Sunteți pe pagina 1din 4

-:-..

\
APROB:
Secretar vernului
1
CONI
2021

Planul de achizifii publice pentru antil202l (modificat)


Cancelaria de Stat a Republicii Moldova (bugetul de stat)
Perioada
Valoarea
Nr.
Expunerea obiectului de
estimaaivi
Procedura de desIErgu rE rii
achizifie Cod CPV achizifie procedurii de
dlo planificati fIrI
aplicabilS achizi(ie
TVA, mdl publici
I Servicii de transport aerian 60400000-2 2 000 000,00 Licitagie Ianuarie
(Bilete avia) deschisd maftie 2021
) Servicii de invlfnmAnt qi 80300000-7 17 458 100,00 Procedura de Ianuarie
formare profesional6 negociere fErd februarie 2021
(Comanda de Stat) publicare
J Achizi ;ionarea serviciilor 03t21200-7 125 000,00 Contract de Ianuarie
de protocol valoare micd manie 2021
4 Servicii de deservire a 55s r t 000-5 100 000,00 Contract de Februarie
delegaliilor oficiale 55300000-3 100 000,00 valoare micd decembrie 202 I
5 Rechizite de birou 30r92000-l 200 000,00 Contract de Ianuarie - iunie
valoare micd 2021
6 Consumabile pentru 30125t00-2 304 t66,67 Cererea Ianuarie - iunie
imprimante gi copiatoare, 30200000-l 204 166,67 ofertelor de 2021
piese de schimb pentru prefuri
imprimante, copiatoare qi
calcu latoare
7 Achizi[ionarea produselor 15860000-4 200 000,00 Contract de Ianuarie - iunie
alimentare valoare micd 2021
8 Servicii Intemet 72400000-4 160 000,00 Contract de lantarie 2021
valoare micd
9 Servicii telefonie fixi 64000000-6 200 000,00 Contract de lanuarie 2021
valoare micE
l0 Servicii telefonie mobild 64212000-5 4t 666,67 Contract de Ianuarie
valoare mici manie 2021
ll. Servicii de mentenanli a 72000000-5 9 t66,67 Contract de Ianuarie
sistemului de evidenfE valoare micd februarie 2021
contabili lC
t2 Servicii de abonare la 22211100-3 8 333,34 Contract de Ianuarie
Monitorul Oficial valoare mici februarie 2021
ll Servicii de acces la baza 72322000-8 50 000,00 Contract de Ianuarie
de date a Legislaliei valoare micd martie 2021
Republicii Moldova
14. Servicii de asistenti 72512000-7 125 000,00 Contract de Ianuarie
funclionaltr gi dezvoltare valoare mici mafiie 2021
penfu software (S.I.
Managementul
documentelor)
l5 Servicii poqtale (francare, 641r2000-4 20 000,00 Contract de Ianuarie 2021
receplionare) valoare mici
I
l6 Mascd Ei m[nuqi de 33 rs7l00-6 83 333,34 Contract de Ianuarie
protectie 8424300-0
r valoare micd martie 2021
t7 Servicii de abonare la 64224000-2 62 500.00 Contract de Ianuarie
aplicalii de conferinld valoare micd martie 2021
video
r8. Servicii arhivare dosarelor 79995100-6 208 333.34 Contract de Ianuarie
fi a documentatiei de 79995200-7 35 000,00 valoare mici maftie 2021
serviciu, de brogare a
dosarelor qi a
documentaliei de serviciu
t9. Ca4i po$tale, felicitiri 9i 22300000-3 6J J JJ.JJ Contract de Februarie
alte imprimate valoare micd decembrie 2021
20 Diverse imprimate 22900000-9 200 000.00 Contract de Februarie
(mape, diplome) valoare micE decembrie 2021
2l Servic ii de interpretare Si 79530000-8 83 33 3.34 Contract de Februarie -
traducere 79540000- r valoare mici decembrie 2021
)') Servicii de reparafie gi 503 r3 100-3 82 166.67 Contract de Februarie
deservire a copiatoarelor fi 503 r3200-4 35 000.00 valoare micd decembrie 2021
multiplicatoarelor/ Servicii
regenerare qi incircare
cartuse
:t Fotolii 39 t t3 100-8 200 000.00 Contract de Martie - aprilie
valoare mici 2021
tt. Aparate de uz casnic 3971I130-9 80 000,00 Contract de Martie - aprilie
valoare mic6 2021
25. Servicii de cazare a 55 t t0000-4 200 000.00 Contract de Februarie
delegaliilor oficiale valoare micd decembrie 2021
26 Simboluri de stat 3 5 82 1000-5 4l 083,34 Contract de Februarie
16 666,67 valoare micd decembrie 2021
27 Insigne 3956 r l 33-3 30 000.00 Contract de Martie
valoare micE decembrie 2021
28. Achizilionarea bunurilor 37000000-8 200 000.00 Contract de Februarie
protocolare 18512100-2 valoare mice decembrie 2021
29. Formare profesionald 80530000-8 66 666.67 Contract de Februarie
valoare mici decembrie 2021
30. Procurarea tehnicii de 30000000-9 2 000 000.00 Licitatie Ianuarie
calcul deschisd septembrie 2021
31. Imbrecdminte qi accesorii r8300000-2 183 333,34 Contract de Februarie
(in scopuri protocolare) valoare micd decembrie 2021
32. Medalii Ei cutii (Premiul 185 12200-l 9t 666.67 Contract de I unie august
Na{ional) valoare micd 2021
JJ. Diplome, mape (Premiul 10199500-s 4 t 66.67 Contract de lunie - august
Na[ional) valoare mici 2021
34 Servicii de organizare a 79952100-3 333 333,34 Cererea lunie - august
evenimentului (Premiul ofertelor de 202t
Nalional) prefuri
35. Cdrti tipdrite 22 r r0000-4 16 666.67 Contract de Martie -
valoare mice decembrie 2021
36. Servic ii tipografice gi 79800000-2 t33 333,34 Contract de Martie -
sen lc conexe valoare micd decembrie 2021
37. Imbriciminte qi accesorii 18400000-3 168 333.34 Contract de Martie -
(sus{inerea diasporei, l 833 1000-8 valoare mici decembrie 2021
programul DOR 2021) I8420000-9
38. Sewicii de organizare a 98390000-3 80 000.00 Contract de Iunie - august
activitatilor cultural- valoare micl 2021

2
muzicale, de agrement gi
turistice on-line in cadrul
programului DOR 2021
39. Rame gi diplome i9298100-8 3 333,34 Contract de Iunie - august
(programul DOR 2021 ) valoare mic6 2021
40 Servicii de localiune (Zilele 5 s250000-7 r58 333,34 Procedura de August 202 I
Diasporei) negociere fErd
publicare
.ll Servicii de organizare gi 79952t00-3 125 000.00 Contract de August 202 I
moderare a evenimentelor valoare mici
(Zilele Diasporei)
42. Servicii de elaborare a unui 7934 1400-0 1t6 666.67 Contract de August 202 I

spot video (Zllele valoare micd


Diasporei)
43. Materiale promolionale 22462000-6 20 000,00 Contract de August 202 I
(Zilele Diasporei) valoare micd
44. Servicii de secuntate 48761000-0 108 333,34 Contract de Noiembrie -
informationalS valoare micl decembrie 2021
45. Agende, calendare 2022 22819000-4 200 000.00 Contract de Noiembrie -
valoare micE decembrie 2021
30199792-8
TOTAL: 26 955 516.78

Serwicii/bunuri cu aco rire din surse externe roiecte interna onale


Perioada
Expunerea obiectului de Valoarea Procedura de
Nr. deslEquririi
achizi[ie Cod CPV estimativl achizi{ie
dlo proced urii de
planificatS, mdl aplicabilS
achizifie
I Servicii de consultanl.i 79412000-5 247 680,00 Contracte de Ianuarie -
financiari mici valoare decembrie
2021
2 Servicii de consultan[i 7942t000-t 247 6E0,00 Contracte de Ianuarie -
privind gestionarea micl valoare decembrie
proiectelor 2021
l Servicii de consultanli in 79419000-4 75 680,00 Contract de Ianuarie -
evaluarea procesului de mici valoare decembrie
implementare gi elaborare a 2021
raportului privind
implementarea sistemului
M&E
4 Servicii de consultanlS in 79419000-4 5 I 600,00 Contract de Ianuarie -
evaluarea implementirii micd valoare decembrie
Planului de ac[iuni 2019- 202]l
2021 al Strategiei Diaspora
2020-2025
5 Consultangd in afaceri Ei in 79400000-8 55 040.00 Contracte de Ianuarie -
management qi serv icii mici valoare decembrie
conexe 202t
6 Simboluri tradi[ionale 39520000-3 5 r 000.00 Contract de Ianuarie -
micd valoare decembrie
2021
7 Servicii de abonare la 64224000-2 27 0s3,99 Contract de Iulie - august
aplicatii de conferin[i video mici valoare 2021
It Servicii de instruire 80510000-2 60 000.00 Contract de Iulie - august
mici valoare 2021
3
9 Rechizite de birou 30192000- 1 4l 280,00 Contract de Ianuarie -
mice valoare decembrie
2021
10. Procurarea tehnicii de 30000000-9 44 799,99 Contract de Ianuarie -
calcul valoare micd decembrie
2021
ll Servicii de organizare 't9952000-2 165 882,20 Contract de Ialuarie -
fedinte valoare micl decembrie
2021
12 Servicii de consultan(i in 79416200-5 6l 920,00 Contract de Ianuarie -
relagii cu publicul valoare mici decembrie
2021
TOTAL: r 129 616,18