Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila

Domeniul de pregătire de bază: Economic Aviz Director


Calificare profesionala: Tehnician in activitati economice
Modulul: M 1-Administrarea firmei
Nr de ore/an :66 din care: T:33 LT: 33
Nr. ore /săptămână: 2
Clasa: a-XI-a C Aviz Sef de catedra
Profesor: Zemeili Elena
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2018-2019

Cunostinte Abilitati Atitudini


7.1.1. Prezentarea trasaturilor 7.2.1. Incadrarea unei intreprinderi in conformitate cu 7.3.1. Argumentarea realista, creativa si
caracteristice ale unei intreprinderi. tipologia generala. independenta a propriilor opinii cu privire la
7.1.2. Clasificarea intreprinderilor. oportunitatile sociale, economice si culturale
7.1.3. Prezentarea oportunitatilor 7.2.2. Identificarea oportunitatilor pentru activitatile referitoare la dezvoltarea intreprinderii.
pentru activitatile personale, personale, profesionale si/sau de afaceri.
profesionale si/sau de afaceri.
7.1.4. Descrierea oportunitatilor de
dezvoltare a intreprinderii determinate
de patrimoniul cultural local, national,
european si mondial.
7.1.5.Prezentarea importantei eticii in
afaceri.
7.1.6. Descrierea etapelor infiintarii 7.2.3. Completarea documentelor necesare infiintarii 7.3.2. Asumarea responsabilitatii privind
intreprinderii. unei intreprinderi, conform reglementarilor legale. completarea documentelor de infiintare ale unei
7.1.7. Prezentarea documentelor intreprinderi, cu respectarea normelor legislative.
necesare infiintarii unei intreprinderi. 7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, in
7.1.8. Prezentarea organizarii 7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame existente la scopul indeplinirii sarcinilor de la locul de munca.
structurale a intreprinderii. nivelul agentilor economici. 7.3.4. Manifestarea responsabilitatii privind
7.1.9. Descrierea fluxurilor si 7.2.5.Aplicarea fluxurilor si sistemelor de organizare respectarea normelor PSI si de protectie a mediului
proceselor la nivelul intreprinderii. procesuala a intreprinderii. in activitatea desfasurata.
7.3.5. Asumarea, in cadrul echipei la locul de
munca, a responsabilitatii pentru sarcina de lucru
primita.

7.1.10. Descrierea resurselor umane 7.2.6. Identificarea categoriilor de personal. 7.3.6. Manifesta atitudine proactiva privind insusirea
ale intreprinderii (categorii de 7.2.7. Formularea drepturilor si obligatiilor personalului in drepturilor si obligatiilor angajatilor.
personal, selectia si recrutarea, cadrul unui loc de munca.
drepturile, obligatiile, conflictele
sociale, motivarea si evaluarea
personalului).
7.1.11. Descrierea managementului 7.2.8. Stabilirea traseului profesional utilizand elemente 7.3.7. Adoptarea unei atitudini pozitive in
carierei. specifice managementului carierei. prezentarea traseului profesional.
7.2.9. Aplicarea deprinderilor de invatare, pentru realizarea
unui management eficient al carierei.
7.1.12. Descrierea procesului de 7.2.10. Planificarea si evaluarea activitatii in functie de 7.3.8. Implicarea activa in activitatea de planificare
planificare si evaluare a activitatii. resursele materiale, informationale, financiare si umane. si evaluare.
7.1.13.Caracterizarea elementelor 7.2.11. Calcularea marimilor medii, a indicilor statistici si 7.3.9. Emiterea unor ipoteze privind datele si
specifice statisticii in activitatea reprezentarea lor grafica. indicatorii statistici.
economica: marimile medii, indicii 7.2.12. Interpretarea datelor si indicatorilor statistici.
statistici si reprezentarile grafice.
7.1.14. Descrierea modalitatilor de 7.2.13. Identificarea elementelor specifice promovarii 7.3.10. Argumentarea intr-un mod independent si
promovare a identitatii vizuale la nivel identitatii vizuale a unei intreprinderi. rational, a elementelor de identitate vizuala.
de întreprindere.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
7.1.1. 7.2.1. 7.3.1. Întreprinderea, veriga de bază
1. 7.1.2. 7.2.2. a economiei:
7.1.3.  Trăsături caracteristice ale 1 1 S1 S1
7.1.4. întreprinderii
7.1.5.  Clasificarea întreprinderilor 1 1 S2 S2
 Oportunităţi pentru activităţile 1 1 S3 S3
personale, profesionale şi/sau de
afaceri
 Oportunități de dezvoltare a 1 1 S4 S4
întreprinderii determinate de
patrimoniul cultural local,
naţional, european şi mondial S5 S5
1 1
 Etica în afaceri

2. 7.1.6. 7.2.3. 7.3.2. Procesul de înființare și


7.1.7. 7.2.4. 7.3.3. funcționare al întreprinderii:
1 1 S6 S6
7.1.8. 7.2.5. 7.3.4.  Etapele înfiinţării
7.1.9. 7.3.5. întreprinderii
 Documente necesare înfiinţării 1 1 S7 S7
unei întreprinderi.
 Organizarea structurală a
întreprinderii:
- definire 1 1 S8 S8
- tipologia structurilor 1 1 S9 S9
organizatorice
- tendinţe contemporane în 1 1 S10 S10
organizarea structurală a
întreprinderii
- proiectarea şi elaborarea 1 1 S11 S11
structurii organizatorice;
- factori de influenţă privind 1 1 S12 S12
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
realizarea structurii
organizatorice
 Funcţiunile întreprinderii: 2 S13
- funcţiunea de cercetare-
dezvoltare
- funcţiunea de producţie
- funcţiunea de marketing
- funcţiunea comercializare
- funcţiunea financiar-contabila
- funcţiunea de personal
 Sistemul informaţional la
nivelul întreprinderii
- definire
1 1 S14 S14
- componentele sistemului
informaţional
- fluxurile şi circuitele
informaţionale la nivelul 1 1 S15 S15
întreprinderii

Managementul resurselor
3. 7.1.10. 7.2.6. 7.3.6. umane:
7.1.11. 7.2.7. 7.3.7.  selecţia personalului; 2 2 S16,S17 S16,S17
7.2.8.  salarizarea personalului; 2 2 S18,S19 S18,S19
7.2.9.  categorii de personal; 1 1 S20 S20
 drepturi şi obligaţii ale 2 2 S21,S22 S21,S22
personalului;
 motivarea şi evaluarea 1 1 S23 S23
personalului;
 managementului carierei. 1 1 S24 S24
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Procesul de planificare și
4 7.1.12. 7.2.10. 7.3.8. evaluare în întreprindere:
7.1.13. 7.2.11. 7.3.9.  Procesului de planificare a 1 1 S25 S25
7.2.12. activităţii
 Procesului de evaluare a 1 1 S26 S26
activităţii
 Elemente specifice statisticii în
activitatea economică: mărimile 1 1 S27 S27
medii, indicii statistici şi
reprezentările grafice
 Planul de afaceri – instrument S28,S29
2 4 S28,S29
al dezvoltării strategice S30
S30
Identitatea vizuală a
5 7.1.14. 7.2.13. 7.3.10. întreprinderii:
 Elemente specifice identității S31
vizuale: antet, siglă, slogan, 1 1 S31
misiune, viziune etc
 Modalități de promovare a
identităţii vizuale la nivel de
întreprindere 1 1 S32 S32

Recapitulare 1 1 S33 S33

S-ar putea să vă placă și