Sunteți pe pagina 1din 21

AtCS"{fofu"LoR.

, b€ q-6Jru€ Aiur,r
?otr Arv ,'n
-

"I.-te- *Trf& "[ p.odo,. [t'n"'"u p.Qa^

?*1u.c* Jeo.r.
(i-
0+ hq-6 3 tJq
Ls*uo\.h, *Apl t.ooat,:o p*g^
' ".#.
fbtn"r tLq,,i^$ slq6.,tsl\ rq

F] ArEs,b\b up:dkniLo' &


A
v cLrU A-d-dr\ru - ht{'oQu *1,tu*$,eo-LL
'r
k$xa- lout
hI U
I H \o
F{ F{
t-\
(}I
tt,
',; li

= Il -
-t ffi
6W
; ii:l=

z v : ::::; ]: : !l i ,l]

A
L

v
rf ri::.:::!,i4," i:::: i
,

A
: .! :r'ill.: :,!:riIi:::::::l:rl

&
vH ^-.

N
-
,.',., .@
: i,!,:1. -iiii,llll:i:: il;','
rr :.: : : !:tr:t:::::it::iur:1:t:
,:i:r.ir :: i:r:r:ii1:uti::t:::l

ll .:. : ::, : l.rl


!:n:].::]-il:,;$!]
: i.:. . -.1:.. :t a:::!:!. ..1.:::.):
i: : :::i tt:t,:i: itil..::,::!:i'r

n{ H^ -r:r .. a .itjiil.:::::!:il:l'ti

: ::::

:,'
] !: ::li]::i!i]]]::::]:::J:i

r :,ilili:i'i:::::::;ri!!

z
; ::,:|iii::l:;:,)li]i

rir : :::lilti[i :]iilir:l

::: l::, :i:: ::i:illiiilt:t:::t:


: .i t i;'l:llilil:::';i:.i:i.\l

:''::.
:l ti.r ll:: ,.i.i,l.rt:t:rili :

. rl:r i: , l::::1ji:,:ll t!t::::::::

:: .i .:: :r :j;ii::::1:::::1rii,::;::t:
: r: l l l. ..,,:i :

::r I . l; :::::ir!:i:::::r:::::iii?

ii:, ,'::::::,:: I 'l.rlil:l$:i


.= : o '?-r
+$:EE E €;!
f.HE g,t$ H Ei=
HEE I,EE H; ggE
H+E ItE
g;;€ .==5 EEg$+
..a SIE
E*EE .Egr tf Es"q
EE: EEE F;
EE; o+E JI
SE9
==f,
J a=s =.I'd =6 E=E
(,
RR
g sEE 3i3 $HE
IJJ
J EEE EEE IE EEE
N gg: ;ilE. *l EE3
o EEEEEHEEE=iEH

Eg: EtEE4t EEEE.,.,


n= ;*EEE
JE€ E oruGr EE
G, tua EE=E
L'{cLr 6.= E'FEE
==ft'f i
=iron
',:',1;f16lli1.
,. i l\!!::,,:
' .iiil
o
f- o :=
lJ C t-
l-
lr
.I
.g
(-C
l-
o o E
o-
(J E {.rr (U
J
l- o (o
N o
J #=
ln +, E' J P
o
(J
G,
o
t-
L
o
o-
.I
.I

=
f-
o
(U
.H
(o
I
G'
E o- U
o. t!
(J CL
I
J
(U
lfr J
+,
)(]J
Ptn
;j
P 5 v)
J C
ra (u
P
o
o o 1A
(U
T'
z (o =J .I
ll\r
l-
J o F{
l-
+,
I
J

fo- -F-t o
N
C
o
o-
tfr.
uto
(E

o
o z sf I .I
P
(J
aI
CL

IVI 3 d
I (u f-
I
Jr
J o
E a

L. o
N o L
f l+r
.s
a-\
I
.I +,
,(u
= E
= =J
E, E
(, o
o
E,
P
,2
]a
(o
a- o
l-
(U
.N
(t,
o
l-

O a
lr
o -o oi :=
{r,
C ar *rr
.$g X(I,tu o
.C .e
l.-

O :'? o-
-r
*r=
EE.8 t,
o
f- E
L
qll
-ore H o o
6E ol
-L,

ol gg.s CL 'l
c
J oo
9cl NI (Ul-O
o o
o
(J :EO +l
\
E#H
o
(J
\
(J

CL ;E
;.-
sfl
C
lj
o IJ
At
\u- t-
*i' t-o-
,Ff
rr
L
(u
\
o
e, P
I

-a-
8E 9ro9o
L(L
.g ln
CL o
J 1A rts : =
J ,HEO
u1- o g
b'= C (L) ';1 ot 5 .I

I
z
t o
I
(o
cLo o E;8
\!t
oc
l- r- tr
J o
.E
(J
L
I

I
F{ (J .-
lr-
iE, CL
J
(, I ,o'=
.E;E .i t,o
I
J
a-
L-
F-t C) 't
t- J N 9' (U
o'= =o .I
,o
{Jr
T
II z I
sf
JP
-L
rrrri
ar
tr
Qt
)fO
{-r1
C \Js.-
=E
(u
l-
o 'lE
L'
I
)

o '; '.9
UJ ttr:- o (l t- l-
z 'lc, o
I
FI O o l-
J=) o .99
U\,. oo
lb q- CL
: hE c Tt.
\l/
UJ J
6 3 N .S(E
rts= o o o
t\

oTt 'ic ,iil!


.=.= o lr 'c 9'
E .I

l-\
-a- o E
r
Jar
=
tI'.=
olt U
+Jr
Cdr v1'' o
o.x -

E, tnc
Lri (u.= o 'lc,
(o

o (U -c'= l- =.s
(, C
o ob
O.r
E o'-xu o 5tr
.I

F g#
.q-- iE I- {., rE(r
.n '6
ac La-
o.= o ,(U
(J g 'Ei
a- +t l- .=
re
-'r^.N
-R tll
ln
-rl
rr u. .=
.H .g IEbE H o
L a(o
.dE o=:f,
CLf. o -o(o(J o
l-
{-, ln+JL
(J

ttr(= o- T' F' -U


a-\
'=
= J
.\\
.= -
tn =Grf,
t-
:=(J=
C l-L'o
o o O-qr-
E L) tn I- +-J
l-
o (U ruiEc
(u'=o
o l\l l--t(J
ro=(o
.I
-
.CT
l-
o
-(f
cfl
ol -o=o
(u o NI l-l

O:=ro
\ ()l-5
ln o sfl (II O-
g l- fnl
Jl--(U
ttr +-,
L)
o
CL
o- FII
(U F{l
e o
_= I65
'- ,lr
1A
o
l- l-
C ((,
(u=rh'6.
l- )Y .-

o
L
(o
f- o
,Rtv
\4uL)
'='u'69
o lJJ l- ).-
o -o
(t,
IJ o 500c
#
.I
I o J :l
{'Jlntno
F

=orut.lEgo
i3
I
: o
.cT
I
f
l-
+-,
P
J
l- :l
.O := EE
J C C .-\JNl_
CL o o Po
o- E
)(U l-
+J
C E{='-6
tn.y!(o:
o (o o .-
,oE;'-
t- l- l-
I
II
)(!
J
o-
E
o- E
)r(,
=5(uxo
.I
' tlr -o bo o
EtrU6F
JI (o
(n o (J .- L- X. J.r
E, -o v\1
P
ar
C ((, 1t\1
(t,
rn
S
fN
\:,
kLJ (tI UxU
rE
t,1n o o C O- O-
o- o
f- o AroEroru
(\ g) ro (U
It-=t-i:Li
c rt)
o (I, l- o-
g.l: g
oJ
I f-
I
+r )(o
C
o
(J
a-
tn
o
o a
o'Pg g g
=
al l-
E, E E -o=-o
o o o
I
(uF(Utr(o(u E
o- E so. oiF O <= o b

cJ
J
.E (J
a a
-

.I
V|r E(J
(o
o o-
l- (o
(o
l-
+,
to
l-
=
o o o
P(J
oo t-
I
a- o (o
o
sI
(U
l-
C tl
U rn
{= J
ln o
-o C l-
P
tr o C
o
o #
(o
o =o o-
CL (t, '(J o
In f (J
o
L.
tb
Co
.I
{.,
a:
{-,
() #C .I
VI
o
(J
(o
:f
*,
+,
(U
.I
I
f
lb
JN
+) J o
-cI C :J P
I
J (U- -o
(U

CL o- t- E
o
+) o
o .9 E
a-
-a-
+lr
='e
(UO!-\
-O tn
(o o
N
I
J co
v,l

oc
o
l-
(o -o
(o

{.,
.I O- (1 +, (U
lrl -! C o
*,
ln oi -
o l-
g l_
I
.tn
.-
C
g
((,
C
o
I
N3
oco o-
o
P
tn
.1 : o
z=
-\ rn .E
I
bo
I
-

)(tr
.l)
{-,
O'=J
E€ .3
o E E
J HE o r{ N
s(c)
u,
o
I
JE
J
rc,
q N
F{
.-- F{
a

\t a

(- J
I
o- 6q, LN
o
N
F{
h
F
tc)
Srn
Eil
a a a

z J (Urj
cn
N
I
o)
N
I
C')
N
I

z z 'p o q
CI'l
.=
P(J +)
.=
+,
I& o .o
o)
(u
o-
U
o
o-
U
o
o-
3
-
F{
- - (o
F >R s (n
o
l-
rn
o
VI
(U
J
3 z o
N 3.= o
l-
o o
l-

z J I
'a. E
l-
J
t-
J
t-
J
LrJ l.tJ LLJ
rr :)
\f
-
-E,
o.
F{
o Hr
o
C)
o)
q
O
cn
Or a
O
c\
\
vt E, = N E o
\ cn
00
sf
oo
(c|
N
l- (o (o (o
(, -J a
(o a

IJ o
- ro ro
P= lr|
t E,
o o sf' ri to
o-
bo
J \t
fn
FJ
o rF{
o F.l
o
o
J
I
J
f-
-o
((, m
a
N N
f
N
J
+, st =

s g o
-o o C
G'
C
(o
C
(o
o o
N E
tF
a

I=-
:)
t-
#
J
f-
CL >R {J
g {-,
o
LN
o
-o
{-,
ln
(I,
o
o-
C
o
o-
C
o
o-
o o
E o
+,
o
'u f a
() o
l-
<=O HE
t- +, *) vt a\

3 9G,
--L+) ilh (u fn
G <ro= 6ro
N\ 'd-
t*
ro
F{
c)
F
l-J
e U
o n!
z ='a o-d
- r{- F{
G"
Or
J FI N
trJ r- U) (UO
=q l- crt
o- o- G.,
.!(ll. :0 +,
C m
a
O)
l'\
Ft- \.
u, I <=ro
o0) \(J
- o
o.
'a
fn
h
cn

o
J
-t- \J
ecr FiSx
t/'l )(1o

5 h
u,
fn
t_l
o
g
- ,
OE+-r
Ul
o c5
O+rN o
P
rn 1I)
N C:
$
E,
=
trt
u.= 2 q.sN ro
L: Li
:)
Itt o
II eii S sq = l*
)(t,
c
$
ni
e't
z {= 'io
'8y C!EE
F{ (oA
E
:)
o t.{
f-
t5

- t, €5 s ilu C (E
L'
\*

=
3
J Jo
- tr(D
oo
I-!Y
,A (O. IY
*
(o
F{ .\
.I
t*:
E
Clr
0
>
IJ D o- . o-oo Lll '= C odl o
E, FL) I ::'rr- NE z b
LU
lft
3
F
F:=;il
-l
tn t- t-
rv
+Jr
!l
ryrO6o
r-u\/
A
\ar,
IN
a\
UJ
J- F
= Itt o.=Eg
(o c 'd- ru sf 00
F{ u fn
Fl
1r) l- At q-
T';E
a- tFt L-
(f !o
r\ q ()

f,
UJ
ln - tU 8tE
O=(o orE:
() crr
Nl.:
(o: .g
ry
ll-l
t.{a
E, -, T, E
o tlrJ (J
GIl-(U
,(U Fl o .L'
4,83.o r-E'h
(EL'
.9;
tn
Lu
1A
c
(t
CN
N
tr
L (UI-ro L
r-
L
(r
L
-L = *., ,G
N F I
8-qb-
-.!r (J O
E#€ cL b.
L.tr(U (u -cl
o
J- z
tu
fl.
a_
H +-)r -
ar
\r/ : I
- eEa
tr bo=
L(u
=
{-,
{-r g,
o
f-
a.
lr| 1Ae6
- -rCr(u
co
o=E- x
-O
G
E, e rr.i
-,
t 8 3s- o. tu
LI
a
F{ O o o I a
-

gE
(o

gg:= €
fr;=o,
'600-
g'6.
C +rr
eE
._.
E
O
E
'5
tn
1-OLC5
CEO'=tn +)
6-;
rdrnO
A A :
.=€'aog
E'=
=E(gEo
I .I s
€."
.cqr'6Ab-
E E S
r-'- ttl
6H,oo'=
'6'6q,eo-
-=rv:l-
G, E8 E
E E :=

o
J
-8. I
__r-rro:=f,
:=E'trO
e E
'*
;g
rI
EE g L'E
3 EE
! i E 6 E
i E t_E i;
I
Itl :'F.
o.r r- i tr_ ;tr
-- E 6
(U

,< ES 6;
ta-ro-=o-'-vng S.= ,r

P=
LOFIE= E E Ni,h €
"ErO. {E E 2; E
=
IIJ EP b i
3 1*
g E ;
E
E, EE E ,F_s .: .s
g g3 b
lr| q)J-
: r.r,qiLiEooH E
I
;: ;._E 6 E c bo

J
;s f €E
X=!L{;-.E.$:;
F o E:=
,to o-E .tr ii ia
ts o
tll
o g=
=
6i !€rIE
g'8; P'E ;H
E a
.=
I= *Ef =s
Y 'E I E: u'- vt

U ro ,P s t f :l .\
rfi
H i.t.

g
fi E ^-€ *,fi fr = B:E
aa EHE 5 E€ E EE E#
CL ttlttt
o
(J
In
=J
o+., +,
O.r
':-
L
<(E
oiE
-o\
D
s,K'
oo E
o
5E.
(Ert
{-,
O=
l-
o-=
=o-
,-f .9
tn
Ptn *s
PJ
((utr
I

0c uo (u
(J uirL
o o: (U rvfE
J E.g
.= .N
(-
-J
OPt-
q- .I

G
-
:) =-c
-L)
o-
E
8=
o=
ln 6ru
tru o lEO
u -lr
I- E
o ou
8E (J
I
(u=
+rP -

=
tr!
-(E
<=OL)
l-
{.Jr
S- oouo
+,
XO .!-s- xu
\
0c
IJJ NOI.F o-
G'
9sr s
l-=
F
I
J ogJ =(tr
to
EJ
C\-
.gE
.g(T
No
--
tl{-J
=

'-rlb
o
ln
'=o ,(E
OI ,(E

iE, t+r\
E'A
L

o
.I

-C,-
u (iu o
=(I,C 6.9 .gg
(.)+l 1ge o
N(- \(u 9' .-' o
E,O :tts E S

Ef; ooo
a

zbo Yo
l-
-E
(IrL|-
-c .=
Eo s a
J (u
o L 'E .1 ,^€ .E

ff :a :Ei i Et E
J
l- g-)
G,
z
o
(J
a-
C'
CL
E ;.
= + q iE i Ef
E tiEE EE ;ieerE .=
g
g
E

E
E '=
g 'E E
(E 6
3
E,
-t
:g
.E
so g> 'o.a U:EF-: #
E o-1,!q r Fl
.=

F gG g E *'Ef ? ;' 6 E
c
z
(!<-L

E e '& .Fs ;E,E: io iE €


El
,- E

.o S
IrJ o
a-
g
o. *rr U;
='E E '=9 * ; g.
tr '^= E E -- .IEE h 3
5*"E *6 EE :
I
o
fr E
E
o-
f tr .= 'ij B*
t F
tn o g
: tu. ,i =(!o-
I ,E E H..E:. i Ep B
s gE!= E
Ea
"aE ! *E s
..0,,
- (u
E

o
J
EI
q,

o 5 (E
L
I." € E
=
E -
-E
i;3 =
Es*
.EE; €
E *1
91
+=
E
EI
fl5
fiE
EE
En

i
= =

E g
I

# E i$ f,E € IE E IE
=tI
_{
fvt
-
3 -J
o .gCL E'$ t Es';" E r; '-s eE F:
z Y(E
fII \ g9E E gEE g tH € ,;i E
H:iB 2 euE z E: C,g
;EE e==gf ,; Ee,-;E
I
|t\ o = sT
H

lrl o E
F 0c
=
IIJ
z
UJ ;;Ea:e€EuEEg EEEg .iE i
G, tr
UJ g z
=

J- o I HEEEEEEEEEfliBggEgg
IJ o-
f-
3
F
trJ tA
=
.iEEi*E EEgi F$;;itfr E

UI o IIJ
o IIJ
o
E, G,
I
;ggEHEEggEE+HEE+EEE
n=E**ggEiflgIiti.Eg,t
f .1-:l^rt!--

Z o A
o z
I
3
,lU
(J
a- =E;sgEE
:Seg,HE:E:
F.r lr btO
o gE g EE ; *EE
N 3
:E
o
I
E H H HE HIu i , =E
E

L' ta o Fii ii gEI EHE EE EFB+i i gE*


N
a
EgEB
I ?'6c as ai taI eI :E :E= G

=g
I

:=(E
LL
)G'5(!
.=PO
'-: o
EE
=.u .g$8
= F

+E Eb.g
5:g
.g<u
Ep E cl
E

Ez +'a=
'ii-c
'E:- i='= t o OF
+
e
dr

EE
.-

G il
.-'(J
e33.
ei ro E
Itl

.- u
_E

sc S:= S =
n =
E
o
J
o (u
e= o.== Itl =
e6;
r =
(EE
G o or5C.!jP
TE ru ,i

fvt
,<
*E ETE
* ru *t:
tn

E
=
o o
Cr+rCrq|=i oE= :
-
EE ETg
EB EE..'
Pri{J E

UJ
ao aS'= .=
'1
OE -E:
e
.EEE
9t.!.9
E-

UJ
J-
8.f,
Ei
=
EEE
E ts G :o
(u

Eg E+H E
LoH \ EEE
f,
IrJ E* L6,= E
l'

o o =l'5
S.EE
tE.+i-
SEE
=t!
S
aa
o F X.= F (J o
tu t.l F
,o#t
Lg,'=srtE:=r; ,15 ,.o
-,ct
a-

II

l-
r
u0 EE; g'=-i
E 90; E d= E
g
o
l-

-o
UEE
CL(= Gl'
UEB
0, ECL
U
CL
a-

gJ
o
-g
f\,
.: ,ro'
firtsP- =
r g
(I, o

EI
:a tE
,69=e'E

9 ,E HE :; :E,=
-_6 E
:E
s,
(.,
(!
.=o
CLN
50
PO
OL

z .E g E o
E
.=>
-(E
E(!

o
I

E
==E E#
.1 Fb e ;_,e
I E-
g ,o
P
c
t!
co
:E
J16

= 9=
J = .9 ,E€
Eg s EH -.E
o,
.g
33 .-E E !
c
(JF
.q, 6

t;
*U
IIJ (u'=0, c
gE o
(J r13 f

o E P
o
ta
o
(l,P
Lor(E
(o o-.=
-- EE E EH E E; c(! !
H_F
b.E
sE
,EE a E E: t
E '= o"96
1, EE
: :EF
L
= ,.! o9c

,=P ;f 3s"
sL<-
(J
€Ft
G,
=
1I f€
;E 5g.,EH E
E
o
.-EE
EoroJ
sEU
Ef ;r Ef $ Eg
f
o
J Itt ro .= 'E L- tg ll
_iOO16E,gLE=p .r 'E'd H
E .uo r:
Eo(g
<(E.-
o- .f r15
or .N .u
.:9-cHe bo

I
eic
.= > 6'o o = 6 >-g '3orE
HE tE.E= E IB ! (oE P"
E, 1l\l
'-tEE i; .o
.;:
ci! c!
t,.s
c,

ra(o= e
f t Ar(
I

3 =h =='iE E it * e.=

.4E
h0tr((!
'g.EE
o .s.9
1a EE
I(,
OJ
(9 :CL
i6Uc F
Eg EgPi EE Efl i,* _L.tJ
(J

,ir:I E .9 .= o ortl
:6.F-
II
IJJ o
J
f;E !EiE ,98
EE f;,EHg SE 8E E Eo E .-
ll=oi,r
=rtE6
or

E.e.=
CL
o g$
Ola
(o @,-

EE Ei{i
E,g sooln
-oc (J Et,E (UO (!E 9J
e3E
UJ f IIJ
\ =-o
EO {.o
'autE
o
I
r{ E*tniil+E E H..€;E; [;) 'ia(J
u
0c E J :E ooo
='o
e@=b.:L
(u

UJ
z s€5gE;f EEEEEiE o(!
:=(U
E: o-.s2
I
J I
-\
l- o E3;EEEg-frIE{gEH 'tro
u= b::
E ALO-co
,L{ I f;EETTEEETSE EEET LF
Ltr
Jro
occ
f,
LU ltJ
=
zlrJ F-t
'EEEE:,*iEc.
H Ei EE
T'#Egi 3:rl
E E E f e'g:,E
O(!
=tE
E - (!.J
=o(El
L(!-
.g;
L, 0., L
E:,3
'E,d€
o o z == u hol =.-Ll

g ngl o -3,o
gr=.(J
ut o g Ef flIE#i EEgEEEEI Ee.ol
sqLslc8l .FE
Edqo
c'trll
o b0o
t L'
gEfiE=,iF{E:qeEEsHI SsEl E
Er(!l U

=.:g
z G, 'l -:;l '6'E,'a
AEEEHEEII HgEE=H'3 o: ofi
o oE .Os
!rE=
(oOP

o fl-
I t'ol
(nLv ()(E9

€us
l-' :-l *, I crl
6'UEI U:=L

E f(J
o, e'l:
i,tsEl :=!
.L I
g EgEEEgi:i EEgtE;t :.o;31
trEl ioro
=*
b
o)

- o- F EEI .sfr3
LJ
g 3o EPI
o-l 3 FE
Y t.E E E E=EEgE EE E€E s t:E€t
E*F * B FE il t
==0,
Ntl C)
a .! (J

fn I e.a G a ae G e lu (- {J
o
L xo xo .E
(o .g fn .f
.E N .g
N J .N
U
LA
.- L/ I Et.l
= o= (, ot
EE
th -(u
T'
\OO G' -(E
(o
a0
o
:=p
o\ zr ..=
o.- o t-oi +)
brO
o ots
to'= .N a- (uC
()o e{b
-C
L
J
.s
st ,o-
(Jb
=o (J
G'
h0 t*
'E :3
(U
tl- o (tn -TU
(E(J o
h0 := P=
t- o L.-
-t
.9b
(JC
C
(u
o
C
CL AJ
t-
l-
14 rr
(uo
a-
o-E
O(E
P- o- -o 7t l- =
G, r(!= E EIF
=
s€ s€
a-

tso 14 ll\'l E o (g

o
J
oE u o
+t E
Tr t! ,(E l-
a-

-,
L
o *o v]fl
(uog
t+.
o
T'
*o
vl'l
(Uog
I F(0 \, E E E t-Tl
E.
L7t
o € h-, o 6
ilro rE E (!x YsV,
a- a-
x .9= E
D Eb o G, E
l_ +J () t{-
==o
.EEH
(u
E ==(u
.gEH
1n )G' F{ Q-.-R
t-
Q- .-
FU= Eo o
J
(o )(O
fi, o ),Y
)c0
(o (E :,Y
E E
5O- g l-(I,
= EEX EEX
CO
'=o
J
+)
(o
J t-
C
J
,E=H
u=ts
c=
:f \Jr-F
,E=F
C+, E C o(U-l C olE-
= a-
=
L 5 -oE f EE
UJ =18 (E {-r
o .. E= =
0J r\ E
.go
.gE E C
(E
o {Jl Ero<u L
(I,
Ero<uo- L

G, ) o- :E E'6o-
EJ .N ar g .E
I L'f
\y
-t- P l-
o
t-
EEH FE
='6 E

to
L) U
J (I,- (U (o (u (o ;cru
l-O
= 7
'{= 'lE
f(o o
U
VI

+t
5
lr ;=
F-(J
E l=
- ;=
e-(J
E

EJ
C\J
oo '6 o
C
t-
C
(u
. -_t
llf,c
-

Ebk
lrL, P
C
o 5=
-J

Ebk E
o- .g C o- CL

\,- _
(I,
C so OEJ otli
CG '= t- o o'i
{.,
F E TE
a; i.€ 5
C
o l- =(oO
,ru a-
,(o
l- :=ruo
5 lEg I-
o
E
(E
)(U
=oF
EhE ,(O
Ehfr
=(UF
a0 ==
ar aE
(J
a- rr.E.=
rts (u.t.=
:f -, u.E, = rLtJE
t- a-

o oL
-+Jl
-
(o o =(u tr= o tr= +Jr
o o
.-L1;1
E o-$: (lJ E o- Tr;;ts o-
a-
-c
II
6 -
l- a-tl-
ts
'=r
Pt I I

E F
L'
oo=

z
g s.-
+ c5
=$H E$ €
i E:f, -

t
(r

E S. fE frB:s EE E
I
F-
N
3 E ,E ,3:e
g iEEs Efr
3E 6*!"G E

E, qi o ';i.
oq
EB EE
iZE.6
E
E
o
J i a
H g:
.g 'E-e
as;3 EE-,o.o
6 '; 'ro
I
o-
f I.E E
E ig 3r+E
E,..E,! E.E:E a i:
,IE
H
,$

tlF
-A
OE
o I
;,[8= T,* tu
J
-
r(G, =EEil
t-EIE$E$EigIE
I 6E
E.=
gE E
:) o
LL J E
E *EEE
'5CE s
; sE g.a
[ 5 .i;E
=: *g =€:'
Itl trl
? .:g#-E .'i5
G, E,
o ;ati :E-i ;=E

q EHEg EEE.i Hs] $fi


(o
EI
G,
l-
vt
Irl
=
EI
o
UJ
f,
z E ig.Eg _!EilS si, EE
(r
€o E+*g .l'=
E,
EJ
z t
(r =:s!,.31
,: EEEe *:EEEtg Eg
I
o- o H EEE-E -EE= =2.<(J ._.i
J- f
F
1-
tn
UJ ;E €E3=
Ei*:P #EEg;;r$
;=:9il'iE's Ei
f, vl (J
e .sE o'= ,=*
L.o
'E€
ut
o
EI
o I
.. E E; Et6 =.g
gEEi EE=ES;f
IJI
E, tn
z
-G,
r{
J
fi
E i gx:EI FEE,i:eF
E==H6g,g HiEEE'Fsa#*
fiE

o
I
F-'
o.
lrJ
o F EAE*:3 E;E;fH-sHE=
E :EE :E E :Eg EEIE. Ufi .EEft ,:g
E
-I
€ g I EE €=EH
fl qsE ! .g + :gg
I

sf
a
E,
=
f E EE E:i:#EEEEEigE HEE
EBB*B*i,8,
t)GAAAAGG
5 :=
tr l-
L
(E
o
t-
T' o
U
o l-
o o
.g C
CL J
(E a-
(u
a-
o 'o
'tb (o
o *,
(o d
-o E 'fo
tr (o o
.s
o .9
E, *) o -o
o
J
E
l-
o
tl-
J
.9
o-
J
E
g L

t
I
o
I
t- E
(U
(u
o
{J
(o
E
:)
ln g}}r a-
Pr
5 tf
a-
P g C
((E
J a-
{Jr N
'a o J
J T' Ex
P L
tn o o
= o a-
f
E CL
IJ .g
5
+,
tt
.g
L)
c(o
oc .g
IJJ .! -= C
E

to
L)
J- G'
J
+,
o
+,
'5
l* t=-
{J
co .= o
lrJ =,
o- >R (o
C)
(n (I,
F o o
aa
o )co E l-

-lt
!- )ru
t- g (E
.=
.I
5 .9
a0
a- E o
o = a- vt
o (E
o
-o o- E E
a-
J
*, I

-o
F
(\,
-,a
a .o
'E
:= .;'=

.--'3 Fg i.i
E.j )(u
!g E
c
€a
i E
3 9il
o(E
'=
a-
= EE := &.=
.3"t : '*3
5
(J

tIJ
1- ;;r
E d e E.E
:a e.=
)G'
art

.o
ro = c .9E J
lro
E :q g E PE
=
(J
n.i
::E
'EE H *
:s
E;
8.E
; P
o
L
(g
(J

E g ,E E ryE uh
r( ;g :=
L
l-
E ta
lfl
.! E
fl€ # 53
ro EE
E,o-
.g
E

o
J kUJ
9l X
.ou.=E'+
L' !.1
E ,ru-
€E
E
=
;E '!gs.E
b
od
.--
(o
o,
.(E
.t
(U
(J
oJ o ;'6
E
- G, il.9
:e 9
'H H .E
E-€
o
tn
o
o

fVI L'
UJ
E
+E
.o
g g .r'6-
E EE
oi.c
iu' c
8E
+)
(o
xo
t1
.g
E
.s
I croi-go.gpil
,;; E .S
E(:)f

tE
Eg .=:E?
'6 UE
(u
L
(u
(J
E' tu'

tg.Y!
= B# :qE o
.9
a.c
=.q
-I-
,plh' H..-E* E '5E
-I= 3 .E
sL' 'o
L' ! ;
=.e._LO.=OO-

E 9 EE- r€
E ,f'E H: { o
I =ol!=t-l
,io'

= o
(J ii *s;€E€'E€E .9
N Eg8
L(J19

E
UJ .tt'=
jEE,[giEi;i.I
r (u .E

G N 6 = = 'e .N E'a'= E
tr 'E'5 t E
r!
G' P '6 5 ,:'5
lr|
I E EEi Er{gee*
g
(I,
(u =x.E.EE
Y U ? il-.9
'C,f!o'tr
J o
J g E E gg i E f, ; i
E
x!
N
-cuotro.:
rotorocro
(l

IIJ
(o
EEEL%E
E i i E fl T q# E
-ct G,(o(U:ru
F
EI
N
J-
['3,=f* g?= t
.E
E
(u trcc{.rE
trtrE<uE
(uOOCo)
LL.I-L
L

=
P

o z g *Egi;EEsEI'fi
oa/1
5
666 P6
E'(,E(uE
g EitEaEsH,[* ..
C
o
O.
EJ
0c
.,ct P g SI g Y El 'F E
=- .ct=
.- '!e
f, B#gIEEfriiflE Q0fi
z -oa
o
(J
€;tEE$;i=tE
.r ts'u = .- g 3;= g.g
.-E
os
UJ 'EEEE+i EEgEEE a-
E
o E E€EEEd,..,= a s
J
Pl
-o
]n
a
E a8 e=
(., ca P *H
6 a ai .t-
I
-

,og i t-
=G' vn
{-,
=t-(o
-(I,(J
Eo-c 'o L- Ev
,.8 .; =o o.!
fi
.9er h ilu3 ru€
(ooto
'a9o
o;6 Eg*-
VI U JP -
t-(O(J
;
(u-o 5
-9'
'g -E .,B
'= tr
rH<u
.rtt\1 qJEL'
L'l-
C (o=
A

3 s; EUC
: =-o
4
7l-
va-
O:-lN Fco
-rt- E
roE+E
ag
oc
.n
o :EE lt]n. O- \J
(Jt/t-r
.tf oo J

J .Es: .t- oE (n
oo:8S
l-
L-ofr- l-
(EO
.ESE -E
EI (o P!-
Cro tr E'= P
,(U 5 ,i:
&, F{ (E :
tn 6; :_\
o P.g
e.2
LP'I
E cL9 (u
rtko'
(J o
N
'i[
,L)L
.= .E p
F.g oi= .-
8b=
'o- .:
EO=t-
ol€ X
H:i
L

..eHEbg
tl p
J
- I C+r=
Lt/)bO Ero.=
-J
9tno t-
CL G1 61 -- rt, o.$ o,
st = -
C)ETO.go-rJ' .-O(JAt, EgL'
FI N Otr x \t/ un
lrJ o =
(J .'!n
'='-N:(
o-
€O 5t
9rH
o N H E=;H f -
6E
ll J-
J
6
-(E !- F
(J ,=
IJJ T.;E g ; O='=
Tr.E =U
ln-(U
zo. L.-=)(ECL=
si aE E a,;
=
6=o
O(UL.-
(J(oE
rF o.i
b.3s
o-o
&, .I- 61 T 'i-i .- {= V, tJ) L, =i
UA
*rJy
o
= t vt.=
o E = [E 6,=.9
a-JJ
t{-
.-
liU
=LJ d vi q
F:PL

E*;
z i.g a =E H
.o
.-
l-
!-
+t
tfr kH .-\
F
-l-
(U 5(u
(J=l-
o:g-
HHE=EE
lJJNg.^fLF
r..=NG\J(u
ro-o
(J=tuo
ro J-o:
'= (-)
A EE'N-EE O.C Y
88.s
A
u--I-- c
8E
O-

8i
a E s=
=: E a a

$E=EEE+
u. IJXf
illrrv=.=.-CT,
-z
tro = -=
6L'
-

a-
o J-
J E I
JE
L.
rc ,(E o o
t-
l-
o
L o
(, ';i {J \rn *)o
o tlr C C o .--J
c
.I
o o (!
bo {-}t
C +,
TE (u
=
o, ;b, G'
o tn fi, Uo
L q-
T' )
E
{-}r "1(J
bo C t-
o F o
I
o J- (I,
(J tt
!t (u
C C = E
-J
,(E ll.{ o
N (J
o (U o L.
..!= o o o (U
E l- +, o
.E (I, o- C C ,(E
J - I {-,
Eg (I,
o
l-
,(u o (J
L) TI

,U -o o Ft{- E I
CL
.o
d, (o
d
o +,
E
o
tn P C
o Eo o
=
L) (E

(u
p 0
(J o
L o :f
P
o (J P ,(U I
.I

N tn (J o +-, L
I o o
(+. rn (o
J I E
(E o o ,(E
l- o- .I-9
L
CL q
sf l-
J o
ttr
C :J == -(f a-I
o0 a-

H o
t- o 5
(J (o r{r
lrJ o o-
o o ol-
o
g
o
l-
+, ho I-o
N (-C
o
l-
G,
(J C
o
l-
o
o
st
{-, l- (J f, () .-\
lrJ f o t-
zo. N
)(!
o C
o
+J
(o
E
l-
c
o
P C =
J
o ()
, o :f o- +J o
=.h
l- CO

o
z g
o- E
=
(J
C
o
t-
o
+Jr
C
o =
.N
C
s
lb
{-rr
(F(I,
(U

C o (o (o C)
'E EG, o o N
J (J l-
(J C o
+t 5
(o 1l\ s (o
+Jr E (J
(o .=
J := =
N
l-
+, t- (u
1t\.1

'F o (u o
E
t-
+}r c
o
C l-' (J
f
o og
o- (J(tr
C )(U 'l
.t 5
(- CL .= ln (J
I I
T

o
I-
o
o-

(u -
(U
I- C
+, =
I-
o
-pn
$
-

I-
o
=

I- z
I

C',
=
E
(u
I-
o)
o
I-
o_
S.C. APICOLA SRL Deva, B-dul Decebal Bloc ,
21 Hunedoara Deva 0254.22.75.00
I

Curn deuintnetnbrtt?
1. Pot deveni membri ai asociatiei cetatenii romani care a implinit varsta de 18 ani, persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderifamiliale care activeaza in apicultura.

2. Calitatea de membru se dobandeste:


- pe baza unei cereri scrise adresata filialeijudetene unde se doreste inscrierea (domiciliul sau vatra de
stupina)
- plata taxei de inscriere
- plata cotizatiei anuale in functie de numarul de stupi pe baza adeverintei eliberate de la Registrul agricol
al Primarieiarondate.
3. Mentinerea calitatii de membru se face prin plata cotizatiei anuale care se inscrie in carnetul de
membru primit odata cu inscrerea. Calitatea de membru este personala si nu poate fi transmisa
succesorilor.

4. Calitatea de membru inceteaza prin:


- retragerea pe baza de cerere scrisa
- excluderea in cazul unei abateri de la prevederile statutului hotarata de organul competent
- deces
- neplata cotizatiei pana la sfarsitulanului in curs.
5. Membrii asociatiei beneficiaza de reglementarile siavantajele pe care asociatia le obtine in interesul
membrilor sai :

- Aprovizionarea prin unitatile economice ale ACA cu material biologic, echipamente apicole, faguri
artificiali, medicamente si alte materiale
- Valorificarea produselor apicole realizate in stupinele proprii prin societatile comerciale ale asociatiei in
conditiile economiei de piata
- Sprijin in obtinerea de repartitii pentru vetre de stupine permanente si temporare in zonele melifere
- Asistenta tehnica sijuridica de specialitate
- Asistenta san itar-veterinara
- lnformatii si sprijin in accesarea si derularea fondurilor europene conform legislatiei
- Sprijin in ridicarea niveluluicunostintelor profesionale prin participarea la actiunide invatamant, cursuri,
schimburi de experienta, conferinte, manifestari stiintifice si tehnice, colaborare cu publicatiile editate de
ACA
- Participa la adunarile ACA unde isi pot exprima punctul de vedere in probleme legate de asociatie, sa
aleaga si sa fie alesi in organele de conducere.