Sunteți pe pagina 1din 1

Comisia Paritară

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare este


prevăzut în Anexa nr. 5, din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de
Ramură Învăţământ (C.C.M.U.N.R.Î).
Comisia paritară din unitate va fi compusă dintr-un număr egal de
reprezentanţi ai conducerii şi ai sindicatului şi are următoarele atribuţii:
 analizează şi rezolvă problemele ce apar în aplicarea C.C.M.U.N.R.Î., la
solicitarea uneia dintre părţi;
 adoptă hotărâri privind modul de aplicare a normelor şi metodologiilor
legislaţiei specifice învăţământului, precum şi toate aspectele ce privesc reforma,
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
 comisia se va întruni lunar în şedinţe ordinare sau la cererea oricărei părţi,
în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii;
 comisia paritară funcţionează valabil în prezenţa a cel puţin ¾ din totalul
membrilor şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi;
 timpul de muncă afectat activităţii comisiei paritare se recunoaşte ca timp
de lucru efectiv prestat;
 comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei
părţi, ales în şedinţa respectivă;
 hotărârea adoptată este obligatorie pentru părţile contractante;
 secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat, care are în sarcină
cheltuielile de birotică;
 procesele verbale şi hotărârile adoptate ale Comisiilor paritare vor fi puse
la dispoziţia sindicatelor într-un termen maxim de 7 zile lucrătoare.

Situaţii în care se întruneşte Comisia paritară:


- pentru stabilirea principiilor/criteriilor în baza cărora consiliul de administraţie
al unităţii şcolare hotărăşte acordarea premiului lunar de 2% ( acestea trebuie
afişate, precum şi lista cu sumele acordate lunar personalului din unitate);
- pentru stabilirea criteriilor de acordare a salariilor de merit, în conformitate cu
metodologia de acordare a acestora;