Sunteți pe pagina 1din 13

Teste de autoevaluare, subiecte examen și exerciții GENETICĂ

1. Obiectul de studiu al geneticii comportamentale îl constituie:

a. factorii genetici şi environmentali care determină diferenţele fenotipice interindividuale şi intergrupale


b. factorii genetici care determină diferenţele fenotipice interindividuale şi intergrupale
c. factorii genetici şi environmentali care determină diferenţele fenotipice interindividuale

2. Prin raportare la controversa ereditate-mediu, genetica comportamentală:

a. înclină balanţa în favoarea factorilor genetici


b. repune în drepturi importanţa factorilor genetici
c. nu este convergentă cu ideea unei controverse între acestea

3. F. Galton, „părintele geneticii comportamentale”, a fost mai degrabă adeptul ideilor promovate de:

a. Charles Darwin
b. Gregor Mendel
c. John Locke

4. Care a fost contribuţia majoră a Proiectului Genomului Uman în domeniul geneticii?

a. descifrarea codului genetic


b. secvenţierea aproape completă a ADN-ului uman
c. identificarea majorităţii variaţiilor genetice, inclusiv cele rare

5. Care ramură a geneticii se ocupă cu predilecţie de estimarea heritabilităţii caracteristicilor


complexe?

a. genetica moleculară
b. genetica cantitativă
c. genetica funcţională

6. Din perspectiva geneticii comportamentale, între factorii genetici şi cei de mediu există o relaţie
sau un raport de:

a. complementaritate
b. disjuncţie
c. interacţiune

7. Procesul de dihibridare reprezintă:

a. încrucişarea a două organisme cu un caracter ereditar diferit


b. încrucişarea a două sau mai multe organisme cu caractere ereditare diferite
c. încrucişarea a două organisme cu două caractere ereditare diferite

8. Pentru ca o nouă plantă de mazăre să aibă bobul zbârcit, ea trebuie să moştenească:

a. măcar o genă pentru forma zbârcită


b. două gene pentru forma zbârcită
c. nici o genă pentru forma zbârcită

9. Trăsăturile observabile ale unui individ poartă numele de:

a. fenotip
b. alele
c. genotip
10. Individ purtător al unei boli înseamnă:

a. că boala este determinată de o genă dominantă şi pe care el o are


b. că boala este determinată de o genă dominantă şi pe care el nu o are
c. că boala este determinată de o genă recesivă pe care el o are, pe lângă gena dominantă

11. Dacă unul dintre părinţi este afectat de o boală determinată de o genă dominantă, care este
probabilitatea ca urmaşii săi să fie afectaţi?

a. 0 %
b. 25 %
c. 50 %

12. În transmiterea ereditară a trăsăturilor poligenice sunt respectate legile mendeliene?

a. da
b. nu

13. Gemenii dizigoţi au o asemănare genetică de:

a. 50 %
b. 75 %
c. 100 %

14. Procesul de recombinare cromozomială se produce:

a. înainte de meioză
b. în timpul meiozei
c. după meioză

15. În cazul unei boli recesive X-linkate probabilitatea de apariţie este mai mică:

a. la femei
b. la bărbaţi

16. În cazul bolilor care „sar peste o generaţie” gena responsabilă este:

a. o alelă dominantă heterozomală


b. o alelă dominantă autozomală
c. o alelă recesivă heterozomală
d. o alelă recesivă autozomală

17. Mutaţiile de novo ale ADN-ului din celulele somatice se transmit ereditar:

a. da
b. nu

18. Poliploidiile se referă la:


a. prezenţa sau absenţa unor seturi haploide de cromozomi
b. prezenţa sau absenţa unuia sau a mai multor cromozomi

19. Toate anomaliile cromozomiale numerice sunt letale?

a. da
b. nu

20. Sindromul Down (trisomia 21) este un exemplu de:

a. anomalie cromozomială numerică


b. anomalie cromozomială funcţională
c. anomalie cromozomială structurală
21. Metilarea se referă la:

a. combinarea genelor
b. lipsa unei gene
c. inactivarea exprimării unei gene

22. Baza adenină de pe catena ADN-ului este transcrisă în ARN în baza:

a. citozină
b. timină
c. uracil

23. Unitatea structurală a ADN-ului este:

a. nucleotida
b. codonul
c. nucleozomul

24. Bazele azotate nucleotide sunt:

a. elicoidale
b. complementare
c. antiparalele

25. Codonul este unitatea de bază esenţială în:

a. replicarea ADN-ului
b. sinteza aminoacizilor esenţiali

26. Codul genetic este valabil pentru toate organismele vii?

a. da
b. nu

27. Sinteza aceluiaşi aminoacid esenţial poate fi dictată de mai mulţi codoni diferiţi?

a. da
b. nu

28. Copierea unei secvenţe de baze de pe ADN în ARNm se numeşte:

a. transcriere
b. traducere

29. Acelaşi codon poate dicta sinteza mai multor aminoacizi esenţiali diferiţi?

a. da
b. nu

30. Sinteza proteică propriu-zisă are loc în faza de:

a. Transcriere
b. Traducere

31. Majoritatea anomaliilor cromozomiale structurale sunt transmise ereditar:

a. da
b. nu
32. Alelele sunt:

a. gene vecine pe acelaşi cromozom


b. gene cu aceeaşi poziţie pe cromozomi omologi
c. gene care se transmit împreună

33. Totalitatea genelor descoperite codează proteine:

a. da
b. nu

34. Câte perechi de heterozomi avem în mod normal?

a. o pereche
b. două perechi
c. mai multe perechi

35. Diviziunea celulară care duce la apariţia a două celule cu acelaşi număr de cromozomi cu celula-
mamă se numeşte:

a. meioză
b. mitoză

36. O anumită genă are localizarea 6q2. Asta înseamnă că ea se află:

a. pe braţul scurt al cromozomului 2 în regiunea 6


b. pe braţul lung al cromozomului 2 în regiunea 6
c. pe braţul scurt al cromozomului 6 în regiunea 2
d. pe braţul lung al cromozomului 6 în regiunea 2

37. Absenţa completă a unui întreg cromozom este întotdeauna letală?

a. da
b. nu

38. Care dintre următoarele sindroame afectează exclusiv indivizii de sex masculin?

a. sindromul Klinefelter
b. sindromul Edwards
c. trisomia XYY

39. Sindromul Down este:

a. o anomalie cromozomială numerică


b. o anomalie cromozomială structurală

40. În cazul cărui sindrom indivizii pot trăi fără să ştie că sunt afectaţi?

a. trisomia XXY
b. trisomia X
c. trisomia XYY

41. Expresie genică înseamnă:

a. modul în care sunt aranjate secvenţele de baze nucleotidice


b. transcrierea secvenţelor de baze nucleotidice în ARN
c. caracteristicile fenotipice determinate de gene

42. Acţiunea genelor în caracteristicile fenotipice continue este:

a. directă
b. indirectă
43. – 117 Mecanismele epigenetice ţin de analiza la nivelul:

a. genomului
b. proteomului
c. transcriptomului

44. Metilarea ADN-ului este un mecanism epigenetic de:

a. activarea a expresiei genice


b. reprimare a expresiei genice

45. Electroforeza este o tehnică de analiză folosită în studierea:

a. genomului
b. proteomului
c. neuromului

46. Genetica comportamentală este interesată în primul rând de analiza endofenotipurilor:

a. adevărat
b. fals

47. – 57 Genetica comportamentală se focalizează pe:

a. diferenţele genetice care pot explica diferenţele fenotipice interindividuale


b. diferenţele environmentale care pot explica diferenţele fenotipice interindividuale
c. diferenţele genotipice şi environmentale care pot explica diferenţele fenotipice interindividuale

48. Tehnica knock-out folosită în studiile pe animale se referă la:

a. injectarea unei substanţe pentru a face animalul inconştient


b. eliminarea unei gene şi observarea comportamentului animalului
c. adăugarea de material genetic şi observarea comportamentului animalului

49. Tehnica knock-out este folosită şi în studiile realizate pe oameni?

a. da
b. nu

50. Un marker genetic reprezintă:

a. o secvenţă de ADN cu localizare precisă cunoscută pe un cromozom


b. o secvenţă de ADN mai bine evidenţiată pe un cromozom
c. o mutaţie a unei secvenţe de ADN

51. Care afirmaţie este corectă în limbajul de specialitate al geneticienilor?

a. toate mutaţiile sunt polimorfisme


b. toate polimorfismele sunt mutaţii

52. Un SNP reprezintă:

a. o mutaţie cromozomială la nivelul genomului


b. o variaţie a unei nucleotide cu localizare specifică la nivelul genomului

53. Prin ce diferă metoda GWAS de metoda asocierii genelor candidate?

a. prin nimic semnificativ, ambele fiind metode de cercetare asociative


b. prin faptul că prima poate stabili relaţii cauzale între o genă şi o caracteristică fenotipică
c. prin faptul că prima investighează întregul genom, nu doar anumite regiuni predeterminate
54. Haplotipul reprezintă:

a. o secvenţă de baze nucleotidice unde există un SNP


b. un pattern al asocierii SNP-urilor într-un bloc pe un cromozom
c. particularităţile cromozomiale ale fiecărui individ

55. Dacă într-un studiu comparăm un lot de copii ai căror taţi sunt fraţi gemeni, cu un lot de copii ai
căror taţi nu sunt fraţi gemeni, ce fel de studiu avem?

a. studiu gemelar
b. studiu pe adopţii
c. design mixt

56. Studiile pe adopţii, de exemplu, pot influenţa studiile privind asocierea genelor?

a. da
b. nu

57. Genetica comportamentală se focalizează pe:

a. diferenţele genetice care pot explica diferenţele fenotipice interindividuale


b. diferenţele environmentale care pot explica diferenţele fenotipice interindividuale
c. diferenţele genotipice şi environmentale care pot explica diferenţele fenotipice interindividuale

58. În cazul în care vedem un frate şi o soră gemeni, avem 100% certitudinea că sunt:

a. gemeni monozigoţi
b. gemeni dizigoţi

59. La ce se referă coeficientul de heritabilitate calculat în studiile gemelare?

a. la diferenţa dintre scorurile obţinute de gemenii monozigoţi şi cei dizigoţi pe o anumită trăsătură
b. la proporţia din varianţa unei trăsături explicată de diferenţe genetice
c. la proporţia din varianţa unei trăsături explicată de genotipul unui individ

60. La ce se referă eticheta de „părinţi environmentali”?

a. la părinţii care-şi cresc copiii


b. la părinţii adoptivi ai unui copil
c. la părinţii care-şi dau copiii spre adopţie

61. Ce înseamnă interacţiunea genotip-mediu în studiile de genetică comportamentală?

a. că există o relaţie semnificativă între genotip şi mediu în raport cu un fenotip


b. că efectul genotipului asupra unui fenotip depinde de factori de mediu
c. că efectul factorilor de mediu asupra unui fenotip depinde de genotip

62. În modelul ierarhic al abilităţilor cognitive, factorul g se află:

a. la baza ierarhiei
b. pe palierul intermediar
c. în vârful ierarhiei

63. Care afirmaţie de mai jos este falsă?

a. factorul g nu are o prea mare stabilitate în timp


b. factorul g are un nivel considerabil al heritabilităţii
c. factorul g nu poate fi măsurat prin teste
64. Cine este considerat „părintele geneticii comportamentale”?

a. G. Mendel
b. C. Darwin
c. F. Galton

65. În studiile gemelare, heritabilitatea factorului g s-a dovedit a fi în jur de:

a. 30%
b. 50%
c. 80%

66. Între soţi/ parteneri de cuplu similaritatea mai mare s-a dovedit a fi:

a. la nivelul caracteristicilor fizice


b. la nivelul abilităţii cognitive generale
c. la nivelul caracteristicilor de personalitate

67. Pe parcursul dezvoltării, importanţa factorului genetic în raport cu factorul g pare să:

a. crească
b. scadă

68. Au fost identificate genele responsabile de nivelul intelectual general al indivizilor?

a. da
b. nu

69. Conform studiilor pe adopţii, corelaţiile părinte adoptiv-copil adoptat pe abilităţi cognitive specifice
sunt:

a. destul de ridicate
b. medii
c. foarte scăzute

70. Există dizabilităţi cognitive speciale nedeterminate de dizabilitate cognitivă generală?

a. Da
b. Nu

71. Una dintre tulburările de dezvoltare în copilărie cu un grad mai mare de moştenire genetică este:

a. enurezisul
b. schizofrenia
c. autismul

72. Între cele două componente ale ADHD (hiperactivitate şi componenta atenţională) s-a dovedit a fi o
suprapunere genetică semnificativă?

a. da
b. nu

73. Răceala afectivă şi ostilitatea părinţilor cauzează autismul?

a. da
b. nu

74. Conform studiilor, copiii adoptaţi aveau un risc mai mare de a dezvolta un comportament
delincvent atunci când:

a. părinţii lor biologici aveau condamnări penale


b. părinţii lor adoptivi aveau condamnări penale
75. Pentru care dintre trăsăturile de personalitate studiate de genetica comportamentală heritabilitatea
s-a dovedit a fi zero sau foarte scăzută?

a. pentru aproape toate


b. pentru cele măsurate pe modelul Big Five
c. pentru aproape niciuna

76. Tehnica „situaţiei neobişnuite” se utilizează pentru a măsura:

a. stilul parental
b. stilul de ataşament al copilului
c. afectivitatea părintelui

77. Conform studiilor de genetică comportamentală, influenţa factorilor genetici asupra stimei de sine
s-a dovedit a fi:

a. considerabilă
b. moderată
c. modestă

78. În explicarea legăturii dintre afectivitatea părintelui şi cea a copilului care ipoteză este mai
plauzibilă?

a. corelaţia genotip-mediu
b. interacţiunea genotip-mediu
c. ambele

79. – 109 Grupa sanguina este determinata de 3 alele (A, B si 0), alelel A si B fiind dominante. Daca
mama are grupa sanguina B (genotip B0), iar tatal are grupa sanguina AB, cate fenotipuri sunt
posibile pentru copiii lor?

a. Doua
b. Patru
c. Trei
d. Unul

80. Sa presupunem ca intr-un studiu de genetica cantitativa s-a constatat existenta unei asocieri
pozitive semnificative intre irascibilitatea copiilor si irascibilitatea mamelor lor adoptive. Care tip de
corelatie genotip- mediu ar fi mai potrivita pentru interpretarea acestui rezultat?

a. Pasiva
b. Activa
c. Evocativa

81. Neurofibromatoza este o boala autozomala determinata de o alela mutanta dominanta. Daca mama
este afectata (avand o singura alela mutanta), iar tatal este neafectat, ce sanse sunt ca fiicele lor sa
fie afectate?

a. 100%
b. 0%
c. 25%
d. 75%
e. 50% - 2fete, din care 1afectata
82. Daca, dupa transcriere, secventa de baze din ARNm este CGGUUCUG, care este secventa initiala
de baze nucleotidice de pe catena ADN?

GCCAAGAC

83. – 106 La mazare, tulpina inalta si florile albe sunt caracteristici dominante, in timp ce tulpina pitica
si florile violet sunt caracteristici recesive, cate genotipuri sunt posibile pentru plantele pitice cu
flori albe?

a. Patru
b. Unul
c. Trei
d. Doua (ttAA, ttAv)

84. – 90 Albinismul este o boala autozomala determinata de o alela mutanta recesiva. Daca mama este
afectata, iar tatal este neafectat, ce sanse sunt ca al lor copil sa fie afectat?

a. 100%
b. 50%
c. 0%
d. 75%
e. 25%

85. Daca in timpul producerii gametilor la un parinte apare non-disjunctia cromozomilor sexuali,
viitorul zigot va prezenta

a. Monosomie heterozomala
b. Trisomie autozomala
c. Monosomie autozomala
d. Oricare dintre cele trei

86. Știm că la plantele de mazăre o caracteristică fenotipică monogenică este înălțimea tulpinii și că ea
poate avea 2 variante: tulpină înaltă (caracteristică data de o alelă dominantă– T) sau tulpină pitică
(caracteristică data de o alelă recesivă – t). O altă caracteristică fenotipică monogenică este
culoarea bobului, care și ea poate avea 2 variante: galbenă (caracteristică data de o alelă
dominantă – G) sau verde (caracteristică data de o alelă recesivă – v). Ce caracteristici fenotipice
va avea o planta de mazăre cu genotipul ttGv?

Planta va avea tulpină pitică și boabe de culoare galbenă

87. Știm că la plantele de mazăre o caracteristică fenotipică monogenică este înălțimea tulpinii și că ea
poate avea 2 variante: tulpină înaltă (caracteristică data de o alelă dominantă– T) sau tulpină pitică
(caracteristică data de o alelă recesivă – t). O altă caracteristică fenotipică monogenică este
culoarea bobului, care și ea poate avea 2 variante: galbenă (caracteristică data de o alelă
dominantă – G) sau verde (caracteristică data de o alelă recesivă – v). Câte genotipuri sunt posibile
pentru plantele de mazăre cu tulpină înaltă și boabe verzi?

2 genotipuri – TTvv, Ttvv

88. Neurofibromatoza este o maladie monogenică autozomală dominantă. Dacă mama este neafectată,
dar tatăl este purtător, ce șanse sunt ca al lor copil să fie și el purtător?

0% șanse. Din punct de vedere genetic nu există purtător pe caracteristici/ boli date de alele dominante

89. Neurofibromatoza este o maladie monogenică autozomală dominantă. Dacă mama este afectată,
dar tatăl este neafectat, ce șanse sunt ca al lor copil să fie și el afectat?

Sunt 2 posibilități și estimarea depinde de genotipul/ combinația de alele a părintelui afectat. Ca și cod folosim
litera inițială a denumirii bolii. Părintele neafectat are obligatoriu perechea de alele nn. Dacă părintele afectat are
genotipul NN, șansele pentru copil sunt de 100%. Dacă părintele afectat are genotipul Nn, șansele pentru copil
sunt de 50%
90. Albinismul este o maladie monogenică autozomală recesivă. Dacă mama este afectată, dar tatăl
este neafectat, ce șanse sunt ca al lor copil să fie afectat?

0% șanse să fie afectați, 100% șanse să fie purtători. Mama are genotipul aa, iar tatăl AA.

91. Boala A este o maladie monogenică heterozomală X-linkată dominantă. Dacă mama este afectată,
dar tatăl este neafectat, ce șanse sunt ca fiii lor să fie și ei afectați?

Sunt 2 posibilități și estimarea depinde de genotipul/ combinația de alele a mamei. Tatăl are genotipul XaY. Dacă
mama are are genotipul XAXA șansele pentru fii sunt de 100%. Dacă mama are genotipul X AXa, șansele sunt de
50%.

92. Boala A este o maladie monogenică heterozomală recesivă. Dacă mama este afectată, dar tatăl este
neafectat, ce șanse sunt ca fiicele lor să fie afectate?

0% șanse. Toate fiicele vor fi purtătoare. Genotipul mamei este X aXa, iar cel al tatălui este XAY.

93. Într-o secvență dublu catenară de ADN sunt în total 90 de baze azotate nucleotidice. Dacă 45 dintre
acestea sunt baze de tip adenină, câte baze de tip citozină sunt în această secvență?

94. Dacă secvența inițială de baze pe catena ADN este AACCGGTTAC, cum vor fi transcrise
instrucțiunile în molecula de ARNm?

UUGGCCAAUG

95. Dacă secvența de baze formate prin alăturarea anticodonilor din moleculele de ARNt la nivelul
ribozomului este CCUUAG, cum arată secvență inițială de baze de pe catena ADN?

CCTTAG

96. Într-o secvență dublu catenară de ADN sunt 90 de baze azotate de tip timină și 45 de baze de tip
guanină. Câte baze azotate conține în total această secvență de ADN?

270

97. Câți aminoacizi vor fi înlănțuiți conform instrucțiunilor din secvența următoare de pe catena ADN:
GTACGGATAATC?

3 aminoacizi. Pașii de rezolvare: transcrieți informația în ARNm pentru a vă putea apoi folosi de codul genetic din
tabelul din curs. Rupeți secvența în codoni și vedeți ce instrucțiuni are fiecare codon în parte. Veți observa că
ultimul codon este un codon-STOP, adică rolul lui este acela de a semnaliza sfârșitul traducerii, adică al înlănțuirii
de aminoacizi.

98. Câți aminoacizi vor fi înlănțuiți conform instrucțiunilor din secvența următoare: AAUCUCUGAUUU?

2 aminoacizi, căci al treilea codon este deja codon-STOP. Atenție: aici aveți deja codonii de pe secvența din
ARNm și ar fi trebuit să vă dați seama de asta din faptul că este prezentă în secvența dată baza de tip uracil.

99. Cum arată secvența inițială a instrucțiunilor de pe catena ADN știind că în ribozom au fost înlănțuiți
următorii aminoacizi: tirosină + metionină + cisteină?

Sunt 4 posibilități: ATATACACA, ATATACACG, ATGTACACA, ATGTACACA. Aici trebuie să țineți cont de faptul
că aminoacizii tirosină și cisteină pot fi dictați de câte 2 codoni diferiți fiecare.
100.Mutațiile de novo apărute zn celulele somatice ale organismului unui individ vor fi transmise
ereditar urmașilor acestora

a. Adevărat
b. Fals

101.Dacă în timpul producerii gameților la un părinte apare non-disjuncția cromozomilor sexuali,


viitorul zigot va prezenta:

a. trisomie autozomală ???


b. oricare dintre cele trei
c. monosomie heterozomală

102.În cazul în care vorbim despre o boală ereditară X – linkată recesivă, mama fiind afectată și tatăl
nu, care este probabilitatea ca fiul lor să fie afectat?

a. 75%
b. 25%
c. 100%
d. 0%
e. 50%

103.Într-un studiu pe adopții, care tip de rezultat ar indica faptul că factorii de mediu sunt cei cu o
influență semnificativă asupra unei caracteristici fenotipice studiate?

a. Corelațiile copii adoptați – părinți genetici sunt semnificativ mai mari decât corelațiile copil adoptat – părinți
enviromentali
b. corelația dintre frații biologici crescuți separat este semnificativ mai mare decât corelația dintre frații
enviromentali
c. corelațiile copii adoptați – părinți genetici sunt semnificativ mai mici decât corelațiile copil adoptat –
părinți enviromentali

104.Sindromul Down este:

a. anomalie numerică autozomală


b. anomalie structurală heterozomală
c. anomalie structurală autozomală
d. anomalie numerică heterozomală

105.Câți heterozomi are o persoană afectată de sindromul Down?

a. 3
b. 2
c. 45 (22+22+1)
d. 47

106.La mazăre, tulpina înaltă și florile albe sunt caracteristici dominante, în timp ce tulpina pitică și
florile mov sunt caracteristici recesive. Câte genotipuri sunt posibile pentru plantele pitice și cu
florialbe?

a. unul
b. patru
c. două (ttAA, TTAv)
d. trei

107.Prin raportarea la controversa ereditate – mediu, genetica comportamentală:

a. ambele afirmații sunt false


b. pune sub semnul întrebării importanța acordată factorilor de mediu
c. înclină semnificativ balanța în favoarea factorilor genetici
d. ambele afirmații sunt corecte

108.Codonul este unitatea de bază esențială în:

a. transmiterea ereditară
b. replicarea ADN-ului
c. sinteza proteică
d. monosomie autozomală

109.Grupa sangvina este determinată de trei alele (A, B si 0) alele A & B fiind dominante. Daca mama
are grupa sangvină B (genotip B0) iar tatăl are grupa sangvină AB, câte fenotipuri sunt posibile
pentru copiii lor?

a. trei (A, B, AB)


b. patru
c. unul
d. două

110.Care afirmație de mai jos este falsă?

a. ambele afirmații
b niciuna din cele două afirmații
c. factorul g nu are o prea mare stabilitate în timp
d. factorul g nu este corelat semnificativ cu abilitățile cognitive specifice

111.În limbajul de specialitate al geneticii, prin individ purtator al unei boli cu transmitere ereditara
intelegem:

a. ca boala este determinata de o gena recesiva si pe care el o are de la un singur parinte


b. ca boala este determinata de o gena dominanta si pe care el o are de la ambii parinti
c. ca boala este determinata de o gena recesiva si pe care el o are de la ambii parinti
d. ca boala este determinata de o gena dominanta si pe care el o are de la un singur parinte

112.In mod normal la om, gametii au:

a. 22 cromozomi
b. 23 de cromozomi
c. 46 de cromozomi
d. 44 de cromozomi

113.La nivelul populatiei generale, frecventa indivizilor cu monosomia 21 este:

a. nulă
b. mai mare la indivizii de sex masculin
c. mai mare la indivizii de sex feminin
d. relativ la fel la ambele sexe

114.Baza azotata timina de pe catena ADN-ului este transcrisa in ARN in baza:

a. adenina
b. guanina
c. citozina
d. uracil

115.Care dintre mecanismele de mai jos este de inactivare a expresiei genice?

a. Acetilarea histonelor
b. Metilarea ADN-ului
c. matisarea genelor
116.Unul din mecanismele responsabile de prezența unei trisomii la zigot este non-disjuncția
cromozomială parentală survenită în timpul mitozei.

a. Adevărat
b. Fals (meiozei)

117.Studierea mecanismelor de reglare a expresiei genice ține de analiza la nivelul:

a. genomului
b. transciptomului
c. proteomului

S-ar putea să vă placă și