Sunteți pe pagina 1din 11

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

DATA: 08.11.2020
PROF. ÎNV. PRIMAR : Uglea Radu Vasile
CLASA: a II-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Gimnazială, Comuna Coroieni
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: ,,În lumea animalelor”
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţele naturii
SUBIECTUL LECŢIEI: „Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidarea priceperilor şi deprinderilor (sistematizare)
DISCIPLINE INTEGRATE ÎN LECȚIE:
Matematică şi explorarea mediului

Comunicare în limba română


Muzică și mișcare

COMPETENŢE GENERALE:
1. Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare
3. Manifestarea curiozităţii pentru fenomene/ relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Sortarea şi reprezentarea unor date în scopul rezolvării de probleme

COMPETENŢE SPECIFICE:
● MATEMATICǍ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi
grupare ori de câte ori este necesar.
1.6 . Utilizarea următoarelor denumiri şi simboluri în contexte adecvate: <, >, =, plus (+), minus (-),
sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător.
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social.
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple .
5.2 Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.

● COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ


1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii in diverse situaţii de comunicare;
2.3. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple.

● MUZICĂ ŞI MIŞCARE
2.1. Cântarea în colectiv sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
● COGNITIVE
OC1 - să calculeze rapid şi corect exerciţii de calcul mental;
OC2 - să utilizeze corect terminologia specifică matematicii;
OC3 - să efectueze adunări şi scăderi cu numere naturale în concentrul 0-1000, cu şi fără trecere peste
ordin;
OC4 - să utilizeze denumirile matematice (sumă, diferentă, mai mic, mai mare) în rezolvarea
problemelor, exerciţiilor;
OC5 - să alcătuiască probleme cu o singură/ două operaţii după suport ;
OC6- să rezolve probleme cu o singură/ două operaţii;
OC7- să ordoneze denumirile animalelor alfabetic, în funcţie de criteriul propus.

● AFECTIVE
OA1- să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări;
OA2- să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor primite;

● MOTRICE
OM1- să păstreze poziţia corectă a corpului în timpul scrierii;
OM2- să mânuiască corect instrumentul de scris;

Resurse:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, jocul didactic, munca
independentă, Braistorming.
a) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, prezentare PPT, jetoane, ghicitori, flipchart.

Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi, pe grupe.


Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare,
evaluare orală, aprecieri verbale, stimulente, calificative.

II. Temporale - 50 minute


III. Umane - 20 elevi.
IV.Bibliografice :
● Oficiale:
“Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului,
Muzică şi mişcare, aprobată prin ordinului ministrului Nr. 3418/19.03.2013
● Pedagogice
M. Neagu, M. Mocanu, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom, 2008
Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, Claudia Ionescu,
Matematică și explorarea mediului – manual pentru clasaa II-a, partea I, Editura Intuitext,
București, 2014
Op. Strategii didactice Evaluare
Etapele
C.S Conţinutul instructiv-educativ
lecţiei
Mijloa
ce Forme de
Metode şi
procedee didactice organizare

Se face controlul cantitativ al temei pentru Conversaţi caiete


acasă. a Autocorecta
Se realizează controlul selectiv al calităţii re
MEM OC3 temei.
1.Verificare Frontal Aprecieri verbale.
1.6 OC6
a temei
CLR
2 min.
2.3

Metoda În pere Observarea


Se va propune elevilor să noteze toate Brainstor sistematică a
MEM fişe chi.
2.Reactualiz cuvintele care le vin în minte la auzul ming elevilor privind
a 1.6 cuvântului MATEMATICĂ (exerciţii,
OC2 capacitatea de
probleme, adunări, scăderi, termen
re cunoştinţe exprimare, de
necunoscut, sumă, descăzut, scăzător, mai
5 min comunicare
mare, cu...mai mult, cu.....mai puţin...) și
CLR receptivă.
EXPLORAREA MEDIULUI (plante,
2.3 animale, pământ, rezervații naturale, Evaluare orală
fenomene ale naturii, anotimpuri, protejarea
mediului).

Exerciţiul
MEM Exerciţii de calcul mintal:
OC1 Voi cere elevilor să găsească răspunsurile Frontal
1.4 corecte la următoarele exerciţii:
OC3 Găsiţi suma numerelor 300 şi 200. Calcul
1.6
Măriţi numărul 320 cu 8. mintal Evaluare orală
OC4
Aflaţi diferenţa numerelor 450 şi 20.
Micşoraţi numărul 360 cu 5.
Află suma dintre 30, 50, 20.
Micşoreaz-o cu 10 apoi adauga 5.
Cât aţi obţinut?

Prezentare Frontal
Se realizează printr-o problemă în versuri. PPT

Conversația Observarea
Explicaţia sistematică a
„Fiind liniște în clasă, elevilor privind
Spiridușii-ncep să iasă, Observaţia capacitatea de
Unsprezece mai micuți exprimare , de
3.Captarea Și-ncă nouă mai mărunți. comunicare
atenţiei Stă motanul de-i pândește receptivă.
CLR Și la toți lacom privește.
5 min. OC1 Prinde unul dintr-un pas,
2.3 Ceilalți câţi au mai rămas?” Scrisoare
MEM Lectura scrisorii:
Dragi elevi,
4.2 Am aflat despre voi că sunteţi harnici şi
isteţi precum spiriduşii mei. Aveţi o misiune
specială, în cadrul lecţiei de matematică de
astăzi. Vă urez mult succes! Am încredere că
veţi da tot ce aveţi mai bun pentru a rezolva
sarcinile propuse de doamna voastră
învăţătoare.
Cu drag, Moş Nicolae
P.S.
Aştept scrisorile voastre!
Şi...nu uitaţi: fiţi ascultători!

4.Anuntare CLR OA1 Astăzi la matematică vom rezolva Explicația Frontal


a temei şi a exerciţii şi probleme cu adunări şi scăderi, cu
2.3. OA2 numere de la 0 la 1000. Observarea
obiectivelor
Se prezintă elevilor competențele lecţiei:
sistematică
1 min.  efectuarea de exerciţii cu operaţiile de
adunare şi scădere, cu şi fără trecere peste frontală
ordin;
 aflarea termenului necunoscut;
 rezolvarea problemelor
Scriu pe tablă data şi titlul lecţiei:
,, Exerciţii şi probleme”.

În faţă vor fi 5 elevi , fiecare cu câte un jeton


în mână. Pe spatele jetoanelor va fi scris câte Jetoane
un număr, de la 0 la 1000.
( 783, 609, 326, 654).
5.Consolida MEM OC3 Exerciţiul Pe grupe
În continuare se va desfăşura „ Jocul
re şi 1.4 OC4 numerelor ” Explicaţia Aprecieri
sistematizar
ea 1.6. Voi prezenta diverse cerinţe: Verbale
cunoştinţel *Un elev din clasă să citească numerele de Jetoane colorate
or pe jetoane.
*Elevii să se aşeze în aşa fel încât numerele Joc
15 min. să fie în ordine crescătoare. didactic
*Elevii care au jetoanele cu numere pare să
facă un pas în faţă. Conversaţi
*Elevii care au jetoanele cu numere impare a
să ridice jetoanele.

ME Observarea
M Se va da câte o sarcină pentru fiecare grupă: sistematică a
- află suma vecinilor numărului326; Explicaţia Jetoane elevilor privind
3.2 - află diferența dintre succesorul Joc
Caiete capacitatea de
numărului 783 şi cel mai mare număr didactic
exprimare , de
4.2 par din şir; tablă comunicare
CLR - află diferența dintre cel mai mare și receptivă.
cel mai mic număr de pe jetoane. Conversaţi
1.1 - Mă gândesc la un număr. Îi adaug a
300 şi obţin 609. La ce număr m-am
2.3 gândit? aprecieri
- Descăzutul este 783. Restul este 326. verbale
Află scăzătorul.

Răspunsurile corecte vor fi apreciate Coli


cu jetoanele colorate. Pe verso au notate flipchart Pe grupe
curiozităţi despre animale.

Explicaţia
Joc
didactic
Aprecieri
Alfabetul animalelor.
OA1 Se vor distribui ilustrate cu animale care nasc Conversaţi Verbale
pui vii şi animalele care se înmulţesc prin a Evaluare orală
ouă ce vor fi ordonate alfabetic.
OC7

MEM Propun să compună o probleme Problematiz Pe caiete


area Observare
1.4 cu numerele date şi care să se rezolve: Individu
- prima grupă printr-o operaţie de conversaţia sistematică
1.6 adunare: al
- a doua grupă printr-o operaţie de
5.2 Evaluare
scădere; Scrisă
CLR O4 - a treia grupă prin două operaţii (una
de scădere şi una de adunare);
2.3 O5 - a patra grupă prin două operaţii de
O6 adunare;
- a cincea grupă folosind limbaj
matematic.
Problemati Frontal
Pentru a demonstra că sunteţi nişte spiriduşi zare Observarea
isteţi vă provoc să rezolvaţi o situaţie sistematică a
problemă: Conversaţi elevilor
a Aprecieri verbale
În împărăţia lui Moş Nicolae, pregătirile sunt
în toi. Spiriduşii au realizat jumătate din

numărul pentru copilaşi,

adică 450.
7.Asigurare
a retenţiei MEM
3.2 Câte mai au de
şi
confecţionat spiriduşii?
transferului CLR
2.1

OA1
OC6

2 min

8.Încheiere CLR OA1 * Se va indica tema pentru acasă Conversați Frontal Observare
a activităţii. * Activitatea se încheie cu interpretarea a sistematică
2.1 cântecului „Vals de toamnă”. frontală
activităţii
elevilor Se vor face aprecieri generale şi individuale
1 min asupra participării elevilor la lecţie . Se
acordă calificative elevilor.

S-ar putea să vă placă și