Sunteți pe pagina 1din 22

Anexa nr.

3
la Hotărîrea Guvernului
nr.281/2018

PLAN DE ACŢIUNI
pentru anii 2021-2022 privind implementarea
Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023

Obiectivul general 1. PREVENIREA VIOLENŢEI FAŢĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PRIN PROMOVAREA TOLERANŢEI
ZERO FAŢĂ DE FENOMEN ÎN VEDEREA DIMINUĂRII ACESTUIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Obiectivul specific 1.1. Eliminarea stereotipurilor și prejudecăţilor privind fenomenul violenţei faţă de femei şi al violenţei în familie prin
informare, sensibilizare și încurajarea raportării cazurilor de violenţă

Nr. Parteneri
Acţiuni Indicatori de Costuri de implementare Termen de Autorități/Insti-
monitorizare/Ţinta (mii lei) realizare tuții
responsabile
Buget de stat Surse externe

1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 Desfășurarea campaniilor de Număr de În limitele 520,6 Decembrie Ministerul Autorităţile
. sensibilizare a publicului larg cu campanii naţionale bugetelor 2021; Sănătăţii, administraţiei
privire la fenomenul violenţei faţă desfășurate anual aprobate Iunie 2022 Muncii și publice locale;
de femei şi al violenţei în familie (cel puţin o ale Protecţiei sectorul privat;
campanie anual); autorităților Sociale; instituţiile mass-
Număr de campanii responsabile Ministerul media;
locale desfășurate (conform Afacerilor organizaţii
anual (cel puţin câte atribuțiilor Interne internaţionale;
o campanie la nivel funcționale) (Inspectoratul organizaţii
1 2 3 4 5 6 7
local anual); General al necomerciale.
Număr de materiale Poliţiei);
informaţionale Ministerul
elaborate și Educaţiei,
diseminate; Culturii și
Număr anual de Cercetării
cazuri de violenţă
în familie sesizate
către organele
competente urmare
a campaniilor de
informare (cel puţin
4000 cazuri de
violenţă sesizate
prin sistemul
educaţional; cel
puţin 10000 sesizări
anual la poliţie)
1.1.2 Informarea şi sensibilizarea Număr de ore 364,4 Decembrie Ministerul Organizaţii
femeilor şi fetelor din categorii informative 2021; Sănătăţii necomerciale;
vulnerabile şi marginalizate despre desfăşurate de către Iunie 2022 Muncii şi organizaţii
violenţa în familie şi drepturile lor prestatorii de Protecţiei internaţionale;
la servicii în domeniu (în special in servicii din Sociale; prestatorii de
contextul pandemiei) domeniu (cel puţin Ministerul servicii
20 ore anual, cel Educaţiei specializate;
puţin 3000 Culturii şi autorităţile
materiale Cercetării, administraţiei
distribuite) Ministerul publice locale;
Afacerilor instituţii mass
Interne, media
Ministerul
Justiției
1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Sporirea gradului de conștientizare Număr de ore În limitele Decembrie Ministerul Organizaţii
a femeilor din detenție cu privire la informative bugetelor 2021; Justiției necomerciale
drepturile lor și la căile de atac desfășurate (cel aprobate Iunie 2022 (Administrația
disponibile pentru a solicita aceste puţin 40 ore anual); ale Națională a
drepturi (inclusiv victime ale Număr de autorităților Penitenciarelor)
violenței în familie sau altor beneficiare (cel responsabile
infracțiuni de violență în bază de puţin 50 beneficiare (conform
gen, femei cu necesități speciale, anual) atribuțiilor
femei în etate). funcționale)

1.1.4 Asigurarea mentenanţei paginii web Numărul 52,1 Decembrie Ministerul Organizaţii
dedicate prevenirii și combaterii vizitatorilor unici 2021; Sănătăţii necomerciale;
violenţei faţă de femei și a violenţei anual (cel puţin o Iunie 2022 Muncii şi organizaţii
în familie actualizare Protecţiei internaţionale;
trimestrial) Sociale instituţiile mass-
media
Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale resurselor umane în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei față de femei și a violenței în familie în baza unei viziuni comune la nivel de stat privind instruirea iniţială și continuă a tuturor
specialiştilor implicaţi în prevenirea și combaterea fenomenului
1.2.1 Consolidarea capacităților Numărul de În limitele Mai 2022 Ministerul Consiliul pentru
funcționarilor Agenției Naționale funcționari instruiți, bugetelor Sănătății, prevenirea
pentru Ocuparea Forței de Muncă, conţinutul aprobate Muncii și discriminării și
inclusiv din cadrul structurilor evenimentelor de ale Protecției asigurarea
teritoriale privind egalitatea de instruire (cel puţin autorităților Sociale egalității;
gen, violenţa în familie, precum și 20 ore anual) responsabile (Agenția Organizaţiile
utilizarea limbajului sensibil la gen (conform Națională necomerciale
în lucrul cu beneficiarii atribuțiilor pentru
funcționale) Ocuparea
Forței de
Muncă),
Ministerul
Afacerilor
1 2 3 4 5 6 7
Interne,
Ministerul
Justiţiei
1.2.2 Dezvoltarea subiectelor privind Programe de În limitele Mai 2022 Ministerul Organizaţiile
egalitatea între femei și bărbaţi, formare iniţială şi bugetelor Educaţiei, necomerciale
drepturile omului și prevenirea continuă a cadrelor aprobate Culturii și
violenţei în cadrul formării iniţiale didactice ajustate ale Cercetării
şi continue a cadrelor didactice (cel puţin 40 de ore autorităților
anual dedicate responsabile
subiectelor indicate (conform
în cadrul formării atribuțiilor
iniţiale a cadrelor funcționale)
didactice; cel puţin
30 ore anual
dedicate subiectelor
indicate în cadrul
instruirii continue a
cadrelor didactice)
1.2.3 Integrarea subiectelor cu privire la Număr de În limitele 954,4 Decembrie Ministerul Organizaţii
violenţa faţă de femei și violenţa în specialişti instruiţi bugetelor 2021; Educaţiei, necomerciale;
familie în curriculumul de instruire în domeniul aprobate Iunie 2022 Culturii și organizaţii
iniţială și continuă a: prevenirii violenţei ale Cercetării; internaţionale;
- poliţiștilor, faţă de femei și autorităților Ministerul
- medicilor, violenţei în familie, responsabile Sănătăţii,
- procurorilor, în baza (conform Muncii și
- judecătorilor, curriculumurilor atribuțiilor Protecţiei
- avocaţilor, adaptate (cel puţin funcționale), Sociale;
- consilierilor de probaţiune din 60 de specialişti din Ministerul
cadrul programelor de formare fiecare categorie, Afacerilor
instruiţi anual); Interne
Numărul orelor de (Academia
instruire şi agenda „Ștefan cel
1 2 3 4 5 6 7
Mare”);
Ministerul
Justiţiei
(Inspectoratul
Naţional de
Probaţiune);
Institutul
Naţional al
Justiţiei,
Consiliul
Naţional pentru
Asistenţă
Juridică
Garantată de
Stat
1.2.4 Reactualizarea și digitalizarea Curriculumul de 260,3 Iunie 2022 Ministerul Organizaţii
curriculumului de instruire inițială instruire inițială și Sănătăţii, necomerciale;
și continuă pe domeniu pentru continuă Muncii și organizaţii
asistenții sociali reactualizat; Protecţiei internaţionale
Platforma e- Sociale
learning (Agenția
funcțională. Națională
Asistență
Socială)
1.2.5 Instruirea personalului penitenciar Numărul de În limitele Iunie 2022 Ministerul Organizaţiile
(asistenți sociali, psihologi) în personal instruit bugetelor Justiției necomerciale
vederea implementării Programului (cel puţin 60 de aprobate (Administrația
psiho-social destinat victimelor specialişti instruiţi ale Națională a
violenței în familie anual) autorităților Penitenciarelor)
responsabile
(conform
atribuțiilor
1 2 3 4 5 6 7
funcționale)

1.2.6 Dezvoltarea metodologiei de Metodologia de 260,3 Iunie 2022 Ministerul Ministerul


formare continuă a echipelor formare continuă a Sănătăţii, Educaţiei Culturii
multidisciplinare în domeniul echipelor Muncii și și Cercetării;
prevenirii și combaterii violenţei multidisciplinare Protecţiei Ministerul
faţă de femei și a violenţei în aprobată şi Sociale; Sănătăţii, Muncii
familie funcţională Agenția și Protecţiei
Națională Sociale;
Asistență Ministerul
Socială. Afacerilor Interne
(Inspectoratul
General al
Poliţiei);
organizaţii
necomerciale;
organizaţii
internaţionale;
autorităţile
administraţiei
publice locale
1.2.7 Includerea tematicii violenţei faţă Numărul În limitele Iunie 2022 Academia de Ministerul
de femei şi violenţei în familie în funcţionarilor bugetelor Administrare Educaţiei Culturii
planul de dezvoltare profesională a publici (primarilor) aprobate Publică, și Cercetării;
funcţionarilor publici, în special instruiţi (cel puţin ale Cancelaria de Ministerul
pentru primari 16 ore de instruire autorităților Stat Sănătăţii, Muncii
anual) responsabile și Protecţiei
(conform Sociale;
atribuțiilor Ministerul
funcționale) Afacerilor Interne
(Inspectoratul
General al
1 2 3 4 5 6 7
Poliţiei);
autorităţile
administraţiei
publice locale;
organizaţii
necomerciale

Obiectivul specific 1.3. Creşterea eficacităţii activităţilor de prevenire prin intervenţia timpurie a specialiştilor și promovarea
comportamentelor nonviolente în relaţiile interpersonale
1.3.1 Implementarea programelor Număr de În limitele Decembrie Ministerul Organizaţii
destinate prevenirii timpurii a beneficiari ai bugetelor 2021; Sănătăţii, necomerciale;
comportamentelor violente în programelor (cel aprobate Iunie 2022 Muncii și organizaţii
relaţiile interpersonale în cadrul puţin 1000 de tineri ale Protecţiei internaţionale
centrelor de sănătate prietenoase informaţi anual autorităților Sociale;
tinerilor responsabile Ministerul
(conform Educaţiei,
atribuțiilor Culturii și
funcționale), Cercetării

1.3.2 Implementarea programelor Numărul de În limitele Decembrie Ministerul Organizaţii


destinate prevenirii beneficiari ai bugetelor 2021; Sănătăţii necomerciale;
comportamentelor violente în programelor (cel aprobate Iunie 2022 Muncii şi organizaţii
relaţiile interpersonale în cadrul puţin 400 ale Protecţiei internaţionale
centrelor de sănătate mintală beneficiari anual) autorităților Sociale
responsabile
(conform
atribuțiilor
funcționale),

Obiectivul specific 1.4. Consolidarea sistemului educaţional în vederea asigurării educaţiei tinerei generaţii prin prisma valorilor egalităţii între
femei și bărbaţi și culturii de comunicare interpersonală nonviolentă
1.4.1 Dezvoltarea programelor Număr În limitele Mai 2022 Ministerul Organizaţii
1 2 3 4 5 6 7
educaţionale / curriculumurilor la curriculumuri bugetelor Educaţiei, necomerciale;
subiectele privind egalitatea între școlare adaptate; aprobate Culturii și organizaţiile
femei și bărbaţi, drepturile omului, Manuale racordate ale Cercetării internaţionale
modul sănătos de viaţă și la subiectele autorităților
prevenirea violenţei egalitate de gen, responsabile
drepturile omului și (conform
prevenirea violenţei atribuțiilor
funcționale),

Obiectivul general 2. CONSOLIDAREA MECANISMULUI DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI


FAŢĂ DE FEMEI ŞI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
Obiectivul specific 2.1. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenţei faţă de femei și violenţei în familie în conformitate cu
standardele internaţionale şi asigurarea accesibilităţii acestora
2.1.1 Asigurarea funcţionalităţii Serviciu funcțional; 1225,8 Decembrie Ministerul Organizaţii
serviciului de asistenţă telefonică Număr și conținut 2021; Sănătăţii, necomerciale
gratuită pentru victimele violenţei al apelurilor la linia 2021 – 817,2; Iunie 2022 Muncii și
faţă de femei şi ale violenţei în telefonică gratuită 6 luni 2022 – Protecţiei
familie (cel puţin 2000 408,6. Sociale;
apeluri consiliate
anual)
2.1.2 Dotarea centrelor de plasament Centre de 520,6 Decembrie Ministerul Organizaţii
pentru victimele violenţei în familie plasament 2021 Sănătăţii, necomerciale;
cu materiale şi dotările necesare funcționale,accesibi Muncii şi organizaţii
pentru prevenirea răspândirii le și dotate cu Protecţiei internaţionale
infecţiei COVID-19 și a altor boli soluții Sociale;
infecțioase dezinfectante/echip Agenția
amente necesare; Națională
Numărul Asistență
beneficiarelor Socială
plasate în condiţii
de pandemie
Obiectivul specific 2.2. Crearea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victimele infracţiunilor privind viaţa sexuală
1 2 3 4 5 6 7
2.2.1 Promovarea metodologiei de lucru Metodologie de În limitele Iunie 2022 Ministerul Autorităţile
a echipei de intervenţie în cazurile lucru a echipei de bugetelor Afacerilor administraţiei
de violenţă sexuală intervenţie în aprobate Interne publice locale;
cazurile de violenţă ale (Inspectoratul Organizaţii
sexuală aprobată autorităților General al necomerciale;
responsabile Poliţiei); organizaţii
(conform Ministerul internaţionale.
atribuțiilor Sănătăţii,
funcționale) Muncii și
Protecţiei
Sociale

2.2.2 Promovarea Instrucțiunii de lucru a Instrucțiune de În limitele Iunie 2022 Ministerul Ministerul
echipei de intervenție în cazurile de lucru a echipei de bugetelor Afacerilor Educaţiei, Culturii
violență sexuală intervenție în aprobate Interne și Cercetării;
cazurile de violență ale (Inspectoratul organizaţii
sexuală aprobată autorităților General al necomerciale;
responsabile Poliţiei); organizaţii
(conform Ministerul internaţionale;
atribuțiilor Sănătăţii, autorităţile
funcționale) Muncii și administraţiei
Protecţiei publice locale.
Sociale

2.2.3 Pilotarea activităţii echipei de Numărul În limitele Decembrie Ministerul Ministerul


intervenţie în cazurile de violenţă beneficiarilor bugetelor 2021 Afacerilor Educaţiei, Culturii
sexuală în minimum 2 raioane asistate de echipele aprobate Interne și Cercetării;
de intervenţie în ale (Inspectoratul organizaţii
cazurile de violenţă autorităților General al necomerciale;
sexuală (cel puţin responsabile Poliţiei); organizaţii
30 cazuri asistate (conform Ministerul internaţionale;
anual) atribuțiilor Sănătăţii, autorităţile
1 2 3 4 5 6 7
funcționale), Muncii și administraţiei
Surse externe Protecţiei publice locale.
Sociale

2.2.4 Elaborarea și diseminarea Număr de materiale 43,4 Iunie 2022 Ministerul Procuratura
materialelor informative adresate elaborate şi Sănătăţii, Generală;
victimelor infracţiunilor privind distribuite (cel Muncii și Organizaţii
viaţa sexuală despre drepturile sale puţin 3000 de Protecţiei necomerciale;
şi încurajarea raportării cazurilor de materiale Sociale; organizaţii
violenţă sexuală autorităţilor distribuite); Ministerul internaţionale
competente Numărul cazurilor Afacerilor
de violenţă sexuală Interne
raportate (Inspectoratul
General al
Poliţiei);
Consiliul
Naţional pentru
Asistenţă
Juridică
Garantată de
Stat
Obiectivul specific 2.3. Promovarea abilitării economice a femeilor și a independenţei socioeconomice
2.3.1 Sporirea șanselor de angajare a Date dezagregate În limitele 1041,2 Decembrie Ministerul Prestatorii de
victimelor violenței în familie prin după criteriul de bugetelor 2021; Sănătății, servicii sociale
antrenarea acestora în măsuri de sex privind numărul aprobate Iunie 2022 Muncii și specializate pentru
ocupare a forței de muncă beneficiarilor de ale Protecției victimele violenței
măsuri de formare autorităților Sociale în familie;
profesionala responsabile (Agenția autorităţile
(cursuri, instruire la (conform Națională administraţiei
locul de muncă, atribuțiilor pentru publice locale;
stagii profesionale) funcționale) Ocuparea organizaţii
și angajarea în Forței de necomerciale;
1 2 3 4 5 6 7
câmpul muncii; Muncă) organizaţii
Numărul victimelor internaţionale;
violenţei în familie sectorul privat.
angajate in câmpul
muncii (cel puţin 30
victime violenţei în
familie şomere
angajate anual)
2.3.2 Subvenționarea locurilor de muncă Numărul șomerilor 9746,9 Iunie 2022 Ministerul Ministerul
pentru angajarea în câmpul muncii angajați urmare a Sănătății, Finanțelor;
a șomerilor care necesită suport acordării Muncii și Prestatorii de
suplimentar pe piața muncii, subvențiilor, 2021- 6497,9; Protecției servicii sociale
inclusiv victime ale violenței în conform grupurilor 6 luni 2022 – Sociale specializate pentru
familie, victime ale traficului de 3249,0. (Agenția victimele violenței
ființe umane, persoane cu Națională în familie;
dizabilități, persoane eliberate din pentru autorităţile
locuri de detenție etc. Ocuparea administraţiei
Forței de publice locale;
Muncă) sectorul privat.
Obiectiv specific 2.4. Consolidarea răspunsului sistemului de sănătate la cazurile de violenţă în familie
2.4.1 Dezvoltarea serviciilor de consiliere Număr de victime În limitele Iunie 2022 Ministerul Procuratura
psihologică în cadrul centrelor și agresori, referiți bugetelor Sănătăţii, Generală;
comunitare de sănătate mintală la Centrul aprobate Muncii și Compania
pentru subiecţii violenţei în familie: comunitar de ale Protecţiei Naţională de
victime ale violenței și agresori. sănătate mintală în autorităților Sociale; Asigurări în
baza actelor responsabile Ministerul Medicină;
constatatoare, (conform Afacerilor centrele
eliberate de atribuțiilor Interne; comunitare de
organele de drept, funcționale) Ministerul sănătate mintală
care au beneficiat Justiției.
de consiliere
psihologică
1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 Elaborarea unui studiu de Studiu realizat 173,5 Iunie 2022 Ministerul Instituţia Medico-
fezabilitate privind funcționalitatea Sănătăţii, Sanitară Publică
mecanismului tratamentului Muncii și Dispensarul
obligatoriu al dependenţei de alcool Protecţiei Republican de
şi /sau droguri al subiecţilor Sociale; Narcologie;
violenţei în familie Ministerul organizaţii
Afacerilor necomerciale;
Interne organizaţii
(Inspectoratul internaţionale;
General al autorităţile
Poliţiei) administraţiei
publice locale
Obiectivul general 3. EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE INVESTIGARE ȘI URMĂRIRE ÎN JUSTIŢIE A ACTELOR DE VIOLENŢĂ
FAŢĂ DE FEMEI ȘI DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE
Obiectivul specific 3.1. Asigurarea intervenţiei prompte şi eficiente a autorităţilor abilitate în vederea protecţiei victimelor violenţei în familie
3.1.1 Perfecționarea mecanismului de Numărul În limitele Decembrie Ministerul Ministerul
supraveghere a executării ordonanțelor de bugetelor 2021; Afacerilor Sănătăţii, Muncii
măsurilor de protecție protecție încălcate aprobate Iunie 2022 Interne și Protecţiei
(scădere cu cel puțin ale (Inspectoratul Sociale;
30% față de anul autorităților General al organizații
precedent); responsabile Poliţiei); necomerciale
Numărul ordinelor (conform Ministerul
de restricție de atribuțiilor Justiţiei
urgență încălcate funcționale) (Inspectoratul
(scădere cu cel puțin Național de
30% față de anul Probațiune).
precedent);
Numărul agresorilor
familiali
monitorizați
electronic
Obiectivul specific 3.2. Asigurarea responsabilizării şi resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor şi mecanismelor de supraveghere
1 2 3 4 5 6 7
3.2.1 Analiza anuală a practicii de Rapoarte anuale În limitele Ministerul Procuratura
atragere la răspundere penală elaborate și bugetelor Martie 2021 Afacerilor Generală;
pentru violenţă în familie și publicate pe pagina aprobate Interne Ministerul
violenţă sexuală web oficială a ale Martie 2022 (Inspectoratul Sănătăţii, Muncii
Inspectoratului autorităților General al și Protecţiei
General al Poliției responsabile Poliţiei) Sociale;
și Agenției de (conform Ministerul organizații
administrare a atribuțiilor Justiţiei necomerciale
instanțelor funcționale) (Agenţia de
judecătorești administrare a
instanţelor
judecătorești)

3.2.2 Aplicarea mecanismului de referire Numărul În limitele Decembrie Ministerul Ministerul


și coordonare a cazului în privința persoanelor referite; bugetelor 2021; Justiţiei Sănătății, Muncii
persoanelor condamnate pentru acte Numărul aprobate Iunie 2022 (Inspectoratul și Protecției
de violență al pedepse neprivative agresorilor familiali ale Național de Sociale;
de libertate sau în privința cărora au aflați sub autorităților Probațiune), autorități ale
fost emise ordonanțe de protecție monitorizare responsabile centre pentru administrației
electronică; (conform consilierea publice locale;
Numărul atribuțiilor agresorilor organizații
persoanelor funcționale) familiali necomerciale
consiliate
3.2.3 Perfecționarea programelor Numărul de În limitele Decembrie Ministerul Organizații
probaționale orientate spre programe bugetelor 2021 Justiției necomerciale
schimbarea comportamentului desfășurate; aprobate (Inspectoratul
agresiv și prevenirea violenței în Numărul de ale Național de
rîndul persoanelor condamnate persoane implicate autorităților Probațiune)
pentru acte de violență. în programe responsabile
(conform
atribuțiilor
funcționale)
1 2 3 4 5 6 7
3.2.4 Aplicarea mecanismului de Numărul victimelor În limitele Iunie 2022 Ministerul Ministerul
informare a victimelor violenței în violenței în familie bugetelor Afacerilor Sănătăţii, Muncii
familie (conform dispoziției informate despre aprobate Interne și Protecţiei
Departamentului Instituţiilor eliberarea ale (Inspectoratul Sociale
Penitenciare nr. 22d din agresorului din autorităților General al
09.02.2007) despre eliberarea detenție (cel puțin responsabile Poliţiei);
agresorului din detenție 80% din victime (conform Ministerul
informate) atribuțiilor Justiţiei
funcționale) (Administrația
Națională a
Penitenciarelor)
3.2.5 Modificarea Hotărîrii Guvernului Hotărîre de Guvern În limitele August Ministerul Organizații
nr. 496/2014 privind aprobarea aprobată bugetelor 2021 Sănătăţii, necomerciale
Regulamentului-cadru de aprobate Muncii și
organizare şi funcţionare a ale Protecţiei
Centrului de Asistenţă şi Consiliere autorităților Sociale
pentru Agresorii Familiali şi a responsabile
standardelor minime de calitate (conform
atribuțiilor
funcționale)
Obiectivul specific 3.3. Asigurarea măsurilor eficiente de asistenţă și acces la justiţie pentru victimele violenţei în familie, inclusiv ale victimelor
violenţei sexuale
3.3.1 Aprobarea Regulamentului de Regulament aprobat În limitele Iunie 2022 Ministerul Ministerul
apreciere medico-legală a gravității prin Hotărîre de bugetelor Sănătăţii, Justiţiei;
vătămării corporale (Ordinul MS Guvern aprobate Muncii și Ministerul
nr. 99 din 27.06.2003) prin Hotărîre ale Protecţiei Afacerilor Interne;
de Guvern. autorităților Sociale; organizaţii
responsabile Centrul de internaţionale;
(conform Medicină organizaţii
atribuțiilor Legală necomerciale
funcționale)
3.3.2 Ajustarea cadrului legislativ în Proiect de lege În limitele Noiembrie Ministerul Ministerul
1 2 3 4 5 6 7
vederea asigurării accesului aprobat bugetelor 2021 Justiției Sănătăţii, Muncii
victimelor violenței în familie la aprobate și Protecţiei
justiție ale Sociale,
autorităților Ministerul
responsabile Afacerilor Interne;
(conform Procuratura
atribuțiilor Generală;
funcționale) organizații
necomerciale
3.3.3 Ajustarea cadrului legislativ în Proiect de lege În limitele Iunie 2021 Ministerul Ministerul
vederea asigurării accesului aprobat bugetelor Justiției Sănătăţii, Muncii
victimelor violenței sexuale la aprobate și Protecţiei
justiție ale Sociale;
autorităților Ministerul
responsabile Afacerilor Interne;
(conform organizații
atribuțiilor necomerciale
funcționale)
3.3.4 Instruirea polițiștilor, procurorilor, Numărul polițiștilor În limitele 347,1 Decembrie Ministerul Procuratura
judecătorilor în domeniul instruiți (cel puțin bugetelor 2021; Afacerilor Generală;
investigării și examinării 100 polițiști aprobate Iunie 2022 Interne organizații
infracțiunilor privind violența în instruiți); ale (Centrul necomerciale;
familie Numărul autorităților Integrat de organizaţii
procurorilor responsabile Pregătire internaţionale
instruiți (cel puțin (conform pentru
60 procurori atribuțiilor Aplicarea
instruiți); funcționale), Legii);
Numărul Institutul
judecătorilor Național al
instruiți (cel puțin Justiției
60 judecători
instruiți)
1 2 3 4 5 6 7
3.3.5 Instruirea polițiștilor, procurorilor,Numărul polițiștilor În limitele 173,5 Decembrie Ministerul Procuratura
judecătorilor în domeniul instruiți (cel puțin bugetelor 2021; Afacerilor Generală;
investigării și examinării 100 polițiști aprobate Iunie 2022 Interne organizații
infracțiunilor privind viața sexuală insturiți); ale (Academia necomerciale;
Numărul autorităților ,,Ștefan cel organizaţii
procurorilor responsabile Mare”); internaţionale
instruiți (cel puțin (conform Institutul
60 procurori atribuțiilor Național al
insturiți); funcționale), Justiției
Numărul
judecătorilor
instruiți (cel puțin
60 judecători
instruiți)
Obiectivul specific 3.4. Reducerea stereotipurilor în mediul specialiștilor implicaţi în activitatea de combatere a violenţei față de femei și
violenței în familie
3.4.1 Realizarea instruirilor anuale a Număr de În limitele 185,5 Iunie 2022 Institutul Consiliul Superior
judecătorilor și procurorilor pentru judecători şi bugetelor Naţional al al Magistraturii;
combaterea discriminării faţă de procurori instruiţi aprobate Justiţiei Consiliul Superior
femei și victimele violenţei în ale al Procurorilor;
familie cu accent pe jurisprudenţa autorităților organizaţii
Curţii Europene pentru Drepturile responsabile necomerciale;
Omului (CtEDO), prevederile (conform organizaţii
Convenției ONU pentru eliminarea atribuțiilor internaţionale
tuturor formelor de discriminare funcționale),
împotriva femeilor (CEDAW) şi
recomandările structurilor
Organizaţiei Naţiunilor Unite
Obiectivul general 4. DEZVOLTAREA POLITICILOR INTEGRATE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENŢEI
FAŢĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE, BAZATE PE COOPERARE MULTISECTORIALĂ ȘI COLECTARE A DATELOR
Obiectivul specific 4.1. Integrarea domeniului prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și violenţei în familie în politicile sectoriale și
alocarea resurselor financiare corespunzătoare implementării măsurilor aferente
1 2 3 4 5 6 7
4.1.1 Organizarea instruirilor sistematice Numărul de În limitele Decembrie Ministerul Organizații
a personalului sistemului instruiri bugetelor 2021; Justiției necomerciale
administrației penitenciarelor desfășurate; aprobate Iunie 2022 (Administrația
privind drepturile femeilor și Număr de ale Națională a
egalitatea de gen beneficiari instruiți. autorităților Penitenciarelor)
responsabile
(conform
atribuțiilor
funcționale)
4.1.2 Elaborarea și punerea în aplicare a Regulament În limitele Decembrie Ministerul Organizații
Regulamentului cu privire la elaborat și aprobat bugetelor 2021 Justiției necomerciale
procedura de prevenire, aprobate (Administrația
identificare, înregistrare, raportare ale Națională a
și investigare a cazurilor de hărțuire autorităților Penitenciarelor)
sexuală responsabile
(conform
atribuțiilor
funcționale)
4.1.3 Integrarea domeniului prevenirii și Număr de politici În limitele Iunie 2022 Ministerul Organizații
combaterii violenței în familie în sectoriale care bugetelor Sănătății, necomerciale
planurile instituționali anuale ale includ domeniul de aprobate Muncii și
instituțiilor de resort prevenire și ale Protecţiei
combatere a autorităților Sociale
violenței față de responsabile (Agenția
femei și a violenței (conform Națională de
în familie atribuțiilor Asistență
funcționale) Socială,
Agenția
Națională de
Ocupare a
Forței de
Muncă),
1 2 3 4 5 6 7
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Ministerul
Justiției,
Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Obiectivul specific 4.2. Fortificarea răspunsului naţional și cooperării intersectoriale în cazurile de violenţă în familie
4.2.1 Promovarea mecanismului de Cadrul normativ în În limitele Mai 2021 Ministerul Consiliul Național
cooperare intersectorială privind vederea asigurării bugetelor Sănătăţii, pentru Asistența
intervenția în cazurile de violență în abordării aprobate Muncii și Juridică Garantată
familie multidisciplinare de ale Protecţiei de Stat;
prevenire și autorităților Sociale; organizații
combatere a responsabile Ministerul necomerciale
violenței față de (conform Educației,
femei și a violenței atribuțiilor Culturii și
în familie aprobat funcționale) Cercetării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
(Inspectoratul
General al
Poliţiei);
Ministerul
Justiției
(Inspectoratul
Național de
Probațiune).

4.2.2 Asigurarea funcționalității Numărul ședințelor În limitele 12,3 Decembrie Ministerul Ministerul
1 2 3 4 5 6 7
Consiliului interministerial în Consiliului bugetelor 2021; Sănătăţii, Afacerilor Interne;
domeniul prevenirii și combaterii desfășurate (cel aprobate Iunie 2022 Muncii și Ministerul
violenței în familie (Conform puțin 6 ședințe) ale Protecţiei Justiției;
Hotărârii Guvernului nr. 72 din 7 autorităților Sociale organizații
februarie 2012) responsabile necomerciale;
(conform organizații
atribuțiilor internaționale
funcționale),

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor de intervenţie multidisciplinară a specialiştilor în cazurile de violenţă faţă de femei şi
violenţă în familie
4.3.1 Instruirea membrilor echipelor Numărul În limitele 1127,9 Iunie 2022 Ministerul Consiliul Național
multidisciplinare și a grupurilor specialiștilor bugetelor Sănătăţii, pentru Asistența
mixte de specialiști privind instruiți (cel puțin aprobate Muncii și Juridică Garantată
aplicarea mecanismului 60 de specialiști ale Protecţiei de Stat;
intersectorial de intervenție în instruiți ) autorităților Sociale; organizații
cazurile de violență în familie responsabile Ministerul necomerciale
(conform Afacerilor
atribuțiilor Interne
funcționale), (Inspectoratul
General al
Poliţiei);
Ministerul
Justiției
(Inspectoratul
Național de
Probațiune).

Obiectivul specific 4.4. Consolidarea sistemelor de colectare, analiză și diseminare a datelor statistice sectoriale și asigurarea monitorizării
regulate a dinamicii fenomenului violenţei faţă de femei și al violenţei în familie
4.4.1 Ajustarea și testarea metodologiei Metodologie În limitele 208,2 Iunie 2022 Biroul Național Ministerul
de colectare a datelor studiului ajustată și bugetelor de Statistică Sănătății, Muncii
1 2 3 4 5 6 7
„Violenţa față de femei și violenței testată aprobate și Protecției
în familie” ale Sociale;
autorităților organizaţii
responsabile necomerciale;
(conform organizaţii
atribuțiilor internaţionale
funcționale)

4.4.2 Elaborarea anuală a raportului cu Raport anual În limitele Martie 2021 Ministerul Procuratura
privire la violenţa în familie şi elaborat bugetelor Sănătăţii, Generală;
violenţa faţă de femei (conform aprobate Martie 2022 Muncii și organizaţii
Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007) ale Protecţiei necomerciale;
autorităților Sociale; organizaţii
responsabile Ministerul internaţionale
(conform Afacerilor
atribuțiilor Interne
funcționale) (Inspectoratul
General al
Poliţiei);
Ministerul
Justiţiei;
Ministerul
Educaţiei,
Culturii și
Cercetării;
4.4.3 Colectarea anuală a datelor Date statistice În limitele Iunie 2022 Ministerul Organizații
statistice administrative în sectorul colectate și bugetelor Sănătăţii, necomerciale
medical privind cazurile de violență prezentate anual aprobate Muncii și
în familie ale Protecţiei
autorităților Sociale
responsabile
(conform
1 2 3 4 5 6 7
atribuțiilor
funcționale)
Obiectivul specific 4.5. Instituirea unui mecanism eficient de monitorizare a implementării politicilor și legislaţiei naţionale în domeniul
prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și violenţei în familie
4.5.1 Încheierea memorandumurilor de Număr de În limitele Iunie 2022 Ministerul Autorităţile
colaborare dintre organizaţiile memorandumuri bugetelor Sănătăţii, administraţiei
societăţii civile și structurile încheiate per aprobate Muncii și publice locale;
abilitate de prevenire și combatere a unitate ale Protecţiei organizaţii
violenţei faţă de femei și violenţei administrativ autorităților Sociale; necomerciale
în familie în procesul de acordare a teritorială responsabile Ministerul
serviciilor de protecţie/ asistenţă, (conform Educației,
precum și de monitorizare a atribuțiilor Culturii și
răspunsului statului la cazurile de funcționale) Cercetării;
violenţă în familie Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General al
Poliţiei);
Ministerul
Justiției
(Inspectoratul
Național de
Probațiune)
4.5.2 Asigurarea funcționalității Regulamentul În limitele Decembrie Ministerul Ministerul
mecanismului intersectorial de privind organizarea bugetelor 2021 Afacerilor Sănătății, Muncii
monitorizare și analiză a cazurilor și funcționarea aprobate Interne și Protecției
penale referitoare la violența în Comisiei de ale Sociale;
familie, soldate cu deces sau cu monitorizare și autorităților Procuratura
vătămare gravă a integrității analiză a cazurilor responsabile Generală;
corporale a victimelor de violență în (conform organizații
familie soldate cu atribuțiilor necomerciale
1 2 3 4 5 6 7
deces sau cu funcționale)
vătămare gravă a
integrității
corporale a
victimelor aprobat.
4.5.3 Funcționarea Comisiei de Numărul ședințelor În limitele Iunie 2022 Ministerul Ministerul
monitorizare și analiză a cazurilor desfășurate; bugetelor Afacerilor Sănătății, Muncii
de violență în familie soldate cu rapoarte elaborate, aprobate Interne și Protecției
deces sau cu vătămare gravă a după caz, publicate. ale Sociale;
integrității corporale a victimelor autorităților organizații
responsabile necomerciale
(conform
atribuțiilor
funcționale)

Total 10972,7 6245,3