfinta stri"gaud: Din cuget eurat lntru "Domnnl serband. puterea dumnedeesculul Dub, tota neputinctosa puterea vrajmasulul 0 atI sur .. pat, omorindu-ve mucenicilor, ~i a1i mostenit viata cea veerniea. .
I

Cu

cugetarile cele dumnedeesn prea bine Calist intarindu-st sufletul vitejeste, a mers bucurandu-se spre taerea sabiet, ca sa mostenesca cele cerestt,

P rin

T emelurile cele intele~r~

~1

. min tel tale, ~i barbateste go. nind pre vrajmasii tei,I-al impedecat prea fericite Vassoin.
M!i.rire:

I tore ale chinurilor, frumos leI al pus pre petra cunostintet


V ersandu

. tUliA

WI MARTlil

. •.

......

mucenict al Domnulut, pre a dulce mancare v'atI facut Stepanulut tuturor, invrednicindu-ve destataret celel nestri-

cactosa,

- ve sangturile, impreunaluminatv'atldatd~hurile celul ce pentru not, prIn bogatia bunatatet sangele s~u I-a versat pe cruce, prea laudatilor, umnedeestit mucenicl stiindu-te fec~6ra C~rata pr.e tine Matca, ~l laudand marlrea eea dintru tine, a mostenit intru inaltime darurile cele nemuritore,
C!tntarea 5 Irmos:
j

~i aeum, a N!i.soet6rei:

eel patru-dect ~i dol, aducett lui Du~ne4e~ rugacfunt pentru no], ca sa ne mantuim de tota munea, si de nenumerate '"suparart cele , . ~ ce ne vm asu pra. Prea-curata, indrepteza-mt miscarile mintet mete, catra Dumnedeu eel ~e este calea vietel, ~i a netez~t cararile purtatorilor de chi- . nurt, cele ce due catra cele cerestl,
Ca.ntarea 6, Irmos:

Mucenicil

M1I.rire:

R ogu-me

~i aoum, a Nllsoet6rel:

-_Cudurnneqeesca strelucirea ta bunule, sufletele celor ce maneca la tine eu drago"ste me rog lumineza-le, ca sa " te vada Cuvinte a II"D um, UI "nedeu, pre tine adeveratul ~Du'rnne4eu, pre cela ce cheml "din negura gresalelor, tatnuitore v'att aretat luminand sufletele eredinclo,Uor, cu lumina ortodoxiel, ~i risipind intu~er~cul ne cunostintet, purtatorilor de chinurl at Domnului, pre a fericitilor,

Marea. vie~el ve4endu·o".

Faclit

u vetrela er~ce! i~!r'aripandu-se patimitorn , ne udat au Inotat marea fara-deleget, ~i au ajuns la limanurile cele linistite, facendu-se carmuiton crcdinctosilor, mucenicil Domnulu~, pre Constantin, f?i pre marltul Teodor, pre Calist, ~i pre Vasaoiu , si cu acestia pre ma, ~ rele Teofil, ~i pre eel impreuna patimitort at lor ell buna credinta sa-I laudam,

P re

~~nditorl8Clt pil.nd nevetamatl,

De

cascarile Ieilor eelor

ca

Mama:

niste florl dul~1 mlro.i\t


.... l1li

J:

IN ~EASE pILE

sit ore, tainuit inflorind in gradina patimitorilor, tota biserica atI umplut de mirezma intelegetore, gonind intunerecul in~elaclunel. .
~i aeum, a NlI.seet6rel:

de Dumnedeu Fectora cu adeverat, atara de legile firer te-a naseut mal-pre-sus de fire pre tine Christose, carele at Incununat pre mucenicit eel ce cu credinta au patimit dupre lege.
Irmosul:

Nascetoarea

cu tott santii eel din vee, vitejt at lUI Christos eel patru-decl ~i dol, cusantele vostre rugacrunt, pre eel ce ve lauda pre vot Iuminati, gonind Intunerecul pecatelor, ~i fit luminel facendu-t, ca cel ee sintett turn urt ~i pazitort al stepaniet crestineen. preuna
Intru aeestll. luna, in 6 4i1e; pomenirea santHor marilor mueenlef, :patru-4eel ~i dol. Teodor, Oonstantin, Calist, Teoftl, V assoiu, ~i en so~iile lor. OariI in Amoreia au patimit,

Stih: Oetll. aleatuita, numer de ~ese p6rtll., Impreuna eu eea in~eptitll. ftind tll.latll.. In a ~esa 4i sant t~late, Patrudeol ~i dons de capete,
eestla erau eel mal intltI aI eetatel Amoreil, oarii daea luara Agarenil eetatea, au fost lua~i rob! ~i el, general'i ~i oapitanl marl ftind, ~i de neam mare intre Greet, care niel pentru dragostea vieteI, niol slablelunea, niel pentru patimtrea eaa rea care de mul~I ani in robie au suferit, nu ~'au sehimbat credinta lul Christos, ei ou socotela bilrbatesell., ~i ou vitejia sufletulul luptandu-se, ne intinitndu·~I sufletul de ehinuirea ~i de topirea trnpuluI, ei to~I viteja~te stand ~i ne vrand a sa Iepada de oredin~a in Ohristos, bucurandu-se li s'au tltiat eapetele. lntru aoast1\.4i, pomenirea prea Ouviosulul parlntelul nostru Areadie. Stih Plindu-tl mijloeul eel gandit eu bunata~ile tneins, Areadie, bine inoins alergI ell.trll.eelede sus. Intru aoast!!. 4i, pomenirea prea cuviosuluI Isihie fl1eetorlul de mtnunr. Stih: Isihie pre 8intl~l_1a via~lI.lini~titll. danTe lipse~U din viatll. sfir~itul ajungendu·te. Intru acesM. 4i, prea cuvlosul Maxim, ueis eu petri s'a sevar~it. Stih: Ou t6tll. mintea Maxim catrll. eununI privind, Catra tmprosearea jietnlor s'a aretat petra. ftind. . Intru acesta 4i, santul Evfrosin, eu apa fierbinte coleotita adapat s'a sever~it. . Stih: Ou pll.har adtne Mnd bi1uturll. flartll.,
0

"ina1tandu-se de viforul ispi"telor, la limanul teu eel lin "aiergand, strig catra tine: "Scote din stricactune viata "mea mult milosti vee
Oo.NDAO, las 2. g Prosomia: Oele de sus eliutitnd...

Marea vietet vfSq.endu-o

eel de curand aretatr, carit pentru Christos cu osirdie au patimit,eu cununl de laude dupre vrednicie toti sa-I tncununam, ca pre eel ce sa roga pentru noI lui Christos, ~i ca pre niste turnurl, ~i pazitort at stepaniet crestinesn,
IOOS.

p re

ostasit credintet

du-te,

......

lul Christos cea ne asemenata, ~i Janda cea negraita, carea cetele angeresn dorese sa 0 vada, eu in .. ~raznela vol veqendu· 0, im-

Frumseta

ta:,ncemcnl Ev!res!.

afial.ni ..

000

d:_:

~~~~~~~~-----L-UN-A--LU~l-M~A~R-T-lE--------·-----------~ I~tru acest1t 4i, Afiarea einstitel cruel cand s'a afiat de fericita Elena. Stih:Ned1tnoueElenadarulacestaa-lvedea, Lemnul, earele ne-a pricinuit nons din strl-

eaclune mantuirea. d6M,

Intru acest1t 4i, sflarea cinstitelor pirone. . Stih: Cuele sa arat1t imperlttesculul cap po-

tru atl uscat rlurile desertaclune! si fiind aruncatt intru "I .... °1 'atl 1° it repejiuni e rrun Of, V at; Ipl catra apa vietel, izvor!n~u-,!le none izvorele nemurlrel, Inteleptilor, t car e prea noue at avut intru tine pre Cu ve,zntul scris, carele a scris in cartea celor vir, pre ai sel dumnedeesn p~ti~itOll, ce~ce ell oserdie au plinit cele sense.
Oantarea 8, Irmos: Din vapae cuvlosilor.,

lara oearmuirel tntartre sa aM. Intm acesta 4i, Iulian ~i Euvul, prin sable s'ati sliver§it. Stih: Vino sit murim de sabie, lul Euvul oendu-J, bun a sfatuire dandu-l, iulian Ou ale lor sante rugaclunl, Domne miluestene ~i ne mantueste pre nol, Amin.

4i-

F iind t11C" urata


R

~i aenm,

N1!.soet6reI:

atator de rona cuptortul l-a facut angerul, cuvio,,~ilor tinert ; tara pre haldel ardendu-I porunca lut Dum"nedei1 pre muncitortul l-a "ple'cat a striga : Bine e~ti' " d1 . "cuventat Dumne ,eu parin,,1ilor nostri, patru- deci ~i dol de mucenict al lul Christos, ca eel ce au pazit legile lul dupa lndelungata tnchidere, dezlegandu-se din temnita trupului, s'au aretat adeveratl pa-

O~ntarea 7, Irmos:

eel

.. ·. I

deestilor tret tinerl celor robitI in Vavilon ore-cand, ca ni~te rob! fiind dust Ia loc departat, bunilor biruitort mu-

zitorl ai nostri, locuind in cenun. A semenandu-ve dumne ..

priveliste a mucenicilor intrand, att aretat barbateste lupte d improtivitoare, surpa? pr~ vrajmasul, Pentru acesta ve laudam pre vol ostast at lui Christos. Celor desertt Ia miute, caril te sileau ca sa te desparta din darul lui Christos, vitejeste le-alstatut impr.otiva,.patimitortule Constantine, ~l te-

§ntru dumnedeesca

at numerat in cetele mucenicilor,


Blne ouv~ntll.m pre Tat1!.l.·,

masul eel mult turburator.

cenict, acolo

atl robit
Mll.rits

pre vraj-

C u curgerile sangelut

vos-

tatorl de chinurl, J unghiinduse impreuna ea niste mlelusel fara de reutate, bucurandu-se ell multa tndraznela, au urmat patimet celel cin,sti~e a lui Christos, celut ce sa Junghiat ca 0 ole.

eel

patru-

qec! si d~~pur-

IN $EASE VILE

aretaudu-se tie dumnedeescul arhanghel, striga tie: Bueura-te scaunul eel de foe al lul Dumnedeu, neintinata Preacurata, Intarirea purtatorilor de chinurt, a eelor ce au marturisit pre Dumneden, eel ce s'a aretat in trup.
Irmosnl: 811.111.udll.m, bine 811. uv£mta.m .. c

I mpodohitor

~i acum, a NlI.sc~t6rel.

de miresa

mueenieilor, dumnedeescul sirag eel de patr~decl ~i dol, s'au numerat pnn dar ell multi mile angerilor, eerendu-ne noue acum dezlegare de gresale, dupre mesura postulut celul de patru-dect
de dile,

T abera

"irea. Pre tine te prea tnal"lam Intru totl vecil,


Cantarea
9, Irmos:

Din vapae cuviosilor roua "al izvorit f1i jertfa dreptulut "cu apa 0 at ars; ca tote le "fact Christ6se eu singura vo-

a primit sangele vostru, ~i rlultrupurile arun ... cate le-a impreunat; capetele cele taete sunt cinstite, fiind ca se aducea asupra lor stre-

P amentul

MlI.rire:

Iucire dumnedeesca. ce e~tI vas al luminet, de Dumnedeu daruita, cu ~

C eea

~i aeum, a NlI.scl!t6rel:

Pre Dumnedef aI vedea ...

~ n vrednieitu- V' ati a vedea ~ pre Domnul, eel ee adaruit voue eun una mariret eel nestricactoasa , Constantine, Vassoe, Teodore, Caliste vitezule, fericite Teofile; impreuna eu ceea-laltt pentru nol pururea rugati- Vet ca un sore marc, str~· lucind astadl pomenirea patimitorilor, au luminat sufletele credinciosilor, pre carea scversindu-o sa-l laudam pre dinsif, caril all prea-marit prin membrele lor pre lVlantuitonul Christos.
~

razele tale cele Iuminatoare, Iumineza inima mea, gonind noril trandaviret mele, ~i rlsipind tntunerecul pecatulut, ea una ce al nascut pre Dumnedeul eel fara de pecate.

e nela;

lumina, ca

dimi-

"cetele angeresn. lara prin "tine Prea-curata, s'a aretat ,,6menilor Cuventul intrupat; "pre earele marindu-l eu o~"tile cerestl, pre tine te feri.

Dumnedeu a-l vedea "nu este ell putinta 6menilor "spre carele nu cuteza a cauta

p re

Irmosul:

"Clm.

EXAPOSTILARIA. Prosomia: Ou duhul in biserlo§, •.•

eta eea de patru-decl ~i

LUNA LUI MARTIE

dol, ce era intr'un cuget, a patimit prea tare pana in sflrsit, T6te rnaestriile vrajmasulut le-an surpat ~i s'au mutat catra locasurile cele ce, resu, Cununa biruintet cea luminosa au luat din dreapta celur prea Inalt, ceea ce al indurare ~i mila prea mare, prea laudata de Dumnedeu Nascetore Fectoara, cauta spre smerenia mea, ~i rlsipeste turburarea patimilor ~i a smintelelor vietel, scapandu-me de foeul gheenel, prin rugacrunele tale co-

~i surpaton inselacfunel, parintl cngetatort de cele cerestt, luminatort sufletelor nostre, vorbitorl impreuna Cll angerir ~i aparaton at TreimeJ.

Efrem pururea laudatul, ~i Vasilevs de Dnmnedeu in-

Ca

A Nascet6rel:

telepttul ~i marele Capiton, dumnedeescul Agatodor, impreuna ell E'pidie si en Eterie si Cll maritul Eugenie, prin dumnedeestt cuvinte sa se fericesca. Ca vietuind ell cuviosie si patimind ell san, , tenie, s'an aretat locuiton tmperatiel celel cerestf. Vasilevs pururea pomenitul, prin lupte cugetul eel trupesc omorindu-I, a inviat mortit ell dumnedeesca chlemare ~i. Capiton Iara~l prea santitul pastor, stand in mijlocul vapael cu bucurie, s'a aretat nears. Iu bitormle de 6menl prin ru gactunile lor, darueste- ne none curatire ~i ma-

cona,

~i ceea-lalta servlre a Ortrinel dupre randuelit ~ Ap~~ r

INTRU ACEASTA LUNA


Pomenirea santilor san~iWor mueeniel, carii au mitrturisit in Herson: vastlsvs, Efrem, Euge_~»~_n!e,,~apit,o_~,.!!erie ~i ce'Ia-1a1tI. La. Demne strigat-am, StlhirHe:Triodulul ~i ale santilor, glas 4. .

IN7 !lILE

~_-_H..

re mila.

Prosomia: ~", ~ -

Dat·aI semn...

ucenict nebiruitt ~i prea laudatt Ierarhl, , ~i luminatort a t6Ut lu~ea, facutu- v'att stilpl necHititl a1 dumnedeestit bisericl, ternel dogmelor ~i po-

vetuitorl bine credinclosilor,

relul, carea aI strelucit pre sorele eel neinteles. Bucura-te mintea cea strelucitoare ell dumnedeesti strelucirl, raza fulgerulul carea luminezunarginile pamentulut, cea ell adeverat cu raze de aur, ca-

cea in cbipul sorelut nea pusa earn ta a 86-

B ucura-te

Mi1rire, ~i acnm, a Ni'tscetoret:

~~~=O~~~~~~~~~~~~~~~~~~IN~~~"""E~A=P-T~E~~~l=L"""E~~~~~~=============s~=c~~~i

rea a strelucit credincrosilor lumina eea neinserata,


A (Jrucce·Nltscet6reI:

Prea-curata Stepana veqend pre Christos restiguit, ~i eu sulita tmpungendu-i-se costa, cea fara prihana plangea strigand: Ce este acesta Filul meu P Ce tI-a resplatit tie poporul eel nemultarnitor, pentru bunatatile care at facut, ~i te sargue~H sa me fact flira de fiJu pre mine PreaIubite ! Me iugrozesc, indurate, de restignirea ta eea de buna voe.

Intrupandu-se, cuviosilor, pas·' tort prea luminatt v'a aretat, ca sa vestitt Dumnedeirea lul, celor ratacit] ~i primejduitt
de necunostinta,
Mitrire:

Umplendu-ve deapele ceIe facetore de viata ale Duhulur, pre eel topitl de arsura nedumnedeiret celet eumplite 'i-atI adapat, ~i catra apa mantuiret 'i-a\1 povetuitprea Iaudatilor, '
Ml1rire,~i acum, a Nascet6rei:

.~~~~~o-~~
L3= Ortrini.
CANONOL sa.n~i1or. Al cl1rula aerostihul la Grecl Gate acesta Cinstesc ceta eea j'n~eptita a patimitorilor. Facerea lui Iosif. Oa.ntarea 1, glas 4, Irmos:

blestemul stremosilor, prin nasterea ta eea mal-pre-sus de minte, Prea-curata Fectoara , ~i eel ee cu glas mare te lauda, intrarea ratulut eea dintat au

Dzlegatu-s'a

ca~tjgat.

Ca.ntarea 3, Irmos :

dincul mare]' rosie eu urli.me ne udate, pedestru tre"cendu-IIsrail eel de demult, "Cll manile lUI Moisi in chi"pul crucet, puterea lut A"malic in pustie a biruit. versar! ale luminef revarsandu-ve mueenicilor, mantuitt de negura patimilor, pre eel ce cu buna credinta cinstese pururea, serbarea vostra eea purtatoare de lumina ~i strelucita,

prindendu-te la minte ell focul eel dumnedeesc Va, silevse prea intelepte, at ars, materia nedumnedeiret, ea un pastor prea ales.

Veseleste-ae de tine...

G dumnedeestile

'-....u

tras maritilor catra lumina prea santulul botez, pre eel dintru intunerecul celor cumplite. Ml1rire: IndrepHindu _se cararile tale crtra Dumnedeu, Vasi ..

lumina Duhulul atl

Cuv€utullul

Dumoeqefi _,~~vse, eu darul al iotors pre

LUNA LUI MARTIE

'~
A Crnoo-NlIscl!6r'L

tot! din calea ratllcirel, ciitra

cunostinta
~i

lUI Dumnedeu,
aCUID, a

NllscM6reI:

carele scapa pre oment din asuprela vrajmasulut, fara intinactune l-at nascut Prea-curata Pectora. eseleste-se de tine bi"serica ta Christose, strigand: "Tu e~tI puterea mea D6m"ne, ~i scaparea ~i intarirea,
Oatlsmala, glas 3. Prosomia:

Pre Domnul eel puternic

Irmosul:

de ocara al rabdat prin restiguire, de buna voe indurate, pre carele veqendu-te ceea ce te-a nascut pre tine Christose, s'a ranit, Cu ale caria rugactunt prin bun a indurarea milel tale, unule Preabunule, ~i tubitortule de oamenl Domne, milostiveste-te, ~i mantueste lumea, eel ce ai ridicat pecatul Iumet, . tdicat pe cruce veqen~ du- te biserica pre tine "s6rele dreptatei, a statut In"trn a sa rindutala, precum "sa cuvine strigand: Marire "putereI tale Domne, rea sautita ceta a mucenicilor, cea impodobita cu darul preotiet ~i al muceniciet, sa se laude, ~i sa cantam cu bucurie : Marire puteret tale D6mne.
~ Ollntarea 4, Irmos:

Morte

darul mirulul preotind, cugetatort de Dumnedeu, pastort at poporulut v'atl aretat ~i ca niste curatt mleInset junghiindu-ve, v'atJ ad us Cuventulut celul iotal pastor ce s'a jertfit ca oe, mucenict prea Iaudatl, Iuminatort a tota lumea ; pentru acesta serbam totl cu dragoste dumnedeesca pomenirea vostra. vita nelucrata Fec16ra, at crescut strugul eel prea frumos eel ee izvoraste none vinul mantuirer, carele veseleste sufletele f1i trupurile tuturor. Pentru aceasta pre tine ca pre 0 pricinuit6re a bunatatilor lericindu-te, pu0

P rin

De frumseta feolorie! tale..

1VI~rire, ~ia.cum,

a. N~sc~t6reI.

-,

de Dumnedeu Efrem ~i Agatodor, Vasilevs, Ca pi ton, Evgenie, E'pidie, ~i dumnedeescul Eterie, s'an aretat plinl de Duhul sant, conducetort ai bisericef. I nvetati fiind cele dumnedeest), dumnedeestilor parintt, ell adeverat tntru cuviinta ~i dreptate atI pascut neamurile, ~i ati p~imit stirsit fericit

P urtatorit

Itbrurea cu angerul strigam tie: Bucura-te cea plina de darun,


b
~.circ.i i.ii.·cc.····

muceme,
•...•. 'iiCc .

~.:p.

r.in. .. ....

···'''i\-n·.'·-

••· ··C·"··iii. ...

i.

,'C

c ••

C ..ii.··.<i.i.- ..•. [~'i b

~,

~~rrUWi'~·~============lN==~E~A~PT~E~V~lL~E~~~==~~~~

de necredinta, audobanditviata vecmica prin scularea celul ee a murit, eredend lut Christos Dumnedeufut nostru prin tine, prea santite mueeniee Vasilevs, pre oamenil eel omoritt 'l-al inviat Pectora, mar- presus de tot eugetul Dascend viata cea ipostatnica, pre Christos Dumnedeul nostru, earele s'a tacut om pentru milostivire, mea ~in lume al venit, lumina "eea santa, cares. intorct din"tru .intunerecul necunostin"tel, pre eel ce te lauda pre "tine eu credinta. muceniel eu einste l-att baut, purtatorilor de eu credinta numele Domnulul,
~i aoum, a Nltso~t6rel:

eel omoritt

MAlire,

leI idolesn mucenicl prea san-

~i\l parinV·11
~i

aeum, a Nltso~t6re!:

Fericit este poporul earele te cunoste pre tine Preacurata, matca Stepanulut tuturor, ~i eu dragoste te fericeste pre tine.
Oa.ntarea 6, Irmos:
Jertfl-voif tle eu glas...

re Agatodor ~i pre Eugenie ~i pre marele Vasilevs ~i pre inteleptul Elpidie, eel ce sunt Ierarbl ~i mucenict pre a vitejt, cu laude sa-t in-

Wu

Doamne

Oa.ntarea 5, Irmos:

cununam,

lumina

Paharul

[ntru cele legtuite ale Duhulut fiind crescutl prea inteleptilor ~i puind legt mar .. turisitore eelor nelegtuitt, aretat l-a\1 tras pre et catra lumina bunet credinte,
Mli.rire:

Dumnedeu parintt, chtemand

Ie sufia in vi ere, prin rugaciunea ta Vasilevs, a inviat pre eel mort, luminand predicarea tao crt FiIul este intocma Ia einste ell Tatal, ~ atl micsorat tirania multimet

C ela

ce singur mortilor

Aretatu-v'at1 01 din multe cetatt, lara pastor! unul popor ~i mostenitort at cetatet celei dumnedeesn, intru carea Iocuesc mucenicil eel bine placutt lui Dumnedeu, .

Invetand

Mltrire:

] t~mne4eilor,

al nebuniel ce-

LUNA LUI MARTIE


Irmosnl :
Po. ta trimi~l de dlnsul ~i ace~tl purtatorl de Dumnedeti parin,U nostrl, in tara 'I'avrosehltl. lor. Ins1l.Efrem la Schttla, lar Vasilevs la Herson. Decl sosind in estate ~i predioand pocl!.intl!. ~i tntoreere spre oredint1l., fu batut ~i go-

euvsntul

~islt

mitrturissasoli.

pre Ohristos,

tie eu glas de "laudcl Domne, biserica stri"g~ catra tine, de sangele dra"cilor cnratindu-se, eu san"gele eel curs prin milosti"vire din costa tao
. OONDAO, glas 2. Prosomia: Oele de sus c1l.utand...

Jertfi-voin

pentru Christos,

Qiua cea purtatore de lumina este astadt, a pastorilor car.t luminat au pr eoti t in Herson, a carora serbare laudam, ca eel ce ati patimit

cepetorlul pastortlor, ca sa ne numere ~i pre nol la starea eea de-adrepta a oilor, ca sa cantam voue : Bucurati-ve santt parintl eel ce atl versat sangele vostru pentru Chri-

mucenicl, rugatt 'pre Christos in-

santi,l

stos.

ig =:tL
r__

Jl_~-

l,
.:.

Intru aeestll. luna in 7 4ile,. pomenirea santilor san,iWor mneenlol ee au fost episoopl in Herson: Efrem, Vasilevs, Evgcnie, Agatodor, hlpidie, Capiton ~i Eterie. Stih: Capul la eel cfopU,1 neplecandu-l, Te veselestl Efreme 1a taere pre el tin4endu·1. VasiIevs de mantle desidemonilor tirlt fi nd, Manile desidemonestel In~eHiolunel este zdrobind. Treimea a tmpreuna nevoitorilor dupre profe,esca 4icare, Spre Mtli.I «lice am dat spatele mele ~i durere. Capiton mantle la rugaelune a ridlcat, ~i rldicandu-~i pleloarele la Dnmnedeu s'a mutat. Din rlu la Dumnedeti te duel parlnte, Oarele in rlu s'a spalat trupeste, In a ~eptea 4i a raptt m6rtea, Pre parintiI eel ou numsrul de ~epte.

w::

ae ~ese·spre-4eceanl alimped,iellul Diocletian, trlmltend prea santul episeop al Ierusalimulul Ermon, eplsoopl pre 1a deosebite neamurl ca sil. predice apostoleste

..

nit din estate de oel de loa, ea nn vestitor de vietuire none soootindu-l ~i stricator de obioelurile cele ale patrlel ~i de lege, ~i fugind a. Iocul in pestera oe-14io Parten on, despre 0 parte bueurandu-se c1l.01'a neeinstit pentru Christos, s ~i despre aWl, parte tntristandu-se pentru orbirea ~i rataotrea necredtnetostlor acelora, Decl afiandu se a~a ~i rugandu-se pentru dtn~il, fu ohtemat Isril.~l de aceeast, C1l. Intemplandu-se sll. m6rl!. copllul domnulul lor ~i mal marele ceUtel lor, pre carele tngropandu-l parin~il ~i rudenii1e lul ~i strejnind la gr6pa, Ii se aratll. in vls mortul ~i le dise: De ve,l vrea 01\ sll. mal invlez, ohlematl pre streinu1 aoela 06 l-a,1 necinstit ~i cre4end invetaturile lul, ruga,i·l, sit faoit:rugaolune pentru mine. Deel facura asa, . ~i invilnd copiIul ou rugaolunile santulul ~i prin turnarea ~anteI ape in chlpul botezulul, Pentru acesta primlra plrintil lul cradint-l. in Christos ~i navllJirit 1a solUdlttorea. botezulnl, cu toV cunoseutll ~i rudeniile, de se botezara. lara c§.t! remasera necredinclosl pornindu-se en manie de oll.trll. jidovl, trasera pre santul in drum ~i zmaeindu-l mult ~la dat sufletul la Dumnedeu, De-aeeea hrit~I dup1!. mortea ssntului Vasilie, viind lao Herson Evgenie ~i Agatodor ~i Elpidie, ca ~i e1 asemenea eraii trimi~i de episcopal IerusalimuluI, predicator! neamurilor, marturlslnd mantuirea, seridicarll. asupra lor pll.gani! ~i b1i.t6ndu-l fara de mil1l. ~i cu orudime, il omortra, treeend anulla dina sever~irel ferleitulul Efrem ~i Vasilevs in ~epte ale lunel lui Martie. lara dupa oa~l·va anl fu trimis lara§l de Ia Ierusallm eplseopul Eterie, carele v~4end seIbatll.cirea ~i nesupunerea ponorulul, se duse la Vizantia ca s1l.vorbeso1l.en tmperatul pentru din~H, ca 'atuneea cannula marele Constantin imper~tia Romanilor. ~i fli.cendu-se yorba dupre gandul s~u ~i gonindu S9 eu puterea imperatesca p~gAniI din eetate ~i intrand in looul lor alt] locnitorl, 6menl bin a eredinctost, ~i tntorcendu-se fericitul Eterie Iara~l la Vizantia ca s'tmultll.mesoll. tmpsratulul ~i tlindu-I pagani! ealea la tntorcere, I-a aruncat in apa ce se chlama Dunavin ~i s~ver~indu·~l acolo mueeniceste calea sa in ~epte ale lui Martie, trlmls.ati eel de loc al oet11tel rugaminte olitra marele Constantin, de atl luat episeop pre fericitul Ospiton. De care lueru ore~tinil bueurandn-se ~i pagani! mahnindu-se ~i cerslnd semn de eredlnta sa intra episoopul intr'un ouptor aprins din oele ell era apr6pe ~i sa Iaslt neviWlmat ~i nears. A~a episcopul tmbraeandu-se en santele vesminte ~i puindu-sl omoforul ~i fl1cend semnu1 crueel, intrll, in foe, [III stAnd cat-va, sll nsars, aV'ndu-,!
II

fslon~d'''r:
II II

~I\
I

Ir·~,~~~-~·~~~~~~~~~~~~~~aI~

nevira ~i f11.r11. cartlre, vel pute~ ~i aioea 811. de ee i-an tutors pre to~l spre Dumnedeti s'a mute mantuestl. lar11.de nu le vel faee aeestea, tat ~i el din viata eu ferieire, in doue-deel ~i oe te ostenestl tnsadar, IIinu t~ tntorel de un de doue ale luI Deeemvrie. 'I '( a venit? lar1l. Pavel respunqend a dla ; orl eante ml vel porunei, pre tote eu ostrdie le voiu Intr.u .acest!l. 41, Nestor ~i Arcadie, episeopiI f~ee. atuneea santul 'loa 4is: St1l. drept aieea TrlmltundeI Oiprulul, en pace s'au s~ver~it. ~l fil. rugaolune, pan11.voin e~i oa sli.-~ladue ~ie de lueru. ~eel in~ralld ferieitul Antonie in pe~· Stih: Pre eel dol pastor! pre a bunt al Tri· terlt lua sema prmtr'o ferestrulca, ~i vedea pre mitundel sa-I laudam eu un gaud, Pre oel ee in fruIDse~ile ralulul 811. esfAtezlt . Pavel cit sta nemiscat, rugandu se ~ipr1ijin· d du.se de asupra screlul, saltand, larlt dupll. a ~eptea qi, a e~it santul ~i uIntrn acestll. 41, pomenirea prea euviosulul p1!.. dandu-I ram.url de flnice, a qis lul Pavel, la-Ie rintelul nostru Pavel prostul, pe acestea, si le tmpleteste ~ireg, preeum me ve4I pre mine tmpletind. Deel eu multa osteneHt a Stih: Pavel mutandu-se c!!.trll.Dumnedeti Outmpletlt betrenul panli. la al noulea ees, ci~el. ventul de pe pament, spre-deee staujlnl. ~i santul 'f-a 4i8: Reu al Inmnltite eununipentru prostie este primind. tmpletit, Despleteste ~ireguJ, sl-l tmpleteste dint1il.. ~i era Pavel postlnd !1epte qUe. Aeestea est. intru santI parlntele nostru Pdvel Ie racea sbtul Antonie, ea tngreulndn-se Pacarele ~i prost s'a numit, era plugar !Ii vel s1l.se duea de la el. larlt Pavel eu mulU prostatic. l.nsa fara d.ereutate ~i nepretndelunga-rabdare, !1iostrdie despletind ~iregul' acut Ia minte, ca nnnenea altul dar ~i Iarit~I farit de eartire ~i fl1rlt de a s11.ru: avea sotie inreutli~Wi. ~i desfrenata, ~i tntru sina, eu mult!!. rtnduJal1l. tmpletindu-l, a sp1l.lmulta vreme sa Minula de dreptul. Deel intru ma~tat pre sa~tlll. Pentru care ~i umilindu-se, una din dile, fara de veste viind el din ~arina apuind aeum sorele, a qis e1ttra Pavel: Vel sli. afara de vremea oblelnuita, (preeum urmezl!. a mauoam pu~in11.pane? larit Pavel a qjs: Prese tntempla) a aflat pre sotla sa, petreeend in cum poruncestt parlnte. Aeesta Iar1l.~!a mulat desfrenarl in casa sa, §i zimbind de rts a dis inima ssntulut, ~i puind masa, a pus pre ea catr1\..e1: Bine, bine, nu-ml pas1l. nimie, me j'ur patru buea~ele de pane. care era. de ~ese unghl pre Iisus. Eu de aeum tnainte nu voiti niol en una, (adiea patru-deel ~i opt de dramurJ) ~i a oohil s11,. ved. lara eatra p~datos a dis: A ta 0 mulat pentru dtnsul una, Iar!!.pentru betra.nul fie ea !11eoplll ei ~i eu me due ~i me voiii face trel, 8i Ineepand Antonie Psalmii ea ~i tntru ~ona~. ~i tndata lasandu-Ie pre tote fli bine aeesta sa ispitesea pre Pavel, a eantat de done randuindu-le, s'a dus eittra ferieitul Antonie ~i or! pre acelasl Psalm repetindn-l, larit Pavel, 1~vind in ,u~a, a esit ferieitul Antonia, ~1 f-a mal eu osirdie fiieea rugaetune tmpreuna en 4lS lui: Cine e~tt frate? ~i ce cautl aicea ? Iarit santul. ~i qiepa Mtr§.nul eatra Pavel: ~e41Ja el a respuns: Strain sunt ~i am venit eatr11. ma~it, ~i I.a am!nte sa nu te atingI de eele pnse tine, sa me fae monah. lara santul l a dis: Betnalnte. ~l f<1cend dupre porunea lui 'loa 4is tren fiin~ de. ~asa-qeel de a~I, nu po~i sa te santul scola-te, ~i facend rugaclune culea-te. §i f~cl. monah, n.lol sli. suferl scarbele !1i rena pli.Pavel nlol cum atlngendu se de hrana, a fil.out tlm~re a pnstiel. lara dac!!. voestl, du-te la chiasa. lara pre la mlezul noptel seulandn-se AnnOYle, ea sa afli eu tmbelsugare cele spre tretonie Ja rugaeiune, a seulat ~i pre Pavel, ~i buinta trupulul ~i s11,petreel faril. de ostenela pan1\. la al noulea cas -dindt 'loa tndelungat ~mpreuna ?U monahil aceea, Cae! fratil vor arugitolunile. ' J~ta n~putmxel ta!e. FUnd ea eu ~etree singur. . ~ara fite~ndu.se sarli. a maneat Antonie pitr~l 1a cinol dile mansne odata pane ~i aeesta tioica sa ~l de alta nu s'a mal atins. IaraPsmal mult fiamand. Oi el tnsa nu suferia sa audit acestea de la vel mancand mal eu zabav!!., mal avea inea dill betranul, oi sa sargula ea sll. remae impreunl!. p1l,rtioiea ee manea ~i in sfir~it dupa ce a man· eu e1. Deel neputand santul ea sa.l departeze eat-o t6t!!. 'I-a qis Antonie : Betranule, mltnaneli. a inGhis u~a ehHisl, ~i I.a Iasat pre el afarli. ~i altit buea~il de p~~e. ~i Pave! 'i·a. 4is: Daoa tret 4Ue, ne e~ind saniul afara pentru ca sli-l vel m1l.nea !II tu, VOlUmanea ~l eu. larll. An· vada pre et lnsa Pavel a remas postind, ~inu tonie 'Ia qis: Destul imI este 0 bueatA, caeI s'a dus. lara a patra di silind pre santul 6restnt Monah. ~i Pavel 'loa 4is: Ducl ~i eu voiu earea trebuin~a neaparata a deschis u~a ehiliel a me fa'll) Monah, destul iml este ~i mie 0 bu· !1i aftand pre Pavel 'I-a 4is: Du-te betranule catil. ~i seulandu-se a eantat, ~i dupll. es a dorde aieea, nu me sUi, nu po~l fi impreunli. eu mit pu~in soulandu-se, lara!!! a inceput a canta. mine. Pavel 'loa 4is: eu neputinta eate lara ~i fiteendu-se qiua I-a trimis pre el ea sa um· sl!. me due alurea. Atuncaa intelegend'santul bJe prin pustie, !1~ du~lI.tr.~.lqUe sa se tnt6rca. e11. avel nu avea, niel traista. niel apa, niel P Care faeendu-se, ~1 intemplandu.-se a veni 6re~ alt cava, a 1is eatrll. el: De vel avea aseultare, earil fra\l Ia Antonie, Pavel lua aminte, ee ~
I

pre dlnsul plin d. [eratee aprins, lngrozlnd pre. t~~l, eu minunea aeesta ~i botezandu-l. Dup11.

,I

- IN ~EAPTE

l,ILE

55·'~ ..• 1!! ~

Ii vel fa"

"I. poruneite

d. min.

fiirA-:::

II

(.1:

dotor,~fac~.Deel,bW 1.

Slnjsste fratilor ou taeere, nimle gustand pan!l. ee s!l. vor duee. ~i dupa ce aoum sit p1inea a trela 4i negustand nimle Pavel, Il Intreba pre el fra\il 4ieend: Pentru ce tael, larll. el nerespundend, 'loa 4is santul vorbeste fratilor, ~i a tneeput a vorbi. Deol tntr' una din dile, aducend 6re-oine la santul nn ehlup ou IDlere 0 a versat pe pament, ~i dupa acesta a 4is lul Pavel, strange mterea tntr'un vas, ~i Ia sema, sit nu strangl impreuna ~i niseal gun6e, netrebnice. ~i aeesta flteendu-se niel cum s'a turburat au s'a sehimbat Pavel. Intru alta vreme lara~l 'I-a pornnoit lul sll. se6tl!. apa t6t1l. 4iua, ~i sa 0 verse fArlt de niol un folos. ~i alta data lara~1 spinteeandu-I santul halna lnl, 'loa pornncit lui en silin\l!. 811. 0 c6s1l..Deel dup1l.ee l-a ve4ut pre el santul ca fil.eea t6te poruneile lul ne tndoit, fl1ri!.de oartire sau oprire, a 4is e1ltri!.el : bti!. frate, daca vel putea sit fael in t6tlt 4iua asa remal tmpreuna en mine. Iarl!. de nu, du-te de unde a1 venit. marl!. carele a 4is Pavel : Nu ~tiu de al samt poruncestl eeva mal mult de eAt aeestea, eiL(JIeels pAna aoum pornneite, eu u~orin\i!. pre tete Ie fae. Deel acest feliu ~i ata.ta de multa ascultare ~i smerenie a cA~tigat ferioitul aeesta Pavel, in eat ~i dar It luat asupra draeilor ca 8M izgonesel!., ~i deplin ineredtntandu-se marele Antonie, tl avea tmpreuna plln11. a 0 vreme. Apol faoendu-l ohllle, lea l a~ezat aoolo, ea sl!. se inv8\e a da rezboiu, tmprotiva vlclesugurllor dr1l.ce~tl.Deel dar petreeend un an in deosebl ~i aretandu-se fi!.eetor de minunI, ~i slujind lul Dumnedsti en vrednioie, s'a dus la cerestile loea~url. Intru acest11.4i, santul Efrem Patriarhul AntiohieI cu pace s'a sever~it. Stih: Pastorlul Efrem acum eu pastorlul pe' treeere are, o ce mare vrednicie l Oel mie en eel mare. Ou ale lor sante rugaelun), D6mne mllueste-ns ~i ne mantueste pre nol, Amin. Oa.ntarea 7, Irmos:

:~:I~UI

M=:~EtinerJ,scot€ndpr::l ~i

credinclosl din 11 focul eel ee , va sa fie,tncredintandu se prin 'J dumnedeestile minunile tale. espa tmantandu- te, si ne Y infricosandu- te de porunca, • C· ".1 parinte apitone, eu santitu vesmant te tmbracl, purtand "( pre dinsul car buniI foculut, t .. t prea erICl C.

N' ,

ned,en.

eurgerea n~euno· stinte) priu dumned eestile euY "'( vintele tale, puind cunostinta bunel-credinte intru totl eel 1 t" 1 di "I d a uneca ,1 a a mcun e esertactunet, santite Iucratortule Capitone, cuprinsule de DumT \'

0prit-al

M!l.rire:

~i aeum, a N~se~t6rel.

Fecloara, carele a zidit pre E va ell mana vrend Iara~l pre ton a'I tnoi, din pantecele ten sa zideste, primind incepere, eel de un scaun eu Tatal ~i cu Duhul.
Oa.ntarea 8, Irmos:

C u ventul Iut Dumnedeu ,


.

ncuptortul persesc tineril lui A vraam, en pofta bu"neI-eredinte, mal vertos de "cat eu va paea roculul fiind "aprin~I a strigat: Bine e~ti "euventat in biserica mariret "tale D6mne.

~or

parinte Capitone singur in cup-

Intrat-at bucurandu-te

neanlendu-te, ea ~i eel

rin durerile trupulul omorindu-ve cuviosilor parintf, viata flira de morte atI prieinuit celor ee sa iuchina dumnedeilor celor mort', ~i eel mantuitl pururea cu vol striga: Bine-euventa.tJ tote ..ueru~ l rile Domnulut pre Domnul, I
iiiiiiiiiiiiiii /.:0 ~
I

tli I~'~ r= ::"""""""':_~~~_~_~_~_~_-_-_~_-_-_-:::_-::_-_-~-_ _ IN ~EAPTE :pILE u Cu un glas sa laudam ere. dinclosit pre E vgenie, ~i pre Agatodor, pre Vasilevs, ~i pre Capiton, pre Etrem, ~i pre Elpidie, impreun eu Eterie, ca pre niste surpatort al vrajmasulut ~i Ierarht af lul Christos, carula strigam : Binecuventatt tote Iuerurile Domnulul pre Domnul. Veselind poporele parinte intelepte Efreme ell invetaturile, at trecut acurn catra strelucirea cea neinserata, catra veselia cea pururea veclnica, primind resplatirile trudelor tale, ~i strigand: Binecuventatt tote Iucrurile Domnulul pre Domnul.
Blna-ouventll.m pre TatU... Irmosul: SlI. lll.ud!tm bine sll. ouventll.m ...

Manile Intindendu-sl Da"niil, gurile leilor cele des"chise in gropa le-a tncuet, ,,~iputerea foculufjanstins, eu "buna fapta tncingendu-se, ti"neril eel lubitorl de buna"credinta, strigand: Bine-cu"ventatl tote lucrurile Dom"nulul pre Domnul.
C~ntarea 9, Irmos:

~u sdntite cantar! sever~~ind, santita pomenirea santilor santitilor mucenicl, venin totl cu glas mare sa-l cinstim, ca pre eel ce se roga pentru nor prea tnduratulut Dumnedeulut nostru. De eel tara de Dumnedeu tarandu-ve pre pament, v'atl are tat ca niste petre cinstite dumnedeestilor mucenicl, ~i zidurile tnselactunet cu puterea lutfmmnedeu surpandu-le, Pentru acesta dupre vrednicie ve fericitt, AstaqI cetatea HersonulUI,serbeza pomenirea vostra, Cacl acestia v'atl aretat, turnurl, taril ~i stilpl dumnedee~tl, pastor! ~i invetatorl ~i rugatort catra Dumnedeu tericitilor.

Ohristos petra eea netl1etll....

SrugUrl al viet vietel fiind acurn prea tericitilor.izvorttt vinul tamaduirilor pururea ~i veselitt inimile tuturor celor ce eu credinta ve lauda pre vol ~i striga: Bine

tote Iucrurile Domnulut pre Domnul.


cuventatt
~1 aeum, a Nll.soet6reI:

Vequtu-s'a ca un om din tine Prea-curata, nascendu-se eel mal pre sus de fire, indoit eu firile, ell lucrarile ~i cuvoile, aretandu-se omenilor carora s'a asemenat, caruta strigam: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre DomJJ _

unl.

A cum

MlI.rira:

ceta parintilor s'au

~;:----·~----------------------------------------~~~~;~III~-

li~

58

LUNA LUI MARTIE

,,-_I£LQ£

~1:

numerat en eetele 3.ngeriIor, Eugenie, Efrem si Capiton, Elpidie f?i Eterie eu Vasilevs maritul ~i Agatodor cugetatortul de Dumnede U. · daruita purtand in brate pre Christos, cela ce tote le porta eu mana, spatmantandu-se, striga dicend: Cum sa te eunose pre tine ~i Filu f?i tiicetor al meu] Cel ce e~t1ne~i aoum, C oconacea a Nll.sci!torel. de Dumnedeu

sericel, uemiscatde ispite si de maestriile ereticilor, ~i acurn te roga, sa se daruesca sufletelor nostre, pace ~i mare mila. arinte Teofilacte.mutandtd ... t t !t • t u e e pe pamenr, e-ar SUI catra cerin ~i pentru asuprirea ce at rabdat pentru Christos, te-al invrednicit a locui in cele cerestl. ~i acum te roga sa se daruesca sufletelor nostre, pace ~i mare mila.

1"1

cuprins.

petra eea neta"eta de mana, cea din margi"nea uughlnluf, din tine mun"tele eel netaet Fectoara s'a "tclet, adunand firile cele ose"bite. Pentru acesta veselin"du-ne, pre tine Nascetore de "Dumneq.eu te marim,
~i ceea-laWI. servire a OrtrineI dupre r~nduellt ~i Apolis.

C hristos

Irinosul:

TeofiIacte, acum vedend pre Dumnedeu pre cat este eu putinta fericite, ~i veqendu·te prin unire mal bun a ~i indulcindu-te de dinsul, si filu dupre dar facendu-te, ell bucurie al ca~tigat dorirea cea alesa ~i tcricita, petrecend impreuna cu angeriJ,lerarhe prea fericite. carele eumplit boleste de patiml prea rele, tamadueste-I prea laudata, carea at nascut pre Christos tamaduitortul ~i Miintuitorlul tuturor, eel ce t6ta neputinta tamadueste, carele a ranit eugetarea cea rea a dlavolulul, ~i din morte ne-a mantuit pre nolo
A Cruce·N1tsc~,torel.

Parinte

Sufletul men

Mll.rire, ~i aeum, a Nl1scM6rel:

INTRU ACEASTA LUNA


" In S dlle, ~
Prea cuviosul pll.rintele nostru ~i mll.rturisitorlul Teofilaot episcopu'l Nicomidiel. La D6mIl8 strigat-am, Stihirile Triodulul ~i ale santnlul, glas 8. Prosomia: Pre a Hludatilor mucenicI ..
e

~ arinte Teofilacte, in ~./~temnite inchidendu, te, de Dumnede u te-al asit nevatamat, ~i te-al aretat turn neclatit al bi-

Daca a vedut pre Christos spanzurand pe lemn Preaeurata Feclora, grata: Sabie

I===inima mea ~i me a treeut prin

.____

IN OPT :pILE ~i acum, a. N1l.so~tOrel:

59 _

.!

mult ml-a profetit Simeon; ei scola-te nemuritortule f?i impreuna prea-mareste pre Mal·· ea f?i slujniea ta, rogu-me,

rumpe Stepane, precum de de-

Cel ce bine a voit a sa naste din pantecele tell Preacurat miresa dumnedeeasca, , cu totul este dorire isi dulceta, ~i lumina ne apusa.
Citntarea 3, Irmos:

LA ORTRINA
CANONuL Sa.ntului ~i Tri-cantarea CANONUL santulul Triodulul. . Al cll.rula acrostih este acesta la Grecl : Pre dumnedeescul Teofilact eu eant~rI voii1
'

lauda,

candu-te tu marite Arhiereule, legile imperatilor celor fara· de-le ge prin dumnede esca eugetare le-al defalmat, Dumneqeesca f1i Prea- curata inchipuirea lul Christos o at cinstit Arhiereule, de paganatatile necredinctosilor le-

· L

Tu e~tl int1l.rirea ...

egilor Stepanulut

teu ple-

Compus de Teofan.

Slul ce a povetuit pre p?"porul seu prin marea rosie, "eantare de biruinta, eel s'a .,prea-marit.

e a cantam

Cltntarea I, glas 8, Irmos:

Domnulut, ee-

padandu-te,

Ml!.rire:

Stand inaintea scaunulul Stepanulut , purtatortule de Dumnedeu parinte Teofilacte, pre eel ce ell credinta seversese pomenirea ta, pazeste-I, Unsu-te-a pre tine dupre vrednicie darul Duhulut prea terieite, pen tru adeverul f1i pentru bunatatea obicelurilor tale. ea sa dobandestt eele cerestl fericite, cele parnentestl tote le-al calc at, f?i lul Christos Dumnedeu al ur-

Suferit-al mal 'nainte mucenia stiintel postniceste, ~i acum eu corona mueenieilor te-at tncoronat,
~1 acum, a Nl1so~t6rel:

fectoriet.

pentru ca sa ne an~tl none Stepane cararea cea ducat are spre santenie, al locuit eu tota santenia intru tot pantecele
Irmosul:

Pentru

Mlrire:

Tu estl intarirea celor ce "alerga la tine Doamne, tu "e~tI lumina eelor intunecatl, ,,~ipre tine te lauda duhul melt
. Prosomia: Catismala, glas 8. Pre tntelepefunea
~j; • .

t.m~t.\ ..

ell ellviinta sihastrind

~~1.

'I~
I
lUI Christos

LUNA LnI MARTIE

~,

rinte tntelepte, te-al uns Ierarh, a sluji cu santenie tatnele cele dumnedeestr, spre cinstind, al suferit izgonirI ~l scarbe, ~i inchidere tndelungata, Pentru acesta dupa severeire izvorind tamaduirt, pre eel bolnavt vindect, ~i luminezl pre eel ee canta : Ierarhe Teofilacte, roaga-te lut Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa darutasca celor ce serbeza cu dragoste santa pomeni-

c.af?tigarea

sufletelor, f?i leona

qendu-l pe cruce, grata Iacramand : Lumea s~ bucura primind mantuire, lara pantecele men arde veqerid restignirea ta, carea pentru toll 0 rabzl, , fitule ~i Dumnedeul men. . Odntarea 4, Irmos: Audit-am D6mne taina iconomiel tale, inteles-am "lucrurile tale, ~i am prea"marit Dumnedeirea tao de focul ispitelor, de Dumnedeu tnsuflate .prea fericite, nu a sIa bit puterea sufietului teu Teofilacte. Pus a Christos paza gurei ~i buzelor tale Cuvi6se. Pentru acesta at remas necla tit cand au statut tnaiutea ta paganit, al asteptat pre ceia ce a pus pe petra piciorele tale, ~i a luat aminte eel pre a tnalt, de tine eel ee te inchinat iconet Iul, Prin nasterea ta Prea-cu, rata scapand de datoria pecatulul, cantare de multamita itl aducem tie dumnedeesca
~i aeum, a N1t.so~t6reI:

Iusaua ceea ce l-a nascut, ve-

Nu

te-at spaimantat

rea tat

patimiret, ~i inima mea cea pan garita spala-o eu curgerile umilintel ~i ell Iacrimile pocaintet, pentru ca cu dragoste sa strig tie: Roaga-te Fitulut teu ~i Dumnedeu, ea sa-tnt dea mie ertare de gresale, ca numat pre tine te am nadejde, en nevrednicul robul teu,
A Oruoe·Nitso~t6rel:

mineza-I rogu-me, ell raza ne-

al soarelul celut intelegetor, sfesnice eel eu raze de aur al luminet celet dumnedeestt, nespurcata, neintinata, Prea-curata Stepana, sufletul men eel tntunecat ~i orbit de patiml lu-

Noru1e

Ml1rire, ~i aoum, a Nl1sc~t6rel:

A steptand

Ml1rire:

nnresa.
• , v

pre

'~l,

mteluselul ~i paste~iMantuitorullumel, mle-

auec an d strigam tie .~Yfl Doamne, mantueste-ne

~1f

Oa.ntarea 6, Irmos:

._.I~

IN OPT . DILE ,

"pre nol. C~ tu estl Dumne"deul nostru, afara de tine , . "pre altul nu stim. rtdicandu-se catra Dumnedeu, de Dumnedeu lnsufiate parinte, au biruit pre eel reu eredinctost , De mana ta cea drepta tiindu-te parinte Domnul, catra destatarea cea ceresca te-a povetuit,
Mllrire:

vietel, Christos pre tine te- a


aretat parinte, Ierarhe al lui Christos, Teofilaete.
~i acum, a NllscM6rel:

M anile

tale en cuviinta

este mal mult de cat totl omenit Filul teu Preacurata, ell frumseta Dumnedeiret, macar de a ~i Iuat trup pentru not. luminoasa da-ml "mie, eela ce te imbract ell "lumina ca eu 0 halna, mult "milostive Christ6se Dumne"q.eul nostru, te-al aretat marginilor santite Teofilaete, predicand tu pre Cuventul eel de 0 fiinta eu Tatal si eu Du, . hul, ceta dumnedeestilor parintt 0 al luminat, aretandu- te placut Treimel, caria inainte stand, roga- te neincetat pentru not totl,
Intru acestll Lunll in 8 qi1e. Pomenirea Preacuvlosulul pArintelnY nostru ~i mi1rtnrisitorlnl , Teoftlact, Episcop NicomidieI. Stih : ~i din trnp pre cum ~i din patrie este Izgonit, Dumnedeescul Teofilact eel de Dumne4eu pAzit. In a opta qi venit- a, Teofilact a pr6pe de Dumnedeti. cest fericit a fost despre pllrtile r~sll· ritulul, ~i petreeendu-st bine viata din mica versta, din dumnedeesca purtarea de gdja esind de acolo s'a dus in Constantinopol, ~i tmprietenlndu-se eu ispraznieul celor ce stnt la talnele imp~rllte~tl, carele sA 4iee latlneste Asicritas. Carele aeesta era 'I'arasie eel mare, strslueltorful ortodxiel. ~i de

Frumos

Halna

Irmosul:

cararea cea stramta Teofilaete, at ajuns catra largimea ratulur, de Dumneq.eu insuflate. lUI Dumnedeu, eel ce nu te cunosc pre tine Nascetore de Dumnedeu, sa nu vada lumina cea nascuta din tine, Prea-curata,
Cantarea 6, Irmos: Halnll lumin6s1l. dll·mi: mie...

T recend

M alca

~i acum, a Nllsc~t6rel:

L uminatoriu

Prosomia:

CONDAC, glas 2. Oele de sus cllutand ...

P
!

rin infrenare omortndu-tt simtirile, al stepanit patimile, Tefilacte, ~i acum te desfatezt intru strelucirile ne.. patimirel.

tott al invetat a s~ inchina iconer MantuitoduluJ, strelucind aretat ell lucrurile ~i eu dogmele, Teofilacte,

P re

1
".~i~'

r
~

N or

Mlrtre:

izvoritor

de 'ploaea

~D:l:!~~:.r:'D~i::'~

~~~U:;::~: 1

p===,=====
I

LUNA LUI MARTIE


Intru

·p-r

otul seaunul de bunlt voe, slt sui lumina pre sfe~nio. ~i in data minunatul Arhiereii fitoend 0 monastlre la.ngi1. gura mltrel negre, pre prea enviosul Teofilaot, ~i pre Mlhail al SinaduluI, iI faeu cltlugarlin 100 de mlrenl, carl tmfrumsetaii Sinodul, ~i ou cuvintele ~i eu faptele. Dupa aeeea Arhiereul afland fapta buna cea streluoit6re a acestor Mrbatl ~i procopsirea. cea intruUhristos, indatll. trimise de'l lull, ~i'l puse la casa sa de rugaelune ; ~i nu trecu multa vreme ~i'i fAcu episcopl. In8a pre Mihailla Sinada , iara pre einstltnl Teofilact la Nicomidia. OM dara ati fost luerurile eele bune ale acestuia, aceleasl Iuerurl ce s'aii fitcut de densul dovedesc. Adeoa santele case ce a zidit ~i bolnitele, ~i ajutorul veduvelor ~i al seraetlor, ~i cea fara de numer mllostenie, 01101atat era de bun acest mare urmator al lnl Dnmnedeti, ca Iuand vas 011 apa incropita, singur spina bolnavit ~i betegif ~i strleatll, ~i'l stergea cu mana sa. Deel parasind viata acesta marele Taras' e, strelueind none-apre-dece anl in seannul Patrlarhiel ; ~i primind seaunul prea in~eleptul Nichifor, tatamplatu-s'a un luoru de [ale. Clicl apuea imperatia Leon Armenul uritorul de Ohrlstos, si.numsj de cat tlcalosul se porni spre surparea santelor ie6ne, ~i daolt sa vildi aeesta, iarlt marele Niehifor trtmise de lult on densul pre cal mal ale~l din Arhierel, anume pre Emilian al OhizieuluI, ~i pre Evtimie al Siirdiel, ~i pre Iosif al Tesalonioulul, pre Ev· doxie al Amoreii, pre Mihail !II SinaduluI, eu altiI multI, impreuua ~i pre fericitul Teofilaet ~i merse catre pltganul ~i viclenul tmpsrat, ~i'l aduserlt inainte multe erburI leouit6re din dumne4ee~tile Scripturl. lara. el ea 0 asplda ee'~l astupa ureehlre, n'a vrut sa inteleglt de eele 4ise. Oi defltlmand t6te lucrurile s1l. tinea tot de oele d'intaiii ale lul. Deel cel·l'altl .Arhierei til.eurlt, iarlt numai fericitul Teofilact 4ise catre dinsul: ~tiii elt calcl indelung1l. rabdarea lui Dumnedeii, dar itt va veni fariL de veste eumplitlt strieltolune, ~i surpare asemenea ea 11n vi for, ~i nu vel afia pre nimenl ea s1l. te ma.ntuiasoli. Din envintele aeestea umpl~ndu·se de manle, il· trimise pre totl eu urgie in exil. Ins!!. pre dumuedeescul Niohifor la insula Ta· sulul, ~i pre eel ds-apururea pomenit Mihan al SinaduluI la Evdochiada, ~i pre altH in alta pltrtJ. IariL pre fericitul Teofilaot, la Strovila estate care este la loeul Ohtvereotllor langa mare. Tntru aceea petrecend aeest ferieit marturisitor trel-decl de ani, rabdand eu vitejie traiul eel en anevoe in pll.m~nt strein, s'a mutat o1l.tre Domnul. Dec! peste o:l~l·va ant potoltndu-se eresul, si Iuminand ortodoxta, in dllele bineoinstlt6reI Auguste TeodoreI, ~i a prea santulul patriarh MetodiA, s'aii ad us prea einstitele m6~te ale prea euviosuluI parlntelul nostru Teo· fi.laet din exil, ~i s'aii pus in Nieomidia, in

acestiL 4i, pre a cuviosul pltrintele nostru Pavel martnrisltorul Plusiados.

Stih: Taee tramblta Pavel al PlusiadeI. A~teptil.nd eel mal de pre urma glas al trambite!. Acesta era pe tnnpul luptatorilor de ie6ne. ~i ve4end pre eel ee sll. indrlieeu nebuneste tmpotnva bisericel, ~i tot~ de-am1\runtimea 8.~eQemtnturilor bisericestl 0 rssturnati, ~i ~tergeau tnchipnirea santeler ic6ne, ~i pre buna pod6blt santelor Iocasur! 0 stingean. Pre acestia 4io adeca veqendu·I pururea pomenitul, eu dumnedeestl graiurl, ca ou si1ge~I ii lovi. Suferlnd prigoniri, surgunirl ~i rele pattmlr! pentru leona lui Christ os. Decl bme ~i en Mrbatie nevoindu-se, l u pace 'sl-a dat duhul 1a Dumnedeii, II<tru aeest1l. 41, pomenirea santulul apostol Ermi, de care pomeneste apostolnl Pavel laoEplstola eea etttra RomanI.

murit,

Stih

I LuI

Ermi ucenioul Iul Dumnedef

ee a
S3,·

II cloplesc prin cnvlnte chip tnsufletlt, Intru acesti!. 4i, santul mueenic Dion, de bie s'a sev~r~it. Stih: De ~i oumpllta

te tae,

drepta a in~elMorului

Dreptul stepanuluI te tncununeza Dione. Intru acesta 4i, prea euvlosul Dometie, de sable s'a sever~it. Stih: Dometle datoria sfer~itulul eelul ne-

Prin mutatorl angerl 0 a pIa tit, Cu ale lor sante rugaclunr, Domne miluestene, ~i ne mantaeste pre nol, Amin. Oa.ntarea 7, Irmos:

trecut,

evreestt, an calcat Win euptoriu vapaea eu "indraznela, ~i focul in rona "l-a schimbat, strigand: Bine "e~ti cuventat Domne Dum"neqeule in vect, Sever~ind alergarea cea dumnedeesca fericite, ~i pana in sfirsit credinta ta pazindu ..o, at prim it eununa ostenelelor tale inteleptc, strigand: Bine esn cuventat Dumnedeule in vect, , Suindu-te
~

;pinerit

b:m."

, ••. zidlt! d. dinsnl,

pe caruta .dum..
..

-.I

lNOPTP_IL_E=--=======~========6~

nedeestilor bunatat], te-al innaltat catra Inaltime, ~i aeum stat inaintea lut Dumnedeu , strigand : Bine est! cuventat Domne Dumnedeule in vee}. ,
M1trire:

Ina plata ehinurilor tale, ~i de .nadejdea cea buna nu te-al amagit, lul Christos strigand: Preott bine-cuventatl, popore pre a inaltati-l intru totl vecil, sa ta, purtatorule de Dumneden, luminand cu lumina marturisire], cacl aI einstit ehipul eel sant al lUI Christos si al Nas, cetorel de Dumnedeu, ~i-al tuturor santilor ; eu carit impreuna acum cantl ; Preotl binecuventatl, pop ore prea inaltaV. pre Christos intru totI vecil, Preacureta, ranele sufletulut men si semnele pecatulut sterge-le, eeea ce pre Dumnedeul eel preste tote l-af nascut, din fectorescul ne ispitit de nunta pantece, Feetora Prea· curata, Pre care Ie tineril bine-l euvintezd, preotit 11 lauda, poporele 11pre a inaltaintru totI
Irmesnl : Sit laudam, bine sa cuventam...

eel ee a zidit deosebl inimile omenilor, a vedut indumnedeirea inimet tale, purtatorlule de Dumnedeu, si sea,, une de invetaturt a interne, Iat, de trel orl ferieite Teolacte.
~1 aenm,
R

eu luminosapomenirea aretare severseste aeum


Bine-ouventam pre Tata1. ..

Nitsclit6rel:

_ Catra tine sea p aeum Nascetore de Dumnedeu, ~i sub aeoperirea ~i dumnedeeasca folosinta tao Rugandu-me sa me sea pi de gresale eele eumplite, bine-cuventata Prea-eurata, ceea ee al nascut pre Dumnedcu eu trup.
04ntarea 8, Irmos : De ~epte orI euptorlul. ..

o Matca lUIChristos

~i aeum.va

Nll.sclit6rel:

este locasul eelor ce Sa veselesc, te at salasluit aeum marturisitortule, ~i lumina V-a revarsat ea unui drept patimitor ell luptele mueenieilor, prea rntelepte aparatortule al adeverului, eu caril acum strigt: Preott bine-euventatt, popore prea inaitati pre Christos in vect. eununa rabdarei, de Dumnedeu cuprinsule, ca intru izgonirl eu amara-

U nde

vecit,

P rimit-at

1C!,nl at Meuit, a~teptand a


I

septe ort muneitorul "haldeilor, a arsu nebuneste "euptorlul einstitorilor de "Dumneqen. lara vedendu-t "pre acestia eu putere mal "buna mantuitt,, facetorlulnt ,,~i Mantuitonulut, au strigat:
_ _

De

f .,_,,

-:----.
~

64

LUNA. LUI MAR'rIE

"TinerI bine 11cuventatl, pre"otI laudati-l, popore pre a in"n~iltati-l intru tott vecit,
Ottntarea 9, Irmos:

Drat

Ilu adeverat Naseet6re ..


I

e mart daruri eu adevete-al invrednicit purr tatortule de Dumnedeu, eu euget rabdator primejduindu-te pentru Christos, de Dumneden ferieite. , Cauta spre noi caril te laudarn pre tine fericite, mantuindu-ne din ispite ~i din primejdil ~i sfarama maestriele eresurilor.
M§.rire:

INTRU ACEASTA LUNA


In 9 (Jile
san~il patru-deel de mueeniel earil s'au muneit in lazerul Sevastiel. Sa euvine a sti, ea de se vor tntempla mueenicii in vre-o Duminica de ale postulul, atuncea sa e§.nti1 intaiu Stihirile tnvlerel, apol ale san tiler. lara. 'in Duminiea CruceI se ea.ntit int§.iii ale Invierel, apol ale Crucel ~i ale santilor. Insa mal pre larg s1!.se caute in Triod Tipien!. La D6mne strigat-am, (de se slnjeste Liturgie) punem Stihirile pe 10, ~i cantam Idiomela 4ilei de done orl ~i Martiriea" apol 3 Prosomice ale Trio duluI , dupa aceea ale santHor pe 4. Glas 2, ale lul 16n Monahul. ~isa oanta Insu~I glasul.

Cu curatie ~i eu dreptate vietuind, ea un aretatoriu de eele dumnedeesti, te-al fa cut mueenie luminos, tesendu-tt porfira din sangturilc tale. rele dreptater, in bratele tale Fectora, ea zorile ai resarit "eelor dintru intunerec ~i celor rataeiV.

A vend

~i aeum, a Naseet6rei.

pre Christos s6-

EXAPOSTILA.RIA glasulul ~i Stih6vna TrioduluJ. ~i oeea-laltil. servire a OrtrineI dupre dDdueHI,

Nascetore de "Dumneqen, te marturisim pe "tine Fectora Curata, eei man"tuiti prin tine, eu eetele ee"lor fara de trupuri, marin"du-te pre tine.
,1 Apolis.

C u adeverat

Irmosul:

dulee~stedesfatarea. eer:: D

abdand eeste de aieea ~vitejeste, bucurandu .. se de cele nadejduite, uul catra altul au grait , ", santi! mucenici. Nude halna ne dez bracam, ei pre omul eel vechiu laudam, lute este Iarna, dara dulce este raiuI. Cu durerea este gheta, dara
,\W~

~='

===================m==N=O=UE~P=IL=E=====================

impreuna ostasilor, Putin sa rabdam, ca sii ne incununam cu cununt de biruinta de la Christos Dumneden, ~i Mantuitorlul sufletelor n6stre.
0

nu ne ferim

neqeu,~i Mantuitorlul telor nostre.:


Mltrlre, gIllS 2: Stihira eea dintUi1:
RabJand ceste de aicea ...

sufle-

~i acum, a Nltscet6rel·Invierel:

I.eplldfindimbraclimintele tote, intrand fara frica in Iazer, unul catra altul all grait santi! mucenicl : Pentrurarul carele am perdut, halnele cele stricactose astadl sa nu le purtam, eel ce prin serpele eel facetor de stricaclune ore-cand ne-am imbracat, sa De dezbradim acum pentru lnvierea tuturor. Sa nu bagam sema de gheata ceea ce se topeste ~i trupul sa-l urim, ca sa ne incununam cu cununl de biruinta, de la Christos Dumnedea, ~iMantuitortul sufletelor nostre, Veqend muncile ca niste desfatarl, alergand la Iazerul eel reee, ea la 0 caldura, au grait santi1 mucenicl: Sa nu ne tnfricosam de cesul ernet ea sa scapam de infricosat focuI gheenet, Sa arda pictorul ea sa dantuesca in vect; ftli mana sa se rumpa, ca sa se inalte catra Domnul, Si sa nu De fie mila de firea cea murit6re. Ci sa alegem m6rte, ca sa ne incununam eu cununt de biruinta, de la Christos Dum-

umbra leget ~i darul a venit. Cit precum rugul n'a ars fiind aprins, asa Feclora at nascut ~i Pectora al remas, In locul stilpulul celui de toe, a resarit soarele drepta tel; in Iocul lut Motsi, Christos mantuirea sufletelor n6stre.
E~mE: Lumina Linli .... Proohimenul 4ileJ ~i Parimiile 411e1, ale mu~i

T recut-a

cenicilor trel. DiJ;l Pro.fe~ia IsaieI, cetire..


Cap. 43, V~r~ 9"

ile s au adunat impreuna, :;il sa or aduna boerit dintru et. Cine le va vesti acestea tntru densit? Sau cele din inceput cine audile Ie' va face voue ? Aduca'st, marturiile sale, si sa se , indrepteze, si sa asculte si sa qica adeverul, tip. mie rnarturit, 9i eli sunt martor, graieste Domnul Dumnedeu, 9i pruncul carele am ales. Ca sa stitt si sa ,, , credetl, si sa cunosteti, ca eli sunt, mal ,, , 'nainte de mine n'a fost alt Dumnedeu, ~i dupa mine nu va fl. Eli sunt Dumnedeu, 9i nu este afara de mine mantuitor, e(l. am vestit, ~i am mantuit 9i am defannat, ~>inu a fost intra vor strein, Vol mie marturit, 9i eli martor DomnuIut Dumnedeu, Inca din lnceput eli sunt 9i nu este cine sa scota din manile mele. Face-voiu, 9i cine va intorce acesta ? Asa dice Domnul Durnnedeu, eel ce man,, , tuieste pre not santul lut Israil,

eslc~ 1icc Dom~lll: 1'6to,nemu:

1& h~l~o!nn .•• lul Solomon, ::~


Cap.

LUI M:::~scaunele
v

3, Verst.

tru

ufletele drep] ..lor sunt in niana i ul Dumnedeu, ~i nu se va atinge Be densele munea, parutu s'a Inochir vcelor vnepriceputr a muri, ~i

1'a impera~l ~i in~elege~l, inve~a~i-ve jud ecatorrl margine Ior parnen t u I ui, x' ~ -L ua tI v in urech: eel ce stepanitI multimt, ~i Cl'l ce ve 11'ufip: intru poporele limbilor. Ca de Ia Domnul s'a dat voue stepanirea, ~i puterea de la eel prea Inalt.
• A

puterniCllor~ ASCUltal~

s'a socotit pedepsire esirea lor, ~i mergerea de Ia not siuramare, iara el sunt in pace. Cae} inaintea fe~il omenilor de VOl' Iua ~i munca, nadejdea 10.1' este plina de nemurire. ~i tutru putine fiind pedepsin, cu marl bllnaHi~I se VOl' darui, cael Dumuedeu i-a ispitit pe dinsir, ~i i-a aflat luist vrednici. Ca aurul in ulcea i-a lamurit pre et, ~i ca 0 jertfa de ardere intrega 'i a primir, ~i in timpuI cercetarer sale VOl' straluci, ~i VOl' fugi ca scftneile pe pae. Judeea-vor limbr, ~i VOl' stepftni popore, ~i va imperati Intr'Insi) Domnul in veer. Cel ee nadejduese spre densul VOl' invelege adeveru1. $i credincrosir in dragoste VOl' petreee en dinsul; ('a dar ~i mila este intru santiI lUI, ~i cercetare intru alesir lur, , De la IntelepcIunea. Iul Solomon, cetire: Cap. 5, Vers 16: reptit in vee! vor fi vir, ~i de la Domnul plata lor, ~i purtarea de grija pentru din~ii de la eel prea Ina It. Drept aeeea VOl' lua impera· tia poa6be'l ~i sterna frumusetel din mana Domnulut. Ca ell drepta sa va aeoperi pre el, ~i eu bratul sM_ it va apara, Luava t6ta arma dragostea IUl, ~i va Intarl faptura eu arme spl'e isbanda vrajmasilor. Imbraca-va iin loe de platosadreptatea, ~i'~l va pune luist coif judeeata eea nefatarnica, Lua-va pavaza nebiruita bunatatea, ~i va ascuti cumplita manie intru sabie, ~i va ridiea resbot i:mpreuna eu din sul lumea asupm celor fara de minre, Merge vor drept nemerit6re s~getile fulgerilor, ~i ca dintr'un arc bine ineordat al norilor la tin ta VOl' lovi. ~i din prastia mflniet cea sverlitdre de pietre pline VOl' eadea grindine. Inflerbanta-sev'a asupra lor apa ms rit, ~i apele eele marl repede VOl' eurge. Sta-va impotriva lor Duhul puteret, ~j" ea un vifor va ventura pre el. ~i va pustii tot pit-

~i ceia-l'alta servire a Litnrglel mal 'nainte san~ite. Iarll. de nu 811. face Liturgia eelel mal 'nainte san~ite, punem Stihovna, Idiomala qUei, a Triodu1ul de dons orl, ~i Martirica. Deol :

Bucurati-ve.Acachie.Ecdichie,

Tn glasun de cantart sa IAudtm credinctosit, pre purtatorit de chinurt patru- decl de mucenict ~i catra den~ii cu dulce cantare sa strigam, dicend: Bucurati-ve mucenicl , at lui Christos, Isihie Melitone, Iraclie, Smaragde si D6mne, E vniche U ale ~i Vi viane, Clavdie ~i Prische, Bucurative Teodule, Evtihie ~i Ione, Xantie, Iliane, Sisinie, Chirione, Aghic, Aetie ~i Flavie,

M~rire.

a B§.n~ilor,glas 6:

Lisimahe, Alexandre, Ilie ~i Candide, '-reofile, Dometiane ~i dumue deescule Gaie ~i ~i Atanasie, Chirile ~i Sacherdone; Nicolae ~i Valerie, Filoctimone Seviriane, Hudione indrazneala Dumnedeul Gorgonie. Bucurati-ve Evtihi

~i Aglaie, Ca cet ce a v ett


catra Christos nostru, mucenict

prea-maritt, Aceluta Cll oserdie rugati-ve, sa mantuesca pre eel ce cu credinta seversese prea cinstita pomenirea vostra,

m@ntu.I. fa.rf.\_ ..-d.e-1.. ge, . ... e


~.", '_"_-','

~i reutatea va res.

IN

NOUE

pILE

de Dumnedeu, tu e~tl vita cea adeverata, carea at odraslit rodul vieter, tie ne rugam, roga ..te Scepana cu santil mucenicl, sa se miluesca sufletele nostre,

Nascetore

~i aeum, a Na.sc~t6rel:

Marire celut ce s'asalasluit in,

tru tine. Marire celul ce a esit din tine. Marire celut ce ne-a mantnit pre not prin nastere-

a tao

Ectenia ~i 3 Metanil marl ~i 138 face Apolis.

1+1 p entru

l'~

Acum slobo4e~tl, ~i dup1l. TatU nostru. Tropar, glas 1:

La Ortrinli
La Dumnedell este Domnnl., TropareJe am~n· doue ~i a Nltsc~t6reI. Dup1l.tntltia ~ia dona Stihologie, Catismalele TrioduluI, lara. Ecteniile cele miel nuse 41c. lar1l. dup1t a trela Stihologie, 1}icepreotu! Eetenia cea miclt. Dup1l. aeeea Catismala, glas 4. Prosomia: .Aretatu-te-ai ast114i...

durerile santilor tel, caril pentru tine au patimit fiI milosti v Doamne ~i tote durerile n6stre le vindeca, Inbitorlule de oment, rugamune tie. de chinurI cinstitl patru-dect ostasl tntrarmatl al lui Christos, prin foe ~i prin apa atl trecut ~i v'atl angerit, ell caril rugati-ve lui Christos pentru eel ce eu eredinta ve lauda pre vol, Marire celul ce a dat voue tarie, Marire celut ce v'a tncununat pre vol. Marire celut ce .a daruit prin vot tuturor tamadu-

pnrtatorI

Sail. aeesta, glas aeelae:

taria bisericel, ca niste stele prea mad 0 luminatt pururea, ~i celor ere dinclo~I strelucitl, dumnedeestilor mucenict at lUI Christos eel patru- dect, vitejesc gftnd tre ... cend mucenia, minunatilor purtatorl de patiml, prin foe ~i prin apa atI trecut ~i atl

C 'instita

aretat impreuna Iocuitort en

C u prea

Mltrire, aWl. Oatismalil, glalil 4:. Prosomia: Cel oe te-al In~l~at ...

irl,

esit la largimea mantuiret, mostenire luand imperatia cerlurilor, ~i tmpreuna eu augerit inaintea imperatulul tuturor
neincetat statt cu veselie,
~i aoum, a NlI.sc~t6reI, asemenea.

Ml!.rire, ~i acum, a N1l.sc~t6rel.

glasul s'a intrupat Stepanul tuturor, intru tine sicriul eel

cl6ra bucura- te, tmpreuna en

Gavriil

qicendu-tl tie Fe-

sant, precum a dis dreptul David. Aretatu- te-al mal de... sfatata de cat cerlurile, ceca ce al purtat pre Ziditorlul t~i1.

sul N ascet6re de Dumnedeu, milele tale darueste-le robilor tel, celor ce ~triga ~i die: Pre a santa Fecrora, grabeste de ne scapa pre not de vrajmasil eel

C a sa cfinte en multamita din inima ~i sa cera eu deadin ..

LUNA LUI MARTIE

nevedutt ~i

~i de tota ingrozirea, ca tu esn folositorea nostra.


Iarlt de va fi. Sitmblttlt, afarlt de SitmMta santulul Teodor. Dupa tntUa Stihologie, Oatismala: OinstiHi taria biserieel... De dou~ od. Mltrire, ~i aeum, a Nltseet6rel.

vequtl

ertare, ~i me invredniceste sa dobandesc mantuire.


Antlfonul dintitiii al glasulul al patrnlea, Proehimen, glas 4. Trecut-am prin foc ~i prin ap3. ~i ne-at scos pre not intru repaos, Stih: Cu foe ne at lamurit pre nor, precum sa lamureste argintul. Evangeliade Ia Luea: Zis-a Domnul ucenicilor ser : Paziti-ve de omenr, .. Dup§, Psalm 50, M1trire, glas 2. Pentru rugaclunile SftntiJor sel mucenief patru 4ec1 milostive, curate~te multimea gresalelor n6stre. ~i aeum : Pentru rugaclunile Nascet6rel £1,'<, '1·' ne'te u milosti ve ... de Dum-

Prea ..curata Fectora, primeste ruga clune de la not eel ce alergam la acoperementul teu. Si nu inceta rugand pre Iubitortul de oment, sa mantuesca pre robii tel.
Duplt a doua Stihologie, Oatismala: Cu prea vitejese gand treesnd ... De doue orl, Ml1rire, ~i aoum, a Nltseet6reI: Oa sa cante eu multamitr; ... Duplt Polieleti, Oatismala, glas 5. Prosomie: Cuv~ntul eel tmpreuna.,

Stih: Mi1ue~te·ne }?re nol Dumne4eule dUl,)re mare mila ta... ~i Stihira, glas 2.

Pod6ba santilor mucenicl acesta impatrit luminata ~i de Dumnedeu adunata multime a celor patru- decl de 0stasr cu adeverat, prin ger ~i prin foe lamurindu-se inteleptil, s'au aretatu ostast al lui Christos imperatulul tuturor, caruta sa ~i r6ga sa mantuesca sufletele n6stre. De doue orf.
Mltrire, ~i aeum, a Nltseet6reI:

judecata acurn

cugetand la faptele mele cele viclene ~i rele, ~i la adencul gresalelor care au crescut lmpreuna cu mine din tinereta ml-am inecat mintea, Curata. Ci cu folosirea ta da-ml

Pre mine mal 'nainte de

Profetind a strigat David tn Psalmt: Trecut-am prin foe ~i prin apa, ~i ne- al scos pre Dol Intru repaos. lara vol mucenicit lui Christos, prin singure faptele cuventul plinind, all trecut prin foe ~i prin apa ~i atI intrat intru imperatia cerlurilor. Pentru acesta rugati- ve patru- dect de mucenict, sa mantuesca sufletele nostre, -"
OANOANELE. Doue ale sa.ntilor muceniel ~iale Triodulnl dnpre rbdueIa lor. OANONUL eel dintitiii Al c§,rula. a.erostih la Greel este aceata : CHilo eea de Dumnedeii nieilor 0 laud. tnounnnata a muee-

me plang,

,i

Oompunerea luI 16n Monahul.

1'/

,_"""""",~~~~""""""""""""""~lN~N.;;.;OU;;.;E;"":;V~lL~E:,......"""""",......... ===_"""""",=""""",,,,,~,"

enitt poporelor Sa can~ tam cfintare lui Christos . .Dumnedeu, celut ce a des"partit marea ~i a trecut pre "poporul, pre carele l'a sea"pat din robia Egiptenilor, ca "s'a prea-marit,

OAntore. 1, glas 2, Inn os :

~.:f

Alt CAliON Compunerea lul Teofan. Ca.ntarea 1, Glasul ~i Irmosul acel&!l.

-I

Ceata eea de Dumnedeu , tncununata a mucenicilor lul Christos 0 laud eu cantart de Dumnedeu insuflate, pomenirea cea de preste an a acelor patru- dectluminat serb and, ca s'au prea-marir, Pre pament de t6t8. numirea lepadandu-se eel patrudect, ~l-au ales numire pre numele lul Christos. Prin carea iotru cele de sus aeurn vie-

gactunile vostre sa-l facett a· cum spre bun a schimbare, ce.. lor ee ve chlemam pre vol eu curata dra goste a inimel. rlurt eu razele streluciret eel in tret sod patru-dect de mucenicl, acoperiti-ne pre not eel ee suntem tnghtetatl pre pament de Iarna napastilor ~i ve laudam pre vol,
M1i.rire:

Pre Dumnedeu noue pa .. tru-dect de mucenicr, prin ru-

eel ce v'att Iuminat in ee-

tuesc.
Pentru Christos trupul ~i lumea urind, de 0 m ul celu vechiu v'ati dezbracat, tmpreuna cu hatna cea trecetore si , in halna nestricaciunet v'atl lmbracat.
A Nltscet6reI:

_Aparatoll nebiruitt at bunet-credinte ~i stilpt nemiscatl at bisericel, chtemarea cea de Dumnedeu numita de patru deer, alinati-me pre mine eel ce eumplit me turbur acum. eel ee este mal pre sus de firea tuturor, l-at nascut, Carele s'a fa cut truppentru noi 6menil, Matca lui Dumnedeu Fecrora , ne ispitita de barbat,
Oatavasie:
Desehide- voiu gura mea ..

Pre ZiditorIul

~i aeum, a Naso~t6reI :

~i Domnul

pre Dumnedeu ai nascut eu

Cne pote sa spue dupre vrednieie a ta zemislire eea mal pre sus de cuvent] Ca

Ca.ntarea 3, Irmos:

trup pre a santa, pre Mantuitorlul nostru tuturor eel ce s'a are tat none,

~ntare~te·ne pre not intru ~ine D6mne, cela ce prin "Iemn at omorit pecatul ~i "friea ta 0 sadeste in inimiIe ~

~---~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~'~J!
, 70 LUIIA LUI MARTIE •••

tru nimiea socotindu-Ie eel patru-decr, ell strelucire pre Christos in loeul a tote au

o astea ~i viatabogatia, in~i frumsetea trupulul ~i


mostenit,

"n6stre, celor ce te laudam "pre tine-

de ostasl al lul Christos a..

Iergam,

el ee v~ tncalqitl in sinurile ..Iul A vraam ~i ve tmpodobitt ell hatna cea marita, rugati-ve ea sa se dezlege eel legati ell gerul tncunjuraret, acoperement (Feclora miresa a lul Dumneden), eelor ee eu credinta alerga catra tine.si te marturisesc Maiea a lUI Dum-

rnrire:

Cu petre fara de mila eel patru-decl prin porunca tiranulut fiind Improscatl, zvirliturile improtiva poruncilor prin Duhul sa intorceau, Grait-a serpele prin buzele tiranilor hule asupra ta Ziditortule, Ci gura aeelora cea luptatoare improtiva lui Dumnedeu, eu petrele cele aruncate asupra mucenicilor sa

Fil intarire

~i aenm,

&

NlI.sc~t6rel:

~i scapare ~i

nedeu,
Oatismala, glas •. Prosomia: Pre tntelepefunea ~iOuventul...

starama.

una pururea Feclora, carea te-al fa cut cadel nita de aur, a dumncdeesculut carbune, umple de bun miros mnna mea cea unputita. ,
• •• A

N enuntita,

A NlI.sc~t6reI:

~iceta Insotita de mucenicl purtatort


de cununt, stand inaintea Ste-

o aste a mucenicilor

Alt Canon, Irmos acela~I:

panulul, mantuitt pre eel ee


pururea ve lauda pre vot, Cu Iazerul patimilor si eu valul napastilor fiind invitoI catra vot eel patru-dect
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiii'

fapte all plinit euvintele pro .. fetulut, ca prin foe ~i prin apa bar bateste atl treeut, repaos afland viata eea vectnica.Pentru acosta si cununl din ceriu , luand, en cetele eelor fara de trupurl impreuna ve veselitt fericitilor, de chinurl purtatort prea Jaudatl patru-decl de mucenicl. Rugati-ve lui Christos Dum n e de u ertare de gresale sa daruesca eelora ce serbeza eu dragoste santa pomenirea vostra,
MlI.rire, ~i acum, a Nl1se~t6rel:

ostaerlut Christ os, ~i vitejeste surpand pre vrajmasul, prin

Muceniceste

facendu-ve

Gandesc la judecata ~i me tern,. de intrebarea eea in£. i~ r cosata me cutremur, de res- ~


iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiilliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-"-:r-

~d

·~~~~~~~r~N~NO~D~E~P~ILE~~~~~~~~~iilll~
Prea-curata, pre tine ceea ce at zemislit pre Dumnedeu fara sementa, ca s~ te rogt pururea pentru robit tel.
.Alt Oanon, Irmos aoela~l:

grozese ~i de durerea foculur, de intunerecul tartarulul, de scarsnirea dintilor.de vermele II celneadormit. Val mie ce voiu face, cand se vor pune seaunele ~i cartile se vor deschide, ~i faptele se vor mustra, si cele ascunse se vor vadi? Atuncea Stepana ajutatoare mie sa-mt fil ~i folosit6re prea ferbinte, ca pre tine te am nadejde eu netrebnicul robul ten, Doamne audul mra'nduelel tale, ~i te-~m "prea-marit pre tine unule Iu"bitorlule de oment, patimitorit, puindu-ne inainte pricinuitorl de pagu ba, voiu eel prea fara de Dumnedeu, Sabil ascutite ~i fere, ~i foe ~i cruce santilor, gonitoril lUI Christos au tins. este none focul gheenct, 4i~-aupatimitorit, Iara de eel de acum ca de un rob impreuna cu nol nu ne

punsul judecatortulul mespiHmentez, si de munca rne in-

R ugamu - te

A Nltsolt6rel:

II

nedeu, mucenicilor,
Adunarea

!mbracfindu-veintru strelucirea cea fara umbra, v'att facut noe luminare de la Dum-

;zr~udit-am

OAntarea 4, Irmos:

eea de Dumnedeu alesa a mucenieilor celor purtatort de cununr, roga-te sa se mantuesca de primejdit eel ce te lauda pre tine. ve a vedea lumina cea neapropriata a Iut Christos santilor.invrednicitl a se lumina eel ce sunt intru intunerec, eu indreptarea Iuminet eel cugetatore de Christos, povetuindu-ne pre not catra luceferul eel dumnede-

I nvrednicindu-

V e stricatt

mintea, dis-au

Strelucind

Mlrire:

Infrieosat

deesc maritilor,

temem.

deznode mana, sa se arda pictorul, santil au strij gat, ca nestricactose acestea 1 lara le vom Ina.

Sase

tecele ten P rea-curata, te cuventam pre tineca pre 0 Maica a lui Dumnedeu,
OAntarea 5, Ir:aos:

ell cantart pre eel ce s'a intrupat din pan-

L audand

~1 a aoum, Nltso~t6rel.

atatortule de lumina ~i fa- I cetorlul vecurilor Dom- 0 "nu], intru lumina porunci- rF

~=----_iOiiiiiiiOiiiii~~~~~~~~iiOOiiiiiiiiiii~

LUNA LUI MARTIE

"lortale povetueste-ne pre not "ca afara de tine pre alt Dum"neqeu nu stim, nebunia cea fara de minte a gonacilor, patimitorit afara la ger a petrece t6ta n6ptea osinditl fiind, au cantat lUI Dumnedeu cantare de ,

De

a bunei credinte,

se noue ca ni~teruminatod, eel veqetorI de foc patru-dect de mucenict at luf Christos, eel strelucitt de D umnedeu, lumineza credinctosilor calea cea mantuitore •

A retandu-

multamita.

R ucurandu-se eel patruqeCf de mucenicl al lut Christos, au rabdat gerul eel cu durere, in Iazer stand, ~i cu nadejdea dumnedeestilor cununl intaritI fiind, ris s'a facut inaintea cetor patru-dect de mucenicl al Iut Christos, inecat fiind ~erpele eel ce se incuibase mal 'nainte in ape. Ca de taria cea facetore de perdare s'a lipsit. Tie celela ce al nascut pre Christos facetonul tu turor, atrigam: Bucura-te Prea-curata. Bucura-teceea ce ne-al resarit noue lumina. Bucurate ceea ce al inca put pre Dumnedeu eel neincaput. De nebunia eretieilor eea de acum, scapatt cinstita biseriea lut Christos, intru carea nascendu-ve.la atata vredAlt Oanon, Irmos aeela~ : A N4s6~t6reI.

de pre pament la eortul eel ceresc, unde stand tnaintea lUI Christos pu· itortulut de nevointe, invredniciti-me mucenicilor, ca sa dobandesc dumnedeesca bu. ' cune, nasterei tale celet duinnedeesu cocona, este mal pre sus de gand, neajunsa, ~i ell anevoe de vedut fie-canna , Stepfina, ca al nascut none pre eel ee este eu adeverat DumOAntarea. 6, IrmOl:

M utandu-ve

Mltrire:

ne

T alna

~1 aoum, a. IU8e~t6ret:

nedeu.

~ ntru adencul gresalelor fi~ind incunjurat.chtem aden"cuI milosti virel tale eel ne "urmat, din stricactune D-um"neq.eule score-me, ~

9 r~ie

II

eel dot-spre-dece pre Iuda ticalosul, ~i din Edem pre om, asa ~i dintre eel patru-dect pre eel ee a cadut, ~ rusine fiind tiranuI u' in de~ert se intiiritii, eli
II

Incepetorul reutatet, a rapit ea ~i dintre

Bucurandu-se

Fara

~i miirire~~i_ajUns.

PSilQJ]1
II II.·.

~'... .... ·"'_ ·-=_-===-====-~=-===lN

NOUE nILE

....... ~3

cum pentru talhartul ~i pentru Matia mal intAiu, asa ~i acurn pentru chtemarea celut ce pasla baea, sa rusineza, la minte ~i vrednie de plangere este eel ce s'a lipsit de amendoue vietile. ea de foc s'a topit ~i la foeul eel nestins s'a dust barbat Fecl6ra at nascut, fli in veer remal Feclora, aretand chipurile adeveratet Dumnedeirel Fitulul ~i Dumnedeului teu. pazitorl priveghelnict ~i ell trezie at nemulul omenesc, ~i rugaton rugactunilor v'atl pus, fli ajutori eelor din suparart, Christos cu ne-apropiate, mantuitt de eu dragoste vol.

am pus tare ~i neclatita fo... losit6re vietet mele, lumel lasandu-o, de stepanul eel din cerun v'atI lipit, purtaton de chinurt at Domnulul eel patru-dect. Ca prin foe ~i prin apa trecend, fericitilor, dupre vrednieie atl luat marire din cerurl, ~i multime de cunum, de sade pe scaunul eel neapropiat, celul ee a intins cerul ea 0 ptele, ~i pamentul a tntarit, ~i a adunat apele tntru adunarile lor; celui ce a facut tote din eele ce nu au fost ea sa fie, ~i tuturor le-a dat suflare ~i viata ; Celul ee primeste cantare de la Arhangheh, ~i de angerl este laudat, ~i de tott inch inat, lut Christos A-tot-tiitorulut, facetorulut fli dumnedeescului nostru n cad inainte eu nevrednieul, aducend rugactunea mea, fli darul euventulul cerend, ea sa pot lauda eu buna-credinta ~i eu pre santi), carit insu~l I-a aratat biruitorr, daruindu-le lor marire din ceruri ~i multime de eununl. ,
Intru aC6st!t luna, in 9 4ile, pomenirea santilor patrn-4ecI de mneenlol, oeI ee ait mltrtu· risit ~i s'ait muncit in eetatea Sevastiel. Stih: Plinind Iipsa paUmal tale Mantuitq· rule,

D esert

T 6Ul ostirea

OONDAO, glas 6, Prosomia.: Plinind dnduiala ...

N estiindde

- . A NIS'eM6tet:

C elul

1001:

A ratandu-ve

Alt Oanon, Irmos, aoela.~I:

S trelucind

in biseriea lui frumsetile cele prea-laudatilor, ispite pre eel ee ve cinstesc pre

ce atl fost odiniora surpatort prea alesl inselaclunel muncitorilor eelor ee sa nebunean.fittsinoue acnm zid ~i ajutor grabnic.
~i aeum, a N!tso~t6reI:

Cel

Mltrlre:

Spre tine am pus nadejdea mantuirei mele maroa pu-

J:u:ea .FeCl~~a~_~ip~e tin~t~-

LUNA LUI MARTIE


NoI oel patru-4eoI sdrobindu.ni-se fluerile. Intru a noua 4i fluerile s'aii sdrobit, A patru-decl de Mrba~l ee aii patlmit,
osebite loourl fiind, aii fost slnjitorl de 6ste

Ace~U

sa.nt1· p~tru-4ecI de mueeniol din

._.

to~l la 0 cet!l., iarlL pentru marturlsirea in Ohristos flind prinsl, ~i aducendu-Lla tntrebare, ~i neplecandu-se a jertll. idolilor, intaiii aii fost Mtu~I en pletre peste fete ~i peste gura, iar1l. loviturile nu mal mult pre den~iI il batea de cat pre eel ee 11 lovea, tntorcsndu-se inapol. De aeeea pe timp de iarn1l. aii fost osanditl a petreee t6t1l. n6ptea III. ger, bllgat1 gol in mij· loeul unul iazer ce era afar1l. din eetatea Sevastiel, unde unul dmtr'in~il Iubindu-sl viata ~i alergend Intr'o bas ee era apr6pre, cat a ajuns de caldura indat1l. s'a topit. Iar1l. unul din str~jaril ee pazla ~i srejuia pre santI, indaM a intrat en santU, de a tmplinlt looul eelui ee a lipsit, ve4end lumina n6ptea tmpre[urul mueenicilor, ~i eununl pogorandn-se la fle-earela dintr'tnstl. Iara oand s'a faeut 4iu1l., santil lesinase ; ~i vll4endu-se cit ine11. bla sua flaii, le-an fraut fluerlle pieI6relor ..~i '~l-bii luat oununa mucenlel, A~a dar1l. s'a cunosout e1l. e-a l fost pHteutlL m6rtea. Cael nnul dintr'in~il pentru verst a tlneretelor ~i pentru puterea trupuluI, inc1l. tot era eu suflet, de oarele tiranul gandla, eA'~I va sehimba gandul. Iara maloa luI estaruta la patima lor de a~l vedea fllul, e1l. acela era mal ten~r de cat eeHaltl, ~i sll. temea ea nu cumva s11-1sperie tineretele, saii dragostea viete!, ~i 81l. fie nevrednie de eeta ~i de einstea celor d'impreuna 03ta~1 cu dinsul pentru acesta sta uttandu-se la dtnsul in erelDenit1i, eu ohipul ~i ou vederea cat putea, tmbli.rbli.tandu 1, ~i intin4end maInile spre dinsul ~i 4icend: Ellul meii eel dulce, de acum filii al Tatll.Inl cerese vel fl, rabdll. putin ea sll.te fae! deplin. Nu te speria de munel clL iatll. eaV stll. lntru ajutor, Ohrlstos Dumnedeu: nu te va mal tntalni de aeumtnatnte.niclo scarba, nlci 0 truda, t6te acelea aii trecut t6te al biruit en vitejia ta, de aeum tnainte itl va fi buenrie. duIce~a' odihn1l. ~i veseliA, de care te vel indulci imp~r§.tind eu Ohristos, ~i vel fi rnglttor cMre dinsuI pentru mine maioa tao De aceea santU sdrobindn-Ii-se fluerile piol6relor, ~'aii dat sufletele luI Dumne4eii. Ihrll. slujitorU aii adus oare, ~i aii inc§.reat santele trupurl, ~i Ie aii dus pre ~~rmurile fluInl ce era aco10 apr6pe, ins!!. ve4end pre tinerelul acela, e1irula U era numele Meliton, cll. ine1l. sufla, l'aii Iasat fUnd ea s1l.tr§.iasc11). Pre earele vMendu.J malc§.-sa ell. r~, , m1l.sesesingur, a socotit 011. aeeea era mortea el ~i a filulul s~ii. 01l.leand ea dar sHibicloTIea eea fdmeiaso1l., ~i ultand dorul eel de malelt, Jia ridicat pe umerile sale, ~i l'a dus dupll. care cu inimll. tare, gandind e1l. atuncea va fi viii eand rar vedea mal v~rtos mort. D•• 0... duo cendu·l malc§.-sa pre umere, el a r~posat. A·
.

tuncea se1ip§.nd malca-sa de grijll. bneuranduse f6rte pentru sfer~itullul. Adueendu-~l mort pre lubitul s~ii filii pan1l. la locul aeela unde eran trupurile san\ilor, l'a pus preste den~iI, ~i s'a numerat eu cell'alt', ell. s1l. nu sll. osaMsca niol trupul de trupurl, nevoindu-se ell. ~i suflstul lul s1l.fie in numsr' en aeelea, Deel facend foe mare slugile acelea ale diavolulul aii ars trupurile santilor. Apoi zavistiind pre orestin! pentru moste, le-an aruncat in riii. Oi ins1l. din dumnedeesca randuiala, s'aii strans aeolo la 0 surp1ltur1l.,~i luandu-le niste ere~tini le-ati daruit noue bogatie nefurata, ~i s1l.face amintire a lor in pre a santa. lor mucenie, ee este aprope de Haleotetrapilon. Intru aoastll. 41, pomenirea. s4ntulul muoenio UI>rasian. Stlh:. Urpasian hlamida sa aruneand, Pre pagaaul imp~rat este rnsinand. Imp~r11tind III. r~sarit pltganul impsrat Maximian, st~panea cu tiranle t6te partile cele de prin prejurul Nicomidiei, fiindell. era eald slujitor al idolilor. Dec! s'a aprins mania lul ~i a celor-I'attl elin! de un euget eu el, ca un foe mare asupra oredinolosilor. ~i pentru aeesta adunaud o-data el pre tott sfetnicil ~i boerll imperatieI sale, a strigatii eatre din~il. Or! carele din vol a c114ut in prea rena eredinta erestlnilor, ~i nu vrea oa s1l.se int6rea eatre iubitil dumnedeil nostri, ~i pre aeestla s1l.-1mt blan4escit eu pocaintll. Acesta sa lepede braul dregatorie! sale oe'l p6rt11, ~i s1l.foglt din tmparMeseul palat ~i din cetatea aoesta, Piindell. eetatea acesta oinsteste pre maril dumne4eI ine1l. de la stremo~il s~l, ~i nn pre unul
eel restignit,

Atuncea dar atuncea, frie11. ~i outremur a eaqut preste to~l cel ee eredeaii in Ohristos. ~i atuneea era a vedea cine-va ou adeverat, cum e1l. ispttean ~i s11.cercetan ca niete aur in foo, credinta cea in Ohrlstos qi buna-olnstirea, Pentru ell. unil din orestinl fugeu ~i se ascnnden, iar1l. al~il se da pre sine la munel. Deol cat1 avea dragoste oura~a I}i adev~rat1l. clttre Dumne4ei1, aee~tia deWinandu-~1 trupurile sale, ~i pre tiranul batjocorindu-l, arunca braurile in· naintea lui ~i fugeaii. Atuneea ~i vitezul acesta Urpasian, oel eu sufletul de diamant, stand in:; naintea imperatulul §i a tot senatuluI, a aruncat hlamida ~i braul sen, 4ieend: fiind-ell. eii imp~rate ast1l.-4i·me osta~esc oereseului ~i ne, mnritoruluI imp~rat Domnulul meii lisus Chri· stos, prime~te-tl bran 1, einstea ~i mArirea, ell.el acestea sunt trec1lt6re ~i. de niel un folos. Aeeste euvinte ale lui Urpasian far1l. de nitdfljde, auqindu Ie Maximian, s'a pref1tcut la minte ~i la mult timp a r~mas fara de glas. Dup1l. aceea intoreendu-~l ochU ~i e1l.utand posomorit Ia. mu06ul,ul. a .trig.t co 0 fi.r.1l. batitl1l. ~i neimblanzit1l., ~i a 4is cMra eel ee

Dumnedeul

~.
Sin-!

ll·~ i

IN NODE VILE "

ralll: Sp~nzJ(rallpre ticalosu) aeesta, ~i sdrobiti-I trupul lul cu vine de bon. Deel indatl!.file~ndu-seaeesta,multn Mturit eu vine de bon pre vitezul nevoitor al lul Ohrlstos.earele cl!.uta.nd la eer, se ruga, fara sa se mahnes(ll!.oa.t de putln, Dupa acesta pogorand pre sa.ntul de pre lemnul eel de munea, a dis tlranul oUrl!. slujitorI, amneati'I tn temni~1t intunee6sit, ~i acolo sa petrecii, pltnit voi u soeoti cu ee m6rte slt·l plerd, DeeI aflandu-se mueenteul in temnitit, sit buoura ~i sl!. veselea, dandu'~l rugl!.oiunile sale DomnuluI. Iarll. pagltnul tmperat a aflat 0 maestrle de munol!. oa aeesta, adeol!.: a fileut 0 ousoa de fer. Deel dupa oe a scos pre santul din temni~ll., a porunoit slL·lbage in ou~ol!.,~i sa-l spltnzure sus. Decl fl1*!~ndu·se aeesta, a spansurat pre santul de am~ndoue mainile, ~i l'a tmbraeat peste tot trupul eu ou~ca eea de fer, apoJ a porunoit tiranul sa aprinqit faolil, ~i en aeelea sl!. ardl!. pre santul fArl!. de millL. Deel aUt a fost ars oufaolil patimitorul, in oat camurile lui s'an topit ~i au ours pe pltment, oa ~i cum ar 11. fost oerll., ~i s'a amesteeat eu terana pl!.men· tulul ea ore-care praf subtire. A~a muoenieul luI Christos rugandu-se ~i topindu-se, a umplut aerul de miresme bine mirosit6re, ~i s'a suit ea 0 stea lumin6sa eatre Domnnl, ca sl!. ia cununa biruin~eI, dupit cum ore-car! erestln! s'au invrednicit a'l vedea suindu-se la oer ou asemenea strelucire. lar1l. tiealosul ~i pliganul Maximian, r~ma.ind ino1L in nebunla sa, a poruneit sit adune en sarguintl!. pamentul aeela, pe oare a e114ut oarnunle ssntulul, asemenea ~i 6sele lul, ~i aces tea t6te sit le arunoe tn mare tnaint~a oohilor lui. lntru aeestl!. 4i, pomenirea santulul Ohesarie, fratele santulu! Grigorie de Dumueden euven,tad de tstorul,

8tih: Ouvintele lul Grigorie cele catre mortul Chesarie grl!.ite, Struneste euvintele limbel mele celel pr6ste. Intru aeestl1qi, santU mncenicl, Mo~ul, M6~a, Tatl!.l, Maiea., ~i doul til de sabie s'ati sever~it. Stih: Namul eel de 0 rudenie prin sable s'a nevoit, Mo~ul, M6~a, TaMI, Maloa cu nil ~i s'an sever~it. Ou ale lor sante rug1J.elunl, D6mne miluestene ~i ne mantueste pre nol, Amin. OAntarea 7, Irmos:

"se au cantat: me estf.cu"ventat Dumned eul parintilor l "no~tri. patmantatu-s'a strejarul, dd ·1 1 ve , en cununI e ce or patrud,eCI, s,i lepadand In birea a.cestel vieti, s'a indemnat din dragostea marirei tale celel ce s'a aretat, si cu mucenicil a can tat: . Bine .est! cuventat , Dumnedeul parintilor nostri, La bala cea stricatore de suflet alergand, s'a omorat Iubit 1d ' ta . ta I x I oru e aces a VIa ,a. ara. Iubitorul de Christos rapitor de cele ce ve du se pre a ales facendu-se, ca in baia nestrieaClUnel eU muceUIcll a cantat: Bine est! cuventat Dum' nedeul parintilor nostri, ocul eel intelegetor aprind,endu-se in cugetele celor patru-dect, a ars nebunia cea cu mult viclesug a celor necredinctost ca ni , InCIO~],ca niste cera topindu-se; iara tie Christos au cantat: Bine est! cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

~l mi j 1ocu I foe ul ut, reco rind u- 'I B·


15

~t-t'

•v

C
~

r-lliiiiiiii__

hipul eel de aur in campUI Deira cinstindu-se, eel "trel tinert au defaimat po"runca cea prea fara de Dum"neq.et1, ~i fiind aruncatt in

at este de minunata si de cuviosa puterea crucet taie Christ6se, carea din lucrurt protivnice cununi a impletit celor patru-dect de mucenicI. Ca prin apa ~i prin toe trecend, intru nestricactune striga: Bine e~ti cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i-I-

simea trupulul,

tele Sinal Moisi mal 'nainte te-a vedut Prca-curata, pre tine, eeea ee al purtat fa.[~ de ardere raza eea nesuferita a fiintel celel negraite, a uneia din santele ipostasun eelor dintr'insa ee s'au unit eu gro-

R ug ardendcu

A NlI.sc~t6rel:

foctn mun-

sa ~i de Dumnedeu insuflata, lui Dumnedeu placuta, ~i an .. gerilor dorita, adunarea de Dumnedeu a eelor patru-dect, inarmarca eea infrieo~at'a a lui Duruneden, a strigat: Bine estl cuventat Dumnedeul parintilor nostri. '
~i aeum, a NlI.sc~t6rel:

T abara

MlI.rire:

cea prea lumino-

pomenirea v6stra cea de preste an prea bogatilor, carea J umireza eu lumina posturile eele departe strelucitore, pre earea serbandu-o eu credinta, Impreuna eu vol strigam: J3ine este cuventat Dumnedeul parintilor nostri, ' Deslegetoril patimilor, ~i luminatoril eel dedeparte streIuciton, curatitorit lumet, risipirea tnselactunet, predica torif eel eu mare glas al adeveruluI, ~i alungatorit rataciret, tuturor v'atl are tat strigand: Bine e~tI cuventat Dumncdeul parintilor nostri, .; eind s'a aratet none mueenicit, mantuind pre eel Inviforatl, ~i indreptand pre eel ce inota in turtuna valurilor vietel, lUIChristos cantand: Binc este cuventat Dumnedeul pa-

A sta-dl este luminata

Alt Canon, Irmos, acela~l:

Lumina ] umel, ~i nor luminos, ~i loe de santenie, s'a aretat cea neispitita de nunta, cact negrait a primit pre Cuveutul eel sant al santilor, pre earele laudandu-I strigam: Bine estl cuventat Dumnedeul parintilor nostri.
Oa.ntarea 8, Irmos:

C u euget lurninat

strelu-

re Dumncdeu carele s'a , . pogorat in cuptorul eel eu foe la tineril evreestl, ,,~i va para in tru recorela 0 a "prefaeut, ea pre Domnul la"udati-l lucrurile, ~i il pre a inaltatI, Intru tot! vecir, , , " ebuneste asupra nevoi .. tori lor rntaratand vrajmasul t6ta faptura, de catra tote se umple de rusine, ca eel patru-decl neincetat lauda pre Domnul, ~i-l pre a inalta innalta intru totI vecil,
",

rintilor nostri,

'

Fara mila membrile trupulul vostru pentru Christos sfarlmandu-se, ~i dumnedeesea j ertfa aducendu-ve lUI

~=================t=N=N=OU=E~V~=IL=E=====================

Dumnedeu, eu Angeril pururea dantuitl mucenicilor, laudand pre Christos in veer,


cugetulul, pre eel ee l-a nascut, pre umere ridicandu-l Iubitorea de Dumnedeu Malea, rodul bunel eredinte a adus, ell mucenicit pre mueenieul, jertfel lul A vraam urmand. viata eea neincetata eu drepta eurgere f~ mergere o Filule, tubitorea de Christos Malca, catra tubitortul de Christos Fitn, a strigat: N u suter sa te an~tl tu mal pre urma tnaintea lui Dumneden, puitormlut de nevointe,
/ A

de nevot, de patimt, de tncujurarl ~isa ea~tigam mantuire, Rumpend Mantuitorlul Ianturile mortei, a daruit biruinta patimitorilor asupr a mortet, ca eel patrudecl in.. caldindu-se de ger, striga: Cerend mantuire tuturor credinctosilor,
Bine·ouventll.m pre Tatll.l..•

G taria

Spre

Dumneqeesca ceta purtatorilor de chinurt, din asuprelele napastilor ~i din navalirea patimilor ~i din ispita draciIor, aretat sc6te eu rugaclunea, pre eel ee lauda pre Ch ristos in veer,
~i aeum, & .'soit6re1:

N!tsc~t6reI :

OJta syre rugaclunea robilor tefouna Nascetore de Dumnedeu, ~i navalirile eelor rele ~i asuprelele ispitelor degrab le opreste Stepan a, ea sa te cinstim pre tine prea

bine-cuventata,

Pre eel omoritt ~i ajunst catra stricaclunea mortel, tu inslt'tl l-al inviat, nascend pre tncepetonul vietet, pre Christos Dumnedeul nostru.Btepana Pectora Prea-curata, Nascetore de Dumnedeu, ,
OAntarea 9, Irmos:

Alt Oanon, Irmos acela~.

MutAndu - v~ catra viata cea adeverata ~i de Christos ascunsa, pre pament atl primit sfirsitul eel eu duren, cerend none mantuire si ertare. , Ceata mucenicilor eelor purtatort de biruinta al bisericer, mutandu-se de pe pament catra cele cerestl, se r6ga pentru Dol,ea sa ne mantuim

~re Dumnedeu Cuventul ~ eel din Dumnedeu.carele "ell negraita intelepclune a "venit sa tnoesca pre Adam "eel cadut reu prin mancare "intru stricaclune, din santa "Fecl6ra negrait intrupandu"se pentru nol credincfosil, eu "un gaud tntru laude ll marim, Hntru Christos golittfiind, ,i eu petre impro,catI, at} rab .. "
~,

...

._ -;:.,

-~

~8

tuNA LlllMAltTIE

-..

.'~l

gat catra Christos mucenicil eel patru- deer, Stepane cu mana ta eea a-tot puternica si biruitore sa ne incununam, ea tott eu cantart neincetat pre tine sa te marim, ('_,At este cu durere gheta cat este de eumplit gerul eel cu usturime care att rabdat dara dulce este ratul, Ca sinurile patriarhulut A vraam ve tncaldesc pre VOl, in locasurile cele vecmice, mucenicl

foe arst fiind, in repejunea riulut atI strelucit ca niste faclil luminose.mucenict patru decl, oegul dumnedeestet putert, crucea ca~tigand, a stri-

dat frigul ~i tnghretarea apel ~i sfartmarea membrelor.si eu

ra-te Malca Pectora. Bucura-te imperatesa tuturor.

patru-decf, / Gel ce atl biruit QU chinurile ~i cununl atl luat din dumnedeesca drepta StepanulUI, rugati-ve aeum ca sa darue sea pace lumet ~i biruinta Iubitortulul de Christos Rege, ~i none mantuire, mucenicl

mucenict. [mpodobindu-ve ell trum .. setea cinstitel mueeniI ~i tacendu- ve partasl fire! eel dumnedeestl, ell adeverat ve bucuratt, deseoperindu-vi se lumina prea luminosasi curata, vitejt at lui Christos patru-dect
de mucenicI.
M~rire:

masulul, scapatl pre eel ee eu dragoste ve einstese pre vot, ca pre niste vitejt al lui Christos, patru-dect demucenict, Itimind tarie ~i dumnedeesca putere din ceria, impreuna locuitort ell Christos, v'atl aretat Invingetort in~eIactuner, departand t6ta ceta eea nestatomica a idolilor ~i luminand lumea patru-declde

ga lumina cea mal pre sus de fire ~i bucurie negraita ~i strelucire, aeum de napa~tI ~ide nevol ~i de inselaclunea vraj-

Invrednicindu-ve

Alt Canon, I~mos acela~.

a casti-

patru- deer,

A Nltso~t6rel:

Bueura ..te izvorul nestri-

caclunet. Bucura ..te nor usor, Bucura-te ralul lul Dumnedeu eel frumos. Bucura-te izvorul
tamaduirilor sufletestt, Bueu, ra-te munte sfint carele l-a

acum inaintea lui eu indrazneala eea bine cu viinctosa, de unde ~i strelucindu-vecu luminadumnedeirel maritilor, rugati-ve ell de-adinsul ca sa se lumineze ell lumina eea in trel sorl eel ce ve lauda pre vol patru-

stand Chnstos

_: :gut

P~~f~~uIDdniil.B~~U.. geel de mucenicl.

..

..j_

IN NODE :pILE ~i aenm, a Nl1so~t6reI:

Sufletul men eel intunecat Fectora, eu aretarea luminel tale eel nematerialnice streluceste-l, ca ceca ce e~tI usa dumnedeestil Iuminr, ~i din focul eel vecinic inverdniceste-me a me mantu! pre mine eel ce ell credinta, eu dragoste ~i ell cantarf, te marese pre tine Curata,

eea eu [numerul de patru-dect, a celor patru-dect de mucenict a prea dumneqee~tiI Treiml, eea ell bunatatile tmpatritacea din patru stihit, din toe, din vezduh, din apa ~i din pament, eu cantarl dumnedeesn sa se laude, ea eel ce au jatilLit pentru Christos Stepanul tuturor,

Ceta

Prtsom1a:

EXAPOSTILARIA. FemeI anqitL.

eu canrarr tabara cea muee- ·1 nicesca, earea eu gerul ea eu .• niste foe s'a ars, ~i frigul inselacluner eu rlvna ardetore l-au ars, 6stea cea prea viteza, pre a santita adunare ~i sprijinela eea neinfrenta ~i ne biruita, tngradirile ~i pazitorit credintet, pre eel patrudect de mucenicr, ceta eea dumnedeesca, pre rugatorit biserieeI, caril ell tarie sa roga lUI Christos, sa trimita sufletelor noastre, pace ~i mare mila. adunarea eea tare ~i santita,~i tabara eea purtatore de biruinta: turnurile bunel credinte, ostasir lut Christos, vitejil eel tart ~i nebiruitl, eel la minte prea puternicl, ~i la suflet prea barbati, eel dumnedeestl eu adeverat ~i de Dumnedeu Iubitt, Ceta cea santa, adunarea cea de Dumneden alesa, mucenicl patru qecI, eel intoemal en patima ~i intocmal cu gandul, ~i tn-. tocmaI ~i cununI ati luat; pre Christos rugatl, sa daruesca

B ucura-te

mulut ~ichlemarea lui Adam; bucura-teNascetore de Dumnedeu Prea-curata, nadejdea ~i acoperementul lumel; bu .. cura-te pre a cinstita MaIca luI Dumnedeu; bucura-te caruta ra ~i usa: bucura-te nor usor; bucura-te dezlegarea Evel,
LAL4UDE. ;Btihirile pe 6, glas~l. Prosomia: Bueura-te cll.marA. • .,

Bucura- te Sea parea

De don~ ort Ml1rire, ~i aeum, a NlI.soet6rel.

bleste-

sufletelor

nostre mare mila.

dumnedeesca ; bucura-te sea-

.V_enitlfratiIor

sa laudam

t6re de biruinta, carea intru rezboe vitejeste te-a! purtat. Stelele cele ee atI trecut.prin foe ~i prin ger ~i tnghetarea apelor 0 atl risipit, ~i pamen .. tul_l-ati fiicut ceriu ~i t6te le::tl

B ucura- te multime

purta ...

-=80=================LU=N=A=L=UI=M=A=R~TI=E======,===========~

luminat. Carll in sinurlle lui Avraam aeum ve tncalditt ~i en eetele angerestl dantuit], mucenicl patru-dect, Carit mirositt buna mirezma duhovnicestet Impartirl eu adeverat pre Christos rugati-l, sa se daruesca sufletelor n6stre mare

mila.

Alta Stihirl, glas 1, singnr glasnl,

Cta eea eu patru- dect de strelucirt, 6stea tota eea de Dumnedeu alesa, a strelucit postul eu einstitele sale patiml, santind ~i luminand sufletele n6stre.
Glas 2.

dapat, eel patru-decl eu numerul cantand cantare Mantuitortulut, Cft un euget fiind la tott, ~i in multe trupurJ, s'au adus lui Christos. Si dum, nedeesca miresa matca, pre fitul se\i eel In bitor de Christos, luandu-l pre umere, a dis: Vino patimitortule ~i te chinueste tmpreuna eu ceealaltl, decehinnrl ai lui Christos, pre einstitul post mal luminat l-att fa cut, en pomenirea maritet v6stre patimirl, C~ patru decl fiind aeeste patru-decl de,qile Ie santitl, patimet eel mantuitore urmand eu ehinuirea vostra cea pentru Christos. Pentru acesta indraznela avend, rugati- ve ea sa ajungem nol eu pace, la in vierea eea de a treta qi a lut Dumnedeu ~iMantuitorlulul sufietelor n6stre. pre tine de Dumnedeu N ascetore Feel6rA , ~i te marim credincfosil du .. pre datorie, pre tine eetatea eea neclatita ~i zidul eel nesurpat ~i folosit6rea eea tare ~i scaparea sufietelor n6stre.
STIHOAVNA din Triod. Idiomela .. ileI-d~ ·So1'l·~i Mllrtirica. 4 MArir~<8. si~or, glas2.~_

Purtatorilor

Mll.rire, glas 5, a luI I6n Monahul.

Qta eea impetrit numerata a mueenieiIor, cacl cine . nu 0 vaIauda] Cil in apa Iazerulut an intrat cu indraznela, ~i fiind strtnst de ger, cantare au cantat Domnulut. Au dora in riurt te vel mania spre nol D6mne? Au dora in riurl te vel mania spre nol Iubitortule de omenl? U~ureza greutatea ~i amaractunea aerulul, eft eu sangele teu s'au rosit pictorele - n6stre, ~i ne du pre not Dumnedeule in vecmicile tale Iocasurt, Ca sa ne tncaldasca pre nol sinul patriarhulul A vraam.

Ferieimu ..te

~i

&OlUIl,

a XA.slltOrel:

ta~l,

adeverulut din sanginrile sale, eel prin focul muncilor ~i prin inghetarea

G paharul

pre credinclo¥ load

a-

Iazerul

aa un raii{~ige-

f
I
I

MF~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~---~lll
- IN NOlJE :pILE

si

lLu_

ru,=c=a=u=n=z=a=" =m=u=c=e=n=ic=i=l d=u=f=, =a=u=~v=i=d=i=n=P=s='" t=r=e=cu=t=a=l=m=I=, =am=p=r=i=n ~ foe ~i prin apa f?i ne-al scos pre not intru repaos. lara voi mucenicit lut Christos, prin singure faptele plinind cuventul, atl trecut prin foe ~i prin apa ~i aV intrat intru imperatia certurilor, Pentru acesta rugati-ve patru-dect de mucenicl, sa se mantuesca sufletele nostre, nadejdea mea, spre tine 0 pun, Maica lut Dumnedeu, pazeste-me sub acoperementul teu.
~i aeum, a Nascet6rel:

socotirChriatose Dumnedeule, I infricosarile tiranilor nu le-an Ii ingrozit cugetele lor. Nu s'au i temut vitejit de adaosaturile
I

'I purtatore de arma, Printr'ensa pre vrajmasul ca niste tad I-an biruit; de unde ~i cununile darulul au luat.
~i acnm, a NtLscet6reY:

II

muncilor,

castigand

cruce a

Ceea ce esu uf?a neumblata ell tatna pecetluita, bine-cuventata Nascetore de Dumnedeu Fectora! Primeste rugaciunile nostre ~i le dU Fi.D d tu Iul teu ~l umne ,eu, ca Sa mantuesca prin tine sufletele n6stre.
ApoI: Bine este a ne marturisi Domuulul.,; upiL Sante Dumnedeule ~i dupll. Tat1il nostm, 'l'roparels santilor amandoue ~i al NliscetoreI ~1 3 metanil marl, Ora intain en eatlsma sa. Iarit 1a timp sit eeteste ~i Ora a trela, a ~esea ~i a noua, dupiL randuela lor, en oatismele ~i fericirile degra b, ~i celelalte, insli la fie-care Ora. facem rate trel metaniI marl.

T6ta

VEpI) De va fi spre MercurI, san catra Vinerl, a Oruce-N1isc~torf)I.Prosomie: Oand de pre lemn .. Oauta tntru acestiL luna in patru-spre4ece 4ile. E~ire eu Evangelia, Lumina HniL ... Proehimenul qUei ~i Paremiile Triodulul. Apol Sil. se indrepteze rugaclunea mea... ~i 3 metanit marl, Ectenia eea mica nu se 4ioe, el tndatiL Prochimen, glas 5: Tu Demne ne vel pllzi ~i ne vel ferl de neamul :acesta ~i in veac ... Stih: Mantue~te-m~ Domne ca a lipsit eel envios ... ApostoIuI catrll. EvreI: Fratilor aoend aiata nor de marturit pus imprejurul nostru ... Alilula, glas 4: Striga~l Domnulnl tot p1imentul cantati numelul lut.. Stih: OiL ne-al eercat pre nol Dumnedeule, lamuntu-ne-al pre nol precum sil lamureste argintul... EvangeJia de la MateI: (Jis-a Domnul pilda acesia : Asemenea
esie tmperaiia ceriurilor omului

Intru aeeeas di .... ....


LA VESPERINA
Dupli obicinuita Stlhologie, la D6mne strlgat-am punem Stihirile pe 10 §i cantam Idiomela qUei de doue orl ~i Martirica, ~i trel Prosomice ale Triodulul ~i ale san~ilor mueenlef, Stihirl, glas 2 : RabMi,nd vitejeste oeste de aicea ...

sei, oarele a estt...


OHINONICUL.

stepan at ca-

Buourati-vs

drep~il intru Domnul...

~~~~~~~~~~~~~~

In §tiinV"

sa

fie

~i eele-lalte dons, cau.tit-Ie ecestea la Vesperina de lerI, indoind pe oea dintlttll. Marire, glas 2.
I

lnl~

Protetind

(VEPI) De se vor Intempla santi! patru·qeoi de mueeniel, orl in ee 4i, din Mal'~a septlima· nel tntltI a postulul. pana In Lunea, a ~esea s~pte' mltnlI. din post, cli pad acolo se sue.Pentru tote pricinile, eauta 'inve~Murli pre larg la Triod
la litera aeesta ( R).

-~

a strigat Da-

- PJrlE

II

~~~~~~~~~~~~~~~~'~U=
LUNA LUI MARTIE

I
I)

i!:~~
b'~~

~~~
(J~~'6

~~

INTRU ACEASTA LUNA


IN 10 :QILE.
Sa.ntul mneenioOodrat ~i eel Impreuna eu din sul La Ddmne strigat-am, Stihirile sa.n~ilor, glas 1 Prosomia Pre a laudatilor mueenieI..

impreuna eu tine,eea vitejeste numerata in ostasirea lUI j Dumnedeu, al tacut vitejie improtiva celor improtivnicf lul Dumnedeu, ~iluand semne de biruinta intru multimi, stat inaintea Iut Christos, purtand cununa impreuna ell din~il. streina audire Prea-curata, bucura-te pom sant cel de Dumnedeu sadit al ratulul, Bucura-te perderea dracilor eelor ret Bucura-te sabia cea cu done ascutiturt, carea tal capul vrajmasulut, prin nasterea ta cea streina prea santa, ~i pre nol eel ce suntem tnstreinatt lara~l ne chrama Prea -cura tao dreptate Christose, vedendu-o Feciora, tanguindu-se striga catra tine: Prea dulce Fitule, cum patimestt fara dreptate? Cum spanzurt pe lemn, eel ee al spanzurat tot pamentul pre ape? N u me lasa singura facetortule de bine, pre mine Malea ~i slujnica ta rogu-me, mult milostive.

'l

Bucura-te

Mll.rire, ~i aeum, a Nasc~t6rel:

odrate prea alesule, dorind de viata cea umnedeesca, viata cea cioasa aI defatmat, . ell cinstind mal mult a.. verea cea namaterialnica, de cat averea cea trecetore, at castigat indulcirea cea neincetata, Ca prin morte aI trecut catra desfatarea cea fara de morte ~i catra marirea cea statatore, Codrate de Dumnedeu cuprinsule, prin cuget neabatut al alergat pre calea mucenieI. Cd pasil sufletului teu s'au latit, ~i urmele barbatiet tale nici cum nu s'au slabit, intru care facendu-te povetuitor al eelor impreuna cu tine patimitort, aI ajuns catra Mitropolia cea de sus.

J unghierea

.&. Oruce·Nasc~t6reI:

ta cea fara

ibJ
ll~d

I)

Codrate bine biruitoriule


ca un voevod prea ales, adu-

ceta mucenicilor celor

!IIo::.~ -~
IN
:pEOE
~

:pILE
~l aeum, a NlIsc!t6rel:

La Ortrint1.
dnela lor.

I'

CANONUL sin~ilor ~iale Triodulul CANONU£ sanWor Faeerea lui Iosif. Cantarea 1, glas 4, Irmos:

dupre ran-

P
~i

re voevodit eel tad, pre cele trel partl ale sufletu"luI, eela ee te-a! nascut din "FeeI6ra, intru adencul ne"patimirel tneca-trogu-me, Ca "tie ea tntru 0 alauta, intru "omorirea trupulut, sa-tl cant "cantare de biruinta.

Din noroIulpatimilordintru intreitul val al gandurilor, de sagetlle viclenulut, din tota asuprela cea proti vnica, mantueste Prea-curata sufletele celor ce lauda eea negraita nasterea ta Prea-curata Nascetore de Dumnedeu,

...~31i~ I
._ 'I
'<

(iantarea 3, Irmos: Pentru 011. biseriea cea...

'I eel ce eu santenie au patimit, I luminand pre totl cu raza DuI huluf, DeeI adunandu-ne Iu' bitorilorde serb are, dupre daI torie sa-l fericim pre dtnsit,

~:,::) osit-a santita ~iminunata , serbare a santilor mucenict,

iamantil eel tad ell sabia omorindu-se ~i feIurI de durerI rabdand, minunatulut Dumnedeulul nostru strigau: Sant e~tI D6mne. eea data de la Dumnedeu, a dovedit Codrat barfelele tntelepciunet ' eeleI elinestl patimind, prin sangturile sale, ~i tntrumsetandu-se prin dumnedeescul Duh. mpreuna eu Codrat, pre Anecton ~i eu Pavel pre Criscent, pre Ciprian dumnedeescul ~i impreuna pre Dionisie, eel ee au patimit eu eredinta, cu euget drept-maritor eu cantarI sa-l laudam,
~i
aOUID, a

IJ rin Intelepclunea

strelucirea bunatatiler ea un sore Iuminos at resarit none, patimitortule Codrate, aretat izgonind intunereeul multimet dumnedeilor eu strelucirile tale, ~i luminand adunarile eredineIosilor , ferieite.
M1trire:

P rin

I ",-ill
i
~T

re petra vie tel pre lisus MantuitorIul pr edicandu-l Dumneden, vitcjeste atl patimit ~i petra carea a primit eurgerile sangturilor, 0 atI fa! cut izvor de santenie, lumi-

N1I.scet6rel:

nosilor mucenici,
iii-

slit in pantece pre Cuventul"i


.'

nu pote sa tilcuesca nasterea ta cea mal pre sus de minte , Fecl6ra Curata, eel al zemi .. II

N ict mintea cea ceresca

~T

~,

84

tUNA LUI MARTIE

..

...

"'II '1

minter celet dintaiu, earele eu


Cuventul tote a alcatuit, cea sterpa a na"scut din pagani ~i adunarea "eea cu multi fil a sla bit, mi"nunatulul Dumnedeulut no"stru .sa-t strigam: Sant estl ' " nomne.

B iserica

Irmosul:

Catismala, glas 4. Prosomia:

te-a nascut trupeste intru eele mal de pre urma, pe cruce I v~q.endu -te pre tine Christ6se val mie striga pre a Iubite Iisuse l Cum eel ce te preamarestt ca un Dumnedeu de angeri, de 6menil eel fara de lege te restignestt acum FiIule cu vrerea ta? Te laud pre tine tndelungrabdatortule.
CA.ntarea 4, Irmos :

Cel ee te-al inll.ltat ...

prin rabdarea celor cumplite omorind pre vrajmasul eel mandru, purtatortule de chinurt Co.drate, at suferit mortea cea prin sabie, impreuna en patimitorit tel eel pre a inteleptl, Pentru acesta serbam cinstita pomenirea vostra, strigand: Pomeniti-ne pre nol catra Stepanul, nebiruitilor mucenicf, vom tacea niei odini6ra not nevrednicil a vesti puterile tale de Dumnedeu Na• scetore, Ca de nu at fi statut tu rugandu-te, cine ne-ar fi mantuit pre not dintru atatea primejdilr San cine ne-ar fi pazit pana acum slobozt, Nu ne vom departa de la tine Stepana,ca tu mantuesti pre robil tel pururea din tote nevoile, cer~ascut din Tatal eel far~ de inceput,ceea ce

~ ela ce sede in Marire, pre ~ scaunul dumnedeirer, pre "nor usor, a venit Iisus eel "mal pre sus de dumnedeire prin palma curata, ~i a man"tuit pre eel ce striga: Ma"rire Christ6se puteret tale.
>

II.

Nu

Mll.rire, ~i aenm, a Nasoet6rel:

intelepclunel tale pre eel neinteleptt l-al rusinatmucenice.Codrate.eiprin sfatuirea invetaturilor tale celor dumnedeestt venend pre dumnedeescul Anecton, l-af adus mucenic rabdator catra Stepanul ten. Din scutece te-a! dat celul ce a zidit tote, ~i din copilarie at ales min tea barbatulul celul deseversit ~i Iubind intelepcfunea, cu totul te-al tacut locas prea-curat al lui Christos, mucenice Codrate,
Ma.me:

Cu cuventul

p re

A Cruoe·Nll.soet6rei:

Sfeflnicul eel cu sese lumini al mucenicilo .. t~I D6m- ~ r ne, cu talnic unt de lemn fiind
-,'. 7t
5~rh'-'~~-75

,jj

PZGZT-

wz ~,'

IN :pEeE :pILE

minat pre eel ce strigan: Marire Christ6se puteret tale.


~i aeum, a N1tsoet6reI.

adapat, noptea multimet dumnedeilor a micsorat, ~i a lu-

se santind cu dumnedeestile

chtemart,

~i

aeum, a Nltsoet6rel:

Prea santa Nascetore de Dumnedeu, intru carea ca intru 0 camara eu buna mireama bine a voit a locui Cuventul eel de 0 fiinta eu Tatal, nu s'a ars la pantece, nicl a avut durere. Pentru ca a nascut pre Emmanuil Dumnedeu ~i om. uminarea ta D6mne, tri.Ltnite-o noue, ~i ne scapa "din negura gresalelor pre not "Bunule,pacea ta daruindu-ne cunostintel gonind negura necunostintel at ad us Domnulul popor de patimitorl, impreuna eu den~il incununandu-te tntelepte Codrate. mal 'nainte hiruind saltarile patimilor, mal pre urma al surpat puterea necredincfosilor, ea unul ee al patimit prea tare mueenice Codrate.
M1!.rire:

eel ce a zidit pre Eva din costa, din pantecele teu Feclara Curata sa zideste, vrend sa mantuesca pre Adam, pentru milostivire ca un Iubitor de oment,
O§.ntarea 6, Irmos:
Strigat-al'i mal 'nainte ..

Oa.ntarea 5, Irmos:

~eata eea eu numerul de ~~ese a purtatorilor de ehinun, ea niste stele ne-a strelueit none intru cinstita taria bisericet, luminand pre eredinclosf f?i risipind tntunereeul tnselacrunet, , inveluire atl treeut mucenicilor nocnul muneiIor f?i atl dobandit linistea eea de sus, facendu-ve limanurl eredinctosilor, ~i solitort prea terhintt
M1!.rire:

G luminarea

Fara

postniceste

Impreuna eu Anecton sa laudam pre Codrat maritul ~i ell Pavel, pre Ciprian, pre Dionisie, pre Crescent, pre vitele viel lut Christos eele bune ~i pline de roda, eea facuta pament, ceresca 0 at facut eu totul fara prihana ~i fiind stricata 0 al tndumnedeir, Pen-

Petra eea fara umezeala, sa umple de eurgerile sanglurilor tale eelor cinstite mueenice Codrate, ~i izvoraste credinclosilor pariurt lumino-

Firea omenesca

~i

aoum, a. Na.so~t6reI:

tru acesta totl cu netacute glasun pre tine te marim,


Irmosul :

Srigat-a mal 'nainte in"chipuind ingroparea ta cea "de trel dile, profetul Iona "in chit rugandu-se, Din stri"caclune me scapa, lisuse tm"perate al puterilor.
OONDAO, glas L Prosomia: Oeta a.ngerilor ...

lul Christos ~i batut tllnd eumpltt, apol I-au tltet capul tmpreuna eu 4in~il. . Intru acesta 4L prea ouvioasa malca noastr1.l. Anastasia Patrlciana. 8tih: Patrioiana pre tote aeestea de aloea Hl.sand, Toturor celor din cerIurI este domnlnd. n dllele tmpsratulul Iustlnlan eelul mare, a fost 0 vMuva ore oarea in Oonstantinopol Anastasia cu numele, bine oredinoloslt ~i temetore de Dumnedeti, din pltrintl de bun neam ~i boga~I, inta.la patrleiana in palaturile imperate~tl. .A.oeea avend tn inima sa frica lul Dumnedeti, eu de-adinsul pAzla porunclle lul, umbland tntm densele fli.ra de prihanlt. ~i a fost alesli. ou frumsetea la vederea trnpesoa, larli. en fsptele buns cele su:flete~tl mal frumos1l.. Ca atata era de bunli. la 'obiceiu ~i bla.ndit, oa.t to~i sa foloslati ve4endu,1 via~a el, ~i multl sa sirgulau sa-l urmeze faptelor bnne ale eI, ~i singur Impsratul 0 oinstea pre ea forte. Iarit sil.manil.torul de neghine dlavolul 0131 savistueste pre 0131 ce bunl, ~i nu inoetezlt a se ostt asupra neamulul omeneso ~i eel oe face invrltjbirl tntre omen!, a adus ~i asnpra aeestel ferioite Anastasiel r~zboiu de vrajblt. Pentru oli. a pus tntrn imp~rli.tesa Teodora urtelune asupra eI, ~i vrll.jmli.~ula aeeea asupra robel lui Dnmnedeti eelel nevinovate. De care lucru in~tiintandu-se Anastasia, de la ore-care prleten al seu. ~i plina fiind de dumuedeesea ouno~tintli. ~l-a adunat gandurlle sale ~i sli.sfa· tulati tntru sine~l 4ioend: 0 Anastasio, prioina acesta in bnna vreme viind, mil.ntue~te-tl suo fletul tau ~i lart1t pre tmperatesa de pseatul uriolunel eelel nedrepte ~i mjjloce~t6·tl tie ceresea imptlrll.\ie. Ni~te ougete ca aeestea tntru sinesl gandind, sl-a nll.Imit 0 oorabie in talnli. ~i luand din aurul seu ore-carea parte, larl!. pre eele-lalte tote Iasandu-le, au tnotat in Alexandria nestllnd nimenea, un de la ore-care 100 ca de eincl stadll de departs de la estate zidlndu-sl 0 monastire mioli.,vie~ula acolo lul Dumneqeu slujind I}i aeeln'a nnula a'l plaeea slrguindu-se. ~i avea tot-deuna in mil.nl luorul de maul eel ouviinolos p1tr~eIsale, Iarli. tn gurl!. nelncetata cantare de Psalml ~i lul Dumne4eu doxologle. ~i a fost acea monastire a el, dup1.l. aeeea mare ~i maritl.t, eu totli. indsstularea inbel~ngat1t fiind pana la stepa.nirea Agarenilor, avend patriclasca numire dupre fericita Ana· stasla patrieiana, Ci la ouventul eel dintaii1 pentru densa sa ne Intorcem. Treoend eatI-va anI dupa esirea sil.ntel Ana· stasiel din Oonstantinopol, imperate sa Teodora ceea ee a fost tnvrajbitli. asupra el s'a sfir~it. ~i aducendu-sl aminte tmperatul de Anastasia patrloiana, a trimis in t6te plir~ile eu multa ispitire cautandu-o pre densa, De aoeea !arli.~I mlelnseua luI Dumne4eu tn~tiintandu-se, a l!lsat

Marjreaceaimpatrat~ numerata a mucenicilor lUI Christos sa 0 laud am credincto~il cu cantarl, pre Codrat, pre Ciprian, pre Anecton ~i pre Crescent. Ca acestia s'au nevoit pana la taere ~i m6rte, ~i primind cununile nestricactuner, sa roga pentru sufletele n6stre.
Intru aoest1t luna in 10 dile, santa! mueenie Oodrat, eel din Oorint ~i cel tmprenna en dtnsul Ciprian, Dionisie, Pavel, Aneeton ~1 Oresoent, . Codrate, en sanglurile tale te spell taet fiind. In a deeea di sabia a sever~it, Pre Codrat cel prea oinstit. Pre Anecton tmpreuna cu dol prietenl sabla i-ail Met, Oitrora a nu muri pentru dumnedeesca dragoste era nesuferit. Pre Crescent, ca de sabie more vedend, Oiprian alerga tmpreuna ou el ca' sa mora dorind.
land,

8tih: Credin~a neoredinolosilor prin 001.l.rI sp1.l.-

oe~tia ail foat din Corint, in dilele tmpsratulu! Deoie ~i Valerian ~i aie lul Iason guvernatorul Eladel. Deel santul Codrat rema.ind forte mic dup1tmortea maleel sale, sli. hranla in chip minunat oli. venia un nor la dtnsul ~i-I da hranli.. Iar1.l.dacit a cresout ~i s'a fil.out de versta, s'a tmprletenlt eu dinsul aee~tl san~I ee s'au 4is mal sus, U· nul dintr'o parte ~i altul dintr'alta parte venind, eu oaril fiind prins pentru msrturlstrea

IN PECE :pILI
,\ n6ptea monastirea sa ~i s'a dns In schit la Avva Daniil ~i t6te oele pentrn sinesl le-a spus ferlcitulul aeelnla staret larl!. el imbrltoa.ndn-o pre ea in haln1l. b1l.rb1l.teso1l. monahieaso1l.,in 100 de Anastasia 0 a nnmit pre ea Anastasie seo pltul ~i 0 a dus intr'o pe~ter1l.6re-oarea ee era departe de Lavrl!. ~i 0 a inohis aeolo, da.ndu I el pravil1l. ~i ra.ndueI1l.de viat1l.. ~i l-a porunoit el 08. s11.nu 18s11. lealrea din pe~terli., ni',l n 811.ase pre cine-va ca s11.vie la densa. ~i a l tnsemnat unula din fratu eel ce sInjian lul un 100 tnadntea pesterel ~i f-a porunoit aeelula, ca sll.-l adnel!. odat1Lin s~ptitman1l.putinit pane ~i un vas en ap1l.~i s1l.le pue lnalntea pe~tereI la locul acela ~i indat1l. luand de la sihastrul blne-cnventarea eea de rugaelune, sa se dne1l.. Deel aeolo acel de Adamant tnbarbatat sTlflet fil.rl!. de e~ire a s~ver~it douil-4eeI ~i opt de anI, randuMa eea dat1l. de la staretul paslnd-o nesehimbata. ~i n'a fost ve4ut1l. de nimenea, 01l.nimenea nn mergea la densa, niel eine-va altul ~tia de densa, f1l.rl!.numal fratele eel ee-l dncea pane ~i apll.. Ci niel aeela nu ~tia, cum 011. eeea este femee on flrea, el soeotia cum ell. a aeela este b1l.rbat famen. Darll. cine va putea ajunge en mintea sa ostenelele ~i nevointele eels faente de densa tntru aoel done-deel ~i opt de anl in pestera aeeea, san en limba sll. povestesca, san va pntea sli. dea in seris eele ee de aeeea una singura totdauna se adneea lul Dnmneden, laerimlle, suspinurile, tangulrlle, privigherile, eant1l.rile,rngli.elnnile, eetirile, starile, pleearea genunehiler, postul, lipsirea celor de trebutnta, Iarli. mal vertos de cat t6te nli.pll.dirile eels dr1tee~tl ~i luptarlle cele on din~iI, earil 11adueea aminte de duleetile cell' mal 'nainte din lume, ~i de desfi!.t1l.riletrupe~t1 ~i de altele de tate poftele lumestl ~i cum pre aeelea pre t6te Ie gonea santa ~i birula pre luptatorlul, ~i e1l.trll.acestea a fost ne e~itll. din pe~terll., in t6te 4ilele anilor ac-lora, earea mal 'nainte multI anl totdanna petreeea intru imperate~tile palaturl, ea o d6mnll. fiind, ~i cea mal tnt§.i-ii patrieiana, tnell. eu mullime de Mrbati ~i de femel la mese ~i la veselil lum8~ti s1l.aduna. Spll.lmentez1l.luorul aeesta pre t6tll. mintea ~i gandul cum pre t6te aoelea Ie-a treeut eu vederea ~i pre :pomenirea aeelora din mintea sa 0 a ~ters, cum intru atata de mare smerenie a venit, in postire, intru infrenare ~i intru strimt6rea e1!.e1 eeleI neell.jiel6se. A~a santa nevoindu-se bine, s'a f1l.out vas al santulnl Duh ~i plll.eend luI Dumne4en pa.n1l.tn sfir~it, a sosit la. ferieitul sfir~itul sM_. Deel mal 'nainte v~4end pre a sa mutare ell.tr1l.Dnmne4eit, a seris pre 0 soandurll. e1l.tra stare~ul a~a: Oinstite p1l.rinte,s1l.'iai imprennll. en tlne eu sirguinta pre ueenieul eel ee-m1 aduee mie pa.ne ~i ap1l.,inell. s1l.lai ~i uneltele ee18 trebninei6se de ingropare ~i sli.vil, ea 8l1. pi pre fitul t<ltt Auaslasl. ram.. ul, A,;sta serlind-n 0 a pus dinafarl1 de pe~terl1 tnaintea u~el. larll. staretul n6ptea in~tiinla.ndu-se de aceea prin deseopsrlrea de la Dumnsdeti, a 4is e1l.trll.ucenlc: Alergll. flule la pe~terll. degrab, nnde petreee fratele nostru Anastasie famenul ~i eauta dinaintea usel pe~terel ~i vel a1la acolo 0 soAndurA sorisa, aoeea adeea luandu-o, cu mult1l. sirgnintll. s1!.te tntoret la DOl. Iarll. fratele ducendu-se, ~idnpre euventul staretului, scandura eea serisll. aflandu-o, 0 a dus pre ea la MtrenuL ~i cetindo staretul a 11l.orimat ~i luand eele trebuine16se de tngropare, s'a dus en fratele aeela, ~i desehldend pestera a a1lat pre famenul euprins de durere infoeat1l. ~i e1l.· 4end pre peptul el, Avva Daniil plangea 4i. cend: Ferieit estl frate Anastasie, e1l.de aeasta .,.i ~i ees al mortel tot-deuna grijindu·te n'al blLgat seml!. de imper1l.tia eea plmenteso1l.. larll. ea a 4is: Ferlcit estl ~i tu noule Avraame. ~i a 4is staretul: R6gll.-te dar peutru not eli.trll. Domnnl. larll. ea a grll.it: Cinstite Mtra.nule, en mal multa trebuint1l. am de ale v6stre rug1l.elunl in eesul aeesta, ~i a gralt staretul : De a~i fl apueat eit mal 'nainte de oat tine ca s1l.-mlsftrseee 4iua eea mal de pre urma a vietsl mele, m'a~l fl rugat pentru tine. lara ea ~e4end pre rogojinit, a s~rutat eapul staretulnt ~i rugandu-se pentru dtnsul, grll.la euvlnte bine-cuventate. Apot luand staretul pre ueenlcul sen, l-a ple cat pre ella pieI6rele el 4ieend: Bine euvinteza pre aeest ueenic al men ~i al Mit ftii. lara ea a 4i8: Dumnedeul parin~ilor mel eel ce-ml stlt mie tnainte in ora acesta, ea sll. me despart1 pre mine de trnpul acesta, eel oe stle in pestera aeesta pa~il mel ~i strimtorimea viets! eea pentru nnmele InI, ~i pre aeestll. durere trupesoa a mea 0 vede. Aeela se odihnesell. pre duhul lnl Ilia preste Elisein. Si tntoreendu-se famenul oll.tra staretul, a 4i8: Pentru Domnul parlnte, s1l.nu dezbrli.eat1 de pre mine dupa m6rts halna, en earea sunt tmbracat, ca nimenea sll.nu stle eele pentru mine. Ap01 impll.rtll.§indu-se en prea enratsle luI Christos tatne, a 4is: Insemnez1l.-mil pre mine pl1rinte en semnnllul Christos, ~i vii rngat1 pentru mine. Dupll. aeesta privia spre rilsll.rit §i a streIueit fala ei ea.foeul. Apol singura f1tcend semnul erueel spre sine~l a 41s : D6mne, in manile tale dan duhul men. ~i indat1l. eu aeel euvent ~I-a dat dnhul. lara Avva Daniil impreun1l. eu uellnionl a sltpat inaintea pe~terel 0 gr6pll. ~i dezbraeand starelu1 de pre sine~l rasa, pre earea 0 purta a 41s nrenioulut: Imbracll. pre fratele fiIule. ~i imbraeend ueqnieul pre santa, dupre intemplare a vil4ut aretandu-se titele el eele fsmee~ti useate oa 0 frnnza ~i a taeut, ne spuind stareluluI. ~i a tngropat santul trup a1 Anastasiel, eu eantarea eea obielnnita de-asupra gropel. larll. dupa ingropare dueendu-se fie-care la loeul seit, a 4is no.nioul o[lr~ ,tarelul : N'&! lliul p~rln~e,. 01UD ,II. falD.nul An.,I.,I., f.m •• a lo,\? Jar~ st.,
~ ~

I

~'.r!,pun'.

eeea in halnll. MrMtescll. 0 am tmbracat pre ea, ~i 0 am numit Anastasie famenuI, ca s!l.nu :fie de sminteill., nicI sa ~tie eine-va pentru densa ~i ea sll. nu strebatlt audul in tete pltrtile. Olt . multa cereare a fost pentru densa de la impe• ratuI, prin t6te terile, lara mal ales intru aoeste hotare cereata a fost, ci Iata en darul lul Dumnedeti, la nol s'a pazit, ~i atuneea a spus staretul ueenieulnl seu t6ta viata s11ntel en deamaruntul, care lueru dupa acela stiut a fost ~i in tota Lavra ~i La scris viata spre Iolosul calor ce 0 vor eeti ~i 0 vor aseulta, ~i tntrn marirea Iul Ohristos Dumnedeti eelul intru san~il sM prea-marlt in veel Amin. Intru aeest~ qi, santul Mareian eu lemne :fiind zdrobit s'a saver~it. Stih: Zdrobit :fiind tu ou lemne, s'a minunat omeniI, Adever qio tie Maroiane ~i angeril. Intru aoestll. di, santul nonl mueenio Mihail Mavrudis, eel 'ee a marturlslt in Tesalonie, la anul una mie olnel sute patrudecl ~i patru prin foo s'a sliver~it. Stih: Nu mucenlo prost, ei ~i al dumnedeestllor euvlnte, Ritor te-al aretat, 0 Mihaile prea ferl.ite. Ou ale lor sante rugaclunl, D6mne milueste.ns ~i ne mantue~te pre nOI, Amin.

Am IDnl. ,i P::: ~UI:~ ,tint :

v~rsand riud de

duirI eelor ee dint~: P rea lauda te Domne, Dumned eul parintilor bine e~tI cuventat, mostelor tale Codrate, ea un tntelegetor vas de mir izvoraste mirurt de tamaduirl, izgonind imputictunea patimilor ~iardend taberile draciIor, prin dumnedeesca putere.
~i acnm, a mse~t6reI:

ta?!'!

Racla

Ml1rire:

ela ce aJ mantuit in foe pre tineril lut A vraam, ~i "al ucis pre balder, care fara "dreptate venau pre eel dreptl "prea laudate D6mne: Bine "e~tI cuventat Dumnedeul pa"rintilor nostri, primind vitejil roue de sus a rabdarel, impreuna cu tineril strigau graind: Prea Iaudate D6mne Dumnedeul parinrilor bine estl cuventat, ,

Cantarea 7, Irmos:

Bine-euventat este rodul pantecelul teu Fecfoara, pre carele bine-I cuvinteza puterile cerlurilor ~iadunarile 6menilor. Bine estl cuventat eel ce ne-al mantuit pre nol de blestemul eel de demult,
Ca.ntarea 8, Irmos: Mantuitorlule al tuturor ...

In foeul muncilor

uminandu-te eu strelucirile patimirilor, purtand cununa stat inaintea Domnulut, marite Codrate, impreuna en patimitorit cantand: T6te Iucrurile bine-cuventati, laudati pre Domnul. [nfrumsetaudu-te ell lumina bunatatilor, strelucirea mucenicilor la sflrsit al mostenit prea intelepte Codrate, cantand: Tote lucrurile bine cuveutatt.laudatt pre Domnu1.
Bine-onventam pre Tat~I...

'Prin

versarea cinstitulul

sangelut vostru, purtatorilor de chinurt, petra eea mal 'nainte fara de umezela s'a um-

Cinstite

m6~tele sant~~

~--------------------------------------------8~9 !.
IN PECE pILE

Ie are Corintul ca niste zidun ~i biserica lor ca 0 casa de doctorie fara plata. Unde tot carele alerga cu credinta, scapa de durert ~i de patimt,
~i aeum, a Nl!.se~t6reI:

ruta suindu-te Codrate, al zburat catra irnperatiile cele de sus, primind resplatirile ostenelelor. Picand dumnedeesca dulceta din gura, adunarea purtatorilor de chinurtat plecat-o mucenice Codrate, pre AnectOD,pre Pave] ~i pre Crescent, pre Ciprian ~i pre tnteleptul Dionisie, eel tmpreuna patimitort eu tine, cu carif impreuna dantuest], vrednicule de minune. de ser bare patimirea v6stra purtatorilor de chinurt tott 0 seversim. Ca lntru acesta primind cununa nestricactunet, fit luminel ~i al dilel suntett, dantuind imprejurul scaunulut imperatuluf tuturor. Ziditortulul tuturor aretandu-te, mal pre sus de tota mintea Prea-curata, te-al aretat mal tnalta de cat ceriurile, ~i stepanitore tuturor, Fectoara Nascetoare de Dumnedeu prea laudata. Pentru acesta pre tine totI te rna. run,

Din blestemul stremosel mantuindu-ne prin tine Matca lut Dumnedeu cea curata, bine cuventata Stepana, prin eredinta bine te cuventam ~i cu glasurt cantam: Bine-cuventall tote lucrurile pre Domnul. .
SlI.

Irmosul: 111.udll.m bine sll. euventll.m.

Mantuitor1ule al tuturor "a-tot-puternice, pre eel ce se "tineau de buna-credinta, in "mijlocul vapaet pogorindu"te I-al rourat ~i I-al invetat "sa cante: Tote lucrurile bine"cuventatI ~iIaudatt pre Dom"nul. ur6ele vostre cele mucenicestt, dan buna mirezma a dumnedeesculut dar. San, gturile v6stre varsa izv6re de tamaduirt prin darul eel dumnedeesc, ~i recoresc inimile tuturor celor ce ell buna eredinta Ie cinstesc.

Di

Mltrire:

Oa.ntarea 9, Irmos: Eva en adeverat.,

Nascetore

~i aeum, a. Nl!.se~t6rer:

. t..

II· ....

Facendu-te frumos cu Irmosul: trumsetile ranelor, te-al aseEva prin bola neascultamenat angerilor ~i pre san"reI, blestem tnlauntru a adus. _8.e.1_c_ce_l_v_er_s_a_t_c_a_p_r_e_0_c_a_-_._,_,I_a_r.a __t_u_ _ F_e_cl_6_r_a_d_e_D_u_m~.:~_t_
~.

.. ~.
~ 90

LUNA LUI MARTIE

.~
~

I "qeu

Nascetore, prin odrasla "purUirei in pantece, al inflo"ritlumeIbine-cuventare.Pen"tru acesta to~l te marim,


EXAPOSTILA.RIA glasulul ~i Stih6vna Triodulut, ~i cea-Ia}tll, servire a OrtrineI dupre randueIit ~i Apolls,

INTRU ACEASTA LUNA


IN 11 1}ILE
Pomenirea eelul dintru sa,n~Ip1l.rintelul nostru Sofronie patriarhul IerusalimuluI. La Domne strigat-am, Stihirile Prosomice ale Triodulul ~i ale s!lntuluI, glas '4. Prosomie: Os pre un vitez ..

put, ~i pre Duhul eel sant impreuna vecmic, Treime intru Unime, ~i Unime in Treime, un Dumnedeu de 0 fiin~ii. Pre Cuventul eel tmpreuna fara de inceput cu Tatal ~i f~ra de trup, carele s'a unit cu trupul dupre ipostas l-at dogmatisitu tntelepteste, prea intelepte, fara schimbare ~i amestecare ~i cum ca. lucreza in doue felurl, de 0 potriva cu firile, din care este alcatuit, ~i tntru care sa privesc, unul fiind nedespartit, eu adeverat, dupa una ~i dupa alta intelegendu-se.
Mltrire, ~i. aCUID,a NlI.scetOret.

~;.~umindu- Sofronie, te "de mal 'nainte cuno~J~tinta dumnedeesca cu iiumele curatiet, te-at Hicut curat prin fapte ~i barbat intelept, ca un iDCUnunat vitejeste, cu bunatatile cele cuprindetore, ~i le-at inpartit dupre vrednicie fie-caruta, ca un indreptator prea adeverat, sufleteste ~i trupe~te. ..L1in gura cea cuventatore de Dumnedeu, al tunat dumnedeesn cuvinte.cuventandde Dumnedeu prea aretat cu inveteturl.Sofronie prea fericite, pre Tatal eel fara de inceput, ~
.~

Mantue~te de osindire ~i de cumplite gresale sufletul men eel smerit si-I scapa din m6rte, prea santa mires a dumnedeesca, si-mt darueste pururea a dobandi indreptare, in diua judecater, pre carea 0 a dobandit adunarile santiler, mal 'nainte de sflrsit prin pocainta ~i eu versarile lacrimil or fiind en curatit, Preacurata Feciora . pironit pe cruce D6mne, mteluseua ~i Maica ta, sa spalmanta ~i striga: Ce vedere este acesta prea tubite Filule? Acestea ~l-au resplatit nesupusa adu-

DacaA Cruoe-NlI.scet6reI: te-a ved,ut

pre Flinl eel f_ar_a_d_e_· __ D_a_r_e _iD_c_e__a_c_el_o_r_fa_r_ii_d_e._le_g_e_,

=-1

IN UN·SPRE-:pECE :pILE

rea s'a induicit de minunile tale cele muite Stepane, ci rnarire negraitet smereniei tale.

in tret numere, fronie.


M1trire:

LA ORTRINA
OANONOL santulu'! ~i al Triodulul dupre rtndulala lor. OANONUL sa.ntului Al c1trula acrostih sste acesta la Grecl: Bine jer1fi.nd ca.nt numlrea intreger cur1ttU. Oompns de Teofan. Oa.ntarea 1, glas 4, Irmos:

anetul gralurilor tale, ,i alauta cea frumosa vestit6re a dogmelor tale, a strebatut marginile pamentulul, tnvetand talna randuelet Cuventulut, parinte de Dumnedeu . ' cuprinsule, dit ~i eu parintele tmpreuna pururea vecmic, mal pre sus de ant, ~i mal 'nainte de vecl, sa face din tine Stepana ca un om zidit sub ant, ea sa mantuesca pre om.
Oa.ntarea l, Inaos:
Nu intru tntelepolune ...

schide-voiu gura mea ~i f e va umplea de Duhul ~i cuvent voiu respunde im"peratesel Maleel ~i me voin "areta luminat ser band, ~i "voin canta minunile el bu"curandu-me. Cu intrega tntelepctune al inotat noenul curatief, ocarmuindu-te cu suflarile DuhulUI ~i cu darul tntelepctunet, at adunat multa bogatie, parinte Sofronie. Ca un anger te-a! facut al invierel lui Christos, ~i dumnedeesc sedetoriu tnainte al dumnedeesculut morment, eel ce a imbogatit pamentul cu nemurirea, ailul Christos, earele a ridicat caderea neamului nostru.

GI ce

~i aenm:

este din fire nezi-

¥'iserica lui Christos tnta~rindu-se, cu toegul cuvintelor tale cuviose, izgoneste napadirile eresurilor celor pagane~tl ~i luptatore de

Dumnedeu.

t ••4a.--------------------------------------------------~'~

strelucirea euvintelor tale ~i cu Iutimea cugetulul al luminat lumea, inv~tand aretat, 0 fiinta a dumnedeiret ,in trel ipoetasurr, ~i 0 unime

Pentru einstita predicare Iuptandu-te, purtatortule de Dumneden, biruitor te-al aretat cu ajutorlul Duhului, intelepteste tmputernicindu-te, parinte Sofronie. stricaciosa dezmerdare a trupulut cea dulce aretat omorindu- 0, sufletul eel nestricactos prin buna eredinta l-at mantuit ~i I-al. a-

Cu

T6ta

t~2

LUNA LUI MARTIE

retat pre elorgan dumnedeesc. Limba ta cea de Dumneqeu cuventatore ~i frumosa, ~i curgetore de mtere, izvoraste riurile Cuventului, revarsand tuturor invetaturile cele dumnedeestl, cuprinsule de Dumnedeu,
~i aenm, a NitsoAt6rel:

dumnedeesca nasterea ta, fiinta cea murit6re ~i stricata prin patimile pamentenilor, ~i
la viata nestricaclunel, Pentru acesta dupre datorie totl te fericim, FecI6raprea-marita, precum mal 'nainte al
al ridicat pre to~l din m6rte

profetit,
Daca

Oruoe·lltsc~t6rel:

Pre tine te marim, ceea ee at nascut pre Dumnedeu alcatuind nasteret tale numire , si chtemare de 0 potri va, N ascetore de Dumnedeu Prea, curata Stepana, "putere, ~i in bogatie ne lau"dam, ci tntru tine tntelep"elunea Tatalul cea ipostat"niea Christ6se. ea nu este "sant afara de tine Iubitorfule "de omenl,
Catismala, glas 4.

Nu lntru

Irmosul:

intelepclune ~i tn

te-a vedut inaltat pe cruce, Prea-curata MaIca ta, pre tine Cuvinte al lul Dumnedeu, Ca 0 MaIca plangend a dis: Ce minune noue ~i streina este acesta Fitul men? Cum te rmpartasest] eum6rte, eel ce estl viata tuturor? V rend sa inviezl pre eel mortt, ca un milostiv.
CAntarea 4, Irmos:

~ela

euvinte al irnpodobit biserica Iut Christos, Cll lucrurile al pazit cea dupre ehipul lUI Dumnedeu, Sofronie cuviose, Cael curatia cea dintru tine a strelucit in lume, fulgerand daruriIe invetaturilor tuturor, celor ce ell credinta serbeza pomenirea ta parinte,

Cu

Prosomie: Degrab ne tntlmplna.,

ce sede in marire, pe scaunul dumnedeirel, pe nor usor, a venit Iisus eel "mal pre sus de dumnedeire, "prin palma curata ~i a man"tuit pre eel ce striga: Ma"rire Christose puterel tale. retat al dogmatisit 0 fiinta fara de inceput in trel

~ Inoit-al

M1trire, ~i aeum, a Nitsc~t6rel:

Prea-curata,

prin

ipostasurf. Cu seversirile osebite, care sa desparte nedespar tit f?i se uneste neamestecat dupa 0 voire ~i 0 dumnedeire, vend cugete intregI intelepte parinte ~i minte intre-.

I~----------------------------------------------------

~,-

~I
ga,

IN UN-SPRE-VEOE pILE

'-'

~f

nu soeot~aI nieI a.n~estecare nicl schimbare, mci turbur~re eelor unite nesehimbat doue fir! ee strelucesc intru' unul nascut Christos. Strelneindu-te dumnedeeste en luminarea Duhulut, nebunia eea cumplita a lut Nestorie at risipit, a celut ce a dogmatisit nn~rea eelor d~ue fin intru Christos, eu 0 voire ~i gaud,
M!lrire:

Cu focul invetaturilor tale al ars pre Pir eel improtivnid , carele lepada a fi done . void la Christos, pre potrivirile fiintelor celor ?esp~rtite ~i lucrarilor celor indoite, parinte euvi6se.
~i aeum, a )U,sostOreI:

Privind pururea eu neabatuta dorire pre einstita ~nviere si pre mormentul VIe. tel,;1 'tras pri virea str~Inci: ret invetaturel celet tatnuite ~I 0 al impartasit credincfosilor, Ierar he Sofronie. Aprinqendu-te de Iumin~ eea intelegetore, en totul ar dorit de singur izvorul .nestricactunet eel bun si al lubit intin dindu-te catra dinsulprin vedenil, pre a tntelepte Sotronie, tote cele pamente~ti omorindu-te, te-a~ tacut biserica vie ~i tnsufletita lul Dumnedeu, castigand indestulata masa Cuventulut ~i sfesnieul credintel, cuviose ie, rarhe,
~i aenm, a .N'!seet6reI:

D espre

M!lrire:

Infrumsetatu.te-aI mal pre sus de t6t;1 buna cuviinta a angerilor, ca ceea ceo at nascutpre Ziditortul ~l Domnul acestora, din prea curate sangturile tale intrupand"u-s,: eel ce mantueste pre totl, eel ee-l maresc pre dinsuJ.

N
'\

Ca.ntar&a 5, Irmos:

eeredinelo~iI nu vor ve, dea marirea ta Christ6se, dar nol pre tine unul- nascut "strelucirea mariret dumne"deirel Tatalul, de nopte rna"necand te laudam, iu bitortule " oment, "de

Pre unul nascut ~i fara tncepnt Filul lui Dumnedeu Christos, eel ce se intelege in done firt, facendu-se trup, mal pre sus de cuvent l-al nascut Malea lUI Dumnedeu, ne ispitita de nunta,
Oa.ntarea 6, Irmos :
Jertfi-voiii. tie en glas ... ,

u indestulare s'a revarsat ._ darul DUhUIU! celul pre a sant intru buzele tale, de Dumnedeu cugetatonule, Pentru acesta sunetul cuvintelor

~~~!'!!"'~!'!!"'t!'!!"'a91!'!"'!::s:a:!'!!"'a=:'s!'!!"'.=e!"!""'=m::~"""'n~~=a:c=u:r:g:e:r:il::!"!""trn'r==;:i_!'!!"'L=U
ulul,

un finix al iuflorit in easa Domnulul, eu buna rodirea Cuventulut, si cu viata y ~ eea curata, indulcind inimile eelor ce eu credinta te cinstesc pre tine.terarhe Sofronie,
Mari.re:

Ca

te-at aretat lumet prea intelept intre patriarhil Ierusalimulut, Sotronie. Prin eare indreptandu-ne strigam tie: Bucura-te lauda cea luminosa a ertodoxilor,
Intru aeesta luna in 11 dUll, pomenirea celul dintru sa.n~l p1trintelul nostru Sofronie, patriarhul Ierusalimulul. Stih: Sa strgula a pazi ~i a legel intregime. Sofronie pentru care se afia la a eeriulul innaltime. Intru a un-spre-decea 4i Sofronie eel prea in~~~

eresurilor f?i intr'armarea eea semeta a eelor luptatort de Dumnedeu, prin vietuitore sabia limbel tale sa omora, junghiindu-se eu sabiile tnvetaturilor tale.
~i aeum, a Naseet6rei:

C eta

A apus in morment,

Prea-curata nasterea ta Nascetore de Dumnedeu, prin carea totl ne mantuim ~i din lanturile mortet f?i din pecatul eel cumplit f?i din inchisorile tadulurscapam.

L audam

tie eu glas de "lauda D6mne, biseriea striga "eatra tine, de sangele dra"eilor curatindu-se, ell san"gele eel eurs prin milosti"vire din costa tao
rtvna eea dumnedeeSe~mif?Candu-te ~i Iargind

J ertfi-voiu

Irmosul:

De

CONDAO,glas 8. Prosomia: Apara.t6rel D6mnel...

gura poruncilor celor adeverate, temeliile bisericet dupre lege al asedat ~i cuvintele cele i_11:iiiiiiiiiliiiiipriiioiiie~telepte dand caluga-

cest mare Iuminator al biserioel, a fost din tara Fenieiel ee se ehlama LivanoStefano, din eetatea Damaseulul, fiu de ra.iI .... pitrin~l crestin! ~i in~eleptl. Insa tatal seu se numea Plinta, ~i mums-sa Mirns. Deel de aiel tmpreunand nevointa en bunatatea firdI a dobandit tote ~tiin~ele. Deel inca pitnit ee a loenlt la Damase a deprins tote fapteJe cele bune ee se lueraii de pustniel in pustie. Dupa aceea s'a dus la monastirea marelul Teodosie ineepstorlulul de obsta, tntru earea aflandu-se farit ga.leeva ~i vorbind in siguratate eu Dumneqeu, ~l-a toemit inima ~i ga.ndul eu cetirea dumnedeestilor Seripturl, robindu-sl tot engetul intru ascultarea lui Christos. Dupa aeeea poftind mal multa inve~ittur1l. ~i filosofie, a mars la marea cetate Alexandria ~i afland pre oreearele om vrednie de cuvent anume Ion, plin de tot1l. tntelepcfunea ~i prleeperea, s'a facut tmpreuna loouitor ~i s1l.la~luitor cu dtnsul, en aceeaetpetrecere ~i gand, lnand aeele inve~aturl ee avea acela ~i lUI dandu-I de ale sale. Decl aeolo afl.a.ndu·sea patimit de MIa curgerel oehilor ~i s'a tamadult de sa.n~iI Chir ~i 16n, caril au eernt plata pentru tamaduirea ee I-au fil.eut, sa serie minunile, care le fAeeau al in t6te qilele, care lueru a. ~i faeut. Apol s'a faeut episcop lerusalimulul pentrn imbunat1l.~ita viata sa, ee avea. ~i eaqand santa estate Iarutalimulul pre mantle spurcatllor Per~l, s'a dus la Alexandria la santul 16n eel mlloetlv, earele tinea atuncea scaunul apostolic, earele treesnd la via~a eea ferieita, aeesta l-a facut euvent de lauda de asupra mormentulnl seu, prin care a arstat comora cea nespuaa a mllosteniel sale, ~i de viata lnl eea inalta, \lla.n· gand ~i el mult pre aeel ferieit. ~i tntoresn-

II
I

du-se lara la santa estate, ell neputin~a este a povesti oine-va, en ea.til.grija ~i truda a pas. torit, 91 a. administrat biserica ee i s'a dat,
~. .. .. .. ~ . . 'j

~I~_
11=11_

IN:_UN-SPRE-VECE :pILE
ftind-oli.n'a dat niol deeum somn oehilor sel, niel dormitare genelor sale. Oa nu avea numal en draeil lupta, 01 ~i asupra eretieilor numill monoteliti. Pre oatil biruindu-l ~i Infruntandu-I on dumnedeestlle Seripturl ~i cu inveta turile apostolestl ~i ale slintilor parin~l ~i en ale sale di!.sealil i[ tacea de~erti. Lasat-a ~i alte serisorl multe vredniee de euvent ~i de pomenire la blserica, care invatli. indreptarea vieteI ~i vietnirea eea dumne4eeselt, tntre oarea este oea prea minunata viata a celel Intoemaf ou angerU tntre femel Mariel Egipteneei, carea en nevointe in pustie preste fire s'a nevoit. Decl asa bine ~i ou plaeere de Dnmneded vietnind ~i pre al\il invetil.nd, ~i invet1itor dumnedeeso 11.jungend a fl, ~i en cnviintll. chlvernisind turma oe i s'a dat in trel anI, on paoe s'a mutat la Domnul. Intru acest1l. 4i, pomenirea prea ouvlosulul parintelul nostru Pionie, preotnl santel biseriol din Smirna. Stih: fla 0 pane in spnza 06ptlt ariltandn-se, Pionie fiind ars, Domnulul, este adueendu-se. oest sl\nt era preot biserieel din Smirna pe timpul tmperatulu! Deote ~i ftind prius tmpreunli. en a1tu pentru eredinta InI Ohrlstos, mal tntAiu a fost dus Ia mal marele capi~tel idole~tl Polemon, Pre earele l-a mustrat, on dovedirl din Sorlptura ~i istorle, cli. ests rataeit on credinta, ~i dnpre urmare a adeverit cele de demult minunl ale lul Dumnedeti, cu oeste din urma ~i de fatli.. ~i eli. Dumneden va sit lamuresea faptele 6menilor, prin foe, la sfersitul lumel. ~i 0 a adeverit aoesta, eu pl6la oea de foe, carea a ars pamentul Sodomel ~i Gomorel ~i pre langit aoestea on flreso focul oe izvorli.~te din pamant pre la multe pli.rtl ale lumel. ApoI a fost adus santul en oel tmpreuna on el, la boerlul Lepid, oe era impreuna ~e4etor on Polemon. Apol mal in urmll. flind dus la proeonsulul Ohindilian, ~l-a luat stir~itul prin foo ~i se face amintirea lul la locul asternut en petre. Intru aoestli. 41, prea ouviosul parlntele nostru a-heorghte, pnrtatorlul de Dumneden ~i fll.o~torlul de minunl, eel de eursnd ar~tat. Stlh : OumaI fl treout eu grabire ata.tea mile de pll.ment, De nu al fost fari!.de trnp 6re-oarele pltrinte vietuind. Intru aeestli. 4f, pomenirea s~ntilor mnoenioI, Troftm ~i Talu, cariI au mitrturisit in Laodioea. Stih: Pr6sp1ttlt in oerIur!, streinll hrad au
-I

• . ......

g6nlt asupra crestinilor, ~i flind prjn~l santU mueeniel Trofim ~i Taln, pentru marturistrea lul Ohristos, au fost impro~eatl eu petre mal multe ceasuri; ei pazlnduI Dumnedeli au remas nevatamatl, Aeestll. minune ve4endu-o guvernatorul ~i eel tmpreuns eu dtnsul, s'au rusinat ~i I-au lasat pre el tntru putln a petrece fllrit de munel, ~i lara~l fiind parfitl, s'aii infitto~at la [udeeatorie, ~i marturisind eu indraznelit pre Ohristos Inainrea tuturor, oli. este Dumne4eu adeverat, lara de ldoll bataudu-sl joe ~i pre tiranl mustrandu-I, i-au pornit pre el spre manie, Pentrn care goll spanzurandu-l pe lemn ou multa crudlme struj iau trupnrile lor. larlt santil facend rugaolune ~i def:1lmand pre elinl au umplut pre guvernator de manie. Pentru care a ~i poruneit ea santU sa fie spanzuratl pe eruce. ~i in vremea ee mergea ella locnl sever~ireI, multa multime de popor Ie urma, ~i pe oAnd se restigneau, faeend eI rugaelune, vorbea poporulul eele spre sufleteseli.mantntre. larli. poporul alerga ea sl1 se atlnga de santele trupurl ale santilor, ~i unll luan plcaturl de saage, larit altiI glulglurI, altH inele ~i altil alte felurl, pentru binecuventare ~i pltzire de t6te eele protivnice. Atuncea santU btne-ouventandu-I ~i Iasandu-! pre totI ~i-au dat santele lor suflete la Dumnedeii. Deol 6re-oaril bine oinstitorI luand m6~tele santilor, cu mir ungsndu-le ~i cu glulgiti infa~uran'du-Ie Ie-au a~e4at in biseriea. ~i viind femeea bolerulnl Aselipie, ~i mirezmuind sioriul slintilor mueenlcl, l-a acoperit ou acoperement de mult pret, larli. 6recarele barbat Zosima ~i Artemie, barbatl bine cinstitorl ~i credinofosf, tmpreuna oetli.tenI cu santU :liind, au luat mal ill urmli. sieriul santel or moste ~i ducendu-l la eetatea lor numita Stratoniea, de 0 mm. departe, l-a a~e4at in 10cul ee se 4ioe Latomie. Intra aoestl!. 4i, aduoerea mo~t6lor santulut mueenie Epimah in Oonstantinopol. Stih: Sli. aduoe ~ie orasule cela 06 e~tI prea mltrit, Trupnl lui Epimah oelul de trel orl ferioit. Ou ale lor sante rugltolnni. ..

ela ce al mantuit In foe pre tineril lUI A vraam, ~i "al ueis pre hal del, caril fAra "dreptate venaii pre eel drept1 "prea laudate D6mne. Bine
ne~ti cuventat Dumneq.eul "rintilor no~tri.

C!nta.rea 7 Irm"a:
I

afif;'",dol
verat.

n.voilorl, Talu II Trollm

6ll

ad..

pa- j

In 4ilele imperatilor Dioolitian ~i MaxiJ]1ian, domnind Asolipie in Laodicea s'a fl10nt

CU
J

!~-----------"""""'------------__'i-l

ajutorlul eel de sus I

ti..-.-- ---------------9-..,
1

LUNALUI MAR'rIE

............... ------0-11

improtivlndu-te bartelelor celor ereticesu intelepte, te-al tacutpurtator de biruinta, cantand: Prea laudate Doamne Dumnedeul parintilor , bine e~U cuventat, . unul ee at tost eu totul dat lui Dumnedeu intelepte, zburand preste sadurile sihastrilor, ~i preste livada ta al sadit buna viersuire a bunatatilor , afierosindu-Ie lui Dumnedeu celut pre a inalt,

Lgellul Christos plecandu-te cugetatortule de Dumneqeu, bogatia inv~tatureI tale o al Impartit celor lipsitt, ell buna credinta cantand: Prea laudate Doamne Dumnedeul parintilor, bine e~ti Cll ventat, fiind cu sufletul ~i mal 'nainte curatita cu trupul Prea-curata, prin venirea spre tine a Duhulut celut sant puterea celut dintru iualtime in pantecele teu zemislindu 0 fara sementa, 0 at nascut pururea Pectora. u mirul santitel lucrarel celet arhierestl al credintel te-al santit, unde s'a aretat mantuirea lu met arhierind, prea tntclepte parinte Sofro-

Mbire

Domnul si-I prea inaltaV intru totl vecit, IntelepcJ:unea forte cinstinduo cu cununa darurilor te-al incununat marite, primind darul intelepctunel ~i marirea cea ne vestejita ~i bogatia cea ne furata ~i strigand: Pre Domnul laudati-l si-l prea inaltatl lntru totl vecit, Dupre preotesca biruinta tmbracandu-te ell dumnedeesca dreptate, santite talnuitortule, barbateste at ocarmuit turma Stepanulut, eu euvinte ~i prin fapte prea fericite parinte, strigand: Pre Domnul laudati-l si-l prea inaltatl intru totl vecit,
Blne-euvsntam pre Tatltl. ..

i
I.

Tatal SAntita

~i aeum, a Nltseet6rel:

Cuventul eel impreuna c~ parinte cuvent de mare cuviinta, ~i mal pre sus de cuvent, care intrece cuvintele ~i risipeste bartelele eresurilor, strigand: Pre Domnul lauda- I ti-l .~i-l pre a ina1tatl intru tot!'

tara inceput, V-a daruit

vecn,

~i aettm, a Nltseet6rel:

Oa.ntarea 8, Irmos: Pre tineril eel bine eredine'i.o~l...

Aretatu-te-al santita biserica Cuventulul, celul ce a santit totazidirea, munte gras sant, munte prea vederos, bine

l:i~, . ,.

cuventata

St e p ana, singura

strigAnd: Uuda tlpre~

pre a cantata: Pentru acesta pre tine te laudam malca lui

'--'!-I

~~.~~~~~~~~~~~~~~
~
~ = _"

IN UN-SPRE-D, EOE .pILE

97

'-,:!

Dumnedeu ~i te prea lnaltam intru totl vecit,


Irmosul: 81 HI.ud1m, ine sll. cuventl\.m b ..

Mitrire:

"pre tota lumea ridica sa·tl "cante tie: Pre Domnul In"crurile laudati-l, si-l prea iu"naltatl intru totl vecit,
Christos petra eea

Pre tineril eel bine ere"dinclo~l in cuptor, nasterea "Nascetorei de Dumnedeu i-a "mantnit. Atuncea fiind in"chipuita, lara acum Iucrata,

cugetatortule, au fost ca niste nastr ap e ale aromatelor de nard de credinta de mult pret,

Faicile tale de Dumnedeu

Cael

trupul lut Christos,

te-al aretat ala vastru plin de Intelepctune, aromatisind cu dogmele tale pre a cinstit
~iacum, a Nll.sc~t6ret:

Ca.ntarea 9, Irmos: netaeta ...

dulceste cugetele ortodoxilor prin dar, de D umnedeu cuventatorlule, picand ca un fagur buna en viinta a Intelegerilor. InHluntru intru cele cerestl neintrate vietuesn, de

sind grairea din buzele ~tale cele dumnedeestt, in~

usor te·a vedut pre tine Isaia Feclora, ca prin tine venind Domnul, tote cele tacute de mana le-a surpat, ~i cunostinta sa a arerat eelor
ce tc

Nor

Iauda pre tine.


Irmosul:

Dumnedeu grai tortule, im prejurul Stepanulut ~iimperatului tuturor, unde dantuescstresantilor.

acesta vese"lindu-ne, pre tine Nascetore "de Dumnedeu te marim,


~i ceea-lalta servire a Ortrinel.

"sebite. Pentru

cea din margi"nea unghlulur, Din tine mun "tele eel netaet Fectoara s'a, "t2 et, adunand firile eele 0-

"eta

Christos petra cea netade

mana,

lucirile cele angerestt ~iostile


petrecend pe pament parinte, te-al invrednicit tericiret celel angeresn in cerlurr, unde pre Chri-

Viata angeresca

stos rega-l, ca sa se mantu-

~~:_e~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
esca toti, eel ee te canta pre

..".

~·'~!!!!!!!9!!!!!!!8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!'i'!"L"""'UNlil!'!"'t'IM:::r

tale, diitiitorul celor bune

INTRU ACEASTA LUNA


IN 12 l}ILE.
Prea ouviosul parintele nostru Teofan mi1rturisitorul SingrianieI. La D6mne strigat-am, Stihirile Triodulul, ~i ale santulu', glas 8. Prosomia: 0 pre a mariti!, mlnune ...·

de trel or! fericite, dandu- \1 putere a izgoni dracil ~i a tamadui bolele si te-a! invred, nicit bucuriet celet nespuse, veq.end fata A-tot-tiitorlului, unde pururea dantuesc cetele angerilor.
M1I.rire,~i aoum, a N1I.soet6rel.

arinte de Dumnedeu , it cugetatortule Teofane, fiind numit cu nuirea dumnedeestit aretarel luI Christos, al urmat urmelor lut, celor purtatore de viata ~i cele veselitore ale vietet le-at parasit, privind spre trumsetea cea dorita de tine, prea alesule, ~i prin dumnedeestile pri virile cele catra dinsul, prea bine ~i desever~it tndumnedeindu-te, parinte de Dumnedeu cugetatortule 'Teo fane, aflandute in slabictune, at sulerit ell rabdare izgonirl amare, necrutandu-tt trupul, pentru cinstitele leone, pre a laudate. Si de mania Ieilor izgonindu-te, ca un batjocoritor, at neb unit cu adeverat sfaturile ~i gandurile cele desarte ~i mintea cea cumplit tnselatore,

Vino suflete al men suspinand, ~i izvore de lacriml din inima aducend, striga Fecioret si MaleeI Dumnedeulul , , nostru. Pentru multimea in, durarilortale Prea-curata, seapa-me de munca cea infricosata ~i me salaslueste unde este odihna ~i bucuria ~i desfatarea cea vectnica,
A Cruoe-N!soet6reI.

Veqendu-te pi r o n it pe cruce pre tine Iisuse l?i primind patimt de buna voe Stepane, Pectora ~iMalca ta striga: Fitule prea dulce cum sufed rane fara dreptate? Doctorule, carele at tamaduit neputinta omenilor, ~i al mantuit pre tott din stricactune, prin milosti virea ta cea buna,

Cu adeverat a daruit tie


.
_ G.c: ,.;,_~ -''- ,,'-,',,; ,'-" ",."-.""-.,.",,, _,,,'.-,:',::'/' .. ,

I~

din destuI resplatirile ostene ..

CANONUL SantuluI ~i al Triodulul dupre randuela:lor. CANONUL santuluI. Al carula Aorostihul fi1ra de eele ale Nasoet6rel la GreoI este aeesta: Teofan on canti1rl te landa pre tine Teofane. Compunerea lnl Teofan.

,
~
-II

--

'4

~d~.~~~~~~~~~~~~

f
II

b11r
99

IN DOUE-SPRE-PEOE :pILE

"cendu-l Israil eel de demult,

Ame

;JI~dencul marel rosil cu urneudate, pedestru tre-

Cf.ntare& 1, gla. 4, Inn.. :

din Tatal

si pentru
04ntarea 3,

not din

tine fara de tata.

"cu manile lUI Molsi in chi"pul crucer, puterea lUI Ama"lie in pustie a biruit,
parinte de buna credinta, al urmat urmelor Dumnedeulur, celut ce s'a aretat en trupul, de aicea te-al imbogatit en numirea cea eu adeverat numita, prin purtarea de grije, precum mal 'nainte s'a inchipuit. R anita-te-al de dorul eel prea Iubit al Stepanulut tell, ~i dragostea cea lumesca al defatmat ~i amestecandu-te ell daruI, frumsetea cea lumesca intru nimic 0 at socotit prea ferieite.

De

Irmos:

Nu tntrn intelepclune ..:

dumnedeeasca lumina plin te-a! 'aretat Teofane, prin dragoste unindu-te ell eel

A prindendu-te

rea tao

cinstim prea marita pomeni-

dorit fericite,

Pentru

acesta

dog me ale lui Leon lepadandu-le, asedamenturile bisericet ell buna einstire le-al intarit. Pentru acesta te-a prea-marit pre tine Christos, ell minunile. intarit ell nadejdea ~i ell credinta cuviose, en taria sufletulut celut ce a impreunat cu Dumnedeu trupul eel tmpreuna rob, a intarit slabicnmea trupuluf, neispitita de nunta, carea pre Dumnedeu intrupat l-at nascut, pre mine eel ce timilor, Intareste-me. Ca nu am alt ajutor afara de tine
Irmosul:

P aganestile

F iind

Mltrire:

o ftara, a izgonit pre eel alesl


I

Leul eel tiran na valind

Mil.rire: .

ca

nesuferind

a vedea cinstindu-

C ea

~i aeum, a. Nltso~t6rel.

se ic6na lUI Christos, en carit d'im preuna ~i pre tine Teofane tntru izgonire te-a osin-

me

clatesc de asuprelele pa-

dit ..
de sementit ell voi .. rea Tatalut, din dumnedeescul Duh, at zemislit pre FiIul lul Dumnedeu ~i ell trup

Prea-curata,
~i aenm, a Nltso~t6reI:

Fara

Nu intru tntelepclune ~i
"in putere ~i in bogatie ne "laudam. Ci intru tine inte"lepclunea 'I'atalul cea ipo-

:t.,l-al niiscut. p.re ce.lfara maiCi!. IIII q. ~. . .....

7,statniea Christoase,

.P

C.a

nUhF·
I

~'~~O~-~··~~~~~~~~LU~N~A~L=U=I~M=A=RT~IE=·~~~~~==~~,

"este sant afara de tine, IuI "bitoriule de omenl,


,
I/

Catismala, glas 8. Prosomia: Pre intelepolunea ~i cuventul. ..

Dorind de dragostea lut Iisus, at go nit desfatarile ~i turburarile vietet ~i calugarindu-te, ca un anger eeresc aI vietuit pe pament ~i izvora~tI darul minunilor pre a cuviose, Pentru acesta intru pomenirea ta cea santa ~i purtatore de lumina, en credinta te laudam pre tine ~i ell un glas strigam tie: Purtatortule de Dumnede u Teofane, roga-te luI Christos Dumneden ertare de gresale sa darutasca eelor ce ell dragoste cinstesc pomenirea tao
Mil.rire aIM, Catismallt glas 3. Prosomia.: Pentru marturislrea, ..

tine Malca sa dupa nastere Feclora, ea ~i mal 'nainte de nastere, tnsust Domnul Preacurata, Pre carele eu oserdie rega-l, sa se daruesca noue mare mila.

rem as, eel ce te-a pazit pre

zurat pre cela ee a resarit dintr'ensa fara durere, ea 0 matca plangend, a strigat: Val mie, Filul meu, cum pa timestt? V rend sa mantuestt pre om de ocara patimilor. 'midicat pe cruce vedenduB.te biserica pre tine s6"rele dreptatet, a statut intru "a sa randucla, precum se eu"vine strigand: Marire pute"rei tale Domne, Impera tie ti s'a gatit, ea unul patimitor rnarite. Cact din cortul acest pamentesc ell bucurie te- al mutat, strigand Stepanulut ten: Marire puteret tale Domne,
CA.ntare&4, Irmos:

Fectora, maica Cuventulut, vedind pecruce spanstricata

Nespurcata

A Cruoe·Nil.so~t6rel:

mtelusa, ne-

gonisind, dogma cea fara de Dumnedeu at urit, ~i eu multe felurI de primejdiI te-aI impreunat, intru izgonirI trimitendu-te fara dreptate, prea fericite ~i eu drepta credinta seversindu-te, Parinte Teofane.roga- te luI Christos Dum-

Rtvna dumne deesc a a,

C eresca

nedeu, sa se daruesca none


mare mila.

I'urtator de cununa te-aI


aretat Teofane, cact nu te-al lepadat a cinsti cinstita icona lul Christos, de Dumnedeu purtatortule fericite, pentru aeeea strigai: Marire puterel tale Domne,

b cendu-se Jnl_~
iiiiiOiiii'

"II

firea cea dumnedeesca nu s'a despartit, trup fa-

.,...l.

~i aoum, a Ni!.so~t6reI.

lJe

din pantecele teu, ci

=J,iD_trupandu-se, Dumneden a
iiiiiiiiiiOiiii~~iiiiiiiiiiiiiii~iiliiiiiiiiIiii_~iOiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiii~=

IN DOUE·SPRE·pECE

pILE

========........",====

Trimitendu-se cuviosul (prin porunca tiranulut celut ren-credinctosjuicl cum nus'a grijit de neputinta trupulut, strigand Ziditortului: Marire puteret tale D6mne.
lfll.rire:

urmand poruncet Stepanulut, pre a laudate.


Mil.rire.

Maritu-te-al cu minunile de Dumnedeu purtatortule, CaC! Christos pentru rabdarea ta V-a resplatit prea santite, Pentru acesta ~i tamaduirl izvorestt ca dintr'un izvor, celor ce au trebuinta, , ispita de nunta at nascut 0 Fectora ~i dupa nasterelarasite·alaretatFeci6ra. , , Pentru acesta prin credinta neindoita, cu neincetate glasurl, strigam tic: Bucura-te Stepana,
Ca.ntarea 5, Irmos:

sufletul teu dupre chipul Ziditortulut, te-a} IUchinat pre a curate! ic6ne a Stepanulut, eu dragoste serutandu-o.
~i acum, a Nll.sc~t6reI.

A vend

Pre tine arma nebiruita asupra vrajmasilor inainte te punem, anghira ~i nadejde mantuirel nostre, pre tine te avem dumnedeesca miresa,
Oa.ntarea 8, Irmos: Jetfl.-voii1 ~ie cu glas ..

Fara

~1 a.onm, a NlLsoAt6rel:

~ndrepteza catra fapta buna ~viata mea cuviose, netedind cararea mtrenarer, prin rugaclunile taleparinte, pre earea invrednicestc-me drept a calatori fericite. tt-at seversit , viata cuviose, cact impreuna eu intelcpclunea ~i eu barbatia, al avut dreptate, f?ite-al aretat impodobit eu incunjurarea bunatatilor,
Mll.rire:

eu curatenie "

mlume al venit, lumina cea "santa, carea intorcl dintru in"tunerecul necunostintel, pre "eel ee te lauda pre tine cu "credint~· Cuviosul Teofan strelucindu-se de Duhul, cu drepta credinta a predicat dogma eredintel, prin cuvent bine cinstitor. De tot felul de bogatie prin cuget dumnedeesc, at impartit eelor ce vietuiau in saracie,

r,y;f u D6mne lumina mea in

marirea cea mucenicesca te-al suit Teotane, ca unul ce al cinstit inchipuirile marcel lut Dumnedeu, ~i ale mucenicilor improtivindu-te gonitorilor parinte, minune mal none de cat tote minunile, ca Pectora

Preste

~i aeum, a Nll.scet6rel: