Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Catedra Economie şi Management în Industrie

DIAGNOZA
ECONOMICО-FINANCIARĂ
A ACTIVITĂŢII
ÎNTREPRINDERII
Indicație metodică
pentru elaborarea proiectelor de an

Chişinău
U.T.M.
2015
CZU
C

Lucrarea a fost examinată și aprobată pentru editare la ședința Catedrei


Economie și Management în Industrie și a Comisiei de Management al Calității
Facultății Inginerie Economică și Business.
Prezenta lucrare este destinată studenţilor Facultății Inginerie Economică și
Business și Facultății Tehnologie și Management în Industria Alimentară, cu studii
la zi sau fregvență redusă, specialitățile Business și Administrare, Marketing și
Logistică, Inginerie și Management în Industria Alimentară.

Compilator: conf. univ.,dr. Cornelia CRUCERESCU

Redactor responsabil: conf. univ.,dr. Rafael CILOCI

Recenzent: conf. univ.,dr. Ina GUMENIUC

 Cornelia Crucerescu
 U.T.M., 2015
1. ADMINISTAREA DISCIPLINEI

Codul Anul Numărul de ore Evaluarea


Semestrul Proiect deLucrări deLucrul
disciplinei predării Prelegeri Seminare
an verificare individual
Credit Examen
Învăţământ cu frecvenţă la zi
45 45 108 --- 90 6
III V examen
S.05.O.029
Învăţământ cu frecvenţă redusă
IV VII 2 examen

2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI DE AN

Indicația metodică privind elaborarea proiectelor de an la disciplina


Diagnoza activităţii economico-financiare la întreprinderi este elaborată în
corespundere cu programa de studiu şi este orientată spre aplicarea în practică a
cunoştinţelor teoretice, promovarea deprinderilor de lucru cu informația reală de la
întreprinderile economiei naționale, acumulată în perioada de practică și
dezvoltarea deprinderilor de evaluare a activităţii unei afaceri.
Fiecare student va avea o sarcină individuală, condiționată fie de tematica
proiectului, fie de întreprinderea aleasă.
Elaborarea proiectului de an necesită o pregătire temeinică a materialului
teoretic dar și de dispunerea unui suport informațional de la întreprindere, colectat
în timpul practicii. Proiectul de an este elaborat conform unui plan, reprezentat în
paragraful 3. Perfectarea proiectului se efectuază în formă scrisă conform ghidului
pentru elaborarea tezelor de licență. Darea de seamă asupra proiectului de an
studenţii o prezintă profesorului, care după un control minuţios, organizează
susţinerea lucrării, fiind apreciată cu notă.

3. STRUCTURA PROIECTULUI DE AN

Structura proiectului de an este una standardă, care va conține întroducere,


trei capitole, concluzii, anexe, bibliografie.
În întroducere se va argumenta importanța și actualitatea tematicii studiate în
ramura și întreprinderea respectivă analizată, se vor accentua momentele cheie
abordate în fiecare capitol.
Pentru capitolul I și III se propune o structură comună a conținutului pentru
toate temele, după cum urmează mai jos. După necesitate, conținutul poate fi
adaptat la specificul întreprinderii. Structura capitolului II va depinde de specificul
temei. În paragraful 4 se propune o alternativă a conținutului lui.
Conținutul Capitolului I. Analiza generală a activității Întreprinderii
1.1. Scurt istoric
1.2. Aprecierea structurii organizatorice
1.3. Caracteristica produselor, mărfurilor sau serviciilor prestate
1.4. Caracteristica furnizorilor și zonei de materie primă
1.5. Caracteristica cliențelor și piețelor de desfacere
1.6. Aprecierea în dinamică a principalilor indicatori economico-financiari
(Anexa 1).
Conținutul Capitolului III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
3.1. Analiza SWOT
3.2. Planul de acțiuni

4. TEMATICA PROIECTELOR DE AN

Tematica proiectelor de an poate fi grupată atît după temele cursului


Diagnoza activității economico-financiare la întreprinderi cît și după activitățile
funcționale ale întreprinderii.
Tematica după temele cursului:
Tema 1. Analiza programei de producție și vînzări
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza îndeplinirii programei de producție și vînzări
2.1. Aprecierea în dinamică a componenței și structurii producției fabricate în
unități naturale.
2.2. Aprecierea în dinamică a valorii producției fabricate în prețuri curente și
comparabile.
2.3. Aprecierea în dinamică a componenței și structurii veniturilor.
2.4. Aprecierea principalilor indicatori ai programei de producție și vînzări prin
metoda indicilor.
2.5.Aprecierea în dinamică a componenței și structurii producției comercializate
după mai multe criterii de grupare (sortiment, piețe de desfacere, clienți, ambalaj,
ritmicitate, modalitate de achitare, rețea de distribuție etc).
2.6. Aprecierea asigurării calității producției.
2.7. Analiza factorială a principalilor indicatori ai programei de producție și
vînzări.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 2. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse materiale
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse materiale
2.1. Aprecierea în dinamică a componenței și structurii resurselor materiale
utilizate de întreprindere.
2.2. Aprecierea aprovizionării și asigurării necesarului de resurse materiale
2.3. Aprecierea comparativă a componenței și structurii materiei prime utilizate
după mai multe criterii (tipuri de materie primă, furnizori, sezonalitate, zonă de
materie primă etc).
2.4. Analiza factorială a consumului de resurse materiale.
2.5. Analiza stocurilor de resurse materiale.
2.6. Analiza eficienței utilizării resurselor materiale.
2.7. Aprecierea activității și politicii de aprovizionare.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 3. Analiza asigurării întreprinderii cu mijloace fixe
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza asigurării cu mijloace fixe
2.1. Aprecierea în dinamică a mijloacelor fixe medii anuale.
2.2. Aprecierea comparativă a componenței și structurii mijloacelor fixe după mai
multe criterii de grupare (omogenitate, pasiv-activ, locul amplasării, vechimea de
exploatare, gradul de uzură, etc).
2.3. Aprecierea comparativă a stării funcționale a mijloacelor fixe.
2.4. Aprecierea comparativă a mișcării mijloacelor fixe.
2.5. Aprecierea utilizării utilajului, capacității de producție.
2.6. Aprecierea eficienței utilizării mijloacelor fixe.
2.7. Aprecierea nivelului tehnic și tehnologic, serviciului de mentenanță.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 4. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza asigurării cu resurse umane.
2.1. Aprecierea în dinamică a numărului de angajați
2.2. Aprecierea comparativă a componenței și structurii personalului după mai
multe criterii de grupare (categorii de personal, locul de muncă, categorii tarifare,
vechimea de muncă, studii, vîrstă, mod de salarizare, sex etc).
2.3. Aprecierea comparativă a mișcării personalului
2.4. Analiza fondului de timp
2.5. Analiza remunerării personalului și a gradului de motivare.
2.6. Analiza eficienței utilizării forței de muncă
2.7. Aprecierea activității departamentului resurse umane
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 5. Analiza costurilor la întreprindere
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza costurilor la întreprindere.
2.1. Aprecierea în dinamică a costurilor toale și celor la 1 leu producție.
2.2. Analiza factorială a costurilor la 1 leu producție.
2.2. Aprecierea comparativă a componenței și structurii costurilor totale și de
producție după mai multe criterii de grupare (omogenitate, fixe-variabile, directe-
indirecte, pe secții, pe activități etc).
2.3. Analiza consumurilor materiale directe în costul producției.
2.4. Analiza costurilor de remunerare directe în costul producției.
2.5. Analiza costurilor indirecte de producție.
2.6. Analiza cheltuielilor de perioadă.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 6. Analiza profitului la întreprinderi.
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza profitului la întreprinderi.
2.1. Analiza comparativă a profitului pînă la impozitare.
2.2. Analiza comparativă și factorială a profitului operațional.
2.3. Analiza comparativă și factorială a profitului brut.
2.4. Analiza factorială a profitului brut pe tipuri de produse
2.5. Aprecierea repartizării profitului, povara fiscală.
2.6. Relevarea rezervelor de sporire a profitului.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 7. Analiza rentabilității la întreprinderi.
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza rentabilității la întreprinderi.
2.1. Esența economică și rolul rentabilității
2.2. Aprecierea rentabilității producției și produselor.
2.3. Aprecierea rentabilității veniturilor totale și din diferite activități.
2.4. Aprecierea rentabilității vînzărilor.
2.5. Analiza rentabilității activelor, economică și financiară.
2.6. Analiza factorială a rentabilităților
2.7. Aprecierea pragului de rentabilitate: riscul operațional.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 8. Analiza situației financiare a întreprinderii
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza situației financiare a întreprinderii
2.1. Aprecierea componenței și structurii actvelor.
2.2. Aprecierea eficienței utilizării activelor. Ciclul operațional.
2.3. Analiza componenței și structurii surselor de finanțare.
2.4. Aprecierea disponibilului de mijloace circulante: fondul de rulmen.
2.5. Aprecierea stabilității financiare.
2.6. Aprecierea capacității de plată
2.7. Aprecierea riscului de falimen: metoda Althman
2.8. Utilizarea modelului Du Point.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tematica după activitățile funcționale ale întreprinderii.
Tema 9. Analiza activității de producere
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza activității de producere la întreprindere.
2.1. Descrierea infrastructurii de producere.
2.2. Aprecierea în dinamică a componenței și structurii producției fabricate în
unități naturale.
2.3. Aprecierea în dinamică a valorii producției fabricate în prețuri curente și
comparabile.
2.4. Analiza asigurării cu mijloace fixe și a nivelului tehnologic.
2.5. Aprecierea gradului de utilizare a capacității de producție.
2.6. Aprecierea eficienței utilizării mijloacelor fixe.
2.7. Analiza costului de producție
2.8. Aprecierea asigurării calității producției, costului calității.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 10. Analiza activității comerciale și de marketing
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza activității comerciale și de marketing.
2.1. Descrierea departamentului comercial
2.2. Aprecierea aprovizionăii și asigurării cu resurse materiale.
2.3. Analiza furnizorilor și a zonelor de materie primă.
2.4. Analiza în dinamică a componenței și structurii veniturilor.
2.5. Analiza componenței și structurii producției comercializate după mai mule
criterii de grupare.
2.6. Analiza canalelor și cheltuielilor de distribuire.
2.7. Analiza politicii de produs, preț, promovare.
2.8. Aprecierea rentabilității vînzărilor.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 11. Analiza activității resurselor umane
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza activității resurselor umane.
2.1. Aprecierea în dinamică a numărului de angajați
2.2. Aprecierea comparativă a componenței și structurii personalului după mai
multe criterii de grupare (categorii de personal, locul de muncă, categorii tarifare,
vechimea de muncă, studii, vîrstă, mod de salarizare, sex etc).
2.3. Aprecierea comparativă a mișcării personalului
2.4. Analiza fondului de timp
2.5. Analiza remunerării personalului și a gradului de motivare.
2.6. Analiza eficienței utilizării forței de muncă
2.7. Aprecierea activității departamentului resurse umane
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire
Concluzii
Anexe
Bibliogafie
Tema 12. Analiza situației financiare
Întroducere
Capitolul I. Analiza generală a activității întreprinderii
Capitolul II. Analiza situației financiare.
2.1. Aprecierea componenței și structurii actvelor.
2.2. Aprecierea eficienței utilizării activelor. Ciclul operațional.
2.3. Analiza componenței și structurii surselor de finanțare.
2.4. Aprecierea disponibilului de mijloace circulante: fondul de rulmen.
2.5. Aprecierea stabilității financiare.
2.6. Aprecierea capacității de plată.
2.7. Aprecierea riscului de falimen: metoda Althman.
2.8. Utilizarea modelului Du Point.
Capitolul III. Recomandarea măsurilor de îmbunătățire.
Concluzii
Anexe
Bibliogafie

5. SURSE DE INFORMAȚIE.
1. Planul de afaceri
2. Situațiile financiare (Raportul financiar)
3. Raportul statistic ASA Ancheta structurală anuală în întreprinderi (dacă a
fost prezentată Biroului național de statistică)
4. Cercetarea statistică 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile
întreprinderii
5. Raportul statistic 1-MF Existența și mișcarea mijloacelor fixe
6. Raportul statistic EI-7 Export de servicii
7. Formularul 1-M Munca
8. Formularul 1-S Salariile
9. Formularul 1-P Producție
10.Alte rapoarte statistice (IND-TS, PREȚIND, PROMOLD-A)
11.Informație analitică contabilă privind producția, vînzările, mijloacele fixe,
costurile etc.
12.Datele departamentului de producție: sortimentul de producție, ritmicitatea
de producție, suprafața de producție, număr de utilaje, productivitatea și
capacitatea utilajelor, timpul de muncă, costul de producție, norme de
consum, pierderi din rebut etc.
13.Datele departamentului comercial: materie primă achiziționată pe tipuri,
zone de materie primă, furnizori; producția comercializată după sortiment,
piețe de desfacere, pe clienți, ambalaj; rețeaua de distribuire, sezonalitatea
vînzărilor, politica de produs, promovare, preț; participări la tîrguri și
expoziții; reclamații etc.
14. Datele departamentului resurse umane: numărul de angajați după categorie
de personal, vîrstă, vechime de muncă, grad de calificare, loc de muncă, sex,
studii; întrări și ieșiri de personal; manopera; mod de remunerare etc.

6. ANEXE

Anexa 1.
Analiza indicatorilor economico-financiari de bază ai întreprinderii
INDICATORII Unitatea ANII
de 2009 2010 2011 2012 2013
măsură
1. Volumul producției tone 9537 9483 11 468 12 185 13 519
fabricate, total
inclusiv:
Ritmul de creştere faţă de % 100 99,43 120,25 127,77 141,75
anul de bază (2009)
2.Valoarea producției mii lei 198 542 224 411,21 254 257,57 275 488,08 286 066,82
fabricate în prețuri
comparabile
Ritmul de creştere faţă de % 100 113,03 128,06 138,76 144,08
anul de bază (2009)
3. Valoarea producției mii lei 205 412 251 099 291 350 337 927 342 512
fabricate în prețuri
curente
Ritmul de creştere faţă de % 100 122,24 141,84 164,51 166,74
anul de bază (2009)
4.Venituri totale (VT) lei 357 152 041 410 417 618 213 144 195 253 103 441 426 489 374
(VAO+VAF+VAI)
Ritmul de creştere faţă de % 100 114,91 59,68 70,87 119,41
anul de anul de bază (2009)
5. Venitul din vînzări lei 353 282 094 199 461 108 209 742 104 248 280 572 426 489 374
(VV)
Ritmul de creştere faţă de % 100 56,46 59,37 70,28 120,72
anul de bază (2009)
6. Valoarea producției lei 349 399 087 189 831 825 205 407 588 244 075 980 421 539 736
comercializate
Ritmul de creştere faţă de % 100 54,33 58,79 69,86 120,65
anul de bază (2009)
7. Valoarea mărfurilor lei 1 688 087 8 822 322 3 714 865 3 582 888 3 630 495
comercializate
Ritmul de creştere faţă de % 100 522,62 220,06 212,25 215,07
anul de bază (2009)
8. Valoarea serviciilor lei 1 186 922 806 961 619 651 621 704 668 064
prestate
Ritmul de creştere faţă de % 100 67,99 52,21 52,38 56,29
anul de bază (2009)
9. Export mii lei 17 039 14 682 16 874 18 542 19 854

Ritmul de creştere faţă de % 100 86,17 99,03 108,82 116,52


anul de bază (2009)
10.Ponderea exportului în % 0,0482 0,0361 0,0805 0,0747 0,0466
VV
Ritmul de creştere faţă de % 100 74,90 167,01 154,98 96,68
anul de bază (2009)
11.Costul vînzărilor lei 295 898 811 155 736 506 158 462 300 187 776 032 370 372 494
Ritmul de creştere faţă de % 100 52,63 53,55 63,46 125,17
anul de bază (2009)
12. Costul la 1 leu venituri bani 83,76 78,08 75,55 75,63 86,84
din vânzări (CV/VV)
Ritmul de creştere faţă de % 100 93,22 90,20 90,29 103,68
anul de bază (2009)
13.Costul total (CV + CC lei 345 363 463 182 227 343 186 675 182 226 579 812 421 066 017
+ CGA + ACO+CAI
+CAF)
Ritmul de creştere faţă de % 100 52,76 54,05 65,61 121,92
anul de bază (2009)
14.Costul total la 1 leu bani 97,76 91,36 89,00 91,26 98,73
venit din vînzări (CT/VV)
Ritmul de creştere faţă de % 100 93,45 91,04 93,35 100,99
anul de bază (2009)
15. Profitul brut (VV-CV) lei 76 063 273 43 724 602 51 279 804 60 504 540 56 116 880
Ritmul de creştere faţă de % 100 57,48 67,42 79,55 73,78
anul de bază (2009)
16.Marja profitului brut % 18,81 9,46 18,90 19,52 12,24
(PB/VT *100%)
Ritmul de sporire față de % 100 50,29 100,48 103,77 65,07
anul de bază (2009)
17. Profitul operaţional lei 22 256 303 21 809 389 27 186 930 26 816 536 11 152 893
Ritmul de creştere faţă de % 100 97,99 122,15 120,49 50,11
anul de bază (2009)
18. Profit pînă la lei 18 966 809 22 162 625 29 742 288 29 495 541 14 650 585
impozitare
Ritmul de creştere faţă de % 100 116,85 143,34 155,51 77,24
anul de bază (2009)
19. Profitul net lei 18 966 809 17 137 050 23 138 022 23 608 060 12 296 206

Ritmul de creştere faţă de % 100 90,35 121,99 124,47 64,83


anul de bază (2009)
21.Numărul mediu scriptic persoane 1 444 1 558 1 565 1 591 1 155

Ritmul de creştere faţă de % 100 107,89 108,38 110,18 79,99


anul de bază (2009)
22.Venit din vînzări la un lei 244 655,19 128 023,82 134 020,51 156 053,16 369 298,47
angajat
Ritmul de sporire față de % 100 52,32 54,78 63,78 150,95
anul de bază (2009)
23.Fondul de salarizare lei 48 542 631 38 987 456 41 524 635 42 671 407 55 398 796

Ritmul de sporire față de % 100 80,32 85,54 87,91 114,12


anul de bază (2009)
24.Salariul mediu lunar lei 2 801,40 2 085,34 2 211,11 2 235,04 3 997,03

Ritmul de sporire față de % 100 74,44 78,93 79,78 142,68


anul de bază (2009)
25.Total active = Total lei 205 427 596 157 234 471 131 787 476 198 226 999 303 097 507
pasiv
Ritmul de sporire față de % 100 76,54 64,15 96,49 147,54
anul de bază (2009)
26.Active curente lei 116 017 422 75 256 810 66 657 332 86 644 439 213 786 897

Ritmul de sporire față de % 100 64,87 57,45 74,68 184,27


anul de bază (2009)
27.Patrimoniul net lei 173 780 465 150 101 340 102 652 256 125 816 837 220 084 499
(capitalul propriu)
Ritmul de sporire față de % 100 86,37 59,07 72,40 126,65
anul de bază (2009)
28.Autonomia financiară coef. 84,59 95,46 77,89 63,47 72,61
(CP/TP *100%)
Ritmul de sporire față de % 100 112,85 81,59 75,03 85,84
anul de bază
29.Lichiditatea generală coef. 3,79 3,01 2,69 1,04 2,58
(AC/DTS )
Ritmul de sporire față de % 100 79,42 70,98 27,44 68,07
anul de bază
30.Solvabilitatea generală lei 6,49 5,79 4,52 2,73 3,65
(TA/TD)
Ritmul de creştere faţă de % 100 89,21 69,65 42,06 56,24
anul de bază (2009)
31.Rentabilitatea % 10,91 14,77 28,97 23,44 6,66
economică (PPI/CP *100)
Ritmul de creştere faţă de % 100 135,38 265,54 214,85 61,04
anul de bază (2009)
32.Rentabilitatea % 13,49 11,42 22,54 18,08 10,73
financiară (Pn/CP *100)
Ritmul de creştere faţă de % 100 84,66 167,09 134,03 79,54
anul de bază (2009)
33.Rentabilitatea activelor % 9,23 14,10 22,56 14,87 4,83
(PPI/TA * 100)
Ritmul de creştere faţă de % 100 152,76 244,42 161,11 52,33
anul de bază (2009)
34.Rentabilitatea % 21,53 21,92 24,45 24,37 13,16
vînzărilor (PB/VV * 100)
Ritmul de creştere faţă de % 100 101,81 113,56 113,19 61,12
anul de bază (2009)

7. LITERATURA RECOMANDATĂ:

1. N.Țiriulnicova, Analiza rapoartelor financiare, Chişinău, ACAP, 2011.


2. V. Gortolomei, Bazele analizei economice, Chișinău, ASEM, 2006.
3. V.Bălănuţă, „Analiza gestionară a întreprinderii”, Chișinău ASEM, 2003.
4. Corneliu Ouatu, “Analiza economică”, Iaşi, 1995.
5. Maria Nicolescu, “Diagnostic global strategic”, Bucureşti, 1997.
6. В.Г.Гортоломей, В.С.Паладий «Экономический анализ и рынок: оценка
финансового состояния», Кишинёв, 1993.
7. А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин «Методика финансового анализа», Москва,
1995.

CUPRINS:

1. ADMINISTRAREA DISCIPLINII
2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI DE AN
3. STRUCTURA PROIECTULUI DE AN
4. TEMATICA PROIECTELOR DE AN
5. SURSE DE INFORMAȚIE
6. ANEXE
7. LITERATURA RECOMANDATĂ
DIAGNOZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-
FINANCIARE LA ÎNTREPRINDERI
Elaborarea proiectelor de an
Indicații metodice

Compilator: Cornelia CRUCERESCU

Redactor: Eugenia BALAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Bun de tipar XXX Formatul 60x84 1/16
Hîrtie ofset. Tipar RISO Tirajul 50 ex
Coli de tipar XXX Comanda XXX

U.T.M., 2015, Chișinău, bl. Ștefan cel Mare, 168


Editura Tehnica-UTM
2068, Chișinău, str. Studenților, 9/9