Sunteți pe pagina 1din 9

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ

CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287


Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CCDR BUZĂU 2021


ROLUL EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
&
WORKSHOP DE FORMARE DESTINAT CADRELOR DIDACTICE
PARTICIPANTE:
PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI-ÎNTRE
NEVOI ȘI REALIZĂRI

Ediția I, online 24.04.2021 Buzău


Nr. 100/08.03.2021
PARTENERI:
-CJRAE Buzău
-CSEI Buzău
-Institutul de Cercetări , Politici și Evaluare în Educație-Asociația Profesorilor și Dascălilor de
Pretudindeni -București
-Facultatea de Informatică și Științele Educației , Universitatea Pedagogică de stat Ion Creangă-
Chișinău
COMITETUL DE ORGANIZARE :
*Coordonatori
-prof. dr. Constantin Malancă Veronica, președinte CCDR Buzău
-prof. Militaru Alexandru-Lucian, vicepreședinte CCDR Buzău
COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

*Profesori universitari

ARGUMENT:

Provocările învățământului românesc din secolul al XXI-lea sunt din ce în ce mai


complexe în contextul dinamicii profesiei de cadru didactic, al evoluției tehnologiei și al
evidențierii necesității unei noi paradigme în educație. În contextul actual în care se pune accent
pe formarea continuă online, CCDR Buzău are misiunea de a promova inovația și reforma în
educație.
Evenimentul extinde aria tematică a activităților organizate de CCDR Buzău cu parteneri
de seamă din domeniul educațional, propunându-și să analizeze modul și rolul educației în
societatea contemporană. Vom petrece online, la prima ediție a conferinței internaționale-Rolul
educației în societatea contemporană- într-un context cald și prietenos în care să ne bucurăm de
micile rezultate obținute în ultimele luni.
Vă invităm alături de noi și de cei 3 speakeri prezenți la eveniment să relatăm despre
metodele și strategiile descoperite și adaptate pentru mediul online, despre emoțiile trăite în
această perioadă, despre gestionarea cancelariei în vremuri de pandemie și școală online.

SCOP: stabilirea relațiilor de colaborare dintre furnizorii și beneficiarii din educație, cu privire
la construirea de experiențe de învățare care să răspundă nevoilor societății actuale.

OBIECTIVE:
-utilizarea eficientă a tehnologiei digitale;
-diversificarea relațiilor sociale-familie-școală-comunitate;
-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin împărtășire de bune practici;
-crearea unei rețele de comunicare și colaborare între actorii educației participanți la activitate;

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI:


-personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învățământul universitar și
preuniversitar, din țară și de peste hotare.

SECȚIUNILE CONFERINȚEI:

1.Comunicări științifice (cadre didactice din învățământul universitar, masteranzi,


doctoranzi)
2.Comunicări didactice (cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal
auxiliar)

*Notă: participanții interesați sunt rugați să precizeze acest aspect pe fișa de înscriere; timpul
alocat pentru prezentările power point va fi de 10 minute.

2
DOMENII DE INTERES:

*Omul din spatele unui profesor


*Școala online , o provocare pentru toți
*Inovație , creativitate și management în secolul XXI
*Rolul cadrului didactic în optimizarea competențelor socio-emoționale
*Strategii de intervenție în mediul online
*Rolul educației în societatea contemporană
*Metode și instrumente de evaluare
*Aspecte speciale în demersul proiectării , organizării și desfășurării unei activități didactico-
educative
*Consilierea psihopedagogică

DESCRIERE:

În cuprinsul emailului se vor anexa, într-un singur fișier atașat următoarele:


-fișă de înscriere eveniment
-formular de donație
-dovada plătii taxei de participare, în format jpg sau pdf
-declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal
-cerere de adeziune-membru de drept asociație/colaborator CCDR Buzău (doar pentru persoanele
interesate să devină membri în asociație)

IMPACTUL EDUCATIV ESTIMAT ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ:

Activitatea conferinței /webinarului de formare profesională , va mobiliza și încuraja personalul


didactic dornic de perfecționare continuă , prin utilizarea platformei ZOOM, stimulând astfel
comunicarea online.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Participarea va fi online pe aplicația ZOOM a asociației educativ-comunitare CCDR


Buzău. Costul mapei Conferinței internaționale 150 ron-vor fi depuși în contul Asociației
CCDR Buzău până la data de 24.04.2021cu precizarea pe ordinul de plată: DONAȚIE
CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALA CCDR 2021;
Contul Asociației CCDR Buzău (Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională)
deschis la Banca Transilvania este: RO31BTRLRONCRT00E8950804, CENTRUL DE
CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ BUZĂU, CIF. 21637287;

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR:


3
-9,45-10,00-logarea pe platforma ZOOM
-10,00-10,15-prezentarea invitaților și cuvântul de bun venit al organizatorilor
-prof.dr. Constantin Malancă Veronica CJRAE Buzău (președinte CCDR Buzău)
*10,20-11, 20-WEBINAR cu tema: MASTERY LEARNING și teoriile învățării. Provocările
școlii de azi, Conf.univ.dr. Sebastian Cristian Chirimbu (Institutul de Cercetări, Politici și
Evaluare în Educație APDP) București
*11,20-12,20-WEBINAR cu tema: PROVOCĂRILE UNEI CARIERE. Între teorie și
practică, Conf. univ.dr. Larisa Sadovei (decan Facultatea de Informatică și Științele Educației,
Universitatea Pedagogică de stat Ion Creangă din Chișinău)
*12, 20-13,20-WEBINAR cu tema: Art-terapia în recuperarea copilului cu CES,
Prof. Pioară Dan (director CSEI Buzău)
-13,20-13,30-pauză
-13,30-15,30 -Prezentarea lucrărilor de către participanți
-15,20-16,30-Concluzii, încheierea activităților
*Notă: evenimentul va fi înregistrat video-audio.
DOCUMENTE ELIBERATE PARTICIPANȚILOR/CERTIFICAREA CURSURILOR:
(toate documentele se eliberează în format electronic /pe email)
*Certificat de participare Conferință internațională, cu avizul instituțiilor partenere
*Certificat pentru participare workshop de formare, cu număr de ore
*Diplomă de participare Conferință internațională (pentru participanții care susțin /prezintă o
lucrare conform secțiunii alese)
*Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului
*Adeverință pentru schimbul de experiență internațională între cadrele didactice și școli
*Adeverință pentru activitate în cadrul asociațiilor educative/ONG, la nivel local, județean
național, internațional
*Adeverință pentru participarea la proiecte europene-internaționale, care au ca obiective
performanța școlară, progresul școlar, formarea personalității elevilor, dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice
*Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituționale cu unități-instituții , în concordanță
cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite în activități

4
DISPOZIȚII FINALE/PRECIZĂRI:
Pentru înscrierea în asociația educativ-comunitară CCDR Buzău, în calitate de
MEMBRU-COLABORATOR, persoanele interesate completează o cerere de înscriere/ adeziune
valabilă conform statutului pe perioadă anului școlar în curs. Cotizația de înscriere este 50 ron.
Se eliberează chitanță și adeverință necesară dosarului personal , necesară la transfer , gradație de
merit, detașare, restrângere de activitate, conform fișei de evaluare.
Cotizația se depune în contul asociației menționat în regulament cu precizarea pentru
MEMBRU DE DREPT ASOCIAȚIE-COLABORARE în cadrul asociației CCDR Buzău.

Notă: Pentru cei interesați de activitatea asociației vă rugăm să vizionați următorul material
video:
https://www.youtube.com/watch?v=Tyg3T6EdF6g&t=202s

5
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
ROLUL EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
&
PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI ( între
nevoi și realizări )
Ediția I, 24.04. 2021, Buzău
Nr.101/08.03.2021
1. DATE PERSONALE:
Numele și prenumele
........................................................................................................................................................
Specialitatea ....................................................................................................................................
.......................
Școala de proveniență /adresa unității de învățământ
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Telefon .......................................................................................................................................
Email ...............................................................................................................................................
Optional, titlul prezentarii:………………………………………………………………………….
2. PARTICIPARE ONLINE CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ-WEBINAR:

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE

6
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FORMULAR DE DONAȚIE
NR. 112/08.03.2021

Subsemnatul / a .................................................................................................................
de la ....................................................................................................................................
consimt să particip la Conferința internațională/workshop de formare cu tema: ROLUL
EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ & PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ȘI
EDUCAȚIA PENTRU TOȚI (între nevoi și realizări); prin participare pe platforma Zoom;
Sunt de acord să donez suma de 150 ron ca taxă de participare, iar aceasta să fie folosită
de către coordonatori pentru organizarea evenimentului.
Subliniez că am luat la cunoștință toate condițiile și precizările și sunt de acord cu toate
mențiunile cuprinse.

Data: Semnătura:

7
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499
Email: CCDR2018Buzau@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul / Subsemnata .....................................................................................................


având CI seria,nr .................................................................................prin prezenta declar în mod
explicit și îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, în scopul
participării la activitățile desfășurate de Asociație, (conform prevederilor Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date ) de către Asociația educativ comunitară CCDR
Buzău.

Data: Semnătura:

8
CERERE DE ADEZIUNE-MEMBRU DE DREPT ASOCIAȚIE

În atenția: Adunării Generale

Subsemnata / ul ..................................................................................................................
domiciliat /a în localitatea ............................, adresa ..................................................................
.........................................................................având C.I.seria / nr................eliberat de.............
la data de ............................, tel................................................email.............................................
SOLICIT ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIA EDUCATIV-COMUNITARĂ CCDR (Centrul
de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău). Am luat la cunoștință prevederile
Statutului Asociației pe care mă angajez să îl respect, obligațiile ce revin membrilor, să
particip la activitățile organizației , să nu aduc prejudicii și să sprijin activitatea asociației
în vederea îndeplinirii scopului și a obiectivelor acesteia.
Declar pe propria răspundere că datele de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict
pentru uzul intern al asociației.

Nume-Prenume .......................................................

Data ............................................

Se aprobă-A.G.