Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. HB PROIECT GROUP Data:11.

2016
Memoriu tehnic
S.R.L Proiect nr. :2016-07

Memoriu tehnic
Specialitatea rezistența și stabilitatea construcțiilor
FAZA DE PROIECTARE : Documentație D.T.A.C.

Cuprins
1. Generalități:...................................................................................................................................1
2. Încadrarea în clase și categorii:.......................................................................................................3
3. Descrierea amplasamentului..........................................................................................................3
4. Descrierea structurii.......................................................................................................................3
5. Materiale utilizate..........................................................................................................................5
6. Aspecte privind calculul structural.................................................................................................5
7. Aspecte privind asigurarea calității în execuție..............................................................................6
8. Urmărirea lucrărilor de construcții în timp.....................................................................................7

1. Generalități:
 Denumire proiect: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI FUNCTIONALA
 Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.
 Investitor: S.C. EGEA COSMETICS S.R.L.
 Proiectant de special: S.C. HB CONTAPROIECT SRL
 Proiect numărul: 2016-07
 Data întocmirii: Noiembrie 2016

Acest proiect se referă la realizarea pe amplasamentul a unei reconversii a clădirii din spații
comerciale în spatii de birouri. Se doresc modificări de ordin funcțional si arhitectural descrise in
continuare

2. Încadrarea în clase și categorii:


 Categoria de importanță: conform HGR766/1997, este „C” – importanță normală.
 Clasa de importanță conform P100/2006 – III – importanță normală.
 Clasa de expunere a construcțiilor : sunt diferite în funcție de clădiri și tehnologii adăpostite.
Ele vor fi definite explicit în caietul de sarcini la faza D.D.E. a proiectului.

3. Descrierea amplasamentului.
Din punct de vedere juridic terenul si clădirea aparțin beneficiarului.

Beneficiar: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI Document numărul 2


FUNCTIONALA Pagina numărul 1 din 6
Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.
S.C. HB PROIECT GROUP Data:11.2016
Memoriu tehnic
S.R.L Proiect nr. :2016-07

Din punct de vedere al acțiunilor climatice și seismice, zona are următoarele caracteristici:
 Zona seismică de calcul este din punct de vedere al accelerației terenului pentru proiectare
este de ag=0,24g în conformitate cu prevederile P100-1/2006 capitolul 3, fig. 3.1, pag. 63, iar
perioada de colț de Tc=1,60s în conformitate cu același normativ, capitolul 3, fig. 3.2, pag.
64.
 Conform destinației viitoare a structurii ce face obiectul prezentei documentații, aceasta se
încadrează în clasa de importanță III.
 Încadrarea din vânt conform CR 1-1-4-2012 are o valoare a presiunii de bază de 0,50KN/m2.
 Încadrarea din zăpadă conform CR 1-1-3-2012 prevede încărcare de bază de 2,00 KN/m2.
 Adâncimea de îngheț este 90cm conform STAS 6054-77.

Din punct de vedere geotehnic amplasamentul este descris de un studiu de specialitate care
recomande condițiile de fundare.

4. Descrierea structurii.
Construcția are regim de înălțime de subsol parțial parter si trei etaje fiind utilizată pentru
comercializarea corpurilor de iluminat.

Sistemul structural este de cadre din beton armat rigidizat cu diafragme scurte pe ambele
direcții de la parter până la etajul doi . Stâlpii au dimensiuni de 45 ori 45 centimetri grinzile au
dimensiuni de 25 ori 50 centimetri, în general. Planșele sunt din beton armat în grosime de 13
cm. Accesul între etaje și la subsol se realizează prin intermediul unor scări din beton armat cu
excepția scării care leagă etajul doi de etajul trei care este din metal cu trepte din lemn.

Subsolul este format din pereți de beton armat cu grosime de 25 cm perimetral și de


compartimentare cu goluri pentru uși. Înălțimea subsolului este de 2.25m . Subsolul are destinație
tehnică in spațiul acestuia aflându-se mai multe instalații ce deservesc clădire.

Parterul și etajele au înălțimi diferite și găzduiau spații de comercializare și birouri.

Infrastructura.

Fundațiile sunt realizate pe zona subsolului parțial dintr-un radier general iar pe zona parterului din
fundație izolate sub stâlpi legate între ele cu grinzi de echilibrare. S-au realizat sondaje pentru
fundațiile izolate și pentru radier și s-au determinat cotele de fundare dimensiunile fundațiilor și
grosimea radierului acestea fiind cuprinse în interiorul documentației geotehnice. Astfel s-a
determinat că radierul el are o grosime de 35 cm și fundațiile izolate sunt formate din cuzinet și
talpă de fundare de formă rectangulară înălțimea cuzinetului fiind de circa 46cm.

Situația propusă.

Noi proprietari ai construcției doresc schimbarea destinației din spații comerciale în spații de
birouri. Pentru aceasta s-a solicitat proiectantului general realizarea unui teme care să corespundă
doleanțelor.

Beneficiar: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI Document numărul 2


FUNCTIONALA Pagina numărul 2 din 6
Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.
S.C. HB PROIECT GROUP Data:11.2016
Memoriu tehnic
S.R.L Proiect nr. :2016-07

Prin tema de arhitectură se păstrează integral structura existenta și se aduc mici modificări cu rol
arhitectural și funcțional. Aceste modificări sunt:

1.Desființarea uneia dintre căile de acces dintre parter și et. 1 prin demolarea uneia dintre scări și
acoperirea golului rezultat cu un planșeu ce va completa placa de peste parter mărind astfel
suprafață utilă a etajului unu. Planșeul va fi realizat din tablă cutată și beton armat și va rezema pe
grinzi metalice ce vor fi ancorate în structura de beton armat prin intermediul unor ancore chimice.

2. Între fațadă și placa etajului există o structură metalică cu rolul de a susținere a fațadei de sticlă.
Această structură metalică este formată din stâlpi și grinzi cu secțiunea de 2xUPN140 . Grinzile
acestei structuri formează ochiuri goale de aproximativ 1. 8 m x 1. 8 m. Aceste spații se doresc a fi
obturate pentru a se obține spații utile de birou. Această situație se întâlnește la planșeul peste
parter și peste etajul unu. La planșeul peste etajul doi această situație nu există planșeul fiind
realizat integral din beton până la fațada de sticlă. Obturarea acestor goluri se va realiza printr-un
planșeu compozit din tablă cutată și beton armat ce va rezema pe grinzile existente metalice.

3. Se dorește de asemenea și montarea unui lift panoramic la exteriorul construcției mărginit de


axele B și șapte. Structura de susținere a liftului va fi realizată din țeavă metalică cu secțiune
pătrată și diferite dimensiuni. Structurare liftului va fi auto portantă și va fi ancorată local de
structura de beton a clădirii. Structura liftului va fi fundata pe fundații proprii noi de tip radier
general în grosime de 20cm.

4. Se va realiza o terasă acoperită în spatele clădirii. această terasă fiind independentă de


construcție cu fundații proprii și se va practica un rost între construcție și terasă de minim 10 cm.
Acoperișul terasei va fi realizată dintr-o structură metalică ușoară ancorată de structura casei.

5. Se vor înlocui treptele de lemn de la scara metalică ce face legătura între etajul doi și etajul trei
cu trepte metalice.

6. Se vor realiza mai multe goluri în zidăria perimetrală de închidere pentru a se monta ferestre. În
general aceste goluri sunt de la intradosul grinzii și nu necesită montarea de buiandrugi.

6. Se va reface hidroizolația terasei.

7. Se vor realiza goluri noi de instalații de mici dimensiuni.

8. Se vor reface finisajele interioare și exterioare ale construcției pentru a fi în acord cu noua temă
de proiectare.

5. Materiale utilizate.
La execuția prezentului proiect, proiectantul a stabilit următoarele clase de betoane folosite:
C12/15 pentru betonul simplu și C20/25 pentru betonul armat în elementele. Armăturile vor fi din
oțel beton PC52 și OB37. Elementele metalice se realizează din oțel S235.

Se vor respecta în mod obligatoriu toate condițiile de calitate și control ale materialelor puse în
operă.

Beneficiar: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI Document numărul 2


FUNCTIONALA Pagina numărul 3 din 6
Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.
S.C. HB PROIECT GROUP Data:11.2016
Memoriu tehnic
S.R.L Proiect nr. :2016-07

Se recomandă ca lucrările să fie executate de un antreprenor autorizat și cu dotarea adecvată pentru


acest gen de lucrări.

6. Aspecte privind calculul structural.


Într-o prezentare succintă procesul de proiectare cuprinde, după stabilirea tipului de structură și a
gabaritelor acesteia următoarele faze principale: identificarea, evaluarea și gruparea acțiunilor,
alegerea inițială a dimensiunilor pe criterii de rigiditate, ductilitate și rezistență, calculul structural
care evaluează eforturile de proiectare și deformațiile structurii, dimensionarea armăturilor și dacă
este necesar corectarea secțiunilor inițiale de beton armat. Pe baza verificărilor la stări limită
prevăzute în codul de proiectare seismică. Pornind de la rezultatele dimensionării se întocmesc
planurile de execuție ale construcției, respectiv planurile generale și planurile de detaliu de execuție.
Fazele principale ale proiectării sunt prezentate în schema generală următoare:
1. Alcătuirea inițială a structurii
a) Alegerea deschiderilor și traveelor.
b) Alegerea formei stâlpilor.
c) Alcătuirea infrastructurii și fundațiilor
2. Evaluarea încărcărilor gravitaționale cu situația de proiectare la seism
3. Predimensionarea elementelor structurale.
a) Predimensionarea grinzilor.
b) Predimensionarea stâlpilor.
4. Evaluarea încărcărilor seismice.
5. Întocmirea modelului de calcul la forțe verticale și laterale. Calculul structural în domeniul
elastic.
6. Proiectarea rigidității la forțe laterale a structurii.
a) Verificarea la starea limită de serviciu (SLS)
b) Verificarea la starea limită ultimă (ULS)
7. Definitivarea modelului de calcul în urma verificărilor de la punctul 6. Calculul eforturilor în
elementele suprastructurii.
8. Dimensionarea elementelor structurale.
a) Dimensionare armăturilor plăcilor.
b) Dimensionarea armăturilor longitudinale a grinzilor. Calculul momentelor capabile ale
grinzilor după dimensionare.
c) Dimensionarea armăturii transversale a grinzilor.
d) Dimensionarea armăturii longitudinale a stâlpilor.
e) Dimensionarea armăturii transversale a stâlpilor.
f) Verificarea nodurilor de cadru.
9. Proiectarea fundațiilor
a) Calcul eforturilor.
b) Dimensionarea armăturilor.

7. Aspecte privind asigurarea calității în execuție


 Grade de exigență și responsabilitate.
Îndeplinirea nivelului calitativ va fi condus și confirmat de responsabilul tehnic cu execuția
lucrărilor atestat MLPAT, angajat de executantul construcției.
Întocmirea cărții tehnice se va face prin grija beneficiarului lucrării cu participarea
proiectantului si executantului conform legislației în vigoare.

Beneficiar: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI Document numărul 2


FUNCTIONALA Pagina numărul 4 din 6
Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.
S.C. HB PROIECT GROUP Data:11.2016
Memoriu tehnic
S.R.L Proiect nr. :2016-07

Eventualele imperfecțiuni întâlnite în documentația tehnică vor fi anunțate în timp util


proiectantului lucrării.
După finalizarea proiectului și lansarea execuției nu se mai admit modificări de structură și
înlocuiri de materiale fată de cele precizate în proiect, iar documentația tehnică se consideră
acceptată de beneficiar.
Construcția se va efectua numai cu personal autorizat si cu experiență.
Responsabilitățile beneficiarului si executantului lucrării sunt cele prevăzute de lege, cu
precădere legea nr. 50/1991, 2000 și 10/1995.
 Măsuri de protecția muncii și PSI.
Întregul personal muncitor va fi calificat, instruit si echipat corespunzător lucrărilor. Sculele si
utilajele din dotare vor fi numai cele autorizate și în perfectă stare de exploatare.
Lucrul la înălțime va fi asigurat cu schele și centuri de siguranță.
Se vor respecta cu strictețe normele P.S.I. (paza și stingerea incendiilor), precum și normele
de protecția muncii, cu precădere legea nr. 90/1996, aprobata cu decretul nr.
290/11.07.1996 si nr. 107/1999.
Executantul lucrării va lua măsuri suplimentare, specifice de îmbunătățire a disciplinei muncii
în șantier.
 Faze determinante de recepție a lucrărilor.
În conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin HGR 925/95 proiectantul stabilește
cerința A1 (rezistență și stabilitate) pentru care beneficiarul trebuie sa asigure verificarea
prezentului proiect de către specialiști verificatori atestați MLPAT.
În conformitate cu Legea nr.10/1995 si normativele tehnice in vigoare, proiectantul stabilește
în tabelul anexat fazele de execuție determinante pentru lucrările executate corespunzător
cerințelor de rezistență și stabilitate.
Analiza documentelor referitoare la verificarea axelor clădirii, verificarea de ansamblu a
cofrajelor și cotelor de nivel cât și a calității materialelor puse în operă, se vor efectua de
către executant, investitor și proiectant conform programului de control pe faze
determinante.

8. Urmărirea lucrărilor de construcții în timp.


Urmă rirea lucră rilor de construcții în timp se va face sub forma supravegherii curente a stă rii
tehnice – urmă rirea curentă (conform normativ P130-1998).Urmă rirea comportă rii în timp se
desfă șoară pe toată perioada de existență a construcției și este o activitate sistematică de
culegere și valorificare a informațiilor rezultate prin observare și mă sură tori asupra unor
fenomene și mă rimi ce caracterizează proprietă țile construcției în procesul de interacțiune cu
mediul ambiant și tehnologic. Rezultatele urmă rii se consemnează în „jurnalul evenimentelor”
care se va pă stra în cartea tehnică a construcției. Organizarea urmă ririi curente a construcției
revine în sarcina proprietarilor, care o execută cu personal și mijloace proprii sau pot contracta
activitatea aceasta cu o firmă abilitată pentru astfel de activită ți. Urmă rirea curentă este o
activitate de monitorizare a comportă rii construcțiilor care constă în observarea, mă surarea și
înregistrarea unor aspecte și parametri ce pot semnal modifică ri ale capacită ți construcției de a
îndeplini cerințe de rezistență , stabilitate și durabilitate stabilite prin proiect. Ea se efectuează
prin examinare vizuală directă și dacă este cazul cu mijloace de mă surare de uz curent,
permanente sau temporare. Urmă rirea curentă se va efectua la 6 luni după recepția construcției,
iar după acea anual și în mod obligatoriu după producere de evenimente deosebite – seisme,
inundații, incendii, explozii, alunecă ri de teren. În funcție de observațiile efectuate, proprietarul
sau responsabilul tehnic cu urmă rire pot executa monitoriză ri la intervale mai mici. În cazul în
care se constată deterioră ri avansate ale construcției, beneficiarul va solicita proiectantului
Beneficiar: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI Document numărul 2
FUNCTIONALA Pagina numărul 5 din 6
Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.
S.C. HB PROIECT GROUP Data:11.2016
Memoriu tehnic
S.R.L Proiect nr. :2016-07

inițial sau altei firme abilitate elaborarea de instrucțiuni pentru inspectarea extinsă a
construcției sau va solicita întocmirea unei expertize tehnice.
În această situație se va informa în scris Inspecția de Stat în Construcții Lucră ri publice,
Urbanism și Amenajarea teritoriului. Proprietarul are obligația de a transmite toate rezultatele
din cartea construcției în cazul înstră ină rii acesteia.
Proprietarul are obligația ca în cazul unor situații care pun în pericol rezistența și stabilitatea
construcțiilor să asigure luarea mă surilor de intervenție provizorie stabilite de proiectant și/sau
proiectant.
1. Criterii privind siguranța:
a. Rezistența la acțiuni mecanice;
b. Rezistența la acțiuni termice;
c. Rezistența la acțiuni chimice;
d. Stabilitate de formă și poziție;
e. Deformabilitatea și rigiditatea;
f. Etanșeitatea, permeabilitatea.
2. Criterii privind confortul:
a. Confort acustic;
b. Confort vizual;
c. Confort olfactiv și respirator.
3. Fenomene ce vor fi urmă rite în cursul monitoriză rii curente.
a. Schimbă ri vizibile în poziția construcției sau a elementelor ei constitutive în
raport cu mediul înconjură tor, manifestate prin deplasă ri vizabile sau înclină ri –
sau prin efecte secundare vizibile – desprinderea trotuarelor – scă rilor de soclu
sau corpul construcției și apariția de fisuri și cră pă turi în zonele de continuitate
ale drumurilor adiacente;
b. Umflarea, cră parea sau tasarea terenului în zona învecinată construcției sau
deteriorarea pardoselilor ca urmare a unor fenomene similare;
c. Schimbă ri ale poziției construcției sau a unor elemente ale ei ce se manifestă prin
înțepeniri sau blocă ri ale ușilor și ferestrelor sau distorsionarea traseelor
conductelor de instalații ale construcției sau tehnologice.
d. Schimbă ri în gradul de confort oferit de construcție sub aspectul etanșeiză ri
izolației fonice , termice și hidrofuge, care pot constitui indicii în privința unor
modifică ri intervenite în starea construcției sau care pot avea efecte nocive
asupra oamenilor.
e. Defecte și degradă ri cu implicații asupra funcționalită ții construcției de exemplu:
înfundă ri de jgheaburi, sifoane, canale, burlane.
f. Defecte și degradă ri ale structurii de rezistență cu implicații asupra siguranței
construcției ca fisuri și cră pă turi – se vor urmă ri nodurile(stâ lpi – grinzi),
mijlocul deschiderilor și plăcilor stâ lpii în zona de contact cu pardoseala;
g. Coroziunea elementelor din metal și beton armat
h. Funcționarea sistemelor de îndepă rtare a apei meteorice.

Întocmit Verificat
Ing. Heihal Bogdan Ing. Eftimie Florin

Beneficiar: BIROURI RECONVERSIE ARHITECTURAL VOLUMETRICA SI Document numărul 2


FUNCTIONALA Pagina numărul 6 din 6
Adresă obiectiv: strada Calea Bucureștilor nr. 39 - 41, oraș Otopeni, jud. Ilfov.