Sunteți pe pagina 1din 427

MANUSCRISRI RAVE

DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI R PR,


VOL, I

www.dacoromanica.ro
MANUSCRISELE SLAVE
DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI R. P.R.
Vol. I

www.dacoromanica.ro
P. P. PANAITESCU

MANUSCHISHI SLAVE
DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI R P R
Vol. I

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMINE


1959

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE

Colectia de manuscrise slave a Academiei R.P.R. cuprinde ping azi


730 de manuscrise. Catalogul care descrie aceste manuscrise este proiectat
in trei volume, ultimul cuprinzind qi indicii.
Pe ling un mic numar de manuscrise redactate in limbile slave mo-
derne: rush, polonh, sirbh, bulgara §i ucraineanh, marea majoritate a acestor
manuscrise sint in limba slava bisericeasch (veche bulgarh) in diferite
redactii (adich versiunile limbii slave bisericesti scrise sub influenta unora
din limbile slave vii din epoca redacthrii sau copierii manuscrisului res-
pectiv) : redactia medio-bulgarh, cea mai folosit pentru textele sense
in tara noastrh, redactiile sirbesti, ruse §i ucrainiene (n-am folosit termenii
de medio-sirbh sau medio-rush, deoarece intre limba sirbh §i rush din
secolele XIV XV §i cea de azi nu sint adincile deosebiri gramaticale,
pe care le intilnim intre limba bulgara din aceste veacuri §i cea
modernh).
Deoarece cea mai mare parte a acestor manuscrise sint scrise chiar
pe teritoriul thrii noastre, ele constituie un izvor intern al vechii culturi
rominesti, anterior mhrturiilor scrise in limba poporului. De§i scrise intr-o
limbh strains, limba slavh fund limba culturii clasei suprapuse §i a statului,
§i reproducind in cele mai multe cazuri texte traduse §i redactate in thri
strhine, prin folosirea for in tara noastrh, prin preocuphrile i nevoile de
culturh la care raspund, studiul for face parte integranth din studiul izvoa-
relor vechii noastre culturi. Chiar acele manuscrise care au fost aduse in
secolele trecute din thri slave, pentru a fi folosite in thrile romine, sint o
mhrturie a relatiilor de cultufa intre aceste thri i tara noastrh.
Citeva texte religioase, textele istorice de cronici ale thrilor romine
§i mai ales insemnaxile cu caracter istoric ale copi§tilor §i cititorilor, acestea
foarte num eroase, completeazh qi mhresc valoarea izvoarelor interne a
colectiei de manuscrise slave din Biblioteca Academiei R.P.R.
Pentru istoria popoarelor slave vecine §i in special a culturii lor,
aceste manuscrise sint de asemenea de o mare importanth, euprinzind ele-
mente epretioase din istoria culturii in tarile slave : Ukraina Polonia,
Bulgaria si Serbia.

www.dacoromanica.ro
De aceea, se impunea publicarea de catre Academia R.P.R. a unui
catalog al manuscriselor slave din biblioteca ei, care ping acum lipsea.
Catalogul lui Al. Iatimirski, CgaBaitcitift H PyccRia pyitoltaca pymmaciamb
6146.nioTeR in C6opinlia oTAtaenin pycatoro A3Nlia H caosecaocmc aNat. Axa-
Aei' Haptiz., tom. 79, St. Petersburg 1905, care priveste in genere fon-
durile de manuscrise slave din tara noastra prezintg o descriere sumarg si
nesistematicg a unui numgr relativ redus de manuscrise, descriere ce
cuprinde foarte numeroase omisiuni si greseli, asa cg nu mai corespunde
nevoilor

FORMAREA FONDULL I DE MANTSCIIISE AL ACADEMIE'

Fonda]. de manscrise slave al Academiei R.P.R. constituie cel mai


important si mai numeros fond de manuscrise slave din tara noastra.
Acest fond s-a format treptat prin reunirea unui numgr de fonduri de prove-
nientg diversg. Cele mai multe manuscrise slave provin din colectiile nana-
stirilor, care aveau si au incg in parte biblioteci de manucrise religioase
si chiar profane din timpurile cele mai vechi, ele constituind cele mai
vechi biblioteci din tara. Prin anume masuri administrative, aceste biblio-
teci an fost ridicate de la manastiri si depuse in biblioteca Academiei, sau
an ajuns la Academie pe o tale indirectg, adicg au fost depuse intii la
Muzeul de antichitati si la Casa bisericii, de uncle au ajuns apoi la biblio-
teca Academiei R.P.R.
Aceste colectii nu mai formeazg un fond distinct, de cele mai multe
on nici nu mai posedam informatii despre biblioteca de mgngstire de la
care provin, afar de cazul cind insemngrile cititorilor aflate pe paginile
manuscrisului ne dau indicatii in acest sens.
Dintre fondurile mari de manuscrise slave de la Biblioteca Acade-
miei R.P.R. provenite de la diferite mangstiri si biserici din Tara Romi-
neasca si Moldova, adunate de stat si apoi depuse la Academie, cele mai
importante slut fondul donat de Ministerul Instructiunii Publice la 1895
(vezi in prezentul catalog nr. 516 527) si fondul trecut la Academie
de la Muzeul de antichitati la 1908 (nr. 171-409), de la Ministerul Cul-
telor in anii 1904-1907 (in. 490, 530-507, 509-510, 515-527) si de la
Seminarul central (nr. 454-481).
Cea mai important colectie de manuscrise slave de la mangstiri,
care a intrat in fondul Academiei, este cea de la manastirea Neamtului,
unde fiinta biblioteca din prima jum'Atate a secolului al XV-lea cu un mare
numar de manuscrise pretioase, in special din literatura patristicg. Acest
fond fusese descris incg de cind se afla la mgngstire, intii de episcopal
Melhisedec 1), apoi de Al. Iatimirski 2), dar cu total incomplet. Pe lingg
biblioteca medieval in lim.ba slavg, biblioteca de la Neamt cuprindea si
biblioteca de traduceri in limba slavg (de redactie ucrainiang) a stare-
tului rus Paisie Velicikovski si a elevilor s6i (de la sfirsitul secolului al
tului

1) Episcop Mein s.edec, Catalog de cartzle strbestt st rusestt urchz ce se afla in biblio-
teca stale' meinastirt Neamtulut, in Rev.sta pentiu 'stone, Dlologie si arheolocc", III
(1881), p. 129-143.
2) Al. fatimslo, op. ed., p. 513-797.

VI
www.dacoromanica.ro
XVIII-lea), care de asemenea a intrat in parte in colectia Academiei R.P.R.
Fondul de la manastirea Neamt e cuprins, In genere, intre numerele
84-169 din prezentul catalog. Alte biblioteci de manastiri cu manuscrise
slave, care an intrat In colectia Academiei. sint acelea de la manastirea
Dobrovat din Moldova (nr. 535-552), care cuprinde si ea un numar de
manuscrise slave din veacul al XV-lea si cele de la manastirile Vorona
(nr. 553-612, 617) si Cosula (nr. 628-631), cu fonduri mai noi. Din Tara
Romineasca, biblioteca cu cele mai multe manuscrise pretioase din secolul
al XVI-lea, care a fost inglobata in Biblioteca Academiei, este cea de la
manastirea Bistrita din Oltenia. Aceasta biblioteca, descrisa partial de
Al. Odobescu 1), a intrat la Academie trecind intii pe la Muzeul de anti-
chitati, unde a limas un mic numar de manuscrise de la aceasta
m anastire.
Dintre colectiile particulare de manuscrise slave donate sau lasate
prin mostenire Academiei, cele mai insemnare sint : Biblioteca episcopului
de Husi, apoi de Roman, Melhisedec, donates Academiei, care cuprinde
si un numar de manuscrise rusesti achizitionate de episcopal Melhisedec
in timpul studiilor pe care le-a facut la Kiev (nr. 424-436) ; apoi biblio-
tecile Gr. Tocilescu (nr. 410-418), N. Docan (nr. 664-674), D. A. Sturdza
(nr. 50 58, 62 64), acestea din urma cu un bogat fond de manuscrise slave
bisericesti IncepInd din veacul al XV-lea, episcop Ghenadie Bnaceanu.
(nr. 482-490), episcop Dionisie de Buzau (nr. 437-446). Fonduri mai mici
de manuscrise slave intrate mai recent la Academie slut cele de la Casa
bisericii si de la Institutul de istorie al Academiei R.P.R. (din anul 1954,
nr. 712-722). Pe linger aceste fonduri de manuscrise, un numar de manu-
scrise slave din colectia Academiei R.P.R. provin din achizitid de la diferite
persoane, precum si din citeva donatii. Data fiind originea fondului de
manuscrise slave, este firesc ca el sa nu constituie o colectie unitara, ci
dimpotriva aceste manuscrise sint diferite ca limber, ca provenienta, se
intind pe un spatiu de mai multe secole si an continut foarte diferit.

VLCHIMEA MANUSCIIISEI.011

Cel mai vechi manuscris datat din colectia manuscriselor slave ale
Academiei R.P.R. este manuscrisul nr. 205, care dateaza din anul 1346.
Totusi, dintre manuscrisele nedatate cu o insemnare a scriitorului sint
unele si mai vechi, cum se poate stabili duper datele paleografice si ling-
vistice. Din secolul al XIII-lea dateaza Apostolul slay de sub nr. 20,
Octoihul de la nr. 450 (de la Caransebes, sec. XIII XIV), fragmentul
de Rvangheliar de la Risnov (sec. XIII XIV) nr. 613, Mineiul de la
Neamt nr. 682, toate pe pergament. Din secolul al XIV-lea sint : ms.
miscelaneu nr. 72, Apocalipsul cu tilcuire (nr. 100) datat dupa semnatura
lui Sava II, patriarhul sirbilor (1399-1420), fragmentul din Vechiul Testa-
ment de la Risnov, nr. 677, toate pe pergament.
-Una din problemele care ramin deschise este local unde au fost scrise
aceste manuscrise. Afara de ms. amintit mai sus sub nr. 100 si poate si
1) Al. Odobescu, Despre unele manusci Ise .i carli hparile ciliate la mancishrea BIslrila
(Vilcea), In Revista roll-1111A", I, 1861, p. 703-741.

VII
www.dacoromanica.ro
nr. 72 scrise in Serbia, nu se poate stabili pe bug de criterii paleografice
sigure locul unde au fost scrise aceste manuscrise, cele mai vechi ale colectiei
Academiei R.P.R. Unele din ele se apropie ca scris mai mult de manuscrisele
scrise mai tirziu in Tara Romineasca si Moldova si nu se pot lega cu sign-
ranta de vreo scoalA strains. Deosebit de interesante sint in aceasta pri-
vinta manuscrisele si fragmentele de manuscrise gasite in Transilvania
si in Banat, amintite mai sus (nr. 450, 613, 677), care par a apartine unei
scoli de scriitori locali de manuscrise. Un studiu mai amanuntit al acestor
manuscrise ne va arata daca, in adevar, se poate vorbi de o scoala de
copisti si deci de circulatia unor manuscrise slave pastrate piny asta'zi in
tara noastra dinainte de intemeierea statelor feudale ale Tariff Rominesti
si Moldovei.
Manuscrisele slave din veacul al XV-lea formeaza partea cea mai
interesanta a colectiei. Aceste manuscrise cuprind, intre altele, grupul de
texte, in general miscelanee de vieti de sfinti si de opere ale parintilor
bisericii copiate de diacul Gavril de la manastirea Neamt (1439-1447),
dintre care unele an valoare si de izvoare istorice pentru secolele XIII
XIV, ca operele patriarhului Euthimie de Tirnova (ms. nr. 164, 165, 151,
152, 302 si altele) 1, precum si ale lui Grigore Tamblac, mitropolit de Kiev,
care a scat si in Moldova (ms. nr. 164, 309) 2). Un grup interesant de
manuscrise slave moldovenesti din aceasta epoca sint manuscrisele din
domnia lui Stefan eel Mare, pe care marele dome a pus sa fie scrise si
copiate pentru manastirile si bisericele domnesti din tara lui (nr. 93, 547,
548 etc.) 3). Un numar de Pravile (vezi mai jos), Pomelnicul de la Bistrita
(nr. 78), precum si un numar de manuscrise slave din acest veac din Tara
Romineasca, de provenienta felurita, cuprinzind pravile si texte ale parin-
tilor bisericii, completeaza grupul de manuscrise slave din veacul al
XV -lea.
Manuscrisele din veacurile urmatoare sint in majoritatea cazurilor
carti de cult bisericesc : Psaltiri, Tetravanghele, Liturghiere, Tipicoane
etc. totusi, din veacul al XVI-lea, avem un numar de Pravile (in special
Pravila de la Neamt, in versiunile de la 1512 copie fotografica si cea
din 1557, care cuprinde si opere istorice, ms. nr. 636).
Desi la sfirsitul veacului al XVII-lea limba poporului inlocuieste,
in cultura noastra, limba slava bisericeasca, totusi folosirea limbii slave
in Transilvania continua in biserica ortodoxa a rominilor din aceasta
provincie, fiind definitiv inlocuita cu cea romineasca abia in a doua juma-
tate a veacului al XVIII-lea. Biblioteca Academiei R.P.R. poseda texte
liturgice slave din Transilvania si Maramures din secolul al XVIII-lea
(d. e. nr. 445) cu interesante date despre inceputurile traducerilor acestor
texte in romineste.

1) Emil Kaluzniacki, Werke des Patriarchen von Rulgarien Euthunius, Vtena, 1901, si
E. Turdeanu, Opera patriarhului Eftunie at Tirnovei In literatura slavo- romind, In -Cercetliri
literare-, vol. VI.
2) A. I. Iatimirski, Grigorzi Tamblak, (in 1. rusS), St. Petersburg, 1904, E. Turdeanu,
Gregoire Camblak, faux arguments d'une biographie, In Revue des etudes slaves", 22 (1946),
p. 46-81.
3) E. Turdeanu, Manuscrisele slave din limpid lui .51elan cel Mare, in Cercetilri literare",
5 (1943), p. 99-240.

VIII
www.dacoromanica.ro
In genere, se poate spune ca in colectia de manuscrise slave a Acade-
miei R.P.R. se aflh texte, care acoperh intreaga perioadh a vietii de stat
din epoca feudal la romlni 8i din toate regiunile, care formeazh teritoriul
Republicii Populare Romine.

MANUSCRISELE SLAVE DIN TARILE SLAVE VECINE. C:IRCULATIA LOR

Manuscrisele slave se pot imphrti in : a) texte interne, scrise pe teri-


toriul tariff noastre, care fac parte din literatura tariff noastre, Ii b) texte
straine, sense in Wile slave : Rusia, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Polonia,
care an ajuns in tara noastrh pe diferite chi. Numai un foarte mic nunahr
din aceste manuscrise redactate in tarile vecine an fost achizitionate sau
donate Academiei, din aceste tari, in vremea noastra ; cele mai multe sint
rezultatul circulatiei manuscriselor slave intre tarile care foloseau limba
slava ca limbh de cultures, in epoca sec. XIV XVIII. A8a dar, aceste
manuscrise slave scrise in tarile vecine au fost aduse la not in veacurile
trecute, pentru a fi folosite in bisericile romine8ti sau citite de oamenii
culti care 8tiau slavone8te. Ele sint o marturie a circulatiei manuscriselor,
deci a circulatiei elementelor de cultures, intre tarile romine i Rusia,
Bulgaria, Serbia 8i celelalte thri slave.
Astfel, in privinta circulatiei manuscriselor slave din Ucraina in
tarile noastre, semnalhm de exemplu ms. nr. 4, scris in Ucraina in secolul
al XIII-lea i ms. nr. 5 cu o insemnare arhtind ca acest manuscris, scris
in Ucraina, a fost cumphrat in 1673, la Suceava, in timpul rhz-
boiului turco-polon, la care luau parte 8i trupe chzhce8ti ; in veacul al
XVIII-lea, acest manuscris a ajuns in Transilvania. Evanghelia din 1668,
scrisa la *argorod, ora8 din Ucraina, care avea multe relatii comer-
ciale cu Moldova 1), a fost copiath de un oarecare Enache 8i dhruith
unei biserici din aceasth din urnah tar* In genere. douh sint principalele
epoci de mare circulatie a manuscriselor ruse8ti 8i in special a manuscriselor
ucrainiene in tarile romine : secolul al XVII-lea (vezi, de exemplu,
manuscrisele nr. 17, 25, 76. 102, 268, 356, 418, 456, 697, 714) 8i secolul
al XVIII-lea, epoca intensei activitati de traduceri in bisericile romine
sub egida staretului rus Paisie Velicikovski (biografia lui in ms. nr. 350).
Atunci se transcriu in tarile romine operele unor scriitori ru8i, care au
jucat un rol insemnat in cultura religioash rush i pentru despartirea acestei
culturi de bizantinism, ca de exemplu Simion Polotki (ms. 378, 389, 583),
Teof an Prokopovici (care a avut legaturi en Dimitrie i Antioh Cantemir,
autorul Satirelor) (ms. nr. 70), Dimitrie de Rostov (mr. nr. 163, 448).
Ace8ti scriitori sint considerati ca premergatorii i colaboratorii lui Petru
cel Mare pe tarimul bisericesc.
In afar de aceste douh perioade de mare intensitate a circulatiei
manuscriselor slave din Rusia 9i Ucraina in spre tarile romine, avem 8i o
serie de alte manuscrise din Ucraina care au ajuns inch din vremea alch-
tuirii for in Moldova, Tara Romineasch si Transilvania. Astfel, insemnarile
scriitorilor manuscriselor 8i ale cititorilor arata ca o serie de manuscrise
1) C. Sloide, Neguslorii din ,argorod in Moldova, in Revista istoried romina", 5-6
(1935-1936), p. 382-387.

IX
www.dacoromanica.ro
au treeut in tarile romine §i in secolul al XVI-lea (de ex. ms. nr. 18,
344, 460 din anul 1551 655, 671).
Circulatia manuscriselor din Serbia in Tara Romineasca si in Moldova,
se poate urmari in colectia de manuscrise a Academiei R.P.R. Inca din
veacul al XIV-lea (ms. nr. 205, Psaltire scrise in Serbia la 1346, ms. 100
fost al lui Sava II, patriarhul sirbilor (1399-1420), ms. nr. 135 din sec. XV,
cu vietile regilor sirbi etc.).
In ce priveste Bulgaria, pe linger un numar de manuscrise mai not din
secolele XVIII XIX, este demn de semnalat ms. nr. 176, Tetravanghelul
din 1503, scris la manastirea Rilo de monahul Spiridon.
Cele citeva manuscrise polone ale colectiei nu provin dintr-o veche
circulatie a manuscriselor, ci din achizitii recente.

LIMBA sI PALEOGRAFIA

17n studiu al limbii si paleografiei textelor slave din colectia Acade-


miei R.P.R. nu-si are locul in aceasta prezentare sumard a acestui fond de
manuscrise. E destul sa spunem ca acele manuscrise care sint redactate
sau copiate in tarile slave vecine se pot recunoaste prin particularitatile
de limba, ortografie si paleografie din epoca si tara respective. Desi limba,
slava' a bisericii si a statului era in -Wile romine o limba strainer, prin
scrierea si folosirea ei indelungata in aceste tari, s-a ajuns la formarea unui
tip de limba' si mai ales de paleografie slava scris pe teritoriul Orli noastre,
pe care 1-am putea numi slavo-roman. La baza acestui tip, care, dupe cum
vom vedea, se subimparte in subtipuri (moldovenesc, muntenesc si tran-
silvanean) sta redactia medio-bulgara a limbii slave bisericesti.
Se stie ca limba slava bisericeasca, folosita in biserica si actele de stat
in tarile slave ortodoxe, este limba slava macedoneana, numita de lingvisti
si veche bulgara, folosita In Macedonia (regiunea Salonic) in veacurile
IX X, limba in care apostolii slavilor Metodie si Ciril en ucenicii for an
tradus din greceste textele bisericesti. Aceasta limba a ramas limba oficiala
a bisericii slave ortodoxe 1), dar textele traduse si copiate in veacurile
urmatoare si in tari diferite an suferit influenta limbilor vii vorbite in acele
tari. Astfel s-a format o redactie medio-bulgarci a limbii slave bisericesti
(adica o redactie care sta sub influenta limbii bulgare vorbite in veacurile
XII XV), o redactie sirbeaseci §i o redactie ruseasca (si ucrainiana).
Limba medio-bulgara folosita in tarile romine (in textele religioase
numai ca o influenta asupra textelor vechi scrise in limba slava bisericeasca)
se deosebeste de limba slava bisericeasca sau veche bulgara prin aceea ca
nazalele rn si 1 incep sa, fie inlocuite cu k si respectiv cu k, deci se pro-
nunta I si ea, prin disparitia dualului, aparitia cazului general la declinari
si confuzia intre desinentele cazuale. Textele manuscriselor din tarile romine
sovaie intre slava' bisericeasca si medio-bulgara, de aceea le putem denumi
slave bisericesti de redactie medio-bulgara. Aceasta limba este folosita,
atit in Tara Romineasca, cit si in Moldova si in Transilvania.
In Tara Romineasca, un numar de manuscrise sint scrise Intr -o limba
care denote influente sirbesti (in special t in loc de f folosirea unui singur
1) V. Jagi6, Entstehungsgesehiehte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913.

X
www.dacoromanica.ro
'IL 1 precum §i a lui 6, far5, a vorbi §i de anume influente
ier K, §1 disparitia lui
lexicale), dar numarul manuscriselor slave cu influente sirbe§ti, eel putin
in colectia Academiei R.P.R., este net inferior celor de redactie medio-
bulgara.
Influentele limbii ucrainiene se simt in textele scrise sau copiate
in nordul Transilvaniei, Maramure§ §i Moldova (inlocuirea lui it11 din textele
slave biserice§ti cu ov ; id inlocuie§te pe x care dispare, iar ia este inlocuit
en ra, limba rust nu cunoa§te nazalele, 1. interior inlocuit cu f, a inlocuit
cu o, in forme ca velikogo, gorod, §i nu velikago §i grad etc.).
0 observatie interesanta se poate face in privinta manuscriselor care
reprezinta o traditie mai stricta a limbii in comparatie cu textele diplo-
matice (urice, zapise etc., in limba slavona) din Moldova. Pe cind in actele
de cancelarie in slavone§te din Moldova, influenta. rustt §i uciainiana
este vAditA §i aproape generalg in textele de manuscrise §i in special in
cele biserice§ti §i juriclice, preclomin5, redactia medio-bulgarA a limbii
slave biserice§ti, iar influenta rus5, este foarte slabg, de cele mai multe
on total absentg. Aceasta se explic6, credem, prin aceea ca textele de
manuscrise erau scrise, nu de gramaticii de cancelarie, ci in manAstiri, de
clerici, care pAstrau limba modelelor copiate §i traclitia stra'veche de origine
bulgara, in ortodoxia din Moldova.
Algturi de acest aspect al limbii manuscriselor slave, care nu poate fi
considerat specific pentru manuscrisele copiate in tarile romine, sint o
serie de particularifati paleografice (forma data unor blue ornamentele
initialelor ornate, mgrimea §i latimea literelor), care se intilnesc numai In
agile romine §i ingAduie identificarea manuscriselor care an fost serise pe
teritoriul R.P.R. §i chiar datarea for pe secole §i pe regiuni. Lunga practice
a scrierii slave in tarile noastre a avut, fire§te, ca rezultat crearea unui
me§te§ug special al gramaticilor de manuscris, care se deosebe§te prin
nuance de acela al gramaticilor strain.
In Moldova se remarc6, in secolul al XV-lea, semiunciala minuscule,
scrise foarte regulat cu o cernealA u§or cafenie, scriere care i§i are centrul
in §coala de la manastirea Neamtului. In veacul al XVI-lea, in Moldova,
avem o scriere foarte dreaptA §i mai mare, tot semiunciala,.
In Tara Romineasca, scrisul este ceva mai neregulat §i chiar in textele
scrise cu cea mai mare ingrijire, se constatA ware influente de cursive,
care merg accentuindu-se in veacurile mai apropiate de vremea noastra.
Scrisul manuscriselor in limba slavA din Transilvania este mai apro-
piat ca forma de eel din Tara RomineascA, decit eel moldovenesc. Se observes
insg ca aceste manuscrise ardelene, fiind scrise de scriitori din sate, intr-o
provincie unde nu se afla o carte domneascA cu cancelarie slavonA, nici
magi §i bogate manastiri en veche traditie literary slavona, au un scris
mai putin caligrafic, mai putin regulat decit eel din Tara Romineasca §i
din Moldova.
Din aceste scurte consideratii, rezultI ca a existat o §coala de caligrafi
§i de scriitori de manuscrise slave in Cara noastra, o §coala; interns, care se
deosebe§te de §colile scriitorilor slavi din tarile slave. Aceasta coal romino-
slavA se subimparte in trei : moldoveneascg, muntead6 §i transilvanti
(cu Banatul §i Maramure§u1).
In textele scrise in limba slave s-au intercalat uneori titluri, pasaje,
extrase sau adaosuri in limba rominA. Aceste texte romine§ti cuprinse in

XI
www.dacoromanica.ro
manuscrisele slave sint de o deosebitA importanta, in primul rind prin
vechimea for (cele mai multe dateaza din veacul al XVI-lea), apoi, prin
aceea ca, fiind traducerea sau complementul unor texte slave din manu-
scrisul respectiv, ne ingaduie sa urnArim procedeul traducerilor 8i in genere
tehnica introducerii limbii romine in textele de cultura in locul celor sla-
vone.
Astfel, ms. nr. 117, un Antologhion din Tara RomineascA, din secolul
al XVI-lea, are la sfir8it o serie de oratii, adresate domnului, doamnei,
tariff, voinicilor (soldatilor) etc., cu titluri romine8ti din veacul respectiv
(din nefericire, o parte din foi an lost smulse 8i nu putem afla aceste titluri,
decit din catalogul lui Iatimirski). Ms. nr. 692 este o PravilA moldoveneasca,
scris la 1581 de Lucaci ritorul", care cuprinde o traducere interliniara a
textelor slavone de pravilg, sff alte texte romine8ti ale Pravilelor. In Transil-
vania ms. 41 din secolul al XVII-lea are titlurile rugaciunilor din Octoih
in romineste, deli textele Amin in slavone8te. De asemenea, Octoihul de la
nr. 445 cuprinde texte traduse in romineste, alAturi de cele slave. Aceasta
traducere, care dateaza din secolul al XVIII-lea, se datore8te unui diac de
sat, Toader din Iba8falau.

CLPRINSUL MANUSIRISELOR. LITERATCRA RELIGIOASA

0 mare parte din manuscrisele slave din colectia Academiei R.P.R.


cuprind texte liturgice ca : Liturghierul, Psaltirea, Apostol, Tetravanghele,
Tipicoane etc., precum 8i un mic numar de texte din Vechiul Testament.
Aceste texte interesante pentru studiul liturgicei in trecutul nostru, pre-
zinta date interesante sff pentru cercetarea raspindirii textelor slave in
diferite epoci 8i in diferite regiuni ale tarii. In aceasta privinta, ele pot servi
ca obiect de studiu al unei probleme foarte putin cunoscutg de cercetAtori,
rgspindirea slavonismului in Transilvania, cu aceea8i limbA slava, ca sff
in Tara Romineasca 8i in Moldova. Alaturi de strAvechile manuscrise slave
din Banat 8i de la Ri8nov, din secolele XIII XIV, despre care am vorbit
mai sus, sint de semnalat manuscrisele nr. 41 din Transilvania de la Ribna
Mare, scris in secolul al XVII-lea, Mineele din Margin ", ms. nr. 252
8i 255, Calendarul bisericesc, ms. nr. 274, scris in Banat in secolul al
XVI-lea, cu insemnare despre domnia lui Soliman II Magnificul, precum
si manuscrisele nr. 411, 501, 632, 634, 657, 662. Scrise din porunca juzilor
de sat, de diacii locali de slovenie, ele dezvAluie existenta unei culturi
slavo-romine cu caracter atesc in Transilvania, cultura care n-a fost
inc a studiata.
Literatura religioasg in limba slave, a8a cum apare in manuscrisele
slave ale Academiei R.P.R., este interesante sff prin alte laturi. Cele mai
multe din textele religioase sint copii dupe traduceri ale textelor grece8ti
bizantine, traduceri executate in tarile slave : Bulgaria, Serbia, Rusia.
Pentru noi, aceste texte copiate nu au valoare decit ca marturii a ceea ce
se citea din literatura religioasa 8i care laturi dintr-insa au circulat la noi.
Sint totu8i citeva exceptii, adicg, texte slave care an fost redactate
in Cara noastra, de scriitori romini 8tiutori de slavone8te. Astfel sint Pri-
pealele" in cinstea Maicii Domnului, redactate in slavone8te de fostul
logofat al lui Mircea eel Batrin, calugArit sub numele de Filotei (ms. 209,

XII
www.dacoromanica.ro
277, manuscris din 1493, 724). De asemenea, ms. nr. 278 din secolul al
XVI-lea din Tara Romineasca, care cuprinde slujba sfintului Mihai Marturi-
sitorul, are o cintare de lauds pentru acest sfint, datorita lui Simon Dedulo-
vici vistierul.
Molitvelnicele (carti liturgice cu slujbe §i rugaciuni) dezvaluie prin
cuprinsul for anume laturi ale vechii vieti sociale §i ale culturii materiale
romine§ti in evul mediu, prin folosirea unor rugaciuni speciale la culesul
viilor, la secerat, la adunarea poamelor, pentru ritualul infra'tirii, rugaciune
de aparare la navaliri barbare (de ex. ms. nr. 421 din secolul al XVI -lea
§i ms. nr. 34 din secolul al XVII-lea).
Literatura patristica, operele teologice ale parintilor bisericii, in
special cuvintari, traduse din grece§te, formeaza un capitol bogat al lite-
raturii bizantine, care a fost facuta cunoscut cercurilor culte ale societatii
fendale romine§ti, in haina slavona.
Nu numai scrierile care emu foarte raspindite in toate tarile ortodoxe,
ale lui Joan Gura de Aur, Vasile eel Mare, Isac §i Efrem Sirul, Teofilact de
Ohrida, se regasesc Intr -un mare numar de manuscrise slave miscelanee din
colectia Academiei R.P.R., dar §i scrieri relativ rare §i cu o haina filozofica
teologica grea au fost copiate in tarile noastre §i au avut deci o raspindire
intre cititorii de aici. Astfel : Cuvintarile lui Iosif Bryennios rostite la curtea
imperials bizantina dupg conciliul de la Florenta (1439) (ms. nr. 147 din
sec. XV XVI), operele lui Damaschin Studitul (ms. nr. 146), Grigore
Palamas, mitropolitul din Thessalonic din sec. XIV, sprijinitorul Hesi-
ha§tilor, (ms. 153 din sec. XV), invataturile lui Dionisie Areopagit (ms.
nr. 290). Toate aceste scrieri an o inalta tinuta filozofica, scrise Intr -un stil
retoric greu de inteles, ceea ce denota ca cunoa§terea limbii slave la romini,
in special in secolul al XV-lea, de cind dateaza cele mai multe manuscrise
de acest fel, nu se marginea la intelegerea slujbei biserice§ti, ci se ridicase
la intelegerea subtilitatilor limbii retorice cu cunoa§terea adincita a unui
lexic bogat §i a formelor sintaxei retorice.
De remarcat ca un text rar al literaturii teologico-istorice ms. nr. 296,
-care cuprinde epistole §i decrete ale teologilor bizantini adresate tarului
bulgarilor §i capeteniilor altor biserici ortodoxe in sec. IX §i urmatoarele,
manuscris scris in Moldova in sec. XV.
Vietile de sfinti ale lui Evtimie de Tirnova §i Grigore Tamblac cuprind
date istorice despre Bulgaria, Serbia §i tarile noastre ; ele sint copiate in
Tara noastra Inca din veacul al XV-lea (vezi mai sus p. VI).

LITERATI:RA ISTOMEA

Literatura istorica in limba slava este reprezentata, in colectia de


manuscrise a Academiei R.P.R., de un numar relativ redus de manuscrise
In comparatie cu cele de continut religios, dar aceste texte sint din cele
mai importante, in special ca izvoare ale istoriei R. P. R.
Manuscrisul nr. 649, fost la clubul bulgar de la Tulcea, cuprinde
intr-o copie din veacul al XVI-lea Letopisetul zis de la Bistrita, cea mai
veche cronica interns a Moldovei. Acela§i manuscris cuprinde §i cronica
-bizantina a lui Constantin Manasses din secolul al XII-lea, cu adaose
XIII
www.dacoromanica.ro
ex trase din alti scriitori privitoare la istoria Bulgariei, traduse in medio-
bulgara pe la 1350 (pentru editii vezi nr. respectiv din catalog).
0 a doua cronica slava, privitoare la Moldova, este asa-numita (de-
editorul I. Bogdan) Cronica sirbo-moldoveneasca, pastrata, in doud, versiuni ;
in versiunea sa din 1557, ea se afla cuprinsa in ms. nr. 637.
Pomelnicul de la manastirea Bistrita din Moldova (ms. nr. 78)
este eel mai vechi pomelnic al domnilor sl boierilor, precum si al multor
persoane din popor, al ostenilor cazuti in luptele cu turcii din Moldova,
din vremea lui Stefan eel Mare.
Alaturi de acest pomelnic, colectia cuprinde si alte pomelnice slave
mai not : Pomelnicul manastirii Tismana, in Tara Romineasca (sec. XVIII),
ms. nr. 463, eel de la Neamt (sec. XIX) ms. nr. 168, precum si uncle manu-
scrise de la manastiri dinafara hotarelor tariff, dar care privese istoria.
noastra : Pomelnicele de la Schitul Mare din Galitia (ms. nr. 78 §i 500,
ambele din veacul al XVII-lea), cu numerosi donatori pomeniti in text,
boieri din Moldova si mai ales oraseni din Suceava. Din Bpir sint doul
pomelnice, acel al manastirii din Pogoniania (1692), ms. nr. 529 si eel al
manastirii Driano (1705), ms. nr. 530, care si ele cuprind nume de donatori
romini.
Cronicile scurte ale tariff noastre sint reprezentate printr-un text
aflator in ms. 280 (f. 100), Cronica slava pe scurt a Moldovei in sec. XV,
si un alt text tot privitor la Moldova in veacul al XV-lea, in ms. nr. 90
(foaie azi disparuta, descrisa dupa catalogul lui Iatimirski).
Manuscrisul nr. 434 cuprinde, in legatura si ca reparatii ale foilor
rupte, mici fragmente dintr-o cronica a Transilvaniei in limba romina,
redactata, se pare, in secolul al XVII-lea.
O traducere in ruseste din limba roming este textul ms. nr. 577,
povestirea mitropolitului Gheorghe al Moldovei, pe la 1710, despre vizita
imparatului Ioan VIII Paleolog in Moldova la 1424 si intilnirea lui cu
Alexandru eel Bun (ms. din 1794).
Viata sfintului Ioan de la Suceava, scrisa la 1402 de Grigore Tamblae,
pastrata intr-o copie a lui Gavril de la Neamt din 1439 (ms. nr. 164).
cuprinde amanunte despre viata economics si socials la Marea Isfeagra
in secolul al XIV-lea, iar Biografia staretului Paisie Velicikovski de la sfir-
situl veacului al XVIII-lea (ms. nr. 350) cuprinde date despre viata biseri-
ceased' in tarile romine in aceasta epoca.
Dintre cronicile straine, mentionam in primul rind traducerea in
slava a cronicii bizantine a lui Gheorghe Monahul (Harnartolos). cuprinsd
in trei versiuni, in trei manuscrise (ms. nr. 320, sec. XVI ; ms. nr. 321,
sfirsitul sec. XV ; ms. nr. 330, sec. XV).
Dintre cronicile sirbesti, in afar de vietile regilor sirbi (ms.
nr. 134, 135, 306), de care am pomenit mai sus, semnalam Letopisetul
Tronski (copie din veacul al XVIII-lea), ms. nr. 77, iar dintre cele bul-
gare, Istoria slaviano-bulgara a lui Paisie de la Hilandar, alcatuita in
1762, pastrata intr-o copie din 1781 de la Cotel, necunoscutd, editorului
bulgar al acestei cronici, Iordan Ivanov (ms. nr. 438).
Cronicile polone sint reprezentate prin ms. nr. 637 si 638, ambele
privitoare la interregnul din Polonia in 1572, prima cuprinzind si o scrisoare
a lui Ioan-voda eel Cumplit, domnul Moldovei, sff mr. nr. 722, angle ale
Poloniei in limba ucraniana (sec. XVI).

XIV
www.dacoromanica.ro
in privinta textelor istorice rusesti, ms. nr. 478 cuprinde o adunare
de documente copiate de un contemporan, privitoare la expeditia din
Iferaina a lui Petru eel Mare Impotriva regelui Suediei Carol XII si a
hatmanului Mazeppa al cazacilor in anii 1708 si 1709, iarims. 639 este o
descriere a Chinei si o istorie a ei, eu un capitol despre Coreea, scrisd de un
caldtor rus de la inceputul secolului al XVIII-lea, intemeiatg pe cercetdrile
anterioare ale lui Nicolae Milescu.
Un numar de manuscrise slave cuprind, algturi de texte religioase,
§i documente slave in copie, privitoare la istoria taro noastre ; astfel, episto-
larul de la inceputul veacului al XVII-lea cu scrisori privitoare la epoca
lui Ieremia Movild din Moldova (ms. nr. 94) si scrisorile, in parte apocrife,
privitoare la istoria Moldovei in secolul al XVI-lea (ms. nr. 8).

LITERATI:RA JURIDICA

Colectia de pravile si nomocanoane din Biblioteca Academiei R.P.R.


.este de o valoare unicg ; ele stau la temelia studiului inceputurilor dreptului
.scris in tdrile noastre. Ping astazi, ele au fost prey putin sau de loc studiate.
Se poate spun e ca toate reprezintg traduceri dupg textele juridice bizantine,
bazate pe legiuirile sinoadelor si incepind cu legiuirea lui Justinian. 0
comparatie cu aceste texte bizantine ar aduce poate surprize neasteptate.
Cel mai vechi manuscris de pravilg slavond cunoscut ca hind scris
in Moldova este pravila copiata de Ghervasie la 1472 dupg traducerea slavg
medieval a celei bizantine a lui Matei Vlastares (ms. nr. 131).
Pravilele slavo-sirbesti, traduse din greceste, folosite in tara noastrd,
uncle an fost transcrise mai ales in secolul al XVI-lea, sint reprezentate
prin ms. nr. 285 (care cuprinde si postfata traducerii slave din Serbia din
1295), 636 (din 1557 de la mandstirea Neamtului), 340 (Nomocanon din
Tara Romineascg din veacul al XV-lea), 461 (de la mangstirea Bistrita
din Tara Romineascd, copiat de ierodiaconul Efrem la 1651) si 286 (dgruit
aceleiasi ingnastiri Bistrita din Oltenia de Despina, doamna lui Neagoe
Basarab, studiat apoi, In secolul al XVII-lea, de invgtatul TTdriste Ngsturel,
care a lgsat insemnari marginale pe acest text).
De un deosebit interes este manuscrisul de pravilg nr. 692, scris in
Moldova la 1581 de un Lucaci, care se intituleazd ritor si care cuprinde,
cum am spus, traducerea unor texte juridice in limba roming, traducere
datoritg probabil tot copistului textului slay, Lucaci ritorul".
De remarcat si manuscrisul nr. 334, un fragment de pravild popular
Tomineascg din secolul al XVIII-lea.

LITERATI:RA DE LEGEXDE SI BELETRISTICA

Sub egida bisericii an apgrut egrti care, in aparentg, sint de caracter


moral bisericesc, dar care, in realitate, pot fi socotite de caracter lumesc.
ale reprezintg literatura care se citea in -Wile romine de cei ce stiau limba
cultg a slavoniei. Astfel sint asa-numitele cgrti populare". Intre acestea,
numgrgm romanul Varlaam si Ioasaf, care are la bazg legends indiand a
lui Buddha, infatisat de ms. nr. 132 (din Moldova, secolul al XV-lea) si

XV
www.dacoromanica.ro
(158 din acelasi secol, scris la Muntele Athos). De asemenea, viata legendary
a lui Alexandru eel Mare, Alexandria, in ms. nr. 357, text slay deosebit
intrucitva de eel ce a servit la traducerea romineasca, a Alexandriei 1).
Ms. 678 cuprinde legenda lui Afroditian persul, necunoscutd cerce-
tdtorilor acestui text 2).
Literatura apocrifd, i eretie5 este reprezentatd de mai multe manu-
scrise slave, ea reprezinta o reactie popular impotriva bisericii feudale,
a stapinirii feudale sustinutd de aceasta bisericd. Ms. nr. 298 si 447 cuprind
Vedenia lui Isaia proorocul (ambele copii din secolul al XVI-lea), scriere
bogomilicd, ; ms. 133 cuprinde legenda despre vdmile vazduhului ; ms. 414
are de asemenea in cuprinsul sdu o serie de scrieri apocrife copiate in veacul
al XVII-lea.
Mai amintim ms. nr. 117, de care am vorbit mai sus, care are la sfirsit
oratii pentru dome, doamna, voinici etc. si care dateazd din veacul a
XVI-lea (cu titluri rominesti).
Manuscrisele cu caracter lexicografic si retoric sint toate dintr-o
epoca mai noun; un numar de gramatici ale limbii slave bisericesti sint
toate scrise in Rusia in veacul al XVIII-lea (nr. 386, 402, 576, 662) ; de
asemenea si retorica limbii ruse, din ms. nr. 324.
Ca dictionare avem ms. nr. 709, latin-slav, redactat in 1723 si voca-
bularul romin-rus, redactat in tinerete de B. P. Hasdeu (ms. nr. 728).
In privinta scrierilor filozofice, in afar de consideratiile filozofice
din lucrkile pkintilor bisericii imbinate cu teologie, amintite mai sus,
merits o mentiune specials ms. nr. 72, scris in Serbia in secolul al XIV-lea.
Rl constituie un sbornic de extrase din lucrari teologice, dar si din filozofii
antici (Aristotel, etc.), precum si de probleme filozofice asupra sufletului,
a soartei omului, probleme de logicd, precum si informatii diverse asupra
muntilor, riurilor, pdmintului, organelor omului.
Dintre manuscrisele cu cuprins felurit, toate mai noi, mentiondm
numai ms. rusesc (nr. 325), scris in prima jumdtate a secolului al XIX-lea,
despre minele de sare din Tara Romineased, cu date foarte interesante
asupra stravechii exploatdri a sdrii in aceasta tars.

RELATHLE ROMINO-MUSE

Numeroase sint manuscrisele din colectia Academiei care privese


istoria relatiilor ruso-romine Nu numai influentele limbii ruse si ucraini-
ene, de care am vorbit, asupra scrierilor slave religioase si de altd naturd,
sau circulatia manuscriselor scrise in Rusia i aduse in Moldova, Tara
Romineased si Transilvania, oglindesc aceste relatii i sint izvoare pentru
studiul lor, dar o serie de manuscrise privesc direct aceste relatii.
Ms. nr. 362 este o lists de subscriptie, aledtuitd la 1762 la Kiev,
pentru refacerea mdndstirii Cozia. Ms. nr. 268 poartd o insemnare, care
arata cd, a fost copiat tocmai la Marele Novgorod si adus in Moldova (Minei
din secolul al XVI-lea).
1) N. Cartojan, Alexandria in lileralura romineascd, Buc., 1910 ; idem, Noi Con(rthalii,
Buc., 1922 ; nu a cunoscut acest text.
2) Dan Simonescu, Legenda lui Afrodzlian, Buc., 1942, studlu si text.

XVI
www.dacoromanica.ro
Am amintit mai sus de operele scriitorilor rusi, Simion Polotki,
Theofan Prokopovici, Dimitrie de Rostov etc., din veacurile al XVII
XVIII-lea, copiate pentru a fi citite si in tarile romine
De remarcat este ms. nr. 76, care este scris in secolul al XVII-lea
la colegiul de la Kiev, scoala superioara a ortodoxilor din Ucraina. La
sfirsitul acestui manuscris, se afla un cuvint de lauda, pastrat numai
intr-un fragment, scris in limba ucraineana, in cinstea lui Petru Movila,
mitropolitul romin al Kievului, de catre elevii sat

INSEMNARILE

Manuscrisele slave din colectia Academiei R.P.R. nu sint interesante


numai prin continutul for initial. Diferiti cititori au scris pe marginile
foilor insemnari in decursul vremurilor, care urmau sa pastreze amintirea
unor fapte istorice sau personale ale caror martori au fost. Pe linga conti-
nutul acestor insemnari, ele sint interesante ca dovada a cercului de cititori
romini a manuscriselor slave si a gradului de raspindire a culturii slavone
in Wile noastre.
0 parte mai noug a acestor insemnari este scrisa insa in limba romina,
deli prezenta for pe niste manuscrise in limba slava, este un indiciu. ca
scriitorii care le-au alcatuit cunosteau limba slava, macar sa o citeasca.
Pe linga aceste insemnari ale cititorilor, slut de remarcat st insemnarile
datorite chiar scriitorului manuscrisului respectiv, gramatic sau diac, care
arata in ce imprejurari a scris manuscrisul, din porunca cui, adesea cuprin.-
zind i pretul de cumparare, ceea ce ne ingaduie sa cunoastem pretul,
adesea foarte ridicat, al cartilor in evul mediu in Varile noastre.
Aproape toate manuscrisele slave poarta insemnari din diferite epoci,
care constituie cronici scurte ale unor anume vremi. Aceasta bogatie de
insemnari pe manuscrisele slave be distinge de cele rominesti, mult mai
sarace in aceasta privinta.
In prezentul catalog, toate insemnarile de pe manuscrise, care pre-
zinta cit de cit vreo insemnatate, au fost reproduse in intregime. Vom
spicui in aceasta prezentare numai citeva exemple de mai mare importanta :
Pe un manuscris al cuvintarilor lui Joan Gura, de Aur, scris in Mol-
dova in veacul al XV-lea, s-a pastrat insemnarea despre taiena capului
domnului Moldovei Stefan, fiul lui Alexandru cel Bun, la 1443 (ms. nr. 136).
Din secolul al XVI -lea, semnalam importanta insemnare din 15 51
pe un Triod (ms. 535), in care un cleric arata ea atunci a vent ceasul
negru", cind din porunca lui Iliac-voievod, pentru intlia oara manastirile
din Moldova au fost supuse la bir, informatie interesanta pentru istoria
dizolvarii imunitatilor in Moldova, in secolul al XVI-lea. Din Tara Romi-
neasca avem o insemnare din anii 1534-1536, privitoare la schimbarile
de domnie din aceasta tars si la boierii din acea vreme (ms. nr. 266, Minei).
Pe un Minei moldovenesc din secolul al XVI-lea (ms. nr. 124), se afla o
interesanta, insemnare despre Toan.-voda cel Cumplit i luptele lui cu turcii
in 1574.
Trecind la veacul al XVII-lea, un Minei din Moldova (ms. nr. 49)
cuprinde o insemnare despre prada turcilor lui Schender pasa in Moldova
(lupta de la Tutora, 1620, intre turci i poloni). Pentru istoria apasarli
XVII
www.dacoromanica.ro
fiscale exercitata asupra taranilor in secolul al XVII-lea si cuprinzind stiri
necunoscute altor izvoare istorice, sint insemnarile din 1667 (Minei din
Tara Romineasca, ms. nr. 255) despre scrierea dajdiei de catre Radu
Leon-voievod si cea din 1693 (pe o Psaltire slava din Moldova din 158:3,
ms. nr. 217), despre cele 70 de orinduieli" (impozite), ridicate din tara de
Constantin Cantemir, in anul mortii sale si despre scoaterea hirtiilor" pe
tara, pentru impuneri : intr-aceasta pomang s-au pristavit si maria sa".
Din insemnarile manuscriselor slave copiate §i folosite in bisericile
ortodoxe din Transilvania, amintim pe cea din 1614, privitoare la expeditia
lui Sigismund Forgach din Maramure§ (ms. nr. 673, Triod inflorit) si mai
ales cea din 1628 (un Octoih, ms. nr. 657), din care se vede vechea organi-
zatie sateasca romineasca din partile Bistritei ardelene cu un pircalab,
un jude si un diac (scriitor de sat). In genere, insemnarile de pe manuscrisele
slave ardelene sint un izvor rar despre viata interna a satelor rominesti
din aceasta provincie.
Din secolul al XVIII-lea, vom aminti numai insemnarea autografa
a domnului Moldovei Mihai Racovita pe un Liturghier la 1717 (ms. nr. 29),
cu blesteme impotriva boierilor necredincio§i, care an pricinuit aducerea
tatarilor in tarn.
In genere, se poate spune ca aceste insemnari, prea putin cunoscute
pina arum, reprezinta un izvor interesant al istoriei tarii noastre.

METODA FOLOSITA Ix ALCATUIREA CATALOGULUI

Descrierea manuscriselor s-a facut dupa metoda folosita in cele mai


bune cataloage de manuscrise din IT.R.S.S. §i din alte tail din Europa 0,
in genere, dupa metoda folosita pentru celelalte cataloage de manuscrise
ale Bibliotecii Academiei R.P.R., cu deosebiri necesare pentru particulari-
tatile fondului de manuscrise slave.
Numarul din fruntea descrierii fiecarui manuscris este numarul de
ordine al manuscrisului din depozitul Bibliotecii Academiei R.P.R . si
totdeodata si cota lui.
Descrierea fiecarui manuscris se compune din trei parti : prima parte
cuprinde identificarea manuscrisului, anume : a) data. Cind aceasta data
se poate preciza cu anul scrierii, s-a pus intre paranteze foaia manuscrisului
la care se afla, acest an. In caz cind o asemenea data lipseste, datarea s-a
facut pe secole sau pe inceput si sfirsit de secole. Aceasta datare s-a stabilit,
in genere, dupa urmatoarele elemente : filigrana, paleografia, anume aspecte
ale limbii, compararea cu alte manuscrise scrise de acelasi iliac sau de diaci
din aceeasi scoala, ale caror copii de manuscrise se pot data ; b) data este
scris pe hirtie sau pergament ; c) numarul foilor (se indica si numerotatia
veche, data este cazul) ; d) formatul in centimetri si jumatati de centimetri
(a foilor, nu a copertei); e) lacune in manuscrise, omisiuni si gre§eli la nume-
rotare, lipsa inceputului sau sfirsitului manuscrisului. S-a adaugat si la
acele manuscrise, care sint descrise in catalogul eel mare al lui Al. Tati-
mirski, numarul de ordine din acest catalog §i datarea lui Iatimirski, in
cazul cind ea difera de cea propusa de noi.
Partea a doua a descrierii este descrierea continutului manuscrisului.
Aici se puree la inceput titlul manuscrisului. Cind nu este un titlu dat de
autor sau de copist, s-a pus un titlu, intre paranteze, care se datoreste

XVIII
www.dacoromanica.ro
autorului catalogului. Cind intr-un manuscris skit mai multe lucrgri, fiecare
lucrare este numerotatg §i i se dg un titlu separat, indicindu-se foile de
inceput i srirsit a fiecgrei lucrgri. Manuscrisul este lgsat sa vorbeaseg,
in sensul cg se redau intocmai titlurile i subtitlurile din textul slavon,
urmate de traducerea for in romineste, i foile pentru textul la care se
refer titlul respectiv. Unele-titluri care se repetg (de pildg numele aceluia§i
autor, inlocuit cu mentiunea acelasi") au fost prescurtate, indicindu-se
aceasta prin puncte. Textele slavone au fost reproduse intocmai fgres corec-
taxi, dar prescurtgrile au fost completate in mod tacit, literele aruncate
deasupra rindului au fost coborite in text, s-a introdus o punctuatie
moderng, majuscule la inceputul frazelor si la numele proprii. Desinentele
substantivale gi adjectivale, cind lipsesc, nu au fost completate, tinind
seama de confuzia cazurilor §i a existentei cazului general in. limba medio-
bulgarg. Numai acolo unde este evident, de pildg in textele ruse§ti, ca
vocala ultimg a fost omisg din cauza aruncgrii ultimei consoane deasupra
rindului, aceasta vocalg a fost adgugata. Bine inteles cg aceeasi metodg
a fost folositg si la reproducerea textelor slave ale insemngrilor. Incipituri
s-au dat numai la textele patristice, istorice, literare etc., nu §i la cele
liturgice, unde am socotit cg aceasta este inutil, din cauza cg aceste indi-
catii se dau numai pentru reeunoasterea textelor. Pentru textele istorice
si literare de oarecare importantg ca izvoare, s-a dat indicatia unde an fost
publicate sau descrise pe larg. Nu s-a dat insa literatura i publicatiile
textelor religioase, ceea ce ar fi cerut o confruntare en literatura bizanting,
i ar fi ineareat prea mult catalogul, cu risen' unor lipsuri insemnate.
Unii domnitori, fete bisericesti, personaje istorice strgine, citati in
catalog, au fost identificati in note.
La sfirsitul descrierii, i ca o parte integrant a ei, s-au trecut insem-
ncirile de pe manuscrise. Aceste insemnari s-au asezat in ordinea urmgtoare :
la inceput, s-a dat insemnarea sau insemngrile scriitorului manuscrisului,
cu indicarea imprejurgrilor in care a fost scris manuscrisul, dupes aceea ale
cititorilor, acestea in ordinea paginilor din manuscris. Nu s-au pus in
catalog insemngrile cu totul lipsite de importantg, ca cele cu caracter
religios, inceregrile de condei, etc. In dreptul fieegrei insemnari, s-a indicat
foaia pe care se aflg. Toate insemngrile in slavoneste sau eventual in alte
limbi strgine au fost insotite de traduceri in romineste.
Partea a treia a descrierii cuprinde descrierea bibliografial a fieceirui
manuscris §i anume : a) existenta initialelor i titlurilor in culori, a initia-
lelor ornate ; e) ornamente in text, miniaturi, cu indicarea paginilor la care
se aflg fiecare ; c) filigrane, cu o scurta descriere verbalg ; d) daces manu-
scrisul a fost scris de mai multe miini, in acest caz, se indices prin numere
romane fiecare mina si foaia de la care incepe i cea cu care se terming ;
e) numgrul rindurilor pe paging ; f) caracterul scrisului : semiuncialg,
cursivg ; g) leghtura noug sau veche si felul ei ; h) stabilirea regiunii in care
a fost scris manuscrisul : aceasta stabilire s-a fgeut pe baza indicatiilor
date de manuscrisul insu i, insemngrile copistilor manuscrisului, limbg,
caractere paleografice, ornamente, chid alte date mai precise lipsesc ;
i) limba si redactia limbii slave bisericesti in care este scris fiecare manu-
scris : j) provenienta manuscrisului la intrarea lui in colectia Acade-
miei

XIX

www.dacoromanica.ro
Am folosit la redactarea acestui catalog, ca elemente ajutatoare,
notele sumare de descriere ale manuscriselor slave ale Academiei R.P.R.,
facute In limba germanl In 1917 de I. Bogdan si pAstrate in aceastg biblio-
tech, care slut pretioase mai ales pentru datarea unor manuscrise. De
asemenea, am avut la indeming descrierea unui mic nunfar de texte litur-
gice (Evanghelii si Apostol), rAmase In manuscris dintr-un inceput de
catalog, datorit toy. prof. Damian Bogdan, fost eustode al sectiei de manu-
sense. Toy. prof. Al. Elian a revbizut intreg textul catalogului in comparatie
cu textele manuscriselor si lui i se datoresc o sumg, de corectAri ale tradu-
cerilor si lecturilor, precum si o serie de pretioase indicatii.
- N6d6jduim cA, prezentul catalog va putea fi un instrument de lucru
pentru cunoasterea si folosirea acestui important fond de izvoare ale istoriei
noastre politice si culturale, precum si pentru cercetAtorii strain In dome-
"dui slay.

www.dacoromanica.ro
DESCRIEREA MANUSCRISELOR

www.dacoromanica.ro
1.

Sec. XVI. Pergament. 219 f. Numerotatia veche 203 f. cu omisiuni de numere (cores-
punde cu f. 3-178), restul nenumerotat. Lipsesc ultimele foi.
Tatimirski nr. 1.
1. <Psaltire> f. 1-186°.
f. 1-24. Rugg,ciune inainte de cetirea Psattirei : 111c. CH[E HONHHAfal
IleaATHO% (Asa incepem Psaltirea).
f. 3-3v an fost albe ; pe ele s-a ada'ugat in see. XVII o rugkiune
in slavoneste ; inc. HAVOCAOKEH% ECH /COMTE ROWE HAWN.
f. 4-178°. Textul Psalmilor ; inc. AssuAs npopoKs H UM)* nkc. KA9HCMA
2 granwmii n. (CintArile lui David prooroc si imr cathisma 1,
psalmul 1).
Fiecare psalm cu titlu deosebit. La f. 98 K4<elleMa> M.
Psalmul 77. Titlu mare cu chenar
f. 178°. CiH 11TAAWM 0006 man ECT AaKHAL% H (MN* gums pH tifaANIM, grAa
EARN spa c. o FonIsOws (Aeest Psalm 1-a seris David in deosebi si in
afar5, nu.marului de 150 de psalmi, cind singur s-a luptat cu Goliath).
Psalmul scris cu literA mai mica.
f. 179-186°. Cintkile scripturare ce urmeaz5, dupa, Psaltir6; inc.
Irke M 1/CEWKA a% HCXWA. (CinteOU1 lui Moisi la Ie§ire).
2. f. 187-207. In HATOK E HEAEAt NOCT KENEp SKIKAET CAOrKga ilsaoIcToy
nrkiihrrkus Boropomu,x. (Vineri, in a cincea sciptaminci, a postului, seara
se tine slujba Acatistului preacuratei Ncisecitoare de Dumnezeu). Cu indi-
catii de slujb6.
3. f. 207-214°. IIKCTWilH Ilapasmic INACKAT*11 KAaAHNHaE HAWEH &repo-
pitte (Cinstitul Paraclis al prea sfintei stapinei noastre 11Teisccitoare de
Dumnezeu). Cu. indicatii pentru liturghie.
4. <Rugaciuni>. f. 214-218.
f. 214v-215. GrAA KOWET KTO CHAIN A/11%NiEN Err ril4rOAATH Ci.A MOAHTKM
(Cind vrea eineva sg, doarMa, este dator s5, spung, aceast5, rugkiune).

3
www.dacoromanica.ro
f. 215-215°. 1110AOHI6 Kit CBOEMOV arrenov. (RugAciune eatre ingerul Au).
f. 215°. MOAEHIE &Popo Arno (RugAciunea IslAscAtoarei de Dumnezeu).
f. 215° 216v. TAME g naspanon golKoA-k (De asemenea la voevodul
ales).
f. 216v-217° : CHMTAr0 KEAHKAPO CII*THTEAHHHA 'MANNA BAATAIrCTAVO,
MOAHTRIill monfsnwin K LIHCAO AKA AECATHM H LIETHIJEM LIACWM HMV EAHHKCTKid
WHEN (Ale sfintului marelui ierarh loan Gurg, de Aur : ruggehmi cu rugs in
numgr de doug zeci si patru pentru ceasurile noptii si cel dintii teas al zilei).
f. 217°-218. 11,10AHTR1il HOIl1H111 (Ruggiciuni de noapte).
5. f. 218. Pk'1H H31 f3AHLIKI WT CHATKIX rincanin 3-kilo nonfatal (Cuvinte
alese din sfintele scripture, foarte folositoare).
6. f. 218-218°. HALIMAO nonoynownnan, IcKCTAHWE WT ritHd, HOMOAHT Cat
111, HKOH* Focnom timer° (inceputul mezonopti-
ICSC4 XpHCTA, rnaronin CHILE
cei. Sculindu-te din some sa to rogi la icoana Doninului nostru Iisus Hristos,
spvnind astfel :).
7. f. 218°. 1110AHTHA as HALHICTial fioroponman (Rugelciuve celtre prea-
curata Hilscatoare de Duninezeu). Sfirsitul lipseste.
f. 219-219° 15sate albe, pe care s-au Molt citeva insemnAri din
see. XVIII, fArA, importantA.
Insenteiri.
f. 32, Seningtura lui G. Seulescu, cu data 1850, august 5.
f. '187. Semi:At-lira lui Ion dascal". (see. XVIII).
Titluri ¢i initiale cu row. Litere ornate la inceputul Psalmilor i Gintiirilor. Ornamente
geoinetrice in row la f. 4, 38, 179, 187; 17 rinduri pe pagin i. Semiunciala. Legatura veche in
piele si lemn. Scris In Moldova. Slava bisericeascil de redactie inedio-bulgarii. A fost la 1850
a profesorului G. Saulescu din Iasi

2.
Sec. XVI. Hirtie. 49 f. 19 x 13 cm. Rupt, lipsesc numeroase foi la inceput si sfir.it,
precum si foi dupe f. 4v, 12v, 25v, 32v, 47v.
Iatimirski nr. 2.
<Psaltire >
F. 1 incepe cu mijloeul Psalmului 36 ; ine. 60r,A,ET6 HEHOCTItIAET CE

Wit +'-ME.
f. 4 Psalmul 39, gresit nuinerotat in text : 29.
Dup5 f. 4, lacuna : lipseste sfirsitul Psalmului 39 si inceputul Psal-
mului 40.
DupA f. 12 lacuna : lipseste inceputul Psalmului 50.
Dup6 f. 19 lacuna : lipseste sfirsitul Psalmului 60, Psalmul 61 si
inceputul Psalmului 62.
Dup5 f. 25 lacuna : lipseste sfirsitul Psalmului 68, Psalmul 69.

4
www.dacoromanica.ro
Dupes f. 32 lacuna : lipseste sfirsitul Psalmului 75, Psalmul 76 si
inceputul Psalmului 77.
Dupes, f. 47 lacunI : lipseste sfirsitul Psalmului 89, Psalmul 90 si
inceputul Psalmului 91.
Textul se termini la f. 49 la Psalmul 98, din care s-a pAstrat numai
inceputul.
Pe partea interioarA a copertelor citeva insemngari ronlinesti din
sec. XVIII., farA importantA.
Titluri §i initiale cu row. Initiale impodobite. 21 rindmi pe paging. Semiunciala. Lega-
tura veche in piele §i lemn cu ornamente geometrice. Scris In Tara Romineasca. Slava biseri-
ceasca de redactie medio-bulgara. Provenienta necunoscuta.

3.
1565 (f. 341). Pergament. 341 f. (20 x 15,5 cm). Lipsesc primele 6 foi, din care s-au pastrat
mici fragments.
Iatimirski nr. 3 (socoate textul din sec. XV, dar insemnarea din 1565 de la sfIr§it e scris a
de aceeasi mina ca §i textul intregului manuscris).
1. <Psaltire>. f. 1-176.
Textul Psalmilor. Titlu : XAKHAA 11(10pOlia H u,ap.k n kc, KAOHCMA a, tlfA-
MUM a (Cintaaile lei David prooroc si impArat, cathisma 1, Psalmul 1).
Sub primii 137 psalmi, s-au ad'augat in sec. XVIIXVIII in slavo-
neste tilcuri scurte ale Psalmilor. Aceste tilcuiri slut publicate de Al. Iati-
mirski in H3BeCTFIR oTgeaegliff pycatoro 3131M a IT cgoBecriocTH AKagemmA
ItayRis IV-2, 1899, p. 441-447.
f. 175w. Chi tlfAAWM °CORK I1HCAHK fCT ,NABHAk H Irkirk Him' pH viranwm,
fl'AA fA1111 npe c.A c- l'ortiLtewm (Acest psalm este scris deosebit de David, in
afarA de numgrul celor 150 de psalmi, cind singer s-a luptat cu Goliath).
f. 176 --191w. Cinta'rile scripturare care u_rmeazA dupg, psalmi.
2. <Ceaslov > f. 192-340w.
lIacocnonfa HAVkX 1101(11102fiR1 H AHHIHMIA CAOIRKI1X 110 oyeTaHor Hp-knoAor.-
NAPO WTH,A HawEro CAHH (Ceasoslovet cuprinzind slujba de noapte si de zi
dupA orinduiala preacuviosului ph,rintelui nostru Sava).
f. 229. TponapE IcliCKp*C1HH Clt HoropoAHquamH H C11 1111AKWH WCMKIAA rna-
COMM (Troparele ltnvierii, cu cele ale 11-ascAtoarei de Dumnezeu si cu
ipacoii pe cele opt glasuri).
f. 236-236w. Albe.
f. 237. BaHmno nagtHEpHHum gfAIIKOH (inceputul pavecernitei celei maxi).
f. 254w. A fost albA, s-a scris pe ea o rugAciune slaves, sec. XVIII.
f. 255 --332. Calendarul bisericesc (Measetoslov). in.c. m-kcmga Cill-
TEKpiE HMAT Ah111H /1, AHK HMAT HAC El, a H01.11k B1. (Luna septembrie are 30
zile, ziva are 12 ceasuri, iar noaptea 12).

5
www.dacoromanica.ro
f. 332°--340°. 1111CTIlbJH IlapaKAHe npk4HCThJ Boropomno (Cinstitul Pa-
raclis al preacuratei NAsegtoare de Dumnezeu).
f. 341-342°. ADA cu inscmna'ri.
insemnitri
f. 341. Insemnarea scriitorului manuserisului. Ilo Nom cis tiranmpk H
ILICOCAOREH, ihiEoy Bo N{110 Amoy ml S4 AFWA pass Bolds CTOHlid, flif:411,X, &IAA,
Ettwri, MapI.c, A01:MHTpS, ALOHA, Hi 1114-kH HIC SAM.i1T. K AkI4H BilarOlTheTHIlaro
H Xpscroymessuro rocuoAssit HALHEMS IWN TO ROIKOAA I111 it*T, x sor, Mond
EpoAiaKou C:mitvu pacoArph. (A innoit aceasta Psaltire §i Ceaslov robul lui
Dumnezeu, Dadul, pentru sufletul robilor lui Dumnezeu Stoica, Anita,
Vlad, Visa, Maria, Dumitru, Marina, ve§nica for pomenire. In zilele bine
cinstitorului si de Hristos iubitorul domnului nostru, Ion Petru voe-
vod 1), in anul 7073 (1565). Monah erodiacon Simeon_rasofor).
Titluri In rosu. Litere ornamentate la Inceputul fiecarui psalm si a tuturor cIntarilor.
Ornament In rolu, verde si negru la f. 1. 19 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche
In piele si lemn cu ornamente geometrice. Scris In Tara RomIneasca. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgara. Din biblioteca episcopului Melhisedec.

4.
Sec. XIII. Pergament. 53 f. 28 x 22 cm. Lipsesc Inceputul Si sfirsitul si foi dupes f. 1.
Iatimirski nr. 4.
<Evangheliar >.
F. 1-1°. Lista pasagiilor din Evanghelie §i din Apostol a§ezate in
ordinea lit-argic5; drip5 f. 1, lacuna.
1. 2-33. Textele evanghelice dupg ordinea liturgicA, titlu : Y FITO-
<pHH)K CidiTnOle HEA<Eirk> 1Grar<rfnira> wT Itvasa (marti in sApthinina lumi-
nafg, Evanghelia de la Joan).
filtinatil titlu f. 53 (grqit 27): I: niam<oK> Ki IUA. levar<inia> wT
Aiwa (vineri in a 12 sAptAming,, Evanghelia de la Marcu).
insenznolri
f. 2°. AceastA evanghelie este sirbeaseA tiparnica. Intru ineeput
cuvintul i cuvintul era Dumnezeu. (See. XVIII).
Titluri si ini(ialc cu row. Initiate ornamentate la Inceputul fiecaril pericope. Scris pe
cloud coloane, cu cite 25 de rinduri pe coloana. Uncials. Legatura moderns In carton si piele.
Scris probabil in Ucraina. Slava bisericeasca de redactie ruse apuseana Provenienta necu-
noscuta.

1) Petru eel Tinar, domnul Tarii Rominesti (1559 1568).

6
www.dacoromanica.ro
5.
Sec. XVI. Pergament. 296 f. 29 x 22 cm. Lipseste inceputul si o foaie dupa f. 166.
Iatimirski nr. 5.
<Evangheliar >. f. 1-296.
Textul Evangheliarului in. ordinea textelor ce se citesc la liturghie.
Incepe cu textul duminicii din a doua saptamina a anului.
La f. 1° in primul titln : Y HOHEMAHHK K HEW* etrAPPE 414 WT HMI%
TnAlt al (luni in a doua saptamina, Evanghelia de la loan, capul 11).
Insemnari
F. 38 : K'h ATO x3pKAx K AKHH EildrOLIKCTHILWO FOCHOAHHA IVO 11.1f4SAH

KOEKOAA (in anul 7121 /1613/, in zilele binecinstitorului domn


cllJ Hatirmha
To Stefan voevod 1), aceasta Evanghelie).
f. 111°. Insemnare in ungure0e : Anno 1741 die 20 X-bris. Volt
Kezemben ezen Istenes Konyv. HOsmezey Szaar Pergelly. (Anul 1741 in
ziva de 20 decembrie, a fost in mina mea aceasta dumnezeiasca carte.
Szaar Pergelly de Hosmezey).
Virtute duce comite, fortuna.
1741 de la nastere lui Hristos.
f. 112. HMO/WHIM CaTtkil H Ch nocn-wfiitm CK1H4 H CitKpliMEHIEM CKATOPO
ASA-A, CIA Tpirof firitrrmif HCKSHH Hon EACHAIE WT Tp911' ©StIAKCKOH W7' Eil1CKflafilif
(Cu voia Tatalui §i en ajutorul Fiulni §i cu savir§irea Sfintului Duh, aceastA
Tetro-Evanghelie a rascumparat-o popa Vasile din Tirgul Sucevii de la
<biserica > Invierii) de la un leab ce 1-au chemat Petre §i unul Vasilie §i
Rozmisclo. Si an dat prie aiasta svinta Evanghelie 16 lei batuti, cind au
venit lesii la Suceava, and an batut le§ii tabara cea tm'ceasea la Hotin
in zilele lui Stefan voevod sin Petriceico, cind au venit 12 hatmani leseti
in tar si au adus pe Costantin vod la Suceava sad pue domnu in Tara
Munteneasca, sa sa §tie K ATO x311HK M*CRtH,d HOEKOLI A Akm, A WT XpHCT4,
x 4X01' Kirhr atm Hi, CiiitHRS (In anul 7182, Luna noembrie 4 zile, iar de la
Bristos 1673, crugul lunii 18, al soarelui) Si am scris eu diaconul ot
Arhanghel ot tirg Suceayschii.
Aceasfa carte o an luat in 12 zloti si o au adus din Moldua §i o am
cumparat eu popa ot HalmezAu. (Sec. XVII).
Titluri cu rosu. Initialele ornamentate in roiu si albastru. F. 296 scrisii de alts mina
in sec. XVI, in Moldova. Scris pe doua coloane, 21 rinduri pe coloana. Uncials. Legatura moderns
in pinza ai piele. Scris in Rusia. Slava bisericeasca de redactie ruseasca, ortografie novgorodeana
Daruit Academiei de preotul Z. Papu din Huzmezati.

1) Stefan Tomla, domnul Moldovei, in prima domnie (1611-1616).

7
www.dacoromanica.ro
6.
Sec. XV. Hirtie. 265 f. 21,5 x 14 cm. Lipseste Inceputul.
Iatimirski nr. 6.
<Evangheliar >. f. 1-265.
Textele evanghelice dupes ordinea liturgics; inc. oymirm HO dlilf KOWS
AA H TO flpHEKHIAETIt.
f. 1. ey-arrEdiE HA KOCKOCIHif FOCHOAHHE HA Al0TfIrHH WT HOAHHA (Evan-
ghelia de la invierea Domnului la, liturghia de la Joan).
Titluri si initiale cu rosu. Initiale ornamentate. Filigrane : tiara, sable, cap de bour. 18
rinduri pc paging. Semiunciala. Legatura moderns in piele si pima. Scris probabil In Moldova
sau in Ucraina. Slava bisericeasca de redactie rush' apuseana. Provenienta necunoscuta.

7.
Sec. XVI. Hirtie. 244 f. 26 x 19 cm. Lipseste inceputul si foi dupes f. 1°, f. 240° si pro
babil o foaie sau cloud la sfirsit.
Iatimirski nr. 7 (o socoate scrisa in Moldova in sec. XV, dar filigranele si scrisu 1 shit
din sec. XVI-lea).
<Tetravanghel>. f. 1-4.
f. 4v-6°. OfW4SHAAKTA ApriEHHCK011a OXIMACKOr0 nptAncnogif ey,wrinia
faci wT arrefia (Predoslovia, lui Theofilact, arhiepiscop de Ohrida la,
Evanghelia de la Matei).
L 7-71°. emi WT IHATINA CRiATOf finAros:kcTif (Sfinta Evanghelie
de la Matei).
f. 71°-72°. Pilaw ev-arridia wT itlapx4 (Capetele Evangheliei de
la, Marcu).
f. 72v-73°. Ilp-kAocAoitif EME WT atilpIS4 csiaTaro erarrinia (Predoslovie
la, Sfinta Evanghelie de la, Marcu).
f. 74-117. emi wT 11Aapica CISJATOE eydrriniE (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 117-118°. eau WT Ilona CILATACO arl'EAI4 PALMA (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
118v-119. Ilp-kAocAmig WT ISM., CliatTAPO GyArVIAIA (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 119°. Alba.
f. 120-189°. GHCF wT (Mild CILATOE evarrmif (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 189°-190. Pndglil 6yarrinia OKI WT IWAHHA (Capetele Evangheliei
de la Ioan).
f. 190-191v. HAAOCAOKIE EWE WT IWAHH4 CKATAr0 6yarrEnii (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la loan).

8
www.dacoromanica.ro
f. 192 244°. 6,Kf WT hVANNA MATOE Gyarrinif (Sfinta Evanghelie de
la Joan).
f. 240. Smuls'a ; se vede un fragment.
f. 242-24e. G-1010(MHK C11 Boro.vt Kl m-kcirtitiam notusoyst l'11,1111tI KOEM201:A0
elrarrfAIO H3R3AHHIUM CIWATKIM H 19,131111KOM ILIAAHLINhJM (Sinaxar en Dumnezeu,
al celor 12 1uni, arAtind capetele fied,rei evanghelii, la sfintii alesi si la
praznice impArgtesti).
Pe marginea paginilor, citeva insemnsari din Evanghelie in romine.5te,
sec. XIX.
TiLluri §i iniliale cu row §i In mat multe culori. Initiale ornate. Ornamente in culori
la f. 7, 74, 120, 192. Filigrane : ancora, cloud sagett. incruciate. 22 rinduri pc paging. Semiunciala.
Legaturil veche in picle pi lemn cu ornamente gcometrice (deteriorate). Scris in Transilvama.
Slava bisericeasca de ortografie medio-bulgara. De la biserica din Singeorgiu din nordul Tran-
silvaniei.

8.
8v, 157V_
1515 If. 92]. Hirtie. 208 f. 30 x 21 cm. Lipseste inceputul >i foi dupil f. 2',
Iatimirski, nr. 8.
<Tetravanghel>.
f. 1-1v. Capetele Evangheliei de la Matei. Tithe : eNif WT 1414e<m>
CILATAVO BilArOK*CTKORAFILI (Sfinta, Evanghelie de la Matei).
f. r -T. Ilpio,ocnotif INCE WT IlldefQ CILATAVO Gyerrfn7A TliOpftlif OM-
apIctiffflicitona (Predoslovie a sfintei Evan-
4SHAAKTA 1-14T13Hdpn filtArtIOCKdr0
ghelii de la Matei, opera lui Theofilact patriarh arhiepiscop al Bulgariei).
Dupg, f. 2, lipseste o foaie eu Inceputul Evangheliei de la Matei.
f. 3-497. ancepind cu cap. 2) Evanghelia de la Matei.
f. 50-50r. rAilliltt ii WT (Motu ClirATOE everrmia, (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 50v-51v. IllykAocnogif f>lif WT Maim% ClUATOE GrArl'Idif (Predoslovie
la Evanghelia de la Marcu).
f. 52-90. GN4f WT (Nap. cit,ivraro eyarrEnif (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 907 -91v. Gmf WT 1181Chl CHATOf iBtrarrinia retalikl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 917-92. Ilp-k,s,ocnogif 115+4 WT 1181:11 CKATOf Ovvrmia (Predoslovia
Evangheliei de la Luca).
f. 92v. insemnarea scriitorului manuscrisului.
f. 93-155v. Gnu WT 1181M1 CKATOE finarots*CTOKAllif (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 156v. l'AMMI ONE WT IWAH114 CILATIWO 61rdIrTFAIA (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).

9
www.dacoromanica.ro
f. 156 -157°. Ifp*AOCA011if ORE WT IWAHHQ CIIIATAFO 61r4ITIA11 (Predo-
slovenia sfintei Evanghelii de la Joan).
f. 155 -202°. Evanghelia de la Ioan (de la mijloeul versetului 2).
f. 159v. 145,sat5, alba, cu o insemnare ulterioar5, (v. la sfirsit).
f. 195v. LAsat5, alb5,, cu insemngri ulterioare (v. la sfirsit).
f. 202v-204. Lista pasagiilor din Evanghelie in ordinea ealendarului
liturgic Cu o expllcatle. CliA3ANIE nfrkfANARtIllff 1111,C6P0 AATA 4HCAO firarrEncicof
H fy4rrFAHCTOM IlpvkiATIE WT 1:21iA011. HALIHNXT H AO rAi CTAXT (Spunere cu-
prinzind pe tot anul numkul evangheliei si ordinea evanghelistilor de
cind se incepe si pin5, unde se opresc).
f. 204-207. C116013HHIC% C Borost% Rl A1kCiAll,6M 110KA3S/A rAAKK1 KOEMOVHCAO
IKAAAH4HKIA1 (Sinaxar cu Dum-
iyarrinioy H3E134111AMK CR/ATKIN\ H 11pA3AHHICWArt
nezeu, pe 12 luni, ara'tind capetele fieckei evanghelii si ale sfintilor alesi
si ale praznicelor ImpkAte§ti).
f. 207-208. 01/1Cd3k VAACOMMK FEKMTEAftIMII liktICKPECillbJM H 11110CTOAS I
C-rarfATE (Arkarea glasurilor evangheliilor lnvierii i Apostolului si
Evangheliei).
f. 208v. Alb5, cu incereki de condei.
insemnari ale seriitorului mss-ului 64 ale altora
f. 49v. (Sfirsitul Evangheliei de la Matei) : Caolfyhm C A crivtork
CtUATIOA frarrfAHCTA (1120,), mtciatka AflifKIIHE E Abalk H noqf CA Inapico TOPO}KAF
AhH l+(S-a isprAvit stilpul sfintului evanghelist Matei, lung decembrie 5 zile
si s-a inceput Marco in aceeasi zi).
f. 90. (Sfirsitul Evangheliei de la Marcu) : C1,1,0'1.'1,11 CA CTAIallt CRA-
TAM 4110CTOAA EVITFAHCTA ilIaj3KA rEHSAp E AKH'h H 1104E CA RONCECTRIIAliA IISKA
Toro Atom (S-a sfirsit stilpul sfintului apostol evanghelist Marcu, ianuarie
5 zile si s-a inceput cea dumnezeiasca de la Luca, in aceeasi zi).
f. 155v. (Sfirsitul Evangheliei de la Luca) : sl rkkp-Kwii cm CTA9114t
CRIATAPO ElftIrrfAHCTA IISI I, AdiCIFRA AupTi. 9 Ahlilt AO M AIS4/11Hlilil s-a sfir0t
stilpul sfintului evanghelist Luca, luna martie 9 zile, la 40 Mucenici).
f. 159v. Scrisoarea apocrif5, in limbs, slav5, adresat5, lui Petru voevod
domnul Moldovei, cu data de 4 Tunic 7022 (1514), Inc. : Cn-krnomt; KFAH11-h3-
A10?KAOMS H CAMO,A, MAKHOAAS H}Kf C1 MAE Frk1141111-b14AFIOMS H np-kwKpauffnom$ rocno-
mink NAUlgAIS IW HETIJA KOEROAA, 150>K1E10 AIHAOCTilO rocnomp-h 3FMAH ITiOAAARCKOH
(Luminatului mult puternicului si singur stApinitorului eel incununat de
sus eu cunun5, si preainfrumusetatului domnului nostru, 10 Petru voevod,
din mila lui Dumnezeu, domn al tariff Moldovei). Publicat6 de St. Nico-
laeseu, Doc. slao-romine, p. 150-152, de 1VIelhisedec, in Revista pentru
istorie, arheologie §i filologie", V. p. 143-144 §i de I. Bogdan in Buletinul
Comisiunei istorice", 1915, p. 124-125.
f. 92. hv humsn KOFKOA ROMiti AMAOCTHIO l'OCHOAAp11 3INIAH itIOA<AMOCKOH
H 11HWEAP1 110KAOH1+1 mnoro, K AtT 0 X3119 ArkCiall,t1 rah (To Iancul voevod, din

10
www.dacoromanica.ro
mila lui Dumnezeu, domn al thrii Moldovei si scriem Inchinare multh,
in anul 7089 (1581) lung ianuarie).
Dedosubt : copia scrisorii in limba slavh a hi Gheorghe eel bh,trin
fost logofht carte Petrasco stolnic din Ivhnesti ; inc. : ©Tapwg rEWPrif
EHKUIEH noro$yr HOKAOH H muoro sApagif (Tharinul Gheorghie fost logofht
Inchinare si multh shnhtate). Publicath, de I. Bogdan, Bnletinul Comi-
siunei istorice", 1, 1915, p. 126.
f. 92v. : /ISKOAEHIEM Ca711,4 H nocirkwiffifm CKAT4r0 4N,SK4 CIL3A4 Ci H
caotirhuth ck CIA KIIHr4 SOB:AWN Trrpofirerrink K AkHl% EAdr0411CTHROAAS H Xplf-
e-r8motanioms rocnoAns WHIMS IWH BOVAAH KOEKOAd rocnomp% afivinif itionAart-
MOH. CIA Kuutr4 HCFHICAX. AIAK rotuutuf Fawn, CIH lautrt3 [Ind 34 Kl 3AdT; 43b
nHCdX TACHOT/A AMOS* H K tlEASA* H Kis TIAWKOH pAROTRi KNITS m0fm6
1111.

AumomS H Af3SrOMS II0118 ©TaptlIIHEIS WT Cilfrionnuqui WIWI MOMS CEKE H CKOH


normAito H CRON MINIM, 3d Atium fro H 3d MAIM POAHTEA* fro H 3d K 1dTIA fro H
34 KlC*Allt p0AWA1 CKWHA1, CIA KHHrd ERICA; ilETETH HCHpAKHTH, A HE KAHErkTE
WTl H, 110110KH H 4141110pH311,H H AIAnH, IIETIITE A 115 KAHH*TE A'rk, flpOCTH nvk rirkmaro,
Ad EISAEWH HOTEKKHHA Kl LIAC AKHH H 1104.0, HOOCTH Ark rpiftufAro K ATO X ak.r.
(Cu voia Tathlui si shvirsirea Sfintului Duh, s-a facut si s-a sfirsit aceasth
carte numith Tetroevanghel in zilele binecinstitorului si de Ilristos iubitorul
domnului nostru, Ion Bogdan voevod, domn al thrii Moldovei. Aceasth
carte a scris-o phchtosul diac Gavril. Aceasth, carte am scris-o pentru 12
zloti. En am scris cu mare strimtoare si suphrare si cu grea munch fratelui
meu iubit si prieten pop Streasinh din Shrheinesti, fAcind rugh-
ciune pentru dinsul si pentru preoteasa lui si pentru fii, pentru sufletul
lui si pentru sufletul phrintilor lui si pentru fratii lui si pentru tot neamul
lui. Aceasth carte am scris : cetiti, indreptati si nu ma blestemati, phrinti,
popi si chlughri si died, cetiti si nu mh blestemati, iertati-mh pe mine,
plehtosul, sa fiti pomerdti 12 ceasuri ziva si noaptea, iertati-ma pe mine,
phichtosul, in anul 7023 /1513/).
La urmh, incerchri de condei cu titlul lui Bogdan voevod si inceputui
formularului uricelor acestui domn.
1. 208. Scrisoarea apocrifh, fArh dath, slavonh, a lui Petru domnul
Moldovei carte Petru domnul Thrii Rominesti. Inc. : C 6 A1HAOCTI10 fiONSIH
rocnomirf, IIETj3 KOEKOAd SEMAH itiOAMKCKOH, HHWEAI MHKOT A061)0 H aApagif
(Cu mila lui Dumnezeu, domnul Petru voevod al tariff Moldovei scriem
viath, bunh si shnhtate). (Scriere din sec. XVI). (Publicath de St. Nicolaescu,
Doe. Slavo-romine, p. 160-161 si I. Bogdan, Buletinul Comisiunei isto-
rice", I, 1917, p. 127.
1. 208°. HCIIHCAX TETfIdIrdETEA... eTfrkWHWIt W7' C'hfhtIHHELIIH... <WO AMIN
lifrpa KOEKOAd rocnoMpll SEMAII ITIOAAAKCKOH <H Kit AhHH> EMICKOHA ataKapiff WT
Tonmad...... H r okra A1*Ci1ll,d ion... AhI46 (Ala scris Tetravanghelul...
Streasinh din Shrhcinesti... in zilele lui Petru voevod domnul thrii
11
www.dacoromanica.ro
Moldovei 1) <§i in zilele> episcopului chir Macarie de la, Roman 2), fn
anul 70...3, luna iulie...zile).
Titluri §i initiale cu rosu. Ornamente in rosu §i negru la f. 52, 93. Filigran : ancora. 22-24
rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn cu ornamente geometrice. Scris-
in Moldova. Slava bisericeasca de redacti e rusa apuseaml. Daruit de D. A. Sturdza.

9.
C. 1579-1582. Hirtie. 261 f. 32 x 20 cm. Lipseste inceputul si foi dupii f. 4° 0 211°
fatimirski nr. 9 (cu data 1589).
< Tetravanghel>
f. 1. Paging. dintr-o Cazanie romineascg (Moldova), tipgritg (see.
XVIII).
f. 2. Paging adAugatg din alt ms. slay de Evangheliar, tot din sec.
XVI, din Evanghelia de la Matei.
f. 3-4. Capetele Evangheliei de la Matei (inceputul lipse.te).
f. 4 4v. efW4SHAAKT4 /1(3KIIIEIMCKO114 SWArApCKAr0 HIAAHCAOKIE ENSE WT-
ilitIT0f/A CFLATOE eyarrEnim (Predoslovia lui Theofilact, arhiepiscopul Bul-
gariei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 5--70v. eNif WT A:1,11141d CliditT4r0 HAVOK*CTOR4Hif (De la Matei
sfinta Evanghelie).
f. 7. Adgugatg in local unei foi lipsg, scrisg in sec. XVIII.
f. 70v-71v. 1'4141W el-amnia WT 111a<p>K4 (Capetele, Evangheliei de la
Marcu).
f. 71v-72v. IllykAacnolif e WT INapK4 CgR1Tt1r0 eirarreni4 (Predo-
slovia sfintei Evanghelii de la Marcu).
f. 73-111. 6M.CE wT ILIApKel CKIATOF GyarrmiE (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 114v-115v. Capetele Evangheliei de la Luca.
f. 1I5v-116. IIP*AOCAOKIE faZt WT 11Si iti CKATAPO Gvarrinia (Predoslo--
via la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 116. insemnarea scriitorului manuscrisului (v. mai jos).
f. 117-189v. Titlu : e3CE wT 118Ka CII/ATO1 erarrfAit (Sfinta Evan -
ghelie de la Luca).
f. 189v. ril4ghl eirarriAla /ME WT Itv,u4 (Capetele Evangheliei de la
loan).
f. 189v-191. llirkAocAottif ENCE wT IW4111-14 CKS1TAPO evarrenia (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 190v. Albg, cu o insemnare religioas5 adaugatg mai tirziu.
1) Petru Rare§ (1527-1538, 1541 - 1546).
2) Macarie. episcop de Roman (1531- 1550).

12
www.dacoromanica.ro
f. 192-242°. emi wr 'maim CKATOE 6trarriAlf (Sfinta Evanghelie
de la loan).
f. 212. AdAugat6 in sec. XVIII In locul unei foi
f. 232 246. Scrise in sec. XVIII.
f. 243-259°. Seris in sec. XVIII. CKABANIE ONE HA K'KriKk AltHit
S'punere pentru fiecare zi) dator iaste a grAi evangheliei duminecile in tot
-Inn' in svainta si marea duminea a Pastilor.
f. 247-251. TipArite, extrase dintr-un Tetravanghel tipa,rit in Rusia,
sec. XVIII.
1. 252 259. <evanghelii pentru diferite novoi > sec. XVIII.
f. 260 - 261. Scoase dintr-alt manuscris slav, see. XVI, tot Tetra-
vanghel.
insemnari
Insemnarea scriiturului manuserisului
f. 116° : IA ANA!: CTE1SAH HHCd nonoy lin4wHov WT f04fAE111H 3d Ii0A.
fiOr AAH EMOIr Ha OTrumpfifig I'MAKOK H C II0A1110r}KIEM fl'O H 3 gOrOAAMIKIMH 114A61
41'0 3A ASwil WT11,4 CKO:TO CHAWWHA H 34 ASWA MATfpf fro OrAHdHA H 3A HoeT
cgota ASUI4 H 3A WM MOM H 3A ASWA C110. H ASWA 110ApS}glA fl'O HdCTACid H
Chink r1HireopfH H itIAHOHA H TOAHK H Aill1113 : MANISA. "[MAHN roceom repgacia
4TO OVTOHOVK, HOM/AHH rOCHOAH ragfiHAd. fl ITO CIA KHH1161 HAWA Mil SKOACTH,
d WH AA CklAi HpOKA1AT CHIATIUM WT11,11 T H Hl ME 110 IIHKfH sanon.km 3 cosop
KMAH HflOgA/AT MKO H MIAOMA Kit Chi gliK (H> K h 1 AS1111H. I1 HPH AWKAK*
IWNQ AIM:SA gl+AAC H FM AT, x AIDHO flOg. 41 A. ALM CTE*AH HNC CgrATOE
elrArrfAlf. HHO WTH,11 116CTHHH,EITHTE H CHOAKA,AHTE H ME rrkuniaro HE KAHHHTE, dAf
gAtirOCAOKHTE, 4 [SAC Rork KAArOCAOINT g CIH 11'10: H K 6 K. ON. flAWH, AMHH, AMHH.
(Eu, diacul Stefan, am scris pentru popa Ivaseu din Berledesti pentru
un bou. Dumnezeu sá-i dea iertarea pAcatelor si Cu sotia lui si en copiii
lui d6ruiti de Dumnezeu, pentru sufletul tatAlui sa,u, Simion si pentru
sufletul mamei lui Uliana si pentru sufletul fratilor sai si al copiilor sai
si pentru sufletul sau si sufletul scrtiei sale Nastasia si al fiilor, Grigorie
si Manoil si Todica, si fiiea : Maica. Pomeneste, Doamne, pe Ghervasie,
care s-a innecat, pomeneste, Doamne, pe Gavril. Iar tine ar fura aceasta
carte, el sa" fie blestemat de sfintii 318 pArinti eel de la Nicea, s'a fie bles-
temat de invatAtura celor 7 soboare, precum si anathema, in acest veac
si in eel viitor. Si in domnia lui Ion Iancul voda; si in anul 1589 an 1).
Iar en, diacul Stefan, am scris sfinta Evanghelie. Deci, cinstiti parinti,
cititi si indreptati si pe mine pa,catosul nu Ira blestemati, ci binecuvintati,
iar pe voi sa va, binecuvinteze Dumnezeu in acest veac si in eel viitor.
Amin, amin, amin).
1) Data este gresita; In 1589 nu domnea Iancu-voda Sasul, care donmeste intre 1579
1582. Probabil diacul, neobisnuit cu datele erei noastre, care nu se foloseau pe atunci, a gresit
-cifra zecilor, si trebuie citit 1579.

13

www.dacoromanica.ro
insemnetri posterioare : f. 7°. Aceastii, sfinta Ivanghilie am dat eu
Sandul Bosie biv vgitav dimpreunA cn sotul men Sanda sfintii biserici
de la Moreni pentru suflitele nostre, s5, fie a bisericii neclAtit6.
f. 85 -95°. (Pe marginea de jos a foilor) : H3KOMHIEM 6DT11,11 H cat
nocniumarm ett1H4 H C hRp hWEHIE CrliaTilr0 ,N 8L1 (Cu void Tatglui §i cu ajutorul
Fiului §i cu sgvir§irea Sfintului Duh). Aceastl carte ce se chiem5 Ivanghelie
an legat §i ou noit popa Lazor den sat, den Crete0i §i cu preuteasa lui
Cutora §i cu feciorii for ca sa", le fie for pomang, in veci de veci. Iar dupes
moartea mea sau a preuteasei mole sau a feciorilor mii, tine va vrea sa is
sa o vinda, sau sa o fure, acela om s'a, fie trecleat §i procleat de trei sute
t;i optusprMzeace de pArenti cei in va Nechei si 4 evanghile§ti §1 sa-, fie
negru ca dracul §i afuresit ca Lida fii sg, fie neertat in veci de veci. Si s-au
legat intru dzilele lui Vasilie voevoda v leato 7146 (1637) mesita noevrii 27.
f. 116°. nnasie gramatic nepot lu pope lu Ivaco ot Bir(l)adqti.
f. 259°. Aceasta" sfintA, Evanghelie fiind stricat5, §i lipsind citeva
frundze §i famas5J de la sAhastrul Neculaiu, monahul de pe Valea ITrlatilor,
dupes ce 1-au omorAt cei lepAdati de Hristos tAlhari, iar soru-sa, a lui Necu-
laiu sAhastrul, anume Sofronia BlehAneasa, s-au rugat sa o prohodesc qi
slujesc sa o pomenescu la sfintul j'artgivnic, fiindi-mi Rica de ispo <ve >-
danie, me-au cMruit-o mie, preotul Apostol erban ot Novaci ; iar en am
sc<r >is cit trebuia i am legat-o pe cum ne-au fostu putinta, mesita fe-
vruarie 29 v lest 7233 (1725) Rb AKHH (in zilele lui) IoanlVIihaiu voev <o >da ').
Titluri si initiale cu rosu. Initiate impodobite Ornamente la f. 5, 73. 117 si 192. Filigran :
mistret. 22 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente geo-
metrice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Din biblioteca episco-
pului Melhisedec.

10.
Sec. XV (a doua jumatate). Pergament. 207 f. 32,5 x 23,5 cm. Lipseste inceputul si
o foaie dupes f. 151.
Iatimirski nr. 10 (11 dateaza de la inceputul sec. XVI, dar recunoaste eS e produs de scoala
de caligrafi din vremea lui Stefan eel Mare).
<Tetravanghel>
f. 1-30. Evanghelia, lui Matei, incepe cu zaciala 75.
f. 30°. AlbA.
f. 31-31v. e?Ef WT Aiwa CFS1ATOE egarrmia maw (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu). <Pe doua coloane >.
f. 31°-32°. lifYkAliCAORIE ENCE WT Inapica CKATAPO er4rrinia (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la M.arcu).
1) Mihai Racovita, domnul Moldovei, in a treia domnie (1716- 1726).

14
www.dacoromanica.ro
f. 33--757. eac$ WT ATOKA CKATOE evArrinis (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 76-77. 6}1{E WT Auk, cuivraro er amnia (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la Luca). <Pe dou6 coloane>.
f. 77-777. IlprkAOCAWIlif VHF WT ASKhJ CES1ATAPO 61r4IT54 lid (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Luca). <Pe doub," coloane>.
f. 78 149'. G}Kf OT (WU CKIATOf G trarrgnIE (Sfinta Evanghelie de la Luca).
I. 150. eaCE WT lumina CglAT4r0 evarrenia (Capetele sfintei Evanghelii
de la Ioan). <Pe doug coloane>.
f. 150-151°. IlfrkAHCAOKif ENKE WT IWAIIH4 CKATVO eKarridi4 (Predo-
slovia sfintei Evanghelii de la loan). (Pe dou'a, coloane).
Dupa f. 151v, lipseste o paging cu inceputul Evangheliei de la loan.
f. 152-207°. Evanghelia de la Ioan. Lipseste Inceputul; Incepe
cu cap. 2.
Tit luri si initiate cu aur, puncte de aur In text. Litere intiale ornamentate. Ornamente
fruinoase in mai multe culori la f. 31, 33, 76, 78, 150 ; 20 de rinduri pe paging. Semiunciala.
Legatura modernd in carton. Scris in Moldova. Prin comparatie cu manuscrisele nr. 33 din
aceeasi colectie $i alte cloud manuscrise de la Stefan Cel Mare (Manchen, 1493, Tetravanghel
si Muzeul Rumiantev, Moscova, 1498, Tetravanghel), E. Turdeanu, In Manuscrise slave din
timpul lui $lefan eel Mare (Cercetari literare", V, 1943, p. 189), socoate acest manuscris, copiat
de diacul Teodor Mdrasescu, care lucreaza intre 1493 1500. Slava bisericeasca de redactie media-
bulgard. Provenienta necunoscuta.

11.
Sec. XVI. Hirtie. 237 f. 28 x 19 cm. Lipsesc inceputul si foi dupd L 3°, 28", 112°. Jumd-
tate din f. 60 ruptd.
Iatirnirski nr. 11 (i1 dateazd din sec. XV, dar filigrana este din sec. XVI).
<Tetravanghel>
f. 1-1v. Sfirsitul cuprinsului evangheliei de la Matei.
f. 1v-3. (Pe doul coloane). OEW4SHAAKTil ApriEDHCKOIld qaptiAkocaro
np*AlicAoKIE 6verfnia smt wT 11140EA (Predoslovia lui Theofilact, arhie-
piscop de Ohrida, la Evanghelia de la Matei).
f. 3°. Alba
f. 4-66°. Evanghelia de la Matei de la zaceala 2.
f. 67-67°. Tit lu. : FAAKK1 61( Wrenia E}KE WT ItIAOKA (Capetele Evan-
gheliei de la Marcu). <Pe doug, coloane>.
liaTdr0 GI/amnia (Predoslo-
f. 67°-68°. Ilp-liAOCAORIE IM$ WT li1apK4
via sfintei Evanghelii de la Marcu). <Pe dou'a coloane>.
f. 69-111. 6}KE WT Motu CKATOE etrarrenia (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 111-112. 63(1 WT lloyKEV CIWATAPO Gram': Enia ['AMU (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca). <Pe dou'A coloane>.

15

www.dacoromanica.ro
f. 112- -112'. IlfrkAocnosif ENiE WT ilOrK1.1 CKTAr0 Gym-raja (Predoslo-
via sfintei Evanghelii de la Luca).
DupA, f. 112, lipseste o f. cu Inceputul textului Evangheliei de la Luca.
f. 113 186. Evanghelia de la Luca (de la cap. 2).
f. 186. l'Amtki Grarraia FNa WT IWAMid (Capetele Evangheliei de la
loan). <Pe dou5, coloane>.
f. 186-187. IIAAMCLIOKIE f>fif WT IWAHH4 CKATLWO IlrArr 'Ala (Pre-
doslovia sfintei Evanghelii de la Joan). <Pe doua coloane >.
f. 188-238". eaie WT 1WAHH4 CKLATOE eyarrenie (Sfinta Evanghelie
de la Ioan). Sfirsitul Evangheliei de la loan lipseste, textul pAstrat se
opreste la cap. 60).
I Asemn dri
f. 68" : Gia Kwira peKoath fTpOKAlirfA 110KSIIH IWN 3A ASWE 61'0 H 361
ASWE KALII0A1 frO AtiaKIM H 3A ASIDE <MATH> VO (1313%CHHA H 3A noApsau 1.0
HACTACIE H 3A WO, Er0 NACIATI H CAKA H ROCT4THil H To&mp, AA sxmlv EMS
HAMET K K'kKKI K CKLATHM 11,pKKK4M. 1<l AWE KTO 1430AMET, AA EXAfT HilOKAF
sa T H Hl WTH,Is. H?Kf K HIKIE (Aceast5 carte numita, Tetravanghel a cum-
pa,rat-o Ion pentru sufletul sad' si pentru sufletul tata,lui sAu DrAgAila,si
pentru sufletul <mamei> sale, Fra'sina, si pentru sotia sa Nastasia si pen-
tru copiii sai, Vasile si Sava si Costatin si Toader, sa,-i fie lui pome-
nirea in veci in sfintele biserici. Tar daces cineva o va vinde, sa, fie bleste-
mat de 318 pArinti, eei de la Niceia). (Insemnare din see. XVII).
f. 112" : 1113% Miloro PpfWIIIH mpomona,C CELIEKECTI OA MAIIACTHISIA oKyle-
N<HTEallar0 KpaoKa PWKKEK*11,1% K AkFIH KaarotheTKKaro rocnpAapA Hw1iin ilikraK
P4KOR*1A KOEKOAA, pOKS SONSHM, AtA ArkeElloi 110H14 (Eu, mutt pa,ca.tosul iero-
monah Selevestru de la mangstirea cu viatA de obste Crehov Rijchevici.
In zilele binecinstitorului dontn Toan Mihai Raeovita voevod anul Porn-
nului 17e4, lung iunie).
f. 187v. K akT x spin (In anul 7118 (1710).
Titluri si impale cu row. Ornanaente in culori la f. 69, 188. Filigran : ancora. Scris de doua
miini (I, f. 1 -66°, 69-111, II, 67-68v, 111 112) 22 rinduri pe paginA. Semiunciala. Legiitura
veche In piele si lemn cu ornamente stilizate. Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgarii. Din biblioteca lui D. A. Sturdza.

12.
Sec. XVI, a doua jumiltate. 1-Ertie. 326 f. 29 x 30 cm Lipsesc inceputul sl sfirsitul
§1 loi dupes f. 7v.
Iatimirski nr. 12
<Tetravanghel>
f. 1 --4". Evanghelistar. Lipseste inceputul.
f. e-5°. ence WT ALITOEJA ram,' (Capetele <Eva,ngheliei > de la, Matei).

_16
www.dacoromanica.ro
f. 5v-7v. oft4H1141CT4 4PKIEHHCKOH4 GlialdACKAr0 (s1C) nrkAkcnwitif
evarrtnia eme WT 11/IATOE4 (Predoslovia lui Theofilact, arhiepiscopul Ohridei,
la Evanghelia de la Matei). Lipseste sfirsitul.
f. 8-88. Evanghelia de la Matei. Lipseste inceputul cap. 1.
f. 88-89v. eNCE WT 1114(31:4 CK/ATAPO eyarrini4 rA4111t1 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 89v-91v. lirkAlICAOKIF fmf WT 11/111(M1 cgievraro erArrinia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 92 --146. 6mf WT Alapse CIIIATOf finarog-kcTie (Santa Evanghe lie
de la Marcu).
f. 146 147v. 6}Kf WT ASKIil CKIATAPO ev-Arrinie rnaki (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 148. IhIliAKCAORiE fmf WT ASKIA CKATtWO elrArraiA (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 149v-240. eN:f WT &KM cu ATOf eirerrtnif (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 240-240v. l'AAKki IfyArrEdia FNif WT Iwari (Capetele Evanghe-
liei de la Than).
f. 240v-242v. 11AAKCAOKIE f51:f WT IWAHLIA C13/ATAPO evarridia (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 243-314. e?Ef. WT Iwautia CRiATOE 6y-arrinif (Sfinta Evanghelie
de la Loan).
f. 314'. Alba.
f. 315-325. els,13.0t1HHC:Is. ez,. Korea. MiiCAUMA HOICA30Via l'Aakt
warraho, H3Ep4HHIUM ClidATKIA111 H 111343AHHKOM ILLIAKILIHKIM (Sin-
1-WFAI0rNikA0
axar en Dumnezeu a celor 12 luni, ce arata capitolele fieckei evanghelii
pentru sfintii alesi 1i pentru praznicele impAfatesti).
f. 326. Evanghelii diferite pentru orice trebuinta. Lipseste sfirsitul.
1 n ens na/
f. 2v. Sfirsitul unei insemnki : atr x Spell) A WT poK HOMIH, x dor,
(In anul 7179, iar anul lui Dumnezeu 1671) an cumparat.
Tiumi si initiate cu rosu. Initiale ornate. Ornamente in rosu la f. 92, 149, 243. Filigian :
mistret. 19 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veclie, artistica, In piele si lemn cu fere-
caturi de arama. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Daruit de
Alexandru Pop din Nasaud, Singiorgiu, in august 1884.

13.
1643 (f. 298°). Hartie. 317 f. 31 x 20 cm.
Iatimirski nr. 13.
<Tetravanghel>
f. 1-2v. 6H{E WT illATOEtt CRANT4P0 eyarrenia Num.! (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
2 e. 717
17
www.dacoromanica.ro
f. 3-5°. ofW4SHAAKTA AprifHHCK011A hAltrdociuro HAAHCAOK1$ f3KE WT'
MATefA CRIATAr0 6rArrElliA (Predoslovia, llu Teofilact, arhiepiscopul Bul-
gariei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 6. Albg.
f. 6°. Miniaturg : Matei evanghelistul.
f. 7-85. GNU WT IIIATe14 CRATOf GyArrait (Sfinta Evanghelie de
la Matei).
f. 85°. Albg.
f. 86-87. Gaif w v 11IapKa CgdTAr0 eirarrmiF rAaKki (C'apetele sfintei
Evanghelii de In Marcu).
f. 87°-89. IlikAacnoth FacE WT in4131Cd CRIATAr0 elfArrEitif (Precloslovie-
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 89°. Miniaturg : Marcu evanghelistul.
f. 90-140°. eNif WT Itiapica CRATOE erarrEnif (Sfinta, Evanghelie de
la Marcu).
f. 141-143. 6}Kg WT (ISKbi cgATaro 6-yarrmia ritAghl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 143-143°. IfpcAlicnogiv flEf WT 1SI<KI CRTAr0 Gyarrtni'd (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de In Luca).
f. 144. ABA.
f. 144°. Miniatures : Luca evanghelistul.
f. 145-230. t NCE oT L 8K61 CRATOf ey-nrrEnif (Sfinta Evanghelie de
In Luca).
f. 230°. Albg.
f. 231-23f . GNSE WT IWAHHA CRATAr0 6y-arrEdia (Capetele sfintei
Evanghelii de la loan).
f. 231°-233°. Hp*,A,HCAOKIHE ENSE WTI AMU CIKTAr0 Grarraia (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 234. Alba.
f. 234°. Miniatures : loan evanghelistul.
f. 235--296°. eau WT IWAHHA CKIATOf Grarrmit (Sfinta Evanghelie
de la Ioan).
f. 297 $i 299-304°. GIC43411if npkmniaqui hew° A-kra 411CAO grarrEnk-
CKO: H orarrEmicTwm (Spunere cu.prinzind numg,rul evangheliilor si a evan-
ghelistilor pe tot anul).
f. 298. IIONIKALIA tliteTHONtOlr KpxCTOIr (Lauda cinstitei cruel).
f. 298°. insemnarea scriitorului (v. mai jos.)
f. 299-304. ©KA3AH1E fatf HA 11%C*1:11 AKHK Aill1WHO rn.tron*TH CAS Ey-at--
rale R HIMAMIt glicero ATA (Spunere pentru fiecare zi ce evanghelie
trebue spusg In sgptAminile de peste tot anul).
f. 305-315. C-6160pHHK1s. 111-Nt6 Nt*CALVAA6 noicasoyx, rnaima. KoimorKM.
&yarrpilio H311pAHH6IM MitTitIM H HPASAHHKOM KAAA6I141161A1 (Sinaxar at celor

18
www.dacoromanica.ro
luni, arStind capetele fiec5rei evanghelii a sfintilor alesi si a s6rbgtorilor
impArAtesti).
f. 315° 317. Albe.
Studiat de I. Barnea. Tetravanghelul de la Calddrusavi, In Buletinul
Comisiunii mmumentelor istorice". XXXVII, p. 58-68 cu reproduceri ale
miniaturilor.
insonnart
Insemnarea scriitorului momuscrisului
f. 298°. Boroy 11(YkRit4romoy KitCEArtOKHTEAPO H KlICE KHALI,01/ AAM410M011"
Kl&C*KOMOV Auspomor Alinoy gime 0 HEM* HANNHAEMOV HeIRtit0 1110,10NCHTH H KOHEH,11.
CisKIIIKWHTH, TOMOV CAAKA H ApisMAKA K RECKOHENHIUH RtKItl. HOHENCE HIE K.1%

TflOHLI,H 110KAAHliEMKEH Borh 11,1Ar0H3K0AH HAVIKWKIt CKOM HCE1/11111HTH CKMTKIMH


KNEWAMH 1111 CAOKOCAOKIE H 110,13X. IVONHTAMIIIHM, HSKOAEHIMA H C nocryk-
CJITKILA
wgiligm eltHia H riolp.hwgifigm CKATAPO A,OyX0, integgHAELS H riptsnaromoy Boroy,
C AKA H KEAN4110 H Int KECKOHENHIH K*Kkl. flAuniK.
finermiuniKomS H KpHCTWMOKHKOMS H WT Kkiwirkro apomiliciut AapoKau-
HomS N Horom KflAHHMOAAS H WT CIVATAr0 LIMA H.r.gcnaro wciatumm1S el& NApCKIJAA
KiCHLI,EM H}KE C/11 11114A ocom clexatiomS H HpAKOCAAKHKIA1 H HENOpWNHK1h1
KIHICTIANCKKIM stela CrkTAOM cqn,r138 H HO E0?KECTKMIX 11p1IKKAK CT/11.1111 HEAKH-
NCHM noAon,s, CiA KT0p0M8 KOFICTAHTHHS CK1AThIX KEAHKEtIK U,AfIEH Hogaro PHMA,
CH 131.1M H NHLfJIHA1 pm& aACTMIIHHKS, CrkTAOMS H FIVEVIHAOCTHKOMS H KFAIEEVIt3-
MO:KHOAIS rocnompto KlICEI6AAr0WICTHKN1 H KEAHKOMS rocrompto H XpliCTWMOKHKIH
IWAH MATOEH KrhrhflAK KEilliKar0 KOEKOA', KO)KIE10 AAHAOCTII0 rOCHOAA" NEMAH
OirrPOKAAKIHCKOH, EIAANMIJAH rocrioAcTga CH H NAHHCA CRt Cit CKATAVO eirarrutig.
Cgro pAAI H'it3pEKHOKAIC WT oycp9sAle Aoywoularo H 110/10}KHX 13% CfrhA1111 CKOEM

XpliCTOIr pAK H CA011iNiTEMO XpliCTOKI% H IIAMHAOCTHKOM8 ONCE H AAA fro Kit


HOKOCrItaAANHA CKOA A%0HACTHQ Kl6A,1,138WAHI, HAeau ECT XQAA1 CgIAT Ar 0 H CAAK
Haro H Alirporotthilitro KEMIKOMS,IEHHKA AHMHT049 Kl& 3moyufig H K HAMAT CM*
H rocno;KAH Er0 e-AHHA H flOAHTEAEM FPO H KoroAmmitim CbJHOKOM HX. fl KTO
K -63METItift WT CHATAA AAOHACTHp AHRO IrkKOEM 110TpliKX HAN Clt ELIVOCAOKEHI EM
ChM pa HAll KEN KAArOCAOKEHIA, A HE HAKK1 KittlECETIt R Kl& MOHACTHp, TAKOKhl AA
F.MAIT HOOKA/AT WT l'ocnom Bora H WT 1113t4HCTAA Hf3HCHOA*KAA XpFICTOKX
MATE" H WT CKATNIK KplaOKFIKIX ANOCTOAk IIETOA H IIAKAA H lVT CKATha NETkl-
puK EVArrEAHCTh : Alma], ttapg:o, 1v-Ka, IWdHH H WT K9sCVC CKATILIK H WT CRAt-
TIAK TUN WTKII,K HME K 11HKEH C96pAKWHX C.A HfrhKiCE HA 111130KARtTIE Egaoymnaro
flpiA H HNiE C11 HHM. K AtTO x apHa, C HAAPOCAOKENTEM H C HOKEAtHIEM rip-kmtmo-
CTHROMS H NAWCHALLIEHH4r0 WT11,4 HAW EP 0 ApriggincKorik H MHTp0110AHT two
OEW4SHA Kl&CEH 3EA %AN OyrpOKAAXIHCKOH. H CitKill&WH CRt K h M*CAll,h MAN Al AhNH,
K HpItKIKIN IrSMEH EpAAOHAX Eapnam. flak rp kWHIN H MEHWIH K111 HHWIJ,VC HEM-
CTOHH1H XIMICTOr pAK mota 111ApA4pHE !Meta.
(Prea bunului Dumnezeu, atottiitorului §i atotv5z5torului, care a dat
oricArei fapte bune ce s-a inceput Intru dinsul s5 se aseze Mtru inceput

19
www.dacoromanica.ro
§i sit is sfirsit, acestuia slavA si stSpinire in veacurile fArg sfirsit, amin.
FiindeA cel inchinat Intr-o Treime Dumnezeu a binevoit sa umple biserica
sa cu card sfinte pentru lam' si folosul cititorilor, prin voia Tatalui, cu
ajutorul Fiului si prin sAvirsirea Sfintului Duh atotv5zAtorulni si prea-
bu.nului Dumnezeu, slava, si marire ,si in veacurile fa'rb; sfirsit, amin. Bine
cinstitorul si de Uristos iubitorul si din cugetul de sus dgiruit si de Dumnezeu
pAzitul, luminatul de sfintul ImpArat ceresc, incununat cu impa'fateascg
cunun5, care este luminat cu ochiul soarelui si a credintei crestinesti pra-
voslavnice si neprihAnite cu sceptru luminat si stilp neclintit al dumne-
zeestilor biserici, Bind asemenea unui al doilea Constantin din sfintii mari
imp6rati ai Romei Not* celor nevoiasi si skaci cald ajut5,tor, huninatul si
prea milostivul si Mtnu totul puternicul domn, atotbineeinstitorul si
marele domn si de Hristos iubitorul Io Matei BAsarab mare voevod, din
mila lui Dumnezeu domn al Orli Ungrovlahiei, a binevoit domnia mea
si s-a sons aceasUi sfinta evanghelie. De aceia am rivnit din osirdia sufletului
si am asezat-o la inima mea, rob lui Hristos si slujitor al lui Hristos sl prea
milostiv, pe care am si dat-o in mAnAstirea mea non ziditA, CAlddrusani,
unde este hramul sfintului, slAvitului si izvoritorului de mir, marele mucenic
Dimitrie, pentru pomenirea si pentru sufletul meu si al doamnei mele
Elina si a pA'rintilor si a fiilor for de Dumnezeu dAruiti.
Iar tine o va lua de la sfAnta mitinA3tire, fie pentru vreo trebuinfa,
sau cu binecuvintare on far5, binecuvintarea soborului, si nu o va aduee
ialitsi in mAnAstire, unul ca acela sA, fie blestemat de Domnul Dumnezeu
si preacurata si pururea fecioarA maic5 a lui Hristos si de sfintii apostoli
de frunte Petre si Pavel si de patru sfinti evanghelisti Matei, Marcu, Luca,
-loan si de toti sfintii si de 318 sfinti pArinti de la Niceia, care s-au adunat
intiia oars pentru blestemul lui Arie cel fa,r5 minte si a celor cu el. in anul
7151 (1643). On binecuvintarea si cu porunca preamilostivului si a preasfin-
titului parintelui nostru arhiepiscop si mitropolit cuir Teofil a toatg tara
Ungrovlahiei. 5i s-a sfirsit in Luna mai 14 file, in vremea celui dintiiegumen,
ieromonah Varlaam. En pAeAtosul si eel mai mic dintre calugg,ri, nevred-
nicul rob al lui Hristos, monahul Mardarie, am Kris).
Titluri $i initiale cu aur. Initiale ornate. Foarte frumoase miniaturi lucrate de popa
Vlaicul zugrav la f. 6°, 89°, 144°, 234°, 298'. Ornamente in culori la f. 24w, 90. 91 si 110. 20 $i 21
rinduri pe paging. Semiunciala Legatura In catifea verde si lemn, ferecata in argint cu icoa-
nele inaltarii 1i ale celor patru evanghelisti. Scris In Tara Romineasca la mriniistirea Calda-
rusani de calugarul Mardarie. Slaw bisericeasea de redactie medto-bulgara. Daruit de
Ministerul Instructiunn Publice.

14.
1668. (f. 68) Hirtie. 183 f. 28,5 X 19,5 cm. Cu multe foi rupte. Numeroase foi lipsesc
dupg. f. 178w.
Iatimirski nr. 14.

20
www.dacoromanica.ro
<Tetravanghel>
f. 1-2. eau WT 1111t1TO*14 CKATAPO 61farrmlia PAAKM (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 2v. AIM.
f. 3--5°. OEW*HAAKT4 dpriilltiCKOLIA BirkrdpitCKAPO EIAAHCAOKIE Mil WT
glitrikga CKJATAPO GyarrgAIA (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 6-65. 6}KE WT 1HATO'kla CgiATAPO evArrenia (Sfinta Evanghelie de
la Matei).
f. 65 ° -66°. 67KE WT nip KA CKTAPO 6 Varrgnia riltighl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 66v-68. HAAHCAOKHE EN{E WT MAIM' < CILWNWO ev-Arraia> (Predo-
slovia <la sfinta Evanghelie> de la Marcu).
f. 68v. insemnare. (v. mai jos).
f. 69-106. Evanghelia de la Marcu. Din prima foaie s-a p5strat
numai o parte.
f. 106v-107. Albe.
f. 107-109v. g?HE WT &Kid CHATAPO 61/APPEAIA ['nail, (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 109° -110. HAAHCAOKHE ENCE WT and CILATMO 6varrala (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 110v. AlbA.
f. 111-174v. Gm WT 11.SKIti CKATAPO 6ifarrEnia mum, (Sfinta Evan-
ghelie de la Luca).
f. 175. gmg WT IWAHHA CHAT AP 0 elf amnia r AtIREJ (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).
f. 175°-177. Hp*Aticriottig ENKE IWAHIld CKANTAPO 61rAPPEA1M (Predoslovia
la sfinta Evanghelie de la loan).
f. 177v. Alba.
f. 178-183°. 6me WT IWAHHA cgivraro6v-arrgniat (Sfinta Evanghelie
de la loan). S-au pAstrat numai cap. 1-8; Inceputul cap. 11 iiii 12.
Inseninciri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 68. : Cif Gy-arrritig CliTKOpH nal etiagag wapKopoAcKm H CK }KHTEAHH U,d
gro litApfil H Aam Al CK1ATEH 11,13%KKE HAEME ECT X13 dAi PO}KAECTKO HACK/ATM
K AAAKIWW,H HALM fioropomno H 1113HCHOA*REH illapiii, Aa sAmT EMS 114MET H
13 OAHTEAE A EPO K Irkl:H. fMINH. K.h A IIHk1 glittr04HCTHK4P0 H Xj3HCTOM06HKAPO roc-
HOAHIld HAWEPO HW ,A,SKA KOEKOM H 11PH AKHKII aprignnocona CEAEWNA AAHTP0110-
AHTA CSLIARCKIil. H mpg KTO C-k nOKSCHT KIIATH HAH Hili1K0 111101VIEFItTH CIE Mall0E
HAWS AAHIE, A WH Aa 611AET npoKAT H TillsKAT WT Focn om ROPA H WT np*-
LIFICTIH WO MATEPH H WT TIH CKATKIK WTKLIVI1 HWE K HHKEH H WT -A- evarrEmicrii
H WT CI CKATKIX 4110CTOA% H WT KlarkK CHTla, PINIHH. H ATO x Bp OS 11/1-k-

21
www.dacoromanica.ro
CA110 ilOHLI 01 AI HF H K6 AhH1+1 iffIft1 Pimple KH11$1:0,1c1 TOrONiAf apallA 1:AKEI
1CCOHRH K EiWOO x ilrAA (-nona 11041:11M 11HCAII) MiiC144 1041
(t Aceasta Evanghelie a facut-o pan Enachie de Sarhorod 1) si sotia
lui Maria si au dat-o sfintei biserici unde este hramul nasterii prea-sfintei
stapinei noastre Nascatoare de Dumnezeu i pururea fecioara Maria sa-i
fie lui pomenire si parintilor lui in veci, amin, in zilele binecinstitorului
si de Hristos iubitorului nostru domn To Duca voevod i in zilele arhie-
piscopului Ghedeon, mitropolit al Sucevii. Si dace cineva va indrazni
sa o is sau sa schimbe altfel aceasta mica danie a noastra, tar el sa fie
blestemat si de trei on blestemat de Domnul Dumnezeu si de preacurata
lui Maid, si de 318 sfinti parinti cei de la Niceia si de 4 evanghelisti si de
12 sfinti apostoli si de toti sfintii, amin. Yn anul 7176 (1668) in tuna iunie
19 zile ; i in zilele preotului Gheorghe Chitescul de la aceeasi biserica,
a sorts popa Ioachim2) 7176 (1668) lung iulie 12). Si cumparatura au fost
depreuna cu Lefteru i giupineasa dumisali Maria, ca sa le fie for pomana
fn veci si parintilor lor. Amin.)
CAARA AtIKLII0M0 no 3414c1A-k HNOVIE11 (Slava celui care a dat dupg inceput
§i sfirsitul).
Titluri si mitiale cu rosu. 20 de rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele
si lemn, cu ornamente artistice (deteriorate), Uinta In tinte de amnia. Scris In Moldova. Slava
bisericeasca de redactie medio-bulgara. Provenienta necunoscuta.

15.

Sec. XVII (prima jumatate). Hlrtie 234 f. Hirtic. 21 19,5 cm. Lipseste o foaie de la
inceput.
Iatimirski nr. 15.
<Tetravanghel>
f. -f. Din evanghelistar.
f. 1° -2°. GN:f, WT MATOE4 CILATtIVO 61/%11Tfiliel rAt1131.1 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 3 5. (I)EW4SilltIKTA AprifF1HCKOIld fiiirkkrilpCKAPO flp*AHCAOKiE ENKE WT SltI
OEA maTaro e-yarr<mia> (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei,
la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 5 -63'. 15DT IVIATOfel MATO fillilr011*CTOKAHHE (Sfinta Evanghelie de
la Matei).
f. 63v-64v. 6/gf WT 11141K4 CRIATKr0 61/11TEA71 mum, (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).

1) SargOrod in R. S. S. Ucraineana.
2) Textul in cursive, in criptograma.

29
www.dacoromanica.ro
f. 6e-65°. Ilp*AHCAOKIE ONE WT ilidt1KA CHATAr0 ey-arrinia finaroK-kcrif
<(Predoslovie la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 66-104v. COT IlidpKA CHMTOE BAIWOH*CTHOH4HIE (Sfinta Evanghelie
-de la Marcu).
f. 105 -106°. 6HiE WT <(I>011"KIJ CHATAPO varrfni rA4K6I (Capetele
A

.sfintei Evanghelii de la Luca).


f. 106v-107. 110-kAicnogif EME WT (ISKKI CHANTOE Grarr<inif> (Predoslo-
vie la sfinta Evangh<elie > de la Luca).
f. 107-172. Om auk! CHANTOE fi1M'OK'kCTKOKANI5 (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 172-172v. Gmf wm IwdHHd CHATdr0 eir4r<rfnin> 1' A AMU (Capetele
sfintei Evanghelii de la Ioan).
f. 172v-174v. Ilp*AiCi101KiE ii WT 1Wdt1HA CHTOf eyarrfnif (Predo-
slovie de la sfinta Evanghelie de la Joan).
f4. 174v-224. Om IWAIIHA CK.S1TOE BAVOK*CTIKOHAHIE (Sfinta Evanghelie
de la Joan).
f. 22e-230. Minologhiul.
f. 230-234. Evanghelistarul.
f. 234°. Initial alba, apoi cu o insemnare (v. mai jos).
insemnitri
insemnarea seriitorvlui inanuscrisului
1. 234. CAAKA mock, XPHCTE .60314, HOT muora TOM HCHOHHK Iii1VOMIS
-rn,t 4K/1011*KOMOKIV XpHCTE, HO 3AHdil* K0111110 14K0 pnA a:1;17MA 11[1013*HiE, TAKO
pAA HHCE11, HCKOHHA HOCA*A11*.11 mows, 4,11 MH Cia K... WK, 101, Eltlf WK...
(Marire tie Hristoase Dumnezeule, iata multa munca, am infant ; iti multu-
mese Hristoase, iubitor de oameni, dupa Inceput i sfirsit, dupa cum e
bucuros iepurele care a fugit, tot asa e bucuros scriitorui carele a sfirsit
t-el din urma rind insa... vai, vai, inca vai ).
Alte insemnari.
Pe marginele de jos ale f. 172° -175: j- CiH Tprrogmirfn gsmin peg
ROH:110 EpEH HOD ASAAHTPS H 011 110Apt3MIM sro NSW H AAAA1 C7A 'IM HK in11
DAM* WT Afpfges AO CHTAd MOth1CTip HA3HIldEn4r0 C'hKSA HAVEE Ap4M cui-
-Taro Iwmign lip*Amfga, HA ASW7f. CKOEPO H HA ASW7E. POAKTEAHAA H A*AOM Ero H
HAMM fro. fl KTO C* EISKSCHT IIPOAATI ii1, d W11 A,d ECT TpiKirKT H HpOKA1tT WT
l'OCHOAd Bora ME Ir6THLtPWAVO HMO [11160] H 3EM111 H Ilfl*4HCTMA1 MdTHp H
WT TH1 WT111416 HM E 11'6 HHKIE H WT flItC*K CHATHK fior$ sromAua. Plath.

( t Acest Tetravanghel 1-a cumparat robul lui Dumnezeu, preotul popa


Dumitru tai sotia sa Gafta si 1-a dat copilul lor, iViihaleea din Dereneu, la
slinta manastire numita Saeul, unde este hramul sfintului Joan Inainte
_Mergatorul, pentru sufletul situ i pentru sufletul parintilor si al bunicilor
lui si al copiilor lui. Iar tine va indrazni sa-1 vinda, acela sa fie de trei on
blestemat si blestemat de Domnul Dumnezeu care a faeut cerul si pamintul

23
www.dacoromanica.ro
0 de preacurata Maic6 §i de 318 pgrinti cei de la Niceia si de toti sfini ii
care au pFacnt lui Dumnezeu, amin). (Sec. XVII).
Pe f. 23e : 1. (Sec. XVII) : 413 non HWN WT TISaapa KSHHA COO KnnrS
pfli0Ani TETOK.INFEA H AEAE EH KA KpamS orennfie IlikCKAT*H fiorop0AHH,H H
ACM EH 34 OM NMI H 3A AdiNTEH CKOHX. fi HO Er0 }KHKOTA KTO SCXONETh EN
nookmi HAN WT A4TEH ero HAN WT IIEHOTOK EVO [HAN OVIS44T6 tro] HAN ESAH
KTO 01' poAS gro <repetat> m EAAET HpOKAAT WT THI WTKILIk eats K HHKEH
MAH4H1111WHX C. BOP C KAMH H C HAAN, MM, Aplifl. CA4114 C1141WHTEMO bort;
(t En popa Ion din Tuzara am eumpgrat aceasta,
no aatiant; AagliWOMS KOFIE11,'6
carte numita, Tetravanghel §i am dat-o la hramul Adormirii preasfintei
N5,scatoare de Dumnezeu si am dat-o pentru sufletul men §i pentru al
copiilor mei. Iar dupg, viata lui, tine va vrea s-o vinda, sau dintre copiii
lui, sau dintre nepotii lui, sail fie oricine din neamul lui, sg, fie blestemat
de 318 pitrintii care s-au trudit la Niceia, Dumnezeu cu voi si cu noi,
amin, arip. Slava. ssavir0torului Dumnezeu, care dupI inceput a dat
sfir0t).
2. Din sec. XVIII (incep.) : t Toader chiupul ot P<A" >tru§eni ;
Zelineo ; t Eremiia ot Patru§eni SKpann S KIICHA (an furat 6 iepe) ,5i le-an
cumpg.rat Vasile sini. Doadei ot Varatec si sini Lamba 3rkT fro no nt.r
TAIlip (ginerile sau, pe 5 taleri).
f. 104v : t Adeca en Mirautil Hranetu am invAtat tot Tretiivanghe-
lul la Ghervasie ermonah (sec. XVIII).
Pe verso f. lipita pe scoarta de la sfir0t se distinge in parte, restul
fiind rupt :
1 Itinnorrho rocnompil 3EANAH illonm<Kocon> Ca4ST4 W7'
BEArP4A 113A4KHO 4 'cram T4KO}KAE13E . . . . Adn fA S THX 1111-

.11119H H flfIHCHFA C KI MOAN A0611HH WT REArilAA (. . . din


mila <lui Dumnezeu>, domn al Moldovei Safta
de la Cetatea-A1b6. 1) de demult, iar Chiaj
deasemeni i-a dat lui acei bani §i
a jurat cu 12 oarneni bani de la Cetatea-Alba). 1) (sec. XVIII).
2. Hall Xp4HH11,11 WT KOpHHHKA Ch WK Hl6K(11%Hl6CKSA <np>*KA>
HAAN H KA34A TdKOWE rio IAA* Ain vhSH,S H WT pitK
no Ton$an WT KONKOAAHH (t Pan ilranitA din Coriniva, fiul lui Myra-
paseul inaintea noastr5, §i a spus tot ma
anume Mirautu . . . . 0 din ,mina popei Trifan de la Coci-
codani) (sec. XVIII).
Titluri ti initiate cu rosu. Filigrane : mistret ¢i sterna, 24 rinduri pe paging. Semiunciala.
Legatura veche In piele ti lemn cu ornamente geometrice. Scris in Moldova. Slava bisericeasca
de redactie medio-bulgard. DAruit de D. A. Sturdza In 1885.

2) Yn textul slay Belgrad.

24
www.dacoromanica.ro
16.
Sec. XVII (inceput). Hirtie. 129 f 31 x 20 cm. Lipsesc inceputul $i sfirsitul si foi dupes
f. 8°, 12v, 16°, 36°, 50°, 53°. Fragment prost pastrat
Iatimirski nr. 16.
<Tetraranghel>
f. 1-4v. Evanghelistarul. Lipseste inceputul.
f 4°-5°. eNie WT itiAT0E4 ell/ammo eirerenia rAAFthl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 5v-8. 0EW2ISHA4KTA Apriff1HCKOHA fill'hr413CKAr0, Hp*AHCAORiE f}KE WT
i1IAT0E4 CIIIAT4r0 6rArrfAIA (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei,
la sfinta, Evanghelie de la, Matei).
f. 8v. Alba, apoi completatg, cu o not (v. inai jos).
f. 9-53v. Evanghelia de la Matei. Lipsesc : cap. 1, inceputul cap. 2,
cap. 9-14, inceputul cap. 15, cap. 21-23, inceputul cap. 24, sfirsitul
cap. 25, cap. 26--39, inceputul cap. 40, sfirsitul cap. 81, cap. 82-86,
sfirsitul cap. 109, cap. 110-112, inceputul cap. 113, sfirsitul cap. 115 si
cap. 116.
f. 54 rupta., nnmai un fragment.
f. 55. em WT Ii1apKa CKATAVO evarreMa rnaui (sic). (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 5e-57. Ilri-kmicnom E,HE WT All,HHCA CK/ATAr0 GliArrEdia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la, Marcu).
f. 57v. Rugg,ciune, scrisa ulterior.
f. 58-88. CDT Macau CBIATOf rinArOB cTIf (Sfinta Evanghelie de la
Marcu).
f. 88 89v. e3CE WT AUK' CU1TAr0 GrArrfAIA rAAKKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la, Luca).
f. 89v-90. HfrkAucnogie ONE WT IISKhI CECIATaro GraPPEA1,1 (Predoslovia,
la sfinta Evanghelie de la Luca)
f. 90-129v. G)T (WM CKATArW HAAVOKlCTIA (Sfinta Evanghelie de la,
Luca). Lipseste sfirsitul; de la sfirsitul cap. 71.
instwinari
f. 9v. : t Clia [(EWA peKomiu TeTp-hgaHren Kt3i-mn En't flAK 603dH TplidS4H Ch
?ICHTEANHLI,A fro HACTACHIA H C ChIHOAA CKOHM M4TI9fH H Armini frO 4IAAHIf H Clark
fro l'opAiH H liasop WTI111, fro IWN H MATH rAFIKA H EpAT ero fipAHA H AHAA frO
liA3013 H C h nomiSath CH H HCAM Kfiftl,SA, 011M A, HAKA, ltI4pKA, flew, flpmaia,
NParlitia, HACTACKA, ,A,parrid, C'hICHKA, HpHNd, HEAWRA H iscero poAS fro. H AAA 3A
HEN TpH4SAH C91 noAp8sKia CH HACTACha 1) WECT TAAEpiH. H KSI1HA EH 3A ASLUS
130 HTEAEH MONK Khalif 11HCAHHK. fl ECAH CIA KOT0p0A18 CRELKEHHKS 1111AKAIOLIHT 111-1H-
KHSTH ES CI10 KuHrti 4HT4TH AE10 AjaKonS A60 HplitIETU,S u,p-mconiomS, WEIN HMAIOT

1) Ultimele patru cuvinte sint talate cu cerneala de aceeasi mina.

25
www.dacoromanica.ro
IIHTATH H CHNIKWEiTH CAOKO fiO}Kii, A as NH); Bora 41JCHTH. f1 ATO CE H31iEIIET WT
HK p0AS H flOKSCHT ciia .CH [EH] flp0AATH, WH AA KSAET KpOKAET H TOHKAfT WT
T WT10,6 Il EDKE K NNKfN, ECAN EH ripoAacT 6E3 KfAHKOH HEKOAH. H TpH*AH KSKHA
EH CAM 3A S Tamp Kara, E53 MONK CBOH.
( t Aceastd.earte numita Tetravanghel a cumparat-o robul lui Dam-
nezen Trifan cu sotia lui Nastasia si cu fiul sau Matei si fiica lui Athanie
si fiul sau Gordie si Lazar, tatAl sau Ion si maica Gapea si fratele sau
Brail si bunicul sau Lazar si cu sotia lui si lsaia Cretul, Andria, Ilea, Alarm,
Ana, Armanca, Draghina, Nastasea, Dragna, Sahica, IrMa, Neliuba si
tot neamul lui. Si a dat pentru. ea Trifan en sotia sa Nastasea case taleri.
Si a eumpdrat-o pentru sufletul pdrintilor sad mai sus scrisi. Iar daed
vre-unui preot sau diacon sau citet bisericesc i se va intimpla a pdtrunde
in aceastd carte spre a o citi, ei sa citeascd si sä indrepte cuvintul lui
Dumnezeu si sa roage pe Dumnezen pentru ei. Iar tine se va alege din
neamul for si va indrAzni a o vinde, acela sa fie blestemat si de trei on
blestemat de 318 pdrinti de la Niceia, daed o va vinde, fArd a avea nevoie
mare. Si Trifan a cumpairat-o singur en 6 taleri batuti, fard sotia lui).
(See. XVII).
106° : IA &Mint KO AWHACTI.K3E K Ilpowrk r3iltIA11 l'OC110,11,1111LI tyKHM41,1-
ApHTA Ilex 'iTO BAFAAK) H. II. (Am fost eu la mandstire
rro KildAkmoto.
la Probota si am aflat pe dumnealui arbimandritul Paisie, ca sa.-1 fac
vIndicn. I.P.). (Sec. XVIII).
Pe coperta din urmd : &a sa stie de &And era valet eel mare 7228
si ce<l> mic 1720.
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : mistret. 22, 23 si 25 de randuri pe pagina. Semiunciala
Legaturil veche In piele si lemn cu ornamente geometrice (deteriorate). Scris fn Moldova. Slava
,bisericeasea de redactie medio-bulgara. De la manastirea Probota (1881).

17.

1604. (f. 20-20v). Hirtie. 258 f. 28 x 18 cm. Foile de la sfirsit sint legate gre5it ; dupil
I 241v urmeaza f. 247-251v, dupil acestea 247, iar dupA f. 246v, f. 257.
Iatimirski nr. 17.
<Tetravanghel>.
f. 1-3. OrW*HA41:1'11 4"KHEMICK0114 fia-krapowro, flpfAOCAOKHE nfif WT
1114T4 PA ertiawro Ordrrfaiim (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la slinta Evanghelie de la Matei).
f. 3°-11. Evanghelistar.
f. 11-12v. LURK! ONE WT IVI40f/A CKT4r0 Grarriaia [radiud] (Capetele
sfintei Evanghelii de la Matei).
1. 13. Alba.

26
www.dacoromanica.ro
f. 13°. Gravura Ond pe evanghelistul Matei.
f. 14-73. e?Ki WT 11144<af/A> 1AT4r0 finarotrkeTKOKAIIIE (Sfinta Evan-
ghelie de la Matei).
f. 73°-74. evarrl,<Aft> ENCE wr 111dplca CILATMO rAAKKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 74 75°. 1.1pEAacnoKHE ENiE 1. T Maim CKATdro etrarrEnim (Predoslovia
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 76. Alba. Insemnare (v. mai jos).
f. 76v. Gravufa InfatiOnd pe evanghelistul Marcu.
f. 77-114. Cm WT 11141KA cruarero e1f4rrfnaia (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 114°--116. HNC< WT SKI1 ClitATtWO erwrEnaia rneach, (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 116--116°. IfirkAacnoaft ENKE WT 110VKId CK1ATOE elrArridif (Predoslovia
la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 117. Alba.
f. 117°. Gravuril infati§ind pe evanghelistul. Luca.
f. 118-190. 6:44 WT IISKM CK1ATAPO GrAITEAHla (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 190°. Alba.
f. 191. eNif WT IW411114 CKAT4r0 elrarrEAHM PAL1K61 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).
f. 191°-193v. IlfrkAtimoKHE EXCE WT hviuma CKIAT4r 0 61rAPPEAH4 (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la loan).
f. 194. _Alba.
f. 194°. Gravura infati§ind pe evanghelistul Than).
f. 195-244Y i 247-251. Om WT IW4HH4 cRearraro 11,141.0K*CTKOKtlINE
(Sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 251°-256°, 245-246 Si 257-258 . Minologhiu.
insemnari
Insemnarea scriitoralui manuserisului
f. 14 -22. Pe marginea de jos : itlunorrtito Romino, MOAHTIKAMH np-
cmaTkita KA4AK1111111,4 HM.11114 SOropOAH H ripmcno A-km.1 ilieptim, l'ocnom Hawgro
IrCSCA XpNCTA, CHM Knara HAVHEM 6v-arrEnif KS Fld1114 AO CE,14 AO HECTEpOKEN, S
thwkina 114114 KorKoAki ihogiumoro, 34 11041011H10 BO?KEK' MUM EH KAPOK pas hom
H 3 144TOM CKOHM CEMHWHOM H 3 Nif1-14MH CKOHMH H C T4THr4H010 H C ILICK.010
H 3 CldtlaiNH CKOHMH FINWO p HEM H ILIHNIATEM H 3 AIHKAIAOM H CEHOKH ClilHal:
IIHA4TOM H 3 I4KOKOM. H [Iowa! EH AO El fl rCTOA4 H AO XpanIS C060134 4f1KMWEA4
X pHCTOILI 111HKAHAd S CEA* litcrvoKita. fI ATO rad CH10 KHHPS A1'kl1 113AAAHT11,
HMEIUM evArrtnuf, 113 TON gip KKH ClUa TON 414* ChM 411* AllAKIH 11pHlaTEll 1111*
CKIANEHHK .H .ECAli rad MICA H3A4,111T HAN TO14 C HEM CIIA RSAS HM*TH npgA cra.-
allrM Xj3HCTOKKIM NOAH CAM X p H CTOC 1111H1 A FT ,KFIKKIK H MEpTKKIA (CSAHTH >.

27
www.dacoromanica.ro
H MINA S CicklpEHHKil HAAEHCAN finApera C IloATEAnna p0Ap40M IlpOKOHOKH44, poKS
EO}KH THCALIIHAPO LLIECT COT A. H ELAN chi KAM tA TH,EK: HilHAACT 11HTATH, tIT*TE,
HCHpAKAMHTE H MEM rpliwnaro HE KAEHtTf, 4 34 Kapna H 34 CCHIO nporkT5.
rocnoAa Bora H 3A MOHM HX H 3A ,1,*TH 1-1X H 34 ElpHIATEAH HX. cI HAM KCiEM
HOME Aan mnora A*Td. flAUM.
(Din mila lui Dumnezeu, cu rugaciunile preasfintei stdpinei noastre
Nascatoare de Dumnezeu vi ptirurea fecioarei Maria, a Domnului nostril
Isus Hristos, aceasta carte cu numele Evanghelie s-a cumpdrat pentru
satul Nesterovet, la mo§ia panului voevod de Lublin, cu ajutorul lui
Dumnezeu a cumparat-o Carp, robul lui Dumnezeu, cu fratele sau Simeon,
cu sotiile for : cu Tatiana §i cu Casca, cu fiii sal : Griegorie, §i Pancrate §i
Mihail §i cu fiii lui Senie : Pilat §i Iacov. Si au dat-o la prestolul §i la
hramul soborului arhanghelului lui Hristos, Mihail, in satul Nesteroyti.
Iar tine va indepdrta aceasta carte cu numele Evanghelie din acea sfinta
bisericd, nici fecior, nici prieten §i nici preot, dacd o va indeparta, apoi
cu el voiu avea judecatd inaintea judecdtii lui Hristos, cind Hristos insuvi
va veni sa, judece viii §i mortii. Si a cumparat-o de la preotul cu numele
Andrei din Podtelici, din neamul Procopovici, in anal lui Dumnezeu
o mie vase sute patru. Si dacd you'd, pdrinti, vi se va da aceasta s-o cititi,
cititi-o vi indreptati-o §i pe mine pacdtosul nu ma blestemati ; iar pentru
Carp §i pentru Senia rugati pe Domnul Dumnezeu §i pentru sotiile for vi
pentru copiiii for §i pentru prietenii lor. Iar noua tuturor dd-ne Doamne
multi ani, amin).
Alte insemndri.
f. 76. f Astd Ivenghelie este a dumisale a medelnicerului Iordache
ot Pd§cani vi au dat-o la sfinta beserecd ot Oirligi la pomana dumisalia.
Iar tine s-ar ispiti sa o instrdineze dela ace sfintd beserecd unde an dat-o
titorii, sd, fie afurisitu §i anathima §i. aranathima §i bldstdmat de Tatd1
vi de Fiiul §i Duhul Sfintu §i d<e> toate cetile ingere§ti §i de trei sute
§i opt ote-ti carii sintu la Nechidie vi de sfintii Vasili eel Mare, Gligorie
Bogoslovu vi Ion Zlataust §i de toti sfinti. Oricine s-ar gre§i sa o e
dela besericd, on cdlugdru, sau preot, sau diacu, sau altii din prostime,
§i dacd va intelege scriptora vi n-o va baga sama, sa o duca de unde poron-
cevte scriptora, sa fie afurisito de Dumnezeu §i de not caria am scris aice.
(Mai urmeaza text, insa a fost taiat la legatura manuscrisului).
f. 12°. &a sa §tie ea aceasta Ivanghelie este a dumisale giupinului
Iordachie Cantacuzinu medelnicer ot Pd§cani.
Titluri initiate cu rosu. Ornamente In rosu 5i negru la f. 1, 14, 77, 118, 195. Figurile celor
patru evanghel4ti la f. 13v, 76°, 117v, 19e, luate dintr-o carte ruseasca tiparita in sec. XVI.
19 5i 20 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura moderna In piele §i carton. Scris in Ucraina.
Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard, cu influente ruselti. Dupd Iatimirski, ar fi o copie
dupa un original scris in Moldova. Din bilioteca D. A. Sturdza.

28
www.dacoromanica.ro
18.
Sec. XVI. Hirtie. 265 f 27,5 x 20 cm.
Iatimirski nr. 18 (II socoate din sec. XV, filigranele gi scrisul sint din sec. XVI)
<Tetravanghel>
f. 12. eNSE WT ALITeftl CKATMO Gyarrfnie rnaKi (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la Matei).
f. 2-5. OfW451AAKTil apKffnficKona fin-hrapcKaro npHAticnogif facf WT MAT-
E/IA ORATAr0 er amnia (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei,
la sfinta Evanghelie a lui Mate*
f. 5v-69". Gkr (ROW CKATOf BAAPOICliCTROKAHIA (Sfinta Evanghelie
de la Matei).
f. 69v-70". Gnf WT 111,1131:4 CILATMO elrarraid rAt0thl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 70v-71". 11p*AocnoKif son OT (11,10;4 CKATAPO eIrtirrEAIA (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Marcu). (SfirOtul lipse§te).
f. 72, nona, inlocuiete o foaie lipsa (scrisa in sec. XVIII).
f. 72v-111". emf WT itIapKa CUATOf etrarrenit (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 112-113". C-Nif WT 1IOyKh1 CHANTAPO eirarrinia PAAKKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 114-115v. Ilp-kAocnottif VICE OT &Vail CECATAPO evarrEnia (Predo-
slovia sfintei Evanghelii de la Luca).
f. 116-193. G)T nOVEZKI CKATOf HAVOR*CTKOKAHHE (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 194. 6mie WT IWaHHa CRATAPO C-varrmia PAARKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la loan).
f. 19e-196. IllykAocnottif f?i{f WT Iwamia CRATOf etrarrmia (Predoslo-
via sfintei Evanghelii de la loan).
f. 196v. Alba.
f. 197-249. Ca IWAHHA CKATOE finarorkeTKOKAllif (Sfinta Evanghelie
de la Joan).
f. 248. Rupta pe jumatate §i completata in sec. XVIII.
f. 249". A fost alba, pe ea o Insemnare (v. mai jos); probabil mai
lipse§te o foaie pe care se continua Insemnarea.
f. 250-262. ChEOWHIKk KI M*CiaafAik CliA34Ars PAM.' 1:06moymAo firm-
rfnioy- H3ticl4HHIUMik CltiATKIMb. H flpd3HHKOMK (Adunare a 12 lung, aratind
capetele fiecarei evanghelii la sfintii ale§i §i la sarbatori).
f. 257 §i 262. Sense ulterior (sec. XVIII), in locul unor foi ce lipsesc.
insemnciri.
f. 249" : CHA Kimura pfliOffili TETI3HarrEAK 1:8111ill fro WA RO}KIH MHOrO-
rp *WHH (DEAK0 H C 110AptOttHfMk CROHM COOHRt H ARAN EH SA WTAtHilf rp-kKort

29
www.dacoromanica.ro
CKOHK 3 AALIMpk CKOIA Caj3111111A H ChM Ero KACKO H ChINh AOMI&WA H K4TEpHH4I
Xwraetim H TETKIAHA H fiOrkA41111 H TATKAHLI H XAAHA H orDEA0134 H MptimIa H
CHMEWHIt H THS: laprmiLt H EMAKO H find H TOAAEplt N 1094111kKO H II4CTACK4 H
KACSTIlltd H IndrA4 H 1AdpHKd H ,NOMWd H GuNh H /3EA0134 H npoTome KTO METI.
SETH C HEA H ME Flp09HT4TH, BH Ad 3H4ETE 11}KE ECT AAH4 SA AEAHCHIA AO Xpama
MATH/A KAAAHLIHH,E Hal1101 fiCT 0130 AFIRE ov AssoicA A XASKOKA d ECT Mina 34 ASLIbl
CHMHOHA &M44 H Lop in milk 410pHiiiii, VIrrEAHH4 H IIIATI3EH4 H (DEA0pA H COAEKCA
H K03MA, (*MUM. 41 1111 FfIEEKE H AHMICOHH HOMMAAHTE CHjt MAH, fiOrk WTA4CT
ChrpEWEHIE UWE np*A fiorom, KA4POCAOKETE, Kite 170x6 IIALWOCAORHT H 11130414NT H
RAC BOMA 11pOCTHTK. 11 1C4H...
(Aceasta, carte numita, Tetravanghel a cumparat-o robul lui Dum-
nezeu molt p6c6tosul Fedco si en sotia, lui Sofia si a dat-o pentru ierta-
rea pg,catelor lor, cu fiica for Orinia si fiul for Vasco si fiul Domsa si
Caterina Hogafia si Tetiana si Bogdan si Tatiana si Uleana si Fedora
si Ieremii si Simeon si iarasiIeremia si Vanco si Ana si Toader si Iurasco
si Nastasca si Vasutca si Magda si Marica, si Domsa si Onu si Fedora.
Si de aceia, cine va cinta pe ea si o va citi, iar voi sa stiti ca, este data
de mostenire la hramul sfintei sta,pinei noastre Nascatoare de Dumnezeu
la Luboca si Hluboca, este data pentru sufletul lui Simion Babici si Iurii,.
fiul Oriniei, Anghelina si Matrena si Fedora si Olexa §i Cozma, Musa.
Iar voi, preoti si diaconi, pomeniti pe acesti mosi <si> Dumnezeu va
ierta piicatele voastre ; inaintea, lui Dumnezeu binecuvintati, Dumnezeu
va va, binecuvinta, si iertati, Dumnezeu va va ierta, Iar data ). (Sec_
XVII).
Tillur3 Si minale en rou. Ornamente la f. 112, 116, 194, 197. Filigian : cap de zuntnu.
22 de rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura in lemu si catifca de la ineeputul secolului al
XIX-lea. Sens probabil In Veraina. Slava bisericeasea de redaene ruseascii-apuseang. Din biblio-
teca lui D. A. Sturdza.

19.
Sec. XVI (a doua jumatate). Hirtie. 340 f. 33 >( 22 cm. Lipseste inceputul 91 foi dup;r
f. 6v. f. 7-10 sint legate gresit, local for este la Inceput inainte de f 2 1. 115 148 rupte.
Iatimirski nr. 19 (11 dateaza din sec XVXVII).
<Tetravanghel>
f. 1. Alba, adgugata, la legat.
f. 2, 7-10. <Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei, la
Evanghelia de la Matei>. Lipseste inceputul.
f. 2 -e. CK43MIHE npiemnimpgf Eclair° AtTA 4HCA0 ElrelITEACKOE, illr4ITEAH
cTom riplaTie WT KMA011' HALIHHLIXTI& H AO I'M CT4LYTK (Spunere cuprinzind
nurn.Arul evangheliilor pe tot anal, a folosirii evanghelistilor, de undo
beep si undo se opresc.
30
www.dacoromanica.ro
f. 4v-6v. 6;lif OT itiaeom cswraro eyarrmia rAtlithl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei). Lipseste sfir§itul.
f. 10v. Alba.
f. 11. S-a ineereat a se scrie inceputul Evangheliei de la Marcu
s-au scris trei cuvinte din titlu i apoi s-a la'sat loc alb.
f. 11v. And.
f. 12-1121. (DT IIIATOEA CRATOF fiAdrOlckeTKOKAHiE (Sfinta Evanghelie
de la Matei).
f. 113 -114°. 6>se WT ilLtpICA CKiaTMO etrarredia [-Alamo (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 114v-116v. Ilp-kAicAosiE EME WT i1lt1PKA CRATLWO erarrenid (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 117-149v. (I)T 111413KA CRATOE fiital'OKicCTKOKAllif (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 149v-152. tin WT 1101,1:11 otwraro etrarrfnia rit4Kid (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 152 -152°. lip-kAICAJKIE EHiE WT 1101rKkl OR7i -P.:11'0 (Predoslo-
via la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 153-247. 61T IISKh, CKATO: findrotti:CTROKLIIIIE (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 247 -247°. num.! eyarrvAie VEE voT Imam (Capetele Evangheliei
de la Ioan).
f. 247v-250. 11p-6Aicnokie em: WT IWOAH4 CHRtTAVO eirarriAL1 (Predoslo-
vie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 250v. Alba.
f. 251-315. 6K5 tvT I %alma CKATOE etrarreAie (Sfinta Evanghelie de
la Ioan).
f. 315v. Alba,.
f. 316. AIM.
f. 317 329v. CKL1311HIE f}gf Hd Kl+Clitat MEM AA'h/HHOE ECT rAttrOAATH Cat
Elrerldif HEAEAMIt InteEr0 AtTtl (Spumere despre evanghelia care trebue
spusA in fiecare zi, a s'aptaminilor din tot anul).
f. 329° -339. Cloitviiniik ii micro At-kcAu,Fm (Sinaxar al celor 12 luni)..
f. 339v-340. Albe.
insemnitri
f. 315. II<HCdA> r<pdAUTHK> p<dll'h> h6321CIH A1(140r0 r<p*WHill> IWH (A serfs
grsa,m6tieul robul lui Dumnezeu, mult pIegtosul Ioan).
Titluri initiale cu rosu. Ornamente In rosu la f. 251, 317, 32e. Filigran : mistret. Scris-
de cloud mlini (I, f. 2-197°, II, f. 198-339). 17 si 18 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legilturd
veche In piele )1 lemn, deteriorate. Scris In Moldova. Slava' bisericeascd de redactie medio-bulgara.
Daruit de D. A. Sturdza la 1881.

31
www.dacoromanica.ro
20.
Sec. XIII. Peigament. 215 f. 22 x 17,5 cm. Lipseste sfirsitul. Multe foi rupte si tthate
parti din ele ; s-au decupat inttialele de pe f 7 si 8, jumatate din f. 38, o coloana din f. 107 si
109, parte dintr-o coloana a f 108 si 113, rupte 5 rinduri de jos din f. 187, 1ntre f. 191 si 192 a
existat o foam din care nu mai este decit o bucatica la cotor. Citeva foi au marginea deteriorate
din pricina umezelii. Mai multe foi de la inceput s-au legat gresit ; astfel sint f. 1-9 a caror ordine
exacta e urmatoarea : 1, 3, 5, 4, 7, 6, 8, 2 si 9 ; f. 214 ormeaza corect dupe f. 208. f. 168
173 s-au legat lovers.
Iatimirski nr. 20 (II socoate din sec. XIIXIII).
1. <Apostol>
f. 1-181. <Epistolele apostolilor >. Titlul necitet.
2. f. 181-215". Minologhiu. (Calendar bisericese). inc. nvkcsao ems
ventlipm (Luna septembrie).
Insemntiri
insemnArile scriitorului manuscrisului
f. 127. eTf4S4H HOHHCA (A scris Stefan).
f. 136. Cruha, H Xparow w exAS (Stefan §i Dragot5, despre jude-
eata).
f. 165". CTE41,1 (Stefan).
Titluri si initiate cu rosu, initiate cu ornamentape zoomorfa la f. 3" si 68v, uncle cu rosu
si albastru. Ornamente in rosu si negru la f. 1, 41", 101. Scris de -ire'. mimi (T, f. 1 -70 ", II, f.
71-173 si III. f. 174-215v). Pc cloud coloane, 21-24 rinduri pe coloana. Semiunciala. Lega-
tura moderna In piele si pinza. Scris probabil intr-o regiune romineasca. Slava bisericeasca de
redactie medio-bulgara si la a treia mina, cu influente rusesti-apusene. Provenienta necunoscuta.

21.
1528 (f lipita pe scoarta din urina) 227 f 28 x 20,5 cm. Lipsesle inceputul si foi dupes
f. 5 ". 23v, 176 ". Intro f. 63-64 au existat 2 foi a caror urme se vad la cotor. f 277 s-a adaugat
posterior.
Iatimirski or 21 si un facsinul plama 20 dupe f 692 a acestui nis.
<Apostol>
f. 1-63. Faptele apostolilor. Inceputul lipseste. Titlul deasupra
paginilor : At4H1A, Inc. : ...68pHS H CHArKIIH CIA MC AJAVh.
f. 63-251. Epistolele apostolilor, Inc. : CKaatfie I4KwKn6 nocAmia
(Spunere despre epistola lui Iacov).
Fiecare epistola e precedatg de o introducere.
f. 251-263". CKA3AHig H3fCliCTHO H}ICE H4 KCAN MINH rAaKanuk A*MIIH
iblocTonoy (Spunere pentru stiintA a capetelor Apostolului in fiecare zi).
f. 263 " -274 ". C'hliWptiHICK Kl Mteli111,WMIt CKA3d11611:1 PAAKKI CIH0CTO/101(
(Sinaxar al celor 12 luni, spunerea capetelor Apostolului).
32
www.dacoromanica.ro
f. 274v. Huai flnovromi pi:341MM (Alte capete din Apostol diferite).
f. 274° -275 °. IIpOKHMHHH KILCKplCHKI 141ASALlpf
1 WCANHAM% Fit/ICOKWM
(Prochimenele invierii si aleluiare pe opt glasuri).
f. 275° 276v. HUH HpOKHMHHH H LIAEASIApE K4T4 AKHEKHH (Alte prochi-
mene si aleluiare zilnice).
f. 276°. finocTona w orcwawHA" 1111E3K KkCIO CEAMHIJA (Apostoli pen-
tru cei adormiti pe intreaga sapt6mina). ITrmeazg, dou6, insem.n5ri
(v. mai jos).
2. f. 277. th1TH9OHM no MICA AKHH (Antifoane zilnice).
f. 277°. inseranare (v. mai jos).
inse mndri
insemnarile scriitorului manuscrisului
Pe f. lipita in interiorul primei scoarte : f HaKOMH1EM G/T611,4 H Ch
110C11*WEHIEM C61H4 H C`KKpkWEHIEM ©KlATOVO ,k01/1,1 HAHHCA C* CiAt Kuira 30KEM44
IIpdKCES MOH4L1 GKAOI'Id H Cl63Ael 11'11 Kpdm LIHCHHEM XCHEHIE CHATOPO monacTivir
ClurkkldHCKOH, ich AhNH 64ArO4HCTHKar0 H XpHCTSMOEHK4r0 rocnoAnue HAWEPO IW
II6T01% KOEKOM, MINA CT4pAr0 CTE4SAH.4 KOEKOAI, HpH tHHCKOH* AAHT1301104HT* KHp
Ka411CT(34T. H TH?I Aam rd K M0/161% CM* H POAITEMH CKOHK K 11,P1KOK HAE SKE

ti KTO C* HOKSCHT 11013SWHTH


EHWE 11HC4110 O4'C11:111E npkcKA,T1H BOP0p0AH11.H.
HAH p4CHHATH Natucro AAdNId H OVTIVI1pOKAEHI>4 <H>AH ovicpmiT HAH HIJOAACT, Ad
WhAET npoickT WT Bora HMI ChTKOpIKIH HEE0 H B<EMA> H WT Ilp*HHCT*H fro
MATEpH H WT KpikrOKHHK Kl dflOCTOA H WT TH1 WTKIJ1% HMI CltT K ll <HKEH> H Ad
iCT EMS HO4HH4 c heAd H C'h 414419EIVIA H Ad}KE <K>phK BO,KIH Ht1 HHX, ANTS A(41
WKp*I1HT, W)T Bore ripolum whAFT . Tom8 CAtHIA [Cis K*KH. CIMHH. t <Aro>
x 3:AS> 1) M*CA11,4 MAR KE MINH.
( f Cu voia Tatalui, cu ajutorul Fiului si cu sAvIrsirea Sfintului
Duh, s-a scris aceasta carte nurait5, Praxiu de monahul Evlogbie ;
si a f5,cut-o in biserica cinstitei Adormiri a sfintei mlnastiri SAlAgeni,
in zilele binecinstitorului §i de Hristos iubitorului nostru dome Io Petra
voevod, fiul lui Stefan voevod cel BAtfin, sub episcopul chir Calistrat
mitropolit. Si de asemeni a dat-o pentru ruga sa §i a pgrintilor sal In bise-
rica in care s-a scris mai sus : Adormirea preasfintei N5,scAtoare de Dum-
nezeu. Iar eine ar indrazni sa strice sau s5, risipeasd, dania si IntArirea
noastrI, sau o va fura, on o va vinde, sa; fie blestemat de Dumnezeu care
a facut cerul §i paraintul §i de preacurata lui maid, §i de 12 apostoli de .

frunte si de 318 parinti care sint iu Niceia. Si s5,-i fie lui soarta cu Iuda
i cu anatema, si singele lui Dumnezeu asupra lor ; iar daca o va intari va
fi iertat de Dumnezeu, caruia slavg, in veci, amin. In anul 7 <036 > (15 <28 >-
lima mai 25 zile).

1) Data Intregita dupa thsemnarea urmatoare.

3 c. 717
33
www.dacoromanica.ro
f. 276°. 1). t HBKOAEH1EA% CaTIL11,4 H HOC 11*111 EH1EM elt1H4 H CILK'hPWElliEM
CKRLTAPO )1,0111d, HLIFIHCA rk CIA KHHIPA 3OKEMII Ilpm<c-kotr mothad ellAWI'111 H C1L3Ad
KNIM H 4HCHIE F.R OIrCIWICHIE CKATOMoli° MSHACTHP eltAlLUMICKOH K AKHILI 6Aaro-
UhCTHK4F0 H KpHCTOIrMOKHKAPO rocnoAnaa Hawero 'walla Tpa KOEKOM CILHIA
craparo CTE$4111 KO:,KOAA, nPH EHHCKOnii MHTp0FI0AHTd KAAECTP4Th.
( t Cu voia Tatalui, cu ajutorul Fiului i cu savir §irea Sfintului Duh,
s-a scris aceastI carte nurnita, Praxiu, de monahul Evloghie §i s-a facut
in biserica cinstitei Adormiri a sfintei manastiri SalIgeni in zilele bine-
cinstitorului §i de Hristos iubitorului nostru. domn, Io Petru voevod, fiul
lui *tefan voevod cel Batrin, sub episcopul chir Calistrat, mitropolit).
(Sec. XVI).
2). K ALTO x 3AS t H THNti Am: $1-1 K 6 MOilltKA CEKE H POA1AEA MONK KIL
11,p1LKOK EAE}KE KHWE DHCMIHO OVCI1EHIE nACKATHH fioropomno. II KTO c 110-
K OIrCHTI nopSinuTi HAH paCifIATH H4WEPO A,/Wag H STIVILMAEHIE HAN tcpmer HAH
HpOAACT, Ati ECT npoKAT WT Hor4 CiLTKOpW4r0 HMO H 3fMAE H WT rifyktni-
<C>Tili Ero MATEpE H WT CKATHK itp-k/CoRmiX Kl 430CTOAll H WT 'PHI WTItn,b. E}KE
o IIHKEH H AA ECT EMS 1104HHA CIL H0VA4 H C 4NAOEM4 EAEME K131111 KO}KIH HQ
HHK, MIS A4 WKp'kHHT H WT &Ord 1100WEil 6SAET, TOMS MIKA K K*K111, 1'lA1k111..

(In anul 7036 (1528) t Si de asemeni a dat-o pentru ruga sa §i a


parintilor s'ai in biserica uncle s-a scris mai sus, Adormirea preasfintei
nIscaloare de Dumnezeu.. Iar tine va indrazni sa o strice sau va risipi dania,
§i intArirea noastrI, sau o va fura, on o va vinde, s/ fie blestemat de
Dumnezeu, facItorul cerului §i pamintului, §i de preacurata lui maicI si
de cei 12 sfinti apostoli de frunte §i de 318 pgrin.ti care sint la Niceia
§i sa-i fie Soarta cu Iuda §i cu anatema §i singele lui Dumnezeu asupra
lui. Iar dacI o va Intari, sa fie iertat §i de Dumnezeu, caruia slay/ in veci,
amin).
Alte insemnIri
f. 687. SI sg, tie de cind am scris eu Toader K AFT x 3C14 supT
ALIE' CMEfiRtH CA H HOKAMIAH CA Pa Tomo (in anul 7268 (1760) mart ... zile
naA, smeresc §i ma lnchin, eu Toader).
f. 277°. t Sa s5, §tie de trod s-au prostit mitropolitul Iacob, in
dzilili prelu<mi>natului domni Ion Ftiodur voevod §i an dat cirra, preosfin-
titului mitropolit Ga<v >rill spaT lomia &mho <minorrito> CHI OTOA0pd KOAA
K A'kTO(fratele lui Joan vodI, Ennui Teodor <din mila > lui Dumnezeu
in anul) 7268 (1760) fivruar 26 den. fl< i> Tomep C.H flimplumn AitIKOHA
11HCAK (Eu. Toader, fiul lui Andrian diacon, am scris).

Titluri si hut:laic cu rosu. Filigran : ancora. 22 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura


veche in piele si lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova de calugarul Evloghie la
rnaniistirea Salageni. Slava bisericeasca de redactie medm-bulgarii. Daruit Academies de Mims-
Lerul cullelor.

www.dacoromanica.ro
99

1609 (f. 7, 342). Hiitie. 343 f. 25,5 x 23 cm. f. 90 lmse5te parlea de jos.
Iatimirski nr. 22; un facsimil dupa f. 242v.
<Apostol>
f. 1. CKAaAlliE A-1:4111H AllOCTOAkCKKIK HAHHCAMIK AOIrKOX Eyarrhuivrom% HO

itivrk)Cii nums-6X cmpacTH cocnomrk (Spunerea Faptelor Apostolilor scrise


de evanghelistul Luca, dupa, multi ani de la patimirea Domnului).
f. 2-89°. A*AHIA CKITI.JK AHOCTOA91 (Faptele sfiatilor apostoli).
f. 90-326°. Epistolele apostolilor. Inc. : CK434HIE IAKWKA* 110CA4HIE
(Spunerea despre epistola lui Iacov).
f. 327-334. CKA3AH1E H3KECTHO HME HA ichCA AhHH rAAKALAik ,c1:LIFIII-1 11170-
CTOrlit (Spunere spre stiinta pentru capetele din toate zilele ale Faptelor
apostolilor).
f. 334-341. C'hKOplIHK sl M*CERWAA (Sinaxar al celor 12 luni).
f. 341. HHHH AHOCTOAH pant-rm (Diferiti alti apostoli).
f. 341-341°. IlpOKHAVAIH KvhCKpitCHKI H HAAVAlfiapf WCMHAA rA4COKWM
(Prochimenele invierii i aleluiare pe opt glasuri).
f. 341°-342. IlflOKHAHH KliCKpl&CHIs.1 H AAAHASI013F KATII AltHrKHH (Alte
prochimene M aleluiare zilnice).
f. 342°. XKA3 rnacwAt H l'ArrEAIAM IMICKIVhCHkiiiA H AlfTSVIH flHOCTOA%
C11 ay-amnia! (Aratarea glasurilor si evangheliilor invierii gi liturghiile
Apostolului cu Evanghelia).
f. 343-343°. Alba.
insemnitri
insemnarile scriitorului manuscrisului
f. 2-7. Chi CRRTKIH ilHOCTOAll CitTKOpH H WKOKA cmtpeimidu apriimic-
Korrh gHACTACIE RpHAAKWKIM MHTiJOHOAHT ClAKIAKCKKIH Rh HAMIAT AOIrWA CK0Er0
H pWAHT1AEH CKOHM, IWAH RpHAAKA H HP'hCTHFIA. H MAE H Kl& HOKOC1i3AAHHh1H
CKCH MOHACTkipls. Ap4rOMHJ311A HAENiE :CT KpAA1 CI.WECTKIE 1113*CKATAr0 H }KH-
KOTKOptil14r0 ,A,OVXA, [CI& AKHH EAAPO9HCTHK4r0 rOCHOAHHA IVO ROCTANTHH AlOrItIAA
110EKWAE rOCHOAAPK 3EMAH alOAAAKCKOH H C'h Hp*KI&3AICKAEH010 CKOHX. HM MATEpid%
IEAHCAREOH, rocnomAa norm-mar° IW IEpEmia tllwrkIAa KOEKWAA H C11 ilf)*Krh3A106-
AEHMtIMH EMOIr CKOHX RpATIA ilAfacillAfrk H BOrAAHA KOEKWAA. H AWE KTO KOLIJET
HOKSCHTH H Kl&SATH WT CKATAPO MOHACTKIpt KE3 RAAPOCAOR:Ilid, AA HAVUET C10141-
HHK CAM rOCHOAlt HAW ICSC XplICTOC H Elp*4HCTXJA Ero MATEIHt H KyKC*K CKIA-
TKIK Ha CT(JALHH*A1 CAAHLI1H. tIMHH. I7 A*TW x 313H1 M*C11111,A CEHTEKOA MINI,. E.
(Acest sfbat Apostol 1-a facut i 1-a ferecat smeritul arhiepiscop Anastasie
Crimcovici, mitropolit al Sucevii, intru pomenirea sufletului sau si a parin-
tilor sal : Joan Crimea si Cirstina. i 1-a dat in mandstirea sa nou zidita,
Dragomirna, unde este hramul coborirea preasfintului si de viata facato-
rului Duh, in zilele binecbastitorului domn Io Costantin. Movila voevod,

35
www.dacoromanica.ro
domn al tarii Moldovei, §i cu prea iubita sa maid, Ielisaveta, doamna rApo-
satului Io Ieremia Movila voevod, §i cu prea iubitii lui frati : Alexandru
si Bogdan voevod. Iar daca, cineva va indrAzni sa-1 is dela sfin.ta manas-
tire far6 binecuvintare, sa aibg piri4 la cumplita judecat6 pe Insu i Domnul
nostru Isus Hristos i pe preacurata lui maid, si pe toti sfintii, amin. Yn
anul 7118 (1609), luna septembrie a 18-a zi).
f. 342. 110KfilEHIEMK K1NCE CHJAT*HUIVO ApKIFEIHCKOHA Faro nuarracia Rpm-
KOHlithl H MHTp0110nHTA CSIIAKCKLWO, 13X.KONs rptunuro AHMHT04 AilOKA E*AHH-
CKMH, Ci1KHCA C* K ATO x spin. (Din porunca preasfintitului arhiepiscop
cur Anastasie Crim.covici si mitropolit al Sucevii, s-a scris in anul 7118
(1609), cu mina pgcatosului diac Dimitrie Belinski).
Titluri p initiale cu rosu si cu aur. Initiale ornate. Ornamente In mai multe culori si
cu aur la f. 1, 2, 90, 91, 100, 101, 110, 111, 119, 128, 129, 130v, 131, 132v, 133v, 136- ,
139v, 173v, 175v, 209v, 231, 242v, 261, 269, 276, 291, 303, 304, 327. Miniaturi la f. 100°.
116v, 1189, 127v, 128v, 130, 132, 133, 136, 175, 209, 230v, 260v, 268v si 280. Filigran : sterna cu
ancora gi stea. 19 rinduri pe pagina, iar de la 1. 327 p/na la sfirsit, 27 rinduri pe pagina. Semiun-
ciala. Legatura veche In piele gi lemn cu ornamente florale. Scris In Moldova de diacul Dimitrie
Belinski. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Provenienta necunoscuta.

23.
Sec. XVI. Wale. 185 f. 30 x 20 cm. Foarte rupt gt putred, lipsesc pagini la Inceput
si sfirsit. f. 1, 166-171 rupte, numai fragmente.
Iatimirski nr. 23.
<Tipic>
f. 1. Foarte rupta,, numai un fragment.
f. 2. OrKt1911 W EME Klt jUHHEH K'6W6947KIHKIM (Afatare despre cele cu-
prinse in Mind.).
f. 4-5°. THHHKIs. 1.1,01tKWKH*H CAOrKE* HME <K> Ifp8C4AHM* CKIATIilf
AAKIMI np-knoAoKiloro H HOPOHOCHLWO WT11,4 HA<IHEPO> CAKM (Tipic al 8lujbei
bisericesti de la sfinta lavrg din Ierusalim a preacuviosului si parintelui
nostru purt'ator de Dumnezeu, Sava).
f. 6-6°. <1' >ArIKH3Htd OM Eh HACTONISH KHH3* (Capitole care se afla
in cartea de fatA).
f. 6-32°. Indicatii de tipic.
f. 32y-143. IlocirkAoKanig u,p-hiconiaro nkwa H C1%611,111.11 KI.CEA*THVO,
HALIEWE WT MEMO CEHTEMKpiti AO M.CERA 4VPSCT4 ( t RInduiala cintarii bise-
ricesti i sinaxar pe tot anul, in.eepInd din luna septembrie pin6 In luna
august).
f. 143. CAS}KCA CKJATKIE H KfAHKILIE LTA - HHH,1 (Slujba srmtului si ma-
relui post).
f. 166-171. Rupte.
36
www.dacoromanica.ro
insem,nari
Pe partea interioara a cobertei : f Sa" stiff acesta ravas al men, raulta.
sans <tate >.
Scris-am en ping la Radul.
lIcroicaX ,kuniiTps (Am seris Dumitru).
t jupan Popa vel vornic.
Scris-am en, Irma pans la t<ine >.
t Scris-am eu, Radul, pa'n5, la mu...
j- Scris-am eu, Dumitru, acesta al mien zapis ca sa hie de mare
credintd.
IIHC rpa(ma>11-tit (a scris gra<ma>tieul) ping, la tine.
f. 54. -1- illamocTito homito Hw 11111VH KOH110A711 (Din mila lui Dunanezeu,
Io Lion voivod).
Toate inseningrile seris muntenesc, sec. XVII.
Initiale §i titluri cu rosu. Ornamente in rosu si negru la f. 4, 6, 32°. Filigran : douh sageti
incrucisate. 26 rinduri pe paging. Semiunciala. Legaturh veche In pima si lemn (deteriorate),
cu ornamente geometrice. Scris in Tara Romineasca. Slava bisericeasca de redactie strbeasch.
Dhruit de Ministerul Cultelor la 1885.

24.
Sec. XVI. Hirtie. 289 f. 19 x 29 cm. Lipseste inceputul.
latimirski nr. 24.
<Tipic>.
f. 1-2v. Sfirsitul euprinsului. Titlul capitolului se vede la f.v 2 :
ROHM, rilligiatlaiWit 33011C811111MH SliA3klIch 11A1CTO1a111H CI 1CHH3* (Sfirsitul cape-
telor argtarilor cuprinse in aceastg carte de fate).
f. 3-50. XCTA111. u,pKoKirkii enSmis* 11).KE Kb IE13SCA,11111A CILATklia /411{131.1

(Tipicul slujbei bisericesti


11p1H0A011HArtV H sorwHociterw WT114 144WEPO edgolt1
de la sfinta lavrA de la Ierusalim a preacuviosului si pa'rintelui nostru
piartator de Dumnezeu, Sava).
f. 51-193v. 110CA-kAOILMH: 11,63KODIAr 0 irklilA WKE rhiipailla Mr° irkT A
WT ArkLAIAI MIT ellpia AO Al*C/A11,c1 (Rinduiala eintarii bisericesti
4/11'XCTLI
care cuprinde tot anul de la luna septembrie ping, la luna august).
f. 194-272v. IlOCAtA011411i: CKATI+11J IKEAHKAL1 LIETItIPM AGCATHI11101 (Rin-
duiala sfintului marelui post).
f. 273-275v. Title separat : ammo CllatTAPO HOCT4 110 adIrklili1H110
Col,MY 4110CT0,11+ (Inceputul sfintului post dupg invgtatura sfintilor
apostoli).
f. 275v-281v. XKA3 WCT ABWHM nflOCTW AWN\ blrArrEALAM HA 11j1,13H0IreM6111
CHATItIM (Rinduiala Apostolului si Evangheliilor la sfinVii cu praznic).

37
www.dacoromanica.ro
f. 28f 285. Tponapi: livhCitplICEHk1Hd WO% PAU (Troparele invierii
pe opt glasuri).
f. 285-287. Tponapn npga figAinto H KW11,d,d1:11 (Tropare pe saptaminI
§i condace).
f. 287-288. fi0r0p0AH4HH I KpECTO fioropoAntand, ErkELIEA1KIIA npoTintoy
TpWildpfM Na 1{0?K011 (sic) AhH6 Nd KE4llf3HH H HA 3dIrTpHH npoTmlo rnact3 Tpo-
napa CRANTOMOr (Cintarile nIsegtoarei de Dumnezeu §i ale crucii nIseg-
toarei, ce se eint dupg troparul fiecgrei zile seara §i dimineata dupl
glasul sfintului tropar?
f. 288°-289. flwrn4son ram HOAT c. no Eche AhHEI (Antifon care se
cintg in fiecare zi).
f. 289°. A fost alba ; pe ea s-au adIugat cu scriere din sec. XVII
insemnari din zodiac §i gromovnic.
insentneiri
f. 4°. Estip au nisu fe<v >r. 11 dni va, leat 1733 (1625) §i n-au
facutu epurii urmI nemicg.
f. 6. Aceste eIrti sint ale mele, az Barbul PipItru§ copil.
f. 151. Exereitiu de stil epistolar, rorainesc, sec. XVII, inc. : al
miu cinstitu §i prea iupit parinte...
f. 239: Stroe logofIt 7074 (1566).
f SI se §tie eindu au luatu domnie lui Alicsandru voivocIA, feciorul
Radului vodg 1), in luna lu ohtovrie 5 zile §i au purcesu in 8 la Tarigradu
§i au fostu valetu 7136 (1627).
f i au venitu Alicsandru vodI, feciorul lu Iliekm voda, in luna lu
Ghinarie 28 dni (zile).
Titluri si initiale cu rosu. Ornamente geometrice stil mate In rosu la f. 2°, 3, 50°, 51. Fili-
gran : stems cu spade Incrucisate la mijloc. 25 rinduri pe paging. Serniunciala. Legatura veche
In piele ai lemn, cu ornamente geometrice, In parte deteriorate. Scris probabil in Rusia. Slava
biscriceasca, redactie ruseasca. Daruit Academiei de Ministerul cultelor In 1885.

25.
1611 (f. 275). Hirtie. 277 f. 20 x 30 cm. Lipseste o f. dupa f. 5°.
Iatimirski nr. 25.
<Tipic>
f. 1-2°. Ilp*AncnwKi5 K HACT0IA41010 KHHI' (Predoslovia la cartea de
fatI).
f. 2 -4 °. riugH3NH C$111H SIS43k1 K HACTOMIVEH CEH K<I1H3*> (Capetele
lucrurilor care sint in cartea de fatI).
2) Alexandru Coconul, fiul lui Radu Mihnca.

38
www.dacoromanica.ro
f. 5-43Y. CTAKI% 11,13'6KOKH*H CA8Mi6E HME K IgpSsaminvk citiarkm 44111361

nirknomutiaro wrud UMW° CAKIti (Tipicul slujbei bisericesti de la sfinta


lavrg din Ierusalim a preacuviosului pgrintelui nostru Sava).
f. 44-44Y. Albg.
f. 45-249. IlOCA*A0K4Hif H,In&KOKH4r0 Ci66OMII4 KCgA*TH4r0 WT MECAU,
cenTgAutpie AO MEciaita agrtirra (Slujbele bisericesti, adunate pe tot anul, de
la Luna lui septembrie ping in lung august). Titluri separate pentru
fiecare lung.
f. 190Y. Albg.
f. 191-249. HOCA/CAOK4HIE CKIATKHa HEAHKia MAMA K HiO>KE HOST
(Slujba sfintului,
CiA 605KECTKiHHA1A HpHT44 EverEncKaia W M61T4J3H H 44pHCEH
marelui post. Duminica in care se cintg dumnezeiasca pilda evanghelicg
a vamesului i fariseului).
f. 196. fla4hiA0 cridivraro gemiKaro norre ( Inceputul sfintului, marelui post).
f. 224. Ei CKIATSIO KgAmcsio Hommo Bach] (In sfinta mare sgptaming
a Pastilor).
f. 249Y-252Y. 114114A0 cKatraro HOCT4 CBIATIilX 4110CTOAr6 H no 3411*14.1MHOI
MIAMI)/ MIOCTOAlt (Inceputul sfintului post al sfintilor apostoli i invg-
faturile sfintilor apostoli).
f. 253-233y. OT 3AKtiylANIH KOMECTKEHKIX 4H0CTOA H WT 7KHTEACTK4
CKATMIC WTH,It HilEA4H1f, K4K0 110A0114ET6 HHOKOM I KpHCTIMIOM96 MHTH.
(Datina din invatgturile dumnezeestilor apostoli si din viata sfin-
tilor parinti : cum se cuvine sa trgiasca, cgluggrii §i crestinii).
f. 264-267. TIJOHAIJH Kl KlaKIIIECEHKI H 60r0130AH4HHH H HH4KOH WCMHM
rnacomm (Troparele la inviere Si ale Maicli Domnului, ipacoi pe opt
glasuri).
f. 267" -269. Xli43 tA,CTAKIIIHAI PIT OCTOACIA1, levarreni 14343A118fMKIM
CKIATItIM (Ar5,tarea Apostolului si evangheliilor la sfintele sgrbgtori).
f. 269Y-271. fIllOCTOAKI IEVAITEAL1 ANEKH611H K HOHEAEAKI 6EC HAOTHKIM
(Apostolul i Evanghelia zilei in lunea puterilor celor farg de trup).
f. 271. XIL:13 rtuCOIKOM Igrarraitim rhCKpItCilkIM I finocroAS I ElfArrEALIAN
(Argtare pe glasuri a evangheliilor invierii si a Apostolului i evan-
gheliilor).
f. 272-276. Calendarul bisericesc pe 19 ani (Pashalie).
f. 274. Crugul lunii tai al soarelui. (Mina lui Damaschin.).
f. 275. Pe calendarul bisericesc insemnarea anului 1611, care este
probabil data scrierii manuscrisului.
f. 276Y. Lasatg albg cu insemngri.
insemndri
Pe foaia de gardg : Acest tipicon este a lu sfintei mitropolii Tirgo-
viste; si am scris eu eel mai jos iscglit ; 1i cine va citi, ma va pomeni.
1812 mart. 14, Vasilie logofat.
39
www.dacoromanica.ro
L 5°-9. (Deasupra paginilor) : 1:13130AEHIEM% CaT11,4 H 110CfrkWEHIEM ©kW&
H Cybtfli6111EHlEM'k egliNT4r0 Aga, ICSMIX C110 KIllirOlf il4llp4HT1H, HA HMM OIrCTAIrls
:34 CbJH4 HMIA I4KOK4 HE60HNHKA SA , SWHINOE EVW Menai, d CKOE TMECH06 sApaKie-
H ad wTnthpenie...1) WHEN. AO 4 KWTWInt111 HMAA EH WTAMHTH, nwn, H MAKI& NMI
MOH 11(31111ETHH1: CfAA IIWAESKI WT TON CIIIATON whim IKHWF HOM*H111 M, Ad
1.11+ AN 11113011AMT MANTUAN/1 WT111,H THl 41144SEMA 11 AAAp4ti44s4 ","kMAWC, (MKS l'OC-
HOAS, x AVM, At*CALI,A CEHTEAA11014 4 AKHIA, HA CFL41T011 INA1IWW1 CTWAMINKA,
11811Hal EN 114 1141I4 FKACW11114 HA TON 'MC 68AS4N ich rpm* AIYIkrOGIIN.
(Cu voia Tataluii cu ajutorul Fiului i en sdviilirea Sfintului Duh, am
cump'arat aceasta carte anume Tipic, Lavrentie, pentru fiul anume Iacob
rAposatul, pentru mintuirea sufletului lui si pentru sanAtatea mea tru-
peasa, i pentru iertarea ... 1) Si iar .cine ar indeparta-o, pop sau iliac,
sau vreunul din ceata satului Podbuja, de la aceasta sfint'a biserica mai
sus pomenita, &A fie blestemat de 318 sfinti pa'xinti, anathema si marana-
tha de doug, ori. Anul Domnului 1612, luna septembrie 1 zi, la sfintul Semion
Stilpnicul. Si a cumpArat-o anume dela Gvasilie, care pe atunci era.
in orasul Drogobici. 2)
f. 276g. Aceast5, carte, Tipic, iaste a popei lui Gheorghie clis <iarh >
ot Bucuresti ; deci carele o va fura sau o va ascunde sau va rumpe foaia
de hIrtie aceasta en legAtura,, s'a fie anathema si afurisit de vradica Isus
Hristos i de 318 WTH,H WEE CST 11 HEIKEN (parinti care slat in Niceia) §i sg, fie
afurisit si de mine, de preatia noastrA, popei lui Gheorghie clis <iarh > carele
nu o va vadi, amin. j Pop Gheorghie eclisiarhul ot Bucuresti. (cu rosu) t Sa
se stie ca iaste acest Tipicar al sfintei mitropolii ot Bucuresti A*TO Focno
Anno (anul Domnului) 1680.
Alte incercIri de condei, Mfg, insemngtate.
Pe coperta din uring, partea interioara, : Tipicon, al mitropoliei.
Tirgoviste <1 >808, ghenaria 1, Azaria iscal (a iscalit).
Titluri 9i initiate cu rosu. Initiate ornate. Ornamente In culori la f. 1, 3, 5, 45, 70v, 81v ,
114, 131v, 142, 158v, 163, 170v, 175, 181v, 191. Filigran : sterna. 30 de rinduri pe paging.
Semiunciala. Legatura veche in piele cu icoana Maicii Domnului pe coperta, desen de tip apusean.
Scris In Ucraina. Slava bisericeasca de redactie rusa apuseand. Ddruit de Ministerul cultelor
la 1885.

26.
Sec. XVI. Hirtie. 97 f. 20,5 x 16 cm. Lipseste inceputul (toata liturghia sf. Vasile ceI
Mare, afara de o singura foaie), lipsesc foi dupa f. lv, 4v, 60, 161', 81v si 82V; f. 2 trebuie ase-
zata dupa f. 67v. f. 9 urmeaza intre f. 6-7.
Iatimirski nr. 26.

1) Lipseste o foaie si se Intrerupe textul.


2) Drogobici in R.S S. Ucraineand.

40
www.dacoromanica.ro
1. <Liturghier >. f. 1 -82 ".
f. 1-1". (Sfirsitul liturghiei sf. Vasile), Inceputul lipseste, Inc. :
LIKO litl4rOCAOKH CRt H HPOCittIKH CIA HjYkilhCTOH HEAHICOAHHOE HMtA TKOE.
f. 3-71°. <Liturghia sf. loan Gur5, de Aur >. Lipseste numai titlul
pe pagina anterioarI pierdutI, apoi foi in interior. La f. 21 pomenirea
patriarhului de Tirnova.
f. 72-81". ROMECTKHiltl CitOrKKA Hpli}KAE CKALIIEHHAA CKAT,W0 H MAHE:APO
EACHAIA (Dumnezeiasca slujb5, a celor inainte sfintite, a sfintului si ma-
relui Vasilie), sfirsitul lipseste.
2. <Tipic>. f. 82 82".
Foaie izolata ; Inc. : CAOKVCkl HEKHAHMJ fAHH ECT...
3. <111olitvelnic>. f. 83 97°.
inceputul lipseste ; inc. : al<gAiniqi tWit3,5,X. flptIKE,AHH'IM.
f. 89-95. think I14 CKATOE fiororaKnEtiiF (Rinduiala la sfinta Bobo-
teaza).
f. 95"-97. slionwrKki AHTIHHKI (Rugaciunile litiei).
f. 97". illOAHTKA HONK* K'h rocrioAoy uweru ICSCS XpHCTS (Ruga-
ciunea la spovedanie catre Domnul nostru Isus ilristos).
insentnciri
f. 54°. Sa <sa > stie a cud. > este, a popii lui Vasilie sin Ojog. (Sec.
XVIII).
f. 59. HFArr x sem- <in anul 7232-1724 >
f. 59°. 113 miloro rpEwIIHI El3MOHAT ,A,OCHOE<H> (Eu, Mint pacatosul
ieromonah Dositei). (Sec. XVIII).
f. 62v. Cu plecaciune ma inchin dum<nitale >, pIrinte G-hervasie.
(Sec. XIX).
f. 71. S'a se stie de cind au botezat parintele Gherasiin un copil
let 7227 (1719).
f. 97. SI se stie de cind an fost cutremur mare si au cazut trula
Golii, s-au crapat pgraintul la Esi, s-au exit apa si nasip. Si alte bisarici
si curti s-au smintit in zilele lui Grigorie voevod, Teat 7246 (1738) mai 31.
Si manastirea RIchitoasa s-au rasipit, tot la acel cutremur.
Pe coperta din urma,, partea interioarI : SI se stie de cindu m-am
razbolit, eu Dosithei, la picior, in dzilele lui 1lZihai voda 1), sa se tie v. let
7228 (1720). i1311 MHOPO rp*wthiro nwn I'PHrWpg WT ACP tt T 3Emug f7pA/A-
CK011, x 3CHA, enpnn 3 (Eu, Inuit pacItosul popa Grigore din Dej, din tara
Ardealului, 7254 (1746) april 7).
Titluri si initiale cu rosu. Scris de trei mlini (I, f. 1-81, II, f. 82 -82 ", III, f. 83-971),
15, 25, 29 rInduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche in piele di lemn, cu ornamente geome-
trice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea Probota
(Moldova).
1) Mihai Racovita, domnul Moldovei, in a treia domnie (1716-1726).

41
www.dacoromanica.ro
27.
1618. (f. 94). Hirtie. 94 f. 21 x 14,5 cm. Foarte rupt, lipsesc Inceputul si sfir§itul.
Iatimirski, Br. 27.
<Liturgh,ier >.
f. 1-7w. Slujba diaconului. Inceputul lipseste. inc. : WHOMOV
CAAKA11110.1 TROF410y H 6FCKpl6KHX1A MPILTKX CINWKWATH.
f. 8-33. 1iiOMECTRHA4 CASWEA HME <WO CKIATIa U TH,4 NAMPO IlV4HHA
<B>aaraorcTaro (Dumnezeiasca slujbg a sfintului pgrintelui nostru, Ioan
Gurg de Aur). Dupg f. 30 o f. lipsg.
f. 33-53v. BOMECTIKHAA Ci185K64 HSKE grk CHMTKIK WTH,A nawfro naiad
NEMIKAPO (Dumnezeiasca slujba a celui Intre sfinti pgrintele nostru Vasilie
eel Mare).
f. 53v-71. EMECTIMIA ensmna upt}1{Ag CgiMpEHHAA KACIATA KEAHKar0
( Dumnezeiasca slujbg a lui Vasile eel Mare Inainte sfintitg).
f. 71-74v. IIHH1+ HA AHTIH (Rinduiala la, litie).
f. 75. Adgugatg mai tirziu cu completare de alt5, mina.
f. 76-77. akcgaa Toro 3 CKMTAVO nfrkwnpaNcenia FOCH0,4,4 H Bora II
ge-upnIn (A acestei lung, ziva 6, la sfinta
CHLIC4 HMAEPO ICIrCA Xpncma HA maniin
Schimbare la Fat a Domnului si Dumnezeului §i 1VIIntuitorului nostru.
Iisus llristos la ;vecernia mica).
f. 77-93v. HA REAHHAH KEtlEpHill (La Vecernia Mare).
insemnari
f. 94. ...K11111,.. . H AAA K HJYKKOK K CHAO ... CA10 HAMET 34 CKOE

<3AP4Kle> POAHTEAE CKOH H 34' ASWE <HA>LHE H MINA CROW HM A4 61AfT EMO
D4414iT, KTOpEH 11640Kicich HNCE <S>HMHT% KHHP% WT H,P11KOK H 11130A4 HiIE'AH, A

LVN Aa g<S,A,ET> Ili3OKAtT 34 KCHT CKIAT(HX). IIHCdA K A kT, x 313KS MiiCA1l1,E 414pTIE
( ...cartea... si a dat-o la biserica In satul pomenire pentru parintii
sai §i pentru sufletul nostru §i a sotiei sale, anume s5, fie lui pomenire.
Care om va lua cartea de la bisericg §i o va vinde ad-area, acela sg fie bles-
temat de toti sfintii Am scris in anul 7126 (1618) lung martie 14).
Scrisul este probabil al scriitorului mamuscrisului.
f. 8. Ilowknn l'ocnoAn ASLIM 114<6A> BMW non IIEK0/1410 H nana,ania CgOd
TOAOCH1A H 4 AHX Ero K 11,4pCTKOH HERECHItl g%CHr,A A HHHHii npocnal (Pomeneste
Doamne sufletul robului lui Dumnezeu, popa Neculai si al preotesii
lui, Todosia si al copiilor lui in inapargtia cereasc'g, Intotdeauna i acum,
to ruggm). (Solis sec. XVII).
f. 17. Iloarknn cocnoAn ,ASLUM 1341:4 HO)Ki4 non ciwprif H MATH WO ...
(Pomeneste Doamne sufletul robului lui Dumnezeu, popa G-hiorghie
si mama lui... ). (Scris sec. XVII).
1. 26°. Citeva mune scrise pe locul alb, fgrg insem.ngtate.
f. 69w. H3g0AEH1EM FOCHOAA Bora H ellACA HeIWEPO IC8C4 2C11HCTA H CIA KIIHr d
pEKOMO lIHTSVIE KSI1H4 C-k flpH3gHTEp Fiwprig WT Ap-hrtswann H HAH4A14 fro

42
www.dacoromanica.ro
1118WA H MAEA S 3AAT IS4K0 d ESAIT MWAEA MEP° ASWE H 3d narmAig EPO H
4RiAEK EPO H POAHTEAE EPO AO 1.13111KOB WT AriolwAtut CHOEFO KW% ClUATAPO
4pKIECTI3ATHr 11111K4HAd. H 110 CHK KTO H36EpETIt WT thungro HAEMEHHK, trro npo-
Am HAH KSMITE, Ad 6'11,AET npoliAtT H TpHKAiiT WT BOPA H FIALIFICTIA EPO
AUTEpH H 41 AHOCTOAll H f1, Eli41TEAECT H 1 H HI WTH,H EWE RI, . KIE H 1311Cirr
CKIATItIK H AA EllAET AllA0EAU, mid0Ema, AHAOEMA.
(Cu voia Domnului Dumnezeu. i Mintuitorul nostru Iisus Hristos si aceasta
carte numita Liturghie a cumparat-o preotul Gheorghie din Dragusani
i preoteasa lui, Musa, si a dat 6 zloti ca sa-i fie rugaciune sufletului sau
i pentru preoteasa lui i copiii lui si parintilor lui, la biserica din Dragusani,
hramul situ sfintul arhanghel Mihail. Si, dupa acestea, cine se va alege
din rudele noastre, care ar vinde gi ar cumpara, sa fie blestemat si de trei on
blestemat de Dumnezeu si de preacurata lui .Maica si de 11 (sic) apostoli
si 4 evanghelisti §i 318 parinti cei dela Nicheia si de toti slintii i sa fie
anatema, anatema, anatema). (Scris sec. XVII).
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente In culori la f. 33 si 76. 20 rinduri pe paging. Semmu.-
ciala. Leghtura moderna in pInza. Scris In Moldova. Slava bisericeasch de redact ie medio-bulgara
Din comuna Dragusani, In Moldova.

28.
Sec. XVI. Male. 87 f. 13 x 15 cm. Lipseste sfirsitul si o foaie duph f. 78°.
Iatimirski nr. 28.
<Liturgh,ier>.
f. 1 -17 °. HONtItCTIKHAA CAS}IMA 11>HE B CgatTliIK WTH,d HAWEPO IWAHHA 3AAT4-
(Dumnezeiasca slujba a celui intre sfinti, parintele nostru, Ioan
ifcTaro
Gura de Aur).
f. 17-47. GPI, cifiAor riptnAu FM CASH:6X NEAHlie0 RACHAIA (De aici
treci la slujba lui Vasilie eel Mare).
f. 47°. Alba.
<Pina aici a tinut partea comuna a celor doua liturghii. Cea a sf.
Vasilie cel Mare de la f. 48 incepe cu o alta forma a rugaciunii pentru
eatehumeni, inainte de sfinta inaltare, care, in liturghia sf. loan Gura
de Aur, se afla la f. 17 18 >.
f. 47-79. BomErrituma CAS}liEd 11}KE 111, CIK1ATKIK WTH,A NAMPO RACHAid
REAHKAPO (Dumnezeiasca slujba a celui Intre sfinti, parintele nostru, Vasile
cel Mare).
f. 79°-84. IMOAHTBA AHTflphIll (Rugaciunea la litie).
f. 84-85. IVIonHTRA HO, Korritvivut ciliaTom (Rugaciune la coliva sfin-
tului).
f. 85-86°. CaTHOVCTItl HA K11}KAO AE116 (Otpusturi pentru fiecare zi).

43
www.dacoromanica.ro
f. 86v-87v. <GaT1101rCTIO HA Kl&CR 11p4aHHK6I (OtpUStilii la toate
sarbatorile). Sfirsitul lipseste.
Titluri si initiate cu rolu. 16 rinduri pe paging. SemiuncialA. Legatura In piele ai lemn.
Scris In Moldova. Slava bisericeascrt de redactie medio-bulgara. DAruit Academiei de Ministerul
cultelor In 1885.

29.

Sec. XVII. Billie. 100 f. 28 x 21 cm.


Iatimirski nr. 29.
<Liturgh,ier >
f. 1-5. XCTAII 110MieCTIKHLSA CASNitaill 11 WM: H AllAKIVIICTRA (Rinduiala
slujbei dumnezeiesti in care si partea diaconului).
f. 5 Alba cu insemnare (v. mai jos).
f. 6-36v. fioaucmiula CASNi64 NM Irk CKIATKIX WTLI,A HALDEPO IWH 3lIAT4-
yeTaro (Dumnezeiasca slujba a celui intre sfinti, parintele nostru, loan
Gura de Aur).
f. 37 -63'. RoxeCTKIIA CASMKA FORE R CRIATKIK WTH,A HAWEr0 B4CHAI4 HEA
110 IICEK TWAHH013* mr-r<sprIH> no pEAS Ao stomnia WICE 0 0rAAWE1lHhl (Dumne-
zeiasca slujba a celui intre sfinti, parintele nostru, Vasile eel Mare ; cinta
toata rinduiala liturghiei lui Ioan pin' la rugaciunea pentru cate-
humeni).
1. 61-76v. HOMI.CTIckHAA CAISMA IlptatAf CiiiittpEHHAA (Dumnezeiasca
slujba a celor Inainte sfintite).
f. 77-87v. ALIKOHHHK HA KrAHH,tH Rf4EpNH (Diaconicon la vecernia cea
mare).
f. 88-89. ilio,orrgac. aaA [coy-Thum sconwam (Rugaciune la coliva
celor adormiti).
f. 89v-93. 1110AHTK4 Vtig rAArOAETIt 4pXilpEH HAH ASKOKHHK 11p01INHX. HA

rplabA 13.-KeRt 13,WAHMA1 NCE H HEIMAHIAR H 111.A1 Gli. KAATI111, H SAKAHHAH.16 H 111HEVAA
-
11pHiliAliJATH C14 (Rugaciunea pe care o spune arhiereul sau duhov-
WHIM
nicul pentru iertarea tuturor p6catelor, celor cu voie i far' voie, si de
toate blestemele i afurisenii §i cind se impartaseste cu preacuratele taine).
f. 93v. AIM.
f. 94-98v. IIHHIt EHIKAgAAKI N4 flOCTAKAEFIIE CIVLIJOHOCH,A H AHHOTAKK (Rin-
duiala ce se obisnuieste la asezarea celor ce poarta inminile $i a
dipotilor),
f. 98v-100v. %Mk 61tIK4 r4kiii Nd 110CT4RAEHIE CKAKEHHICA CHp 4 HOHA,

AIAKWII K h HAA*11 (Rinduiala ce se obisnuieste la asezarea preotilor, &Tic&


a celor nomiti popi si diaconi).

44

www.dacoromanica.ro
insenoulrik f. 5°.
Iscalitura lui Theodosie arhiepiscop fi mitropolit al Ungrovlahiei.
Pe marginea de jos a f. 6-22 :
AlwAocig AprifHPICK011'6 H MHTp0HOAHT AAA C1 Alf TSpriat CKiitT-kH W6H-
'NAN fiOrAAHACKOH HAM ICT Xpam rhwecrisif CluaTaro Aga, A4 fitiAfT MO;
K-kilHAA nemaiT. ii KTO C. noxScHT SKjItICTH HAN 11113*TH Rt AA 611AcT HpWKAT.
fIMHH. (FkT X 301A, Al*CiALI,A CEHTEMKOH A MOM. (Theodosie arhiepiscop
mitropolit a dat aceasta liturghie sfintului local de la Bogdana, unde
este hramul coboririi Sfintului Duh, sa-i fie lui vesnick pomenire. Iar
tine s-ar incumeta s-o fure sau s-o ia, sa, fie blestemat. Amin. Anul
7184 (1675) lung septembrie 1 zi).
f. 23-57. Pe marginea de jos :
Ion Mihai Bacovita voevod, damu tire pentru aceasta sfinta
Liturghie, precum am cumparat-o dela tatari, cintu au pradatu tatarii
Ora din fapta unui betivu blestematu de un ficior, anurae Dumitrasco
logofat din neamul Ceauresc, cu anume Vasile, ce an fostu i stolnic,
care prada i robie ce an facut de cindu-i Moldova pin acmu, nu au fostu.
Trebue a-i zice toti fiiul pierzarii ; ce or care preot ar cinta sfinta leturghie
pre aceasta sfinta carte, sa alba, a-1 blestema la toate leturghiile, sa
n-aiba parte cu Hristos, ce cu Lida i cu trecletul Arie i cu toti lepadatii
de Hristos. Si am dat-o la biserica domnii mele din tirgul din Esi, ce este
facuta la vama, unde-i hramul inviere sfintului i dreptului Lazar, ca
sa fie acole, pan sa va aseza lucrurile..Si mezindu-sa, iar sa merga, uncle
au fostu mai inainte, la manastirea Bogdanii, 1<eat > 7225 (1717) februarie
14 dni (zile).
f. 85 -87. Pe marginea de jos a filelor :
Aceasta sfanta i dumnezaeasca Liturghie este a sfintei m5,nastiri
Bogdanii i tine s-ar ispiti sa o fure, sa-llovasca bubele lui Ghiez si cutre-
murul lui Cain si am scris eu, cutare, la let 1785.
Titluri cu aur gi rolu. Ornamente In mai multe culori la f. 1, 6, 37, 64. Initiale cu aur
alte culori. 17 rinduri pe paging. Semiunciala. Legiltura moderns in piele si carton. Scris in
ei
Moldova. Slavil bisericeasca de redactie medio-bulgara. Din biblioteca episcopului Melhisedec.

30.
Sec. XVI (a doua junatate). Hirtie. 153 f. 20 x 14 cm.
Iatimirski nr. 30 (11 socoate din sec. XVII, dar avem o insemnare din vremea lui Mihai
Viteazul).
<Liturghier >.
f. 1-12. Titlu : INA0215E14 HdTplAfIK4 BOCTAHTHHA roam Taopalie (Fa-
cerea lui Filotei, patriarh de Constantinopol).
f. 12. A fost alba ; apoi s-a scris o rugaciun.e la sfffsitul sec. XVII.

45
www.dacoromanica.ro
f. 13-66. 160MgCTIKHAA CAS'KGA H}Nf [{1% CKIATOr0 WTLIA HAWgrO IWAHHA
BAIA TiWyCTAPO 4pnigHHCKOHA KOCTiANKTHHil rpAAM (Dumnezeiasca slujbg a
celui intro sfinti, pArintelui nostru. loan Gura de Aur, arhiepiscop de
Constantinopol).
f. 66v. A fost albg, insemnare (vezi mai jos).
f. 67-100v. HOMECTECHAA CAS}Klid HIKE 11% cgmToro WTRA NAWgrO ELICHALA
HEINIKAVO (Dumnezeiasca slujbg a celui intre sfinti, pgrintele nostru. Vasilie
eel Mare).
f. 101-129. EONGECTKHAA CASMEd np-kAcKimpellAro CRh1TAr0 EgAHKO KaCHAHA
(Dumnezeiasca slujbg a celor inainte sfintite a sfintului Vasilie eel Mare).
f. 129v. Albg cu. Insemnari (v. mai jos).
f. 130-146v. INN Icharnawgiarnik OrTprkNHM HO RgAHNKIK AIAKOMICTRIAX
(Rinduia la celor ce se spun la utrenie dupg ecteniile diaconesti cola marl).
Inseninari :
f. 66v : Cu dobindg, cu izbin.dg la celu dom<n> la, Mihai v. vodg.
Zisa dom<n> Mihai v. vodg : ale bun de mina mi-ati fost.
f. 129v. glib AWMHTpti; DOH WT ItliK104*HH 3-kT non rHAHWN WT TAM,
HNWEM }KM H AINOF0 SAOARIC spaTo mooMS 411011E3HEHWOMS (Eu. Dumitru popa
din. Cacaceni, ginerele popei Ghidion de acolo, scriem via i multg sAng-
tate, fratelui men eel prea iubit). (Solis sec. XVII).
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : mistret. f. 147-152 si pe partea interns a copertei
din urma, scrise la sfirsitul sec. XVII, altd mina in locul foilor lipsa. 14 rinduri pe paging. Semi-
unciala. Legaturd veche in piele si lemn (deteriorate). Scris in Tara Romineasca. Slava biseri-
ceased de redactie medio-bulgard, cu influente rusesti. Provenienta necunoscutd.

31.
1860 (f. 133). Hirtie. 137 f. 17 x 10.5 cm. Paginatia originals 137 f. (f. 5 sarita, ultima
f. nenumerotata).
latimirski nr. 31.
1. <Liturgh,ier >. f. 1-134.
f. 1. Ilinira r AM' OAEMAM ApKIEEJJEHCKIH CAS}NgENHK% IATAE13}NHT1h NCE ovnw R

CgEg Ltilvh1{011HKIH LIHH h H CRATHTEAKCKOE CAS?Kgnie, HHCAFINhIhI H NHHHCANNK11:1

34KOHIA, HOHg}fE oysw OHA CKh'T4I\ cdstvpnate H ANOCTOAKCI:AA Ng WT-


qgpKIIH
MELN'T'h CFIMIllENHKOCI. H Ng HHCANNklPh 34KON'h, HAHHAIIE T*MH OVIWAWArT Cat
(Cartea numita Slujebnic arhieresc : cuprinde deci intr-insa rinduiala
bisericeascg gi slujba arhiereascg, legile scrise i nescrise, pentru ca sfInta
soborniceascg i apostoleascg bisericg nu se leapada de legile preotesti
si de cele nescrise, ci dimpotrivg se impodobeste cu ele).
f. 8. Titlu deasupra paginilor : limn% KE,15prthi (Rinduiala ye-
cerniei).

46
www.dacoromanica.ro
1. 8° 1 2°. Titlu deasupra paginilor : gram oyTpemi (Rinduiala
utreniei).
f. 13-134. <Liturghia sf. Joan Gurg de Aur > .H11% 6OMECTKEHHK1A
41HT8prili CKRTHTEAKCKOH Erk1 CAM% CKATHTEM CO KAM 11,1316KOKHMAA ilfirr-
TOArh COKEp MAE T'lt 6ONiECTKE11810 CA0V?Klit; ME KO CKS1T61X" w'rua HAWEr0 IWAHHA
3lIATOSCTVW IcOlICTAHTHHArp 110Kd1'0 PHA1:1 KCEMHCKAPW HATP iapn. (Rin-
duiala dumnezeesteii liturghii arhieresti, cind insusi arhiereul cu tot
clerul bisericesc s'avirseste dumnezeiasca slujba, a celui intre sfinti, Vann-
tele nostru loan Gura, de Aur, patriarh ecumenic al Constantinopolului,
Roma Nona).
f. 2. 134°. BOAW OH OVCTAK% (Tipicul eel mare).
3. f. 135-135°. Din cartea sfintului Simeon de Tessalonic. <Despre
binecuvintarea arhiereaseg, en dicherul i trieherul>.
4. f. 136-137°. Hi& raTO x 331 H11,11,HICTA N ArkC/AU,A AEKAKpat (In anul
7017 (1508) indiction 13 luna decembrie). Hotarire a arhiepiscopului rus
losif de Chiev si a altor episcopi pentru cele doua agneturi.
insentndri
f. 133. insemnarea seriitorului : 11411HCA Ch, x 3T E,H-rW AtTO (S-a scris in
anul 7368 (1860).
Titluri ¢i iniSiale cu ro,u. 17 rinduri pe paging. Semiunciala cu amesLec de cursiva. Lega-
tura veche in catifea. Scris in Rusia. Slava bisericeasca de redactie ruseasca Din bilioteca epis-
copului Melhisedec, a fost a episcopului rascolnic de Ismail.

32.
Sec. XVI. Hirtie. 212 f. 20 x 13 cm. Lipseste inceputul ¢i sfirsitul 51 fix dupil 18°.
Iatimirski nr. 32.
<Molitvenic>.
f. 1-7v. Sfintirea apei la Boboteaza,. inceputul en titlul, lipseste ;
inc. OCTAKHT6 11011ICTHKIIIH
f. 8-15°. CAS}KRA HA WCRiAlllnlig BOA* irm Koquwii immanug cxcx.A H
flOCTAKHT K naripaiTii H TKOPHT JEW KAM' OCAOK:HIE (Slujba la sfintirea apei,
cind va sa umpli vasul si asezi in pronaos si face preotul bineeu-
vintarea).
f. 16-21°. TIMM K TpET6111 A6HI ;KEN-1 frm iwrzAdETE, OTP04/71 (Rin-
duiala la a treia zi pentru femeia care a naseut copil). Dupa" f. 18
lipseste o foaie).
f. 21°-39. 1111116 KpEl1JluiS A*TEll (Rinduiala botezului copiilor).
f. 39 46. I1/111 KAKO 110A06AET npIEMATH 11}KE WT EPTHK K16 CKAT'kH
,chswpirkti H AHOCTOirh,CT*H 11,ir6liKH HP HKOA/AllafA Kla DPAROCAAKFIAWit K*13X
(Rinduiala, cum trebuie sä se primeasc6 cei care tree de la eretici la sfinta

47
www.dacoromanica.ro
soborniceasca §i apostoleasca biserica, catre credinta ortodoxa). (Un pasaj
deosebit pentru conversiunea armenilor, f. 42).
f. 46v-56°. CAsnisa iit111AN110 (Slujba nuntii).
f. 56v-60v. 111111 lIpaTorroonfis (Rinduiala
f. 61-73. thoi ticnoickmifiS KAI: 0 110A0CAETK 1111IEMATH KOWA WA.% 110KAATH
CIA H F1C 011*AATH CBOIA rp-kKhi (Rinduiala spovedaniei. cum trebue primit
eel ce vrea sa se pocaiasca ¢i sa-¢i marturiseasc5, pacatele sale).
f. 73-79. 'INN 6tIlIAE411.1H NA (143A,NNENIE ASWH WT rima (Rinduiala ce
se face la despartirea sufletului de trup).
f. 79-106v. LINN norpH64I1k 11 AA 13%C.INGIOM 4E/101do: WA% A1H(ICICKIM (Rin-
duiala inmormintArii pentru toti mirenii).
f. 85. Scrish posterior in sec. XVIII, in locul unei foi care lipseste.
f. 106-108v. K Aak t1 cnoKauif U,111KKH (Ardtarea pentru Inte-
114

meireea bisericii).
f. 109-124. t1HN1. HA WeltdaltlEllif 11,131KKIJ erA4 KOIVET ladTH Tp 011it13410
(Rinduiala la sfintirea bisericii, cind va fi tirnosita).
f. 124-131. ZlHHh 61tIKAEMIMH NA WCKALEIENif 1.14311101H H cmpiti Kit HEN Tpd-
11E3'I 1101014AE AME HE El p 1NAET neTiaLigh ritKoTillx.a C1A OCKIATHT11 1.1,131&KOIKK

(Rinduialh ce se face la sfintirea bisericii, chid este in ea sfinta mash,


mai Inainte ca sa vie patriarhul care va sfinti biserica).
f. 131-133. TM 111.1114E441.1 /IAA flOKOiliMAKIIIM CIA CRAT 'KA% TpdflE3,16,
it-krurAd KNOT 1101COA1i6411W IA CIA MAT' 6 °MIX. U,pKKKE TPA:1E1E3X OVTRWKANTH On
(Rinduiala care se face la clatinarea sfintei mese. Cind se va inthri sfinta
dumnezeiasca mash a bisericii, care se elating).
f. 133y-134v. AP Vital 61NRIEA1td11 HAA 110K0A-k6AllW.Yai CAA CK/ATARt
41111

Tpangax (Alt5, rinduiall care se face la clintirea sfintei mese).


f. 13e-140. KAIIWII MOAK liEN Kb FOCUOAOV HAWEMS ICSCS XPHCTS FliiK4EM
Kit WElllEllasNiAif, 111% 6E3A115KAIE H HE6AdrOp ACTKOpENIE Kp-kmin H Irk pOTHK-
AEHIE ickrpwst H Kit HALHECTHIE Rap CKOE... 1111 B or o pompinic 5KE 1t1A0 010110
(Canon de rugaciune chtre Domnul nostru Iisus Hristos, care se dna
la nevoie obsteasch, la lipsh de ploaie §i vremuri neroditoare si la vinturi
potrivnice si la nhvalirea varvarilor... dintre troparele Maicii Domnului
ale lui Filotei).
f. 140-142. Torome Kirp (F1A09Ed 440ANTHA rAAVOMM4 Kit 11E3A1ONAIE H
HENICTIKOP EON HOUMA H NIL 11POTHBAENIE g*TPWAA N 111 114111ECTKIE HdpgdiPCKOE

(Ale aceluiasi Filotei. Rugaciune care se spune la lipsa de ploaie ,i la


vremuri neasezate si la vinturi potrivnice §i la nhvhliri barbare).
f. 142-144. Itionwrga Apovre Toromm rAtIPOMMA K CITAWHA H HAIIPACHel
CAMMT% (Alta rughciune a aceluiasi care se rosteste la moartea cumplita
ai napraznich).
f. 144-14e. illiOAHTIld HA OCNOKAlliE u,picog (Rughciune la temelia
bisericilor).

48
www.dacoromanica.ro
f. 145-146. ilionwrga ISC*ROAA0V AWE Kl&HAAAET 4TO CIWIKRII HO K Cl1CXA,
WK RHHO H 1111 EAEH HAH K h KAMEHE11,11. HAH Ich 1 OLITO (Rugaciunea fiecaruia,
dacl cade ceva necurat in vas, in vin Si In. ulei, sau in tinting), sau in mice).
f. 146-146°. MOAHTIKA noranoy K F 114AWOV Irk CTOVAEHEU,A (Rugaciunea
pentru ceva necurat care a cgzut in put).
f. 146°-147. MOAHTRA 11.14 HOK*AVI% KAAAEHLI,EAIK (Rugaciunea la fintina
cea noul).
f. 147-147v. MOAHTRA HA ocHogaHiE Aomoy (RugAciunea la temelia
easel).
f. 147°-148. MOAHTKA NA EAArOCAOHEHIE Aomoy H Kt3i1Moy (Rugaciunea
la binecuvintarea easel si a aminului).
f. 148-149. M0AHTIL1 rpliCTiANHHO1r np*AlteTHKWSA K /A31.1411CK0E nplin11-
1.11EHIE 11 WHIN 1111311(14111WWANO1c CAA Irk 11,r1 %ERN B05C1/1 (Rugaciunile crestinului
care a fort inselat in inselaciunile p6ginesti i iarlsi se intoarce la
biserica lui Dumnezeu).
f. 149°. MOAHTRA 1144 ArH111,EAVK HA IlacK.v. (Rugaciunea la agnetul de
Paste).
f. 149v-151°. OAHTRA Hi% CHIAT2E HiRTHHA AEC. TH1H,X. NAA KOAIKWAA
(Rueaciune la sfintele Rusalii, pe coliva).
f. 151v-152. Itionwrga HA,A MINOAN& EAAVOCAOKHTH (Rugaciunea pentru
binecuvintarea vinului).
f. 152. IIIOANTKA EAArOCAORHTH CWA HA Timms* (Rugaciunea binecu-
vintarii sari! pe masa).
f. 152-152°. MOAHTKA Ha 3AKOAE/HE ROAOlf H OKHOV (BUgaCiUrle la tale-
rea boului tai a berbecului).
f. 152v-153°. fiAdrOAdi3Ellif 1144 KOAHKOM HA Tpanea* (M-ultumire pentru.
coliva la masa").
f. 154-157v. IlpHirkAA HA 11-1.C*KItHK KAAAH4HKIK H E0r0p0AH4HENK flp 434-
FMK H Ill&C*A1 np-knoAostdm WILI,EN16 REAHEINA1 H CRATKIM KEAHKKIN1 113EpAHMUAA
ALY.LIEHMWM H Frl+C*M HAP04HTHM CRATKIM H NINO 1 KdX.11114 C.A C H3613411HKIM Ilranwm
grm norr Ci HO 110AlEAEW HALHIHWE WT WCAAAPO 41014 CE1171141A MECANHA, TROpElliE
Kyp IN/weed MWHAKA, AOro*Eea ElilliWAr0 eiiiiptia (sic) 110EROAKI, HA POMAECTE0
11p*CRATINX horopomin,y. HOFT CIA CIE.
(Pripeale la toate praznicele impgratesti si ale Maicii Domnului
§i la, toti prea cuviosii parinti eel marl si la sfintii marl, alesi mucenici
si la toti sfintii de seama" si care se cintg cu psalmi ale i, chid se cintA,
polieleul, care se incepe in ziva a opta, luna septembrie; compunerea
lui chir Filotei monahul, fostul logofat al lui Mircea voevod, la nasterea
preasfintei Nascaloare de Dumnezeu, se cintg, aceasta).
f. 158-187°. 1111111t EMIL:HAWN HA WCHIMI1E1111 AUICAOIr ErAA C1169 ART CIA 3
DORM{ (Rinduiala ce se urmeazg, la sfintirea untului de lemn, cind se
adung 7 popi).
4 c. 717
49
www.dacoromanica.ro
f. 188-212v. 111111 HA HOrpHKAHIE CKAllIEMIHKA (Rinduiala la ingroparea
preotului). (Sfir0tul lipsete).
insemneiri
Pe partea de jos a f. 40v-47 : G1.N i1IOAHT16KHHK KSHH fl AK fi0)1{111 IAKHAlt-
H C 6 MHTEAHHU,A Er° OEKAA SA A SAATki ovrooKKIX H MAE iit El& CKATKIH H,P%Ku KK
HAE}KE ECT XpAM CKATAPO 4pXimpa9Ka H 110AOTHO3H,A Xf3HCTOKA clopo HOMOWHHKA
IIHKOLIAE, 3A ASWX CROX H 3A p0AHTEAEH CKOHL 41111E KTO CIA noicScHT CIA 11134TH
HMI 11p0AATH, AA KX.AET HOOKAT H NE143041E11 WT l'OCHOAA Kora UKTKOVHAPO
HE60 H SEAIARt H WT HVINHCTIA EPO ma-ripb. H AA HMAET C101EpHHK CKATKI 11H-
K OAAE, B ATO x spnAr AEKEBOH K.
(Acest Molitvenic 1-a cumparat robul lui Dumnezeu, Iachim cu sotia
lui Tecla, pentru 4 zloti ungure§ti 0 1-a dat la sfinta biserica, unde este
hramul sfintului arhierarh §i facator de minuni al lui Hristos, repede
ajutator, Nicolae, pentru sufletul s'au §i al pkintilor sai. Daces cineva,
s-ar Incumeta sa-1 is sau sa-1 vinda, sa, fie blestemat §i neiertat de Domnul
Dumnezeu, facatorul cerului §i al pArrautului §i de preacurata lui Male./
§i sa alba, piri§ pe sfin.tul Nicolae. In anul 7143 (1634) decembrie 2)..
Titluri si initiate cu row. 18 rinduri pe paging. Semiuncialii. Legaturri veche in piele
$i lemn. Scris in Moldova. Slaves bisericeasca de redactie medio-bulgard Fost intr-o biserieri.
din Moldova, apoi la biserica din SIngiorgiu, in Transilvania.

33.
Sec. XVI. Hlrtie. 220 f. 15 x 10 cm. Lipsesc inceputul i sfirsitul, mai multe tot putrede-
si rupte. Lipsesc foi dupes f. 307; f. 106-109 rupte, se pastreazA fragmente.
latimirski, nr. 33.
< Molitvenic >.
f. 1-10v. Canonul spovedaniei (lipse§te inceputul cu titlul).
f. 10-12". 114 acXoA Aswa (La ie0rea sufletului).
f. 12 "-37v. GrAa KTO WT Xpncrimi H361AE K Bort; (Cind cineva dintre-
creOini se duce atre Dumnezeu).
f. 37"-38". KAHOHk ovconwilm, Tgopeith OFO*AHOKO (Canonul la cei
adormiti, facerea lui Theofan).
f. 39-95. Rinduiala ingroparii mirenilor (lipse§te inceputul cu..
titlul).
f. 95-111. XICAS KAKO noAmteT IrkTH 11% HATOK KE1106 HAA KSTIX,
OVCOHLDHK (Aratare cum trebuie cintat vineri seara la coliva raposatilor)..
f. 110-111v. Sense sec. XVII, alta, mina, in romine§te.
f. 112-130". itionirrgm . risAKIJA noTp*ski (Rugaciuni la toate
nevoile).
f. 131-131". Albe.
f. 132-161". %flu Kpapeliiio wrpogan (Rinduiala botezului copiilor).

50
www.dacoromanica.ro
f. 161v-163v. 1111H 1110A,1611i10 kOHOTt H A*111411,11 (Rinduiala logodnei
tinerilor si fecioarelor).
f. 164-194. IIHH M*11101AHI10 HO CisKIY1x111EHH 602KECTSHItliA Awrspriu (Rin-
duiala nuntii dupd sdvirsirea dumnezeiestii liturghii).
f. 194"-202v. IIIOAHTKh1 HA Kl%CKItlia noTp-lisk, (Rugdeiuni pentru orice
nevoi).
f. 202` -216. quint HC11011-kAAlliA HEAHKAPO KACHAIA (Rinduiala spoveda-
niei, a sfintului Vasile eel Mare).
f. 216v-220v. IIH111% 11130110AHHK8 HAA OlfAitYlkWHM ANAAAH1111,6A1 (Rinduiala
prohodului pentru mortii tineri). Sfirsitul lipseste.
Titluri si mitialc cu rosu. 15 rinduri pc paging. Semiunciald. Legfiturd veche in piele
si lemn, cu ornamente stilizate (detertoartd). Scris In Moldova. Slava bisericeased de rcdactie
medio-bulgard. Provenienta necunoscutd.

34.
1635 (f. 281). Hitic 364 f. 20 x 15 cm. Lipseste sfirsitul si foi dupli f. 207v.
latimirski nr. 34.
<11olitvenic > .
f. 1. Titlu.: Cl fiorom 1104HHAEMIt llIOAHT1n13HHKh (Cu Dum.nezeu., ince-
pem Molitvenieul).
f. 1-16. 1111Hlt HA CIVAT OE fiOrOldAKAEHIE (Rinduiala sfintei Bobotezi).
f. 16-35". (Iii Ha WCKh1l41EHI go. * (Rinduiala la sfintirea apei).
f. 35v-37v. "hill Wt. TpETIH A6Hk MEHt 110 p0MAEHH OTp MAT' (Rin-
duiala femeii, la a treia zi dupd nasterea copilului).
f. 38-44. 1 1HN HA WEHOREAHIE OTp04R1TH K H Ak116 (Rinduiala la inoirea
copilului la a 8-a zi).
f. 44-69. ihm KpittieniS AliTEH (Rinduiala botezului copiilor).
f. 63-64. Intercalate in text, serise rarraneste, sec. XIX. Titlu :
De cinu postului.
f. 69-75v. 1111111+ Kali° 11 OAOHAE 1 h Hp iHMATH 11114 WT Ell ETHK6 CIKRiT*H
c-hsopirku H OCTOAh CTI-11 airltICKH npuKomutixin K flpABOCAAKHZARt 11-kfhli (Rin-
duiala cum se cuvine sa fie primiti In sfinta, soborniceascd qi aposto-
leased biseried, cei dintre eretici care tree la credinta ortodoxI). (Pasaj
special pentru armeni la f. 72").
f. 76 -78 ". "%Hit HA W6pRig1EHIE Sp AKA (Rinduiala la logodnd).
f. 78"-92". CASHMA K*114ANIS HO CKU MAHN AHTOIrp (Slujba nuntii
dupd terminarea liturghiei).
f. 92" -100. LIHNK ticnorkmiliS (Rinduiala spovedaniei).
f. 100-109". gAMR& HA HCXWA A,SWH T1109E144 Kyph flimpea ApKIEHHC-
KOHA Kfurrocaro (Canon la iesirea sufletului, facerea lui Andrei, arhie-
piscop al Cretei).
51
www.dacoromanica.ro
f. 109v-154v. Iltums. norpusanwk HAA, KlIC*K1s1M11 46AOK*KOM MHpl&CKKIM
(Rinduiala ingroparii pentru toti oamenii mireni).
f. 151v-163v. Ilocn-kAosmag NaA KsT14 (Slujbg la colivg).
f. 163v-207v. %HI% EMINEW1H OCKATHTH MACAO AA C91643AT C.w CEAMK
HOHOKk (Rinduiala ce se face la sfintirea untului de lemn, cind se adung, 7
popi). Sfirsitul lipseste.
f. 208 212. R ugaciun.e pentru iertarea pacatelor. Titlul lipseste.
f. 212 212v. inonwnta if npH4ACTHTH C.A KOTiMpOM CKATKIK TAHH (Ral-
gaciunea 2-a a celor ce vreau sg se impartkeasc6 cu sfintele taine).
f. 212v-214v. IVIOAHTKA Kl&C KOMOIr Alpe Kl&HAAET 4TO CKEVIIHHO 111+

Cl6C76A11, K KHHO HAH K EitEH HAN Kl& KAAAEHigh HAH 1116 MHO 4TO (Ruglciunea
fiecgruia, dacg cade ceva necurat in vas, in vin sau In ulei, sau in fin-
tinI, sau In altceva).
f. 214v-215v. Mortivrga noratioy K-knaAwS Int CTOIrAEHEU,6 (Rugaciunea
pentru ceva necurat ,care a c'azut in put).
f. 215v-217. MOAHTKA WT 11-6C-kKOA CKftpliH (Rugaciunea pentru toatg
necurgtenia).
f. 217- 217°. AIOAHTBA HAA HOB*M- KAAAEHU,EM (RugAciunea pentru
fintina cea nand).
f. 217v-218. MOAHTlid HA OCHOKAHIE AOMOV (Ruggciunea la temelia
casei).
f. 218v-219. IIAOAHTKA BAAPOCAOKEHIE AOMOr H KpAMS (Rugaciunea la
binecu.vintarea casei si cgminului).
f. 219-220. 1tIOAHTK4 KpHCTIAHHHOV HiYkAlICTHKWOV CM B11 iii3614KCKOE
Hp*A`MIIEHIE H HAKIil Ich3B9A41W01( Cat Kl% LI,pKKH. (Rugaciunea pentru crestinul
care s-a inselat In insela'ciunile pgginesti i iargsi s-a intors la biserica").
f. 2204 -221. MOAHTKA KArhHWS CAA Apl&SOCTIX HAHOACHO (RugAciunea
pentru cel care a jurat cu vointa" in desert).
f. 221 222. AIOAHTKA pA3Ap*LHHTH Kit.CKX KAATKAS (Rugaciunea pentru
spglarea de orice blestem).
f. 222-222v. MOAHTBA HA APHRI,EMII Ha IIACKy (Rugaciunea la agnetul
de Paste).
f. 222v-223v. 1110AHTKA K CKAT.MA HATHAECATHHHA 114A KOAHBWM (Ru-
gaciunea la sfintele Rusalii, pe colivg).
f. 223v-224. 11110AHTKA HA POCHOACKKIA IHJAHAHHKIU HAA KOAHKWM (Ruga-
ciunea la praznicele domnesti, la colivg).
f. 224-225. ItiomiTga HAAS Korriwm CK/ATha namAtri (Rugaciunea pe
coliva intru pomenirea sfintilor).
f. 225-226. Monti-ma Ho, KHHWM SAAPOCAOKIITH (Rugaciunea la bine-
cuvintarea vinului).
f. 226-226v. AIOAHTKA HA 84BOAEHIE BOAS H OKI1 (RugAciunea la tgierea
boului si a berbecului).
52
www.dacoromanica.ro
f. 226° -228. finarompgiiie H4A ROAHKOM HA TOMER* (MUltUrtiire pentru.
coliva, la mass).
f. 228-232v. VICA36 HA OCHOK4INE H,VKICFSH (ArAtare pentru Inoirea
bisericii).
f. 232v-264°. IIHNK Ha wcitimpafig H,f YkKRH FrA4 KWLIJET RkkITH Tponiasaao
(Rinduiala la sfintirea bisericii, cind va fi tirnositg).
f. 264°_268°. TIMM RKIR4EMItM H4A HOKOA-kgilKW2F.Rt CA CRIATA TIILME34
1111HFrAil KOLI1FT 1101{0A6LIKWIA Clit CRI1TXI4 BONti'M 11,VIIKKH Tpantax oyTKIrhAurni
cia (Rinduiala ce se face cind s-a clintit sfinta masa', cind se clintesc
sfintele biserici ale lui Dumnezeu, se int'are§te masa).
f. 269- 274 ". LIHN 6 sparoTtopgifiS (Rinduiala
f. 275-284v. KilHONK MOAERFIllt lc% rocnoAoy HAWFMOIc Ic8cS Xpurroy
fltILIEMK I111 011WE H76NCAiF 1111 EE3A*NSAIF H NERAAPOILICTROpEHHE Iiii*MFF% H Kb ripo-
TICAEHIE K-kTpwm H Irk H4LHECTKIF RapIK4111ICKOE... Kit HoropomturkX NCE OHA0060130.
(Canon de rugaciune &atm Domnul nostru Iisus Hristos, cintat la nevoie
ob§teascg, la lips de ploaie §i vremuri nea§ezate §i la vinturi potrivnice
§i la navaliri barbare, in cintarile Maicii Domnului, ale lui Filotei).
f. 28e-287°. Toro mm Kirpk 43HAWNE4 MOAHTHA rAilr0AFAI4 1111 RF3A1ORAIE
H HFp4CTROpEHH Kp*MENK H Kb 11130TFIRAEHIF K'kTpWM H Int HALHECTKIF KapgopcKoti
(Ale aceluia§i Filotei, rugaciune care se roste§te la lips de ploaie §i vremuri
nemezate §i la vinturi potrivnice §i la navaliri barbare).
f. 2877 -290v. 11,10411TH4 Apoyra TOrONCAF rnaromata R11 CTfILHH/fiat H Ha-
npacuxia rhmpior (Alta rugAciune a aceluia§i care se roste§te moarte cum-
plitA §i n'apraznic6).
f. 291-364v. IIHHIt HA norpeRaHig CIKAIVEHHK (Rinduiala la ingroparea
preotului) (Sfir§itul lipse§te).
insemneiri
Pe partea de jos a f. 275 -281: Hagongulifm G9TH,e1 H rh nocrykwafiem
CHU H Cl& rIANYKWEHIF CKATAPO ,A,SKa CIIA KNHP4 peKomiF 11/0AHTR11HHK Cl1TKOpH
pas fimin IVE4sau ilAwnavhcKSA KHK KEA apmaw H KH*PHHA Fro HpHHit H 110AACTI1
ait 1111 CRON 1413'6ICOECk Kit CLAW KSKWT kHH HA,E NU KT Xpaat CIIPATFLIK AOCHCTIJA-
THSH IIIHDHAN H rilIKOHALI KOEKOSH NHHOKE iiHrFACICHNI, K AtTO x solar 41*C.11,4
mapTS I Akilla (Cu voia Tatalui §i cu ajutorul Fiului. §i cu s'avir§irea Sfintului
Duh, aceastA carte numita, Molitvenic a fatut-o robul lui Dumnezeu
Stefan. Moimsascul fost mare arma§ §i cneaghina lui Irina §i a dat-o la
biserica sa, in satul Cucuteni, uncle este hramul sfintilor arhistrategi
Mihail §i Gavril, voevozii cetelor ingere§ti, in anul 7143 (1635), luna
martie 10 zile).
Titluri si initiale cu rosu. Ornament in culori la f. 1. 17 rinduri pe paging. Semiunciala.
Legatura veche In piele si lemn cu ferecaturi de arama. Scris In Moldova. SlavA bisericeasca de
redactie medio-bulgara. De la biserica din Cucuteni. (Pecetie : Padurea Hadlrului. T. G.).

53
www.dacoromanica.ro
35.
Sec. XVII. Hirtie. 149 f. 19 x 16 cm. Lipsesc inceputul si sfirsilul si o f. dupd f. 17; f.
21 22 rupte (fragments).
Iatimirski nr. 35.
<Molitvenic 1)1091a/tat>.
f. 1-26. IlocivkAoudilif uiduudro Arrenkciuro oupdsa (Rinduiala imbr6-
&aril marelui chip ingeresc).
f. 26 27. ilionaTita ud cuaTit uSulidda (RugAkiunea la, punerea culio-
nului).
f. 27 52'. II0C4*A0g4114 upouoAxs HHOKWAVit (Rinduiala prohodului
calugarilor).
L 53 -99°. II Oen* A oFt drag cuTaro EAER1 CHAU% M4C4OCKAWEIlliA (Slujba
sfintului maslu, adica sfintirea untdelemnului).
f. 100-112. HAHOHlt H4 HCKOA ASWH, TROpEHIE imp% &Aped ApKIEHHCK0114
KpuTcudro (Canon la iesirea sufletului, facerea lui Andrei, arhiepiscop
de Creta).
f. 112-125. ILIHWIt WCHttligHIE ROA*, AiCitkit 4KrOVCT4 A A6H6 (Rin-
duiala sfintirii apei, luna august 1 zi).
f. 125-140v. IlocdtAoutafig npocuinpand cuRtTiak lioPOIMMEN11-1 (Slujba
sarbatorii sfintei Bobotezi).
f. 141-149°. quirk uncut-km[14o (Rinduiala spovedaniei). Sfirsitul
lipseste.
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente geometrice In negru si rosu la f. 1, 26, 53, 141. Fili-
gran ; cetate. 17 rinduri pe pagina. Semiunciald. Legatura noun In pinza. Scris in Moldova.
Slavd bisericeascd de redactie ruseascd. Din biblioteca episcopului Mellusedec.

36.
Sec. XVIII. Hirtie. 94 f. 15 x 9.5 cm. Lipsesc inceputul si sfirsitul.
Iatimirski nr. 36.
<Trebnic mic>
f. 1-17. 111111-6 KOAOCHIIHHIE (Rinduiala sfintirii apelor). inceputul
lipseste. Titlul deasupra paginilor, repetat.
f. 17-35. !lila acnorkmam(Rinduiala spovedaniei).
f. 35v-36. insemnari de rugaciuni in greceste cu litere cirilice
(inceputul sec. XIX).
f. 36 ° -38'7. incercari de condei in ruseste.
f. 39-77. <Rinduiala la alungarea duhurilor necurate. > (inceputul
si titlul lipsesc).
f. 77v Alba.

5t
www.dacoromanica.ro
f. 78 '79". itIOAHTKA CHIATKIK CEAMH wrpoKoK HA Nemotimaro H tigerhimparo
f(Rugaciunea celor 7 sfinti copii pentru eel neputincios si eel bolnav).
Sfirsitul lipseste.
f. 80-85". Text adaus in limba romina, sec. XVIII. 0 oratie a peti-
torilor. inc. : Buna dimineata, bung dimineata boeri dumnaoastra ; v-am
intrebat dumnaoastra de trai, de viata, car dumnaoastra vietuiti bini din
mila lui Dumneziu.
f. 86-93". Oratie la mass in limba romina, sec. XVIII: inc. Masa
irumoasa, mesen; dumnavostra si tinga masa tocmiti...
f. 94. Rupta, cu elteva incereari de condei.
Ornament in negru la f. 17. Scris de mai multe mimi (I, f. 1 -22 ", II, f. 23-35, III,
rv, f. 39-50v, V, f. 50-52, VI, f. 52 -79 ", VII, f. 80 -93 "). Semiunciala si cursiva
35 " -38 ",
(cursiva, mina III si VII). 16 rinduri pe pagina. Legatura veche in piele si lemn cu icoana rastig-
nirii. Scris in Rusia. Slava bisericeasca de redactie ruseasca. Daruit Academiei de G Gr. BAlianu.

37.
Sec. XVII. Hirtie. 126 f. 20 x 13 cm, Lipseste o f. dupes f. 17 ". Numerotatia originalA
1. 227-243, 110-226.
Iatimirski nr. 37.
<Minei pe mai>.
f. 1-11. (111-kciato Milli% Al, IlAMMT CKRTAr0 CHA0114 OVPOAHK41'0 XplICTA
peAl, 1141311416AAVO TKEPAH CAOK4 POCTOKCKAVO 410AOTKOPU,A (Luna mai 14. Porne-
nirea sfintului Isidor eel nebun pentru Hristos, poreclit cuvint. tare",
de la Rostov, facator de minuni). f
f. 11 -17 ". IIRCAUd Aida 61 H fiplinommiero WT11,4 IIAKOMM KEAHKArO K
TOHME AEHK ME KO CKATKIX WTU,A HAWEr0 HCAHRt EHHCKOna POCTOKCKAr0 4H0A0T-
Kopu,a (Luna mai 15. Preacuviosul parinte Pahomie eel Mare; in aceeasi
zi eel intru sfinti, parintele nostru Isaia episcop de Rostov, facatorul de
minuni). Dupes f. 17 o lacuna.
f. 18-19". <17 mai, sf. Andrenie>. Lipseste inceputul.
f. 19-25".Miccialtia TOPME H1, CKATAr0 MS4U1111KA OEWAOTA H?lif K11
&tarp* H ClidAThInt miNentuck 11ETp4 H ,STIONHCIRt H C HHA1'11 (Luna aceeasi,
18, si sfintul mucenic Theodot eel din Anchira si a sfintilor mucenici
Petru si Dionisie si cei cu
f. 25"-31. 141.-kci1u,a Toro ME 01, ClItAlpflIHO A18,101HKA IIATpHKIA H HNCE C
1111M (luna aceeasi, 19, sfintitul mucenic Patrichie si cei cu dinsul).
f. 31-49. 111"kCRtRA TOronKg 0, cluaTaro memnica OAMARI, K TOHNiE AKIO.
OKpicTEHIE 111CTIIKIK AAOLIJEH H}KE Kh CKRiTItIK% WTU,A HAUlfrO itlE5IA A1lTp0110AHTA
(Luna aceeasi, 20, sfintul mucenic Thalaleu. In aceeasi zi, aflarea ein-
.stitelor moaste ale celui intre sfinti, parintele nostru Alexie mitropolitul).

55
www.dacoromanica.ro
f. 49 -549. AVIECJAHoi Torme Ka, CK/ATKIX ItEAHKItIX LI,c1pEH H p4KHO MIOCTOAls.
KOHCTAHTHHA H GAEIllil (Luna aceemi, 21 sfintii maxi impgrati i asemenea,
apostolilor, Constantin §i Elena).
f. 5e-58. i1l-lie/A[0 TOMKE KK, cgmraro A1S4EHHKA E4CHAHCK4 (Luna,
aceeasi, 22, sfintul mucenic Vasilisc).
fi. 58-70. litliciarka TOVOME Kr, flp*H0AOKHAr0 wT1.1,i1 trainer° itAHKAHAA
CHHA,1 CKVO, K TOOKE AMIK wsptmgrfie 46CTHAr0 TEAECH HME Kit CIIIATItlX6 WTLIA
t (Luna aceemi, 23 preacuviosul
Namur() IIEWUKTiRt ERHCK0114 POCTOK'6CK4r0
parintele nostru Mihail al Sinadelor. In aceea§i zi, aflarea cinstitului
trup al celui Intre sfinti, Varintele nostru Leontie, episcopul de Rostov).
. f. 70-76. ate/ARA TOrO)KE KA, rip-kneAormaro WTH,A HaLHEr0 elrAftfWHA
CTAI+1111HKA MICE Ha Arigrykir rop* (Luna aceemi 24, preacuviosul pgrintele
nostru, Simion Stilpnicul, eel dela muntele minunat).
f. 76 84. ilIteiato Toroacg Rip TpET1E WHATEHIE rAagni IWAHA IirrkAHTHLIA
(Luna aceea4i, 25, a treia aflare a capului lui loan inaintemergdtorul).
f. 84 -879. MACIALkd TOrOME KS, ClUATAr0 AflOCTOAA Kaprm EAHHOr0 WT 0
cTapia (Luna, aceea§i, 26, sfintul apostol Carp, unul din cei 70 de
bAtrini).
879 v.
f. MliCiAlkd TOr07KE KB, CK/ATAr0 Cirkl.11EHHO AiStIEHHKA Offh1110HT4
(Luna aceea§i, 27, sfintul sfintit mucenic Therapont).
f. 919 -100. iitkCiAll,A Torome mr irtykrioAostraro WTLI,61 HALLIEr0 HHKITIO
ApriErMCKORA LIAKHAOHhCKAr0. K TOME AKEH1 HAMAT CK/ATAr0 HrHATIA EfIHCK011A
POCTOKKCKVO (Luna aceeasi, 28, preacuviosul pgrintele nostru Nichita,
arhiepiscop de Halchidon. In aceeasi zi, pomenirea sfintului Ignatie,
episcop de Rostov).
f. 100-1049. 111 *ciau,a Toro ME KO, CK/ATkItt optnoAoKrio MISLIEHHU,H 0E0
Mein (Luna aceea§i, 29, sf'inta preacuvioasa mucenita Theodosia).
f. 1049 -1079. ili*CRiA1,4 TOPOIKE A, IlirknoA06HAr0 WTRA HALLIEr0 HCAKIA
AtIAMATCK,W0 (Luna aceea§i, 30, preacuviosul parintele nostru, Isachie
Dalmatul).
f. 1079 -112. ilitC/ALIA TOMKE AA, CK7AT4r0 At8LIEHHKA OpEartim (Luna
aceeasi, 31, sfintul mucenic Eremia).
f. 112 -1209. 111-kc7i, to Toro ?K 11, flpENECEHIE MOIVENK CKAT810 AtOrIEHHKOIr
fi0c1HCA H Xp-ksa K.11 HaclEtlEHH POAtialWK H ik4KHA'6 (Luna
CK/ATtH KPELVEHIH

aceeasi, 2. Aducerea moa§telor sfintilor mucenici Boris §i Hlebl, numiti


Roman :ii David dupA sfintul botez).
f. 1209 -1269. Al-kchio maim Kr, np-knuAwstraro WTH,A rimer° IIHKHTIill
CTOAFIHHKA IlgpeRicilageKaro gioAoTKopu,a (Luna mai, 25, preacuviosul pgrintele
nostru Nichita Stilpnicul dela Pereiaslav, fdegtorul de minuni). Sfir§itul
lipse*te.

1) In loc de Gleb.

56

www.dacoromanica.ro
f. 126. Alba.
Titluri si initiate cu rosu. 25 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele
5i lemn. Scris In Rusia. Slava bisericeasca de redactie ruseasca. Din biblioteca episcopului
Melhisedec.

3$.
Sec. XVIII. Hirtie. 80 f. 16,5 x 10,5 cm.
Iatimirski nr. 38.
1 f. 1-9v. BOHPOCId H WTK*TH W Tf3 A06130A*TMEK KOVOCAOK.
Intrebdri si rdspunsuri despre cele trei virtuti teologale). inc. w KkpH.
Nonpork.
2 f. 9v-10. MT eTdIPIECTKA WT KEAEHNOAM 11pAKHA* H W MOAHTK*
103{E ElpEAdAE arriith l'ocnoAnnh. KFAHKOMS I1IKOMII0 (Din Pateric. Despre pra-
vila pustnicului fi despre rugeiciunea pe care a dat-o ingerul Domnului
lui Palbomie cel Mare). inc. BpdTit KOIVOCH CTAVI,d.
3 f. 10-10v. IlflAKHAA ENCE MAE Arrgirt& FOCIIOAHHIt KEAHKOMS ILOCOMII0
(Pravila pe care a dat-o ingerul Domnului lui Pahomie eel Mare). inc.
Ht MAO CHRE: TOHCKATOE.
4 f. 11-14. MT FAA ii Kd ICAAKA CIrplAHHHA (Din capitolul 21 al
lug Isaac Siriul). inc. honpoc. KTO ECT KfYk HKIH.
5 f. le-29. KOIMOCH H WTK*TH CKATIOXis H HpiiII0A0EHKIX WTU,k
IldWHX 0 MOMATK* H 0 TpE3KEHIH °Irma KAKO H0AMET11 HHOKOIr C-k,A,*TH Kit KEAIH
(Intrebari si rdspunsuri ale sfintilor preacuvio,silor parintilor nostri despre
rugeiciune si despre mintea treazd cu care se cuvine cellugarului, se seadd in
ch,ilie). inc. MO Aonmino ECT.
6 f. 29-49v. Ilionwritid no KdOICMAX (Rugaciuni duper, catisme)
ine. HAANiENCTK4 H Aospoilecria.
7 f. 50-53. CAS}KEd pflEH0AO6Halt WTEll,lt HaWHIC KapitAtIMA H IWACd4S4
Kit DOCT* Ap0CHJAKWHX1t Kit KEAHLIEH 3EMMI IHAHHCTEH (Slujba preacuviosilor
pdrintilor nostri, Varlaam si boasaf, care au stralucit in pustie, in marea
tart a Indiei). inc. 6th' tome u,apcKe.
8 f. 53-58. Mai multe rugdciuni lard titlu.
f. 58:4-61v. Albe.
9. f. 62-64. < Texte privitoare la Psaltire> 1iaCHA14 HEAHKAPO (din
Vasile eel Mara) rAAPOAAHIA illiTSCTHHA OrIHTEAA Kit 11130A03* IlfAATHIM H HHItalt
W cHnd Drente K (Cuvintele lui Augustin invKatoru.1 in prologul Psaltirii §i
ale altora despre puterea psalmilor) ; inc. IIHKIM NCE Ao loan.
10 f. 64v-73. %Hit KAKO nirrn 61 qranmwgit WC061t (Rinduiala cum
se cintd 12 psalmi indeosebi). Inc. M MIX NCE KOCHOMHHAET Ca.
11 f. 73-75. itioarriof ititithwein LI,4pA IsAgncka (Rugliciunea lui
Manasie impdratul Iudeilor).

57
www.dacoromanica.ro
12 - f. 75 -76. illomma ctuvr,irtv (4-4-CILIlea (Rugaciunea sfintului
Eustratie). inc. HEAH,ILIA KEM-14410 TA.
13 f. 76v-79v. <Din Octoih, titlul rominesc, textul slay>. inc. :
ineeputul Osmoglasnieului.
f. 80. Alba.
Insemnare
insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 49v. CHHCATEAk CEA KillOKHHLI,K1 ANOI`OrAWIIKIH IEpopIAKOH IIAKOMIH
(Scriitorul acestei cartulii; mult pacatosul ierodiacon Pahomie).
Titluri initiale cu rosu. La f. 1 un ornament tdiat dintr-o carte tiparitil. Scris de trei
miini (I, f. 1 -49 °, 2-76, II, f. 50-61°, III, f. 76 -79 °). 24 rinduri pe pagina. Gursiva. Lega-
tura noun In musama. Scris In Ucraina. Slava bisericeasca de redactie rusa-apuseana. Din biblio-
tees episcopului Melhisedec.

39.

<1595-1606> (f. 213v). Hirtie. 212 f. (nuinerotate de la 2-211, f. 1 lipse5le). Intre


f. 51 -82, o f. nenumerotata. 28 x 20,5 cm.
latimirski nr. 39 (11 socotelte din Tara Romineascil din sec. XV, dar scrisul este din
sec. XVI).
<Octoih>.
f. 2-42v. Glasul 1. inc. : K CAHOTA KELIEpk... rnAc a (simbata seara,
glasul 1).
f. 43-54. Glasul 2. inc. : K cmo-ra Ketig"... P AAC K (simbata seara,
glasul 2).
f. 5e. Alba.
f. 55-63. Glasul 3. Inc. : HA KEAlitliH HgvepHHH... ri14C r (La vecernia
mare, glasul 3).
f. 63-72. Glasul 4. inc. : Ha HEnHikH KEtupon... rn.ic 5, (La vecernia
mare, glasul 4).
f. 73-128. Glasul 5. inc. : K CX.KOTA KftlEpli... rthtc e (simbata seara,
glasul 5).
f. 128v-188. Glasul 6. inc. : K CXKOTA mei)... rA4c s (simbata seara,
glasul 6).
f. 188v. Lasata alba, cu insemnari (vezi la sfir§it).
f. 189-197v. Glasul 7. inc. : K CXEOTA Hew- rnac 5 (simbata seara,
glasul 7).
f. 197v-207, Glasul 8. inc. : K CAcEJTA KEHEO... rode H (simbata
seara, glasul 8).

-58

www.dacoromanica.ro
f. 207-211°. CK*TilH14k1 C'h Elf Arl'EACKAAAH CAMOrilACHKI EAH114 HA mcda-
--riimu, TKOpElliAt tarp &lige nomAAparo (Svetilnele cu idiomelele evanghelice,
unsprezece, opera lui chir Leon eel Preaintelept).
211°-213. Tp0114111il wcmorrucumca (Troparele sf. Treimi din Oetoih).
f. 213 214 cu insemndri (v. mai jos).
insemndri :
f. 188°. GTO 13 1143 artEaAHAOS AildK Kis Ah141-1 Ilw lIAHKAII PAKOKHU, KOE-
KOA K A FT x iEECS (Iat5, eu, pan Alexandru diac, in zilele lui Mihai Itacovita
voevod, in anul 7226 (1718)) februarie 21. Aceastd carte iaste anume
Ohtai, scris-am eu Tdnase diiacu zet (ginerele) popii lui Constantin v let
7264 (1756).
eTO A3 HAN A3 Toamp AIAK WI' MAME in0AAAKCKH K AtT x 3CKS 0,0109*
1SAIE Kr AKHH (Iata, eu pan, Toader diac din tara Moldovei, in anul 7226
(1718) luna iulie 25 zile).
f, 213°. ( Insemnare romineasca, cca 1595-1606, a celor pentru care
s-a seri& manuscrisul).
Aceastd carte o u coparat Iva <n > on 9 tal tal<eri > ; e o u dat po-
mand derept sofletol sau §e o pdretelor sei, Mihail i Fodora §i a fra-
-telor sei Sava i Stefan ; e e o u dat pomand in Capologo la sfinta,
besereed. Cela ce u va loa s5, u vd<n >z5, sau dzalogeased, sä fie proclet
e treclet de 318 otti (parinti) ce an ldsat lege pre pdmi<n>t. Se o u
copd<rat > in zilele loi Eremie -voddl).
Alte insemndri, sec. XVIII :
S5, sg, stie de candu s-au legat acest Ohto <ih > cu eheltuiala lui
Erimii pentru sufletul pdrintilor lui §i pentru sufletul lui, Dumnezdu_
sa-I erte, v leat 7235 (1727) mesita iulie 5 dni (zile) K Akr x WaI (in
anul 7111 (1703) ). Theodosie diacul. Cela ce va strata acest ispisoc sa
fie proclet de 318 WTU,H eaie Kl% ilEKH (pdrinti cei de la Nicheia).
f. 214°. SA, sa stie de cind s-au tocmit acest Ohtai in dzilele lui
Mihai voevod, eind au adus stalpul eel de piatra in Cimpul Lungu, ca sa sa
stie si tine an tocmit-o : Nechita Mircas cu cheltuiala lui, ca sa -i fie po-
mand pdrintilor, Dumnezeu sa-i erte x 3CKS Alf c mu,a 1SNIt Sl mum CR1A-
41Ellit MSLIEFIHK 11H0HhIN1 ENA CHHC pm; fio>K1H T amp A(hati> ( <in anul >7226 (1718),
luna iunie 16 zile la sfintul mucenic Antinoghen. A seris robul lui
Dumnezeu Toader d<iac ).
Titluri .i imtiale cu rosu. Ornament grosolan in rosu la f. 2. Filigran : balanVi in sterna.
30 rinduri pc paging. Sennunciala. Legatura veche in picle §i lemn cu ornamente geometrice.
Seri,. in Moldova. Slava bisericeasca de redac1ie medio-bulgara. Provine dintr-o biserica din
Cimpu-Lung-Moldova

1) Ieremia Movila (1595 1600).

59
www.dacoromanica.ro
40.
Sec. XV. HIrtie. 128 f. 28 x 18 cm. Lipsesc inceputul si sfirsitul, multe foi rupte ; lipsesc
foi dupa f. 2°, e le, 21°, 25°, 53°. Se vad resturile unor foi de la inceput si la sfirsit.
Iatimirski nr. 40.
<Octoih, partea I-a>.
f. 1-25°. Glasul 1. Inceputul lipse§te ; Inc. : crzoy Irk HOTHHM
otrAHIIHWX. IJKO Hd CXAHLI1H cTemmAggii
f. 26-53°. Glasul 2. Inceputul lipse0e ; inc. : rrimide l'OCHOAH AHEC
[vow H3 rpoEA H rnAronaffm.
f. 54-94°. Glasul 3, Inceputul lipse§te ; Inc. : HdLIAMAHWH Wit Clckins
E}KE c-hrnacHo HOEM.
f. 95-128°. Glasul 4. inc. : 11% C7K60T4 KELIE(t CTIadpkIX glxCKJACHKI
rnac A (simbata seara. Stiharii Invierii, glasul 4). Lipse§te sfir§itul gla-
sului 4 §i. glasurile 5-8).
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : cerc dublu cu dot& flori stilizate la mijloc. 25 rinduri
pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn. Scris probabil In nordul Transilvaniei.
Slava bisericeasca de- redactie medio-bulgara. De la Alexandru Pop din Nasa.'ud, fost la biserica
din SIngeorgiu,

41.
Sec. XVII. HIrtie. 148 f. 29 x 19 cm. Lipsesc foi In interior (dupa f. 1, 8, 29, 45, 48, 117)
si la sfIrsit.
Iatimirski nr. 41 (11 dateaza din sec. XVI, dar scrisul este din veacul urmator).
<Octoih >.
f, 1-14. Glasul 1. Inc. : Gv fiorom 1104HH4ET CAA Gacmornacumc, wopenie
nfrknoAosuaro WTH,A HAWEPO IWAH ,A,AMAOKkMa. Hd CMEOTA% gEtlEph (Cu Dumne-
zeu se incepe Octoihul, opera preacuviosului parintelui nostru loan Da-
maschin. Simbata seara).
f. 141°-27, Glasul 2 ; : R k CSSOTA KELIE", rnac g (simbata seara,

glasul 2).
f. 27-42°. Glasul 3 ; inc : Ink CS6OTA KE4EQh, ['nu i (simbata seara,
glasul 3).
f. 42°.59. Glasul 4 ; Inc. : &It CUOTA KEIlEph, rnac A (simbata seara,
glasul 4).
f. 59-71°. Glasul 5 ; Inc. : Irk CSHOT4 KELIEph Hd MelAEH KEtlEpHH rAAC i
(gimbata seara la vecernia mica, glasul 5).
f. 71°-82, Glasul 6 ; Inc. : It% CSE0T8 RELIEp Hd MtAEH KftlEpHH, 411.1E

HaKOAHT IrSMEIIH HAH HOD, &pal Hi, HOEM HEAHKM10 KEtiepuhc... rnac s (simbata
seara la vecernia mica, data vor egumenii sau pops, data nu, cintam
vecernia mare, glasul 6).

60

www.dacoromanica.ro
f. 82v-93b. Glasul 7 ; Inc. : Kb 0%011 Kiwi... mac 5 (simbata seara,
glasul 7).
f. 93v-147°. Glasul 8 ; Inc.: Bb CSEOTS Ketiepe, ... rnac N (simbatg,
seara, glasul 8).
f. 133-143° §i 147-147v. Scrise de altg, ming, mai tirziu, adaugate
in locul foilor lipsg,.
La f. 143v o rugaciune in romine§te. Inc. : Prea blagosloviti e§ti
a Domnului ...
f. 147v. Insemnari de rugaciuni in romine§te (sec. XVII) : incepe :
Lua§ pacatele lumii, priimea§te rautaciune noastra; ce §edzi dea dirapta
Tatalui, milue§te pre not ...
f. 148. Lipit un fragment de calendar liturgic.
insemnciri
Pe prima coperta, pe fata interioarg, : Acestu Oftai iaste a lui Niculai
a Curi §i cu a sotu so a Iustin §i 1-au dat de 1-am legat en, Ion diacu din
Itabra Mare sg, <sg,> §tia anu Domnului 1727 in 1<un >a lui iunii in 8
.dzile, deci sa sa tie ca cu<m>paraturg, a dumisele a Curi; sg, n-aiba nime
treba a-1 vinde.
f. 154. Scris-am eu popa Ion of Sibiu aceste vascresne cumu amu
aflat, sa amu gre§it, voi impleti, Amin. (Scris sec. XVII).
Titluri si initiale cu rosu. Ornament In rosu la f. 1. Filigran: sterna. 26 rInduri pe pagina.
Legatura veche In piele si lemn cu ornamente geometrice. Scris In Transilvania. Slava biseri-
ceasca de redactie medio-bulgara. Provine din Transilvania.

42.
Sec. XVII (Inceput). HIrtie. 353 f. 19,5 x 14 cm. Lipseste Inceputul.
Iatimirski nr. 42 (11 dateaza din sec. XVII; filigrana aceiasi ca a ms. nr. 25, care este
din 1611).

Octoih, partea I-a, 4 glasuri>.


f. 1-82. Glasul 1. Lipse§te inceputul; Inc. : 1103110CHM FocnoM
110 fUkKH.
f. 82 -166°. Glasul 2 ; Inc. : B CS60T11 HEUE13% Hit MdAEH BE4EpHIH, r An ft
(simbata seara, la vecernia mica, glasul 2).
f. 167-250v. Glasul 3; Inc. : K covsoTa wievk Ha MAAOH gE4Ep1111, ridC
r. (simbata seara la vecernia mica, glasul 3).
f. 250°-338. Glasul 4 ; Inc. : g CSKOTS BVIEP HQ MQAEH KV1EpNH, rnac A.
(simbata seara la vecernia mica, glasul 4).
f. 338v-340. CB/TH/1E11I AHEKIIM Ha KCIO CEAMHILGV (Svetilnele zilnice
pe toata, saptamina).
f. 340 348v,. ©11*THAI1h1 FMCKpfellttl. (Svetilnele Invierii).

61
www.dacoromanica.ro
f. 348v.-349°. 11121HIAA4 Fpuropla CHHAHTA, AKAEMIil HO RCM KOCKfYINCHIA
HO TpOHU,IIOM KdIIowk. (Pripelele lui Grigore Sinaitul, care se cinta In
fiecare dumineca la canonul sfintei Treimi). inc. ,A,OCTOHHO ECT Koronentio._
f. 349v-351°. Tit lu : OLIO/INTRA MATEH H MHBOHLI4AAH*11 Tpotutki, TBOOEHHE
itielnca HHOKA. (Rugaciunea sfintei incepatoarei de viata Treimi, opera lui
Alarm calugarul). inc. Nee alorSipaA.
f. 352-353°. Utc KA3 W ANEX CEAAAHLI,H KAKO HOIOT C.A KAHOHM 110 GATAH C
ititurkem. (.9Atare pe zilele siaptaminii, cum se cinta canoanele dupd
Octoih cu Mineiul).
TiLluri gi inittale cu rosu hgran : stemil. 20 rinduti pc pattma. Semiuncial:t. LegilLura
veche In piele si lemn cu ornamenLe geometrice Scris probabil, in Moldova. Slave bisericeascii
de redactie ruseasea. Provenienl:t necunoscutA.

43.

1624 (f. 1"). Pergament 1 foaie 28 x 16 cm.


latunirski nr. 43.
<Oetoih>. (Fragment).
f. 1. Fragment din Octoih, Inc. : ech Kpkix. OKAAHHMH EicAkim CA.
MKO K'KCIC HpHT/A5KAK WKE HEHAKHAHT Borh.
Insentudri
f. 1 insemn.area episeopului Efrem, scrisa cle scriitorul manuseri-
sului : H3KOAEHIIEM11 10T11.A H HOCIPkWEHHSAA"K CMHA H rhBf31+111EHIEMK CB/ATOPO
ASKA. CE A3k flank l'OCHOAA Bora mow° e*pem enncrzonb. PAA0BCKKIH, KAAPOH3110
AHrA10 H ME/LITE/MO WT WitCSPO ccruAga inogAmVisto H Aa AoLiao WT npagaro
CTROKAHIA MOEPO HAHHCATH CIA CMH 1111PEAHC ma H tag* flpiCAASEHT 431 ALIIHMK
Ha HiA AAIPti Ina MO/1KX H port,irrsivm %OHM, mekonAo ero CILATONOV MOHACTkIp10
llOAAAKHH,H HAM& ECT XiI4A1 E/14POB*WEHIE npetnirrhaia KAAAWIHKA HAWN. Boro-
poAnu,n N HpHCHOAtBid Lllapia. fililEAH KT() HARATOMItt AIABOACKKIN111, HOKOIrCHT
Cnl 111&3/ATH CIA KHHPA WT CBATAPO KflAMA cero BkIWS nncannaro, Th Aa FiXAET
ligoOKA/ATI!. WT Focnom Bora CiLTR0pW4r0 NEBO H 3EAMIA H WT nplitincrkua ero
ELOPOIAATEpE H WT CHATIkIK WT1111,h TH1 H WT 111xCiiK CRIATIalt H WT MEHE CM*
pamaro AA KXAETit nentioyienb. H AA HMAETE. OrbACTIE Crit 101rAOIA CKApIWTCKKIM
Kl% NE3KOHELIHIUM B*Khl. telanni. Bit A111111 KAAPOLlitCTHBAPO H KpHCTOMOSHBAPO roc-
110AHHA WIMP° lit, PAAOVA KOEKOM, BO}KiEK) nannocTilo, rocnomp* AIWAAARCKOH.
K AT x Sp/IP MiC/All,A CEEITEMBIH KB AKHK.
(Cu voia, Tataului 1)1 cu ajutorul Fiului i savirsirea Sfintului Duh.
Iata eu, robul. Domnului Dumnezeului men, Efrem episcop de Radduti,
am binevoit si am dorit ca dornic din toatd inima si am dat din agonisita
mea dreapta, ca sd se scrie acest Anghelis care sta de fatd celor ce-1
privesc, ca rugaciune a mea pentru mine si pkintii mei ; si 1-am dat
62
www.dacoromanica.ro
sfintei manastiri Moldavita, unde este hranaul Bunavestire a preacuratei
stapinei noastre, Naseatoare de Dumnezeu si pururea fecioarei Maria.
Daces eineva, din indemn diavolesc, s-ar incumeta sa is aceasta carte dela
aceastar biserica mai sus scrisa, acela sa fie blestemat de Domnul Dum-
nezeu, facatorul cerului §i al pdmintului §i de preacurata lui Maid, a lui
Dumnezeu §i de sfintii 318 parinti §i de toti sfintii; §i de mine smeritul
sd, fie neiertat ; §i sa alba parte cu Iuda Iscarioteanul in veacurile cele
MIA de sfirsit, amin. Yn zilele binecinstitorului si de Hristos iubitorului
domnului nostru, Io Radul voevod, 1) din mila lui Dumnezeu, domn al
tariff Moldovei, in anul 7133 (1624), luna septembrie 22 zile). Dedesubt,
semnatura monogramatica cu litere de aur : Efrem episcop.
Insemnarea episcopului Efrem intr-un chenar impodobit cu itiferite culori, intre care
5i aur. 21 rInduri pc paging. Semiunciala. Scris in Moldova Slava bisericeasca de redactie medio-
bulgara. Dilruit de E. Barsov, profesor din Moscova. In coperta inanuscrisului se aria scrisoarea
lui E. Barsov catre Academia Romina, in limba trance7a, din 10 februarie 1878.

44.
1640 (f. 56 ). HIrtie. 174 f. 42,5 x 28,5 cm. Lipsesc inceputul 5i sfirsitul 5i foi dupes f. 100..
fatimirski nr. 44.
<Octoih, partea I-a pe 4 glasuri>
f. 1-55. Glasul 1. Lipse§te ineeputul; Inc. : CTHA4. ipmoc.
6,4,1-1Hh C'h K*AKI iihnOldilikeKAPO CifilpECTK4 KA HEAION:HIS.
f. 55°-100. Glasul 2 ; Inc. : R CMOThl REtlEp HA MAAF1 138LIE(3HH . .

rntic s (simbata seara, la vecernia mica, glasul 2). Sfir§itul lipse§te.


f. 56°. Insemnarea scriitorului (v. mai jos).
f. 100. Rupta (lipse§te o parte).
f. 101-149°. Glasul 3. Ineeputul lipse§te ; inc. : mrrm no FM
KCi KtICKI npopotienia npopotmcKaa.
.
f. 150-174°. Glasul 4; Inc. : K CM.110T1.1 WWI& HA meiticH KELiEpHH .

NI4C A (sinabata seam, la vecernia, mica, glasul 4). Sfir§itul glasului 4


lipse§te.
insemnciri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 56°. t Y Fmk* CZTKA H ChM% H CKATAPO ASKA. CIA CILATAA KHHFA ['A/WO-
/UAW flIWEAEC HirktildH, ChTKOpH WT otoirw HpAKAFO eTtaZAHIA DAN FgOprig 118,1
LIALHHHIC H ItHlirinfk gro ANNA H AAAS M II% MOH HOBOCKI3AAHHIJH CIKIhTkIH MO-
HACTHI3 30HEAAKIH HOA rOpiE HEWN, AA UAW HAUt EVkLIHAA HANIAT H p0AHTEACIA
al H Cl&TgOpH CA% CIA CILATAA Kimrit int AhHH IW KACHAHO ROEROA B A'kT
x apmti, .111tC/hRA rettapht H.

1) Radu Mihnea, domn al Moldovei, in a doua domnie (1623-1626).

63
www.dacoromanica.ro
(In numele Tata lui si Fiului si Sfintului Duh. Aceasta sfinta
carte numita Angheles <partea> intii, a facut-o din dreapta lui agonisita
pan Gheorghie mare ceasnic si cneaghina lui, Ana ; si an dat-o manastirii
sale nou intemeiate numita Sub muntele Peon", sa le fie for vesnica
pomenire si parintilor lor. Si s-a facut aceasta sfinta carte in zilele lui Io
Vasilie voevodi), in anul 7148 (1640) luna ianuarie 8).
Alte insemnari
f. 8. Pe marginea de jos a paginei : Scris-am eu Diia of Ceahlau.
(Sec. XVIII).
Titluri si initiale cu rose. Filigran : sterna, 32 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura
veche In piele si lemn cu ornamente stilizate. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgara. Din biblioteca lui D. A. Sturdza.

45.
Sec. XVIII. HIrtie. 127 f. 13,5 x 9,5 cm. La Inceput multe foi rupte, sfirsitul lipseste.
Iatimirski nr. 45 (II dateaza din sec. XVII. Scrierea este evident din al XVIII-lea).
1 <Octoih>. f. 1-64.
f. 1-10". Glasul 1; Inc. : HA KEAHR*1-1 KftigpHH ... (La vecernia
mare...). Restul titlului rupt.
f. 10°-20. Glasul 2 ; Inc. : HA KEA1-14tH 3.54opri ... PALIC ft (La ye-
cernia mare, glasul 2).
f. 20-29. Glasul 3, fara titlul zilei; Inc. : TH011 KpItCTOM CHACE . . .
f. 29-38. Glasul 4 ; Inc. : HA 13EAHUAH KELIEVIIH . . . FA4C ,i, (La ve-
cernia mare..., glasul 4).
. 38-48°. Glasul 5; inc. : Na REAHIJAH KELIEpHIH . . . r AtIC i (La ve-

cernia mare..., glasul 5).


I. 48°-57. Glasul 6; inc. : NA ISSAHO . . rnac i (La <vecernia>
.

mare, glasul 6).


f. 57-64v. Glasul 7, fara titlul zilei ; Inc. : npimAirrg R'6313AMM Ci
TOC110A01114.
Glasul 8 lipseste.
2 <Rugeiciuni Isi cintari >. f. 64° -127 °.
f. 64v-71°. KE116131-lif Ilfelik (Cintarile vecerniei).
1. 72-98v. Diferite rugaciuni si cintari. Inc. : CAMA CILATOM ager-
yen, .kr Atm 3 (Salva sfintului arhanghel, glasul 6). cuprinde cintari si ruga-
ciuni pentru diferiti sfinti).
f. 100. Versificare in romineste; Inc. : Straje nu-i lipsesti, domnul
intareasti, crai si-mparatei...
1) Vasile Lupuf domnul Moldovei (1634 - 1653).

64
www.dacoromanica.ro
f. 100v. Rugaciune romineasca; inc. : Curate§te-ma, mmntuitoriule
ea mi-s multe fara legile §i dintr-adincul ra<u>tatilor scoate-ma.
f. 101-187v. Continua rugaciunile §i cintarile in slavone§te, inc. :
ilpiHA*TE AIOAIE.
insemnciri
Pe marginea f. 26'-29". Sa sa §tie ca am cumparat eu Ion aceasta
carte mie §i am dat-o-ou Predelitei mucinic.
f. 48". Silvestru ot Voronet.
f. 49. Silvestru ot Slatina.
f. 71". Izvod de rama§ita... (Urmeaza socoteli fara, insemnatate.)
f. 86v-87. Dat-am zapisul mien la mina parintelui Nechifor egumen
sfintei ma<nas>t<iri> Vizantii.
Titluri si initiate In rosu si verde. Ornamente grosolane in rosu sau In negru la f. 1, 10r.
20, 29, 4e. 57. 17 si 18 rInduri pe paging. Cursive. Legatura veche In piele si lemn, deteriorate,
Sens In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Din biblioteca episcopului Melhi-
sedec.

46.
"Sec XVI. Hirtie. 222 f. 22 x 16 cm. Lipseste inceputul si foi dupe f. 46, 65, 85°, 103°.
Iatimirski si inventarul manuscriselor Academiei indica prima f. a acestui mss. ca fiind
adausa dintr-un manuscris pe pergament sec. XIIIXV; ea astazi lipseste.
taimirski nr. 46 (socoate manuscrisul sells In sec. XV si XVI. Filigranele si insemnarile
21 MA sec. XVI).
<31 inei pentru, seirbatori>.
f. 1. incepe cu data de 15 august ; Inc. : m-kciau,a Torowm e, : Oircnalig
11ACKHATIllat RilitA11111111A HALI176 6Jr0(30AHLJA (Aceia§i lung, 15 : Adormirea
preasfintei stapinei noastre, Nascatoarea de Dumnezeu).
Cuprinde slujbele la sfintele sarbatori §i vietile sfintilor.
f. 15-46, cele din luna septembrie.
Dupa, f. 46, lipsesc mai multe foi.
f. 46 65v. Luna octombrie ; lipsesc apoi numeroase foi.
f. 66 este un fragment din alt mss. din Octoih sec. XVI, inceputul
.glasului 6.
f. 67 9f . Luna decembrie.
f. 91v-100v. Luna ianuarie.
f. 100v-136v. Luna februarie.
Dupe f. 103 lipsesc mai multe foi.
f. 136"-143. Luna martie.
f. 143" -195". Luna aprilie.
f. 195v-201. Luna, mai-iunie.
f. 20f 209. Luna iulie.
f. 209v. Buga'ciuni slave scrise in sec. XVII din Octoih.
c. 717
65
www.dacoromanica.ro
f. 210-222. Luna august (Schimbarea la Fata,).
f. 222v. Alb5,, cu insemna,ri.
insemneiri
f. 1V 2°. CIRt KHHrd pEKswIH IIIHH1H, el 11011 TOdAell WT C &1A fiXprR's
vorr r Atkins, x (Aceasta, carte numita, Minei, iar popa Teodor din
AFr
satul Birg'au de Sus, august 10 zile, 1703).
f. 176: rptuniia AHIJK+ filHrOpi$ Ckillik l'aKiThel0K3. WT IIt1K4IUTLIK, Tel SNS
noaLin wrreu,k Ao yrop H 3rHK (Pakalosul diac Grigorie, fiul lui Gavrilo din
Lucava,t ; apoi s-a dus parintele in Ungaria, §i a pierit).
Mai jos, inceputul unei porunei domnesti a lui Constantin Movild
(1607 - 1611) : lW KOCT-ktITHH iliOrHe14 KOeKom HO?Kil0 AHMOCTII0 rocrioirp%
sommi (110e1AAKCK)H. ,A,L1d6.Cd1<kl> rocrioAcTka A1H 1110/16KIIHK8 HallleMS flimeTaci6
RAQAHKA, HA TO CK1i1THHH Cu Ad ECT M011,6,11 (Io Costantin Moghila voevod, din
mila lui Dumnezeu, domn al -prii Moldovei, am dat domnia mea ru-
eitorului nostru, Anastasie vladica, sa fie sfintia sa puternic... ).
f. 2038 -204: 7 ai acme, HAMM ripoopoK, 11HCAA AHRiK T04A5PK (Ilie
prooroc, a scris diacul Toader). (Sec. XVII).
f. 222. HCHHCel CH CIA Iowa HAA611,511% Atom, pXKOA& muororplaunaro norm
ithlTg/A (S-a scris aceasta, carte anume Minei cu mina, mutt pacatosului
popa Matei).
f. 222'. CIE EIHCdit IIKAHKO WT ilkAlCKOH SELMAN 13% d1-kT x 304, Iti% MIN
nnarotikeTHKaro H rfiliCTOMOKHRdrO HWII fiormu KO6K0AKI (Aceasta a scris-o
Ivanco din Tara Le§easea, in anul 7071 (1563), in zilele binecinstitorului
§i de Hristos iubitorului Ion Bogdan voevod 1) In.semnarea, e apoi
repetatg.
Pe coperta de la sliqit, fata interioara : mEC*11,4 elrOCTA hA Akin% 110
(Luna august 21 zile a murit preoteasa, mea). ( Scris
HdAHA AIOM OlciMplIA
din sec. XVII).
Titluri 5i initiale cu ro5u Ornamente grosolane, in ro5u 5i verde sau numai in ro5u la f.
100 143 , 162 , 210. Filigrane : cline, cap de zimbru, 5arpe 5i truce. 23 de rinduri pc pagina.
Semiunciala. LegaturS veche in piele si Iemn. Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgara cu influente ruse5ti. ProvenienIa necunoscuta

47.
Sec. XVI. Hirtie. 299 f 26 x 18 cm. Lipsesc inceputul Sl sfir5itul 51 foi clupa f. 255.
Iatimirski, nr. 47.
< Minei pentru s drbdtori. Martie-august >
f. 1-60. Luna martie, inceputul lipse0e. inc. : ASHltel VOTA KHAiTH
CSmewite np-kuhitiweilaro.

1) Data gre511.11, Dogdan-vocla Lapu5neanu domne5te intie anii 1568-1572.

66
www.dacoromanica.ro
f. 61-86". Luna aprilie.
f. 86v-119". Luna mai.
f. 121-168". Luna iunie.
f. 169 244". Luna tulle.
f. 245"-299". Luna auust.
Dupa f. 255 o foaie lipsa.
Cuprinde slujbele sarbatorilor §i extrase din vietile sfintilor.
emn
f. 168" : CispETIMH,H Arl'SAWM, KndVOCAOKHTE WTLI,H CILATkIH HCIlptiKnellos H
flpOCTIITH rpiueuos. (Cei ce va intreceti cu ingerii, binecuvintati, sfinti pa-
rinti, cele indreptate i iertati cele gre§ite). (Sec. XVI).
Tilluri si initiale cu rosu. Filigran : mistret. 19 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura
moderna In pInza. Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio- bulgar5. Provenienta
necunoscula.

48.

Sec. XVII Hirtic. 332 1. 19 x 14,5 cm.


Iatimirski nr 48.
<Mine/ pentru s arbatori >
Cuprinde slujbele tuturor sarbatorilor sfintilor si mucenicilor, Cu
extrase din Octoih. Nu este impartit pe luni. Dupa Iatimirski (p. 165),
textul este o copie dupa editia Mineiului tiparit la Moscova in anul 1600
din porunca tarului Boris Gudunov. Inc. : HA mtlAEN 1164gpit CTHK/1131IN ,U1OC-
TO,10,11, rnac ... (rapt) rocnomum cSAtiyie., 11I/7t4T1t. (La vecernia mica stiharii
apostolilor, glasul... pe domnul, la judecata, se cinta).
f. 332 332 ". Albe.
Ins emnari
f. 331 ": CALM Ca.ru,s Hepom< A> enS, Cilt11{4 CIONS EAHnopoAuS, Cilat1 np-k-
CR/ATOMS AS,C8 R KSErk Ci1t1KIIMOM8 R TI3OHLIN emmostS SorS,
FICX0AHT6/1110MS
Amatiemt; 610 CRATSIO <Knurl ilINH610> 01;41810 Ilt1411TH CH DELIATetTli H> C110AORAIV-
WE11S10 <H COR513111H>TH IV1t1CTNCTROM11 H Tp8,AKI nulororp-kwuro H 1151:11109HMAPO

pmia flimpomuca Tlitt100*ERil CKINd H (voila TpOlfAHR1111111K


(Slava Tatalui celui nenascut, slava Fiului unul nascut, slava prea Sfin-
tului Duh, celui purees, impreuna slaviti in Treimea unuia Dumnezeu,
care a ingaduit ca aceasta sfint6 <carte Minei> de obste sä se inceapa
<si sa se tipareasca> §i <sa se savirseasca> cu truda de mester a mult
pacatosului si netrebnicului rob Andronic, fiul lui Timotei §i a celorlatti
care s-au trudit). Acest text reproduce post-fata Mineiului tiparit la
Moscova in 1600.

67
www.dacoromanica.ro
Titluri gi initiale cu ro§u. Scris de cloud miini (I, f. 1-104v, II, 105-331v). 21 (prima
mind) §i 23 (a doua mind) rinduri pe pagind. Semiunciald cu elemente de cursiva. Legatura veche
in piele §i lemn cu catarame .I ornamente In flori stilizate. Scris in Rusia. Slava bisericeasca
de redactie rush*. Provenienta necunoscutd.

49.
Sec. XVI. Hirtie. 248 f. 33 x 21 cm. Sfir§itul lipsqte.
Iatimirski in. 49 (11 socoate din sec. XVII, scrisul gi filigranul sint insa mai vechi, din
secolul precedent).

<111inei de sarbdtori. Martie-septembrie>


f. 1-20°. Luna martie; inc. iti*Cf11,A MAOTHA Int 4, nptrioAostini
(rupt) 6yAosim (lung martie 1, prea cuvioasa... (rupt) Evdochia).
f. 20v-38. Luna aprilie.
f. 38-67v. Luna mai.
f. 67° -107 °. Luna iunie.
f. 108-151. Luna iulie.
f. 151-217. Luna august.
f. 218-220°. CAS)K611 WT11,A HAILIEr0 !MANNA A*CTMILINHKA (Slujba pa-
rintelui nostru Joan Scarariul).
f. 221-248v. Cita Kuura PA4rortemaa IZIHHEh1A fl*Kt1EM11a %%KLIMA% CIIMTKIH
ItC*Aftls, ripopotm eAHHOMX H ripotamm M01/91HHHKOM. H MOrIEMW,AAVit H 4110CTOAOM
H 0pen0A0ENKIAN H CBIALIJEHHO (Aceasta carte nu.mit5, Minei,
CK*THTMEA111.
pentru cintarea indeob§te a tuturor sfintilor, a unui prooroc si a tuturor
mucenicilor §i mucenitelor si apostolilor §i preacuvio§ilor si sfintilor ie-
rarhi). (Cuprinde diferite slujbe ale sfintilor).
insemndri
f. 105v-107. Jos, scris pe dos fat'a de text : Sa sa. §tie de cindu
sintu <la> biserica la Mar<A>§ti in zilele preluminatului dome Ion Ion
Neculai voevod, cind era 2 dumni frati §i 2 domnii v leat 7254 (1746). 1)
f. 157v-160. Cita CIIMT4A MIFIVA pIIfOM4 atHLISIO K811HA pS6 ENICHJ i18K414
SpHKAI3 H C h MHTEA111111,4 Er0 IIIIIMIHKA H3 OKA noraufin flrap-kutf, Korm HA*HWILA
3EMAM a*WCK011 C'h CK6HAHp 114W* C'h NAPA COAT4H H A4AH GA Bit CUATA4 MO-
HACTHI) Hasezaealoro KH34HT1IA Kit 34 ASWI HA H 34 ASuie pomiTertem HM, AA
liS,105T HM nameT usnopSweia HHKOAHME S IK*KHH Et% CRATAA monacTiip. flyie KTO
WT poAS HAW HAH OT 114111frO EIA*AIEUNIAL SAMWAT C* frli3*TE. HAN 111JOALITH H3
CRIAT4 monacTflp, TOT A4 6K,AET TII*ICA*IC H npoKirkr H AIIMNA14 H AA HAA4ET
StIACTH C'h HMO H 47111EA H C'h HEI1*(1141A1H ,IM40136 WT r0C110,A,4 Bora, '<plot fro
lid HHA H lid 11*4/AK HK. H 43 CAM itSliW4 SI1HKAII H4UHC4K AET x 3ILKO NOKEME01

1) Ioan Mavrocordat in Moldova (1743-1747) *i Constantin Mavrocordat in Tara Romi-


neasca (1744 1748).

68
www.dacoromanica.ro
a 13 '6 ,41111IH EA4PO4ECTIK4r0 1W flataaHArb. KOEBOA,I C61N6 6AH14111 KOAI, FOCI-100Hk
3EMAH 1110/1,4,AKCKOH.
(Aceastg sfinta carte numitg Minei, a cumpgrat-o robul lui Dumnezeu
Lucaci uricar §i cu sotia lui Mgriea din miinile paginilor agareni1) cind
an prgdat Tara Le§eascg cu Schindir pa§a, cu. Galga-sultanul. i am
dat-o la sfinta mgngstire numitg Vizantia, pentru sufletul lor §i pentru
sufletul pgrintilor lor, sa le fie pomang neclintitg, nieiodatg in veci in
sfinta mgngstire. Dacg cineva din neamul nostru sau din rudele noastre
se amestecg sa is sau sa o vindg din sfinta mangstire, acela sg fie de
trei on blestemat §i anathema §i sa aibg parte cu Iuda §i Arie,
cu neeredincio§ii jidovi dela Domnul Dumnezeu, singele lui asupra lor §i
asupra copiilor lor. Si en singur, Lucoci 2) uricar am scris in anal 7129
(1620) noembrie 25, in zilele binecinstitorului Io Alexandru voevod, fiul
lui Elias vodg, domnul tariff Moldovei).
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : mistret. 32 rinduri pe paging. Semiunciala..Legatura
veche in piele si Iemn cu ornamente geometrice. Scris In Moldova. Slays bisericeasca de redactie
medio-bulgara. Din biblioteca episcopului Melhisedec.

50.

1644. (f. 229 y). Hirtie. 229 f. (30 x 20,5 cm.).


Iatimirski nr. 50.
<Triod de post >
f. 1. Inc.: Tp-hrrkcHsu,k CH lloroaa NM-MUM (Incepem Triodul cu
Dumnezeu).
TIrmeazg cintarile postului mare ; inc. 11E,A*A-k T41KE W MlilTapH
(Duminica Vame§ului §i a Fariseului).
H 4SApHCfl1.
Fiecare zi separat cu titlul in ro§u. Textul se terming la f. 229 cu
insemnarea donatorului.
insemndri
f. 229°. E% Hmli 0'111,4 H CkIHA H CHATOPO MX& CE 436 pawl KA4AHKK1
anosro !Oka KpHCT4 34H l'EW(1PIE KEt 11411.1HHK H KH*11114-1 EPO lli4pi4 11(30MHCAH

KAArk 1104111CAK CIITROpHT11 CId CKATA4 KHIP4 PAAP04EM44 TpfwA MIATAp H 4f1H-
CEH WT cKosro AORNAPO CT*11441114 CKATOMS KIMMS MAME HMEHOVET Cat C'KWECT^
g ig CUATAPO ASKA glt CKOH HOBOC%3AAHHIAH CKAT6111 MONACTIlf1 30REMIIIH 110A
roofs IIewH 114131144EMMH CKHT i t 311ASWHE CEKi H (30AHTMEH 11K CHAT01104HBWHK
H cilTgopi Al RK AM IN RAAPOLIKCTHBAPO H XpliCTOVAICCHB4P0 FOC110AMI4 Hawsro
1w YACHAHE KosKom rocnomp 3EMAH 11I0AA4SCKOH, K AtT X 301111, M*C1411,4 MAH Al,
111daHM 114WK0111-111 !MCA&

1) Turci.
2) Lucoci, aia in text, mai sus : Lucaci.

69
www.dacoromanica.ro
(In numele Tata lui of Fiului si Sfintului Duh. Iata eu, robul sta-
pinului meu Iisus Hristos, pan Gheorghie mare ceasnic i cneaghina lui,
Maria, am cugetat gind bun, sa facem.aceasta snag carte numitg Triodul
vamesului si fariseului, din buna noastra, agonisita, pentru sfintul pram,
care se numeste Coborirea sfintului duh, la sfinta sa mangstire nou bite-
meiatg, numitg Sub muntele Peon" zisa, Salt, pentru sufletul for si al
pgrintilor lor, sfintrgposati. Si a facut-o In zilele binecinstitorului si de
Hristos iubitorului domnului nostru, Io Vasile voevod, domnul tgrii
Moldovei, in anul 7152 (1644), luna mai 11. Maxim Lascovici a scris).
Pe copeita din fata, partea interioara, : Aceasta, carte este a manas-
tirii Schitului; si am dat la Durgu, leat 7281 (1773) mesita Pebruarie >13.
Pe coperta din urma, partea interioara : Ermonah Serapion of
Neamtu v leat 7251 (1743).
Titluri sl initiale cu rosu. Ornament In rosu la f. 1. Filigran : trifoi. 24 rinduri pe pagina.
Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn cu ornamente geometrice. Scris In Moldova. Slava
bisericeasca de redactie medio-bulgar5. Daruit Academiei de D. A. Sturdza, la 1885.

51.
Sec. XVII (cca. 1640). Hirtie 183 f. 30 x 21 cm. Lipsesc Inceputul sf sfirsitul.
Iaprnirski nr. 51
< Triod >
Inceputul lipseste.
f. 1. Inc.: K h wsque K'hClipECHlie poAoy 96A011-k46CKOM0V !nal-11316. M
incepe cu duminica din saptamina a treia, a postului ; apoi urmeaza
cu subtitluri cintarile din zilele urmatoare ping vineri din a iasea sap-
taming a postului, la utrenie. Primul subtitlu : f. 9°. Ea, 1-1.wg HEAEA-k
HEW HA FOCHOAH 11131tAX, HOCTAKH CTHX j H 1106M A, HOKAAHH rnacS TASKS ToWA
['nu ii. (In aceeasi, duminica seam, la Doamne strigat-am", am pus sti-
hurl 10 si cintari 4, cele cu glas de umilinta, apoi ale Triodului, glasul 8).
f. 168. C*,AAAHlil WT G)CAlOrAACHIKA EWE HOEM HA nirkfila CTHKOMPIAX
CHIATKIA% Al -ii, x (Sedilniile din Octoih, pe care le cintam la cele dintii stiho-
loghii ale sfintului mare post).
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : cloud flori stilizate Intr-o sterna. 24 rinduri pe pagina.
Semiunciala. Legatura veche In piele sf lemn cu ornamente geometrice. Scris In Moldova. Slava
hisericeasca de redactie medio-bulgara. Scrisul este de aceeasi mina cu manuscrisul nr. 50. Daruit
Academiei de D. A. Sturdza la 1885.

52.
Sec. XVII. Hlrtie. 28 1. 30 x 19 cm. Lipsesc Inceputul si sfirsitul si foi dupa f. 23, 26,
27 Este numai un fragment.
Iatimirski nr. 52.

70

www.dacoromanica.ro
< Triod>
f. 1, incepe cu cintarile de la Martea Mare. (Subtitlu K h CK11TKIH
1 EA1KIH BOTOpOKII kEtlfp (in sfinta Martea Mare seara). Merge numai pinA
la Vinerea Mare.
La f. 28w. CASSK6A CHIATIa CTJ3ACT6H Focnom Bora H Cnaca nawgro
ICSCA XpHCTL KAEHAEM K K WC Hotta H C91613AKWIAA C.A HperimArb. 11-1% ItflitKKH
(Slujba sfintelor patimi ale Domnului Dumnezeu si Mintuitorului nostru
Iisus Ilristos cu toacA la al 2-lea ceas al noptii si adunindu-ne fratii in
bisericA).
insemndri
Pe coperta din fafa, partea interioarA : 11/Iond-b. Avo<po)egH wr IlospeTa
ItiCT x 3CKE. (Monahul Do <ro >tei de la Pobrata anul 7225 (1717). SI sA stie
de cind am scr:s eu, Constantin.
Bomeite rocrioAct[u]ra Awl-LOC IIxrpaints (Pomeneste Doainne pe
monahul Patrascu).
Pe coperta din urmA, partea interioara : HEAOCTO"HH KO HHOLIECTK* epo-
MOWN C6A6KECTpti (Nevrednicul in calugArie, ieromonahul Salevestru).
t SA sa §tie de cind au bAtut nemtli pe tor <ci > in zilele lui Mihai
voevod. v leat 7225 (1717). (Data scrisA de altA mina).
Ermonah v. leat 7231 (1723).
Tffluri si initiate cu rosu. Filigran : sterna. 30 rinduri pe pagma. Semiunciala. Legal
gi lemn, cu ornamente geometrice Scris In Rusia. Slava bisericeasca de redactie ruseasca.
In piele
De la manastirea Probota-Moldova.

53.
Sec. XVII Hirlte. 171 1. 41.5 x 29 cm. Lipsesc inceputul yi sfirsitul.
latimirski nr. 53.
<lJlinei pe luna septembrie>
f. 1. incepe cu ziva de 3 septembrie, sfintul mucenic Anthim, episcop
din Nicomedia ; inceputul lipseste. Inc. : w4E HAW &come, n-kc s iftnioc II
WT WEN.
Primul subtitlu la f. 3 : 41.-keRtutt ToromAs A MH11., CKATAr0 CKANLIIEHHO
ARILIEHHKA KAKHAA H npopoHa lawrcia HoroHHAust (Luna aceeasi, ziva 4, a
sfintului preot mucenic Vavila si a prorocului Moisi, cel care a vAzut
pe Dumnezeu). rrmeazA pe rind Coate zilele lunli septembrie cu sfintii
respectivi si slujbele tor, ping la ziva 30 ; se terming la f. 139w.
f. 140-171w. Vietile sfintilor pe scurt ale cAror slujbe se aflA in
partea 1-a a manuscrisului : Ilponork C h6paHH1 S CBIATIJK ICKCEPO A-kTa WT
rAENCE H !MONA° Hahla,g H rAS poAn CRi H KKIMH A*TIO HAH AASLIElliA HAH 11041E111.4
A*A* KAKO KOH}KAO IrkHEH,11 np1. ECT. itA*CatI44 CEOTEKpIE HM4T MINH n, Ahnk

71

www.dacoromanica.ro
HM4T 4ac E, A HOW,It i1 (Prolog ales al sfintilor intregului an, fieeare de
unde s-a ivit §i unde s-a ngscut §i in ce an §i fiecare, sau prin mucenicie,
sau prin fapte evlavioase, cum a primit cununa. Luna septembrie are 30
de zile, ziva are 12 ceasuri §i noaptea 12).
Incepe cu l'amurirea indictionului, apoi Cu sfintii §i Arbgtorile din
luna septembrie pin' la 21 septembrie. Sfir§itul lipse0e.
Titluri si initiate cu rosu. Ornament In patru culori la f. 140. Filigran : flo are de crin
28 rinduri pe paging,. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn cu ornamente geometrice.
Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard. Diiruit de D. A. Sturdza In 1885 .

54.
Sec. XVII. (cca. 1640). Hirtie. 324 f. 30,5 x 21 cm. Lipseste inceputul.
Iatimirski nr. 54.
<Minei pe octombrie >
Incepe slujba sf. Roman Melodul, inceputul lipse§te ; f. 1 inc. ..
RAA WkIIHHH,A EOMECTI3H4PO Mira CAABHIIIH 141011'ph 110)1{ECTIIHKIX nkcuin.
Primul titlu : f. 6 M*C1114A WKTOgpiA A, CK1 NTAr0 anOCTOAA flHAHLIF.
(Luna octombrie 1, a sfintului apostol Anania).
ITrmeaz5, slujbele tuturor sfintilor pe rind din zilele lunii octombrie,
cu scurte sinaxare ping, la 31 octombrie inclusiv pin5, la f. 323°.
f. 131-138. Slujba sfintei Paraschiva, fgra textul vietii.
De observat la f. 190-195° viata sfintului loan de Rilo din Bulgaria.
(rezumat dup5, scrierea lui Evtimie de Tirnova. (Publicat6 de E. Kaluz-
niacki, Werke des Patriarehen von Bulgarien Euthimius, Viena, 1901,
p. 5-26).
Titlu : Y 6 T111K11. AKHI HAM/AT nirknomisturo WT11,11 Hauler° Iwamia PKIA-
moo. (In aceeaii zi, ponienirea preacuviosului farintelui nostru loan de,
Rilo). (19 octombrie).
f. 324. Rupta, se pastreaz5, um fragment. Pe ea se afla insemnarea
donatorului.
insemnari
f. 324. Insemnarea donatorului : j- HagOilnlIEM Cr9Tu,a <H CIL HOCHEWE-
HiEN111 l>KINA H C101131.1BE>HIEMit CHATAr0 A<SX'A>, CIA CKIATA KHHr4 rnaromma MACH],
OKTOKpiE> Ch113013H HAN <FEWPriE KEa LIALLIHHK H Kirkriit> ero ANNA <H AAAE CA>
Ich H0110Vh<3AAHOH> CKATKIH AWHACTHP 3011E4%1 <rioA>ropig tie<tvii AA>
HERECHOM HAE >Kg 111JOKAtT .. H C9&131YKWH <C171> MHAOCT Om BOMIEX.> . . .
( t Cu voia Tatalui < i cu ajutorul Fiului §i cu> s5,vir§irea Sfintului
<uh aceast5, sfint5, carte numita Minei pe luna octombrie > a facut-o
pan < Gheorghie mare ceanic §i cneaghin.a > lui Ana <§i au dat-o > in m'anas-

72

www.dacoromanica.ro
tires nou intemeiata numitg Sub muntele Peon ... cereti ... unde ...
blestemat s-a sfir§it ... din mila dui Dumnezeu >).1)
Titluri 51 initiale cu row. Filigran : trei semilune. 24 rinduri pe pagin5. Sennuncia15.
Legatura. veche In piele $i lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova de aceemi mina
ca manuscrisele nr. 50 5i 51. Slava bisericeascii de redactie medio-bulgara Daruit de D. A. Sturdza
la 1885.

55.
Sec. XVII. Hirtie. 345 f. 30 x 19 cm. Lipseste inceputul 51 foi china f. 1.
Jatinurski nr. 55.
<111inei pe noembrie>
Inceputul lipse0e. Incepe cu slujba sfintilor Cozma si Damian (1
noembrie) la f. 5v, primul subtitlu : keRtika HOEASpiE HAUT Aktall A, AK116
HAUT 'MC j A nowt+ ri, Ich Hirkey HAMAAT CHATELIX CECIIER(YMIHICK KOSNIld H ,A,AMLAHA
(Luna noembrie are zile 30, ziva are 10 ceasuri, iar noaptea 13 (sic.) In
ziva intii pomenirea sfintilor cei fara de arginti, Cozma .i Damian). Ur-
meazg viata lor.
Slujbele cunt urmate de sinaxarele canoanelor.
De observat la f. 339-340v viata apostolului Andrei (30 noembrie),
in care se spune cg a propovgduit in Tracia, Macedonia ping la pgrtile
Istrului".
insemndri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 345v. CALM chnpliWHTEMO fioro, no %NAAR% H KWHE11,1+ (Slava im-
plinitorului Dumnezeu, dupg inceput i sfir§it).
Tilluri 5i mitiale cu row. Filigran : cap de zimbru intr-o sterna'. 22 rinduri pe pagina..
Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn cu ornamente de flori stilizate Scris in Moldova
Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Daruit Academiei de D. A. Sturdza

56.
Sec. XVII. Hirtie. 381 f. 31 x 20 cm. Lipsesc inceputul qi sfir5itul ; f 176, 177 mutilate.
Iatimurski nr. 56 (il dateaza cea. 1625 pentru motive neintemeiate El descrie manuscrisul
ca fund pe lunile august decembrie)
<111inei pe deeembrie>
Partea intii f. 1-287 cuprinde slujbele sfintilor din luna decembrie.
f. 1-2v. Slujba sf. Naum (1 decembrie) inceputul lipse§te. Inc.:
.1-11A HpOgvh3KliCTHA6 ECH fiONif/A CHAKI Hp0WHA1106.

1) Textul rupt completat dupa insemnarile acelora5i donaLori din anul 1640, manuscrisele
slave nr, 44 5i 50, descrise mai sus, 5i nr. 57 de mai jos.

73

www.dacoromanica.ro
Primul titlu la f. 2v: At*CAU,A TOrO)KAE K, CKATarO Fit30110KA Karim/ma
(luna aceemi, 2, a sfintului prooroc Avacum).
f. 287v. Chenar ce urma, se pare, sa inconjure insemnarea dona-
torului, lasata in alb.
f. 288-381v. Partea a doua cuprinde sinaxarele canoanelor pe
decembrie ; Inc. : IWkcIAl14 AFKEMKpla a AKHK, CRATAr0 np0p0K4 HaoliMA
(luna decembrie, 1 zi, a sfintului prooroc Naum). Errmeaza toti sfintii
lunii decembrie ping, la 31, ultimele pagini lipsese.
Insemnari
Pe prima coperta interioara : Stefan.
Pe coperta din urma, partea interioara : Lupul diacul Todosie.
Titluri 61 initiale cu rosu. Ornamente : la f. 287°, chenar In rosu ; ornament in 5 culori
la f. 288. 23 rInduri pe paging,. Semiunciala. Legatura veche In piele 81 lemn cu ornamente de flori
stilizate. Serfs In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Daruit Academiei
de D. A. Sturdza.

57.
1647 (f. 202, azi lipsa). Hirtie. 201 f. 31.5 x 19.5 cm. Lipsese inceputul si sfirsitul. Se
va d resturi de foi la cotor, la lnceput.
Ialimirski nr. 57.
<Minei pe februarie>
Partea I cuprinde slujbele sfintilor din luna februarie. f. 1-150v
incepe cu slujba sfintului Trifon (1 februarie). Inceputul lipse§te ; inc. :
NE p4FhIMH Soirk311EH caurk CA .
Primul subtitlu la f. 5 : iltkciau,a Toro K, CirkTEHHE rocriom nailer°
lace XpricTa (Aceeea§i luna in 2, intimpinarea Domnului nostru Iisus
Hristos).
Partea a II-a cuprinde sinaxarele canoanelor din aceeasi luna.
(f. 151-210v). Inc. litlicamp *filperaph HAUT AhHIH KH, AKHk HAUT %IC Al, A

HOLM% a (Luna februarie are 28 de zile, ziva 11 ceasuri, iar noaptea 13).
insemn dr/
Insemnarea scriitorului manuscrisului
In Catalogul Iatimirski se reproduce insemnarea donatorului acestui
manuscris pe f. 202v. Azi aceasta foaie lipse§te, a fost smulsa din manus-
cris ; reproducem insemnarea d.upg, Iatimirski : Rv NAVA OTH,A H Ch1H4 H
CgiaTAr0 Aga, 43k pack !mamma MOKO Icyca XpHCT4, 11411 nwprif KEn ILlaWHHK
H KirkrHirk Fro U4pIh\ chmopa CIA1 CHTAA soars 30KEM4ct MACE11,11 *Esp8,113 WT
mogro npagaro CT'bK4il14 34 CKOE wrnSiveHie rik)(011 H p0AHTFAEH HX-rh H MAE /
Kik CKOH HOKOrK3A4MAIH CKATKIH MOHUTHp 30KEAMil rioA ropie nfOH HAF}KE KT
rpam CrilWECTKIS CKATAr0 ASKA. H cloKpilulli CA CIA CKATAA KNHr4
1111 AhHH rw

KAMA ROEKOA4, rOCHOMpk 36M411 4404A4KCKOH K irkT x 3p HE AdiCAH,L1 aroycT4 a.

74

www.dacoromanica.ro
(In numele Tatalui §i al Fiului §i al S'intului Duh. Eu robul stdpi-
nului meu Iisus Hristos, pan Gheorghie mare cemnic §i cneaghina lui
Maria, am Mout aceastd sfintd carte numitd : Luna februarie, din dreapta
for agonisitd, pentru iertarea pacatelor for §i ale pdrintilor for ; §i an
dat-o la manastirea for nou intemeiata, numita : Sub muntele Peon, unde
este hramul Coborirea Sfintului Duh. Si s-a sfirit aceastd sfintd carte in
zilele lui Io Vasilie voevod, domn al -tarii Moldovei, in anul 7155 (1647)
luna august 1).
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : sienna. 29 rinduri pc pagma. Semiunciala. Legatura
veche in piele si lemn cu ornamente geometrice. Scris In Moldova. Slava biscriceasca de redactie
mcdio-bulgaril. Daruit Academiei de D. A. Sturdza In 1885.

58.
Sec. XVII. 1-11rtie. 238 f. 31 x 20,5 cm.
Iatinurski nr. 58.
1. <Minei pe aprilie>. f. 1-235y §i 236y-238".
Incepe cu slujba sfintei Maria Egipteanca (1 aprilie). inceputul lip-
se§te ; Inc. : 1101[CT6IIIA1 Kvhcia 11M1OHAA ECH . Primul subtillu la f. 3° :
iltkcsuta miptinif HA161H A A6HIH, ,A,6146 HMAT LIAC rl H Hap. Al. Eit A HAMAT
np-knoAoKukm Maw; GrynTionnix. (Luna aprilie are 30 de zile, ziva are 13
ceasuri, §i noaptea 11. La 1, pomenirea preacuvioasei Maria Egipteanca).
1:Trmeazd viata sfintei Maria Egipteanca.
Textul cuprinde slujbele fiecdrui sfint din luna aprilie in ordinea
zilelor, urmat de sinaxarele canoanelor, ping la 30 aprilie inclusiv.
2. f. 235°-236". ILEE Ent CIVATItIK wru,a 'sumer() 6*pcma, floor-mile w
ClKkAORAHH 6AAP6IH16 1i A6 H E}KE MAAHIA Howie. (A celui intre sfinti, Orin-
tele nostru Efrem. invatdturd despre fdptuirea faptelor bune §i despre
rabdarea lui Dumnezeu). inc. : GE Kplimm HAC HpHIKOAHTIt.
Titluri si initiale rosu. Filigran : trei semilune. 24 rinduri pe paging. Semiunciala. Legs-
tura veche In piele si lemn cu ornamente in flori stilizate. Scris In Moldova. Slava bisericeasca
de redactie medio-bulgara. Daruit Academiei de D. A. Sturdza In 1885.

59.
Sec. XVI. HIrtic. 66 f. 31 x 21 cm. Lipseste aproape jumatate din manuscris la Inceput.
Iatimirski nr. 59 (socoate ca scrisul este molodvenesc).
<Minei pe aprile>
incepe cu ziva de 12 aprilie f. 1. Tin : i1i*CA11A TOPOME HI, CHATVO
-WTU,A Ginnisafie H rEpAAAHA (Aceemi tuna, 12, a sfintului pdrinte Epifanie k{i

German). Urmeazd slujbele sfintilor din luna aprilie, ping la 30 inclusiv.


Sinaxarele canoanelor lipsesc.

75

www.dacoromanica.ro
insemnari
Pe coperta, din urma, partea interioar6 : Acesta este al mitropolii of
Tirgovi§te.
Stefan mitropolit Ungrovlahiischih. 1)
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : mistret. 29 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura
veche In epiele si lemn cu ornamente geometrice (s-a pastrat numai coperta de la urma). Scris
In Tara Romlneasca. Slava bisericeascil de redactie medio-bulgara. Daruit Academiei de Minis-
terul instructiunii 1885.

60.

Sec. XVI. 126 f. 31 x 21,5 cm Lmseste inceputul si foi dupil f. 39° si 111311.
Iatimirski nr. 60.
<111inei pe iunie
Incepe cu ziva de 4 iunie, slujba sfintului Mitrofan inceputul lip-
se§te ; Inc. : cp-hAu,a liCTOLINAlt ECH HMIcas ASWAi.
Primul subtitle la f. 5. : illecimka Toroaim E, NC/ATM° CB-WENN° AASNE-
11111C4 AOPONEA ENFICKOHA THOCKA (luna aceeai, 5, a sfintului, sfintitului mu-
cenic Dorotei, episcop de Tir).
1:Jrmeaza, slujbele sfintilor din luna iunie.
Dupg, f. 39", lacunA, in mss. ; lipsesc slujbele sfintilor dintre 12
22 iunie.
f. 40-90v. Slujbele sfintilor dintre 23-30 iunie.
f. 91-114. Sinaxarele canoanelor din luna iunie. inc. : MliCADAs. 1SHIE
HAAAT AKHIH A,AhHK NtIC HALAT El 4 NOWK e (Luna iunie are 30 tile, ziva are
15 ceasuri, iar noaptea 9).
Dupa, f. 103 lacuna," ; lipsesc sinaxarele sfintilor dintre 10-19 iunie.
La urma, f. 114 -126 °, slujba sifintului Nicolae (6 decembrie).
inseninclri
f. 90v. H3KOAEHI EA%
-1- Cr.)T11,A H CK 110C11*WEHIEA% CNHQ H C'hitfrhUlEtNEM CIC/A-
TAPO Aga. CIA KFIHNCH11,A pEKOMiN 1011IN daLl, CKS[111 EH rANPOO1* H Ame ra IC%
MOAKX CE11 k H flOAPSNCW% fro N LIAA HA; HAENCE ECT Kp4M CILATdr0 H cnanuro
lipopoKA H 11JJEANTHLIA 'MINA Ill& 1`131%1' Klt CSNAK* H AWE KTO HOKSCHT CIA [10138-
WATH Hall Ills3A1TH WT CKA1TAr0 KpAAAA CEVO, 4 WN A4 AACT WTH*T Elp*A liOrOMIt
Rh AKIIK CRA111H. P1MNN. 1 A*T x 303 [113H epeti IIET13* JJEKOAIIN CTHrnt.
(Cu. voia Tatalui §i cu ajutorul Fiului i cu avir§irea Sfintului Du.h.
Aceasta" carticic5, numita, luna iunie, am rascumparat-o Gligorcea §i am
dat-o pentru rugaciunea sa §i a sotiei lui §i a copiilor lor, unde este hramul
sfintului §i slgvitului prooroc §i inainte merg'ator loan in tirgul Suceava.
Si dacil, cineva se incumeta, s-o clinteasc5, sae s-o is de la aceasta sfintg,
1) Stefan mitropolil al Ungrovlahiei (1648- 1668).

76

www.dacoromanica.ro
biserica, el sl dea raspuns lui Dumnezeu in ziva, judecatii. Amin. in anul
7077 (1569) in vremea preotului numit Stiglea).
La f. 126° : t Chi itlEMEH MECHU,A Ionia MESA H HOHOKH nTopot pA3 AHMKOH
Toamp Minh non IW1141.11KKO npomonon OT CHATAA aniTpononlg Ft% Amin 611APO-
4ECTHISAPO FOCEIOAHHh NAMPO IC> H iiaW fineaanApS KOE110,3,, l'OCHOAApb. SEMAH
11110AAAKCHOH, npn AMIN AOKHEHHCKOHh Kiri) FEAEWH MHTflOHOAHT CS,IAKCICOH, K ATO
x Spog MACEH,A MAN El Atom
(Acest Minei al lunii iunie 1-a legat §i 1-a inoit a doua oarg diaconul
Toader, fiul popei Iona§co protopop de la sfinta mitropolie, in zilele bine-
cinstitului domnului nostru Io Ilia§ Alexandru voevod domn al Orli
Moldovei, in zilele arhiepiscopului Ghedeon mitropolit de Suceava, in anal
7175 (1667), luna mai 15 zile).
Pe coperta din fate, partea interioarg : Erodiacon Theodor. (Scris
sec. XVII).
Tot acolo eriptograma : t Or. SIKWESKp WT Eh HIrA.1MiAg.
Pe coperta din urma, criptogramg, : t Hr. gimptInu, snot].
Titluri gi initiate cu rosu. Filigran : mistret 27 rinduri pe paging,. Semiunciala. Legattn a
veche in piele si lemn cu ornamente geometrice, deteriorate. Scris in Moldova Slavil bisericeasca
de redactie medio-bulgaril. De la milnastirea Probota.

61.
1641 (f. 219v). Hirtie. 249 f 31 x 21 cm.
Iatimirski nr. 61.
<Minei pe luna iunie >
f. 1-191°. Partea I-a, slujbele sfintilor din luna iunie, incepe cu
primul subtitlu : AlECRdtel IICHHA A. eniaTaro aSlIENHlid 101,'CTIHA CDHAOCWCPA H
IHKE cih HHM. (Luna iunie 1, a sfintului mucenic Iustin filozoful §i cei cu
dinsul). slujbele tuturor sfintilor din luna iunie, ping, la 30 iunie
inclusiv.
f. 192-249. Sinaxarele canoanelor din luna iunie. inc. : At*CM
1SHIE HAUT AKHIH A, AMIK HAUT 44CEl, nowt. e (Luna iunie are 30 de zile,
ziva are 15 ceasuri, iar noaptea 9).
f. 249°. Cu insemnarea donatorului.
insemnari
Insemnarea donatorului
f. 249° : fit, HArk OTIE,A H ChHIA H CKATAVO A,1$X i, CE 131% 134RK IMAAHE:hJ
MOEPO 1CSCA XpliCTA, HAH FEWprif KEA 44WHHK H KH*PHH* Itiapida Hp0MHCAH 6/1Ar0
H01 KICA'h Cl+THOpHTH CIA CHATAA 1:11Hril PAArOAEMAA 1ZiHHEH MicCARA whin WT moaro
AOE:(3Ar0 cTgazania H AaAoK x Kit MOH HColiOrh3AAHlt1H CKAiTKIH MOHACTHp 30ESEMIJH
JIWA ropis IIEWHK, HAE }HE ECT Xp4M ChWECTIIIE CHATAr0 ,A,SXA Kit 34,A,S1.111E egg*

77
www.dacoromanica.ro
H p0AHTMEM HXh CKAT011011HKWHX. H CKTKOpI M I1t AKHH litiltr1MCTHILWO H
KIMCTSAIOKHKAPO FOCIIOAHMI Hewer° TW NACHAIE KO5KOAA MHAOCTIK, roc-
HOH1110
noAaph 3SMAH III0A.AAKCKOH, K MT x spHr, Arlie AKA cEnTimKpis K, ittlaHM ibLIIKOKHH
HHCAA.

(In numele Tata gni si al Fiului §i al Sfintului Duh. Iatk eu, robul
stkpinului men, Iisus Hristos, pan Gheorghie mare ceasnic si eneaghina
lui, Maria, au cugetat gind bun, sa, fack aceastk sfint5, carte numitk, Minei
al lunii iunie, din agonisita for bunk si au dat-o la sfinta for manastire
numitk Sub muntele Peon, unde este hramul Coborirea Sfintului Duh,
pentru sufletul for si al parintilor for sfint raposati. Si a facut-o in zilele
binecinstitului si de Hristos iubitorului domnului nostru Io Vasilie voevod,
din mila lui Dumnezeu, domn al tkrii Moldovei, in anul 7153 (1644) luna
septembrie 20. Maxim La§covici a scris).
Alte insernnari
f. 191v. Ermonah Serafim Baronce egumen of Bisericani, 7232
(1724).
Pe coperta din Tata, partea interioara : Tpourif cuaTaa Emitiociainia H
rupasmaKma, K ALTO x 3po. (Treime sfintk de o fiintk si nedespartitk, in
anul 7170 (1662).
Pe coperta din urma, partea interioara : epM0FAX HitTHMH WT CKHT

HNC 111% AliTO x spo flpH erSaigsg egwAocig H KHCT TorAa 68cTpaTie KO:1110M
AtifiiN1K. (Ieromonahul Iftimie de la Schit, a scris in anul 7170 (1662) in
vremea egumenului Theodosie qfri era atunci Eustratie voevod Dabija).
epmosaX CepAIIIIIM EFSMEH WT EHCepHKal1H. (Ermonahul Serafim, egu-
menul de la Bisercani).
Tilluri §i initiale cu rop. Ornament in roti la f. 1. Filigran : Lrei semilune. 24 rinduri
pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele §1 lemn cu ornamenle geometrice. Scris in Mol-
dova de Maxim Lacovici. Slavic bisericeasca de redactie mecho- bulgara. Provernenta necunoscula

62.
1646 (f 228v). 228 I. 19 x 31 cm.
Jatimirski nr. 62 (cu data 1647).
< Minei pe luna iulie >
f. 1-186°. Partea I : Slujbele sfintilor din luna iulie de la 1 la 31
inc. cu subtitlul : MiteRatil 1811i A -A, MATO 410MTKOpElth 1103M1il H Ad1II4114
KECOK13101HH,I1 H}KE Rh PHAVk FlOCTpAMKWHX. (Luna iulie 1, a sfintilor facktori
de minuni Cozma si Damian cei Mal de arginti, care an patimit la Roma).
f. 187-228v. Partea a II-a. Sinaxarele canoanelor din luna iulie
de la 1 la 31, f. 187 ; Inc. : M-6C/011,A 18,44 A, FIAMMT ClUtTklif MStleHHKIs. H SEC-
pEarhilliKK 1103M1s1 H A,amiana ti)Ke wm PHMA (Luna Mlle, 1, pomenirea sfin-
tilor mucenici si fara de argil*, Cozma §i Damian cei de la Roma).
78

www.dacoromanica.ro
Insemnari
Insemnarea donatorului
f. 228°. 11 -it NAVA Ci)TH,4 H Ch1114 H ©Ite1T4r0 Ataa, CIA CKATelti KHHPA PAA-
ronema ArlicAukk 110AK ChTKOpH WT CKOE1'0 [limiter° CT*5KMI14 LIM I'EwpriE KEA
1141.11101K1. H Kid:1'1111'k iv° lliapiRt 34 CKOE WT1101rWillig rpidowt. H A4AE ra K1%

CKOH HOKOCIt3AMIMH CKASTMH AI0114CTH13 SOKEMIdll 110A V01.11E II5WH HapHLI,4EMMH CURT,
HAVKE SCT X.pLIM Chi11ECTKH5 CitAvrero A8X-4, A4 liAAET HAI Kt, 11144 EUAVAT H j30-
AHTEAEN1 HX. H CixTKOpH CA CIA CRATAd KIIHr4 K h AhHH IlV 1i4CHAHE KOEK0A4 K
rkT x 3pHi Awkemu,a AEKEKpH5 Kr. Ald5HM AUDI:Mg I1HCAA.
(In numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh. Aceasta sfinta
carte numita luna iulie" a facut-o din dreapta sa agonisita pan Gheorghie
mare ceasnic i cneaghina lui Maria, pentru iertarea pacatelor for si au
dat-o in sfinta for manastire nou intemeiata Sub muntele Peon, numita
Schit, uncle este hram.ul Coborirea Sfintului Duh, sa le fie for vesnica
poincnire gii parintilor tor. Si s-a facut aceasta sfintd carte in zilele lui
Io Vasilie voevod, in anul 7155 (1646), luna decembrie 23. Maxim
Lascovici a scris).
Tit luri si initiate cu rosu Ornament in rosu la 1. 1. Filigran : stema 29 rinduri pe pagina.
Semiuncia15. Legalura veche in piele 5i lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova de
Maxim Lascovici Slava biscriceascil de redactie medio-bulgaril. Darmt Acadendei de D. A.
S turdza.

63.

Sec .X Vl. Ilirlic. 262 f. (numerotate 1-89, 100-139, 150-189, 200-292), paginatia
veche 2-261 (cu chalica), dupti f. 154 o f nenumerotat5). 29,5 x 19 cm. Lipseste sfirsilul 51
2 101 (lima f. 253v.
Iatimirski nr. 63.

<Mimi pe luna august >


f. 1-236°. Partea I, slujbele sfintilor din luna august. f. 1 inc. :
MICA 14 AVTSCTA K Q AMR., flp0HCKO}K<A>EHIE LIKCIIMPO H SEHKOTKOpANtIlAr0 flILCT4
H CKATkIX1. e%Sile[wit CeAAIN (Luna august
AKKAKEH H OlitIHTgAH Hif-K COA0A10111.11
in ziva 1, scoaterea cinstitei si de viata facatoarei cruci si <pomenirea >
sfintilor sapte mucenici Macabei i invatatorul for Eleazar si mama tor,
Solomonia).
f. 237-292y. Partea a II-a. Vietile sfintilor din luna august. Tithe :
(Luna august
m-kciato 41WSCTA HAUT Ahnin Ad, AhIIh HAUT WC PI, 4 H011ik Al.
are 31 de zile, ziva are 13 ceasuri, ear noaptea 11).
Cuprinde sinaxarele canoanelor de la 1 ping la 31 august. Sfirsitul
textului zilei de 31 august. (Asezarea briului Maicii Doninului la Vlaherne)
lipseste.

79

www.dacoromanica.ro
insemnari
f. 4-5. Pe marginea de jos : Filoteiiu Soldan. of Voronet. (Solis
sec. XVIII).
f. 188". Pe maigin.ea de jos : A,0 3AE HAHHCAA CIH iHHHEH spe,AIIM:01-1 HWHA
HOWITCKOH WEHTEAH (Ping aici a scris acest Minei erodiaconul foil din
mAnAstirea Pobrata).
Titluri Si initiate cu row. Ornamenle in row $i negru la f. 1 5i 237. Filigran : mistre1.
Scris de mai multe intini : f. 1-2v, 8 9" adause In sec. XVII in locul celor ce lipseau ; f. 3-7v ,
10-188v sense de Ion de la Probota : f. 189-292 sense de aka mina, tot in sec. XVI. 27 rinduri
pe pagina. Semiunciala Legatura veche in piele 5i lemn, detedorala. Sens in Moldova la milna-
stirea Probota. Slava biserieasca de redactie medio-bulgara DSruit de D. A. Stuidia la 1883.

64.
Sec. XVII. Hirtie 262 f. 30,5 < 21 cm. Shr,ittil lipseste. f. 55-55v lipsa f. 90-100
mutilate.
Iatimirski in 64 (il dateazil 1610-16481
<31inei pe tuna august>
f. 1-201. Partea I, slujbele tuturor sfintilor din luna august. inc.
AVkCiAll,A 411PSCTA 4, CKATKIX 3 IHAKAKEH H OVHHTM* HI eilE4311h1 H MATEpE HX.
Commwaia;. (Luna august 1, a sfintilor 7 Macavei si a invatatorului for
Eleazar si a marnei for Solomonia).
TIrmeaz5, slujbele tuturor sfintilor lunii pina, la, 31 august inclusiv.
f. 201"-262". Partea a II-a, sinaxarele canoanelor din luna, august.
inc. : 0010,700 AKI'SCT HAUT AMIH1 AA, Altilk HAMT 4e1C l'1, 11040% A1. (Luna
august are 31 zile, ziva, are 13 ceasuri, iar noaptea 11).
Urmeaza vietile tuturor sfintilor ping la 31 august inclusiv (Aducerea
briului Maicii Domnului), din care lipseste o foaie.
Tilluri i initiate cu row. Ornament in row la f 1 Filigrane : trel scmilune, mistret. 24
rinduri pe pagina. Semiuncialit Legatura veche in piele pi lemn cu ornamenle geometrice. Sens
in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Daruit Academiei de D. A. Sturdza
la 1885.

65.
1828 (1. 85v) Hirtie 133 f. 32,5 x 21,5 cm.
Iatirnirski nr. 63
1. f. 1-48. <Cimtalile pentru utrenie S2 vecernie > ; Inc. : KHrumo, HA
H 0 A SHOWHH hl riogm (Vigilia, cintam la slujba dela miezul noptii).
f. 48". Alba,.
2. f. 49 84. Cintarile liturghiei ; Inc. : HAHAA0 KOMECTREHMbA AHTWIH
H}KE HO CKATKIK WTLI,A ihniuro 10414HA ApriEHHCKOHA KOHCTJAHTHHA r(lAAA 3/14TO-

80

www.dacoromanica.ro
otrrraro. anceputul dumnezee0ii liturghii a celui intre sfinti, parintele
nostru loan Gura. de Aur, arhiepiscop de Constantinopol.
In prima §i a doua parte, fiecare rind de text are deasupra un rind
de note muzicale (notatia kriuki).
f. 84v-85. Albe.
3. f. 85v-132. <Manual de inva'tolturd notelor muzicale bisericesti in
notatia kriuki>. inc. : Pella liE OrIHTEAMO KO OrIEHHKOM% (Cuvintul inval6to-
rului c'atre elev).
f. 132v-133v. Albe.
insemndri
Insemnarea seciitornlui manuserisnlui
f. 85v. fIy1E H AIHOSH KO OVIHMILIM rtootrutoT cm, /MAME WT HHX-11 HAKKIK-
110KEHH WEIIETMOT Ch1, HOHE7KE AiKHOCTH H HEQ/JAKH K Ming CEAVI% MIKA/MOT CIA. 114-
MCA Ch1 CiA Whittlitt ASKSKA, (urmeaza criptogram) : K uttieirk HKAIS 4i i HtTCIO
ropamo moot tIoXim moormwk K nag° GliCEllid EAVITha Krh ATO x 3TA3 Pm-
Eapm To romm (Dei multi invatg, in coala", insa, putini dintre din ii se
aflA, invatati, pentru ca, se ive0e lenea §i nepracerea pentru acest lucru.
S-a scris acest abecedar de cintari in anul 7336 (1828), ianuarie ziva 9).
Urmeaza in eriptogramg, : Cu silinta si munea nevrednicului rob at
lui Dumnezeu, mutt paceitosul 1) Eusebie Vaghin.
Pe coperta din 'Irma, partea interioara : 26-ro c4)e6paJul 1842 roga
113matvx cirri Hintra raaro.Jemaff o6bixownim) Kyrtim II3mammeitaro HltititTLI
BtJureBa. (26 februarie, anul 1842 Ismail. Aceastg carte numitg Obhod-
nic este a negustorului din Ismail, Nichita Bielaev).
Titluri si indiale en losu. 20 rinduri pe paging. Semiuncialit Legatura veche in piele
§i lemn cu ornamento geometrice. Scris in Rusia la Ismail de E. Vaghin. Slava bisericeasca
de redactie ruseasea. Din biblioleca emscopului Melhisedec

66.
Sec. XVIII. Hirtie 289 f. 18 x 14.5 cm. Sfirsitul lipseste.
Iatimirski nr. 67.
<Psaltichie >
f. 1-10v. Cintarile vecerniei §i utreniei. Titlu : 6AEHIE liArrkAS HiEK-
CK4rO (priveghiere, cintarea de Kiev).
f. 11-289v. Cintarile din Octoih pe opt glasuri, fiecare glas cu
titlu deosebit.
f. 54v, 91v, 122v, 235v. Albe.
insemndri
f. 20 (in 1. rug) : Mepwkiraitoita CeBacTliatia rontra (A ierodiaconului
Sevastian aceast6 carte). Scris sec. XVIII).
1) Rezolvarea criptogramei dupa Iatimirski catalog, p. 183.

6 c. 717
81

www.dacoromanica.ro
f. 102-104. Pe marginea de jos (in limba polona) : Sy Irmo lay
raba bozya Yvana Wiszewskago obywatela Ywankowieckiego. (Acest
Irmo loi (Psaltichie) este al robului lui Dumnezeu Ivan Wiszewski, locuitor
din Iwankowiec). (Scris sfirsitul sec. XVIII).
Pe alte pagini, pe margine, citeva cuvinte in limba polona,, farce
insemdatate.
Titluri si initiale cu rosu. Ornamenle in negru la f. 1, 11, 92, 123, 173, 192, 221 si 237.
18 rinduri pe pagina. Cursiva. LegAturii veche in piele st lemn cu ornatnente stilizate. Scris in
Ucraina. Slava bisericeasca de redactie rusa apuseand. Din biblioteca episcopului Melhisedec.

67.
Sec. XIX. Hirtie. 244 f. 22 < 16 cm. Sfirsitul lipseste.
latimirski nr. 68.
<Psaltichie >
f. 1 -1 °. Tabla de materii.
f. 2. Cintarile liturghiei pe opt glasuri. Inc. 114 ANTSVIH otRcraro
Bacinia 1:maKaro (La liturghia sfintului Vasile eel Mare).
f. 16. Subtitlu. : IleqfpcioF (Cintarea de la mgnastlrea Pecerska).
f. 219 220 °. Albe.
f. 221. Titlu. : Yo ClUATSIO EleraiKSIO ilETklpfmcivrimu,S (In sfintul
marele post de patruzeci de zile).
f. 235 §i 235 bis (nenumerotat6). Albe.
f. 244. Cu insemnAri posterioare.
f. 244°. Alba.
Pe fiecare paging, portativ cu note muzicale §i dedesupt textul
eintarilor.
insemnari
f. 1: Cell 14pmmou UputrameaufrE PountaucHo 71iVITOJUO Fpuropmo
,1114mHout Hyugeirb Orb mouaxa Cepanmoria, mapTa 12 %mu, 1825 JOT,
gtHolo 3a ABagqam geBOB'b. (Acest Irmoloi apartine lui Grigore Dimcov-
locuitor din Ito§cani, cumparat de la monahul Serapion, martie In 12,.
anal 1825, pret de doisprezece lei).
f. 244. Aceasta carti este a lui Dinco dila Ito§cani §i nu poti nimini a
indrazni a o lua, el a lui esti ; anaftima sg, fie celu ce va adauge o vorba
mai malt spri luari cArtuia ai§tia. 1833 dichemvrie 20.
Petra Dinco Grigorovici.
Unele titluri a iniIiale cu rw. 16 rinduri pe paging. Semiunciala mica. Nelegat. Scris
in Husia. Slava bisericeasca de redactie ruseascd. Din biblioteca episcopului Melhisedec. La
1882, era la Piatra Neamtului.

82

www.dacoromanica.ro
68.
Sec. XV. Flirtie. 145 f. 26 x 19 cm. Lipsesc citeva foi dupd f. 5a, 16°.
Iatimirski nr. 69. (Da numai titlul primei lucrari).
f. 1. LasaVci alba", cu insemna'ri posterioare.
1. <Leastvita lui Loan Scdrariul> f. f -107°.
f. lv-V. Predoslovia. IIN4EA0 re.
Korwm KHHrkI rilarommoi il*CTKHLI,A
9-6 CKIAThIli WTH,4 ME W° IWAH HrOyMEHH HpAHTItCKAAr0, NykAocitoKii (ince-
putul, cu Dumnezeu., a &arta numitg Leastvita a celuia intru sfinti,
p6rintele nostru Ioan, egumenul de la Raithu. Predoslovie). Inc. : II0HEHCE
K'h KHH3* CEH ...
f. 4v-5x. NCHTIE K Kp4T11* Kit CKATKIK WTH,4 HALUEr0 IWAH Hr8MEH4
CKATKIE rwpk: CHHAHCKItIE naptiuxmaro GKOAACTHKA Kit CKATKIK 00 HCTHH*.
(Viata.pe scurt a celui intro sfinti, Orintele nostru loan egumenul sfin-
tului munte Sinai, numit Sholasticul, in adevAr intre sfinti). inc. : EHif KTO
HpHH<HIMI CEPO.
f. 6-107v. Textul (inceputul lipse§te). Inc. : KS miipliarom HOKAO-
HICHla ...
2. f. 108-111. ilrrp4 ,A,AMACKKIHA. CAOK5CA ASWEH0Ak3HA (11. lui Petre
Damasehin. Cuvinte folositoare pentru suf let) ; Inc. : .-14AH C811 CHACAIEMH,
lAVOMETk l'ocnorkk
3. f. 111-113°. 11*H0A0EH4VO H fioronoctuaro WTI <HA>LBErO 11141:40H1.1
Hrywrkiama cnogo (Ouvint al pdrintelui nostru, preacuviosul Si purtatorul de
Dumnezeu 111acarie Egipteanul); Inc. : GrM nirkicnomiunt icon-kirk CKOH.
4. f. 113v-111v. TOMKAg CKIATAr0 11IAKApt4 CAOKO (CUVintig aC6/2tiaSbi
sfint Macarie); inc. : FAVOAETit fOCHOM Et% eVAITEAHH.
5. f. 11e-119v. CAOKO CKATAPO ClifAHMOHA WIHEAHHKA (Cuvintul sfin-
t/lui pdrinte Filimon pustnicul) ; Inc. : nuronaXS W WTU,H (141AHAA014*...
6. f. 119° -120°. CID TOMK KAKO HOA064ETk Fl*TH (Despre aceia CUM
trebuie sci anti); inc. : 6DKki sso MilA0 ritaromoTh.
7. f. 120" -121° . (7) TOMK KAKO HOAOKAETk HHTATH CE (Despre aceia
cum trebuie Sa to hreinqti); : 6D ST(306*}KE trro pEKS qepouu.

8. f. 12117-123T. 0 Hp*A<k>1.11EHill Kk HIEM)KE H W MHOrkIXEt KfillEX6


(Despre inseldciune, in care Si despre multe lucruri) ; Inc. : BpHNSE i ico X0418TE
HaK*CTHO K*A*TH W Hp*ACTH.
9. f. 123"-124. <intrebciri Si rdspunsuri despre rugeiciune> ; inc.
libmpoch, KAKO MOMETk I TW UMW MOAHTH CE.
10. f. 124-125°. CKMTAVO CHMEOHA HoKaro liOl'OCAOKA W MOAHTK* (Ale
sfintului Simeon eel You Bogoslovul : despre rugdciune) ; inc. : KIIKOAK
W6p*TE AHMKOAk.
11. f. 125°-129. Toromm w MOMITK'k (Ale aceluiasi, Despre rugd-
ciune) ; Inc. : TpHH CSTh KitHHMAHHIA

83

www.dacoromanica.ro
12. f. 129. CD TONIK KM:0 HOAOHAErk C*A*TH Ens RESMOAKHH (Despre
aceea cum se cuvine sit SeZi in titcere); Inc. : elm,* piewe WTU,H
13. f. 129-129°. CD TOME KAICO HOAGE4ETK PlIAVOATH NIOAHT118 (Despre
aceea cum trebuie spusit rugaciunea).
14. f. 129°-130. G) TON% Ka KO HOA06AIET6 AplOHATH SA% (Despre aceea
CUM se cuvine sd-ti stcipinesti gindul) ; Inc. : I:13t:With MO MIKTONCE
15. f. 130 -131°. CDT ,/1,41'ilCKHHA W WITH4EWkAik ,A,Sum (Din Damas-
chin : despre renuntarea sufletului) ; Inc. : _Aomo E;SAFf.
16. f. 131v. CxDT HATEPHKA WT46CKW. PEW CTAPH,k, H*13 A 1-14AVKAa
(Din Patericul parintilor. Spune un bdtrin despre credintd Si niddejde);
Inc. : CHM AM* (1084EHHIJ.
17. f. 131°-132°. CKATAVO WTH,A InaKoptilo J3E4 CKATIA (Al sfirttului
parinte Macarie, cuvint stint); Inc. : PEW CRIATIil Malcom
18. f. 132°-133v. CHNIEWHA Hoge° fiorocootta (Ale lui Simeon cel Hoe
Bogoslovul); Inc. : HE HAIOINIE EXCT g insuiroh.
19. f. 133°-139°. CTopu,4 KEAHKA (Din cartea cea mare a staretilor) ;
Inc.: He moralise laKO cnacirr ce.
20. f. 139v-145°. II0FACTKI CRATIOX WTH,6 (Povestiri ale sfintilor pd-
rinci); Inc. : II0K-LIAALHE H*TKO .

insemndri
f. 1. Ilirkweiciapaium8 AIHT130110,AHT KNp Ogtv4.1,t, mica A3 oteiororp-kwHe
rpomirreie: HUH WT CKATtida MHT130110111E (Preasfintitul mitropolit cur Teo-
fil. 1) Am sorts eu mult p5,catosul gramatic Ivan dela sfinta mitropolie).
(Scris sec. XVII).
t Scris-am eu logofat Radu da'n Latine : Musu popo, sa fact
bine, sa inveti si prea mine paintru sa to spaseasc'a Dumnezeu (scris
sec. XVII).
t Scris-am eu, popa Ion ot sfinta mitropolie, chir arhiepiscop ot
Rimnic. (Sec. XVII).
f. 145°. 1111.1.1007110 Box:110 HJAWCIALI.IEHON1 AIHT13JHOAHT Kup 0E4HA
(Din mila lui Dumnezeu, preasfintitul mitropolit, Theofil). (Sec. XVII).
t Stefan arhiepiscop i mitropolit. 2)
t Scris-am. eu in zilele Io Matei Basarab voevod i zilele vladica
Theofil v leat 7157 (1649).
Pe coperta din urma, partea interioar5, : Scris-am eu gramatic Stefan
ot sfinta mitropolie v leato 7155 (1647).
Ilorreim000s ripaKiTeotc, Clio KFIEPH ['MAMIE rocnoACTR4 MH (Cinstitului dre-
ggtor, aceastg carte, porunca domniei mele). Ca s'a fie volnecu cu carta
dumnei mele.

1) Teofil al Ungrovlahiei (1637 - 1648).


2) Stefan al Ungrovlahjei (1648 - 1668).

84

www.dacoromanica.ro
t Sens-am eu gramaticul Encul of Lu.deste H CHHS fro (si fiul lui)
Vase lie pins la tine, frate. (Sec. XVII).
IVIHAOCTII0 Bomb° km 11/1aKTE10 110HROA (Din mila lui Dumnezeu, Ion
Mahteiu voevod).
Titluri initiate cu rosu. Ornament in rosu albastru la f. 1°. Filigrane : amfora ; sterna
cu cruce la mijloc. 30 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn cu orna-
mente de flori stilizate (deteriorate). Scris in Tara Romineasca. Slava bisericeasca de redactie
sirba. Daruit Academiei de Ministerul instructiunii in 1895.

69.
Sec. XVIII. Hirtie. 126 f. 16,5 x 11 cm.
Iatimirski nr. 70 al socoate din sec. XVII; scrisul este insa din veacul urmator).
f. 1, 3. Inceputul unor fraze neterminate, cu caracter religios, sense
posterior fatg de restul manuscrisului.
f. lv, 2, 2v, 3v. Albe.
1. <Nil dela Sorsca : despre rinduiala vietii celluggresti> f. 4-124.
f. 4-9. EAMHEHHar0 IIHAa G0f3C1faVO FISCTHHHHICA. IlpEAOCAOKIE BO CI1010 EMS
KHHrS Kit HELIAME OrAtIKA/AET G ENKE WT KINK% pew CIA OMIOCAEHHOM% A*AaHiH H
'UMW X041EM% milts HaS4HTH CAA. (A fericitului Nil de la Sorsca pustnicul.
Predoslovie la cartea lui, in care se arat5, pe scurt despre care lucruri
se vorbeste, despre lucrarea mintii si cum vom invAta aceasta). inc. :
HOFIE}HE A1H03H.
f. 9-112v. Lucrarea lui Nil impa'rtita, in 20 de cuvintgri.
f. 112v-124. Titlu. : TOrOMAE ITHAa ©OpCKar0, npeAanig mom& ere,
orieniNWArk (A aeeluiasi Nil de la Sorsca. InvAtgturg, lgsat6 ucenicilor sal).
one.: RCEA*HCTKIEArK FOCHOAa fiord.
2. f. 124v. <Fragment din Leastvita lui Loan Scetrariul>. inc. : Gme
OVSOAHRHTH CiA ...
f. 125-126. Albe cu uncle insemnari.
insemneiri.
f. 124v. hpomonde OfwAocia wT MoTpS (A ieromonahului Theodosie
de la Motru). (Sec. XVIII).
f. 125, 1808. memiqua 30 flpHCTARH C/A CTapH11,1& lepOCKHMOHanx Ofw-
Aocifi Zalimi (1808 noembrie 30. A :merit staretul ieroshimonah Theodosie
Janchi).
Titluri initiale cu rosu. Litere initiale impodobite. 17 rinduri pe pagina. Semiunciala
mica. Legatura veche In piele. Scris In Ucraina. Limba slava bisericeasca de redactie ruse apu-
seana. Din biblioteca episcopului Melhisedec.

85
www.dacoromanica.ro
70.
1750 (f. 2). Hirtie. 76 f. 16 x 10 cm.
Ialiimirski nr. 71.
La inceput 6 foi liminare nenumerotate, albe.
f. 1. Cu o indicatie despre purcederea Sfintului Duh. in:. Llano
y xrh csfirmu OT camaro Orna ucxoTurrh, spH co6op% HOHCTaliTHHOH9g-
CHHIA II. (Cum Duhul &int purcede numai de la Tata' ; vezi soborul al
II-lea de la Constantinopol).
f. f. Alba.
<Theotav, Procopovici. Mcirtv,risirea credinlei>
f. 2. IlpeociunneinieiimaroII moBeenetiniaro rocnoTturza (Decarpalia
lIpoitcrtoBliga, aaummexife Bepia EL Hoewb omecByeTcn Ha micanne neHonxi,
npemyikputx JlyTepaIrb Ito only Mincallay II CX1I1IMIHO monaxy IlemepoHomy
143 Per1OMOHTa irfuturalutoe B'b nennie 01111 OTBeTCTBylOTI, Ha ero =offline
no3b13aTegnoe Hi. HTIM'b nepBee Milan-Hoe o nonninen BepH BOCTOKIlibni
l'peHO-pOCCHHCHRH 010( TO.HCH1411 nepHBe.
(A preasfintitului si preaelocventului domn Theofan Procopovici,
Apararea credintei, in care se raspun.de la scrisoarea unor invatati lute-
rani catre parintele Mihail, shimonah dela Pecersca, trimisa din Konigs-
berg, in care ei raspund la scrisoarea lui de chemare trimisa mai into
catre din§ii, despre adevarata credinth, a bisericii apostolice rasaritene
greco-rusesti).
f. 2°. Alba.
f. 3 61 °. Textul lucrarii lui Theofan Procopovici.
f. 62-76. Albe.
insemairi
f. 2. Sub titlul scrierii : Ilpemicax zrivra 1750 man B Illonpone (Am
transcris in anul 1750 mai, la Sopron).
23 rinduri pe pagind. Cursiva. Legaturd veche in piele. Scris la Sopron in Ungaria, ruselte.
Din biblioteca episcopului Melhisedec.

71.
Sec. XVIII. Hirtie. 210 f. 30,5 x 19 cm.
Iatimirski nr. 72.
f. 1. gapcitna urn HpecTa roonofflula BoBoiknuniti B naircorb Ben-
nbni, TpyAoma, H 133nuniBennem7. acnaro B Bury Ttpeocsnuietniaro ero Hu-
Ji0CTb 110CHOW111a oTna Houma MaHciimomina apxneiticHerti tiepunroB-
cHaro, HoBoropoAcHaro 14 Bcero CeBepea, nauncanimiti Tnn<orpacionn> C811-
Tell Tpoenn VIgnnotaro liepifbroBe liffl(aBribut UpH Beenecnomy rocrtoAntry

86
www.dacoromanica.ro
ormy Bapgaamy Banur.uesugy apxumaimpwre Toirme o611regu, poKy OT
PonyleoTea XpucToea 1709 geKemBinia 1.
(Ca lea impardteascit a crucii Domnului care duce la viata vesnicci, scrisd
en munca fi cheltuiala luminatului intro Dumnezeu preasfintitul, milostivirea
sa domnul pecrinte loan Maximovici, arhiepiscop de Cernigov, de Novgorod
-si de toata Severia. Publicatcl in tipografia Sfintei Troite Ilinska din Cer-
nigov, in vremea a tot cinstitului domnului pcirinte Varlaam Vasilievici
arhirnandrit al acestui locas, in anul dela naterea lui Hristos, 1709, decem,-
brie 1).
f. 1v-11". Dedicatia autorului natre tarul Petre eel Mare.
f. 12-13. Versuri intitulate : eit OM I tiliTetTEMAVK (Stihuri Cgtre
.cititor).
f. 13 209v. Textul lucrArii, in parte in versuri.
f. 210-211v. Albe.
insemnciri
f. 211" : 1431 =mega Kilurb uepomoHaxa AilaKKa. Megera 1864-ro
ivian 20 ;lbw( (Din num'arul cartilor ieromonahului Anania Melega, 1864,
mai 20 zile).
25 de rinduri pe paging. Semiunciahl. Legatura in piele si lemn cu icoana Bunci Vestiri
in aur. Scris in Rusia. Rusil apuseana. Din biblioteca episcopului Melhisedec

72.
Sec. XIV (inceput). Pergament. 245 f 31,5 x 23,5 cm. Lipsesc inceputul ti sfircitul
Ialimirski nr. 73.
Manuscris miscelaneu compus dintr-un foarte mare num& de niici
Jragmente, adesea citeva rinduri, extrase din scrierile' pcirintilor biseri :
Anastasie, Chiril de lerusalim, Climent (Stromatele), Diadoh, Dionisi; de
Alexandria, Dorotei, Epifanie din Panarion, Eusebie al Pamfiliei, Gheorghe
Hurov, Grigore Dialogul, Grigore Nissis, Hypolit, loan Gurd de Aur, Than
Sceirariul, Isidor de Pelusion, extrase din Limonarion, Maxim, Metodie de
Philippi, Neumesia episcop de Emessa, Nichifor patriarh, de Constanti-
nopol, Nil, Origene, Paladie, Theodor prezviter de Niceia, Theodot,
_Z aharia.
De asemenea, diferite scurte fragmente din Vechiul i Noul testament
si din Faptele apostolilor cu tilcuiri. Citeva fragmente din filozofii pro-
fani : Aristotel (f. 4e), Apollonie de Rodos (f. 47v).
Un mic num'ar de extrase din pravile (f. 166, 188 ", 204 "), chestiuni
de moralg : iubirea de arginti, cum nu trebuie sa judeci.
1) Data nu este a scriern manmcrisului, ci a editiei tipArite din Cernigov, care este copiata
in intreginte, cu titlu en tot

87
www.dacoromanica.ro
La f. 226-233v definitii din logied : o FECTK* (despre frintd), o 06h-
CTK* (despre substantd), w AHHgE (despre aspect), w pASAHLIKH (despre dis-
tinctie), w KOMPHICTIck H WMI pHMEX (despre cantitate si despre mdsuri)
etc., lard nume de autor.
Pe linga acestea, o sum de chestiuni diverse : numele riurilor si a
muntilor maxi (f. 15e-155), originea numelui Samarinenilor (fig. 175).
insemnetri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 21v. IipOCTH ME CI K03I 6 k H TAM WCTAKEHMI, otrnotaX CE 0160 (Ier-
tati-md, asa a fost si am rasat <scrisul> acolo, cdci rn-am temut). Se
referd la pagina care a fost ldsatd pe inmdtate alba.
Alte insemndri
f. 236v. Serandturd in greceste : Iacv71 AoyocpcOor Kw... (Ale lui
Joan logoratul Co ...). (Sec. XVII).
Mai jos : Constandin. (Sec. XVII).
Titluri gi imple cu rosu. 25 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura noua in carton.
Scris probabil in Serbia. Slava bisericeasca de redactie sirbeasca. Daruit Academiei de Gr. N.
Mann la 1897.

73.
Sec. XV. Hirtie. 241 f. 26 x 19 cm. Lipseste sftrsitul.
latimirski nr. 74.
1. f. 1-3v. H}KE Kis CIKTKIX% WTH,A HAWEVO IWAHHA apriEnIcnona Ron-
c-raHrirkrpaA4 BilitTAOyeTar0. BEAM W MOMITIVk H W MKITilpH H ZILIOHCEH. (A celui
intre sfinti, parintele nostru loan Gura de Aur arhiepiscopul Constantino
polului : Cuvintare despre rugaciune si despre vame,sul si fariseul); inc. :
I4K0 rOCHOAANCE 01rEllilltd.
2. f. 3-10v. IINCE K CHATKIXIt WTH,t1 HAWEr0 ApriEHHCKOHA Kgcapria Karina-
AoKnrcicklia Eacidia Henmaaro. figrkm o 0NrkfIEHO MMAOH. (A celui intre sfinti,
parintele nostru Vasile eel Mare arhiepiscopul Chesareii Cappadociei : Cu-
fintare despre smerita intelepciune) ; inc. Anatmani g-k 11111101dint.
3. f. 10v-14. HME 1111 CgMTklIk WTH,A Hawero lW ttpr1Ef1HCKOHA KOHCTAH-
Timirpam 3naToycTaaro. CAOKO 0 MkITAph H 4S,113HCEH. (Al celui intre sfinti`
parintele nostru Io <an> Gull de Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cu-
vint despre vame,sul si fariseul); inc. 116nOR*ICA AKA BIL3k1AWCTA K h imatoctvx..
4. f. 14-21. IWAHHA apriirurcnona KWI-ICT41-1THIArpdAd BAATA0VCTAr0. CAOKO
w EnmAatitm mark. (Al lui loan Gurei, de Aur arhiepiscopul de Constanti-
nopol : Cuvint despre lint risipitor) ; inc. npHcHo oyno 4itA011*KWA1064.
5. f. 21-28. KAAHCT4 Af3XIEHICKOMI RONCTM1THH'krpAAil. BEAM W 6AX-
AH*Mit Cklifk. (Al lui Calist, arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint
despre fiul risipitor); inc. finarh oyso Rork...

88

www.dacoromanica.ro
6. f. 28-38v. H}KE K CKATKIXIt WTII,A HAWEr0 IWMINA Apr ifl1HCK0114 ROM-
TaITHIltrIMA4 BAATOOVCTAAVO. CT) EAAAAWkAVII H W AA R* f(KI IrkAiTH AOGPO
ano H o p,wsommvk. (A. celui dintre sfinti, pdrintele nostru loan Guret de
Aur, arhiepiscop de Constantinopol : Despre fiul risipitor si despre copacul
cunoasterii binelui si rdului si despre tilhar) ; inc. np-kmAg namit speTiE Kg-
illiKOE H CAMOA*11110E...
7. f. 38v-42. Toroxcm hv Bnar00rcT4ar0, Irkt ENiF WT 110VKItl 61r4ITEAli,
0 ApAXAVk H Irk ENGE ilkAOK*Kk II *KIWI HMAAWE AKA CIIIHA. (Ale aceluiasi lo<an>
Gurei de Aur : Despre drahmei si despre un om oarecare care avea doi fii, din
Evanghelia de la Luca); Inc. : Ilmad WkAPA Xmas's.
8. f. 42-51. HME Ich CHATKIX WTH,A Hawgro IWAHHA ApriEHHCKOFIA KOHC-
TAIITH11-krpAAA BAATOONTTAr0. CAOKO W oyconwHK H liWrATKIX H HHIIIHX. (A celui
intro sfinti, pdrintele nostru Iian Gurei de Aur arhiepiscop de Constantinopol :
Cuvint despre cei adormiti si despre cei bogati si sdraci); Inc. npuilec H AHEC
flaw npi1HKIHK.
9. f. 51-66. liacg K CKTKIKk WTIIA HAWEr0 iThApEA APKIEHHCKOIld KpiTk-
CKAVO IEPOCOAHMA*HHHA, W 4hA011101tCT*AVIt NiFIT1H H 0 SAIE1:1111HX. (A celui intre
sfinti peirintele nostru Andrei, arhiepiscop de Creta, lerosolimitanul :
Despre viata omeneascei si despre cei morti) ; inc. IIFILITOME talc° gls FICTIIHNs.
10. f. 66v-78.". Imam MHHXA ,A,aNucamd, W H?KE Irk K-kilig oycwnwHX.
LIKO liONE W HHX FAIKAEMkki: CA010K61.1 H BAdrOTRON1114 110ASOI:MTk tall. (A lui
loan Damaschin ceilugeirul Despre cei adormiti intru credintd, cum di sluj-
bele Si binefacerile letcute pentru ei sint de folos) ; inc. WEE WT ClarkAEll.
11. f. 78v-88v. 'INCE Irk CHI TKIX WTLI,A Hawero 6.$41EAAA C rpiva. CAOKO W
T13101t1III1 H W CKOFI4A1111 IrkKA H W KTOAAVII Focnomm nimwgcTHIH... (Al celui
intru sfinti, peirintele nostru Efrem Sirul : Cuvint despre reibdare, despre
sfirsitul lumii si despre a doua venire a Domnului); inc. cH*TAW ?KHTIE
1113AKEAHKIX.

12. f. 88v-97. 115KE K h CKATHXk WT11,4 HALIIEr0 lw ApriEHHCKOFIA KWH-


CTAHTIWIC rfddA4 3A4TA0VCTAdr0. CAOKO W 4HOCTOACK0M11 PELIEH1H, laK0 IrkCH LOA-
CT/1MM% C Y Hwoy XplICTOKOli, Ad flpIHAAETIs. ICIOKAO IngE CI!. WAWA% C hA kA1 H
W cv i 6. (A celui intru sfinti peirintele nostru Io<an> Gurci de Aur, arhi-
episcop de Constantinopol Cuvint despre spusa apostolului, ca toti vom
sta in fata judeceitii lui Hristos, ca sa primeascei °siva, fiecare dupei ce
a feiptuit cic trupul, si despre judecatei); inc. Hgnwmaaa REAM-MA.
13. f. 97-107. ILEE K6 CRIATkInt WTH,A HAWEr0 1W aprignHcicona Ron-
c-ramiwkriaaAa BAATOVCTALWO. fiec-km W TP-kIrkFIH H OlfdAHAEHH H MEAAIIIH 112fiAA-
111111X11 gnar H W KTOP*AVIt flpHLIIECTKiH l'ocnom Hawgro ICSC4 XPICTA. (A celui
intru sfinti parintele nostru lo <an > Gurd de Aur, arhiepiscop de Con-
stantinopol : Cuvint despre rcibdare si umilinta si despre dorinta bunu-
rilor viitoare si despre a dova venire a Domnului nostru Iisus Hristos);
inc. MOAA RAC EPATHE.

89
www.dacoromanica.ro
14. f. 107-114v. HME Kh CKMTMA-1% WTH,A newero Iw agiumcNone KWH-
CT4ITHH-kri3AAA 3AATA0VCTAM'O. F. 6 EME ErAME 111.111AET% ChM% LIKA011 ; 116CKIOA1

Rh CAAR C WTLI,A cxoero H IMCH CKA1T1H APPEAR C'h HHArK Torm CANT HA flp'ic-
CTOAli CAMIKI CKOEM H PA3AAVIHT WI1H,S1 WT K03AHi4l'h ... (A celui intru sfinti
parintele nostru Io <an >, Gura de Aur, arhiepiscop de Constantinopol : Cind
va veni Fiul 0 mului in slava Tateilui situ Si toti sfintii ingeri cu dinsul,
atunci va sedea pe tronn/ slavei sale si va despcirti oile de capre) ; inc.
Ilp-krknenia CEx. CAAAOCTH.
15. f. 114v-123v. HIKE K h CKMTlach lyTtka HALLIEr0 1W 4144m-1cl:one
11WHCTAHTHHtPPAAA BnaToorcTearo. We VICE 0 Aii.T OK W H npicewinh 6PATIE HE
Tp-tin k ECT 11HCATH CA 114M11, CAMH 60 HalliiCTHO K*CTE 14K0 AKHK l'OCHOAHHIt
lifKONCE TaTb. 111% HOWH, TAKO flpiHAET6 (A celui intru sfinti parintele nostru
lo <an > Gurti de Aur, arhiepiscop de Constantinopol, la aceia : Fratilor nu
e nevoie sci, vet, scriu de ani si de vrenwri, caci singuri ftifi ca ziva Dom-
nulud, ca tilharul noaptea, asa va veni) ; inc. 11HUTOSHE TAKO Muoro
ncnkrreTk.
16. f. 123v-140v. 111110M /TA RAANiEHH*HLHAPO H MS'IEHHKA HMHtl PHMCKAr0.
CAOWO 0 CKOWLIAHH MHOA H W VINTHKI3ICT* H KTOP*AVK HPHWECTRIH FOCHOAHHA
nauuro face XpHCT4 (A fericitului Ipolit mucenicul, papa Romei : Cuvint
despre sfirsitul tumid, si despre Antihrist si a doua venire a Domnului
nostru Iisus Hristos) ; inc. Ilonane ors° IlittINCEIIIH.
17. f. 140v-149. IINSE K1% CKMTKIX WTRA HAWEr0 EACHAIA ApKIEHHCKOHA
celui intre sfinti, pa,'
RECA111.Y. KM1HAAOKIHCKKIJA. CA0110 W ENKE IcKHHMAH CER*(A
rintele nostru Vasile, arhiepiscopul Chesariei Cappadociei : Cuvint la Ia
seams la tine insuti"); inc. cnotta nor p-knx AaCT HAMI
f. 149v. Alba, cu insemnare posterioara.
18. f. 150-158. H3HE Kit CRATIals WTH,A HAWEr0 APKIEHHC60111 KECApiX.
KAHHAAOKIHC6ItIA BACHALA NEAHK4Ar0. fiErkAA W EAMOMPEHIH (Al celui intru
sfinti, pcirintele nostru Vasile eel Mare arhiepiscopul Chesariei Capadociei :
Cuvint despre recuno.stinta); inc. CAkILHACTE AH reeromd AHOCTOAA.
19. f. 158-166. LIME 1111 CIKATKIX% WTLI,A Namur° rpnropi4 111/CCKAPO, 1VIL
11A4MAW CRATILIK% (A celui intru sfinti, pcirintele nostru, Grigorie de
nocT%
Nissis, la inceputu/ stintutai post); inc. ©114ETAHH0 WHIIWTHO HKAOKiKb.
20. f. 166v-175v. HME 11% CRATKIK% WTH,A HAUIEr0 1W APKIEHHCKODA
KWHCTAHTIWkrilAA4 3A4TOOIrCTAAPO. BEC*A4 o npopou,* iwnt H AdnIneic H Tp4X%
OTPOKOK H W 110KAAHH PELIEHA SKE 6hJCT Wk. KOAt CKATKIK% HOCT (Al celui intru
sfinti, parintele nostru Io <an > Guru de Aur ,arhiepiscop de Constanti-
nopol : Cuvint despre proroeii Iona fi Daniil fi despre cei trei copii Si
despre pocainta, ; a Post rostitd la intrarea in sfintul post); inc. CR*TA0 Ann
UWE TpliNCKCTKO
21. f. 175v-184. IhKE Kit CgRiTitlX11 WTH,4 HAWEr0 4PKIEHHCKOH4 RECdpiX
ISA11HAAOKIHCFM126 BACHAla NEMO; Ar W. CAORw 0 HOCT* (Al celui intro sfinti, pdrin-

90

www.dacoromanica.ro
tele nostru Vasile cel _Hare, arhiepiscopul Chesariei Capadociei : Cuvint
despre post) ; inc. H.Kurpxturre p NEW.
22. f. 184 -196 °. fluacTaciit MHEIKA CHHAHCKItlir. r0131.1. figCEALI PPLIEHdd W
IllECTOANK IlrAAArk w Kla0A"k MATE% 110CT (Al lui Amastasie, ceilugeirul de la
muntele Sinai : Cuvint despre psalmul al saselea, la intrarea in sfintul
post) ; inc. HoAogivapee nocToArk HatIMAW.
23. f. 196 ° -202`. Hmg K CKANTItIK'h WTH,t1 Hawiro apriemicKona Hicapix
Rt111114AOKIFICKKIX. Ii4CHAiA REAHKVO. CAOKO W HOCT* (Al celui intru sfinti,
parintele nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Chesariei Capadociei : Cu-
vint despre post); inc. illOAHTE pew CKANIIIEHHHKWAA1..
24. 202°-204. TorowAt, w HOCTHIPIKCTErk H Katt° 110A0K4ET OVKNIWEHS
liKITH HHOKOr (A aceluiasi : Despre postire si cum se cuvine sel fie podoaba
ceilugarului); inc. AOCTOHTI., HHOKOlf Hpity)KA5 irk rkX.
25. f. 204 207. HpiinoAosuAro WTLI,t1 imwEro AOIJOOEA. CAOKO 0 FlOCTii
(Al preacuviosului peirintelui nostru Dorotei : Cuvint despre post); inc. Ftl.
StIKOH* HOKEA* Boris.
26. f. 207° -211°. Ilp*110A0E1HAAr0 H BoroHocuaro WTH,i1 Hatmero ezispgivu
CrpHim. CAOKO W oTu,6X1. cicapiamig CIA (Al preacuviosului peirintelui nostru,
purtator de Dumnezeu, Efrem Sirul Cuvint despre peirintii care s-au sd-
virsit); Inc. KIN chi AttHli KptKhal.
27. f. 211v-214°. ToromAe, w OTUAK CK01144KWIHrt cm (A aceluiasi :
Despre parintii care s-au seivirsit). Inc. : iiTposoA. MOEA.
28. f. 214° -231. RbEE Kh CK/ATIalt WT11,4 HAWEr0 Iw BAaroovcTaare.
CAOKO 111001NEHiE HAUL% 0 HOCTii H W Hp*CT,MHAEHH flAANIOK* H W AAKAIlhlta H
KAAAFHLIHK atEHAK (Al celui intru sfinti, poirintele nostru Io <an > Gurei de Aur :
Cuvint cuprinzind invitteiturei, despre post si despre neascultarea lui Adam
si despre femeile inseleitoare si adultere); inc. nirkAtteaur-k 114M% WKS-
APOKASEIH.
29. f. 231 -240 °. /hie K1. CH/ATKA6 WTH,A HAWEr0 1w apriummoria KOH-
CTAHTHHtrpAAel BAATOOVCTIAPO. Gil Ch3AAH1H H 1131W114111H flAsiAAOK* (A celui intru
sfinti, parintelui nostru Io <an> Gurei de Aur, arhiepiscop de Constanti-
nopol : Despre zidirea si alungarea lui Adam); Inc. ninmecH 114KKI Ad
KOCHICA1 C/A.

30. f. 240° -241 °. H ?NE K1. CKATELIPh WTII,A HALIIEr0 l'pHropia aprieruic
I:0114 KOHCTMITHHitrp4AA Boroenoga. 0
rastvk rpma (A eelui intru sfinti, pa-
rintele nostru Grigore Bogoslavul arhiepiscop de Constantinopol : Despre
pierirea cetatii). Cu explicatii marginale. inc. MT° paaap-keTe (HEM.
Sfir§itul lipse§te.
insemnari
f. 128. (In limba polona) : Mnie wielce miloscivie panu y kochany
bracie, Anatoly, litero moi podle zasylam. (Al meu mult milostiv dome
gi iubit frate, Anatolie, iti trimit scrisoarea mea). (Sec. XVII).
91
www.dacoromanica.ro
f. 149. 0 amar monahului care nu tine sama pre vgt6tor. (Sec.
XVII).
f. 183°. Ca kilos este omului de mestesugul lui, dace n-are minte.
( Sec. XVII).
Titluri si initiale cu rosu. Ornament In negru si rou la f. 1. Filigran : ornament cu trei
trifoi. 27 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele ji lenm cu ornamente florale,
deteriorate. Scris probabil in Tara Romlneasca. Slava bisericeasca de redactie mcdio-bulgard.
Daruit Academiei de Gr. N. Alarm In 1897.

'74.

Sec. XV. Hirtie. 101 f. 27 x 18 cm. Lipsesc inceputul js sfirsitul F foi dupe f. 2e, 40v ,
48v, 55v, 94v, 95v, 97v.
Iatimirski nr. 75.
1. <Fragment° din Paterio> f. 1-26.
f. 1-2°. <lieguli ale vietii caluggre§ti> ; inc. KPOTKOCTIA H CM*PE-
HIEAMI CP,A,U,4.
f. 2v-4. Inc. (Ti 91 'IAMB° HOCAA OrIEHHKA CKOEFO rk 'rpm trInFaaNApix
(Pa'rintele Pamvo a trimis pe un ucenic al sau in cetatea Alexandria)
f. 4-5. 1[13 CK/AT*Mb. 110C/101rWAHIH CKOKO Stile) H0M3110 (Despre sfMta
ascultare, cuvint foarte folositor); inc. noivkAa NAME 14*KKIH
f. 5-7. II0K*CTH CHMTKIX AAX}KiH (Poveste despre sfintii bgrbati);
inc. KIK eA111111 WT Will ...
f. 7-26°. (x) OTI1,1 Ilhioy4shi (Despre psarintele Pinufie); inc. Aitioro
KE IrkKOEFO WT WT11,11.
2. f. 26°. ItIonirma (Rugliciune); Inc. Bomg, MOAHH CM.
3. f. 27-28. CRATKIIC CTAPEL1,11, 111t11130CH H WTK*TH S*A0 HOABFIH. (lntre-
bari si resispunsuri ale sfintilor stared, foarte folositoare); inc. hatnpocH KAKO
110,A,06AETk HiloKoy.
4. f. 28-29°. MO-410CH H WTrkTH npluloAosmia WTH,h, 0 MOAHTK* 11

Tfrk3KEHH 01rMA, KAKO 110A06AETli 6E3MAlsKHHKOV rk,11,-KTH 111%. MATH (intrebetri si


reispunsuri ale preacuviosilor parinti, despre rugaciune si minte treazd
si CUM se cuvine sihastrului sci seadel in chilie); inc. K4K0 HOAO64ETII 11E3MAlt-
CTKORATH.
5. f. 29°. CK/TAr0 Itimcapia EFAHKaro (Ale sfintului Macarie eel Mare) ;
Inc. IlloAourrh oyso WTOEKWOMOV nAupa
6. f. 30-40°. ZHTIE H MH3Hlt rip-knoAosHaro WTH,A HAWEPO Hapg4pe
A1yPOT0411,4 HWAKHSAKUl4r0 cA1 K1. HEAdroncma rwpaX. Mega si petrecerea
preacuviosului pcirintelui nostru Varvara izvoritorul de mir, care s-a nevoit
in muntii Pelagoniei) ; inc. AOEPO H CAAVOCAAKHO EKE WT HOAKHPA.
Dupe f. 40° numeroase foi lipsesc.

92'
www.dacoromanica.ro
7. <Din Pateric>
f. 4I-47". II0KtCT6 CK1i1Tar0 WTH,A HAW° ICAIX (Povestea sfintului
parintelui nostru Isaia); inc. G3Tuo. Ica la HOK*Ad HMI+.
f. 48-49. CKATAr0 WTH,A HAWEr0 OAdKapia.... (Ale sfintului parin-
feint nostru Macarie) si altele din Pateric; inc. 0 KTC, HSKIMA WT
CKOHK.

8. f. 49-49". HOKE K CKATKIK WTHA thtwero HHild. BEAM Wit MHHXWM


(Al celui intre sfinti, parintele nostru Nil : Cuvint celtre ceilugeiri) inc. Ile
Kit3M1110KAHIE KildWEHk.
9. f. 49"-51". CDT }KHT14 CKANTAVO ILIKWAlid (Din viata sfintului Pa-
flomie); inc. HOMAN cRt HHOI'M KEIIHKIJIH WTH,Ilt HAWK I1AXOMIE.
10. f. 51" -52. (13T WT1016CK6IHX6 CAOKEC (Din euvintele peirintilor);
Inc. rAdrOAAMBE HkKhIH WT WTH,'It
11. f. 52. CKATAPO C--.13EA1A CV-PHHA (Ale sfintului Efrem Sirul) ;
inc. TIIIMKE 3HAME1101:Mai1H KOHHCTI10.
12. f. 52-53. CK/itTelr0 1114K4pia. K4K0 MAO:14ff KITH HHOKOy (Ale
sfintului Macarie : Cum trebuie sci, fie ceilug arta); inc. Ilomhmw-ix ovso
ttiam n0 MOEMOy WKS.
13. f. 53v-55v. 6DT not:Net-ail Mark HpiinoAalliaro WTHA HAW° CIMEWH4
Hour° fiorocnwitit H Hr0VAIEH4 tilogwaro AAWHACTKIP* writdAht, ckivraro illamarra
Kit HOKOHMIAAHKIM MHHAOM (Din invelteitura eartii preaeuviosului peirintelui
nostru Simeon eel Nou Bogoslovul si lost egumen al melneistirii Greidinii
sfintului Mamant, catre ceilugetrii ineepeitori); inc. .613ATI1 H WT11,H
14. f. 55v. KIK ',WATS rIsHAAWS Ich A AlirX. 60,11i3H6 H HpliT'hCHOKEHIA
p43mi4tht (Clitre fratele care a cetzut in boalei lungs si in diferite supeiretri);
inc. AN0A11 TR1, LIAAO.
15. f. 56-59". 11>KE K11 CB/ATKAIt WTHA limper° up-krioAolithwo lliatzapta
EtAHKA00, CAOKO S*A0 H0AE3H0 (Al celui 'intre sfinti, preacuviosul parintele
nostru Macarie eel Mare, cuvint foarte folositor); inc. XOT/AH flpHCTXHHTH.
16. f. 60-62. CAVkpEHO MX.ApOCTHH (Despre smerenie); inc. tiggit clu-
Aitottle.
17. f. 62-65". Mrprhn-kmi (Despre rtibdare); inc. rnaron-kXx, o wruoi.
18. f. 65v-79. G) ormiktem (Despre umilintei); inc. Fnaron-kKm w
*TRH illICEHIH.
19. f. 79-85". 14K0 HEHOAClidETIt WC.WKAATH chrtykuhutzawd (Cif nu
trebuie set osindeased pe cei ce gresese); inc. Ckrirkwh speT WTAMLIElik
20. f. 85v. 0 cTpark fiottaH, rnatca a (Despre teama de Dumnezeu, capul
1); Inc. BEIA}KEH11 OrK0 ECT 1111/10K*K6.
21. f. 85"-86. 0 KEcTpawn, ['Amu e (Despre cei ce nu se tern <de
Dumnezeu> capul 2); inc. HEHAVkliNs crpda.
22. f. 86-87. 0 AlOKKH, Nutt& 1 (Despre dragoste, capul 3); inc. fill4-
)KEHI% MAUK-K.

93
www.dacoromanica.ro
23. f. 87-87v. 0 Ham ImawnK AFOKKE, rnaga p (Despre cei ce n-au dra-
goste, capul 4); inc. WKAAHK}KE H CTpACTEHK . .
24. f. 87v. 0 AAkroTpokintill, ['Anita e (Despre incielungd rabdare,
capul 5); inc. BilAHiEHK HO HCTHik.
25. f. 877-88. G) tismatitia pikrykina. rAaHa s (Despre cei ce n-au
rabdare, capul 6); inc. IleHakaut AakroTiktktaa.
26. f. 88-88v. G) Tporknitt, rAaga a (Despre rabdare, capul 7); inc.
BAAMEHK HPATiE
27. f. 88"-89. (7) Het-wapiti ltorkina, rata N (Despre cei ce n-au
rabdare, capul 8); inc. (ThiddlIK >RE H cTparrenk.
28. f. 89-89v. GI RE3rWliKH, rAAKA (). (Despre neminiere, capul 9);
inc. DIAL KEIIK 1111/1016t:6.
29. f. 89v-90. 0 Harno AsLIIH, pEKLHE 0 l'Irkftk, rAAKA (Despre iutime,
1

adicd despre minie, capul 10); inc. HarAoAsWEAthiE W.410E:HAWN.


30. f. 90-90v. G) 1CPWTOCTH, l'AARA at (Despre bli»dete capul 11); inc.
HAMHEIlk H TprKHAAHiEHh.
31. f. 90"-91v. G) aiYslitiKKCPK, riuma KI (Despre in?e/aCi/G92e, capul
12); inc. ploAaTH oyno.
32. f. 91". (1) HeHIrk, rAaHa ri (Despre adeva, capul 13) ; Inc. liaa-
:KELM HWE H% HCTHHAS.
33. f. 91v-92. G) t,maK),, rAJASA At (Despre niinciuni, capul 14) ;
inc. WKAAHEHKNiE H CTPACTEHK.
34. f. 92-92v. 0 nocnswatin, l'AAKA le (Despre supunere, capul 15);,
inc. EAMHElik HWE CTANid CEI.
35. f. 92v-93v. 0 HEHOKOPCTK H itliTAHH, rAatta sir (Despre nesupa-
nere si murmurare, capul 16) ; inc. HPOKAATK H WKAAHENK .
36. f. 93 " -94. 41) Hate WHAM' SAKHCTH H pEKHOCTH, 1'11MA SI (Despre
aceea, sit nu aveti pizmd si pofte, capul 17); inc. BilA}HENK H}KE 34KHCTII.
37. f. 94 " -95 ". (7) 3AKHCTH H pEKHOCTH, rAAKA N1 (Despre pima si
pofte, capul 18); inc. KrKCHK}KE CEIIE OVIA3KHKKIH.
38. f. 96 -101 ". <invdt,iiturile unui staret catre &thwart> inceputul
lipseste; Inc. : HHA4 MIRMAHWAA CKASOVEWHANH.
insemndri
Pe coperta, din fata, partea irtterioara : GPMOHAK /114,1,A131E kKEH, (Iero-
monah Mardarie, cintare0.
Pe coperta din urina, partea interioard : TOAHICO NIApTOPHCHM, AAEAA TH
3HATH HHAKO HE OT HHUITA. j IIHC A,AHINA AIIaKK WT aEMAH GfrOPCKOH (Atita
ragrturisim, iti dam de §-tire, altfel nu, de nimic. + A scris Daniil diac
din tara lJngureascA).
IIHC Er8AAEH II4HCIE W CgrATAr0 Nt0HACTHP II0SpATA (A scris Paisie egu-
menul de la sfinta manastire Pobrata) (sec. XVII).
HOEKOAA (Petru voevod). (Sec. XVII).

94

www.dacoromanica.ro
Taluri st iniliale cu rosu. Filigran : foarfece. Scris de doua milni (I. f. 1 95v si II,
5. 96- 101 °). 20, 25, 27 rinduri pc paging. Semiunciala. Legaturii veche In piele si lemn, cu orna-
mente geornetrice }i florale. Seris In Moldova. Slays hisericeascI de redactie medio-bulgara.
De la manastirea Probota.

75.
Sec. XVI (sfir}it). Hirlie 180 f 32 x 20.5 cm Lipsew incepulut si slirsitul.
Iathnirski nr. 76 (dateaza : sec. XVII).
<Evanghelie en invataturi>
f. 1 3. Evanghelie cu invatatura la duminica a 4-a dupa Pasti.
Inceputul lipseste ; inc. 3,t,pasa A KTOMOV HE rh,rpiatimi.
f. 3 -7". 110,En* E 110 ll4Cllf, W Ciiniplit116111*, eyarrenie IWAHLly rnana KI.
(duminica a 5-a dupa Pasti despre samariteanca, Evanghelia de la Joan,
capul 12).
f. 8-12. 1106A ii s no ELKO, W Cirk110ffi, elriErfldiE 1W4114, r AMU n .
(duminica a 6-a dupA, Past, a Orbului, Evanghelia de la loan, capul 34).
f. 12-15v. BEAM* 3 110 ILICH, CILATKIX WTE11,6, eirmirmi WT IWt1}14
l'Ad114 it K; (duminica a 7-a dup6 Pasti a sfintilor parinti, Evanghelia de
la Joan, capul 56).
f. 15v-18v. HEA,Etrk H 110 'murk, E}KE ECT ©NATO° kati, 611-41"TEAIE
MARA "fi. (duminica a 8-a dupa Pasti, cea a Sfintului Duh, Ev`anghelia de
la Than, capul 27).
f. 19-22. Hervirk KlC'kX CELATItlX, etrarl'EME WT ALIT*Ed, rilatl AN (du-
minica tuturor sfintilor, Evanghelia de la Matei, capul 38).
f. 22 -24 ". HEAFA-k R 110 WhCid ClUATKIX", GyarrEME WT Mamma, ['AMA 9
(duminica a 2-a dupg a tuturor sfintilor, Evanghelia de la Matei, capul 9).
f. 25_2e. ilfm,,i, r HO Viala CgliTlay er4rrediE WT E1IAT4sEat, PA4R4 HI
(duminica a 3-a dupg, a tuturor sfintilor, Evanghelia de la Matei, capu118).
f. 28v-31v. HEAE1* -A no ll'hCVC CKATIa. GrarrgniE WT MAT4SERt, ['MU le
(duminica a 4-a dupA, a tuturor sfintilor, Evanghelia de la Matei capul 15).
f. 31 " -34 ". HEAFAii f n0 FV15.C.kX CKA1ThIX, rnaka KN, GrArredie SHEITEA6140E
(duminica a 5-a dupa a tuturor sfintilor, capul 28, Evanghelie cu inva-
tAturd,).
f. 34°-36". HeAhric s no IVI&Cia CII/TItlX; evArrgnie WT AUTO., FAAKA 110
(duminica a 6-a dupa a tuturor sfintilor, Evanghelia de Ia Matei, capul 29).
f. 36v-39v. HEAEAli 3. elfMTEIIIE WT 111dTOEa. 110011'4E1th MNPOli" (dumi-
nica a 7-a, Evaghelia de la Matei, invataturA lumii). Marginal : r MBA
nr Al4TeEli (Matei, capul 33).
f. 40-42v. HEAEA* H HO li'l&CCC CRR1T61X, eVAMAIE WT MATOEA, r AMA NN
(duminica a 8-a, dupa a tuturor sfintilor, Evanghelia de la Matei, capul 58).

95
www.dacoromanica.ro
f. 42v-45v. HEAGI* 6, etrarrinie WT AT0EA, noorgenfe Athos (duminica
a 9-a, Evanghelia de la Matei, Inva,Ottug lumii). Marginal : AIAT0E1-1,
3A44,10 Ne (Matei, capul 59).
f. 45v--49. HgAgirk 1, elfrrfAIE WT lIIAT9EA, [worm& novo/. (duminica
a 10-a, Evanghelia de la Matei, inva,talura, lumii). Marginal : ilAnToin
3enano oK (Matei, capul 72).
f. 49-52v. HeAFA*. M, evArredig WT MAT0E11, rlIAK4 03, 11401:K4 KOECTIA-
10M (duminica a 11-a, Evanghelia de la Matei, capul 77, invafatura
cre§tinilor).
f. 53.-55v. HEAfirk Kl, erarrmie WT 111a-reEn, rnaKa. 00, FhlOyKt1 XpfCTIA-
NoA1 (duminica a 12-a, Evanghelia de la Matei, capul 79, InvAVAturI
cre§tinilor).
f. 56-60. Ilemn-k N no Kixrld CK/ATKIIC, 61r4rrEdiE WT AIATeEtl, I'MKt OS
(duminica a 13-a, dupa a tuturor sfintilor, Evanghelia de la Matei, capul 77).
(cap. 77 gre§it, In loc de 80).
f. 60-64v. HEAEnt Al, evarrenig WT ALITOEA, r AtIKA -64 (duminica a 14-a,
Evanghelia de la Matei, capul 89).
f. 64°-68. llsAen-k ii, 61rarrenig w'r Alameea, r AAA vK (duminica a 15-a,
Evanghelia de la Matei, capul 92).
f. 68-71v. ILEAEA* ii , eirArraiE, WT ALITOEti, NA0VKA XpECTILINOM (dumi-
nica a 16-a, Evanghelia de la Matei, invatAtura creOinilor). Marginal :
sagano pE (capul 105).
f. 71°-75. HEAEA 31, erarrmie WT (ILIT4SEA, PAAKA K, FlilOyKt1 KPECTHAHOM
(duminica a 17-a, Evanghelia de la Matei, capul 62, Invatatur5, cre§ti-
nilor).
f. 75 -78 °. HEA,,d; 4 E)KE WT (1SKH HyArrEAIE, 3,14,1,10 31 (duminica 1,
Evanghelia de la Luca, capul 17).
f. 78v-82. HEAM* K, GrarrEnif WT doysx, rnaa K3, 11,10yKA KillfeTHAMOM
(duminica a 2-a, Evanghelia de la Luca, capul 26, invkaturd cre§tinilor).
f. 82' -86. IleAwk F, evarrenie WT asmi, 3A4m0 71, HtlOylia XpECTLIHOAL
(duminica a 3-a, Evanghelia de la Luca, capul 30, inv'ataturg ore§tinilor).
Marginal : rnaKa s (capul 7).
f. 86v-90v. Itemnt A, Cy4rr I WT rA AKA AE (duminica a 4-a,
Evanghelia de la Luca, capul 35).
f. 90° -94. HeAent fE erarrmig WT 1101[KH. MIKA ... HdOyKil XpECTHAMOM
(duminica a 5-a, Evanghelia de la Luca, capul invatatura, creF)ti-
nilor.
f. 94v-97v. litAwk S, 6yerrgifig WT alOrKH, rA4K4 sill, HtiOVKA FIOAKOMIK-
MUM KPECTI4H0A1 (duminica a 6-a, Evanghelia de la Luca, capul 38, inv4a-
tufa, ortodoxilor cre§tini).
f. 977-101v. IlEAEA* S; eyerrenie WT i1IrK0, rnaa no (duminica a 7-a,
Evanghelia de la Luca, cavil 39).

96
www.dacoromanica.ro
f. 101v-104v. Hew* H, 61/41TEAIE WT (1.1/KH, 3444A0 HI', 11401/KA rtflECTIAHOM
(duminica a 8-a, Evanghelia de la Luca, capul 53, InvaTatura, cre§tinilor).
f. 104v-106v. Ithmirk 9, 61(AITEAIE WT lyKH, 3444,10 CS (duminica, a 9-a,
Evanghelia de la Luca, capul 66).
f. 106v-110. HEAEA* 7 61r4ITEAIE WT I1yKH, 344440 04, HAOVKA KOECTIAHOM
(duminica a 10-a, Evanghelia de la Luca, capul 71, invatatura cres-
tinilor).
f. 110-114. ligAtAii 41, Gicarrenie W7' arKH, 3444,10 03, 114011'K4 KilECTIAHOM
(duminica a 11-a, Evanghelia de la Luca, capul 76, invaTaitura cre§-
tinilor).
f. 114-117v. HEAmic K1, evArreitiE WT 111/K11, 344440 Fa, 11401/K4 rpECTIAHOM
(duminica a 12-a, Evanghelia de la Luca, capul 85, havat'atura creOinilor).
f. 118 -121. HEAEA* r1, 6tr4FFEAIE WT AVKH, SAWA° 44, HA01/KA rflECTLAHOM
(duminica a 13-a, Evanghelia de la Luca, capul 91, inva,ta,tufa", cre§-
tinilor).
f. 121-123°. HEAEA* Al, WT 18KH, eVAITEHif, 3444A0 4r, F1401/KA XpECTHRt-
110AA (duminica a 14-a, Evanghelia de la Luca, capul 93, Inva,ta,tursa, cre§ti-
nilor).
f. 124-127. HEAEA* ii, WT dyKH, 6y4rrEAIE... 11ASK4 KPECTHAHOM (dumi-
nica a 15-a, Evanghelia de la Luca ... invatatura, cre§tinilor).
f. 127-129°. ligAwk si, w AtkITApH H 4SApHCEH, 61/Arrenif tVT illAT*Elit .
11AVKA IlpAKOCAAK/41.1A1 KIJECTHAII0A1 (duminica a 16-a, despre vame§ §i fariseu,
Evanghelia de la Matei... invarpturA ortodoxilor cre§tini).
f. 129v-135°. Ilimn* 31, w unovAtiom C-IrArrEAIE WT Al/KH, 3444A0 00,
1140y1:4 XpECT114110M11 (duminica a 17-a, despre fiul risipitor, Evanghelia de
la Luca, capul 79, Inva,VaturA cre§tinilor).
f. 135"-138. HEAEA* ckiponoyclia, 6yerredie WT ALATOEA, ritAKA 31, imovice
XpEcTimom (duminica lasatului de brinzg, Evanghelia de la Matei, capul
17, invaTatufa", cre§tinilor).
f. 138-140°. ITEAFirk d nocre, 'mum rnaka E, 6v-4rrenie 01/14HTEAHOE 11f1A-
K0CA4KHK1Mk XpeCTIA1101116 (duminica 1 din post, Joan, capul 5, Evanghelia cu
invatatura" ortodoxilor cretin).
f. 140°-143. HEAEAli K FIOCTA. elrAMAIE WT IZ1ApKA, FAAKA 3, 11401/K4 /Coe-
criatiom (duminica a 2-a din post, Evanghelia de la Marcu, capul 7,
invat'aura cre§tinilor).
f. 143-144°. HEAEA* r HOCTA. CKlitT4r0 erAITEAIE WT 1114111:4, 1%141{4 /13
(duminica a 3-a din post, sfinta Evanghelie de la Marcu, capul 37).
f. 144v-146. HEAEldi p, nocTa, GrarreniF wT 11IApKO, rneuta n1 (duminica
a 4-a din post, evanghelia de la Marcu, capul 40).
f. 146Y-148. HE, ME i FlOCTA, CK14TAr0 Aiwa. mute 413, eTarrfAlf 01/411-
TEAHOE (duminica a 5-a din post, a sfintului Marcu, capul 47 ; Evan-
ghelie cu invatAtura").
7- c. 717 97
www.dacoromanica.ro
f. 148-150. R HEAEMO UK*THOIO, noorignig MHpOy (In duminica Flo-
riilor, invAtatur5, lumii).
f. 150v. And.
f. 151-154. CM:0K° Nd 11113HECEHIE rOCIIOAA HAWEr0 HCSCA XpHCTd, HA0y1Cd.
ElpABOCAAIIHIIIM XpECTI4HOMK (Cuvint la inaltarea Domnului nostru Iisus
Hristos, invAtatura erestinilor ortodoxi).
f. 154-157. I100y9EHIE MHpOy WT eyarrgaiia H401/%4 HpAllOCAAKIIKIM KO-
CTHAHOM Nd CVATAPO MIOCTOAA IIETpd N liana (invatatmq, lumii din Evan-
ghelie, invAt5itur5, erestinilor ortodoxi la sfintii apostoli Petru 8i
Pavel).-
1- 157-159v. e"g0 HA CEIATMO RPOPORA HAHH, 'MAO ErAa 34RAEO4HI HERO
TpH AtTA HE IMOCT AomiAa no 119CE SEMAH (Cuvint la sfin-Thl profet Ilie
mIntme, eind a inehis cerul trei ani de n-a fost ploaie pe intreg
mintul).
f. 150v-162. CA0110 Nd nowspawgnie l'ocnom nawgro icyca Xpncra wT
6yarrgala allAT4SEM (Cuvint la schimbarea la fata a Domnului nostru Iisus
Hristos, din Evanghelia lui Matei).
f. 162-16e. ©AM HA oyc EHIE HACK/ATM/A liOrOp0AHLIE liklAONSEHO
Itvanom (Cuvint la adormirea preasfintei Ngsegtoare de
EyarrEnicTom
Dumnezeu, aleatuita de evanghelistul loan).
f. 164v-168. CA0110 Nd pON{A,ECTRO liptCH/ATIilla 6Or0p0AH1I,E, 11001rtIEHIE
mnpS (Cuvint la nasterea preasfintei NaseAtoare de Dumnezeu, inv5,--
t5,tura lumii).
f. 168-171v. CAOKO W Illt3ABHMEHHH 4HICTH4H0 H MitillOTKOpiMprO ASX.A,
EKIAMEHO gyarrgancrom Ioanom. (Cuvint despre inaltarea cinstitului si de
viata fAeatorului Duh, aleatuit de evanghelistul loan).
f. 171v-173. CA0110 w noKpoIck CHMTIillA 60r0p0AH111,1A, 1140yKd FIOABOCAMI-
MOM rpicTianoan (Cuvint despre aeopergmintul Na'scgtoarei de Dumnezeu,
Inva,Vatura, crestinilor ortodoxi).
f. 173-174v. CAOKO Nd 0yREAEHIE HpECK/ATEJA .601.0110AHH,4 ElpHCHO AtHltt
inapia, 11,10yKA lip4IKOCA4IIHKIdd XpECTLIHOMIt (Cuvint la intrarea in biserica, a
preasfintei Israsegtoare de Dumnezeu, pururea fecioarei Maria, Invat5,tur1
erestinilor ortodoxi).
f. 17e-176. CA0110 npenoAonnom IldpACKOKItIHH CAKO MOrIEHlE Hpi1AAA
(Cuvintul preacuvioasei Paraschiva, cind a primit palimirea).
f. 176° -178. CA0110 Hd C0600 CIIIATAPO ApXHCTpdTHI'd AAHKAHAA (Cuvint
la soborul sfintului arhistratig Mihail).
f. 178-179v. CA0110 H4 cosop np-kciliaTkm fioropoffinka (Cuvint la soborul
preasfintei Ngscatoare de Dumnezeu).
f. 179v-180v. eirerrgnig IllICAAAHOE HA WEpli34HIE rOCHOAHE (Evanghelia
eu invataturg la taierea imprejur a Domnului).
Lipseste sfirsitul.

98

www.dacoromanica.ro
insemnciri
Coperta din nrmd, partea interioaed : t f13 HEKOMATKO /101'04,ET ( t Ell
Nebojatco logofdt). 113 Alp wn smi (f Eu, Miron ban).
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : sterna. Scris de cloud miini (I, f. 1-123v, II, f. 124 -
180°). 23 (mina I-a) si 32 (mina II-a) rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche in piele
lemn, cu ornamente geometrice. Scris In Ucraina. Slava bisericeasca de redactie ucraineand
cu influente medio-bulgare. Darla Academiei de D. A. Sturdza in 1885.

76.
Sec. XVII (sfirsit). Hirtie. 111 f. 30 x 19 cm. Lipseste sfirsitul.
Iatimirski nr. 77.
1. f. 1-7v. KA34HH14 H4 fl43AHLIHMH Hp43AHHKH H HEM'S*. IINKOE HA BOC-
KpEceifiE FocnommE (Cuvintetri la diferite sarbatori si dumineci. intii la
invierea Domnului) ; inc. CEH AKH6 Er05KE COTKOpH TOCHOAk
2. f. 7v-11. CAOKO KTOpOE K HEAEMO 00MHHS (Cuvintul at doilea la
duminica Tomei) ; inc. 111Hirh KAArk. Iwalurk rn. K.
3. f. 11-14v. CnoKo p K HEAEMO MHp0HOCHI4h (Cuvintul at treilea la
duminica Mironositelor) ; inc. AOCTOHH% noXicama.
4. f. 14°-18. CAOKO A K HEAEMO ilACAAEAEHHAPO (Cuvintul at patrulea
la duminica Slcibeinogului); inc. CE 3ApAK'6 skICTh.
5. f. 18-22. CAOKW K HEAEMO CAM4pHHHIO (Cuvint in duminica Santa-
rinencii) ; inc. ECAK Hi1411 WT KOAhl C.
6. f. 22-2e. CAOKO E K HEAEMO cniiriaro (Cuvintul at cincilea la du-
minica Orbului) ; inc. Mirk HOAOSAET% AtA0.
7. f. 26v-32. CAOKO K HEAEMO 3, CK11TKIX WTTH,K (Cuvint in duminica
a 7-a a sfintilor parinti) ; inc. CE ECT13. }KHKOT% K*L1111H.
8. f. 32-36v. CAOKO K HEAEAK> a KrkA" CK/ATKIX (Cuvint in duminica
intii a tuturor sfintilor); inc. fork CO3A4TEA6 HAIM.
9. f. 36v-41. CAOKO K HEAEMO s no COWECTKIE CKATAPO A,SKA (Cuvint
in duminica a 2-a dupes coborirea Sfintului Duh) ; Inc. rpm-kw no Mirk ...
10. f. 41-45v. CAOKO HA coupweilig SLIHAIIHIJH (Cuvint la terminarea
fcoalei); Inc. KOKAAA*Mit KAAPOAAfIEHIE.
11. f. 45v-57. CAOKO Ha HOPOIAKAEHIE TOCHOAHE (Cuvint la Botezul
Domwalui); inc. itiopg BHA* H nos-bite
12. f. 57-68v. COKO K IllATOK HA CTpACTH TOCHOAHH (Cuvint, vineri la
patimile Domnului) ; inc. XpHCTOC nocTpaAa no namik
13. f. 68v-70. C0fi4ujia 6114r 0 AdfICTRS104.14Al HA CKATION l'ASHTK (Oratie
de multumire la sfinta rasa"); inc. I'ocnoAk HAW% ICSC Xpncroc.
14. f. 70-74. CAOKO H4 ESOCKpECEHIE II434pEK0 (Cuvint la invierea lui
Laztir); inc. II434131% ApSr HAW% Selig ...
99

www.dacoromanica.ro
15. f. 74-80. CAOKO K HEAFAIO 11,1K/1TOHOCIM (Ouvint la &minim, Flo-
rigor); inc. PU,tTE Afti1f13H CIWOHOKK . . .
16. f. 80-89°. CAOKO HA HpflinfIlif AlOtilfH CH/ATFITf A/A X pliCTOKA 1INKOAA/A
(Cuvint la aducerea moastelor ierarhului lui Hristos, Nicolae) ; inc.
17. f. 89v-95. KASAI-U Ha HOCK)) fCfHIf XpliCTOHA (Cuvint la Invierea
lui Hristos) ; inc. ri/RtAIH HA cTpmenh KOAH0f.
18. f. 95v-100°. ILISAHif HA CTNICTN XpHCTOKIJ (Cuvint la patimile lui
Hristos) ; inc. CocSAvh N3Kp AHHKIN XpliCTOK`h.
19. f. 100T-105. CAOKO HOKKAA110f HA E OKEAEN ig npii4HCTIIIA Fe0r0p0AHLI,k1
(Cuvint de lauds la Intrarea in biserica a preaeuratei N eiscatoare de Dumn,e-
zeu); inc. KoaAoackk 13111106A1S tV C'kTbJ THW/A.
20. f. 105-110°. CAOKO HA HAM/ATK FINif KO CH/ATKIK WTH,A HAW WO 11H-
KOAAh1 118A0TKOPH,A (Cuvint la pomenirea eelui intro sfinti, petrintele nostru
Nicolae, feleatorul de minuni); inc. HCFAFFICKKIN 81INTi Alt CH/ATKIN IWAHH%
BAATOSCT1N.
21. f. 110°. CAOKO nOXKAANOE WIN Kg+ BOWS HOWCHIALINIIHOMS f rW NINAOCTItl
rocnomHS wTu,S Iirrps inOrHAt HO CANE 13TKI Aopotamo 11 IATII0 H04NTAfMAr0 K

KOAf ['ISM% EprrcKom KIHICKOM (Cuvint de lauds pentru strellucitul intru


Durnnezeu preasfintitul, milostivirea sa, domnul parinte Petru Movilet, la
pomenirea anuala duper; moarte, citita in colegiul Fratiei din Chiev.) Exor-
dium.
Din cuvintarea fn. cinstea lui Petru. Movira nu s-au pastrat decit 7
rinduri, rest-al lipseste ; Inc.: Exordium. IIE WT111111AfT% 11AA1ATK fr o . .
f. 111-111°. Albe.
Insemnetri
f. 111. KECN KliHrk ANCTOK% 110, A Ap1{81.11EIVIt HSAFT 55, KaNtAon appz8w1,
no Tpli DANA, TO ESAET% Af HEM 4OTKIi3N MIKA, 140M* 01113AHKH H &S mart'
(Toat5, cartea, foi 110, iar coil vor fi 55 ; fiecare °nada, cite trei parale, vor fi
banii patru lei, afar5, de legAturh si hirtie). (Sec. XVIII).
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : sterna. 27 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura
veche in piele. Scris in Ucraina, probabil la Chiev. Limbs ucraineana literara. Din biblio-
teca episcopului Melhisedec.

'71.

1796 (f. 74). Hfrtie. 75 f. 21,5 x 17,5 cm.


Iatimirski nr. 78.
<Letopisef sirbese Letopisetul Tronsehi>
Pe foaia liminara nenumerotat6 dedicatia lui C. Mijatovi, istoric
sub, eatre P. Bats, fn limba francez6, din 1882.
f. 1. : POAOCAOltf CEpECKOE HAFI NAlpH4ECK06 (Rodoslovie <genealogic >
sirbeasc6 sau iliric5,) ; Inc. I1OHENtf A11103N N3KOANW A WHFICIIRATH poAocnoth...

100

www.dacoromanica.ro
Numele unor crai sirbi stilt scrise pe margin de sus in jos, de ase-
menea si numele unor mgngstirii pomenite in text.
Textul letopisetului f. 1-73v cuprinde istoria Serbiei ping la
inceputul secolului XVI, MA, subtitluri.
f. 74. Iasemnarea scriitorului manuscrisului.
f. 74v-75v. Albe.
insemneiri
insemn.area scriisorului manuscrisului
f. 74. MN HCTOplh1 WT CEI36CKHK'k gap* H npernicaKik AAIV6
IAA* 10}KE
IIHKOAAE rAHrOpEKHilk 53 MA BEAOTHIlvd. 'DAME MOA10 KW, WTH,hI H npamia W no-
figwaiiii, dip EWA* W6poll1ETE, HPOLIHTAIOLVE HAH npENHCAl01p C14TETildAIHRKI, HC-
I111411A/1HTE H MEHE flp0111611110 CHOAOKAMHTE, I1011E}KE HKO IIHCMEHAX%. ECTk KECAAA

113860, W6MIE KO CAOKAKk WTh MAAOCTHO H SAAHAHO LI1OMET6, 60 H3 KAMEHHKIL CEPAIVII


CAE3k1 11p0AHTH CM, HOHEME H KO Mirk i k CEPAH,* SATKEil1KAEHO Wfiatig 'Wen Hcm04H
H LITELIH MHOPO roproint 0134 (sic) Hp0AHKAX11, TAKW H TM AIOKESHIH 4HTATEA10
C OIrCEPATEArb. Cl/A Hp04HTAH H ESAEWH CAESH Ilp0AHKATH. & T p0}K,A,ECTKA XpHCTOKA
x AVIS AtTA FOCHOAHM HAACTOMIllEM%, NIECERA MApTA 3 AFIE S CEAS BEAOTHLIS,
HpOTOEpEENik rEWpriEAM riEpH4EMb. KOHEI1,1t.
(Aceasta istorie despre tarii si craii sirbi, am transcris-o diacul
Nicolae Gligorevici din satul Belotici. De aceea, va rog, parinti si frati,
dacg veti afla vreo gresalg, citind sau copiind aceste caiete, indreptati
si pe mine binevoiti sg" ma iertati, pentru ea si in scrieri este foarte greu,
cgci in cuvinte este jale si cutremurare si pot sg, scoatg lacrimi si din
inimile de piatrg, si pentru ca si in mine a fost inima invirtosatg, dar
scriind si citind am vgxsat multe lacrimi amare. Asa si tu, iubite citi-
torule, citeste aceasta cu silinta, vei vgrsa lacrimi. De la nasterea lui
Hristos, anal Domnului 1796 lung martie 7 zile in satul Belotici, fiind
protopop Gheorghe Berici. Sfirsit).
Titluri si prima initiala cu rosu. 18 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in
mete si iemn, cu ornamente geometrice si icoana rastignirii. Scris in Serbia, limba sirbeasca.
Daruit Academiei de Panaiot Ba ls la 1882.

78.
Sec. XV (a doua jumatate) cu adaose, sec. XVIXVII (in vremea lui Stefan cel Mara
s-a copiat si s-a continuat textul vechi inceput la 1407 (F. 1). Pergament. 53 f. 21 x 16 cm.
Lipsesc foi la sfirsit ; in unele locuri textul razuit, ilizibil si completat cu nume adause posterior.
Iatimisrki nr. 79.
<Pomelnielll mancistirii Bistrita (Moldova)
f. 1-2". 113KJAEIIIEAA OTRA H Cgt I OCHMWEHIEAlk CkHILI H CligirkWEHIEMI.
CKATAKO MLI RAJA CR CH H0M*11HKIN K A*TO, x SII,Ei, ENAHKTIWN El, KIM(' CAMI-
RI' KS, A0101h1 HI, Kb Ki1,1Ark 011.01E11 1A Hp*LIFICTMJA 13AAAWILILIA HAWM Horopopiu"

101
www.dacoromanica.ro
H npaciloA-kgk, ltiApiea MEE HA fiacTpaum (Cu voia Tatalui si Cu ajutorul
Fiului i cu sgvirsirea Sfintului Duh, s-a Inceput acest Pomelnic In anul
6915 (1407); indictionul 15, crugul soarelui 27, al lunii 18, In 15,casul
Adormirii preacuratei stapinei noastre Ngscatoare de Dumnezeu tai pu-
rurea fecioara Maria, cel de la Bistrita).
Textul Impartit in capitole.
f. 2v-4Y. 3Ag HOMHHAAT Ciit EA4POW1CTHKIH rocnoAaffig 3EMAH aomogna-
XhILICKkIA HNCE C?&TIt CH (Aid se pomenesc binecinstitorii domni ai tgrii
Moldovlahiei, care slut acestia). Sint trecuti domnii Moldovei de la Bog-
dan (1359) pin5, la Stefan Rams (1550-1552), impreung, cu doamnele,
membrii familiei, marii cnezi ai Moscovei cu familia for Eli unii domni
munteni, precum si rudenile dela Mangop ale lui Stefan cel Mare.
f. 5. BAg HOMHHANIT CA agifpni ; IIOAAHH FocnoAH K15. MIA}KIHOM KOHIIHHic
HACT4FM11WH)C CA AHTOOHOAHTH (Aici se pomenesc arhiereii. Pomeneste,
Doamne, pe mitropolitii care s-au sfirsit cu moarte fericita). Incepe cu
Iosif si se terming cu Pahomie.
f. 5-5°. BAE HOMHH4ET c1A alai-mai-IAN-ma (Aid se pomenesc arhiman-
dritii). Incepe cu Dionisie, se terming, cu monahul Gheorghe de la Taegu.
f. 5-15°. BAE HOMHHAET CA HHHwlikili MTh (Aici se pomeneste cinul
calugarilor).
f. 15. Titlu marginal : _AE HOAIMMOT CA aprinnicKon% npkititua Iovcrn-
ohmic HWE ECT CMpHA (Aici se pomenesc arhiepiscopii Iustinianei Prime, care
este Ohrida). Incepe cu Prohor, -urmeaza" apoi iarki numele monahilor.
f. 16-18°. BAg nonnaaex ca HHONKIHA (Aici se pomenesc caluggritele).
f. 19-23. BM 1110nomaxT CA KOAtilE 3EMAH 1110/1A0IMAICKIHCRItl1n (Aici se
pomenesc boierii tariff Moldovlahiei).
f. 23°. BAE HOMHHAET Chl MSHTAHE WT KMEA (Aid. se pomenesc 1E11111-
tenii dela, Chilia).
f. 24. 3Ag HOMHHAET cM HAHAkil laliOpECISAORd (Aici se pomeneste
neamul lui Necorescul).
f. 24-26g. Diferite nume fa'A, titlu.
f. 27-38. 3M HOMHIVAT CA Kit oirmEj3WIHIC ripaKocitaKhhi XpHCTLIHE (Aici
se pomenesc drept credinciosii crestini dintre cei morti).
f. 38°. Chi ov pA3E0H TovpcKo ovalp-kwat HAHOHE (Acestia shit boierii
morti in razboiul cu turcii).
f. 39-53°. TIrmeaz6 nume far, titlu separat.
intreg textul manuscrisului cu traducere rordneascA editat de
Damian P. Bogdan, Pomelnicul mancistirii Bistrita, Bucuresti, 1941.
Tilluri, mai multe rinduri Intregi, nume In text, cu rosu, altele cu albastru. Scris de
mai multe miini, adaugindu-se mereu nume not la textul vechi. Scris In secolul al XV-lea. !litre
16-21 rinduri pe paging. Semiunciala, unele adausuri tIrzii cu cursiva. Legaturd noun pinna.
Scris la manaslirea Bistrita-Moldova. Limbs slava hisericeasch de redagie medio-bulgard.
De la manastirea Bistrita.

102
www.dacoromanica.ro
79.
Sec. XVII cu adause din sec. XV IIIXIX. Hirtie. 138 f. 27 x 19,5 cm.
Iatimirski nr. 80.
<Pomelnicul mdndstirii Sehitul Mare (Galitia Orientals >
f. 1-2. GICTEHIM at oyconwiiKii (Ectenii pentru ra'posati).
f. 2. Bowmn& HIJEHOAOSHAro wTH,A nauuro cAlimonan It Vgd KSHHOME H
eICHmolleX AAH1Hnd, p0AHTEnItH H C11 poA HX (Pomelnicul preacuviosului parin-
telui nostru schimnic Iov, impreuna §i cu shimonahul Daniil, parintii
neamul lor). <E vorba de intemeietorul manastirii>
f. 2°-48. Urmeaza pomelnicele calugarilor §i egumenilor de la Schit,
incepind cu egumenul Theodosie.
f. 48° Alba.
f. 49-77°. Continua pomelnicul ieromonahilor si monahilor. La f. 55,
cu un titlu. deosebit : IIONVAHHHKK MOHAX-A ILIKOAkiai T813KSitA (Pomelnicul
monahului Pahomie Turcul). Urmeaza apoi iar pomelnicele calugarilor,
la margine, cu locul originii si date din sec. XVII §i XVIII.
f. 71°. Alba.
f. 78. II0H/AHH FOCHOAH 0111/1 HIJECTMAKWHX c c (1411011 CKOHX (Pomene§te,
Doamne, sulfe ele raposatilor robilor -CO). Incepe cu mitropolitul Ghe-
deon (al Liovului), apoi ieromonahi §i preoti).
f. 78°. Alba.
f. 79-90v. Pomelnicul a diferite persoane, intre care cei mai Multi
calugari.
Dela f. 83 text pe doua coloane.
f. 86. Alba.
f. 91-94. Abbe.
f. 95. fipxiinuulApkiTH (Arhimanthitii), iar pe coloana a doua mitro-
politii de Chiev.
f. 95v. Alba, urmeaza o lacuna.
f. 96-136. Lista cu date ale fratilor morti, incepe cu nr. 19; inc.
Iii TONSE AMIE. T4KONSAE HpAtideTH C,A CpAT HAWK Inapiwuk K rOAHHKI I HOW%
npgAarr ASK% H 0641 K LIETIKEpTOK HOP(JEKOLHA Chl EAHH010 pOKS x AXKR ArliCRatoi
honia 3. (In aceea§i zi de asemenea a murit fratele nostru Ilarion la ceasu-
rile 2 din noapte §i dat sufletul §i amindoi au fost ingTopati im-
preuna, in anul 1622 luna iunie 7).
f. 100. PoKs x abig iwkciau,a lion/it KA "1,11H/A HO4ild10 CJA HOIrkTpEE HOE:3
KOTOpOE HpECTAKHAH CJA KpaTia Heim (In anul 1652 a inceput ciuma, in timpul
eareia au murit fratii no§tri), urmeaza 160 de nume. Dupa aceea continua
cu mortii anilor 1653-1676.
La f. 106. Poics x aXos nvkciau,a curngpia S AbHlit T8PKH MOHLICTItlp
MAW 13pSHHOKAAH (in anul 1676, luna septembrie 6 zile, turcii au darimat

103
www.dacoromanica.ro
manastirea noastra) ; urmeaza lista calugarilor care an pierit cu acest
prilej. 17rraeaza apoi lista calugarilor morti ping, 1a_1719.
f. 114. Pot: x 4e1 MrkCIARA WKTOKflida 0 nOtlatIO 110ErkTfleT.
,L1,61.1.% CEA

mop° BTOpOE (In anul 1719 lung octombrie ziva 9, a Inceput a doua epi-
demic de ciuma).
La f. 136 terming lista calugarilor morti cu anul 1803.
f. 136°. Alba,
f. 137. IIAMEHT ei111111-14 EMU K ATO WT 3A4n1 Athpil x 3Cin 10 J Ti, no
*wick C113AAllie 11,9K111-1, d WT cassmuie u,FincitH ATO x aptui (Pomenirea lul
Savin banul, in anul de la facerea hnnli 7211 (1703) Iulie 8, dupe a doua
cladire a bisericii, iar de la cladirea bisericii 7188 (1680) ; inc. Ilonui-
HANIE H. UMW% EMU KfiniKdr0 agMitH ltIOAAARCKOH. Homan' rocnom snaropoA-
Hero pilEA cgoiro CAKHIld SAHA H KHR1f HI00 fro eneuS (Pomenirea panului
Savin, marele ban al tarii Moldovei. Pomeneste, Doamne pe nobilul,
rob al tau, Savin banul chi pe cneaghina lui, Elena). lameaza alte nume
de boieri moldoveni.
f. 137v. Alba,.
f. 138. insemnare rupta, in limba polona, de diferite nume proprii.
Foaie mica separate cu rugaciuni pentru morti, nenumerotata.
Titluri M initiale cu rosu. Ornamente In rosu of negru la f. 1, 2, 55, 80. Miniatur -i la f. 2,
97 (aceasta din urma in penita reprezinta moartea egumenului Theodosie, cu data 1630). Fili-
gran : stema. Scris succesiv de mai multe mlini, pe masura ce se adauga nume la pomelnicul
initial. Numarul rindurilor pe paging, variaza intre 12-32. Semiunciala si cursive. Legatura
veche In piele si lemn, cu ornamente stilizate (deteriorate). Scris la manastirea Schitul Mare
(Ucraina) limba ucraineand. Provenienta necunoscuta.

80.

Sec. XIX. Hirtie. 343 f. 34 x 21 cm.


Iatimirski nr. 81.
f. 1. alba.
f. 1v. Extrase din Apostol.
1. <Dogmele bisericii ortodoxe>. f. 2. Titlul lucrarii 06o3peuae
AormaTos, npeganin II o6milaew7i noBomiecennxbix% 6bulluemrh Ilintononn,
naTpnapxoms m nomexkylolunmyr apxnnaempbmn Bb BegI1K0 poceineTen
mute roon3uomnyminefi nem= (Privire asupra dogmelor, traditillor §i
obiceiurilor de curind introduse de Nicon 1), fost patriarh, impreuna cu
arhipastorii urmatori, in biserica mare ruse acum conducatoare).
f. 2-10°. Predoslovia.
1) Nicon, patriarh al Rusiei (1655 1666, t 1681).

101
www.dacoromanica.ro
f. 11-12v. Tab la, de materii.
f. 13-329°. Textul.
2. f. 330-337. Na ' Lagers pee npaaomasilxr, Bee poceiticKuvr,
Itepapxose Halo, TO muTporognTose HHOBCHIIX13 H IXOTOM AIOCHOBOICHX13 H
narrpnapxoas MOCKOBCHJ4XL II BC.FI PocCHt OT JOT% pamloutocToamiar0
Ruing 13.7ammapa I3 Acp Hutto Ha naTpuapxa (Catalog al ierarhilor cei vechi,
ortodoxi a toata Rusia, ca mitropolitii de Chiev §i dupg, aceea ai Moscovei
patriarhii de Moscova §i a toata Rusia, din anii cneazului Vladimir, eel
de o potriva cu apostolii, pins la patriarhul Nicon).
f. 337V-343V. Alba.
Titluri si initiale cu row. Ilustratii (ndini cu parti dm vesminte in diferite culori) pe
numeroase pagini, In margine, 58 §i Intre 83v-108v. 27 rinduri pe paging. Semiunciala mica.
Legatura veche In piele ¢i lemn cu ornamente florale. Scris in Rusia. Limba ruseasca. Din biblio-
teca episcopului Melhisedec.

81.
Sec. XVI. Hirtie. 259 1. 27 x 18 cm. Siir5itul lipw5te. Folic 1 3 rupte pe margina ;-
o f. lipsa dupa f. 4 ; f. 259 ruptil.
Iatimirski nr. 82.
<Tipic>
f. 1-2v. Cuprinsul : 1'AtIKH3HKI CXLIIHM OVKA3HKIM FS-K HACT0441EH CEH

KHH<A> (Capetele ce se arata in eartea aceasta de fata).


f. 3-51°. OrCTAIK R1310:01thrkH CASSfiliii WEE 111% TEpOyClIAHAVk CRATItHJ
MINIMA iittltphl np-k110A06HAr0 WTH,A !ma w° G&W; CI Kl&CAAOKAHIE 6KIKAIT H 1115.

Hp09II1X IEptiCeliIHArKCKLUK WEIHTMEK (Rinduiala slujbei biserice§ti care se face


dupg urmarea celei din Marea Lavra, din Ierusalim a prea cuviosului
parintelui nostru Sava. Aceasta slujba se face si in celelalte locasuri
din Ierusalim).
f. 52-179v. llocAmKailie L1,1310:001,11%) irkuit /OKI CKL t1IIld VhCer0 AliTd
WT A1*C/111,A CEHTEKpitt AO AVACIII,t1 AKIiCTd. (Rinduiala cintarii bisericesti
adunata pe tot anul, din luna septembrie ping in luna august).
f. 180 -259°. 11C,CiVkAJRAlliI CSATIOA I3EAHRia it-THHH,A HEAfilt Wit HANit
HOET CAN 110}liECTRUMI 1113HT(1/7t Elrarrenazaa J MKITtlpH H W *APHCSH. (Rinduiala
sfintului marelui post de 40 de zile. Saptamina in care se einta dum-
nezeiasca pilda a vamesului §i fariseului).
f. 259. Rupta, se pastreaza numai un fragment.
insemneiri
La f. 3-11 insemnare slavona in mare parte rupta grin taierea
marginei de jos a paginilor, pe care e serisa ; se poate descifra inceputul :
puKs x dxs (anul 1606) si blestemul pentru tine va lua cartea.

105
www.dacoromanica.ro
Pe forzatul din urma : IIHC KH*O AHIaK WT Z4111/1, MIN% DOHA glICHIO
(Am scris Chifo diac, din Zagra, fiul popei VAsiiu).
Titluri si initiale cu rosu. Litere ornate. trnamente 111.3 culori la f. 1, 3, 52, si In 4 culori
la p. 180). Filigran : sterna cu truce la mijloc. 30 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura
veche In piele si lemn cu ornamente geometrice. Scris In Moldova. Lim' slava bisericeasca de
redactie medio-bulgara. Daruit Academiei de Alex. Pop din Singiorgiu Nasa'ud.

82.

Sec. XVII. Hirtie. 179 f. 28,5 x 20 cm. Lipsesc inceputul Ii sfirsitul. Numerotatia cirilica
a foilor 47-74, restul nenumerotat.
Iatimirski nr. 83 (II dateaza din sec. XVI, dar filigrana $i scrisul slnt din veacul urmator).
<Ceaslov>
f. 1 -4 °. Cintarile ceasului al 5-lea. inceputul lipseste ; inc. XpAHHX-K
!MTH ?KECTWKhl.
f. 5v-9. iIAC S : Hp-kA TE HOKAOHHM Ch1 TpHLIJH (Ceasul al 6-lea : inain-
tea ta ne inchiniim de trei ors).
f. 16°-21. 114C 9, RAW NEUMAN TpH CHIATOE l'OCHOAH nom-m01(1-1 kit.. HirliA,
TE HOKAWHHM Cia Tp11111H ( Ceasul al 9-lea, imp'aratalui ceresc de trei on OITA,
Doamne milueste de 12 ors, ne inchinam inaintea to de trei ors).
f. 21-27. liaano mem, npiHAire, noKAwniim c.A (in.CeplltUl vecerniei,
veniti s, ne inchin'am).
f. 2'7°-61. 114111itA0 HEAHKOH HAREHEOHHHH (inceputul vecerniei celei
mars).
f. 62-163°. IlOCA*AOKAHiE 11,WhHoguaro wkifia H cihRpmfia glICE iliiTH4r0
Natignuig WT A1'kCI11I,L1 CEHTEKOLI AO ArkChNLI,A ilitrOIrCT4 flAHAIMIA Tponapie H KOH-
(Rinduiala cintarii bisericesti fir
MKE firl13AHHKWAlt HcIpWIIHTbJAIK CHiATKIAIK
adunare pe tot anul incepind de la luna septembrie pin, la luna august,
cuprinzind troparele i condacele sa'rlAtorilor si ale sfintilor consacrati).
1. 164-176° Tpwnapm, KONAM1,H REMIKklia m-11,11s, RT NEAEA CAKE W Amu-
Tapli H 215ApHCEH (Troparele si condacele postului mare de 40 de zile, in
saptanaina vamesului mi fariseului).
f. 177-179k. Tponape K-hcrcp-kciinni (Troparele invierii).
insemnari
f. 111°-112. Pe marginea de jos a foilor Acest Ceaslov alu nostru,
anume Chripriiano monah de la schitul Hangului.
Titluri si initiale cu rosu. Ornament In rosu la f. 62. Filigran : trei semilune. 20 rinduri
pe pagina. Semiunciala. Legatura noud in pinza. Scris In Moldova. Slava bisericeasca, redactie
medio-bulgara. Provenienta necunoscutil.

106
www.dacoromanica.ro
83.
Sec. XVIII (inceput). Hirtie. 160 f. 19 x 15 cm.
Iatimirski nr. 84 (11 dateaza din sec. XVII, dar scrisul 41 desemnele slut de la Inceputul
veacului urmator).
1. <Cinittri bisericesti
f. 1-8v. K-K HEA,E1110 HA HOASHOLIIHHH,K1 KAHOH11 CHATkIH MHKOHALIAAH*H
Tp0HH,k1, TKONFIIE arbirpo*mia naTpiapICH Itapiarpam... rime a (duminic0; la
slujba mezonopticei. Canonul sfintei Treimi de viata Incepatoare, opera
lui Mitrofan, patriarhul Tarigradului. Glasul 1).
Urmeaza, cint6rile celorlalte glasuri cu titluri asemAnatoare :
f. 9-16. Glasul II.
f. 16v. Alba,.
f. 17-23. Glasul
f. 23v-30. Glasul IV.
f. 31-37. Glasul V.
f. 37v. Alb6.
f. 38-44. Glasul VI.
f. 44v-50v. Glasul VII.
f. 51-58v. Glasul VIII.
f. 59-62. IlpHrrkrur Tpownim, Ticopeifig c Fpiropiia C1H4HT,1 (Pripelele
Treimei, opera sfintului Grigore Sinaitul)
f. AIM.
f. 65-70v. &HOU% KO CKATOMS ArrEAS KVIHHTEMO CKOEMS (Canon catre
sfintul Inger pazitor).
f. 71-77. IIVIKHAO K1. eft/ATOMS 'Walla IlpfAHTH4H (PravilN, catre
sfintul Ioan inaintemergatorul).
f. 77°. AIM.
f. 78-87. ECE4KCTHIt1H HANIKAHM ElfACKATial KAAAH,IHRE Ht1WEH Boro-
(Preacinstitul Paraclis al preasfintei stapinei noastre Nascgtoare
PoAtumi
de Dumnezeu).
f. 95°. KAHOW11 CUATHTE/110 XpHCTWKS H LISAOTKOPIJS RIK0/1410 (Ca-
nonul ierarhului lui Hristos, Nicolae, facatorul de minuni).
f. 96-101v. KAHOWb. ,HteTHONIS H }KHKOTKOMtLIJEMS KlYb.CTS FOCHOAH10
(Canonul cinstitei si de viat5, facaloarei cruci a Dopmului).
f. 102 102v. Albe.
f. 103-114. KM40141% Krb. He-km CgdaTkliNat (Canon c6tre toti sfintii).
f. 114v. Alba.
f. 115 -124°. KAHOHlt HHO4ECK1H ( Canonul calugarilor).
f. 125 125v. Albe.
2. f. 126-131v. CT1311CTH FOCHOM HALHEr0 lac& XpliCT4 (Patimile
Domnului nostru Iisus Hristos).

107
www.dacoromanica.ro
3. f. 132 -143". finarompuot CTpAAAtilti XptiCT0111.1K pARAMJWAEHIE (Medi-
tatie recunoscatoare pentru. patimile lui Hristos).
f. 144-144w. Albe.
4. f. 145-153. 'INN% RKIRAEAWIR ti4 1101-141MA* RCVIECTHItIK% ApriMAHAPH-
TORIt IIPIEpCKHX% (Rinduiala ce se obi§nuieste la panahida atotcinstitilor
arhimandriti ai Pecerschii).
Pe f. 145" in text : FOCHOAS 110440AH/V1 CRt w welragmniu rp-kKork it
ILIMREHHOH II/MATH 11pECT4R/WW4rO CAN pARA BON<LA 1113EWCRALpetth4ro MiT(30110/1HTA
KIERCK4r0 H ApICHAIANApHTA 116441CKAPO IhTpA (Domnului ne rug'axri
Alorium
pentru iertarea pacatelor celui intru fericire raposat, robul lui Dumnezeu,
preasfintitul mitropolit al Chievului i arhimandrit de Pecersca, Petal.
Moghila).
f. 153". Ocupat'a toafa cu un lavis reprezentind invierea lui Hristos.
L 154-159v. 111114% RtiJRAEAWIH HA HOHAKHA* RAMREFIHILIPh H HpHCHO 1104W^
HtIEMIta KTHT0pOrk CKATI114 OEHTEAH IlelepCKM1 laigCKIA (Rinduiala ce se face
la panahida fericitilor §i in veci pomenitilor ctitori ai sfintului laca§ at
Pecerschii din Chiev).
f. 160-160w. Albe.
Titluri si initiale eu rosu. Desene in penita ai Oats-0r! imitind ilustrattile ccIrtilor tipa-
rite, unele reprezentind pe sfintii Lavrei Pecersca de la Chiev si cuprinzind si cite o paging
Intreagil la f. 1, 9, 17, 24 ", 38, 41 ", 51, 59, 65, 71, 78, 87v, 96, 103, 115, 126, 132, 145, 153
si 154. 17 rinduri pe paging. Serniunciala. Legatura veche in piele si lemn. Scris in Ucraina-
probabil la Chiev. Slava bisericeascil de redactie ucrameanii. Provenienta necunoscun.

84.
Sec. XVI Hirtie. 325 f. 20 x 31 cm Lipsesc foi dupil f. 12 ". Dupii f. 153 o foaie nenu-
merotata.
Iatimirski 1 (M-rea Neamt) (ii dateaza din sec XV, insil filigranul si scrisul slut din veacul
urmator: (in descrierea lui latimirski se indica ca fiend lipite pe copertele manuscrisului cloud
foi de pergament ale unui manuscris slay sec. XIIIXIV. Ele formeazii azi ms. slay nr. 682).
<Cartile proorocilor si tilcuirea lor>. Titlu pe cotor : KHHr4 flHOK4AH11-
CNC% TO/WORM-1M ROArApCKAM C npopotiecTetiAnu? (Cartea tilcuirii Apocalipsului
in bulga're§te cu prorocirile).
f. 1-60. Din Apocalipsul sf. Joan §i tilcuirea lui, farh. titlu ; inc.
l'ocnommoy moemoy R,f64TOy H nowiErrtitiloy.
f. 24" ii 60". Albe.
f. 61 -69 ". Titlu : CIE 11J301309iCTK0 CRAT41'0 npupoica Male (Aceasta e
prorocirea sfintului proroc Osie).
f. 69"-73. Ilpopotierm Itvimmo (Prorocirea lui Ioil).
f. 73-79". IlpopoggyrKo flA101iiE (Prorocirea lui Amos).
f. 79"-81". ©K43LIIIiE npopotincrrta flHAOMI (Spunerea prorocirei lui
Avdia).

108

www.dacoromanica.ro
f. 81°-84. HpopotikeTKo Iwun npopoKa (Prorocirea proorocului Iona).
f. 84-90". Iluopotairmo 7ItHKEwKo (Prorocirea lui Mihei).
f. 90T-93. IlpopoLikcmo Haormitig (Prorocirea lui Naum).
f. 93-97. I1130p046CTB0 !MOAK ormAle (Prorocirea lui Avacum).
f. 97-100. Ilpopotmcmo C40111-1110 (Prorocirea lui Sofonie).
f. 100 -102 °. Ilpopotikcwo firm npopoKa (Prorocirea prorocului
Agheu).
f. 102v-114°. Hpopotikcmo 3aKapue npopoKa (Prorocirea prorocului
.Zaharia).
f. 114°-118. 11(30130IIKCTIi0 lIAAAAKIIHO Prorocirea lUi. Malahia).
f. 118 -183°. Hpopolutcmo Haig Ilc,01101:A CIUHA PIMAIOWA (Prorocirea lui
Isaia -prorocul, fiul lui Amos).
f. 183-184. CK/ATAPO enH4sania alumna HvniatcKaro w mend npopo-
LnaKa H WT KOVAL% SKIM CAM H KAKO 0rAtrkWE H PAE AENSET% MUM HK.
(Ale sfintului Epifanie, episcop de Cipru : Despre numele prorocilor §i de
unde au fost ei §i cum au murit §i unde zac momtele lor) ; inc. Hcai& se WT
TEJISCAAHAVA.

f. 184-185°. OewAopurra EnucKona KrnphcKaro, CKASAHIE W IIII0pOLIKCTIKE


Ii3EKIHAIKE (al lui Theodorit, episcopul de Cipru : Cuvint despre prorocirea
lui Iezechil) ; inc. Erkaoma" npopoKk npopoqkma.
f. 185°-253. IfpopoqkcTno IE3EK1HAA 111301301:t1 (Prorocirea proorocului
Iezechil).
f. 253-259. Din prorocirea lui Ieremia (farl titlu).
f. 259-260. CliA341111 11p0pO4KCTIIA 63EKHAERA (Spunerea prorocirii lui
_Ezechil).
f. 260-296v. IlpopoqkyrKo lepemilinw (Prorocirea lui Ieremia).
1. 297-323°. 11130p04keTBO AM/1AM (Prorocirea lui Daniel).
f. 324-325°. Albe cu insemnari.
Insemndri
f. 324. Ilosaun focnom ,A,o<Ku>Aa Napa inopecKaro (Pomene§te, Doatune,
pe David impgratal Morel* (Sec. XVI).
f. 325w. 1 K AETO x 34B CHE !MCA AHAIIT(Th talESEKK KHSKK IAHAWKII MTh,
AACAll,d ALII3TA B1 AMU., KOPO gEWE %HT° KHAW flW K acnpH, Ich BEKH REKWM.
PIAI!". (In anul 7092 (1584) a scris aceasta Dimitrie, nepot de cneaz,
fiul lui Andrei 1), in luna martie 12 zile, cind a fost griul chilul pe 20 aspri,
in -vecii vecilor. Amin).
Titluri si initiale cu ro5u. Ornamente In mat multe culori la f. 1 5i 61. Fiiigran : cloud
sageti Incrucilate. 20 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn cu fereca-
turi metalice gt ornamente geometrice. Scris In Tara RomIneasca. Slava bisericeasca de redactie
strbeasca si influente medio- bulgare. De la manastirea Neamtului.

1) In text Iandov".

1(19

www.dacoromanica.ro
85.
Sec. XV. Hirtie. 279 f. 31 x 21,5 cm. Lipsesc tnceputul Si sftriitul si foi dupa 176° .
Iatimirski nr. 2 (m-rea Neamt).
<Vechiul Testament>
Inceputul lipseste; f. 1 incepe cu povestirea despre Iosif. Inc.;
-TOO HpHHECOICWM Cb COSOX KOVIIHTH 11HFW6.
f. 1-7°. <Facerea, cartea I-a>
f. 8-43. KHHI'bJ KTOpliik Marcum, HCKWAHltIA (Cartea doua a lui
Moisi, Iesirea).
f. 43-63°. KHHrKI TOTIX 111WyCEWIM, IIHMITHKKI CaNCEEIHkITEMHk1 pEKWE
cnym (Cartea treia a lui Moisi Levitical, adicA slujitorii care fac slujba).
f. 64-94. KHHrM LIETRcHtTlilai IlilWrCEWRIti, LIHCAA CItIHWIM LIKWEtilh (Cartea
patra a lui Moisi. Numerile fiilor lui. Iacov).
f. 94-126°. Maria 1111.V1/CEWIKKI HATKIA, i -ro 34KOH4 (Cartea cincea a
lui Moisi : despre a doua lege).
f. 126° -150°. 1114HrIll ICSCOKIII MINA HABIHHA WECMIX (Cartea sasea a
lui Iisus, fiul lui Navi).
f. 150v-173. KuHrr., cxAIH IcpaHneckK% ctAmmx (Cartea a saptea a
judecatorilor israelitilor).
f. 173°-17e. KHHrm PSOMIld WCNIKIM (Cartea a opta a lui Ruth).
Dup6 f. 176 lipsesc foi.
f. 177-20V. <Cartea India a regilor >. Lipseste Inceputul, Inc. II AA
nirksxmT AMC H CiikIWAHHTH C.A.
f. 200°-228v. ltdpItCTKO HT0p0E (A doua impargtie).
f. 228°-264v. qAph.CTIKO TpETIE (A treia 1.m.pArItie).
f. 264°-279v. 1141HiCTKO LIETNYKTOE (A patra impaatie).
Sfirsitul earth lipseste.
Titluri §i initiale cu rosu. Ornamente In culori la f. 8, 43, 64, 94, 200°, 228°. Fill-
gran : mina cu stea pe un deget. 32 rinduri de pagina. Serniunciahl. Legatura noud In pInza
(cu un fragment din veche legatura In piele cu ornamente stilizate). Scris In Moldova, scoala
de copisti a lui Gavril diacul dela manastirea Neamt. Slava bisericeasca de redactie medio-
bulgard. De la maniistirea Neamt.

86.
Sec. XVI. Hirtie. 490 f. 21,5 x 16 cm. F. 1 rupta in parte.
Iatimirski nr. 3. (M-rea Neamt).
<Vechiul Testament>
f. 1-2°. <Introducere la Paralipomene> ; Inc. : <114>qHHAET n115,0-
CAORIE CRATAPO rEptICHALI 11'6 KM<VH> MICE ECT Ilapaminomemi HMS Mhl rnaron-km..

110

www.dacoromanica.ro
(rupt). (Incepe predoslovia sfintului Gherasim la cartea care este Parali-
pomene, pe care not o numim... (rupt).
f. 2°-4°. 114KKI 11130A0r (Tara.* alt prolog).
H14111

f. 4°-50. EtAtIHHLIET% nepKain Knira AAKflE AANHH% 1) tANCE ECT IlApAAHHOME-


HMI% (Incepe prima carte a Cronicelor care este Paralipomenele).
f. 50°-109°. HALIHHAIT KHHPA MAKpE AAAHM11) HMI naprInHIIOMEHOW11 Klitir4 ft
(Incepe cartea Cronicelor sau a Paralipomenilor, cartea 2).
f. 110-112. HAtIHHAET HpEAOCAORHE BON<ECTKEHAPO rEpACHMA 143EBRHTEIJS HA
KIM'S 63ApE (Incepe predosloyia dumnezeescului Gherasim prezviterul
la cartea Ezdrei).
f. 112-127. <Cartea Ezdrei>. Fara titlu.
f. 127°-151. 11 A9muaer CA Kuira eanpa KTopea (Incepe cartea a doua
a Ezdrei).
f. 176-222°. HAMIHAET CIA Kuira 63ApKi To Tea (Incepe cartea a treia
a Ezdrei).
f. 223 -223 °. 1104HHAET% nponorK snamenaro repacima 1113E3RHTEpA HA IMPS
TOEBIA% (Incepe prologul fericitului Gherasim la cartea lui Tobie).
f. 224-241°. IIMHAET KnnrS Toone (Incepe cartea lui Tobie).
f. 242-264°. limmarrh mirs Iomek (Incepe cartea Iuditei).
f. 265-287. Minya rnarongmaa ecegpii (Cartea numita Estera).
f. 287°. HALIHHAET nponor HA WI'S HpEAASAPOCTH (Incepe prologul la
cartea Intelepciunii).
f. 288 -319 °. HeIHHAET KHIWA npEntSApocTu (Incepe cartea Ifftelep-
ciunii).
f. 320 -320 °. Albe.
f. 321 -321 °. Ilf10/tOr HA KHHI'H MAKOKEICKIA (Prolog la cartea Maca-
beilor).
f. 321°-382°. Ilemarr Kuira I-Ka litaKoggwavk (Incepe cartea bath a
Macabeilor).
f. 383 424. HALIHHAET Kt-lira i ittAKOKEHCKA (Incepe cartea doua a
Macabeilor).
f. 424°. Alba,.
f. 425 489. HAtIHFIAET lepemiti npopoich (Incepe prorocul Ieremia).
f. 489". Alba.
f. 490 -490 °. Cu. insemn'ari (v. mai jos).
Pe marginea foilor si dedesupt explicatii ale cuvintelor. Numarul
mare de cuvinte latinesti, explicate in note, arata ca aceste parti din
Vechiul Testament au fost traduse in slavoneste din Latina.
Insemnari
Insemnari ale scriitorului manuscrisului.

1) In ebraica : dibre haggamin : anale cronici.

111

www.dacoromanica.ro
f. 109r. CI:0114413AET AWAHTKA MANACIA LI,AP/A ilOADIA A ['A* uSAir WHHC, A
couoto (Se terming rugaciunea lui Manasia, im.-
-nu, XpHCTA Aiwa, ucupaK
paratul iudeilor, iar uncle va fi greseala, iar tu, pentru Hristos,
Indreapt6 -ma).
f. 264'. CKOHWET KuurS IOAHTk K 6 KKAAS EONS, gaVS ?Kt OCT 4KCTh H
CAARA K Ft*KHAW KtKOM. tlauni. (Se terming cartes Iuditei,, spre lauda lui
Dumnezeu, caruia ii este cinstea si slava in vecii vecilor. Amin)
Alte insemnAri.
f. 490: Aceasta, carte ce se cheamg Ezdroa au petrecut ermonah
Verdiamin eclisiarhu., ficior lui Dumitru of Magosesti M*CiAL1,4 WKTOKpirl nA
AMIN A*T X 3VIA a CKOHUET CiA Hi& MINH KOHCTAHTHH KM-ITEM-1p HOEFIOA4 (Luna
octombrie 31 zile, anul 7194 (1685); s-a terminat in zilele lui Constan-
tin Cantemir voevod).
f. 490r. KHHI'Ll prropcKaa norSuanfig ovmor (Cartea retoricA, pierderea
mintii).
Titluri si initiale cu rosu. Ornamente in mai niulte culori la f. 1 si 4°. Filigrane :
cap de zimbru, carpe Incolacit pe o truce. 22 rInduri pe paging. Serniunicala. Legatura
veche In piele si lemn frumos ornamentata. Scris probabil In Ucraina. Slays bisericeased de
redactie ucraineanii. De la maniistirea Neamt.

87.
Sec. XVI. HIrtie. 172 f. 24,5 x 16 cm. Lipsesc Inceputul si sfirsitul.
Iatimirski nr. 4 (m-rea Neamt). (II dateaza de la sfir5hul veacului al XV-lea, dar
scrisul este din al XVI-lea.
1. <Psaltirea> f. 1 -153°.
f. 1. Ordinea cint'arilor Psalmilor in slujbele de peste an. Titlul
lipseste.
f. f 142. ,A,cuuta,a npopoita H u,ap-k, nkc iranom (Ale lui David proroc
si impgrat, cintarile Psalmilor).
f. 142-142r. Chi IICAA0A1k OCOKk [WM& ECT ALIKHAK H K hH I. 4HCAA pH

(Acest psalm este seris deosebit


DCA/WAN EPAA EAHHO CJIIATCTKORA Cit 1'0'11400A%
de David, in afara numarului celor 150 de psalmi, cind s-a luptat singur
en Goliath).
f. 143-154r. <CintArile scriptuare ce urmeaz6 dup5, psalmi>. inc.
II hclle illoymga Kb HCKOA* (Cintarea lui Moisi la iesire")
2. <Din Tried> f. 154-165.
f. 154-158. nit CIWAT,161A H KEAHK1fid CXlikTE ItEqfp (In sfinta si marea
simbata seara).
f. 158-16e. K'h CBJATXX KEAHKAA HEW* HACKIil (in sfinta mare du-
mineca a Pastilor).

112

www.dacoromanica.ro
3. f. 165-172v. IlheTHIHH Ihr4KAHC lifi*CKAT*H KililAHHHH,H HALM fioro-
PoAlnui (Cinstitul Paraelis at preasfintei stdpinei noastre, Na'secitoare de
Dumnezeu).
Sfir§itul lipse§te.
insemnari
Pe coperta, din iata, partea interioara : IIETp-h KOMOAA (Petre voe-
vod). Sec. XVI).
f. 1 jos : Irodiacon Afanasie. (Sec. XVII).
f. 159". Kit ATO, x aira (in anul 7056 = 1548).
Pe coperta din u.rma, partea, in.terioara : 113 muoro rp..L11H.; H been
AlAKOH (Eu mult pacatosul Iftimie diacon). (Sec. XVII).
Titluri $i initiale cu rosu. Ornamente in culori, naive, la f. 1 ", 66, 143, 165. 22 rin-
duri pe paging. Semiunicala. Legfituril veche in piele si lemn cu ornamente geometnce. Scris
in Moldova. Slavfi bisericeasc5 de redactie medio-bulgarti. De la mAnastirea Neamt

88.
Sec. XN'. Hirtic. 281 1. 29 x 21 cm. inceputul lipseste.
Iatimirski nr. C (m-rea Neamt).
<Tetravanghel>
f. 1-62". Evanghelia de la Matei, lipse§te inceputul (incepe cu sfir-
§itul zacialei 15).
f. 63-64. ex;E WT itlapK4 CHATOPO elrarreilia rnaRnl. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 64-65. HAAICAWKIF VICE WT illaptu CKATiWO GIrdrrEitia. (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Marcu).
f. 66-114". emiE VvT AtticiKel CK/ATOE C-trarredig. (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 115-117. C-N:E WT /loam CKiaT0r0 GyarrEdia rnakki. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 117-117". IlfrkAHCAOKIE E>HE WT AUK! CK1itT,W0 eliarraid. (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Luca).
f. 118-201". CSKE WT IISKId CKlATOE er4FTEME. (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 202-202".
Evanghelii de la loan).
Iii
E}HE WT lwantki CRATLWO eyarrEnid. (Capetele sfintei

f. 202"-204". IlirkAHCAOKiE VHE WT !Wald CK/ATAPO elrarrEnia. (Predoslovie


la sfinta Evanghelie de la Joan).
f.' 205-264". exiE WT Twang CRTOE GyarrEME. (Sfinta Evanghelie
de la loan).
f. 265-265". CH43411iE npliEMnAwEE FMCEr0 tkTd 4HC/10 EVAITEACKOE H
frAITEAHCTWM 1113*RTIE WT KAA00Ir HA4HH,176Tk H AO I'M CTAXTIt. (Spunere

a c. 717
113
www.dacoromanica.ro
cuprinzind num.kul eveangheliilor pe tot anul i folosirea, evanghelistilor-
de la, fiecare de unde incepe i ping, unde se opreste).
f. 265v-271. GIC434Hif VICE HA 1111CtK AK HK AtlIONHOE rneronwra c,A Era-
raig HEAEAH K-kcgre. AFT& (Spunere a evangheliei ce trebuie spusA in fie-
care zi a s'aptgminilor din tot anul).
f. 271v-280v. C'h6WIHMK'1. C 6 fioroA of -nn . AA-tc/m.1,m VOICQ:301r/f. rnaltbi
ivatmorgAo grarrmlio 11314AHNKIM CRIATKIA1 H 11 (343A HHKWAI RAAAHLIHKIM. (Sinaxar,
cu Dumnezeu, a celor 12 luni, afatind capetele fiecarei evanghelii, la
sfintii alesi si la praznicele inap6fatesti).
f. 281-281° . fl ce: KAK 0 MITET Cat BEC TETpaircHTEAK MAIN% HEMAHA
qactk. (Iar aceasta; cum se citeste intreg Tetravanghelul in S2aptarnina
mare, la ceasuri).
Insemnari
f. 281v. Or 11-ksurs, gp0AH14KOlik IIHKM1013. (De la, Neamt, ierodia-
conul Nicanor). (Sec. XVII).
Pe coperta de la urm.A, partea interioara : hp OAila K OH IMMO p WT CKATA
HXCTH p WT likM11,8 ICK AK HH snarotatorroraro H XpHCTOM06H13,11.0 rocnoAap4
amuFro Iu Fewprif KOEKOM CTE$ BOAR. (Ierodiacon Nicanor de la sfinta
manastire Neamt In zilele bine cinstitorului si de Hristos iu.bitorului
domnului nostru, Io Gheorghie voevod. Stefan. voda (sie)1).
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente In cerneala neagra la f. 63, 66, 115, 118, 205
21 rinduri pe pagina. Semiunicala. Legatura veche In piele si lemn, deteriorate. Scris in Mol
(lova. Slava bisericeasca de redactie mettio-bulgara De la inAntistirea Neamt.

89.
Sec. XV I. Hlrtie 296 1. 28 x 20 5 cM. Lipseste ultima
Iatimirski nr. 8 (m-rea Neamt). (T1 dateaza din sec. XV, dar filigrana st scrisul stilt
din al XVI-Iea).
<Tetravanghel>
f. 1-2v. 6)rce WT I11<aTeE4 CK/ATAr0 eydrrEnia radon. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 2v-4°. W4SHA4KTA agignucKone fin-hrapcturo, liAOCAOKIE VICE WT'
ATOM CKIATAr0 Gyarrm<m>. (Predoslovia lui Theofilact, arhiepiscopul Bul-
gariei, la Evanghelia de la Matei).
f. 5-81. 6>Kg WT 1114TOEA CRATOE evarredif. (sfinta Evanghelie de la
Matei).
f. 81v-82v. exce WT 11114p K4 or/awe GyarrEnia FAARKI. (capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
1) Gheorghe Stefan, donmul Molclovei (1653 - 1658).

114

www.dacoromanica.ro
f. 83-84v. IlirkAHCAOKIE VICE WT 112kApKA CILATAPO 6icarrgnia. (Predoslovia,
la Evanghelia de la Marcu).
f. 85-131v. eacg WT NiApKA CRATOE eyarrenif. (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 132-133v. ONCE WT &kW CILATAr0 elrarrEdia rnaI II. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 134-134v. 11p*AHCAWKIE EWE WT &Km CKITAr0 6trarrgnia. (Predoslovia
la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 135-218. eNiE WT IISKKI CI TOE Grarrenig. (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 218v-219. l'AAKKI IMF WT Iwaaim CB/ATAr0 etrarrEnia. (Capetele sfintei
Evanghelii de la loan).
f. 219-221v. Hp*AtiolwKIF ENiE WT IWAHA ClUATAPO etrarrenia. (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 222-281. 6}KE WT Imam csAvroe erarroAie. (Sfinta Evanghelie
de la Joan).
f. 281v-282. CICASAHIE HAMM/MINE 11910Er0 AtTA ,ICAO gyarrericKoe H

Elrel'E1HCTOA1 HAATiE tVT KX,A,S HA1111HAXTIt H ,a r,A,E CTAXTK. (Spunere ea-


prinzind nuniarul evangheliilor pe tot anul si folosirea evanghelistilor
de rind incepe i pinO, unde se opreste).
f. 282-287. Csasaiie e}KE HA Kitrkl:k Al1H11 AAMHOE rAArOAATH CR1 Etr4P-
I'MIE HEAEn-km K-hcero Atm& (Spunere a evangheliei care trebuie spus6 in
fiecare zi a s'aptaminilor din tot anul).
f. 287v-296. CillItVpHHI:k c5 Borom 111-A1'h AVkCLI,EM HOKASSX. l'AAKM
ICOMMNAO frArrai10 H311f3AHHKIM CaRTklAft H HpA3HHKWAI KAAA6I4H61M6. (Sinaxar,
cu Dumnezeu, a celor 12 luni aratind capetele fieca,rei evanghelii la sfinti
alesi si In praznice impar6testi).
f. 296v. fl CE KAKO LIKTET CR1 KECI% TETJ341rarronke REM X HEAEalt HA 'jack
(Iar aceasta : cum se eiteste tot Tetraevanghelul in SAptamina mare
la ceasuri).
insemnciri
f. 293° -294: Tot tine va citi sa", pomeneasca, erei Panteleimon,
papadie 1. Marie H 4AA HX (si copiilor lor) ermonah Ghedeon. (Sec. XVII).
Pe coperta din urma,, parte:13 interioafa, : Aceasa svint5, Evanghelie
iaste a svintei mAn'astiri Niamtului ; si am scris eu smeritul Ghedon. Dinga
egumenul Niamtului, leat 7256 (1747) octombrie 29, Ghedeon egumen
Neamtului.
Titluri si initiale cu rosu. Ornamente In rosu la L 1, 5, 81v, 85, 132, 135, 218v, 222,
287°. Filigran : ancora. 21 rinduri pe paging. Semiuniciala. Legatura veche In piele si lemn
cu ornamente geometrice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara.
De la manastirea Neamt.
1) preoteasa.

115
www.dacoromanica.ro
90.
Sec. XV I. Hirtie, 194 f. 27x19 cm. Lipseste inceputul si douil foi dupa f. 60°, 75,
101v, 103v, 153v; f. 155 lipseste jumiltate. Numeroase foi rupte.
Iatimirski nr. 9 (m-rea Neamt). (II socoate din sec. XV; dupd scris este insil din
veacul urmiitor).
<Tetravanghel>
f. 1-59 <Evanghelia de la Matei>. Lipseste inceputul; incepe cu
sfirsitul cap. 7.
f. 59"-60". FAAKItl evarreitia ONE WT MAIM. (Capetele Evangheliei de
la Marcu).
f. 61-62. Ilp*AOCAKKiE ORE WT iliapKts cuaTaro C-Irarrmai. (Predoslovia,
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 62'. Alba.
f. 63-98Y. <Evangheliea de la Marcu>. Lipseste inceputul ; incepe
cu sfirsitul cap. 2.
f. 99-100Y. emig WT &Kid CKJATAr0 elrArrenia ritaKki. (capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 100Y-101. Bp* Au/mil IME w'r doviao cgiivraro eyarrtmE. (Predoslo-
via sfintei Evanghelii de la Luca).
f. 102-152°. <Evanghelia de la Luca >. Lipseste inceputul; incepe
cu sfiritul cap. 1.
f. 153-153°. I'AtIftlil G-trarrgnia EHif WT !mama. (Capetele Evangheliei
de la Ioan).
f. 153". IfiykAocAogig E}KE WT 10AHNA CRRiTAr0 etrarrertig. (Predoslovia
la sfinta Evarighelie de la loan).
f. 154 . <Evanghelia de la Ioan >. Lipseste inceputul ; incepe cu

cap. 34.
f. 182. Alba.
f. 183 192. C11160pHHKK Ch HOPOffik Kl MikaRtU,EM HOKABOVA rnitglt1
KOEMOrKAO ErArrEili10 H36JJAHHIIIMIs CILATMAIK H [113,13HHKWA1 KAAAHHHIilMk. (Sinaxar,
cu Dumnezeu, pe 12 luni, aratind capetele fiecarei evanghelii, la sfinti
alesi si la praznicele imparates i).
f. 192"-194°. Albe cu insemnare (v. mai jos).
insemnari
f. 193. Acest Tretiovanghel 1-au tocmit i 1-au innoit Costin Pa-
curoiul derept sufletul seu si a parintilor lui, ca sa-i fie pomeang fn veci.
Amin. N'h MOH NT KAMA KOEK0A4 rocnomp% 3fA1AH itionAa<ciom>, K AT
X 3pNK, (in zilele lui Io Vasilie voevod, down al tarii Moldovei, in anul 7152
(1644)). Urmeaza o criptograma : HX 31,K4SAH,K4 0 W n HK W 4S411W4T0KKW
(En Grigorie am scris acest zapis).. (Dupa rezolvarea lui Iatimirski).
In Catalogul Iatimirski p. 631 se mai indica urmatoarea insemnare
de cror.ica pe o foaie, care azi lipseste : F s n k r tv > s14Ka fIngEatiArk gwg-

116
www.dacoromanica.ro
KO,, illWAAAKCItAl'O CT4 HA rocnoAcTKo H r0C110ACTKOR4 n kT AK H Ar liCatItH H. El.
ArkT x SLI,1113 np11AT BAIASEIT usepk rpa,A KHAIA H ii -knrimmi, r -ro AtTA RapCTRA
ero (in anul 6921 (1413) Alexandru voevod al Moldovei a venit la domnie
i a domnit ani 32 §i luni 8. In anul 6989 (1481) a that Baiazid irn.pAratul
cetatea Chilia §1 Cetatea A1135,, in al 3-lea an al inapgratiei lui).
Titluri ji hutiale cu rosu. Ornament In rosu la I. 92. Filigrane : cloud miini si stems.
22 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele ji lemn cu ornamente geometrice.
Scris In Moldova. Slavil bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la mandstirea Neamt

91.
Sec. XVI. Hlrtie. 327 f. 31 x 20 cm. Lipseste o foaie dup. f. 240 ; f. 112 s-a legat
gresit, cad ea urmeazd dupd f. 113, jar f. 319 urmeazd dupa f. 321.
Iatimirski ur. 12 (M-rea Neamt).
< Tetravanghel>
f. 1-2. 6HCE WT AIATAEA CILATAPO 6yarrenia ritAgkl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 2v-5v. (130EW4SHAAKTA Ap/CiernecKona filtArApcicaro, nrkAncnwetio ev-Arrenla
eNCE WT 11/Lrreea. (Predoslovia lui Theofilact, arhiepiscopul Bulgariei, la
Evanghelia de la Matei).
f. 6-6v. Alb5,.
f. 7-92. emg WT litATOEA MATO etrarredie. (Sfinta Evanghelie de la
Matei).
f. 92v-93v. eau nrr iliApKA CKATAPO Gyarrenia. (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la Marcu).
f. 94-95v. IlfrkAliCAWKiE ENKE WT 111AOLI CEUATAr0 elrArrEitiA. (Predoslovia
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 96-148v. ewe WT litlapKa CRATOPO eydrrfAIE. (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 149-151. GNSE WT &Ku cKiaTaro erarrenia FAAKKI. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 151v-152v. Ilp*Ancnwitie EIKE WT astad CBIATAPO eyarrgnia (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 153-236v. eme WT &KM CRIATOE GrArrEME. (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 237-237v. l'AaKite WT 'MINNA CHAT4r0 evarrmia. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Joan).
f. 237v 240. Hp*Ancnwecie EME WT IWAHHA CRANTAr0 evarreilia. (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 240v. A1136.
f. 241-306v. <Evanghelia de la Joan>. ineeputul (o foaie) lipse§te.

117
www.dacoromanica.ro
f. 307-312. Cite laclHif 11071S1111714,sg wilciro A iiTO IHICAO EljarrfACK0f. (Spu-
nere cuprinzind numarul evangheliilor pe tot anul).
f. 312-312v. 6:y4rrgnia eltiAMIX eTileTfH. (Evanghelia sfintelor
patimi).
f. 312v 313.6-yarrinia CKAMM1 KEAHKION. A1-11,/fs. (Evanghelia sfintului
marelui post).
f. 313 -320`. elKWilMilth CI. Bwrom Arkemu,em 110K438/71 rnmad
K061118)KA111 flrafTfAil* 11314411MtIM
Cltli1TKIN1 H n13,13,21,11111: ItA4AMMKIA1. (Sinaxar
cu Dumnezeu a celor 12 luni, ardtInd capetele fiecdrei evanghelii, la sfintii
alesi si la praznicile 1.1)10rd-testi).
f. 320v-321. el-Art-Emil 1143,1114Mitkl R he ki tiorpimar, (Evanghelii
diferite pentru Coate trebuintele). (f. 319 urmeazd dupd, f. 321).
f. 321v. thrlt43 rAde011WM H ElfttrrfAiliNt K-KmkpcnKtm H AllOCTOAS H frarrE-
MAIM. (Ardtare a glasurilor evangheliilor Invierii ii ale apostolului ei
evangheliilor).
f. 323 323v. Albe.
Titluri si initiate eu rosu. Ornamente in eulori la f. 7, 96, 153. Fillgran : ancora In
cerc. 20 rinduri pe paging. Tabla capetelor si prefata Evangheliei dela Matei sint scrise pe
douil coloane. Semiuncia15. Legatura veche In piele gi lemn. Scris in Moldova. Slays biseri-
ceascA de redactie medio-bulgara. De la m5nastlrea Neamt.

92.
Sec XVI (a doua jum5tate). Hirtie. 270 f 31.5 x 21 cm Lipsesc inceputul 5i sfirsitul,
lipseste o f dupa 115 .
latimirski nr. 13 (m-rea Neamt).
< Tetravanghel>
f. 1-62'. emF WT litirOge CILATOf 61rdlThilif (sic) (Sfinta Evanghelie
de la Matei).
f. 63-64. eME WT Klima CgiaT4r0 er4rrgnia Nam!. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 64 -65 ". IIJAAHCAWKIE EMO WT tMdpI t eft/ATV° evarrenie. (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Marcu).
f. 66-112. GM wT Aiwa eK/71TOE Grarrmig. (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 112g-114. eNtf WT &IMO C13/71T4r0 elrArrgitie mum'. (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 114g-115. Ilp*Annwiti fMg wT ASKILI C13171TAr0 6V4rridi4. (Predo-
slovia la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 115g. Tponap anovrom eft/71M1H. (Troparul sfintului Apostol) <Tropar
la evanghelistul Luca >.
f. Dupd f. 115g, lipseste o foaie.

118
www.dacoromanica.ro
f. 116 194v. <Evanghelia de la Luca >. Lipseste inceputul; incepe
,,cu cap. 2.
f. 195. l'AAKK1 ESKE WT IWAHHA CliATAr0 6trarrgitia (Capetele sfintei E-
vanghelii de la Joan).
f. 195-197v. llirkAHCAORiE VICE WT IWAHHA cnivraro 6liarrenia. (Predo-
slovia sfintei Evanghelii de la Joan).
f. 197v. Tponap "lac ii, KOHAAK rnec Ft. (Tropar <pentru evanghelistul
Joan>, glasul 2; condac, glasul 2).
f. 198-256v. Gm lt T Itvanna CkiAT06 Gyarrgnif (Sfinta Evanghelie
de la Joan).
f. 257-257°. GICA34114 HAEAMINUE 11"1&CFrO ATA LIFICAO EVarrFAcicog H War-
l'EAHCTWM 11(3*JATig WT IMO HA,IHIVATXT1i H AO rm CTAMT ( Spunere cu-
prinzind nuMarul evangheliilor pe tot anul i folosirea evanghelistilor de
unde incepe i pina, unde se opreste).
17. 257v-262. CKASAHiF VHF HA 13-11C*1:1n A,hU6 AA1OKH0F rnaroirkTn CIA
tyarrenie HFAEAtAA% 11-hCEr0 irkra. (Spunere care evanghelie trebuie spusa
in fiecare zi, in s'aptAniuThile din tot anul).
f. 262v-270. G1h6WPFIHKI% c6 HOl'OM% RI -MK Nit CALI,EM, 1101C430yR1 1,0014
KOENISMSA0 Eyarreni10 HaEPAHHKINI (Sinaxar
ClUATKIA% H Flpd3AHHKWM 1111AAH9HMAA.
cu Dumnezeu, al celor 12 luni, arg,tind capetele fiecarei evanghelii, ale
sfintilor alesi tai ale praznicelor imparatesti).
f. 270v. ft CF, KAKO LIKTFT CIA KKCK TETpaelrArrEAK REAIX HEAFA HA tIACtX.
(Iar aceasta, cum se citeste tot Tetravanghelul in S'apt'amina mare, la
ceasuri).
f. 270v. CIGASAllig KAKO 110A06AAFT11 06P*TATH 110 InkCE AM-1E1MA frarreni
,(Spunere cum se poate ggsi evanghelia fiecarei zile) Sfirsitul lipseste.
Tilluri 5 initiale cu rosu. Ornamente In mai multe culori la f. 1, 66, 198. Filigran :
nustret. 24 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente geo-
metr;ce. Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea
Neand.

93.
1500 (f. 284 ). Hirtie. 298 f. 26 x 23 cm. Lipsesc ioi dupa f. 284, 290 291 .
Iatimirski nr. 15 (m-rea Neamt).
<Apostol>
f. 1-76. A-kanie CK/ATbAh dflOCTOAls. (Faptele sfintilor apostoli).
f. 76' -284. <Epistolele apostolilor. > ; inc. CKASAFliE LIKWILI* DOMINI&
'( Spunere despre epistolia lui Iacov). Fiecare epistaa este precedata de o
introducere.
f. 77v. Alb4.
f. 284v. Insemnarea scriitorului (v. mai jos).

119
www.dacoromanica.ro
f. 285"-290". Tipicul Apostolului .Lipseste inceputul.
f. 291-296" Minologhiu.
Lipseste inceputul ping la 9 septembrie.
f. 297. HNH anocromi pA3.1EINHH (Diferiti alti apostoli).
f. 297-298. Ilpostraum Ki ItCKACHH H AA/Ur/TAO WCMKIM PAACOMMk.
(Prochimene ale invierii 9f aleluiare pe opt glasuri).
insemnari
Insemnarea 'scriitorului manuscrisului
f. 284". tntr -un chenar lucrat in our si alte culori : f Hssonguigna
(TINA H Cit HOCII*WENIEM ©61HA H CitKpkWEHIEM CKATOPO A0111.1, 1W CTUISAN
KOCKOAA R0MIE10 MHAOCT110 POCHOMplt 3EMAH MOAAAKCKOH CKIHtt BorAmia KOEKOAI
AdAg H HCHHCA C 6 Min HpAgIS H MAE Fro Kit MOACX. CER'k H yocnoKAH CKOEM
MA IH H A*TEM PIK Kit 11,131tKWK HEMM.1,16CKAP0 AAOHACTHA HAOKE WP KNIM CKA-
TAP° 1 63HECEHid l'O:HOAA fiord H CnaC4 NAMPO 1CSC4 XPHCTA, K ATO x SH, A C
KCEPO POCHOACTKA AETA Al H HA LIETKpitTfl TEKXLIIEE, H C 6Kp hWH Chi M*C17tU,A ISNIA
Al A6H6 H HOTWKAElliEM MHOPO ria-kwirkro OewAopa.
(f Cu voia Tatglui §i cu ajutorul Fiului §i cu savirsirea Sfintului
Duh, Io Stefan voevod, din mila lui Dumnezeu, domn al tgrii Moldovei,
fiul lui Bogdan voevod, a dat de s-a scris acest Praxiu si 1-a dat pentru
ruga sa si a doamnei sale Maria si a copiilor lor, in biserica mangstirii
Neamt, unde este hramul sfintei Ingltgri a Domnului Dumnezeu si Min-
tuitorului nostru Isus Hristos, in anul 7008 (1500), iar a domniei lui anul 44
curggtor ; i s-a sfirsit in luna iunie a 14-a zi i prin truda prea pgegtosului
Teodor).
Alte insemnari
Sub textul de pe f. 298 :
1. 1 ATO x 30 HONOKH CA% CIA% KNEWX PA/1111/1EAAN.A <H>p4K<C1S> monaKwaw
Iwacaltwm.(In. anul 7070 (1562) s-a inoit aceastg carte numita Praxiu
de cgtre monahul Ioasaf).
2. t GE If 60 13 muororpnumi H KSA Ep0AlaK011 HCANRI WT MONACTElp HE-
MELI,K01-OrtdAHK . 1) TH-C* H CKE3A CHIA KNEIP4 ritaroitEakaro HpAKCIS KTOpHH KpAT
noucali Kit Alt <HH Iw MNpoN> EApHOKCKH KOEKOAA, flpH EPSAAEH* WTU,S flAWEMIr
epAlaosaK HWA <NA> H HApAMOHelp HWHA Kit AtTO x 30A3, AA*CIAL1,4 HIrNIA S Alt1I<H>.
(t Tata deci eu mult pgcgtosul §i micul ierodiacon Isaia dela ma-
nastirea Neamt 1) §i am legat aceasta carte numita Praxiu a doua
oara, am inoit-o in zilele lui <Io Miron> Barnovschi voevod, sub egu-
menul, parintele nostru eromonah loan §i a paramonarului Ioil, in anul
7137 (1629) luna iunie 6 zile).
V. E. Turdeanu, Manuscrisele slave din timpul lui Stefan eel Mare
(Cercetari literare, V, 1943), p. 188.
1) rupt.

.120

www.dacoromanica.ro
Titluri si initiale cu rosu, altele in aur. Frumoase ornamentate in diferite culori si cu
aur la f. 1, 76v, 284v. Initiale ornate. 20 rinduri pe paging. Semiunicahl. Legaturd veche In
piele si lemn, cu ornamente de flori stilizate (deteriorate). Scris in Moldova de diacul Teodor
Miirasescu. Slava biserieeasca de redactie medio-bulgarti. De la maniistirea Neamt.

94.
Sec. XVII. Male. 219 f. 31 x 19 cm. F. 1. ruptil.
Iatimirski nr. 16 (m-rea Neamt).
1. <Apostol>
f. 1-49. AtAllita CltiATKIKK AHOCTOMt C9sHHCAHH CK1ATKIA1 ilHOCTOAWMIt
Ampo >KE i etrarrgnicTom (Faptele sfintilor apostoli scrise de sfintul apostol
Luca evanghelistul).
f. 49-186. <Epistolele apostolilor > ; inc. CKA3ANIA TAKWHirk HOCAAHlA
(Spunere despre epistola lui Iacob). Fiecare epistola e precedata de o
introducere.
f. 186v-196. GICASIINHE H3IV6CTH0 HME HA fil%ClA AHlil rnakam ,S,*AHIH
AHOCTOAll Kik Walt! (Spunere spre stiinta a eapetelor Faptelor
HCA,E1113

apostolilor in fiecare zi, in saptamina Pastilor) i in celelalte zile, ping


la duminica a 36-a dupe Rusalii).
f. 196 197v. HA41AA0 CRAT-kH H REAHH'kH HETklphIAECATFIHII,H (Inceperea
sfintului 9i marelui post).
f. 197v-208v. C166WpHHKIt 111-MIt AVkCiiNU,EM% CKA30IrA, VItAlltil IIHOCTO/101r
(Sinaxar al celor 12 luni, in care se spun capetele Apostolului).
f. 209. Alba.
2. <Predosloviile la evangli-cAii>
f. 209v-211. OEW4SHOAKTA apiteruicKond EXAVApCKAPO, nptAticAnie EH{E WT
Almea MATO eraPPEAld (Predoslovia lui Theofilact, arhiepiscopul Bulgariei,
la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 211 212. Ilp AHCAWKIE EME WT 111413KA CKATAPO IrArrEllif (Predoslovia
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 212-212v. IlptAHCAOHIE EHiE WT IIi4Klil CHRiTAr0 eyarrEnie (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Luca).
f. 212v-214. IlfrkAticnoKie exie WT IWAHHA CIL/ATAFO 6yarrEnia (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Ioan).
3. < Alodele epistolare pentru scrisori>
f. 214 216v. a) Catre patriarh (f. 214),
b) catre episcop (f. 214),
c) catre duhovnic (f. 214),
d) frate catre frate (f. 214),
e) Kv KMHIatIM WTII,EM H>KE K h HSCTHHH %HliNatIHX (Catre marii parinti
ce traiesc in pustie),
121
www.dacoromanica.ro
f) catre boieri (f. 215),
g) catre egumen (f. 215),
h) catre domn (f. 215v),
i) scriere a unui calugAr (un diac, fost la manastirea Putna, care a
scris Apostolul, it daruieste man'astirii Neamt, cind era domn Eremia
Movila voevod i doamna Elisabeta i mitropolit al Sucevii Theofan),
j) scrisoare a egumenului dela Neamt (f. 216),
k) whim npoticXoAmiK (a unui om de jos). <Un ieromonah dela
Probota care scrie un manuscris > (f. 216),
1) scrisoare a egumenului i soborului dela manastirea Risca (f. 216v).
Editate de Iatimirski, Memtlie TelfCTES 1,1 aamenzu Nr. XXXIX), in
1/13,3toTiFi orra,a?Ma pyceizaro mbliza 1I c.goirhoilocTu Aitallemtru Haywh 7
(1902) p. 95-136, St. Petersburg.
f. 217-219. CK/ATtWO et1H*Allitt EIMCKOHA KHIlpl&CKA wT CKRTItlX" tHIO-
CTOarldh, rAe tnofcm HX Hp0HOKliA4 H KAKO H rAt Kontiewx Cti% H CKAT44 T*AECA
AEMACT H K'h KOHX. tWkeTid. (Ale sfintului Epitanie, episcop de Cipru : des-
pre sfintii apostoli, unde a propovaduit fiecare dintre ei si cum si undo
s-a sfirsit i unde si in ce locuri zac sfintele for trupuri) ; Inc. CINtwith.
IlErrh KplOCOKHK1H AllOCTOAWAL
f. 218v. Alba, apoi textul continua.
f. 219v. Rugaciune sec. XVII (scris cursiv).
Insemndri
insemnrea scriitorului manuscrisului
f. 208v. IlporniTg _rp-kuntaro 3d4pie (Iertati pe pacatosul Zaharia).
A lte insemnitri
Pe coperta din urma, partea interioara : n cpesinomic, pn 4CHPH,
E T4AAHTK x tiW 4CflpH, K Ttli1411Tk tIK tICEIPH, 4 TtlAtIHT6, T acnpu j T4t1MITI%
x rX ACI1PH A TAAAHkTK x AliM 4C111111, CEAHHAAK Kp4T CEAMk AEC1STI1 fCT Ipl

(30 arginti 180 aspri, 5 talanti 1800 aspri, 2 talanti 720 aspri, 1 talant
360 aspri, 10 talanti 3600 aspri, 4 talanti 1440 aspri, de sapte on saptezeci
este 490). (Sec. XVII).
Titluri si initiate cu rosu. 24 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche artistica
In piele si lemn cu ornamente stilizate. Scris In Moldova. Slava bisericeasea de redactie medio-
bulgara. De la manastirea Neamt.

95.
Sec. XV si XV I. Hirtie. 166 1. 32 x 22 cm. Lipsesc Ineepul si tot dupe f. 159v, 165v.
Iatimirski nr. 17 (m-rea Neamt).
<Apostol>
f. 1-74. <Faptele apostolilor > ; inc. . . . Nag rtit1HAEHCTIH WO CTOHTt
Lipseste inceputul cap. 1.
f. 74v. Alba.

122
www.dacoromanica.ro
f. 75-145. <Epistolele apostolilor >, inc. CKAalltHE LIKOKA* C11110114APO
Ilocnaim nvimwo (Spunere despre epistola soborniceasca cea dintli a lui Iacov).
f. 83. Alba.
f. 145". Gresit scrisa si apoi anulata de scriitor cu cerneala rosie.
f. 146-153°. CKABANIE 43K-keTHO WKE 114 KlCia ANN [-mum kkAlliH ano-
CTOAlt. (Spunere spre sti.inta a capetelor Faptelor apostolilor pentru toate
zilele).
f. 154-165°. CKOINIHKIi Ki MfiCREM mama PAAKkl ANOCTOACKX (Sinaxar
pe 12 luni, spunind capetele Apostolului).
f. 165°. HHH ANOCTOAN 13413M 14H (Diferiti alti Apostoli).
f. 165°. IlpoKynAnnu 11'6CKpliCffil i AIWIfltrapE WCNKIM PAACOM (Prochimene
ale invierii Ii alliluiare pe opt glasuri). Numai inceputul titlului.
f. 166. cap. 131 din Epistolele apostolilor. Scris in sec. XVII.
f. 166°. Alba.
Insemnari
Insemnarea scriitorului manuscrisului
In czpul vignetei de pe f. 75 : Ilomiann pass Homia H... (Pomeneste pe
robul lui Dumnezeu V ...).
Coperta din fats, partea interioara : 11011VANH FOCHOAH ASula pass fiONtiE10
EllE<H> non (NAT* 4TO [MOM <Cita KHHPA> no <11>AVA Ilp4Kcis (Pomeneste Doamne
sufletul robului lui Dumnezeu, preotul popa Foltea care a scris <aceasta
carte> anume Praxiu). (Sec. XVI).
Alte insemnali
f. 166 : t Chi nnnra peitwmi Ilp4KCII0y CETKOpH fpWAilAKOH ILMAKNITHE, KOH'
8 (MIS (DIAHMWil WT HillA2K8dHi 4TO AdA W<N> 4 KWH, BA ASWE EPO W as A8WE
IWN H HOAp8MiE EVO H 41010 ero, w focnoAn. Chum. (Aceasta carte numita
Praxiu a facut-o ierodiaconul Pancratie, a cumparat-o popa Filimon din
Vindauani, pe care a dat el un cal, pentru sufletul sau i pentru sufletul
lui Ion si al sotiei lui si a copiilor lui,intru Domnul, amin). (Sec. XVII).
Titluri si initiate cu rosu. Ornament in mai multe culori la f. 75. Filigran : ancora
in cerc Si dou5 skigeti (in textul scris in veacul al XV-lea). Scris de cloud miini (I, f. 84-153.
160-165v, In sec. XV. II, f. 1-83, 154-159v, 166 sec. XVI). 19, 20 si 28 rinduri pe pa-
5i lemn, cu ornamente georaetrice. Scris in Moldova.
ginii. Semiunciala. Legatura veche in piele
Slavii bisericeasch de redactie medio-bulgar5. De la mAndstirea Neamt.

96.
1503 (f. 278v). Hirtic. 278 f. 30,5 x 21 5 cm.
Iatimirski nr. 19 (m-rea Neamt).
<Catena la boy >
Titlu (mai nou pe cotor in romineste) : A fericitului Olimpiodor,
diaconul Alexandriei, spunerea pentru boy.

123
www.dacoromanica.ro
f. 1-8v. Ca% Borom 1104HHAEM KHHrIil IWKWKItl C11 TAKOK4111EMk : 3114TOSCTIL
TAltItit. (Cu Dumnezeu, incepem cartea lui Iov cu tilcuire ; tilcuirea lui
Gurg de Aur).
In text sint indicate in dreptul fiecarui pasaj §i alte tilcuiri, afar
de cea pomenita in titlu (Joan Gurg, de Aur), anume : Polihronie, Dydim,
Olimpiodor, Climent, Iulian, Evagrie, Apolinarie, Origen, Seviros arhi-
episcop de Antiohia, Nil, Theofil, Methodie, Theodotian, Chiril al Ale-
xandriei, etc. inc. tiltitOK*ItIt K'k HrliKk1H Kit CTfldFrk HBCHACT*H. Tans : 31111
11j1ItItOE naKaimiE.
f. 134w, 137w. Albe.
insevindri
f. 278v. HCHHCd CM Cid KHHI'd IWK j1;61t0X NHCApiWIIA 84E1111Kd OEWKTHCrd
1141-1Tp0110AHTA CSgageKaro, HOKEirktilfdth CIIh1T*HW41'0 MHT130110411TA TOPONtAg rPaAd
Kyp FEWprld, B h CliatT*H rwp-k ilewna K h MOHACTHI311 B8rpa4scKwm K A'kT x 341,
WT H3110A4 CplIECKdrO, TOVO pd,dsi HpOCTHTE 11EAOCTAT101Hd.
(S-a scris aceast5, carte, boy, cu mina lui Visarion, ucenicul lui
Theoctist mitropolitul Sucevii, din porunca preasfintitului mitropolit al
aceleiasi cetati, chir Gheorghie, in sfintul munte Athos, in manastirea
Zografi, in anul 7011 (1503) dupa, izvodul sirbesc. De aceea iertati cele
nedesgvirsite).
Text grecesc asem'anator in Catena lui Iov a lui Nicetas, episcop
de Serrae, publicat de Migne P. G. 93 col. 115 si urm. sub numele lui
Olimpiodor Alexandrinul. 0 descriere a manuscrisului la V. E. Turdeanu,
Manuserisele slave din timpul lui Stefan eel Mare, Cercetari literare, V, p. 198.
Titluri si initiate cu row si albastru. Filigran mina cu stea. 28 rinduri pe pagina.
Semiuniciala. Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente artistice animale si florale. Scris
la manastirea Zografi (Athos), de diacul Visarion. Slava bisericeasca de redactle medio-
bulgara. De la manastirea Neamt.

97.
1520-1535 (f. 376). Hlrtie. 376 f 28 x 20,5 cm.
Iatimirski nr. 20 (m-rea Neamt) ; it socoate de la Inceputul sec. XV, Stefan despot po-
menit In not5 este Insa Stefan Berislavi (-I- 1535), nu Stefan Lazarevici (1389-1427). Scrisul e
din sec. XVI).
< Tileuirea Evangheliei de la Matei >
f. 1-9. HHtE Kit CltialltInt WTH,d HALHEr0 IW411H4 dpKIEHICK011a HOHCT4HTill
rpaAd 3/1dTA0VCT441'0, HOB kdioillie 0 etrarreniii CRRiT4r0 ittlreSd EIrdITEAHCT4
(A celui intre sfinti, parintele nostril Joan Gufa de Aur, arhiepiscop de
Constantinopol ;Spunere despre Evanghelia sfintului Matei evanghelistul ;
inc. HOA0644WE OVIIW 114M1t HSTAROILITH.
f. 9-15. EAdSlifFlar0 OfW*141AKTA ApKienucKoria finkrapcKAro o 61/"ArregliH
&WOW Kit CKA3AHHiE Rh KfIATU,* WT 344TOSCT0114 CKA3414Hla (A fericitului
124
www.dacoromanica.ro
Theofilact, arhiepiscopul Bulgariei : Despre Evanghelia lui Matei ; spu-
nere pe scurt dupa tilcuirea lui Gura de Aur), inc. IlogTo ovutv NE peap-kmm.
f. 15-25. Haig Kit CKATIta WTH,t1 NAMPO IWAHHA dgiENHCKONA KWNCT4N-
THFUrptlAti BAATOOVCTAAPO. CAOKO WT ALITOWA ElfAITEAHCTA. KHHVil 13WACTKA ICSCA
Xf1HCTKKA MUM AsIKHAOatly culla tr lir (JAMMU (Al celui intre sfinti, parintele
nostru Joan Gura de aur arhiepiscop de Constantinopol. Cuvint despre
Matei evanghelistul. Cartea nasterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul
lui Avraam). Inc. BkilpOCHTH &AC NEHEa 1113HKO>KA0V.
f. 25°-40v. 11}KE Kh CK/ATIOC WTHoi NALUEPO IWANHA apKinnicKona KWNCTitH
TiHdrp4A4 3AAT0O11'CT461r0. CAOKO WT Altrrega cginTaro eyarrgnia IC8C4 XPIICTOKO
(A celui intre sfinti parintele nostru Ioan Gura
: POMAkCTKO CHILE KILICT
de aur arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint din sfinta Evanghelie de la
Matei : Nasterea lui Hristos astfel a fost). inc. KoTopog Pommimic rnaromewil...
f. 40° -358. BAMKEHAVO APKiENHCKOHA BAhrtIOCKAPO OEW*111,11{Tti, TAKKOKAHiE
tem WT iliaTeea CKIATAPO GrarrenHia (A fericitului arhiepiscop al Bulgariei,
Theofilact : Tilcuire din sfinta Evanghelie de In Matei), inc. HAW IC8C
riser OnnlifICKO.
La f. 60 este in textul lui Theofilact o polemica impotriva Mani-
heilor, inc. : dlaxxtex ,Re FAVOAPO Imo TtA0 CKOW 'CSC WCTAKHAK IECT 116 IWO--
AM-MN (Maniheii spun ca Iisus §i-a lasat trupul sail in Iordan). Pe mar-
gin e : epETHII,H (Ereticii).
f. 358°. Alba.
f. 359 376. IhKe En, CitiaTKIK1. WTLI,d HawEro IWAHHA tIpKiEHHCKONA CO-
AOIrliCKAr0, TAKO IIH EAHHO pa3ukrnio NH CWHIOTHKCTKO Kit EirtArrEAHCTiiK6 0
KhCKOECEHH (Ale celui intre sfinti, parintele nostrul loan, arhiepiscop de
Salonic. Cum ca despre inviere nu este la evanghelisti nisi o singura
deosebire, nici contrazicere) ; Inc. fat: kCE KKA'ACTH CE cnog-kAalfvomk . .

f. 376" -377. Albe.


Insemnari
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 376. Cid liNHPA KAAr096CTHKAPO rocnoAmia AECHOTA CTEIISAN4 (Aceasta
carte este a binecinstitorului down despot Stefan 1).
Mai jos alta ming, H NW-MOM CE Kis CHIATHX MIKNIKCTHp rnarontim Cat
%3HHOXII HAW WIIHTEA6 CKIATH FEWFIE (*i s-a daruit la sfinta manastire numita
Xenof 2), numele locasului, sfintul Gheorghe).
Titluri 51 initiate cu rosu. Ornament in trei culori la f. 1. Filigran : floare stilizata,
potcoava cu o pang. 20 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn, cu
ornamente geometrice. Scris in Ungaria. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara cu in-
fluente sirbesli. De la manastirea Neamt.

1) Stefan Berislavi (1520-1535), fratele vitreg al doamnei Elena a lui Petru Rares.
2) Manastirea Xenofon de la Muntele Athos

125
www.dacoromanica.ro
98.
Sec. XVI. Hirtie. 105 f. 21 x 14,5 cm. Sfirsitul lipseste.
Iatimirski nr. 21 (M-rea Neamt). (II scoate din veacul XV. MO scrisul este din veacul XVI).
1. <Evanghelia de la 11Iareu en tile>
f. 1-1v. rAilKid evarrmill exit WT Itiainca (Capetele Evangheliei de la
Marcu).
f. 2 3. IlirkAacmaie E/KE voT dlapaA CKMTAI'0 BAdroKiaTia (Predoslovia,
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 3 -99'. C'Hig WT Aiwa CKANTAr0 fiAaroickcTia (Sfinta, Evanghelie de
la Marcu). Fiecare pasaj este urmat de tilcul lui. Insemnare pe rnargine :
TA (tile).
2. <Pravila sf. Apostoli >
f. 100-105v. llpaganA ckiicria aaoc-roxt, (Pravila sfintilor apostoli).
Sfirsitul lipseste.
Insemnciri
Pe coperta din fat,a, partea interioara : <Citeste frate cu usirdie> 1)
0 minunat, minunat Wont scrie aice pentru chlugdri ; fratilor, fericit
fratele cela carele a pute fi urm'ator acestor as'azate docme calugaresti ;
cu adevArat acela sa vg, spasi, fratilor. Ieromonah Lazar of Neamt. (Sec_
XVIII).
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente in rosu .si negtu, grosolane la f. 1, 2, 3, 100..
30 rinduri pe paging. Semiunciala cu elemente de cursive. Legatura veche in piele si lernn,
deteriorate. Scris in Moldova Slava bisericeasca de redactie medm-bulgara. De la milnas-
Urea Neamt.

99.
Sec. XV XVI. Hirtie. 381 f. 22 x 14 cm Stirsitul bpseste.
Iatimirski nr. 22 (m-rea Neamt). (II dateazii din sec. XV).
<Tilcuirea Evangheliei de la loan, de Theofilact, arhiepiseop at
Bulgariei>
f. 1-381. TAKKOKtIrlie HAMEEFIAPO til3Xlf,F1HC1011,1 linKrapouro.
OEW*HAAKTil
WT IWA11114 CIK1ATOMO: HAAPOK*CTKOKAtii10, IljAAHCAORIE (Tilcuirea fericitului
Theofilact, arhiepiscop al Bulgariei, a sfintei Evanghelii a lui loan. Predo-
slovie). DupA, o scurta, predoslovie (f. 1-2v) urmeaz6 far6 titlu separat,
pasajele din Evanghelie, urmate fiecare de tilcuirea lor. Sfirsitul lipseste.
insemnciri
f. 1. Sus : MOUACTHpd 8gHo4s4 (A manAstirii Xenof) 2). (Sec. XVII).

1) Guvintele intre paranteze se Oa sub eticheta Bibliotecii Academiei ; sint reproduse-


dupa Catalogul lui Iatimirski.
2) Manastirea Xenofon de la muntele Athos.

126
www.dacoromanica.ro
Jos : L0o Ame non i4K OK 4111Tp HOAHH (Pe care a dat-o popa, Jacob
mitropoliei). (Sec. XVIII).
f. 1". Sus : Gild KHHPA HACTHP A 8fflozisa, KOE H3HECE H3lt 4401/4CTHP4,
lipoKner Koym (Aceast& carte este a m'an'a'stirii Xenof ; eine o va lua de la
mgna'stire, va E blestemat).
f. 381". Ci4 KIMPA AAAHACTHpA 8EH045 A (Aceastg carte este a m6n'astirii
Xenof ...).
Titluri si initiale cu rosu Ornament in trei culori la f. 1. 27 rinduri pe pagina. Se-
miunciala. Legalura veche in piele ri lemn, cu ornamente geometrice. Scris probabil la intin-
tele Athos. Slays bisericeascil de redactie sirbeasca. De la manastirea Neamt.

100.
1399-1420 (f. 121y) Hirtie. 124 f. 29,5 x 19.5 cm. Lipsesc inceputul ci fot dupA f. 2
tii f. 100; f. 61 trebuic deplasata dupd f. 123, formind inceputul caielului 16.
Iatimirski nr 23 (m-rea Neamt). (11 dateaza din sec. XIV1.
<Apocalipsul cu tilcuire>
f. 1 -124 ". Textele Apocalipsului ; fiecare pasaj urmat de tilcuirea
lui Andrei de Alexandria. Titlul lipse§te, inc. HAKOAHA1HiE (JAHN HA KOHLIHHOIr.
insemnetri
f. 3-24. Pe marginile de jos :
<In numele Tatalui §i al Fiului > §i a Sfintului Duh §i ruga Maica
Precistei svinta fecibra Maria, cadent cu plecata smerenie ne§te pa",c5,-
to§<i >, aducindu-ne <aminte > de munca vecinicg, c5,dem cu plecat& sme-
renie la cinstit §i dumnedzeescu pa'rinte egumen Sofronie dela svinta
dumnedzaiasc6 casA, dela Schit cel Mare den Tara Le§ase6. Vgdzandu not
numit svintu sAbor §i vinindu cu blagoslovenie svintiilor voastre ace§ti
doi parinti, iermonah Ignatie i monah Ar<se >nie, dat-am aceasta svinta
cartea svintulni sabor, sa cetit<i >, sa v6 mhngiiati §i pre ne§te pa",cOto§i
sa pomeniti : parintii no§tri : Artemie i Chelsiia §1 eu nedestonecu §i multu
p6catos ierei Ion i papadie ego (preoteasa lui) Maria, leat 7205 (1697)
meseta ghenarie 17.
f. 25. 11*T x aCTI, Arkeialloi rui piH (Anul 7204 (1696) luna ianuarie).
f. 124. Si eu ma rog svintfflor voastre, parinti, pomeniti pre ne§te
pac&to§i : Dimitra§co, Gligora§co, Arsenic, Nastasie.
f. 124". Cu litere unciale in ro§u (contemporan cu scrierea textului
manuscrisului) : CAKA B nempiaph CpM1AEM H rpKWM (Sava al doilea, pa-
triarh al sirbilor §i grecilor 1).
1) Sava II, patriarhul sirbilor 1399-1420. insemnarea de mat sus este monograma
patriarhului, scrisa probabil de mina lui. Vezi C. Jirecek, Staat u. Gesellschaft im mittetalte-
rischen Serbien. IV (Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil-hist.
Klasse 64-2, 1919).

127
www.dacoromanica.ro
Dedesubt : Cite KHHr4 CILATOMS MOILACTHIJA n1411,1461', K64HAA MS nAMA
(Aceastd, carte este a sfintei mAndstiri Glavaciog. Vesnica lui pomenire).
(Sec. XV XVI).
(In li»tba poloncl): Pzydzie panie, zagiiN. (Vino, Doamne, ca, pier).
Titluri si initiate cu roiu. Filigrane : cerc, trident, furca cu doua cercuri la capete.
20 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele gi lemn, cu ornaments geometrice.
Scris in Serbia. Slays bisericeascil de redactie slrbeasc5. De la mgnfistirea Neamt.

101.

1523 (f. 286v). Hirtie. 328 f. 22,5 x 19,5 cm. Lipsesc inceputul si o foaie dupa' f. 286v.
Iatimirski nr. 24 (M-rea Neamt)
<Tipic >
f. 1-5. <Tabla de materli >, inceputul lipseste.
f. 5°. Albd.
f. 6-38°. Titlu : THEIHKK 11,14KOKH111 CACVKII FORE In% lEpocaminvk cism-
Tha IIAKp6I Ilp110AtRHAFO H fiOrOHOCHAPO WTLI,A timuero C4R61, Cig 110CAAOKAllig
SKIHAET H K 6 ripwqinK IfflOCOAHAACKla CRIATKIX WEHTLIIH (Tipicul slujbei bise-
ricesti de la sfinta lavrd, a preacuviosului si de Dumnezeu purtgtorul,
pgrintelui nostru Sava din Ierusalim. Aceasta slujba se face si in cele-
lalte sfinte locasuri din Ierusalim).
f. 39-201°. IlocngAmuniE ti,pKognaro n k11i4 H Cr6EpAH1H KICE THAPJ,
HALIKIIWg WT ArkCAU,A CgIlTEMIKpiA AO AdiCrAll,A AliTSCTA (Rinduiala cintdrii bise-
ricesti si sinaxar pe tot anul, incepind din luna septembrie ping in luna
august).
f. 202-268. CASHilial CK1ATItlia H KgAHKKIRt (Slujba sfintului ma-
relui post de 40 de zile).
f. 268°. evarVgAia operliam KItCKirkcila (Evanghelia utreniei de du-
minicd).
f. 269. KA3 rilACCKWA% &If4I niaM LMCKIYKCHKIM H AllOCTOAWA1 H iIHTS13-
riam (Aratarea glasurilor Evangheliilor de duminicd si apostolilor si
liturghiilor).
f. 269"-286°. Ilptuima HA lilarKKKIHK KAAALPHAKIFIK H liorwpwAHtnikaa
11pA3AHHIa6 H IrkicA% glik110A0EFIKIHM WTREM KIAHKkIHM H eft/AIWA% H REAHKKIHM
H3gpAHHIkIHM ASSLIEHHKWA% H rkkM HApWLIHTIMM CIWATKIM (Pripeale la toate
sarbgtorile imparatesti si ale Maicii Domnului si ale tuturor preacuvio-
silor parinti mari si ale sfintilor si marilor si alesilor mucenici si tuturor
sfintilor insemnati).
f. 286°. insemnare (v. mai jos).
f. 287-327. IIpamino IIACKAAlif mac HAM (Pravila Pascaliei, mina
noastrd). incepe cu anul 7027 (1519), merge pind, la anul 7448 (1940).

128
www.dacoromanica.ro
I. 307w. ; apoi continua textul Pascaliei.
f. 327. ltnsemnare (v. mai jos).
f. 327w. Ruggciune slava". (Sec. XVII).
f. 328-328w. Albe.
Insemndri
f. 286". IlagoAgniEm (7/T4A H nocniiwinimCknid H C-61911111ElliENI ©KATAWO
Aga., HCI1HCA CiA CiH THUHK AAHHiEM H HOKEirlitIlEM NUITpW1110AHT4 Kip OEOKTHCT4
pacox, apKimenApiTa KHp elASAHA IISTEIICK4r0 H AdAWWE Er0 131. 4H1CTHO CH XpilM
CKiitTelrO XpHCTOK4 K 6311ECEI1i4 HMI WT 1.110,1611,1 AA ECT Kgs. 114A VAT H MOAKX.
MKWOM8 Ero H HCIIHC4KWOMS fro H pWAHTEAEM FIX npi nrtimark Malt/win K n-kT
x 3AA, KETIIH >ICE MOILACTHpCKill np-kngewKwm K'h MHTOWHOMH.
(Cu voia Tatalui i ajutorul Fiului i sa,virsirea Sfintului Duh, s-a
scris acest Tipic cu dania si porunca mitropolitului chir Theoctist, cu
mina arhimandritului chir Siluan dela Putna tai 1-a dat cinstitului acestui
local al sfintei inaltari a lui Hristos dela Neamt, s'A fie pentru pomenirea
i ruggciunea celui care 1-a dat i a celui care 1-a scris si a farintilor lor,
in vremea egumenului Macarie, in anul 7031 (1523) ; cele vechi ale m'an6s-
tirii le-am adus la mitropolie).
f. 327. Aceasta sfintg carte ce sa chiam6 Tipic o am dat de o
au legat, a era rasipit6, smeritul ermonah Isaiia egumen of Nemtu ;
not am nevoit de s-au tocmit, iar cheltuiala au fost a svintei m'anastiri, in
dzilele domnului loan Neculae Alecsandru voe'voda 1) leat 7218 (1710)
mesita mai 25 dni.
Titluri §i initiale cu rap. Ornamente in r(*1 la f. 0, 89, 202. 27 rinduri pc paging.
Senuunciala. Legatura veche In piele §i lemn, cu ornamente stilizale. Scris in Moldova. Slava
hisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea Neamt..

102.
Sec. XVII (cu adause posterioare). 191 f. 14,5 x 9,5 cm.
Ia %imirski nr. 29 (m-rea Neamt).
< Trebnic>
f. 1-2". Au fost albe, s-au adaugat citeva indicatii liturgice sec.
XVIII i o insemn.are (v. mai jos).
f. 3 -40 ". <IIOCAAOKAHig> K6 COMIICTKEHiE npinhapgnie (Slujba dumne-
zeestii cuminecgturi).
f. 40w-53. IIIICTHKIH llepincAnc 1111*CKYIT*H KA4A11111111,H 11,1WEH 1310r0p0AHRH
(Cinstitul Paraclis al preasfintei stapinei noastre NAscatoare de Dum-
nezeu).
f. 53-56". ItIonnTrtki murk poAnklo (Ruga'ciunile femeii care a ngscut).
1) Nicolae Mavrocordat, in prima domnie In Moldova (1709-1710).

c. 717
129

www.dacoromanica.ro
f. 56 ° -69 °. IIHNK gpegoitho (Rinduiala botezului).
f. 69°-72. 411111. OKOSIIE1110 (Rinduiala logodnei).
f. 72 82°. 11111Th IL kiii iiii10 (Rinduiala nuntii).
f. 82°-87°. 11111111 KtHil411i10 KTOpOKNILIHKIMIt (Rinduiala la TI untile celor
ce se casatoresc a doua oars).
f. 87°-93°. 911-Nit HCHOKtAli (Rinduiala spovedaniei).
f. 93°-96. 41-11-11% EPAA KAIOIIHT CR KOCKOpt KEAMH KOAHOMS MATH NpHLIACTIE
(Rinduiala cind se Intimpla sa se dea cuminecatura in grabs celui greu
bolnav).
f. 96-113°. BOCA AOKLIHig flOrpliELIHRO AIHQCKHAM LIKAOKii KOM (Slujba
inmormintarii mirenilor).
f. 113°-117°. %Mk ElOrpt6LIHHEO MALIAEHLIECKOMS (Rinduiala ingroparii
tinarului).
f. 118-133°. llocn*Aogamit MOAHTKLIM NA KCLAKiLI pdatIligilk151 HOTQEKh1
(Rinduiala rugaciunilor la toate nevoile deosebite).
f. 134-172°. HOCA*AOKLIHiE CKLATLIPO EAELA CHALIK MACAO CKLMINIIILI, WCKLA
WLIELVILIPO WT 3 CIVNIEHHKOKli (Rinduiala sfintului untdelemn, sau maslul
sfintit de 7 preoti).
f. 173-173°. Psalmul 31 (adaos de alts mina, mai tirziu).
f. 174-179. C060pHHK11 AKLIHMECATEM M-kCiall,fW6 (Sinaxarul celor
dougsprezece luni). Lipse§te sfir§itul ; sint numai lunile septembrie-martie.
f. 180-180°. 1IHHK KALIPOCAOKEllig H °MALLOWS:I HKOHlil CHACMTEAHOH HAH
WT Elp43AHHKOKIL POCHOACKHXk (Rinduiala binecuvintarii §i sfintirii icoanei
Mintuitorului sau ale praznicelor imparate§ti). Text adaugat in sec. XVIII.
f. 181-190°. Indicatii pentru evangheliile §i psaltirea ce se citese
la sarbatori, cu date 1782-1785.
f. 191. Inseranari, sec. XIX.
Insemnari
f. 1. CHM KH/KK1111,A, Tc) MINK% inATOEST E4HHH,K0r0 (Aceasta carte,
Trebnic, este a lui Matei Banitchi... ), (Sec. XVIII).
f. 191. Aceasta carte nu trebue§te, findcari veca, singur nu §tii ce
sa faca. (Sec. XVIII).
Titluri si initiale cu rosu. 18 rinduri pe pagma. Semiunciala. Legatura veche In picle
si lemn, cu ornamente stilizate. Serfs in Ucraina. Slava bisericeasca de redactie ucramean6.
De la manastirea Neamt.

103.
1579 (f. 50). Hirtie. 179 f. 28 x19 cm. Lipsesc o foaie la stirsit si foi dupa f. 179v.
latimirski nr. 31 (m-rea Neamt).
<Psaltire>
f. 1. Rugaciune : erm HALIHHLIEWH DIJAKHAA CKOE1'02 Elpta4Ae HOMOAH CIA
cHu,e. (Cind incepi pravila ta, mai into roagarte a§a).

130

www.dacoromanica.ro
f. 1v-2v. CH u, timumaem tVAATHpit (Asa incepem Psaltirea).
f. 3-122. A,AKHAil HpOpOICA H gap-k, EitCHII 4 Kao Hcm4 HplIKAA, IlfAAWAW 4.
(A lui David proroc §i imparat, cintarea 1, catisma 1, psalmul 1). ITr-
meaza toti Psalmii pe rind. Fiecare catisma are titlu deosebit.
f. 122v. Alba cu insemnari (v. mai jos).
f. 123-133v. <Cintarile scriptuare>.
f. 134-137v. littCTIal IlApAKAHC HACIllitT*H li011'Op0AHH,H (Cinstitul
Paraclis al preasfintei Nascatoare de Dumnezeu).
f. 138-141. illaTiH ApAKAHC np-knoAosirku MATEpH HAWEH Ilapacturui.
(Cinstitul Paraclis al preacuvioasei maicii noastre Paraschiva).
f. 141v-145. qkCTHKIH IlApAKAHC CRIATIA APKHCTPATHrWM 111HKAHAS H
(Cinstitul Paraclis al sfintilor aili-mgheli Mihail tai Gavriil).
f. 145` -148. KAHWH M01186510t W6WE TPOHLI,H, apnriIttS, IlptAasem, 11H-
Kwit* H Boropomum. (Canon de rugaciune impreuna a Treimii, arhan-
Inainte mergatorului, lui Nicolae i Nascatoarei de Dum-
nezeu).
f. 148-150. Limn MOAEEENK ,HICTHOAA8 11p*AHTH4ll (Canon de ruga-
dune, cinstitului inainte mergator).
f. 150-152v. K4HWH 411CTHOMS HiliKOT11013AILIIEMOI: Kfrb.CTS. (Canon la
cinstita si de viata facatoarea cruce).
f. 152v-157v. IIKCTIMIH HAPAKAHC WKS Kit CHMTka WTLI,A HAWEr0 Sarcoma
(Cinstitul Paraclis al celui intre sfinti parintele nostru Nicolae).
f. 158-161. 1111CTHItt IlApAKAHC CKATOMS BEMIKO MtNEHFIKOV rEOPri0V.
(Cinstitul Paraclis al sfintului mare mucenic Gheorghe).
f. 161v-170v. Ilkomind IIApAKAHC CKIATOMS KeiumomStigiuntS Ifpo
(Cinstitul Paraclis al sfintului mare mucenic Procopie).
f. 171-171v. KATAFLAClIA ECK3HECEHiE Focnomie. (Catavasie la inaltarea
Domnului).
f. 17f 172. KATAK4CiA HA CliWECTIKHE CILTAVO AMCA. (Catavasie la
coborirea Sfintului Duh).
f. 172-173. KATAK4CiA HA SCHEHIE ROPOPOAHUM. (Catavasie la adormirea
Nascatoarei de Dumnezeu).
f. 173-174v. &MOH tHICTOMS 'gar& (Canon al cinstitei cruci).
Dupa f. 174, lipsa o foaie.
f. 175-179v. Calendar bisericesc ; lipsesc inceputul i sfirsitul.
insemairi
in,iemnarea donatorului
f. 50. 113K011EHHEM CiaTtka H tit nocn-kthenieork GkIN4 H C hRp hWENIEM CRRt-
Taro Aga. CE i13 MHOrOrptWhIt1H H HOCA-k,A,MilH 11% mituu,tX" moitaX ILIHCAHA
?muff WT rhCEPO CPARA mow° HAHAATH Ch1 unir.y. CHM H CAM A3 liSEIHKM0 Cida
KFffl pEKOMAA Ilf AATIAph H Ch HHhI np1141WPKI MHWI'Lil HA MWH HpAltiH I HH*SH H
AAAOX rA K h MOHACTHP B 11-kMEH,CKOAAS, HAVRE ECT KpAM WRIsIT*M1 IlAHAWKpATOpli,

131

www.dacoromanica.ro
K 'h saASSwig H K'h UM/AT CE6E H poAHTEAEN WHOA. 11 NO C'hdAtrhTli MOEN, KTO
H OKSCHT Cia Ad Air 6.3H6T 113KAAHTH Id WT cgro A1OfhiCTHirk HAN [VW MTH ra
NAN TKOIMTH ICE Kg GUTH, 6 WO Ad B.Y.AfT IN3OKAAT WT TIN WTI1,1% HIE i H

H Ad 6;hAfT OrIACTie C'h ION'AOM H C'h 10rAffif H]Kf Ich31.11HWA'1 : Int3A1H, Ich3N1H,
pdCHHHH gro H 1:91'611% gro NA NHX H Aa WEVALVET CiA thi CMAls. C'h TpliKAATHH H
C'11 1piA1 H 6111IWMif H AHWCK0(3i1 H CfKHNI figHrAmmaro N Ad CTAINT HA CTI3dlllirkM
CASAHLIIN XpHCTOrk C'h WHkMH Ha WISH MKS WlET HAM l'OCHOAk : WTHAliTE WT
MEM flfIWKAJATHH K1. Writ% K*11111H orroToKamm MAWS H arrgiitym fro. H AA
EXAfT HflIci0141EN WT NAC K'h H kKIJ. tiMHH. 1 A'ECTO x 3H3 TEK;fallf Ild ApSrog flpH
HrSmegrk EFCM3HWHA, K K AM IN 111141'04kCTHKAVO IIETpt1 KOMOAA.
{Cu voia Tatalui si cu ajutorul Fiului i i cu savir0rea Sfintului Duh.
Iata, eu mult pacatosul §i ultimul dintre calugari, monahul Misail, am
dorit din toata inima mea sa ma adap din cartea aceasta §i insumi eu
am cumparat aceasta carte numita Psaltire §i cu alte adausuri multe,
pe banii mei drepti si am dat-o la manastire, la Neamt, unde este hramul
locaplui Pantocratorul, pentru sufletul §i pentru pomenirea mea si a
parintilor mei. Iar dupa moartea mea, tine se va incumeta sa indrazneasca
sa o is dela aceasta manastire sau s-o vinda in alta parte sau s-o faca
sa fie a sa, acela sa fie blestemat de 318 parinti cei din Niceia §i sa fie
la un loc cu Iuda §i cu iudeii care au strigat : is -1, is -1, rastigneste-1 si
singele lui asupra for ; §i sa se afle la judecata cu eel de trei on blestemat
cu Arie §i Evnomie si Dioscor §i Sevir eel Mil cap 1) §i sa stea la cumplita
judecata a lui Hristos de git cu cei carora le spune Domnul : plecati dela
mine, blestematilor in focul vesnic pregatit diavolului §i ingerilor lui §i sa
fie neiertat de noi, in veci, amin. In anul 7087 (1579) cargator, adica sub
egumenul 2) Visarion in zilele binecinstitorului Petru voevod 3)).
f. 1v. SA sa §tie cind am vent la manastire Neamtului, eu Amvrosie
la sveti Gheorghie lest 7267 (1759) si m-am calugarit august 15 la sinta
Marie ce mare.
f. 18°. Scris-am eu erodiacon Filaret, luna martie 9 zile ye let
7232 (1724).
f. 105. Sa sa tie de cind au intuit parintele eroischimnic Mardarie
de la Pocrov, staretul, 7243 (1735) WT pONAECTKil IcSca XpHCTORA (de la
nasterea lui Iisus Hristos) 1 <735 >.
f. 122. Sa sa tie de chide au pradat tatarai tars Moldovii in dzilile
lui Mihai voevod 4) in domnie a 3-a (repetat pe verso).

1) Sever de Antiohia, patriarh monofizit (512-518), in jurul caruia s-au grupat euty-
cluenii despArtiti de Petrus Alongus in 482 si ramasi cltva Limp fara conducator. Din aceasta
pricina au primit numele de C:40,w. (faril cap), epitet care aci este pus pe scama lui Sever.
2) Nume razuit.
3) Petru Schiopul (1574-1579, 1582-1591).
4) Mihai Racovita (1715-1726).

132
www.dacoromanica.ro
f. 122". S'a, 85, stie de trod s-au balut niamtul cu brandiburdu, 7242
(1734) si 1-au invins pe niamt.
f. 132". 111HOr0 vrkwulH mwild 41mKpwcig WT "IMMO nET x 3g3 (Mu lt
pacItosul monah Ambrosie de la Neamt, anul 7267 (1759)). Nume le din
botez Avraam.
f. 143". AIHorw rp*WHiH !amp- cig napmcmiampXS WT HAAAH,S, nET x 3Co
(Mult pacgtosul Ambrosie paraclisiarh dela, Neamtu, anul 7270 (1762).
Titluri 11 initiale cu rosu. Ornamente In culori la f. 1, 3, '77, 927, 19, 25, 3e, 38,
447, 507, 567, 63, 71, 777, 83, 88, 937, 98, 1057, 1107, 117, 123. Filigran : mistret. La In-
ceput 2 foi si la sfirsit o foaie tiparitd din slujba Acatistului In romIneste, sec. XVIII. 22 rin-
duri pe pagind. Semiunciala. Legdturd veche In piele s lemn cu ornamente. Scris in Moldova.
Slava bisericeased de redactie medio-bulgard. De la manastirea Neamt.

104.

Sec. XVI (a doua jumatate). 1-11rtie. 146 f. 21 x 16 cm. Lipsesc inceputul 6i sfirsitul
si foi dupd f. 17, 37, 57, 117.
Iatimirski nr. 32 (m-rea Neamt).
1. f. 1-78°.
<Psaltirea>
incepe cu Psalm.ul 13 ; dupa f. 1" lipseste o foaie cu. Psalmii 15-17,
apoi dupg f. 3 cu Psalmii 19-20, dupa", f. 5 Psalmii 23-50, dupa f. 11
Psalmii 61-78.
f. 79-96". Y, nrATEK gEtiEpH E HEA-kn flOCTA, skignET6 CAOlpfigA ilKnoiCToir
np*CgArkinc Boropomiu,m (Vineri seara, s'aptamina 5 a postului se face slujba.
Acatistului preasfintei Na'satoare de Dumnezeu).
2. f. 97-100". IlitHwHilltOnEgEnk nptcgitrkii Beop0AHU,11 (Canon de rug&
ciune la preasfinta Hasccitoare de Dumnezeu).
3. f. 100"-110". KAHWH monESEH Kit rocnoAoy HatilEmoir ICIra XpHCT8
(Canon de rugeicinne coltre Domnul nostru lisus Hristos).
4. f. 111 146, °. 114CoCnoKELkil Hm-kM Hotimxiit H AUEFtHifidn CnorliEn no
oircT4Koy np-knoAormaro WM110:1 HallleF0 GAKK1 (Ceaslov mic cuprinzind slujba
de noapte fi de zi, dupa rindviala prewuviosului pcirintelui nostru Sava).
Sfirsitul lipseste.
insemnari
f. 2. Pingarati leat 7225 (1717) iunie 22.
f. 57. Aceast5, Psaltire s-au legat in zilile lui igumen
Titluri si initiale cu rosu. Initiale ornate. Ornamente In culori la f. 12, 111. Filigran
mistret. 21 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn, deteriorate. Scris
in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la mandstirea Neamt.

133

www.dacoromanica.ro
105.

Sec. XV. Hirtie. 228 f. 28 x 19,5 cm. Lipsesc inceputul si sfirsitul si foi dupa 166°.
Iatimirski nr. 33 (m-rea Neamt).
< Octoih, partea I-a, glasurile I IV >
f. 1 -55 ". Octoihul glasul 1; lipse§te simbata §i inceputul utreniei
de duminicg, glasul 1; inc. <41s/1011*>K011106E11,K LI,ApIt CKIH HERS.
f. 56-107". Glasul II.
f. 108 166". Glasul
f. 167-228". Glasul IV. inceputul lipse§te, precum §i sfir§itul.
insemnari
Pe coperta din urmg,, partea interioara : IIHC IA AlilaK011 CHMOH WT CHMT4
(Am scris eu, diaconul Simon de la
MOFIACTirk IlemERCKOM-h, BATE x 3--1
sfinta mandstire Neamt, in anul 7166 (1658).
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente in culori la f. 56. 108. Filigran : foarfeca. 29 rill-
duri pe paging. Semiunciala.. Legatura veche In piele si lemn, cu ornainente stilizate. Scris In
Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea Neamt.

106.
Sec. XV. Hirtie. 258 f. 28 x 30 cm. Shrsitul lipseste. Iatimirski nr. 34 (m-rea Neamt).
<Octoih, partea II-a, glasurile V VIII >
f. 1 -62 ". Glasul 5 ; inc. Iii CMCOTA KEtlEfly HA Mdit-kH KPIE1111H .. i
(Simbata seara, la vecernia mica ... glasul 5).
f. 63-123. Glasul 6.
f. 123-183. Glasul 7.
f. 183-249. Glasul 8.
f. 249-250". eFtliTHillikl Cis ElriliTEACKM1F1 CAMSWALICIIKINW Al, TKOpEiliE Klip
AMU Ilp-kmxmaro (Svetilnele cu cele 11 samoglasnice evanghelice : opera
lui chic Leon eel Preaintelept). Sfir§itul lipse§te.
insemnari
f. 23. Cinstite si al nostru intru Hristos frate, Ioanichie egumene
ot Neamtu.
f. 46-47. Pe marg'nea de jos a paginilor : Aceasta" sinta, carte este a
sfintei Manastiri a Neamtului annme Octoic, let 7253 (1745) april 21, in
21 (sic), Ghedeon ot Pocrov am scris aice in Octoic.
f. 94-101. Pe margfnea de sus a paginilor : Pe aceastg carte am
invgtat eu, Neeolae §i cu Andrii la parintele Mihail la manastirea Neam-
tului, in zilele marii sale Io loan Nicolae voevoda si mitropolit era in E§i
mitropolitul Nechifor. Si invAtaan not la glasul 7 la sedelni ; si umbla va
leato 7255 (1746) noem <brie > mesita 20 dni si era egumen [si era egumen i i

134
www.dacoromanica.ro
parint] parintele Ghedeon intliu la m'ana'stire, aceasta, ca sa s <a > stie,
de cind s-au scris aice.
f. 159°. v leat 7252 (1744).
Pe coperta de la urm'a, partea interioa,fa: HpwAHAKOH /NINA wT HAMI1,0
KAT x 3pmA (Irodiacon Ioil de la Neamt, in anul 7144 (1636)).
Mai slut pe diferite pagini citeva iscalituri ale caluglrilor, fare
importanta.
Titluri si initiate cu rosu :Ornamente to culori la f. 63, 64, 123, 183, 184, 249. Fill-
gran : cerc cu balantA. 26 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele 6i lemn, cu
ornamente stilizate (deteriorat5). Scris In Moldova. Slays bisericeasca de redactie medio-
bulgarii. De la miln5stirea Neamtul.

107.

Sec. XVI. Hirtie. 244 f. 26 x 19 cm.


Iatimirski 'nr. 37 (m-rea Neamt). (II dateaza din sec. XV).
<Octoih, partea a 1I-a, glasurile V VIII >
f. 1-64. Glasul 5; Inc. Kwit CA! OT4 KEtiEp 114 AidAtH KitlEpHH... PA4C E
Simbata seara, la vecernia mica ... glasul 15).
f. 64-124. Glasul 6.
f. 124-179. Glasul 7.
f. 179-240. Glasul 8.
f. 240-244°. CKliTHAulki Cv EirArVEACKAASH caA10rAtienhIA111 Al ; TKopEHIE IMO
ihmu IlpiimSAparo (Svetilnele eu samoglasnicele evanghelice 11, opera lui
chir Leon ce Preaintelept).
insemnari
f. 244°. 1:1+ HA1A OTI1,4 H CMI1t H CUAT4P0 ASA4. 113K iEpEH (DHAHmwH H
110114Aia EPo Kpl.CTHH4 Crk tiAAH CH 4111A0HiE H HeICTiA KOVIDIX CIA Kiwi& num-
pECT E, Kg. A10A1 A H 114MAT CElit H p0AITEAEH H LIANAOM HAWHM H A4A0KwA1 EPO
Kit XpAm ApKHCTNITHPA IATHLIHAil H FAKpHHAd Fri CEA° BikiHAEwHil H Awl KTO nO-
KScHT CA EA KK3AT HAH np0A4TH Kpoiwk 11AA H ritpwAtunc MOHX; A4 sAAET
npOKAAT H TpliKAAT WT CKATKIX dnOCTOAK H OT TH H I HoremocnkIX CKIATKIX
wrII,K H}KE RI. HHKEH H wT CrIACA XpHCTil. Clld KIMPA CK*34A H 811PAKHA H 01:KpACH
431%. CAM, Airdli HWH WT yroIrpcion 3EAME, KAH3Et rp4A CHEiliCKOH H HAATHA lepES
1143Aph H Cla nonaAi7fi EPo Racraci,m, KIISK wpm (DHAHAIon WT TOPO}KAO cEA4
HMHAEWHH, 11.1% A'kT x 301, ArkCiAlth IOAPO KI AKHH, npH AkEIH IW4H KACHAiE KoH-
KOM PoCnOMp 3EMAE dionAaRCK011.
(In numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh, eu erei Filimon
Ali preoteasa lui, Cirstina, cu copiii tor, Andonie i Nastea am cumpArat
aceasta carte, Anghirest 5, sa fie pentru rugaciunea i pomenirea noastra
si a pgrintilor §i a copiilor nostri ; si am dat-o la biserica voevozilor Mihail

135
www.dacoromanica.ro
si Gavriil din satul Vindeoni. Si dacg, cineva s-ar incumeta sa o is sau
s-o vindgi, in afar de copiii si de rudele mele, sg fie blestemat si de trei
on blestemat de sfintii apostoli si de 300 si 18 sfinti pg,rinti purtgtori
de Dumnezeu, cei dela Nicheia si de mintuitorul Hristos. Aceastg, carte
am legat-o si am indreptat-o si am infrumusetat-o, eu singur, diacul Ion
din Tara lIngureascg, ling cetatea Sibiului si a platit popa Lazar si cu_
preoteasa lui, Nastasia, nepotul lui popa Filimon, din acelasi sat Vindeoni,
in anul 7150 (1642), luna iulie 12 zile, in zilele lui Ioan Vasilie voevod,
dome al Orii Moldovei).
Titlul $i initialele cu rosu. Ornament in trei culori la f. 1. Filigran : potcoava cu truce.
24-29 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si Iemn, cu ornamente geome-
trice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgaril. De la mandstirea Neamt.

108.
Sec. XVI. Wale. 207 f. 27,5 X 20 cm. Inceputul si sfirsitul lipsesc, precum gi foi
dupa f. 35°, 90°, 148'.
Iatimirski nr. 37 (m-rea Neamt).
<Octoih preseurtat>
f. 1-28. Glasul 1 (lipseste inceputul), incepe cu glasul 1, Vecernia,
Mare de sinabgta,, Inc. Holm pA3(38WHKWH C'KMHpEHIE.
Textul cuprinde cintari alese din cele opt glasuri, care nu sint asezate
in ordinea for numerics.
f. 198. ell*THAnkl elrAITEACK01 H CTHXHpla, WCMhJA1 rAACOMh (Svetilnelee.
Evangheliei tii stihirile celor 8 glasuri).
inseinnari
f. 35°. t Hakon-kaig 637i1,4 H Cl& 110CIrkWallE China, C1011111111EHIE CKATAPO.
ASKA, clad KHkra Lrrs KORHA DOH% IFKTpls. WT Kpl&AOAVKFIErpH (MAI A 3AAT
TitTApCKHX; 34 OWE CKOE H 3A NUM EPO H 34 4*AEK ero.
(Cu voia Tatalui si cu. ajutorul Fiului, savirsirea Sfintului Duh,
aceastg, carte pe care a curap6rat-o popa Patru din Cirlomanesti pentru
50 de zloti tataresti pentru sufletul sau si al sotiei lui si al copiilor lui).
(Sec. XVII).
tH3kon-knie CaT144 H Ci& nocirkumnig eldna, Ci+Kwhwalig CKiiTAPO ASKA, Chia
Kirkr4 LITS K0111Hil HTATOp WT Xfi&coP PM; A 3/LATIt TAT4pCKHHIC 3A ASWE CKOE
H 34 }KHII4 fro H 3A ifkAEK Ero H AAAHTi Kit 11,11sKKH WT KIM/1044101ELI1H.
(Cu voia Tatalui si cu ajutorul Fiului si cu savirsirea Sfintului
Duh, aceastg, carte pe care a cu.mparat-o Itator <sic > dela Hribor pentru
30 de zloti tataresti, pentru sufletul sau si al sotiei lui si al copiilor lui
si a dat-o in biserica dela Cirlomgmesti).
(Urmeazg, fragmente de rugg,ciuni de aceeasi mina). Sec. XVII.

136
www.dacoromanica.ro
f. 36°-37. HationaliE MTL1,4 H c-K HOCfI iCWEf11E H China H C11 Kfr6WEHil H

CKANTaro Aga, cia Hra HmEHHat flurepec nctc8ntin non Ill&TI3K WT 1411/10M%HgttiE
H gaAHT EMS it 34AT TATApCKHX. SA Muhl MOM H 110114Aidil HilipACK4H H Alf EN._
(Cu voia Tatalui si cu ajutorul Fiului i savirsirea Sfintului Duh,
aceasta carte anume Angheres, a rascumparat-o popa Palm din Cirlo-
manesti si a platit-o 30 de zloti tataresti pentru sufletul sau si al preotesii
Parasca si al copiilor lui). (Sec. XVII).
f. 98. l 4*T x 3pAH (in anul 7118 (1610).
f. 105. Aceasta sa sa stie : de cind am scris eu, Necu<la >i diac pe
aceasta carte ce era carte a bisericii ot Timisesti, adeca eu sint diac ot
Cirstesti, let 7256 (1748) mai 2, Naculai diac.
f. 203°-205. Aceasta sinta, carte ce sa cams Oftoic, data in sama
lui Ichim, sa invete pe dinsa, sa sa stie. (Sec. XVIII inceput).
Pe coperta din unna, partea interiov.ra :
Erodiacon Tofil ot Neamtu.
Sa sa stie de cind an venit nemtii in cetate, 7225 (1717).
Sa sa stie de cind m-am calugarit eu, Tofil ot Neamt v leat 7213
(1705).
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : potcoava mica. Scris de mai multe mlini (I, f. 1 -40° ,
II, 41-88v, III, f. 89_9e, IV, 91-207v). 24 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche
in piele si lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova. Slays bisericeasca de redactie
medio-bulgara. De la manastirea Neamt.

109.

Sec. XVIII. Hirtie. 136 f. 14 x 9 cM.


Iatimirski nr. 38 (m-rea Neamt). YI dateaza din secolele XVII XVIII)
<Octoih >
f. 1-16. Muni. 1, inc. HA KEAHU,tH KELIEpHhl, FAAC6 A (La Vecernia
Mare, glasul 1).
f. 1°. Alba cu fragmente de rugaciune, scrise posterior.
E. 16-28. Glasul 2.
f. 29-42. Glasul 3.
f. 43 59. Glasul 4.
f. 59°-74°. Glasul 5.
f. 71°-88. Glasul 6.
f. 88 101°. Glasul 7.
f. 102 116 °. Glasul 8.
Octoihul tontine numai cintarile unei singure vecernii magi pe
fiecare glas.

137
www.dacoromanica.ro
f. 116v-134. Git*THAHld H eTH7CHP6IK Cl-arrEAKCIOil WCMIth%1 rnacom, TKO-
path lIACKA Ilp1inv6Apo (Svetilnele §i stihirile Evangheliei ; facerea lui
Leon eel Prea intelept).
f. 134'. Fragment din vie-tile sfintilor, inc. IA KncTrap K
Rapio (Eu, vistierul imfaratului Constantin).
f. 135. RugAciune in romlne§te (adaos sec. XVIII).
f. 135v-136. Ruga,ciune in 1. slava.
f. 136v. Cu insemngri.
insemnari
f. 136v. Acest Osmoglasnecu este diaconului Vasi<lie> dila Thoader
Podornic. (Sec. XVIII).
Pe copes to din urma, partea interioara. Ca s'a s <a > §tie : acest Oso-
moglasnic c5, 1-am dat fiiul-mieu, lui Vasilie, ca sg-mi fie mie pomanl
dup5, savir§itul mien, leat 7234 (1726), fevruarie 27. Az <eu> Toader
dascal.
Titluri si initiale cu rosu. Ornament in rosu si negru lemn. cu ornamente stilizate.
Cursiva. Legatura veche In piele si lemn, cu ornamente stilizate. Scris In Moldova. Slava bise-
riceasca de redactie medio-bulgara De la manastirea Neamt.

110.

Sec. XVIII (incepulu). Hirtie. 71 f. 15 x 9,5 cm.


Iatimirski nr. 39 (m-rea Neamt).
<Octoih>
f. 1. The.: C i Boron% HO -WHAM% GJCMOrAACHHK (Cu Diunnezeu, incepera
Osinoglasnicul). Deasupra : <nue> nE(p>zin (Glasul intii) §i dedesupt romi-
ne0e, scris, se pare, de scriitorul manuscrisului : Cu agiutorul lui Dum-
nedzan.
f. 1-10. Glasul 1.
f. 10v-19. Glasul 2.
f. 19 27. Glasul 3.
f. 27v-35v. Glasul 4.
f. 35v-44v. Glasul 5.
f. 44v-51v. Glasul 6.
f. 52 -58 Glasul 7.
f. 58v-65. Glasul 8.
Octoihul cuprinde numai o vecernie mare pentru fiecare glas.
f. 65v-69v. Titlu rominesc, textul slay : Podoblile pe opt gla-
suri ; inc. Faac HORN.
f. 70 -71°. Albe.

138
www.dacoromanica.ro
Insemnari
f. 1. Aceastg, car<te> esti a parintelui Dimitriia.
Initiale cu rosu. Ornament grosolan Ia f. 1. 16 rinduri pe paging. Cursiva. Legatura
veche In piele. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea
Neamt.

Sec. XVI. Hirtie. 346 f. 32 x 20 cm.


Iatimirski nr. 40 (m -rea Neamt).
<Triod al Postului>
f. 1. Titlu : Tp hn ICHELt CI& fiorom 11411HHAEMK, HEAEid )KE w MKT4pHH H
44pHCEH (Triodul, incepem cu. Dumnezeu, duminica, vamesului si fan-
seului).
(-Urmeaz6 cintarile pe toate saptaminile postului mare f. 1-330).
f. 330-344. C*AHAHK1 WT OCMOVAACHHK4 Ng 110EM8 HA 1447,111%1K CTHX0-
doriaX CKATKIX (Sedilnele din Osmoglasnic, care le cint6m la primele
stihologhii ale postului de 40 de- zile).
f. 344°-346. II kHi4 vrpommia, iiLKe nom Kg% KEAHKKIH HOOT (Cintarile
Treimei, pe care le cintam in postul mare).
f. 346°. Alba cu insemnari (v. mai jos).
insemndri
Inscmnarea scriitorului mmuscrisului
f. 346°. lion Ppkwilkni IIHKOAA turliKORIIHKA WT Tp-kra IacKaro HO CAA*
Tpl&E'd l'OCHOAApCKKIK UVKKOKK, ucmicant. TpnwA pEKOMMH IIIHTA131% 41)ApECCEH.
CaTLI,H H 604Tid M04, 111304HT4TE H EALWOCAOKHTE, A HE Knitil*HTE H HpOCTH AVA
rpiwilaro. thom.
(Eu, pacatosul Nicolae tircovnic din tirgul Iasi, al bisericelor dom-
nesti din mijlocul tirgului, am scris Triodul numit Vames-Fariseu. Pgrinti
§i fratii mei, cititi si binecuvintati, iar nu blestemati i i iertati-mg, pe mine,
pac6tosul, amin). (Sec. XVI).
3/i i. jos, pe aceeasi paging, :
CIA KIThrd 0E10414 EUHTAp-q)ApHCEH HAATHA mond Iw4HHKIE CKSTAp, 3M10141H
PAM' OWE CKOE H 3A OWE j30AHTEM Er0, K ATO x 3pme, NirkeRH,d MApT KA AhHki.
(Aceastg, carte numit6 Vames-Fariseu a plgtit-o monahul Ioanichie
Scutar, sg, fie legat6, pentru sufletul s'au si pentru sufletul parintilor lui,
in anul 7145 (1637) lung martie 21 zile).
Titluri initiale in rosu. Ornament In rosu Ia f. 1. Filigran : naistret. 26 rinduri pe
pagina. Semiunciala. Legatura veche In piele si lenm cu ornamente stilizate si icoana rastig-
nirii gravatii. Duna Iatimirski, in legatura s-ar fi aflat citeva file dintr-un manuscris slay
pe pergarnent din sec. XIII XIV ; azi aceste file lipsesc. Scris In Moldova. Slava biseri-
ceasca de redactie medio-bulgara. De Ia manastirea Neamt.

www.dacoromanica.ro
112.
Sec. XVI (inceput). Hirtie. 266 f. 26,5 x 18 cm. Lipseste inceputul.
Iatimirski ri. 41 (m-rea Neamt). Ii dateaz:1 din sec. XV ; scrisul este mai probabil
din sec. XVI la Inceput).
<Triod-Penticostar >
inceputul lipseste ; inc m MOH 3.1K4T Tat Hpii.MAE 1101111111111

CKOEJA (Incepe cu Vecernia mica din simbata lui Lazar).


Textul urmeaza neintrerupt ping la dumineca Tuturor Sfintilor
(f. 1-266).
f. 266v. Cu insemnari.
insemnari
insemnarea scriitorului manuscrisului
Cu row la sfirsitul textului.
113% B(14T'kli MNOWO rp*LHIIKIH (Eu. Bratei mult pacatosul).
f. 266v. CIA KHHI'd WRHOBH C.A 11'11 YkT x 304 IlApeEHiEM E0M0114X-WM 111%

M*CM11,k VENSASApiE H HAtITHA ECT M01147C egwAopil 34 CKOE 1104110E CTtHfahiE, AQ


HMAET EMii 114MAT H 110AHTEAM EVO.
(Aceasta carte s-a innoit in anul 7081 (1573) de Partenie eromonah
in luna ianuarie si a platit monahul Theodor din dreapta lui agonisita,
sa-i fie lui pomana i parintilor lui).
t CLt KIliFd WKHOKH CA1 AT x Hp HE H4100CHN WT A0110011E11, Ep0M0114KOM 111%
.11*C.1111,11 Md0T H HAATHA ECT EON HWHA111118 34 C1106 np4Rog yrkmanif, A4 sxArr
EMS ['MAT N OOAHTEAEM EVO.

(Aceasta, carte a innoit-o in anul 7185 (1677) Ifrosin de la Dobrovat


ieromonah, in luna martie si a platit preotul Ionascu din dreapta lui
agonisita, sa-i fie lui pomana i parintilor lui).
Pe coperta din urma, partea in.terioara :
Sa sa tie ca aceste 2 Trioade Tviatnaia i Postna s-au. fost dat la
Nicolae sulger la Uricheni de 12 ani, de s-au tinut si 1-au stracat de tot
i ei n-au dat nimic la manastire, sa alba plata.
Pahomie episcop (ss) (incep. sec. XVIII).
Tilluri si initiale cu rosu. Filigran : mima cu siigeatil. 30 rinduri pe paginA. Semiun-
ciala. Legaturfi veche In piele si lemn, cu ornamente gcometrice. Scris In Moldova Slava biseri-
ceased de redactie medio-bulgaril. De la maniistirea Neamt.

113.
Sec. XVI. Hirtie. 332 f. 30,5 x 20,5 cm.
Iatnnirski. nr. 42 (m-rea Neamt).
<Penticostar >
Inc. : Y [MT N.: S HEA,E41-k 11 OCT.1 KEA11114P0 (Vineri in a 6-a saptataina
a postului mare).
140

www.dacoromanica.ro
Urmeazg textul ping la sfirsit cu cintarile pe fiecare zi ; duminecile
-cu titluri in ro§u cu litere mai mari, ping, la a 8-a duraineca, dupg Pa§ti
(dumineca Tuturor Sfintilor), ping la sfirsitul volumului.
Insemntiri
Pe coperta din fafa, partea interioarg : egt4HA EnucKwn 130A1411CKiH H
PAAMOKili (Theofil episcop de Roman §i de Galati 1).
Sg, sg, §tie de cind an §ezut pgrinte Ionichie episcop la Roman leat
7255 (1746), septembrie 15 si §oltuz (ilizibil). (Cuvintele §i §oltuz ..."
§terse eu cernealg, neagrg).
Sg, sa §tie de cind s-au pus preosfintitul svintie sa pgrintele Toni-
chie episcop Romanului, leat 7255 (1746) septembrie 15 gyo kypcain
(eu am scris).
f. 332°. Acest Penticostar 1-am legat en, ermonah Agathon ot
Agapia, cu cheltuiala lui Ghedeon clisia§ ot Neamtu in dzilele lui Gri-
gorie vodg Ghica leat 7239 (1731) mai 26 dni si iaste a svintei mgmastiri a
Neamtului.
Acest Triod este legat de Gheorghie cu cheltueala mangstiri, cu
osteneala Isaiei igumen Leat 7225 (1717) mai 22.
Sg, se §tie de ci<n>d am inceput a spune pe aceastg carte.
Coperta din tiring, partea interioarg, : gi AKHH (In zilele lui) Loan
Gligori Ghica voevod, a cincilea an a domniei sale, am scris, meseta anuar 9.
SA sa stie, cind am prohtit eu aice pe ceastg svintg, carte canonul
Floriilor, la let 7255 (1747) april 12.
Titluri si initiale cu rosu. Filigran mistret. 29 rinduri pe paging. Semiuncmla, Lega-
tura veche In piele si lemn cu icoana Mintuitorului gravata. Scris in Moldova. Slava biseri-
ceased de redactie medio-hulgara. De la miMastirea Neanat.

114.
Sec. XVI. Mate. 247 1. 21 x 13 cm. Lipsesc inceputul si sfirsitul.
latimirski nr. 43 (m-rea Neamt).
<Antologhion >
Incepe cu slujba sfintulai Trifon pe ziva de 1 februarie, urmatg
la f. 2° de viata aceluia§i sfint. Inceputul lipse§te ; inc. f. 1° : A12611EHIIKIA1b.

H TiA 110ET'6 Obi A1OH

Tjrnaeazg slujbe de sfinti in ordinea calendarului, o parte din ele


urmate de sinaxarele canoanelor.
f. 38v. ABA.
Merge ping la 29 august (Tgierea capului sf. Ioan-Botezatorul).
1) Theofil, episcop de Roman (1743 1716).

141
www.dacoromanica.ro
Insemnliri
Pe coperta din urmg, partea interioara :
110(14 rHpACHAt WT kb.KNAAUM K A*TO x spo (Popa Gherasim dela Da-
videni, in anul 7109 (1601).
Tit luri si initiate cu row ¢i galben. Ornaments In row $i galbcn la f. 138, 211, 239v ,
240v, 25 rInduri pe paging. Semiunciala cu influente de cursive. Legiltura veche In piele §i
lemn. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la manastirea Neamt.

115.
Sec. XVI. Hirtie. 174 f. 34 x 22 cm. Inceputul st sfirsttul lipsesc ; tharte rupt, lipsesc
fol dupil f. 6v, 12v, 18v, 24v, 32v, 36v, 41v, 51v, 56v, 84v, 90v, 141v, 160v, 170v. 171v.
Iatimirski nr. 44 (m-rea Neamt).
<Antologhion>
Cuprinde slujbele sarbatorilor incepind cu cele din luna septembrie
ping la 6 ianuarie (Boboteaza). Urmeaza apoi, f. 150, slujba sfintilor
Petru i Pavel (29 iunie).
f. 1. Slujba sfintilor Ioachim §i Ana (9 septembrie), inceputul lip-
se 0e, Inc. : Etv AACT AN FocnoAk o ASWEKAENAWA HOAATAi.
f. 1-140. SArb6torile pe rind ping la 6 Ianuarie (Boboteaza).
f. 150-160v. Slujba sfintilor Petru §i Pavel (29 iunie) ; la sfh'§itul
f. 160°, scris mare cu. ro§u Korot = sfir§it.
f. 161-165°. Dupe o lacuna, urmeaza, slujba celor 40 de mucenici
(inceputul lipsete).
f. 166-174°. Slujba Bunei Vestiri (25 martie).
Pe marginile foilor traduceri ale unor pasaje din liturghiile sfintilor,
in limba roming (sec. XVII).
Titluri ai initiate cu rosu. Filigran : stems. 30 rInduri pe paging. Semiunciala. Lega-
tura veche In piele si lemn, cu ornamente geometrice, deteriorate. Scris In Moldova. Slavgt bise-
riceascil de redactie medio-bulgar5. De la manastirea Neamt.

116.
Sec. XVI (a doua wmAtate). 312 f. 31 x 21 cm. Lipsesc Inceputul si sfirsitul.
Iatimirski nr. 45 (m-rea Neamt)
<Antologhion>
incepe cu slujba sfintilor Ioachim §i Ana (9 septembrie).
f. 1. inceputul lipse§te ; Inc. TELIEHIE ritFt(MWHKWE H Krkpa; c-hr.noAoywa.
Urmeaza slujbele tuturor sarbatorilor mobile in legatura cu Pa§tile ;
se terming cu slujba inaltarii.

342

www.dacoromanica.ro
Insemnari
f. 212°. S'a se §tie aceastg, sfintg carti a cui este §i denude este, a, este
din Yarca§e §i-i a preutului Pave lu din of tam (de acolo) §i au dat-o po-
mana" in Bro§teni la biseric6, uncle este hramul bisericii sveti Necolai.
Titluri si initiate cu row Filigran mistret, 29 rinduri pe pagina. Sennunciala. Lega-
tura veche In piele si lemn (deteriorate), cu ornamente geometrice. Scris in Moldova. Slava
bisenceasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea Neamt..

117.
Sec. XVI (a doua jumatate). Hirtie, 235 f. 10 x 8 cm. Numerotatia veche 229 f. (nu-
mere repetate). Dupe descrierea lui Iatimirski, manuscrisul cuprindea 250 foi, azi ultimele 15 foi
lipsese. Lipseste de asemenea inceputul.
Iatimirski nr. 46 (m-rea Neamt) (II socoate de la inceputul sec. XVII-lea ; durd scris
este din a doua jumatate a sec XVI).
1. <Antologhion> (f. 1-206)
f. 1. incepe cu slujba na§terii lui Hristos (25 decembrie) inceputul
lipse§te, Inc. : KA0116 HEEECA ClOCOAHTII CgrOME.
T.Trmeaz6 slujbele s'arlAtorilor mari in ordinea calendarului, pin&
la In'altarea sfintei cruci (14 septembrie), f. 1-206.
2. <Rugaciwni in limba slavond cu titluri in slava, si romind > (f. 206
313).
f. 206. 3s sApaKig l'ocnox<Au Prentru sanatate doamneei.
f. 207. 3,1 sApagie OTpW4ATI1 Prentru sanatate cuconilor.
f. 208°. 3s 3ApdgiE OTIMKORHH,diNk Prentru sanatate facioritilor.
f. 211. fiwn-kpwm (boierilor) <fara traducere >
f. 214. CTHICapki H HWAORMil HaEpaHHIJ KOMOIr Mpg ElpHKAIOLIHT C.A (Sti-
harii i podobii alese cui dacg i se intimp16). Subtitlu rominesc : Prentru
mila lui Dumnedzgu.
f. 218°. ilgcTuomoy Kp-hcToy (cinstitei cruci).
f. 219°. CRATOMOIr 11110f301:0V H Elp*AHTHLIH H KIMCTHTEA10 IwAHHOIr Prentru
ruga ini Ioan Cr <1 >st <ite >1.
f. 220°. tirrgm.vm (ingerilor).
f. 221°. CRATIIA1 AHOCTOAWAth Prentru ruga apostolilor.
f. 222". Titlu numai in romineste : Prentru ruga prooroculii.
f. 223°. Cruaromoir fewpris (sfintului Gheorghie) fara trad. rom.
f. 223°-224. CK/ATOMOV REAHKOMSLIEHHKS Asnuvrpho Prentru ruga lui
s-tii Dimitrie.
f. 225°. H ElpWLIIHMK Cli/ATMM AAStIEHHIttvM Prentru ruga §i altor mu-
cenici.
f. 226. Cgivromoy Twainioy Hogomoy Prentru ruga lui svtii Joanna
Novii, inc. Alin RfritligH 11391}+MCPBSETII.

143

www.dacoromanica.ro
f. 226°. CH1ATKIA1K TI1EM CKATHTMEMK Prentru ruga a trei mare
s<ve >t<ite>l<i>.
f. 227°. CLUATOMOV IIIIKWAAOr Prentru ruga lui stiff Nicolae.
f. 229. Ilpt HWAOSHKIM WTKH,EM Prentru ruga a ottilor (sic = parin
tilor).
f. 229v. CRiATKIA1 Flp*WTh11,EMK Prentru ruga a preotilor (i-e : stra-
.moOlor).
f. 230v. 11p-knwAoutimm ;Kellam Prentru ruga a famei preapodobnice.
f. 232°. 11prknommtkii ThipacKemi Prentru ruga a preapodobnei Paras-
chivi. inc. 0 AECHZhia CHACA nlykAcTA.
f. 233. Hrhrk CHATKIM Prentru ruga a tutoror sventilor.
f. 234. 0 3,4,13/Mill nopimoy Echcknk Alva' ECT HOCT (Pentru sang-
tatea pe rind, a tuturor, dacg este in post). Ba aApazig mcnoTor irhuji cie
Prentru sanatate domnilor. Sfir§itul lipsete.
La foile ce lipsesc la sfir§it, dup'g descrierea lui Iatimirski, se mai
.ggseau rugaciuni : prentru sgngtatea maice a lui vodg, prentru sanatate
doamneai, prentru sangtate cuconilor, prentru sangtate a fecioritilor, pre-
ntru sangtate voinicilor, prentru a tuturor cre§tinilor, eind vor vrea sa
<se> scoale de la masg, cind vor vrea sg Incalece. ".
0 parte din aceste ruggeiuni sint publicate de episcopul Ghenadie,
in Biserica ortodox roming", VIII (1884), p. 843-850 §i 942-964 §i de
P. Syrku, JhiTypryitiecime Tpribi gaTpnapxa E B 43111101F1 TepuohcHaro (Opere
liturgice ale patriarhului Eftimie de Tirnova), St. Petersburg, 1890,
p. XXXVI.
Titluri si initiate cu rosu. Ornament in rosu la f. 214. 14 rinduri pe paging. Semiun-
ciala mica. Legaturd veche in pinza 5i 'emu; deteriorate. Scris In Moldova. Slava bisericeasca
de redactie medio-bulgara (cu titluri In romineste). De la manastirea Neamt..

118.
Sec. XVII. Hirtie. 320 f. 14,5 x 19,5 cm. Inceputul si sfirsitul hpsesc.
Iatimirski nr. 47 (m-rea Neamt).
1. <Antologhion> (f. 1-310)
Incepe cu slujba Na§terii lui Hristos (25 decembrie). Inceputul lip-
se§te, f. 1 inc. : . 7.IliEM KrIs3AKEIPH x FiltCH pork HAWK, CKATK ECH FOCHOAH.
Urmeazg slujbele sarbgtorilor ping la Ingltarea sfintei cruci
(f. 1-310).
2. f. 310°-312. num HA CK/ATOE &POMMEL& (Rinduiala sfintei Bo-
botezi).
3. f. 312°-320°. Ilpm-rkna HA Ill&rkliKIHK IMAAWIHKIHX H &POPOAHLIHItIHK
11pA3AIMK6 H H'IsrkM 1113'kflOAO6HKIHM WTH,EMK REAHKbJHAN H CKATHTEMM HEAHKKIHMK,

.1 t4

www.dacoromanica.ro
H36p4lThkIHM MSLIEHHICWM H Irke*A1 1141304HTKIHM CRIAMIM nourbtaxipia Cal crk
Hanommtimmk qranmom (Pripele la toate praznicele im.p5,fate§ti §i ale Ngscg-
toarei de Dumnezeu §i la toti parintii mari preacuvio§i §i la mari ierarhi,
la mucenici ale§i §i la toll sfintii insemnati, se cint'a cu psalmi ale§i). Sfir-
§itul lipse§te.
lnsemnari.
f. 138°. il*T x 3Cisr (anul 7223 (1715).
f. 320v. Ermonah Ioil.
Titluri si initiate cu rosu. 12 rinduri pe paging. Cursiva. Legatura veche In piele si
Iemn cu icoana rastignirii gravata. Sells In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-
imigara. De la milnastirea Neamt.

119.
1602 <data pe legatura manuscrisului corespunde cu filigranul si cu scrisul>. Hirtie.
210 f. 34,5 x 21,5 cm. Lipsesc foi dupes 167°.
Iatimirski nr. 48 (m-rea Neamt).
<Illinei pe tuna septembrie>
Titlul pe coperta exterioard, scris cu litere de our pe piele. AU-
CAH,It CeHTEKpili, poKs >, aj (Luna septembrie, anul 1602). (Luna este a Mi-
neiului).
f. 1-167v. Incepe cu sluba lui Simion Stilpnicul, 1 septembrie §1
urmeaza cu slujbele tuturor sfintilor pe rind din luna septembrie.
Dupes f. 167° lipsesc citeva pagini din slujba mucenicului Grigore
al Armeniei (30 septembrie), cu care se terming slujbele Afintilor pe luna
septembrie).
f. 168-210. Sinaxarele canoanelor din septembrie. Titlu : 1kCa11,11
CEHTEKOH pEKOitIkM HALIET Milli A, Altilk HAMETK tILIC IT1, a HOW,K K1 (Luna numitg,
septembrie are 30 de zile, ziva are 12 ceasuri, iar noaptea 12).
Cuprinde §i iinii sfinti slavi.
f. 176. MI matg Agin. CTIJACTIt 0Vgialie rAtlit1 KHANS/A CKH14 HOrIOAHMEOOKA
(In aceia§i zi (5 septembrie) uciderea cneazului Gleb, fiul lui Volodimir).
f. 206v. E% TTMf MA& CTJLICTE. CILAT4r0 ErAHitCAMKA KHAIS/A HECKAPO
(In aceia§i zi (28 septembrie) patimile sfintului Viaceslav, cneazul cehilor).
f. 210v. Alb6.
insemnari
Pe coperta din fates, partea interioar5, : t Iw 111E*AH 110EK0A4 &Mil*
AtHAOCTit0 rocriompa BEAIAH 1110AAAHCKOH AAA CHE <11 AST x HOU> (I0 Stefan
voevod 1), din mila lui Dumnezeu, domn al fa'rii. Moldovei a dat aceasta
<in anul 7121 (1.613) >.
2) Stefan Tomsa, in prima domnie (1611-1615).
10 c. 717
145
www.dacoromanica.ro
Partea 'nitre paranteze dupa catalogul lui Iatimirski, deoarece azi e-
acoperita cu o eticheta.
Pe foaia liminara nenumerotata : t Mihail am scris. (Sec. XVIII)..
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : mistret. 32 rinduri pe pagind. Semiuncialti. Lega-
tura veche In piele $i lemn, cu ornamente In aur. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie-
medio-bulgarii, cu influente ruselti. De la mandstirea Neamt.

120.
Sec. XVI (a doua jumatate). Hirtie 248 f. 31 x 20 cm. Lipsesc foi dupd f 74v. Cele-
mai multe foi rupte pe margine si reparate ulterior.
Iatimirski nr. 49 (m-rea Neamt). (Y1 dateaza din sec. XV. In genere, manuscrisele moldo-
venelti cu filigrana mistretului sint din anii 1570.1620).
< Illinei pe octombrie>
f. 1-244. Slujbele sfintilor din luna octombrie, in.cepind cu slujba
apostolului Andrei si a sfintitului mucenic Anania, §i a lui Roman cinta-
retul, pima la sfir§itul binii.
Sinaxarele canoanelor insotesc slujbele lor.
f. 157v. Alba.
f. 244°_248°. Cu tau. separat : CrISMEd flp*E10,40611tH IlApacKEKH
(Slujba preacuvioasei Paraschiva).
insemnari
f. 248°. Citt KIMPA peKOMIE MIDIE10 wProripie 11/1/1THA A101-1AX 1WdNHKIE, CI:STdp
HfIVIHHCKiH MOLIACTHp, 3.41-10K01 AT x apme AvkciM1,4 A143T KA mow (Aceasta
13

carte numita Minei pe octombrie a platit-o monahul Ioanichie, scutarul


manastirii Neamt, pentru a fi legata, 1a anul 7145 (1637), luna ,martie
21 zile).
Eticheta pe coperta Mineiu bulgarescu de luna lui octomvrie (sec.
XVII XVLTI).
Titluri si initiale cu rosu. Ornament in rosu la f. 1. Filigran : mistret. F. 229-229v-
sense de altd mina. 28 rInduri pe pagina. Semiunciald. Leg:Aura veche in piele si lemn cu
ornamente geometrice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. Dc la
mdn;Istirea Neamt.

121.
Sec. XV. HIrtie. 283 f. 27 x 19,5 cm. Lipsesc o pagina dupd f. 239v si mai multe foi
la sfirsit.
Iatimirski nr. 50 (m-rea Neamt).
<.21Iinei pe luna decembrie >
f. 1-283v. Incepe cu slujba sf. Naum (1 decembrie) §i urmeaza cu
ale tuturor sfintilor din luna decembrie ping la sfirsit. Sinaxarele canoa-
nelor urmeaza dupa fiecare slujba.

146
www.dacoromanica.ro
insentnari
Pe coperta de la urmA, partea interioarA : Vasile dilac (Sec. XVII).
Titluri si initial° cu rosu. Ornament In rosu Si negru la f. 1. Filigran : oval cu spirals.
30 rinduri pe paging. Semiuniciala. Legatura artistica In piele lemn. Scris In Moldova. Slava
bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea Neamt.

122.

1445 (f. 208v). Hirtie. 208 f. 27 x 20 cm.


Iatimirski nr. 50 (rn-rea Neamt).
<Minei pe luna februarie>
f. 1-208°. Inc. ittkestaa 4sgspsapia d, nprkA ,1-1pASAEHCTI30 CjATEHict l'OC-
110Ad HALLIEFO Icycd YpNCTd H CRIATAi'0 AlStIEHHKA Tili$WHii (Luna februarie 1,
inainte de praznuirea Yntimpinarii Domnului nostru Iisus Hristos si a
sfintului mucenic Trifon).
11Trmeazg slujbele tuturor sfintilor din luna februarie in ordinea
calendarului, ping la sfirsit. Sinaxarele canoanelor, urmeazA, cu lipsuri,
dup6 fiecare slujba.
Insemnitri
insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 208°. t FLiI piHA HCHHC4 Ci/6 1:11Hrtl K AT x sgHr (Gavriil a saris
aceasta, carte in an-al 6953 (1445).
Alte insem-Ari
f. 5°. Ion diacu, leat 7251 (1743).
f. 14. SA sa stie de c6<n>du am se <r >is eu, Ion diiacu, leat 7251
(1743).
f. 208-. feurarie 16, leat 7251 (1743).
Titluri i initiale cu rosu. Ornament In mai multe culori la f. 1. Filigran : foarfece.
30 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele gi lemn, cu ornamente geometrice.
Scris In Moldova de diacul Gavril de la manastirea Neamt. Slava bisericeasca de redactie medio-
bulgara. De la manastirea Neamt.

123.

1447 (f. 226v). Hirtie. 226 f. 28,5 x 21 cm. Lipseste Inceputul.


latimirski nr. 52 (m-rea Neamt).
<Minei pe luna martie >
f. 1. incepe cu slujba sfintei Evdochia (1 martie). Lipseste ince-
putul ; Inc. ...POKATH H AthilaM6 HAWHM KEAi.R INHAOCT.

147
www.dacoromanica.ro
Primul subtitlu la f. 2 : 111i,c.nii marrie HMAT AM-11H Ad, A,KHI HMAT RUC
Bl H 301111& E. Ilponwrat (Luna martie are 31 zile, ziva are 12 ceasuri :Ii
noaptea 12. Prolog 1)).
TIrmeazg toate slujbele sfintilor din luna martie, pin6 la sfir§it,
iar sinaxarele canoanelor sint trecute impreun'a cu fiecare slujbg, inainte
sau dupg.
insemnd,ri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 226v. f FA1101111% HCI1HCA C`1111 KOMATIt AtHHEA K /1-kT x S11,11E (Gavriil a
Kris aceasfa bucat6 de Minei in anul 6955 (1447).
Dedesupt, pe aceea0 pag.n5, : IlOCAA011Affit CKICT CIH /1111HEH K aVkT x SRO
(Acest Minei a fost continuat in anul 6970 (1463).
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : trifoi. 28 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura
veche In piele si lemn, cu ornamente geornetrice. Scris In Moldova de Gavriil diacul de la ma-
nastirea Nearrrt. Slava bisericeased de redactie medio-bulgara. De la manastirea Neamt,

124.
1574 (f. 181). Hirtie. 181 f 32 x 21,5 cm.
Iatimirski nr. 53 (m-rea Neamt).
<111-inei pe tuna aprilie>
f. 1. Inc. : litl*C1A110:1 AF11111/1i4 A, IllYkr10A01W1iliA Mergpg 11AWM 11141.1.E
(luna aprilie 1, preacuvioasa maica noastra Maria Egipteanca).
Urmeazg (f. 1-189v) toate slujbele sfintilor pe luna aprilie, pinA, la sfir-
§itul lunii.
f. 130-180v. Sinaxarele canoanelor din luna aprilie, Inc. i1tkciau,4
anpNniE HMAT MOM A, A111111 HA14T LIU Fi, A 1101111%. ill. (Luna aprilie are 30 zile,
ziva are 13 ceasuri, iar noaptea 11).
f. 181-181v. Au fost albe, pe care s-au scris insemnari.
insemnari
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 181. B3ROAEHIEME% OTH,A H CrI1 flOCH*WEIliEMIt CKINA H ClIgpliWENiEM
Ck/ATAPO MICA, HCEINCA CIA CIH IIIHHEIO AVkCiAll,1% artimit C 6 flOMOWiA BONCiEA, px,tcox.
A1110FOrfl*WHAPO 114RA BONZiN Tp44u smwaro gpEH H KOV1111/1 WT NEPO 141AT gro
Mond ilIticatin sa Kg 3AAT H AAM Ero K h mutyrt68 cgs* H 3A ASWH CIKOEH, 11%

HEME11,1:011 MON4CTI113 HAEWE ECT rprIA1 cgivraro B%CHECElliE FOCIIOAA BOVA H CIRCA
imutro Ictrca XplicTa H k'11 Akt1H rocnomintt nawmaS TWAll BET(31% KogKoA rocno-
MP% 3EAIAH 11itvAA4KeKoH, Erm npIHAtvwm 1110ValiH TOV011,3 H Trwnipti H 01/11111114
IWH HOEKWAA H kl+CH KOH EVO H ROEIKANWA 3EMA* (llOAAAKCKOH 11WAWEE 110/1013HHA.

t, aim x 31Ilt Al-kCialls% iflirSCT RI AKNIH IV% MAC 14-TIN.

1) Prolog inseamna viata de stint.

148
www.dacoromanica.ro
COTH,11 H LIpATIE, ALHE KTO WT RAC MET IVIWTH HA [Iwo, 4 RH IHIOCTHTE !LW
H HOMHHAHTE HAC R'h CRATWX CASHAX H Mpg KTO 1111C,C01HET K113,7iTH WT CRATON
mOtICTHil, AA RXAST HENJOLHEH WT BOVA.
(Cu voia Tatalui §i cu ajutorul Fiu lui §i cu s'avir§irea Sfintului Duh,
s-a scris acest Minei pe luna aprilie, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mina
mult pkgtosului robul lui Dumnezeu, Trifan, fost preot §i 1-a cumpgrat
de la dinsul fratele lui, monahul Misail, pentru 25 de zloti §i a dat pentru
rugkiunea sa §i pentru sufletul sh'u la Md,nastirea Neamtului, unde este
hramul sfintei inaltari a Domnului Dumnezeu §i Mintuitorului nostru
Iisus Hristos §i in zilele domnului nostru, Loan Petru voevod, domn al
tarn Moldovei, cind au venit paginii turd §1 tatari §i au omorit pe Ion
voevod §i pe toti o§tenii lui §i au pfadat tars Moldovei mai mult de ju-
mAtate, in anul 7082 (1574) luna august 12 zile in ceasul al 9-lea.
P5xinti §i frati, dac5, cineva dintre voi va citi pe dinsul, iar voi
iertati-ne §i pom.eniti-ne in sfintele slujbe. Iar data cineva o va lua de la
sfinta manAstire, sa, fie neiertat de Dumnezeu).
f. 181°. Acest Minea este al sfintei mAn5,stiri Neamtului §i tine 1-ar
tagadui, sa nu-1 spue unde s-ar afla, s5, fie afurisit. (Sec. XVIII).
Ierodiacon Io Iorest ot Niamt K AkT x 3CHR AACAR4 aripun 6 (in
anal 7253 (1744) luna april 9). SA sa §tii de cindu m-am c5Juggrit aicea la
sfinta manastire Niamtul, in dzilele m'arii sale loan Costandin. Nicolaiu
voevod, hind mitropolit tafai chir Nehifor Mor Alan §i m-au cAlug'arit
sfintia sa, chir Macarii egumen Niamtului §i m-au fkut diiacon sfintia sa
chir Varlaam episcop Radav<s >coi (de Itild'auti) leat 7252 (1744) mesita
fevruarie 17.
Pe coperta din urmq,, partea interioafa : Ierodiiacon.Iorest ot Niamtu.
Titluri 5i inktiale cu rosu. Filigran : sterna mica si mistret.. 26 rinduri pe pagina. Semi-
unciala. Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova de Trifan,
fost preot. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la mandstirea Neamt.

12.5.

Sec. XV. Hirtie. 216 f. 27,5 x 20 cm. `Lipseste inceputul. f. 215 216° urmeaza dupd
f. 154.
Iatimirski nr. 54 (m-rea Neamt.l.
< Minei pe luma mai>
f. 1. Slujba prorocului Ieremia. inceputul lipse§te ; Inc. : ...KAAH-
HkiH RI& pwRh IchRpv}RE TOROX rwkqecraa
Primal subtitlu la f. 2 : Ell'kCAH,A A1AIA HAUT% AhHEI AA, AMA HAUTk 44C
Ai, a 11014th r (Luna mai are 31 zile, ziva are 14 ceasuri, iar noaptea 10).
Urmeazg, Coate slujbele sfintilor din luna mai (f. 1- 213 °).

149
www.dacoromanica.ro
I. 155. Inc. : IttkCIARA TOPO}KAE KA, nfrknomunaro wru,A mungro CHMEOHel
GTAitHHHKA H?EE K AHKIThrOpt. (Aceemi luna, in 24, a preacuviosului parin-
telui nostru Simion Stilpnicul, cel din Muntele Minunat).
Slujba sf. Simeon Stilpnicul, 24 mai, incepe la f. 154, dar la f. 155
167° s-au intercalat foi din alt manuscris din sec. XVI, care cuprind
slujba aceluiasi sfint in alts forma. Dupa f. 154, trebuie sa urmeze, f. 215
216 care fac parte din canonul acelei zile, apoi f. 168-171, care si ele
fac parte din slujba sf. Simion Stilpnicul in redactia manuscrisului din
sec. XV-lea.
Dupa terminarea slujbelor de sfinti, ping la 31 mai urmeaza, ca un
adaus separat la f. 214, slujba sf. Pahomie : CKMTOMS IIAKOM110, cn4KA, rnac "g
(sfintului Pahomie, slava, glasul 6).
f. 214°. Alba.
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : turn sE foarfece. Scris de cloud mlini. (f. 155
167° sint intercalate din alt manuscris din sec. XVI-lea In interiorul manuscrisului din sec
XV-lea.) 28 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si Iemn cu ornamente
geometrice. Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la manas-
Urea Neamt.

126.
Sec. XV. Hirtie. 168 f. 26 x 20 cm.
latimirski nr. 55 (m-rea Neamt).
< Minei pe luna mai >
f. 1-119. Slujbele sfintilor pe luna, Inc. : 111. k CARA MAHA a, map ar o
npopoKa IEQEMia (luna mai 1, sfintul proroc Ieremia). 17-rmeaza Coate
slujbele in ordinea calendarului ping la 31 mai.
f. 120-168. Sinaxarele canoanelor din luna mai. Titlu : al*CMH,A
MAHA HMAT AMIN AA, AUK HAUT MC Al, A 1101116 (tuna mai are 31 zile, ziva
are 14 ceasuri, iar noaptea 10).
f. 168/. Alba.
Titluri si initiale cu rosu, verde $i albastru. Ornamente in mai multe culori la f. 1 si
120. Filigrane : balantii si turn. 27 rInduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele
si lemn, deteriorate. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgarii. De la
manastirea Neamt.

127.
Sec. XVI. Hirtie. 203 f. 28x 20 cm.
Iatimirski nr. 56 (m-rea Neamt).
<Minei pe luna audust>
f. 1-153. Slujba sfintilor pe lima august : --ciatt4 agr8CTA d CH1A
T6IK 5 ilitAKKMH H OVIHTEAt HX6 ealasapa H maTipi HX6 COAOMOHiM (luna

150

www.dacoromanica.ro
-august 1, a sfintilor Macabei, a invafatorului for Eleazar §i a
7
mamei for Solomonia). IIrmeazg slujbele sfintilor din luna august in
ordinea calendarului.
f. 154-203. Sinaxarele canoanelor din luna august. inc. ili.-kcemo
august are 31 de
AKFSCT HAUT AKIIIH AA, A61111 HMAT 4AC Pl, A HOLM& FA (luna
zile, ziva are 13 ceasuri, iar noaptea 11).
Tirmeazg vietile sfintilor din luna august in ordinea calendarului.
f. 203. Alba, cu insemngri posterioare.
Insemnibi
f. 203. lepoAitucou IWpECTS K AtT X Sella MtCMH,A ISMO KS, K A6-1611MM
K<O>C<TAHTHHA> 11 <HKC1AA>E A KOEKOAd (Ierodiacon Iorestu in anul 7251 (1743)
luna iunie 26, in zilele lui Ioan Constantin Nicolae I voevod).
KHHP4 AKFSCTK, Ad CK 3HAET, CK1ATTH MOH<ACTHO> WT MAMA. 0, KpATE
SKAOHH CE WT 3114 H C7xT13013H KAAVO, Ec63H41H MHpd H HO?KHHH EPO [H 1103(1111H ere,'
H METE WO. ItIOHAK Ild7COMIE WT HEMH,H AT x 3Ci.
(Cartes august, sg se tie, a sfintei mgngstiri de la Neamt. 0, frate,
fere§te-te de rsau §i fa binele. Cerceteazg lumea §i alung -o §i leapgdg-te de
dinsa Monah Pahomie de la Neamt, anul 7210 (1702).
Pe coperta din urmg, partea interioafa :
IepoAicuoti IWOECTS rIEHHK EpM0HAX ALMON erSmeH, AHKHH e0Ir 4dKCKOR. K
AHKI agienticKona MHTp0110AHTA Kilt] HEKH*013 KpEK16 111000MH K AT X 3CHA M-k-
CAN11,4 SHOA KS, WT CKANTA MOHACTHpE Ilfamuc8n.
(Ierodiaconul Iorest, ucenicul eromonahului Macarie, egumen, di-
chiul Sucevii, in zilele arhiepiscopului mitropolit chir Nichifor grecul
Moraitul, in anul 7251 (1743), luna iunie 26, dela sfinta mgnastire Neamtul).
hpomaid iIA3Ap WT IIMM11,'6, UHCAX 3A* (Ieromonahul Lazgr de la
Neamt, am scris aici). (Sec. XVIII).
Titluri si initiale cu row. Ornamente in trei si doua culori la f. 1 yi 154. Filigrane :
Hoare stilizata si secure. 28 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn
cu ornamenle geornetrice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgaril. De la
,manastirea Neamt..

128.

Sec. XVI. Hirtie. 9 f. 27 x 18,5 cm. Sfirsitul lipseste.


Iatimirski nr. 57 (m-rea Neamt).
(Slujba Acatistului. Sti-
CAS>KRA PIKAOHCTS. CTHX-ApkiX perkA-knnomov.
Jtarii nesedelne). Continug ping la sfir§itul manuscrisului.
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : mistret. 26 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legat
In carton (legatura sec. XVIIIXIX). Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-
bulgara. De la manastirea Neamt.

151

www.dacoromanica.ro
129.
Sec. XVI. Hirtie. 95 f. 21 x 16 cm
Iatimirski nr. 58 (m-rea Neamt).
<Adunare de slujbe bisericesti>
Foaia liminarg un icos (sec. XVII), inc. m SEAAAH HA 3EMAH WCTA-
KHKUJIH.
f. 1-2. HA AHTIH CTHKHpItlIC CAMOVAACHK1 CK/ATOAIS Kl&SHE<CE>HiS FOCHOAOIr
Hawmov lorca XpHrra (La litie stihiri samoglasnice la sfinta ind4are a
Domnului nostru Iisus Hristos).
f. 2-5. KAHOHL TKOpENIE IWAHHA (Canon, facerea lui loan).
f. 5-13. IIIICTHItIH IlApAKAHC riptegRiTtH KAAAHMILI,H HAWEH B0r0(10Ali0,H
(Cinstitul Paraclis al preasfintei stdpinei noastre Nascdtoare de Dumnezeu).
f. 13°-33°. OVKAak KAKO 110A0BAET IrkTH HAA KOyTi AA oyewnwhiank WT-
LOMK H EpATIAMK HAWHM H 1111041HA1K XcaacTiallwm oymepuiiiim (Ardtare cum se
cuvine sa cintdm la coliva rdposatilor pdrintilor §i fratilor notri §i altor
cretin morti).
f. 33 ° -94 °. CMOESCA CK1ATAVO flpHillAttlEHiA (Slujba sfintei imparta§anii)
f. 95-95v. Fragmente de imnuri religioase in grece§te (Sec.XVII)_
insenindri
f. 94. Cia KHEIVA HOHOKHA Efrb.monaX ErSMEH HWAKHA1 K AtT x spns Mt-
CHH,A MAOT H K h AhHlil POCHOAHHA HAWEPO 11,V 1111111011 livhfrItHOKCKKIH KOEKWA.
FOCI-WA:Irk SEAAAH 1110AAAAKCKOH.
(Aceastd carte a innoit-o eromonahul egumen Ioachim in anal 7137
(1629) luna martie 8, in zilele domnului nostru Io Miron Rarnovschi
voevod, domnul tariff Moldovei).
Pe coperta din urrnd, partea interioard : Tote isu cu putiata celui
nevoitoriu. Ieremia arhidiiacon. (Sec. XVIII).
Pe foaia liminara : un pasaj §ters, apoi altd mind : Alt cAu,a hone 18
Atte 1810-ro rom, wriks fluicomms, H WT11,11 cpnropimo (luna iulie 18 zile,
anul 1810, parintelui Nicodim §i pdrintelui Grigorie).
Titluri si ornamente cu rosu. Ornament In rosu la f. 1. 21 rinduri pe paging. Semiun-
mala. Legatura veche In piele si lemn, cu ornamente stilizate. Scris In Moldova. Slava bise-
riceasca de redactie medio-bulgara. De la mandstirea Neamt.

1,10.

Sec. XV. Hirtie. 307 f. 28 x 20,5 cm. Lipseste sfirsitul si foi dupa f. 4°.
Iatimirski nr. 59 (m-rea Neamt). (Y1 dateaza de la sfirsitul secolului al XVI-lea).

1. f. 1. IlptmcAoKie HACTO/A4JAVO CKLIETAIliA (Predoslovie la cetirea celor


de Mci) inc. ...Aoyh K WW1% H}KE KyhrktICKItl.

152

www.dacoromanica.ro
f. 1°-3. H3/10)1{ElliE WT HOCAAHill EME K6 HPSMEH 11,p1IKKE CKATAVO CHMEWHA
41oA0TKopu,4 Kipp Ilerp8 (Extras din scrisoarea catre egumenul bisericii
sf. Simion facatorul de minuni, chir Petru) Inc. : IlpocTH Av WTH,E
MOH."
2. f. 3-4. IIAAOCA:RIA KHEIrlil CEA (irk 011"K*A-kiliE 411TX%111HMIt CAOK

CIIMYbKiii1111 CIA KeLpH Kmirm CEA. (Predoslovia cartii, acesteia in care se da de


stire cititorilor cuvinta'rilor despre lucrurile ce sent cuprinse in aceasta carte).
Este de fapt tabla de materii a cartii in care se cuprind 63 de scrieri,
dintre care azi o parte lipsesc.
La f. e jos, titlul intregii carti : KHHrA fioroAkKHOKENA ClUipAHA H Math-
CANA WT mnorta H paantimia KOMECTKHIOX Mins. KETKAI.0 stem 1lEIVH SAKKTA H
noturo, np-knoAorsmum WTH,EAVII IIHKOHOM, }ICHILNIVHAVit 11-11 rnaronenvkii 11(311HtH
I'opt, HACTARA*RapH H HOCIAL116CTIMMIIH HOARHSAXLIIHX. Cl HA 111C'kKO Xkl10.
WOKHOE CA0110 C'hAp'h?1 X 0 KELIth CKA3AHIOAUK KUHI'bJ CEN. (Carte cu dumne-
zeiasea inspiratie adunata si scrisa din multe si deosebite dumnezeiesti
dirti ale Testamentului, care se spune cel Vechiu si cel Nou, de preacu-
viosul parintele nostru Nicon, care a trait in .numitul Muntele Negru,
indreptind si ajutind pe cei care se nevoiesc in orice lucre duhovnicesc. Cuvint
care cuprinde despre lucrarile ce se spun in aceasta carte).
DupI f. 4 urmeaza o lacuna in text, lipsesc primele 4 lucrari trecute
in tabla de materii.
3. f. 5. GRATAPO IIPHATiA fiorouocu,a WT VICE 1:11 110AHKAPIOIr (A sfintului
Ignatie purtatorul de Dumnezeu : Din epistola catre Policarp) inc. PARK! H
pAIIKIHA
4. f. 5v-8°. CAORO S, WTICOAALIHIX WT EPATEH (Cuvintul 6. Despre
fratii care pleaca .). Extrase diverse. Inc. : Iki< °you, emniom Apoyr...
5. f. 8v-10°. 0 PA3/1114H ClsgAASHIt (Despre definirea pacatelor .)
inc. rope nuipoy WT CliKAA31111..
6. f. 10°-16°. 0 PAMINH OrIHTEAEH (Despre definirea invatetto-
rilor . . .); inc. Kit iECTE CWAK 3EMAH...
7. f. 16v-18°. 0 pasmiqn rirkita H rapocm (Despre definirea miniei si
furiei); inc. CAKILHACTE IAKA PNEHO MCP."
8. 18v-22. 0 OVIC0j3H3Ht H IVII.C*KOH AOCAA* H 1113A3H0CA0KH. (Despre
desfriu S2 to ate supararile si cuvintele desarte) inc. HHu AWE pE,IKT spars...
9. f. 22-23". 0 eme caomptzaTH CIA C'h BAHNOIHM (Despre impacarea
cm aproapele . . .); inc. flipe nomecewu Aaph CKOH .
10. f. 23v-28°. 0 C'hil0}1:EHH EAXAA H CKOHCTROiX EPO... (Despre defi-
nirea curviei si caracterul ei. . .) inc. CAKIWACTE tato peqnlio E61CT.
11. f. 28v-31°. 0 np.kmosoA-kami H snx,,A-k (Despre preacurvie si
curvie) inc. PNEHO shICT H}HE ALPE HOI/CTHTK WM.".
12. f. 31v-34°. 0 KARtTIck H (343itHqH 41101CH (Despre juramint si
diferite minciuni. . .) inc. ea WT illATOEA BAATOVTOKO...

153
www.dacoromanica.ro
13. f. 34v-41v. 0 HESAOKH H ggsnpHc.rpacTHo (Despre nevinoveltie si
Upset de patimi. . .) inc. CAKIWACTE MKO PPIEHO KItICT
14. f. 41v-43. 0 HE3AOKH H flpOCTOT'k (Despre nevinoveitie si Sin?,
plitate . . .) inc. emg WT Ilierega : 4416 HEWEPATHTE CM...
15. f. 43 47. 0 nocitstumni (Despre asculatre) Inc. eacg WT 11114TNEA

AlilE KTO...
16. f. 47 504. 0 HOAX CKOHA H TS)KAIIHK H Kdt1 KOA* ECT KAMA H K44
rklipOTHICHMO... (Despre voinfa proprie se& cea strelin,d Si care vointei este
bund, si care potrivnicel. .) inc. Hg morx a31 o cen* TKOpHTH...
17. 50v-51v. 0 KAA3*11 soon... (Despre vointa cea bund) inc. ONCE

HAHasupaTH
18. f. 51v-57v. 0 MHAOCTKIHH H KAKO 110AOR1ET HOAddllid TKOpHTH H KIM°
HEHOAOKAET... (Despre milostenii si cum trebuie sei faci danie si cum nu se
envine . .) inc. BAATArCT EWE WT ilidTeEd.
19. f. 57v-59v. MKO AS,IE ECT HHLHHAAK pasmaTH Hmkifia, H6NSIAH npfino-
CHTH Kk LI,P1tKKAM H sKpanaTH HX... (Precum este mai bine sec imparti averea
setracilor, decit s-o deiruestibisericilor si sii, le impodobesti ) inc. ewe WT
MATOEA : ICOVC )KE 6KIMKS K.1% 17H94H1H.
20. f. 60 -62°. 0 TKOPMLIIHK MHAOCTHHM... (Despre cci ce fac mi-
lostenii . .) inc. BAATM(CTOK WT MATOEA : Cl+TKOPHTE CHI* ...
21. f. 62v-65. 111Ko lip pd3SMOA1'h gmg AATH OtrEOrKIM noraTka HAVkHid
pacrmrkgre KTO, HEC'hrpt warm ... (Dace& cineva face risipet cu gindul de a
da seiracilor averea bogatilor, nu pelceitueste .) inc. AMKEMAIH
g 'MAHN% UK
H-Krkm.
22. f. 65 -68 °. 0 A106HH H LIKAOK*KOMOKH H KAKO HOAOKAET MOKHTH
H cKpaakro... (Despre dragoste si dragostea de oameni si cum trebuie sei
iubim pe aproapele .) inc. CAKIW4CTg laKo pgugHo 1111.1CT ...
23. f. 68v-70v. MKO NE AOCTOHTK SAO TKOpHTH HAH HEHAKHA*TH KAKOK4
MOKO tIKAOK*Kil, HAN HE4KCTHK4 HAH EpETHK4 HAH MAHN& (Cum nu se cuvine set
faci ran sau s'd, urdsti pe oricare om, sau necredincios, sau eretic sau
elfin 1). . ) inc. HpliwgAmg pasty K1. AomS.
24. f. 70v-73. MKO 110AOKAET MOAHTH CAA EIALIE 0 HEIIHCTHKKIK, EPETHKOLKE
H EAAHHOK% H Hhcita rp.kwuMXh, A HE KAIAHHTH HK (Cum se cuvine a ne ruga
Si pentru cei necredinciosi, eretici Si elini 1) Si pentru, toti peleactosii fi nu
a-i blestema .) inc. iMosa1 Sso Kw FlPt}KAE...
25. f. 73 74. 0 EMI KAKO 110A06AET MK* MHAOCTKHM TKOpHTH (Despre
aceia, cum se cuvine set faci pe fatei milostenii. .) inc. grklIHMAHTE Mk1A0-
CTkIHA ..
26. f. 74 77. 0 MOAHTKE H KAKO noAosagTh MOAHTH . (Despre
rugei cinne Si cum se cuvine sei to rogi . . .) inc. 6 PAe monwre Ca...
1) pagtni.

154

www.dacoromanica.ro
27. f. 77 84. 01414:31. ANOAHTKhl H IlpkIKIKdHi4 OWEAMIINKCK4r0 (Chipul
rugaciunii Si a traiului de sihastru,. .) inc. laKhill HiloVAa WT miten-
HHK1%...
28. f. 84 87. 061343% MOANTKKI Ch irkTHEAVh HME 1111 APSMHNIt CNAIIHIV111..
(Chipul rugaciunii cintate a celor ce sint in toveird,sie .) inc. IliOANTKI.1
I./C(411TE ST(31011:11i1...
29. f. 87 -904. 0 H?K elk AWAHTKOM KK HART ICOARtLIHIK HAN Irk HHOM1
K4KOK'1 HCKSWEHH... (Despre eel ce fac rageiciune mergind pe drum sau in
vreo altit incercare. .) inc. REAHIKH1 I' apcaus*ie pew
30. f. 904 -100. lime AWAHTIIX WT HVI*X% UNIX. H C4tW NiE HPHAEMX. HIPITOME
HOASSETK (Cel ce cere rugeiciune dela a4ii si singur nu stetruie, nici un
folos nu are. . .) inc. CKATO ItIA5H.M4 WT neAoickAonnakt.
31. f. 100 103. 0 4EAOICkKO 01:roA1i H miu,tiwk pH (Despre cei ce so
fac pleicuti oamenilor ,si despre feitarnicie. .) inc. ermwe HOCTHTE Cat
32. f. 103 106. 0 HECTIAMAHH H IllO EME SEIHMHtTH C.A Fria HOREAHHX%
fiomiHIC WkeTh napenie neenottecuo... (Despre ne agonisitei si cum, a to inde-
letnici cu poruncile lui Dumnezeu nu este o reitlicire farce mimic. . .) inc.
ewe WT IRATE/EA; HE Kftlgt1HTE ces'k .
33. 106 1124. MKO NEHOAGEHT 01r4HTEA10 A10110-HM*HHS KhITH ... (Cum
nu se cuvine invet(eitorului sel fie iubitor de averi. . .) inc. I{ ewe, OrHITEAlt
11H TO/A,.
f. 112v. 0 coloan5, alba.
34. f. 113 -1184. IMO KfitAHO FECT Chit-hr.SHAEllie HHOlittlX Ch. ANHJAHh1...
(Cum este pagubitoare adunarea calugeirilor eu mirenii . . .) inc. Pelle
CU:1Th1 He I4...
35. f. 119 -1244. RIK° NEAOCTOHT'h OKAEKIT4ILITH fl*Kftlir 0,4H flAUKAIIKIA
Wit eau ;fa-1TH noTirksk, (Cum nu se cuvine a cleveti pe unii pentru nevoia
in care trebuie sd traiasce ) Inc. 3nvraoo11"cT Klt (Pinnanciwm...
36. f. 1244 -1264. 0 COPATheTa H HHillET* H icalco EI03HARAEA1 TaKOKdd
WT Beret AN CRT NAN WT A*HCTIR4 rhilpOTHIIHAr0 H 141{0 ii WT HEMIARAhl 60r4T-
CKO IIkCT WT Bor (Despre bogatie fi seireicie si cum, putem cunoaste
(kat acestea sint de la Dumnezeu salt din fapta potrivnicului si cum
bogeitia nedreaptei nu este dela Dumnezeu . . .) inc. fiorov rndronimpov
ItitopoKwm.
37. f. 126v-134v. 0 E?fE HE 6E3k flACAMAEHi4 CAANTH HClifYhWkr0 laKOME
(Despre aceia 54 nu judeci lard socotealci
AHH,EAVkpin ISAPHCEE H KHHMHHH,H...
pe aproapele tau, ca feitarnicii farisei si ceirturari. .) Inc. (Jr IVIAmeea
amlowkA a
38. f. 1344 -1454. I IKO HE AOCTOHT% CMAHTH HEPEWArh HAN ripatcfmrk
HAN tunpageAtik... ( Cum nu se cuvine sa judeci pe preofi, fie cu dreptate, fie farce
-dreptate . . .) inc. TAKOROir liKITH OrINTIA10

155
www.dacoromanica.ro
39. f. 1451-149. 0 somgcrumini cmAsd H IAKO WIKTO ?Kg CHK otorkrnmru
MONCETti... (Despre judeccitile lui Dumnezeu, si cum nimeni nu poate sccipa de
ele . . .) inc. h% msorkaa. RAM% KPATiE
40. f. 149 -165°. 0 'PROP/Ming 3HAMEHI14 HI H nPOPONIICTRSALIng... (Despre
cei ce fac semne sau prorociri. . .) inc. 3114AAnliA H WOAOTROPENIH
(in acest text la f. 159° Car Atronncu,a (din letopiset) inc. Kb
AWN EACNAill HME WT iiNAKEAOHiA topcTsostudro... (In zilele lui Vasile din
Macedonia care a fost impgrat).
41. f. 165°-172. rd Aospo H snaroni3HXTNO fioroy ENCE AEAATH no
npaitemoms cnogs ... (Cum este bine Si pleieut lui Dumnezeu a luera dupes
euvintul eel drept . .) inc. OTn,H HAWN taAolux .
42. f. 172-178°. RAA KMAONCKCTRA ORtTORANi10 HHHO'HtCKOM8 EIPHAWHIA
CAT... (Care Ant mestesugurile potrivite cu calugeiria. .) inc. Mal poc : KaA
KAAONikCTRA WR*TORAWFO.
43. f. 178v-181°. KAKO HOAOHAETIt KOMS HPOAAATN H KOVISRATH, tato AA
tignpupaaHr CA Boroir ... (Cum se cuvine cuiva a cumpetra .,si a vinde, ca sel nu
supere pe Dumnezeu. . .) inc. E'hripoc : WT nOCTHKIX CRAT4P0 EACHAIA.
44. f. 181°-186. Kaa ICSAwsKrirsd MHPCKlark AOCTOMIA CAT H tato RPA--
14ERHOE X8A0N<IICTRO H 11% AWPCKIIIK11 H 1111 HHOKbg HtCT WTMETHO (Care me--
stesug se cuvine mirenilor si cum mestesugul medical nu trebuie lepadat,
nici de mireni, nici de calugetri .) inc. 6cTK aemexknaTeAsof /CAM-
xvhcTso...
45. f. 186-183°. 0 PA3MINH CKOHH,EAVIs H WT KAM; Chi HPHAWA HMIAllOo.
(Despre caracterele seopitilor si de unde an luat ineeput acestia. .) inc.
(T OvareniA : CAT CKOHH11,H...
46. f. 188° -201.0 extifpnlin... (Despre smerenie. .) inc. Hwe cmt-
PENIA CKPORWPf
47. f. 201-211. MKO FOCHOAN/A 3dHORtAH H np-kAnomirdrii AOCTONT'h,..
(Cum se cuvine a cinsti poruncile Domnului. .) inc. Or nocma cua-
Taro EACHAIA...
48. f. 211-219. 0 HOKAAHN N HCHOR*AMM WT CONCECTRIHrg WICANH Cirk-
AETEMtCTRA... (Despre poceiintei si spovedanie, miirtwrii din dumnezeiestile
seripturi . .) inc. N`h3111011/1EHH1ilN FOCHOAHIPK.
49. f. 219°-238. Ilosaadsia W nOKAMIN H HcnowkAatui (Areitare despre
pocainta si spovedanie...) inc. fiparK HAE novininkcrii
50. f. 238-243°. KAKO HOAORAETk EIPHtliAWATH CiA RONGECTRRItg TAHN11
(Cum se cuvine a se implirteisi cu tainele dumnezeiesti .) inc. ,kospo-
AHOIrCO 1ECT ENCE tliACTO .

51. f. 243Y-246. I1KO CTILIWHO H KiiAHO ECT% HEMOLIMInHAVk HO ASLUH


HPHEMATN irkKaa Hcnorkmilia... (Cum este lucru cumplit si nefericit ca cei
neputinciosi cu duhul sei primeascii, o spovedanie...) inc. Ifkgill R-hcripiATia
C/F.T

www.dacoromanica.ro
52. f. 246-250. IfIKO HE NOAOKAET11 KpON1* wpm HpHEMATH HCKOK*AH
(Cum nu se cuvine sd primeascd spovedania alteineva decit preotv,l. ..) inc.
HHKTO,KE WT CAra11iHK6 11%1113H46T'k.
53. f. 250-255. 0 3/111p*WEHHK H WTAXOIEHItiX WKE WT IEPEN AAESIWK...
(Despre cei opriti si despeirtiti <de cumineceituret > de cdtre preoti. ..) inc.
chile KOTOOKM HpE3KHTErls....
54. f. 255-273. 0 npasumcg H nocTid H KOA*H0 nirkimonenka whaspa-

11E1111k1K (Despre seirbettori si posturi si mettetnii care


HAN flOKfl*HEMIX 6KIKATH...
sint oprite sau poruneite...) inc. 113% Ilerpat H IIAKEA-6 sanog-kAag... (in acest
articol un citat GTSAHToKo (din Studit) ; f. 267v si CaT THEIHKA CKANTKIR
_room... (Din Tipicul Sfintului Munte).
55. f. 273-280v. CKA3A1114 NOAONiEHO WT KONGECTKETha MICAWN W npaa-
mitcoX... (Spunere luatel din dumnezeiestile scripturi despre praznice...)
inc. HME NCTHHEINdi1 Hp0110K-1Ah...
56. f. 280v-285v. P ACA}KAEllif PEKWE CKA3AHiE WT KONiECTKUla WICAWN
CAMENO IIMALpfH H IEKhJrR rAAKII3FHtl WT KOMECTKMAX WTI&H,11 K CK*AETEAKCTK8 E}KE
MOAN w:..pnaom H KOI&AA 110A06AET% Hp*AMMItI/A flOCTIil Kll 01401H.E... (Cugetare
adicei Spunere extrasd din dumnezeiestile scripturi, avind citeva capitole
din pdrintii (lumnezeesti ca meirturie, in ce chip si eind se cuvine pazirea
posturilor in de obste...) inc. C1s6C 01611A H,p'llsKKE OyCTAKKI ?ICE...
57. f. 285v-288v. 0 CH*AH H I1HTH HHOKOAI ITOAAMTWAI OWEAHHKOAINCE H
CXWHAVIt Kit A fl . (Despre mincarea Si betutura ce trebuie sd, se dea
calugdrilor, shimnicilor si celor ce sint in obste. . .) inc. MAMMON WT1.1,%
HAW% ICApHT011%...
58. f. 288v-291. 0 Epawirk H HUTU! H riptgidgalliti HFE Vh WELpiH,C11
a<HTHX NCHKA1111HK... (Despre hrana si betutura si viata color ce trdesc viatet in
de obste...) Inc. 115NE mr.oro HOCTIAN ca...
59. f. 291v-295v. 0 cirkAti noAna;figliii HME Nip* NWILY4MArk H
Kl1/4

KAKO AOCTOHT% KpiCTIAHOAVK KIITATH (Despre hrana ce se cuvine color


ce tretesc in tame si cum se cuvine unui crestin set, se hretneascei .) inc.
XINIETE AN AA KHAHM16...
60. f. 295v-307v. 0 HOCTAKAEHH H H3EplINiEHH flpH4heTHHK1s... (Despre
asezarea Si scoaterea clerului...) inc. homecTime CAOKO CKANTKIM11. Sfirsitul
lipseste.
Toate aceste lucrgri sint compuse din citate numeroase i scurte
din Vechiul i Noul Testanitnt, Vasile eel Mare, Ioan Gurg de Aur, Grigore
Bogoslov, Pravile i Canoane i numeroase alto texte.
Titluri si initiale cu rosu. Filigran : urs. Serfs de cloud mlini (I. 1 -115 °, II, 119- 307 °).
Scris pe douil coloane. 50 rInduri pe paging. Semiunciala minusculd. Legatura veche In piele
si lemn, cu ornamente geometrice. Scris probabil la Muntele Athos. Slava bisericeasca de
redactie medio-bulgard, cu influente strbesti. De la minnistirea Neamt.

157
www.dacoromanica.ro
131.

1472. (f. 190v). Hlrtie. 190 f. 41 x 27 cm. Inceputul lipseste.


Iatirnirski nr. 60 (m-rea Neamt). (II dateazil din 1474, citind gresit insemnarca scriitorului
manuscrisului).

< Matei Vlastares. Pravila (Sintagma)>


Inceputul lipseste. Titlul rominesc pe copertg, (see. XVII). Aleatuirea
spunerilor de Pravila. Pe partea interioarg, a copertei : Ilpamina Kgn (Pra-
vila Mare). Traducerea titlului grecesc este urnfatoarea : Adunare pe
capitole a tuturor pricinelor cuprinse in canoanele sfinte si dumnezeesti,
adunatg si orinduitg, de eel mai mic intro ieromonahi, Matei.
f. 1. Inc. : M1114 411.1C411 K'K CKRatiElItatiHK HarnicAulia c 13}lif CHK lipt1K11,1*1h.
(Intro ducerea ).
f. 1 8. in text cu rosu trimiterile eitatelor din canoanele sinoadelor,
din p6rintii bisericii si din legiuiri bizantine.
f. 8-8v. KETKOE AlCrATOCAWKiE WT AEHHTHKA (Vechiul decalog : din
Levitie).
f. 8v-11v. Tabla de materii : ©Ki1341111E l'itaKII3H4Mk HO 1431% rkAt.
(Spunerea capitolelor dupg, alfabet). Sint 24 de capitole, fiecare impartit
in articole.
f. 12 178°. Textul Pra,vilei ; Inc. : 0 rkp-k 11134KOCA4KHOH (Despre ere-
dinta ortodox'a).
La f. 24, seris cu rosu, deosebit : tato Eri,n10AIS HATplAIJKS RMICT411-
Tim-1wpm rip-hero rhApmielda rhCTI,AS HOCHnaTH MHO ECT. (Numai singurului
patriarh de Constantinopol ii este dat dreptul sa trimitg peste tot infigerea
erucii 1).
f. 142 143. Intercalate tablele pentru socotirea datei Pastelui si
a crugului soarelui : KOHK AnliKIIEME Kix 341:01111*H
111JAKHAHHLI,t1 HOK,1341.iTiH K h
11ACH,h 11-6C6 AOVIECTKHOE KOTOpOMOK ChCKOAHT CA KHHOV A1ii:CA11,4 H Kit TOE WT
I10401( AKIlitcTEse rh1111WFIAHWE np-mo HMI KTOPOAKIIE, APWCHOE. (Yndreptar
afatind dupg, lung, in care ani cad dupd, lege toate pantile, in ce faza
a lunii si mai precis, in care jumgtate de zi, in prima sau in a doua parte a
zilei, anignuntit).
f. 142°-143. Krone cnxim,S (Crugurile soarelui). Dedesupt : illaTent
1103114 CIE C'KCT4KHTH (Matei a stiut ssa" aleatuiascg, aceasta). Data Pastilor
merge ping, la anul 6859=1351.
f. 179-182°. OT Hp4KHAls. CHATAr0 la1)114 110CT11HKA. (Din Pravila
sfintului Ioan Postnicul).
f. 182°-183. tIHKHTiI snasKeimaro AM111T(10110i1HTA HpAIMICKAPO wTH*TH 1C11
11"kKOEMOy K0HCT4HTIH0M11 EMICKOHS W 1111K}HE IckflpOWElila &WT. (Raspunsurile

1) stavropighie.

158
www.dacoromanica.ro
lui Nichita fericitul mitropolit de Irac lia catre un oarecare episcop
Constantin pentru cele pe care le-a intrebat), inc. Onamie oyso Agoe
?HEIM&
f. 183 -184 ". ItHE K 6 ClliaTbJHX. HHII114S01311 KWIICT4HTIHOIii1 r134A4 HCHOES-k-
AtIHMIA. I11341111114 WT 11,Pl&KWKIlk1HX 61'0 C10111HEIIIHIC% H H}KE Ch 'HIM& CKAThJX.11 WT11,k
(A celui intre sfinti Nichifor al Constantinopolului Marturisitorul :
Pravila din scrierile lui bisericesti si ale sfintilor parinti care erau cu
dinsul) ; inc. dwg 110 11Er1 AiiIIH WHEilET CM.
f. 184"-188". &Fv WTIAT-11 IW411A CKAIVElliiHWAPO EHHC1:0114 RITPOWCKIWO
KK OKA111611H4IWEA18 El1HCII01101: Apatmcnom8 KilKele11/1* W AHTHMHHCia. (Din ras-
punsurile lui Joan, preasfintitul episcop de Chitros, catre preasfintitul
episcop de Durazzo (Dracia), Cavasil, despre antimise) Inc. illITHM1111C1E-
0 CKATHTEAIIKM.
f. 188"-189. (10 u,plmKtikla catiowlef (Dspre demnitatile bisericesti)
inc. CDT 11,13%1IWKIIKIHK KILICTEAK. !AIMEE KfTicOg.
f. 189-189". ILIKO HMAN 1111114 Hp*CT0,111 H3KKWKh WT IIOA 101:4411HX1.
HAT(11,1f1X-01: KWIICTAHTHErkrptIAA. (Care sint scaunele bisericesti supuse pa-
triarhuMi de Constantinopol). Lista de mitropolii si arhiepiscopii. Cele
rominestilipsesc (trecute : Driastra, a rusilor, Gothia) ; inc. AI Frrpononim :
4. Ifecaphi.
f. 189"-190. daTmicickua irkqu (Cuvintele latinesti). Scurt dictionar
latin-slav al cuvintelor folosite in pravile (pe trei cologne) ; inc. AAHOV-
AAlW11% : n0 HMEI110 UPDXOAHTH.
(Publicat de Al Iatimirski in g p EBHOOTH cJ as7;iicxoi1 1-comniwix II -2
p. 43 si de E. Kaluzniacki in Archiv fur Slavische Philologie", XIV
(1892), p. 82-88, ambele editii dupa alte manuscrise slave mai not ale
Pravilei lui Matei Vlastares.
f. 190 190". 111111 Clx1ILIEMIt1H H4 110CT4IIM,Ilig Hroymerta (Rinduiala la
asezarea egmnenului) inc. CaliAt11111T cR1 nprkgo
Insemneiri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 190". lomon4K rEplIt1ClE HCHHCA CNA. KiiHrx. m0tI4CTh11310 IliiiVIEHJIOLIAS K.

AiiT x Sun, Arkemu,a anon ii. (Ieromonahul Ghervasie a scris aceasta carte
pentru manastirea Neamt in anul 6980 (1472), luna april 28).
Pe coperta din fata, partea interioara : Pravda ceia ce spune pacate
multe si rele. (Sec. XVII).
Pe coperta din urma, partea interioara : R 41-krw x 3pme skciato
Anpnit -11 (In anul 7145 (1637) luna aprilie 8).
Titluri initiale cu rosu. Ornamente in culori la f. 109", 179, 189. Fihgran : foarfecd.
43 rinduri pe paging. Semiunciala. Legiltura veche In piele si lemn, cu ornamente artistice.
Scris In Moldova la manastirea Neamt de ieromonahul Ghervasie. Slava bisericeasch de redactie
medio-bulgard. De la manastirea Neamt.

159
www.dacoromanica.ro
132.
Sec. XV. Hirtie. 237 f. 22 x 14 cm. Inceputul lipseste.
Iatimirski nr. 61 (m-rea Neamt). (II socoate din sec. XVI, dar scrisul si hirtia sint din
al XV-lea).
<Viata lui Varlaam si a lui Ioasaf >
inceputul lipse§te, Inc. f. 1 HtKAK'l ECTII H WCTI311 H HAW H
Textul urmeazg, pin6, la sfir§it Mfg impartirea in capitole §i fafa, sub-
titluri, afar de eel de la f. 77° : C,r) imopos-k (Dspre inorog <licorna >).
f. 225°. Alba, cu o insemnare.
f. 237. Postfata autorului ; inc. ©Kong* Cat W l'ocaom WHTlE.
f. 237v. Alba, cu incerca'ri de condei.
insemneiri
Pe coperta din fatA, partea inter::oarA : 0 mila ta, Doamne, marie este,
rainunatg, carte este aceasta, piing este de toate invarpturile sfinte.
Pahomie episcop 1).
f. 225°. CL EjlEll epmoNaX llAaapk npoTraK (Smeritul ieromonah Lazar,
am citit).
f. 236°. Aceast5, carte am citit-o §i en §i am aflat multe cuvinte
<folisi >toare de suflet, .v leat 7225 (1718) Ermonah Isaie egumen of
Neamtu Nou...
f. 237°. Cho taws np04HTH E130A1AKOH CE(31*HA1. (Aceasta carte a
citit o erodiaconul Serafim). (Sec. XVII).
Pe coperta din urm'a,, partea, interioar5, : 6DT 3EMAH 11g11yv61:0H. GfJoAhaKou
Crkp*HAVI1 WT TO}KAE MOHACTHLI 11-kM11,S x alum, A WT p0}KAECTK4 XpliCTOKA
x Agr. 1663. (Din Tara Lepasc5,. Ierodiacon Serafim din aceasta m'ana,-
stirea Neamtului 7171, iar de la na0erea, lui Hristos 1663).
Smeritul ieromonah Lazar nororpkw (mult pacatosul). (Sec.
XVIII).
Titluri cu rosu. Filigran : truce greacil. 24 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura
veche fu piele si lemn, cu ornamente stilizale. Scris in Moldova. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgarit De la manastirea Neamt.

133.

Sec. XVI. Htrtie. 139 f. 22 x 16 cm. Inceputul lipseste, precum sc foi dupd f. 4", 8` ,
lii" 57°, 77°, 111°
Iatimirski nr. 62. (m-rea Neamt).
<Viata sf. Vasile eel Nou>
Incepe f. 1. LIKCTHKKIH CTAI311,E KTO ECH H WT K76A0V ECH.

1) Episcop de Roman (1707 1717).

160
www.dacoromanica.ro
Textul vietii cuprinde intreg manuscrisul pins la f. 139.
f. 139. Alba cu insemnari (v. mai jos).
ingemnari
Pe coperta din fate, partea interioara : GMEPHHIH epomwtha (Liao no-
ErSMEN H3K041111 11130911T4Ti CIIO KNIVIS H ECT H NPAKfAHO H HCTHHO ECT CIA KC, , RC,

C8,01H BON: 11:1 NEHCAEAOK4HHE (Smeritul eromonah Lazar proegumen a bine volt
sa citeasca aceasta carte §i este dreapta §i adevarate silt toate acestea,
pentru ca judecatile lui Dumnezeu slut de nepatruns). (Sec. XVII).
f. 139v. CIA KHHP4 WT HEMERCK4r0 MOH4CTHP, AWE KTO KlIKSCHT Ai 4,4
EXAM npoKniT. (Aceasta carte de la manastirea Neamt, data cineva se
ispite§te <sa, > o <ia>, sa fie blestemat. (Sec. XVII).
Aceasta carte ce sa chiama Vasilie Novii au petrecut-o eromonah
Teniiamin clisiia§ in dzilele Ducai voda, leat 7190 (1682) august
.5 dni.
Aceasta carte ce se chiama Vasilie eel Nou o am cetit eu, smeritul
ieromonah 'Lazar proegumen. va dni <in zilele> gospodare Constantin
Racovita voevod, let 7261 (1753 )febr<ar >. i dupa acestu domnu au
venit Mateiu voda sin Nicolaia voevod, it TOME AUTO EMI KHWE micaX
(in acela§i an, in care am scris mai sus).
P3 cop -rta din 111M15:, partea int erioara : CHM KHHI'd PEKOM4A NACHAlE
HOKHi flpOtIHTOK 43 CNEPEHiH 1(30AMOKOH e*PEAN K h AMIN SAArOtHICTHK4I'0 rocno-
MPA "INCOME flAEKCAHAPS KOSKOM, AiiT x 3CKES AVkCEU,4 AEKEMKPIH K Akin' (Aceasta
carte numita Vasilie eel Nou, am citit-o eu, smeritul ierodiacon Efrem,
In zilele binecinstitorului domn Nicolae Alexandra voevod, anul 7222
(1713), luna. decembrie 20 zile).
Titluri §i hutiale cu rosu. Fihgran : mistret. Ff. 110-110v si 112-112° scrise de altA
mina. 18 rinduri pe paging Semiunciala. Legaturg veche in piele gi lemn, cu ornamente geo-
metrice, deteriorate. Scris in Moldova. Slavg bisericeasca de redactie medio-bulgarg. De la
mangstirea Neamt..

134.
Sec. XV $i XVI. 1-11rtte. 204 f. 21 x 14 cm. Inceputul hpseste si foi dupa f. iv, 130°.
Iatimirski nr. 65. (m-rea Neamt).
1. < Vietile si lauda sfinfilor regi sirbi> f. 1-130v.
f. 1-100. Vietile sfintilor regi sirbi Sava §i Simion. Inceputul
lipse§te ; Inc. : CKkIKK H CELIHCAltHEAAlt NOK-kMAX0y.
La f. 93 paragraf deosebit ; Inc. : I i HME CaTH,4 H CKUM H CKATAPO
ASLI I K ALTO x S11rOK 111% LI,APCTKO KAAPOKiipHAVO EI,4pI PPE4KCK4P0 tarp ilitintine
114newnora (In numele Tatalui §i Fiului §i Sfintului Duh, in anul 6772 (1264)
in domnia bine credinciosului tar al grecilor, chir Mihail Paleolog... ).
11 c. 717
161
www.dacoromanica.ro
La f. 100 jos o rugaciune in greceste cu litere cirilice. (Sec.
XVII).
f. 100. Alba.
f. 101-130°. Toromm OEWAOCIA MOHALI HOXIKAild CKAT61L6 H rip-kn0A0s-
11111X WT11,6 HAWHX6 CIrMgW114 H CAIKKI OrIHTEMO CI3K6C6010 (A aceluiasi monah
Teodosie : Lauda sfintilor si preacuviosilor parintilor nostri Simion si
Sava invatatorul Serbiei) inc. CIATAA H DOECK-klpfHlid HAMk.
2. <Vialco si invdtaturile sf. Andrei eel nebun pentru Hristos >
f. 131-204°.
De la f. 131 incepe al doilea manuscris de cuvintari bisericesti.
Inceputul lipseste. <Viata sfintului Andrei eel nebun pentru Hristos,
de Nichifor prezviterul>. inc. ...CKH 6gegAOHATH it k SmEtogioy TfIg36'6NiE Chi
stem,
f. 152°-154°. CAOHO CRANTAPO flHApta Haig XplICTil pilAH oypoAssaaro
(Cuvintul sfintului Andrei eel nebun pentru Hritsos); inc. Ek eAHIGHE
WT AkHKI...
f. 154°-162. Toromm W WkKOIEM MHItIrk cirkEp0/11061.1,H(Ale aceluiasi
despre un oarecare calugar iubitor de arginti) inc. H WKATE TAMO irkicowro
MINIX ...
f. 162-165°. Toromm flimp-ka o HEicommut ionown (Ale aceluiasi Andrei
despre un tinar) ; inc. RtKOH 10HOWA flpHCT4...
f. 166-196°. H3611Mlig MA110 WT mHTla CKATAPO WTH,t1 umnEro flHAirka
otrpoAFIKAPO XpHCTil paAl, HM6104lEg 13161430CH cgmwro 6111441111M C91 WTEATMH
CgAtTAVO thlApee. HOMISHO atm (Mica culegere din viata sfintului parintele
nostru Andrei eel nebun pentru Hristos, cuprinzind intrebarile sfintului
Epifanie cu raspunsurile sfintului Andrei, foarte folositoare) inc. Aospo
$60 H AOXIKAAHO FECT
f. 196°-204°. Toromm flitAirkra 11084EHHIE CfltICHTEAHO K6 604s4Hilito
(A aceluiasi Andrei, invatatura mintuitoare, care Epifanie) inc. Chmor
MOH H 4EA0
Insemudri
Insemnarea scriitorului primei parti a manuscrisului
f. 130°. CiaTkH,H H split% HpOLIHTMOLIIEH 11011151ig AWE LITO Hchrptuaa on
EIHCMAIH CgMb. HE AOCTATK4110 60 01rMOMK H HE OyTlicrhaiMIllt HOMItICAltl FIAWHIH,
HI+ noon-LITE momo BM, FOCHOM ilaA1 (Parinti i frati, care cititi, data aflati
ceva gresit in aceasta scriere din pricina neajunsului mintii i netinerii
gindului, eele gresite iertati-le, pentru Domn.u1).
'l'itluri si initiate cu rosu. Ornament in rosu la f. 166. Filigran : turn (in prima parte) .
Scris de doua mlini (I, f. 1-130° din secolul al XV-lea, II, 131-204v din secolul al XVI-lea).
22 si 23 rinduri pe paging. Legatura veche in piele @i lemn, deteriorate. Semiunciala el cu influente
de cursive la a doua mina. Scris probabil In Serbia. Slava bisericeasca de redactie sirbeascil.
De la mandstirea Neamt.

162
www.dacoromanica.ro
135.
Sec. XV, XVI $i XVII (1624f. 1241. Hirtie. 430 f. (paginatia veche 4-180. restul
nepaginat). Sftrsitul lipseste.
IatImirski nr. 66 (m-rea Neam(.).
1. <Vietile Si lauda sfintilor regi sirbi> f. 1-123v.
f. 1-107. : X WHO H noAmisiti EWE K11 HOVCTIkIHH CI,. CKOHAA WTL1,EM H
OCORK /Commit% H wTHECTH 410,A,ECK C1+110K-kAA11if HMO 13% CKAMItIK wTH,A neworo
CAKI+1, npvtociro AIMEKHCKOKA H OHTM Cfrh6CKAr0 CKA3AHO Hp-6K0AOKH1i1AA AONIEH-
TIAHOM HHOKOM H KIJE3KI/TEj3WM MOHACTHpA rimmapt% Hapiwydemaro, rianicenomE
eavAocIenik AiilliKOAAk TOrOMAg MOHACTHpA.
(Viata si traiul in pustie cu parintele Om si umblarea deosebit'asi
povestirea minunilor p'a'rintesti ale celui intre sfinti, parintele nostru
Sava, adevaratul arhiepiscop si invatator al Sirbilor, povestitA de prea-
cuviosul Domentian calugar si preot al m'anAstirii numita Hilandar, scrisA
de Theodosie calugarul din aceeasi mAnAstire) inc. : Pasoyma 3AHIE 11/1111ET010
0Apl&MHM...
f. 107v-123v. ToromAE OfwAocia mothaa noXgaAnof CitiATMX H np-kno-
AOEFliali WT11,6 FIAllalh CHMAVHA H GABlil CKATHTMa Or4HTE110 cpkgcmo (Ale
aceluiasi Theodosie monah, lauda sfintilor si preacuviosilor pArintilor
nostri Simion si Sava erarhul si invalatorul sirbilor) inc. CIATAAA H npo-
MINIUM MAUI...
f. 124. insemnarea scriitorului primei parti a manuscrisului (v.
mai jos).
f. 124v. Alb-a.
2. f. 125-153. ili*cRiti,a 4sigpSapin FA. lidAtETK H }grille gnat:fuer* SHH-
TEMA Hauler° KOH<C>T4HTHIllt *11/10C4/1 riptigaro HACTAIIHHKA CAOKEHCKOIr tenni&
(Luna februarie 14, Pomenirea si viata ferieitului invcitatorului nostru
Constantin Filozoful1), primal indreptettor at limbii slavonesti) inc. &ill
ititHAOCTIIKIt H twApk...
f. 153v. Alba.
3. <Predici diferite in postal mare Isi in duminicile dupit Pasti >
f. 154-196.
f. 154-155. El% HEAEMO AIKITApEKS H 4SAIlicitmov : raKo 11OA0646Th Cli
13%1111MAHIEAllt nocnotrumm Pitaronig MOE. (In duminica Vamesului si Fariseului :
Cum trebuie sA ascultati cuvintele mele cu atentie) Inc. lipinA*Te OliG0
,A,111-1KC KpATiE.
f. 155-156v. Elk HEAMO ASKITAfhl H *ApiCEWKS : w smirk H HpOTOCTH w
MHAOCTIt1HH H AEKKCTK*. (In duminica Vamesului si Fariseului : Despre
pace si blindete, despre milostenie si feciorie) inc. Borth H wrum HH 436
Xottioy cluTocTii...
1) Chili!, apostolul slavilor, sec. IX.

163
www.dacoromanica.ro
f. 156°-158. Kb HEAMIO W HAOljAWkM OrIEHIE W HAVOCKCTLUIH !WHAM-lid
H w 110A3H (In duminica Fiului risipitor : Invgfatura despre
ASWERH*H
bungtatea pocgintei i despre folosul sufletesc) inc. Klt3A106AIEFMiti nocnov-
WAHTE CAMOPO XpHCTA .
f. 158-159. Krk HEAEMO MECOUOVCTilkl W HEAHKWM MKAEENFIWA% AKHH FOC-
110Ad HAWEr0 Icsca Xplirra. (In duminica lgsatului de came : Despre marea
zi a aratgrii Domnului nostru Iisus Hristos) inc. .6paTiE H WTU,H saKOHb.
K ATOAHLICHki
f. 159-159°. K91 HEAGuo citipwroicTiisio W HUT* H MKO HCTHHHOMOV
nocnovunnitcoir HCTHHHEOH HOCTk ECT WTC*KHOKEHig CKOEKOAIE (In duminica lgsa-
tului de brinzg : Despre post si cum pentru adevgratul novice, adevg-
ratul post este infrinare a vointei sale) inc. BpaTie H wru,H. finarkni HMI%
Boh...
f. 159v-161°. K h cia-km 4kCTKIE HEAfiliE Ca IlOCTt H W HECTPACTIH,
(niercuri in prima saptgming a postului : Despre
pf.LIEHON [irk thitlEA* HOCTA
post si despre infrinare, spus la inceputul postului) inc. fipamig H WTIJ,H.
110CT4 HptAIE Irk CE AtTO
f. 161v-164. Eck niaTri; a FNMA* HOCTA litiKt134lliE 6114AHIA EMOVHCE
ArrEAK CO,HIKA CKtIp111, I2K0 HE AOCTOHTk WTX0AHTH WT U,P"KKHE AO WTHOINIEHi4
tEPEHCKAVO (Vineri in prima saptgming a postului : invdVatura lui Epi-
fanie, caruia un Inger i-a pregatit mincarea, cum nu se cuvine preotului
sa, iasg din bisericg ping la sfirsitul liturghiei) inc. IlocAoywaHTE sparie,
CitMKICAKHO
f. 164-165°. Kb cssoTS Q CHATMO flOCTA : naMET TKOPHM CHATMO
(Simbgta Mtn a sfintului post : Facem
REAHKOMSLIEHHKA 0E0A0Pd THPWHA
pomenire sfintului mare mucenic Teodor Tiron) inc. loyAhmoy &MOHO-
HP*CTOIrEIHOMOIr
f. 165°-166°. I .11 HEAEMO A CHITMO IVOCTA : w nirka CHAVIr BE FOOTE-
S MITH CE HAMk Kit Boroy H HMCO IHITATH AO'Wor AgoRilidffik SP*HiEMK.
(In duminica bath a sfintului post : Este peste putintg a nu ne lipi de
Dumnezeu si cum trebuie hranit sufletul cu hrang sufleteascg) inc. fipaTif
H WTH,H 11014ESKE KCAKO 3A4CAO
f. 166 -167°. Ell HEAEMO K CHATMO H HEAHKM0 HOCT4, W HpOTHO H oyAwso
VMS HAMk AKHH 1104.1EHitt Kit HCIAE}KAH 6ECKOHMINIME SKHaNkl (In duminica
a doua a sfintului marelui post : Despre datoria noastrg de a implini
cu nmilinta i potrivit zilele postului, in ngdejdea vietii celei fgrg de
sfirsit) inc. BPATif H WTH,H : AOspo ECT norr
f. 167°-169°. Kb HFAEA* r cgTaro HOCTA 11411HCAHiE 0 H3EHEHHICk
HA'hrtiptKk KPHCTiaik K11 CHATKIE IIOCTItI 3t1 MEC4 HE riAEHIa (In driminica a 3-a
a sfintului post : Scriere despre uciderea de catre bulgari a crestinilor
in sfintul post, pentru nemincarea &gruff) inc. fipaTiE H WTU,H. Lit cat
sanoirkAH...

164
www.dacoromanica.ro
f. 1697-171. K1s COM CP*A0110CTHIJE HEAEME, MKO IIACXA CIA WI6pAallt
leCT KOVAOIrWOH K*LIHOH BACK* H W T91111*HH H W MOVK6CTIck (In miercurea
din saptamina din mijlocul postului : Pastele acesta este chipul Pastilor
vesnice viitoare si despre rabdare i barbatie) inc. liihrriE H OTH,H IIOLUEHiE
riptKOAHTk
f. 171-172. B-11 I1ETKK CP*Alk DOCTIIKIE HEAFAiE IAKO Kix OVAWKWKAIEHlE
CTpACTEH H KlaKIALBEHIEMK AORPWA*TEAHH CE IECT npA3AHOKATH no KCE ALUM H
Iladacoiram rocno,A,oy Boroy, (Vineri in saptamina din mijlocul "postului :
Cum in uciderea patimilor tii invierea cu fapte bune, aceasta este sa tii
sarbatoare in fiecare zi si sa faci Pastele cu Domnul Dumnezeu) inc.
filawrif H WTIIH. IIPHCAHMAET CE AKE%
f. 172-173. El% HEAEA-k A flOCTA G np-knonwKntetnn CKRiTbJ7C11 110CTIt H

61NApItil0 TKO PEWE K h H ERIE notvEnno. (In duminica a 4-a a postului : Despre
mijlocul sfintelor posturi i despre bucuria catre postire mai multa)
inc. E PATii H WTH,H BAAP0A-kTh CKATAPO ASKA ...
f. 174. Alba.
f. 174v-175°. IIPtTfrhilETH HAM !Chef A1814ElliE DOA 06110:E XpliCTOKOlf H
CK/ATItIHrk (Sa rabdam toate chinurile dupa pilda lui Hristos si a sfin-
tilor) inc. 6 pATiE H WTEkti (;AA KAKO WIC 011FLIAAOKA
f. 175°-177. g h !UAW:, E HOCTA. bit() HOAWRAETK MAUI WSUAKAMTH CE
HAD TcifilifliEn% HAMIAMOWiHich HA HH KHAHMK1HK H HEKHAHMIilh NAHACTEH
(In duminica a 5-a a postului : Cum ea se cuvine sa ne innoim prin rabdarea
nenorocirilor vazute si nevazute, ce cad asupra noastra) inc. fipaTif
WTH,H LIKO 311MA
f. 177-178°. K1, HEAEMO LI,K*TOHWCH0110 : Ilooy ^4EHIE W 4ETKOPOAKHEM1sAP1K
A3APH H w CHATKIAIK nocTk (In duminica Floriilor : Invatatura despre
Lazar cel inviat a patra zi
i despre sfintul post) inc. fiparrif. Ilp1;-
11A0IrKWE MKOME ANOpCKSIO
f. 178°-180. Erh cfrk,AA KEA, 0 CHACHOH CTP ACTH H 00If W CMii-
PEHOMOIrApiH H 0 ElOKOPEHin (In miercurea mare : Despre patimile mintui-
toare tii invatatura despre intelepciunea smerita si umilinta) inc. BPATiF
H WTH,H. Chi AItilk CHATKIH
f. 180-181°. K1. EIETEtKls. KEAHWAH, 0 CTPACTH FOC II OM HAWEPO H KAAAKIIKkd

Icyca XPPICTA (In Vinerea mare : Despre patimile Donmului nostru si


stapinului Iisus Hristos) inc. Bpirrif H OTEI,H IloncFrAa oyno focom...
f. 181°-183. B`h HEMA* K no Ilanyk. IMO nOAWKAET6 WA% OVMH PATH
n PHCF10 KOMI010 rINMPItT110 H w CAAPOrliCTAKAIEHin (Duminica a 2-a dupa
Pasti : Cum se cuvine noua a mari pururea cu moarte de vole si
despre bursa rinduiala) inc. li paTiE H WT11,11. IIACKA P*HAE
f. 183-184°. K.1% nemmo 1; no Hug*: Lino n0A06AETh HAMi XOAHTH
AOCTOHHO Kh MHHWIICKOMK Ogt TOKAlliH H Kb H3FHAHiH EME H3PHAHHH 6K1KWAA c0C-
nom pmu. (In duminica a 3-a dupa Pasti : Cum se cuvine noug a umbla

165
www.dacoromanica.ro
cuviincios in fagaduiala calugariei si in prigoang and sintem prigo-
niti pentru. Domnul) inc. ficl4TiE H WTII,N. PAAOCTI10 p4Aorm CE...
f. 184-186. K HEAEMO A 110 HACH,* : 0 gliFIHM4TH CEBE H 6* r4TH WT
IlOrKla AFIKINK Mt CTII H W6p43KI FAKOBIllt1X11. (In duminica a 4-a dupa Pasti :
Despre infrinare si a fugi de locurile pierzarii si de chipurile pacato-
silor) inc. 16 P ATiE H WTH,H. Bp-kaq 1140 30KETIk ...
f. 186-187. B11 HE AEAIC, HO HACH,* : 0 CTP 4WHOIAtt COVAHIPH H girkinto
E

notattnramn AKHH CEPO NC/MOW nawEro. (In duminica a 5-a dupa Pasti :
Despre cumplita judecata si pentru a folosi cu putere zilele acestei
vieti a noastre) inc. liprriE H WTU,H. IIJAEK113411iE CEH H1H311H ...
f. 187v-189. K'h NEAEA10 g no Ilan,* noAo-
nprkA Krh3HECFHIEMK : 1A1{0

HUM 6/141'001rX4TH CAMH CEBE A0gpWArkTEAMN. (In duminica a 6-a dupa Pasti
inainte de Inaltare : Cum ca se cuvine a ne pretui bine pe noi insine
prin fapte bune) inc. BprriE H WTH,H. XPHCTOIckAIK 111KCK pECEHIEMK ...
f. 189-190°. KIL LIETKOTOK S HEAEMe. B113NECElliE POCH0A4 Bora H Cnaca
HAWEPO ICSC4 XPNCTA H snarooyroAno HCHTIE MEsfiAoy COEW10. (Joi in a 6-a sap-
tamina : Inaltarea, Domnului Dumnezeului si Mintuitorului nostru Iisus
Hristos si despre viata cu bung intelegere intre noi) inc. Bpa-riE H OTH,11.
il pa3AIIHKK HP 43AHHKOMK WWII ...
f. 190V-191. K'h HEAEMO a U10 ILICLI,t. CAOKW W C1+g0p-k CBIAT11411 WT1111,1%
T H HI Chilli!. AWiNK CE Irk 1111KIEN 114 flpia EpETHKA. (In duminica a 7-a dupa
Pasti : Cuvint despre soborul celor 318 sfinti parinti care s-au adunat
la Nicheia impotriva lui Arie ereticul) inc. hit flafanApin erynkTeKtn...
f. 191-193v. 11% 1-1E,A,EMC) ii : 110011'4aliE Fla C'hUrhCTISil cgivraro Aga. (In
duminica a 8-a : Invatatura la coborirea Sfintului Duh) inc. IIpHcno Hili-
Actof Bork...
f. 193°-195. K1% HEAE/110 liCtKK CR/ATKAK. Tag° HE EC 13-KKi 10 mitgato moy4g-
H1111,H Wh HiHTiEMK BONi44/11% }KH131.11E. (In duminica Tuturor Sfintilor : Precum
mucenicii nu numai au singerat, ci au trait viata dumnezeiasca) inc.
BILITiE H WTH,H. Ilp43AFINKOA1K oygo ECT Ilp 43HHKK .
f. 195-196. 11A-kchwa mapeia KE 114 KM l'Olit 111ElliE : W At liKCTICk. (Luna
martie 25, la Buna Vestire : despre feciorie) inc. Bpirrif II WTH,H. 1110111CHE
KA41'013* LW Nif ...
f. 19e. Alba.
4. <Tilcuirea evangheliei lui illarcu de Theofilact, arhiepiscopul
Bulgariei >, f. 197-351. Inc. Ilfrk>gm 34K0114 01r110 011H CB/ATKIN morgue...
5. f. 351v-365°. 11A-kciau,a il0H14 K. Cg/1T41'0 CILAI1IEHHOMS4EFINK4 OTLI,4
H4WEr0 IIIE9OA14 611HCK 0 MI IlaTaingaro, CAOBO 0 HAP CTiliN OMB% nocivkAmiKk KA-
MEHII, H3gt CTNO CKL131111iE WT HPKIKNO 1111110B*144 AO CBOW-111Hid Kt KOV. (Luna iunie
20. Al stintului mucenic, parintele nostru lllethodie, episcopal de Patara :
Cuvint despre imptircitia limbilor color din urmet vremi, povestire dela primal
om pinci la sfirtsitul veacului) inc. erm HabJAOCTA 113 pat.] 11 AtIM% .

166
www.dacoromanica.ro
La f. 363. Iawkre rue, CpAL1,HHH AO KOH11,4 norovurrh. (Argtare cum
saracinii (turcii) ping in sfirsit vor pieri).
f. 363°. 0 saTilopEmiX Ta TapoX (Despre tatarii cei inchisi) ; inc. Torm
WTKpk3017 CE KpATA rkKEpHAA H H3K1A01711 CHAK1 E3K141tCKKIE IEME 6* 1dKOy 3ATKO-
pEmi rhuoirrpil moAor. (Atunci se vor deschide portile de la miazg noapte
si vor iesi puterile pgginesti care erau inchise inguntrul iadului) ed.
Tihonravov, II alVVITHI4E11 oTetlecnoti pycciwtl gnTepaTyphi p. 213-226.
6. f. 365°-372. IIA44EKE H pkimuia HHOKA rlykwHa H CTI3AHHA HAWKE
CitIlHpilWE CI Kit ASWH MEN. Cal0K0 -4-. (Plingerile si rusinea calugarului pci-
atos si fugar, en care se dezvinovateste Ma de sufletul sau. Cuvintul 1)
inc. K4K0 rkAHWH KAKO HECHVIAAOVEWH...
f. 372. Albg.
7. f. 373-414. ZHTHE H MHSillt H 110 LIECTH WrOAECI, CK434111Enlkn0A06-
Haro WT11,4 HawEro EacHnira flour°, MAHN° rAirOpileM11 AWHKWN1 SLIEHHKWAAK Hrw.
(Viata fi traiul si cinstitele minuni, povestire despre preacuviosul parintele
nostru, Vasilie cel Nou, scrisa de Grigore monahul, ucenicul sau) inc. lh no-
CTHWHAAPW Hoes 0 qbaloickqvrtmk...
8. f. 414-417°. IlitC11ll,4 HOEN1116p4 Kk H AkIllt, Like-rHaro Xpama AIHKaHna
apXHrrpamHra. (Luna noembrie in 8. Ziva cinstitului hram at lui Mihail
arhistrategul) inc. KALIEAO W HCLI;LIEHH AApoith...
9. f. 417°-424. ,A,t1aHHH czmiraro dllOCTOA4 &Apra H IIIA0E4. (Faptele
slintilor apostoli Andrei si Matei) inc. KEt 01111 AKHH s-kX8...

10. f. 424-427°. CAOKO np-knomsHaro WT11,4 tlranH : LIECO pdAH WCTA-


KAIOIOTK Ilk/WARN WTH,A H MHTpk H KK3EMKWE KpKCT Kit CAA XpHCTA HAETh.
(Cuvintul preacuviosului parinte Agapie : Pentru ce lasa oamenii pe tata
fi pe mama si iau crucea fi merg pe urma lui Hristos) inc. &arms WTKRK
HARM H3 A1AAAA HelETK...
11. f. 427" -429. <Lucrare fara titlu despre aflarea sf. cruci> ; inc.
Elt C H Kk A H TpITHIE A*TO HO A18,1111H Focnom H4WEr0 ICSCA XpHCTA Kit3HC-
KpcTa. (In anul 233 dupg pgtimirea Domnului nostru Iisus
K411111E 61tICT
Hristos a avut loc gasirea crucii). Sfirsitul acestei lucrgri lipseste.
f. 429-430°. Albg.
insemnari
Insemnarea scriitorului a manuscrisului plimei parti
f. 124. GitKirb.WH CF CIA CKIATAA H KOMECTKHAA KHHrA, ?EHTIE H }KH3Hlt H1KE Kit
CRIATIOHK WT11,4 HAWEr0 CAK4 Hp12.114r0 AOXIEMICKOHA H oramma Cpl66CK4r0 Kit
ATO x SpAK, KpSr CAKH11,8 'IC H /18HKI 3, HHAHKT4 3-, 3,1,17'0(1NC/10 I, OFAAMIE IC, WA-
CE11,A rompiE KH, npH HrSMEHS MOHACTk1p4 CHATAr0 11411(14 Pip IWAHHKil0 1Cp0M0-
npoirsamia KH13 11IHTp0244114 lEpM0H4KA H Clt
MAKS H4CTOAIIIEMit H 110CHFWEHiallt
KpATIAMH H HAC'h rptumkiHK W CEMit TPOVAHKWHK CE flpOCTETE, A HE KirkHETE,
HOHEME Cif Hoy-awl* KEAHEIO CIE nHcans, 11011/6}KE WkWf 3HM4 LI 101iCTKHA MK° A4
/13EAKHTit I'OCDOAK HACK SHAW rirkKoKimne H CHOAORHTit Cit rippazEmbiam

167
www.dacoromanica.ro
CEAlHIA. CiA 1114CA OirE0r1.1 u,p10-10110C11,1% OfgrAEHH TALI, 110110KE 11Mt Xi CAMOAVIs
MARK 3AiWkAAHWit HA AospoxkAanif H HAKHKOP11 WT 10HOCTH 11431&pCTKO H HE
1140r1HK CE AlOCOMOVAPilO, W, KTO AAEHE HE WhCKA4IIET'll OKAAHHAPO.
(S-a sfirsit aceasta; sfinta si dumnezeeasc6 carte : viata si traiul
celuia intre sfinti, parintele nostru Sava, primul arhiepiscop si invatator
al sIrbilor, in anul 7132 (1624), crugul soarelui 20 si lunii 7, inclictionul 7,
nunfarul de our 10, temelia 20, luna ianuarie 28, in vremea egumenului
manastirii sfintului Pavel, chir Ioanichie ieromonah, cu indemnul si aju-
torul proegumenului, chir Mitrofan ieromonah si en a fratilor. 8i pe noi,
pacatosul, eel ce s-a trudit pentru aceasta,iertati-ma si nu ma blestemati,
pentru ca am scris aceasta cu mare trudg pentru ca, era iarng grea,
ca sa, ne mintuiase Domnul pe noi pacatosii de iarna, si sa ne in.vred-
niceasca locuirea impreung cu cei drepti. Aceasta a scris-o calugarul sarae
<Antonie> 1) asa zis calugar, pentruca am fost singer tirzielnic la faptele
bune si din tinerete am fost obisnuit cu nepasarea si nu am invatat inte-
lepcinnea. 0 !Cine nu ma va plinge pe mine, nenorocitul).
Titluri §i initiale cu rosu. Filigran : trifoi (in a doua parte), ]icorna (in a cincea parte).
Scris de case mlini in epoci diferite : (I, f. 1-124- la 1624, II, f. 125-153v, III, f. 154 -174°,
-
IV, f. 175_196v aceste trei parti scrise in sec. XVIII; V, f. 197-372v, $i VI, f. 373-429,
minuscule din sec. XV). 25 si 34 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche In piele $i
lemn (deteriorate). Scris la manastirea sf. Pavel (Muntele Athos) de Antonie calugk. De la manas-
Urea Neamt.

136.
1443 (f. 370v). 371 f. 28 x 20 cm. Inceputul lipseste.
Iatimirski nr. 67 si 68 (intructt mai inainte erau doua fragmente din acelasi manuscris,
care s-au legat apoi impreuna). (M-rea Neamt).
<loan Guret de Aur. Cuvintari. 31argeiritar >
Inceputul lipseste ; incepe cu cuvintarea a treia f. 1-4 ; inc. IfAM HE
HAWK KAACTH CKAAEAHH WK EpEHIA.
f. 15. TorowAE o nEnocTioRHAvkAul. sEcEAa 4ETK(311TAA (Ale aceluiasi,
despre eel ce nu poate fi inteles) ; inc. ,kogivkaup ovso nptacm noKa3ams...
f. 15-29°. Acelasi, acelmi titlu : BErkm HATA4 (Cuvintarea a cin-
cea) Inc. EliMPAA AWE ICOWET6 KTO A/V101{AHW71.1A
f. 29v-37. Idem 0 HE1IOCTIOKHAA'kM11 CAOKO s (ident, Despre eel CO.
nu poate fi inteles, cuvliatul 6) inc. 6A141111 KAM& nosEctAoKaX.
f. 37-54. ILKE ECK CKATItliC WTH,A HAWEPO IWAHHA ApKIEMICK011A KWFICTAH
TIFIthpAAA 3n4T4ovCTil, EWE 114 ISAE/A CAOKO A. (A eelui intre sfinti, parintele
nostru. Ioan Gura, de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului : Cavintul
intii impotriva iudeilor) inc. XortX KAM% WTAATH.
1) Criptogram.

168
www.dacoromanica.ro
f. 54-67. Toi-omm, K1% ISAEwAN 0 Ti3XEAK Malta. eNCE pE4H0 CKICT Elk
telwritaiH KEnHu,t H ticritICKH (A aceluiasi cdtre iudei, despre trimbitele
1191

Pastilor, care a fost rostitd la Antiohia in biserica cea mare) inc. Hand
CTpACTHiH ascot 4h /1011* 'h.
f. 67-91v. Toromm NA WEL, CAM, TpETIE (Al aceluiasi impotriva
iudeilor ; cuvintul al treilea) inc. Cylm imAoy nanArk oyso...
f. 92-106v. Toro which AiVIIVOIIECEAORMAE Cl&THOpHIKK NA ISAG1 H MAA0
011.AP90{All Ch1 WT A/VhFOrki peunnia nmati CIE pEtl, CA0110 A. (Ale aceluiasi :
mai Inainte facind cuvintare lungd despre iudei si scurtindu-se putin din
cauza lungimii cuvintdrii, iardsi vorbeste aceasta, Cuvintul 4) ; inc. SEstpie
AonAoKE ovtio Ich 114414K.
f. 106v-120. TOVONAE N4 1SAEh1, CA0110 Ale aceluiasi impotriva -E;

iudeilor ; Cuvintul 5) inc. Oiraw HOH/ACTE itH CKITOCTh.


f. 120-139v. Idem CAOKO WECT OE (Cuvintul al saselea) inc. AAHMOHAE
flOcTis. ISAEHCKKIH.
f. 140-145v. BFrkAa: H Miler Ich ATO Wt. FIORE OrMIATI1 03iA Lkelpk
EHAtK FOCHOAd CtAMLIM HA nptcrwnt RitiCOLVkli rip*Rik3MTt H cEpailsimit CTWAKX
OltcrlCT% EVO, CA0110 a. (Cuvin.tare : si a fost in anul in care a murit Ozia
impdratul : am vazut pe Domnul sezind pe tron inalt ridicat si pe sera-
fimi stind in jurul lui ; Cuvintul 1) inc. PaAsx cm CIL T*Kaaupx Ha.
f. 145v-157v. Teo:Km 1111 ll,fYkKOSh Fl 0 SAVO-
HOKKAAIEHiE 111311111EAWHAlh

11V,HH HME IrK CrIAROCAOlinENH)C H 0 EiKE FINAVC FOCHOM CtAiMpil NA nAcTon-k


Kkicou,.k H HAIMSHECEFrk, CAOKO a. (Ale acelulas,i : Lauda color ce au venit in.
biserica si despre meritul color ce sldvesc cu cintare si ca am vazut pe
Domnul sezind pe tron inalt si ridicat ; Cuvintul 2) Inc. Atop° apia
TrktilitHiE...
f. 157v-168v. Toroxim, o main npopoKet HCALY. ritarogliawFmk : H KKICT
Ich n*TO Ich waif oymp.kirb. (link 11,Aph... CAOKO (A aceluiasi. Despre
spusa prorocului Isaia, care spune : i a fost in anul cind a murit Ozia
Cuvintul 3) Inc. Cic1,Ti10 HAM % AHEC 1103WpHipit Ckfcm...
f. 168v-178v. TOVOIEAE, wT 11(31011X1. IliqM/111110/0E1il VAAVOnRittlif..01: 13%3-
HECE CRi CPAH,6 Cia3lHHO H 0 cmtpEno AlifiApORAHH... ©110EGO 5 (Ale aceluiasi.
Despre primele Paralipomene, care spun : s-a ridicat inima lui Ozia si
despre smerita intelepciune... Cuvintul 4) inc. BAMOCAOREIVIL nor h IJKON't
npn HAMA% .

f. 178v-185. Toromm, 0 poiani npopoica HC4126... HnA*X rocnom H


OVKA3t1HiEcl Fro no npai -k 11130KASH CR ORIA... CAORO i... (A aceluiasi. Des-
pre spusa prorocului Isaia : Am vazut pe Domnul si la ardtarea lui
cu adevdrat s-a prdpddit Ozia... Cuvintul 5) inc. IlpHHECAH AHEC Aa H5fiF
0 61311-1 ..
f. 185-192v. Toromm, o cFp4imwX-K, CAOKO s, (Al aceluiasi Despre
serafimi, Cuvintul 6) inc. eAllt1 H*K0i'AANIE 0 CT:131H...

169
www.dacoromanica.ro
f. 192°-213. CAOKO I10 K4A4HAWK Kif npu4iHXh HA OVIHIGAX1411K CiA 14 0
liasark, CAOKO EIPIIKO (CuvInt a doua zi dupa calende : Despre cei ce se im-
bath' §i despre Lazar, Cuvintul bath) inc. Kqepawniu Aklik Doom...
f. 213-225. Toromm, o EfOrtiT*A% H 0 1143413* H tAKO A`31114 111/0KAHO Cl1M-
plfTHIfIHK NE Elf1144XT1s. E*CW114 H 0 MAI H 0 MHAOCT6.141H, CAOKO R (Ale ace-
luia§i : Despre bogatul §i despre Lazar §i cum sufletele celor morti prin
violenta nu devin diavoli §i despre judecata i milostenie, Cuvintul 2) inc.
0011101K Cat ARCM &MEN. . .

f. 225-243. ToPocm, o liaaap*. coo f (Ale aceluia0 ; Despre


.

Lazar,. . . Cuvintul 3) inc. HEIVHACV4W&I CIA .

f. 243 255. Toromm, o soNT-km N o lia,ap-k, IdE0 Cit shICT OEItlflE NM%
KlfCII0MHHATH ApERIAA ritrptwouia H 0 IWCH4St : CAOKO 4ET14%7'0 (Ale ace-
luia§i : Despre bogat §i despre Lazar, cum con§tiinta obi§nuie§te sa ne
aminteasca despre vechile pacate §i despre Iosif, Cuvintul 4) inc. i1a34-
pond ripurgia KOHEU,ls.
f. 255 -267°. ToPowm, 0 HOKI:11114 Int HmE 1i4 KWIICKAA pticTania WWEA-
WHIG% CAOKO fliiNTOE (Ale aceluimi : Despre pocaiata, catre cei ce s-au
dus la alergari de cai... Cuvintul 5) Inc. Xmitx 0141114114r0 EAKhl .

f. 267°-279. CAOKO 0 MEE 0 At1KHA*H 0 CrIOVA* N 0 HE3A012:011A1*FICTIESH. . .


CAOKO a (CuvInt despre David §i Saul §i despre averea cea Mra de
pacat... Cuvintul 1) inc. ergo AtT110E nticom.
f. 279-289. Toromm, tal:0 KEAIE 6nar0 ECT NE EKE npoKoAHTH TitfILIG AO-
GPOAtTtilif . , CAOKO k (Ale aceluia§i : Ca este foarte bine a nu face decIt
fapte bune... Cuvintul 2) inc. Iii oyEo 110KKAMICTE.
f. 289-306°. Toro i<, raKo EAA3111010E ECT EKE HA 1103W(3H1jJA 1G-hCKOAHTH. . .

CAOKO 4; (Ale aceluia§i : Ca este lucru de ocara a umbla la teatru... Cuvin-


tul 3) inc. 1UuWrK11%H,1 WT toKE .

f. 306v-312°. finiim 0 IIECII0p0411*A1k H EALUKEll*AlIG Iwg k. CAOKO A. (Cu-


vintul despre neprihanitul §i fericitul Iov, Cuvintul 1) inc. IlpiHAE HthWK
AtTHIM AMC .
f. 312°-318. Idem fiErkAA KTOptiel (A doua cuvintare) inc. HEIIHKIilia
WT KELIIEH.. .
f. 318 -328°. Idem BECiiA4 TpETLI (cuvIntarea a treia) inc. IIpHHECH H
AIM KWCWk% C. . .

f. 328° -341°. Idem fierkAa 4ETHIOTAA (Cuvintarea a patra) inc. N-kc,x-


Aoy 8E0 H HcIA ItlfrkA1H.
f. 341v-349. TOPO3KAE, 4hco p4AH Airkgo 13430VMHO AOSOS H 3:10V Novo
c,A (Ale aceluia§i. De ce s-a numit arborele cuno§tintii raului §i bine-
lui) inc. lUiioro 1110AFIK E4E134 &MM..
f. 349 -358 °. Toromm, t VAAWEllif Kl& KWTAWHAI KpHCTHTH C... (Al
aceluia§i : CuvInt care cei care vor sa se boteze...) inc. Bpia Elt CTAA* .

170

www.dacoromanica.ro
f. 358 " -370 °. TormAE, CAOKO o noK4411H H o ovmHAFii... (Al ace-
luiasi : Cuvint despre pocginta §i despre umilintg ) inc. ElourAa ova°
Enantambila...
f. 371 -371 ". Albe cu insemnari. (insemnarea scriitorului manu-
scrisului).
Insemnari
f. 370". j rAgpiHrrh HCHHCA cia inaprapwr B AtT x S ii (Gavril a scris
acest Margarit in anul 6951 (1443).
f. 371. E AT x SH,HE M*CANH,A ISAIA K& F1 Atkin% WTCtilE Cla ['AMU ell-
iA114 IKOEKOAX rocnomp-k amnia ilIOAAAKCKkIX, China tinfnanApa gOEBOAX, WT PO-
MAIM KOEROAXs, ChM IMX HOEKOM: H HOrpEREH EltICT irk II-kNIELISKOMK MOHACTH(310,
TOrO)KAE Ntt'CRtRA IOVA14 Bb Si AKIllt.
(In anul 6955 (1447) Luna iulie 13 zile s-a taiat capul lui Stefan
voevod, domnul tariff Moldovei, fiul lui Alexandru voevod, de Roman
voevod, f.ul lui Ilie voevod §i a fost ingropat in man6stirea Neamt, in aceea§i
lung iulie, in 16 zile).
Tffluri si initiale cu rosu. 28 rinduri pe pagina. Semiunciald. Legatura noud In piele
si carton. Scris In Moldova la manastirea Neamt de Gavriil diac. Slava Insericeasca de redactie
medio-bulgarii. De la mana'stirea Neamt.

137.

1462 (f. 413). Hirtie. 413 f. 27,5 x 19,5 cm.


Iatimirski nr. 69 Cm-rea Neamp.
1. f. 1.-227". thfcE gi& CKIATKIHX IlfrknoAosuai-o
Koralocularo WTH,A
H

H4LI1Er0 6Soma Ctioina, nooyqufia ASuignoirK3thie H nog-kcITH ovmmenia H orr-k-


multi. (Ale cella, intre sfinti, preacuviosul si purtettorul de Dumnezeu pa-
rintele nostru Efrem Siriul : invettaturi folositoare pentru suflet si povestiri
despre umilinta si mingliere) inc. EtwE citni 60}KECTIHKIH MOEK...
Subtitlurile sint in general TOPOKAE CBATArO 6$pcma nooruniE, CAM.
sau ritaKA (Ale aceluiasi sfint Efrem invatAtur6, cuvintul sau capul)
gi cu un scurt titlu, sint numerotate de la 1 pin6 la 54 (f. 1 136), apoi
iara,§i de la 1 la 21 (1. 136 145") §i de aici de la 86 109 (f. 145"-227°). Sint
deci 99 de invAtaturi.
La f. 227 °': A,0 BM KOHNLI,K KHHrtil CRAW° e*pma (Pins aici sfirsitul
earth sfintului Efrem).
2. f. 228-252. ZHTIE H WH311111& nplinoAosHaro H EorouocHiwo lAITRA
HAWEr0 OEWAOC1A REAHKNO H>lif WEILIIEMHTEACTHS HAWAHHKA. (Viata fi traiul
preacuviosului si purtatorului de Dumnezeu, parintele nostru, Theodosie

171
www.dacoromanica.ro
cel Mare, care a fost incepettorta traiului de o4te <al calugeirilor>) inc.
CAAMIAHWia quo KECHA .

3. f. 252-412°. MHTlE H NCH311'Is. 10110A06-141'0 WT11,4 Hamm) rpiropia


Ennocona MARWAAN HME Utt OAAHpHT* ri34,11,A TA4SApOHA H noil-kcmn w Cyb.KIZAHNkak,
tHOAECh WT nifro CyltHHCAHHA T ENHCKO114 rpaAa Herpancicanro. (Viata S2 traiul
preacuviosului petrintelui nostru Grigore, care a fost episcop in cetatea Ta-
faron din tara Omeriteii Si povestire despre faptele Si minurtile lui, scrisd
de episcopal cetettii Negran) One. Mitch HrkKAA ECTb. nc WT cnatunta...
f. 413. insemnarea scriitorului manuscrisului (v. mai jos).
f. 413°. Alba.
insemndri
insemnari scrisa d scriitorul mlnuserisului
f. 412°. XpHCTOC 3AtlEA0 H KOH611, WTH,S,NE HALHEMS H KTHT0138 ciiiivraro
AN*CTLI coo Kv-p 41HAOHIS, BELMAA HAAIETK MEE HIAREAE 610 KnKrs WT i'vku,Karo.
Parintelui nostru
H3KOAA HA cpvhsclad (Hristos este inceputul §i sfirsitul.
si ctitor al acestui dint loc, chir Andonie, vesnica pomenire, celui ce a
tradus aceasta carte din izvodul grecesc in sirbeste).
f. 413. ilfAHHCA C110 KHHPS Athororptwiliu flOAHACIE TAXA mond flpH
trl&CTHWM HrSMEHS GIK.RTAr0 IIABAA, lEpOMOHAKS DOHS Krp eEw4;ans Kit AliT xsgo
T-km MOA10 CE CR1ATOCTH KRAHOH C`h SA1HAIEHIEA6 AAHAOCTHI1H MOW H rp8norrn
p$K61 H oyme cirpacTnaro nEmogill 601rAETE. CAHLI,H HpOLIHTAIETE rp8110 HHCATEAHOE
HOTO}KAEHIE naufro scfrhAia, AA HE II% CTSAK H ficATHICAHlE A101611 KS,A,OCTH 1110A
HHTE, 34111Mii H A10/110 CE HOMOAHTE Focnom HOAATH AAH W CHA H W npotanlat
WTHSLI1EHIE, KAM KO Al4Ak TpSAK, AUlt}HE KEAIE 60PATCTRO Kit FAnnon pion WT
ClUATAPO CpliARA &MEP° H3HEWOH CE.
(A transcris aceasta carte mult pacatosul Athanasie asa zis monah
In -vremea cinstitului egumen de la Sf. Pavel, ieromonahul popa chir
Theofan, in anul 6970 (1462). De aceea, ma rog sfintfilor voastre cu umi-
linta, fiti milostivi pentru mlinile mele grosolane si neputinta mintii
patimase. Citi cititi cele scrise grosolan cu truda silintei noastre, sa nu
faceti de rusine si de marl micimea mea ; pentru aceia ma i rog : rugati
pe Domnul sa-mi dea iertare pentru acestea i pentru altele, ceiace pentru
voi este o mica truda, iar pentru mine mare bogatie iese dintr-un singur
cuvint din sfinta inima voastra).
Alte insemnari
f. 22e (pe o hirtie lipita) : x apo AVkCiallylk HOMOpHE snort (7170
(1662) luna... a fost epidemic).
Titluri §i initiale cu ro§u. Ornament In rosu §i galben la f. 1. Filigrane : Floare stilizata
si foarfeca. Pe copertil lipite pagini ale unui ms. slay, liturghier din sec. XVII. 25 rinduri pe
paging. Semiunciala. Legiltura veche In piele si lemn, cu ornamente stilizate. Scris in muntele
Athos de cillugarul Athanasie. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea
Neamt.

172

www.dacoromanica.ro
138.

Sec. XV. Hirtie. 318 f. 26,5 X 20 cm. Lipselte inceputul §i foi dupa 8°.
Iatimirski nr. 70 (m-rea Neamt).
1. <Efrem Siriul. Invaysturi,
Incepe cu lauda lui Efrem Siriul, din care nu s-au pastrat decit
Citeva rinduri la sfirsit ; inc. lilt HEMOV, 4TO tAKO riptEKHItIEWH 131&fliii% H KIKAAA
H MOIIHTIM TROpla.
f. 1. Primul subtitlu : TorosKAE 6*j3EM/1 HAKA3AHIE CA0110 a (Ale ace-
luiasi Efrem : invatatura, cuvintul 1) inc. lels% fcmiL 6*13Em-k rptunumf.
TIrmeaza cuvintarile numerotate. Dupa f. 8 o lacuna, (Lipseste sfir-
§itul cuvintarii 5, cuvintarii 6 si inceputul cuvintarii 7).
f. 275-2751. Scrisa de altg, mina (mai noua).
Cuvintarile lui Efrem Siriul numerotate merg ping la nr. 100, cu
are se terming, la f. 289°.
2. f. 289°-318. IhrknoAosnaro wino unuFro Iwanna AAMACKHHA H ElpE3-
EHTEpH. HA np-kcitaKnoe np-konpammiE Focnom H BOrA H CHACA nawiro HicSca XpHCTA
(A preaeuviosului pcirintelui nostru Loan Darnaschin preotul : La preaslcivita
schimbare la faro, a Domnului Dumnezeu si 111intuitorului nostru Isus
Hristos) inc. Iip-knAcTE Tp1011CTII8HA1h AHEC.
Ins emn d,ri
Pe coperta din fates, partea interioara : Izvorul eel <de > pocainta,
aceasta este ; nevoiti fratilor de cetiti sf <int > luminat cu totul. (Sec. XVIII).
Titluri 5i initiale cu ro5u. Filigran : floare stilizata. 23 rinduri pe paging. Semiunciala.
Legatura veche in piele Ti lemn, cu ornamente stilizate. Scris In Moldova. Slava bisericeasca
de redactie medio-bulgara. De la manastirea Neamt.

139.

Sec. XV Hirtie. 182 f. 22 x 14 cm. Lipsesc inceputul Ii sfirsitul.


Iatimirski nr. 72 (m-rea Neamt). dateaza din sec. XIV, dar scrisul este din cel
urmator).
<Isac Siriul. Cuvinteiri>
inceputul lipseste ; incepe cu cuvintarea nr. 4 ; inc. ...TAHiE Tiql1E
CAAKHE cnora orso Ern% EnxAS.
La f. 7°. : Toroacm, CI10110 i (Ale aceluiasi, cuvintul 5) ; inc. (kWh
CMALIIEHI% HE A101KET'h.. .
Urmeaza cuvintarile numerotate ping, la sfirsit, In numar de 81.
Sfirsitul cuvintului al 81-lea lipseste.

173
www.dacoromanica.ro
Insemndri
Pe coperta din fate, partea interioarA : IhiXonnif Emicton (Pahomie
episcop) 1).
La f. 173, pe margine, traducerea unor pasagii in romineste.
Titluri si initiate cu rose. 28 rinduri pe paging. Semiunciald minusculd. Legdturd veche
In piele §i lemn, deteriorate. Scris in Moldova. Slavd bisericeascd de redactie medio-bulgara.
De la mAndstirea Neamt.

140.

1787 (f. 12). Hirtie. 362 f. 26 x 18 cm.


Iatimirski nr. 73 (m-rea Neamt) §i 75 (operele Iui Paisie Velicicovschi, la p. 561 a cata-
logului sau).
<Isac Siriul : Cuvintari traduse de Paisie Velicicovschi>
f. 1-12. Titlu : ex) IlEpEKOA* KEIHrH CK/ATAr0 ICAAKA CIrp1H4 EAM1110-
PpEtlECHAPW HA CAAKEVICKiH 301;11 H w 110tIONSiliklPh MH010 H3lACHEHilA pAAH rpitma-
THLIECKAPW passam K HEH MH0r0 pAaAHEIHKIX-11, TOEIKAANH W KHAtIEHital& KpATKOE
H3AKAEHiE (Despre traducerea cartii sfintului Isac Siriul din limba elino-
greceascg in limba slavong si despre lAmuririle puse de mine pentru
intelegerea gramatical6, in care sint multe i deosebite litmuriri pe
puncte, scurt6 argtare) inc. IipEilkillmowS mil* EWE K'h MAA0A41% MICA.
In aceasta introducere Paisie Velicicovschi vorbeste despre impreju-
rdrile in care a cunoscut cartea lei Isac Siriul si cum a tradus-o dupd un
manuscris grecesc, incepind in anul 1786 si terminind in anul 1787.
La f. 12 . : IlpfKoKK )il CEH MOH KHHrA CE/A B h AAp h npililowS KKICOKO
IlpEWCKANWEH*HWOMS KEAHKOMS FOCHOAHHS Karp nulpinnt; mwrpononiTS...
TpSAHKH CO K'11 upatoAt CEArh CRANTOHOSHECEIICKAVW ilhIMEL{CKdr0 H HO CO-
TNER/1 CEKSACKAr0 MOAMKAAKitiCKHIC% MOHACTIllpEH ApriMAHApHT% IIQICIH EEAHII-
KOKCKIH p0AHMALIA IIOATAKCKIH.
(Traducerea aceasta a mea a acestei carti, o aduc in dar inalt prea-
sfintitului marelui domn, chir Gavril mitropolit... S-a trudit la traducerea
aceasta arhimandritul de la manastirea Neamtului a sfintei In61t6ri gi
a inainte merga'torului de la Secul, Paisie Velicicovschi, originar din
Poltava).
f. 13-14°. Albe.
f. 15-28v. HAHHCAHIH CO Borom% W mommiliil H 6E3MOAKIH H }KHTH TH-
KOMI& COCTAKA/ATH CIA MOrSiliEM% IlpE}KAE KC/AKAFW A kAA wp oympilttilim MaKIKA
H KpOTK4 CEpAU,A, 11% HEM}KE H MAA4 noKilana WT HEKt}KAHFRIECKHX% OVCTEHlt HPH-
110CHMA nirknoAosilom8 WTLIS Icatuct3 erpf118.

2) Pahomie, episcop de Roman (1707-1717).

174
www.dacoromanica.ro
(Scriere cu Dumnezeu, despre tacere si nevorbire ssi prin viata
ta',cutA ssa, to faci puternic, inainte de mice cu tinerea limbii i inima smeritg,
in care se afla", 9i o mica laud' din buze ne§tiutoare adusa preacuviosului
Orinte, Isaac Siriul) inc. E..EAHLIAHWA COPIAWEIHRt H slew
f. 29-36. Or/UR/UWE HACTORHORt KNHI H (Capetele caxtii de fat').
Tabla de materii.
f. 36". Alba.
f. 37-101. 11}KE Rah CRIATKIX11 OTU,d NAMPO ARRhl ICAAKA CyplN4 HOCTHHK&
H WTWEAHHIcil 6h1KWAPO EMICKOHA XpHCTOMORHKAVW PpAAA 111HEViH, CAOKECA HAHHCAHil
01/"6W WT HErw CKOHCTREHHIUM% Ri3KIROM'h, CKA3AHA Hff WT np-knoAostika-k OTEH,"K
HAWHX% ARRhl IIATOKIA H AM+, tiKpAANiA 4106011pEm8Apharh H 6E3MWARHHIC RESANOAR-
CTKOHABWHX% Bit Airp* HME RO CIIIAThint WTH,A maw° CARKKI.
(A celui intre sfinti, parintele nostru ava Isaac Siriul, pustnic 9i
sihastru, fost episcop al orasului iubitor de Hristos Ninive, cuvinte scrise
de el in limba lui, talmacite de preacuviosii parintii no§tri, ava Patrichie
§i ava Avramia, iubitori de intelepciime §i fara, vorbire, care au dus viata
in tacere in lavra celui intre sfinti, pgrintele nostru Sava) inc. CTpaX-&
IiONCIH 11444/10 ECTk AORp0,3ATEAH. Sint in total 91 de cuvintari.
f. 301-302. Albe.
Scris de cloud miini (I, f. 1-4° si II, f. 5-301). a doua mina flind scrisul autograf al lui
Paisie Velicicovschi. Legatura veche in piele $i carton. 30 rinduri pe pagina. Cursiva. Scris
In Moldova la manastirea Neamt de Paisie Velicicovschi, autorul traducerii, cu adaosul primelor
patru foi de alt scriitor. Ciorna cu corectari marginale si interlimare. Slava bisericeasca de
redactie ucraineana. De la manastirea Neamt.

141.

Sec. XV. Hirtie. 415 f. 28,5 x 20 5 cm. Lipsesc inceputul si sfirsitul.


Iatimirski nr. 74 (m-rea Neamt).
1. <Grigore Teologul : Cuvinteiri> f. 1-386°
Prima cuvintare (f. 1-2°) este far' inceput ; inc. ...f1HME HAIM-
HAIEMO, HH}KE nfrkeTammo...
f. 2-30. Coo g TOPORAE, HA CHATOlf10 IIACKOIr (Cuvint al doilea al
aceluia§i, la sfintele Pasti) inc. HA crpanits MOE _II CTd1101f.

f. 30-39°. HME Rh CKlitTlak WTH,A HAWEPO rpHropia apriEnicKona KWH-


CTAHTillia rpam fiGrOCAORA, Kit HOK01/10 HEAMIO, CAOKO r (Al celui intre sfinti,
pArintele nostru Grigore Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, la,
duminica Nou'A 1), Cu.vint 3) inc. I1011011/0144 4TATH CE

i) a Tomei.

175
www.dacoromanica.ro
f. 40-55. ...CAORO Ha cg, rovo H-u,ov (Cuvint la sfintele Rusalii)
Inc. 0 npasAnnu,i MA40-M 111060. .

f. 55°-69. ...0 IILIKKAREW,C, CAOKO E (Despre Macabei, Cuvintul 5)


inc. IITO}KE IIIAKKAKEH CHK KO HACT0141E1E. .

f. 69-85. ...0 morunHivk Rynpiak, CAOKO s (Despre mucenicul Chi-


prian, Cuvintul 6) inc. Itlanomk Kynpfank ovs-kmia Hac.
f. 85-98. ...0 cnonEcak, 0 ClOAKHHTEAE Iovniawk, CAOKW 3 (Despre
cuvinte; despre em.ulul sau Iulian, Cuvintul 7) inc. 'Fro morarrencmo.
f. 98-112v. ...144 pumAgurile, XpHCTOKO, CAOKO II (La nasterea lui
Hristos, Cuvintul 8) Inc. XpHCTOC pcUKAMET CE, HpOCAAKHTE. ..
f. 113-193°. ... HeArposnow KEAHKOMOIr Lid/1101, CAOKO e (La In-
mormintarea lui Vasilie cel Mare, Cuvintul 9) inc. Xor-kwg OrEW
A1HWITIO

f. 194-211. ...Ile CK1ATtlel Ilpocfkwatia, CAMP 1 (La sfinta Boboteazg,


Cuvint 10) Inc. Ilmau ICSC MOH H nagid.
f. 211°-259v. ...HA CKATOle KphlI1FI11E, CAOKO Ai (La sfintul botez,
Cuvintul 11) inc. BLIEpA CR*TAIM HpOCKiVHitl.
f. 260-292. ...0 CKJATMk fleanaciH, CAOKO RI (Despre sfintul Atha-
nasie, Cuvintul 12) Inc. fleaHacia XRAAE, AonpoAlirreAK.
f. 292°-299. ...0 rpHrOpiH Kw*. HACHAiEK*, ElpHWKAWA HO H3KpAHII0
tukcEro chRopa CHktik no KilpOTOHill, CAOKO 81 (Despre Grigore, fratele lui
Vasilie, care a vent dupd, alegerea intregului sobor, adia, dupA hiroto-
nie, Cuvint 13) inc. Apoyroy Kkpnoy I1.6cT nandanu.
f. 299° 325. . . .0 npmmErrgin CTO H HEThAECETK Frtheionk C1160010f,
CAOKO At (Despre sosirea celor o suta cincizeci de sfinti episcopi in sobor,
Cuvint 14) inc. ILIKO &MK H4Wil W ApoyaH.
f. 326-365. ...0 HFILIIEAPOECTKH, CAOKW ei (Despre iubirea de sgracie,
Cuvint 15) Inc. illoy.16, 6p4TiE H Ch oynoa:H.
f. 365-386°. ... (5D WTH,H MAIOIEWH rd3Kkl paAH !WM. CAOKO sl (Despre
-tafal s'au, care thcea fatg, de flagelul grindinei, Cuvint 16) inc. 'Pro
f3el3METi %Mk norganratenud..
2. f. 387-415°. FIHKVTKI 1p4KAiHCK411'0. TAKKOKAHig CAOKECA H}KE Kh CK/A-
TIAX WT11,4 HAWEr0 Fpnropia apKiEnHeKona KOHCTMITHHA rpaAa LOPOCAOKA. CAOKO
HaArponHoE REAHKOMS B4CHAil0 (A lui Nichita de Heraclea. Tilcuirea C'UVin-
telor celui 'hare sfini, pdrintele nostru, Grigorie arhiepiscopul Constanti-
nopolului, Teologul; cuvint la inmorminatarea lui Vasile, cel Mare) Inc.
TANK 71 CTNIA,4TEAHAI'0 H HAALIEKHAVO. Sfirsitul lipseste.
Titluri 5i initiale cu ro5u si albastru. Ornamente in culori la f. 2°, 40, 51°, 69, 98, 113,
194, 260, 292w, 299°, 326. Filigran : grifon. Scris de cloud miini (I, f. 1-386°, II, 387-415v).
20 rinduri (mina I) 51 40 rInduri (mina II) pe paging. Semiunciala. Legilturil modernil in pinta
-.51 carton; s-a pilstrat o parte din legatura veche in piele, cu ornamente stilizate. Scris probabil
in Moldova. De la mandstirea Neam.

176
www.dacoromanica.ro
142.
Sec. XV. Hirtie. 253 f. 29 x 21 cm. Lipsesie tnceputul.
Iatimirski nr. 75 (m-rea Neamt).
<Grigore Teologul : Gu,vintari>
f. 1-5. <Cuvintul intii>. Lipseste inceputul ; inc. HkiffICT* 01r6*-
roXwm erf(r/Ta.
f. 5-42. Toromm, Ili CRAT810 Ilacroy, CAOKO a (Ale aceluiasi : La sfin-
tele Pasti, Cuvintul 2) inc. Ha crpamo mom rralloy.
f. 42-51. HSHE Rh CRIATkIHK WTH,A Hawero fporopia agifflociona Ron-
tTANTHHA rpA,A,A liorOCAOKA, Klk HOH0100 HEAEAI0, CAORO (Ale celui intro sfinti,
1-;.

p6rintele nostru Grigorie Teologul arhiepiscop de Constantinopol : la


duminica nou'a, Cuvintul 3) inc. HOHOKAIEFILA tITATH CE KETKIIIH 34COlik.
f. 51v-68. HA CHMT01/10 HETKAECETHHU,Oir, cnono -A- (La sfnitele rusalii,
Cuvintul 4) inc. 0 HpA3H1111,* MAAO Aa MOHOMoy AphCTRSEM.
f. 68-7e. Acelasi 0 AlanKAKEWX, CAOKO E (Despre Macabei, Cuvin-
tul 5) inc. 'ITO ate H itialmageo.
f. 78-87. Acelasi 0 mtingunu,-k KvnpIant, CAOKO s (Despre mucenicul
Chiprian, Cuvintul 6) inc. ITIA.A0Mh KvnpInIK 01rE*HGA HAC.

f. 87v-97. Acelasi 0 CAORECEV, 0 ChplAREIHTEMI IOVAIAErk, CAOKO 5 (Des-


pre cuvinte; despre emulul sau Iulian, Cuvintul 7) inc. 11To MOrIHTEACTI10
*WE Ha MORRE.
f. 97-107. Acelasi HA p0MAkCTIKO XpHCTOKO, CAOHO -11 (La nasterea lui
Hristos, cuvintul 8) inc. XpHCTOC pni,A,clET CE.
f. 107-146. Acelasi HAArpOEHOE FEAHICOMOIr RACHAl10, CAOKO b- (La in-
mormintarea lui Vasilie col Mare, Cuvintul 9) inc. XoT-kuu 01:10 MHWrkIH
HAAth.
f. 146°-159. Acelasi HA CRATAA HpOCK*IVEHIA, CAOKO i (La sfinta
Boboteaz6, Cuvintul 10) inc. Ilmad ICSC MOH H HAKkl TAHHCTKO...
f. 159-185°. Acelasi Ha CRjTOE KpElluniE, CAOKO a1 (La sfintul botez,
Cuvintul 11) inc. P4Epi CR*TAKIH HpOCICkILVEHiA.. .
f. 185°-203v. Acelasi 0 CRAT'kM fleanacin, CAOKO RI (Despre sfintul
Athanasie, Cuvintul 12) inc. floannth XRAAE AOHP0A*TEAk...
f. 203°-208. Acelasi 0 rpHrOpiH 6pAT'k HACHAIEK* flpHIIIKAWA n0 Ha6pA-
11 (Despre Grigore, fratele lui
1-1110 KcEro chimpa cnp-kn n0 Xiporonin, CA0110
Vasilie, care a vent dupA alegerea intregului sobor, adica" dupa, hiroto-
nie, Cuvintul 13) inc. ,,,povrov n.kfinoy H*CT.
f. 208-223. Acelasi 0 IlpHWECTKIH pH E11HCIC0nh Ck60pHOE, coo At (Des-
pre venires color 150 de episcopi in sobor, Cuvintul 14) inc. Kaio ELM% 1141114d,
w ApOlrafk
f. 223v-242°. Acelasi 0 FIHWEMORCTHiH, CAOHO ei (Despre dragostea
de sgracie, Cuvintul 15) inc. i4ioySKiE, npaTiE H Ch ovsonin.
42 - c. 717
177
www.dacoromanica.ro
f. 242v-253. Acela§i 0 wTH,H 101Ellill IA3HIil pdAi "PAM, CAOHO St
(Despre total sou, care facea fa,p, de flagelul grindinii, -rtvintul 16) inc.
11T0 p,134,11,TE HHHIrt HOLLIMZEiNkIH.
f. 253-253v. Albe, cu insemn'ari.
Tilcuirea lui Nichita din Iraclia este interealata, in textul cuvinta,rilor,
dupe fiecare pasaj.
Insemnetri
f. 253. eiit lett I'41<4 t'Oil>ENtH HOPOCAOKh l'13HrOpHE 4141E KTO ApIt3HETK
KII3ETH WT U,pKKE, Ad ECT flpOICAETk (Aceasta", carte numitsa, Grigorie Bogo-
slov, dacA cineva indrazne§te s-o is din biserica,, sa, fie blestemat).
Tit luri si initiate cu rolu. 43 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legaturii moderna in pinza
si carton. Scris probabil in Moldova. Slava bisericeasca de redactie sirbeasca. De la manastirea
Neamt.

143.
1446 (f. 231°). Hirtie. 231 f. 29 x 21,5 cm. Lipseste inceputul.
Iatimirski nr. 76 (m-rea Neamt).
<loan Scarariul Sinaitul : Leastvita >
Lipsesc partile introductive, scara §i primele trei capitole §i inceputul
celui de-al patrulea, ; f. 1 inc. KEAwifia nirmtaaro H}KE TAM° C2KEIIHA1h ALIKWHOMK.
Sint in total 30 de capitole numerotate (cu cele ce lipsesc), dar
§i numeroase capitole nenumerotate, intercalate.
insemnetri
insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 231v. f FaKpitin HCHHC4 CiH d*CTKINFEHK, Ft AkT x SHIM (Gavriil a
scris aceast5, Leastvita,', in anul 6954 (1446).
insemnarea mai noua pe aceiai foaie : t Scris-am eu erodiiacon
Filaret of Neamt v let 7231 (1722) Measeta, dechemvrii in 14 zile.
Titluri ai initiale cu rosu. Filigran : foarfece. 22 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura
moderna in pinzil oi piele. Scris in Moldova la manastirea Neamt de diacul Gavril. Slava bise-
riceasca de redactie medio-bulgard. De la manastirea Neamt.

144.

Sec. XV. Hirtie. 138 f. al x 13,5 cm. Lipsesc inceputul $i sfirsitul , f 1-12 deteriorate.
Diva catalogul lui Iatimirski, acest manuscris cuprindea circa 350 f. si avea la urina cinci lucrari
teologice adause. Astazi acestea lipsesc.
Iatimirski nr. 77 (m-rea Neamt).
<Ioan &gratin' : Leastvita >
Primele trei capitole lipsesc, precum §i inceputul celui de-al patrulea ;
f. 1. inc. qAC HACTOEH HEflp*CTA. (rapt) AWE AH SINAKHISTII HTO rnac.

178
www.dacoromanica.ro
Sint in total 30 de capitole.
f. 25v. Alba.
Textul Leastvitei se terming pe f. 136 ; la f. 136v-138v <Despre
mai multi sfinti cu numele loan>, farg titlu deosebit, Inc. : 1101111)KE Kk
KHH3* CEH HAOHLIAE.V1OH 11*CTKHH,11 ()PAWN IwallliA KKAAHM11 Sfir§itul lipse§te.
insemneiri
Pe margine unele observatii asupra textului in limba roming.
f. 46. Ce meterugurile celor cgtre rele aceastea ne indeamng
a face.
f. 54. Cum poft,:§te din toate rodurile i din sementiia sa nesgturind
(Sec. XVII).
f. 62. Taste einuire mai chinuitg deeit eel cinuit, ee insg§i aceia cu
dulceatg Mee pohtele, cu aceia§i dulceata Mee ispoveduintg de
scirnaviile sale.
Tilluri si initiale cu rosu. 28 rinduri pe pagma. Semiunciala nunuscula. Legatura veche
In piele si lemn, cu ornamente geometrice, deteriorate. Scris In Moldova, la miln5stirea Neamt.
Slays bisericeasca de redactie sirbeasca. De la man5stirea Neamt.

145.
Sec. XVI. Hirlie. 269 f. 14 x 15 cm.
Iatimirski nr 78 (m-rea Neamt). (11 dateaza din secolele XVXVII).
<loan Segrariul Sinaitul : Leastvita>
f. 1-5v. IIOCAAHIE WTL1,A It VAIMA HrOyMEHtl Paieov WI& IWAHHOy AOCTOHHO H
LIWAII S HrOtrAiEHOIr 1"Wphl CHHAHCKKIA, (Epistola pgrintelui Ioan, egumenul
de Raithu, Care loan eel vrednic de minune, egumenul Muntelui Sinai)
inc. EkIWE ECT . . . H p4KHEarrEAKHOA18 WTH,S.
La f. e. Ilustratia scgrii cu cele 30 de trepte, care fie care repre-
zintg o virtute §i corespund cu cele 30 de capitole.
Textul incepe la f. 6. CAOKO HOCTHHEMCKOE WTH,4 IWAHHA HrO1irMEH4 113if
in& Chia! I'op'k mmiXom (Cuvint pustnicesc al pgrintelui loan egumenul
de la Muntele Sinai, cgtre cgluggri) inc. finareo H niksAararo.
Textul Leeatvitei ping la f. 241 cu 30 de capitole.
f. 242-243v. Albe.
f. 244_264v. 1.7Pru,ct IMIUH4 HPOIrMEHil HME Kl1/4 C10441-1CT-kH ropt HHOKOM
CAOKO K narridino (Al pgrintelui loan egumenul din muntele Sinai, pentru
cgluggri : cuvint cgtre pastor) inc. II0HOKE int MUM* CE HapHummoir ll*CTK-
K HU,4 .VIHOPMIIH IWHHA XELIHMel.
f. 265-267v. Despre mai multi sfinti cu numele Joan. inc. IIOHESKE

K KHH3* CEE . . .
f. 268v-269v. Albe.

179
www.dacoromanica.ro
Titluri ffi initiale cu rosu. Initiale ornate. Foarte frumoase ornamente la f. 1, 6, 244. 21
rinduri pe paging. Semiunciala minuscule. Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente sti-
]izate. Scris in Moldova. Slava bisericeasea de redactie sirbeasca cu influente medio-bulgare.
De la mithAstirea Neamt.

146.
Sec XVII. Mille. 411 f. 21,5 x 15 cm.
Iatimirski nr. 79 (m-rea Neamt).
<Damaschin Studitul : Cuvintetri>
f. 1-15. CAORO AaMACKIBILI HHOAiAKOHA H CTOIrAHTA Ha ROWECTIIHOE find-
rORtillEHie Hp'kEilAVOCAOREHIMIE BAAAH4HLI,E HAMM fioropomno H HIJHCHOArkithl (V14-
(Cuvintul lui Damaschin hipodiacon §i studit : 1) La dumnezeiasca
Bung Vestire a preacuvioasei stapinei noastre Nascatoare de Dumne-
zeu si pururea fecioara Maria) inc. Ca RhItIAH HAASTh u,apnE.
f. 15-26°. Ace lasi : CAORO HA Mink EN'H HO HAKTH pOWAECTRA rOCHOAA
HAWEPO ICRA Hvra, CAORO g (Cuvint la ziva nasterii celei dupe trup a
Domnului nostru Isus Hristos, Cuvintul 2) inc. OrnoAosmatoT CE HpA3HHU,k1
1.14%KKG

f. 26v-48. Acelasi : CAORO ua CRATAII sorominicnia focnom ilawfro Icsca


XpiicTa, CAORO i (Cuvint la sfintul botez al Domnului nostru Isus Hristost
Cuvintul 3) inc. n'haAphHiHTEith Bork ...
f. 48-67. Acelasi CAORO A, Hd LIEThlpHAECETOWHERHOF CTATEHIE rOCHOAA
HaniEr-o Icsca Xpuirra (Cuvintul 4, la intimpinarea dupe patruzeci de zile
a Domnului nostru Isus Hristos) inc. HhCARO ArkHiE H RktAKO A*A0.
f. 67-84°. Acelasi. CAIRO purropmcKOE HA LIFTREpOAHEKHOF Rh3ARH3Mlie
lIaaapeco, CAORO E (Cuvint retoric la invierea lui Lazar cea de-a patra zi,
Cuvintul 5) inc. Tpu LIECTH COIrT% OWE
L 84--95. Acelasi CAORO HO R-h3ARH}REIIIH dA3ApERONt HA CrptTEllif Xf3H-
CTOKO C K KAMM, MORO s (Cuvint dupe invierea lui Lazar, la intimpinarea
Domnului cu ramuri de palmier, Cuvintul 6) inc. 60Ek14an Hatsr H,ApHE
HEAMPSfal.
f. 95-106°. Acela0 CAORO 3, HA ROPOT*AECHOE HOrpFnalie focnom ilawfro
Icsca XcHICTA H HA HAM nlykeKATitifi Boropomu,r H HA Rh a k ckuntcTKig
(Cuvintul 7, la 'ingroparea trupului dumnezeiesc al Domnului nostru
Isus Hristos si la plingerea preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si la
coborirea in iad) inc. AAA RhCA H CltphRHAil.
f. 106v-120°. Acelasi CAoKo HA TpHAlltRHOE RKCROICEHif l'OCHOAA Hatufro
ICSC4 XpHCTA H NA IlAcKoy, CAOKO N (Cuvint la invierea cea de-a treia zi a
Domnului nostru. Isus Hristos si la Pasti, cu.vinful 8) inc. KIICA rk3AAllitt
BOKi4.

1) Adica din in5ncistirea Studion.

180
www.dacoromanica.ro
f. 121-130°. Ace lasi CAOKO 114 eliACHTEAHOE Ilk3111ECEHi6 l'ocnom UMW°
lc Sca XpHCT4, cnono 0 (Cuvint la ingltarea Domnului nostru Isus Hristos,
Cuvintul 9) inc. IIKAOEStICK liOMEN{E ECT ekSAAHiE.. .

f. 130v-142. Ace lasi CAOKO H4 C'hIltheTRIE ll'hCECILATAPO H npomtpapo-


111,Ar0 Aga H HA HETAECETHHH,S, CA0110 i (Cuvint la coborirea atotsfintului gi
luminRorului Duh si la Rusalii, Cuvintul 10) inc. HA Tpoi p4axkmei114
CSTII Ch3A4IIi4 &Mid.
f. 142v-158°. Ace lasi CAOKO H4 HAW13047KEHIE 1.0CHJA4 H Hoi-a CliACA
Eutaw° IcSca Xplicyra, CAC)1{0 41 (Cuvint la schimbarea la fat5, a Domnului si
Dumnezeului, Mintuitorului nostru, Isus Hristos, Cuvintul 11) inc. r0C-
HJACKIH Alike 6AAAPOCAOREHHIH.
f. 158v-171°. Ace lasi CAOKO 114 ovcrignig lip*MIAVCICAOKEHHME KAAAHLIHU,E

HALIHEE Boropomme H npHcno (Cuvint la adormirea


KM (HApHAN, CAOKO Fir
preabinecuvintatei stapinei noastre Nascatoare de Dumnezeu i pururea
fecioarel Maria, Cuvintul 12) inc. TpH OyeTpOEHIA H 4..
f. 171v-180°. Ace lasi CAOKO HA IchiCOAk Kh H,p1t1C011k lipt6i1APOCAOKEI11hIE
illApHANI. 0110110 r1 (Cuvint la
RAAAHLIHRE HAL1HEE Hoi.0110AH11,E H lipHCHO A*Kb.1
intrarea in biserica a preabinecuvintatei stapinei noastre Nascatoare
de Dumnezeu i pururea fecioarei Maria, Cuvint 12) inc. IIasH npaa-
HHKK H HAKH TpkaCkeT110.
f. 180v-188. I.10T KHHrH TOreo}KAE AMLACKHHA, CAOKO tepomonan H Ade-
KAAll flAngpTa (MapHHA WT XnS, HA HAAPOKELIJEHlE Hp*CRIATKIE HOPOpottinke W Tpo-
napH HU-HAMM CEM6 H,p1s.KORHOStk (Din cartea aceluiasi Damaschin : Cuvintul
ieromonahului i dasc'alului Albert Marin din Hios la Buna Vestire a
preasfintei Na'scAtoare de Dumnezeu, despre troparele de acum cele
bisericesti) inc. Alike enacErtho HawEittS.
f. 188-211°. CAOKO Ei A4414CICHH4 MOH4KA HliCAtal:C4IA H CTSAHTA. HOIck-
AHIE Haspaanta tnomcn H HeTelpiH 16k1ILHHX. WT nittnEAHKHK 4HHOHAtlEAHHKIt MN-
LOMA H Allf3iHA4 (Cuvintul 15 al lui Damaschin monah, ipodiacon i studit :
Povestire despre minunile alese i istorii ale preamarilor cirmuitori de cete
Mihail si Gavriil) inc. HA TpH 4NIIh1 CSTK p43XkleitEHH4.
f. 211 -237°. Acelasi CAOKO W lipHTLIH MkITANI H *ApHCEA, CKA3SET}KE
CA0110 CHE 0 ENKE HEWCSMAATH H W CAWkpallH H W HCHOIrkAAFIN (Cuvint despre
pilda vamesului i fariseului ; sputie acest cuvint despre aceia sa, nu
judeci i despre smerenie i spovedanie) inc. MIMI WHE 'WAFT H3AMELIA.
f. 238 -253°. Acelasi CAOKO W HpHTLIH 6/18Anaro MINA. 01r1HTNCE CAOKO CHE
H W 110KAAH111 (Cuvint despre pilda fiului risipitor ; invata, acest cuvint
i despre poch'inVa) inc. HEAHICOE WkICOE 340 err.
f. 254-275. Acelasi CA0110 W CKOHLIAHin 411-34 H W HHTHKOHCT'k H W
sfirsitul
nTopo44 HIHIWKCTItin l'ocnom NAMPO ICSC4 XpHCT4 (Cuvintul despre
lumii i despre Antihrist despre a doua venire a Domnului nostru Thus
Hristos) inc. CIDEK1,1411 MUST LI,ApHE.

181
www.dacoromanica.ro
f. 275-287. Ace la§i CAORO W H3P114HiH 11A4440K* Rh HiENOKE H W (MAO-
CTILIHH (Cuvint despre alungarea lui Adam, in care se vorbe§te §i de milos-
tenie) inc. lilioatt LlhAORtKh HkKIH.. .
f. 287-312v. Acela§i HOR*CTK W CRATIOIC HKOHAK CR43810411:1 WT KSA8
HAtIET CE CHE rOHFENIE H KHH CST POHHTTEAH, KlIKSIANiE H W SHWk, 4ECO 134,AH
npHaom HpAROCAARiE ChRPhWATH RK 11136R8I0 HEAEMO CRIATAVO (Povestire IROCTA

despre sfintele icoane, aratind de unde incepe aceasta prigoana §i care sint
prigonitorii, impreuna cu pricina dece am primit sa, sarbatorim ortodoxia
in prima duminica a sfintului post) inc. l'ocnom, HAM HCCSC Xplicroc.
f. 313-320. Acela§i CAM HA HOKAOMEHiE ilb.CTFIAPO H }KHKOTROpElp4r0
xpitcTil LIKTOMOE Rh r HEAEAIO citArraro nocTa (Cuvint la inchinarea cin-
stitei §i de viata facatoarei cruci, citit in a 3-a duminica a postului)
inc. Olf HOAORAMET CE MINK W MIN CRANTh1H AMA.
f. 320 -332 °. Acela§i CAORO R'h HEAEMO OomHnoy (Cuvint la duminica
Tomei) inc. TpH CSTh REAHRHE AORPOA*TEAH
f. 332"-346°. Acela§i CAORO ink HEAEMO (IIHOOHOCH11,6 (Cuvint la du-
minica Mironositelor) inc. CAAAKAA H oymatnamaa...
f. 346° -359. Acela§i CAORO Kg% HEAEMO P43CAARAIEHHAr0 (Cuvint la
duminica Slabanogului) inc. T*AECHME HEASThl RldRAEMME.
f. 359° -373v. Acela§i CAORO Wit HEAEMO w e4map4141tHIH (Cuvint la du-
minica Samarinencii) Inc. nliA0trkll,k1 HaiE KOHMOTK rAhRHHS.
f. 373"-387. Acela§i CAORO R HEAEMO CAIIA WT POKA,ECTRA (Cuvint la,
duminica Orbului din na§tere) inc. HHO 'ACT tHICTIlt HUH.
f. 387-402. Acela§i CAORO rh HEAEMO CRATKIKK H ROFOHOCHKIX WTH,It
(Cuvint la duminica sfintilar §i de Dumnezeu purtatori parinti) inc.
AN PINK A1EHh e AHHH.
f. 402-409. Acela§i CAozo Rh HEAEMO KIsCEKK CR/ATKIX (Cuvint la du-
minica Tuturor Sfintilor) inc. CP HIEMOKE ChRphWHK041.
f. 409° -411v. Pomelnice cu diferite nume. (Sec. XVIIXVIII).
Ins emnari
f. 411° CHIO KIIHrA KS HHAA VIKA fiomila l'AIIKA 3A WTHSWE rirkKom citon/C-K
H 34 AOROOE amlogi% ov lIEWHTHA 34 ARA AERH H WTAAAA WTH,S KOCTATHHS tIETAE-
HHLI,KOMS R CTA<AORSA* S A 0A18 it FROM 341410 HHRHHEH EAHH l'ocn oAa llOrA npo-
CHTH no A1/A, rocnom psi .60}Ki 10 l'All'hKS, IIpoK0i,H1A, Bt HORHVO, HWAH, HWAH,
flalEafiii, 4111114, FpOCHHA, CAE HA, HACTACiA, lazy iM, KATEMIA, TEKAX, flAgaf
HANHKA, CEMHWH, EACHA, 111 api (11,api.A.
(Aceasta carte a cumparat-o roaba lui Dumnezeu Gapca pentru
iertarea pacatelor sale §1 pentru buna sanatate, de la Leontie pentru doi
lei §i a dat-o parintelui Constantin Cetlenitki la Stambul in casa lui Leon,
pentru ca se cu.vine unuia Domnul Dumnezeu. Sa roage pe Domnul pentru
mine, roaba lui Dumnezeu Gapca, Procopie, Zenovie, Ioan, Ioan, Alexei,

182
www.dacoromanica.ro
Anna, Frosina, Elena, Nastasia, Maria, Caterina, Tec la, Alexei, Andreico,
Semion, Vasile, Maria, Maria). (Sec. XVIII).
Pe aceeai paging §i pe coperta din urma, partea interioara : inr.a
citeva insemnari in slava §i grece§te, foarte urit scrise. Din ele rezulta
ca manuscrisul a apartinut unui romin §i a fost adus la T arigrad (Constan-
tinopol). (Sfirsitul sec. XVIII).
Titluri §i initiate cu row. 24 rinduri pe paging Seiniunciala. Legatura veche in piele si
lemn, cu ornamente stilizate. Scris probabil in Moldova. Slava bisericeascil de redactie medio-
bulgara. De la mfinastirea Neamt.

147.
Sec XVXVI. Hirtie. 502 f. 21 x 14 cm. Sfir§itul lipseste.
Iatimirski nr. 80 (m-rea Neamt). (11 dateaza de In sfir§itul veacului al XV-lea).
<Iosif Vrieuios : Cuvintiiri>
f. 1-1". CII/1T*HW4r0 H flpfA1SApAYW H liAMKEHHtliwaro OrtIHTEA/Ay npA-
ROCAAKNhIM'h KI3HCTiAllOA1'k reptnoAonnarw KO HHORta 1:Hp'h IwCH*A. BErkAhl pa3-
AHLIHKI ME no ouorw K h fiorZ wTwecTgito WT WEE ontrw 11181:011HCANiH 011ACHW

3At CAONCHIHA C1a, Ke13% cerw cnncanist KCEr0 Cit GAHM TONCAE H IlpOCT*HWE.
(Ale preasfintului §i preainteleptului §i preafericitului in.vatator al
cre§tinilor ortodoxi, preacuviosul intre calguri chir Iosif : Cuvintari
diverse, care dupa plecarea lui &are Dumnezeu, au fost a§ezate mai cu
grije dupa manuscrisul sau. Aratare a acestei intregi scrieri, mai pe scurt
§i mai simplu) Inc. lime KOTAIPMAI HPO`MTATII.
f. 2-20. CBRiTtHWAPO H npemSApaiyo H SAAMEHHitrO Or-IHTEAR 11114110MM-
swat KOHCTiAH0A1'h 1011311 IWCH*A EAASSKE EplEHiE HApEtIEHIE. BErkAKI pel3AH4HKI
pEtIEHHOE Kh KOHCTellITHH-k rflAAt flpH HAJ3CTIck itIAUISHAA IIAAEWAOPA H npenISAirkee
near° Iwcie*a CK1AT*HWAr0 KCEAEUICEUPO IlATOIAgA. CAM e : W 110110}KECTKEHH*H
T13014H,H. Petitriome EKICTE, R'h FIOAAT* HIJEACTORAIIHAM TS H H,RE, nSiewetwb. rpm&
(Ale preasfintului i preainteleptului §i fericitului invatatorului
creOinilor ortodoxi, chir Iosif, numit Vrienie : Cuvintari diferite rostite
la Constantinopol in thnpul domniei lui Manuel Paleolog 1) i a prea-
inteleptului Iosif preasfintului patriarh ecumenic. Cuvintul 1: despre
preadumnezeiasca Treime ; a fost rostit in palat celor ce se aflau acolo
§i celor mai de seams ai ormului) Inc. HOWE ME EAHHHH,A H Tp0HRA.
f. 3. Adaugata ulterior cu o completare.
f. 3". Alba, textul continua pe f. 4.
f. 20-34. TOPORAE CACAO E. G) IlpkalllhCTRH'kH rfilOHLI,H. 11% TOHMAE
HOAAAT'k H irk TOWRAE Pig CE AVkCT.1 MEE WT 1 AAATA, A54HIH C'KWI+AUIHM CE R'1%

HIE cero nocASenanie.

1) Manuel II Paleolog. impat atul Bizantului 1391 1425.

183
www.dacoromanica.ro
(Cuvintul 2 al aceluia§i ; Despre Treime mai presus de toate. S-a
rostit In acela§i palat §i in acela§i loc celor mai ale§i din Galata, care s-au
adunat pentru aceasta ascultare) inc. Bork mirk cAAKA H 6OrATKCTI10,
f. 34-5e. TOr0)EAE CA0110 F. G...) WEE IchCE KHHOINIE Tp0H11,E, pELIEHHOE H .

TOMEAE 1110ACITt El& C*Nth WEE 11% REAHKOMIt PpcIA* HpHASLIMOWkIM CE WT HP410E-
TOVAA C'KC*AEllilthb rplsEWM Elk LIME CIO HOCASWAHlE.
(Al aceluia§i, cuvintul 3 : Despre Treimea, a toate facatoare ; rostit.
in acela§i palat chtre toti cei ce s-au aflat in marele ora§ <Constantinopol >
grecii veniti atunci din Italia pentru aceasta ascultare) inc. Boroy MEE
HAEOMECTEHIE Tp0Htl,H.
f. 54°-77. Toromm CA0g0 A, PE,IEHO Irk TOWEAE HOAAT*, W EONCECTEIrkH

TpOHLI,E. .3pH WEE IS% W HHCE CEMTAPO ASKA ticKomAeuito HCKM1H H3l61aRMOIE npo-
CTptililfkliWE WTK KO HMEHKCTKS Agri H W WEE HCKOMAMIIE mass.
(Al aceluia§i, cuvintul 4, rostit In acela§i palat : Despre Dumne-
zeiasca Treime. Vezi cele despre chestiunea purcederii Sfintului Duh,
expunere mai intinsa despre denumirea Dulralui §i despre purcederea
cuvintului) inc. 1/I0IpElE F1%3,110E/HENN, HCEpl&HKIH ApS31il.
f. 77-92v. TormAe, CA0110 E. Y, 6 TOH}KAE 04E110 110AcIT*. lick COMECTIIIHtli
Tp0H11,H. 110KA3SE IAKO E0POCA01114 Hp'kEKCX0AHTk 1196CAKOPO KSAWECTILI H KHTpOCTH
I10 CAORS HECKCSAHOM T'kWEE Ickpd HE Cl&MHWAIEHHMH HOKASSET CE.
(Al aceluia§i, cuvintul 5, rostit in acela§i palat : Despre dumne-
zeiasca Treime. Arata cum teologia intrece MIA asemanare once arty §i
ocupatie ; de aceea credinta nu se arata cu silogisme) Inc, 110iEIH cuaTin
ASWE oviwkwwremo...
f. 92v-111. TOPOHCAE, CAORO S PVIEHO R h Totin:Ae H 0/14T* . c,a somecTurkit
Tpoino. Ilp*CTAIKAIME MEO ENif FAM'OMATH CI noa AATMIEK ClCTARK H COIrtp6CTI10-
H AHU, TECKHOT010 lEaKKel WilpalpEHIE CKIM npARiE IckpH.
(Al aceluia§i, cuvintul 6, rostit in acela§i palat : Despre dumne-
zeiasca Treime. Arata, cum cind se zice de catre latini hipostaza, §i fiinta.
§i chip, din cauza strimtorarii limbii, prin aceasta se face o abatere de la.
dreapta credinta) inc. (i3 HpltICkH H IKTOpiE KIM.
f. 111-127. Toro mm cAoKo 3. 4.7) 60>KECTIDAH TpOHLI,H. Pti h TOMEAk
pE4EHHO IlOALST*. egtA*TEAKCTEkl MHO}KAHLLIHMH CIESMTKIX 14EKCTKIIEHLHE rip-km-rag
/WIC laK0 NS a6 CKwriM AHREAth T64I10 WT WTKU,A HCX0AHTK.
(Al aceluia§i ,cuvintul 7 : Despre dumnezeiasca Treime ; Rostit in
acela§i palat. L iminat cu multe maxturii ale sfintilor, aratind precum
Sfintul Duh cu chipul numai de la Tata,' purcede) inc. Orgo Krh WEE AO
CIAKWKIK ClIOKEAX.
f. 127 -145 °. ToroNAe CA0110 H. ca 60}KECTR'kH TpOHLI,H. 16 TOHMAE
pE4EHO HOAAT'k. IlptCTMIAME rag*, IJKO HME HpHAOrk Ap-hanSKula H r6EOpoWk
HA EAHH* 60NCECTEHMH WTII,H IMETick 110AiliWIHOTK.

184
www.dacoromanica.ro
(Al aceluiasi, cuvintul 8 : Despre dumnezeiasca Treime ; rostit in
acelasi palat. Arata, limpede cum pe cei ce au inclrgznit a face ada'agiri
dumnezeiestii pgrinti ii pun supt blestem si impreuna si in deosebi) inc.
11141E 011'110 ICh H110AW nomucns.
f. 145v-163°. Toir-o:HAF CAOKO 9. G) RO?KECTKII*H Tponati. PE 4E14110 ft'll
aapcivkii AO)KIIHREI. Iloxaaotilogif fOKI&CTIKIlt HLUE Id KO ENiE WT Cr3 Th11,4 Ch1110A1k ,A1,SKIt
CK1ATH rAdrOAIdTH CE, iff WEE ClaTe11111 1113011CX0}KAEllif, H3 IEEE K'h 11M111 ALIHIA
114311AME1115 IF.cmh ASK&
(Al aceluiasi, cuvintul 9 : Despre dumnezeiasca Treime. Rostit in
odaia de dormit a imparatului. ArAtind foarte lamurit cum a zice ca
Duhul Sfint <este > de la Tata,' prin Fiul, nu insemneaza purcederea
hipostasei, ci daruirea catre noi a Duhului) inc. OrnoKalows nammn na;
nammikt;
f. 163°-183. Toromm cnoso f. (..;) ENEECTI{H*H Tp0111.,H. i1084,110111E Witt
M KO HHCE WT IGDTh HA ASiCk l'AAPOA* ct ch EA,HHIE HHIrk TAKW Ma:Mph npH K kat r
KOPOCAOKCC ENCE KSHHO HA3H4AIEHSFTIt H ENKE C'%H npt AAOMEllif H 0E6 C6 A HE
AHLIHOE ASKA W COVII1KCTKOKI1111E. PEW }KE CE Kit CKATKIXII tlnocToivkLi WEE KEAH-
KIJXh, 111:11 CTOEL1101r Toy H LI,APOy.
(Al aceluiasi, cuvintul 10. Despre dumnezeiasca Treime. inv.-41nd
lamurit cum, cind se spune : Duhul de la T-atal, impreunare, astf el aflin-
du-se im.preunar la toti teologii, insemneazA, prepozitiile si si cu, dar nu se
spune ca chiar Duhul este cu hipostaza sa. S-a rostit la Sfintii Apostoli cei
marl, fiind de fatg aici siImparatul) inc. IloA 06416Th nOCASHIA10111h1K EOMECTKIMIX.
f. 183-203. toromm CAOKO dl. co CO/KECTRIAH Tponum wick nprkAcTanntate
tako HAFwE 4LpE W 11031ECTKI1h1K Mil{ja V ittlrOMET CE ONE Ch1110A1 COrl1KCThfillOF
At HCTKO H IMF K'h HAM AMU EAcW0A*Th, d HE H}KE jX,SK 8 CliCTAKAKHFIS 114311A-
ANEHSETh. PVIEHONiE ChICT Kit WEE CKATkIK 11110CTOAK Xpawk, 050 TO H K'hCEMS
El PH4TOK.
(Al aceluiasi, cuvintul 11. Despre dumnezeaiasca Treime. Arata,
lamurit cum, chid se vorbeste despre dumnezeestile fete, inseamnA actiunea
fireasa a Fiului si binefacerea Duhului pentru noi, iar nu ea', Duhul este cu.
hipostasa lui. A fost rostit la biserica Stintilor Apostoli, flind de fata tot
sfatul) inc. OTIIS H CILINOIr H CKFATOMOV Ags COV1118 MIA% Boil.
f. 203°-221°. TOrONCAE CAOKO 1K. Ca EO}KECTKErkH 1'130114H, PE4EHH0 frls.
WEE CK/ATKIK f1nOCToAh Kj3AAVk K h FlpHWIICTKH H,ApA H AU1OHUHWIHMK ApXiEpEwL H

HPFPITS H 11,APCKOMS CrhEOPS, notcasSiolpf rag* IMO 11PHT41t1 K'h 1101:443,111110 CAM El PH
fiOrk AVk CPA HE HAAST, H3'hiaKAIEHia ?NE PAAH T114110 HilifMAIOT CE.
(Al aceluiasi, cuvintul 12. Despre dumnezeiasca Treime, rostitg, in
biserica Sfintilor A.postoli in prezenta imparatului si a multor arhierei si a
sfatului si adunarii impAratului, aratind lamurit ca pildele nu au loc ca
cuvinte de definire a lui Dumnezeu, ci se primesc numai pentru luminare)
inc. llomeNcE 1:10 Wk CT H1EEE 4TO HOMKICAHTH . .

185
www.dacoromanica.ro
f. 221v-238v. Toromm CAOKO rh Ca KONVKCTKII*H TPOH R h 1113*HME-
IIHTIAMK II}KE CKATKIK HOCTOAK, PEHENNO WT 11HC4HIA W , 13.10KELIIE W ASCE CKt-
OTEACTKA H normaStogiF MK° NH Kt. ICAHNOM oak rnaromT CE ,S,Sh CKR1TH H
WT CKINA HCKOAHTH.
(Al aceluiasi, cuvintul 13 : Despre dumnezeiasca Treime, rostit in
inainte numita biserica, a Sfintilor Apostoli, cuprinzind mkturii din Scrip-
turg despre Duhul <sfint > i arkind c5, in niciuna din acestea nu se spune
c5, Duhul Sfint purcede si de la Fiul) inc. Bt pSEnui leAHHoro Bora chrrH.
f. 238v-255°. TON }KA E CAOKO Al. CD r.omiEcTiorkH TpoHH,H, ChRHPIIIOLIIE
LIKO H 1111C A IMF WT 11HCAlliA EAHKA NkII,KIN AAIIFTI% EhITH Kot !ma Ha NAC K. AH-
HOME HOAAHCAS SPETIt EME 11 P*ACT AKHTH CltrAACif OyT*1111TEAla IC h C11118. PEuf
Hom KKICT H TO K1 HNCE CKATItlh PIHOCTOAK XIJAArk.
(Al aceluiasi, cuvintul 14 : Despre dumnezeiasca Treime, adunind
toate pasajele din ScripturA, pe care unii le socotesc a fi puternice impo-
triva noastra, cu gindul ca sit se vada, ca sint favorabile <pentru p5xerea
lor > despre Fiul) inc. CD WEE VI& nirkno>tzEurkirkH TpOHLI,H.
f. 255v-274. Teroa:m citoKo 160)KECTKNtH Tp01111,H, K`K TOANt>KAF
LANCE IcKCEKKAANKIK CKATIIIK PIfOCTOAK Kpaark pELIENHOMK, rhFIPKIBAINIE IallKeTKKIrk
Id KO H KKCH norocitokba ad 11}KE WT CDTLI,4 H China rAIICOMK TO/KAKCTKO FECTRA

CDTLI,A H CKINd A,sKotoi CfIrk At TEACTSIOTK, 4 NE 11>KE FrO CICT ARA CHI` I E.
(Al aceluiasi, cuvintul 15 : Despre dumnezeiasca Treime, rostit in
aceeasi bisericA, a atotFaudatilor Sfintilor Apostoli, dovedind 16murit ea si
toti teologii in cuvintul <pe care-1 zic >, ca, de la Tatal si de la Fiul",
m'arturisesc despre identitate firei Tatalui i Fiului 'cu Duhul <Sfint >,
iar nu despre fiinta hipostasei lui) inc. MK° IECTKOMK OV60 KrhCAKO CAOKO.
f. 274-290°. TOPOMAE CAOKO 3i. 60 KONIECTKIAH TpoHH,H, HOKASSE taco
COK010 N ArrEAKI H LIKAOK'k fritCE KHHOKIIAA TpOHLI,A VICE Tom n,a MTH Amor°
wspaairk H4C H AtIlOrtNKAH PE,IENHOME KKICT INKE 60)IMCTKIIKIK fl 110CTOith
AKKAAHVM KNIAA*.
(Al aceluiasi, cuvintul 16 : Despre dumnezeiasca Treime, arkind c5,
prin sine si prin ingeri si oameni, Treimea a toate pricinuitoare in multe
chipuri si de multe on a invkat c6 este Treime. A fost rostit in preaslavita
biseric5, a dumnezeestilor Apostoli) inc. Hh11114 cn4KiH K'KCIAKAETh.
f. 290v-307. TormAE CAOKO SI . Ca 60}KeCTKIItH Tp0F111,H, Wick npocTHp-
M011if CE CA ME CIIHM H OlfK43K1 K'KCAI1,-k NW Oy}KAAAAH HE AHllfnlh Agit H WT C1111L1

HCKOAHTH. 1'AAPOAA7KE CE K h 11,13hCKOH AONCEIHRH KIK*.


(Al aceluiasi, cuvintul 17 : Despre dumnezeiasca Treime, expunind
lamurit, cu dovezi logice, cu toate cele necesare, cä Duhul<sfint> nu purcede
cu chipul <sAu > de la Fiul. S-a rostit intocmai in odaia de dormit a impg-
ratului) inc. M A>KE WT 110V AK nEm3k3afaHl mph . . .

f. 307-324. Toromm CAOKO Hi. CO KONIECTKIAH 'f 13000,0. Hcn paimia !owe
H-kKaa KhIK w HEKOTOpKIX ui Ili& PE% II0 MME IIKICT Kh CRATKIIC hnOCTOAEXK
4

186
www.dacoromanica.ro
Emma H HaiE HpOCTKINHOlphIM TA nocitoywatogikhu H H)KE nporriocidtoyikim TA
110 crloytnnogniim H WEE CVHrAHTA C'hK*TS
(Al aceluiasi, cuvintul 18 : Despre dumnezeiasca Treiine. Indreptind
unele pkeri ale unora despre unele <chestiuni >. A fost rostit la Sfintii marii
Apostoli, ascultind i cei ce le-au propus acestea i sfatul sinclitului) inc.
ibEE W HHIVE H0AK3HAA WT CAOKECh.
f. 324-341. TOrMAE, CAOKO HA BAArOKttlIEHlE flptCK/ATiE KAAAHWILI,E NAME
li Or 0130 AHH,E, pEtIEHHO K1. HOAAT'k K 6 DEMI: HETiE 11FAEAH HOCTA, npHAOy4HRWS CE
Torm npaannKS H Kis lorrpt c-mtpkwaEnvk cnoymack H}KE AKAOHCTA.
(Al aceluiasi, cuvint In Buna Vestire a preasfintei stapinei noastre
Nasc'atoare de Dumnezeu, rostit la palat, fn vinerea din a cincea saptamina",
a postului, intimpinindu-se atunci <aceasta,> sarbatoare si la liturghia de
dimineata,, care este acatistul) inc. Ms cnagoy EchCE KHHOKAlf.
f. 341.359. TOrMAE CAOKO ENO it W WEE RAAPOK*41EHiA 11 fl43HHK011-.

_Peiguo Ink TOWK,A,E ITOAATt np-kmm Kflupwa n-kcirkn. HO AT* EAHHOArh HNCE

111311K4r 0 WharAAWEHilO.
(Al aceluiasi, alt cuvint la skba,toarea Bunei Vestiri. Rostit in acelasi
palat, inainte de eintarile vecerniei, dupa, un an de la prima cuvintare) inc.
LOrk H}KE IchCA np-kmm E.HTich
f. 359-359". CAOKO HA pACHETIE l'OCHOAA nawEro ICI(CA X pHCT4. PE,10KE
f CT Krh CKA%TIH KEAHKH HEThit Klt HOAATt noapyrKSioiparo rpm ChllthAWKIM CE
MHWAMk. CiA }KE COY KvhCEM FOKE HA pacngTiE FocnoAA nawFro Icyca Ximerra
CAM FAAKH311A A.
(Cuvint la rktignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este rostit in
sfinta Vinerea mare in palatul din orasul imperial, adunindu-se multi.
Acestea toate sint dintre cuvintele la rastignirea Domnului nostru Iisus
Hristos, capul 1) inc. IVIKo SH;acirkninn IECT KhCtrt (urmeaz'a pind, la
capul 7).
f. 359' -386. llosgfuiE W ENKE raizo noAosurrk RE33AJIiii EIM*TH H IhNE W
10E4 110A OK 010 WhCHOMHHMOKKIM HAAth WEE KOHKIIHH 1.0CHOM KAAAHKIil rAdC1%.
(Invat'atura despre cum se cuvine sa avem blindete si iarasi despre
aceea ea sa ne amintim ca sintem supusi la chemarea de la sfirsit a Dom-
nului stapinul <nostru >) inc. X pNCTA ASwE HMOVLIIH H TKO p . .

f. 386 401". Toromim, CAOKO Kg% TOH}KAE HOAAT'k pELIEHHO KKICT W 11114
HAVOKttliEll'A npA3HHKJy. PPIE)KE CE no A*T* EAHH0M6 H}KE gToparo CAOKA K'h
TOMS KharAALHEHiA.
(Al aceluiasi : cuvint rostit in acelasi palat despre sarbAtoarea Bunei
Vestiri. S-a rostit dupg, un an dupg, ce s-a spus al doilea cuvint la aceastA
sarbatoare) inc. 11-y(1(31110 Arrf AWM 13AAAH4ILI,E tlhAOKtKWM.
f. 401"-427". Toroxim CAOKO pEtunno Int CK \T1H H KEAHKHH IIEThK11 Kit
TOH}KAE HOAATt. Iii) KOMECTKHOMh evarrEniro IMF CKANTKIK CTOACTEH CHO'k
cToraKS HIM Kpb.CT'k ICSCOK1 MATH Fro H ot:f no PEAS.

187
www.dacoromanica.ro
(Al aceluiasi : Cuvint rostit in sfinta §i marea Vineri in acelasi palat_
Despre dumnezeiasca Evanghelie a sfintelor patimi, adica : Stateau pe
linga crucea lui Iisus, mama lui" si cele urmatoare.) inc. IlacE Cif RICE
NEH3pE4ENHAMi1...
f. 427-451. Toroaw, CAOKO HNO pEllENNO K6 nonn-k R.... CKMTIN
rOCNOAMEAtt pacnrriti. (Al aceluiasi. Alt cuvint rostit la
REiINKIN I1 TKK h, W
palat, la sfinta Vinerea Mare, despre rastignirea Domnului) inc. G.
pAC"Nti. Amps H ChArkTHk...
f. 451-475. Toroaim, w HSAsitnim COVAS H npHcHo CSLIMEM liAA)FtENItCTKS
CAONO A. PEtIEHO )NE 6kICT Irk CKATKIK fillOCTOAEKK, Kit HEAEMO MECON8CTI18*
CisLI&AWHM CE nmostm.
(Al aceluiasi : despre judecata viitoare si despre fericirea vecinica.
Cuvintul 1; a fost rostit la Sfintii Apostoli in duminica lasatei de carne,
adunindu-se multi) inc. OrnoAonn CE OirgHTEMt, K h 1.1,plIKKH...
f. 475-495. Toroaw, w soyASipm coyAs H npHcHo COVNINEM Eilel7KENK
CTIck. CA0130 13T0p0, pEtIEWE CE H TO VI& CRATIAX fhlOCTOMIX n0 CEAMOM MINK
I-NNE npi&HAro WTAM1110.
(Al aceluiasi : Despre judecata viitoare si despre fericirea vesnica..
Cuvintul al doilea, s-a rostit si acesta la Sfintii Apostoli dupa sapte zile
de la indeplinirea celui dintii) inc. Hs 611T1t1 H calika ra>RE FIAWEMS BoromoRito...
f. 495-501°. TOVOKA,E. CAOIKO CAArOMpliCTIMIO K h fi0F0p0AHRH. POIE
NOME MICT R. WIIHTEAH H}KE HACTAKHIUK no HME WT r0j3H [MOEN CEH rhaRpdtpENIIO.
(Al aceluiasi : Cuvint de multumire carne Nascatoarea de Dumnezeu.
A fost rostit in loca§ul uncle era el cirmuitor, dupa readucerea de la tarn a.
icoanei acesteia) inc. BOrOy IcKCE cHAtiomoy E0rATNO /IAA% CAM)...
f. 502-502°. Albe, cu o insemnare (v. mai jos).
Ins emnari
Pe foia liminara : CIA KINIFA 06HTEAH ROAN° HOpONCICAM 3EMAH IMOAAAR
CKiM.(Aceasta carte este a manastirii Poiana Vorona in Cara 1VIoldovei).
f. 502. Cie KINIFA wnticKone FEwpria (Aceasta carte este a episcopului
Gheorghie 1)). (Sec. XVIII).
Titluri §i initiate cu rosu. Filigran : trifoi. 24 rinduri pe paging. Semiunciala minusculd.
Legatura veche In piele si lemn. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie sirbeasca. De
la mAnAstirea Neamt.

148.
Sec. XV. HIrtie. 158 f. 27 x 21 cm. Lipsesc sfirsitul si foi dup,1 f. 109v si 144v.
latimirski nr. 82 (m-rea Neamt.). (IL dateaza de la sfirsitul veacului al ?HIV -lea).
1. <Cuvintarile lui Loan Gura de _Aux> f. 1-109°.
f. 1-9. fiEctAa A, Kit 11011K1H AMU!. ChT110pENSIM MHpOy H w nourk, CAOKO 11

1) Gheorghte, episcop de Roman (1718- 1723).

188

www.dacoromanica.ro
(Cuvintarea I-a, la prima zi a facerii lumii si despre post, cuvint 1) inc.
CAK44 RAdrOLVICTHIO npHT4d.
1. 9 -13 °. Torowm REC*AA 13k KTOPiH AKHI ChTKO PE HMO AIHpb. CAOKO K.
(A aceluiasi : Cuvintare la a doua zi a facerii lumii... cuvint 2) inc. AS-
111EKHOVIO A10E10111 HOAKH}KE.
f. 13 ° -22. TOroacAE C*A4 KI1 TpETIH AMIE. ChTKOPEHHId nuipS CAOKO r.
(A aceluiasi : Cuvintare la a treia zi a facerii lumii, cuvint 3) inc. GNCE
AIHPCKhl X OVAOSKIIHICh.
f. 22-34. ToroN<Ae 1EC'kAd Rh gETKirrii Akin ChTKO(3EHH14 A11901/. CAOKO A.
(A aceluiasi : Cuvintare la a patra zi a facerii lumii, cuvint 4) inc. HpHAF--
3K4THmum, rnac8...
f. 34-43. Tormm CEC*AA KK MTH AKHK COTKROPEIIHM P 0y'. CAOKO E.
(A aceluiasi : Cuvintare la a cincea zi a facerii lumii, cuvint 5) inc. Alum
.1;E H A 1301:ra H KCAHKAA.
f. 43-48. TormAE liEr6 AA Kk IMECTH AKHK CkTKO P HHIA noipov. CAOKO S.
(A aceluiasi : Cuvintare la a sasea zi a facerii lumii, cuvint 6) inc. AoRptim
Tfnarkrinto tionksim.
f. 48-57. Toromm 6f C*AA Rh CEAMH Ahilk CKTKOPEHHI4 mnpoy CAOKO 3.
{A aceluiasi : Cuvintare la saptea zi a facerii lumii... cuvint 7) inc. IlpiHAE
noses OIATOKAHH10.
f. 57-61. CAOKECA H3 SPAHH WT CKATItIK H 603KECTKHKIK GifilrEAH Hp 0,IHTAE-
ALMA HA Kcmoy WAFAIO HEM ONE 0 ASIITApH H *A PHCEH. (Cuvinte alese
din sfintele si dumnezeestile Evanghelii citite in toate duminicile...
duminica Vamesului si Fariseului) inc. emE o A1147%11311 H apHcoi.
f. 61-66. IlooviErinie B HEAmio snovAnaro CkIHA CAOKO R. (IM.Vat
ttug la dum'nica Fiului risipitor. Cuvintul 2) inc. Brun& ovg0 FECT 6ork.
f. 66-70. Nov.-mum Klt HFAEMO MEM] OVCT CAOKO F. Ovatatura in .

duminica lasatului de came... Cuvintul 3) inc. CT pi1111HK feCT A It 1-11x Oflk,


f. 70-75. lloorunnie Bh HEAEA10 CHPHOIO CAOKO A. (lnvatatura in
. .

saptamina brinzei... Cuvintul 4) inc. CE OVKO 4ETKOPOAECETHAr0 HOCTA.


f. 75-82. II001f9EHHHE Kk HPIIKOVIO ilEAEA10 CRiATKIKk AOCTh. CAOKO E.
(Invatatura in prima duminica a sfintului post. Cuvintul 5) inc. IIETKopo-
MCETIIKIH nocT, spamite.
f. 82-86. II0Or4E1Ii1e K HEAEA* R CKATIJK HOCT . . CA0110 S, (lnvatatued
in duminica a doua a sfintului post... Cuvintul 6) inc. CkiATAr0 IIETBO p
AECETHAr0 HOCTA.
f. 86-91. 1100VIIEHHIE K HEAEA* r 110CT CAOKO 3. (Inva-tatura in
. .

duminica a 3-a a postului... Cuvintul 7) inc. Ilpowspaaoyie H np*A-


rincovie.
f. 91-95. Ilooruilme KI% A HEAEA* CK/ATlak nocT . CAOKO H, (Onva-
tatura in a 4-a duminica a sfintului post... Cuvintul 8) inc. IlwknonotuawE
spaTiE . .

189
www.dacoromanica.ro
f. 95-98°. Ilooruume Wit neToyto HFAEl110 HOCT. CAOKO B. (Invat6tufd,
.

la a cincea duminic6 a postului... Cuvintul 9) inc. iltiHmoum oymi alma.


f. 98°-101. Iloormihe Kh COyKOTOIr CKMT4r0 H IIIJAKEAHAPO 1143404. (In-
vatatura in simbata sfintului i dreptului Lazar) inc. I'ocnoAoy uawmoy...
f. 101-103°. Iloortohne K HEAEA10 AK*TOHOCH0lf10... CAOKO Al. (h.va-
Vatura", in duminica Floriilor... Cuvintul 11) inc. ,X,Elke ovr.o HAMK Elr4rEACK10.
f. 103°-105°. II0OrIEHHIE Kh CKh1T0y10 H KEiliK810 HEA,Eu IIACXht, CAOKO 1T1-.

(Inv atAturg, in sfinta i marea duminica a Pastilor, cuvint 12) inc. PAAo-
Unita MINK H KECEAI4, EPATIE.
f. 105°-107°. Ilooy4EHiE K HOHEMAHHK HpASAHH1E MAMIE (Invat'atura in
lunea s'aptaminii laminate) inc. P HAWE EI0AKI13416.
f. 107°-109. IIOOy4EHiE K HEAMIO CK/ATAPO AHOCTOA4 00M11... C10110

(Invgt6tura in duminica sfintului apostol Thoma... cuvint 14) inc.


Ca CHATOHOCHOH NEAFAH.
f. 109°. A1136, dupg, care lipsesc foi.
2. f. 110-111. Din Pravila sfintilor apostoli. Inceputul lipseste ; inc..
ArA ninignpaloT CE KCA T11410 dipE !ACT K HOKAMIH.
3. f. 111-111°. 0 1.1,11KKH H 0 CRATtiVilt np14EipEHIH (Despre bisericel s2-
despre sfinta cumineaturci) inc. idKome nirkmc.v pE4E ce.
4. f. 111°-112°. 11 cE w nocTVC KfAIIKKIX H MAAltIX (Despre aceasta,
despre posturile magi si mici) inc. IlogEntFutEml tiknoK-kKomk,
5. f. 112 ° -113e. itiOAHTKA APOIITA H CIE irkqn HAAlt PA4K010 HCII0KtA4K-
11144r0-TH CE EMMA Erm HenoittemkTii CE. (Rugaciunea a doua ; S2 aceasta se
spune deasupra capului celui ce se spovedestr, dupli ce s-a spovedit) inc.
AI nom MHAOCTHKKIH H 4b.A0K-kK0 AlOKHKKI...
6. f. 113°-116. 3allog-kAH 0 01/MICTKEHKIK rpteth (Inviitaturci dcspre
pcicatele de moarte) inc. HE KOAE10 CIA CK0110.
7. f. 116-116°. <Din Pravila> sfi.ntilor
CKMTKIHX AHOCTOAK w II,PKKK4
apostoli: despre biserici) inc. IITO IECT nlamtcAntuum.
8. f. 116-12f . <Din pravilii) inc. 0 ickpotpotia.
9. f. 12f -122. Cuivraro H KKCEMEHKCKAAPO KKTOpAr0 COKOpli (Ale srin-
tului sobor ecumenic al doilea) inc. HIKE 4111E KTO WT normkni.
10. f. 122-123. 0 cluihrkii nEmil (Despre scIptcimina brinzei) inc.
H giscoy TaKoKAE.
11. f. 123-132°. H CE FIAKK o tepoiX (Si aceasta iardsi despre preoti)
inc. IEpEH 11111:OrA45KE M HE CA0y/KHTK...
12. f. 132°-139. Car HPAKLIA cknopa awriwICiticturo (Din Pravila sobo-
rutui de la Antiohia) inc. NKCAKK i>KE ch eKpEWMIt WT 34KOIIHKIX mirk.
13. f. 139-140. II4KKI CE amort-kAki HEIM (Iarcisi acestea: Alte invg-
tiituri din clirtile legilor. .) inc. elt30ACTKO HIKE IECT.
14. f. 140-141. 11 CTEHEHh npkgia (Primal grad <al rudeniei >) inc.
CAKIWH H ovickmtAk.

190
www.dacoromanica.ro
15. f. 141-141°. CI ce ospatumiX poacAaKoK (lar aceasta : Despre
casatoria intre rude) inc. e5RE WT 6p44naro.
16. f. 141v-144. 0 crEnarkKh. (Grade de rodenie) inc. ; ilonfau ssw
ptXwmk.
Dup5, f. 144, lipsese foi; inc. HOHVRE SEW p-kKwank w CTEHE11644.
17. 1. 145-150. Lucrare far6 titlu despre datoriile calugdrilor ; Inc.
HA16 WTH,EMK 6h1CT WEE ditlE AuniX sariptivafflEmk.
18. 150-158°. IlooruniF rifithicaro HdCHAta (Inveitatura
1:"6 AAHHX0441%

lui Vasile eel Mare, pentru calugari) inc. G), uuoifF AWE CkAWH 34 noTirksoy.
Sfirsitul lipseste.
Insemnari
Pe coperta din fatil, partea interioarA : -a" naTfpu; REA (1. Patericul
eel Mare).
Titlurl si initiale cu rosu. Filigran : truce cu postament. 30 rinduri pe pagma. Semiun-
ciall Legatura veche in piele si /cum, cu ornamente geometrice. Scris In Moldova Slava biseri-
ceascri de redactie sirbeasca. De la manastirea Neamt.

149.
Sec. XI', prima jumataLe. HirLie. 260 f. 29,5 x 20 cm. Lipsesc foi dup:i f. 245v.
Iatimirski nr. 83 (n-rea Nearnt).

1. f. 1-7. /INCE Kit CRATItInt WTL1,A naulFro IWAHHA 4pKifl1HCK0114 KOH-


CTAFITiElt rpAA4 3AATA0IICTAPO, CAORO W pACAARAEHH*Mh... CAOKO ninaw. (A celui
intre sfin,ti parintele nostru loan Gura de Aur arhiepiscop de Constanti-
nopol : Despre slAdnog... . cuvintul 1) inc. NtlEpALUI-bAgit WCTAIIKM uxwAa...
2. f. 7-13. Acelasi Cia pant HM% ICtie 119*filtICT R11 FAAHAEH : IAKOaRE
K'h3h1AWLIIIA EWA fro, TOPAA H T6 Ftli3h1AE Eck (434311HK11 (Spunindu-le aceasta,
lisus a ramas in Galileia ; dupet ce fratii lui s-au dus la sarbatoare, atunci
s-a dus si el) inc. HAKE 411410WkIIKCI:h1H WT Xpficra,
3. f. 13-18. Acelasi CAORO 114 Cp*A011R1THAECATHHHA H 0 IliGaicEmivk
(Cuvint la mijlocul praznicului si despre Illelhisedec) inc. VIRAltRO itomma-h.
4. f. 18-19v. Acelasi K 6 cptA cp-kAo HATAECIATH.RIA (In miercurea
mijlocul praznicului) inc. flail Xpurrwmosum HacToxAtigE.
5. f. 19 22v. Acelasi CAORO Rh C13*AA EliATHAECIAIIH11" IMHEVAA rne-
ronaani IOIIME REC4 HAVkTH Icovc H Kv6 EWE HE C.RAHTH HA 411411,4 (Cite/Mt la
mijlocul. .. praznicului, in care se tilcueste versetul : au spus Iudeii ea
pe Iisus l-a luat dracul Si cum nu trebue sit judeci dupa infeitisare) inc.
tilKomE ClitTOHOCHAA noyHa.
6. f. 22v-25. Acelasi CAOKO Rh CAARt 111ATHAECATIIH1I,X. (Cuvint la
mijlocul praznicului) inc. HAVRE KAAAHKA XpHCTOC.
7. f. 25-32°. Acelasi Cnogo w Camairkillium (Cuvint despre Samari-
neanca) Inc. AllEC HAM% XpHCTOC nomeki.

191
www.dacoromanica.ro
8. f. 32° -38°. Acelasi 0 EME WTKkLIIABK ICSC H pew Kb HEH : Illtrkttls
IINAH WT 110Ahl CEA 1111)KAAZAET CA nAKhl, A HME [MET% WT EIOAKIA}KE A3'11 MAN%
EMOy HE Kli}KAMAET CA Ink KkKhI. . CAOKO N. (Despre : a raspuns Iisus si a
.

spus clitre dinsa : oricine bea din aceasta apa va inseta iarasi, iar cel ce bea
din apa pe care en i-o clan nu va inseta in veci. . . Cuvint 8) inc. &taro-
MTN ACC° IINA/A
9. f. 38 ° -44. Acelasi rAcIrOAA Eli 'CSC: }KENO, IrkpA WI; HAIN faK0 ri37AAETIt
CA0R0 -6 (I-a spas ei Iisus : Femeie, crede-ma ca va veni vremea,
Cuvint 9) inc. Ei.c.v.Aoy K'kp4 HAM% Tpts.k.
10. f. 44 50. Acelasi, euvint la OCTA131111WH ;NE HOticlitIlAA0 C130E MENA
H TENS Kit rpaAa... CAOKO f (Lasind vasul sac, femeia s-a dus sere oral.. .

Cuvint 10) inc. itlnorkI HAM% TOHAOTh.


11. f. 50 -52 °. IIIIWKAA A giErHCKOLIA KOHCTAHTifit rpaAa, CAOKO W CANA-
p-ki:Knal, Cit0110 WI. (A lui Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului : Cuvint
despre Samarineanca, Cuvint 11) inc. IIpHHECH ovso Atuc E1s3A1OHAEHH.
12. f. 52v-58°. WKE K-h CKIATKIK'h WTRA Hawfro IW ApKiElltiCK011,1 KWH-
CTAHTlirk rpAA4 BnaTooycTaro ich EME, AlliA1OKOARt ICSC KRA* ilki1013tKA CAFIA
WT poacAlicmKa... CAOKO B1 (A celui 'hare sfinti, parintele nostru Io<n>
Gura de Aur arhiepiscopul de Constantinopol. Despre : trecind lisus, a
vazu,t un om orb din nastere... Cuvint 12) inc. H suimoKoAiet IicSc, KHA.k.
13. f. 58v-63v. Acelasi. CIA PEKli ICISC 11/110HA HA SEAAA H CritTKOpH
spENIE WT HAI0110FIEHIA CAOKO r1 (Aceasta a spus Iisus, scuipind pe pamint
si a facia din scuipat tina. . . (Cuvint 13) inc. XWTAIlliHAVIt LITO WT npo-
Larafa\kniKrk.
14. f. 63" 71. Acelasi, cuvint la l'Aarogykumt oyno cn-knomS Mat ...
CAOKO 41. (A vorbit orbului iara,si Cuvint 14) inc. IIHcaHia Hmporro.
15. f. 71-78v. Acelasi, cuvint la H nartlawia Er o Entilk H cnidwagit Icsc
IAK0 Harnawia Er o KlxHit CAOKO El. (Si l-au alungat afara si a auzit Iisus Ca
l-au alungat. Cuvint 15) inc. Hatg pami HCTNNKI H pami.
16. f. 78v-83v. 11}KE 119% CKATKIK1s. WTH,A Hawfro fleAHACIA ApiCIEIHICKOHA
ilm5anApincizaro, CAOKO 0 E}KE WT POMAEIlid CAtIVkA1, CAOKO Si (Al celui intre
sfinti, parintele nostru Athanasie, arhiepiscopul Alexandriei : Cuvint despre
orbul din nastere. Cuvint 16) inc. TpoyAki oygo HTHHKWAK.
17. f. 83 ° -93. HSKE K'11 CHATIOX-% WTLIA nauhro IWAHHA ApKiEHHCIZOILA

KWHCTAHTihrk rpAAA 3AAT0011CTAr0,, CAOKO HA 111.311ECEHlE FocnoAa nawFro Icyca


Xplirra Cil0g0 31 (Al celui 'intro sfinti, parintele nostru, loan Gura de Aur
arhiepiscopul Constantinopolei : Cuvint la inaltarea Domnului nostril,
lisus Hristos . . . Cuvint 17) inc. H Erm Kfrl&CTA IIAMATK TKWpHM'h.
18. f. 93 -95 °. Acelasi, acelasi titlu CAOKO N1 (Cuvint 18) inc. CK*T--
AO A1H HY1x1CORHOE nosoptiqu.
19. f. 96-99v. Acelasi, acelasi titlu Coo 6 (Cuvint 19) inc. fina-
rOCAOREFIls EOM.

192
www.dacoromanica.ro
20. f. 99v-100v. Ace lasi, acelasi titlu CAOKO et (Cuvint 19 (sic) inc.
Ad RECEAAT Ch1 HEKECA.
21. f. 100v-103v. itHE K h CKATKIKIS. WT11.4 HAWEVO nedHACIA APVIEMICKOHA
fliwamiA pi licKaro, CAOKO H4 Kat3HECEHlE FOC HOA4 nawfro ICYCA X P (A celui ii
intre sfinti pdrintele nostru Athanasie, arhiepiscopul Alexandriei : Cuvint
la ineiltarea Domnului nostru Iisus Hristos. 20) inc. HEAOK*ASHOH npinmm.
22. f. 103v-107". Acelasi, acelasi titlu, CAOKA KA (Cuvint 21) inc.
ErhcKpecEnia OVKO namiam.
23. f. 107Y-112. POKA4 APKiEHHCKOHA KONCTAHTiHA rP4A4. IIA rh3HECEH1F
r OC HOA4 nainFro ICSCA X PICT& CAOKO KK (A tui Proclu, arhiepiscop de Con-
stantinopol : La inaltarea Domnului nostru Iisus Hristos, Cuvint 22) inc.
BAdrOCAOKarli Born, n134311H1c1h.
24. f. 112-113. H)14 Kh CKSIThIX OTH,A HAWEr0 KA:ICH/ILI ENHCKOnd CEAFK
KIHCKArC. ii4 Ich3HECEHIE Focnom nawEro ICSCA XcHICTA : CAOKO Kr (A celui intre
sfinti, pdrintele nostru Vasile, episcopul de Seleucia : La ineiltarea Dom-
nului nostril, Iisus Hristos, Cuvint 23) inc. Ilkcpno UKTFIC11114
25. f. 113-115w. INF Kit cgiaTka.b. WTIJ4 HAWEPO r PI rW PIA HycincKaro...
foot ECT K113HECEHIF I'OCHOAA nawEro iCirCA X PHCTA KA. (Ale celui 'intre sfinti
pdrintele nostru Grigore Nisis . . Despre indltarea Domnului nostru Iisus
Hristos. 24) inc. rd KO C AMOK% C.H.X.T11144
26. f. 115v-119v. il}KE KIS CK/ATkall WTIIA HAW° IWAHHA A PKIEHHCKOHA
HWHCTAHTillt rpm BitaTooycwro, CAOKO HA r63HECEH;f rOCHOAA BorA IcScA
Xillivra, Ri (Al celui intre sfinti, pdrintele nostru, Ivan Gurci de Aur arhie-
piscopul Constantinopolului : Cuvint la Ineillarea Domnului nostru Iisus
Hristos . . 25) inc. CK*TEAlt OYU, [MAK% IIPA311HK% . .
27. f. 119v-121v. Acelasi, acelasi subiect i&" (26) inc. BOMECTliKHO
irk KOE 01;110A01:31. . .

28. f. 121v-130v. FEwpria ncif3gHTEPA RECAPiA KAIMAAOKilICKIda*, W CEA'.


MIX% THi WT L1,11 H KWHCTAHT:Ht 6A4r0q6CTHKtiti n,dpH. CAOKO K3. (A lug
Gheorghe prezviter din Chesareia Capadociei : Despre cei 318 peirM,ti Si
despre Constantin, imparatul binecinstitor. Cuvint 27) inc. HoK4ATH cos
EIACTAKHHKWMh.
29. f. 131-139". lipcfnia 41HHX4 H HPE3KHTEPA H HrOYMEHA. CAOKO CKATKIKK
TPICTA H WCAVKITAAE CANT% WTH:b. Kit ilHKEH KH (Al lui Arsenie calugeir si prezviter
i egumen : Cuvint la cei treisute si optsprezece pdrinti, cei de la Niceia . . .

28) inc. CaKA4 (TKO HNCE WTAKIAVALIMA CF.


30. f. 139v-143v. H}Kf Kit CRIATIalt ()PRA HAWEr0 NACHAid apKimicKon
CEAEVKIHCKAr0. 0 CILAT*Alit KrKOKPA)KEHH KtPltl. . . K4 (Ale celui intre sfinti,
pdrintele nostru Vasilie, arhiepiscop de Seleucia : Despre sfintul chip at
eredintei. . . 29) inc. 4A11 oyso KAAVIt u,p-KKoKnaaro..
31. f. 143"-164. ibi{E Wit CKTKIXI1 OTH,A HALHErO TWAHHA APKIE HNC KO HA

KWHCTAHTilrk rPAA4 311ATOOVCT4r0, CAOKO ErA4 [MIA WT H,P11K RE onptimET Cat

13 - e. 717 193
www.dacoromanica.ro
eyTponie wmploceirb BKICT ... n. (Cuvintul at celui intre sfinti, parintele nostru
Loan Gurci de Aur arhiepisc )pul Constantinopolului : Cind se afla afarei
din bisericti Eutropie a lost pries... 30) inc. CAAAOCTEIVit oy60 H,R*THHK6.
32. f. 164 -171V. Acelasi CAOHO CliA3OVEL 0 CIKATIAA H IrKCEAEFICT:kM%.
(Cuvint rostit despre sfintul
1439010M11 C9160134 H ELLIE 0 3,104KCTH flpigg-k. . eta

si primul sobor ecumenic si inceg despre necredinta lui Arie. . . 31) inc. His.
AEKATHAAECATOE A*TO.
33. f. 17f -179v. Acelasi GOT CKASAHiA f}KE Kg% COA01111*HWiWle HOCAdHiA...
CAOKO Ai (Din cuvintarea despre epistola catre Tesalonicieni. . . Cuvint 32)
inc. IIpopoqu oyso AOCTOHHO.
34. f. 179v-185w. Acelasi Coo 0 EaCE HE HAAKATH S*Alck 0 CKOH4AR-
IlliHX. CR+ . . . ;11 (Cuvint despre : Sei nu plingem prea mult pentru cei ce s-au,
seivirsit. . . 33) inc. HE HAALIHAArh rOpLI,* 611.3,1106AEHH...
35. f. 185w-196v. Acelasi CAORO HA CRATAFLiik 14-8M H o CILAT-6111.
WX, (Cuvint la sfintele Rusalii si despre Sfintul Duh.
. . 34) inc.
HAMA ficlAaHHKb.
36. f. 196w-202. Acelasi, acelasi titlu -Ai (35) inc. &A.:woe/tom'''.
Bor-k.
37. f. 202 -208. Acelasi, acelasi titlu ns (36) inc. H'hrkttli oyso Ahlik.
38. f. 208 -213w. Acelasi, acelasi gait W3 (37) inc. HE60 HAM littICT
:3ELINA*.
39. f. 213v-216. Acelasi CA060 CBATItlAirt H FMCEXKAAHKIM AKA HA Aecm-
THM'h AHOCTOAANMK, nH (Cuvint despre sfintii si intru tot laudacii doisprezece
apostoli 38) inc. Hi% A.knoTif. H AltHEC.
40. f. 216° -220V. lime 11% CR/ATI:all WTILI,A HawEro &CHM A HEAHICAPO
APKifilHCKOIld HECApiX HAHHAAOKiHCKKI26. 0 CII/AT'kM ,N,Srk, AO. (A celui intre
sfinti, pecrintele nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Chesareii Capadociei :
Despre Sfintul Duh. 39) inc. Oyaie sw H w MC*.
41. f. 220 -223. /1}6E K1. CILATItIK 0T11A Hawero HACHAIA APKIEHHCKOHA
(A celui intre sfinti pet-
CIAEVKiHCKAr0. HA EPETHKhl o sox:KT-hut-kit TpOHLIH Ai
rintele nostru Vasile arhiepiscopul Seleuciei : Jmpotriva ereticilor, despre
dumnezeiasca Treime 40) inc. arinora ErkKAKO err.
42. f. 223 -226. IIETpa npE3KHTEp1 thrrIonHocaro, CAOKO Krb. ClUATXR1
HANHAECATHHU,M, ;WA (Al lui Petre prezviter de Antiohia : Cuvint la sfintele'
Rusalii. 41) inc. HANHAECATHHU,X. OV60 INA3HHK`b..
43. f. 226 -230V. Ilxie K h CRA1TKIK h OTH,A HawEro IWAHHA AgIEHHCK011A
HWEICTAHTitaiTPAAA BnaTooycraro. CAOKO W cacti MAMA.% H36E Kit CEAth MEV*
t%11101KIFIrls. . (Al celui intre sfinti, petrintele nostru loan Gurei de Aur arhie-
piscopul Constantinopolului : Cuvint despre toti sfintii care an fost munciti
in aceasta tome. 42) inc. eg*TAAA H 13106,A,EAHHA.
44. f. 230° -236°. Acelasi CAORO noKKarino Ha VhC'Ocl% CKiATb,X h, N71".
(Cuvintul de /audet la toti sfintii. 43.) inc. COT HEAHME ClckillEHHOE.

194
www.dacoromanica.ro
45. f. 236v-245v. 111,ila via*. 0 Xinirrk u,apH Ilt411-kM MA,. (A Pal
Leon impcirat : Despre Hristos vesnie imparat . 44) inc. Ilp-KK-kE eKMT4r0
ASK4..
Dupa f. 245v s-au smuls 6 foi (sfirsitul caietului numerotat 33) care
cuprindeau sfirsitul articolului §i inceputul unui alt articol al carui titlu
it dam dupa catalogul lui Iatimirski, care a avut in fata exemplarul
complet :
46. f. 246-260. G4spgma CHoma. GAOKO Eche-kn. CKATIalt. (A lui Efrem
Siriul : Cuvint despre toti sfintii). Inceputul lipseste; inc. H ONIKICAH-
Tf H H,CHU AWE KTO EHET 110 f AHHOH WT flOnlairh.
insemnciri
Insemnarea scriitorului manuser;sului
f. 260v. t reutpinna mwthaa (A lui Gavril monahul).
Alte inscmnari
Coperta din fata, partea interioara : Aceasta carte este preminunata
§i scumpa cu mare invatatura. Pahomie episcop (ss). (Incep. sec. XVIII).
Titluri P initials cu rosu. Initiale ornate. Ornament in culori la f. 1. 25 rinduri pe pagina.
Semiunciala. Legatura In catifea rosie si lemn. Scris in Moldova la manastirea Neamt de Gavril
monahul. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la manastirea Neamt.

150.

Sec. XV. Hirtie. 348 f. 28 x 19 cm. Inceputul lipseste si 5 foi dupa 296°.
Iatimirski nr. 84 (m-rea Neamt). (Y1 dateaza : Inceputul veacului XV).

1. f. 1-4v. <Grigore Nisis : Cuvint la circumeiziunea Domnului >.


Inceputul lipseste; inc. Blur° NiNTEACTKA CROKO,KAh 11p*MiiI1H DIMAHA CO Enfif
0 WKAHMIH . .

f. 4-14. Toromim CHAT,WO I'pHrOfliA Ilyccruaro. CAOKO IlelArpOr.HOE citoemoy


f ro sp4Tov NfAHKOMOI: E4CHMOV (Al aceluiasi stint Grigore Nisis : Cuvint la
inmormintarea fratelui sau, Vasilie eel Mare).
3. f. 14-33v. XHTif H HiHTEACTKO 1-1Hif RI. MAMA" OTH,A timer° Ci AKE -
cTpA nanii PrimcKerw (Viata si traiul celui intre sfinti, parintele nostru
Silvestru, papa Romei) inc. 111.CTHiH ovso H soroKHA-knin...
4. f. 33v-41. HN:f Kg. CKATI.IK OTU,A HAUlfrO HaeHAIA KfAHK44r0 Apnfl1HC-
KOH4 KECApIX. 1141111AAOKiHCK1.11A. CAOKO na CHMTOF XpHCTOKO K0 1E114. (Al celui
'bare sfinti pclrintele nostru, Vasilie eel Mare, arhiepiscopul Chesareii C apa-
doeiei : Cuvint la stintul botez al lui Hristos) inc. Ilp-kmmAptai ovEo
COAOMW1113... .
5. f. 41-45v. LIM i CKMTItIK OTU,A HAWIFO IWAHHA 4pAIII1HCK0114 KWH-
CT4HTiH k rpm4 BelAT001fCTAVO. CAOli 0 0 ENKE, C'll KT% ChM% MOH IC1.3/110KAIHNIHH

1) Pahomie, episcop de Roman (1707-1717).

195
www.dacoromanica.ro
H 0 HEM }KE gAltraISECOAHL (Al celui intro sfinfi, petrintele nostru loan Gurd
de Aur arhiepiscopul Constantinopolei : Cuvint despre : Acesta este fiul mot
eel iubit si intro dinsul bine am volt) inc. tOEOLIRIAHKIH OV&O
6. f. 45v-47. Acelasi GAOKO Na CESMTOE fiororaKmilif (Cuvint la sfinta
Boboteazet). Inc. H'IsCEH IChCEAEHt11.
7. f. 47 -48. Acelasi HA CHAT04 HOr01aRAEHIE . . Icyca XOHCTA (La sfinta
Boboteazei . a lui Iisus Hristos). Inc. Ihrhil-ke pmAkrrito.
8. f. 48 -49. HCHKiA 1111E3RHTE11.1 1E1)000AHMCKAFO. HA CRATOE HOr01311AfHlE
(A lui Isihie prezviterul din lerusalim :La sfinta Boboteazd) inc. A,a WT-
RfrhS/EtT Chl AMC.
9. f. 499 -509. HHTIIIIATE(1.1 EMICKOHA NoucTporicKaro. Gimp:. HA CRATOE
HOrOMKAEHiE (Al lui Antipater episcop de Bostra : Cuvint la sfinta Boboteazd;
inc. Hp*CAAKHO TintachCTRO.
10. f. 509 -5'7. HME 11.16 CKMTKIK OTH,A HALHEr0 ItVAHHA AgiEFIHCKOHA Kwn-
CTLIFITilit rpma B Tocvcraro. CAOKO 0 ORE ClIKOAHTH CRt InsrkM rpticrianwm
Kit CISATX Y nomix 11,13'61:01111 H 0 KpE11161111K6 (Al celni bare sfinti, petrintele
nostru _loan Guret de Aur arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint despre :
S-au adunat toti crestinii in sfinta dumnxzeiascd bisericei Si despre botez)
Inc. HrItCH 13%1 snaro OHM ECTE.
11. f. 57-59. Acelasi CAOKO liA CKATOE IlpocrcktpEnif (Cuvint la sfinta
Boboteazet) inc. IlpaaHOHATH X-chpiE, MOEHMH11,H.
12. f. 59 -639. Acelasi. CAOKO HA CKATAA Bore taimenia (Cuvint la sfinta
Boboteazei) inc. skd WTKIY63dXsT CIA ICKC'kKAA . .
13. 639 --68v. Toy-math% EIIHCKOHA TARIHCKAr0, CAOKO HA CRATOE KIIEWEHIE
rocnom H Bora H Cnaca Hawfro lorca Xpivra (Al lui Iulian episcop de
Tavii : Cuvint la stint& botez al Domnului si Dumnezeului Si Mintuito-
rului nostru Iisus Hristos) Inc. /INCE sAaHho 11,14,4,11KA. . .

14. f. 689 -103. MHTIE H MiliTEACTKO nirknoAoutietro OT11,4 HAWEr0 0E0-


Alt CIA ME ORLIIEWHTEACTROy HALIANAHHKA (Viata si traiul preacuviosului petrintelui
nostru Theodosie inceptitoral traiului de obste) inc. CnaAtrkHwu ors°
RECHA..
15. f. 103 -1299. HHAA MHHKa, 0 H3RIEHMX. IRRE Klt ©MAN H Pa10y CHATKIH/C
WTH,It (Nil ceilugetrul, despre sfintii petrinti de la Sinai si Raithu, cei ucisi)
inc. X0A/A A31% 110 MHMOWECTMH . .

16. f. 129v-140v. AUCALI,A ranotrapia Al Aktik. HOK*CTIt HMMOHIA AIFIHX11,

Pahoy (Luna ianuarie 14 zile. Po-


0 01%1E116X6' CKATILIHICK WTI1,1% Kit CHH4H H
xestirea lui Amon calugitr, despre uciderea sfinfilor pitrinci de la Sinai si
Raithu) inc. CkAimpoy AtH H*Korm . .
17. f. 141 -1769. .1KHTiE H 314H31111 np-knoAoRHaro 0T11,4 Hauuro HHTWHIA
HEAHKAAr0 rhI1HCAHO RAA}KEIIKIHM'Is. fleaHaciemb. HaTpiagoauk 1AEadHAOHCK61Mh.
( Vista .si traiul preacuviosului pgrintele nostru Anionic eel Mare, scrisei de
fericitul Athanasie, patriarltul Alexandriei) inc. A0EPA Perk "34g""C".

196
www.dacoromanica.ro
18. f. 176°-199°, AC.HTiE H HCHTEACTKO WISE Hi& CKh1T1ilX OTLI,4 HAWEr0 H
HONK* AHHKA fIe4H4CI4 EfAHKAAVO AgiEl1HCK011A flAtatillAPiHCKAFO. (Viata fi traiul
celui intre sfinti, pcirintele nostru Athanasie eel Mare _Areirturisitorul, arhie-
piscopul Alexandriei) inc. Mill (TKO 111144 61145KEIMIX MAUR% . .

19. f. 199°-225v. ACHTif H >1013116 rip-knoAcsHeo 01'11,4 NAMPO InAKAPitl


erlrflETCKAPO C-1111HCAHO CEpAniotion% ormaucom rontituaro IIHTWHIA HACTAKHHK4
novrmainiaro (Viata ci traiul preacuviosului pi rintelui nostru Maccwie Egip-
teanul scrisei de Serapion ucenicul lui Antonie. eel Mare, cirmuitorul
pustiei) inc. (1111E H MIIWPA HPHAVKAH;41.
20. f. 225°-277. 2ISHTIE H )1013116 np-knoAotinaro H 1101'OHOCHAr0 OTRA
nawEro 6yermi4 (Viata si traiul preacuviosului fi purtatorului de Dumnezeu,
parintele nostru Euthimie) inc. 11 Bic GK4a oyso H1144 liE1116 . .
21. f. 277-296°. NCHTil H }K113116 MEE Kit CKIATIta WTH,A liawEro rpH-
rapid APKIEHHCKODA RWHCTAHTillt ris4A4 BOPOCAOKA, C11.11HC4H0 l'plirwpiEmk OrIEHH-
KOMI% Er w (Viata si traiul celui intre sfinti, pelrintele nostru Grigore Teologul
arhiepiscopul Constantinopolului, scristi de Grigorie elevul situ) inc. C'631t1-
KUM 01%0 HIM
22. Dupe f. 296° lipsesc 5 foi smulse; dupe catalogul Iatimirski,
contineau. ilm4uutoKii EFIFICK01111 HKONIHCK4r0. CAOKO 114 CATfiliE. (Amfilohie
episcop de Iconium : Cuvint la intimpinarea Domnului).
23. f. 297-301. Ilaa Kit CILATItalt WTU,A HAWEr0 IWAHN4 agiernicizona
KWHCTAIITillt PPAA4 BAAT0011"CT4Ar0. 1101CRAAHOE CK/ATOMOIC AIEAETiOy agiEnticKonoy
thiTioKinctomor H 0 H0T%1111111H Cit1WEAWiHX CIA (Al celui intre sfinti, pikinteie
nostril, loan Gurci de Aur arhiepiscopul Constantinopolului ; Cuvint de laud'ei
a sfintului Meletie arhiepiscop al Antiohiei si despre cei ce an pierit na-
praznic) inc. H-11C.141,01r 46CT110E.
24. f. 301-306. HME Bit Cti/ATKIXIk WTL1,A H4WE1'0 (311P0PlA HIrCCK4I'0.
CAOKO HeArpostioF HME Kis CKATIIIXIx HEAHKOMOI: IlifAfTiOr ApKiE11HCKO0Oy 1111TIO-
KIHCKOMOy (Al celui intre sfinti parintele nostril, Grigorie Nissis : Cuvint de
inmormintare al pdrintelni nostril, Meletie cel Mare, arhiepiscop de Antio-
hia) Inc. 11113134CTH NAME LIHCAO 4110CTOAr6CK0E . .

25. f. 306-308. HOK*CTII KAKO OKATEHA Il61CT rnaK4 CKIATAVO npopoica


11p*AtirEusa H KpliCTHTEArk IWAHHA. (Povestire cum s-a aflat capul sfintului
proroc inaintemergettor si Botezettor loan) inc. 1111WKA MA WT KI&CTOKA. .
26. f. 308-311°. 011P*TElliE 46CTHk1Rt rA4KKI CKATAr0 H CAAKIlArW npo-
poKa IlirkAHTELIA H Kiyhurwrint XpHCT0K4 IwANNA (Aflarea cinstitului cap al
sfintului Si slavitului proroc loan inaintemergettorul si Botezeitorul lui
Hristos) inc. RIM cia TPlIKOPATKIH . .
27. f. 311v-316. ilktqf HIE CKatTla M.R4ENNK6 M HNCE R6 CfKACTiH A.17h-

LIEH/ta (Muncirea sfintilor 40 de mucenici, care an fost munciti la Sevastia)


inc. Hlt gfrkmam AHKiHiA.

197
www.dacoromanica.ro
28. f. 316-322. liNCE Int CR/TIdISK WT144 "lawny° ap/CialicKona KEcapist
KAHEMAOliiHCKbila BACHAiA REAM:Ai:WO. HOKR441101 CKATKIMb. nuounimwm% LIETKIPH*
AECATHMK (Al celui intre sfinti pelrintele nostru arhiepiscopul Chesareii
Capadociei Vasilie cel Mare : Cuvint de lauds a celor patruzeci de sfinti
mucenici) inc. Cilm AIHIP-MCKK174 HAAVATH.
29. f. 322-32r. IINCE Kl CRIaTItIK WT0,4 maw° fpnropia HirecKaaro.
C40110 HA fitIAPOR*Lpf HiE El ACIIATKIA% KAAAHtlintRi HARM fioropoAHH,A H noncHo-
xkgm lliapiR. H H4 flpianki. (Al celui intre sfinti pdrintele nostru Grigorie
Nissis : Cuvint la Buna Vestire a preasfintei 8023111cl noastre Nefscettoare
de Dumnezeu si pururea fecioaret Maria si impotriva arienilor) inc. nri,
11P1tKA/4 FDA* AM . .

30. f. 327v-330v. IWGIIIIA AP ViglACK.0114 K WHCTAHTi irk r P AAA 3AATO-


014-CTAAVO. CAOHO Nd fiAtirOli-kl.PEHIE riptcgiaTmia KAAAHtmu,A HAWN. 6Or0 PO AH HA H
fl pHCHOA*111tI IMPLY. (Al lui loan Gurei de Aur arhiepiscopul Constantinopo-
lului : Cuvint la Buna Vestire a preasfintei stes'pinei noastre Neiscettoare
de Dumnezeu si pururea fecioarel Maria) inc. ItapcimuiX TAPHICTI,. Klt
El pA3AHHIC1%.

31. f. 330v-333v. l'OHP0 Pitt A Alf MICKOEIA HEOKICAPIHCKAVO. CAORO 114 &M-
r Oli*LpElliE HACK/ATKIN. 1344AH11HH" HAULM 601'0 pO AURA'. H npliciloAtKki diapix..
(Al lui Grigorie arhiepiscopul Neocesareii : Cuvint la Buna Vestire a prea-
sfintei steipinei noastre Neisccitoare de Dumnezeu si pururea fecioarei Maria)
inc. ,A,FIEC AMMO:Are, 1141KA rrkcuo.
32. f. 333v-336v. liNiE Illk CRATKIK WTU,a HAWir0 IWAIMA apKiEmicKona
0
K WHCTAF1Ti lit rpam 34ATOOVCTAAPO. CAM) HA EAAPOIcklpfHlE Hp-kcgiaTKIA fioro-
PoAtiu" (A celui 'intro sfinti peiriutele nostru loan Gura de Aur arhiepiscopul
de Constantinopol; Cuvint la Buna Vestire a preasfintei Neisceitoare de
Dumnezeu) inc. limuu PAAOCTH EAAPOIKtCTiA.
33. f. 336v-338v. Acelasi, etc acelasi titlu. inc. INCE ripilltAiti ichcia
CAI% HRE . . .

34. f. 338v-348. II}KE CRAlThlh WT11,4 HAWEr0 il OAHACi 4 BEAHKAAO


lilx
A PKiE 1111C1:0[14 11M54HAPiHCKAPO. CAOKO uptAlipa3AmcTils nponog-kmilo 0 BAAPORt -
111E Hili np*citiamm horopoAnu" (Al celui intro sfinti pitrintele nostru Atha-
nasie cel Mare arhiepiscopul Alexandriei : Cuvint de propovelduire inainte
de seirbeitoare, despre Buna Vestire a preasfintei Netsceitoare de Dumnezeu)
inc. BONSET1xlillhlat CB/441E11H0 HP0F1011tAHHKk1 . . .

f. 348v. Alba.
insemneiri
Pe coperta din fatg, partea interioaril : Pahomie episcop de Roman
(sec. XVIII inceput).
PO coperta din urmA, parte:', interioarA : lipowToX OEWAOCIE H PIHT0HiE
H OAHACiE H ItitaKapiF H f AH4 WT Otr6HEHHIC (Am Cita : Theodosie si Antonie si
Thanasie si Macarie si unul din cei ucisi). (Sec. XVII).

198
www.dacoromanica.ro
Titluri si initiate cu rosu. Filigran : inimA cu sageata. 30 rinduri pe paging. Semiunciala.
LegaturA veche in piele ei lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova. Slava bisericeasca
de redactie medio-bulgara. De la manAstirea Neamt.

151.

Sec. XVXVIXVII. Hirtie. 266 f. 31 x 21 cm.


Iatimirski nr. 85 (m-rea Neamt). (I1 socoate intreg scris in sec. XV).

Foaia liminarA OVKA3K cEH KHHA (Cuprinsul acestei carti).


1. f. 1 -2 °. l'hfCE 13.11 CIKATKIK% WTH,A IIAILEPO IWAHHA ApXiEHHCKOHA K on-
tTelliTHHA roma BnaTOOVCTAVO, CA0110 1311 HALIENk HHAIKTS. (Al celui intre sfinti
pdrintele nostru loan Gurd de Aur arhiepiscopul de Constantinopol: Cu-
vint la inceputul Indictionului) inc. litomia npaKOCAAKHIIXh..
2. f. 3 10. BOK* CTi WTK prhIKEHIA H noAosuAro WTH,A ilawfro 471 piCi LIMA
1101,-CTIWHHO >KHTEAId H H4P4MOHA Intel CAARHAr0 H tiheTHAVO Kpama apK4rrEA4 (II H-
XdHAA WEE Kit XwifkKh. (Povestea revelatiei preacuviosului parintelui nostru
Arhip pustnicul, plizitorul preaslavitei si cinstitei biserici a arhanghelului
Mihail de la Chonae) inc. HALHAO He 11,krucina AdpwRit...
3. f. 10 -19 °. Mick LIKWRA A pKiEnucKona IEpSCQAHMCKAro HA (30}KAE-
tTKO frkCAAKIIIME KAAAHLIHl1.E WILDE Boropomu,E H n pHC110 AIIKKI 1LiapiE. (Pove-
stirea lui Iacob, arhiepiscop de Ierusalim, la nasterea preasldvitei stdpinei
noastre, Ndscdtoare de Dumnezeu si pururea fecioarei Maria) inc. Ka,. no-
ft*CTET AllsintiAECFTH7C HAEAVIEHK .

4. f. 19 ° -28 °. H>ICE Rh CEATKIK WTHA HAIM ro hi) AMU El t3E3KHTEJ3A ,S,AASAC-


Ian& CAOIKO HA pomms.cTito nfrkiiinopoqiiKu HAAAHLIHRE HAWS EOPOp0AHLI,E H nimicito
AkKki inapiF. (Al celui intre sfinti pdrintele nostru _Loan Damaschin pre-
,zviterul : Cuvint la na,sterea preaneprihd,nitei stdpinei noastre .Ardscdtoare
de Dumnezeu, si pururea fecioarei Maria) inc. IIpiHAkTE liKCH E3IHH,H
5. f. 29 -58 °. i1itEaAHAJ3A AMID, CA0110 [Witt CTHO 0 WRATE1tH 4keTHAr0 H
NiHBOTHO lipliCTA. (Al lui Alexandra calugaral: Cuvint de povestire
despre aflarea sfintei si de viatd fdcatoarei cruci) inc. Ilount HiE RAMP°
WTIVLIKCKAVO . .

6. f. 58v-63°. HME Rh CR7ATI.IXh WTH,A ilawfro iltiA<p>fa hpScannAlura-


HQ Vls3ARH1REHlE ithCTHAPO Kintrra. (A celui intre sfinti, pdrintele nostru An-
drei de la Ierusalim : la inelltarea sfintei cruci) inc. E%3AI0CAIEHIH noA-
Knrikiru1 Ankch . .
7. f. 63°-71°. /INCE ClIA1TKIX11 WTH,A HawEro IW apKinnincon4 Ron-
CW111'111,1 riSAAA BA4T4I/CTAAr0, CAOKO HA LIECTi hi 11 pEAETNE H Irb.CTHTEAM.
(Al celui intre sfinti parintele nostru Io<n> Guru de Aur, arhiepiscop de
Constantinopol : Cuvint in cinstea lui lo<n> Botezatorul si Inaintemerga-
torul) inc. K113A106/11HiH, npiAE 11130LIEW . .

199
www.dacoromanica.ro
8. f. 71°-78°. Ace lasi. HaftdAhHOIE cgiwromoy IwauuS AHOCTOAS 1 Ever
PEAHCTOtr H sorocnoKoy (Lauda sfintului loan apostol, evangh,elist si teolog)
inc. IWeI Hh IKK 64SErk.. .
9. f. 78°-86°. 11HKITKI HE4SAVOHHHA, 1107CgdAH016 CUATOANOV AFIOCTOAOr
LIKW&S flAEORS. (Nich,ita al Paflagoniei : Cuvint de lauds a sfintului apostol
Jacob al lui Alfeu) inc. 111-1Epd H riptacm GAMEHH*HWiH...
10. f.8 6°-97°. TiE H }MUM rip-knoAosume maTepE HALM IIETKhI [Ch.
MAME H KAKO uptiucEua gltICT Irk HACAdEHMH rpm% Tplx110111%, ClIHHCM10 KVpit
evelimiEaut naTplapKONtk T illitioKcickn-wh. (Viata Si traiul preacuvioasei maicii
noastre Paraschiva, in care se spume cum, a fost aclusa in preaslicvita,
cetate a Tirnovei, scrisit de chic Eftimie patriarhul Tirnovei) inc. flivE
oyso mosogoKm... Ed. M. Kaluzniacki, TVerke des Patriarchen, von Bulga-
rien Euthimios, Viena, 1901, p. 59-77.
11. f. 97v-108. iliorigniE ouvraro ()rapt% H WEE Ch HHMk. (Illuncirect.
sfintului Varus si a celor cu dinsul) inc. IlIaaumiauoy Al0r1HTEA10...
12. f. 108-108°. MKHTIE H MH3H1s. np-knoAosuaro WTH,d H4WEP0 !walnt
Nilo:aro CI&HHCA110 eVOILUifilA HATpiapX0MK TJ311110HCKOA1'b.. (Vista si traiul
preacuviosului peirintelui nostru Loan de Pilo, scrisa de Eftimie, patriarhul
de Tirnova). Sfir§itul lipseste. inc. It Anwroy ovsw... Ed. M. Kaluz-
niacki op. cit., p. 5-26.
De la f. 109 alt manuscris (sec. XV).
13. f. 109-266°. FEWprid dpKiEHHCKOHd ilmaanAphicKaPo, W pommtui H
NSHTIH H 0 H31HdHill H}KE<LtIOCH/ATkIX WTH,d HAWEIr0 IWAHNA apKianicKona KOHCTAII
TiHIA rpma 3AarooveTar0. (Gheorghe arhiepiscopul Alexandriei : Despre nas-
terea Si viata si surghiunirea celui intre sfinti parintele nostru loan Gurei, de
Aur arhiepiscopul de Constantinopol) inc. Bi&CH ApEgHiH HOR*CTOHHCLI,H...
l'nsemnari
Pe foaia liminarg : Aceasta carte a Xenofului 1). insemnare repetatgJ
i pe f. 1.
Titluri si initiale cu rosu. Ornament in rosu si negru la f. 109. Filigran : mina cu stea.
Scris de trei miini (I, 1-108°, sc. XVII II, f. 109-142'7, sec. XV, III, f. 143-266°, sec. XV-
-XVI). 28 rinduri pe paging (mina I) si 22 (mina II-a si a III-a). Semiunciala. Legatura veche
In piele si lemn. Scris la muntele Athos (manastirea Xenofon). Slava bisericeasca de redactie
sirbeasca. De la manastirea Neamt.

152.

Sec. XV. Hirtie. 434. f. 28 x 19 cm.


Iatimirski nr. 86 (m-rea Neam(.).
rocrioAoy fioroy whefalOrOlr4101/ HatIHHAEM Ihmaripmck CIHpk4 Cr16WPHHK
HMtEH CA0gECd OWE H0Als3Hdd. (Domnului Dumnezeu atotputernic, ineepem
manastirea Xenofon (Athos).

200
www.dacoromanica.ro
Penegiricul sau Snornicul, care cuprinde cuvinte folositoare pentru
suflet).
1. f. 1-8. MICIALI,A CEBTEKOH a AKNK, KI&CEIONIHHAilif MHTIA H 410AECK MBE
Kit CHATUHr WTLI,4 HAWEPO eiNiEWHA CTAWABHKil. (Luna septembrie 1. Porno-
nirea Si minunile a celui intro sfinti, parintele nostru Simion Stilpnicul)
inc. eTpAillIA KRUK H AVIKHA 661CT...
2. f. 8-9°. MBE it CHMTKInt WT11,4 HAWEITO IWAHHA AgiEKHCKOBA HOU-
CTAHTillA FILIAA BAATA0VCTAVO. CAOKO 1311 HAtIfirk HHAIKTS. (Al celui intro sfinti,
parintele nostru loan Gurig de Aur arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint
la inceperea indictionului) inc. 1110A1-1A flpAKOCAAKIIKIHK TplOKKCTKA...
3. f. 9°-14. Ilowken W BKIKIBEAVii 1110AECKI ApKic-rpATea Mamma.
(Povestire despre minunile arhistrategului Mihai) inc. ILEE o HNHHX MAMA-
HpOKOAHTH...
4. f. 14-18°. 110h*CT6 EKIKWAPO 410,A,EC AgIcTpATHan IIIHKAIAWM H
l'agpinwm Hi& OKHTEAH HNCE R h CK1AT*H rop* fiewm AolCiapik B4131111,11EMMH. (Po-
vestire despre minunile arhistrategilor Mihail si Gavriil in locasul dela
sfintul munte Athos, numit _Dohiariu) inc. El& 11,A13CTKO NiKi4sop4 ROTA-
111AT . . .

5. f. 19-21°. 'INCE K6 CKIATKACK WTLI,4 Hawfro flitapEa 411.1KiEBHCKOKA KpHT-


CKAVO lepOCOAHMAMBHild. CAOBO NA pONCAKCTKO BACAAKHKIE KAAAH(MLI,E HALM Horo-
P0AHRE H npnctioA*Kid MApIE. (Al celui Intro sfinti, parintele nostru Andrei
arhiepiscop al Cretei, ierusalimiteanul : Cuvint -la nasterea preaslavitei
stapinei noastre Neisccitoare de Dumnezeu si pururea fecioard Maria) inc.
WAWA° oyso WILMA% frpAaNHKWAAK.
6. f. 21v-26. IWAHBA MUHX-A ElpE3RHTEpil eBiE, CAOKO 0 imarorrkvaiiii
'WM:HAW H 11111161 H 114 pONSAKCTKO II K,ATh1E KAAAHLIHLI,E !UWE Horopomtv
(loan catty& prezviter de la Evia : Cuvint despre buna vestire a lui Ioachim,
si a Anei si la nasterea preaslavitei stapinei noastre _Netscittoare de Dumnezeu)
inc. HEAHKKI AKOCTOA H}KE ROWECTIMHKK TAHH6.
7. f. 26 28. H5BE 119% CB/ATKA-6 WTLI,A HAWEr0 finApEe AfaiEBHCKOHA Hon
our° reflOCOAHNIAMHHFIA. CAOKO AMIE WIEHOE HA BlICEAAH13110E Bk3AKHSBElliE 46CTH41.0
H NCHKOTKOpEtild1'0 KVKCTA. (Al celui intre sfinci, parintele nostru Andrei ar-
hiepiscop de Creta, ierusalimiteanul : Cuvint rostit la intiltarea in fata in-
tregii lumi a cinstitei Si de viatit faccitoarei cruci) Inc. Ilp-hcTa Tp6;KKCTKO...
8. f. 2e-30. BACHAIA EMICKOILi CEAMBiE HCAKOHCBKIE, HA KK3AKHIKEllif
4KCTHAr0 H SKHKOTKOpEIV4r0 Bp'6CT4. (A lui Vasilie episcopul Seleuciei Isau-
riei : La inaltarea sfintei si de viatil, faccitoarei crud) inc. IMMO oyso FINCE

WT ropwaro.
9. f. 30-32°. IWANHA ApKIEBHCKOKA KONCTAIITIH4 rpma BAATOSCTAVO,
BOKBAAHOE CB/ATOMS 'MUMS AflOCTOAOIr H EverrEAHCTOy H gOrOCAOKS. (A lui loan,
Gurci de Aur arhiepiscopul de Constantinopol : Lauda sfintului Loan apostol
si evanghelist si teolog) inc. IwaHltr° ciHCOM6. rt
201
www.dacoromanica.ro
10. f. 32V -35. &NAME HH4r0 Of 04SHAAKT4 A giEHHCKOHA BAltrApCKAPO. CAOKO
HA RitHEAFIlif 11 PtLIHCTKIE I]OrOpOANLI,E ErAM flHKFAEHd SKICT K K 114111KOHlt WT CKOHX
p0AHTEANEH TPHA*TFI4 CI:4111H. (Al fericitulni Theofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei : Cuvint la intrarea in biseriat a preacuratei Netsceitoare de Dumnezeu,
cind a lost adusci in bisericet de pdrintii ei, fiind de trei ani) inc. H namrrk
ovio npAKEAHAro Ch 110KHAA010 . .

11. f. 35 38. TIME Kh C HANTItIKK WTII,A HAWEPO TApAcIA ApKIEHHCKODA 11011-


CTAHTHHA PPAAA, CAOKO HA HitHEAEHif Pt CHMTk116 KAAAHIIHLI,f HAWS Boi-opop,Hu,
E rAa KKHEAf HA EhICTIt u,p,Kog. (Al celui intre sfinti, parintele nostru Tarasie,
arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint la intrarea in bisericit a preasfintei
noastre Ndsccitoare de Dumnezeu, cind a lost aduset in biseridt) inc. CH*TA0
H P CAAR110 HACTOEFFEE.
12. f. 30 40. INF Rh CHANTItIKb. WTL!4 HAW Er0 IWKAHHA> Agit HHCKOHA
T*AVHE 31411S Kitaf Tit
KOFICTAHT1 HA l'pAAA 3,1aTarcrai-o. HA IOVAEE PAAV0A101.11fE :
Both H POAH CbJHA, KAAPOCAOKIE, H HA KOFIKLI,It CAOKO 0 IIKjAAA1t H mwhigtt fro.
(A celui intre sfinti, parintele nostru loan Guret de Aur arhiepiscop de Con-
stantinopol : Impotriva iudeilor ; de asemenea cei, Dumnezeu a luat femeie
si a nascut fin, binecuvintare si la strma, cuvint despre Avraam, ,si jertf a
lui) inc. Xotps HAKKI HAIIETH 0 POK.ZAKCTICk.
13. f. 40 51. Acelasi. CAORO o FIAHHCAlliH MPH H0 E1KE 1-1 At WE
KIOKAO Kit CKOH 1"P AAK H 0 VICE Kb.3it1Af WE H IOCH*It WT FAAHAEE WT ['PAM HASA-
PTA Kh rflAAlt J AKHAOKi, 117KE HAI31111,AfT CE HE 0AffAilt. (Cuvint despre recensa-
mintul lui Quirinus si cum s-a dus fiecare in orasul san, ,si M s-a dus ,si
Iosif din Galileia din ora,sul Nazareth in orasul lui David, care se cheamel
Bethleem) inc. 6-ME APERAIE HATP149 CH OyHO 110AKS .

14. f. 51V -55V. II)KF Kh CUATialt WTH,A IIALWO IW MFIHKA H nPE3KHTEpA


AdAILICKi HA, CAOKO HA X pHCTOKO PMAKCTKO. (Al celui intre sfinti parintele nostru
Io <n> Damaschin calugitrul si prezviterul : Cuvint la nasterea lui, Hristos).
inc. RIME rAti RECNA npiHAETK.
15. f. 56 58. MEE Kit CHATItIK WTIAA HALLI 1'0 I'PHP0 Pi A HVCCHAr0, CAOKO

HA WCANOAKIIEKHOE Ohp'k3Allif FOCH OM 1501'A 11 CFIACA HALL WO ICIrCA X PHCTA, Kit


ille.WHE Kit Kihrru,t HOXKAAA H HEAHHOMOI: EACHAi10. (Al celui intre sfinti Orin-
tele nostru Grigorie Nissis : Cuvint la circumcisiv,nea in a opta zi a Dom-
nului Dumnezeu ,si Nintuitorului nostru Iisus Hristos, in care este pe scurt
si lauda lui Vasile cel Mare) inc. C-kliK 0y60- HOyASLIIHAtit Eilaromk.
16. f. 58 61. WEE Kit CHATHrit WTH,A HAWfrO Iw APKiEFIHCKOILA KONCTAK-
TULA rpma BAATAVCTAPO, CAOKO 0 E)lif CIJOAHTH CE Kitet K XPHCTIAFIWM Kit
CKANT810 H0N{i10 H 0 KPEllIEHiliKh. (Al celui intre sfinti parintele nostru
11,13-hKOK11

Io<n> Gura de Aur, arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint despre : se


aduna toti, crestinii in sfinta bisericei a ha Dumnezeu si despre botez)
inc. KhCH Rid gAdrOAOVLIliH ECTE.

202
www.dacoromanica.ro
17. f. 61v-63°. I'PHrOPi4 dgiff1HCKOFIA HVCCKAr0, CAM 0 VHF Ch FECT
'Chink MOH 11h3MORAIWIMIH, 0 HIEMM 6A111F0113110AHXK. (Grigorie arhiepiscopul Nis-
sis. Cuvint despre : Acosta este fiul meu eel iubit in care bine ant voit) inc.
IIIOROLIEAMOH ovilo C'h WTH,k . .

18. f. 63" 69. H}KE Rh CR/ATKOCh OTLI,A HAWEPO flOAHACiA liEMIKAPO APKiE-
IIHCROH4 ilAENHAPiHCKAr0, CAORO HA CP*TEHIE FOCH0A4 BOrcl H CIIACA HAWEPO Icyce
XPHCT4. (Al celui intre sfinti, parintele nostru Athanasie eel Mare, arhie-
piscop de Alexandria : Cuvint la intimpinarea Domnului Dumnezeu si
Illintuitorului nostru Iisus Hristos) inc. HME HACTOEWAA cgAutiomeo.
19. f. 69 -70 °. KVPHA4 APKHEIMCKOHA IEPOCOAHMCKAPO, CAORO HA CpkTEHIE
l'OCHOAHiE (Al lui Chiril, arhiepiscop de Ierusalint : Cuvint la intimpinarea
Domnului) inc. P 4,3,1(H CE S'Ll0 Amp.
20. f. 70v-73. 1151{E Rh CK1ATIJX6 WTH,A ihmuro I'pnropi4 livauro, CAORO
HA finarog.kvtliE HACR/ATKIE KAAAHLIHRE HAWS fioropomu,F H ninictio,s,tma Itlepif
H 114 f1pi4H1t1. (Al celui bare sfinti parintele nostru Grigorie Nissis : Cuvint la
Buna Vestire a preasfintei stapinei noastre Nelscatoare de Dumnezeu si
pururea fecioarel Maria si impotriva arienilor) inc. 1-i npa,KSio HEAEA10.
21. f. 73 -74 °. IINCE Rh CRMTKIKK WTIJ,A HaulFro IWAHHA APViEWICKORA KOH-
CTMITiliA rpam BAAT00VCTAr0. CAORO HA finarouvifiE EIP*CRiATKIE BOrOPOAHLIE.
(Al celui intre sfinti parintele nostru loan Guru de Aur, arhiepiscopul de
Constantinopol : Cuvint la Buna Vestire a preasfintei Nascatoare de Dum-
nezeu) inc. IIAKhl pAAOCTH GAArOldiCTIA.
22. f. 74 ° -75J°. IlpoKna apKiErniciona KOLICTAIITHHA PpAAA, HOICKAAHOE CR/A-
TOMS I0A118 EverEnticToy H sorocnogoy. (A lui Proclu, arhiepiscop de Con-
stantittopol : Lauda sfintului loan evanghelist si teolog). inc. Apovsiii ovsu
6Aaron*CTI11111,H.
23. f. 75v 77°. fliKF Rh CK/ATKIKEt WTLI,A naufro fieatiacia nEntituro ApKIE-
IIHCKOIIA flAE8AHAPiHCKAr0. CAOKO HA PON<KAKCTKO IlpEAHTWIE H KlakrrinrEnta 'MUM
H 0 6AHC4RETH H B010p0AH11,H. (Al celui 'hare sfinti parintele nostru Atha-
nasie eel Mare, arhiepiscop de Alexandria : Cuvint la nasterea Inainte-
mergatorutui si Botezeitorului Loan si despre Elisabeta si Nascatoarea de
Dumnezeu) inc. Ilimov 0yRO H cidwoyto.
24. f. 77" 79. Hcvna Ilpf3KHT43A IEPOCOAHMCKAVO. CAORO HA CRiATKIE MIO-
OTOAhl IIETPA H IIARA4 (Al ha Isihie prezviter de Ierusalim : C mint la sfintii
apostoli Petru si Pavel) inc. Avonpo oyso 11,R*Thl.
25. f. 79 80. HmE Rh CRANTIJA°11 WTLIA itawfro !MUM AtaiEfIHCKOH4 KOH-
CT411TillA rpem 3naTooyrr4r0. Ilonunuof c RIATIthith AllOCTOAWA% AKAHAMCETHAth.
(Al celui intre sfinti, parintele nostru Loan Gura de Aur, arhiepiscop de
Constantinopol : Cuvint de lauda a celor doisprezece apostoli) inc. HI+ At-
110T01/ H AbilhC .

26. f. 80 86. 11 p*noAontiaro WTH,A H4WE1'0 IWAHHA AAMACRIlid H npF3Ku-


-rEpe, HA flptCAARHOF flPtORPAWEHiE l'OCHOAA If bore H Cnaca Hawiro ICIrCA XPHCTA.

203
www.dacoromanica.ro
(Ale preacuviosului pdrintele nostru _Loan Damaschin si prezviter : La
preaslavita schimbare la fatei a Domnului Dumnezeului si Inntuitorului
nostru lints Hristos) inc. HpHHA*TE TpIsHilsCTROIcHMk. . .

27. f. 86-90. IIHACTACIA cm-kpfnaro stimICa cgityrku rOpIsJ CIHMICKhlf. CAOKO


NA CRATOE XiHCT4 Bed HawEro np-kwspaacmiE PEHENFIOE Ha TOHMAE CK1AT*H ropt
O4Kopc0H Irk npasnunas.. (Al lug Athanasie smeritul calug dr de la sfintul
munte Sinai : Cuvint la sfinta schimbare la fatd, a lei Hristos Dumnezeul
nostru, rostit la acest stint munte Tabor la praznic) inc. IaKo eTpaunio
ArkCTO Cf.
28. f. 90-944. HptrioAosilaro wilka namEro hum AamACKilla HVIOICA H
HPERKHTEpa. CAORO N4 ovCrIEllit flptCR1ATbJE 6OrOp0AHLI,E. (Al preacuviosului pa-
rintelui nostru loan Damaschin, calugdr ,si prezviter : Cuvint la adormirea
preasfintei Nascatoare de Dumnezeu) inc. HamETK npaKemiKOC...
29. f. 944 -964. Race Rh CRiaThliCWTLI,11 nawiro rEpMalla dpitlEMICKOIht
KOLICTMITill4 rpm, Ha IlpteihIRHOE oyermiiE HACK/AMIE Boropomth,F. (A celui
intre sfinti parintele nostru Gherman, arhiepiscop de Constantinopol : Des pre
preaslavita adormire a preasfintei Ndscatoare de Dumnezeu) inc. Aa np-k-
CTAFIOIrrk oyso EpiTHKWM11.
30. f. 964 -98. Hait Rh CFLATKIKk WTH,d maw° IWdNH4 APKIEHHCKOHCI KOH
CTANTHI14 rpriAel 3411TOOIrCTAr0. CAOKO NA 0yrkKHOREHIE 4isCT114r0 Hp-kmiTHqE.
(A cella, intre sfinti pdrintele nostru loan Gurd de Aur, arhiepiscop de Con,-
stantinopol : Cuvint la taierea capului cinstitului Inaintemergator) inc. Haw.
Hpoma EtCHT Cf.
31. f. 98-99. Acelasi, cu acelasi title. inc. IAKON4 H kKKIH MSHUs.
32. f. 100-108. MOVIEHli CIVATAr0 morumma 01/%94 H HHCE c. IIHMIs.
(Pcitimirea sfintului mucenic Varus si a celor ce erau cu el) inc. 1Ha5umialiS
AHOVIIHTE1110.

f. 108v. Alba,.
33. f. 109-134v. 11A CgihTdr0 H CiLAKHAVO HEMIKO MOVHEIAHRA hpTEMIA.
(Pdtimirea sfintului si slavitului mare mucenic Artemie). inc. INE KEIHOCAr0
H CAMIH4r0.. .
34. f. 135-150. XCHTIE H ?01311K H HOKtCTH 'MAIM% CK43alliE Hpi:110
A011H4r0 OTIJA HAWEr0 H HIOAOTR01311,A IIHKOAhl apKiEnucKona Airph
(Viata Si traiul si povestirea minunilor preacuviosului pdrintelui nostru si
feicatorului de minuni Nicolae, arhiepiscop de Mira Lichiei) inc. 1118Apa
ntKeltl RELjih .

35. f. 150-1544. Hatg it CIIIISTIOns OTLI,a Hamer° fluApEa agiEHHCKOHA


KIITCKelrO. HoKganuoi HPVII0A06HOMOIr OPUS nawmotr H 410AOTROMOy IIHKOAAS
pXiEmictconov ilIvpcmat enapKiE. (A celui intre sfinti parintele nostril, Andrei,
arhiepiscop de Creta : Lauda preacuviosului parintelui nostru si faccito-
nani de minuni Nicolae, arhiepiscop al eparhiei Mirelor) inc. thAoRttlE
HO)KiH . .

204
www.dacoromanica.ro
36. f. 155-162. inormlif CHATOr0 flEAHKO MOVIEHHK4 T(3i4SWHA. (Ptiti-
mirea sfintului mare mucenie Trifon) inc. rocnomy fioroy H Cnticov Haw EMS.
f. 162". Albg.
37. f. 163-171. AllOrIEHle CKANTAr0 H CAARHAVO KfAH1:0 MOIrIEHHKA H (1011*-
41,011CCH,A riewpria (Pdtimirea sfintului si, sleivitului mare mucenic si pur-
tettor de biruirnte Gheorghe) inc. Cnaca ovso niunEro.
38. f. 171-179v. CAM HOKIIMHO CB/ATOMS H KEAHKOMS Kix AloruHith,*
11 nor.*Aonocu,S neweiS. (Cuvint de laudci la sfintul si marele intre mucenici
si purtcitor de biruinte Gheorghe) inc. KqEpa ntommum.
39. f. 180-186". llockyrk W Hp*CA4IIHtM11 410,A,ECH CRIATAPO HEAHICONM-
IIEHHICA rEWpriA, H}KE WT niEro likIKWfAllt HA HAHICHWM WTOOLIETH. (Povestire
despre preaslavita minune a sfintului mare mucenic Gheorghe, despre copiii
care an Post robiti, liberati de el) inc. /INCE Aapwunia CKATklICK.
40. f. 186"-191. 1llS4EHIE CECIATKIKK AAOVIIEHHK M H?KE I11 CERACTIH At54E-
Mak (Pdtimirea celor 40 de mucenici, care an patimit in Sevastia) inc. tlk
Sp-kmEna akiHHA 11,A13A...
f. 191". Albg.
41. f. 192-195". llIEciatta m ic'r B : IlptHECEHIE MOLIJEM% CIIRtTArO H
cnannaro npkgo morunnica CTE2PHA. (Luna august 2 aducerea moastelor sfin-
tului Si slavitului primul mucenie Stefan) inc. filtICTK no EmE KIIHRTH Moto
CRIATAVO.. .
42. f. 195"-198". HpOKAA ApKIEHHCKOHA KOHCTAHTIHA Ppm& HOKKAAHOE
CVATOMOIr HpllgOMOlpiEHHKS CTE*AHS(A lui Proclu, arhiepiscopul de Con-
stantinopol : Lauda sfintului primul mucenic Stefan) inc. 1110ICKCT6HHOIE
01/R0 CAKHH,E . .

43. f. 199-213. itiormai cHiaTdro H CAARH4r0 IMIHKJAAtillfHHIZA HOOKOHid.


(Pdtimirea sfintului Si sleivitului mare mucenic Procopie) inc. glt Rp*A16114
WHA U,ApCTROKAAWF AtiOKAHTIAHb..
44. f. 213-218. /hit Bh CKATIIIK WTLI,A HAWEr0 KVpHilA ApKifilHCKOHd
muNnApicKaro, 0 cgiAT-kH Boi'opoAHHH H W ClIrATKIK WTH,EKK HNif B 4Erk HA
Ch6Wpt HA HECTOpiA HitikeTHIckHwa4ro H 6E3R0NCHAAr0. (A celui intre sfinti
parintele nostru Chiril, arhiepiscopul Alexandriei : Despre sfinta Neiscel-
Ware de Dumnezeu Si despre sfintii peirinti cei de la Efes de la soborul
lmpotriva lui 1\Testorie eel neeredincios si fara Dumnezeu) Inc. eldiT/t0 HAWS
CAJIKJ.
f. 218". Albg.
45. f. 219 254.
NCHTiE H }KH3Hlt Hate rk mama OTH,A HAWErJ efwAopi
IMCIAHLHAr0 Kb HOCTHHH,th Bb nEnnu,-kn Ampli cRiziTaro Caglil. IIO CEMME
EMMA tifInEHHCROHA Bb riSAA I eAfrk H AOCTOHOMHHMA HCHIJAKHRWA At AO, rtalH-
C4110 WT NACHAIA EmicKona GmEciHcKaro (Viata si traita celui intre sfinti,

parintele nostru Theodor, care a strdlucit in sacistrii in marea lavrci a


sfintului Sava, dupa aceea a Post arhiepiscop in cetatea Edessa, si care a

205
www.dacoromanica.ro
faptuit fapte demne de a fi pomenite, serist de Vasile episcop de Emessa)
inc. RAAPOCAOHEFIk ROM WT11,6 r0C110A6 IchCE Ap6}KHTEM6.
46. f. 225 -267. illOytlallE CH. TAFO H CAAHVIAPO HEAHKOMOr9EHHK4 IIAHTE-
AEHMWHA. (Pdtimirea sfintului si slavitului mare mucenic Pantelimon) inc.
HAOACKOMOy <WHO 1104944E11;10.
47. f. 267v-271v. Ittig Hk MAT/UK WT11,4 ILAWEPO HWAHNA ApKiEHHCK011.4
RWFICTAHTIWk PpAAA BAATOOIrCTAAPO. CAM/ W CHMTKIKk IIIAKAKEWKEt H W MATEpH
11X. (A celui intre sfinti pdrintele nostril, _loan Gurd de Aur, arhiepiscop de
Constantinopol : Cuvint despre sfintii Macabei si despre mama lor) inc. IAKO
CHtTAk H CA41016.
48. f. 271v-275. illECMLI,A 41/T01,"CT4 e. Ilp*HFCEHIE MOLI1EMk cuarrAro CAM-
thiro npitEcomti9fuuK4 CT 4:11-1A. (Luna august 2 : aducerea moastelor sfintului
si sldvitului intii mucenic Stefan) inc. SKICT no ME RKHECTH M0111H.
49. f. 275 -276°. ILKE HUI CR/AT6IX11 WT11,4 HAWN IWAHHA ApX1EMICK011/4
KWIICTANTiwk ['pew 3AATOOyCTQ4PO. ROKKAAHOE CH, TOMS HpkIMMSLIEIIHKS GTE-
*MIS. (A celui intre sfinti, pdrintele nostru loan Gurd de Aur, arhiepis-
copul de Constantinopol : Lauda sfintului intii mucenic Stefan) inc. Eat
OlcHW MOrIEHI96CI41H.
50. f. 276v-278v. Acelasi, CAOHO 114 CHMTOE XpHeT0110 1113t0HpANiElliE.
(Cuvint la sfinta schimbare la fats a lui Hristos) inc. CAKILHA HHIlt li63M0E-
A/MN . .

51. f. 279 -282. Acelasi, fiEkm 0 MOAHTEtH H 0 AllkITApH H *ApHCEH..


(Cuvint despre ru,gaciune si despre vames si f arisen) inc. IIHKOPAMKE oyHhl-
B4HAl6.
52. f. 282 -284. Acelasi, CAM 0 6ASAWkM6 Mirk (Cuvint despre fiul
risipitor) inc. HONCHO OVHO 96AO*HKOM0111'.
53. f. 284 -285°. Acelasi, RIt E}KE WT Iloyuau evarrEitif o 4,pdAvk H R-K
EatE 96noH IiK6 WkKKIH HM-katin Aga C6111,1 (Despre cele din Evanghelia lui Luca,
despre drahma ,si despre : un om oarecare avea doi fii) inc. 1141:6I 'AAP
XpHeT0134.
54. f. 285v-290. Itvania muun AamacKina. 0 11>KF 136 g-kp-k oycknwiuKh.
(A lui loan calugdrul Damaschin : Despre cei aclormiti in credinta) inc. hm
WT cbarkmu LICTIIAA.
55. f. 290v-29r. InnonnTa unamEn-kuwaro H M89EEIHK4 1141161 PliMCKAPO.
CAOHO 0 CK0119litHill MHp4 H 0 AlITIXf3HCT* H /ITN) Mk flpHWKCTHIll l'OCH0A4 Ha-
/11E110 ICHCA XpHCT4. (A lui Ipolit preafericitul si mucenicul, papa Romei :
Cuvint despre sfirsitul lumii si despre Antihrist si despre a doua venire a
Domnului nostru Iisus Hristos) inc. IlouEu oyso HAASEEIIIH n poop ou,,H.
56. f. 297v-301v. thiE B6 CKSTKIXh IITILA natuFro apKIEHHCK0114 REC.:104
RAHHAAOK;HCKkli RACHAill REAHKAPO, RECEM 0 EME HkEIHMAII MA. (A celui intro
sfinti, pdrintele nostru, arhiepiscopul Chesariei, Capadociei, V asilie eel
Mare: Cuvint despre : is seama la tine insuti) inc. CAM noTp-kuoy Aapoga HAAAk

206
www.dacoromanica.ro
57. f. 301°-306°. fl HUTA_ IA MHH)C4 CiHAHCKIdE r pki. BEC AA PE41MiAA 0
LIU CTOMK grAllMt Eh KKKOA* CRAThlICK HOCTb. (A lug Anastasio 'calugetrul de
la muntele Sinai : Cuvintare spuset despre at saselea psalm la inceputul
sfintului post) inc. 110A4LIAIOLIJEE EIOCTOMK Haqmo.
58. f. 307-310. HNCE Rh CKAThIrt OT HA LIA WI'pHropid HveKai-o. lloK-
K AAHOf CKAT OM(/' KEA HK OMS,IEHHKS OEWAopS THPWIIS. (Al celui intro sfinti, pd-
rintele nostru Grigorie Nissis : Cuvint de laud a sfintului mare mucenic
Theodor Tiron) inc. Kid X pHCTOKH Al0AiE CR/AWE rpm°.
59. f. 310 -316°. HEKTAPiA cgiaTialwaPo HaTpizga KWHCT4HTIHA PIMA&
CAOKO 0 CKAT*MIt REAHKOM84EHH LI,* ()EWAN)* TH0011* H 0 MN AOCTKIHH. (At lui
Nectarie, preasfintitul patriarh de Constantinopol : Cuvint despre sfintul
mare mucenic Theodor Tiron si despre milostenie) inc. ROM% Amore, MIIONM-
CTKO KA APOCTH TgoFg.
60. f. 317 327. IIoiccTK W Apoittkuti 0 CKTI1114 H 11KCTH61H/C HKOHAK H
KAKO H KOTOPME pami KHHII npHETh Cr61411 MATH 1111 npK KS 10 HEAEMO CKMTIta EMT
CK/ATAA H C'h60 P HAA LI,P<K>KH EMMET II P AKOCALIERO. (Povestire despre apetrettorii
sfintelor si cinstitelor icoane si CUM si pentrv, care pricini a primit sfinta si
soborniceasca bisericet set implineascd pomenirea ortodoxiei in prima dumi-
need a sfintului post) Inc. HAWACT*14 Ti&M* WTrHAH* 6hIKW11.
61. f. 327 334. 1-1?Ke Rh CKATKIHK WTLId HALLIEPO IWAHHA BAATOSCTAPO
rip ICiEFIHCK011A KONCTaHTIHA rpdAa. CA0110 W IIETAECETFArh ti-AAM*. (Al celui intro
sfinti parintele nostru Loan Guret de Aur, arhiepiscopul de Constantinopol :
Cuvint despre psalmul at cincizecilea) inc. WCTAIIKId KLIEPALIJ HEE 1'13,111E3W.

f. 331v. Alba.
f. 334°. Alba.
62. f. 335 -339 °. Acelasi 0 ChSAMI:H H 1131'liAtli flAamoick. (Despre
crearea si alungarea lui Adam) inc. IlpHugcH natati Ad KOCHEM CE.
63. f. 339°-345. Iw MHHXA H HP EaRHTEPA ATAMACKi HA. CAOKO CKA3010041E 0
CKMTItlICK H tlh CTHkIX HKOHAIC Kit. KCAK OMOy KpHCTIAHH118 H Kh LI,ApOy KOHCTAHTiI1S
KAUAI-HAT IL HA gei EpETIllad. (Al lui lo <n > Damaschin cdlugar si prezviter :
Cuvint despre sfintele ,si cinstitele icoane, catre toti crestinii si ceitre impetratul
Constantin Cavelin si impotriva tuturor ereticilor) inc. IloiumF 01r60 MHOSH
n agging.
64. f. 345-346. Hwg ch CHMTkIKK WT RA HAW WO 1W apKiamotona KOH-
CTl LITHHA FpaAA 3AATOS CTA PO. CACHO Kit WCTAIOLIMMk WT KOHL: CTKIIKIF CA8M61.1 H
O CHMLIJEFIll*H Tpanm-k H 0 C85,*. (A celui intre sfinti, parintele nostru Io <n >
Gurei de Aur arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint ceitre cei opriti de la
slujhele dumnezeesti si despre sfinta masa, si despre judecatei) inc. LAK 05K E
C*INIAHMIN HHKAA7KE.
65. f. 346 349. KAAHCTA ApiCiERHCKOH A K OHCTAHT i HA PAM, KEC*AA K
REAM* TpoTito flOCTA. (Al lui Calist, arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint
in duminica a treia a postului) inc. llpowspasove H nponHcse. . .

207
www.dacoromanica.ro
66. f. 349 -350°. Haig Bk CRIATkOck WTH,d "maw° H Henoick,a,FIHICA cHilsa
413XiEHHCK0M1 Con8Hertaro. CA0110 0 1116CTIANI6 H }KHROTKOPELpHddk KOKCTV. (A celui
intre sfinti, pdrintele nostru si mdrturisitorul Iosif, arhiepiscopul de Sa-
ionic. Cuvint despre cinstita si de viata faceitoare truce) inc. KpkeTa nP*A-
AVEHTK
67. f. 350° -352 °. ItelAHCTA 414411Na011a KOHCTAHTHHA Ppam, urkAa Kh
A Now* CK/1TKIK6 HOCT. (Calist arhiepiscop de Constaetinopol. Cuvintare la
a 4-a duminicei a sfintului post) Inc. IIpt110/10EAKillg spaTif..
68. f. 353 364. NCHTiE H }I<H3H6 rityknoAognmie Maple ehrwrtmutai
t-mnicarato Co41p0uirm naTpiapXwm lepocomimcmuk. (Vista s2 traiul prea cu-
vioasei Maria Egipteanca, scrisd de Sofronie, patriarhul de lerusalim)
inc. TAHNOV UNCK0100 AOKIJO IECT...
f. 364°. Alba.
69. f. 365 370. II0IrkeTk 110Ak3Ild WT ApEKHHK 110K*CTEH Chlipand H IikCHO-
AAHHalliE MAIJI01.11H H}KE nptcAagn.k skiKwomoir WOAECH gmnerm nEpoi H gapsapu
1 apHrpmh spanivo OICPS}KHLHE HWE H norkisowE fiONikCTIKIAIM coyAonut HCKSWEHH
61KIHWE, rildANiE HEIlfrk)KAEHb. BKICT AlOAHTHAMH Boropomio H MOMEHiE, WT TOAt
POET CE RAdrOMPEHiE HErkMAHOE Akin+ HLVIEHOBAKWE.
(Povest2re folositoare culeasei din vechile povestiri si data la iveald pen-
tru pomenire, despre prea advitele minuni care an lost cind persii si var
varii an inconjurat cu retzboi Tarigradul, care au si pierit din judecatd lui
Dumnezeu si au Post nimiciti, iar cetatea a rdmas neatinsd cu rugaciu-
nile Ndsciftoarei de Dumnezeu si de atunci se cintii rugeiciune d3 multu-
mire cu stare in picioare, in acea zi) inc. E-it wkr-kX HpaKnia...
70. f. 370 372. AEWHTid 1113E313HTEPt1 KOHCTAHAiHd roam, CAM 110X1WHO
nAcuvrtH Boropomium (Ale lui Leontie, prezviterul din Constantinopol. Cuvint
de laudd a preasfintei Ncisecitoare de Dumnezeu) inc. HACTOEWAr0 tmc-rilaro. . .
f. 372w. .A1M.
71. f. 373 -378°. HMI 1111 CHAThlKh WTH,d HAWEr0 flHAPEA dpKiEFIHCKOnd
EpliTcHaro, CAOKO 114 H,RtTOHOCIf. (Al celui intre sfinti, pdrintele nostru Andrei,
.arhiepiscop de Creta : Cuvint la Florii) inc. Ktupa [lac ck imam-mow.
72. f. 378v-382°. Ibia B6 CIVATKIKk WTLI,d HALLIEl'O KVpiA4d. dgiEHHCKOHA
fimaatiApiHCKAr0. CA0110 Irk CB/ATKIN EINI3HHICK LIATOHOCHk1H. (Al celui intre
of inti, pdrintele nostru Chiril, arhiepiscopul Alexandriei : Cuvint la sfinta
scirbdtoare a Floriilor) inc. ltd(ICKOE stpnlis
73. f. 383 389. 11}KE K6 CHATIak WTH,t1 NAWEVO lamina dfaiEMICKOIld
KOHCTAHTiHA rpam 3AATA01:CTIWO. CAM 0 TARN* H BELIEPH cnacortt H 0 IOVAHH*
Hp*AATEAKCTIrk H 0 nlykqucTitiKit H CT(34WH6IK H ROMECTIIHMKK TAHHAKK H ENKE HE
intre sfinti, petrintele nostru loan Gurei de
1IAMET0-3,1011118 EKITH. (Al celui
Aur, arhiepiscopul de Constantinopol : Cuvint despre cina cea de taind a
Mintuitorului ci despre Iuda treideltorul si despre preacuratele si cumplitele
si dumnezeestile tame si cei nu trebuie set' fii reizbunator) inc. XOT*Kk H ANKC.

208
www.dacoromanica.ro
74. f. 389 395. rewpria MIWKA H KApTO4SHAAKA. CAOKO Kh ENKE cToiaKo
flpH KVIICT* ICSCOKt MATH EPO H CECTPA MATEJJE FPO 11 Kh BoroTtnictioe norp-
sEme rocnom unwEro lace XpHCT4. (Al lui Gheorghe ceilugetr si hartofilax.
Cuvint : cind au stat linger crucea lui Iisus, mama lui si despre ingroparea
trupului dumnezeesc al Domnului nostril, Iisus Hristos) inc. Ilk KKC04411-
WEN VOA.
75. f. 395 ° -400. INCE Ch CHITKOCK WTH,A NAMPO ernimiia niffignticKona
HIfilfrhCKAPO. CAOKO HA EOPOT'kAECHOE norpEsEttie rocnom H Born H CHACA Haw ePo
'circa XplicTa H w Iwc4t WEE WT flpHAAAINE. (Al celui intro sfinti, peirintele
nostru Epifanie, arhiepiscop de Cipru : Cuvint la ingroparea trupului dum-
wezeesc al Domnului si Dumnezeului si Mintuitorului nostru lints Hristos
si despre losif din Arimathea) inc. IITO CE 6E3MAKKIE AINOPO NA SEWN.
76. f. 400 402 °. /INCE Ilk CIIMTKIKK WTH,A HAWEPO 'MINNA ApKIENHCKONA
KONC TAIITINA rpAA4 BnaTOOVTTelrO. CAOKO NA climirovio IlacICS. (A celui intro
sfinti, peirintele nostru _Loan Guilt de Aur, arhiepiscop de Constantinopol :
Cuvint la sfintele Pasti) inc. fined Kptmg Aukc.
77. f. 403 407. /INCE Kh CKMTKIKk WTH,A NAWEPO IWAWI4 ApKiFIMCKONA
COASNCKAPO IAKO NH EAHNO pA3KIICTKO 11H ChIlpOTHKCTI10 Kb. EvArrEntirrkK 0
(A celui intro sfinti, petrintele nostru, loan arhiepiscop de
KKeKpECE11111.
.Salonic : Cum nu se Old, la evanghelisti nici o deosebire, nici contrazi-
eere despre inviere) inc. IAKONCE KIIMtCTH cF.
78. f. 407 411. Hau Hak CIVATKIKK WTH,A UMW() NV A giEruicizon4 HON-

CTAIITiNA PIJAAA BnaToorcrOo. CAOKO 0 pACAAKAIEIrk Mk 7CH A-kT HMSWHMK Kh


meA13st CKOEM H lc KO WTE1411 %0H ArkilelET H 1131t AtAA10. (Al celui intro sfinti,
peirintele nostru Io <n> Gurd de Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cu-
vint despre slabeinogul care avea 38 de ani en neputinta sa si cum face .p'd,-
rintele men, ;Si eu fac) inc. EAdrOCAOKENK Bork IAKO NA KOENCAO
79. f. 411 413. Acelasi, CAOKO 0 pACAANAEirkm, 04E110 NiE EskICT Kris cptAs
CPtAONETHAECETHSIO H 0 ENCE NE CSAHTE NA AHI d. (Cuvint despre sletbeinog ; a fost
rostit miercuri la mijlocul postului si sei nu judecati de fatei) inc. Kqepaunige
WCTAHICKI.
80. f. 413 416. Acelasi, Coo 0 CAMApANKINH.. (Cuvint despre Santa-
rineancei) inc. ANKC HAA1h XIIIHCTOC NOAKIWKI. . .

81. f. 416 418. Acelasi, FAAPOAA EH IcSc : }KENO, ick porta MN, laKO
PPEAETK HAW EPA,' WINCE Kit rop'k CCH HH1KE Kh 16130CWAHMth 110KA0NHTE CE

WTU,S. (I-a spus ei Iisus : Femeie, crede-ma ca va veni vremea, cind nici
in acest munte, nici in Ierusalim nu vet yeti inchina Tatellui. .) inc. Elk-
COV,A,Oy KtpA HAMK.
82. f. 418 420. H}KE Kit CHMTIals. WT1I,4 HAWEPO flEkmacia ApICifnucKorin
flAF51HAPIHCKAPO. CAOKO 0 HNCE WT (30}KAENi4 cntwkmk. (Al celui intro sfinti,
petrintele nostru Athanasie, arhiepiscop de Alexandria : Cuvint despre orbul
din rtaftere) inc. TpotrAki 011110 EIOVVIIHKWMIt.

14 c. 717
209
www.dacoromanica.ro
83. f. 420 422. Hme Rh CRIATIlich wru,a naupro Iw dgimicitona Kou-
CTAHTilla rpAAA BAATAIrCTAr0. CAOKO HA NhaHECEHiE rocnoAd ilawero Icsca XpHCTA....
(Al celui intre sfinti, parintele nostru Io <n> Gurei de Aur, arhiepiscop de
Constantinopol : Cuvint la ineiltarea Domnului nostru Iisus Hristos) inc.
H Er Ail HphCTA HAAAET mgoptiaak.
84. f. 422-423A. MEE Rh CK/ATItIKK W111,4 HAWEr0 fleauacia apXiEnucKona.
ilnEaduApiumaro, HA Kh3HECEHiE FOCHOAA H Bora H Gilded HALHEr0 ICIrC4 XptiCTel.
(A celui intre sfinti, parintele nostru Athanasie, arhiepiscop de Alexandria :
La intiltarea Domnului si Dumnezeului si Mintuitorului nostru Iisus
Hristos) inc. BKCI:pECEHi4 oygo HAMET.
85. f. 423v-425. l'Etvpria upEagHTEpa KEcapiE KAHHAAOKiHCIChrE, 0 CRJATKIKK.
THI 011,EKK H 0 KOHCTAHTIHt RAL1rogkrriitn1h IJ,dpH. (A lui Gheorghe, prezviterul.
din Chesareia Capadociei : Despre cei 318 sfinti parinti ,si despre Constantin
impetratul binecinstitor) inc. HoKapaTu CE HAC. ..
86. 425-431. HWE Rh CRiATKIKK wTLI,A HAWEr0 ETV ApiciEHHCHOHA IKOHCTAFI
TiHA rpAAA BilATOSCTAVO. CAORO HA CKMTOVIO ii-Roy. (Al celui intre sfinti,
petrintele nostru lo <n> Gurel de Aur, arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint
la sfintele rusalii) inc. BildrOCAOKEHlt Bork . .

87. f. 431 433. "IMF Rh CH/ATKA-II WTH,4 uatuEro KACHAla MARK /WO apKiE
Mitt:0U KIECApiE RAHHAAOKiHCKKIE, 0 CEMTCHK A8C*. (A celui intre sfinti, petrin-
tele nostru Vasile eel Mare, arhiepiscop de Chesareia Capadociei : Despre
Sfintul Duh) inc. 01r514 6W H o ASCt..
88. f. 433 434°. AhlIA o XpucTt u,ap H R-ktuatatk u,apd,cAotto, ErAa umE
nogcoyAS Hd 3EMAH At$411Tinitl pwAor CROHMH CTpACTAM HilanO}KHRulEE AORp0 no-
stAinuE XpAR'kpLIHKKI HhCELIKCTIMA HER'keTil 11 KKH HOLIHTAETh. (A lui Leon, int
parat 'intru Hristos, vesnic impitrat. Cuvint : eind peste tot pe pamint nea-
mul chinuitorilor, lepeidind patimile lor, vor cinsti atotcinstita mireasec
biserica, prin, izbinda cu bine a luptettorilor ei) inc. Hpkg*E np-kmaTaro AAA.
npaauogaawE C. ..
f. 435-435°. Albe.
Titluri si inittale cu,rosu.'Filigran: cap de bour cu stea. Scris de numeroase mini,
30 si 42 rIndurt pe paging. Semiunciala minuscule. Legatura veche In piele si lemn, cu
ornamente geometrice. Scris in Moldova (m-rea Neamt). Slava bisericeasca de redactie-
strbeasca. De In mantistirea Neamt.

153.

Sec. XV. Hirtie. 506 f. 29 20 cm. Prima foam rupta (lipseste o parte).
latimirski nr. 87 (m-rea Neamt). (II dateaza din a doua jumatate a secolului XV).
1. f. 1 141°. HM6 Ch CII(iaThIK WTII,A HawEro EA>CHAIA EEAHICA<TO apKiE-
UHCKOUil RECA016 ILHIA>A0KiHCIth1E, <CAORO Ha BorotagnEuiE> (Al celui intre sf

210
www.dacoromanica.ro
pdrintele nostru Va >silie cel Mare <arhiepiscopul Chesariei Capa >docici :
<Cuvint la Boboteazd >) 1) inc. nirkato . . MINCH . . . 1).
.

2. f. 15-23. II}KE Rh CRATIall WTL1,A HAWEVO 'warm AgiFHHCKOHA KW 14-


CTAHTillla PPAAA 3nerovcrero. CAORO HA CRATOE fi0r015RAIEHif. (A celui intre
sfinti pdrintele nostru Loan Guru de Aur, arhiepiscop de Constantinopol :
Cuvint la sfinta boboteaze0 inc. Ai wrgpkamom CE . . .
3. f. 23-27. Acelasi. CAORO Ha 141041E11k Focnomit (Cuvint la botezul
Domnului) inc. HCT041411Kh fivarrEithCKKIHIC ovttHiH.
4. f. 27v-35. CR/ATAVO CRCERiA E n H cKona flafaallAPiHCIWO, CAORO HA CR/ATOE
NCI OAHE KPEWEIliE (Al sfintului Eusebie, episcop de Alexandria : Cuvint la
sfintul botez al Domnului) inc. Game Ktifiaa o poHimat l'ocnomm.
5. f. 35-44°. IOVAiAHA E nom,' TARiHCK4r0, CAORO 115 CRATOF 1:136111E HIE

FocHomia Hawfro ICSCA X PHCTA (Al lui lulian, episcop de Tavii : Cuvint la
sfintul botez al Domnului nostru Iisus Hristos) inc. TIME 3AdUit0 RAAA14KA.
6. f. 4e-56. ILKE Rh CR/ATIah WTL1,A HAW ,ro 'walnut agiErmcicona 11011-
CTANTillt5 rpam BaaTOVCTAVO, CAORO 0 EAE ChXOAHTH CE !Met Mk Kpi CTHAII0A1h Rh
cgdwroyto Box<iio H,p %Km. H 0 146111Elli HKI% (Al celui intre sfinti, pdrintele
nostru loan Ours de Aur, arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint : Se
adund, toti crestinii in sfinta biserica a lui Dumnezeu si despre bote-
zul lor) inc. KKCH FM Rh GAArOAATH ECM
7. f. 56-64. II)KE Rh CR/ATI:tall WT11,4 HauHro l'pHropia HIrCCKAAVO. CAORO
0 f >HE C11111 E CT ChM% MOH RK3A10KAIE1111h1H. (Al celui intre sfinti, pdrintele nostru
Grigore Nissis : Cuvint despre : acesta este fiul meu eel iubit) inc. litoso
HAW °vs°.
8. f. 64 68. Phu Rh CH/ATKIXIt WT U,A HAWEr0 IWAHNA 3AAT0SCT4r0, CA0110
HA CR-k TOE BpocirkoHiE (Al celui intre sfinti, pdrintele nostru _loan Gurd de
Aur : Cuvint la sfinta Boboteazci) inc. IIPA3HORATH Kotpoy AIM-MU-WM . . .
9. f. 68 -78°. Acelmi, CAORO HA CR/ATOE fiOr0131KAIElli . Focnom H Bora H
Cnaca HawEro Icyca XpHrre (Cuvint la sfinta Boboteaza' a Domnului si Thum-
nezeului si Mintuitorului nostru Iisus Hristos) inc. K hCEH RKCEAtelltH. . .
10. f. 73 84. KWCAlld RECTHTOP A, W 11 irk HECEHH A101.11EH HME Rh CRATKIKk
WT11,A HAWEPO IWAIIIIA BAATOSCTAAVO (A lui Cosma vestitor 2) : Despre adueerea
moastelor celui intre sfinti pdrintele nostru loan Guru de Aur) inc. CAK1W A CE
RhCAKO RAMit.
f. 84°. Alba.
11. 1. 85 106. lwanna AIHTPOFIOAHTA 61/1AHTKCK4r0. 110XRAA5 CRiAT6IM11
TpleAth tepapnawk NEAHKOMS HACH/1;10, rpfropito Borocnour H Iwal:H8 3namo-
&Tom& (A lid loan mitropolit al Evchaitelor : Lauda celor trei sfinti ierarhi
Vasile cel Mare, Grigore Teologul si loan Gurel de Aur) inc. Balati HAArth
IWAHHIt ME lealtIKOA5h 3415TiH . . .

1) Rupt.
2) Vestitor, demnitate bizantina : paznic 0 vesmintelor.

211
www.dacoromanica.ro
12. f. 106-113°. H}K.1 K CB/AMON WT11,4 HALHEr0 IwAHHA 41:1DEHHCKOH4
KOCTMITHIlta l'134,44 BAATOSCT4r0. CAOKO N4 CpETEHIE rocnom ihmuro Icirca XpliCTA
H 0 CIANEWN* H 0 &wk. (Al celui flare sfinti, parintele nostru loan Guru de
Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint la intimpinarea Domnului nostru
Iisus Hristos si despre Simion si Ana) inc. HE TIOJI0 HMO% NOCHT11.
13. f. 113°-132. LIME Kit CKATKIrk WTH, HAWEr0 61OIHACia NEAHK4APO
413KiEHHCHOK4 iLIENHApkCKAPO. CAOKO HA cptmgnii rOCHOM H SOFA H Giblet% HAINEPO
Icsca Xplirra. (Al mini, intre sfinti, pltrintele nostru, Athanasie eel Mare,
arhiepiscop de Alexandria : Cuvint la Intimpinarea Domnului fi Dumne-
zeului si Mintuitorului nostru Iisus Hristos) inc. Lulu HACTOEIlla4 CRAIIIEHNAr0.
14. f. 132-139°. H}KE Kit CRiATIIIK6 WTI1,4 HAWW0 tim$1m0Ki4 EHHCKOHA
HKOHlHCKAVO. CAM HA CATEHiE FOCHOM HAWEPO Icsca XpHCTA (Al celui intre
sfinti, pcirintele nostril, Amfilohie, episeop de Iconium : Cuvint la intimpi-
narea, Domnului nostru Iisus Hristos) inc. IHHW3H WT REAIIKKIHKh tIkkilOaKK.
15. f. 139-144. HVI3HA1 apKimucKone IE(3000AIMCKAPO. CAOKO HA CATElliE
l'ocnoAnif (Al lui Chiril, arhiepiscop de Ierusalim : Cuvint la intimpinarea
Domnului) inc. PaAyH CE 3C10 AKI-11/1.
16. f. 144-147. HOKtCTh KAKO W6ptTEN4 KKICT ['AMA CHATAPO OpOpOKA
ilptAtimmgE H KpiteTHTEArd IwAHHA. (Povestire C24712 a Post getsit capul sfintului
prooroc loan inaintemergatorul si Botezatorul) inc. HHOK4 AKA WT RKCTOKA...
17. f. 147-153°. Oup.kmEniE 9kCTNhlf imam' CK/ATAPO H CA41311e0 npOpOK4
H HpEAHTHIR: Kpls.CTUITE,IIJ IW4HHA (Aflarea cinstitului cap al sfintului si slavi-
haui prooroc si inaintemergator, loan Botezatorul) inc. Iagii c6 mph Eoramhm...
18. f. 153"-161. (Minima CHATIOCK 4184ENHKK M HiI Kit CERACTiH
,1111111Kh (Patimirea celor 40 de mucenici care au pettimit la Sevastia) inc.

Hit KAA1:11,1 IlinicHa tope...


19. f. 161-171. ibliE Kh CILATKIKK WTgA ruwEro A OciEFIIICKOIIA Kiecapii
HAJIHAAOKiHCKkIE NACHAlA EfAHKAAVO. HOTIMIHOE CRIATbIANk MStIEHIIKWANt. ilEThIpH
AECETHMK (A celui 'intre sfinti, piirintele nostru Vasile eel Mare, arhiepiscopul
Chesareei Capadociei : Lauda celor patruzeci de mucenici) inc. CO mortE00-
11hCKKIE flAMETH. .

f. 171. Alba.
20. f. 172-185 . H}KE Bh CK, TKIX-Is. WTH4 HALLIEFO 1W411114 A,4414CKI1114.
CAOKO HA KalaroKtIpEuiE Hp*CKATI&IE KAAAHLIHRE HALM ForopoAHRE HpHCHOAtKI.1
Aleph. (Al celui intre sfinti, plirintele nostril, Loan Damaschin : Cuvint la
buna vestire a preasfintei stapinei noastre Ndscittoare de Dumnezeu si
pururea fecioarei Maria) inc. thilirawHomor qkcTuomti...
21. f. 186-206. 11145H414 pHT094 Cr:L.1010,1A. CAM 114 finAroickLpEtiif (Al lui
Maxim, retorul Holobolos : Cuvint la Buna Vestire) inc. fiAtWOK*CTHTE AMU&
WT AKIN. .
22. f. 206-215. HatE K CK/ATII1K11 WTH,A NAWEFO l'piropia 111(CM11.0. CAOKO
114 . H HA flplam. (Al celui intre sfinti, peirintele nostru Grigore

212
www.dacoromanica.ro
Nissis : Cuvint la bona vestire si impotriva arienilor) inc. I nimRSio
HEMA10...
23. f. 215 220. fpirOpiA agionicKona IIEWKICCAOHCKAPO, CAORO 114 BA4-
r0g*IimujE (Al lui Grigore, arhiepiscop de Neochesareia : Cuvint la Buna
Vestire) inc. AMC etrIrf AhCKAPO ElAkKel.
24. f. 220 224. IbRe Rh CR/ATKIXIt WTU,A HAWEPO Imunia egignicKond
(Al celui 'intro sfinti,
KOCTAHTHHIA rp4Aa 3<A>ATOVCTAPO. CAOKO HA HAAPORttlifilif
parintele nostru loan Gura' de Aur, arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint
la Buna Vestire) inc. HARM paAocru...
25. f. 224 -227°. Acelasi, acelasi title; inc. limE npagAid Rhcia CAMILI,f.
26. f. 227° 2337. Acelasi, acelasi titlu ; inc. AciphCKKIH/Ch TAHUCTHK.
27. f. 234 250. ILIStunii CHMTAPO H CAARHAPO RE AFIKOAIS,WHICA rieWprit1
(Palimirea sfintului si sliivitului mare mucenic Gheorghe) inc. AJOKAHTLIHK
pHMCRIgH cAMOApKaCKU,K...
28. f. 250 262. Stotriunif CRATAVO H CAAKHAO REAHICOMoVt/EHHKA H nonk
Aouocu,a ricwpriA (Pdtimirea sfintului Si slavitului, marelui mucenic si
purtcitor de biruinte Gheorghe) inc. Gaud or so nawiro.
29. f. 262 274. CAORO nOlfRAAHOE CHATOMS H REAHKOMS Rh MS9iHH14'RX1%
( Cuvint de laudd a sfintului si marelui mucenic
H nostmilocu,oy l'icuprit;
si purtdtor de biruinte Gheorghe) inc. tup4, 1110EHM1111,H CRtTAKIH...
1

f. 274°. Alba.
30. f. 275 279 °. H3CE Kh CRATIOCK WTRA HAWEVO IWAHHA ApKiEHHCICOHA
RwHCTAHTHHId rpma BAAToovcrdro, nolCgannoE CR/ATOMS IWAHHOIr ROPOCAORS H
(A celui intre sfinti, pdrintele nostru loan Gurd de Aur, arhie-
El' dr MICTS
piscop de Constantinopol : Lauda sfintului loan teologul Si evanghelistul)
inc. KUM IMAM% WT HEEECh IlpiHAE.
31. f. 2'79°-283. Hpogna apKiEnticKona KWHCTAHTHIlla rpaAa, 110A-KAAHOF

CRATOM0V IW4HHS frAPPEAHCTOV H EOPOCAORS.(A lui _Proclu, arhiepiscop de


Constantinopol : Lauda sfintului loan evanghelist si teolog) inc. ,A,p011341
01rE0 6Adi'knitCTI1Htl,H . .

32. f. 283 285. HME Rh CHATKIX-h WTU,A HAWEPO Kypin4 agiEmicKorra


ilmamlAphcitaro, o CRATtMl. IWAHHt EVArrEAHCTt H 0 SOPOIJOAHU,H (A celui intre
sfinti, ptirintele nostru Chiril, arhiepiscop de Alexandria : Despre sfintul
loan evanghelistul si despre Ndsclitoarea de Dum,nezeu) inc. CRAThah (TRW
ilhCTH H CAARkl.
33. f. 285 290. Ilp-knoAosHaro wru,a HawEro H HC110KtAHKA OEWAOP4
HVOIrMEHA CTOVAIHCKAPO. IIOICKAAHOE HA osp*Toth CRtifIEHHhIE Cuban, 4HICTHAr0 H
CAARHAPO 11130(30KA IlirkAHTINE H IfflhCTHTEM3 IWAHUd. (Al preacuviosului nostru
pa'rinte si mtirturisitor Theodor si egumen de Studion : Cuvint de laudd
la aflarea sfintitului cap al cinstitului Si sldvitului prooroc inainte .111-ergeitor
si, Botezdtor loan) inc. TprriE R1131stillEHiE.
f. 290°. Alba.

213
www.dacoromanica.ro
34. f. 291 -297". GDOCONCAEHIE H MSLIEHIE CIVATAr0 AHOCTOAA HAPHAKM (Cala,
toriile si peitimirea sfintului apostol Varnava) inc. HOHIEME oyso WT COCOA&
35. f. 2977-303°. Iwcii4sa cmtonaro HHOKA, HOXHAAHOE ClIATOA10y N41390-
A0A1E10 anocTonov (A lui losif smerit calugar : Lauda sfintului apostol Var-
tolomei) inc. HMI HACTONJEE ChEpARKM. . .

36. f. 304 309. 1-1}HE Rh CHANTItINK WTH,A NAMPO flirrinaTpa Fnuctcona


HOCTOWHCKAr0, CAOKO HA fl0}KAI1CTRO CHATAVO RPOPOHA 11(3*AHTE4E H 14hCTHTEAM
IWAHHA etc. (Al celui intre sfinti, pclrintele nostru Antipater, episcop de
Bostra : Cuvint la nasterea sfintului proroc loan Inainte mergdtorul si Bo-
tezcitorul etc.) inc. 116 130>HAEHHhInHE WAIN ..
37. f. 309 316". -ET I.A liptaHHTEQA KWHCTAHTilib. rpm. EEC*AA HA p0M-
AheTHO CRAW° Iw 1113EAHTHlif H Kfl'heTHTEAW. (Al lui Aetius prezviter de
Constantinopol : Cuvint la nasterea sfintului Io <n> inaintemergiltorul si
Botezeltorul) inc. ilinvirsm OyEW orKe A1HWOKHU,E10..
38. f. 316° 325. Hirknommiaro WT11,A HAWEPO H HCHOH*AHFIKA efoAopa
HPoymEtia CToyAiticKaro. HoKganuoF HA 110/RAIICTII0 CHATAPO IWAHHA IIPEAHTENI.
(A preacuviosului parintelui nostru si marturisitor, Theodor, egumen de
Studion : Lauda la nasterea sfintului loan inaintemergatorul) inc. CAARil0
WkKOEMOIr KrAEVAACHOir .

39. f. 325 -331 °.


"INCE Rh CH/ATItliCh wru,a HAWEPO flOANACIA REAHKAr0
agienticKone fingaampiticKaro, CAOHO HA POMAKCT110 IIAAHTE4E H KACTHTEAt
IWAHHA H 0 GAHCAKETH H fi0r0flOAHH,H(A celui intro sfinti, parintele nostru
Athanasie cel Mare, arhiepiscop de Alexandria : Cuvint la nasterea lui
loan Inainternergatorul si Botezeitorul si despre Elisabeta si Wasceitoarea
de Dumnezeu) inc. HHKo oirsw vickXwSio.
40. f. 331° 342. 1134 Hh CILATkIrh IWAHHA APKLEUICKOHA KWCTAHTHHt
rPdAA 311ATOOVCTAPO, CA0130 HA PONSAKCTI30 IWAHHA KfACTHTEAla (Al celui intro
sfinti, loan Gurci, de Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint la nasterea
lui _loan Botezeitorul) inc. BAAPORIAMEHhHh AhHk.
f. 342°. Alba.
41. f. 343 362 °. 11184fIliE CIVATkInt H CAAKHItliCh EAKOHHItliC11 AHOCTOAK
HETpa H HaRne (Patimirea sfintilor si sletvitilor apostoli de frunte Petru si
Pavel) inc. H Rh KOVAOHCKCTROKK HE T'hqi10.
f. 349". Alba.
42. f. 362" -367. Hmi Rh CHAThlrilt WTH,A HALHEI.0 'MINNA agiEnHcKona
KWHCTAHTiNt ['PAM BAATOOirCTAPO, HOKUM CHATIIIMh HplOCOHHhIHMK AHOCT0A0A1h
HETO H Balmy (A celui intre sfinti, pdrintele nostru _loan Guru de Aur arhie-
piscop de Constantinopol : Lauda sfintilor fruntasi apostoli Petru si Pavel)
inc. HERECE H 3EAMIE (3ET1s....
43. f. 367 371. Hcaia nptacHTEpa WOCOAlMhCKLWO, NA CRIATME AHO-
CTOAKI Hrrpa H IIAHAA. (Isihie prezviterul de la lerusalim : La sfintii apostoli
Petra si Pavel) inc. Aospw oysw UATKI.

214

www.dacoromanica.ro
44. f. 371-374v. H?KE Hit CKATIak WT11,11 Ha WEPO IWAHHQ Q(3XlEHHCKOMI
ZWIICTAHTHHid rpaAa BAQT001,,CTVO, FlOICKQAHOE HETO H IWAIIHS H IAKWHS
.(A celui 'intro sfinti, parintele nostru loan Gurd de Aur arhiepiscop de Con-
stan,tinopol : Lauda lui Petru si a lui loan si a lui Iacob) inc. CA61411,E
incnSithie cKOE AOrIE
45. f. 375-382v. Acelasi, HoWne CUATOMOV dflOCTOA0V HARM; (Lauda
sfintului apostol Pavel) inc. He chrptuilmk oysw KTO..
46. f. 382v-386. Acelasi, Ilorfunnof cRiaTkimk anorrono,1% Agmamcf-
-rHmk (Lauda celor doisprezece sfinti apostoli) inc. Kb A-knoTor Ahukc.
f. 386v. .Albg.
47. f. 387-414. 1111:41EME C11/71Tar0 H CALIKIIMO REAHKOMOVLIEHHKQ Ilposonid
(Pcitimirea sfintului si sleivitului mare mucenic Procopie) inc. Kls. iptmata
9114 1.1,Q1ICTKO&IQWE.
48. f. 411v-433. HOICK4AHOE CKATOMOIr H CAIIKHOAtOlf KEAHKOMIPIEIIHKOV
IIPOKOHil0 (Lauda sfintului si slcivitului mare mucenic Procopie) Inc. CAAAKO
4y6W KHAttliE .

49. f. 433-446v. COT MHTLA MKE Rh CIVATkIrk WTII,Q NAMPO OFoAwpa


tO,ecturo, 0 HH011,* 10t1H*HWEA% AIHDHA-k CkPOAHH11,* TOPO}KAE OfoAopA (Din
-viata celui intre sfinti, pdrintele nostru, Theodor de Edessa ; despre calu-
drul mai tin& Mihail, ruda acestui Theodor) inc. BEamintrrgoviogioy oysw.
50. Titlul §i inceputul (8 rinduri) cuvintului lui Grigore Palama, repe-
tat intreg mai jos, la nr. 55. Aici este sters cu linii rosii. (IT. mai jos no. 55).
51. f. 447-454v. HNCE Kk CK/ATKIX.11 urru,a ilawEro KHpiAaa ApKiamcgone
flAalFIAOMCKAI'0, 0 C&Wrkil fioropopign H 0 CK/ATKIKk WTH,ETk 1-0KE Sh G4SEC* HA
t0604 H4 HECTOPI HEtIkCTHEAHIlldr0 H 6E360}KHAVO (A cella intre sfinti, pd-
rintele nostril Chiril, arhiepiscop de Alexandria : Despre sfinta ndscatoare
de Dumnezeu si despre sfintii parinti cei din Efes la soborul impotriva
preaneeredineiosului Nestorie eel lard Dumnezeu) inc. CK*TA0 HAM CAOKO.
52. f. 45e-460v. MKE Hh CILATKIKII WT11,4 NAMPO IWAHHQ 413XIEHHCKOHQ
KtAWCTAIITHHt roam 3nerrooycTaro, HOICKAAHOE 0 CIVATtAtk F11301:1011,* HAIN.
(Al celui intre sfinti, pdrintele nostru loan Gurd, de our arhiepiscop de Con-
stantinopol. Cuvint de laudd despre stintul prooroc Die) inc. Ilinork oysw
10VMHCKKIH ckswpk.
53. f. 461-467. TormA6 Ilk CB/ATI:tat+ WTI Limner() Fiepmatut ApKiE-
11HCIC0114 KWHCTAIITHIlia rpma, CAOKO HQ KKKEAElliE EIP*CILATkIE &UAW-MI.1,E HAWE

BoropoAintE. (Al celui intre sting, pdrintele nostru Gherman, arhiepiscop


.de Constantinopol : Cuvint la intrarea in bisericd a preasfintei stapinei
noastre Nascatoare de Dumnezeu) inc. CE HMO Apsrof T1311}KKCTKO.
54. f. 467-477v. FHWPFLA E. HCKOHA IIHKOAIHAlHCKAVO, CAOKO 0 CRIATkH Horo-
(Al lui Gheorghe,
130AHI1.H EF,A,a nptimAnia KKICT Kk u,phliORk WT CKOHK flOAHTEAIH
episcop de Nicomedia : Cuvint despre sfinta Ndscdtoare de Dumnezeu, rind a,
Jost adusd in bisericd de piirintii ei) inc. A0613t1 HMI& KOTflpiHASk.

215

www.dacoromanica.ro
55. f. 477"-506". HME 66 CHATlilh WTH,A HAWEPO AgiEHHCKKHA COASH
CKAPO Fpiropia I1AAAMH, CAOKO 116 WKE CKIATAA CUATIatt Kh/COAA H EWE KK NHX fioro-
KHAHAPO NCHTiA Kb CE HACK/AMIE BALIAHLIHRE HAWE liOrOpO,A,HRE H pHCHOArk RH Alepie
(A celui intro sfinti, pcirintele nostru arhiepiscopul de Salonic, Grigore
Palama : Cuvint la intrarea in sfinta sfintelor si, viata veizeitoare de Dum-
nezeu ce a dus -o intr-insa prea sfinta stelpina noastrti _Neisceitoare de Dum-
nezeu si pururea fecioarei Maria ). E acelasi text al carui inceput a fost
§ters la f. 446°. inc. He EOM INK HAW.
Insemneiri
f. 1. Cl al HAHErHpHKK all<110KCK6 ) (Acest Panegiric este dela Xe<nof >)1)
Aceeasi Insemnare pe coperta din urma, partea interioara (intreg).
Titluri $i initiate cu rosu. Ornament in mai multe culori la f. 1. Filigran : foarfece. Scris
de patru miini (I, f. 1-237°. II, f. 238-274, III, f. 275-478°, IV, f. 479-507°). 24 rinduri
pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele gi lemn, cu ornamente geometrice. Scris pro-
babil la Muntele Athos. Slava bisericeasca de redactie sirbeasca. De la manastirea Neamt.

154.
Sec. XV. Hirtie. 315 f. 20,5 x 16 cm. Lipsesc inceputul si foi dupa f. 129°.
tatimirski nr. 88 (m-rea Neamt).

1. f.1 -1 °. 0 foaie detasata dintr-un text fara Inceput i fara;


sfirsit, in care se vorbeste despre sinodul de la Niceia (face parte din caietul
8) inc. ... WHNKI 1111C*116CKIt11.1 ?KHTEACTKO NtE.
Textul incepe apoi cu caietul 17, dupa o mare lacuna.
2. f. 2-23". ;EHTiE H N.113116 flpt noAosturo WTH,A HAWEPO 01104S piA of
n 13011HH,C WIWI" nOCTIIHKK HAHHCAHO WT 11A$HOIrTiA AWHXA H WWEAIIHKA ( Viata Si
traiul preacuviosului parintelui nostru Onufrie fi a celorlalti pustnici,
scrisei de Pafnutie ceaugetrul Si sihastrul) inc. Kit EAM-16 01"60 WT AhHiH.
3. f. 23 " -25 ". CAOKECA WTtlisCKAA CUATWX WTH,h. (Cuvinte piirintesti ale
sfintilor pecrinti) inc. fi per Klin pOCH CTAWI,A . .
4. f. 26-59". IKHTiE H SECH3HK niYkHoAOKNKIX * MATEIIE HAWN, evripaatiia.
(Viata si traiul preacnvioasei maicii noastre Eupraxia) inc. filtICT Ht Mat
AVisNih.
5. f. 59"-82". 11:kci1ua anpiAia A ,A,KH6, MHTiE H ?KINKER+ np-knomw.utts
dlepia erHHT-kHHEIM (Luna aprilie ziva 1: viata ,si traiul preacuvioasei
Maria Egipteanca) inc. Tamm u,apiA AO6p0 ECT . . .
6. f. 82"-83". 0 HNOKliffit lat)ILIKW in 111% nseTnirk (Despre cellugarita
care a fugit 212 pustie) inc. MTh H,K1 Imunt nog-kAA.
7. f. 83°-91. lic7 Ht KOEM AVE.NtH HA1EHEM CEprif H)Kf H CTApt HIMMH KAXA
HHH,AM KkICT, HOTOAS ?KE HHOILMCKH wKiJA311 11163EM, TAKO CHACE CA1. (Despre un
1) Manastirea Xenofon de la muntele Athos.

216
www.dacoromanica.ro
oarecare om numit Serghie, care era peiceitos la beitrinete, apoi luind chip
calugetresc, s-a mintuit) inc. (limn% IrkKKIH HMEHEM .

8. f. 91-93v. (10 OTpOKKIII1,11 norkqmou WT CEEKpA EX 110110KE HE WCTAKH


Fro SAXAHTH Cit HE.R (Despre fetita teliata de tatal ei vitreg pentru cei nu /-a
leisat sei peicdtuiascei en ea) inc. (7)mku,K A,Al11HA6 Vh31.1AE...
9. f. 94v-94v. 6) >Nak SElEHOH WT AWKd EX (Despre femeia ucisei de
betrbatul ei) inc. ,\povrkin noic noickAa.
10. f. 94v-96. <0 > OKATEHOH 11110KKIMH K HSCTHHH (Despre cangeirita
ce se afla in pustie) inc. IIOKtAUI4H an<a> KmpInk.
11. f. 96-108v. 0 A*Klildr. HE Kl+CKOTt 014XLIETE CIA In. 6040, Hrlfs 011 HE-
K'kCTHTH Ck XpHCTS (Despre fecioara care nu a vrut sel se lege cu cununie,
ci sd se vidrite cu Hristos). .. inc. fik HtIMIH WT KEAHKKIHK. .

12. f. 108v-112. 0 Tpid MO. WIGIATEHIIKIHK Hit nponami (Despre cele


trei femei care tretiau intr-o preipastie) inc. IlogtAa 114M Ht EMS WT WT10,1%
13. f. 112-117. 0 AXON) EcIATS 11E114KHAIAWHK ApSr ApSra CEEf (Despre
cei doi frati care se uran unul pe altul) inc. H CE HOK*A4WM HAM.
14. f. 117-120v. ca ?Nark wsirkpFniitn Kit wrrpoRt C 6 CKIHON1 EX (Des-
pre femeia care trdia in ostrov en fiul ei) inc. BA45KFlik1ll R h CiihlTHX.
15. f. 120v-122. 0 HCUOKkA4KWHM rhrpEllIftild CHOd Kit cgiaTomS cTapu,S
(Despre eel care si-a spovedit peicatele la sfintul staren inc. Ai H*KKIH
sAaroro.
16. f. 122-126. CO, KFAHKomoAo, 6P4TIE H 1106tCTH (0 ! mare minune,
fratilor, ;Si poveste) inc. IlOK*A4 H4i41 HICiKKIH WT WT1111,1t.
17. f. 126-127v. elltsJWH 6pdTiE CE.R 110KtCTH ASWHOAE3111.1 KdKO Cndcx
c WTH,H HAWN (Ascultati, frati, aceastei poveste foarte folositoare pentru
suflet, cum s-au mintuit peirintii nostri) inc. IloR-kAa HAM WTII,It OfwASAK.
18. f. 127-129°. 11013*CTH WOW/1E3110E ( Poveste folositoare pentru
suite* Scriere apocrif6 despre Macarie. inc. CaT111,6 illAKapiE ..maanAp-hcKaro.
Dupa f. 129v smulse numeroase pagini (caietele 33-36), care Ins
se aflau in vremea cind Iatimirski a facut catalogul sail, de oarece titlu.-
rile de pe aceste pagini se afla" in acel catalog.
19. f. 130-135°. <IIOKkCTK W MHAOCTHHk1 H AtIMOCK1f1Ak1 KdKO rioAaFT
(Povestire despre milostenii, despre eel milos cum it
EMS Bork AapoganiF,>
retspletteste Dumnezeu). (Titlul, dupS Iatimirski, se afla pe foaia prece-
dents, smuls6) inc. PIOKAE WTH,K I.IMO/UWE .

20. f. 135v-139v. 0 TpIEAk WWGIIIHOKIt (Despre cei trei pustnici)


inc. ea AllaTera nowkAa
21. f. 140-161v. ZHTlE H 7KH3Hli np-knoAonnaro WTH4 HawFro BeIPILIRA
AW130T04HKd 110AKH,SdKIHdP0 CA Ell IIMAPOHCT*H Pop*, WT K-10,01/ H KdKO ripm-
wfAilla Kit TWA CTpiHKI. (Viata si traiul preacuviosului parintelui nostru

Rupt.

217
www.dacoromanica.ro
Varnava izvoritorul de mir, care s-a nevoit in muntele Pelagoniei, de uncle
si cum a venit in acele Orli) Inc. A,06130 H SAArOCAOKHO . .

22. f. 161v-168. . . . CKATAr0 645 pENIA. HOKKAAHOE W611.16 ,KHK.164111X KPATEH


(. . A sfintului Efrem : Lauda fralilor care trdiesc viatd in de obste. .) inc.
PAH HCHillalk 60T.
23. f. 168 -176°. CAOKO W ROKAAHH H W MOKKH H KPELIJf11H H FiCnoRt Aaim
H W sx,v64,14 cmAt (Cuvint despre pocliinta si despre dragoste si despre
botez si spovedanie si despre judecata viitoare) inc. HIPITOWE nptAonovklkm
661N3AlOgitEHHAA.

24. f. 177 -179. MTk11,4 HatuFro 64spfm CHoma (A parintelui nostru


Efrem Sinitd) <Viata lui> Inc. fit HtlibJH HA KitCTOLI,t vx K6.
25. f. 179 -183v. Toroxcm G pfw HAKA3AlliE (inveltatur'd a aceluiasi
Efrem) inc. flak ECMIN e*cEnitt rfrk
26. f. 183v-197v. Illatnomsneo WTH,A HAWEr0 GakiEnm, W CHACEHH H W
HOKAHH (A preacuviosului pdrintelui nostril, Efrem Despre mintuire .,si
despre pocitintd) inc. MTPE9661iE OVEN) EWE Kit CKAT*Mit K VINLIJEHH.
27. f. 192 -202. CD AtRkeTgo CAOKO H tHICTO (Cuvint despre feciorie
si curatenie) inc. G) AtKitCTK* H w CK/M11611H ASW6KAN1.
28. f. 202 202°. (7) cTpacTt 601111i (Despre patimile Domnului) inc.
BAA)KE Hit OyE0 46AORtK6.
29. f. 202v-203. (7) GECTP4Will (Despre lipsd de teamet) inc. floimtAil
Kit Cf Kt.
30. f. 203 -204. Ca MOKKH (Despre dragoste) inc. finaminh MZOKIN HA* A
H MOKOKIN.
31. f. 204 -204°. 0 NEHAIipH1C MOKKH (Despre cei ce n-au dragoste)
inc. CaKIIIIIIEFIK 1KE H CTPACTEH.
32. f. 204v-205. Ca Anhro Trial* (Despre indelungd rabdare) inc.
BAMK6111t ilititOK*Klt 0116.
33. f. 205 -205°. 0 iimmimpa An-kroTp-hnt um (Despre cei ce nu au
indelungd rabdare) inc. Hawk/Ali AirkroTplarkura.
34. f. 205 -206v. 0 NNW OWN CH P'10-1H o rtitgt (Despre sufletul
pripit, Mica; despre mimie) Inc. Harno Aswim ?HE API67KHAMH.
35. f. 206v-208v. 0 KpOTOCTH (Despre blindete) inc. HAA/K6 Hit Kit IICTHHX.
36. f. 209 -310. 0 nocnSwaim (Despre ascultare) inc. n CTA-
"KAMM DOCASWAHif.
37. f. 210v-212. (x) HNiE HE HAVk TH BAKHCTH H pEKHOCT (Despre a nu
avea well si invidie) inc. fillA)KEHlt 11}K6 3ARH0TH.
38. f. 212 -215°. 0 ME HE MOTH KAEKETH311:8 (Despre : sci, nu fii cleve-
titor) inc. HAAIKEHIN H TPItElIA)KfHk.
39. f. 215v-225v. TorwKAE CRATAFO C-pfivta ; 0 noicaami coo (Al
.aceluiasi stint Efrem : Cuvint despre pocaintd) inc. OVAHAH C OWE moa.
40. f. 225v-239v. Acelasi eu acelasi titlu. inc. IlphiAtTE MOSHMH,H.
218

www.dacoromanica.ro
41. f. 238°-241°. 1141S434FliE Kb H0110Ha4/MHEdAnh HHOKwab. (invataturet
catre calugfLrii incepatori) inc. Kli3MORAEH11E Attu wTKIYhr ca.. .
42. f. 242-257v. G1 TplOtHH H 0 KOHtHillt H 0 gToptm HpHLIACTKH
XpHCTOK* H W HOortialli 605KECTRHiti7Ch KUHN H Lrro ECTh sEsmirmis noose.
(Despre rabdare si despre sfirsit si despre a doua venire a lui Hristos ci
despre invatarea dumnezeestilor carti si care este folosul tacerii) inc. CIATA0
'KWh npaKEAnta...
43. f. 258-284. IlptnoAonnaro wT11,4 newEro GdspEme, CAOKO o nfrk-
Epaotkm Iwen*-k (A preacuviosului peirintele nostru Efrem : Cuvint despre
preafrumosul Iosif) inc. fiu*RE flgpeamon...
44. f. 284-291v. GAORO HAKA3AHLI H4 6AAH:E11611A KAKO 6ALIM2fsT nomil-
SMAIEM cA1 w FOCHOAH (Cuvint de invatatura pentru fericire, cum devin
fericiti cei co se nevoiesc pentru Domnul) inc. EneaKEHh FORE IchailEHARHAHTh

45. f. 291°-305°. NCHTIE H }KH3Hk nryknoAosuaro WTH,d HAWEr0 111aiiapia


PHMAHHH4 IMF W6fItTEH TpH fr6flpH4JA WT psia. (Viata sa petrecerea prea-
cuviosului parintele nostru Macarie Romanul, care a trait la trei mile de
Tai) inc. (110AHM c7A OV110 AWL ..
46. f. 305°-306. IItCH KEflovRiaCKKIAN, Era HOST AHT81311H (Cintarile
heruvimilor, cind se cinta liturghia) alte ruggciuni. inc. ILRH KEpsgnaul Td11110.
47. f. 306-307v. <Viata sf. Ecaterina, fara titlu> inc. IKEHA irkit04
Eil4rOtihCTI1KA Clap!' Irk rpakk ilnalHAVKCTtA1 ,i,1,01 CANAL
48. f. 308-315°. <Rugaciuni fara titlu> inc. 'lac so wilit npiEolh rh Sat.
insemnari
f. 315 : II4XoMiE EnncIc 11'6 POAMICKill (Pahoinie episcop de Roman)1).
Titluri §i indiale cu ro§u. Fdigran : cap de bou cu trunchiu si §arpe intre coarne. 24 rinduri
pe pagina. Semmnciala. Legaturai veche In piele §i leat, cu ornamente in our (flori stilizate)
§i titlul KIIHr4 rAVOLIEMila (carte numita). Sens In Moldova. Slava bisericeasca de redactie
media-hulgarii. De la miinastirea Neamt.

155.

Sec. XV. Hirtie. 604 f. 29 x 21 cm. Lipse§te fnceputul.


Iatimirski nr. 89 (m-rea Neamt).
1. <loan Glad de Aur : Cuvintari> (f. 1-493 si 497-582v)
Titlu mai nou pe foaia liminara : fiErkAne 10,111Ha BoffroscTaro (Cuvin-
tarile lui Ioan Zlataust). incepe cu cuvintarea a 2-a.
f. 2 8. fiErkAa K, Rh H411En0 C63,4,411i4, Rh litItlEAls chTilOpH BON HEE0 H
!ammo (CuvIntul 2 : La inceputul facerii; la inceputul a facut Dumnezeu
cerul si p'amintul) inc. 11Inor6il A,6H6 ncflAh111410 C.
1) 1707-1717.

219
www.dacoromanica.ro
f. 8°-17. 6FctA4 r. B16 WCTAKWAA. ONCE Kh Milt* rkTK013H fioro HeGo
3EAL110 AO FORE H 61tICT KEW" H SIACT STpO AKHh EAHFIK (Cuvintul 3. La cele
ramase. La inceput a Mout Dumnezeu cerul i pamintul, ping la : psi a,
fost seara si a fost dimineata ziva intiia) inc. CKpogHtpS inocoicmS ovno
,1,06H CE.
f. 17-26v. 6Erkm X. H PVIE 60th: AA KSASTh CK*THAA HA TKpkAH
HEKECIAH Kh npocKtipenho 3EAAAE... (Cuvintul 4. Si a spus Dumnezeu : SI
fie luminatori pe taria cerului, ca s'a lumineze pamintul ...) inc. Xwtpt;
wsnquaro KOCHSTH CE.
f. 26°-43. fiFrkAa e. H SCAKIWAghWE New bora KOANIA Kh paH. (Cuvintul
5. Si au auzit glasul lui Dumnezeu care umbla in rai ...) inc. ,A,oKoAno
num no mitt HAWEH.
f. 43Y-52. Tblig Kh CKATKIHK WTRA timer° ApKiernicKona KOCTAIITIHOrPAAA
IWAHHA Bil4TOSCTAr0, RECtA (A celui intro
M, flgpam me Kt 60r4T11 at/10 . .

sfinti, pdrintele nostru, arhiepiscop de Constantinopol, loan Gura de


Aur. Cuvintul 33 : Avram era foarte bogat ...) inc. Bparaua Auhc FaCE
CE SCPI&Ate
f. 52-63. PELIE NCE FOCHOAh Kh ebweama... (Zis-a Domnul catre
Avram. . ) inc. thrKtACTE AH K%4E13A.
f. 63-77°. fikurnrci Kh uaprriro flitlapeaAogo... (Era in irnparatia lui
Amarfath ...) inc. REAHKO SAVO 111&31106/11HIH...
f. 77°-88. PHONE IAK0gb Kh llasetHS... (A spus Iacob catra Laban...)
inc. 10 MOGKE LIKOILIIE ION w PAKLINk.
f. 88-103. BkICT ME 110KIIHIErAA p0AHTH PAXHAH IWCHi4S4 (Cind a fost
Rahila sa nasca pe Iosif ...) inc. lasKE WCTAKWAA WT HAZE Irk qgpa.
f. 103-111°. H frhawkilit 13E4 LAKOK IKHAt ElithK11 JiOWiH WrIAK4HKUIH Cf.
(Si a privit Iacob §i a vazut oastea lui Dumnezeu asezindu-se in rinduri . . .)
inc. 1kAk MKO 110TIJOyAHCTE CE.
f. 112-120°. CIA ME POACTKA IAKOKAIA IWCH4h CEAKs%h HA AECETHAA AtT0A1h.
KtWE UACIH r 6134TiAAth wRUE (Acestia sint dar cei nascuti din Iacob : Iosif
hind de saptesprezece ani pastea oile cu fratii) inc. Haim Ha wams*
TpAnk38.
f. 120° -135v. CAOKO s, w nirkKiLicakmk Iwci4 k (Cuvintul 2 despre
preafruraosul Iosif) inc. Gom fiKpAAMOrk...
f. 135°-142°. IIPHKAHMHWE CE PPIE AhHiE ICpAHAIG ENE SMpkTH H npn:iga
CKIFIA CROler0 IWCNISA (S-a apropiat -a spus- ziva mortii lui Israel si a chemat
pe fiul sari Iosif . . . ) inc. Ilinrufen H MOM].
f. 143-150. Acelasi HErkm a, W HEHOCTI-IMM-kMh (Cuvintul intii despre
eel de neinteles) inc. 4TO CE flACTHph.
f. 150-155. Acela.i BFrkm A, H shin, Kh ATO Kh HIEME tonfrk-r% Mai&
u,Aph (Cuvintul intii. Si a fost in anal in care a murit Ozia imparat) inc.
PAA0VIO CE rkTEKAI0111E CE.

220

www.dacoromanica.ro
f. 155-164°. Ace lasi Gi 04NUN flpOpOKA HCAiE l'ANOMOLLHAlh, H BtUCT R11
41*TO rg MENU SMAT (h is usiph. (Despre spusele prorocului Isaia : si a
lost in anul in care a merit Ozia impgrat) inc. Crckrno HMI AkUkC.
f. 1647-175°. Torowm w notcarauhi... (A aceluiasi : Despre
inc. Xoy18 wskiquaro flAKM.
f. 176-190°. TOPO,KAE MKO RA4311k110 1ECT ENiE HA 11030p111.114 RkCICOAHTH...
(A ameluiasi : Cum este peat a umbla la teatru.. ) inc. Ilinorm M/1010
WT 1.1>KE..
f. 190w. 11011E11,1t a, fioroAkInommtimk CAORWMh 10Ki WT ICAHHItCKAPO flu-
tAlliA HA EAM'4pCK15.1 1311K nATKopm tIkCTlitH H H3P*A1-111*H 110 HCTI111'k Rk WTH,EK
1-11111111 KHp A,I WIIICIE WT KHHPH HNCE 1111 CKATKIK WTU,A Hawiro lwati BnaTooycraro
E3HKOM H SCTH (Aid. sfirsitul cuvintelor inspirate de Dumnezeu, pe care
le-a tradus din scrierea elineasca, in limba bulgarA, cinstitul i rarul in
adevar intre pgrinti, minunatul chir Dionisie, din cartile celui intre
sfinti, p6rintele nostru Ioan Gur6 de Aur, cu limba i gura).
f. 191-200. <Sf. Ioan Gura de Aur> K'h SKapmotpitim... (cgtre cei
Ce dispretuiese...) inc. MU* SRO MHO3H 6111WE....
f. 200-209. Acelasi, 0 CK*111EHH41tCTR*, CAORO R. (Despre preotie, en-
vIntul 2) inc. IAKO SRO [CCP H w AOKP*.
f. 209v-218°. Acelasi. 0 ieNcE HE 11EpAAHTH W fiON;iEH Light :RE H cuATKIK
muitik (Despre : nu disprquiti biserica lui Dumnezeu §i sfintele taine...)
inc. (Timm HME HAMk ANKC.. .
f. 218 " -226 ". Acelasi, o 110KAA11111.. . (Despre po clint . . . ) inc. CEPO
11AAH 4ECT k.
f. 226"-238. Acelasi. CAORO W MOAHTR* WT CAOKO IKKE Kk aumitui-
TOAlk (Cuvint despre rugaciune din cuvintul despre statui...) inc. Emit
Enero MOMITRA.
f. 238-249°. Acelasi. CAORO w rpkKS H W HCKOR*AAIli10, WT CA0K4 IEN:E
W A1061311.
CliKp11111E11HOH (Cuvintul despre pacat §i despre spovedanie,
din cuvintul despre dragostea des'avirsit6) inc. Ellantosmciiiii HAEAH KTO
WT RAC.
f. 249"-272. Acelasi, CAORO w RSASITIiHmak covAt (Cuvint despre
judecata viitoare...) inc. ilIFI0311 H 11}KE npu Hu.
f. 272-277. Acelasi. CAORO w nocTS H Onom8Apho (Cuvint despre
post si cumintenie) inc. X041fLUN AH HARHKHSTH.
f. 277-278. Acelasi, Coo W MALOIAHill H HEHSIJELIEHill (Cuvint despre
tacere i viat6, farg, vorbA) inc. Cnono npocTo Hp0H3HECE.
f. 278-285v. Acelasi, CAORO W not muin H aroma» EWA 6n1311...
(Cuvint despre poegintg i despre eruzimea imparatului Ahav ) inc.
EuAtcTE AN /Mt flpkgOVIO HEAEA10.
Dela f. 285w urmeaza cuvintArile lui Ioan Gur6 de Aur, comentarii
la texte din Evanghelie.

221
www.dacoromanica.ro
f. 285v-290". IlpticTSniutuiF 84EHNLI,H EPO p*WE !EMS: 1104TO HI% PHT4A
rnaromewn HMO WH NCE WTE*LIJARIt pou: 'alto RAMIt AacT C6 II* MTN TAHHH top-
CTKitl niucnaro, WAMNif HE AACT CE. (Venind ucenicii lui, au spus care din-
sul : dece le vorbe§ti for in pilde? Iar el le-a rdspuns, spunind : voua vä.
este dat sa cunoa§teti tainele imparatiei cerului, iar for nu le este dat>
inc. AocTonTh AligHTH CE.
f. 290°-297. thrnoAoRa CE RAPCTHO NERECNOIe llit AOIck KS Ct WS. (Ase-
menea este imparatia cerului unui semanator...) inc. Fro nomeacAoy Cf.
f. 297°-303°. CIA 13-KCA rAtirOAA ICSC HAPOAWAAK PHT4AANH . (Acest
toate le-a spus Iisus poporului in pilde...) inc. iliapickace pFqE.
f. 303°-314. OVCAHWAKIKE ICSC WTHAE WT ToyAS Kh. KO PAEAN RI& HOyCTO.
MCTO (Auzind Iisus, s-a dus de acolo in corabie, in loc pustiu) inc.
313i non.coyAS Fro wIloAnpa.
f. 314-321. H oprioyrybitni tiapwAa rhawAF HA ropov... (Si lasind_
multimea s-a dus pemunte ...) inc. How° HA ropor...
f. 321-331. TOPAA pHX °ANTI& ICSC WT If POCAAHMA KHH5KWW,if H zisapncEte
(Atunci au venit la Iisus de la Ierusalim carturarii §i fariseii ...) inc.
TorAA KOrm FrAd T %AIM Mhl.
f. 331-340°. H3KW A}KE ICSC R11 CT pAHH K1EC4PiE 41)NAHHORH (Ajungind_
Iisus in partile Chesareii lui Filip) inc. qf CO Imo wunTagwaro.
f. 340"-350°. TorAa ICSC PEW Olf 4EHNKOM CROHMK : AWE KTO NOWETh. no.
( Atunci Iisus a,
MN k HTH, AA WTHPIORET CE CER k H AA Rh3MET91 KPItCTI% CRON.
spus ucenicilor sai : daca cineva vrea sa vina dupd, mine, sa se lepede de
sine §i sa-§i is crucea ...) inc. Torm KOPAA erm IhTp K.
f. 350v-360. ilmnnk l'AArOMO KM% : C8Th LtiH WT HAif 3AE CT016:-
wiHX.(Amin zic voua, sint unii din cei ce stau aici...) inc. A MANCE

MHO ro.
f. 360°-370. H H'KripocuwE Ero 84EHH11,H Fro rAAVOAIOLPE, 4TO 8E0 KHWK-
HHHH rnaromor. 1-au intrebat ucenicii lui spunind : ce spun dar car-
turarii...) inc. HE Oy GO WT nncania CIA.

f. 370-379". }IC HR84.41M Nif HAW FAAHAE10 PELIE HA% ICSC ... (Pe cind
petrecea in Galileia le-a spus Iisus) Inc. AA OVHO HE PAArOMOTk.
f. 380-393. FOpE AWPOHN WT CItHAA3611fH (Vai lumii din pricina smin-
telilor...) Inc. H4wE FIOIRK AA IECT.
f. 393-403°. H tu,,c7Com 'CSC Rh. If PSCAAHM . (Si s-a suit Iisus la
Ierusalim...) inc. HE ARM IE rhCK AMP% .
f. 403°-411°. H Fic)CoAapoy icmor WT IEPHX0114 HOCAORA EMS napoAk
Alarm iesind din Ierihon, 1-a urmat popor mult...) inc. BpH WT
KoyAS nirknAk
f. 411v-420°. H HahwhA ICSC WT CHAT/LIMP HAEWE H HPHCTSEHEWE Kit
MAAS OrUNH11,11 Fro (Si iesind Iisus din templu, a mers §i au venit la dinsul
ucenicii lui) Inc. 6AAAIHKE HO pf 4E faK0 WCTARMAIET Cf.

222
www.dacoromanica.ro
f. 420° -432. MT CMOKOKNFIRE TE IIAStIHTf CE norrqii (Din acest smo-
chin invgtati o pildg) inc. enmilaCE pE'IE mice, Homp-hski.
f. 432v-441°. Nix Ilpitgkl}fGE AKFilt W flirkCHAKA flPHCTSIIHWE OrIEHHLI,H ICS-
COM ... (In prima zi a sarbatoarei an venit ucenicii lui Iisus...) inc.
Ilph1111.1 W 11ACHItick.
Cu aceasta se terming, euvintarile cu comentarii ale evangheliei
de la Matei.
f. 442-461°. Ace lasi, fiErkAa poiEtuut Kh rIHTiWIiH, w pE9ENH enc,cToms-
CKOMh. (Cuvind rostit la Antiohia, despre spusele Apostolilor...) inc.
OVCAKILLIACTE AHOCTOACK0y10.
f. 461°-4'78. En* AA minium Kit crapoi rAAPJAWAAEli U,01011-1 comF baby
mail1Ean:8, w OpHAS41-11314JiHM CE EECIIMI-1110 IMSAO}KEHH AHApiAFIKTOMK gEAHKAPC, OM-
Meld Enarotmcnotaro umia (Cuvint rostit in biserica nuraitg, cea veche, de
dud era preot. Despre neorindinala petrecuta, cu darimarea statuilor lui
Theodosie eel Mare impgratul bine credincios ...) inc. IITO poor H (ITC,
npostivalo.
f. 478-493. Ace lasi HA WLII&CTRhIle froace CrhTKOpH EmicKonk thriw-
XiHCKKIH (NAOMI& Kis tops efwAocho... (Despre solia pe care a facut-o Fla-
vian, episcopul de Antiohia, egtre impgratul Theodosie...) inc. cm Lid
Hpkcronnt.
2. f. 493 496 °. XCTAKH CUATFIX MIOCTOAK, KAKCi 110AORAETk wore Xpii-
criasims (Rinduielile sfintilor apostoli, cum trebuie sci trdiascd un crestin) inc.
3AKONOAABLI,01:
3. <Continuarea cuvintarilor lui Loan Gurd de Aur > (f. 497-582°).
f. 497-502. IbliE Li% CIVATMIIK wro,a HawEro IWAHHA diaXimicion4 Kw-
CIWITHIlil rpm BnaTAVTTAPO. CA0130 w REC110pO4tikMit H 6AA}KEHH*Mh iWgt. II rhRote
(Al celui intro sfinti, pgrintele nostru Ioan arhiepiscop de Constantinopol,
Gurg de Aur : Cuvint despre neprihgnitul i fericitul lov. Primul) inc.
Ilphim HAN ATNiH AKHk.
f. 502-506. Acelasi. Despre boy. BEctAa KTOp4 (Cuvintul al doilea)
inc. HE AHME WT KELVEH.
f. 506-514°. Acela i. Despre Iov. REC*A4 TpETiA (Cuvintul al treilea)
inc. IlpHHECH HMKI KOCIVkM CE.
f. 514°-523° Acelasi. Despre Iov. BECEAA 4ETI1p1sTA (Cuvintul al pa-
trulea) inc. EhCSAt3 SRO H HAA sctnui.
f. 523v-529. Acelasi. CA0130 ICAASHiE HALIEAC W CIOAAHH flAAMOftt .
(Cuvintul lui dintru inceput, despre zidirea lui Adam...) inc. Prospii Tint-
II*1114 TpSAki.
f. 529-531. Toroacm w flAthwk, tal:0 Ilpt}KAE ChHtCTH MAW WT Aptge,
Despre Adam,
pA3SA1NAP0 R1&,AAWE Kole SAO KOICAH Aospo... (A aceluiasi :
daeg inainte de a minca din arborele cunostintii, a stint ce este ran si
ce este bine...) inc. lllcsnw 01r60 nocT.

223
www.dacoromanica.ro
f. 531-537v. A aceluia§i. LIECO peAn Apt Ko 9438A1H0 AospS H 3/18 1111-

PM co (Dece s-a numit arborele cuno§tintii raului §i binelui...) inc.


AIHWPO MOAHKh }MP&
f. 537v-549. Toromm, w oRE FOCHOAK IIKH,APH CE AA p4Avie CE 3EAAAta .

(A aceluia§i : Domnul a impkatit ; sa se bucure p6mintul...) inc. Bashi


Hama 6AA}Kf 'MVO AARHAA.. .
f. 549-570. Toromm, CAORO IMO FORE CFRE HEWRHARIIAAPO HHKTOME nowt-
AHTH MOSKETK. (Al acelnia§i : Cuvint ca eel ce nu-§i face sie§i paguba,
.

nimeni nu poate sa-i faca", Tau...) inc. Ian% Sc o la1:0 AEREAIHWiHAAK


f. 570-582v. TOVOKNE, 11% pE4ENiE AARHAO rnaromotpE HE RON CE ErAtt f343-
60rATEIETh . . (A aceluia§i : Despre spusa lui David, care spune :
nu to teme cind se imbogke§te un om...) inc. ILKE Ss° SFMAie KkAATEAK...
Pin5, aici, cuvintkile sfintului Than GurA de Aur. -Urmeaz'a o anex6
despre Simbolul credintei.
4. <Comentarii si corespondentd despre simbolia crediMii > (f. 583
604°).
f. 583-586. 113AOSREHil0 w npAgocnaKurkn Ktp'k... (Expunere despre
credinta ortodoxa...) inc. KtpSio Rh wAnno Bora.
f. 586-587v. iiHCAHlE AOMHHHKA A,IKIEHHCKOHA KE(HE)Tincsaro ORE HOCA4 Kh
CK/ATOA1S Iirrpt; ntrrpiapXS nptKHCOICAr0 liPtCTOAA H Rh ilITHWKHCICOH 11PICRKI
nrikKo nirkvronnomS H AHOCTOA0A% WE3A3HOMS M8)1:011", ROTE Ero nptntm nNCA-
HIIEM w wpEcn mown H w onptcnasor (Scrisoarea lui Dominic, arhiepiscopul
Venetiei, pe care a trimis-o sfintului Petru, patriarhul praeainaltului scaun,
bkbatului intii stator in biserica Antiohiei cu chip de apostol, vrind
85, se scuze pentru erezia sa §i despre azima) inc. A, OMIlliInt KnaroAtTito
RosiElo.
f. 588_598v. CammicaniE COVHPOTHRHO HOCAAH110 CFA101: (Raspunsul im-
potrivitor la aceasth, scrisoare) inc. IfitCTHOA10y H PAHHO ArrEAHOMS.
f. 598-602. Hum& SUHXAHna naTpiaga ROCTAHTHHA rpaA4 EacE HOCAA WK
HATPIAPKOy illiTHWKHWCROAIOV (Scrisoarea lui Mihail, patriarhul de
HETI:101'
Constantinopol, pe care a trimis-o care patriarhul de Antiohia, Petru)
inc. llwk6n4a:EFIHON1011. H ASKORHOMOV sp4TOV.
f. 602. HEDCR*AAHLE HAIM Pumcsaro Immo ... (Nea§teptata scrisoare a
papei de la Roma...) inc. CHI6 }HE HCHOickAANIE HPHHECOLID.
f. 602. H AmowE nP*WCKE4101110A1011" H RitCEMEHKCICOAIS nampiapA'S Ron-
CTAHTHHAPPAA/1 RHp IIpMAHS nPH RAaroickPHHAUt Rapti lwanut HATAH,IH (Si all
ecumenicului patriarh de Constantinopol chic
dat-o preasfintitului §i
Ghermanos in vremea binecredinciosului impkat Ioan Vatatzi) inc.
CaTH,K lea! ChRirhIllEHh
f. 602-602v. BOAHHCAllif AHORPHCAPH TU. H)RE HOCAAHH RKIWE WT Dana
(insemnarea solilor celor ce fuseserA trimi§i de papa) Inc. Cho K-kpey
dalt ors°.

224
www.dacoromanica.ro
f. 602v-604°. CaTirkLIJA1-11E CHATAVO H IMCEAFEHCKAVO HATpillApKA FEpItA1ANA
H CRALUEHAr0 chKopa (RAspunsul sfintului i ecumenicului patriarh Gher-
manos si a sfintitului sau sobor) inc. K-6 HOCAAHHItlAi WT nem.
f. 605-605". Albe.
insemnari
f. 604". Gina Kimra 1-11-10BCK4 (Aceasta carte este a Xenofului 1)).
Minn si mitiale cu rosu. Filigran : cap de bou cu cruce intre coarne. Scris de numeroase
mtini. 26 rinduri pc pagmd. Semiunciala. Legaturd veche In piele si lemn, deteriorate. Scris la
Muntele Athos. Slavd bisericeased de redactie medio-bulgara. De la mandstirea Neamt.

156.
Sec. XV. Hirtie. 459 f. 30 x 20 cm. Lipsesc Inceputul Ii foi dupd f. 2°, 287°.
Iatinurskt nr. 90. (m-rea Neamt).
f. 1-1". Tabla de materii. Inceputul lipseste, cuprinde numai cu-
vintarile de la nr. 62-105.
1. f. 2-14". liSKE Rh CKATMK WT11,4 HAWEr0 IW dpKiff1F1C1:0114 KWHCTAIITiHA
rpma BAATOOVCTAAr02 CAORO 0 HCaWili CMOKOKHHH,H (Al celui intre sfinti, parin-
tele nostru Io <n>, arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint despre smochinul
wscat) Inc. RIKO OVRW 3pE HAH AfykKo.
f. 3-12". Albe, adaugate ulterior in locul foilor care lipsesc.
2. f. 14°-18. ilEWHTLI npaarrEpa lEptiCAAHAACKAr0, CAOKO 0 IWirk (Al lui
Leonte, prezviter din Ierusalim : Cuvint despre boy) inc. IlomEcH OV60 H AKHhC.
f. 3. 18-22v. Itv(alua> ApKiffiliCKONA KOHCTAHTHHA rpaAa BAATAIrCTAr0.
CAORO 0 AECEMIX A kKh H W NOKAANH H 0 AWAOCTKINH (.... A lug /o<an>
Gura de Ann, arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint despre cele zece
fecioare fi, despre pocclintei si milostenie) inc. OrEo oyK-kAtcTE AN WT KotrAoy.
4. f. 22v-25°. Acelasi, acelasi titlu. inc. GrAa otrAoKh WRAHKAEMOE.
5. f. 25"-34. Acelasi. 0 HpHTI1H NCf ThMS TAAAHT% ArrIxNarkA11% H CTO
AH14461-1 NCTEN:AWHM CA. (Despre pilda celor o mie de talanti datorati si o
suta de dinari agonisiti) Inc. IaKomF wTAainua ro wwhcTKia.
6. f. 34-37. Acelasi. BEc-km W EVAITEACKWA% rilar0A* : H3KWKAWE
iPpiICEE ClackTh flpiEWE HA laca (Cuvint despre spusa Evangheliei : Au iesit
fariseii Si an facut slat impotriva lui Isus) inc. 6/11111,11 npopoKa HAZE orianium.
7. f. 37-40. Acelasi CAOKO 0 RAOVAM111,H H *ApHCEH (Cuvint despre
femeia pacatoasa si farisei) inc. E-KcErm oygo Flom.
8. f. 40-46v. Acelasi, acelasi titlu. inc. IlltC4K0 ovso Kirk ME.
9. f. 46"-56. Acelasi. CAOKO 0 TAHHIrkH 1109EpH CHACORE H 0 1101:AHIrk
nirkAaTEncTEck (Cuvint despre cina cea de taina a 111intuitoruini si despre
triidarea lui Iuda) inc. XoTtKh H AhNhe H1RE 0 naTpiapc'k.
1) MAndstirea Xenofon de la Muntele Athos.

15 - c. 717 225

www.dacoromanica.ro
10. f. 56 58. Acelasi. CAOKO Ha oymmgENif (Cuvint la splilare) inc.
IVIHnocmk Bo}Ki 10 H 4 kt AOK*KOMOKiE.
11. f. 58 -61°. Acelasi, CA0130 EK E)KE, OT4E AWE ECT K113M05KHO, Aa
MHAAOHAET 4AW chi WT nu. (Cuvint despre : Parinte, daed este en putintd, s'd,
Wadi' paharul acesta de la mine) inc. IIHtninn ME HE El OAOKHFI.
12. f. 6f 67. fixt$InoXin Ef1HCKOHA HKOHilICKAr0, CAOKO Kl% E,KE, OT4E ACME
KK}KMOMHO ECT MHMOHAET WT MEHE WM C14 (Al lui Amfilohie, episcop de
Iconium. Cuvint despre : Pdrinte, dacd este en putintd, sd treacd de la
mine paharul acesta) inc. Bantu IA KO ROHM. 3AKOHHKIH.
13. f. 67 72. IW<AMIA> APKiEllHCK0114 ROVICTAIITHHA ['PAM BAATOOVCTAAr0,
CAOKO 0 KplICT* H 0 13A3KOHHHLI,'k H 0 KTOPEM II pHWK CTKi H X PHCTOK-k (Al lui;
lo <an > Gurd de Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint despre cruce
si despre tilhar si despre a doua venire a lui Hristos) inc. Atom c l'OCEIOALL
HAWK ICV'C XpHCTOC.
14. f. 72 -81°. l'fwprin Main H XAPTO*iAAKA, CAOKO ich EWE : CTOAKS
n pH npyrk IcScon* MATH fro H CECTPA MATE PE fro H Int noromknecnof norpfuniF
Focnom HAIM r0 ICSCA X1311CTA (Al lui Gheorghe calugar si hartofilax. Cuvint
despre : Stdteau lingd crucea lui lisus, mama lui si sora mamei lui si la.
ingroparea dumnezeiescului trup al Domnului nostru Iisms Hristos) inc.
liqi KKICO4AHW OH ropk.
15. f. 81v-85. Acelmi. enono HA 60roTtmciloE norpfnmif Focnom II
Born H Cnaca ttawEro lac,' XpHcma (Cuvint la 'ingroparea dumnezeiescului
trup al Domnului si Dumnezeului si Mintuitorului nostru Iisus Hristos)
inc. KHA-kcmf nu 'NEPA PASEOHHHKA snaro pnatimif.
16. f. 85 92v. II}KE Kit CKATKIX WTH,A unw fro efill*Mlia A pKiEMICK011et
KVIII3CKAr0, CA0110 HA 60rOTtAECHOE norpfunif rOC110,A,A H Born H CI1ACA Haufro.
IcSca X ISHCTLI H 0 IWCH** FiNif WT PI pHAAA0E16 (Al celui 'hare sfinti, parintele
nostru Epifanie arhiepiscop de Cipru : Cuvint la ingroparea dumnezeiescului
trup al Domnului si Dumnezeului si Mintuitorului nostru Iisus Hristos
si despre Iosif din Arimatheia) inc. qmo cE AK Ilk C EE3HOKiEAA.

17. f. 92 103. IW<AHHA> MIIHKA H 119E3KHTEP4 A4MACKHH4. CA0110 II% CRIA


T S 10 H afil CSI omS (Al lui Io<n> Damaschin clang& si prezviter : Cuvint
la sfinta si marea simbdtd) inc. KTO KK3rAET clink].
18. f. 103 104. IW ANNA> apKiEnticnone KOHCTAHTHHA rpm BiltiTdOVCTddrO,
ornawf ilk HA CRIATSIO IlacK* (A lui loan Gurd de Aur arhiepiscop de Constan-
tinopol : Chemare la sfintelo Pasti) inc. thin KTO EAAr04K CTHKK.
19. f. 104 107. Acelasi. Cnono Ha cniAmovio Ilacrov (Cuvint la sfintele
Pasti) inc. fine° nptmf AK HK C KK C*Mh HAMK.
20. 1. 107v 11f . Acelasi, en ace/asi tit/u. Inc. P4ASHTE CE 0 Focnomi.
21. f. 111v-113. INF KK CK/ATKIK OT IAA Ha(wf>ro Fpiropin apKiffmcnonn
KONCTMITHHA rpm fiorocnonn, CAOKO HA CH, TS 10 HACKS H 0 SAKI% CH* HKIH (A celui
'intro sfinti, p drintele nostru Grigore Teologul arhiepiscop de Constanti-

996

www.dacoromanica.ro
nopol : Cuvint la sfintele Pasti fi despre cei care intirzie) inc. NheltpliC1114
AKHI N HAHEAO.
22. f. 113 123. TOrO}KAE. CA0130 KTOPOE fiA cgiaTSio IhicKS (Al aceluiasi :
Cuvintul al doilea la sfintele Pasti) inc. II4 cTpamii MOEN CTAII0V.
23. f. 123 126. H}KE Kit MATO' omu,a HAWEr0 apKiEnneKona ilEcapig
KAIMAAOKiHCKhlle EACHAIA RfAincaaro : Eh 1149iAW OKE WT humid evaitEma (A celui
intre sfinti, parintele nostru, Vasile cel Mare, arhiepiscopul Chosareei Ca-
padociei : La inceputul Evangheliei de la Loan) inc. Ka,c-k)C oyso eva-
rEnin rnac.
24. f. 126 135. HIKE 13% CK/ATKIK 4T11,4 nawFro Fpiropla livelier°, CAM
Ha CRIATSIO IlacKS (Al celui intre sfinti parintele nostru Grigore Nissis :
Cuvint la sfintele Pasti) inc. fhpf wkicoe naTpiapwkno.
25. f. 135 142`. Acelasi. CAOKO 0 KlICKPECElliH FOCHOAA tia<wEro> laca
XpliCTA (Cuvint la invierea Domnului, nostru Iisus Hristos) inc. KhCli OVE:0
410EFIA11111,H.

26. f. 142°-146. 1w APAIEMICK011A KWHCTAHTiHA rpaAa BAATOOIrCTArO


CAOKO 114 cgsvrovio IlacX8 (Al lui Io<an> Gurei, de Aur arhiepiscop de Con-
stantinopol : Cuvint la sfintele Pasti) inc. N'KCI:f3ECE K% TOETin AKHK.
27. f. 146 148. H}KE Kh CK/ATKIX WTL1,A Hawcro fleanacia APX1E/MCKOHA
HAFat111APiHCKNO, CA0110 HA CUAT810 HACXS (Al celui intre sfinti parintele nostru
Athanasie, arhiepiscopul Alexandriei : Cuvint la sfintele Pasti) inc. chIlE
AITEACK1.111 E}HE KRAAHTH.
28. f. 148 154. Iwaima ApKiEHHCK011/1 KWNCTANTINA rpam BAamooveraaro,
CAOKO 11a ovE11-111,110141H,C Cf H NA gl+CKPECE1-11E (A lui _Loan, Gurd de Aur, arhie-
piscop de Constantinopol : Cuvint despre betivi si la inviere) inc. CaTAO-
NiHKWAI HOCTA RAW.
29. f. 154 157. Aee/asi, CAORO HA CKATOE K%CKPECEillE rOCHOAA nawEro
Ictica Xplacma (Cuvint la sfinta inviere a Domnului nostru Iisus Hristos) inc.
IKheErAa 00'KO pAAORATH CE AOCTOHTK.
30. f. 157 -159 H}KE 13% WTII,A nawEro EACHAiA APKiEHIICKOHA
CH, TKIK%
CEAEKKiFICKAPO, CAOKO W NN<E 11P11 KPACHHX KOATWK ckAtKunimit XpomCwit (Al celui
intre sfinti, pcirintele nostru Vasile, arhiepiscop de Seleucia : Cuvint
despre schiopul care sedea la portile cele frumoase) inc. INE OVE0 ALIAblE cif.
31. f. 1507-167. IW<AHHA> APDEITHCKOEIA KWHCTAHTHFIA roam BAATO-
ovcraro, CAOKO Kit 110010 HEAEA10 H}KE H OWAIHHOy (Al lui Io<n> Gurci, de Aur
arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint la dumineca noun, care se zice si
a Tomei) inc. CE HAKM flpd31111Kh.
32. f. 167 171. 11frknommaaro WTL1,A HAWEVO 64PEA1A. CAOKO W KAH3-
'MUM OWAVk (Al preacuviosului pclrintele nostru _Efrem : Cuvint despre
Thoma geamlinul) inc. PAH KnaroovLuirrknwili.
33. f. 171-175. Ibie 13% C13/AThIlch WT11,4 HawFro Fpiropia ApKiff1HC1:011A
KWIECTAUTillt rpaAa .60rOCAOKA, CA013W 13% IMMO HEAMIO (Al celui 'intre sfinti,

227
www.dacoromanica.ro
parintele nostru Grigore, Teologul arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint
la duminica noun) inc. BOHOHAEllia 'MTkW RETkXhIli.
34. f. 175-178". KAA1CTA APKiEHHCHOHA KWHCTAHTlHA rpm, serkAa 13%
HEAEAPO CH/ATItIK nwpouwenu, (Al lui Calist arhiepiscop de Constantinopol :
Cuvint la duminica sfintelor mironosite) inc. H naCTOINIAA WAWA.
35. f. 178 -185 ". 11}HE Kit CHATItIli WTU,4 HALHfrO rpiropia agiermocon4
YIHTiODICKArO, CAOHO HA gOrOTEMCHOE ElOrPEREHif rOCHOAA HAUIEI'0 ICSCA XPHCTA H
w mHpoHocHu,ff (Al celui intre sfinti, parintele nostru Grigore, arhiepis-
copul Antiohiei : Cuvint la ingroparea dumnezeescului trup at Domnului
nostru Iisus Hristos si despre mironosite) inc. HoXganno H Cif CAOHO.
36. f. 185" -188 ". Hcvlia npeagHTepa Tepoconllmouro. CAM 0 CR/ATtMl%
IrkCHPECEHH FOCIIOAA IIMIEr0 ICSCA XpHrra H 0 IWCH*'k H W AWPOHOCHHA (Al lui
Isihia, prezviter de Ierusalim : Cuvint despre sfinta inviere a Domnului
nostru Iisus Hristos si despre Iosif ,si despre mironosite) inc. K.hCKPECEllit1
CHAC0114 'Mei MIMI A.
37. f. 188"-192. hum APKiEHHCKOHA KWHCTAHTilit rpaA.t BitaTooyrravo,
WT CKABAHLI EWE WT TWAHHA eVAITEMA, WT CAM% ne-ro H W IWCHilrk 1-1}HE WT
flpHmaeex (A lui loan, Gurif, de Ann, arhiepiscop de Constantinopol : Din
povestirea Evangheliei lui loan, din cuvintul at 85-lea si despre Iosif din
Arimathea) inc. Ilo cHX npiHAe IwcH*K
38. f. 192 -198 ". 1pen64 AUIHKA H HP*31311TQA H HrOVAWILL CA0130 W
HWCH4St ME WT flPIMATEE H W AAVPOHWCHLI,AK Waal% (A lui Arsente ealugetr
si prezviter si egumen: Cuvint despre Iosif din Arimathea si despre
femeile mironosite) inc. Hos*AS XpHCTOKS IMF Ha ChA9hTh.
39. f. 198"-203. Ibtce ri% CHATIOX WTH,d UMW° NACHMA apKienticiona
efAfIlKiHCK4r0. CACHO 0 P43CAACAEHH-kArk (Al celui intre sfinti parintele nostru
Vasile arhiepiscop de Seleucia : Cuvint despre sleibetnog) inc. XwTtX oyso
EP ATif laKONCE.
40. f. 203-210". IW<AHHA> 4PKIEFIHCKOHA KWHCTSHTiHt rPAA4 BilAT4-
oycwaro. CAORO 0 PA3CAA6AEHH*M% AH-A*T HmoytpiHmK Irk neAoysv CROM%
(A lui Io<n> Gura de Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint despre
sletbetnogul avind 38 de ani in neputinta sa) inc. HAVOCAOKalh EON% tato HA
KOVHAO.
41. f. 210" -213. 1160HTLA HP*313HTEPA RWHCTAHTIFIt rpm'', w p 43C AAR-
ilEW k Ml& H 0 IliTilt 4HOCT0At WT HpwAa Irk TKAA1111411 3ATROPEHS 61%1KWS (A lui
Leonte prezviter din Constantinopol : Despre sleibetnogul si despre apostolul
Petru, inchis in temnitet de Ira) inc. HmE Focnom Aloselphimh.
42. f. 213-217. 1W<QH114> APKIEFIHCHOHA 11WHCTAFITIHA rpaA4 BAAT4OIrCTAr0.
CAM w PA3CAACAEHWkArk (lo<n> arhiepiscop de Constantinopol Gura de
Aur : Cuvint despre sletbeinog) inc. EqfPAIIIIIIEE WCTAIIKkl.
43. f. 217v-222. Acelmi. Chi PEK% HA% lac, np-ksiticT Erk r4AHAEH,
rintome rhakiAcque 6P4Ti4 erw, TOrAA H Th 13%31%1AE 13% EIPASAHHHI%, HE mirk, HI% WTAH

228

www.dacoromanica.ro
(Acestea le-a spits for Iisus Si a reimas in Galileia Cind an plecat fratii
lui la seirbcitoare, atunci Si el s-a dus, nu pe fatd, ci in taina) inc. lime 46110-
Ick4hCKIII WT XptiCTA.
44. f. 222 225. Acelasi. CAOKO HA cpkAo fifilAfe.THHEI,S H W IMEAKHCI-
Ankt (Cuvint la joia Rusaliilor si despre Melhisedec) inc. fign-6K0 H*HHHah..
45. f. 225 ° -226 °. Acelasi. KaL cprAo IlfilAgefT810 (In joia Rusa-
liilor) inc. f13h, Kpi0TOMOBII,H.
46. f. 226° 229. Acelasi. CAOKO Els cptAo IleuAeceTuuu,e, RamerAa rem-
roitaa7C8 IotrAeu s-kca HAVkTH ICOVCOr H Bb f/Kf HE COVAHTE HA AH11,4 (GUAM in
joia .Rusaliilor. Cind an spus Iudeii ca diavolii au luat pe Iisus Si la aceia :
nu judecati dupd infeitisare) inc. MK° cickTonocuaa novna.
47. f. 230 231. Acelasi. CAOKO Kit cpkAo IlfHAKFTHHH,8 (Cuvint in
joia Rusaliilor) inc. HAEME [IAA MCA XpHCTOC.
48. 231 -236°. Acelasi. CAOKO o camairk ukniu (Cuvint despre samari-
teancd) inc. AKHKC HAMit XpHCTOC nomund.
49. f. 236°-240°. Acelasi.. 0 CHE WTK"LIJAKK 'CSC H pE9 KK HEH : Kl&CAKK
HifH WT MAIM Cif filt3}KOKAfT CE flAKKI, A H}Kf niET6 WT HOAK' /WE A31% AAA% EMS
ue rhamemm g-h K-k (Despre : I-a reispuns Iisus si a spus ceitre dinsa : Gni-
eine bea din apa aceasta va inseta din non, iar tine bea din apa pe care
en i-o dau, nu va inseta in veci) inc. finaromn ASKogus to.
50. f. 240v--244. Acelasi. rilAr011,1 EH lac : NiEHO, ErkpSmil 'um MKO
rpfMT KAM frAA MIME In& Popt CEH, MEE it Irpocwittinn*X. .. (I-a spus Iisus :
Femeie, crede-md cec va veni vremea cind nici in acest munte, nici in fern-
salim . . .) inc. Kit coti-AS K'kpA HAA11%.
51. f. 244 -248°. Acelasi, OCTAKA%111H }Kg n04punAlt0 CBOT ?NOM H TEHE Wit
rpaA (A letsat vasul femeia si s-a greibit sere cetate) Inc. Illuork HAN% TWIMOTKI.
52. f. 248° -250 °. 11pOKAA ApiciffIHCKOKA KWHCTAHTItrk rpaAA. CAM 0
camaptukum (Al lui Proclu arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint despre
samarineancd) inc. Ilpiniecu ovsw AKHKC.
53. f. 250° -254. 'WANDA ApICIFKHCKOKA KWHCTATitrk rpAAA. BA4TOrCT4dr0,
KA& EWE H MHA10X0Af 'CSC, KHA'k 46AOK*K4 CAHA WT poutAKCT130 (A lui loan
Gur'd de Aur arhiepiscop de Constantinopol. Despre : Trecind Iisus, a
velzut un om orb din nastere) inc. H nuimoXom IcSc, Km*.
54. f. 254° -257 °. Acelasi. CIA (Mb. 'CSC KAIOHS Hd altMAIO H cwrgopi
gpfhlif (Aceasta a spus Iisus, scuipind pe parnint si a 'tient anti) inc. XWTE-
OHM% 4TO WT 0004HT4ES16IHX.
55. f. 257 ° -263. Acelasi. l'Attronawe ovsw cn-knomS naKht, TK1 4TO rAa-
rOAIEWH, IIKO WTKplOE WWI TKOE (A vorbit iareisi orbului : Tu cc spui cind
se deschid ochii kW? . . .) inc. 11HCAHLI HalPOCTO HH}Kf.
56. f. 263 -267°. Acelasi. H H3rHALIM Ero Bl&F% H CAhlWAK6 'CSC I. KO
H3rHAWI frO BiH6 (L-an alungat afar ,si a auzit Iisus cd l-an alungat afard)
inc. iblif pAAH HCTHHKI.

229
www.dacoromanica.ro
57. f. 267v-271. H}Kf K& Marna WT11,4 HAWEP 0 tleauacia apnemicitona
tilmaaHmiticKaro. WT 0}KAEFliA CA*11 'kWh (A celui intre sfinti,
CAOKO 0 H>KE

peirintele nostru Athanasie, arhieposcopul Alexandriei : Cuvint despre orbul


din nastere) inc. TpSAKI 01:60 noymiwkwm.
58. f. 271 273. Acelasi, CAOKO HA Kli3HECEHif r0C110,A,A Hauler° Icy-ca
XpHcma (Cuvint la ineiltarea Domnului nostru Iisus Hristos) inc. HeAog-km
KldH 11 OHMS Eahmk.
59. f. 273 276. Acelasi, acelasi titlu. inc. K-hcicp-hcoia oyEo II AM ET It .
60. f. 276 -282 °. Iw<antia> apKiernicKoria KWHCTAIITifirk rpam 3namo-
01,-ere0. CI10110 114 Kli3FIECEHiE FOC flOAA HAW Er0 ICSCA X OHCT4 (Al lui lo <n>
Gurei de Aur arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint la ineatarea Domnului
nostru Iisus Hristos . . .) inc. H erm KpheTA namem-K.
61. f. 282° -283 °. Acelasi, acelasi Nay', inc. ,ka BECEAST CS IIERECA.
62. f. 283° -285. Acelasi, acelasi titlu, inc. Cerkmnoaul 11,131% KOK1106
nosopnwe.
63. f. 285 -287°. Acelasi, acelasi titlu. inc. finarocnogeoh fiorh.
64. f. 287-288v. IIpolina apKierolcKona Koorratimirrk<rpdm> (A lui Proclu,
arhiepiscop de Constantinopol (<Despre ineiltare>) inc. 111% CTHO ClITEKillia cf.
Dnpa f. 287° lipse§te o foaie.
65. f. 288v-290v. ItKE 13% CHATKIX WT11,4 WHEW° I'pfro pia HVCCKAr0, W
1'AdrOAEM*A1 Hi% AVk CT* KAFMAAOKIIICT*Atii OlatI,Hrk C114CHTEAHtMlh OKI !CCP 1112.3-
11ECEHiE focnom 'lawny° Icyca Xpurra (A celui intre sfinti, parintele nostru
Grigore .Nissis : Despre <dumineca> numitei de obicei in Capadocia cea
mintuitoare", adicei inaltarea Domnului nostru Iisus Hristos) inc. MK°
cnaAh.h Chi] OVTHH
66. f. 290v-293. Iw<autia> agielmcKona Kwocmaomitrk roam BnaTtlOyCTAPO,
CAOKO HA CK1ATOE roc n o Ala (Io<un>, Gurei de Aur, arhiepiscop de
ti-hcluctiiiE
Constantinopol : Cuvint la sfinta in,eiltare a Domnului) inc. Cirkmen ov so
KlCAKK 1113t1311HKK.
67. f. 293 295. Acelasi, acelasi Witt, Inc. HO?KkCTKHO KOE.

68. f. 295-300v. Acelasi. CnoKo CK43SE 0 MAT-kWh H icitCEAIEFICT*Arl


11 P'1030A19% ChM Pt H ELITE }RE H 0 3A 01-111 CTH 111 pi Mk H 0 cm[whoirknrh fro 13(13K13A-

(Cuvint spus despre primal sinod ecumenic fi rota si despre necredinta


4161111

lui Arie si despre murdara lui erezie) Inc. Keb. AEREThH4 AECETOE Amo.
69. f. 300v-307. Fewpria HPE3RHTEpA KECANE KAnfAAOKiHCI ME, W CK/ATItIK
TH1 WTH,EK H W KWHCT4IITlnk 6AAP09K CTHK*A1K HAM (A lui Gheorghe prezviterul
din Cesareia Capodociei : Despre cei 318 sfinti petrinti si despre Constantin
impciratul dreptcinstitor) inc. HOKAIJATH CE HACTAKIIHKWAL
70. f. 307 -312°. PI 13 CEIlitl A111/44 H npE3KHTEp4 H HrOVAIEHA, CA060 0 CR/A-
The; T(11CTA H WCA1KHAAECET11 WT11,6 /ME Kis HHKEH (Al lug Arsenie aluggr si
prezvite'r si egumen : Cuvint despre cei trei sute si.optsprezece parinti de
la Niceia) inc. (116,14E1,H 0/%0 HHCE WTAILJAAEL11810.

230
www.dacoromanica.ro
71. 3127-315°. /INCE 1111 CKATKIK WTH,A vaunro HACHAIA ApKIEEIHCKOFIA
CEAEVKiHCKAr0, W CKATtM Kl1WEPAMEHH Kt Plil (A celui intre sfinti, pcirintele
nostru Vasile, arhiepiscopul Seleuciei : Despre sfinta intruch,ipare a credintei)
Inc. NI Alt% OIrKW KAA1h.
72. f. 315°-330. IWOHHA> apKiinticicona HWFICTAHTIWk rpam Bnaroorrraro,
CAORO : EPAA Klstit RAMIE WIWKTE CE eVTI301116 WTP1OKEHIs MICT (.TO <an > Our(/'
de Aur, arhiepiscop de Constantinopol : Cuvint : Cind se alto, in afara
bisericii, Eutropie a lost pries...) inc. CAAAOCTEH% 01r6W HJATIIHK-6.
73. f. 330-336. Acelasi CDT CKA341114 EME K h CW/10VHIAHWM flOCAAHIA
{Din cuvintarea cea ccitre solia Salonicienilor) Inc. Ilpopouji ors° Ao-
ICTOHNO.
74. f. 336-340. Acelasi. CAORO: 0 OKE HE KAAKATH Sk4IVk CKOWIARWIHK
tf, Hh IIAMETH H MOAHTKItl H AthilOCTIUHIE W HHK TKOpHTH (Cuvint despre : nu
plingeti prea mutt pe cei rciposati, ci faceti pentru, ei pomeni fi rugaciuni
si milostenii . . .) Inc. HE nitaininm ropu,* rhanionitaw.
75. f. 340-344v. Acelasi, CAOKO HA cgiaToyto Ihrimerrumu,s (Cuvint la
sfintele Rusalii) inc. HAAVOCAOKEH6 fort, REAHK4.

76. f. 344v-346. Acelasi. CAORO CRATIOHAi H Kl&CEKKAAHKIM AKAHAMCFTHAV11


MIOCTOAWM% (Cuvint la sfintii si intru tot licudatii doisprezece apostoli) inc.
H1s. At HOT(/' H MOH% C HAHT;E.
77. f. 346-348°. 11}K1 Rt CK/ATKIK WTH,A liawfro NacuniA apKiimicKona
CEAEIrKIHCKarO, 114 EPETHKIil 0 KOMECTIIHtH TPOHLI,H (A celui intre sfinti, parin-
tele nostru Vasile, arhiepiscopul Seleuciei : Impotriva ereticilor despre dum-
nezeiasca Treime) inc. Abiora HtKAKO IECT.
78. f. 348v-351v. Acelasi. t CRiaTtA11% ASCt (Despre Sfintul Duh)
Inc. H}lif KW H w ,A,Sct.
79. f. 351v-356. IWAHHA apKimicKona HWIICTAHTiHE rpam 3n4Toorcr4ro,
CAORO HA eKATSIO HEHAECETHHRS (loan Glad, de Aur, arhiepiscop de Con-
stantinopol : Cuvint la sfintele Rusalii) Inc. Ka cam, ovco A,iNi CRtTE1115..
80. f. 356-360. Acelasi, acelasi titlu. inc. limo Hami, KkICT ammra.
81. f. 360-362°. Ilfirpa flpE3RHTEPA HNTIOKIHCKAPO. Cel0K0 Kit CK/ATSIO
HEHAECETHHU,S (A lug Petru, prezviter din Antiohia : Cuvint la sfintele Ru-
salii) Inc. HEHAECETHHH,E OVRO 11PAIIHHK6 .

82. f. 362v-368. IhKE 1111 CRATKIKK WTRA NAMPO I'piropia al:Mania:ow%


1KwiteT4writit roma. fiorocitoga. CAORO RI& CRATOVIO HEHAECETHH1l,8 (Al celul 'intre
sfinti, pcirintele nostru Grigore Teologul, arhiepiscop de Constantinopol
Cuvint la sfintele Rusalii) inc. 0 npa3111411,t KpATKO MOROAlov.
83. f. 368-37e. IW<AHHA> BAATA0IrCTAr0 APKiEHHCK0114 HOHCTAHTHHA rpeAd,
CAOKO HA CHATSIO 11-11,S H o ovaTt A8ct (loan Gurei de Aur, arhiepiscop
de Constantinopol : Cuvint la sfintele Rusalii si despre Sfintul Duh) inc.
MUM 111343FIHICK.

231
www.dacoromanica.ro
84. f. 37e-395. (Dinoefa naTpialla KWHCTATHHQ rpAAA. CAOKO w Ketr
CHATkIK . ( Filotei, patriarh de Constantinopol : Cuvint despre toti
s ) inc. H E5HE CAOKECkl Oy60 HHAK Z.
85. f. 395-402v. &Rd, o XpHCTk H,ApH irk (AM gapa, cnogo, ErA4 HIKE
HOKIICOVAS H4 afAIAH MS4HTEMA 130A8 CROHAtH CTPACTMH HH3A0}KHRWEE, A06pwno-
6'1,yHhlE XP46WPHHKKI KlICELIK CTHA4 HEICkCTA u,ph KRH HOLIHTdETit (Al lui Leon,
impel:rat intro Hristos, impeiratul eel vesnic : Cuvint : Cind peste tot pe
p dmint lupteitorii cu bund izbindei, biruind prin patimile for neamul Gra-
nilor, ii cinsteste biserica, intru tot cinstita mireasei <a lui Hristos > inc. Hphs-kE
np-kcsm-raro Aga.
86. f. 402v-404v. Hp-knoAosHaro OTH,4 NAMPO C-$plima ClirpHH4. CANSO
W KCCC CR/1TKI7C. (A preacuviosului peirintelui nostru Efrem Siriul : Cuvint
despre toti sfintii) inc. 11E134301rA1lt H Hf HAOVLIEHlt
87. f. 404v-407. IMIHHA apKiEnncicona KOFICTAHTHH4 i-pam 3AATAOIrCT4r0.
CAOKO o BAK CRiATKIXEt (Al lui _Loan Gurel de Aur, arhiepiscop de Con-
stantinopol : Cuvint despre toti sfintii) inc. CK-kTAA H shammivkima.
88. f. 407-411. Acelasi. CAOKO noKgan6 w KrkX cuivria (Cuvint he
laudel, despre toti, sfintii) inc. Orr HEAHHCE CB/M.11E11[1OG
89. f. 411-414. Acelasi. CAOKO w HUT* CH/Anita AHOCTOAK H W AIHAO-
CTIiIHH (Cuvint despre postal sfintilor Apostoli fi despre milostenie) inc. Ah 116 C
1363A106AfHill spaino HOICAOFIHA1 CE.
90. f. 414-421. Acelasi. CAOKO w soraTkIK H W HHLIIHK H 0 telspaamoick
ssp-hTsH (Cuvint despre bogati, si despre seiraci si despre jertfa lui Avram)
inc. Ah HiH grrtuputimeETF.
91. f. 421-428v. Acelasi. CAOKO 0 MKO rh3KEAH4HLHE CE A-km TKO&
FOCHOAFI Bit ca np-kmoyApocTito CItTKOPHAlt ECH (Cuvint despre: A preamarit lucrarea.
to Dom,nul, de ai Mout toate cu intelepciune. ) inc. Alma oyso coym pEHEHAA...
92. f. 428v-434v. Acelasi. CAOKO o 4H0CT0AKCT*H Lai H 0 ;ma( Fr
mt4sEX H o u,-knonit;Apniii (Cuvint despre spusele Apostolilor ci despre femei
ssi beirbati, si despre intelepciune) inc. Kit Alf AKKH6HM HcTotimiswm.
93. f. 43e-444. Ilioygniif csRiTha H CAAKIMIX AHOCTOA6 HETp4 H HAMA
(Patimirea sfintilor si slavitilor Apostoli Petra si .Pavel) inc. H Kit Xotr-
AwmihrrgwIC.
94. f. 444-446v. Iwannd AMEHHCILOHA KWHCTAHT/HA rpaA4 3A4TOVCTAr0.
II0,CKAA4 CBh1TKIMh EP-IA.0E1MM 4110CTOAWAi Hri,p8 H IIAKAS (loan Gull de Aur,
arhiepiscop de Constantinopol : Lauda sfintilor apostoli de frunte Petra si
Pavel) inc. HESECE H SEMAle prr sH,NAS
95. f. 446° -450". Acelasi. HoXsana CR/ATOMS anocToAS Hams (Lauda
stintului apostol Pavel) inc. Hcchrp-kwirrit oyso KTOPAH.
96. f. 450° -453. Hcyli4 EIPE3KHTfP A If POCOAHMIICK4F0, HA CERtlitlf ano-
vromd IIETp4 H IIAKAA (A lui Isihie, prevzviter din lerusalim : La sfintii
apostoli Petru fi Pavel) inc. Aospw oysw H,Ick TM.

232
www.dacoromanica.ro
97. f. 453 -454 °. Iw(ann4> ApKiEnncKoI1 KWNCTANTiIIA rpm 3nATo-
oycwro, IlononnoF IIETpS H 1w4MIS H 14Kwas (A lui Io <n> Guret de Aur,
arhiepiseop de Constantinopol : Lauda lui Petra ft a lui loan si a lui
Iacov) inc. enkilH,E nonSin4E OBOE.
98. f. 454--456°. Acelafi. IloLunno CRATKIM Anorronom 1T1-THM1.
(Lauda celor 12 apostoli) inc. Y h ittnoTS H AKHKC HAHTIEM1.
f. 457 459°. Albe.
Insemnetri
1. 456°. C-hu Ilangripmai i-ino)Cgock, (Acest Panegiric este al Xeno-
fului 1)).
Titluri pi initiale cu rosu. Ornament la f. 2. Filigran : cerc dublu cu ornament la mijloc.
Scris de mai multe mbni (I. f. 1-139v, III f. 140-365, II. f. 365v-433, IV. f. 433457v).
30 rinduri pe paging. Serniunciala. Legatura.veche in piele Si lemn, cu ornamente stilizate. Scris
la muntele Athos. Slava bisericeasca de redactiesirba. De la manastirea Neamt.

157.
Sec. XVI. Hirtie. 529 f. 13,5 > 9,5 tem. Inceputul si sfirsitul lipsesc.
Ia%imirski nr. 92 On-rea Neamt).

1. f. 1 2. <Lucrare fetret inceput impotriva ereziei lui Nestorie :>


inc. Ham ToromAE 110 tihnOtrktIlICTKOIr laKOME 60 ECT Kit BOWEECT1A.
2. f. 2 5. f1ifaCT4C14 naTpiapn HOHCIVO rpam Milli:if 1HTi0XiE H Rypirla
ilmaanApincKaaro, H3AMEHHO Irk KpATH,* W Ktpt no rhnpocotr H WTICkillAHi0V
(A lui Anastasie patriarhul orasulai lui Dumnezeu,, marea Antiohie si
lui Chiril de Alexandria : Expunere pe scurt despre credinta prin, intrebetri
Si ra8pUltStIri) inc. Eltrip0C: KOH K* kI ECH.

$. f. 5 -10 °. 111HLIHAA CnrrEna Iip0C<A>AHMCKVO, Han0HCElliE w flpa60-


M111110H Etkirk (A lid, Mihail Singhelul din Ierusalim : Expunere despre
credinta ortodoxit) inc. E-kpovo it FAHnoro Bora.
4. f. 10v-12. CIATVO 1%a HMA, H3A0}KEHiE w kp Rik KpATH,k (A sfin-
tului Maxim : Expunere pe scurt despre credintei) inc. Hopocirrn H WT-
ErktpATH...
5. f. 12 14. Toroxim, w Ag010 Cl&KpWE111101( ECTIaTFIJI: CiH roCHOM HA-
wEro lace XpncTa (Ale aceluia.si : Despre cele cloud fiinte desetvirsite ale Dom-
nului nostru Iisus Hristos). inc. C/10130 Winlif.
6. f. 14-33. CTE3aliE 61.1KUJEE rt. Kp,ITlck 11% hpSCildigiAwA. HpH CO*p011iH
ApKiEl1HCI:Ont w Ickp* XpiCTiatrykli H adKOirk ElrpEHCKwiti CAHKAL1101( CE r1160pS
Xp1rr1ancKwm8 H Etr poicKomS. (Disputa care a fost pe scurt la Ierusalim in
vremea lui Sofronie arhiepiscopul despre credinta cresting si legea evreiascei,
cind s-a adunat la Ierusalim soborul crestinilor si al evreilor) inc. XpICTi4-
HHH nirkmAg ikctX.
1) Mandstirea Xenofon la Muntele Athos.

233
www.dacoromanica.ro
7. f. 33-53. HPFA*AH C'11 Boroaw pA3A1HIld no 11P*A411110 H Ickp* CB.A-
TUE c-hEwpHkne H 40OCTO4hCKKIE 11,phICKE (Diferite definitii, en DUMMeZett,
dupec" traditie si credinta sfintei sobornicesti si apostole,sti biserici) inc.
K*AHTH HOAMAET.
8. f. 53-53. IWAHHA 11,A4 KAHTAKOV3HHA, 0 TputHemwm ASWE H 0 ECT1t-
CTKAPh (A lui loan Cantacuzino impeiratul : Despre sufletul in trei peirti si
despre fiinte) inc. ecmcmgoy HknogrktmcgoE.
9. f. 54-55. Toromm, w K-kfrk (A aceluiasi : Despre credinyi) inc.
IA110 AWE g-k pa 11E3 Ajkith.
10. f. 55-55v. Toroaw, w &m ark HE41CTHritla (A aceluiasi : Despre
legea nelegiuitilor) inc. Iago WT Hop& H CKOyAOCTi10.
11. f. 55v-56. Toro?gAF, o HCTHIfk (A aceluiasi : Despre adevar)
inc. HCTHHA 01:60 FAHHA H npocrea.
12. f. 56v. ToroI<AE, 0 HEA10111H pe3AWlit1 ASUlk H TtAA (A aceluiasi :
Despre neputinta de a deosebi sufletul si trupul) inc. 0 T*AECH OV60 HEAWKET6...
13. f. 56v-59v. HAK1t1 WT KAHMEHTilICKAIK. 0 COINACTKOIr H ECTCTKON,
IAKO TO}KM ECT H Cl&CTAKI% H AHRE TOMAI ECT : (Iarcisi din Clementiane : Despre
aceia ea existents" si fiintei" sint acelasi lucru, si intocmire" Si chip"
acelasi sint) inc. emE W csymeTss.
14. f. 59v-60. fiorocnoga: WT E}KE 0 rpaAov Wand PAAH (A Teologului :
din : Despre pentru flagelul grindinei") inc. Ilp-kmorAporrn Hprhgaa.
15. f. 60v-61. GgiaTell'O EACHAIA, WT E>KE . . . (Ale sfintului Vasilie :
Din acelea despre : . . .) inc. IhnoAosaieT noHnovHHgwiH.
16. f. 61-61". Cam AHOCTOAHCIatIK 3AUWAHill. (Din invelteitura aposto-
lilor) inc. 636111,1xCliiilla KIIHrh RItCtX
17. f. 61v-63. eVCEKiA WT HA4E110 CAOKWE 1101ACTH (A lui Eusebie :
Povestire din introducere) inc. IlomemE EAA1111U. 1-1

f. 63-503v. Urmeaza citeva sute de fragmente scurte uneori cite o


jumatate de paging, fie indicate pe scurt : Teologul, Gura de Aur ; fie cu
titluri ale pasajelor comentate din Vechiul si Noul testament, fara indi-
carea autorului. Ele nu formeaza lucrari intregi, ci sint extrase fragmen-
tare, dintre care insemnam numai citeva mai importante).
f. 134-135. Albe, adaugate in locul unei lacune.
18. f. 230v-231v. MT NWTIA CKATAVO piropia n4nhl PHMCKAAPO (Din
viata sfintului Grigore, papa Romei) inc. 11;14 II% CK/ATIalK rpiropiE.
19. f. 264-266. Mr HUITIA CK/AT4r0 'wawa illHAOCTHKAVO (Din viata
sfintului _loan Milostivul) inc. G, Crh MHO* lik1TH . .
f. 294-295v. Albe, adaugate in locul unei lacune.
20. f. 455-462. HAAAIliE 0rCT4KWA1 WKE HA g-io-kunrkti cTpawk nikshi-
KAKIIIHM HHOKWAA, pEKWEE CKIrTCKAAr0 3ICHTiA HpAKHAO (Traditia orinduielii ccilu-
garilor care treiiesc in afarei, adicei pravila vietii de schit) inc. IloAogaieT
ovgo g-kAaTH.

234
www.dacoromanica.ro
21. f. 462-466. 0 nfoym-ktogligh WOKE Hp04HT410111iHKII CIVATKIHK HHCAH1H
(Despre cei ce nu f tia, nici nu citesc sfintele seripturi) inc. n
EtA0M4 H W CEM.
22. f. 503-523°. Coo CHMTKIHK VIICEAEHCKKIHK cfAnua chnvvph rAf H
KOPA,4 H 114 MOE KkIHNIA0 HK1i(Cuvint despre cele sapte sfinte
C1111f1AWE CE

soboare ecumenice, uncle si cind si pentru ce fiecare din ele s-au adunat)
Inc. IloAoKmeT R*A4TH r6CAKOMOIr Xf3iCTLMIH01,-.
f. 512°-513. Albe.
23. f. 524Y-528. G)T irkTomicu,a (Din Letopiset). <Extrase din cro-
nograf > inc. Ilocna bon, ram npoopoica.
insemndri
Pe coperta din urma, partea interioara, : C14 gHHrA rnaro<n-kma> H4*A4
CRiATO HAIM CKel 1111 CKATSIO ropy teleoum (Aceasta carte numita Albin, este
a sfintului Pavel, in sfintul Munte Athos).
Titluri si initiale cu rosu. 19 rinduri pe papal. Sermunciald. Legaturil veche In piele si
lemn. Sens, la Muntele Athos (Sf. Pavel). Slays bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la
mandstirea Neamt.

158.
Sec. XV. (Prima jumatate), Hirtie. 350 f. 29 x 19 cm Inceputul si sfirsitul hpsesc
Dupa f. 396, o foaie sarita la numerotare; f. 350 rupta.
Iatimirski nr. 93 (m-rea Neamt). (It dateazA de la sfirsitul veacului al XIV-lea).
1. f. 1. <Viata si, lauda abbei Dorotei> inc. TE rdKomiE H A OCTOHHO
K63h1Cli4 g C*4%1 til>0 KO p Hh COMIt.
f. 2-8. (i3 WTH,A AOCHOEH CA0110 s (Despre parintele Dositei, 1) cu-
vintul 2). inc. hAd}KEHIti 0 HCTHHt.
2. f. 8-139. IllyknoAognaro WTLI,c1 !UWE r0 MIKA A0p 00EA OINEHHIO 1143/1H4Mil
NK MUM. leAlOy 01:LIE HHIC011% . (Ale preacuviosului parintelui nostru avva
Dorotei. invdtdturi diferite cdtre ucenicii sdi) inc. HC 111.. KA, IEFAA CTKO OH Bork.
3. f. 139-179. 1KHTHIE I1Ykn0A0st1AFO WTHA H4WEro II4HCHIa Etniouro,
HCHHC4110 flt HOAOEHHA% HWIIHOlith 110,10k0A1K (Viata preacuviosului pdrintelui
nostru, Paisie eel Mare, scrisd de preacuviosul loan Colovos) inc. taKom
ICpACHA A1H114 CEP0.
f. 179°. Alba.
4. f. 180-350Y. <Varlaam si loasaf > IIHCiMiE ciii ASuiE noAhatiole WT
111010yTph 111 6011%111CM% IE CT IJAHK1 rtIAPOAEMItIE }NAHA Ech CliatThJ rpm, iiAllEcnio
lwatiomh numKtvAu. Art0V}KEMh CIKATHMK Kk MOHACTMOK CRATON Kb. HIEMKNCE NiHTIE
KAIIMAAIA H IW4C4A ElpHCHO HilMETH 010 KON:6CTIKKHOPO (Scrisoarea aceasta
11

folositoare pentru suflet a fost adusa din partile launtrice ale Ethiopiei,
1) Titlul este gresrt; e vorba de Dorotei in text.

235
www.dacoromanica.ro
adicg India, in sfinta cetate, de cgtre loan Calugarul, bgrbat dint in
mangstirea cea sfintg, in care se cuprinde viata lui Varlaam §i a lui Ioasaf
eel ve§nic pomenit §i duninezeesc) inc. 6t1HU,H ASKOMIt 60)EHHMIt BOAHMEI
Cc/ Th.
La f. 233 subtitlu separat IipH Ttlit H HHHOp03* (Pi lda despre inorog
<licorng >).
Sfii§itul lipse§te.
Trtluri si initiale cu rosu. Ornamente In culori la f. 73Y, 82, 98, 180. Initiale ornat
(ornamente animale la f. 73Y). 27 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn,.
cu ornamente stilizate. Scris la Muntele Athos. Slava bisericeasca de redactie sirbeasca. De la
manastirea Neamt.

159.

Sec. XV. Hirtie. 322 f. 21,5 x 13,5 cm. Lipsesc inceputul sI sfirrsitul si foi dupa f. 88Y
si 128v.
Iatimirski nr. 95 (m-rea Neamt). (Crede o parte din manuscris scris in sec. XIV).

1. f. 1-49 . <Cugetarfle lui Maxim Marturisitorul> numerotate pe


margine. Sus deasupra fieckei pagini MAa<HM> = Maxim. inceputul
lipse§te ; incepe cu cugetarea nr. 70 ; inc. IIImatovi no CTpaiETIt 3AHh EAd
NAME H03011E1'6.
Cugetgrile sint numerotate ping la nr. 400.
2. f. 50-88v. HCHKiit flpEagHTEpil 0E0A0Ira, CAOHECA OWE 110/1EaNda
Kit
TA3gE1111 H A06po,AATC1H NIAKI-1311H. 114411410, npocickipfuiF AStmi H HCTHHO 1-13A0-
3UHiE, rnarommaa WTIck4IATEMlild H MOAHTIINKIA IMAM (Ale lug Isihie prezvi-
terul catre Theodul cuvinte folositoare de suflet, capete despre mintea
treaza Si binefacere. inceputul: luminarea sufletului, spunerea adevarului,
rostite prim reispunsuri si capete de rugaciuni) inc. Tirkagtilif FECT XXAO-
NCECTI10.

3. <Cugetari> numerotate pe margine de la 1 la 98.


Dupg f. 88v foi smulse (erau la locul for cind s-a facut catalogul
Iatimirski, care dg, titlul: FAAIMI tIETKIOHCTA riwknoAostiaro WTH,A 114WEr0
OMACiel Capete patru sute, ale prea cuviosului parintele nostru Tha-
lasie).
f. 89-103w. Cugetkile pkintelui Thalasie incep cu nr. 34 §i merg
ping la 400. inceputul lipse§te, inc. CA0110 AA ECT OVAAHA.
4. f. 103v-115v. Hp* 110AOREldr0 WT1.1.4 HAWEPO Case. Xj1dMA cuirridx.
BoropoAfigx HWE Bh K8111-114* CHHAEICTtH (Ale preacuviosului parintelui
nostru Filotei din lacaral sfintei ,Netscatoare de Dumnezeu, care este la
rugul de la Sinai) inc. err% otrAMIA spaH. Cugetkile numerotate pe mar-
gine de la 1-38.
236
www.dacoromanica.ro
5. f. 115v-128°. HHAd HOCTHHKA r/141tH3HH W si10411TIck 011 (Ale lui Nil
_Pustnicul : Capete despre rugdciune 150) inc. !INCE X0111ET 6AM'OBOHHK11-1. Cuge-
tari numerotate pe margine de la 1-148. Dupa f. 128 lipseste o
loaie.
6. f. 129-204. ri1d11113HH Hrk110,A01111APO WT11,A NAMPO Atmcapia, WT 010-
HECh Fro n pliTROPEHH4 40r0131ETOMh pN (Capetele preacuviosului parintelui
nostru Macarie, din cuvintele lui traduse de logofett, 150) inc. fiddr0A4T1121.
ovso H Aapomh.
Cugetarile numerotate pe margine dela 1-150.
7. f. 204-205°. HHKHT1t1 H110K4 H 1111E3BHTE0A WHHT*AH CTOVAHTCKMA
CTHOATA (Ale lui Nichita Stithat calug'drul fi prezvister din mdvdstire
Studioon). <Intrebari §i faspu.nsurb; inc. Nknpoc : 'Cad ECT AWCAK.
8. f. 205°-230. TOMKAE IrtIAKKI AtATEAM1 Cl&THHH,Rt 11131&K/6 (Ale ace-
luiasi capete lucrcitoare", prima suta) inc. q-ET11011 HEI114101:Ai: Kit

9. f. 230-253. Apoymax WT ECTKIIIHKIX TOl'O ri1411Hallk, IKTO(3111,1S Cv6T111111,M


(Altele din capetele naturale" ale Aceluiasi, a doua suta) inc. iletimno ovso
MORRO BONCiZA.
10. f. 253-263°. HI-WM l'AAR11311H, TpETiA CET111111,X, Toromm (Alte ca-
pete, a treia sutd, ale aceluiasi) inc. HHO WE1a3b. BO7EiH.
11. f. 263°-272. (DT noorimia KHHrh rityknoAocHaro WT11,d HAWEr0 CII-
AAEWHA Hour° fiorocnou Hroymgiht stoma° MOHACTk111* wrpaAtti MAPCO A1A-
.M4HT4 (Din invdtaturile cartii preacuviosului .pdrintelui nostru Simion
Rout Teolog si fost egumen al mandstirii gradina stintului Mamant) inc.
EpATid H WT11,1.1, 11C*1{1% 116110/1tHK.
12. f. 272-285". CAM WT l'AdRH3FIK 431%.60VH011111.1X nirknommuro WT11,4
1lAwero CiMEW114 HOW° sorocitoga (Cuvinte din capetele pe alf abet ale preacu-
viosului parintelui nostru Simion Noul Teolog) inc. _nom ErAa ciaArrh.
114 C/6At
13. f. 285°-306°. Fil4RIt1 A'kTtAHK1 nirknoAognaro WTU,4 IldWEr0 eEveAopit
6AicKaro (Capetele luerdtoare ale preacuviosului pdrintelui nostru Theodor al
Edessei) inc. HOHEiKE OlfEW snararo bora.
Cugetari numerotate pe margine de la 1-100.)
14. f. 306°-318. CHNIEWHA HOW° HOPOCAORA l'AMH3HH (Capetele lui Si-
mion Noul Teolog) inc. 14lHOVOE Fl 6a3PoAlioE ChlfpOlfWEHIE.
Cugetari numerotate de la 1-50.
15. f. 318-322v. Tormm (Ale acelniasi). <Cugetdri numerotate> ;
sfir§itul lipse§te; inc. ch4lE WT0E141H Cat IllaXIIIEWH.
In tot manuscrisul corectari marginale de mina lui Paisie Velici-
covschi, staretul de la Neamt (a doua jumatate a sec. XVIII).
Titluri $i ornamente cu row. Initiate ornate. 24 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura
moderns In pInza. Serfs In Moldova la manastirea Neamt. Slava bisericeasca de redactie medio-
bulgara. De la manastirea Neamt.

237
www.dacoromanica.ro
160.

Sec. XV. Hirtie. 312 f. 21,5 x 14 cm. Lipsesc foi dupd f. e, 171v. Foi completate fa
sec. XVII (f. 1-2v, 24-27v).
Iatimirski nr. 96 (m-rea Neamt).

1. <invdtdturile abbei Dorotei> f. 1-152.


f. 1-2v. HOCAAHIE Kt. Kp1TS HpOCHKW01' HOCAATH Ch1 EMO' W6cATEHH4 MIR&
nlyknomfinaro w7,n4 H4WW0 ARRA AopoeFa (Epistola atre fratele care a cerut
sa i se trimeata cuvintele ce s-au aflat ale preacuviosului pgrintelui
nostru ava Dorotei). Foi adause in sec. XVII. inc. Xi M% OrCplkAlf
KAMEN..
f. 3-5v. <Viata avei Dorotei >. Inceputul lipseste, inc. . . OKI% H At-
itOffis HO MORE CH CTA0611,1x. . .

f. 5v-14. G) °TRH AWCHEIEH, cnoKO g (Despre parintele Dositei (sic, in


loc de Dorotei). Cuvintul 2) inc. B/14MEHILIH H HO HCTHIlt MU.
f. 14-152. liptrioAotauro WTLI,A HAWEr0 MIKA ,S,013w0gA, otrIEFILI p43AIP4'hHtt.
Ink CRONIN% moil- StiniumwArtt... (Ale preacuviosului parinteluir nostru avva
Dorotei : invataturi diferite care ucenicii sgi...) inc. licripaRa Erm
CIVITOpH.
2, f. 152-159. C1101i0 CHATVO ALIKApiti W ChRillkWEH*H H HCTHHH'kM MO-
AHTfrk (Cuvintele sfintului Macarie : Despre rugaciunea deseivirsita si ade-
vet ratd) inc. A,06pw Evini HOCT1k.
3. f. 159-162v. 110FckCT1k OWE 11011E3HA 3C10 WTLI,A n14KApIA (Poveste
foarte folositoare pentru suflet a pdrintelui Macarie) inc. HoickA-knaKx cTap-i.to
4. f. 162v-164. CHMTNO HCAHAC CKASAHHE nos <sii0E> (A sfintului Isaia :
Povestire folositoare) inc. PEW CKATKM HCAHA.
5. f. 164-165. CUATAr0 MilaHMA Inkripoc (A sfintului Maxim intrebare)
<intrebari §i raspunsuri.> inc. KIM AVOMErrh 0VA11%...
6. f. 165-171v. flemiaciti chwatillAplaKatir0 ritAgnaHH (Capetele lui Atha-
nasie al Alexandriei) inc. Ki.311101101E11iH nonerkm chl w CBACEHH.
7. f. 172-172v. <Dfn, Pateric>. Inc. II0stmwx w ETEA.
8. f. 172' -196. 0 ovmHAEHill ,Citoga (Cuvint despre umilintd) <si altele
din Pateric> inc. Fitiromax. w WTH,H OpCEHH.
9. f. 196v-201. CAOKO MAT Ai'0 WTH,L1 HAWEF'0 e*PEA1A, 0 wTnamxstina WT-
CROS1 VkHOCTH H HEEllptilfklIIHK RNA.R W i'AC*X-vik (CUVintUi sfintului parintekti
nostru Efrem : Despre cei cdzuti, din pricina lenevirii for si care nu cugetei
despre pdcatele lor) inc. fiNITE ASHHLIMCKOMS MHTMO.
10. f. 201-207. Torcnivo e*pEma. CAM 0 EitaliEllia (Ale aceluiasi
Efrem : Curint despre cei fericiti) inc. hit4}KE1111 FORE Int3HEH4RHAHT'lk
11. f. 1L1KA3AHHE Id KO HOA064ET% CA1HATH CR1 HH PACTNHTH CA1
207-210V.

WHO 11: (Invatitturd cum trebuie sd to stdpinesti si nu trebuie set glumesti,


euvint 23) inc. 11,14010 p43gfittq1fifilt0.

238

www.dacoromanica.ro
12. f. 210v-212. Toromm 64spEnia w Tp-kntim coo (Ale aceluiasi
Efrem : Cuvint despre rcibdare) Inc. 1110EHMHHH, sxA-kMb Xpaspii.
13. f. 212-215. 1141{613AHIE E?KE npVCoAirrk WT AVk CT4 N4 M*CTO H HE
nptXwAtin, CACAO (111 ateititrel : sit treci din toe in toe si sic nu treci ;
cuvint 26) inc. K-k pA MATH ECT-11.
14. f. 215-246. 1100rIEHHE CIVATAr0 64 PEMA Ctipium, CAOKO FI (712Veifaltra
sfintului Efrem Siriul. Cuvintul 50) inc. fiwn.kairk IIYAHT1..
15. f. 246-2611. TOrO}KAE e4 PFAU CHpHII4, CAOKO ErA4 npumwx Kb
HEMS 6pATiA H !MEI POCH WA: W AECEX HMK1 CAOK, KK (Al aceluiasi Efrem Sirul :
Cuvint and an venit la el fratii si l-au intrebat despre fapte, cuprinzind 22
cuvintdri). Sint 22 de scurte cugetari despre virtuti §i pacate ; inc. &MICA
KAW AC SKI13141%.

16. f. 261-264. COT HATE p HKA H3EPAHHA CAOKECA (Cuvinte alese din Pa-
teric) inc. Ilorkm HAWK Irk KWH.
17. f. 264-26e. If irk rioAosuro IICAAKA, CAORECA (Cuvintele preacuvio-
sului Isaac) inc. CI, HECTIL 411111%.
18. f. 265-268. CORO nomatio HA KI:rk Kit A6 N6 np09HT4EMOy &MATH
MAK 3k1 paAu (Cuvinte folositoare a le citi in fiecare zi pentru folos) inc.
.11* !CPO WT KPATNM HAHHC.:.
19. f. 268-269. CKATAr0 C-$pEm4 (Ale sfintului Efrem) inc. K-hcrupwimii
MA'101411HE.
20. f. 269-271. Ilcatrmi CKATIOK OT (Povestea sfintilor peirinti).
Din Pateric. inc. PELIEHt KTO WT CTAPERli.
21. f. 27'1-272. MT NiHTHA CK/AT4r0 IIAICOMHA CAOKO (Din viata
sfintului Pahomie, cuvint) inc. KEAN KWH II ArOMHE EWE 10 FMCKIH.
22. f. 272°-274. GYr }KHTH4 cKsvraro HEHEAHKTA (Din viata sfintului
Venediet) inc. 11* KOPAAWE CKATOMOy BEHEAHKTOV.
23. f. 274-275. CRATaro KAPItCAIMPA (Ale sfintului V arsanufie) inc.
BP 4TI1 111:H POCH WTH,4 KAVhCAHS*iii.
24. f. 275 §i 277v. e*pEm (Efrem) inc. No fil-IREWH Cat gpaTnamn.
25. f. 275° -277° <Din Pateric> inc. PPM cTapEu,-h : YIWIE HE moyni8.
26. f. 277-278°. Hp-kno,outhir-o WTgA limn%) CTE*AHA 0HKEHCKAAr0, AHC,-

K*A H WTPEKW NM C/A AM pa (Ale preaeuviosului pclrintelui nostril Stefan din


Teba : invittcituri pentru cei ce s-au lepadat de tame) inc. Ilp-hRoE OUM/
HEHMt H . .

27. f. 278v-285. TomKAE, 3411011-kAH sow-b.wiGia nplomiK K 6 KWTAW HAM


C BAC HTH C/A (Ale aceluiasi : inveitiituri mai marl, ca cele dintii, catre cei care vor
sei, se nantuiascei) inc. IlptmcAE Ritmo rptnovEm-h.
28. f. 285-286. ilIOAHTKA (Rugaciune) inc. BAA,A,HKO FOC HOAH ICOCE
X PHCTE.
29. f. 286-289. CAOKO CKATAPO HEAHKAAr0 OTH,A 1114KAP ( CUVint2t/ sfin-
tului peirinte illacarie eel 1J1-are) inc. Ilogtm NAME agga HC4I14.

239
www.dacoromanica.ro
30. f. 289-296. HUHU REC*Ald CHIATKIHX% WT11,1% (Alte cuvintetri ale
sfintilor petrinti). <Scurte sentinte din Joan Gura de Aur, Efrem Siriul,
Nil, Isidor > inc. PEtlf CT4pEW6 : up 144116}KAT% TH.
31. f. 296-296°. IlfyknoAoEHaro WT11,4 HAWEr0 CHMEWHil HOKtIAPO horocnoko,
w nphitomh KlaIHMAHH (A preacuviosului pdrintele nostru, Simeon Noul
Teolog Despre prima lucre aminte) inc. Ilpiataarw 01r60 K'6HHMAH1-14.
32. f. 296°-297°. 0 pa3AH4HH KTopero KItHHALMH (Despre definirea celci
de a doua lucre aminte) inc. Hropos }KE KitHHM AH.; E OCT CE.
33. f. 297v-298. CE H W TpETHEMkt KkHHALIHH (Aceasta si despre a treia
lucre aminte) inc. Ilocanimi stV CUEVO.
34. f. 298-301°. 0 1343AHLIH TpETHe0 KisHHMAHH (Despre definirea eelei
de a treia lucre aminte) inc. 11447?10 NCI TpeTairo K'6HHM4HHH.
35. f. 301°-306. CKATAN WT11,4 HAUJErCo eihuntse CHOHHA, MHO W CTILICTH
CH4C011*, (Al sfintului parintelui nostru Efrem Siriul : Cuvint despre
patimile Mintuitorului, 47) inc. ROA CA rit4r0/14TH.
36. f. 306-306v. Hutu sEctAa MAMMA" WTH,'6 (Alte cuvinte ale sfin-
filor parinti) inc. PEW crawl% : atm HA110?KZ6T-In.
37. f. 306°-311. HAK4adHiE CK1ATAKO 6$pcvut CHpHH4 W HOK4AHiH (Rya-
Vitura sfintului Efrem Siriul despre pocainIci) inc.
A,M3E141t rhck/C snaPia.
38. f. 311-311v. IWAHHa BAATooyeTaro (Ale lui _loan Gurit de Aur) §i
ale altora scurte cuvintari; inc. PELIE 6114}KEIMH IWAHH11.
39. f. 312-312v. CDT 1KHTHA HWAHHei AIHAOCTHK4r0 (Din viata lui Ion
cel .11/1ilostiv) inc. BAMEHKIH IWAHH% IVIHAOCTHIMIH.
insemneiri
f. 2". 0 ! de folos §i sufletesc lucru este intru aceasta carte, carele
§i eu smeritul §i mult pacatosul o am cetit peste tot, cind sa face schitul
in Codrul Pavanilor, ce sa camg, Brate§ti AA 3HaTH CA K11 AwArog gpEmia
,(Sa se §tie in multa vreme) Ieromonah Lazar Teat 7242 (1734).
Tltluri si initiate cu row. Scris pe cloud coloane. 16 si 28 rinduri pe pagintl. Semiunciala.
Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente stilizate. Scris in Moldova. Slava bisericeasca
de redactle medio-bulgara. De la miirastirea Neamt.

161.

Sec. XV. Hirtic. 276 f. 20,5 x 20 cm. Lipsesc inceputul 6i sfirsitul fo' dupes 5v, 6" ,
175v, 271v.
Iatinursla nr. 97 (m-rea Neamt).
1. 1. 1-5. <Cuvint al lui loan Guru de Aur.> Inceputul lipse§te, Inc.
1144111 Ki&CXOT*HiE HEHOAdETK Tp0V,4,4.
2. f. 5 -5". ToroKAE, Egrkm 0 HEHOCTH5KHLIAtM, IJKO HE 6.* C1JOKAEHiE
EP4$1MWM. CM% TpETiE (Ale aceluiasi. Cuvintare despre eel de neinteles, cef

240

www.dacoromanica.ro
nu a fost o coborire a serafimilor. Cuvintul al treilea) inc. TPOVAMOSHIill
WT 3EMEA*AHHK4.
Dupg f. 5°, lacung; incepe alt manuscris. Dufa f. 6 don5, foi
smulse.
3. f. 6 -12°. <Din Patericul egiptean fi eel de Ierusalim,> fgr5, in-
ceput, inc. MOEN. Hari% UKIAH WTHAX TAMO.
4. f. 12v-26v. TormAe, 110CAAHHE p43,11114114 Kll SPATS KM1POCHK11101r Er0 W
11E4HOKCTIN OWN H W HC/AKHOKEHIA MOSHE, OTIATh (Ale ace/uicssi. Epistole dife-
rite ceitre fratele care l-a 'intrebat despre nesimtirea sufletului fi despre tetierea
dragostei. Rdspuns) inc. 0 WillOKCTKili ASWX TROX.
5. f. 26°-28. 0 murk flpHWEAWOH HCHORtAATH cal (Despre femeia care
a venit scl se spovedeascii) inc. Hpucno HOMHHAWKIH eporiE.
6. f. 28 -30. 0 mXifili c-hempaimplim CAt ca% wkod 1 gam nrkm<A6
CivMplITH (Despre L-beirbatul care s-a luptat en dracii 3 ore inainte de
ePo
inoartea iui) inc. II0KekA4 MIA% FrkKhlti WT ores.
7. f. 30-33. 0 mmiKoh nntmenkin, rh fel*puchnix (Despre calugeirii
pradati in Africa) inc. B'h CT(3411AX ritaromikia KMAKpiA.
8. f. 33-33°. 0 CHOKKAAHWHMK CKOA rhrfrkWEIlia KK CR/ATOMS CTAPH,S
(Despre cei ce fi-au spovedit plicatele la stintul staret) inc. 11111HX Htlik1H
EAaroPo Kt.HHiH.
9. f. 33v-39°. 0 HC11011*AtIgWiHM Cia K h wspaa8 rocnom timer° ICl/CA
XpHCTA (Despre cei ce s-au spovedit la icoana Domnului nostril, lisus Hris-
tos) inc. MAN% Wkithlti WT CAAKMa.
10. f. 39°-41°. 0 TPA. iKENK OniATEHiH K HPOHACTH (Despre cele tree
femei care treciau in prapastie) inc. II0KtAA FIAMK HtSh1H WT OTH,h.
11. f. 41°-45v. 0 wait OgirkTEHOH B h OCTPOK'k CKHAWMK EX (Despre
femeia care trdia in ostrov en fiul ei) inc. finatElikni Ek CK/ATKII.
12. f. 45v-90. 0 OTH,H rEpACHAVk EMoy }KE Alt KIK nopagora (Despre pa-
rintele Gherasim, ca'ruia i-a fost rob un leu) inc. CKA3A HAMh IfkKh111
WT WThlth.
13. f. 90 -93. 1.1D HMI% A1dPIICTpic111* (Despre alt magistrian") inc.
MoNAE WTH,It 110KtAA HAM.
14. f. 93 -97. II p noAosoaro Hawero CFPAHHWIla (Ale preacuviosului
nostru Serapion) inc. CI, HIKE rh CLU1TII1K.
15. f. 97 -100. 0 npocrtiuk Ham (Despre .Pavel eel simplu), inc.
BAASKEHhl WTH,h IIAREA11.

16. f. 100-110. OTH,A (1)HAHA1OHA OWEAHHKA, CAOKO UMW 11011E3H0 (Al


parintelui _Filimon pustnicul : Cuvint foarte folositor) Inc. Fnaron44ICA WT11,11

(DHAHMOH WIBEAUHU:k.
17. f. 110-128°. HMO Bit CliatTla WTI HAWEr0 e4SPEAAA, CA0130 w no-
1S44NH (Al celui intre sfinti, parintele nostru Efrem : Cuvint despre poctiinta)
Inc. IIPWATE AIORHAW,H .

16 - C. 717 241
www.dacoromanica.ro
18. f. 128°-131°. 11)KE Kit CKIATIAK WTH,A HALDEPO HAApHWHA, W SEAHH*M.
?KHTH (A celui intre sfinti, pdrintele nostru Ilarion : Despre a trai in singu-
rdtate) inc. II0ThlpHAt Cat spaTiE Hain rhcfro.
19. f. 131°-1427. Ilp-knoAosnaro WTHA HAWEIFO CiMEWHA 110KAPO fiOrOCAOKA
(Ale preacuviosului pdrintelui nostru Simiov, You' Teo log) inc. fipaTif H
OTItH,H, KltrkK tlhAOKtich.
20. f. 142°-147. 11}KE Kit CK1ATIOX WTH,A H4WEPO Kmmuro flOdlidei4 114-
Tpiaga f1AEa4HAVKCKAr0, CAOKO WPAAKAEHO Kit sanoirkmm BO)Ki HP11 H 1111Crk AA WT-
191trW HA% Cl mHpa, KOTRAIIHM CHACHTH (Ale celui intre sfinti, pdrintele
CAA

nostru Athanasie, cel Mare, patriarhul Alexandriei. Cuvintare pe capi-


tole, despre poruncile lui Dumnezeu fi ecitre toy, cei ce s-au lepddat de
lame, vrind sa se MintUiaSCCI) Inc. Bit3AIOGAEHili HOTKI4JHA1 CiA w CHACEHiH.
21. f. 147-150. Timm KIt CK/ATKIX fl* HOAOEHAVO WT1.1,d Haulm° MaKapia
EfilliKAVO, CAM S*A0 novkauo (Al celui intre sfmnt2, preacuviosul pdrintele
nostru 111acarie cel Mare : Cuvint foarte folositor) inc. XOT/AH EIPHCTXtfl NTH
Kit FOCHOMV
22. f. 150-169. 69 cmtptirk mmAporrn (Despre smeritaintelepciv,ne)
qi din Pateric> ; inc. flmR4 IIHAOHHE TWEAK ClA (urmat de alte fragments
din Pateric).
23. f. 169-175°. <Cuvintele lui Efrem Siriul despre virtuti fi pdcate>
(far5, titlu), incepe cu subtilul GJ cmpavk I iH ['Amu a (Despre frica de
Dumnezeu, capul 1) urrneaza o lacuna.
24. f. 175°-179°. <Scriere feircl titlu>, inc. HAKHHA CiTtT HAAMEHIO W
IOC HOAK litionts.
25. f. 179°-180. HECt Aid ,A,SWEHOAMHH WTHA BOCHMH (Cuvinte folosi-
pare pentru suflet ale pdrintelui Zosim) inc. IlogtAa Ham Swim WT
3ocHMA.
26. f. 180-181v. CKIATAVO ITLIKapi 4 EEAHKAFO (Ale sfintului Macarie
eel Mare). inc. lloAosarrk Siio WTpEKW0A101j CAN.
27. f. 181°-184. IC4AKOKO (Ale lui Isaac) inc. Ilo-rptsa H cEst TH mo-
KHAMH,E.

28. f. 184-184°. rpHropia EEC*AOKHAPO W /WWI Sk 011-MHAEHHH (Ale lui


Grigore : Cuvinte despre lucrurile umilintei) Inc. r.-k Hammt oy60 H EyIE

CAAISA1H.
29. f. 184v-186°. 0 HHOKKIHH FOKE T-kmvm rb.rop*Kwou (Despre eau-
OHM care si-a ars trupul) inc. 115HE Kit CR/ATKIX. WThll,h EH HCKORkt.
30. f. 186°-189. 0 WT611,H EHTAAIH H3GE 6AXAMill,/A CHACHWOAAS (Despre
pdrintele Vitalie care a mintuit pe pacatoase) inc. CTapELIAt ,KE H*KkIH.
31. f. 189-194. 0 Eltilmorkivt EmicKorrk 11011 (Despre fericitul episcop
_Norms) inc. CLITIt 11,1t MKO KItH1OKt Ad Ham.
32. f. 194-196. 0 HHOICIAHH 6*}KAKWHH Kh HOIrCTHH/A (Despre cdlugdri-
tele care au fugit in pustiu) inc. GDTku,k Iwuk nockAa.

242

www.dacoromanica.ro
33. f. 196-196°. 63 s<nvk OVEHEHOH WT nixotte E.R (Despre femeia ucisa
de barbatul ei) inc. A, Omni HHOKK HOICkika
34. f. 196°-197. 0 NiEurk HATOHKKIERt KltHAAWOH K h EOM (Despre
femeia patricelui cazuta in erezie) inc. BOUM HAMK WTh11,6 V1HACTACiE HpE3RHTEil.
35. f. 197-198. 0 HHOKHHH ORptTEHOH Rh 110VCTHHH (Despre calugarita
care traia in pustiu) inc. IIoickM HAM AMA KHpHArh.
36. f. 198-209. 0 HHOKKIHH WKATEHOH Ry6 IWpAAHCT*H HSCTHHKIH
(Despre calugarita, care a trait in rpustiul Iordanului) inc. 11*K111H WT
REMIKKIX H BONHOCHKIK.
37. f. 209-213v. CH/ATAPO Iwavitm mown,' KaprmeiticKaro, PAARH3HA CTO-
witoa (Ale parintelui loan, episcop de Carpathos, capete o suta) inc. HE-
Echa01.11H HHKOPAA}HE W HH011E.
38. f. 213°. CRANTOr0 flOAHACIA (Ale sfintului Athanasie) inc. PELIE

EFAinadu fl*AFIACIF.
39. f. 213°-223. litCTRIVIHHKORO (Din Leastvita) inc. C/IMOTPHAAh H

WEI3E41EMh.
40. f. 223-237v. 0 111140KkKO SrOAII0 HAHREAth WT EVArrEAIA sanogtA
(Despre cele ce se cuvin omului, sau 8 invataturi din evangh,elie) inc. erA4 mie
HOCTHTE CRt.
41. f. 237°-244. 0 ENE HE CE313ACM}KAfHiA MAHTH... (Sa nu judeci
fara, ralittne...) inc. C0T HsHTirt CHATAr0 I1A10A51A.. .

42. f. 244-247v. IAKO HEAOCTOHT% MAHTH lepEWM HAH 1113AREAHt HAN HE


npaKFAut (Cum nu se cade preotilor sa judece fie cu dreptate sau tetra,
dreptate . . .) inc. CRATAPO flHACTACiA CHH4HTIkCKAr0.
43. f. 2477-251°. 0 BOIKiHK C70,64X (Despre rjudecatile lui Dumne-
zeu)inc ritArOitAALUE ARRA 111'40011H.
44. f. 2517-253. COT }KHTHA CRATAro Ildomia (Din viata sfintului
Pahomie) inc. 6'hARt1.118 HtKOVAA WThlkS IIAAAMOHS.
45. f. 253-258. CTDT AARCAKOHA IlaTF09:4 (Din Laysiacon) inc. OVAAh wkwro.
46. f. 258-263. RI& CRIaThIK
1-1>KE WTH,A HawFro Mama NiHRWAVO Rh
Opnurrtii ropt (A celui intro sfinti, parintele Marco, care. a trait in
muntii Traciei) inc. IloRtm HAM ARRA CEpAHHWHh.
47. f. 263-263°. CR1ATAr0 AOMETrd<HA> Mfle*HHHA H AhRAA OriEHHKA Fro (Ale
sfintului Dometian Persul si a doi ucenici ai lui) inc. Clt stmont eptmEtia...
48. f. 263v-271°. Hi Rh CRIATKIK WTH,A HAWEPO HA4piwua, W OTRp}KEHH
AAHNI HHOUCKAPO (A celui intro sfinti, parintele nostril, Ilarion : Despre lepa-
darea calugareasca, a lumii) inc. E %Chi WTOKUIEH C.A Amp&
49. f. 272-276°. <Fragmente din tilcuirea Vechiului testament>. Cele
cinci foi de la sfirsit nu fac parte din acest manuscris.
Titluri si cu rosu. 28 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele
si lemn, cu ornamente stilizate. Serfs In Moldova. Slava Insericeasca de redactie medio-bulgard.
De la mandstirea Neamt.

213
www.dacoromanica.ro
162.

Sec. NV I. Hirtie, 90 f. 20,5 x 16 cm. Lipsesc inceputul 4i sfirsitul foi dupa f. 30v ;
f. 72 rupta.
Iatimirski nr. 98 (m-rea Neamt).
1. <Inmormintarea cillugetrilor > t. 1 -30.
1. 1-3. <Rinduiala inmormin.tarii chlugarilor >. Inceputul lipseste ;
inc. AA CF14CET FIX }Kg Clia,dd OVKKI K4KO 347%011H CA ANHAOCEpAi XpHCTOlid MOEPO.
f. 3-30. Ilocn-kAomiE nhig4EM0 oycwnwa "'Noma (Rinduiala ce se face
la caluggrii adormiti).
2. f. 31-90v. <Din Pravila sfintului Vasile>, Inceputul lipseste ;
inc. CVC 110KEAHTk FAWN' WTkII,k.
La f. 46 subtitlu : 0 pominAgX H 0 ilMAtX 11p4KHA0 (Pravilg , despre
pgrinti i copii) inc. PWAHTEME 4,AAwM CKOHM patio.
La f. 53 subtitlu : auloritAH w orshicTioulka rlykrkKh (invatgturI
despre facatele de moarte) inc. Hwi ROAM 0yRiliCTKO.
Sfirsitul manuscrisului lipseste.
Titluri imtrale cu rosu. Filigran( coroana F. 50° scrisa de alts mina. 17 rinduri pe pagina.
serniunciala. Legaturd veche in piele si lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova.
Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara De la manastirea Neamt.

163.
1750 (f 234v). Hirtie. 236 f. 32,5 x 20 cm.
Iatimirski nr. 102 (m-rea Neamt).
<Simeon Polotchii (1629-1680). Cununa credintei eatoliee (adica
universale) serisol, in 1670>
f. 1. Tit lu : Ktiinvh ftkpil KA00111-14ECKliA HA WCHOHAlliH CVMVOAA CHATHX-k
AilOCTOAh 113 (3A341141111Kk 11,11*TOK1s. KOPOCAOKCKHICIs. H ripomtinK% COHAETEHHiH. . .
(Cununa credintei catolice pe temeiul simbolului sfintilor apostoli imple-
tita din diferite flori teologice i allele).
f. 1v-2. Albe.
f. 2v-3. Tp8Awruosicwk Amororfrkwilero teponionaLt CHME0114 II0A0RK4r0
K AtTO WT CO3AAiligt Mipa x 3p0m A WT pWHCMCTKO E3KE 110 IMOTA TOCHOAA HA
WEPO ICSCA XpHCTA x dX0 MekeEllsi K'h 0 Milk. (Cu truda iubitoare a Inuit
1101

p6cAtosului ieromonah Simeon Polotchi, in anul de la facerea lumii 7178,


iar de la nasterea dup5, trup a Domnului nostru Iisus Hristos 1670, lung
iunie in 9 zile).
f. 3"-6. IlpfAOCAOHHE K LIHTATEMO npagocilmulomoy (Predoslovie &Are
cititorul drept credincios) inc. R0}KiHM6 SKOAWEHHOH W6pA30Mk.
f. 6°. Alba.

244

www.dacoromanica.ro
f. 7-8°. HalAIMEHil rA4r6 H HUNK% pA3CS}KAEHlH KHH111 cERt (ArAtarea
capitolelor si a cugetarilor dintr-insele din cartea aceasta).
f. 9. AlbA.
f. 9°. Desenul reprezentind simbolic Sfinta Treime.
f. 10. Textul inc. FOCHOAH JJEK1H : c136 fCMK AMU H wmEr4 (Domnul a
spus : Eu sint alfa si omega ...).
ITrmeaz5, textul pins la f. 234°
f. 235-236°. Albe.
insemnari
Insemnarea scriitorului manuscrisului.
f. 234°. IlEfIEHHCA/111 ?HE ECT CEH KtHER% pax,' ASLIMIIHAVO CHACEH1Rt 1750
r0.44 c cpEAHuX LIHCEirh MARt HO CPEAlliH 4HCA6 IONA H Toro Kea EAHHh A1kCA+H 1.
[MCA c (S-a transcris aceasta ennui* pentru mintuirea sufletului, in
anul 1750, de la mijlocul lui mai pia, la mijlocul lui iunie si s-a scris in
timp de o luna").
f. 2. IwcH4s-k XficHtni (Iosif Ursin).
Ilustrape In culori cu culori simbolice formInd cadru In jurul titlului [la f. 1. 28-29
rinduri pe paging. Cursiva. Legatura noud in piele si carton. Scris In Ucraina. Limba rusd-
apuseand. Manastirea Neam11.

164.
1439. (f. 330). Hirtie. 331 f. 29 > 20 cm.
Iatimirski da la f. 796-797 o scurta descriere.
1. f. 1-30. flnEamimm wain, C/10110 110IACTHO 0 WRIATEHH tHaTHVO H
mimoTgopsuparo Kprra... (Al lui Alexandru monahul : Cuvint de povestire
despre aflarea cinstitei fi de viatit fiicittoarei cruel) inc. IlountuiE Kam.°
WT6IKCIUlt0 HptillOAORCTBiel. . .
2. f. }1KHTif H Nii13116 riptnoAolumro WT HA ukuufro IW MINA PKIA-
30-43v.

CKAVO CitHHCAHO evothomb.... ildTpiAiocwAyh Tfyhmgcladiiim, (Viata ,si traiul


preaeuviosului pcirintelui nostru Loan de Pilo, scrisa de Eftimie, patriarhul
de Tirnova) inc. R1. AHOTA: 01(60 KTO WM% HOHOCHAIIK
Publicat de M. Kaluzniacki, Werke des Patriarchen von Bulgarien,
Euthimios, Wien 1901, p. 5-26.
3. f. 43v-73. AISLIEHiE CILATAr0 H CAARHAr0 HEAHKOMS,IEHHKA flpTEANIA (Pitti-
mirea sfintului si sletvitului mare mucenic Artemie) inc. LINif REAHIWPO H
CAdliHAPO MSLIEHHKA,
4. f. 73°-91°. MHTif H MH3H6 nptnoikomuro WTHA nawiro HAANWH4
EHHCICOHA IIIErnmciaro 1111 HEMME H ICAKO HAHECEHli 66ICT11 frh npkCAABHhJH rpaA
TIFIIHN111, CIOHCAHO eVOHAEMit nerpiapKom TpIsHORCKkIM (Viala si traiul prea-
caviosului nostru petrinte Ilarion, episcop de Meglena, in care se spune si

245
www.dacoromanica.ro
cum a fost adus in preaslavita cetate a Tirnovei, scrisa de Evtimie, pa-
triarhul de Tirnova) Inc. CAMILA ovEo HACTOALpiA NCH3H1% . .

Publicat de M. Kaluzniacki, op. cit., p. 27-58.


5. f. 91v-97°. IIOXRAAHOE CRIATOMOV I HKAHAOr KWHHOV C'KHHCAHOE eV 9V-
MIEA1h naTpiap)Com Tp%HORCKItIM (Lauda sfintului 11Iih,ail osteanul, scrisa de
Evtimie, patriarhul de Tirnova) Inc. PAAOCTHIKH HA MEC H HACTOAcipEE Tp-k-
NiKCTRO.
Publicat de M. Kaluzniacki, op. cit., p. 170-180.
6. f. 97°-137°. ACHT:E H N<H31Ib. nfrknoAonuaro WT1.101 Haw gro CTE4SAH4
HOKAPO H HCHOickAHHKA WEE n0 CKRiTkIX'h H tIKCTIIKIHX HKWHAKh nocmpamgwaro
(Viata si traiul preacuviosului parintelui nostru Stefan cel Hon Marturisi-
torul, care a patimit pentru sfintele si cinstitele icoane) inc. EOM'heMBIld
Ht Katt HEIN% AospoAtTtah.
7. f. 137°-150v. IIoKgh IHOE WEE K'11 CIVATkIKh wTtkoy HawEmoy 1W4Htior
EnucKoriS 11011113WTCKOMOIr ri&HHCAHO V elf MiEMK HATPhipICOAA TirlIHWESCIMIA% (Lauda
celui intre sfinti, parintele nostru Ion, 'episcopul de Poliboton, scrisa de
Evtimie, patriarhul de Tirnova). Inc. IlaiE no HOT* 0911CTHHWEH A8111X
Publicat de Kaluzniacki, op. cit., p. 181-202. 61 ?:;a

8. f. 150v-153. KW3A1K1 KECTHTOpA, HOLIAAHOE CESATKIM 601'01A,TH,EMis. 1W11-


KVAOV i 111111t (A lui Cozma Vestitor : Lauda dumnezeestilor pa'rinti, Ioa-
chim si Ana) inc. fiqfpa Horopomum poKairrhgtio.
9. f. 153-170°. 111iR9FniI rCHIATKIHIC Al2WIEHHKK 61/CTp ATi A, 41V aEHTiA,
evronia, illapAapia H CapEcTa (Patimirea sfintilor mucenici Eustratie, Axentie,
Evgh,enie, Illardarie si Orest) inc. u,ap CTISOVR [noir AiwKAHTianoy H I1iaaH-
A1iAIIOy.
10. f. 170v-203°. Phrrwpa CHMTKHWXat B0NCIX. REAHKKIX 1.1,010:KE A1H-
14HAA Bancama, HA CILATKIR H MAMMA HOROWIKAEHHMN. X pHCTORIU AMLIEHHKKI fiHTWHid,
Twanna, eiremaeia (Ale ritorului preasfintei marei biserici a lui Dumnezeu,
Mihail Valsamon, la sfinta si slavita noun; aratare a lui Hristos muceni-
cilor Antonio, loan, Eustathie) inc. flipF Nto H KONMCTIOIFtli% Kpomt Homo-
1.111111HE.

11. f. 203v-214. MS.HTif H NtH31-16 np t noAoimaPo WTH,A Haul ro IW4HH4


11WAHCHHKA WHE XPHCTA pam tiwparo (Viata fi traiul preacuviosului parintelui
nostru loan Colibasul, care a trait sa'rac pentru Hristos) inc. TOMHTFAHAA
II KAA Mph PW5HAltWHX" . .

12. f. 214-221v. 1103A11.1 KECTHTOP A, 0 nptHECEHH AAWLVEH PINCE 13% CR/Alah


WTH,A namiro Ifwanna Bnarooycmaro (A lui Cozma Vestitor : Despre aducerea
moasteler celui intre sfinti,parintele nostru Loan Gurei de Aur) inc. CAMELIA

c Ichrk KO &Mk W XpHCTO .

13. f. 221v-224". }lc HTif H Hill3116 np-knoAosuaro wTu,a umnFro KHpiAd


43inocw$a (Viata si traiul preacuviosului parintelui nostru Chiril Filo-
zoful). inc. Coo inyknoAormaro WTKU,A NAMPO KV piAA.

246

www.dacoromanica.ro
Ed. Fr. Pastrnek. Dejny slovenskych, apostolu Cyril la a Methodia,
Praga, 1902.
14. f. 224v-233. 1151{1 Ich CKATKOCK WTLI,A Haw° IWAHHA AAMACKHHA H
1113K3KHTEPA. Cacao HA BAdrOlcktilfHig HpftIHC TiK KAAAW4H11" HAWN. Boropomuy. H
noctioxkitki 11 pi.x (A celui intre sfinti, pdrintelui nostru loan Damaschin
prezviterul: Cuvint la Buna Vestire a preacuratei stapinei noastre Yetscei-
toare de Dumnezeu si pururea fecioarei Maria) inc. Iluirkwuomor illaCTHON101:
H LI,APCKOMOI: :paid&
15. f. 233-281v. ASHTif H 5KHallit nrklioAoRFIAPO WTLI,A HAWEPO CVAIEWHA
MEE ich AHKIrkH rwiYk ClOHCAHO WT IIHKH$WpA MAniCTI3A IIHTIWKIHCKAPO (Viata
si traiul preacuviosului peirintelui nostru Simion, eel din Muntele Minu-
nat, scris de Nichif or, magistrul din Antiohia) inc. BANOCAOKEHIt Bork Toro
KW KAAPOCAOKHTH.
16. f. 281" -286. OKYO}KAEHiE H AL111-1EHiE CKANTAr0 Al1C,CTOAA NAPHARK1 (Cif-
lettoria Si peitimirea sfintului apostol Varnava) inc. Ilounfcg 01:60 WT CliKOAA
CKACA HAWEr0.
17. f. 286-301v. Ilonumloo CKATO H HMHKONVfitIEHHH,H IIEAtAH, ClUMCAHOE
Oveuntimh naTpiapKomh TplIHORCKb.IHM (Lauda sfintei Si marei mucen,ite Ne-
delea smith, de Euthimie, patriarhul de Tirnova). inc. CIL3K1K4ETI% HAC ENNA
HACTOMLIJAVO HPA3MIHKA.. .
Publicat de Kaluzniacki, op. cit., p. 147-169.
18. f. 301v-324. AcHTlE H HOAKHSH ElptHOAOKHION. ANATEPE HAWN. 6VHIJAAL'6.
(Viata si nevointele preacuvioasei maicii noastre Eupraxia) inc. filkICTli
HtKidH AVAUK% RI& KwinTAHTlirkrPAA'k
19. f. 324-330. ilIXLIEHiE CKATAr0 11 CA411114170 AWIEHHKA IWAHHA Hour°
H5KE Rk BEAhrf3AA* MAVIIHKWAVO CA1, C'IsHHCAHC) FillrWpiEMK MHHICOMK H HOE3KHTEPOMh.
Ins KEAHKOH L1,131NKKH IIIOAAOKAAKiHCKOH (PcItimirea sfintului si slavitului mucenic
_loan eel you, care a fost chinuit la Cetatea Alba, scrisa de Grigore caugeirul
si prezviterul din mares bisericet a Molclovlahiei); pe margine : Tamblac
(scris in sec. XVIII). inc. itinWSH 01r1HTEACTILI AOKIlt . .

Autorul este Grigore Tamblac. Publicat de episcop 1VIelhisedec in


77
Revista pentru istorie, arheologie §i filologie", III, p. 163-174.
f. 330v-331v. Albe.
insemnari
Insemnarea seriitorului manuserisului
f. 330. t R AkT x SH,M3 NitCELI,A CEEKTFA1KOH> Kr, C%131311WH FAKpiHil CIH
C10-1WI3HHK (In anul 6947 (1439) luna septembrie 23, a ispfavit Gavril acest
sbornic).
Alte insemnki
Pe coperta din fats, partea interioar5,: Aice este §i mucenia lui sveatal
Joan Novii scris de svetii Gligorie Tamblacu, a fost dascal intai dinceput
in Moldova §i egumen aice in Niamtu §i mai apoi mitropolit in Kiev,

217
www.dacoromanica.ro
came i-am skutat si sfintele mostii acolo. Pahomie episcopu 1). (Incep.
sec. XVIII).
Titluri si initiale cu rosu. Ornament In culori la f. 1. Filigrane : foarfece si tiara. 30 rinduri
pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn, cu ornamente stilizate. Scris In Moldova,
la manastirea Neamt, de diacul Gavril. Slays bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la
manastirea Neamt.

165.

1441 (f. 307°). Hlrtie 307 f. 26 x 19 cm.


Iatimirski p. 794-795. (m-rea Neamt).
1. f. 1 -1389. KHTiE H NCH3HIs tiptnoAosturo WTH,t1 HAWEVO rpirWpia EHHC
KOHA 61011111t1 11}K6 Kit ONIFIIIHT* rpilAit 14413WH.. . CILHHCAHO WT EMICK0114 rfhlAti
HErpalicKa (-Fiala f i traiul preacuviosului petrintelui nostru Grigore, foga
episcop din °rapt Tafaron al Omiripi/or. . . , scris de episcopal ceteitii Negra-
nei) inc. Bak HtICAA ECT HE WT C441114k1HX.. .
2. f. 139 147. "'Nil Irk CRTKIX WTH,r1 HALIIEr0 IWAIlliti agiEnHocona KWH
CTAHTHFIll rpAA4 34t1T00VCTAVO, W 6/14}KEHErkAik (1)1/10FOHH... (A celui intro sfinti,
peirintele nostril loan Gurti de Aim., arhiepiscopul de Constantinopol : Despre
fericitul _Filogon. . .) inc. 113k oyso H AHEC rOTOgitta cA.
3. f. 147 -1499. Acelasi; Como MX11114110 nptCKATKIM BrIdAHLIMI" Nd11176.

Horopomm". . . (Cuvint de laudd a preasfintei stdpinei noastre Neisciltoare.


de Dumnezeu...) Inc. El1CiA HilMh AHEC HIJAKEAHOE CIIKHRE.. .
4. f. 1499 1558°. ACHTiE H WH311k rip-knoAostiaro WTH,A HALIJEPO HAMA
OHKEHCKAr0 (Viata si traiul preacuviosului parintelui nostru Pavel din Teba)
inc. 11013tAttlibik HAM6 OrIEHHH,H WTRA fINTWHiA.. .
5. f. 153v-158. NCHTii H N{H3Hh rip* rioAogilaro WT11,4 HAWEFO 1AE514 (MO
R*Kil homia lEitimuatioga NAHA ( Viata si traiul preacuviosului peirintelui nostru,
Alexie, omul lui Dumnezeu, fiul lui Iefimie) inc. EltICT ilkelOK*Kl& 6AdrO
Rt pnik.
6. f. 158 -1709. fp irwpiA MHHX/1 H HpF3KHTEpd HFSMEHA 011HT*AH RAMO
KpATWp0111t, HOKKAAHOE CHATOMS REAHKOMS,IEHHKS FEWpriS (Ale lui Grigore <Tam-
blac> calugar si prezviter igumenul locasului Pantocratorului : Lauda sfin-
tului mare mucenic Gheorghe) Inc. BEAHKO H*KOE H %nom Hill&HO M2VICKCTKO.
7. f. 171 -189°. MT1411.13EFlif CH/AWN IWAHFLI fiOrOCAOK4 EWE IIHA*Irls IIAT.Wk-
wcTpog* (Revelatia sfintului _loan Teologul pe care a velzut-o in insula.
Patmos) inc. MTKplatElliE lacy XpncToga.
8. f. 189v-2044. MCHTif H ?Imamh nlyknoAosukix itimpo !MUM CilOOEH, Crh
FIHCAHOH evelinAim, naTpupKonik TplaIWBCKIsIMK (Viata Si traiul preacuvioasei

1) Pahomie, episcop de Roman (1707-1717).

248

www.dacoromanica.ro
maicii noastre Filofteia, scrisa de Evtimie, patriarhul de Tirnova). Inc,
IbRE ICU AORMA*A*K 13FAXLIIIH.
Publicat de M. Kaluzniacki, Werke des Patriarchen von Bulgarien,
Buthimios, Viena, 1901, p. 78-99.
9. f. 204°-207. IIIx4ENIE CR1ATKIK MAtIFFIHICK XpHCTORK IONTTHHA *HAO
cw4sa, .KApHTWHA H XAPHTOCkl, 61KEAMICTA, HEIJAKS, IIEWHA H AEREpi4H4 AAlistIHHWAIK
rpm* (Patimirea sfintilor mucenici ai lui
RhAWfAik Rh PHAICT*4% KEruiu,-kmh
Hristos, Tustin filosoful, Hariton, si Haritosa, Evelpist, lerax, Peon si
Liverian,, care an fost chinuiti in marele oras al Romei) inc. H-h Kp-knoiti
RESAKWHIlltifir HAWAWCA8WHTEA.
10. f. 207-211. AINOLIEHIE CKh TKIxKH CAARHK1K MdTOURHIGh XPHCTOIlk 4.0y
KLIMA H HSKE Clt HUM ANAAAEHII,H : KAAK,A,IA, HFIATIA, AIWHHC14, 11ARA4 (Patimirea
sfintilor mucenici ai Hristos : Luchian si a tinerilor ce erau en el :
lici
Claudio, Ipatie, Dionisie, Pavel) inc. ItapcTroy76418 fliquiniens.
11. f. 211 214. Hwe 11% CRAlTklh WT11,4 HAWEr0 IWANNA AgiEFIHCK0fld
KWHCTAIITIH* rpam 34.arooverataro. CAORO HA PO}KAttCTIKO IIPFAHTINERO H 0 KlifIA'h
ltlfiTh FOCROAHH. (Al celui intre sfinti, pcirintele nostru loan Gurei de Aur,
arhiepiscop de Constantinopol Cuvint la nasterea Inainte merga,torului si
despre intruparea Domnului) inc. Tpacst rnarktini KWHIIh R'ke*Kit HA spanh...
12. f. 214 -283°. MHTiE H }KH3Hit WEE II% CRATKIICK WTRA imam° Oftv-
Aopa rhciaKwaro Ich norruntivkX... C-10-1HCALI4 WT KACHAL1 EIDICHOHA 6411CiHCKAVO
(Viata si traiul celui intre sfinti, parintelui nostru Teodor, care a
propoviiduit la pustnici. scris de Vasile episcop Emessa) inc. finaro-
CAOKE11% fork wrktvh l'ocrioAr. .

13. f. 284 299. KHTiE H SI<H3111% 1113*110A0161-14r0 WTU,A HUMP° Hapgetp4


41HPWT0411,4 nomuisagwaro CIA 111% mirk, WT WArsA0Ir H KAICO ripi-
IlEAVOHCTKIH
unAwa g% CHM eTpainu (Viata, s2 traiul preaeuviosului parintelui nostril,
Varvara, izvoritoria de mir, care s-a nevoit in muntele Pelagoniei si de
uncie si CUM a venit in aceste parti) inc. Aospo H gAtIrOCAOKHO ONE WT noAgura.
14. f. 299-307v. FpiropiA MHHKA HPKIIIHTEQA HrOVAAEHA ORHT*AH IIMIAO
KPATWPORKI. CAM HA CRATAKIH AR*TOHOCiA 11943AHHICK H IARO I1HEAHHO HfriLl'AGICIE
Rh EVAFTEAVCTWIC H HA 18,WA (Al lui Grigore <Tamblae>, calugar si prezviter
si egumen at locasului Pantoeratorulni : Cuvint la sfinta sarbatoare a Flo-
riilor si cum nu este nici o contrazicere la evanghelisti Si imp otriva,
iudeilor) inc. H% KqEpawintuf SHE 8R AKIlh.
Inseninclri
insemnarea scriitorului manus3risului
f. 307v. MONA HCF1HCA CIN C'KIWpHHI K AtT x SRMO ( Gavril a scris
acest sbornic In anul 6949 <1441 >).
Alte insemn'ari.
Pe coperta din fata, partea interioar"O : Pahomie episcop Romanschi.
Intr-aceasta carte este si viola epi<s >copului Pavel Theveischii si alter

249
www.dacoromanica.ro
sfinti a multi, foarte de mare folos ; i sintu 2 cazanii prea de folos a lui
svintui Gheorghie vel mucenic i alta la Duminica Floriilor sense si Monte
de svintii Grigorie Tamblacu., care a fost egumenu aice in manastirea
Niamtului si au fost si la saborul al optule si mai pe urma au fost mitropolit
la Chiev, care i-am s'arutat i svintele mostii in Pestera. (Sec. XVIII la
ineeput).
f. 3077. CIA MINFA 110NOBH AMNAXS 11InKam% 3A S SA H S ACHIM /I ATO
x sa m*Cialka ARPSCT Ei (AceastA carte a innoit-o monahul Mihail pentru 6
zloti si 6 aspri in anul 7090 (1582) luna august 15).
Titluri §i initiate cu rosu. Ornament in culori la f. 1. Initiate ornate 30 rinduri pe pagind
Semiunciatil. Legatura veche in piele ii lemn, cu ornamente geometrice. Scris in Moldova, la
manastirea Neamt, de diacul Gavril. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manas-
tirea Neamt.

166.
1780 (f. 179°). Hirtie. 180 f. 29,5 x 22 cm.
Iatunirski nr. 128, p. 567. (Biblioteca staretului Paisie Velicikovski).

f. 1-1797. IlptnoAosuaro WT11,4 HAMEVO MAKAO1 EPVIIETCKNW, RECtAltl


AtIWKIA1 StA0 ANI-Mri/A IMAM.] NCI-MAMMA] W WM:NOM% H TIIIHAMAA Xf3HCTHAHWM'h
COKEpWELICTIck (Ale preacuviosului pclrintelui nostru, Macarie Egipteanul :
Cuvintdri duhovnicesti pline de foarte mult folos despre datoria si zelul
crestinilor pentru desavirsire).
Sint in total 50 de cuvintari.
f. 180-1817. Albe.
Insemneiri
insnnnarea soriitorului manuscr"sului
f. 1797 Ibicant Coihpouiii 1-1 envpiAwirk X Awn POAA (Au seris Sofronie
i Spiridon in anul 1780).
Titluri 5r initiate cu rosu. Desen in penita reprezentind pe Macarie vazind pe serafimi
sburind, la f. 1. 24 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele. Scris in Moldova
de calugarn Sofronie X51 Spiridon. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la manastirea
Neamt (biblioteca staretului Paisie Velicikovski).

167.
1779 (f. 286). Hirtie. 287 f Paginatia veche (cirilica) de la f. 14, 1-166, 1-407.
20,5 x 15,5 cm.
Iatimirski nr. 178, p 573 (Biblioteca lui Paisie Velicikovski).
1. <Callist si Ignatie Xantopoli : Raiul. Tradus din greceste de Paisie
Velicikovski, staretul de la Neamt>
f. 1. Insemnarea seriitorului manu.scrisului (v. mai jos).

250

www.dacoromanica.ro
f. 1v. Alb6.
f. 2 -11". rilahl IniF no 'I/ACTH no piaAs nAcToimparo CAM (Capitolele
care pe rind Sint in cartea de fats).
f. 12. Titlul carrii ; H., 'It WI. 318CTK111311ACC% ILIAM1CT4 H IrnaTie
t3130011SAWFilh... rnaronEr CAS 3RF HAHMEHOKAllif KNNI H CEA PdH, la KW NOM 116 WT
scero 603KFCTREIIIIVW HNC/WI/A WRAF 133KHT% Irk CF6t CKHA*TGICTILA (Al celor mai
mid intre pustnici Callist i Ignatie Xantopuli.. . se numeste aceastA carte
cu titlul Rai, pentruca, cuprinde in ea marturii aproape din toat'a dumne-
zeiasca scripture).
f. 12v-13. Albe.
f. 13v. Chipul lui Nestor cronicarul (dintr-o carte ruseasa tip'aritg).
HAUTh (Cuvinte de
f. 14. II PFAHCA011iF CAM VHF H FIEPFIKIM I MKh1 LIFICAO
introducere care au si num6rul capitolului Mai). inc. IloAosmnE ovso HAWK.
UrmeazA textul impgrrit in 100 de capitole (f. 14-176v).
CT* nrrpiapc-k H
2. f. 177-178v. CD Eilda4HIIKIX% OTLI,VC-6 HAWHK 1% K
RO muck ii
Ir114TiH, WT KHHI'll CV MEW Hit A Al El1HCKOHA OfCedi10311TCKVW, w
EmEnTggfurkm Hunt d,OBAHIH C' E, cTpaniukt cci (Despre fericitii nostri pdrinti,
Callist patriarhul ,si Ignatie, din cartea lui Simeon, arhiepiscopul de
Thessalonic, in capitolul despre urmarea lui Dumnezeu, 395, pagina 210).
Inc. Ha PAAH*E ;Kg KO Ahlin.
3. f. 179-179°. C3T 1101+1:01iliklAt 110K*CTH 1tlEAETIA Plenncsarw, rIt 1:11H3*
AT, ['MK* E1, tHiCA ii (Din Istoria bisericeascd a lui illeletie de Athena, in
cartea 14, capitolul 15, paragraful 5). inc. KAAM CT% KTOPKIH.
4. f. 180-286. GDT WEE c8Th KANSICTA 114T4 V riWTLA (Din cele care
sint ale lai Callist Catafighiotul). Scurte cuget-ari numerotate de la 1 la
286. Inc. a. YCAIO MKOTHO.
f. 286v-287v. Albe.
insemndri
insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 286. Ch Klan% KtIAAHCTA ILIT4 vri WTA C nEpnioAti rOCIIOAHHA WT11,4
wpodimonan 1IAHCia tn,cTnaro CTAPLI,A ORHTFAH CFKSACKiM 11TO HA itIOAAORH, nEpE-
11HCM1t1 CIKM111F11110M031QX0M% IIIKOMFM% MI1841HM% 1113H OT 11,S Ons,*pito dintonaXS
BO HSCTKIIIH HAA HOTOKOM% H44031010 irk 111011AOKH x 400 rom ML113T A C K anpinA
no ,a7, 4HCA4. CH HCM10 x Mir00 l'OAd anpirta Ai AK HM HI I:0MA%.
(Aceasta carte a lui Calist Catafighiot dupe traducerea donmului
parinte ieroshimonah Paisie cinstitul starer al locasului de la Secul din
Moldova, copiatA de ieromonahul Nicolae care a Wait pe linger pa'rintele
Onufrie shimonah in sihgstria de pe piraml Vorona in Moldova, anul 1799
de la martie 2 ping la 14 aprilie. Solis in anul 1779 aprilie 14 de Nicolae).
f. 179". C110 KHFIPS PQH CI3MTAIVO KdAAICTA IlATPIAPLI H CF1OCTIMIG4 Er0 np-k-
noAosnaro IrnaThit AH0011SAWB h, 1'OCHOAHH'h WT EL1,11 tepocrimonaht IIAHCi CT4-
Pak% 011HTEAFH APM'OMH HOH, CEKSACKOH H H.AMEH,KOH, MHOVHM C11011M-6 TPSAOM% H

251

www.dacoromanica.ro
iripaiiim% 'qua HtKOT0111i1X11 rocnomitch 3HATHIIIK-6 H3h ltaphrj344 3HCKAA'11, It
CAM% COE010 3it rpencrcew Ha CAAREHCKiH 1A3111K% FINEKEAlk. H3 °New nEpEgo,0
x aliroe FORA At1r8CT4 3 A<1041-1> HAM% HEAOCTOHM1M1s, 110 HAWEAkOlr 11(30111EHil0 11H

Cd$1'6. Cla KOT0130H TOrO)KE (HUM HALIAAH HHCATh, 4 OKOHHAAH TOrO,KE rom OKTOKpilA K.
CHHA*TEACTKSEM16, CKAHLIJEHHOAIOHAIC11 HiKOAAH H CICIAAOHAP6 OHS 4SpiH KO HSCTIt1H1-1
HCHKUliF, HAA 110TOKOM11 E011011010.
(Aceasta carte, Rai, a sfintului Callist patriarh §i a celui care a fost
pustule impreuna cu dinsul, Ignatie Xantopuli, a dobindit-o domnul
p6rinte ieroshimonah Paisie, staretul mAnastirilor Dragomirna, Secul §i
Neamt, cu m.ultg trudg §i nevoinfa a sa de la ni§te domni de seam de la.
Tarigrad. §i el singur a tradus-o din grece§te in limba slavong. Si din aces.
traducere, la anul 1779, august 7 zile, ne-a scris pentru noi, nevrednicii,
dup'a rugsamintea noastrg, care de la aceemi pagina am Inceput sa scriem,
§i am terminat In acela§i an, octombrie 20. Ma'rturisim. : ieromonah Nicolai
§i shimonah Onufrie, care traiese in sihastria de pe piraul Vorona).
f. 1. CFI, KI1HI'd PAH 113 KHHP'6 aimonen Outidspia YKHKWArA TE AT-1 Irk
11SCTI1111H HA,A, 110TOKOAN% HopoHolo Fri& ItIortmgin HAt,KE H 11pECTAKH CiA H n0rp-
61tICTIt x 41lf119 rom ALipTA K9 ANM. CKHACTEACTK810 CKOE 138 LIHO HHC4KIt1H C110
Kiinr8 H C11 HHAV11 HA TOAIIINCE IlkiCTKIHHOM% ArkeTt 6E3MOACTKOKAKKIH CICiAAOHA7C11.
H1KOAAH.
(Aceasta carte Rai este dintre chtile shimonahului Onufrie care a.
trait 25 de ani fn sih'astrie lingg pirsaul Vorona in Moldova, unde a §i murit
§i a fost ingropat in anul 1789, Luna martie 29 zile. lifarturisesc eel ce am
scris cu mina mea aceasta carte §i care im.preuna" cu dinsul am dus viata
in tacere, shimonahul Nicolae).
Titluri cu rosu. La f. 13° foaie tiparita, reprezentind pe cronicarul Nestor de la Kiev
scriind in chilia sa. Ornamente in rosu, galben of albastru la f. 14, 176°, 180. 20 rinduri pe paging.
Semiunciala. Legatura veche in piele. Scris in Moldova, la manastirea Vorona de Nicolae iero-
monahul. Slava bisericeasca de redactie ruseasca. De la manastirea Neamt (biblioteca stare(ului
Paisie Velicikovski).

168.
Sec. XIX (inceput) . I3frtie. 63 f. 22 > 17 cm.
Iatimirski nr. 174 p. 573. (Biblioteca lui Paisie Velicikovski).

<Pomelnicul micnastirii Neaml>


4 foi liminare albe, nenumerotate.
f. 1. 3a sApAsiE HOMAHOREHIE CH/Will/A OKHTEAH Hiamou,Kiia (Pomenirea,
pentru sanatate a sfintului local de la Neamt). Intre altele : Ciliwrkwin
npakamEAcTgstolpia CVHWAlk KCEpOCCiHCKiH (Prea sfintitului Sinod cirmuitor
rusesc).

252

www.dacoromanica.ro
f. 1°. Arhiepiscopii. Aratati Intre cei vii : Veniamin. (Costache)
(1803 1846) ; la morti incepe cu Dositei.
f. 2. Episcopii.
f. 2°. Arhimandritii.
f. 3 3°. Ieroshimonahii.
f. 3 1°. Ieromonahii.
f. 5 5°. Ierodiaconii.
f. 6 7. Schimonahii.
f. 7°. Alba.
f. 8 -18 °. Monahii.
f. 19 24. Albe.
f. 21°. Alti monahi cu rudele lor.
f. 25. 3A OtrHOKOH spaTia CKIATKWA OgHTEAH 114AANERKI/A (Pentru odihna
fratilor sfintului local al Neamtului). incepe cu mitropolitii (primul, Ga-
vril), arhiepiscopii (primul, Grigore).
f. 25°. Episcopi (incepe en Amfilohie), stareti (incepe cu Paisie).
ECEHECTHAPW WTH,4 NAwnro (Prey cinstitul pgrintele nostru).
f. 26 27 si 30°. Ieroshimonahii.
f. 27 ° -28. Albe.
f. 29 ° -30. Albe.
f. 31. Alba.
f. 31°. I erodiaconii.
f. 32. Alba.
f. 32 ° -36. Shimonahii.
f. 36°-38°. Albe.
f. 39 45. Monahii.
f. 45° 54°. Albe.
f. 55. IlniciA CTAP11,11 POAHTEAEH : 1E04 IWAHH4 H MOHAKHH6118/114Hill (Parintii
staretului Paisie : Preotul loan §i monahia Tanana).
f. 55° 57°. HOCASWHHKW1111 AlipCKHK% (POS111§11iCii mireni).
f. 58 63°. Albe.
Scris de mai multe mlini, o serie de nume ad5ongIndu-se In cursul vremilor In pomelnic.
Pe doua coloane, 20 rinduri pe coloanii. Semiunciala. Legaturd veche In carton. Scris In Moldova
(mAndstirea Neamt). Slays bisericeasca de redactie medio-bulfara. De la m5nastirea Neamt
( Biblioteca lui Paisie Velicikovski).

169.
1791 (f. 1). Hirtie. 85 f. 20,5 x 17 cm.
Iatimirski nr. 18 p. 556. (Din Biblioteca staretului Paisie Velicikovski).
f. 1. Bp atie6naft Han' almenin o Juo6oeTp acTribix 6o.mtsmixl RON ItpH-
EgIO'Lli810TCSI om paw-IT:Dub tlaCTFIX tiegOBttrecicaro Te4a, C011141WHIMIFI cnaBHbIMb

253

www.dacoromanica.ro
Bpailervrb I. I. fIgeH HoNrb cr garhuicHaro Ha pocciucHiH H3MWb npegoHauts
HecToin MaHcHmoBwm AiK6ogluc1,, H a gBoraihm copirrumn. megHqualbi AOR-
TOp% H npocDeccovi, nommagbHaro HcHyccma nogi, Btgimiems rocygap-
CTBelltE011 megmumeHoii Howierim Bo rpagt HeaaraHo HpH HM-
nepaTop. aHag. nay 1790 roga, a c'b of climax() B 0Jf B'b CT 0-
.111411HOME ropoA1 Hoax% 1791 roga.
(Sfaturi medicale despre bolile venerice care se incuibeazd in diferite
parti, ale corpului omenesc, serise de vestitul medic I. I. Plenco, traduse din
limba latind in ruseste de Nestor Maximovici Ambodic, consilier antic,
doctor in medicind si profesor de arta mositului at eolegiului imperial de
medieind. In orasul Sf. Petru. Tip drite la Academia imperiald de stiinte
in anul 1790, iar dupti aceasta transcrise in Moldova in orasul de seaun,
Iasi, in aunt 1791).
f. 2-3. 1-IpegHcgonie OT cogumrrega (Precuvintarea autorului).
f. 37-5v. OrgaRgeHie (Tabla de materii).
f. 6 -84 °. Textul. 0 parte din retete in limba, latina.
f. 85. ABA.
f. 85°. 0 retetA.
26 rinduri pe paging. Cursive. Legatura In carton. Scris in Moldova, la fa0. Ruseste.
De la manfistirea Neam( (Biblioteca lui Paisie Velicikovski).

170.
1643 (f. 127°). Hirtie. 169 f. 21 x 15 cm.
Iatimirski f. 853-854 (nr. 2 al manAstirii Secul).
<Liturgh,ier>
f. 1 -1°. Albe.
f. 2 -3°. inceputul Evangheliei de la Than, in romine§te (sec. XVIII,
adaos pe paginile ce fusesera lasate albe).
f. 4-5'. Albe.
f. 6-12. cYiCTAR SMECTIKHhUit CASH:KW g'h HEIM H Al 4K WH CTKA (Rinduiala
slujbei dumnezee§ti in care i slujba diaconului).
f. 12"-13. Albe
f. 13". Miniature : sf. loan Gufa, de Aur.
f. 54". 1]05HECTgHe CASMEA NIKE g`h egiitTha WTH,A thunfro IwaH 311,1--
Tome° (Slujba dumnezeiasca, a celui intre sfinti, parintele nostru Ioan
GurA, de Aur).
f. 55-56. Albe.
f. 56". Miniature : sf. Vasile eel Mare.
f. 57 -93 °. EMECTIMA CASH{114 HHiF Irk Cg/ATIIIK OTHA imuHro liacHnie
EFAHKAr0 (Slujba, dumnezeiasc6 a celui intre sfinti, parintelui nostru Vasilie
eel Mare).

254

www.dacoromanica.ro
f. 94 96. Albe.
f. 96°. Miniatura, : sf. Grigore Dialogul.
f. 97-118. BONUCTKHAd ciitimsa rifybKAF CirktlIFHHAA (Dumnezeiasca slujba,
celor mai inainte sfintite).
f. 118°. Alba.
f. 119-127. CHLI,E rndrOilET iEpEH WTIIONTT HA KlOKAO MOM HCEPO AtT
(A§a spune preotul otpustul in fiecare zi peste tot anul).
f. 127°. Insemnarea scriitorului manuscrisului (v. mai jos).
f. 128- 129 °. 111111h 1110H4EANIt1H HA HOCTAKAEHiE CH*41EHOCLI,A H AEHOTATA (Rin-
duiala la a§ezarea celui ce poarta luminarile §i depotat).
f. 129v-130. IIHHit HKIKAEAWH HA HOCTAKAEHiE LIKTH,A H trkFILI,A (Rinduiala
la asezarea citetului §i cintaretului).
f. 130°-131°. 11HH6 6kIKAEN1k1H HA HOCTAKAEHIE HHOAA14KOHA (Rinduiala la
a§ezarea ipodiaconului).
f. 132-139v. IIHH EKIHAEMIt1H HA HOCTAKAEHiE ALIKWH4 (Rinduiala la a§e-
zarea diaconului).
f. 136-139°. 1IHH glgRAFAIKIH HA HOCT4HAEHIE Crkl.PEHHHK4 cHirkg KORA (Ma-
duiala la a§ezarea preotului sau a popei).
f. 140-146. 11H116 61tHttlEMIAM HA 110CTAHAEHiE En HCKOF1A HAH MHTPOHOAHTA
HMI nerrpiaga (Rinduiala la a§ezarea episcopului sau a mitropolitului sau a
patriarhului).
f. 147-151. ititOmrrga FrAd HOCTAKIAT AiliTp0HOANTA H KIJOAHTh 11P11131;E
Hit rpm, H (tTET MOAHTK2K nirkA PpaAom (Rugaciunea cind se apaza mitro-
politul §i iese intiia oara in cetate §i eite§te rugaciunea inaintea cetatii).
f. 151°-158°. lliOAHT111 !OWE rAAMIET apKiEpni HAH Agoitimb. 11110
IIIEHA 34 rp*Kki HWAHliliit H HEKOAHKIA H SA !MAIM KAIATIM H SAKAHHAlliE H HC*Kit
rpCi (Rugaciunea pe care o spune arhiereul sau duhovnicul pentru
iertarea pacatelor cu vole sau fara voie §i pentru toate blestemele §i
afuriseniile si toate pacatele).
153°. Insemnarea scriitorului manuscrisului (v. mai joss.
159 169°. Albe.
insemnari
insemnarile scriitorului manuscrisului
f. 127°. 1131104EHiM 63TH,A H C11 DOCK*LBEHIFAVIt CKIHA H C-KKVIsWElliFIN CH/A
Taro Aga, HAUNCH CiA CIA CHATAA H 60}KECTKH44 AVTSpriE HOKEAtHiE44 H OVCP'11AiEM
H AMIliENt HAW OEWAOPA IAHOKHLIA Kfilligar0 AWrO$ETA H Acti10114A rip-kwcwkiimmomotr
coo Agwurom8 tyTtkoy Dip Hapnaamoy ag1el1HCK0118 H MHTpOHOAHTS COrIAK
CHOMS H KKCEH 3EMAH ItiWilAAKCKOH, Hi& ,KHH 6AAV09keTHHAVO H XPIICTOA106HK4r0
rocnomma HAWEr0 11%1 EACHME HOEKOAA H AT x 3PHA MektEll,ti ALIH 14.
(Cu voia Tatalui §1 cu ajutorul Fiului §1 Cu s'avirsirea Sfintului Duh,
s-a scris aceasta sfinta §i dumnezeiasca liturghie din porunca §i cu stradania
§i darea panului Theodor Ianovici, mare logofat, §i a daruit-o preasfinti-

255

www.dacoromanica.ro
tului sam pgrinte duhovnicesc, parintelui chir Varlaam, arhiepiscop k;i
mitropolit de Suceava §i a toat6 tara Moldovei, in zilele binecinstitorului
si de Hristos iubitorului domnul nostru, Io Vasilie voevod, in anul 7151
(1643) luna mai 25)
f. 158v. HADHCA CIA CiA AVT8priA p761COA mituro Pfrktunaro fust. 160MIR
HUHU Kix EnHcKoniti P4AWRCKOH npH EMICKOWk If Hp ilHACTACiE WT iTiOAAAAHHH,A.
(S-a scris aceasta liturghie cu mina mult pa'c'atosului, robul lui
Dumnezeu, Ivanco, in episcopia de Rildluti, sub episcopul chir Anastasie
de Moldavita).
Alte insemnari
f. 14v-15. Aceast6 sfinta liturghie este a sfintei man6stiri Secului
(sfiqitul secolului al VXIII-lea).
Initiale $i titluri cu our alte culori. Initiale ornate $i ornamente numeroase In mai
multe culori. Mintaturi la f. 6, le, 14, 56w, 57, 96°, 97, 119, 128. 14 rinduri pc pagind. Semi-
unciald. Leg:Aura veche In catifea 5 lemn, cu aplicatii metalice. Scris in Moldova, la episcopia
de Radduii. Slays bisericeasca de redac%ie medio-bulgard. De la manastirea Secul.

171.
Sec. XV. Hirtie. 325 f. 28 x 20 cm. ; f. 303-321 smulse se pilstreazd numai midi frag-
mente. Asemenea, foi smulse dupa f. 11.
Iatimirski nr. 1. (Muzeul de antichitati). (II dateazd din sec. XVI, dar scrisul $i filigrana
sint mai vechi).
1. <Din ceirtile Vechiului Testament>
f. 1-44. KIIHrA TETpWilACHAIW, ENSE ECT LIETE{Wp0 11,AplCTKIIKHHIch, LI,A(P>CTI30
np-KHoE (Cartea tetro-vasilio, care este a odor patru. Regi. Prima im-
parAtie).
2. f. 44-44g. Adaos in sec. XVII, un apocrif intitulat : HMCO wcatAH
Itiape4 IIHnaTa nptA n,apE KECApEAA (Cuvint C21,711 a invinuit Marta pe Pilat
inaintea impeiratului Cesar) inc. Ho tch3HECEHiE FOCHOM HAWEPO IC8CA XpHCTA
FMCTAKWE atapia H HAE 111% PHA1 K h 11,410 ilEtrOVCTOIr RECAp10 (Dupa inaltarea
Domnului nostru Iisus Hristos, s-a sculat Maria §i s-a dus la Roma la
impgratul August Cesar).
3. <Din cartile Vechiulni Testament> f. 45-297w.
f. 45-88w. AAPCTKO HrwpwE (A doua imparatie).
f. 88v-141v. IAApCTRO TpETiE (A treia impAralie).
f. 142-187g. ItApCT110 tIETKIHITOE (A patra irn.pgrAtie)
f. 155. Alb6.
f. 188-217v. CAWBECA nI3HT04Nd COAWNIWIrk ChlHA AARHAA (Cuvintele in
pilde ale lui Solomon, fiul lui David).
f. 217v-222. I1kniH ntnia Conommk MINA XABHAOKA (Cintarea cinta-
rilor lui Solomon, fiul lui David).

256

www.dacoromanica.ro
f. 222 -266 °. IlptivimApocr ICOVCOSA ChM% CHp4XoKa (intelepeiunea lui
lisus, fiul lui Sirah).
f. 266° -269°. Cn nomiXpwsk riliWOMM SP*Ah nuronia Kik Iwgk (Astfel
se spune polihronul, inainte de a spune cartea lui Iov).
f. 270 -297°. Itvgli, CIC43AHIEMk KIEHrk IWKWKhl (Ioy, spunerea cc lui oy).
4. f. 298-302". EHAtme ham npopoKa ESKE MIA* w XpricT*. (Vedenia
lui Isaia proorocul, pe care a azut-o despre Hristos). Apocrif. inc. K.h AHOE-
ildAECh1TE I1*TO LI,ApCTKOlpiapOlf e3EKIH.
Sfirsitul lipseste, foile 303-321 smulse.
5. f. 322-325°. <Fragment dintr-o scriere apocrifii despre patimile
111intuitorului >, inc. 71 CPEEplaHHIMI WT APKiEpEH H WT CTApEL1,h.
insemnari
f. 3-7. Pe marginea de jos a paginilor : Cia KIEHPA rAArOAEMAA IIETKOPO-
111,ApCTKEIHK KI/HFIK as pas imam-mu XpHCTA Awe° Amore, PAIMIKIH AHMHTplE man
IHITAp H AAX E K h APKWK fi*AhlH HAEME ECT KNIM ilhCHOE POSKAECTKO CHMTAi`O
IWAHA IIpEAHTH4h1 H KrhCTHTEA* Kit Masons TPliSiay Eck 3AASWiE p0AHTEOE> MOHX
H IMAM Soma H 3A WTHSWElliE AL% MOHM. flLpg 7KE KTO EH flp0AACT HMI
HHAKO STANT Kis CKMTAA gpiticws, A4 ICT HEIlp041EH WT fiord H csiaTaro
WT
Iwastia. thin AHHCF K113ANEET HOIrIEHlA paAi, 4 WH naKs 6E3 EA.:WOMBS-lit% 1613EW134
AA HE KrhaMET H KAKH AA A4CT Kit pSKH Fro, Tap AA ISAAPOCAOKHT Fro FocnoAb.
1 AA WTSI3lET EMS Ichrk HAMAPWCT ,A,SKA CKATAr0 KHCAHHOE Kis KHHSt CEA,
flAIHH, MINA, 4MHH. Huey pr6K01i MOM K ATE x 3PAI *ES I AKHH MTh] MS'EF-
IHKA XApAllAAWA.
(Aceastg, carte numita Patru impgrati, am cumpgrat-o eu, robul
st4inului meu Hristos, mult pAcAtosul Dimitrie fost pitar §i am dat-o
Bisericii Albe, unde este hramul cinstitei na§teri a sfintului Ioan inainte
mergAtorul §i Botez5,torul in tirgul Ia§i, pentru pomenirea parintilor
mei §i a tuturor adormitilor mei §i pentru iertarea pa,catelor mele. Dad,
cineva o va vinde sau o va ascunde altfel de la sfinta biseric6, sg, fie neiertat
de Dumnezeu §i de sfintul Ioan. Dac6 Ins cineva o va lua pentru inv545,-
turA, sa n-o is fara binecuvintarea preotului §i iar sa o dea in mlinile lui ;
<atunci > sa-1 binecuvinteze Domnul §i sa-i descopere toat5, intelepciunea
Sfintului Duh scrisa, in aceasta carte, amin, amin, amin Am scris cu
mina mea, in anul 7114 (1606) februarie 10 zile, la sfintul mucenic Hara-
iambic).
Adaus dedesubt (f. 5 ° -6 °) de acelqi : HAKH A3 CAM ASMHTpS KHAtillE
MtTE}K CHMTKIK 11,14KKAM E}KE Kh IAC WT 3A0KiHr4EHiti ESICE WT KparoK 3EMCKHK H
34IISCTtART 11,13hKRH HONdX, T*M}KE HOMHCIIHK AA HE HOPHKHET, H.Y. MX EH Kis MO-
HACTHp IIHCTpHIJ,H, KPAM SCHEHIE riptcsiwrka HOrOPOAMI,H, 34 ASWE KOA,E3 H cna-
Calif I. KO3CE H nryksim mic4Xom, AMH11, K ATO x 431, AEK. KO.
(Tot eu, singur Dumitru, vazind neorinduiala sfintelor biserici celor
din Iasi din pricing relelor Intimplgri care yin de la du§manii tarii §i au
17 C. 717 257

www.dacoromanica.ro
pustiit bisericile lui Dumnezeu, de aceea m-am gindit sa, nu piarl, ci am
dat-o la mangstirea Bistrita, hramul adormirii prea sfintei Na'satoare de
Dumnezeu pentru folosul sufletesc i mIntuire, euin am scris si mai Inainte,
amin. In anul 7116 (1607), decembrie 29.
f. 22. 3M I1HTET DOH Alan* WT khHELI1H MH0r0 CIA HOK*CT (Aici a citit
popa Manea din Danesti multe din aceste povestiri). (Sec. XVII).
f. 187°. CI& IIETES0130 LINCTKEHHK KSHHA (346 HOKIN AHMHTplE NcHTHHthip
CWHLt XHAHH TSA013AHOKH4 H AAA Er0 Ich B*Aaa 11,phKWil S TACKOH Trhh, HAE ,KE
ECT KHAN IliaTHOE flOMAhCT130 MAT/APO H CAAKHAPO HpOpOKA H IlpEAHTHLIA H 1411-
CTHTFitt IWAHHA Kh 34 ASIHEE CFR* H p0AiTFA fro H KTO S60 Kli3AIET ErW WT
1413h1C06 H HE AACT HAKH Hi& 11,pl&KW13 H 68AET HArt3EA CHIATtH HphKEH, MI AA AACT
WTHJAT nirkA CTpALUHAr0 H mmu,rantpHaro rhAHIVE XpHCTOKAM. ilMHH.
(Acest Patru. Impgrati" 1-a cumparat robul lui Dumnezeu, Dimitrie
jitnicer;fiul lui Filip Tudoranovici si 1-a dat la Biserica And In tirgul
unde este hramul cinstitei nasteri a sfintului i slavitului proroc i Inainte
merg6tor si Botezgtor loan, pentru pomenirea sa si a pArintilor lui. Si tine
o va lua dela biserica si nu o va da iarasi la biserica, i va fi paguba sfintei
biserici, el sa, dea raspuns inaintea cum.plitei si nefatarnicei judec'ati a lui
Hristos. Amin).
Titluri (i initiale cu rosu. Ornamente In culori la f. 1, 45, 188. Filigrane : cap de bou cu
truce Intre coarne carpe, cerc cu doua flori stilizate. Scris de doua mlini (I, f. 1-186°, H, f.
187-325T). 26 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in piele si lemn, cu ornamente
geometrice. Scris in Moldova. Slava hisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de
antichitati.

172.
Sec. XVIXVII. HIrtie. 215 f. 19 x 15 cm. Foi rupte, completate ulterioar.
Iatimirski nr. 2. (Muzeul de antichitati). (0 dateaza din sec. XVI).
<Psaltire>
f. 1-2. Foi albe cu 1nsemnari. Titlul pe f. 2° (scriere mai noua,
cleat restul raanuscrisului) : AAKHAA npopoKa KA8HCMA d. TAMAN AagnA* u,apa,
rite a (A lui David proorocul cathisma 1 a Psalmilor lui David Impg,-
ratul, cintul 1).
f. 159-165. Completata de alts raffia, mai noi.
f. 164°. Alb6.
Psalm 151 pinA la f. 187°.
f. 187 ° -206 °. Cintarile scriptuare care urraeazg dupa Psalmi, Inc.
Ilrkeuis, Jammu Ka% ucKwA (Cintarea lui Moisi, la iesire).
f. 206°-208°. Tpwnap cie nom int cmoTs no nEnopwmiaK (Acest tropar
11 cintam simb6t6 dup5, fleprih6nite").
f. 208°-209°. Gin Tponapn tchCKACHH HhET CAA K6 IlEAGIt no HERO-
pwimaX (Aceste tropare ale invierii se cintg duminica dupg, neprilignite").

258
www.dacoromanica.ro
f. 209v-215. Tp01143H ErkCKACHH H fi0r0p0A111HH (Tropare ale Invierii
13i ale nascatoarei de Dumnezeu.).
f. 215°. Alba cu insemnari.
Insemnetri.
Pe coperta din fats partea interioara : Aiasta Psaltire sa sa stie ca
iaste a mosului Iorest i o au dat de o-m legat in bani 80, ghenarie 20 dni,
leat 7207 (1699).
Eu Nicula Kind mntru sfinta i marea manastire ot Urezi, hind
egumen loan. (Sec. XVIII).
Pe f. 1. t Aceasta Psaltire sa s<a > stie ca iaste a mosului i o au
dat de o am legat eu, Mateiu gramaticul In bani 80, ghen<arie > 20 dni,
leat 7207 (1699).
f. 159°. Pe foaia completata : aceasta foae I1NC a3 ALTEH mororptw-
HHK. rEN. ii A1th A*T x SC3 (Am sons eu Matei mult pacatosul, ianuarie,
12 zile, anul 7207 (1699).
f. 215°. Sa, se stie de and s-au legat aceasta carte In dzilele lui
Racoti Ghiorghie craiu cel tinar1) va leat 7151 (1643) WI, poMAECTKA
XpHCTOK4 x t1AMr, 43 mar COA0M0111% (de la nasterea lui Bristos 1643, eu
am scris Solomon). <Sa > sa tie de cindu am luat aceasta carte de protu-
<popa > din Capacelu dereptu 4 f <lorini > si sa sa stie de aceasta cKarte >
data din... (restul nu s-a mai scris) (Sec. XVII).
Pe coperta din urma, partea interioara :
SA sa sae aceasta Psaltire a cui este, a mosului Iorest ot Itusca
si i-a o legat-o dascalul Matei gramaticul In bani 80 ; §i am scris eu Stanciu
copilul WT TAM (de acolo) leat 7207 (1699).
SA sa stie aceasta Psaltire a cui este, a mosului Iorest.
Titluri si imtiale cu ro§u. 14 r/nduri pe pagina. Semiunciala (unele completari cu cursive).
Legatura modernd In pinza (s-a pastrat coperta din fats a legaturii vechi cu icoana rastignirii).
Scris In Transilvania. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de antichitati

173.
Sec. XVI (a doua jumdtate). Hirtie. 201 f. 19 x 13 cm. Uzat, Inters §i upt.
Iatimirski nr. 3 (Muzeul de antichitati).

1. <Psaltire>.
f. 1. Fusese lipita de coperta. Cuprinde un fragment liturgic
(sec. XV) din alt manuscris.
f. 2 172°. Titlul : AARHAA ripopoK4 H rapt wkcuE (Ale lui David
prooroc fi imparat, cintari).
1) Gheorghe Racoti, principele Ardealului 1630 1648.

259
www.dacoromanica.ro
f. 172°-189. Cintarile scriptuare, care urmeaza dufa Psalmi, inc.
lite AIWVCEOBA Kix HCICOA`k (Cintarea lui Moisi la I*re).
f. 189-189°. 1110AHTH4 KWIPLARWH WAAKTVph (Rugaciunea la terminarea
Psaltirei).
2. f. 189°-194°. TIME MOAHTRA 3A Whet Xpirriank (De ase9nenea'rugcl-
ciunea pentru toti crestinii).
3. f. 195-200°. IlapAKAHC nPtCH/ATtH KAAAHHHH,H HAWEH foropomum (Pa-
raclisui preasfintei stclpinei noastre Naseatoarea de Dumnezeu).
4. f. 201-201v. Fragment din Triod slay, sec. XVI.
insemneiri
f. 1°. Buis pe dos, foarte sters : fiApHhHCKH itIOPHAd 110030AA, Eolith°
A1HAOCTi10 rocnomp% 3EN1All. CarHM H4LLIHA1 (Barnoschi Moghil5,1) voevod
din mila lui Dumnezeu domnul tarii slugilor noastre 2)).
f. 201. Sa, sa stie ca, am dat doi florinti si 6 costande.
Titluri si butiale cu rosu. Initiale ornate. Ornamente in rosu ti albastru la f. 2, 83, 172°.
Filigran : mistret. 16 rinduri pe pagind. Smiunciala. Legaturd veche in pick. si lemn. Scris probabil
in Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de antichitati.

174.

Sec. XVI. Hirtie. 321 f. Numerotatia veche 1-322, socotindu-se si foaia liminara.
29 x 21 cm.
Iatimirski nr. 4. (Muzeul de antichitati).
1. <Psaltire,
f. 1-24. LIHNK KAKO Aill&HCHE ECT frkra ilrawripk (Rinduiala, dup5, care
trebuie cintata Pslatirea).
f. 3 248. AAHHAA 1100(30KA H 11Apk. like (David proroc i imparat.
Cintari).
f. 129°. Alba.
f. 248°. Alba.
f. 249-269°. Cintarile scripturare ce urmeaza dup5, Psalmi.
2. <Acatistul Maicii Domnului>.
f. 270-298v. n'h niaToc E HEmerk norre, REHEp, UAL:WM C/10y5KEA flKdel
CTOy nirkCK/ATKIX Boropopiu" (vineri in a 5-a saptam_ina a postuld, seara,
se face slujba Acatistului preasfintei Nascatoare de Dumnezeu).
3. f. 299-309. ¶ICTHKIH napaKimc riptcgRiT-kH 13/IAAH4HLI,H HAWEH fiOrOPO-
AHRII (Cinstitul paraclis al preasfintei stapinei noastre Hasecitoare de Dum-
nezeu) .

1) Miron Barnovschi, domnul Moldovei (1626 1629).


2) Rupt.

260
www.dacoromanica.ro
4. f. 309-319 entOttEm Kik FocuoAS HALHEMS ICSCS XpHCTS (Slujba catre
Domnul nostru lisus .ffristos).
f. 319v-321°. Albe.
f. 320°. <Inceputul Psalmului I>.
insemnari.
f. 285: Grigora§ Simis logo<M>t Fatah& (am scris). (Sec. XVIII).
Tit luri initiale cu rosu. Initiale ornate. Ornamente In rosu la f. 1, 3, 130. 14 rInduri
pe paging. Semiunciala mare. Legatura veche, artistica, in piele si lemn, cu ornamente stilizate.
Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de anti-
clutati.

175.

1627. (f. 189°). Hirtie. 193 f. Numerotatia veche : 1-190. 27,5 x 19,5 cm. Lipseste
Inceputul.
Iatimirslci nr. 5. (Muzeul de anticlutati).

1. <Psaltire>
Inceputul lipse te. incepe cu Psalmul 2. inc. IItc lid ['OMAN H HA
XPHCTA Ero.
f. 8-8°. Adaose cu cursive din Psalmul 9 in locul unei pagini ce
lipseste (sfirsitul sec. XVII).
f. 172-187v. Cintarile scriptuare ce urmeaza, dup5, Psalmi.
f. 187°-188. Iloopo,rkcmKo 3aKapiett WTLI,A INEARTNEKA (Prorocirea lui
Zaharia, tatal inainte merg6torului).
f. 189°-191. (Ineadrat). insemnarea scriitorului.
f. 192v-193°. Albe cu incerc6ri de condei i insemnari.
insemneiri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 188v-191 : H3g0IIEHiEAl6 CPTLI,A H C11 nocErkwEnimut GIULIA H ChKpl&WE-
IliEM CKATAFO ASKA K'6CEKHAL1,01r H nirksnaromS Jiro CAARA H KEA19it0 H 111+

RECKOHNHill KkKhl, fliVIHHh. 1136 rptwniH H NIEHWiH KIK HHWLI,tX HEAOCT01111111 XPH-
CTOIr PAKK, A1011A7C lliappdpiE, Chf1HCAX CiX ICAATHph Kh 3EMAH 017POKAANIHCKOH K11
MOHACTKIPH SOKOMtM filICTPHLI,A Rh HOAK phlAiH rood ritaronEmax
ripHAVNELIJOy
IL:111qm, HAENcE ECT noTpoymArtliE H KTHTOPH 1]AHi4 C h giltirOCAOKEHifA% H nogEnt-
HiEMK WTt1,4 HAIIIEPO HrOyMEHA tcpomotida KHP 11HAHi4 K`K CRAT*At }KE motiacThipoy
KKIKWOIr upcottilomoy XpittiliTEMO H napamoups KEAHKOMS EKAHCiAPX0y KHO ltH7CAH116
tePOMOHAYS TOrOMAE MOHACThIPA HM4E 6MAH KttltittA HAMA,
E'h ANN 611Are4ECTHKAVO H KpHCTOAIOKIIKAPO rocnomina hv PlnEamEApS RoEgoAld
chum PaAoyn KOEK0A111 H APKIEHHCK0116 KHP OEMISHA TOP,S,A CTATEACTKOXLVOIr
PEUllitHICKtillE Erup,fiti.

261
www.dacoromanica.ro
TpOVAH5KE C4 0 CEMIt MII1WH H DOCAtAHH H?KE T'4110 HAM HH0411CKOE HAA'kAH
At AtINCE NH MMO A*111111111H H 01r6011+1H Kl& AOKPOAtTIAEK T`MilAAHMKE H soraTki K13.
rActK 1346h pASWA KOHCTOIrkAAK, EMOIr}KE 3K4HiE ECT Kg& H4IIAA0 ovilo Kl& HillaKO-
moy liETKIPHAECATOE Ogp*TAFT CA1 CP*AHEE MI Ero H IlrkKOE Cla.lcl&KOVIA'kET CA1 Cl
ilETKVItT/LIM H 114 KOHL1H 0KVIsCTI1 AEC1AT4r0 CTO H IIETOE 06AVIs1KNIJEE K 6 AtTO
x SPAS, Kimsr CAI11111,01r KA, AOyHKI 41, OEMEAlE A, HAHKTO 41, H HOCTAKHKWAA Wt.
Hp*Appummffl MOHACTKI1311 BHCT01114 Int CRATAM 11,c1INK0KI% XpAMA oycnanit UPS-
es/arum KAAAHLIHLIA HAWM lioropoAHH" H 1113HCHO AtKI&I 1114fliA HAOKE /WNW M011111
CKT4r0 nphnoAoI naro OT11,11 HAWEPO l'pHropiA AEKAHOAHTA, Kis MOAK.% H naganki
np*CRIATIKIJA KAAAHLIHU,AS HUHN. liorOIJOAHH,X. H 1111 CAAKM H 46CT6 H/KE 113 HEX
1103KA61110A10" CIA HCTHNHOM01I F0CH0A01: BOrOV H CHACOir 141111E% OV ICSCS XPHCTOV.
TtA1SKE KWA*Ilt Ilp*KA01111 A10A4 CA H AAHAO C14 A*AS. A10AM ME IchrkX 0 X1311CT*
WTHA H sparim HALWA, 101111JE H rItKis3pACTII6114 H CTApItIE LIKTAWE HAN rauxatic,
HCF111MAHTE, NAC /NE OVC1.11+AHO HA CIE A*A0 HOTK111413WHK C/ AIOKKE PAAH XpH-
CTOKKI KAArOCAOHAHTE, AA wRon CaTLI,A Ha HfroKF KC*, ChM HAWKE
C A MAUVE

ichrky ASKA CKAT4r0 0 HEASKE Rise*, TPOHLIA EAHHOCA11111MA1 H HEPASA*AHMAA SAE


OyAHLIHM CrIsMHpENiE H MHAOCTh, TAMO S1 E CEX. CK*TONt 03(3HM CA1 H 6Aar0,OTito
H R*11111tIK snar, lideltilAHM CAI Ch KIKAAH MIAMIAN /ONE WT IAKA liorov oyroKKA-

WHAW 11% HEnirkKommunt a KW. 1JA1HH. YLVGKE, OVE0 WTIJ,H H 6p4TIE W113,1106AEN-
Ndd 410AHAI CA KALHEMOIr KOr0A10010, AWE EMAET !Arm Horirkwmo HErMlfrhWEIllEM
OVA14 mofro HAH KIIN010 H3110AA HAH MAWEA0 110/10}KEHIE HE CRAFT oyroAno KAWEH
MOKKH, ALIIE H HOHOCHTE 1311 ilpaHA'k AAOEH KoyAocTH, OKAIIE HE 11POKAKIIHTE, HA: CAA-
rOCAOKHTE, 110AIHN4A111E IAKO 1111tITO NCE Ich 1-111A0KtIltX6 rh11(31sULIfIlHOE HAAAT, HE EIHC4
KW OKI% Clii1T1t111 NH arrEm., NA 41.A0IrkKh CTpACTEllh H rpkWEHL H px,K4 6(3E111141
H TA Fi HIIA H ASKh ovHkutkffl H OKAANKIH.
itiOAHTE KAAAHK;R XpHCTA taKo A4 gawiff p4AI CRATKIK MOAHTKIt H ANA HEAO-
Cit KLIMH CT4TH 0 AECHAla npagFAHarc, c:FAm NA CTILIWI10416
CTOH11111 CHOAOKHAA C.A
CAAH410Ir H OVCAKILLATH snarvo Nue& wore> : niciiHA-kTh CAVOCAOKElliil WT11,A mow°,
NACAtAOVHTE OVPOTOKANHOE KAM 11,ApCTKO WT CAO}KEHIA 40430r, Froazi EmAH gi&c.kmh.
HAM% 110/101p1HTH KAArOAATiA H 4kA0K*K01110KlEM r0C110A4 11AWEPO ICSC4 Xf3HCTA C'h
HHAAA4 OTH,OV KOV1110 C h C ThIA1h ASKWA'i, CAAKA H Arla/KAKA, IlkeTh H 110KA4-
Fltliif 11% KtKItl KICKWMh. 11411111. H chsirkwif Ci AVkChNLI,K CENTEK(34 KH AKIN.
(Cu voia TaValui si cu ajutorul Fiului rji cu savirsirea Sfintului Duh,
Dumnezeului atotvazator si preabun, slava si marire si in vecii cei fär6,,
sfirsit. Amin.
Eu pacAtosul si mai mic intre calugari, nevrednicul rob al lui Hristos
monahul Mardarie, am scris aceastg Psaltire in Cara Ungrovlahiei in
m'an6stirea numit Bistrita care se afra la poalele muntelui numit Papusa,
unde este truda i ctitoria banilor, cu binecuvintarea i porunca pgrintelui
nostru egumenul ieromonah chir Anania, hind in sfanta manastire paznic
al bisericii si paramonar marelui eclisiarh, chir Mihail ieromonah al ace-
leiasi manastiri, caruia fie-i vesnicg pomenire.

262
www.dacoromanica.ro
In zilele binecinstitorului si de Hristos iubitorului domn Io Alexandru
voevod, fiul lui Radul voevod 1) si arhiepiscop <Bind > chir Theofil care
atunci stetea in fruntea eparhiei Rimnicului.
S-a trudit la aceasta mai micul §i eel mai de pe urm.a, eel ce numai
numele 11 are de calugar, lucrind malt, lene§ §i sarac in fapte bune, grad
si bogat in pacate, robul robilor lui Hristos, iar numele lui este : la inceput
a§adar a patruzecea <cil a > se and linga cea dintii. 2), apoi la mijloc se
afla o suta si cea dintii, se aduna a patra 3), iar la sfirsit o suta si cea dintii,
imbratisind pe a zecea 4), in anul 7136 <1627 > 5), crugul soarelui 24,
al lunei 11, temelia 1, indiction 11 si am depus-o in mai inainte zisa manas-
tire Bistrita in sfinta biserica, cu hramul adormirii preasfintei stdpinei
noastre Nascatoare de Dumnezeu si pururea fecioarei Maria, wide zac
moastele sfintului, preacuviosului parintelui nostru Grigore Decapolitul,
pentru rugaciunea i lauda preasfintei noastre Nascatoare de Dumnezeu
§i in slava §i cinstea celui nascut dintr-insa adevkatul Doran Dumnezeu
si Mintuitorului nostru Iisus Hristos. Deci, plecind genuchii, rugindu-ma
si cerind mila, ne rugdm de toti cei intru Hristos parintii §i fratii nostri,
tineri si maturi §i bkrini, care citesc sau scriu. ; indreptati si pe not eel ce
din inima am sirguit la aceasta munca, pentru dragostea lui Hristos,
binecuvintati-ma, pentru ca impreuna sa slavim pe Tatal din care sint
toate, pe Fiul prin care sint toate, Treime de o fiinta si nedespartita, ca sa
dobindim aici impacare si mila, iar acolo sa stralucim prin aceasta lumina
si prin liar si sa ne indulcim de bunatatile cele vesnice impreuna cu toti
sfintii, care din veci an placut lui Dumnezeu, in veacurile nesfirsite. Amin.
De aceea deci, parinti si frati iubiti, ma rog de iubirea voastra de
Dumnezeu, daca, va fi ceva gresit din cauza mintii mele nedesavirsite
sau din vina izvodului, sau asezarea materiei nu va fi placuta dragostei
voastre, daca, chiar dojeniti en dreptate pe micimea noastra, insa nu
blestemati, ci binecuvintati, amintindu-va ca nimeni intre oameni nu are
desavirsirea, cad nu a scris Duhul Sl4nt, nici Inger, ci un om cu patimi
si packos si mind, de lut si pieritoare si duh sarac sau nenorocit.
Rugati pe stapinul Hristos, ca pentru rugaciunile voastre sfinte §i
eu, nevrednicul, sa ma invrednicesc impreuna cu voi sa stau la dreapta
dreptului judecator la ciimplita judecata §i sa and acel bun glas : Veniti
binecuvintatii parintelui meu, sa mo§teniti imparatia gatita you'd' de la
facerea lumii, care sa ne fie dat noua tuturor a dobindi prin bunatatea

1) Alexandru Coconul, 1623-1627.


2) adica Ma.,
3) rda,
4) rie = Mardarie.
5) Data este din lunile sept.oct. ale anului de la Facere, caci dupa aceea nu mai domnea
Alexandru Coconul.

263
www.dacoromanica.ro
iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, caruia impreun'a
cu Tata]. §i cu Sfintul Duh OA fie slava i stapinirea gi cinstea gi inchi-
narea in vecii vecilor Amin. Si s-a sfir§it in luna septembrie 28 zile).
f. 191. Scris-am eu dascalul Danciu. (Sec. XVIII).
f. 192. t SA se §tie de and am venitu eu Costandin ot Arnota la
Bistritg, av<gust > 14 dni, 7219 (1711).
f. 192°. AceastA Psaltire este a Bistritei meseata iunie, leat 7220
de la nastere leat 1712 ; eu Onufreu ierodiacon ot Bistrita.
Titluri $i initiale cu rolu. Initiale ornate in mai multe culori ,cu vultur si coroan6. Orna-
mente In mai multe culori la f. 87, 172. 18 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In
piele si lemn. Scris in Tara Romineasca la madastirea Bistrita de Mardarie monah. Slava
bisericeascil de redactie medio-bulgaril. De la Muzeul de antichitati.

176.
1503 (f. 270). Hirtie. 270 f. (Nurnerotatia veche 1-268). 28 x 19 cm. Sters de apa, in
special cerneala rosie.
Iatimirski nr. 6. (Muzeul de antichitatt).
<Evangheliar >
f. 1. e?KF WT IWAHH4 CHIATOE evarrEniti 1111 CIVATVIO H REAHK01,10 HEAEAMO MOCK!
(A lui Ioan sfinta Evanghelie la sfinta §i marea duminica a Pastilor).
f. 1-188°. Urmeaz6 textele evanghelice ce se citesc in biserici la
sarbatorile mobile in legaturA cu Pantile ¢i apoi ale duminicilor de peste an.
f. 188°. CKt13K VAACOKOAI GVAITEALIM egghcllidni, PIHOCTOAOlr, ev4rrEnho
(Lista glasurilor Evangheliilor tnvierii, Apostolului, Evangheliei).
f. 189-267. C'KKOJ3HHK Kh HIM CK43SE<T1s> fnaghl KOEWOKAO (Sinaxar
in care se spun capitolele fiecarei <Evanghelii >). Restul titlului stern
de apa.
incepe cu lung septembrie pins in august. Se indic6 pasajele din
Evanghelii, care se citesc la sgrbatorile din fiecare luna.
f. 267-270. evarrEnia 1343AH4IIA Ha KkcaKS nomp-ks8 (Evanghelii dife-
rite, pentru orice nevoie).
ITrmeaza indicatii privind evangheliile 1i tipicul bisericesc.
f. 270°. Alb6.
Inseninitri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 270. finarozometfim OTn, H HOCErkWEHIEN1 ChM H Ch,A1AHCTKiEM CKM-
TAr0 Nazi, HCF111C4 CE CIA KUM 11% A10(114)CTKIPH PKIAC11,*H Irk KpAiWk rityki oAos-
liar° OT1{4 nawfro IW<M1Ht1> PKIACKAVO, KOKEAtIliEflA OTLI,5 NawEro HrSmata iEPN1W-
<H11>X OfWKT1CTA K 11"kT, 3H Al, KPOIIT CAKH11,8 i1, ASHK1 01, Of ME iliE K HAFIKTiWIL
s, I1HCA TALI AAW114:17C CnipiAoH noTpsacmiiiEst xcf MHOM/AE EflAT Hawfro ifpmw<nag
flurraciA, Boris, AA CHACETIt HHCHKWHK H 110MHASET LIKTOlifLPIHXk. Harm s.

264
www.dacoromanica.ro
Kit TOME AT HACTaBH CAA WT611,11 HAW Ill'SMEHk FEJJAAW<I14>K EIEWKTICT6,
Art*C/A11,a Maia 1, HA CHIATVO AHOCTOAA C1MWHA 31AOTA, EMOVKE XplICTOC HA HOAK
11(311A6 H BOAS 1111 RH110 HAA0M11.
(Cu binecuvintarea Tatalui §1 Cu ajutorul Fiu lui. §i cu faptuirea
Sfintului Duh, s-a scris aceasta carte in manastirea Rio, in hramul prea-
cuviosului parintelui nostru Io <n > de Ri lo, cu porunca parintelui nostru,
egumenul ieromonah Theoctist in anul 7011 <1503 >, crugul soarelui 11,
al lunei 19, temelia 4, indiction-al 6. A scris a§a zisul monah Spiridon §i
cu truda multa a fratelui nostru ieromonahul Anastasie. Dumnezeu sa
mintuiasca pe cei ce au scris §i sa miluiasca pe cei ce citesc. Amin.
In acela§i an a raposat parintele nostru igumenul ieromonah
Theoctist, luna mai 10, la sfintal apostol Simon Zilot, la nunta caruia
a venit Hristos §i a transformat apa in yin).
Titluri si initiale cu row. Ornament In row la f. 1. Filigran : manure cu stea In vIrful
unui deget. 28 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele si lemn. Scris In Bulgaria,
in manastirea lo, de Spiridon monah. Slava bisericeasca de redactie slrbeasca. De la Muzeul
de antichitati.

177.
Sec XVI (inceput). Pergament. 130 f. 34 x 25 cm. Lipsesc inceputul, sfirsitul si foi
dupa p. lg si 63g. Foile taiate In col%ul din dreapta, jos.
Iatimirski nr. 8 (Muzeul de antichitati). (II dateaza din sec. XV).

<Tetravanghel>
Inceputul lipse§te.
f. 1 -1 °. Evanghelistar (sfir§itul lipse§te).
f. 2-10°. <Evanghelia lui Matei>. Inceputul lipse§te ; ineepe cu
cap. 108. Cap. XXVI, v. 33, inc. .. CE 0 TEE* A36 HHKOAHWE CRAAHHIO
CE 901E.
f. 11-12. FAAKKI eVitrrErliA E3KE WT Maim (Capetele Evangheliei de
la Marcu).
f. 12-13. IIAAOCAOHiE EWE WT IIIAJJKA CHIATIWO eVAITEMA (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Marcu) <De Theofilact al Bulgariei>.
f. 13°. Alba.
f. 14-60. em WT IliapKA CILATOE SAArOB*CTOHAHIE (SfilTh.ta Evanghelie
de la Marcu).
f. 60v-62. emE WT 111/(111 CBIATVO GVAITEAL1 PAAHKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 62v-63. IlpekAocnogiE cell. WT llo Mg CHITVO 6-VAPPEAiE (Predoslovia
sfintei Evanghelii de la Luca).
f. 63°. Alba.
Urmeaza o lacuna.

265
www.dacoromanica.ro
f. 64-130v. <Evanghelia de la Luca>. inceputul lipse§te. Incepe
cu mijlocul cap 2 i merge pins la mijlocul cap. 103.
Sth'§itul lipse§te, precum si Intreaga Evanghelie a lui. Ioan.
Titluri si initiale cu rosu, albastru sau aur. Initiale ornate. Ornamente artistice In culori
la f. 14, 6e. 21 rinduri pe pagind. Semiunciala. Legiltura modernd In piele 5i pima. Scris probabil
In Tara Romineasca. Slays bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la Muzeul de
antichitati.

178.

Sec. XVI. HIrtie. 361 f. 21 x 16 cm. In numerotatie s-au omis : o foaie intre f. 197 si
198 si o foaie Intre f. 334 si 335.
Iatimirski nr. 13. (Muzeul de antichitati).
<Tetravangh,el>
f. 1-4. HAqh NAEM TorrowarrEnif (Incepem Tetravanghelul).
f. 4v. Alba.
f. 5-7. 6;liE WT IILITOEtt CIK1ATcW0 61,tWr PAARKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 7-11. eiW4SHALIKTA 4gialHCF:0114 GgpHACK4r0, IllYkAHCII0KiE OISE WT
IIIATOEd CEATtWO 6varrinia (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohri-
dei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 11". Alba.
f. 12-107v. 6}{E WT ilIATeEd cgiaTaro 614PrEiliA (Sfinta Evanghelie
de la Matei).
f. 107v-108v. G}KE WT MApKA CR/ATV° el'ArrEALI NUM (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 109-110v. HirkAticnoRif E}Kg WT MAIM% CHATAr0 GVArrfitila (Predoslo-
vie la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 111-168. ea;F WT il1ApK4 CHATOE evarrEAIE (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 168-170v. C-acE WT 1181:1il CFMTAPO C-Varr Mitt V ii5Id (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 170v-171. IlptAHCA01316 EWE WT &VICKI CKAT4r0 varrEnia (Predo-
slovie la sfinta Evanghelei de la Luca).
f. 171v-172v. C-ace WT llSKhl CKATOE evarrmiE (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f.173-267. e}<6 WT lISKItl CIVATOE 6VAPPFilif (Sfinta Evanghelie de la
Luca).
f. 267v. 6)KE WT IwAHHd CIIRtTiWO evarrtnia PA41161 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).

266

www.dacoromanica.ro
f. 268-270. Ilp*Aicnogif EME WT IW4HH4 CIVATAr0 eVdrrEiliti (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Than).
f. 270°. Alba.
f. 271342°. 6,KE WT TWAHHA CRATOE evotTutiF (Sfinta Evanghelie
de la loan).
f. 343-349°. CICA3Allif np-kEmnimpEE KikCEPO ATO MICA° etrAPPIACK0
(Spunere cuprinzind numarul Evangheliilor pe tot anul). Cuprinde diferite
table pentru folosirea Evangheliilor, pe tot anul, in post, la vecernie si utrenie,
precedate de o introducere.
f. 349°-357°. e'6E0j3HHK% Cvl& &FOAM. KI THM tWkCiAREMK (Sinaxar cu
Dumnezeu al celor 12 luni).
f. 357°-358°. eVarTirlia pri3AH4H14 H FrIsChKX HOTI3*61fi (Evanghelii di-
ferite pentru orice trebuinta).
f. 358°. ti CE, KAKO likTET CAN HEC TETIMEVMTEAh RE/ IlIVAR MAMA (Iar
aceasta : cum se cite to intregul Tetravanghel al Saptaminii mare).
f. 359. °VI:ASK rilaC0110A% H 6varrEniAm IchCKIJECHKIM H £1110CTOAS H eve-
uFnho (Aratarea glasurilor §i Evangheliilor fnvierii si a Apostolului si a
Evangheliei).
Titluri 6i initiale cu rosu. Ornamente In culori la f. 5, 12, 111, 173, 271. Primele 4 foi
adaugate ulterior, scrise de alts mina. 20 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele
si leinn, cu ornamente stilizate artistic. Scris In Tara Romtneasca. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgara. De la Muzeul de antichitati.

179.

Sec. XVI. Hlrtie 314 f. 32 x 22 cm. Lipseste Inceputul. Proasta conservare ; marginile
fmlor putrezite de umezeala, la unele dmtre foi lipseste coltul drept jos, iar de la f. 296, parti
din text.
fatimirski nr. 14. (Muzeul de antichitati). (Cu data mijlocul sec. XVI (anii 1552-1561)",
Insa data aceasta Iipse.te In ms., locul fluid rupt).
< Tetravanghel>
f. 1-1°. <Capitolele Evangheliei de la Matei, care concorda cu
celelalte Evanghelii, Incepind cu cap. 42 > 1). inceputul lipseste.
f. 1°e. OEW*HAAKTA APKIEHHCKOHA 01CpllAcKa<ro>, HirkAHCAORIE E}KE WT
iliATOE4 CHATAVO el'APPEAlf (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei,
la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 5-83°. GME WT MATOEd CRATOE GVAITEME (Sfinta Evanghelie de
la Matei).

1) Aceasta concordanta se stabileste, mai jos, si pentru celelalte evanghelii.

267

www.dacoromanica.ro
f. 84-85. 6}KE WT 11A4inza CHATAr0 evArrmia 1'41,HW (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 85-86°. IlfrkAHCAOKiE WT (IIAPKA cuaTaro evarrutia (Predoslovie lay
sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 87-134°. G>KF WT ,Vlapica CH/WOE EllArOKtCTKORAFIIE (Sfinta Evan-
ghelie de la Marcu).
f. 135-136°. Gme WT &VIM CKATAr0 GVArrEilid FAAIMI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 138-226. GaiE WT llsKel CK/ATOE evarrEnif (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 226°. eau WT IWAFIH4 CRATAVO eVAPPEALI rA4KK1 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).
f. 227-229v. IIAAicAosis EME WT IWAHHA CRATAr0 evarrEnia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 230-298. GME WT IWAH114 CHATOE evarrEnif (Sfinta Evanghelie de
la loan).
f. 298v-299v. CKA34HiE HAMA/Milli 1110EVO irkTA LIHCAO 61/41.TEACKOE
(Aratare a numgrului Evangheliei pe tot anul).
f. 2907-307°. CK43AlliE ENKE HA 11-11C*Kli AhHK ,A,A10<110 ECT ritAFOATH Ci
EvarrEnif IFEAEA/AM Ic1tCEr0 AT A (Aratare a evangheliilor care trebuie spuse
in duminicile de peste tot anul).
f. 307°-312°. CitEWPIIHKit Cis E0r0Ai1t ET1- AdtCh111,EA16 (Sinaxar cu DUM-
nezen a celor 12 luni).
f. 312°-313. EV4rrEAiA (3d3A11411A F14 IclICtICX HOTAKX (Diferite evan-
ghelii pentru orice trebuint6).
f. 313-313w. fl CE KdKO 41tTET Chl TETPAEVArrEAk Kit KEAHH HEAEM1
aceasta cum se cite§te Tetravanghelul in S'aptaniina mare).
f. 313°-314. Cius4riF KAKO E1OAOKAET WCATATH 11011'10EAKHEKHAA e V 4-
rfAid (Aratare cum se cuvine sa", se afle Evanghelia zilnica).
f. 314. oirK43 rItACWKWM IEVAPPEIIIAM UhCKPILCHIOAN H MIOCTOAWM I ever-
renia (Ar5,tarea glasurilor evangheliilor invierii si ale Apostolului §i
ale Evangheliei).
insemnari
insemnarea scrlitorului manuscrisului
f. 314°. f111134MiE EflASOHAK HC11HC4 CIE TETPOEVArrEirls K ATO . . (Ieromo-
nahul Avramie a scris acest Tetravanghel in anul...). Restul rupt.
Titluri §i initiale cu row. Ornamente In culori la f. 5, 87, 138, 230. Filigran : stemma. 21
rinduri pe paging. Semiunciald. Legaturd veche in piele )i lemn (deteriorate). Scris In Tara
Romtneasca. Slavd bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de antichitatl.

268
www.dacoromanica.ro
180.
Sec. XVI (prima jumatate). HIrtie. 236 f. 27 x 19 cm. Lipsese Inceputul ti sfirsttul,
precum si foi dupa f. 3°, 14v ; unele foi desprinse si rupte si cu bucati lipsa. Ultimele trei foi
Incurcate la legat ; dupa f. 234, urmeazil f. 236.
Iatimirski nr. 16. (Muzeul de antichita(i).

<Tetravanghel>
f. 1-60. <Evanghelia de la Matei>. Inceputul lipseste; lipsese
zacialele 1-4 si Inceputul zacialei 5.
f. 60-60v. num evarrenie f}KE WT Map. (Capetele Evangheliei de
la Marcu).
f. 60v-62. IIAAHutoziE E}Ne wT Apic MatTlir0 evarrEnia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 621'. Alba,.
f. 63-104v. 6i< wT Map. CH TOE 6V4PrEniE (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 104v-106. WE WT II KM CK/aTAVO GVArrEnia rnagw (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 106. IIAAICAOKIE EWE WT d81;111 CKATAPO el/APPEAL:I (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 107-177v. 6ME wT ilthad CKATOE evarrEnif (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 178. l'AAKki Gvarrtnie E5KE WT IwdNNa (Capetele Evangheliei de la
loan).
f. 178-180. IhrkAicnogie Eacg NIT IwANHA CIVATAITO evarrmie (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 180v. Alba.
f. 181-233v. eNCE WT ItvanHa CK/aTOE evAri-Enif (Sfinta Evanghelie de
la loan).
f. 234 si 236. C"KKOpliHK CI+ &VOA% a1 iwkcationi ri0K,138N. rnAKIil KOE-
,MS)KAO Everento (Sinaxar cu Dumnezeu al celor 12 luni aratind capitolele
fiecarei evanghelii); fragmente septembrie 1-20, ianuarie 14-31 si
februarie 1-3.
f. 235-235v. Diferite evanghelii pentru orice trebuinta.
Inceputul lipseste.
f. 235v. 1 CE Kaho IIKTET ciA TETJJAEvarrEith I i KWH MAME NA WAX, KEC
TETNIEVArrEnk (Si aceasta cum se citese Tetravanghelul in SAptamina
mare la ceasuri, intreg Tetravanghelul).
Titluri fI initiale cu rosu. Ornamente In mat multe culori la f. 63, 107, 181, 234. Filigrane :
cerc cu un desen in trei lobi, ancora, secure. 21 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche
In piele si lemn, cu ornamente stilizate. Scris In Molodva. Slava bisericeasca de redaclie medio-
bulgara. De la Muzeul de antichitati.

'269
www.dacoromanica.ro
181.
Sec. XVI. HIrtie. 257 f. 22 x 14 cm. Lipsesc Inceputul, sfirsitul si foi dupa f. 11°. La
Inceputul manuscrisului se vad urmele, la cotor, a 16 foi rupte.
Iatimirski nr. 17 (De la Muzeul de antichitati).
< Tetravangh,el>
f. 1-59. <Evanghelia de la Matei>. Inceputul lipse§te : cap. 1-21
i inceputul cap. 22.
f. 59-60. Tnagm evarrgniam EMI wr (Thou (Capetele Evangheliei de
la Marcu).
f. 60-61°. IIAAHCAOHIE EH:E WT liidpK1 CHATAPO finArOACTKOKAHif (Pre-
doslovie la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 62-108. exif wr lI1Apii CRATOE finarog'kCTKOKAlliE (Sfinta Evanghelie
de la Marcu)
f. 108-109°. 6HE WT lloymd CUATAr0 elrel'EMA rnani (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 110. IIAAHCAOgii EXCi WT AOIrtHil CIDINTAPO evarrErtia (Predoslovie la,
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 111-184. CPT lISKki MATO finaroK-krnogallif (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 184. ONCE WT IwAHHA cruiveco evarrenia ritegki (Capetele sfintei Evan
ghelii de la loan).
f. 184-186. IllYkAticnoKiE EME WT IWAHHA CUAT4P0 eVerEill4 (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Ran).
f. 186°. Alba,.
f. 187-238°. 6HiE WT IwAHHA CRITOE evertnig (Sfinta Evanghelie de
la Ioan).
f. 239. Alba.
f. 240-249°. Evanghelistar. CKABAHiE VHF HA IMAK AK111% AMOKEIH, ECT
',Aaron-km CRANTOE eVAITEME (Spunere pe fiecare zi, cum este datoria sa se
spunk sfinta Evanghelie).
f. 249°-250°. <Diferite evanghelii pentru orice trebuintl>. (Fara,
titlu).
f. 251. 6V4ITEALA 1111C1C(3'11CHA4 H AHOCTOAli (Evangheliile §i apostolul
invierii.)
f. 252-257v. Minologhiu. C11 fiOrOAA11 Cl&KOpHHEnk ki-m6 MtC/AH,EMK
(Cu Dumnezeu, sinaxar al celor 12 luni). Merge piny la 11 iulie. Lipse§te
sfir§itul.
Extrase publicate de 1VIiletic, AAKO-POWKEIHTE in Cgopavani, IX, p. 206.
Titluri Ii initiale cu rosu. 21 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele
silemn, cu ornamente stilizate. Scris probabil In Transilvania. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgard. De la Muzeul de antichitati.

270
www.dacoromanica.ro
182.
Sec. XVI. Hirtie. 259 f. 27 x 20,5 cm. Lipsesc foi dupa f. 119 ; foi mutilate la sfirsitul
manuscrisului.
Iatimirski nr. 18. (Muzeul de antichitati).
< Tetravangh,el>
f. 1-2. eSKE WT 1tLi Ei rAtIKKI CKATVO evarrenia (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 2-4v. 0604siiIAKTil Agif IMMO/4 Bil6rilf3CKVO, flOrkAiCAOKiE EWE WT MAT-
E/EA cuaTaro evarrEnia (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiseopul Bulgariei,
la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 5. Alba.
f. 6-74°. eaCE WT MdT0E4 CK/ATOE finitrOK*CTiE (Sfinta Evanghelie
de la Matei).
f. 75-76. rildKhl 6v4rrEni4 VKE WT illaptca (Capetele Evangheliei de
la, Marcu.).
f. 76-77. IlfrkAicnogif E}K6 WT Mopes C13/0Tdr0 evariwia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 77°. Alba.
f. 78-119. CrIT (114pICA CKATOE B0drOirkCTKOK4Nie (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 119°. Alba.
f. 120-189°. <Evanghelia de la Luca>. (Inceputul lipse§te; lipsesc
zacialele 1-2 i 1nceputul zacialei 3).
f. 190. rilaKKI evergniam ENCE WT Imam (Capetele Evangheliei de la
loan).
f. 190v-192v. IfirkiCAOKif EWE WT IWAHFIA CKRiTdr0 Gvarrmid (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la loan).
f. 193-247°. 6}KE WT IWAHHA CHANTOE HAVOIrkCTKOKAHiF (Sfinta Evan-
ghelie de la, Ioan).
f. 248-257v. C'66001111K11 rh Horom% el mtestu,o,wh (Sinaxar cu Dum-
nezeu al celor 12 luni).
f. 257v-258v <Diferite evanghelii pentru orice trebuinta. >.
f. 259. Tipicul glasurilor i Evangheliilor In.vierii la utrenie.
insemneiri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 259v. enagA... gkK6i. flnum (Slava. in veci, amin).
Titluri si initiate cu aur, rosu ¢i albastru. Ornamente In culori la f. 1, 6, 75, 78, 190, 193,
248. (Iatimirski, Catalog, p. 301, afirma ca ornamentele sint lucrate mai tirziu decit manuscrisul
si dupa modelul celor din manuscrisele moscovite din sec. XVI). Filigran : doud setnilune unite
cu o linie. 20 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele ei lemn, cu ornamente
stilizate (deteriorate). Scris In Tara Romineasca. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgard.
De la Muzeul de antichitati.

271
www.dacoromanica.ro
183.
Sec. XVI. Hirtie. 187 f. 28 x 20 cm. Lipsesc inceputul si sfirsitul ; f 141-143 legate
gresit dupa f. 145 ; f. 159-163 legate gresit dupd f. 182.
Ia%imirski nr. 19. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1-43°. <Evanghelia de la Matei>. Inceputul lipseste ; lipsesc
cap. 1-16, iar din 17 sint numai 4 rinduri de la sfirsit.
f. 44-44°. Nara., evereALA EN<E WT lliapsa (Capetele Evangheliei de
la Marcu).
f. 44°-45°. IiptAacnogig eaiF WT Motu cKATaro ev ariwia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 46-79. exie WT 8129010 cg, moo evarrEm (Sfinta Evanghelie de la
Marcu).
f. 79°-80°. e}KE WT 11Z3Khi CgiATAVO 6VAITEM4 i7/14K1t1 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 81. Ilp*Ancnogif EWE WT 118KKI CHATar0 GVAITEAhl (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 81°. AIM.
f. 82-139 ewe WT 118KI1 Cg/ATOE 6VAFTEME (Sfinta Evanghelie de la,
Luca).
f. 139°. FAAKM ev amnia ENKE WT IW4MIA (Capetele Evangheliei de la
Ioan).
f. 140. IhrkmicnoKiE ExcE WT IWMINA CHATOE GvarrEniA (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 142-184°. GN<E WT Iwamia CKIATOE 6varreAlg (Sfinta Evanghelie
de la Ioan).
f. 185-187°. Cli11013NHI:k CI. &NM% gl tWkCIAREMK (SiiLaaar cu DUM-
nezeu al celor 12 luni), de la 2 ianuarie pina, la 31 august. Sfirsitul lipseste.
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente in culori la f. 46, 79°, 82, 142. Filigran : cirlig 26
rinduri pe pagina. Semiunciald. Legatura modernd in pima. Scris in Moldova. Slavii bisericeasca
de redactie medio-bulgard. De la Muzeul de antichitati.

184.
Sec. XVI (a doua jumatate). Hirtie. 355 f. 21,5 x 16,5 cm. Lipsesc inceputul, sfirsitul
§i foi dupd f. 131°, 264°.
Iatimirslu nr. 20. (De la Muzeul de antichitati).

<Tetravanghel>
f. 1-50°. <Evanghelia de la Matei >. Inceputul lipseste : cap. 1-73
i inceputul cap. 74.

272
www.dacoromanica.ro
f. 51 -52'. ewe WT Maince CHATAPO evarrEnia rAtIg11 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 53-55. IlirkAHCA011if EWE, wT (Sigma CUATAr0 Gvzrrinie (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 55'. Alb6.
f. 56-128. ewE WT 11114pKA CRATOE BildrOIACTIKOKAHle (Sfinta Evan-
ghelie de la Marcu).
f. 128-130'. exce WT ASKKI CHATAr0 eVArriniit rnazm (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 130` -131'. Ilp*Aicnozig VISE wT &KIM CHAT4r0 GVArrfniii (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 132-261. <Evanghelia de la Luca>. inceputul lipse§te : cap. 1
i inceputul cap. 2.
f. 261. ewe WT 1WHIFIt1 cziaTaro Grerrmie PrIdgM (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la loan).
f. 261"-264. iiptAiCAOgiE Erne WT IwdHHe CILATdr0 eVArri<ni4> (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la loan).
f. 264". ABA.
f. 265 352". <Evanghelia de la Ioan >. (Lipse§te inceputni zacialei 1).
f. 353 -355'. CKA3mig IlfrkfMARNIEE 11110EPO It*Td 4HCA0 evarremicKoe
(Spunere cuprinzind numgrul Evangheliei pe tot anul).
Lipseste sfir§itul.
Titluri gi initiale cu rosu. Ornamente In culori la f. 51, 56, 128, 353. Filigran : mistret.
16 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura moderns In pinta. Scris In Tara Romineasca. Slava
bisericeasca de redactie medio-bulgard. De la Muzeul de antichitati.

185.
Sec. XVI (a doua jumatate). HIrtie. 175 f. 33,5 x 22,5 cm. Lipseste 1nceputul.
latimirski nr. 21. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1. Alba, Ad'augatit la legat.
f. 1". insemnare (v. mai jos).
f. 2-3". OEW$HALIKTA AgigfiliCKOIld BAlrdpCKilrO, IIPtAlCA0111E H Ortil3k
sma WT illATEIEel CHATAI'0 eVAITEAL1 (Predoslovia tipicul lui Teofilact,
arhiepiscopul Bulgariei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 4-40". ems finaroirkcTzomie CRIATAN WT libTefa (Slinta Evan-
ghelie de la Matei).
f. 41. eNig wT ilt1pK4 CKAT4r0 eVarrfilict MIAMI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 42. liptAicnozig IMF WT ittifIKA CHIATAPO 6varrinia (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Marcu).
48 c. 717
273
www.dacoromanica.ro
f. 43-71. 6)Ki WT &WU CH/ATOI BAAPOK*CTIEOKAHif (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 717'72°. ewe WT damn CKATOO evarrmie (<Capetele> sfintei Evan-
ghelii de la Luca).
f. 73. IlptAiicnosiF EME WT &Kid CKATtIr0 VArrEitiA (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 737. Alba.
f. 74-123. MT IISKIil CKATOg 16AtIrOgteTKORAllig (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 123-1237. 6711e WT IWM1114 CgatTAVO 6Vdrr (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).
f. 1237-125. IlptAHCAORIE fact WT IWaHe caiaTaro everreni4 (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 1257. Alba.
f. 126-1627. eme WT Imam CgTO1 evArrEnii (Sfinta Evanghelie de
la Ioan).
f. 163-167. C-660pHHI{la 00 000 Mk0ii111,1M11 CIG438/A r ugi i KoemtsacAo ever-
reAis (Sinaxar pe 12 luni spunind capete le fiecarei Evanghelii).
f. 167-173. <Evanghelistarul> : HMMAO cn Boromik C66Opl-IHK% 0.
EverremicT (Inceputul cu Duranezeu al sinaxarului celor 4 evanghelisti).
f. 1737. Alba.
f. 174. Tipicul glasurilor Evangheliilor Invierii si a apostolului.
insemndri
Pe f. 17: t licruicaX <am scris > popu Stanciulu of Negrosu, sit
as tie [ie] ca s-au prastavitu prioteasa Manila la Paresimi, in zioaa de
Cristopoclonenie <Inchinarea crucii> §i ao ramasu popa saracu si 7 coconi :
Sahira 16 aaii §i Dobra de 13 aaii §i Voica de 9 aaii §i Anghelu. de 8 aaii
§i Dobre [vi] 4 ai $i Marina 6 ai §i Zaharii i de tri loni, msoro rinmarr HA-
coro slYknie 71 [20]34. Hama( (Mult an plus la acea vreme 7134 (1626).
Am serfs). i a f[v]osti domn [o] Alixa <n> dru voiv<o >de si au morit[o]
§i Radol[o] voivode ato <n >ce... adosu mort[o] de la Moldova 1) si-u
vost... ostu rau fveri same.
Pe f. 407: Scris-amu eu popa Stanciulu de ri<n>dulu acesti carji
dupia mortia me [hi] sa hvi lu Anghilu sa hvie pomiania ca-mi Taste feciori,
sa ziehia IIELIFid EMS flANUaT (vecinica lui pomenire).
f. 125: II0 H'6CI1E<C1>Fii Focnomit WT CiTill 1111 ATO x aptsiri, RI& Mimi
[g] PeAoyn CHHe Mama' Km% (t Dup5, InAltarea Domnului In anul 7113
(1605) in zilele lui Radul fiul lui Mihnea voda) 2):

1) In 1626 a murit In Moldova Radu Mihnea, far in Tara Romineasch domnea Alexandra
Coconul.
2) Data grqita, la 1605 domnea In Tara Romlneasca Radu Serban.

274
www.dacoromanica.ro
f. 162*. Adeca iau. popa Antonie si sa Eitie precum am petrecut
akeasta carte de 4 ori. (inceputul sec. XVIII).
f. 174 : t C110 KHHI'S l'AVOnENtil TETpOEVAITEME C1303AH 110114 KpltCTt CHM&
norm TEprE (t Aceasta carte numita Tetravanghel a fost legate de popa
Cirstea, fiul lui popa G-herghe).
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente In mai multe culori la f. 2, 4, 42, 43, 71, 74, 126.
Filigran ancora Intr-un oval. 26 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legaturd veche In piele 9 lemn
cu ornamente stilizate, deteriorate. Scris In Tara Romineascil. Slava bisericeasca de redactie
medio-bulgard. De la Muzeul de antichitati.

186.
Sec. XVI. Hurtle, 346 f. 26 x 18 cm. Lipseste Inceputul si foi dupd f. 1v, 3v, 23v, 64v,
65v, 138v, 148v, 200v, 241v, 242v, 245v, 327v. La f. 1, 137, 339 s-au decupat miniaturile.
Iatimirski nr. 22 (Ca Mud scris In Rusia nordica cu ortografie ruse). (De la Muzeul de
antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1. Cuprindea o miniature ce a fost decupata. Ulterior, s-a %cut
o insemnare (v. mai jos).
f. 1*. Initial alba, apoi continuarea notei de pe f. 1.
f. 2-3*. <Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei, lay
Evanghelia de la Matei>. Lipse§te inceputul.
f. 4-64. <Evanghelia de la Matei>. Lipse§te inceputul §i zacialele
26 76.
f. 64*. Initial alba, apoi o Insemnare chirilica romineasca din
sec. XVIII cu text bisericesc fare valoare.
f. 65. <Capetele Evangheliei de la Marcu>. Lipse§te inceputul.
f. 66. <Predoslovia la Evanghelia de la Marcu>. Lipsesc inceputul
si sfirsitul.
f. 67-136. <Evanghelia de la Marcu>. Lipsete inceputul.
f. 136°. AIM.
f. 137-139*. 6)NE WT lICAfK61 CRIATAVO el/A[11MA rAd13111 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 140-241*. <Evanghelia de la Luca >. Lipsesc inceputul §i sfir§itul.
f. 242. Ha CKAT0100 IlacXx Ha AHTSpriH ( <Evanghelia > ce se cite§te
In ziva de Pa§ti la liturghie).
f. 243-245*. <Predoslovia la Evanghelia de la loan> Lipse§te
inceputul.
f. 246-327. <Evanghelia de la Ioan>. Lipse§te inceputul.
f. 327*. AIM.
f. 328-338*. <1V1inologhiul>. Lipse§te inceputul.
f. 339-346*. <Evanghelistar >. Tidal decupat.

275
www.dacoromanica.ro
insemneiri
f. 1. . . .H HpH HpEWCHIAIIIENHOM11 1111T0HiE MHTp0110AHTA Klaftt PSCIH pwA
11KAHOK HANHCAN WT ApSron AKU,KH HCHOANIE 110,10}KHA CIE evarrenig TETpW K LI,E0-
KWK Kit CKIATOH }KHKONALIAAHOH Tp0M1,E M Kh CHI-ATOMS flEANKOAAS
(... i in vremea preasfintitului Antonie mitropolit a toatd Rusia
neamul Ivanov scris pe foile de mai jos a pus acest Tetravanghel In
biserica sfintei incepdtoarei de via Treimi §i dtre sfintul marele... ).
(Sec. XVI).
f. 139`. 11 KOT0p0H CKIALVENHK H AnaKou S TOPO XpAAAA SLIHET CA8}KHTH H
TON) eVAHrHAiIA C flpECTOA4 HE CNOCTH H TrkX ANINtH HC TOO KpAMA HE KKIHECTH
H AtA4 AO HHX WET NHKON18, NH MOMS poAS. 11 HOT*A4 ghl KNIWAAA WkAH, 4 M010
ASINIO HOMHHAAH El MOH poAirgAH.
(Si care prdot §i diacon va, avea a sluji in aceastd biseried, aceastd Evan-
ghelie sa n-o ridice de pe prestol §i aceste mineie din aceastd biseried sa
nu le coat §i sd nu aibd treabd cu ele nimeni, nici neamul meu. Si de vor
sluji pe aceste cdrti §i sufletul meu §i al pdrintilor mei sd-1 pomeneased).
(Sec. XVI).
f. 4-8. CgraTelP0 Ati9CA pAN Ho Hi 11KKAKIrA1 HAMA CHIO ASWEEIOAE3H810
Miry 11/K0A5 i0... IcktiliHMH 4dC61 MAST HEHOpliWONNA IIHTATH. 41 AIJOKIlkl, KO-

TO010 MUT EILITH COMMON Bel FPO WTFINIEHHE rptKO FOCHOM &WA npOCHTH.
(.... a Sfintului Duh, robul lui Dumnezeu. Avacum a dat aceastd
carte folositoare sufletului numita... care vremuri ve§nice sd se citeascd
neclintit. Iar fata bisericeascd care va, fi, sa, fie dator sd ceard Dom-
nului Dumnezeu iertarea pdcatelor lui). (Sec. XVII).
Yn interiorul seoartei de la urm'a : j- Sa sa §tie cini ne-au tiparit aceastd
Ivaghele in zilili preasfin <s >titului domnului nostru Ca <n >timir 1) voivod
§i parintelui mitropolit Eftimii, sa sa §tie. V leto 7208 (1700) octombrie.
Titluri 5.1 impale cu rosu. Ornamentele au fost decupate, se mai vad urme pe f. 1. Fili-
grane : tiara, mistret, mina cu o coroand deasupra, sterna. Foile de la urma. (344-346°) sense
In sec. XVIII, in locul celor ce Iipseau. 17 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche in
piele ni lemn, cu ornamente 51 truce. Scris in Ucraina. Slava bisericeasca de redactie ruseasca,
cu influente medio-bulgare. De la Muzeul de antichitati.

187.
Sec. XVI. Hirtie. 103 f. 32 x 21 cm. Lipseste sfirsitul si foi dupd f V. Multe foi desprinse,
iar uncle avind lipsa parti din text.
Iatimirski nr. 23. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1 -7 °. CKaaaag n frkemnialpg Kl10EP0 ATA 4HCA0 6VANACISOE (Spunere
cuprinzind numdrul Evangheliilor pe tot anul).
1) Antioh Cantemir, domnul Moldovei.

276
www.dacoromanica.ro
f. 7v-9v. eau WT lawret,i Gvertnia rnaw (Capetele Evangheliei de
la Matei).
- f. 9°-11. OEW2ISHAAKT4 4giernicKon4 63XpaAcK4ro, IlirkAOCAORIE everrennt
eme WT IIIATAEA (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei, la Evan-
ghelia de la Matei).
f. 11. Alba°.
f. 12-84. e; HE WT litATEIE4 CKATAVO fiAdrogtcTRomie (Sfinta, Evan-
ghelie de la Matei).
f. 84-85. exF WT Aiwa CRATAr0 Gvarrgnia rAM3k1 (Capetele Evan-
gheliei de la Marcu).
f. 85-85°. Hot is cnogie E)KE WT AL1f3KA <CKATAPO 6V4PPEAhl> (Predo-
slovie la <sfin.ta Evanghelie> de la Marcu).
f. 86-103°. C-mg WT Alnence cam-rog evarrmie (Sfinta Evanghelie de
la Marcu). Numai pina, la cap 30, restul lipseste.
Titluri initiale cu rosu. Ornamente in culori la f. 1, 12, 86. Filigran : ancora. 19 $i 12
rinduri pe pagina; f. 2-9 ° pe doua coloane. Nelegat. Scris in Tara Romineasca. Slava biseri-
ceased de redactie medio-bulgard. De la Muzeul de antichitati.

188.
Sec. XVI. Hirtie. 20 f. 28 x 21 cm. Lipsesc foi dupa f. 15°. Este numai un fragment,
lipsind cea mai mare parte a textului.
Iatimirskki nr. 24. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1-1v. CK434114 nptenuimpie Kl&CEPO AtT4 LIHCAO evarrenotog (Spunere
cuprinzind numarul Evangheliei pe tot anul).
f. 17-5". KA3AlliE OKI 114 IchrkKh AhHt. A/1'101040E l'AAVOAtTii cia 6VArriAiE
nomntm eatcgro AtTa (Spunere a Evangheliei care trebuie sa, se spuie in
fiecare zi in saptaminile din tot anul)
f. 5°-6°. GHE WT ji1ATAEA CBATAPO 1v4PPEA14 r/l4K1+1 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 7-9 OEW4SHAAKTA AgifI1liCK0114 MiiActuro, nirkAienoKis evarrinia WT
(Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei, la Evanghelia
itIATeitt
de la Matei).
f. 9-1 ". eme WT III4T0E4 CHATOE Enerog-kcTie (Sfinta Evanghelie de
la Matei). Numai cap 1-15 §i inceputul cap. 16.
f. 16-18°. <Minologhiul>. Numai de la 31 ianuarie inainte, ince-
putul lipse§te.
f. 19-19°. C-vvrEniA pA3Ali4114 na Ecta. noTp-ksm (Evanghelii diferite
pentru orice trebuinta).
f. 19v-20. gl CE KAKO 911TET CA TETpAIVAPEAK Irk KEAHKAA HIAIAt (*i
aceasta : cum se cite0e Tetravanghelul in Sgptamina, mare).

277
www.dacoromanica.ro
L 201'. Indicatia glasurilor pentru eintarea Evangheliei f}i a Aposto-
lului.
insemnari
insemnarea santorului manuscrisului
Pe f. 8v : t 110Mt1-1, Foca° Ali IliTp% Ortykics K1% Relf3CTIIII MEM ( t Po-
meneste, Doamne, pe Petre Ureche in imp'afatia ta).
Titluri cu rosu. Ornamente In culori la f. 1 si 9. Filigran : secure sau halebarda
26 rinduri pe pagina. Semiunciala. Legatura veche In piele gi lemn, cu ornamente ammale
florale (deteriorate). Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la
Muzeul de antichitati.

189.
1635 (f. 22v). Hirtie. 285 f. 31,5 x 20,5 cm. Lipsesc foi dupe f. 24 si la sfIrsit
latimirski nr. 25. (Muzeul de antichitali).
< Tetravanghel>
f. 1-1v. CKA3Mlif npieiwybps Inkeir0 ATil MICA° evarren (Spunere eu-
prinzind numarul Evangheliilor pe tot anul).
f. 1v-8v. eltd3dHiE Pare [IA IcheittICK A11111 A'h}KHO !CT rneron*Ta CAA ever-
renig, 111,4-kilit1A1h s-kciro AtTd (Spunere a Evangheliei care trebuie sp-u.sa in
fiecare zi a s'aptaminilor din tot anul).
f. 8v-10v. 6}Kg WT IllATetd CHATVO GvArroni,1 Num, (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 11-12v. 86W4 111tAKTA apX1611HCK011t1 WIACKAPO, nptAacnosis evArmia
INO WT Iltvreod (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei, la, Evan-
ghelia de la Matei).
f. 13-13v. Alba, adAugata la legat.
f. 14-87. Gm WT ALITOEA CRATAVO evArreniA (Sfinta, Evanghelie de
la Matei).
f. 87-88. ritAKFI311H 61/4rriMA EMI WT llidpKA (Capetele Evangheliei
de la Marcu).
f. 88-89. liptAacnogig arcs WT indpiCel cgiararo evArlAIA (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 89v. And.
f. 90-137. eau WT j1LipKA CRATOE el/amnia (Sfinta Evanghelie de la
Marcu).
f. 137 -138. e}Ki WT ASICKI CKATAVO Gverrgni4 VAARI-131-1H (Capetele
sfintei Evanghelii de la Luca).
f. 13e-139. IlptAHCAOltif vgi WT ASKKI CHATVO evArrenia (Predoslo-
vie la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 139v. Alba.

278

www.dacoromanica.ro
f. 140 220. CaT ilsKhl CHMT01 BaarorrkcTif (Sfinta Evanghelie de la
-Luca).
f. 220-220°. 6ace WT IWAHHA CHMTAVO Overrtaig rAAKK1(Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan).
f. 220°-222. IiirkAHCAWRIE HMI WT TWAHHA CHMTArO evarrima (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 222°. Insemnarea scriitorului (v. mai jos).
f. 223 -279 °. 6we WT IWAHHa CgMT01 evarrhui (Sfinta Evanghelie de
la Joan).
f. 280. Alba, apoi completata cu o insemnare (v. mai jos).
f. 280°. AIM.
f. 281-285v. C'1160pHHK% Cis Sorom 1104HHAIM 6j-THAA M*CM11,111/1 (InCepeM.
cu Dumnezeu, sinaxarul celor 12 luni). Lipseste sfirsitul (1 mai-
-31 august).
insemsetri
Insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 222°. Ii h imam CaT11,11 H CKHIA 11 CHMTAr0 ,MICA Irk EAHHOAAlt NOKICTIrk,
1104A CIA cia 6ilArOCAOHECH114 !mire HMEHEM TrIThIVArrIAII H ClaltillsWH Chi paucoac
aaswro rirkumaro H oympuommaro pAGA hOHCIr0 I'pHropia Xssotimaa, s.k KO A*Thl
MAAA taKo 24, H3pACTOM Malt, DORM, WTH,h1 CBMTiH H AjAHOHH H rpAMOTH11,61
ticnpagAnTE, wring I'M MG 06irklilITI 4TO c-hrfrkwetua MOEr0 H Eckl 110Kpb.1IAHTE
CHOHMH 6AArOPA3SMIIM, a RAC XpHCTOC BOP% HilOCTHT MOAHTHAMH CHATIHK CHOHK
H U,ApCTI38 tasecnoms inlAgApHT RAC B IrkK111. flMHH. E wk-rw x 3PMr, a WT p0M-
AECTRA XpHCTORa x API H AbHH 6AAr04HCTHHAr0 rOCHOAHHA 3EMAH 111.0HAOKAAXIHCK011
IWAHA NACHAIE 1101110AM, MtCM11,4 rinsepa Cl&HpKWH Ch', AkIlM Ke.
(In numele Tatalui si a Fiului si a Sfintului Duh intr-o singurA
Dumnezeire s-a inceput aceasta, binecu.vintata, carte anume Tetravanghel si
s-a s5,virsit cu mina preapAcatosului si a umilului rob al lui Dumnezeu Gri-
gone Huboceanul ; era insa, -Unar de ani, de 24, mic de status. Deci, sfinti
pgrinti, diaconi si gramtitici, citind, indreptati unde yeti afla ceva gresealii
a Inca si voi acoperiti-o prin intelepciunea voastfa, iar pe voi Hristos
Dumnezeu va va ierta cu rugaciunile sfintilor sai si in impargtia cereasc5,
175, va aseza pe voi in veci, amin : in anul 7143, iar de la nasterea lui Hristos
1635, in zilele binecinstitorului domn al Moldovlahiei Ioan Vasile voevod,
s-a sfirsit in luna ianuarie, ziva 29).
Alte insemn'ari
f. 280: f CA de a hi cerul tot hirtie si stelele tot diiaci §i marea tot
cerneala, si iarba tot condea, Inca n-ar putea scrie pacatele oamenilor
(Sec. XVII).
Titluri it initiate cu rolu. Ornamente fn rosu si in mai multe culori la f. 13, 90, 140, 223, 281.
Filigran : sterna. 22 rinduri pe paging. Serniunciala. Legatura veche In catifea oi lemn. Sens
In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de antichitati.

279
www.dacoromanica.ro
190.
Sec. XVII (prima jumatate). Htrtie. 208 f. 20 x 14,5 cm.
Iatimirski nr. 26 .(Muzeul de antiehitati).
<Tetravanghel>
f. 1-1°. 0,KE WT lamete cgievrero everrtnia mum (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei)
f. 2-4. 0E41 /MKT/ ApKiEHHCKOHA OKPIACKCO, HiltAHCA011iE 6V4rrE/141 ENCE
WT lliaTeea (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei, la sfinta.
Evanghelie de la Matei).
f. 4°. Desen in cernea16, infatisind pe evanghelistul Matei care scrie-
Evanghelia.
f 5-54w. eack wT dirroga CEATOE EnaroEtcrie (Sfinta Evanghelie do
la Matei).
f. 55-55v. Gm. w <T> 11I411,1 CHATOO eVAITEAL117/1411h1(Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 56-57. IlptAHCAWKiE VICE WT ltIrlf1KA CRATVO CVATIAI ( Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 57°. Alba.
f. 58-90. ewi WT Aiwa CKATOE OverrEnie (Sfinta Evanghelie de la.
Marcu).
f. 90v-91v. CIEE WT 118K61 CHATAPO everinia rnaghl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 92. IIAAHC/1011iE EWE WT asKKI CKAT4r0 everinia (Predoslovie la.
sfinta Evanghelie de la Luca). Text scris in sec. XVIII.
f. 93-149°. CHU 11SKhl CKATOE evarrEnig (Sfinta Evanghelie de la
Luca).
f. 150. FiMIllt1 EME WT IW4H114 CRAT41'0 evermie (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la Joan).
f. 150-15f . IiptAHCAOgif VICE WT IWAHIM CRAW° elfdITSAid (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 152-194. 631, IW4nn4 CKATOE evarreAie (Sfinta Evanghelie de la
Ioan) .
f. 194°-199. CK413111if ENKE 114 lchrkKls AkHls AirlsH<H0 rnerontTa CA Gym,-
renie nexkivkLuk KliCEVO rukma (Spunere a Evangheliei ce trebuie spas5, in
fiecare zi, in s'aptarninile de peste tot anul).
f. 199v-204v. C36WpH11K11 Cl& BorOAVh 1:11 M*C*111,EM% CKA3827 mum KOE
MSH1A0 Everrmito H36JMIIHIAMK CKATIONth H 11j1d3AHHKWM 11/4AHHHItIM (Sinaxar ca
Dumnezeu al celor 12 luni, afatind capetele fiecarei evanghelii a sfintilor
alesi si a praznicelor imparatesti).
f. 205-206°. CK(13/1111E flptEMAAL111E KkCIro AtTit 4HC110 EV 4rrEACKOE (Spu-
nere cuprinzind numarul evangheliei pe tot anul).

280

www.dacoromanica.ro
f. 207-20r. Adaugata la legat.
f. 208. Insemnare Mfg valoare.
f. 208°. Insemnari (v. mai jos).
insemndri
f. 194. CIA 14111r4 CisTROpN pEKOAAiN TpETIFIBMWEA 11 HONORE, Cat 34 Wit CpEllpHiN
HA NAVk KIWI'S 34 tIOTNON HORNE, (1),101A H Wald fro f111114 N 1 *A FIX 3A ASWH
VIONK N BA ,A8W11 poAiTgng C11014, NAE>RE ECT Kw% XCHElliE IlptCRATIM Boropo-
AFIRE H flpliCNO A*130 ilIapiE, B ATO x :3pM MEC M11,4 mein, ISE.

(Aceasta carte numita Tetravanghel s-a facut si a inoit-o argintarul


anume Cirstu pentru patru fisii <de pinza >, Florea si sotia lui Ana si
copii lor, pentru sufletele lor si a parintilor lor <si a fost data > unde
este hramul Adormirii preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu si pururea
fecioara Maria 1, in anul 7149 (1641), luna martie 25).
f. 150v : t Ci4 KM-MA pEKOMAA TETp0ERAIWEA 110110HFIA H WCR*34K HAN AS-
AvampS orinecdp N Klitr11/1-k Fro inapiRt N A4AE Al 13% CRIATXM 11,p1sKOR rAE )ICE ECT
13AM cnenie ElptCRAT/iti HAAA14H11,6 HALM 6OrOPOAH11,E N noicHo A*Ktki IilapiRt S
TrIsr POMAN, rAe NCE RA1 nirkmm, Bh 3401116 HM N p0AHTEMM NA, A4 691AET
HM R% HAMAT FrktIllAN, Ins AMIN FFIKA ROMOAd, B h AtTO x 3pa3 M-kCM11,4
MAI KR. IIFIC4X. (1110CTOA rms(a.
(Aceasta carte numita Tetravanghel a innoit-o si a legat-o panDumitru
uricar i cneaghina lui Maria si a dat-o in sfinta biserica, unde este hramul
Adormirii preasfintei stapinei noastre Nascatoare de Dumnezeu si pururea
fecioarei Maria in tirgul Roman, unde a fost mai inainte, intru pomenirea
lor si a parintilor lor, sa, le fie pentru vecinica pomenire, in zilele lui Ghica
voevod, in anul 7166 (1658) luna mai 22. Am scris Apostol cintaret).
f. 1. Insemnare criptografica din sec. XVII : t CNA W0A1111 1110
teICRW OTEARARLIM HARR 1111,N8 MIR 6A1,311, care dupa descifrarea lui Iatimirski,
Inseamna : CNA CAORECA 1141111CAil nuvro rjrk111111111 emu fairopig ( tAceste cuvinte
le-a scris preapacatosul preot Grigore).
f. 210v (sec. XVII) : AOCO4STEIO EFHICKOH ( t Dosoftei episcop). (Sec.
XVII).
TOME0 MAK WT CEA° Els/1%11E411i WT KOA0E/101CT HEAMECKOE ( t Toader
diac din satul Balanesti din tinutul Neamt).
3. Toma Chelsie, Constanti<n >, Stefan, Nastasie.
Titluri si initiale cu rolu. Ornamente In culori la f.1, 5, 58, 90v, 93, 150, 152. Miniature
In pcnitd la f. e. 24 rInduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele si-Jemn, cu orna-
mente geometrice. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeal
de antichitati.

1) E vorba de biserica Uspeniei din Roman.

281
www.dacoromanica.ro
191.
1654 (f. 61). Hirtie, 342 f. 28,5 x 19 cm. Lipse§te Inceputul §i foi dupd f. 192v si
338°; 1. 14 rupta (lipse§te jumatate).
Iatimirski nr. 28 (Mnzeul de antichitati).
< Tetravanghel >
f. 1-8. eltita4HiE npitivutivkituf whcsro AtTA 11HCAW EVarrEAHCTOM (Spunere
cuprinzind pe tot anul numarul evanghelistilor).
f. 8Y-10. eme WT Illereta everringud mum (Capetele Evangheliei de la
Matei).
f. 10-14. OEWOHMKT4 AgHEIlliCK011/1 finilrapcKaro, <np-kAicnogie> IME WT
IliaTefa CiliaTOE evarrmig <Predoslovia> lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 14Y. Alba.
f. 15-105. OT iliaTee4 CIVATOE linarogtvrit (Sfinta Evanghelie de la
Matei).
f. 105 -106°. _WE WT 8i4pic CII/ATAr0 eVAITEAld MUM (Capetele sfintei
On v. g-
Evanghelii de la Marcu).
f. 106Y-108v. IlpeAticAoKie VICE WT Alapice CKATAr0 6114Hkrielia (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 109-165. e}KE WT MapK4 CE/ATOE 1rIar013*CTit (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 165-167. 6;Ke wT &SM.! CKIATVO evarrEnia f AaBhi (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 167Y 168. IlotAucitogie EWE wT (ISM! CRATVO GI/Amnia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 168Y. Alba.
f. 169-255'. emig wT ASKIil CUATOE EnaroKtcTio (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 255Y-256. eace WT lwantia csiwraro Gvarrenia (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la Joan).
f. 256-259. liptAicnozie ENti WT TwAIIIIA CK/ATAVO OVArrEniA (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 259Y Alba.
f. 260-332. COT Iw4HHd CESIATOE firlArOBteTiE (Sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 332Y-338Y. C h fiotvona ciisoptim: gl Avkciitu,gm (Cu Dumnezeu sina-
xar a 12 luni) incepind cu 15 august. Lipseste sfirsitul.
f. 339-342. <Din Evanghelistar > (inceputul lipseste).
f. 342. Alba.
insemneiri
insemnarea scriitorului manuscrisului
f. 57 61. Cita
KHHrd pEKOMH TOETOIKallrEn KtillHA /a CAZISTa PocnowAe
roC110AHHS HWA11 I'HWprH CTE2ISAII HOEHOM, BOSKil0 MHAOCTi rocnoap% stmai Mon-

282

www.dacoromanica.ro
AaKCKOH H MAI IA Kit CKATIO U,VIIKOK91 HAI SKI ECT KpaM apLuirtna 11111X4HAd H
FAKOHAA, A4 67hAET EH icktina Damn,. fi KTO HOKSCHT SKPACTH HAN rhATH, A4
SIsAIT TIJEKAT H 11130K AT WT TN; WT11,11 HIM K11 HEM H A4 HMAT 4fCT Ch
HSAA H C'h TpfKATOM flpi. it AtTO x aPaT cgriTmpira K.
( t Aceasta carte numitl Tetravanghel a cumpkat-o Doamna Safta
a domnului Ioan Gheorghe Stefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn
al tariiiVloldovei, si a dat-o in sfinta bisericg uncle este hramul arhanghelului
Mihail si Gavril, s5,-i fie vecinic5, pomenire. Iar tine va indrkni sa o fure
sau s5, o ia, sa fie de trei on blestemat si blestemat de cei 318 pkinti cei
de la Niceia, i sa ailA parte cu Iuda i cu de trei on blestematul Arie.
In anul 7163 (1654) septembrie 20).
Alte insemnki
Pe coperta din urrna, partea interioafa" : .AceastA Tritivanghel 1-au
tocmit Ipifane de la svinta mg,n5stire Pangarati si <a> dat domna Safta
1 ugh<i> de a ei, in dzilele lui Dumitrasco voevod Kb 4-kT, x 51arig iwkciau,4
CEIITIKpiH K AhIlki. HHCAA 110fItt HEKHTA WT HK'hHELIIH, npiim WT H13041EHH, OK,
OK, OK H mliororpEwna H HEAOCTOHHAr0 ( ...in anul 7182 (1673) luna septem-
brie 20 zile. A scris popa Nechita de la IvAnesti, care a venit de la
Brosteni, oh, oh, oh, si preap`dcgtos §i nevrednic).
f. iv : t 14 potronici 5 bani Am (am dat) la oi, sa sa stie<e>. (Sfir-
§itul sec. XVII).
Titluri si initials cu rosu. Ornamente In culori la f.1, 15, 109, 260. Filigrane : mistret
si sterna. Scris de cloud mfini (I, f. 1.-204v, II, f. 205 342). 19 si 20 rinduri pe pagind. Semiun-
ciald. Legaturd veche In piele 5i lemn, cu ornamente artistice. Scris In Moldova. Slava biseri-
ceased de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de antichitati.

192.
Sec XVII (prima jumatate). 1-11rtie, 280 f. 32,5 x 21,5 cm.
Iatimirski nr. 29. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1-2. CKA311116 ripiEnvtirque Icl&CEVO AkT4 4HC40 firitrPEAhCKOI (Spunere
cuprinzind numkul Evangheliei pe tot anul).
f. 2-9v. CK43AHig g3{E HA KIICANKk AKHK Armainog PAArOAATH Chi evarrmig
MAMMA, K-hcfro AT (Spunere a Evangheliei, care trebuie spus5, in fie-
care zi a sapaminilor din tot anul).
f. 90 -11. 6}KE WT IH4T064 CKATAPO eVerMiA rnaght (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 11-14. 0E0*HAAKTA APKifilliCKOHA fiCAV4(36.CKAPO, HAAHCAOKiE 1)KI WT
MATegA ar o GVAIMILA (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
283
www.dacoromanica.ro
f. le. Cu o insemnare (v. mai jos).
f. 15-89. Cap ilLITOE4 CHTOE Brurog-kcTif (Sfinta Evanghelie de la.
Matei).
f. 89°-90°. eNie WT iliaptca CRAT4r0 evermiti rium (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 90°-92. Ilp-kmcnoRig NNiE WT 1LiAP114 CKAT4r0 etrtirrEititt RAVORt CTI6
(Predoslovie la sfinta, Evanghelie de la Marcu).
f. 92°. Initial alba, apoi s-a scris o Insemnare ruso-ucraineana,
cuprinzind blestemul celui ce ar instraina Tetravanghelul (nota ce ulterior
s-a ras).
f. 93-139. CDT illapoa CHATCE evarrinig (Sfinta Evanghelie de la.
Marcu).
f. 139-140v. Gaig WT ASIMI CRATAVO enerrmi4 numb., (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 140°-141. IlptAtcriogie ORE WT IISKhi CRATAr0 61/PrrEALI (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 1418. Alba.
f. 142-214. emo WT ll3Khl CKATOE fiVVOKtCTI (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 214. Dem evarhniA ENif WT IWAHH,1 (Capetele Evangheliei de la
Ioan).
f. 214-216. Ilp*Aicnogif E,KE WT IWAHH4 CKATAPO eVArrEALI (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 216°. Alba.
f. 217-268°. emE WT 'MINNA CRJATOE evarrEnig (Sfinta, Evanghelie de
la loan).
f. 269-27e. C36013101K C1 horwm Rl AVIiCALI,EM CKIATKIM HPA3AHHKOM
KliCkM CK438,76 retiRlt1 KOEM0y31,A0 EvarrenttO HaRILIHNKIAI (Sinaxar cu Dum.nezeu
al celor 12 luni, aratind capetele fiecarei evanghelii, a sfintilor alesi si a.
tuturor praznicelor).
f. 274-277v. Din Evanghelistar.
f. 278. Alba, adaugata la legat.
Insemndri
f. le. (Sdc. XVII) 1131304EHHEM Ou,<a> H nocnt WEIIHEM ©Mild H At H-
CTKOM CHATAr0 Ay.ra, CHID KIMPOIc HMEHM GVAITM16 KANHA pAR fi !Hi; H IWAH H 3
613ATOM 3 rANICHMOM H 311 CECT13010 3 HOCCE10 Bil C1106 WT11841ENIE PptK011 H npi-
rucmp EH KOIr 1.1,EpKIKH CILATAPO H npaglArtaro dA3APA H TAKO HNE 661 NEWTAEHM
WT TON CRATON I(PliKIKE ROA KAATROIO CHTKIK WT11, T H HI HNCE Ich IIHKEH.
(Cu voia Tatalui, cu ajutorul Fiului si savirsirea Sfintului Duh,
aceasta carte anume Evanghelie a cumparat-o robul lui Dumnezeu Joan
si cu fratele G-herasim §i cu sora Vosia, pentru iertarea paeatelor for si au
daruit-o la biserica sfintului i dreptului Lazar si astfel sa fie nedespartita

284

www.dacoromanica.ro
de la acea sfint5, biserica" sub blestemul celor 300 §i 18 sfinti pgrinti de la
Niceia).
f. 2777. C1% Eh1CT K A*TO x 311710 (Aceasta a fost in anul 7159=1651).
f. 278. rAg °rim lHApd CgRiThl eVAITEME K h /1*TO x 3Cd (Uncle a
Invatat Andrei sfinta Evanghelie, In anul 7201 = 1693).
f. 2787: intru tot cinstit dumneata Dumitra§cu vel spAtar of
Bucureti, scriemu. pace §i sansatate dumitale. (Sec. XVII).
Titlurr initiale cu rosu. Ornamente in culori la f. 15, 93, 142, 217. Filigran : mistret.
Scris de cloud miini (I, f. 1 -40 °, II, f. 40'7-280). 21 si 22 rinduri pe paging. Semiunciala.
Legatura veche in piele gi lemn, cu ornamente stilizate. Scris in Tara Romineasca. Slava bise-
riceasca de redactie medio-bulgard. De la Muzeul de antichitati.

193.

Sec. XVI. Hirtie, 285 f. 35,5 x 26 5 cm. Lipsesc foi dupe f. le, 37°, 81°, 13e §i
215°. Foi putrezite cu parti lipsa si lipite intre ele. Miniaturile s-au desprins de pe foi
Si s-au pierdut.
Yu numerotatia moderns a ms.-ului s-au omis 2 foi gi anume intre f. 203-204 si
f. 204-205.
Ia%imirski nr. 30 (cu data sec. XVII). (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
1-7. ChGC1331-1K Ch fi0r0A1h Kl di*CERCIAIL El0K43SE rAA131.1 KOEMOVKAO war-
renita (Sinaxar cu Dumnezeu al celor 12 Zuni, aratind capetele fiecarei evan-
ghelii).
f. 7-10. <Evanghelistar. >
f. 107-127. OEW*irlaKTA agicruicKona finhi-apCKAr0, 11(1*A3CAORiE EME WT
MATOEd vraro eVAPVEMA (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 13-14. GM MT itIATOEA CIVATAPO E varrEnia 1-natou (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 147. MiniaturA : evanghelistul Matei.
f. 15-77. <Evanghelia de la Matei >. Lipseste inceputul zacialei 1.
f. 64, 647, 667, 66 687, §i. 77y. Albe.
f. 78-797. Ilp*A3C/1013ii IENiE WT lliapi a CKATAPO EVAPPEAIA (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 80-81. e.3:$ WT AIWA CHATAr0 evarrEnia MAIM (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 817. Miniature : reprezint5, pe evanghelistul Marcu. Azi distrua.
f. 82-1307. <Evanghelia de la Marcu>. Lipseste inceputul: za-
cialele 1-2 §i inceputul zacialei 3.
f. 131-1327. IllykAticAosio IENIE WT &KW CHATAr0 6V4ITEilid (Predoslo-
vie la sfinta Evanghelie de la Luca).
285
www.dacoromanica.ro
f. 133-1341. eNiE WT IISKw CRAT4P0 eVAPPIAIA rams, (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 135-213°. <Evanghelia de la Luca>. Lipse§te inceputul. Din
Inceputul zacialei 1 se aflA numai un fragment.
f. 213°-215°. HirkAticnozis IEME WT IMINHe CKAT4r0 evarPE,0a (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Ioan).
f. 215°. l'ama le}HE WT IWAHHe laTAVO Gvarrenia (Capetele sfintei
Evanghelii de la Ioan). SfirOtul lipse§te.
f. 216-285°. <Evanghelia de la Joan>. Lipse§te Inceputul.
Titluri $i initiale cu rosu. Ornamente in mai multe culori la f. 79, 131 $i 213. Initiale
lucrate cu our gi alte culori ; la f. 14 restul unei miniaturi deteriorate 21 rinduri pe pagind.
Semiunciald. Legaturd veche In piele 5f lemn. Scris In Tara RomIneascii. Slava bisericeasca de
redactie slrbeasca. De la Muzeul de antichiati.

194.
Sec. XVII (inceput). Hirtie, 278 f. 37 x 21 cm.
Iatimirski, nr. 32. (Muzeul de antichitati).
< Tetravanghel>
f. 1-2°. eNci WT ilLITAEA CILATAr0 evarrenia rnaBlil (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 2°-5°. OEW4SHMKTil apXifnHCKOne fill'itrapCK00, IlptAHC/1001 0E1 WT
1114Tehl CRAT4r0 evArrEnia (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 6-79. GAT IILIT0E4 CgiATOE finarogturRogailio (Sfinta Evanghelie de
la Matei).
f. 79-80. 6?Kg WT Atiplcd CKATAPO 6variletia rAdKid (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 80-81°. IlptAHCA011ii ENE WT 11714pKa CgiaTar0 evermia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 82-125v. CDT MepKA CRATAPO BilArOg*CTK011alif (Sfinta Evanghelie
de la Marcu).
f. 125--127°. 6?KE WT IISKt.i cgiaTaro evarGua PAAKKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 127v-128. IhrkAHCAOKiE ENE w r ll8Kw cgiaTaro 6114rEMA (Predoslovia,
la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 129-206. CDT IISKI1 CgATOE finaVOR*CTROKAIlif (Sfinta Evanghelie
de la Luca).
f. 206°-207. GNU WT IWAH1111 CRiATAPO eVrIFFEiti4 PAdEthl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Joan).
f. 207-209. Ilp*AncnoziF ONE WT 'waling% CKTAVO evarrtnid (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la loan).
286

www.dacoromanica.ro
f. 210-265. G9T IWAHHA CHATOI finArog*c-rEogeHig (Sflnta Evanghelie
de la Ioan).
f. 265-268. CKA3dHit HA Kl&CtKlt Ah Hlt KAKO AA7101010 OCT ritArtMATH CIA
6vetrinie (Spunere pentru fiecare zi cum trebuie spusg Evanghelia).
f. 268 274. CCOpHHKh ki-mk adman.. CKA3I/M rAAH111 KixEMorEAo Ever-
rim H3Kp4HHIJA1 CHMTILIA/1 H npastimcom (Sinaxar al celor 12 luni, afatind
capetele fiecgrei evanghelii, a sfintilor alei i a praznicelor).
f. 274-277°. Din Evanghelistar.
f. 278. Cu insemngri.
insemneiri
(AceastA carte
f. 209°. j- Cihl KHHrA pfKOnliH TET131111AHrfil ChTROpH..
numitA Tetravanghel a fa' cut-o ). (Sec. XVII).
f. 278. t Eu popa Ilie am cu_mparat de la *tefan din CArbunecti u
bute de yin §i i-am platit noidzici de vedre §i 6 de vedre si nasura ii
degetul eel mare pini unghe, sa sa §tie. (Sec. XVII).
f. 278° : 1. t Vasile t Lopul t Ion.
2. t Irodiacon Ioil ot Besiaricaani nastavnic Intru tot aciia.
3. t Intru totu cinstitu parintele nostru Varnava ot Beserecani.
4. t Ierodiiacon Paisie ot RAchitosa. (Sec. XVII).
In interiorul scoartei de la sfir§it :
1. t Nichita datori un p5ma,tu sa secere. t Dodora datori unu
pamAtu sa secere. t Andrei datori unu pknAtu sa secere. t Simionu
dAtori unu p6m6tu sa", secere. f Ionu datori unu p5m6tu sa secere. t Ivan
datori unu pamatu sa secere. t Var<va>ra datore un p6mAtu sa secere.
f Sava datore unu pamatu sa secere. t Ivanu datore un pamatu sa secere.
(Sec. XVII Inc.).
2. V6letu 7211 (1703) [sad] sa sa §tie de cl<n >d amu <in >va,tat. Sava.
3. S5., sa", tie can <d > am invatat la dascal.
Titluri si initiate cu rosu si verde. Ornamente in rosu of negru la f. 6, 82. Filigr : mistret.
21 rinduri pe paging. Semiuniciala. Legatura veche to piele si lemn. Scris In Tara Itomfneasca.
Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de antichitati.

195.
Sec. XVI XVII. Hirtie 267 f. 30,5 x 19 cm. Unele foi desprinse ; f. 107 nu apartine
ms.-ului.
Iatimirski nr. 33. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1. <Rugaciunile ce se spun inainte de a citi Evanghelia >. Foaie
adgu.gatA posterior. CE nourAA HAtIHHAEUM 46CrH HAAPOK*CTif (Acestea cind
Ii cepi sa cite ti Evanghelia).
f. 1°. Alb6.

287
www.dacoromanica.ro
f. 2. CKAAMili ritykfMiliA41E1 11110EPO At TA 4HCAO FvernuteKog (Spunere eu-
prinzind pe tot anul numarul evangheliei).
f. 3-4. eNif WT IRATE/Ell CILOTAVO evarrEnia ritaKKI (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 4-6v. OEW4SiAdIZTA apKiEnHCKOn4 fiAh r4O<C>Kar'0, nf31 AHCAORig EWE WT
illaT HE4 CII/AT4r0 evarrEnia (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Bulga-
riei, la sfinta Evanghelie de la Matei).
f. 7-74v. <Evanghelia de la Matei> inc. OT IILITHE4 CBATOE v ar
rgnia mum Li (Sfinta Evanghelie de la Matei, cap. I).
1. 74°_75°. 6)RE WT ALIPKA CHA1Tar0 GVAITEAL1 rnAi i i (Capetele sfintei
Evanghelii de la Marcu).
f. 76-77. Hpkm-1010114 EN{E WT MAU. CK/AT4r0 Cvdrrfnia ( Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 77v. Alba,
f. 78-121. Car Itiapru CKAT OE eVAPPEAiE (Sfinta Evanghelie de la
Marcu).
f. 121-122v. &ME WT /101:K1t1 CK/ATAVO evarrEitia rAdIllt1 (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 123. Ilp-kAacitogie EMI WT 110117:1A CUATAJO GVAITEAl4 (Predoslovie la
sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 124-198°. <Evanghelia de la Luca> inc. MT Valhi CUATOE evar-
rmia rnatta a (Sfinta Evanghelie de la Luca, cap. I).
f. 198v. C-}KE WT IWAHHA CltrAT4r0 61/AFTEAid PAARK1 (Capetele Sfintei
Evanghelii de la Joan).
f. 198v-200v IlptAacnogiE 04.4 WT Iwanna CII/ATtlr0 6vari-ELtia (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 201-249v. <Evanghelia de la Ioan> inc. MT Itvaana CHAT OE
GV &TEMA ['mu n (Sfinta Evanghelie de la Ioan, cap. I).
f. 250-255. C3600 HHKIt AVk C/AH,EAIK CliA3OVA mum IL 041SNSA, 0 Eve-
re ioy (Sinaxar pe 12 luni, aratind capetele fiecarei evanghelii).
f. 255-260v. CI:1134111E EWE 114 /11CtKlt AhHI AA'h}fC110 PAAPOA*TH Ch evar-
nixie (Spunere pe fiece zi, cum e§ti dator sa spui Evanghelia).
f. 261-264v. Albe.
Insemnari
f. 260v : t Gat TrypogvarrEA WT crAparo Itve44 (t Acest Tetravanghel
este de la Iosif cel batrin). (Sec. XVII).
f. 264. t C-To as nal Radium (T Iata, eu, pan Vasilie). (Sec. XVII).
t Irodiiacon Elladie. (Sec. XVII).
Titluri si initiale cu roTu. Ornament In mai multe culori la f. 7, 78, 124, 201, 250. Initiale
ornate. 23 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche In piele $i lemn cu ornamente sti-
lizate. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgarA. De la Muzeul de an-
tichitAti.

288

www.dacoromanica.ro
196.
Sec. XVII. Hirtie, 304 f. 31 x 20 cm. Colturile de jos ale primelor 11 file rupte ; f. 297
legata pe dos. Ultimele foi arse si rupte.
Iatimirski nr. 34. ((Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1-2". G icf WT MATeEd CUATAr0 evarrEnia Num (Capetele sfintei
Evanghelii de la Matei).
f. 2v-5. OEW4ilitAKTA AglEIHECKOHA XXpliAcKaro, rip-kw/1114 elfarriithl WT
iVIATHEd (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei, la Evanghelia de la
Matei).
f. 5v. Albb,.
f. 6-85v. exci WT &ITEM% CKTOE eVAITEALA (Sfinta Evanghelie de la,
Matei).
f. 86-87. NAM] eviwrtnia eNSE WT Merl. (Capetele Evangheliei de la
Marcu).
f. 87-88v. IIPtAHCAOKIE EMI WT inAcIKA evarrmia CR/ATV° (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 89. Alba
f. 90-140v. 4I* WT Mapta cgiaToe 6varronif (Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 140v-142v. ex<E WT auk' CgRiTtlr0 6varrEnia rnaRhl (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 142v-143. IlptemcnoKig ti WT aSKIsi CBRiTtlr0 6varrEnia ( Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Luca).
f. 143". A.M.
f. 144-225. 6x<E WT 11SKh1 CRATOE evarriniE (Sfinta Evanghelie de
la Luca).
f. 225v. l'iuRta OKE 1W4HHA CltRiTtir0 evarriniA (Capetele sfintei Evan-
ghelii de la Ioan).
f. 225v-228. IlfrkAticnogiE EaCE WT IWAHHA CKAT4r0 evarriniA (Predo-
slovie la sfinta Evanghelie de la Joan).
f. 228v. Alba.
f. 229-287. ex:e WT IwaHHa CK/ATOE GvArreniE (Sfinta Evanghelie de
la Joan).
f. 287-288. ©KA3tilliE np*EwRiiiin 13110EP0 ATA LIHCAO OVAITIACKOE (Spu-
nere cuprinzind numasul Evangheliei pe tot anul).
f. 288-294°. Cli43AHlE laws HA 131tekK MOM AA1OKHO ECT l'ArtrOildTH 61/dr-
rEillE Htexkit-km Ichcfro xkra (Spunere a Evangheliei care trebuie spu.sa in
fiecare zi a saptaminilor de peste tot anul).
f. 29e-301. Cissoputitch Rl LIAC/ALI,EIVI CliA3SX rildR111 KOEMSH{A0 everbuo
113EPAHHKIH CHAThill H 1443HEIKOM HilAAHLIHkIM (Sinaxar al celor 12 luni, afatind

19 - c. 717
289
www.dacoromanica.ro
capetele fieckei evanghelii, a sfintilor ale§i §i a praznicelor imparate§ti).
Tit lase repeta la f. 295v.
f. 301v. Alba.
insemnd,ri
Pe foaia liminara : t 6 lei t 7 constande t 4 bani buni i un $aleu
au dat zurgra-v-ul la Turcul. (Sec. XVII, a doua jumatate).
Titluri si initiate cu rosu. Ornamente In culori la f. 1, 6, 86, 90, 144, 229. Filigran :
sterna. 21 rinduri pe paging. Semiunciala. Legatura veche in lemn ei catifea, complet deterio-
rata. Scris In Moldova. Slava bisericeasca de redactie medio-bulgara. De la Muzeul de anti-
chitati.

197.
Sec. XVI (a doua jumatate). HIrtie. 188 f. 27 x 19 cm. Lipsesc sfirsitul. Pagini rupte
completate mai tirziu, In sec. XVII.
Iatimirski nr. 35, cu data sec. XVIXVII. (Muzeul de antichitati).
<Tetravanghel>
f. 1-6v. CK43AHif E}KE NA 81WkKls AKIllt AltilIKHOO Pta/1'044PN CAA GVAMME
(Spunere pe fiecare zi, cum e§ti dator a spune evanghelia).
f. 2v. Alba.
f. 7-8. <NAM eVAFFEALI> EKE WT 14IAT9eA ( <Capetele Evangheliei>
de la Matei).
f. 8-9v. OEWZISHAAKTA ApKiff1HCK0114 OXJ3HACKAPO, nAmicitoRio evarrEnia EME
WT itIATOEd (Predoslovia lui Teofilact, arhiepiscopul Ohridei, la Evan-
ghelia de la Matei).
f. 10-76. eau WT IIIATAEA CESATOE finvorkrrig (Sfinta Evanghelie de
la Matei).
f. 76v. Alba.
f. 77-78. NAM! evarrmi4 EME WT 111Api i (Capetele Evangheliei de
la Marcu).
f. 78-79. IlirkmicnoiliF E}KE WT 1114f3K4 CgRiTAPO evermia (Predoslovie
la sfinta Evanghelie de la Marcu).
f. 79v, 83v. Albe.
f. 80-122. GNU WT 11714pHA CKIATOE evarrEniE ( Sfinta Evanghelie de
la Marcu).
f. 122w. Alba.
f. 123-124. rank EWE WT &Kb] CRATAtO eV4PrfAill (Capetele sfintei
Evanghelii de la Luca).
f. 124-124v. llptAHeilogif