Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. MENTHAE S.R.L.

Târgu Lăpuș, Piața Eroilor, Nr. 22, Jud. Maramureș


Număr de ordine în RC: J24/1580/1994
Cod Unic de Înregistrare: 6093882
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J24/1580/1994
Capital social: 240.800 ron

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR


NR. 2 din data de 18.03.2021

Noi,
- Domnul ISTRATE RADU-IOAN, domiciliat în Tg. Lăpuș, Str. Carpați nr. 12, Jud.
Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 966024 emisă de SPCLEP Tg. Lăpuș, cu valabilitate
de la data de 26.11.2018 până la data de 07.12.2028, CNP 1751207243113,
- Domnul ISTRATE DAN, domiciliat în Tg. Lăpuș, Piața Eroilor nr. 3, bl. D1, etaj 1, ap. 1,
Jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 730856 emisă de SPCLEP Tg. Lăpuș, cu
valabilitate de la data de 29.04.2014 până la data de 07.05.2024, CNP 1700507243112,
- Domnul BUTEANU GHEORGHE, domiciliat în Tg. Lăpuș, Str. Stadionului nr. 30, Jud.
Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 835792 emisă de SPCLEP Tg. Lăpuș, cu valabilitate
de la data de 29.03.2016 până la data de 23.04.2026, CNP 1650423243105 și
- Doamna POP MARIA, domiciliată în Tg. Lăpuș, Str. Păcii nr. 11, Jud. Maramureș,
identificată cu C.I. seria MM nr. 797487 emisă de SPCLEP Tg. Lăpuș, cu valabilitate de la data
de 29.06.2015 până la data de 09.05.2075, CNP 2530509243103,
în calitate de asociați deținând totalitatea capitalului social al S.C. MENTHAE S.R.L., în
conformitate cu prevederile conferite asociaților de Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv,
adoptăm prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Doamna POP MARIA se revocă din calitatea de administrator.


Art. 2. - Se numește în calitatea de administrator Doamna BODEA ADRIANA-MARIA,
cetățean român, născută la data de 23.12.1983 în Tg. Lăpuș, Jud. Maramureș, cu domiciliul în
Tg. Lăpuș, Str. Păcii nr. 11, Jud. Maramureș, identificată cu C.I. seria MM nr. 967234

-1-
emisă de

-2-
SPCLEP Tg. Lăpuș, cu valabilitate de la data de 10.12.2018 până la data de 23.12.2028, CNP
2831223240013.
Art. 3. - Administrarea societății va fi asigurată de Domnul BUTEANU GHEORGHE și
Doamna BODEA ADRIANA-MARIA, având puteri depline de administrare și reprezentare a
societății, pe perioadă nelimitată. În exercitarea mandatului administratorii vor acționa
împreună.
Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân neschimbate.
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător actul constitutiv al S.C. MENTHAE S.R.L.,
sens în care asociații adoptă actul constitutiv actualizat.
Tehnoredactată, adoptată și semnată în 4 exemplare.

Asociați:
POP MARIA,

BUTEANU GHEORGHE,

ISTRATE RADU-IOAN,

ISTRATE DAN,