Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

PAMELA MACALUSO

Trandafir
printre spini
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
IRINA TRANDAFIRESCU.

ALCRIS
giannijollys

Capitolul 1

Ultimul lucru pe care se gândea s`-l fac` Larisa Rose era s`


mearg` la o petrecere. Mai ales c` rochia pe care [i-o dusese pen-
tru acest eveniment \[i petrecea seara \n alt` parte – \mpreun`
cu valiza [i restul lucrurilor pe care le \mpachetase pentru
c`l`toria \n Florida. Reprezentan]ii liniei aeriene o asiguraser` c`
vor face tot ce vor putea pentru a-i g`si bagajul pierdut, ceea ce
o l`sa cu perspectiva unei petreceri la care trebuia s` participe [i
la care putea s` \mbrace doar taiorul pe care-l purtase \n timpul
c`l`toriei.
Mama ei fusese mai mult decât dispus` s`-[i \mpart` garde-
roba cu Lara. Purtau aceea[i m`sur` [i toate ar fi fost bune dac`
ar fi avut o mam` obi[nuit`. Dar, fiind fiica unui sex simbol,
rochia \mprumutat` se mula pe ea ca o a doua piele.
Acesta nu era deloc felul \n care se \mbr`ca de obicei.
|mbr`c`mintea cu aspect foarte profesional pe care o purta la ser-
viciu unde lucra ca programator era destul de neutr`, l`sând-o s`
ac]ioneze \n voie \ntr-un domeniu predominant b`rb`tesc f`r` s`
poat` fi acuzat` c` \[i folose[te trupul mai mult decât creierul
giannijollys
6 PAMELA MACALUSO

pentru a avea succes. Acas` purta haine mai mult comode decât
moderne [i nu prea avea via]` social` – \n afar` de evenimentele
ocazionale ca petrecerea dat` \n onoarea mamei sale din seara
aceasta.
Nu doar strâmtimea rochiei \mprumutate era total
neobi[nuit` pentru ea. Era o noutate s`-i ias` piciorul prin
despic`tura lateral` a rochiei de m`tase, ca [i decolteul adânc ce
l`sa s` se vad` mai mult decât [i-ar fi dorit ea. Refuz` s` se mai
gândeasc` la lenjeria pe care o purta. Avea [i acas` un sertar plin
cu lenjerie similar`, toat` primit` de la mama ei [i pe care n-o
purtase niciodat`.
Toate acestea la un loc o f`ceau s` nu se simt` \n largul ei, cu
toate c` v`zuse c` ar`ta bine.
Mergând prin mul]ime, c`uta o figur` familiar`. Petrecerea
din aceast` sear` era dat` pentru a s`rb`tori sfâr[itul film`rilor la
ultimul film al lui Angelique. Ace[ti directori str`ini, actori [i
membri ai echipei de filmare f`ceau parte din via]a de zi cu zi a
mamei sale... o via]` ale c`rei u[i erau de obicei \nchise pentru
ea.
Lara o c`ut` cu privirea pe Angelique. Mul]imea se mi[c` [i
pentru o clip` v`zu clar toat` camera. |i pl`cu ce v`zu.
Din privirea scurt` pe care o aruncase, v`zu c` avea un metru
optzeci \n`l]ime [i p`r castaniu des. Era prea departe de ea ca s`-i
vad` culoarea ochilor \n lumina candelabrelor, dar avea inex-
plicabila senza]ie c` ochii acestuia erau verzi.
Nu numai extraordinara lui \nf`]i[are \i atr`sese aten]ia ci [i
puterea pe care sim]ea c` o eman`. De[i \nconjurat de elita
str`lucitoare a Hollywood-ului, b`rbatul se eviden]ia \n mul]ime.
Ea se misc` pân` reu[i s` \l vad` din nou. Costumul lui de
sear` p`rea scump [i i se potrivea bine pe umerii la]i ai siluetei
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 7

perfecte. De[i dup` cum era \mbr`cat putea avea banii unui
produc`tor [i era destul de frumos ca s` fie actor, nu p`rea s`
fac` parte din lumea Hollywoodului.
Cine era? Se preg`tea s` se mai apropie pu]in când observ`
blonda micu]` de lâng` el – atârnat` de cotul lui. Angelique.
Era ultimul amant al mamei sale? Era o posibilitate, o posi-
bilitate teribil de dezam`gitoare. El ar`ta de treizeci de ani, \n
timp ce Angelique avea patruzeci [i patru. Ar`ta mai tân`r` [i \n
mod frecvent era \ncurcat` cu b`rba]i mai tineri.
– Mam`, te-ai \ntrecut pe tine de ast` dat`, [opti Lara cu ochii
la mama ei.
Se uit` din nou la b`rbatul care-i stârnise interesul. {i el o
privea. Din cap pân`-n picioare... |ncepuse cu fa]a [i acum
privirea \i cobora. Rochia \ndr`znea]` l`sa foarte pu]in de lucru
imagina]iei. Lara sim]i nevoia s` fug` \n sus pe sc`ri ca s` se
ascund` \n camera ei. {i total nefiresc, \[i dori s` fie [i el cu ea.
O cuprinse un val de c`ldur`. Dintr-o dat`, \n camer` i se p`ru
prea cald [i sufocant. Avea nevoie de aer.
|i trebui t`rie s`-[i ia ochii din ochii lui, ce ajunseser` din nou
la acela[i nivel, [i \nc` [i mai mult` ca s` se \ntoarc` \ncet [i s` se
\ndrepte calm` spre u[ile fran]uze[ti ale balconului.
R`mase locului [i privi \n noapte, l`sând pacea [i senin`tatea
nop]ii s` p`trund` în sufletul ei. Luna plin`, lumina peisajul,
cobor\nd peste apele calme ale râului Indian [i f`cându-le s`
str`luceasc`. Parfumul florilor de portocal se sim]ea \n aer.
Ce i se \ntâmplase oare? Nu mai sim]ise ceva asem`n`tor
pân` acum. Nu voia s` simt` astfel. Cel pu]in... nu pentru unul
dintre b`rba]ii mamei sale... mai ales pentru unul dintre b`rba]ii
mamei sale.
8 PAMELA MACALUSO

– Domni[oar` Rose.
{tia cine era f`r` s` se uite. Vocea i se potrivea perfect, cald`
[i profund`. Se sili s` zâmbeasc` [i p`zindu-[i tulburarea trupu-
lui sub privirea rece, se \ntoarse cu fa]a la el. Era capabil` s`-[i
camufleze interesul pentru el, dar nemul]umirea pentru
indisponibilitatea lui \i f`cu vorbele ostile.
– Dac` spera]i s` v` \nt`ri]i rela]ia cu mama \mprietenindu-v`
cu mine, trebuie s` v` previn c` Angelique nu se mai las`
p`c`lit` de astfel de trucuri.
O sprâncean` castanie se ridic` a mirare [i zâmbetul lui pri-
etenesc deveni pe jum`tate amuzat.
– Nu nu v` urm`resc mama, sunt gazda dumneavoastr`.
|ntinse mâna [i se prezent`.
– Tyler Thorne.
Dac` era posibil s` se moar` de ru[ine, aceasta ar fi fost ulti-
ma ei clip`. Lara \i \ntinse mâna, deloc surprins` de pl`cuta
senza]ie. Se uit` \n ochii lui [i sim]i o strângere stranie de
inim`.
– Larisa Rose, reu[i s` r`spund`.
– {tiu.
Fiind mai aproape, putu vedea [i aprecia frumuse]ea dur` a
chipului lui frumos, pome]ii proeminen]i, b`rbia puternic`. |n
lumina lunii, culoarea ochilor lui r`mase un mister. Realiz`
dintr-o dat` c` mâna-i era \nc` ]inut` strâns [i ridic` spre el o
privire de c`]el \nsetat de dragoste.
– |mi pare r`u pentru ceea ce am spus, zise ea retr`gându-[i
mâna. |ncerc` s` se uite oriunde, dar nu \n ochii lui.
– Nu v` face]i probleme. El se \ntoarse [i se rezem` de
balustrad` chiar lâng` ea, cu fa]a spre u[i. Briza u[oar` a nop]ii
aduse spre ea mirosul after shave-ului lui.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 9

Tyler Thorne... Se bucura c` nu se dovedise a fi unul dintre


aman]ii mamei sale. Lara \ncerc` s`-[i aminteasc` ceva despre
Tyler Thorne. |[i reaminti doar c` era fiul vitreg cel mare al
celei mai bune prietene a mamei sale, Claire. Lara o v`zuse pe
Claire de mai multe ori de-a lungul anilor când o vizita pe
Angelique \n California, dar venise totdeauna singur`, iar aceas-
ta era prima c`l`torie a Larei la proprietatea Thorne din Vero
Beach, Florida.
|[i aminti de asemenea c` familia Thorne de]inea Neptune
Cruise Lines. Ceea ce explica aura de putere. |ncerc` s`-[i
aminteasc` ceva despre starea lui civil`. Privind mâna lui stâng`,
nu v`zu verighet`, dar nu se putu \mpiedica s` nu observe
mâinile puternice [i frumoase. Chiar [i pe \ntuneric, se vedea c`
este foarte bronzat, iar culoarea lui contrasta puternic cu albul
c`m`[ii.
|[i aminti ce sim]ise la atingerea celeilalte mâini a lui [i se
\ntreb` cum s-ar sim]i dac` aceasta s-ar mi[ca pe bra]ul ei gol [i
peste m`tasea rochiei strâmte. Opre[te-te, Lara!
– A]i c`l`torit bine? |ntreb` Tyler, aducând-o pe Lara \napoi
la realitate.
– Da, a fost bine. Pân` când bagajul n-a ap`rut. |ntoarse capul
ca s` \l priveasc` [i imediat \[i dori s` se fi ab]inut.
El se uita la rochia ei strâmt`, dar \[i ridic` ochii o dat` cu ea.
Lara nu fusese niciodat` mai con[tient` de trupul ei, de
curbele line care o proclamau femeie. Nu prea r`mânea loc de
\ntreb`ri, se gândi ea, cu toate formele expuse.
– Este prima dumneavoastr` c`l`torie \n Florida?
– Da, este prima, r`spunse ea simplu, regretând c` nu
\nv`]ase arta micii conversa]ii.
10 PAMELA MACALUSO

N-avea probleme când avea de-a face cu b`rba]ii la nivel


profesional [i putea vorbi cu ei despre computere cât era ziua de
lung`. Din punct de vedere social \ns`, era altceva.
B`rba]ii de la Hollywood pe care-i cunoscuse prin Angelique
ar fi vorbit despre ei [i despre ultimele lor proiecte f`r` s` cear`
mai mult decât câte o \ncuviin]are ocazional` sau \ng`duin]`
general`. {tia \ns` c` discu]ia cu un b`rbat ca Tyler Thorne cerea
mult mai mult [i n-avea idee de unde s` \nceap`.
O t`cere stânjenitoare s` l`s` \ntre ei \n timp ce Lara se
str`duia s` g`seasc` ceva potrivit de spus. Privind \n jur, privirea
ei \ntâlni casa.
– Ave]i o cas` foarte frumoas`, din cât am reu[it s` v`d.
– Mul]umesc, a construit-o bunicul din partea tat`lui.
Exteriorul este copiat dup` modelul caselor plantatorilor pe care
le-a v`zut bunicul \n Louisiana \n timpul lunii lor de miere.
Interiorul l-au f`cut singuri.
|i trecu prin minte c` bunicul lui trebuie s`-[i fi iubit mult
so]ia. Dar voia ea s` abordeze subiectul dragoste sau romantism
când \ns`[i prezen]a acestui b`rbat lâng` ea \i provoca o stranie
tulburare?
Tyler vorbi din nou:
– O ve]i putea vedea mai bine mâine când va fi mai pu]in
aglomerat`. R`mâne]i, nu-i a[a?
– Da, e vremea vacan]ei anuale.
– V` petrece]i vacan]a \mpreun` \n fiecare an?
Lara \ncuviin]`.
– E o tradi]ie \nceput` de Angelique \n anul când am intrat la
facultate.
– {i o continua]i \nc`?
El p`rea mirat. Ea se \ntreb` de ce.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 11

– Da. |n afar` de perioadele ocazionale, e singurul timp pe


care \l petrecem \mpreun`.
– Cred c` nu a]i avut o educa]ie prea tradi]ional`.
Ea era din nou pierdut` \n ochii lui [i r`spunse automat:
– Nu, n-am avut. El p`rea atent [i grijuliu. Lara sim]i toate
frustr`rile, regretele [i dezam`girile copil`riei a[teptând s`
]â[neasc`. Au fost vremuri când a[ fi dat orice ca s` fac parte
dintr-o familie mai conven]ional`... Ce naiba era \n capul ei? Nici
m`car nu-l cuno[tea. Se feri s` mai spun` ceva.
– Spunea]i... \ncerc` el s` o fac` s` continue.
– V-a]i gândit s` face]i carier` \n psihologie sau ca reporter?
El p`ru uluit.
– Eram pe cale s` v` spun lucruri pe care nu le-am spus
nim`nui altcuiva, explic` ea.
– Sunt un bun ascult`tor.
– Problema e c` eu nu am nevoie de un ascult`tor.
– Chiar dac` v-a[ spune c` mi-ar face pl`cere s` aud cum e s`
fii fiica unei actri]e celebre?
– Dumneavoastr` sau oricine altcineva. Mai ales c` \n ultimii
câ]iva ani a primit multe oferte din partea reporterilor pentru a
face public` povestea vie]ii ei. Majoritatea dorind o expunere
r`ut`cioas` cum au f`cut al]i copii de celebrit`]i.
Le putea oferi una, dar la ce bun? N-ar fi schimbat trecutul [i
ar fi stricat slaba rela]ie pe care o avea cu Angelique, ceea ce era
ultimul lucru pe care [i l-ar fi dorit.
Nu putea da \napoi clipa când o luase gura pe dinainte [i
l`sase s` se \n]eleag` c` n-avusese un paradis de copil`rie, dar \i
putea cere lui Tyler s` nu spun` nim`nui despre aceasta. Ar fi
putut astfel ajunge la urechile presei ceva.
12 PAMELA MACALUSO

– {ti]i, bine\n]eles, c` sunt destui oameni care ar pl`ti bani


grei pentru aceast` informa]ie.
Ochii lui se mic[orar` [i c`ldura chipului lui se r`ci.
– Dac` sugera]i c` a[ fi \n stare s` vând vreo informa]ie pe
care mi-a]i \mp`rt`[it-o...
– Nu am sugerat c` dumneavoastr`... |i venea s`-[i mu[te
limba.
O sprâncean` i se ridic` [i privirea lui se r`ci [i mai mult.
– Nu? Cu siguran]` a[a a sunat.
– Am vrut s` spun c` dac` povestea se afl`, mai devreme sau
mai târziu s-ar putea s` ajung` la cineva a c`rui nevoie de bani s`
atârne mai greu decât integritatea [i a[ prefera ca aceasta s` nu
se \ntâmple.
El se \ndrept` de unde st`tuse rezemat.
– Da]i-mi voie s` v` asigur, domni[oar` Rose, c` remarca
dumneavoastr` nu va pleca de la mine [i integritatea mea va atâr-
na \ntotdeauna mai greu decât nevoia mea de bani.
Ce era cu ea \n aceast` sear`? Mai \ntâi crezuse c` este aman-
tul lui Angelique, apoi dorise s`-l aib` cu ea \n pat. Dup` aceea
mintea ei crease fantezii despre mâinile lui, apoi \i vorbise
despre copil`ria ei [i, la urm`, neinten]ionata insult`.
Poate c` o obosise zborul cu avionul, poate c` noaptea spe-
cific` sudului avea efecte asupra ei, sau aura senzual` a acestui
b`rbat purta vina. Sau poate era de vin` rochia ei provocatoare
cu textura erotic` a m`t`sii pe pielea ei goal`.
Ar fi trebuit s`-[i cear` scuze [i ar fi f`cut-o, dar nu \n seara
aceasta. Nu, nu \n seara aceasta. Ar fi reu[it, dac` ar fi \ncercat.
– N-am salutat-o pe Angelique de când am cobor\t. Cred c` ar
fi mai bine s` m` duc s` o caut.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 13

– Nu m` l`sa]i s` v` opresc.
P`rea aproape bucuros s` o vad` plecând. Nu-l putea \nvinui,
dar \[i dori ca discu]ia lor s` se fi terminat pe o not` mai pozi-
tiv`. Cu toat` sinceritatea, \[i dori ca discu]ia lor s` fi \nceput mai
bine.
– Bine… cred c` ne vom mai vedea.
– F`r` nici o \ndoial`.
Lara se \ntoarse [i porni spre u[`. |i putea sim]i privirea. |[i
dorea s` fi f`cut o prim` impresie mai bun`. Nu c` ar fi contat
prea mult. Cu el locuind \n Florida, [ansele de a se revedea dup`
terminarea vacan]ei ei, \n afar` de cazul când \ntre ei doi avea s`
apar` ceva, erau slabe – \n pofida imagina]iei ei prolifice, o ima-
gina]ie canalizat` de obicei pe programele de calculatoare, nu s`
creeze fantezii despre b`rba]i superbi.
De fapt, dup` ce va fi dormit bine o noapte, probabil nu i se va
mai p`rea atât de atr`g`tor ca \n seara aceasta. Cu graba de a se
preg`ti pentru plecarea \n vacan]` [i apoi pierderea bagajului, era
de \n]eles ca reac]ia ei fa]` de el s` fie exagerat` din cauza stresului.
Nu putea nega c` Tyler Thorne era un b`rbat incredibil de
atr`g`tor [i era normal ca ea s`-i aprecieze \nf`]i[area… Aceasta
era tot.
Dar \n orice caz, nu vor mai fi rochii sexy! {i nu nici lenjerie
de m`tase.

Tyler Thorne o privi cum se \ndep`rta.


Când ea ajunse la u[`, el spuse:
– Angelique se \ndrepta spre bufetul organizat \n sufragerie
când ne-am desp`r]it.
Lara se \ntoarse \ncet.
14 PAMELA MACALUSO

– Mul]umesc domnule Thorne, am s` merg mai \ntâi acolo.


Intr` apoi \n cas`, l`sându-l singur.
Din clipa \n care o v`zuse \n mijlocul camerei, nu avusese nici
o \ndoial` c` era Larisa Rose. O tân`r` de dou`zeci [i cinci de ani
cu p`r castaniu bogat [i figur` de \nger – versiunea dulce a feti]ei
blonde din vecini dup` care alergau b`rba]ii [i femeile \ncercau
s` o imite.
Rochia ei n-avea nimic \n comun cu feti]a din vecini [i nici
trupul feminin de sub ea. Nu era nimic dulce nici \n atitudinea
ei de prin]es` de ghea]`.
Poate c` se obi[nuise mai degrab` s` \nghe]e sufletul \n
b`rba]ii care o curtau decât s` sufere consecin]ele urmate de o
f`râm` de \ncurajare prieteneasc`.
Sau poate era stânjenit` de faptul c` \l confundase cu unul
dintre companionii mamei sale.
– Domnule Thorne. Sosirea lui Farley, valetul familiei
Thorne, \i \ntrerupse gândurile. Domnul Branigan este la telefon
[i sun` din California, vorbi]i dumneavoastr` sau preiau eu
mesajul?
– Am s` vorbesc eu, mul]umesc, Farley.
Tyler intr` \n cas` [i \[i f`cu lor prin mul]ime pân` la biroul
s`u, urm`rit de privirile femeilor pe lâng` care trecu. Sper` c`
Branigan avea ve[ti bune pentru el.

Conversa]ia cu Jake Branigan merse bine. Jake era omul s`u


de \ncredere [i lucra pentru expansiunea firmei Neptune pe
pia]a coastei de vest. Ani de vise erau pe cale s` se materializeze.
Când \nchise telefonul, cineva b`tu la u[`.
La r`spunsul s`u, u[a se deschise [i intr` mama sa vitreg`,
Claire Thorne.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 15

– Am v`zut lumin` pe sub u[`. Doar nu lucrezi, nu?


– Ei, [tii cum e, zise el ridicând din umeri.
– E[ti la fel de r`u pe cât era [i tat`l t`u. Claire d`du
nemul]umit` din cap. Nu po]i s`-]i iei nici m`car o sear` liber`
f`r` s` te strecori ca s` te ocupi de vreo afacere.
– F` bani ca s` po]i avea parte de cât mai multe petreceri, o
tachin` el.
Se ridic` [i ocoli biroul.
Tat`l s`u se c`s`torise cu Claire când Tyler avea [apte ani. La
\nceput fusese greu pentru c` el [i-o reamintea pe mama sa
foarte bine, dar Claire nu \ncercase niciodat` s` intre \n com-
peti]ie cu amintirea mamei sale. Ea crease un climat cald de
c`min, o cas` primitoare \n care a câ[tigat dragostea [i devota-
mentul celor trei b`ie]i ai familiei Thorne.
Era ceea ce dorea [i el pentru copiii s`i… dac` [i când avea
s` se hot`rasc` s` se \nsoare [i s` \i aib`.
|i trecu prin minte gândul c` Lara avusese o copil`rie foarte
diferit` de a lui.
– Dac` ai terminat, vreau s`-]i prezint pe cineva. Fiica lui
Angelique e aici [i…
– Am cunoscut-o pe domni[oara Rose.
– {i ai dat fuga s` dai un telefon de afaceri? \ntreb` ea uluit`.
– A sunat telefonul, dar ea plecase deja \nainte.
– Speram s` o iei sub aripa ta.
De data aceasta Tyler fuse cel uluit.
– De ce ar trebui?
– Pentru c` nu cunoa[te majoritatea persoanelor de aici.
– Garantez c` nu ar avea probleme cu nici un b`rbat.
Claire zâmbi.
16 PAMELA MACALUSO

– E o tân`r` foarte atr`g`toare.


– Da, e frumoas`. Dar aceasta nu explica strania reac]ie pe
care el o sim]ise când o v`zuse prima oar`. La naiba, nu-[i putea
g`si nici cuvintele pentru a o descrie. Nu [tia c` nu numai fru-
muse]ea ei era de vin`. |nv`]ase cu mult timp \n urm` c` la o
femeie era mai mult decât tr`s`turile cu care o binecuvântase
Mama Natur`.
– De obicei, când era atras de o femeie, motivul era fie un
real sim] al umorului, fie o personalitate str`lucitoare sau abili-
tatea de a duce o conversa]ie interesant`. Nimic din toate aces-
tea nu v`zuse la Lara, de[i aceasta \i stârnise interesul. De ce?
Se \ntreb` de asemenea de ce o femeie frumoas` ca Lara \[i
petrecea vacan]ele \mpreun` cu mama sa \n loc de prieteni sau
altcineva mai interesant.
– Frumoas`, dar mai degrab` timid`, de aceea speram s` o
aju]i. Bagajul ei s-a pierdut la aeroport [i vacan]a ei a \nceput cu
stângul.
– Bagajul ei s-a pierdut?
– Da, a trebuit s` \mprumute \mbr`c`mintea mamei sale.
Rochia purtat` de Lara era sigur stilul lui Angelique. Dar el
presupusese c` era [i al Larei. Cum e mama… [i fiica… dar
poate nu? Ar`ta splendid.
– Adev`rat, dar sunt sigur` c` se simte pu]in pierdut`.
– Ce te face s` crezi?
– Eram de fa]` când ea [i Angelique alegeau cu ce s` se \mbrace
Lara \n seara aceasta, [i ea spera s` g`seasc` ceva mai discret.
Tyler zâmbi.
– Dac` aceasta este cea mai discret`, a[ vrea s` o v`d
\mbr`cat` \ntr-una din rochiile pe care le-a refuzat.
Claire râse.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 17

– A, deci nu te-a l`sat rece dup` câte se pare.


– N-am spus c` m-a l`sat rece.
– N-ai p`rut prea impresionat dac` ai men]ionat doar
aspectul ei.
Tyler ridic` din umeri.
– Poate am prins-o \ntr-un moment prost.
– Poate c` da.
Era posibil s-o fi judecat gre[it. Avea s` se asigure c` dru-
murile lor se vor \ntâlni din nou.

Angelique nu se vedea \n sufragerie. De-acum, putea fi ori-


unde. Lara f`cu o grimas`. N-avea nici un chef s` se joace de-a
ascunselea. Doar dac` nu se punea problema s` se joace cu
Tyler. |[i chem` gândurile la ordine – chiar avea nevoie s`-[i ]in`
gândurile departe de acest b`rbat.
– Lara drag`, ar`]i minunat!
Se \ntoarse [i-l v`zu apropiindu-se pe impresarul mamei sale.
– Bun`, Burton, \l \ntâmpin` ea zâmbind.
El o strânse repede \n bra]e, apoi se d`du un pas \napoi [i
d`du aprobator din cap.
– Frumoas` rochie, pu[toaico.
– Mul]umesc. |ncerc` s` accepte complimentul cu gra]ie,
[tiind c` este sincer. Burton Dressler fusese impresarul lui
Angelique \nc` \nainte de na[terea ei [i de-a lungul anilor jucase
rolul unui fel de unchi. Fusese o insul` de stabilitate \n vârtejul
\n care crescuse ea.
– Când ai de gând s` nu te mai joci cu acele ma[ini infernale
[i s` m` la[i s` te lansez \n film?
18 PAMELA MACALUSO

Când era mic`, \[i dorise s` calce pe urmele mamei sale.


Angelique refuzase, dar promisese c` \i va da binecuvântarea
dac` Lara va mai fi interesat` când va \mplini optsprezece ani.
Dar de-atunci, Lara \[i descoperise voca]ia \n lumea com-
puterelor.
– Un superstar \n familie e suficient, mul]umesc frumos.
– {tii unde s` m` cau]i dac` te r`zgânde[ti, zise el b`tând-o
pe um`r.
Vorbir` pu]in despre filmul care tocmai se terminase [i de cel
programat s` \nceap` luna viitoare, apoi Burton disp`ru printre
oameni.
Lara se \ntoarse \n mijlocul petrecerii. |n sfâr[it, o g`si pe
Angelique.
– Lara, tocmai m` \ntrebam unde e[ti. Vino s` ]i-l prezint pe
Preston Kent.
Lara se apropie [i strânse mâna b`rbatului din dreapta lui
Angelique. Mai erau [i alte persoane \n grup, dar Angelique \l
prezent` numai pe Preston. Din experien]`, Lara [tia c` mama ei
nu putea memora numele tuturor, sau nu le acorda prea mare
aten]ie.
Observ` imediat c` Preston era \nalt [i ar`tos [i prinse numai
jum`tate din spusele mamei sale despre virtu]ile de produc`tor
ale acestuia, pentru c` Tyler st`tea la nici trei metri dep`rtare.
Capitolul 2

Lara privi cum Tyler vorbea cu o ro[cat` atr`g`toare care-i


sorbea toate cuvintele.
Vocea lui Angelique se opri [i Lara \[i \ntoarse din nou aten]ia
la Preston Kent.
– Abia a[tept s` v`d noul film.
– Tu [i to]i ceilal]i. Dar merit` s` a[tep]i. Este un film clasic.
Ce orgoliu! Lara se sim]i foarte calm` [i foarte sigur` \n
prezen]a lui – ceea ce nu se putea spune despre comporta-
mentul ei \n prezen]a lui Tyler.
– Ce nout`]i ave]i \n agend`?
Angelique râse.
– Tocmai discutam aceasta \nainte de a ap`rea tu. Nu-i a[a,
Preston?
Discu]ia continu` de unde se oprise. Lara era con[tient` c`
Preston [i al]i câ]iva b`rba]i din grup erau cu ochii pe ea. Sim]i
c`-i vine s` fug` când Tyler se uit` spre ea, dar el nu se apropie.
Privind \n direc]ia lui, \l v`zu râzând de ceea ce-i spunea ro[cata.
De ce nu putuse fi relaxat` [i calm` cu el?
20 PAMELA MACALUSO

Pentru c` dintr-un anume motiv, \ntr-un fel pe care nu-l


\n]elegea, el avea importan]`.
El ridic` privirea [i o surprinse uitându-se la el. Se sim]i
dezam`git` s` vad` c` se scuz` [i se \ndreapt` spre ea. Dup` ulti-
ma lor conversa]ie, care se dovedise dezastruoas`, de ce ar fi vrut
s` discute cu ea? Ce naiba avea s`-i spun`? |i datora scuze, dar nu
se hot`r\se s-o fac`. Se hot`r\se s` a[tepte pân` mâine ca s` se gân-
deasc` bine. {i se a[tepta ca la \ntâlnire s` fie \mbr`cat` \ntr-o
]inut` mai conservatoare, s` se simt` mai sigur` pe sine [i mai
pu]in femeie.
Mai pu]in femeie?
Acest gând o ului o clip`, pân` când realiz` c` d`duse cuvân-
tului femeie un \n]eles sexual. |[i dorea s`-l \ntâlneasc` pe teren
neutru, \ntr-o discu]ie fireasc` \n care detaliul c` el era b`rbat [i
ea femeie s` nu conteze. Ceea ce sperase se putea \ntâmpla
numai dup` ce ie[ea din rochia mamei sale.
Ca la un semnal, imagina]ia ei ve[nic vie o prezent` pe ea f`r`
rochie, iar pe Tyler f`r` smoching, [i spre dezam`girea ei, nu se
str`dui s` le \ndep`rteze. Ro[i când Tyler ajunse lâng` ea.
Lara a fost salvat` de obliga]ia de a vorbi când Angelique \l
apuc` de bra] pe Tyler.
– Ty, iubitule, vreau s`-]i prezint pe fiica mea, Lara.
– Ne-am cunoscut mai devreme.
Angelique \[i arcui o sprâncean` perfect conturat` când se
uit` de la unul la cel`lalt.
– Chiar? Angelique putea percepe foarte repede orice, dac`
voia [i Lara o b`nui c` observase cum ea ro[ise.
– L-ai cunoscut de asemenea [i pe directorul meu, Preston
Kent?
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 21

– Nu, nu l-am cunoscut.


Angelique f`cu prezent`rile [i Lara c`ut` o cale de sc`pare.
Sc`parea veni pe nea[teptate, unul dintre tinerii din grupul
mamei sale invitând-o la dans.
Când acesta o conduse \n cel`lalt cap`t al camerei, unde era
orchestra [i ringul de dans, ea \[i privi partenerul. P`rea s` fie
cam de vârsta ei, mai \nalt decât ea, dar nu foarte \nalt pentru un
b`rbat. P`rul s`u blond era tuns scurt \n p`r]i, iar restul atârna.
Presupuse c` era un tip atr`g`tor, dar ea nu se sim]ea atras` de
el mai mult decât de Preston Kent. Se bucur` s` constate c` stra-
nia purtare a trupului ei p`rea s` fie legat` doar de Tyler Thorne,
a[a c` trebuia s` fie perfect dac` reu[ea s` se ]in` departe de
acesta.
Când ajunser` pe ringul de dans, partenerul ei o lu` \n bra]e,
]inând-o la o distan]` politicoas`.
– Eu sunt Ben Dennison, domni[oar` Rose.
Numele \i sun` ciudat de familiar. Lara ridic` ochii, \ncercând
s`-[i aminteasc` dac`-l mai v`zuse vreodat` \nainte.
– Ne cunoa[tem?
– Nu personal, dar am vorbit la telefon.
Uimit`, \ncerc` s`-[i verifice memoria. Ben Dennison... Ben
Dennison. Nu-[i amintea.
– Am vorbit pentru firma Bradshaw Publishing...
– Am crezut c` aceast` petrecere s-a dat doar pentru actori [i
echipa de filmare.
– Scrisul e o afacere cu urcu[uri [i cobor\[uri, a[a c` mi-am
p`strat slujba la care lucram ziua.
– Care este?
– Sunt scenarist.
22 PAMELA MACALUSO

– Sunt sigur` c` v-am spus ultima dat` când am vorbit, c` nu


sunt interesat` s` discut cu nici un membru al presei.
– Nu sunt un membru al presei, domni[oar` Rose. El se opri
[i mâinile lui n-o mai ]inur`. Asculta]i-m`, nu am publicat nimic.
Am discutat cu un editor la Bradshaw despre ideea de a scrie o
carte despre dumneavoastr`, [i se pare c` i-a pl`cut.
– N-ave]i dreptul s` o face]i f`r` a avea mai \ntâi aprobarea mea.
– Poate da, poate nu, dar ob]inând povestea dumneavoastr`
a[ putea da marea lovitur`. N-a]i vrea s` m` ajuta]i?
Lara se \ndep`rt` de el.
– A[ vrea s` v` ajut, dar crede]i-m`, nimic din via]a mea nu
merit` osteneala de a fi a[ternut pe hârtie.
– L`sa]i-m` pe mine s` hot`r`sc. Privi \n jur. E pe undeva un
loc \n care am putea vorbi?
– Nu. Scutur` din cap. Mul]umesc pentru dans, domnule
Dennison [i succes \n cariera de scriitor. Se \ntoarse [i se stre-
cur` printre celelalte perechi de dansatori. Privind spre locul \n
care fusese mama sa, observ` c` Tyler nu mai era acolo. Ar fi tre-
buit s` se \ntoarc`. |i venea mai degrab` s` plece sus.
|nainte de a se hot`r\, se trezi fa]` \n fa]` cu Tyler.
– Dans`m?
Un nu f`r` o scuz` temeinic` ar fi \nsemnat o nou` insult` [i,
de[i \ncerc`, nu g`si una destul de bun`. Dar un da ar fi \nsem-
nat s` stea cu el fa]` \n fa]`, s` fie \n bra]ele lui [i s`-l ating`.
– Eu... ah... bine.
– Dac` prefera]i s` nu...
– Nu... adic`, da. A[ vrea s` dansez. Fir-ar s` fie! De ce nu se
putea comporta normal \n prezen]a acestui b`rbat? Se \ntoarse [i
porni pe drumul pe care tocmai venise, oprindu-se locului când
sim]i mâna lui pe mijloc. Inspir` adânc [i se \ntoarse \ncet.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 23

El \i lu` o mân` \n mâna lui [i o trase spre el cu cealalt`. O


]inea mult mai aproape decât o ]inuse Ben Dennison.
Conducând-o \n ritmul muzicii orchestrei, el \nsu[i p`rea c` se
mi[c` \n ritmul b`t`ilor inimii ei.
Lara lupt` pentru fiecare respira]ie.
– Poftim? |ndep`rtându-se u[or, ridic` privirea la el. N-auzise
o vorb` din ce-i spusese dar sim]ise vibra]ia pieptului lui [i
r`suflarea lui pe tâmpl`.
– Repet: Claire mi-a spus c` v-a]i pierdut bagajul [i m-am
oferit s` v` duc mâine la cump`r`turi.
Voia s` o duc` la cump`r`turi? Nu, cu siguran]`. Claire tre-
buie c`-i sugerase aceasta [i el considerase c` e o datorie.
– V` rog s` nu v` sim]i]i obligat. Angelique merge cu mine [i
sunt sigur` c` ne descurc`m singure.
El o privi printre gene [i pe sub sprâncenele \mpreunate.
– Atunci, ma[ina [i [oferul meu v` vor sta la dispozi]ie. Când
ve]i fi gata, anun]a]i [oferul.
– Mul]umesc pentru ofert` dar am \nchiriat o ma[in`.
El privi \n alt` parte. Ea ar fi vrut s`-i spun` ceva care s`-l fac`
s` râd`, cum v`zuse c` f`cuse ro[cata... sau m`car s` zâm-
beasc`...
Ar fi râs cu siguran]` dac` ar fi aflat c` fiind atât de aproape
de el, trupul ei era aproape de devastare. |i venise \n minte o
glum` pe care o vehicula cu ani \nainte pe seama curiozit`]ii
sexuale Reamintit` probabil din cauz` c` devenise foarte
con[tient` de Tyler. Ironizându-l pentru cel mai bun... sau cel
mai r`u...
– E foarte frumos din partea dumneavoastr` c` a]i dat o
petrecere \n onoarea lui Angelique.
24 PAMELA MACALUSO

– Claire este autoarea. Ea a pus-o la cale de când a auzit c`


mama dumneavoastr` filmeaz` \n Orlando.
– Cred c` a ales Orlando ca s` poat` petrece mai mult timp
cu Claire.
Lara v`zu c` Angelique [i Preston se al`turaser` mul]imii de
pe ringul de dans. Erau presa]i unul de cel`lalt pe cât le per-
miteau hainele [i se mi[cau mai mult unul pe cel`lalt decât pe
ringul de dans.
Lara sper` ca Tyler s` nu observe. Ea ar fi trebuit s` [tie mai
bine.
– A[ zice c` e ultima achizi]ie a mamei dumitale, Lara.
Ea se \ndrept` de spate [i \l privi \n ochi.
– Mi-am cerut deja scuze pentru ceea ce am spus.
– {i eu ]i-am spus s` nu-]i faci probleme.
– Dar a]i deschis din nou discu]ia, [i dac` am ajuns la subiec-
tul de mai devreme... |[i opri privirea pe um`rul lui drept. A[
vrea s`-mi cer scuze c` \n mod accidental a p`rut c` pun sub
semnul \ntreb`rii integritatea dumneavoastr`. Ea rostise repede
cuvintele.
– Eu n-ar fi trebuit s` sar cu atâta grab` \n defensiv`.
Ce u[urare... Scuzele fuseser` oferite [i acceptate. Nu fusese
atât de greu pe cât se a[teptase. Un zâmbet slab de mul]umire \i
ap`ru \n col]ul gurii. Ridic` ochii spre Tyler.
El \i zâmbi [i toat` starea generat` de prezen]a ei [i de care
fusese tot timpul con[tient` explod` \ntr-o dorin]` puternic`.
Sunetul aplauzelor fuse primul lucru care p`trunse prin cea]a
ce-o \nconjura. Cântecul se terminase [i orchestra lua o pauz`.
Tyler sl`bi strânsoarea [i ea se d`du un pas \napoi, privind fix \n
ochii lui.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 25

– Hei, b`trâne, sper c` n-o p`strezi numai pentru tine.


Deranjat` de noua intruziune, Lara se uit` la b`rbatul care
venise [i se oprise lâng` Tyler. Ar`ta ca un b`iat r`ut`cios care cres-
cuse prea mult. P`rul lui era mai deschis ca al lui Tyler [i era ceva
mai scund, dar ceea ce-i lipsea \n \n`l]ime, câ[tigase \n str`lucire.
– Lara, el este fratele meu Neil. Neil, Larisa Rose... Fiica lui
Angelique.
Neil se gr`bi s` spun`:
– E o pl`cere s` te cunosc. D`du apoi din cap. Nici nu v` pot
spune cât regret c` n-am \nso]it-o vreodat` pe Claire \n c`l`to-
riile ei \n vest.
A doua sa remarc` sem`na teribil cu ceea ce auzise ea prin
mul]imea celor de la Hollywood. |nv`]ase cu mult` vreme \n
urm` c` cel mai bine era s` nu-i \ncuviin]ezi [i s` nu-i crezi.
– {i eu m` bucur s` te cunosc.
– Pot s`-]i ofer ceva de b`ut?
– Acolo este barul, Neil. B`rbatul care venise de cealalt` parte
a lui Tyler era evident fratele care lipsea. Sem`na foarte bine cu
fratele s`u mai mare, dar chiar dac` tr`s`turile erau
asem`n`toare, acestuia \i lipsea autoritatea pe care o avea Tyler.
Neil se uit` \n jur.
– Fleacuri. Ce zici, Lara, ai vrea s` bei ceva?
Ar fi preferat un loc lini[tit \n care s` fie cu fratele lui [i s`-[i
satisfac` unele dintre noile fantezii. Dar reu[i s` revin` la normal
[i accept` invita]ia lui Neil.
B`rba]ii care flirtau peste m`sur` ca Neil, erau u[or de
st`pânit – ignorându-le avansurile, l`sându-i s` vorbeasc` despre
ei, sc`pa.
Putea s` se descurce cu Neil.
Dar Tyler?
Tyler era altceva.
26 PAMELA MACALUSO

– O la[i s` plece f`r` s` te lup]i? \ntreb` Dillon când cei doi


fra]i priveau cum Neil [i Lara se \ndep`rtau. Probabil c` nu te
intereseaz`.
– Str`lucit` deduc]ie, Watson.
– Bine\n]eles, oricine s-ar uita la fa]a ta acum sau când o
priveai dansând cu cel`lalt tip ar fi \ndrept`]it s` cread` altceva.
Tyler se uit` la Dillon. Fratele mijlociu era cu doi ani mai mic
decât Tyler, cu trei ani mai mare decât Neil [i avea temperamen-
tul exact la mijloc \ntre ace[tia.
– Ai putea s`-]i [tergi zâmbetul acela mul]umit de pe mutr`.
– Pe naiba, nu. Ai s` vezi. Neil s-a \ntâlnit cu fete pe care le-am
cunoscut eu mai \ntâi. {i tu la fel.
– Dar numai când tu nu erai interesat de ele.
– {i nici acum nu sunt interesat.
– Zici tu. Dar pari interesat [i nu te [tiu \n stare s` la[i s`-]i
scape un premiu ca Lara.
– Crezi c` e un premiu? Se pare c` ai uitat, \nf`]i[area poate
s` decep]ioneze. Tyler puse mâna pe um`rul fratelui s`u. Am
cunoscut [i eu prin]ese de ghea]` la via]a mea, dar Larisa Rose le
\nghea]` pe toate. Tu [i Neil sunte]i bineveni]i s` o curta]i.
Din nefericire pentru el, \l intriga ceva \n leg`tur` cu ea [i
chiar dac` nu [tia ce, era evident ceva destul de puternic
deoarece Dillon observase.
– Credeam c` topirea prin]eselor de ghea]` era una din
\ndeletnicirile tale favorite.
Tyler ridic` din umeri.
– Nu sunt sigur dac` aceasta merit` osteneala.
– Acesta s` fie motivul?
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 27

– Bine\n]eles, care altul?


– Tu s`-mi spui.
Era atras de ea [i sim]ea c` [i ea era atras` de el, chiar dac`
fusese aproape s`-l refuze când o invitase s` danseze [i chiar
dac` declinase oferta lui de a o \nso]i la cump`r`turi. Cuvintele
ei spuneau ceva, dar felul cum \l privea [i ochii ei mari inocen]i,
spuneau altceva [i pulsul lui o lua razna.
Dintr-o dat`, lucrurile se a[ezar` fiecare la locul s`u. O v`zuse
pe Angelique de nenum`rate ori privind astfel.
La naiba, Lara se jucase cu el. Era fiica demn` a mamei
sale.
Din fericire se st`pânise [i nu o l`sase s` vad` c` trucurile ei
\l tulburaser`.
– Dillon, nu te osteni s` cau]i motive ulterioare… Nu m`
intereseaz`. Pur [i simplu.
De data aceasta vorbea serios.

Neil st`tea lâng` ea, aruncând [i prinzând cheile de la ma[in`.


– Ultima [ans`, Lara.
– Nu, mul]umesc, Neil.
– }i-am spus c` am jucat rolul unui criminal belgian?
– Da, cel pu]in o dat`.
Neil \ncepu s` arunce subtilit`]i legate de ei doi, [optindu-i c`
ar putea fi singuri dup` ce \[i vor fi terminat b`uturile [i c` dup`
terminarea serii o invita la el acas`.
Lara [tiu c` \l va zdrobi dac` nu va fi atent` cum \i va refuza
avansurile.
El \[i puse cheile \n buzunar [i o atinse cu degetul pe b`rbie.
28 PAMELA MACALUSO

– Cap`t un s`rut de consolare?


– Nu cred.
El se \ntinse [i o s`rut` scurt.
– Te rog?
Lara scutur` din cap [i f`cu un pas spre sc`ri.
– Am s` te \ntreb din nou.
– R`spunsul va fi acela[i.
– R`mâne de v`zut.
– Noapte bun`, Neil.
Dup` plecarea lui Neil, se \ndrept` spre camera ei. Zâmbea.
Timpul petrecut \n compania lui Neil o ajutase mult s`-[i
recapete siguran]a de sine, ajungând s` se comporte din nou ca
un adult \n public.
Era cu piciorul pe prima treapt` a sc`rii [i cu mâna pe
balustrad` când \[i arunc` ochii \n hol [i v`zu silueta unui b`rbat
stând \n cadrul unei u[i.
|i pieri zâmbetul.
Lumina de la intrare nu era destul de departe ca s`-i lumineze
tr`s`turile, iar lumina lunii ce venea din spatele lui nu o ajuta
deloc. Dar [tia f`r` nici un dubiu c` era Tyler [i c` se uita la ea.
Nu [tia \ns` de cât timp era acolo.
A[tept` ca el s` spun` ceva. Pentru c` el nu spuse nimic, ea
continu` s` urce treptele, hot`r\t` s` reziste tenta]iei de a se
\ntoarce jos.

– Bobocul meu de trandafir, se vede c` n-ai dormit bine azi


noapte.
Lara se aplec`, iar mama ei s`rut` aerul de lâng` obrazul ei,
apoi se a[ez` lâng` ea la mas`. Cred c` se va schimba timpul.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 29

Lara [i Claire se salutar`. Lara se temuse c` va trebui s` dea


ochii cu Tyler dis de diminea]` [i se bucur` c` acesta nu era
acolo.
Nu dormise bine, iar el fusese motivul. Silueta lui din cadrul
u[ii o urm`rise pân` spre diminea]`, apoi reu[ise s` adoarm` [i
\l visase.
Menajera familiei Thorne ap`ru cu micul dejun pentru Lara [i
o can` cu cafea proasp`t`. |n timp ce mânca, Lara asculta cu o
jum`tate de ureche conversa]ia Clarei cu Angelique.
Cele dou` fuseser` colege de camer` \n vremea când aspirau
s` devin` actri]e. Chiar [i dup` ce Angelique devenise celebr` [i
f`cuse avere, iar Claire se \ndr`gostise, se c`s`torise [i se mutase
\n Florida, tot r`m`seser` prietene.
– Ce planuri ai pentru ast`zi, Lara? \ntreb` Claire.
– Cump`r`turi. |n aceast` diminea]` purta o pereche de blugi
uza]i [i un tricou cu mânec` scurt` pe care era imprimat` recla-
ma filmului lui Angelique, „La ce or` vrei s` pleci, mam`?”
Angelique \[i apuc` buza de jos cu din]ii [i Lara [tiu imediat
c` nu-i va pl`cea ceea ce-i va spune.
– O, scumpo, \mi pare r`u. Am uitat c` ne-am f`cut program
[i asear` m-a invitat Preston s` navig`m pe râu [i eu am acceptat.
Putem merge mâine la cump`r`turi. Pân` atunci, po]i \mbr`ca
lucrurile mele. Am o mul]ime, [tii. Alege ce-]i place.
Nu era problem` de cantitate ci de stil [i imagine. Mai mult
\nc`, se punea din nou problema \nc`lc`rii unei promisiuni,
fusese dat` uit`rii când ap`ruse o ofert` mai bun`. Trebuia s` te
fi obi[nuit pân` acum, Lara!
– Mul]umesc pentru ofert` mam`, dar am s`-mi iau singur`
câteva lucruri.
Claire se \ntinse [i puse mâna pe bra]ul Larei.
30 PAMELA MACALUSO

– N-ai vrea s`-l \ntreb pe Tyler dac` e liber s` mearg` cu tine?


– Nu-i nevoie s`-l deranjezi, spune-mi doar unde este cel mai
apropiat magazin.
– Bobocul meu, \mi pare r`u, se scuz` din nou Angelique.
Nu-]i pare r`u deloc, dac` ]i-ar fi p`rut, ]i-ai fi amânat sau anu-
lat \ntâlnirea! Cuvintele– st`tuser` pe vârful limbii.
– Nu-i nimic, mam`. |n]eleg. Oricum, va dura mai pu]in dac`
nu voi fi obligat` s` a[tept pân` dai tuturor autografe.
– Nu-i adev`rat. Tu e[ti foarte practic`, nu-i a[a Claire c` e
foarte practic`? Po]i s` crezi c` am dat na[tere unui copil atât de
practic? Angelique nu a[tept` r`spuns la \ntrebare, \[i \mpinse
scaunul [i se ridic`.
– Bine, ne vedem la prânz.
Când r`maser` singure, Claire o \ntreb`:
– I-ai cunoscut pe to]i b`ie]ii mei, asear`?
– I-am cunoscut pe Tyler [i Neil [i l-am v`zut pe cel de-al
treilea frate, dar nu i-am fost prezentat`.
– E Dillon. Ar trebui s` vin` ast`zi la cin`, a[a c` vei avea
ocazia s` \l cuno[ti. Ce p`rere ai de Tyler [i Neil?
– Par foarte dr`gu]i. Era foarte greu s` spun` c` Neil era pro-
totipul afemeiatului egoist [i c` Tyler o f`cuse s` aib` tot felul de
fantezii de care nu se b`nuise a fi \n stare.
– To]i trei b`ie]ii sunt dr`gu]i. Tyler este cel mai mare [i sin-
gurul lui p`cat este c` munce[te prea mult. Chiar cred c` prima
lui juc`rie a fost o serviet`. So]ul meu se a[tepta ca to]i trei s`
fac` parte din afacerea familiei, dar totdeauna a p`rut s` a[tepte
mai mult de la Tyler pentru c` era cel mai mare. Tyler totdeau-
na a fost pe m`sura a[tept`rilor lui. De anul trecut, de când a
murit tat`l lui, lucreaz` [i mai mult.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 31

– {i ceilal]i doi fra]i lucreaz` tot \n cadrul companiei?


– Dillon, mijlociul, da. Neil, cel mai mic, se ocup` de curse
de ma[ini, de[i este unul dintre directorii companiei. Tyler tot
\ncearc` s`-i stârneasc` interesul pentru afaceri, dar Neil se
plânge c` are r`u de mare [i nu vrea s` aib` de-a face cu ceva
legat de Neptune.
Dup` ce Lara [i Claire \[i terminar` micul dejun, Claire \i
d`du câteva \ndrum`ri pentru cump`r`turi [i Lara porni pe sc`ri
ca s`-[i ia po[eta.
Când ajunse pe scar`ri [i v`zu u[a \n cadrul c`reia \l v`zuse
pe Tyler seara trecut`, se sim]i vinovat`. U[a era deschis`.
Inten]ion` s` nu se opreasc` dar vederea computerului o f`cu s`
se \ntoarc` din drum.
B`nui c` era biroul lui Tyler, dar el nu era acolo. Computerul
era o pies` de art`, iar ea lucra pentru compania care \l fabricase.
– Cau]i ceva?
Capitolul 3

Lara se \ntoarse [i-l v`zu pe Tyler rezemat de tocul u[ii. |l


privi din cap pân`-n picioare. Rezultatul era tulbur`tor – lumina
zilei [i hainele obi[nuite nu diminuau atrac]ia puternic` pe care
o sim]ise asear`… Dac` era vreo schimbare, p`rea [i mai puter-
nic. {i avusese dreptate, ochii lui erau verzi. Sângele i se urc` \n
obraji.
La naiba, ar fi trebuit s`-[i dea seama c` el nu putea fi departe
de vreme ce computerul era pornit.
– Nu spionam, v` admiram doar echipamentul.
– Chiar? \ntreb` el pe un ton amuzat.
Lara se sim]i stânjenit`. N-o crezuse?
– Da, cred c` sunt aici de un minut [i n-am atins nimic.
Tyler deveni palid, apoi se \ndrept` cl`tinându-se spre foto-
liul biroului [i se a[ez`.
Lara se temea c` are s` le[ine. Spionajul industrial trebuia s`
fie la fel de mare \n afacerile cu nave de croazier` cum era \n
industria calculatoarelor.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 33

– Chiar dac` m-a[ fi uitat la ce lucra]i, nu [tiu cine ar fi fost


interesat s` cumpere informa]ia. |n plus…
Tyler o \ntrerupse.
– Te deranjeaz` când ]i se pune integritatea la \ndoial`, nu-i a[a?
Nu-i pl`cu s` i se aminteasc` gre[eala f`cut` când se \ntâlni-
ser`, dar cel pu]in el \[i revenise din starea nepl`cut` \n care se
aflase.
– Mi-am cerut scuze.
– Ai f`cut-o. Claire mi-a spus c` lucrezi cu computere. F`cu
un gest c`tre al s`u. |ntrune[te cele mai \nalte standarde ale tale?
Entuziasmat` de subiect, uit` cu cine vorbe[te [i \[i pierdu
timiditatea.
– E minunat. E mai bun decât cel pe care lucrez eu la servi-
ciu. Dac` a[ fi lucrat pe aceast tip, mi-a[ fi terminat proiectul
pân` s` plec \n vacan]` [i n-ar fi trebuit s`-l târ`sc dup` mine \n
tot acest timp. Nu-mi place s` lucrez prea mult timp la un
proiect. Din fericire, termenul de predare nu e deloc aproape.
Dându-[i seama c` vorbise prea mult, se opri.
– |n timpul s`pt`mânii voi fi plecat la birou, a[a c` dac` ai
timp liber, po]i s`-l folose[ti.
Ideea o \ncânt`. Putea folosi modemul pentru a-[i accesa
dosarele [i cum Angelique p`rea foarte preocupat` de Preston
Kent, avea s` aib` foarte mult timp liber.
– Accept. Lara \i zâmbi.
– E[ti invitata mea, r`spunse el [i \i r`spunse la zâmbet.
Doamne, ce zâmbet…
O clip`, \[i aminti sugestia lui Claire c` Tyler s-ar putea s` fie
disponibil [i s` mearg` cu ea la cump`r`turi. Asear` se oferise el,
dar b`nuia ca [i acum, c` se sim]ise obligat fa]` de ea. |n plus,
acum era ocupat.
34 PAMELA MACALUSO

|[i imagin` cum ar fi s` mearg` \mpreun` la cump`r`turi. Cu


siguran]`, el s-ar plictisi – a[teptând ca ea s` se uite, a[teptând-o
s` probeze. {i nu se punea problema s`-[i aleag` doar dou`
piese. Avea de f`cut cump`r`turi complete pentru dou`
s`pt`mâni.
Se imagin` alegând lenjerie de m`tase sub privirile lui Tyler,
el zâmbind aprobator la alegerile ei.
Se l`s` o t`cere stânjenitoare.
– Dac` vre]i, pot s` m` uit peste set`ri [i s` m` asigur c`
ob]ine]i eficien]` maxim` pentru programele pe care le rula]i, se
oferi ea. Avea astfel [ansa de a-i ar`ta c` era mai mult decât fa]a
[i trupul la care se uitase el.
– Am o echip` de programatori pe care o pl`tesc pentru
aceasta. |n plus, toate fi[ierele legate de afaceri se pot accesa
numai cu parol`.
– Da, bine\n]eles. Ar fi trebuit s` [tie c` o companie de
m`rimea lui Neptune avea toate computerele necesare pentru a
fi manevrate de acas`, dar mândria ei era stârnit`.
– Voiam doar s` g`sesc un mijloc de a v` mul]umi c` \mi da]i
acces la computerul dumneavoastr`.
Tyler se strâmb`, r`mânând \n aceea[i pozi]ie.
– Nu e nevoie s`-mi mul]ume[ti.
– Bine, v` las s` v` \ntoarce]i la lucru.
– E[ti sigur` c` te-ai uitat destul de bine la echipamentul
meu? \ntreb` el ab]inându-se s` nu zâmbeasc`.
Lara aproape exclam` nemul]umit`, când realiz` ce-i spusese
mai devreme [i \n]elese strania lui purtare.
B`rba]ii cu care lucra nu-[i permiteau s` foloseasc` \n
discu]iile cu ea vorbe cu dou` \n]elesuri, de[i toat` lumea l`sa
mereu s` pluteasc` \n aer câte un dublu \n]eles legat de
terminologia computerelor.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 35

|n mod evident, el prinsese momentul [i \l speculase, privind-o


cu \ndr`zneala ochilor lui verzi, râzând de ea. N-avea mare expe-
rien]` cu b`rba]ii, dar avea mândrie [i nimeni, nici m`car Tyler
Thorne, n-avea s` râd` pe seama ei.
Privi lung spre computer, apoi \[i \ntoarse ochii spre Tyler,
privindu-l cum o privise el asear`.
– De fapt, mor s` pun mâna pe el, dar nu vreau s` v` \ntre-
rup lucrul. Zâmbindu-i dulce, se \ntoarse [i ie[i din birou.

Aveau s` fie dou` s`pt`mâni grele. Tyler era uluit c`


supravie]uise \ntâlnirii cu Lara \n birou.
Devenise peste noapte seduc`toare din prin]es` de ghea]`.
Remarca ei despre echipamentul lui \l terminase. Nu atât expre-
sia cât felul cum fusese spus`. Cum reu[ise s` o spun` cu atâta
inocen]` \n privire?
Hot`r\se asear` s` nu se lase influen]at de jocul ei [i nu avea
de gând s` se r`zgândeasc`. Dar hot`r\rea lui de a r`mâne impa-
sibil la farmecele ei nu era ascultat` [i de trupul lui. Reac]ia sa
fizic` involuntar` la cuvintele ei fusese rapid` [i intens`. Când
spusese c` n-a atins nimic, fusese tentat s` \ncuie u[a [i s`-i
spun` s`-i ating` inima. Rememorând scena, ea p`ruse evident
con[tient` de gândurile lui. Se \ntreb` pentru o clip` dac` era
\ntr-adev`r inocent`.
Nu, \l manevrase mult prea bine pe Neil asear`. Era foarte
atent` s` par` inocent`. Ar fi trebuit s` urmeze cariera mamei
sale.
|[i puse mâinile sub cap [i \[i urc` picioarele pe birou, uitân-
du-se \n tavan. |ncepu s` se gândeasc` unde ar fi ajuns dac` ar fi
dat curs insinu`rii f`cute de ea.
36 PAMELA MACALUSO

Ar fi ajuns probabil \n camera lui, sau a ei, sau afar` \n barc`.


Dar [i mai probabil ar fi \ncuiat u[a [i ar fi folosit canapeaua…
sau podeaua dac` ar fi avut nevoie de mai mult spa]iu. N-avea
nici o \ndoial` c` sexul cu Lara ar fi fost minunat. O sim]ise [i \n
aerul care-i desp`r]ea.
Dar numai cerul [tia ce jocuri ar fi \ncercat ea dup` aceea. Pe
cine ar fi avut \n bra]e… o prin]es` de ghea]`, o femeie pe care
trebuia s` o conving` sau o femeie satisf`cut`? N-avea nici cea
mai mic` inten]ie s` afle.

Lara se for]` s` mai fac` o ultim` flotare \nainte de a se arun-


ca \n piscin`. Activitatea fizic` era bun` [i pentru trup [i pentru
minte. Cump`rarea hainelor nu fusese niciodat` activitatea sa
favorit` [i \i pl`cea [i mai pu]in atunci când o f`cea de nevoie.
Dup` ce \ntinse prosopul pe [ezlong, se \ntinse pe el. |[i
dep`rt` picioarele [i \[i trase \n sus costumul de baie r`scroit
adânc. Costumul era mai \ndr`zne] decât unul pe care l-ar fi ales
ieri, dar când \l probase, \i revenise \n minte figura lui Tyler [i se
hot`r\se s`-l cumpere. {i celelalte haine pe care [i le luase erau
mult mai \ndr`zne]e decât purta de obicei.
|nchise ochii [i se relax`. Mama ei nu \ncercase s` o fac` s` se
simt` mai bine când, cu ani \n urm`, \i spusese c` la un moment
dat va c`p`ta forme feminine. |n timp, f`r` ca Lara s`-[i dea
seama, acest lucru se \ntâmplase.
Poate c` era momentul s` \nceap` s` acorde mai mult`
aten]ie garderobei sale – [i s` adauge un plus de feminitate
hainelor pe care le purta când nu era la serviciu, s` \nceap` s`
poarte lucruri care ar putea face un b`rbat ca Tyler Thorne s` se
uite mai atent.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 37

Nu c` ar fi ajutat-o cine [tie ce. |n pofida primului ei succes


când \i r`spunsese lui Tyler la avansuri, Lara [tia c` rela]ia ei cu
b`rba]ii \n via]a social` trebuia serios \mbun`t`]it` \nainte de a fi
capabil` s` se simt` \n largul ei \n prezen]a lui. Mai ales de când
victoria ei fusese \nso]it` de furie [i mândrie r`nit`.
Auzi zgomotul pa[ilor pe lâng` piscin` [i deschise ochii. Fu
[ocat` s` vad` subiectul gândurilor sale stând \n picioare la
cap`tul [ezlongului.
Dup` cum ar`ta, putea spune c` era la fel de \ncântat de
priveli[tea pe care o oferea ea \n acel costum de baie pe cât
fusese când o v`zuse \mbr`cat` cu rochia de asear`.
– Bun` ziua, Lara.
M\ndria ei era \nc` r`nit`, ceea ce se v`zu din tonul ei.
– A]i terminat lucrul, domnule Thorne?
– Tyler, te rog. El se a[ez` pe [ezlongul de lâng` al ei. Mi-a
spus Claire unde s` te g`sesc.
– Deci, iat`-m`.
– Iat`-te. Privirea lui cobor\.
Voiai ca el s` se uite mai atent, \[i reaminti singur`. El chiar
se uita, dar ea nu [tia ce s` fac`. Ce dorea ea de la acest b`rbat?
N-avea nici o idee. S` fie din cauza faptului c` \n]elesese c` un
b`rbat bogat [i cu pozi]ia lui social` o g`sea atr`g`toare? Ea nu
punea prea mare pre] pe frumuse]ea fizic`. O f`cuse când era
copil. |n afara unei vie]i normale de familie, \[i dorise nespus s`
fie la fel de frumoas` ca mama ei. Visul devenise realitate dar
nu-i adusese fericirea pe care crezuse c` i-o va aduce.
Adev`rat, \[i putea folosi frumuse]ea pentru a-i atrage aten]ia
lui Tyler. {i privirea din ochii lui, când el avea s`-i \ntâlneasc`
din nou ochii, nu l`sa nici un dubiu c` misiunea ei era deja
\ndeplinit`.
38 PAMELA MACALUSO

Se ridic` [i se \nf`[ur` \n prosop, ceea ce ar fi trebuit s` fac`


chiar \n clipa \n care el ap`ruse \ntr-adev`r acolo [i nu era doar
rodul imagina]iei. Mai bine mai târziu decât niciodat`.
– Nu trebuie s` te acoperi din cauza mea, o asigur` Tyler. Mie
mi se p`rea o priveli[te foarte pl`cut`.
– |mi era prea rece.
– Prea rece? El ridic` dintr-o sprâncean`. Poate prea cald.
Ea nu se mai concentr` asupra prosopului [i se uit` la el. El
zâmbea [i \n ochi avea o anume str`lucire… viclean` fuse primul
cuvânt care-i veni ei \n minte, urmat \ndeaproape de sexy.
Se a[ez` \napoi pe [ezlong, \n siguran]a pe care i-o oferea prosopul.
– Care e motivul pentru care m-ai c`utat?
El o privi \ntâi mirat, apoi se \ncrunt`.
– Au sunat de la linia aerian`. }i-au g`sit valiza. O va aduce
un curier. {i \n timp ce erai la cump`r`turi, a sunat un anume
Dennison. Te-a rugat s`-l suni. El \i \nmân` un bile]el pe care era
notat un num`r de telefon.
Lara ghemotoci hârtia.
– Sup`rare de \ndr`gosti]i?
– Nu. Se enervase din cauza tupeului lui Dennison. Era s`tul`
de reporteri [i aspiran]i la titlul de biografi. Erau ca vulturii ce
d`deau târcoale unui animal r`nit.
– Po]i s`-l invi]i la cin`, trebuie doar s` anun]i la buc`t`rie c`
va veni.
– Mul]umesc pentru ofert`, dar nu-l voi suna.
Tyler se ridic` \n [ezlong cu o expresie rece. Revenise la
Domnul Distant [i ea revenise la starea de limb` legat`. Pentru c`
nu-l invita pe Ben la cin`? Ce importan]` putea avea pentru el?
Comentariul lui de mai devreme – Sup`rare de \ndr`gosti]i –
\i reveni \n minte.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 39

– Domnul Dennison nu este un prieten. Este unul din acei


oameni de care am vorbit asear` [i care ar pl`ti pentru informa]ii
legate de copil`ria mea.
– |n]eleg. El \[i vâr\ mâinile \n buzunare.
Privindu-i expresia, Lara \ncerc` s` discearn` dac` informa]ia
c` ea nu era \ncurcat` cu Ben \nsemna ceva pentru Tyler.
El p`rea s` nu fie afectat, dar probabil era. |[i dori ca el s` se
fi ar`tat u[urat.
|[i dori din nou s` g`seasc` ceva inteligent de spus.
Nervozitatea de care d`dea dovad` \n preajma lui trebuia s` se
schimbe… cumva…[i \n viitorul foarte apropiat. Pentru
moment, se impuneau bunele maniere.
– Mul]umesc pentru mesaj.
– Cu pl`cere, ne vedem la cin`.
Uitându-se \n urma lui, nu se putu ab]ine s` nu [i-l imagineze
\n slip – acei umeri la]i, [oldurile \nguste. |n timp ce imaginea
mental` se \ndep`rta, sim]i aceea[i stranie durere \n piept.
Avea s` se confrunte cu aceast` stare toat` vacan]a? |n cazul
acesta, avea nevoie de o vacan]` de la vacan]`.

Valiza ei sosi la scurt` vreme dup` ce ie[i de sub du[. Era


\ncuiat` \nc` [i totul p`rea s` fie acolo.
|n timp ce se gândea cu ce s` se \mbrace pentru cin`, \i veni
\n minte ce trebuia s`-i fi spus lui Tyler lâng` piscin`… Prea
cald? |ncearc` un du[ rece.
Sau poate era prea banal? Bine\n]eles, orice ar fi fost mai bine
decât „Care e motivul pentru care m-ai c`utat?”
Lara morm`i. Ce-o fi gândind Tyler?
40 PAMELA MACALUSO

Plecase din biroul lui dup` ce f`cuse o aluzie, se lungise


lâng` piscina lui \ntr-un costum de baie aiuritor, apoi se acoperise.
Probabil c` era confuz. Ea era, o [tia bine.
Rochia pe care pl`nuise s` o \mbrace seara era mai decent`
dec`t oricare dintre cele cump`rate ast`zi. P`rea cea mai bun`
alegere pentru sear`. Poate c` dac` se sim]ea mai \mp`cat` cu
\nf`]isarea sa, se va putea purta mai normal \n preajma lui Tyler.
Continu` s` se preg`teasc` pentru sear`, \ntrebându-se dac`
apari]ia ei avea s` fie izbitoare pentru Tyler \n pofida ]inutei mai
conservatoare.
Dac` el avea s` o mai priveasc` la fel, se temea de reac]ia
trupului ei. Pentru c` avusese de mai multe ori aceast` expe-
rien]` [i [tia la ce s` se a[tepte, ar fi fost inutil s` se mint` sin-
gur` [i s` spun` c` nu-i pl`cea senza]ia. Dar unde o va duce?
Primul gând care-i trecu prin minte fu o aventur` de vacan]`.
– Minunat, Lara. Va avea astfel ocazia s` constate c` e[ti inca-
pabil` [i de altele nu numai s` por]i o conversa]ie decent` cu el.
Angelique purtase cu ea o discu]ie despre p`s`rele [i albine
când era \n liceu. O discu]ie matern` foarte tradi]ional`, dar
imaginea sexy a mamei sale p`rea s` contrazic` tot ce-i spusese.
Toate discu]iile despre dragoste, promisiune [i p`strarea pentru
Domnul Potrivit, p`reau doar vorbe goale.
Ignorând cuvintele mamei sale, urmase exemplul prietenelor
ei \n privin]a curiozit`]ii sexuale. Experien]a fusese un dezastru
total de la \nceput pân` la sfâr[it – ceea ce nu se mai repetase
de-atunci.
Concentrându-[i toat` aten]ia asupra studiului [i al carierei,
pusese subiectul la p`strare.
La acea vreme p`ruse o decizie \n]eleapt` [i \i prinsese bine.
Pân` când d`duse cu ochii de Tyler.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 41

Lara se trezi a[ezat` la cin` \ntre Dillon [i Neil.


Amândoi duser` o lupt` continu` s`-i câ[tige aten]ia. Tyler
nu-i spusese nimic de când o salutase la intrarea \n sufragerie,
dar \l sim]i privind-o. De cele câteva ori când \i \ntâlni privirea,
avu senza]ia c` el [i-o reamintea \n costum de baie. Ea \[i ferise
repede privirea, dar sim]i c` respir` mai greu.
Angelique era la fel de exuberant` ca de obicei, dar Lara
observ` c` ori de câte ori se uita \n direc]ia ei, se \ncrunta. La
jum`tatea antreului, afl` cauza.
– Lara, iubito, sper c` ai a[teptat s` mergem \mpreun` la
cump`r`turi.
Ie[irea ei cu Preston trebuie c` nu ie[ise cum anticipase ea.
– Am putea merge mâine dac` ai nevoie de ceva.
Lara observ` c` orice conversa]ie se oprise [i toat` lumea era
cu ochii pe ea [i pe Angelique.
Angelique continu`:
– Chiar nu \n]eleg de ce insi[ti s` te \mbraci de parc` ai fi o
m`tu[` b`trân`. Ar`tai frumos asear`. Am fost mândr` de tine.
Lara se uit` \n farfurie. Nu era prima oar` când aveau aceast`
discu]ie, noutatea era c` de data aceasta aveau auditoriu.
Angelique avea obiceiul s` fac` pe mama grijulie \n public.
– Mam`, putem discuta alt` dat` acest subiect?
Dar Angelique \[i intrase \n rol.
– Tyler, iubitule, dac` Lara ar fi fost astfel \mbr`cat` asear`, ai
fi invitat-o la dans?
Lara sim]ea c` intr` \n p`mânt. Arunc` o privire spre cap`tul
mesei unde st`tea Tyler. El se uitase la ea, dar se \ntorsese ca s`-i
r`spund` mamei ei.
42 PAMELA MACALUSO

– Eu nu dansez cu o rochie, dansez cu o femeie.


Ipocritule, erai cu ochii cât cepele pe rochie. Lara nu se putu
ab]ine s` nu se \ntrebe ce s-ar fi putut \ntâmpla dac` ar fi purtat
propria rochie asear`. |ntâlnirea lor ar fi fost aceea[i?
Neil aplaud`.
– Foarte diplomatic r`spuns, b`trâne. Sunt bucuros c` cine-
va cu un asemenea tact [i fler se ocup` de viitorul meu financiar.
U[a se deschise [i intr` valetul.
– Domnule Tyler, Davette Simms este la telefon. Spune c` este
o problem` important` de afaceri. Dup` tonul vocii lui Farley, era
limpede c` se \ndoia de cele spuse de doamna de la telefon.
– Ai pus-o pe Davette s` lucreze la Neptune? râse Neil. Care
sunt \ndatoririle ei? S` mearg` cu liftul \n sus [i \n jos [i s` dea
telefoane pe linia ta privat` ca s` vad` dac` func]ioneaz`?
– Trebuie c` o pl`te[te la negru. Nu e pe [tatul de plat`,
spuse Dillon.
– Hmm... la negru... sau la Tyler? \ntreb` Neil.
Tyler l`s` furculi]a din mân`, puse [ervetul pe mas` [i se ridic`.
– Când vei abandona cursele de ma[ini, poate te vei hot`r\ s`
te faci comediant. |ntre timp, po]i s`-]i ceri scuze fa]` de doamne
pentru umorul t`u deplasat.
Lara se \ntreb` cine era Davette. Voia s` \ntrebe, dar nu voia
s` par` prea interesat`. Comentariul lui Neil l`sase s` se
\n]eleag` c` \ntre femeie [i Tyler era o rela]ie clar`.
Tyler era un b`rbat atr`g`tor. N-ar fi fost surprins` s` afle c`
era \ncurcat cu cineva. Era o posibilitate atât de evident`, \ncât
nu putea fi trecut` cu vederea.
Se sim]i stânjenit` [i c` de noaptea trecut` se tot gândise la el
– mai ales \n timp ce se \mbr`ca pentru cin`. Mul]umea cerului
c` el n-avea s` afle vreodat` c` ea se gândise chiar s` aib` o
aventur` de vacan]` cu el!
Capitolul 4

Era aproape ora unu. Unde naiba erau?


Tyler \njura mergând prin livingul \ntunecat. Lumina de la
intrare era aprins`, dar nu str`b`tea pân` la el.
Se opri \nc` o dat` \n fa]a ferestrei din fa]`, uitându-se dup`
faruri.
|njur` \nc` o dat` drumul \nc` gol.
N-ar fi trebuit s` plece din sufragerie. Sau cel pu]in s` nu fi
stat plecat atât de mult timp. Dup` ce partea de afaceri a tele-
fonului se terminase ar fi trebuit s` \nchid`. Rela]ia lui personal`
cu Davette se terminase de câteva s`pt`mâni... dar ea nu p`ruse
\n stare s` accepte c` totul se terminase \ntr-adev`r. El \ncercase
s` fie delicat când \i explicase din nou situa]ia [i fusese mul]umit
c` ea \ncepuse s` devin` rezonabil`. Buna lui dispozi]ie
disp`ruse când ie[ise din birou [i-l g`sise pe Neil sup`rat c` Lara
fugise undeva cu Dillon.
Era adev`rat, to]i trei aveau ocazia s` ias` cu aceea[i femeie,
dar nu to]i trei deodat` [i \n nici un caz dac` cel`lalt frate era
44 PAMELA MACALUSO

\nc` interesat de ea. Neil nu s-ar fi \ndep`rtat cu Lara asear` dac`


Tyler nu i-ar fi f`cut semn c` o voia el. {i Dillon ar fi trebuit s`
urmeze aceea[i politic` ast` sear`.
Neil se \nvârtise pân` dup` miezul nop]ii [i apoi plecase
acas`. Plin de indignare, Tyler continuase s` a[tepte.
Pe m`sur` ce minutele treceau, \ncepu s` se gândeasc` la
\ntâlnirea din birou de azi diminea]`. Nu fusese el preg`tit s`
fac` dragoste cu Lara, f`r` s` se gândeasc` la Neil? Adev`rul \l lovi
\n moalele capului. Aici nu era gre[eala lui Dillon... era gre[eala
Larei.
|i vr`jise pe to]i [i se insinuase \ntre cei trei fra]i. Nu [tia ce
urm`rea, dar precis r`m`sese singur` cu Dillon [i \l convinsese
pe acesta s` o scoat` \n ora[. Ce naiba punea la cale?
|l auzise pe Neil când o invitase s`-[i petreac` noaptea cu el.
Ea spusese nu, dar fusese sincer`? {i comportamentul ei de azi
diminea]` fa]` de el, [i cel de dup` amiaz`…
Figura cu prosopul… F`cea doar parte dintr-un joc? {i Ben
Dennison… De unde ap`ruse? C`uta \ntr-adev`r informa]ii
despre copil`ria ei, sau era unul dintre b`rba]ii care o curtau [i
fa]` de care nu era indiferent`?
Sincer, nu-l interesau jocurile ei sau cu cine le juca atâta timp
cât el [i fra]ii lui nu erau inclu[i \n ele. Ea avea s` plece \n dou`
s`pt`mâni, iar ei aveau s` fie fra]i mereu.
Prin fereastr` se z`rir` luminile farurilor.
|n sfâr[it, se \ntorseser`.

Lara nici nu-[i mai amintea de când nu mai petrecuse o sear`


pl`cut`. Orchestra de jazz pe care fuseser` s` o asculte fusese
excelent` [i chiar Dillon fusese o surpriz` pl`cut`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 45

La \nceput fusese pu]in \ngrijorat` când toat` lumea refuzase


invita]ia de a merge s` asculte prietenii lui din orchestr`. Se
temuse s` fie singur` cu el, dar descoperise c` era amuzant s` fie
cu el [i surprinz`tor de u[or de discutat cu el. Nu era atât de plin
de sine ca Neil [i nici inabordabil ca Tyler. Bine\n]eles, pasiunea
lui pentru computere fusese un mare ajutor.
Pe parcursul serii se stabilise un raport pl`cut \ntre ei [i n-o
deranj` s`rutul fr`]esc pe obraz la desp`r]ire.
– Am s` trec mâine \n jurul prânzului.
– Abia a[tept. Noapte bun`, Dillon.
– Noapte bun`, Lara.
Ea zâmbea când \nchise portiera.
– |ncepusem s` cred c` tu [i Dillon a]i adormit [i nu v-a]i mai
trezit.
Lara se \ntoarse repede [i se rezem` de u[a de la intrare ca [i
cum ar fi vrut s` se apere de b`rbatul furios care intrase \n
camer`.
Tyler se apropie pân` când r`maser` \ntre ei doar dou`
palme.
– Stârne[ti unul dintre fra]i \mpotriva celuilalt, domni[oar`
Rose?
– Nu, domnule Thorne, nu fac a[a ceva.
– Chiar pentru un observator obi[nuit, se pare c` o faci. L-ai
s`rutat pe Neil vineri seara, pe Dillon sâmb`t`… Poate faci o
compara]ie asupra tehnicii de a face dragoste a b`rba]ilor din
familia Thorne. Trebuie s` te previn, dac` eu sunt programat
pentru duminic`, ar fi o mic` problem`. Am alte planuri pentru
sear`. Mai f`cu un pas spre ea. Se pare c` amândoi suntem liberi
acum… S` trecem la rândul meu?
46 PAMELA MACALUSO

Lara r`m`sese mut`. Presupunea c` planurile lui pentru


duminic` erau legate de telefonul dat de Davette, iar acum
sugera s` o s`rute. Ce tupeu!
Pân` s`-i poat` r`spunde, el ajunse la ea. O trase de lâng` u[`
[i \i c`ut` gura. Ar fi trebuit s` se trag` \napoi [i s` pun` cap`t
acestei nebunii. Dar era atât de bine…
Suspin` slab când s`rutul deveni mai insistent. Mâinile lui
alunecar` pe sub p`rul ei l`sat liber [i ajunser` pe pielea goal` a
decolteului spatelui. Atât de calde… atât de mari, degetele lui se
desf`cur` pentru a cuprinde o cât mai mare suprafa]`. Lara se
pres` mai tare de el.
Tyler se \ndep`rt` primul. Ea ridic` privirea [i se \nfior` de
dorin]a pe care o v`zu \n ochii lui.
– A[adar, domni[oar` Rose, care dintre noi câ[tig` premiul?
{i ce prime[te \nving`torul?
– Lara se smulse din bra]ele lui. |n mintea ei nu era nici un
dubiu c` pasiunea lui era real`. Sunt unele lucruri pe care un
b`rbat nu le poate ascunde când ]ine o femeie \n bra]e. Dar de[i
[tia c` o dorea, din acuza]iile lui \n]elese c` nu o pl`cea foarte
mult.
N-o pl`cea, dar era gata s` o s`rute. Nu-i venea s` cread` c`
el o trata astfel. Era doar un adult, ceva mai sofisticat decât Neil.
– N-a fost un concurs, domnule Thorne, dar dac` ar fi fost,
n-a]i fi câ[tigat.
El se apropie de ea [i-[i puse mâinile pe umerii ei.
– Poate ar trebui s` mai \ncerc o dat`?
Ea \l privi [i \[i \nclin` capul, cu un aer sfid`tor.
– Poate ar trebui s`-]i iei mâinile de pe mine. Cuvintele ei
urmar` logica rece a min]ii, dar trupul ei tânjea dup` repetarea
s`rutului.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 47

– Nu [tiu care-]i este jocul [i ca s` fiu cinstit nu-mi pas`, dar


pentru restul timpului cât vei sta aici, te vei \ntâlni cu unul sau
cu altul dintre fra]ii mei, dar nu-i programa alternativ.
Lara nu [tia dac` s` râd` sau s` \ncerce s`-l readuc` la reali-
tate trântindu-i \n cap vaza de pe m`su]a din apropiere.
– Am observat c` multiplele mele alegeri se rezum` la dou`.
N-ai de gând s` continui jocul? O… \mi amintesc. E[ti deja pro-
gramat, nu? {i domni[oara Simms n-ar accepta aranjamentul
serii alternative nu-i a[a?
– Ce leg`tur` are Davette cu toat` povestea asta?
– Te \ntâlne[ti mâine cu ea, nu?
– De unde ]i-a venit ideea?
– Ai spus c` mâine ai program… apoi a sunat telefonul [i din
ceea ce a spus Neil am \n]eles c` ai o leg`tur` cu ea?
Tyler râse.
– Crezi c` unicul motiv pentru care nu vreau s` fiu cu tine
mâine este pentru ca s` fiu cu o femeie cu care am o rela]ie de
lung` durat`?
– Nu, dar pare un r`spuns logic având \n vedere circum-
stan]ele.
Privirea lui era a unui om torturat. |i prinse fa]a cu ambele
mâini.
– |n iad, acolo ai s` ajungi cu ochii ace[tia inocen]i.
Lara \ncerc` s` r`spund` dar el o s`rut` din nou. De data asta
f`r` delicate]e, cu impetuozitate. Senza]iile stârnite de s`rutul lui
erau atât de pl`cute \ncât refuz` s` se eschiveze. Orice p`rere ar
fi avut el despre dorin]a ei de a-i avea [i pe Neil [i pe Dillon nu
mai avea acum importan]`. Rela]ia lui cu Davette Simms era
neimportant`. Faptul c` el nu mai era de piatr` cum crezuse
ini]ial era neimportant.
48 PAMELA MACALUSO

Era important doar s`rutul lor, buzele lui presate de buzele


ei, c`ldura pe care sim]ea c` o eman` trupul lui.
Sim]i c` mâinile lui se mi[c` pe trupul ei [i ajunser` la sâni.
Instinctiv, se arcui. Tyler gemu [i ap`sarea mâinilor lui spori. Nu
mai tr`ise niciodat` asemenea momente. Experien]a din ado-
lescen]` era nimic pe lâng` senza]iile stârnite de mângâierile lui
Tyler. Se ag`]` de gâtul lui, con[tient` c` n-o mai ]ineau
genunchii.
Tyler o cuprinse de mijloc [i o strânse lâng` el. Gura lui
cobor\ spre explorarea pielii sensibile a gâtului.
– Bine, Lara, ai \nvins. Nu [tiu ce fel de vraj` ai aruncat asupra
mea, dar nu pot lupta cu ea. Spune când [i unde [i sunt al t`u.
Lara deschise ochii mari.
– Când [i unde?
Tyler se \ndrept`, continuând s` o ]in` de talie.
– |mi convine [i acum, dar m` tem c` va trebui s` g`sim un
loc mai ferit decât holul de la intrare.
P`rea \ncântat c` era gata s` fac` dragoste cu el, iar Lara era
uluit`. Se dezmetici repede, se desprinse din bra]ele lui [i fugi
pe scar`.
El o strig` dar, din fericire nu o urm`. Din fericire, n-o urm`.
Reu[i s` scape din foc, dar fl`c`rile lui o amenin]au \nc`.

La naiba, ce-l g`sise oare? O s`rutase! Nu-i venea s` cread` c`


o s`rutase.
– Tyler, trebuia s` l`mure[ti problema c` ea, \i urm`rea [i pe
Neil [i pe Dillon [i ai sfâr[it prin a o s`ruta chiar tu. {i ai fi f`cut
mult mai mult dac` ea nu s-ar fi opus. |[i scoase c`ma[a [i o
arunc` pe pat.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 49

Continu` s` se dezbrace, bomb`nindu-se singur, \n timp ce


se \ndrepta spre baie ca s` fac` un du[... un du[ rece [i relaxant.
Nu inten]ionase s` o s`rute, \i p`rea r`u c` o f`cuse, dar nu
putea nega c` s`rutul fusese minunat. Se \ntreba totu[i ce \l
\mpinsese s` o s`rute.
|i v`zuse [i pe Dillon [i pe Neil s`rutând-o, dar nici unul din-
tre s`ruturi nu durase mai mult de dou` secunde. Ce-l apucase
de o s`rutase cu atâta pasiune? Dac` n-ar fi [tiut cum stau
lucrurile, ar fi zis c` e mu[cat de gelozie.
Dar cum putea fi gelos când n-o voia?
Ajunse \n cada de du[ [i se uit` \n oglida mare de pe peretele
opus. M` rog... o voia, dar numai pentru sex. Nimic mai mult.
D`du drumul apei reci. Dar apa rece nu avu mare efect
asupra arsurii sale interioare. Lu` s`punul [i \ncepu s` se
s`puneasc`. Ar fi fost pl`cut ca Lara s` fie aici s`-l spele pe
spate... Din adolescen]` [i pân` \n prezent, nu dusese lips` de
partenere doritoare. S`punul \ncepu s` se mi[te din ce \n ce mai
\ncet pe m`sur` ce era mai absorbit de gânduri. Acum c` st`tea
s` se gândeasc`, trebuia s` admit` c` o dat` cu trecerea anilor,
apetitul sexual \[i pierduse din intensitatea ini]ial`. Termin` de
sp`lat \n timp ce se gândea la cele mai recente \ntâlniri. Realiz`
c` tot ce realizase, fusese satisfacerea nevoilor biologice, nimic
mai mult. Dar aceasta fusese \nainte de a fi s`rutat-o pe Lara.
Cu ea, magicul era prezent [i lipsea nesiguran]a adolescentu-
lui. Toate scânteile de mult uitate, toate focurile de artificii,
fuseser` acolo când el o ]inuse pe Lara \n bra]e. Când o g`sise
lâng` piscin`, imaginea ei \ntins` \n acel costum de baie \l f`cuse
s` uite de telefoanele pentru care o c`utase de fapt. La naiba,
imaginea ei fusese suficient` pentru a-i face sângele s`-i fiarb` \n
vine. |n timp ce se [tergea, mintea \i zbur` din nou la Lara.
50 PAMELA MACALUSO

Rochia pe care o purtase asear` fusese aproape la fel de


revelatoare ca acel costum de baie. Cea pe care o purtase ast`
sear` fusese mult mai subtil`, dar nu reu[ise deloc s` ascund`
incredibila siluet` de sub ea – sânul plin, talia \ngust`, picioarele
lungi [i cu form` frumoas`. V`zuse bine doar c`lcâiele [i
gleznele, iar restul ghicise prin rochie [i tot [tiuse c` aveau s`-i
bântuie visele.
Dac` va reu[i s` adoarm`. {tiind c` ea era \ntins` \ntr-un pat
nu prea departe de acolo, nu era sigur c` somnul era posibil.
Se duse la dulap, trase afar` o pereche de blugi, \i \mbr`c` [i
porni spre biroul de la parter.

Nici Lara nu avuse mai mult noroc s` adoarm`. Se gândea


\ngrozit` c` dac` Tyler ar fi [optit cuvinte tandre \n loc de
acuza]ii, ar fi f`cut probabil dragoste chiar acum. Se sim]ea
foarte vulnerabil`.
Din momentul \n care ochii lor s-au \ntâlnit prima dat`, a fost
con[tient` de el ca b`rbat. |n aceast` dup` amiaz`, lâng` piscin`,
se \ntrebase dac` ceea ce voia de fapt de la Tyler era ca el s`
\n]eleag` c` ea era atr`g`toare. Dar ceea ce p`ruse ini]ial o
provocare interesant` acum avea implica]ii adânci [i
tulbur`toare.
Nemul]umit`, se \ntoarse pe partea cealalt`, aranjându-[i
perna \nainte de a pune din nou capul pe ea. De când fusese \n
liceu dormise \n maieuri largi cu mânec` scurt` [i totdeauna se
sim]ise bine \n ele. |n seara aceasta materialul i se p`rea aspru.
Dou` zile \n lenjerie de m`tase nu fusese o idee bun`.
Acum dovedise c` el o g`sea atr`g`toare. Dar ce conta? Era
evident c` el judecase gre[it cele dou` s`ruturi pe care le v`zuse.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 51

Refuzase avansurile lui Neil, iar pe Dillon \l vedea ca pe un


prieten. Acuza]iile lui c` ea \ncerca s` \nvr`jbeasc` fra]ii unul
\mpotriva celuilalt erau sup`r`toare... Chiar [i astfel, tot
r`spunsese fizic la s`rutul lui. Aceasta o \ngrijora. Nu [tia ce o
\ngrijora mai tare, aparenta lui dorin]` fa]` de ea sau dorin]a ei
pentru el?
{i-acum?
Poate c` mai bine ar fi fost s`-l evite pe cât posibil tot restul
vacan]ei.

|n pofida tulbur`rii interioare, reu[i s` adoarm`. Se trezi mai


odihnit` decât credea c` merit` \n aceste circumstan]e. |[i alese
o rochie \nflorat` de plaj` cump`rat` ieri [i o \mbr`c` peste
lenjeria de bumbac.
Ie[ind din camer`, porni pe hol. Ieri diminea]` nu-l \ntâlnise
pe Tyler la micul dejun. Spera s` fie la fel de norocoas` [i ast`zi.
Dac` era \ntr-adev`r norocoas`, poate Angelique era deja plecat`
la \ntâlnire, sau n-avea s` abordeze subiectul garderobei Larei.
Ajunse la scar` [i \ncepu s` coboare treptele. Când ajunse la
cotul sc`rii, se opri.
Tyler st`tea pe a treia treapt` de jos. Era Tyler, bine\n]eles,
dar cum nu-l mai v`zuse pân` atunci.
P`rul \i era ciufulit, parc`-[i trecuse degetele prin el din când
\n când. Obrazul avea barba neras`. Când se uit` mai jos, i se
opri respira]ia. Tot ceea ce avea pe el, era o pereche de blugi
decolora]i [i uza]i.
Capitolul 5

Lara r`mase \ncremenit` \n locul \n care se oprise, dar Tyler


continu` s` urce treptele, mic[orând distan]a dintre ei. Lara \[i
aduse imediat aminte de clipele \n care mâinile ei erau pe piep-
tul lui – un piept ce acum era gol, cu excep]ia unui petec de p`r.
El se opri când ajunser` s` se priveasc` \n ochi de la acela[i
nivel. Stând \n fa]a ei, \i bloca drumul.
– Ai dormit bine?
Fiind destul de aproape, era u[or de v`zut c` el nu dormise,
cu toate c` l`sa impresia c` abia se d`duse jos din pat.
– Da, mul]umesc.
El se rezem` \ntr-un cot pe balustrad`.
– M` duc s` \ncerc s` prind un pui de somn. N-ai vrea s` vii
cu mine?
– M` tem c` va trebui s` refuz, spuse ea zâmbind dulce. F`cu
un pas \n lateral ca s` \l ocoleasc` [i continu` s` coboare
treptele.
F`cu [i el un pas lateral, urcând apoi o treapt`. Pieptul lui era
acum \n prim plan. V`zu c` are \ntr-adev`r umeri la]i, dar goi [i
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 53

foarte aproape, p`reau mai la]i [i mai tulbur`tori. Putea r`mâne


\ndelung s`-l priveasc` astfel. S` se uite \ns` mai jos, era exclus.
Siguran]a de sine \i disp`ru când \[i d`du seama c` i-ar pl`cea s`
urce sus cu el – s` reia ce \ncepuser` asear`. Nu mai sim]ise
asemenea tenta]ie din adolescen]`.
El o privi cu ochii mic[ora]i.
– Domni[oar` Rose, e[ti când fierbinte când rece. Faci
dragoste cu mine cu ochii [i apoi te prefaci rece [i indiferent`
când eu sugerez s` facem urm`torul pas.
– Eu... nu-i adev`rat.
– C` nu te prefaci indiferent`?
– Nu, cealalt`.
– C` faci dragoste cu mine cu ochii? O faci din seara când
ne-am \ntâlnit. Nu te-ai gândit c` am s` observ? Atingându-i
obrazul cu degetul, el râse. Ro[e[ti? O adev`rat` mic` actri]`, nu?
Putea fi când se concentra, dar nu fusese cu Tyler. Aceast`
acuza]ie era la fel de nedreapt` ca cele pe care i le aruncase
asear`. Oscil` \ntre a plânge [i a-i r`spunde pe m`sur`.
– Totdeauna e[ti atât de fermec`tor diminea]a?
– N-am primit niciodat` reclama]ii.
Lara ridic` din umeri.
– Bine, somn u[or. |l ocoli. De data aceasta el nu \ncerc` s`
o opreasc` [i ea continu` s` coboare.
– Sigur n-ai s` te r`zgânde[ti?
Ea \l privi peste um`r. Doamne, ar`ta minunat [i era sigur` c`
dispozi]ia lui de diminea]` nu era singurul lucru pentru care nu
primise reclama]ii. |[i imagin` c` merge sus [i c` el este lâng` ea,
cu capul pe cealalt` pern` .
– Iar o faci, Lara, spuse el zâmbind.
|ntorcându-se, ea f`cu un semn de dezgust [i continu` s`
coboare restul treptelor.
54 PAMELA MACALUSO

|n momentul intr`rii lui Tyler \n sufragerie, Lara era la a doua


cea[c` de cafea. Era proasp`t ras [i abia ie[it de sub du[;
\mbr`cat \n costum, ar`ta foarte schimbat, dar nu mai pu]in
dezirabil decât când se \ntâlniser` pe scar`. |[i l`s` servieta lâng`
u[` [i veni la mas`.
– Unde pleci, Tyler? \ntreb` Claire.
– Fort Lauderdale.
– Probleme?
– Nu, doar vizita mea lunar` de rutin`.
– De obicei nu plecai pân` dup` prânz.
Lara se \ntreb` dac` drumul la Fort Lauderdale nu era planul
pentru sâmb`t` seara pe care-l men]ionase asear`. Era posibil.
Unde locuia Davette Simms? Mergea [i ea cu el?
Claire se \ncrunt`.
– N-ai putea amâna o s`pt`mân`, pentru c` avem oaspe]i?
– Sunt sigur c` to]i ve]i fi foarte ocupa]i [i nici nu ve]i observa
lipsa mea.
Slab` n`dejde, se gândi Lara. Ea avea s` observe [i era al naibi
de tentat` s` o [i spun`.
– Bine, m`car a[az`-te [i m`nânc` ceva.
– |mi preg`te[te Betty ceva pentru drum. Se \ntinse [i o
s`rut` pe Claire pe obraz. Am s` m` \ntorc mar]i sear`.
– {i s`rutul meu de r`mas-bun, unde e iubitule? se auzi vocea
lui Angelique.
Tyler se aplec` [i s`rut` [i obrazul acesteia. Se \ndrept` [i
porni spre Lara. Ochii lui o priveau intens.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 55

– Lara?
– Nu mul]umesc, spuse repede, con[tient` c` toate privirile
erau \ndreptate spre ea.
– E[ti sigur`? Ochii lui o provocau s` accepte.
– Nu te sim]i obligat.
– Crede-m`, nu m` simt. Bine?
Dac` ar fi continuat s` refuze, el ar fi putut crede c` se temea.
Era doar un s`rut pe obraz, cu siguran]` putea supravie]ui
momentului.
– Bine.
Ea \ntinse obrazul ca s` primeasc` s`rutul. El o prinse de
b`rbie, \i ridic` fa]a [i o s`rut` pe buze. Lara suspin`, iar el
profit` [i \i [opti la ureche.
– Aminte[te-]i ce ]i-am spus asear`. Dac` m` \ntorc acas` [i-i
g`sesc pe Neil [i Dillon pe picior de r`zboi, va trebui s`-mi dai
socoteal`.
|i veni s`-l salute milit`re[te, dar \i zâmbi doar pe jum`tate.
– C`l`torie pl`cut`, domnule Thorne.

Plecarea lui Tyler \l scosese din cadru, dar nu [i din mintea ei.
Nici pe departe. De câte ori urca sau cobora sc`rile sau trecea pe
lâng` intrarea din hol, [i-l amintea. La parter, u[a biroului lui \[i
râdea de ea.
Dillon ajunse la timp s` ia prânzul cu ea [i cu Claire. Dup`
aceea, Claire plec` la o partid` de bridge, iar ei doi \[i b`ur`
cafeaua \n gr`din`.
– Ar trebui s`-i cer scuze lui Claire pentru purtarea mamei. |[i
petrece mai tot timpul cu Preston Kent \n loc s` apar` la micul
dejun [i la cin`.
56 PAMELA MACALUSO

– Nu tu trebuie s`-]i ceri scuze. |n plus, sunt sigur, Claire [tia


la ce s` se a[tepte din partea lui Angelique. Sunt prietene de
mult` vreme.
{i Lara [tia la ce s` se a[tepte, dar tot era dezam`git`. Claire
putea fi la fel, sau poate nu.
– Cred c` ai dreptate, spuse ea.
– Bine\n]eles. Totdeauna am dreptate, o tachin` el.
– {i modest. Cine ar putea cere mai mult?
– Se pare c` doar câteva femei... Eu sunt tot singur.
– Pentru c` a[a vrei, sunt sigur`.
Dillon ridic` din umeri.
– Dar tu? E cineva \n via]a ta care a[teapt` acas` num`rând
zilele?
– Nu.
– E greu de crezut.
– Presupun c` ai vrut s`-mi faci un compliment nu s`-mi opui
onestitatea la \ndoial`, \l tachin` ea.
– Bine\n]eles c` a fost un compliment. Uitându-m` la tine,
presupun c` ai alunga b`rba]ii cu b`]ul.
– Am avut oferte, dar scânteia nu s-a aprins niciodat`, pân`
acum.
– Pân` acum?
De data aceasta o f`cuse.
– M-a luat gura pe dinainte.
Dillon se \ncrunt`.
– Lara, doar nu vorbe[ti despre Neil, nu?
– Nu, nu e vorba de Neil. Dillon p`ru u[urat [i Lara se \ntreb`
de ce. Ai vreun motiv s` te bucuri c` nu e Neil?
Dillon b`u din cafea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 57

– E un tip de treab`, dar nu cred c` e preg`tit de \nsur`toare


[i n-a[ vrea s` suferi.
Era Tyler mai preg`tit pentru \nsur`toare decât Neil? Era mai
mare, dar avea vreo importan]`? Nu e Neil, \l asigur` ea.
– E cineva pe care \l cunosc?
N-avea sens s` nege c` era cineva.
– A[ prefera s` nu spun.
El zâmbi, cu zâmbetul ucig`tor al lui Tyler.
– E Farley. Te-ai \ndr`gostit de valet.
Lara \[i ridic` ochii spre cer.
El se rezem` de sp`tar [i \[i \ncruci[` bra]ele pe piept.
– |n cazul acesta nu r`mân decât eu. S` stabilim o \ntâlnire?
|n ochii lui ap`ruse o sclipire [i Lara fu con[tient` c` el nu
men]ionase inten]ionat numele lui Tyler.
– Am spus eu c` e cineva din Florida?
– Nu, cred c` n-ai spus.
– Spuneai c` Neil nu e preg`tit pentru \nsur`toate, dar Tyler?
Crezi c` are inten]ii serioase cu Davette Simms?
El cl`tin` din cap [i zâmbi.
– Nu, nu se mai \ntâlnesc de câteva s`pt`mâni.
– Dar a sunat asear`.
– E operatoare.
– Dar Neil a spus...
– Neil a fost plecat o lun` [i oricum are tendin]a s` exagereze.
– |n]eleg.
– De ce? Te intereseaz` Tyler?
– Pe mine? Nu, eram doar curioas`.
Nu era sigur` c` o crezuse, dar o l`s` \n pace.
– P`cat. Cred c` voi doi v-a]i \n]elege.
Dac` Dillon ar fi auzit vreuna dintre conversa]iile lor, ar fi
[tiut mai bine.
58 PAMELA MACALUSO

– Nu e un b`rbat cu care s` po]i vorbi cu u[urin]`.


– E pu]in rezervat pân` când ajungi s` \l cuno[ti. Las`-i timp.
Apropo, unde e Tyler?
– A plecat azi diminea]` la Fort Lauderdale.
– Sper c` totul e \n ordine.
– I-a spus lui Claire c` e doar o c`l`torie de rutin`.
– M` \ntreb de ce a plecat atât de devreme. De obicei e acas`
duminica la cin`.
– De fapt, cred c` \[i putea reprograma c`l`toria.
– De ce?
El ridic` din umeri.
– Credeam c` prezen]a ta \l va tenta s` stea acas` [i s` joace
rolul gazdei.
Conversa]ia lor se mut` pe un teren mai pu]in personal.
Când ap`ru Neil, pornir` to]i trei cu barca pe râu. Amândoi fra]ii
r`maser` la cin`. Angelique sunase cât timp fuseser` pleca]i [i
anun]ase c` se va \ntoarce acas` târziu.
Când se servi primul fel, Neil \ntreb`:
– Nu-l a[tept`m pe Tyler?
– A plecat devreme la Fort Lauderdale.
– Nu va fi aici duminic` la cin`?
Claire se uit` la Lara.
– Când b`ie]ii erau mici, luam cina \mpreun` \n fiecare sear`,
chiar dac` so]ul meu pleca din nou la birou dup` aceea. Dup` ce
au crescut, au avut fiecare programul lui, mai ales dup` ce Dillon
[i Neil s-au mutat. Cam acum [ase luni, Tyler a sugerat s` ne
adun`m ca o familie la cina de duminic`.
– Toat` lumea a fost aici asear`, remarc` Lara.
– |n onoarea vizitei tale [i a mamei tale, r`spunse Claire.
Neil se aplec` spre ea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 59

– Cu tine aici, probabil eu voi ap`rea \n fiecare zi.


Acum, mai mult ca niciodat`, o uluia plecarea lui Tyler. Se
surprinse de câteva ori uitându-se spre cap`tul mesei – vederea
scaunului lui gol nemul]umind-o. Dup` cum ar`tau lucrurile, el
plecase din propria cas`. Nu [tia dac` s` se simt` vinovat` sau s`
fie mândr` c` avusese un efect atât de puternic asupra lui.
|n afar` de gândurile ei la Tyler, restul serii a fost pl`cut`. |n
noaptea aceea \l vis` din nou. Nu mai ]inea minte \ntreg visul dar
esen]a acestuia era clar` \n b`t`ile rapide ale inimii ei.
Dup` micul dejun, când se azez` \n fotoliul uria[ de piele din
spatele biroului lui Tyler, avu puternica senza]ie a prezen]ei lui.
Atât de puternic`, \ncât se a[tepta s` ridice ochii [i s`-l vad` \n
fa]a ei. Era mirat` c` mai avea putere de concentrare, s` lucreze
la proiect.
Dup` ce trimise programul final prin modem \n dosarele de
la serviciu, se sim]i u[urat`. Avu senza]ia de revigorare dup` ter-
minarea acestui proiect la care lucrase din greu luni de zile [i se
apropiase de final. De-acum [i pân` când avea s` se \ntoarc` la
serviciu, orice timp petrecut \n fa]a computerului avea s` fie
doar pentru ea.
Plutind de fericire c` terminase cu bine ceea ce avusese de
f`cut, \ntinse mâna s` opreasc` computerul. Se opri.
Programul de pornire al calculatorului lui Tyler era cel stan-
dard. La serviciu, ei aveau obiceiul s` modifice acest program [i
calculatorul \i \ntâmpina spunându-le pe nume. Alte programe
\ncepeau cu muzic` sau selec]iuni de programe animate.
N-avea s` dureze mult pân` s` dea pu]in` personalizare
computerului lui Tyler.
60 PAMELA MACALUSO

Lara era \nc` bine dispus` când ap`rur` Dillon [i Neil s` o


duc` la prânz la iacht club. Prânzul a fost pl`cut. Prietenia ei cu
Dillon continu` s` sporeasc` [i surprinz`tor, Neil se comport` ca
un gentleman perfect.
Se \ntreb` dac` Tyler \i avertizase sau ea le impusese prin ati-
tudinea ei
Terminaser` de mâncat [i discutau despre cum s` petreac`
restul dup` amiezei când trei femei se oprir` la masa lor.
O brunet` \nalt` st`tea pu]in \n fa]a \nso]itoarelor ei.
– Neil, când te-ai \ntors?
Neil se ridic` [i o \mbr`]i[`.
– Davette, ce mai faci?
Lara \l privi pe Dillon. U[oara lui \ncuviin]are \i confirm`
suspiciunea. |[i dori s` fi plecat mai devreme ca s` nu se fi \ntâl-
nit cu noile sosite. Nu dorea s` fie prezentat` femeii ce avusese
o leg`tur` cu Tyler. Dar, nu avea ce face. Davette \l salut` apoi
pe Dillon. Acesta o prezent` pe Lara. Dup` aceea Davette \[i
prezent` prietenele. |n timpul prezent`rilor, Lara o studie pe
Davette.
Femeia era frumoas`, singurul lucru care o izbi pe Lara fu
aerul sofisticat al femeii. {i-o putea imagina u[or al`turi de Tyler
[i se \ntreb` de ce \ncetaser` s` se mai vad`.
Davette se \ntoarse spre Lara.
– Trebuie s` fii vizitatoarea din California de care mi-a
pomenit Tyler.
– Da.
– Ai mai fost aici pân` acum? |mi pari foarte familiar`.
– Nu. Sunt la prima c`l`torie \n Florida. Lara b`nui c` Davette
remarcase asem`narea ei cu mama sa. I se \ntâmpla adesea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 61

|n timp ce Davette, Neil [i Dillon vorbeau despre prietenii


lor, Lara continu` s` o studieze atent pe Davette, \ncercând cu
disperare s` g`seasc` la ea ceva care s` nu-i plac`, dar nu izbuti.
– Bine, ne ducem la masa noastr`. Mi-a f`cut pl`cere s` te
cunosc, Lara. Dillon, salut`-l pe Tyler din partea mea, spuse
Davette. Cele trei femei se \ndep`rtar`.
– Pare foarte dr`gu]`, coment` Lara.
Neil urm`rea cu privirea femeile ce se \ndep`rtau. Dillon r`spunse:
– Da, este.
– Cât au fost \mpreun` ea [i Tyler?
Neil \[i \ndrept` aten]ia spre Lara.
– A, fratele cel mare a f`cut o nou` cucerire?
– F`ceam doar conversa]ie.
– Nu, a face conversa]ie \nseamn` a spune lucruri ca: „Avem
vreme frumoas`.”
– Bine. Avem vreme frumoas`, Neil. Nu vorbeai ceva mai
devreme despre o plimbare cu ma[ina pe coast`?

Tyler nu-[i d`dea seama dac` cele dou` zile zburaser` sau i se
p`ruser` o eternitate. Mergând diminea]` de la Fort Lauderdale
direct la biroul din Vero Beach, reu[i s`-[i \ntârzie plecarea acas`
cu \nc` câteva ore. Dar acum era \napoi.
Se \ntreb` dac` fusese plecat destul` vreme pentru ca s` rup`
orice leg`tur` \ntre el [i Lara. Cel pu]in, cu distan]a de atâtea
mile dintre ei, reu[ise s` doarm`. Reu[ise s` priveasc` mai obiec-
tiv aceast` problem`. De[i nu era sut` la sut` mul]umit, hot`râse
c` dac` atrac]ia continua s` se manifeste, va dep`[i rezervele de
a avea o leg`tur` cu Lara. Va \nceta s` mai analizeze lucrurile [i
va trece la fapte.
{oferul deschise portiera din spate a limuzinei. Tyler cobor\,
se aplec` [i \[i lu` servieta [i laptop-ul.
62 PAMELA MACALUSO

Urc` sc`rile de la intrare, deschise u[a [i intr` \n cas`. Farley


probabil c` nu auzise sosirea ma[inii. Ajungând \n`untru, casa i
se p`ru pustie. Unde erau ceilal]i?
Ajungând la birou, deschise u[a [i intr`. Draperiile erau trase
pentru a l`sa s` p`trund` lumina soarelui dup` amiezei [i
fereastra era deschis`. |[i l`s` servieta [i laptop-ul pe birou.
Prin fereastra deschis` se auzeau râsete. Recunoscu vocea
mamei sale [i a b`ie]ilor, chiar [i pe a lui Farley, de[i acesta râdea
rar, dar mai era o voce care se auzea printre cele familiare. Râsul
acesta era o muzic` dulce pentru urechile lui.
Se apropie de fereastr` ca s` descopere sursa râsetelor – avea
deja o b`nuial` despre persoana pe care avea s` o descopere.
Mama sa st`tea \n picioare lâng` Farley, \n timp ce pe gazon
Dillon [i Neil jucau crochet cu Lara. Nici unul din ei nu p`rea
foarte bun la acest joc, dar nici unul nu p`rea s` se supere [i se
amuzau teribil când unul lovea bilele celuilalt atâta vreme cât
reu[eau s` le treac` pe sub por]i.
Larisa Rose mai \nflorise pu]in de când nu o mai v`zuse. Se
\ntreb` cât timp petrecuser` cu ea Neil [i Dillon. Dup` cum se
purtau, b`nui c` se v`zuser` destul` vreme [i dup` atmosfera
de camaraderie, era sigur c` Lara \i luase avertismentul \n
serios. Se \ntreb` dac` mai avusese vreo \ntâlnire cu vreunul
din ei.
– Sperai s` te a[tepte pe tine, amice? \[i zise el. Nu era nici
o \ndoial`, cât fusese plecat, nu se gândise cât o dorea de
fapt.
Bila lui Dillon se opri la câ]iva centimetri de ]int` [i Lara râse
din nou. Era [i mai frumoas` când zâmbea sau râdea.
Se \ntreb` care ar fi reac]ia lor dac` ar ap`rea acolo, ar lua-o
\n bra]e [i ar pleca \mpreun`. Se \ntoarse cu spatele la fereastr`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 63

|ncerc` s` ignore discu]ia continu` [i râsetele venite de afar`. Se


duse la birou, lu` discheta din laptop ca s` treac` \n memoria
computerului ceea ce lucrase cât fusese plecat.
Se \ntreb` dac` Lara profitase de invita]ia de a lucra pe com-
puter \n lipsa lui. Nu era nici un semn c` cineva fusese \n biroul
lui. Totul era a[a cum l`sase.
Porni computerul [i a[tept` ca acesta s` afi[eze programul de
pornire. |n loc de meniul familiar, ap`ru: BUN~ ZIUA, TYLER.
Mesajul clipi de dou` ori [i fu \nlocuit de un altul: CE POT
FACE AST~ZI PENTRU TINE?
Clipi din nou [i ap`ru meniul obi[nuit.
Lara folosise a[adar computerul, bine. Aceasta era doar o
mic` aten]ie sau de data aceasta era deja preg`tit` s` mearg` mai
departe? Alese un fi[ier. NU MUNCI PREA TARE! ap`ru pe ecran.
Tyler chicoti.
– Nu te teme dulcea]`. Muncesc eu tare dar [i joc tare.

|nchizând u[a camerei sale, Lara zâmbea \nc`. Se \ndrept`


spre dulapul de haine ca s`-[i ia costumul de baie. |[i f`cuse un
obicei din a \nota dup` amiaza, apoi f`cea du[ [i se \mbr`ca
pentru cin`.
Telefonul de pe noptier` sun`. Era Betty.
– V` caut` un domn, Ben Dennison.
Farley fusese instruit c` nu vorbea cu Ben, dar probabil c` era
ocupat [i preluase Betty aceast` sarcin`. Fuse tentat` s`-i spun`
c` nu vrea s` vorbeasc`, dar hot`r\ c` era momentul s` pun`
punct apelurilor lui.
– F`-mi leg`tura, Betty.
– Alo?
64 PAMELA MACALUSO

– Lara? P`rea surprins. Se \ntreb` de câte ori sunase pân` atunci.


– Da, domnule Dennison.
– V` mul]umesc c` a]i preluat leg`tura.
– P`stra]i-v` aprecierile pân` ve]i auzi ce am de spus. Aici,
sunt \n vacan]`, nu este casa mea, sau un hotel unde cineva este
pl`tit s` r`spund` la telefon, iar eu a[ aprecia dac` nu m-a]i mai
suna aici.
– Accepta]i s` v` \ntâlni]i cu mine [i voi \nceta s` mai sun.
– Nu am ce s` v` spun.
– E \n regul`. Mergem la un film, ie[im la cin` sau bem o
cafea ori o b`utur`?
– Nu, mul]umesc. {i v` rog s` nu mai suna]i. |nchise tele-
fonul, sperând c` el \i va \ndeplini cererea, de[i era greu de
crezut.
|[i puse costumul de baie, \[i lu` prosopul pentru plaj` [i se
\ndrept` spre piscin`. Dup` ce \not`, trase \n ap` o saltea gon-
flabil`, se \ntinse pe ea [i se l`s` s` pluteasc` pe ap` cu ochii la
cerul albastru.
Oft` mul]umit` [i \nchise ochii. Ziua de ast`zi fusese bun` –
chiar foarte bun`. Era foarte bucuroas` c` \[i terminase progra-
mul la care lucrase, dar \ncepuse s` aib` \ndoieli c` f`cuse bine
l`sându-i mesaje lui Tyler pe computer. Programul oricum avea
s` se autodistrug` la miezul nop]ii. Dac` nu-[i folosea
computerul pân` atunci, n-avea s` le vad`.
Prânzul fusese pl`cut. Fusese ciudat s` o \ntâlneasc` pe
Davette, dar acum c` avusese timp s` se gândeasc`, nu i se mai
p`rea la fel. V`zând genul de femeie de care Tyler era atras o
ajuta s` nu-[i fac` iluzii prea mari despre ei doi.
Dup` prânz, f`cuser` un tur cu ma[ina prin zon` [i vizitaser`
muzeul McLarty Treasure.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 65

|ntor[i acas`, Neil sugerase s` joace crochet [i ea acceptase,


chiar dac` nu jucase de mult` vreme. Nu-i trebuise mult s` con-
state c` nici Dillon [i nici Neil nu erau antrena]i, dar se
distraser`.
De[i nu \ncepuse bine, [i nu st`tuse prea mult cu mama sa,
aceast` vacan]` luase o \ntors`tur` pl`cut` – dac` dep`[ea starea
de excita]ie aproape constant` provocat` de gândul la Tyler.
Starea de mul]umire [i leg`narea pl`cut` a apei o f`cur` s`
adoarm`.

O trezi brusc o pereche de mâini ce \i acoperir` ochii. Se


ridic` brusc, [i salteaua pneumatic` se r`sturn`. C`zând \n ap`,
sim]i r`ceala acesteia pe pielea \nc`lzit` de soare. Spre norocul
ei, era \n partea mai pu]in adânc` a acesteia, pentru c` picioarele
atinser` fundul piscinei \n timp ce capul \i r`mase deasupra apei.
– Dillon?
Nu veni nici un r`spuns.
– Neil? Po]i s`-]i iei mâinile acum.
Tot nu primi r`spuns.
– Nu e muzant.
Sim]i stânjeneal` când realiz` c` i se f`cuse pielea de g`in`.
Pentru c` eram uscat` [i cald`, iar apa este rece, \[i spuse. Nodul
din stomac \i spunea \ns` altceva.
Oricine ar fi fost \n spatele ei se mi[case [i acum ea era
lipit`de el. Era cald, chiar \n r`ceala apei.
– Tyler. Era mai mult o [oapt`.
Capitolul 6

El \i descoperi ochii, l`sându-[i mâinile s` alunece pe umerii ei.


Apoi plas` un s`rut cald chiar lâng` urechea ei \nainte de a r`spunde.
– Corect din trei \ncerc`ri. |[i mut` mâinile mai jos [i \i \ncer-
cui talia, tr`gând-o la pieptul lui, pân` când sim]i c` o \nv`luie
c`ldura. Genunchii \i devenir` nesiguri.
– }i-a fost dor de mine?
– O, ai fost plecat. Respira greu ca [i cum f`cuse un efort, nu
st`tuse \ntins` pe saltea.
– {tii c` da. Te-am s`rutat la plecare, ]ii minte? Primesc un
s`rut de bun venit?
– Nu cred c` ar fi o idee bun`.
– Nu te preface inaccesibil`, Lara. {tiu c` te-ai gândit la mine
cât am fost plecat.
Pe lâng` c` era bogat, frumos [i puternic, putea citi [i gândurile?
– M-am gândit?
– Da, ai f`cut-o. |i aplic` un [ir de s`rut`ri de-a lungul gâtului.
Am lucrat la computer.
{i \i v`zuse mesajele.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 67

– O \ntoarse cu fa]a, continuând s` o ]in` strâns. Mâinile ei


r`maser` prinse \ntre ei, pe pieptul lui. |i sim]ea c`ldura cu
palmele, iar p`rul de pe piept era mai moale decât se a[tep-
tase. Se \ntreb` cum l-ar sim]i cu pielea de pe obraz, sau cu
sânii.
– Nu po]i nega c` te-ai gândit la mine zilele trecute.
|l privi. Considerase mesajele ei ca fiind dovada c` se gândise
la el [i p`rea \ncântat. Se gândise la el dar nu voia ca el s` [tie.
Sau voia? De aceea l`sase mesajele?
Voise s`-i ofere calea de a se apropia din nou de ea? Flirtase
cu el? {tia c` flirtul cu Tyler era echivalent cu riscul.
Se sim]ise victorioas` când terminase programul [i dorise s`
se manifeste pu]in. Sim]ise nevoia s`-i arate c` ea era mai mult
decât vedea el. {tia c` nu trebuia s`-i pese de ceea ce credea el,
dar \i p`sase, mai ales dup` ce o cunoscuse pe sofisticata Davette.
Bine... trebuia s` recunoasc`, \ntr-un fel, flirtase deliberat cu el.
– {i eu m-am gândit la tine. |n ochii lui era pasiune. {tia c`
avea nevoie doar de pu]in` \ncurajare din partea ei ca s` o
s`rute. Focul ce se aprinsese \n ea noaptea trecut` o \nc`lzi din
nou când \[i aminti clipele petrecute \n bra]ele lui. S`rut`rile lui
fuseser` minunate, dar le voia repetate?
Doamne, da! De ce n-ar putea fi mai indulgent` cu sine? De
ce s` se priveze de ceva dup` care tânjea?
– Sper c` erau gânduri frumoase.
Privirea lui se opri pe buzele ei.
– Foarte frumoase.
|[i mut` mâinile la ceafa lui, tr`gându-l u[or, gr`bindu-l s`-i
scoat` pe amândoi din nefericire.
68 PAMELA MACALUSO

N-avea nevoie s` fie rugat de dou` ori. Era tot ceea ce ea \[i
amintea... mai mult... desp`r]i]i doar de materialul costumelor
de baie [i \nconjura]i de ap`. Ciudat cum apa p`rea acum cald`,
când doar câteva clipe mai devreme fusese rece.
|n mintea ei \l v`zu pe Tyler ca \n prima sear`. Cu aura sa de
putere, p`ruse de neatins [i distant. Abia fusese \n stare s` dis-
cute cu el, iar acum era \n bra]ele lui. Incredibil.
– De ce \ncepem \ntotdeauna ni[te lucruri \n locuri \n care
nu le putem duce la bun sfâr[it? Vocea lui profund` era pu]in
r`gu[it` [i o f`cu pe Lara s` se lipeasc` mai mult de el.
– Noi? Nu-mi amintesc s` fii \nceput ceva. Tu ai fost cel care
m-a a[teptat \n seara aceea... tu ai fost cel care m-a trântit de pe
saltea. Se sim]i pu]in vinovat`. Ea fusese cea care \l \ncurajase [i
\l s`rutase pentru c` [tia c` nu vor putea merge mai departe.
Oricât i-ar fi pl`cut s`rut`rile lui, nu putea risca s` se lase antre-
nat` mai departe.
Tyler râse.
– Asta-i mul]umirea c` nu te-am l`sat s` dormi?
– Ai fi putut s` m` treze[ti strigându-m`.
– N-ar fi fost nici pe departe atât de pl`cut. O s`rut` din nou.
Nu. O simpl` trezire n-ar fi fost atât de pl`cut`, trebuia s`
recunoasc`.
Când s`rutul se sfâr[i, o ridic` pe marginea piscinei, apoi ie[i
[i el.
– Ascult`. |[i \nclin` capul ca s` se uite la el. N-am vrut s` m`
uit la tine a[a cum ai spus tu c` o fac.
– Cred c` am spus c` faci dragoste cu mine cu ochii.
– Da, dar vreau s` [tii c` n-o fac inten]ionat.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 69

– Prin urmare, am dreptate.


– N-o fac inten]ionat.
– Ar trebui s` fiu flatat, pentru c` m` consideri irezistibil?
Irezistibil? Când \i zâmbea a[a cum o f`cea acum, cuv\ntul se
potrivea perfect.
– Nu sunt sigur`. Nu te cunosc prea bine, a[a c` trebuie s` fie
atrac]ie fizic`.
– E un \nceput respectabil, nu crezi?
– Nu m-am gândit prea mult la acest subiect. Mincinoaso,
ad`ug` \n gând.
Tyler d`du din cap.
– Nu-mi pot da seama care e jocul t`u.
– {i dac` nu joc nici un joc?
– E un gând interesant.
P`rea sceptic. Obi[nuit cu femei sofisticate era posibil s` par`
un joc pentru el
– Am observat c` Neil [i Dillon par s` fie \n rela]ii bune, a[a
c` am presupus c` mi-ai urmat sfatul de la plecare.
– Vrei s` spui avertismentul acela camuflat \ntr-un s`rut?
– S`rutul a fost pentru mine. Pentru c` nu m-am putut
st`pâni. Cred c` ar trebui s` ne preg`tim pentru cin`.

Lara se \ntoarse \n camera ei mai târziu ca de obicei [i trebui


s` se gr`beasc` pentru a fi gata la timp. Gândindu-se la Tyler,
regret` c` l`sase mesajele pe computer, deschizând calea unei
continu`ri.
70 PAMELA MACALUSO

Lara, Lara, ce se petrece cu tine? Carapacea \n spatele c`reia


\[i ascunsese feminitatea se cr`pase. Poate c` era tic`itul ceasu-
lui biologic – nevoia maternal` care o \mpingea spre instinctul
de procreare. Nu se a[teptase s` o g`seasc` \nainte de treizeci de
ani.
Se gândise adesea la posibilitatea de a avea un c`min \n viitor.
Era timpul s` se uite \n jur dup` un b`rbat cu care s` se a[eze la
casa ei?
|ncerc` s` [i-l imagineze pe Domnul Potrivit, dar nu-l v`zu
decât pe Tyler. Se \ntreb` care erau planurile lui pentru c`s`torie
[i familie.
Nu, Lara, retrage-te. Claire spusese c` e bolnav de munca sa.
Nu era ceea ce gândise ea despre un so] [i un tat` de familie. |n
plus, el era aici \n Florida, iar serviciul ei \n California.
Bine\n]eles c` ar fi putut eventual g`si ceva \n Florida...
Era Tyler b`rbatul pe care-l a[teptase? El era oare \n spatele
tuturor acestor senza]ii noi pe care le tr`ia?
Era u[or s` se imagineze \mpreun` cu el, \nl`n]ui]i \ntr-o
\mbr`]i[are pasionat`... dar când \ncerca s`-[i imagineze cum ar
sta la capetele opuse ale mesei din sufragerie, cu mai mul]i copii
\n[ira]i pe laturile mesei, nu reu[i.
Cineva b`tu \n u[`. Doar n-a venit s` continue ceea ce \nce-
puser`? Poate venise s` o conduc` jos.
Deschise u[a. Nu era Tyler, ci Angelique.
– Ai o clip`, bobocule?
– Sigur, intr`. Trebuie s`-mi mai pun pantofii ca s` fiu gata s`
cobor. Se duse s`-[i ia pantofii [i se a[ez` apoi pe marginea
patului ca s` se \ncal]e.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 71

– Nu [tiu cum s` \ncep... Mama ei se a[ez` lâng` ea [i \i puse


o mân` pe um`r.
– Trebuie s` fie ceva serios, tu nu prea r`mâi f`r` cuvinte, o
tachin` Lara \n speran]a c`-i va ridica pu]in moralul.
– Lara, fii atent` cu Tyler.
– Atent`? Te referi la protec]ie sexual`?
Angelique ridic` din umeri.
– Presupun c` [tii ce \nseamn` s` fii atent`, m` refer s` nu te
implici prea mult emo]ional.
– Las`-m` s` spun lucrurilor pe nume... Vrei s` sugerezi c` pot
s` m` urc \n patul lui dar m` avertizezi s` nu m` implic emo]ional?
– Da, zâmbi Angelique.
Lara r`mase cu gura c`scat` [i nu putu vorbi imediat.
– {i cum r`mâne cu a[teptarea Domnului Potrivit?
O sprâncean` perfect` se ridic` \n semn de uimire.
– Ce te a[teptai s`-]i spun când erai adolescent`? Erai tân`r`,
dar acum ai dou`zeci [i cinci de ani [i a[a sunt vremurile [i vârs-
ta, oricât a[ spera s` fie altfel. Cred c` ar fi anormal din partea
mea s` m` a[tept s` fii virgin`. Nu e[ti, nu?
– Bine... nu, dar aceasta nu \nseamn` c` am s` sar \n patul lui
Tyler Thorne,
– Bine, am socotit doar ce am v`zut pe fa]a ta dup` ce te-a
s`rutat alalt`ieri diminea]`. {i dup` ceea ce am f`zut de la
fereastra camerei mele pu]in mai devreme.
Deci, acesta era motivul apari]iei acestei discu]ii. S` \ntreb`
cine \i mai v`zuse.
– |n pofida a ceea ce ai v`zut, nu am de gând s` am o rela]ie
cu Tyler, emo]ional sau altfel.
72 PAMELA MACALUSO

– S-ar putea s` vrei s` te r`zgânde[ti. Nu sunt mul]i b`rba]i ca


Tyler [i ]i-ar putea oferi câteva amintiri care s`-]i ]in` de cald \n
nop]ile reci.
– Mam`, doar n-ai... tu [i Tyler... doar n-a]i...
Angelique se ridic` imediat \n picioare.
– Pentru numele lui Dumnezeu, Lara, e fiul vitreg al celei mai
bune prietene!
– {i dac` nu era?
– |n acel caz, a[ fi pus mâna pe el \ntr-o clip`.
– Emo]ional sau altfel?
– Altfel.
– De ce nu emo]ional?
Angelique se a[ez` din nou lâng` ea.
– Din acela[i motiv pentru care nu m-am c`s`torit niciodat`
cu tat`l t`u.
Mam ei nu discutase niciodat` aspectele personale dintre ea
[i Davis MacPherson, tat`l Larei.
Povestea de dragoste a superstarului cu ex-funda[ul devenit
antrenor de fotbal american f`cuse mult` vâlv`. Lara fusese
prins` \ntre ei de multe ori \n r`zboiul emo]ional [i totdeauna
crezuse c` nu s-au c`s`torit niciodat` pentru c` nu se potriveau.
Mama ei continu`.
– Unii b`rba]i sunt prea preocupa]i de serviciul lor pentru a
se implica total \ntr-o rela]ie.
Lara era sigur` c` era inutil s` scoat` \n eviden]` c` Angelique
fusese la fel de devotat` carierei sale pe cât fusese [i Davis
carierei lui.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 73

– Crezi c` Tyler face parte dintre acei b`rba]i?


Angelique \ncuviin]`.
– L-am v`zut duminic` diminea]` \n biroul lui. Ar`ta de parc`
lucrase toat` noaptea. {i la nici o or` dup` aceea, \mbr`cat \n
costum, pleca \ntr-o c`l`torie de afaceri. Plus ce mi-a spus Claire,
c` a plecat cu limuzina ca s` poat` lucra pe drum.
Lara era foarte sigur` c` nu nevoia de a lucra \l dusese pe
Tyler \n birou la primele ore ale dimine]ii de duminic`.

Tyler cobor\ primul la cin`. Se mir` când Dillon intr` pe u[a


din fa]`.
– C`rui fapt dator`m prezen]a ta la cin` \ntr-o zi din cursul
s`pt`mânii?
Dillon ridic` din umeri.
– M-am gândit c` dac` avem oaspe]i...
– A, oaspe]ii no[tri. Am observat c` Neil a fost inclus \n jocul
de crochet de azi dup` amiaz`. Mi-a f`cut pl`cere s` v`d c` n-a
fost l`sat din nou pe dinafar`.
– Nu l-am l`sat pe Neil pe dinafar` de la nimic. A fost aici
aproape tot timpul cât ai fost plecat.
– Dar l-ai l`sat pe dinafar` sâmb`t` seara. {i pentru c` am
ajuns la acest subiect, unde-ai fost cu Lara?
– Am fost s` ascult`m orchestra Grant Reardon [i l-am invitat
[i pe Neil. N-a vrut s` mearg`.
Tyler \[i \ncruci[` bra]ele pe piept.
74 PAMELA MACALUSO

– Neil n-a vrut s` mearg`?


– Da, eu am invitat pe toat` lumea care era la mas` [i Lara a
fost singura care a dat dovad` de interes. Ce te-a f`cut s` crezi c`
Neil n-ar fi fost invitat?
– Pentru c` ie[ind din birou dup` ce am vorbit cu Davette,
era \mbufnat c` ai [ters-o undeva cu Lara.
– Nu [tiu ce s`-]i spun, dar a fost invitat [i [tia perfect unde
eram.
Tyler se \ntreb` ce fel de truc pusese Neil la cale. Un lucru era
clar, totu[i. Lara era nevinovat`.
La naiba, se sim]ea ca un netrebnic pentru felul cum o tratase
\n seara aceea. O simpl` scuz` nu p`rea adecvat`, dar avea s` fie
punctul lui de plecare.

Preston Kent lu` cina \mpreun` cu ei \n seara aceea. Lara era


dispus` s` r`mân` t`cut` [i s` lase conversa]ia despre filme s` se
desf`[oare f`r` ea. Singura problem` a fost c` se tot surprindea
privindu-l pe Tyler. Mai tot timpul, Tyler o privise [i el.
|n timp ce beau cafeaua, Angelique [i Preston prezentar`
tuturor ideea de a filma p`r]i ale vacan]ei lui Angelique din
s`pt`mâna urm`toare pentru a fi folosite \ntr-un documentar ce
avea s` fie prezentat chiar \naintea noului film.
– Ce p`rere ai, Claire? Am putea face o parte a film`rilor aici?
\ntreb` Angelique.
– E casa lui Tyler.
– Tyler?
– Nu v`d de ce nu.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 75

– Mul]umesc, r`spunse Angelique.


– Cu pl`cere.
– Crezi c` am putea face o parte a film`rilor pe unul dintre
vapoarele tale? \ntreb` Preston.
Tyler se rezem` de sp`tarul scaunului.
– A[ putea probabil aranja ceva pentru \nceputul s`pt`mânii
urm`toare. Dou` zile, o noapte, iar plata va fi filmul pe care
firma mea de publicitate ar putea s`-l foloseasc` pentru reclame.
Mai ales cadrele ce \i vor include pe Angelique sau Neil.
– De ce eu? \ntreb` Neil.
– Dac` nu depui efort personal \n afacerea familiei, po]i cel
pu]in s` ne la[i s` beneficiem de celebritatea ta \n sportul
preferat.
– Bine, comunic`-mi decizia final` [i voi desemna mâine pe
cineva s` se ocupe de asta. Tyler se ridic` de la mas`. Lara, dac`
ai câteva minute, am câteva \ntreb`ri \n leg`tur` cu sistemul de
siguran]` al computerului meu.
Ea puse [ervetul pe mas` [i se ridic` la rândul ei.
– Bine.
Ajun[i \n birou, Lara se \ndrept` spre biroul lui. Tyler \i f`cu
semn spre canapeaua de piele alb` de lâng` peretele
\ndep`rtat.
– E mai comod aici.
Lara se a[ez`. Tyler se a[ez` lâng` ea, cu bra]ul \ntins pe
sp`tarul canapelei.
– Lara, despre cele petrecute sâmb`t` seara... |]i datorez
scuze. Am \n]eles gre[it situa]ia [i nu mi-am dat seama c` Neil a
fost inclus \n invita]ia de a ie[i cu voi.
76 PAMELA MACALUSO

– Dillon a \ntrebat pe toat` lumea – Neil, Claire, Angelique [i


pe mine. Neil a spus c` auzise deja orchestra [i voia s` se culce
devreme.
– Din nefericire, eu am crezut altceva sâmb`ta trecut` [i \mi
cer scuze.
Lara se \ntreb` de ce crezuse el altceva [i dac` el \[i cerea
scuze pentru c` judecase gre[it [i se \nfuriase sau [i pentru c` o
s`rutase. Nu era sigur` c`-i pl`cea ideea ca el s`-[i cear` scuze c`
o s`rutase. Dar era pl`cut impresionat` c` \[i cerea scuze pentru
cum se purtase.
– E \n regul`. Oamenii fac gre[eli.
– Cred c` e bine pentru mine s` fac din când \n când câte o
gre[eal` ca s`-mi amintesc c` sunt om. Când ai responsabilitatea
atâtor oameni e u[or s` ui]i. |n alt` ordine de idei, \]i place ce
faci?
– |mi place. E minunat s` fiu pl`tit` pentru ceva ce a[ face
oricum \n timpul liber. Nu vrei s` m` uit la sistemul de securitate?
Voiam s` discut cu tine. Presupun c` deja l-ai v`zut.
– Nu.
– Mesajele?
– Sunt f`cute din afara programului \n care lucrezi. Apropo,
programul se va autodistruge la miezul nop]ii.
– Ai fi putut intra \n programele mele de afaceri?
– Probabil.
– Poate ar trebui s` \ncerci. |mi voi da astfel seama cât de
sigure sunt. Dac` reu[e[ti s` intri, o poate face [i altcineva.
– Posibil, dar dac` te temi de hackeri c` ]i-ar putea sparge
codurile de acces [i s` intre din afar`, te temi de ceea ce nu
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 77

trebuie. Majoritatea infrac]iunilor pe computere sunt comise de


angaja]ii nemul]umi]i sau de fo[tii angaja]i. Oameni care deja
[tiu cum s`-]i acceseze computerul.
Securizarea computerelor era un subiect favorit pentru Lara
[i cum Tyler continua s` pun` \ntreb`ri [i s`-[i arate interesul, ea
continu` s`-i r`spund`. Tyler vorbi despre securizarea compu-
terelor \n general, erorile umane ce tulbur` sistemul, monito-
rizarea undelor radio emise de computere, precum [i despre
viru[i [i tehnologia antiviru[i.
Ea fuse uimit` s` constate cât timp trecuse de când se uitase
la ceas.
– Bravo, uite cât e ceasul. De ce nu m` opre[ti?
– A fost foarte interesant. Nu [tiu prea multe despre com-
puterul meu cu excep]ia modului de folosire al programelor.
Pentru mine este doar o alt` pies` a echipamentului de afaceri
ca un calculator de buzunar sau un telefon.
Era ciudat s` aud` c` atât de mult din lumea ei era considerat
doar o pies` de echipament, dar \n lumea lui Tyler atâta era.
– Mai bine ne-am \ntoarce la ceilal]i. Vor \ncepe s` cread` c`
ne-am pierdut.
– Nu pot s` m` gândesc la altcineva cu care s` m` pierd.
– E foarte dr`gu] din partea ta s` o spui.
Tyler se \ntinse [i o trase \n bra]ele lui. Ea trebui s`-[i dea
capul pe spate ca s`-l priveasc`.
– E[ti sigur` c` trebuie s` ne facem apari]ia?
Ar fi vrut s` spun` nu, dar \[i imagina deja figura lui Neil. {i a
lui Angelique. Mama ei avea s` cread` c` i-a urmat sfatul. {i nu
hot`r\se ea c` nici nu se punea problema s` aib` o rela]ie fiizic`
cu Tyler?
78 PAMELA MACALUSO

Orice logic` disp`ru când o s`rut` Tyler. Se relax`, \[i trase


genunchii [i se cuib`ri \n bra]ele lui.
Câteva clipe mai târziu, Tyler se smulse din \mbr`]i[are.
– Lara, eu nu mai rezist. Ori ne \ntoarcem acum \n salon, ori
\ncuiem u[a.
Lara era pierdut` undeva \ntre c`ldura [i siguran]a din bra]ele
lui Tyler [i c`ldura s`lbatic` [i bucuria provocat` de s`rut`rile
lui. |n loc s` \ncuviin]eze cele spuse de el, ea \l s`rut`, folosind
trucurile subtile pe care le folosise el cu ea.
Tyler g`mu, se trase \napoi [i \[i \nfund` fa]a la gâtul ei.
– Va fi atât de bine, Lara.
Realitatea o trezi. Se a[tepta el s` fie bine – ea [tia c` avea s`
fie, [i toate amintirile frumoase ale s`rut`rilor dulci vor fi
stricate.
– Nu, eu... Te rog, las`-m` s` plec!
El \[i sl`bi strânsoarea [i ea se eliber` din bra]ele lui. Travers`
camera [i ie[i \ntr-o clip`. Dup` ce ie[i din birou, \n loc s` se
\ndrepte spre salon, se \ndrept` spre camera ei. Aproape
ajunsese când \[i d`du seama c` el era \n spatele ei.
O apuc` de mân` [i o \ntoarse cu fa]a la el.
– De ce fugi de mine?
Ea d`du din cap. Dac` o lua din nou \n bra]e, va fi pierdut`.
– Tyler, Nu pot... Te rog, \ncearc` s` \n]elegi. Nu pot. Sim]i
c` i se umezesc ochii.
Tyler \ncerc` s` pun` mâna pe ea.
– Lara, ce se \ntâmpl`? Las`-m` s` te ajut.
Mâna pe care ea o ridic` s` se apere de el, tremura.
– Nu pot. |mi pare r`u.
Capitolul 7

Tyler intr` \n apartamentul lui, oprindu-se \n camera de zi


pentru a-[i turna un pahar de coniac \nainte de a se duce \n
dormitor.
Firar s` fie, ar`ta de parc` era speriat` de moarte. |n timp ce-i
trecea prin minte c` se pref`cuse, ceva din adâncul lui
recunoscu autenticitatea emo]iilor ei.
B`u o gur` din pahar, apoi \l puse pe noptier`. A[ezându-se
pe marginea patului, \[i scoase pantofii [i [osetele. Cineva
trebuie c` o r`nise, [i o r`nise r`u. Sau era virgin`, iar el se
apropiase prea repede de ea.
Dar avea dou`zeci [i cinci de ani, iar felul \n care \l s`rutase
nu era al unei virgine...
De ce se sup`rase? {tia cu siguran]` \ncotro se \ndreptau. Ea
fusese cea care ini]iase ultimul lor s`rut. {i amândoi erau trecu]i
de vârsta la care se opreau la s`ruturi... Adul]ii se s`rut` \ntre ei
astfel doar dac` nu face parte din meseria lor. Dar ei nu f`ceau
parte din acest cerc.
80 PAMELA MACALUSO

|[i scoase haina, cravata, c`ma[a [i pantalonii, apoi \[i lu`


paharul [i se \ntinse \n pat rezemat de t`blie. Mintea \i zbur`
\napoi la conversa]ia pe care o avuseser` dup` amiaz` lâng`
piscin`. P`ruse surprins` când o acuzase c` se gândise la el cât
fusese plecat. Pentru o clip`, el crezuse c` avea s` nege, dar ea
recunoscuse c` era adev`rat. Fusese pe cale s` o s`rute dar ea
f`cuse prima mi[care.
Dar dac` inocen]a ei nu era un rol pe care \l juca? Discu]ia lui
cu Dillon de dinainte de cin` relevase c` ea fusese nevinovat`
sâmb`t` seara.
Tema din ochii ei fusese real`. {i dac` inocen]a din ochii ei
fusese la fel de adev`rat`? Dac` nu avea control con[tient asupra
felului cum \l privea? Spusese c` ar trebui s` fie atrac]ie fizic` din
moment ce nu-l cuno[tea bine.
De ce ar putea fi speriat` de atrac]ia fiizic`? Tot nu-i venea s`
cread` c` putea fi lipsit` de experien]`.
Se sim]i lovit de tr`snet. Tyler, dobitocule, e deja \ncurcat` cu
altcineva! Are un prieten, poate chiar locuie[te cu ea [i o
a[teapt` acas`.
Filmarea documentarului \ncepu devreme joi diminea]a. Lara
a fost obligat` s` apar` \n câteva scene de grup, dar petrecu
majoritatea timpului privind de la distan]`. Ben Dennison f`cea
parte din echip` [i cu cât era mai departe el, cu atât era mai
mul]umit`.
|i pl`cu s` o vad` lucrând pe mama ei. Angelique se sim]ea \n
elementul ei. P`rea s`-i fac` pl`cere s` fie \n centrul aten]iei [i
parc` \nvia mai mult când pornea aparatul de filmat.
Lara [i Claire st`teau de vorb` pe teras` când asistentul lui
Preston se apropie de ele. Preston voia ni[te cadre cu Lara [i
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 81

Angelique pe fundalul râului. Pl`nuia s` le foloseasc` cu o alt`


band` sonor` \n care Angelique s` vorbeasc` despre via]a de
mam`.
Lara era curioas` s` vad` ce va spune mama ei. |n timp ce
mergeau, camera [i echipa erau destul de departe \n fa]` [i
puteau avea o conversa]ie particular`.
– Cum merg lucrurile cu Tyler, bobocule?
– Nu prea bine.
Vocea lui Preston, amplificat` de un megafon, le \ntrerupse.
– Lara, ne po]i oferi un zâmbet?
Lara zâmbi.
– Poate ar trebui s` schimb`m subiectul, mam`.
– Sunt sigur` c` trebuie s` fie destule lucruri \n leg`tur` cu
Tyler care s` te fac` s` zâmbe[ti.
– Probabil.
M` a[tept la pu]in mai mult entuziasm dup` ce a]i disp`rut \n
birou asear` [i n-a]i mai fost v`zu]i pân` azi diminea]`. {i nici
unul dintre voi nu arat` ca [i când ar fi dormit foarte mult.
– Nu pot vorbi pentru Tyler, dar eu [tiu c` n-am dormit.
Preston interveni din nou.
Lara ia-o pe Angelique de mân`. Bine.
F`r` s` piard` nimic, Angelique continu` discu]ia.
– Nu acesta era r`spunsul pe care \l a[teptam. M` a[teptam
s` spui noi nu am dormit azi noapte.
– |mi pare r`u c` te dezam`gesc.
– V-a]i certat?
– Nu, nu tocmai, dar seara noastr` nu s-a terminat foarte
pl`cut. A[ prefera s` nu intru \n detalii. Acest zâmbet va deveni
istorie.
Mama ei râse.
82 PAMELA MACALUSO

– Cred c` e un talent s`-]i p`strezi o expresie pe fa]` \n timp


ce duci o conversa]ie ce stârne[te emo]ii contradictorii.
– Un talent de care nu a trebuit s` m` folosesc \n munca mea.
– Eu n-o folosesc doar când lucrez. E foarte potrivit` [i \n
via]a social`.
|n filme [i la televiziune, mamele [i fiicele se plimb` [i
schimb` astfel de impresii mereu. Lara putea num`ra pe
degetele de la o singur` mân` de câte ori o f`cuse ea cu
Angelique. Când a fost ultima dat`? Atât de demult c` nici nu-[i
mai amintea.
Angelique continu`.
– Pentru c` suntem singure, voiam s`-]i spun c` Neil [i Dillon
discutau asear` dac` vei pleca sau nu la sfâr[itul vacan]ei. Ei cred
c` Tyler a fost ]inta ochit` de Cupidon.
– Nu sunt sigur` c` i-a[ atribui lui Cupidon ceva din cele ce
se \ntâmpl`.
Angelique \ncuviin]`.
– Cred c` ar fi bine s`-l ]ii \n afara tabloului, cu tot cu s`ge]i.
|]i aminte[ti mica noastr` discu]ie de ieri \nainte de cin`?
– Da, pentru numele lui Dumnezeu, nu sunt nici dou`zeci [i
patru de ore.
– Bine.
Chiar dac` Angelique \i dorea binele, sfatul se potrivea mai
degrab` stilului de via]` dus de Angelique, iar dac` mama ei
chiar o cuno[tea, ar fi trebuit s` [tie.
Lara privi spre Angelique, care schimbase discu]ia [i spunea
acum cât de pl`cut ar fi s` aib` un râu care s` treac` prin curtea
din spate.
– E mult mai lini[tit decât oceanul [i nu trebuie s` fii atent`
la valuri ca s` nu-]i uzi pantofii.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 83

Lara zâmbi, dar zâmbetul ei era dulce am`rui. Preston [i


echipa lui \nregistrau pe pelicul` imaginea mamei [i a fiicei, una
lâng` cealalt`. Erau aproape doar fizic, dar \ntre ele era o
pr`pastie. Totdeauna fusese acolo – Lara realizase de mult – dar
acum p`rea mai lat` ca niciodat`.

Prânzul se servi \ntr-un cort a[ezat \n gr`dina din fa]`. Lara se


a[ez` la coada unei mese lungi, prinzând ocazional frânturi din
conversa]iile duse \n jurul ei.
Aproape terminase când ap`ru Dillon [i se a[ez` la mas` \n
fa]a ei.
– Iar chiule[ti de la serviciu? \ntreb` ea zâmbind.
– Nu, sunt \n pauza de mas` [i m-am gândit s` trec pe-aici s`
v`d cum merg film`rile.
– Cred c` totul merge bine. Se pare c` se opresc \n mod con-
stant ca s` regleze când una când alta, dar cred c` e ceva
obi[nuit. Vrei s` m`nânci?
– Am mâncat bine de diminea]`. El se aplec` spre ea,
l`sându-[i mâna pe mas`. I-ai f`cut deci capul mare lui Tyler
asear` cu sistemele de securizare ale computerelor, sau a fost un
pretext ca s` r`mâne]i singuri?
– Mi-a pus câteva \ntreb`ri despre computere, r`spunse ea
\nro[indu-se.
– Cred c` te-ai r`zgândit \n leg`tur` cu Tyler [i lipsa ta de
interes pentru el.
– Am avut o conversa]ie pl`cut` asear` dar tot nu m` intere-
seaz` \n felul \n care insinuezi tu.
– Adev`rat?
– Da, adev`rat.
84 PAMELA MACALUSO

– {i tot ce-a]i f`cut asear` a fost doar s` vorbi]i?


Nu putea spune da cu toat` onestitatea.
– De ce \ntrebi?
– Zvonurile! Am auzit c` a fost o scen` emo]ionant` ieri dup`
amiaz` \n piscin`.
– Unde-ai auzit asemenea zvon?
– Dup` ce tu [i Tyler a]i plecat din sufragerie. Am auzit-o pe
Angelique comentând. Ce spui?
– Ce s` spun… [i eu am auzit c` tu [i Neil ne-a]i discutat
asear`.
– Am f`cut-o. Cred c` Neil s-ar fi putut s` fi pus ceva la cale.
– Ce te face s` crezi?
– Se pare c` alalt`sear` a pretins c` el n-a fost invitat s`
mearg` cu noi. A jucat [i o scen`. L-a convins pe Tyler c` noi am
plecat pe ascuns f`r` el.
– Deci, Neil era \n spatele acelui incident. Cel pu]in Tyler
[i-a cerut scuze, dar dac` Neil [i-ar fi v`zut de treab`, toat`
povestea nu s-ar fi \ntâmplat.
– }i-a spus Tyler ceva?
– Da, sâmb`t` seara dup` ce m-ai adus tu \napoi.
– Adev`rat? I-ai explicat c` l-am invitat pe Neil?
– Nu m-a l`sat s` explic.
– Cred c` era sup`rat.
– Nu era fericit.
– |nc` v` mai vorbi]i, ceea ce m` face s` cred c` n-a fost prea
r`u.
– {tiam c` n-am f`cut nimic r`u.
– Acum [tie [i Tyler. Dac` nu te sup`r` \ntrebarea, [i-a cerut
scuze?
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 85

– Da.
– Bine. Fii totu[i atent`. Neil ar putea \ncerca ceva din nou.
– Ai s` vii la cin`?
– Nu ast` sear`. Am s` vin mâine sear`.
Lara privi cum se \ndep`rta, apoi se uit` \n jur. Observ` câte-
va priviri feminine urm`rindu-l. Ce aveau b`rba]ii din familia
Thorne de erau irezistibili?

Târziu dup` amiaz`, Lara se strecur` s` lucreze pe com-


puterul lui Tyler. Acces` computerul de la serviciu, intr` \n
dosarele personale [i extrase un program educa]ional pe care-l
lucrase \n timpul liber.
F`cu câteva schimb`ri [i \n timp ce a[tepta computerul s`
compileze programul, se duse la fereastr` [i privi afar` unde fil-
marea continua.
Computerul o anun]` când termin`.
Se \ntoarse [i porni \napoi spre birou, \ncremenind când \l
v`zu pe Tyler stând \ntre ea [i u[`. Era nemul]umit` s`-l vad`
dup` nereu[ita de asear` [i nu [tia la ce s` se a[tepte.
– Bun`, Lara.
– Bun`, ai nevoie de computer? Termin imediat.
– Nu. Am venit s`-mi las servieta. Nu mi-am dat seama c`
lucrai. Scuze pentru \ntrerupere.
– Nu e cazul. E biroul t`u. Erau dureros de politico[i unul cu
cel`lalt.
Tyler se \ndrept` spre birou [i puse servieta pe el.
– Am s` o las aici dac` nu te deranjeaz`.
– Deloc.
El privi prin fereastr`.
86 PAMELA MACALUSO

– Tot asta fac? Când am plecat eu la birou se preg`teau. Privi


spre ea, apoi din nou afar`. Tu de ce nu e[ti cu ei?
– Am fost mai devreme, dar am plecat pe furi[ ca s` lucrez pe
computer.
– Atunci te las. Ne vedem la cin`. El se \ntoarse [i se \ndrept`
spre u[`. P`rea ner`bd`tor s` plece.
– Da, ne vedem la cin`.
El ridic` mâna ca r`spuns la r`spunsul ei, dar nu se \ntoarse.
Se purtase de parc` abia dac` se cuno[teau. P`rea c` vrea s`
o ]in` la distan]`. Era probabil cel mai bun lucru pentru amân-
doi. |[i spuse c` era u[urat`. Dar de fapt nu era.
Conversa]ia pl`cut` pe care o avuseser` despre computere [i
senza]ia de siguran]` când el o ]inuse \n bra]e \i reveni \n minte.
Privirea i se opri pe canapeaua unde seara trecut` fuseser`
\mbr`]i[a]i [i retr`i mental acele momente.
|ntoarse scaunul [i privi peisajul marin din spatele biroului
lui Tyler. Vacan]a ei era pe jum`tate terminat`. V`zuse sfâr[itul
vacan]ei ca pe sc`parea de Tyler [i de tot ce-i f`cuse, dar acum
nu mai era sigur`
Se \ntreb` dac` s` mearg` mai departe [i s` fac` dragoste cu
el. Dar problema nu erau numai ei doi. Dac` avea s` se g`seasc`
\n pozi]ia \n care se aflase mama sa – nec`s`torit` [i \ns`rcinat`?
S-ar c`s`tori Tyler cu ea? Ar vrea ea s` se m`rite cu el [tiind c`
o face numai pentru copil? Ar fi \n stare s` creasc` bebelu[ul sin-
gur`? Bine\n]eles, ar lua m`suri de precau]ie pentru ca aceast`
situa]ie s` nu apar`, dar \n cazul \n care s-ar ivi, se sim]ea
preg`tit` s` se descurce.
Tres`ri, ie[i din program [i \nchise computerul. Tyler n-avea
s` se uite prin ea ast` sear`. |n seara aceasta, la cin`, avea s` arate
cât mai bine cu putin]` [i va l`sa natura s` fac` restul.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 87

Eforturile ei fur` zadarnice. Tyler abia dac` se uit` spre ea,


chiar [i când \i adres` o \ntrebare direct`. Imediat ce se sfâr[i
cina, el se scuz`, motivând c` avea de lucru. Ea se uit` la un
film pe video cu Angelique [i Claire.. Când filmul se termin`,
plec` la culcare, observând lumina de sub u[a biroului lui. A
fost tentat` s` bat` la u[`, dar ce i-ar fi spus dup` ce el ar fi
r`spuns?
N-ar fi putut intra pe u[` ca s`-i spun` c` se hot`r\se s` fac`
dragoste cu el. |n loc s` mearg` pe hol, o porni pe sc`ri.

Tyler era \n birou, dar nu lucra. Era \ntins pe canapea [i


privea \n tavan.
Nu-i ie[ise din minte imaginea ei, stând \n fa]a ferestrei [i
privind activitatea de afar`. Imaginea ei \i atinsese coarda sensi-
bil`. |ncerc` s` o ignore, spunându-[i c` nu era problema lui. Ea
hot`r\se s` se dep`rteze de ceilal]i. Era dreptul ei.
Dar i se p`rea foarte gre[it – era tân`r`, frumoas`, era \n
vacan]` [i fusese singur` \n biroul lui. Ar fi trebuit s` se distreze.
Dac` avea un prieten sau nu, el se hot`r\ s` afle.

Joi se dovedi aproape o repetare a zilei de miercuri. Cu o sin-


gur` excep]ie.
88 PAMELA MACALUSO

Tyler nu ap`ru la cin` \n seara aceea. Lara \ncerc` s` se


conving` c` nu-i p`sa, dar se sim]i mizerabil. Se hot`r\ pân` la
urm` s` exploreze pân` la cap`t magnetismul dintre ei, ceea ce
se dovedi imposibil din moment ce el nu era acolo.
Accept` invita]ia lui Dillon la o plimbare prin gr`din`,
sperând c` schimbarea scenariului \i va ridica moralul.
– Ai fost foarte t`cut` \n seara aceasta.
Lara râse.
– Dillon, sunt t`cut` aproape mereu.
– Dar \n seara aceasta a fost o t`cere deosebit`.
– Bine... eram preocupat` de ceva.
– Pot s` te ajut?
– Hmm. Dillon era totu[i b`rbat, poate aducea el pu]in`
lumin` \n problem`. S` presupunem c` sunt doi oameni...
– Un b`rbat [i o femeie?
– Da, [i b`rbatul face câteva avansuri femeii, dar ea crede c`
nu e interesat` [i spune nu. Apoi \ncepe s` se gândeasc`...
– {i se r`zgânde[te?
– {i ce s` fac dac` el nu mai e interesat?
– Atâta timp cât \i bate inima, sunt sigur c` \nc` e interesat.
Unica \ntrebare e dac` tu e[ti hot`rât` s` \i transmi]i mesajul.
– Cum s` o fac?
– Data viitoare când \]i va mai arunca una din acele priviri
\nfierbântate, cum l-am v`zut [i eu, prive[te-l direct \n ochi [i
zâmbe[te.
Lara se opri.
– Ai observat?
El \i puse mâinile pe umeri, \ntorcând-o cu fa]a spre el.
– Trebuia s` fiu orb ca s` nu v`d. |mi e de ajutor [i faptul c`
\mi e cel mai bun prieten [i \l citesc ca pe o carte.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 89

– |mi doresc s` m` faci s`-l \n]eleg. Pe mine m` nedumere[te.


El o privi gânditor.
– Nu cred c` el este ceea ce te nedumere[te. Cred c` te
nedumere[te ceea ce te face s` sim]i.
Cuvintele lui atinser` o coard` sensibil`.
– Dac` eram de[teapt`, m` \ndr`gosteam de tine. Dragoste?
De unde ap`ruse asemenea vorb`? Atrac]ie fizic`... alchimie
sexual`... expresii de mod` veche, destul de bune; putea numi
cu oricare dintre ele ceea ce sim]ea pentru Tyler. Dar dragoste?
– Lara?
– Da?
– Te sim]i bine? Ai c`p`tat o privire stranie.
|ncerc` s`-[i revin` [i \i zâmbi.
– M` simt bine. Se \ndep`rt` de el [i \ncepu din nou s`
mearg`. |mi miroase a flori de portocal, dar n-am v`zut nici un
pom. Dillon o ajunse din urm` [i o lu` de mân`. E o livad` de
portocali la dep`rtare de un kilometru dincolo de râu [i când
bate vântul aduce parfumul.
Merser` spre marginea râului, apoi se \ntoarser` spre cas`.
Când ajunser` la treptele ce duceau la teras`, Lara \l z`ri pe Tyler
rezemat de balustrad`.
Capitolul 8

Lara nu-[i d`du seama c` \ncepuse s`-l strâng` pe Dillon de


mân` pân` când acesta nu \ncerc` s`-[i elibereze cu blânde]e mâna
din mâna ei. N-ar l`sa-o singur` cu Tyler, nu? Sc`parea ei de mai
devreme când rostise cuvântul dragoste, o f`cuse s` fie nervoas`.
Dillon rupse t`cerea.
– V`d c` ai ajuns \n sfâr[it acas`.
Tyler cobor\ sc`rile \n \ntâmpinarea lor.
– Evident.
– Bine, M-am trezit devreme diminea]`, a[a c` v` rog s` m`
scuza]i. M` duc s`-i spun noapte bun` lui Claire [i s` plec acas`.
O p`r`sea.
– Mul]umesc pentru plimbare, Dillon.
– Oricând. El o b`tu pe um`r [i \i f`cu un semn cu ochiul,
\nainte de a porni s` treac` pe lâng` Tyler [i s` urce scara.
Lara se uit` la Tyler [i se \ntreb` dac` era \ndr`gostit` de el.
Abia dac`-l cuno[tea. Ar fi putut fi dragoste la prima vedere dac`
ea ar fi crezut \n existen]a acestei posibilit`]i.
Tyler \[i \nfund` mâinile \n buzunare.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 91

– Am lucrat pân` târziu \n ultima vreme la serviciu [i a[ putea


s`-mi iau câteva zile libere.
– Oricine merit` câte o mic` vacan]` din când \n când. Dar nu
\n]elegea de ce \i spusese ei sau la ce reac]ie se a[tepta din partea
ei.
– M-am gândit c` ]i-ar place s` vezi [i altceva din Florida nu
numai casa mea, iar mama ta va fi foarte ocupat` cu filmarea
documentarului… [i m-am gândit c` am putea pleca \ntr-un
weekend prelungit ca turi[ti.
– Dac` te-a rugat Claire …
– Lara, a fost ideea mea. Claire nu [tie nimic \nc`. Nu v`d nici
un motiv s`-i spun pân` nu aflu dac` vrei s` mergi sau nu.
– E ideea ta?
– Da.
– Chiar vrei s` faci acest lucru?
|[i lua câteva zile libere pentru a merge cu ea? Se
\nfior`.
– Pentru c` practic sunt invitata lui Claire, noi ne-am cunos-
cut doar pentru c` ea locuie[te \n casa ta. Ne cunoa[tem foarte
pu]in. {i… ca s` fiu sincer`, am crezut c` dup` seara de mar]i,
n-ai s` mai vrei s` petreci cu mine mai mult timp decât vei fi
obligat.
– Acesta este unul dintre avantajele acestei c`l`torii, vom
avea [ansa s` ne cunoa[tem, s` pornim din nou aceast` rela]ie ca
prieteni.
Ceea ce [tia era c` era atras` fizic de el. Mai [tia c` mar]i el se
dovedise a fi o companie pl`cut` [i c` i-ar fi pl`cut s` mai vad`
ceva \nainte de a se \ntoarce acas`.
giannijollys
92 PAMELA MACALUSO

– Bine…
– |]i promit camere separate [i nu voi face nici o presiune
asupra ta.
Simpla lui existen]` era o presiune asupra ei. Nu era sigur` c`
voia camere separate, dar oferta o bucura.
– Hai, Lara, nu-]i po]i petrece vacan]a \n Florida f`r` a merge
la Disney World.
– Epcot Center? Totdeauna mi-am dorit s` v`d Epcot Center.
– Dorin]a ta e ordin pentru mine.
Dac` ar fi fost atât de simplu!

Plecar` devreme \n diminea]a urm`toare. Tyler conduse spre


Orlando un Ferrari negru, elegant [i frumos ca proprietarul.
– Cred c` vom putea merge la Epcot ast`zi, mâine laMagic
Kingdom sau la Disney/MGM Studios, apoi duminic` s` mergem
la Disney Park sau s` pornim spre Kennedy Space Center. Tyler
se \ntinse s` pun` un CD. Muzica de jazz se auzi imediat.
– Dup` toate film`rile pe care le-am v`zut \n ultimele dou`
zile, cred c` mi-ar place s` v`d Magic Kingdom mai degrab` decât
Disney/MGM Studios.
– Nu trebuie s` iei o hot`r\re acum.
– Vreau s`-]i spun c` apreciez mult c` m-ai luat \n aceast`
vacan]`.
– N-ai de ce. Dup` cum spuneai asear`, toat` lumea merit` o
mic` vacan]` din când \n când. E mult` vreme de când n-am avut
nici o vacan]`. Poate c` eu ar trebui s`-]i mul]umesc ]ie.
Nici unul din ei nu mai vorbi câteva minute. |ntr-un târziu,
Tyler rupse t`cerea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 93

– Larisa e un nume frumos. E numele cuiva din familie?


– Mi s-a dat numele dup` personajul din Doctor Jivago. Doar
mama \mi spune Larisa când e sup`rat`. De obicei \mi spune
Lara, sau când e \n foarte bun` dispozi]ie \mi spune Boboc de
trandafir… ca \n Cet`]eanul Kane, Angelique a fost totdeauna
obsedat` de filme.
Discutar` o mul]ime de lucruri \n restul drumului. Tyler era
relaxat [i Lara sim]i c` rela]ia lor devenise cald`. Când ajunser`
\n Orlando, el f`cu \nregistr`rile la hotel Swam, apoi o duse la
Epcot Center cum \i promisese.
Doar dou` lucruri f`cuser` ca ziua s` nu fie perfect`. Pagerul
lui Tyler care-l f`cu s` caute un telefon o dat` la câteva ore [i fap-
tul c` nu ap`ruse nici o privire \nfierbântat`.
Mai târziu noaptea, Sem \nghesuir` la World Showcase
Lagoon pentru a urm`ri spectacolul de lumini [i muzic`. Ea \l
\nghesuia pe Tyler „ca din \ntâmplare” ori de câte ori avea
ocazia. La \nceput, el se muta politicos, f`cându-i loc de fiecare
dat`, dar cum mul]imea oamenilor se m`ri, se mut` pân` la
urm` \n spatele ei, ]inând-o practic \n bra]e.
Lara reu[i cu greu s` se concentreze la spectacolul lumin`-
laser [i focuri de artificii \n timp ce st`tea cuib`rit` \n bra]ele lui
Tyler.
|ntoarse capul [i se uit` la el. Tyler p`rea preocupat de spec-
tacolul pe care-l urm`rea. Când ultimele acorduri ale muzicii
\ncetar` [i artificiile p`lir`, lumea aplaud` [i Tyler \[i \ntoarse
privirea spre ea.
– E[ti gata s` \ncheiem ziua? Vocea lui catifelat` de obicei
sun` pu]in r`gu[it.
94 PAMELA MACALUSO

– Da. Tyler o ]inu de mijloc pân` când ajunser` la u[a


camerei de la hotel.
– Intri s` bei ceva? \ntreb` ea.
– Nu, cred c` ar fi mai bine s` m` duc \n camera mea. Se uita
oriunde dar nu la ea.
Lara deveni pu]in nesigur`, dar nu era gata s` se dea b`tut`.
Amintirea rec]iilor lui fizice când o ]inea la piept nu cu mult
timp \n urm` a ajut` s`-[i recapete \ncrederea.
– Doar un pahar? Nu e \nc` prea târziu. El o privi pân` la
urm`, iar ea zâmbi. Tyler f`cu o grimas`.
– S-ar putea s` nu te ui]i la mine \n felul acela \n mod
inten]ionat, dar voit sau nu, efectul este acela[i [i ca s` fiu sincer,
m` omoar`. |[i \ndes` mâinile adânc \n buzunare. Ca s` te pot tri-
mite \napoi la cel`lalt cu con[tiin]a curat`, mai bine plec… acum.
– Cel`lalt? Lara \i puse mâna pe bra]. Nu-mi amintesc s` fi
spus c` exist` cineva.
El ridic` din umeri.
– N-ai spus, dar p`rea explica]ia logic` pentru ceea ce s-a
\ntâmplat mar]i seara.
– Tyler, nu exist` nimeni … pentru moment. Nu voia s`-i
confirme c` era singur`, de[i acesta era adev`rul.
Relaxarea din starea de tensiune interveni instantaneu.
– Fiindc` tot veni vorba, presupunerea ta despre Davette
Simms de sâmb`ta trecut`, era gre[it`.
– {tiu. Sim]i cum i se \nro[eau obrajii.
– Oferta ta... pentru o b`utur`, e \nc` valabil`? Pauza pe care
o f`cuse era semnificativ`.
Ea \ncepu s` vorbeasc`, dar fu \ntrerupt` de pagerul care
devenise de-acum familiar.
Tyler se uit` la num`rul de pe afi[ajul aparatului [i bomb`ni.
Se uit` la Lara cu regret.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 95

– Acest telefon va dura.


Moralul ei c`zu la p`mânt. Ridic` din umeri, [i rosti automat.
– |n]eleg.
– Voiam s`-]i propun s`-mi dai cheia de la camera ta [i s` vin
dup` ce voi termina. Amintirea vremurilor când era l`sat` s`
a[tepte o f`cu s` refuze.
– A fost o zi obositoare, cred c` am s` m` culc.
Tyler era \ncruntat [i uluit când o privi.
– Bine, atunci ne vedem diminea]`.
Lara intr` \n camer`, regretând de cum \nchise u[a, graba cu
care \l refuzase. {i peste o or` regretul era acela[i, \n timp ce
st`tea singur`, ghemuit` \n mijlocul patului imens [i auzind
du[ul curgând \n camera al`turat`. Tyler trebuie c` terminase de
vorbit la telefon. Putea s`-l sune [i s`-i spun` c` era \nc` treaz`,
dar se r`zgândi...
Nu, munca lui era mai important` decât ea [i de[i Angelique
o avertizase, tot era sup`rat`.
I-ar fi pl`cut ca m`car o dat` s` fii fost cea mai important`
pentru cineva!

Dup` ce Lara \l l`sase singur \n hol, Tyler se dusese \n camera


lui. Se st`pâni cu greu s` nu trânteasc` u[a \n urma lui.
|[i lu` servieta, se \ndrept` spre telefon [i form`
num`rul. Patruzeci [i cinci de minute mai târziu, el l`s`
receptorul jos.
Privi spre peretele ce desp`r]ea cele dou` camere, de parc`
ar fi putut trece cu privirea prin el dac` ar fi privit destul de
mult.
96 PAMELA MACALUSO

– La naiba. |[i frec` tâmplele cu vârfurile degetelor. Poate c`


era mai bine...
F`cu un du[ \nainte s` se culce. Stând \ntins \n pat pe
\ntuneric, r`mase treaz, cu gândul la Lara. Se sim]iser` atât de
bine ast`zi. |nchizând ochii, o rev`zu cum \l privise \n seara
petrecerii. |[i reaminti fiecare moment petrecut cu ea de atunci.
Când se gândi la mar]ea trecut`, \i veni un gând straniu. Dac` nu
avea un prieten, ce provocase ciudata ei reac]ie?
Poate c` avusese dreptate s` cread` c` cineva o agresase. Nu
[tia... dar inten]iona s` afle.
Petrecur` diminea]a urm`toare [i prima parte a dup` amiezii
la Magic Kingdom.
– Cum se compar` cu Disneyland? \ntreb` Tyler când se
a[ezar` pe o banc` la umbr` ca s` bea limonad`.
– S` \n]eleg c` n-ai fost acolo?
– Nu. Prima mea c`l`torie \n California a fost cam acum un
an. De atunci, toate c`l`toriile acolo au fost legate de afaceri.
– Bine, Disneyland [i Disney World au acela[i proiect de
baz`, cu o strad` principal` ce duce la un castel [i diferitele zone
la care se ajunge de-acolo, dar castelele sunt diferite. {i \n timp
ce majoritatea caruselelor sunt \n general la fel, au câteva
diferen]e subtile. Unul dintre primele lucruri pe care le-am
observat azi diminea]` când am ajuns aici este c` Disney World
nu are un Matterhorn.
– Totdeauna m-am \ntrebat de ce nu au construit [i aici unul.
Eram obi[nui]i s`-l vedem \n Minunata Lume a lui Disney.
– L-am v`zut [i eu.
– Dillon, Neil [i cu mine nu \l pierdeam niciodat`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 97

– Trebuie s` fi fost pl`cut s` ai fra]i cu care s` \mpar]i totul.


– Câteodat`, râse el. Alte d`]i ne luptam pe ce locuri s` st`m.
– E greu s`-mi imaginez pe cei trei b`rba]i frumo[i ai familiei
Thorne cum erau pu[ti n`zdr`vani. Cu excep]ia lui Neil.
– Mul]umesc pentru compliment. |ntinse mâna [i \i trecu o
[uvi]` de p`r dup` ureche. {i tu e[ti frumoas`... mai ales când
ro[e[ti.
|nainte s`-i poat` r`spunde, el \[i \nclin` c`pul [i se aplec`
spre ea. Lara \nchise ochii \nainte ca buzele lui s` le ating` pe ale
ei. Fu un s`rut scurt, cu gust de limonad` [i soare.
– Care \]i place mai mult?
– Care \mi place mai mult? Bine… acesta a fost pl`cut…
ridic` din umeri, dar a fost cam scurt. Dar este de \n]eles, cu
atâ]ia oameni \n jur…
Tyler râse. Dup` ce-[i puse paharul pe banc` lâng` el, \l puse
[i pe al ei [i o cuprinse \n bra]e.
– Ce \ntrebasem eu era dac` \]i place mai mult Disneyland
sau Disney World.
– O, Doamne. |[i l`s` capul la pieptul lui ca s` se ascund` de
privirea lui amuzat`.
Trecu o bun` bucat` de vreme pân` reu[i s`-l priveasc` din
nou. El o mângâie pe obraz.
– Te-ai hot`r\t ce ]i-ar pl`cea s` faci mâine, Lara?
S`-mi petrec ziua \n bra]ele tale, zise ea \n gând.
– M-ar interesa Centrul Spa]ial.
– Am putea petrece noaptea aici [i s` pornim la drum mâine
diminea]`, sau am putea merge la Cocoa Beach. Am acolo un
apartament cu camer` de oaspe]i, sau dac` te-ai sim]i mai
confortabil, am putea merge la un hotel.
98 PAMELA MACALUSO

– Apartamentul ar fi foarte bun. {i ar r`mâne de v`zut cum va


fi cu camera de oaspe]i.

Din felul cum descrisese Tyler acest apartament ca fiind un


loc \n care s` stea el când era \n zona Port Canaveral pentru
afaceri, Lara se a[teptase s` fie mic [i mai degrab` amenajat pen-
tru eficien]` decât pentru confort. Nu se a[teptase la o cas`
mare. O \ntindere albastr` de cer se vedea din balcon. Dedesubt,
Oceanul Atlantic \[i mi[ca valurile.
– Am putea ie[i s` \not`m.
– Cred c` ar trebui s` intru m`car cu picioarele \n Atlantic.
Se desp`r]ir` ca s` mearg` s` se schimbe, Uitându-se \n
oglind`, \[i d`du dintr-o dat` seama c` era foarte expus` \n cos-
tumul de baie. Se mir` de propria reac]ie pentru c` Tyler o
v`zuse de multe ori \n costum de baie. El nu se uit` atent [i nu
f`cu nici un comentariu. O str`b`tu un val de c`ldur`. Se a[tepta
s`-[i lini[teasc` trupul supra\nc`lzit \n ap`, dar aceasta nu se
\ntâmpl`.
– E atât de cald` [i nisipul e mai fin decât pe plajele din sudul
Californiei.
– Dup` felul cum vorbe[te lumea despre California [i Florida,
te a[tep]i s` fie mai asem`n`toare decât sunt \n realitate.
– Amândou` au plaje, portocali [i Disney.
Se \ndrept` spre ocean [i \ncepu s` \noate. Tyler o urm`.
|ntor[i pe plaj`, st`teau pe prosoapele pe care le adusese Tyler.
Lara se \ntinse pe burt` [i \nchise ochii.
Stând pe o parte [i proptit \n cot, Tyler \ntinse mâna [i
descrise o linie pe spatele ei.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 99

– |mi doresc s` fi fost mai devreme ca s` te pot unge pe spate.


Lara deschise ochii [i se uit` la el.
– |]i accept oferta.
– Bine\n]eles. El continu` s`-[i mi[te mâna pe spatele ei. {i
m` a[tept s`-mi \ntorci acest serviciu.
Numai gândul c` l-ar putea atinge o f`cu s` nu mai stea
nemi[cat`. Se ridic` [i \[i adun` genunchii sub b`rbie, ]inându-[i
picioarele cu mâinile.
– Lara?
– Hmm?
– Dac` n-ai un prieten care te a[teapt` acas`, de ce ai
fugit de mine alalt`sear`? Se ridic` [i se mut` mai aproape
de ea.
– Nu mi-e u[or s` vorbesc despre acest subiect.
– Lara, te-a agresat cineva sexual?
– N-am fost violat`, dac` la aceasta te referi. Dar n-a fost o
experien]` pl`cut`.
– Când s-a \ntâmplat?
– Când eram \n liceu.
– {i de-atunci n-a mai fost nimeni?
Lara inspir` adânc [i expir` \ncet. Cu dou` zile mai
\nainte n-ar fi fost capabil` s` poarte aceast` discu]ie cu
el.
– N-am f`cut un jur`mânt de castitate. Am fost ocupat` mai
\ntâi cu [coala, apoi cu serviciul [i cariera [i timpul a trecut.
|ntoarse capul [i \l privi. {tiu c` pentru tine poate p`rea c` sunt
când cald` când rece, dar nu e adev`rat... Te vreau. Te-am vrut
de la \nceput.
100 PAMELA MACALUSO

– De când te-am s`rutat prima oar`?


– Nu, de când am dat cu ochii de tine. Dar p`reai atât de dis-
tant. Dup` ce m-ai s`rutat, te-am vrut mai mult decât pân`
atunci, dar am avut dovada concret` c` erai mai experimentat
decât mine. N-am vrut s` fii dezam`git.
O prinse de b`rbie [i o sili s` \l priveasc`.
– Când faci dragoste nu e ca atunci când joci tenis [i
partenerii e bine s` aib` acela[i nivel de preg`tire, Lara.
Sentimentele sincere sunt mai importante decât abilit`]ile din
dormitor. Dac` vrei s` [tiii, nu s`ru]i ca o femeie lipsit` de
experien]`.
Lara ridic` din umeri.
– Tu ai condus [i eu te-am urmat.
Focul din ochii lui se \nte]i. Ea voi s` se uite \n alt` parte dar
nu reu[i.
– Cum ]i-ar pl`cea s` zbori cu mine \n paradis?
Capitolul 9

– Chiar crezi c` pot?


– Nu te-a[ fi \ntrebat dac` n-a[ fi crezut. El \ntinse mâna [i o
mângâie u[or pe ceaf`. E[ti o femeie foarte senzual` [i foarte
sexy, Lara, chiar dac` ai negat-o [i fa]` de tine \ns`]i.
Avea dreptate. |[i negase senzualitatea. Imaginea mamei o
determinase s` se ascund` sub masca independen]ei.
– M` simt senzual` când sunt cu tine, dar...
– Ce-ar fi s` mergem sus [i s` continu`m discu]ia?
– E[ti foarte sigur de tine, nu? \l tachin` ea.
– Am motive s` fiu.
– Te-a refuzat vreodat` vreo femeie?
– Tu.
– Doar atât?
– Nu \nseamn` c` am solicitat gra]iile tuturor femeilor pe
care le-am \ntâlnit.
– Am cunoscut-o pe Davette când am luat masa cu Neil [i
Dillon.
– Ce leg`tur` are cu noi? Dac` a[ fi vrut-o pe ea, ar fi fost aici,
cu mine.
102 PAMELA MACALUSO

– Cred c` ceea ce vreau s` [tiiu \ntr-adev`r este de ce eu?


– A[ putea s`-]i pun aceea[i \ntrebare.
– Nu sunt sigur` c` pot r`spunde.
– Nici eu.
– Tot ce [tiu e c` \mi pare firesc.
– Mai mult decât firesc.

Jum`tate de or` mai târziu, \[i usca p`rul \n baia camerei pen-
tru oaspe]i, gândindu-se la ceea ce avea \n bagaj [i \ncercând s`
se hot`rasc` cu ce s` se \mbrace. Ce putea fi mai atr`g`tor?
Se uit` la capotul de m`tase pe care \l purta. Era probabil
potrivit, dar dac` el era \mbr`cat \n costum? Se gândi apoi c` ea
s-ar putea \mbr`ca [i l-ar putea g`si pe el \n hain` de cas`.
Imediat ce \[i usc` p`rul, deschise u[a [i intr` \n dormitor. S`ri
speriat` [i \[i duse mâna la gât când observ` mi[care \n pat. Tyler
era \ntins \n mijlocul patului [i st`tea rezemat de t`blie.
– N-am vrut s` te sperii. Se mi[c` spre marginea patului [i se
ridic` \n picioare.
Mâna Larei tremura când o l`s` \n jos.
– Stai lini[tit. Doar c` nu m` a[teptam s` te g`sesc aici.
Era \mbr`cat doar cu o pereche de chilo]i bleumarin [i ea
r`mase cu ochii pe p`rul de pe pieptul lui. O cuprinse un val de
c`ldur`. Incapabil` s` se uite \n ochii lui, \nchise ochii [i se
\ntoarse cu spatele.
N-avea de gând s` dea \napoi. Avea doar nevoie de un r`gaz.
– Lara? Vocea venise chiar din spatele ei.
Deschise ochii. |n fa]a ei era u[a cu oglind` a dulapului de
haine. Se privi \n oglind`. El se apropie [i \i cuprinse mijlocul.
C`ldura trupului lui o ardea prin m`tasea sub]ire.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 103

Tyler \i ridic` p`rul [i \i s`rut` gâtul. Lara se relax` [i se


rezem` cu spatele de el, \nchizând ochi. Se \nfior` când una din
mâinile lui se strecur` sub capot. Sim]i atingerea lui ca o arsur`
Cu cealalt` mân`, el desf`cu \ncet nodul cordonului [i deschise
capotul.
Lara deschise ochii, pândindu-i reac]ia. Dup` ce o m`sur` din
cap pân`-n picioare, privirea lui o \ntâlni pe a ei \n oglind`.
– E[ti frumoas`, Lara.
Se \ntoarse cu fa]a [i se l`s` \n voia buzelor [i a mângâierilor
lui, \n timp ce mâinile ei alunecau pe spatele lui. O ridic` \n
bra]e [i o duse la pat, continuând s` o s`rute.
O \ntinse \n pat [i se lungi lâng` ea.
Fa]a lui de apropie \ncet de ea [i o s`rut` din nou. S`rut`rile
lui devenir` tot mai fierbin]i, iar mângâierile mai intime. La rân-
dul ei, Lara nu r`mase inactiv`, mângâindu-i tulburat` trupul.
Dintr-o dat` lucrurile devenir` simple. Erau b`rbat [i femeie,
\mplinind ritualul dragostei.
Fusese minunat, nu se sim]ise violat`. Sim]ise \mplinire mai
degrab`, fusese o completare.
– Tyler, nu mi-am imaginat niciodat` c` poate fi astfel.
– }i-a pl`cut? Vocea lui era r`gu[it` [i nesigur`.
– O, da. Realiz` c` pe lâng` dorin]a de a nu-l dezam`gi pe el,
fusese [i teama de a nu fi ea dezam`git`.
El \i \nl`tur` o [uvi]` de p`r de pe frunte.
– |]i mul]umesc.
– Pentru ce?
– Pentru c` mi-ai redat magia.
– Cred c` eu ar trebui s`-]i mul]umesc pentru c` m-ai intro-
dus \n lumea magiei.
El râse u[or, ]inând-o \n continuare strâns \n bra]e. Era atât
de bine \n bra]ele lui, se gândi ea \n timp ce aluneca \n somn.
104 PAMELA MACALUSO

Când se trezi, camera era luminat` doar de ultimele raze ale


apusului. Privi spre Tyler care dormea al`turi. Ochii lui erau
\nchi[i [i respira adânc.
Doar nu era \ndr`gostit` de el! Ce se putea \ntâmpla dac` era?
Ce-avea s` fie cu serviciul ei? Cu al lui? Voia el s` se \nsoare, s`
aib` o familie?
Dar se sim]ea atât de bine cu el, chiar dac` vorbeau numai
sau t`ceau pur [i simplu. {i-apoi, bine\n]eles, mai era [i altceva...
felul cum o f`cea s` se aprind` doar cu o privire.
Dar ceea ce sim]ea era oare dragoste adev`rat`? Adormi din
nou.

– Lara? [opti Tyler.


Lara vru s` r`spund` dar nu avu energia s` deschid` gura.
Sim]i c` Tyler se d` jos din pat. Deschise ochii [i-l v`zu punând
telefonul \n priz`.
|[i mu[c` buza [i se st`pâni s` protesteze. Acum c` era
satisf`cut, se \ntorsese la afaceri, ca de obicei. Dezam`girea nu era
un cuvânt destul de cuprinz`tor pentru a descrie ceea ce sim]ea.
Tyler discuta cu cineva pe nume Don. Era pe cale s` se dea
jos din pat [i s` mearg` la baie când \l auzi spunând:
– Care e specialitatea de ast`zi a lui Leni? Se ridic` \n pat [i
lu` perna \n bra]e, \n timp ce el comanda masa pentru dou` per-
soane. Nu fusese un telefon de afaceri, pân` la urm`!
Dup` ce \nchise telefonul, se \ntoarse spre ea. Ea se arunc` \n
bra]ele lui.
Tyler râse \n timp ce c`zur` \mpreun` pe pat.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 105

– Credeam c` dormi.
– Acum sunt treaz`.
– Bine. Cina va sosi cam peste dou`zeci de minute.

Tyler st`tea pe balcon, privind valurile oceanului \n lumina


lunii. O l`sase pe Lara dormind lini[tit` \n patul lui. Departe la
orizont, se vedeau luminile unui vapor de croazier` ce ie[ea \n
larg. Nu [tia dac` era unul din vasele lui sau nu, dar \[i reaminti
faptul c` luni trebuia s` se \ntoarc` la serviciu. De când \ncepuse
s` lucreze la Neptune, totdeauna a[teptase o nou` zi de
munc`… pân` acum. Acum i-ar fi pl`cut s` r`mân` aici, cu Lara,
mereu.
Gândindu-se la discu]ia pe care o avuseser` pe plaj`, \[i
d`duse seama c` \n timp ce discutaser` comportamentul ei de
mar]ea trecut`, nu realizase de ce se r`zgândise ea asear`. De alt-
fel, ea nu-i d`duse nici un am`nunt despre experien]a ei ini]ial`.
Din ceea ce-i spusese, \n]elesese c` b`rbatul cu care fusese \[i
ar`tase interesul pentru ea datorit` leg`turii ei cu Angelique.
Tipul fusese un prost. Angelique fusese frumoas` [i atr`g`toare,
dar fusese imatur` [i preocupat` doar de sine. Cu o asemenea
mam`, nu era de mirare c` Lara avusese atâtea motive de
nesiguran]`. Chiar era surprins c` nu ajunsese o u[uratic`.
La naiba! Via]a lui ar fi fost mai u[oar` dac` ea ar fi fost cum
o crezuse ini]ial. |[i trecu degetele prin p`r. Cum se vor desp`r]i
la sfâr[itul s`pt`mânii? Ar r`mâne dac` i-ar propune? Ar fi dis-
pus` s` se mute \n Florida?
Dar dac` i-ar cere [i ea ar accepta, ar continua s` aib`
aceea[i lips` de entuziasm pentru serviciu? Gândul \l sup`r`. Se
implicase prea mult \n companie, dublându-i profitul \n ultimii
106 PAMELA MACALUSO

câ]iva ani, \n pofida proastei situa]ii economice. De el


depindeau o mul]ime de oameni \n p`strarea companiei. Avea
s` fie capabil s`-[i desf`[oare \n continuare activitatea cu Lara
\n preajm`?
Nu prea credea. Ar merge la serviciu dar ar num`ra orele,
minutele [i secundele pân` ar putea s` plece ca s` fie cu ea.
Privind \n susul [i \n josul plajei la luminile hotelurilor [i ale
vilelor, hot`r\ c`, \n pofida atrac]iei dintre ei, va trebui s` o lase
s` plece.
Intr` \napoi [i se \ndrept` spre birou.

Lara se trezi brusc. Visase meniul perfect de afi[are pe ecran


al programului s`u educa]ional. Se \ntinse dup` carnetul de
noti]e pe care \l ]inea de obicei pe noptier`, dar mâna ei atinse
doar lemn lustruit. Uitase, era \n vacan]`. Avea un carnet de
noti]e \n po[et`.
Se ridic`, apoi se opri, amintindu-[i c` nu se dusese singur`
la culcare.
– Tyler? Nu primi nici un r`spuns.
Dându-se jos din pat, \[i puse capotul [i merse \n camera de
oaspe]i pentru a-[i trece ideea pe hârtie. Ceasul de pe noptier`
ar`ta trei [i dou`zeci de minute.
F`cu repede o schi]` [i not` ceea ce visase, apoi se duse s`-l
caute pe Tyler.
Era \n birou. Ridic` privirea când ea intr` \n camer`.
– Bun`.
– Bun`. Faptul c` erau treji \n primele ore ale dimine]ii când
majoritatea oamenilor dormeau \i d`dea o senza]ie de intimitate.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 107

– M-am trezit [i tu plecase[i.


– Voiam s` verific ceva \nainte de a ne ocupa din nou unul de cel`lalt.
– Dac` ai de lucru am putea r`mâne aici. A[ putea face plaj`
ast`zi.
– Nu te superi dac` nu mergem la Space Center?
Lara ridic` din umeri.
– Pot oricând s` m` duc \ntr-una din zilele când e[ti la
serviciu.
El se ridic` \n picioare [i o privi. C`ldura din ochii lui o arse
de la distan]`.
– F`r` Space Center, f`r` plaj`, f`r` cear[afuri \ntinse [i f`r`
propuneri. Se \ncrunt` la ea [i ocoli biroul.
Ea \l \ntâmpin` la jum`tatea drumului.

Lara se trezi \ncet. Nu era somnoroas`, ci foarte relaxat` [i nu


voia s` deschid` ochii. Bra]ele lui Tyler o ]ineau strâns.
– A[a trebuie s` te sim]i \n rai.
Tyler râse \ncet.
– Acela[i lucru l-ai spus [i asear`, \n circumstan]e mult
diferite.
Lara deschise ochii [i \i zâmbi.
– Din câte-mi amintesc, soarele r`s`rise, a[a c` nu putea fi
mai degrab` diminea]` devreme decât noapte?
– Suntem \n vacan]`. N-avem nevoie s` [tim cât este ceasul.
– |mi place cum gânde[ti.
– Numai asta \]i place la mine?
Lara râse.
– Vânezi complimente.
– Nu, \ncerc s` m` asigur c` nu m` vrei doar pentru mintea mea.
Ea \[i trecu degetele peste pieptul lui.
108 PAMELA MACALUSO

– Te asigur, c` nu.
El \i ridic` mâna, o duse la buze [i \i s`rut` palma.
– Ac]iunile vorbesc mai mult decât cuvintele.
– Vrei s`-]i dovedesc c` nu te vreau doar pentru mintea ta?
Tyler zâmbi.
– Crezi c` po]i?
Ea-i r`spunse la \ntrebare f`r` s` spun` vreo vorb`.

Soarele pe care \l priviser` r`s`rind era aproape de apus [i sosise


vremea s` se \ntoarc` la Vero Beach. Pe drumul de \ntoarcere, Lara
rememor` ziua [i nu reu[i s`-[i st`pâneasc` zâmbetul.
Nu mai ]inea minte de câte ori f`cuser` dragoste sau de câte
ori adormiser`, dar se sim]ea minunat – perfect treaz` [i plin` de
energie. Tyler \i dep`[ise [i cele mai nebune visuri.
Dar \l iubea?
Era aproape sigur` c` \l iubea. {i la fel de sigur` c` la sfâr[itul
s`pt`mânii, sau \nainte, dac` i-ar cere s` r`mân` cu el, r`spunsul
ei ar fi da.
– E[ti foarte t`cut`.
– M` gândeam la weekend.
– Te-ai sim]it bine?
Lara zâmbi.
– Da.
El \ntinse mâna [i o prinse de genunchi.
– Bine. Vreau s` ai amintiri pl`cute despre c`l`toria \n Florida.
I se puse un nod \n stomac. Amintiri pl`cute?
Capitolul 10

Lara nu era sigur` c` era preg`tit` s` dea ochii cu mama sa,


cu Claire, sau cu oricine altcineva. |[i reaminti c` ar putea fi sus-
pecta]i c` au dormit \mpreun` \n timpul weekendului, dar nu
trebuia s` confirme suspiciunile lor printr-un comportament
vinovat sau s` \ncerce \n mod evident s` se dea de gol prin com-
portamentul fa]` de Tyler.
U[a se deschise când ei \ncepur` s` urce treptele de la
intrare.
Dup` ce le ur` bun venit acas`, Farley spuse:
– Domnule Thorne, doamna Thorne, domni[oara Angelique
[i domnul Dillon sunt \n camera de zi.
– Mul]umesc Farley.
– Mergem?
Lara \[i mu[c` buza de jos, ridic` din umeri [i morm`i:
– Cred c` da.
Tyler o privi cu ochii mic[ora]i.
– Iubito, n-ai motive s` fii nervoas`. Nimeni nu va [ti nimic
vreodat`, decât dac` tu hot`r`[ti s` le spui.
110 PAMELA MACALUSO

Lara fu mul]umit` de \n]elegerea lui, mai ales c` nu-i


\mp`rt`[ise temerile. {tia c` el avea dreptate, nimeni n-avea s`
afle, dar era greu de crezut c` tot ceea ce experimentase \n acest
weekend nu se vedea din \nf`]i[area ei. Chiar dac` \nf`]i[area ei
releva doar o nou` str`lucire, ei aveau s` [tie de ce. Dar
str`lucirea putea fi pentru c` se \ndr`gostise pentru prima
oar`...
– {i \n seara aceasta? Puse \ntrebarea care o fr`mântase \n
ultima parte a c`l`toriei lor.
|n ochii lui p`ru s` treac` umbr`.
– Ne descurc`m. Cu o mân` pe mijlocul spatelui ei, el o con-
duse \n camer`.
– Hei, unde sunt urechile lui Mickey Mouse? Dillon fu primul
care le observ` apari]ia.
Angelique b`tu cu mâna locul lâng` ea pe canapea.
– Vino aici [i poveste[te-mi despre Disney World.
Lara povesti, Tyler ad`ug` am`nunte [i Angelique privea când
la unul când la cel`lat. Lara [tia c` mama ei \ncerca s` afle dac`
se \ntâmplase \ntre ei.
Conversa]ia trecu apoi la filmarea de a doua zi. Claire [i
Dillon se ocupaser` mult de preg`tiri pe durata weekendului.
– Preston trimite o limuzin` pentru mine la [apte. Neil [i
Claire vin cu mine, dar este destul loc [i pentru voi.
Lara se uit` la Tyler.
– Voi fi numai eu, mam`. Tyler nu merge. |ncercase s` nu
lase am`r`ciunea s` i se citeasc` \n voce.
– Ai s` vii dup` serviciu, nu-i a[a? Petrecerea va ]ine aproape
toat` noaptea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 111

– Sunt sigur c` va ]ine, dar eu nu voi putea veni.


– Te rog! insist` Angelique.
– Mi-am luat deja prea mult timp liber.
Prin fereastr`, Lara observ` ma[ina lui Neil intrând pe
alee.
– A sosit Neil.
Claire se uit` afar`.
– Deja a venit? Se uit` la ceas. Uite cât e ceasul, mai bine
ne-am schimba pentru cin`.
Dup` ce-l \ntâmpinar` pe Neil, Claire, Angelique, Tyler [i Lara
pornir` sus.
Ajuns` la u[a camerei ei, Lara se opri [i se \ntoarse s` se uite
dup` Tyler. A[teptase ceva din partea lui \nainte de a porni
fiecare spre camera sa. Un semn subtil care s` fie \n]elegerea lor
pentru timpul petrecut \mpreun`... un semn cu ochiul, o strân-
gere de mân`, o privire arz`toare. Dar poate nu trebuia s` fie un
semn... El [tia mai mult despre rela]ia b`rbat-femeie decât [tia
ea.
Dup` du[, se duse la dulap. Primul lucru pe care \l v`zu fuse
rochia pe care o \mprumutase de la Angelique. Voia s` se asigure
c` el n-avea s` o ignore \n seara acesta, dar putea \ndr`zni s-o
\mbrace din nou?

– Hei, b`trâne, nu vii la cin`?


– Betty mi-a dus o tav` aici. Tyler nu-[i ridic` ochii din
contractul pe care \l citea.
Neil se a[ez` neinvitat pe fotoliul din fa]a biroului.
112 PAMELA MACALUSO

– Lara e \mbr`cat` \n rochia pe care a purtat-o \n prima sear`


când a venit. E[ti sigur c` nu vrei s` te r`zgânde[ti?
Tyler se foi nemul]umit pe scaun. |ncercase s` se concentreze
asupra lucrului [i s` nu se gândeasc` la Lara.
Se uit` la fratele s`u mai mic [i v`zu o sclipire \n ochii aces-
tuia. Aceasta \nsemna de obicei bucluc. Ce mai punea oare la
cale?
– Au fost câteva telefoane pentru tine sâmb`t` [i duminic`.
Se pare c` n-ai r`spuns la apelurile pagerului, apoi Dillon a
\ncercat s` te sune la apartament, dar nici acolo n-a primit
r`spuns. M` \ntrebam...
– Apropo, Neil, de ce m-ai l`sat s` cred c` Dillon a fugit cu
Lara sâmb`ta trecut`.
– N-am vrut s` crezi c` ai fost singurul l`sat pe dinafar`.
– Când naiba ai de gând s` te maturizezi?
– Hei, \ncercam s`-]i fac o favoare.
– Amestecându-te \n via]a mea?
Dac` Neil nu s-ar fi amestecat, poate c` n-ar fi s`rutat-o prima
oar` pe Lara. Ar fi continuat s` cread` despre ea c` e o prin]es`
de ghea]`, ceea ce l-ar fi mul]umit.
Min]ea. Avusese un weekend incredibil. Putea regreta c`
leg`tura avea s` fie de scurt` durat`, dar nu putea regreta c` se
\ntâmplase. Dac` era onest cu sine, ar fi trebuit s`-i fie
recunosc`tor lui Neil.
{i ar fi fost, dac` ar fi sigur c` [i el [i Lara aveau s` se despart`
f`r` s` sufere. Dar ea devenise foarte t`cut` dup` ce el \i spusese
c` voia s` aib` amintiri foarte pl`cute despre c`l`toria ei. Ea nu
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 113

spusese nimic care s` arate ce sim]ea.{i \ntrebarea ei despre ast`


sear`... |l [ocase s` constate c` nu avea un r`spuns. Nu putuse
r`spunde pentru c` nu pl`nuise nimic. Clip` de clip` se gândise
s` fie cu ea, dar nu realizase pân` când \ntrebase ea despre seara
aceasta. Totul mergea \mpotriva oric`rui precept pe care-l
urmase vreodat`. Poate c` ea \l vr`jise.
Neil se ridic`, \ntrerupându-i firul gândurilor.
– Aminte[te-]i c` nu \ntinere[ti.
– Nimeni n-o poate face.
Tyler \l privi cum pleac`, dar imediat ce u[a se \nchise \n
urma lui, \n minte o [i v`zu pe Lara. Purta din nou acea rochie.
Poate ar fi trebuit s` ia cina \n sufragerie. Oricum, ea n-avea s`
plece pân` sâmb`t`.

Tyler era cât pe ce s` \ntârzie la cin`. Lara se \ntreb` dac`


lucrase pân` atunci.
– A, v`d c` te-ai hot`r\t s` ni te al`turi, pân` la urm`, spuse
Neil.
Lara se uit` la Tyler. Nu avusese de gând s` ia cina cu ei? Se
\ntreb` de ce [i ce-l f`cuse s` se r`zgândeasc`.
U[oara lui ridicare din umeri nu-i d`du prea mari indicii. El
\[i lu` locul, \n capul mesei.
Mâncarea era excelent`, ca \ntotdeauna, dar Lara nu era \n
stare s-o aprecieze. Era prea con[tient` de prezen]a lui Tyler.
Fiacere mi[care a lui stârnea amintirea chinuitoare a timpului
petrecut \mpreun`.
114 PAMELA MACALUSO

Nu particip` aproape de loc la conversa]ie, abia a[teptând ca


masa s` se termine [i s`-[i poat` arunca bra]ele \n jurul gâtului
lui Tyler. Se \ntreb` cum ar reac]iona ceilal]i dac` ar face-o,
inclusiv Tyler.
Ce-ar face? Ar lua-o \n bra]e [i ar pleca cu ea sau i-ar sugera
politicos s`-[i reia locul?
– M` gândeam... \ncepu Neil. {i ceva din tonul lui o f`cu pe
Lara s` fie foarte atent`.
– Dumnezeu s` ne fereasc`, \l \ntrerupse Dillon.
– Mul]umesc, dar a[teapt` s` auzi ideea pân` la sfâr[it \nainte
de a face glume, zâmbi Neil.
– La ce te-ai gândit, Neil? interveni Claire.
– Cred c` Lara ar trebui s` se m`rite cu unul dintre noi.
Lara abia reu[i s`-[i pun` paharul cu ap` pe mas` f`r` s`-l
verse. Mai \nainte se gândise c` m`riti[ul cu Tyler era \n afara
oric`rei discu]ii, dar aceasta fusese \nainte de a-[i petrece week-
endul cu el.
|i arunc` o privire. Acesta se uita la Neil [i p`ru calm când
\ntreb`:
– De ce?
– Dac` s-ar m`rita cu unul dintre noi, s-ar putea numi Larisa
Rose – Thorne (Larisa Trandafir – Spin).
– Dr`gu], spuse Angelique, dar o femeie nu trebuie s` se
m`rite ca s`-[i schimbe numele. O poate face cu un formular
completat [i ni[te taxe.
Neil ridic` din umeri.
– Ar fi mai simplu dac` s-ar m`rita cu unul dintre noi.
– Ai de gând s` sugerezi vreun nume? \ntreb` Claire.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 115

– |n nici un caz. Ea trebuie s` fac` alegerea.


– Te oferi voluntar? \ntreb` Tyler.
– Cum e zicala aceea veche? interveni Dillon \n conversa]ie.
Vârsta \naintea frumuse]ii?
– Eu sunt cel mai ar`tos, nu-i a[a? spuse Neil, \ndreptându-se
de spate [i aranjându-[i haina. Arunc` o mân` pe sp`tarul
scaunului Larei.
Claire cl`tin` din cap.
– Destul, Neil. Cred c` Lara mul]ume[te cerului c` e copil
unic. Poate ar trebui s`-i spui c` glume[ti.
– Poate c` nu glumesc.
Betty intr` cu desertul [i conversa]ia se \ntoarse la filmul lui
Angelique. Lara era ocupat` cu gândul de a fi Larisa Rose –
Thorne, de a avea o familie a[a cum visase cu ochii deschi[i pe
drumul de \ntoarcere, s` se trezeasc` la fel ca azi diminea]` \n
bra]ele lui Tyler.
|ntotdeauna avea s` fie astfel? Prezen]a lui o va face mereu s`
\[i doreasc` s` fie \n bra]ele lui? Gândul \i provoca \n acela[i timp
bucurie [i team`.
El nu p`rea s` fie tulburat. Ar`ta [i vorbea normal când
r`spunse la \ntrebarea lui Angelique.
Dar, \[i reaminti ea din nou, pentru el nu era o situa]ie nou`.
Pentru ea era.
|[i dorea ca el s` fi reac]ionat \n vreun fel la sugestia lui
Neil. Dup` ce spusese \n ma[in` despre amintirile frumoase
pe care voia s` i le lase despre c`l`torie, nu mai era sigur` de
leg`tura lor.
116 PAMELA MACALUSO

La terminarea cinei, trecur` \n salon. |nainte de a apuca s` se


a[eze, Tyler o \ntreb` pe Lara dac` i-ar face pl`cere o plimbare
prin gr`din`.
Accept`. Ajun[i afar` [i ie[i]i din lumina din fa]a casei, Tyler o
trase \n bra]ele sale [i o s`rut` cu pasiune. Deci nu era atât de
neafectat pe cât p`rea. Lara r`spunse s`rutului s`u cu aceea[i
pasiune.
Se lipi de el, nemul]umit` c` \ntâlnea bariera hainelor. Tyler
\[i strecur` o mân` prin [li]ul rochiei ei, \n timp ce cu cealalt` o
]inea strâns lipit` de el.
– Abia a[teptam clipa asta.
Vocea lui suna r`gu[it. |[i plimb` mâna pe portjartierul
ei.
– {i eu la fel, gemu Lara.
S`rutul lui deveni mai insistent, iar mângâierile tot mai
\ndr`zne]e.
– Poate c` ar trebui s` mergem sus, [opti el cu buzele lipite
de buzele ei.
Ea suspin` \n semn de \ncuviin]are.

Apartamentul lui era uria[. Intrar` \ntr-un living mare,


desp`r]it de dormitor de o u[` dubl` prin care se vedea
interiorul.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 117

– Bei ceva?
– Nu, mul]umesc.
|ntinzând o mân`, el \i trecu degetele prin p`r, apoi \[i l`s`
palma pe obrazul ei.
– Trebuie s`-mi fac griji c` mâine când vei fi departe te vei
l`sa fermecat` de Neil?
– Poate ar trebui s` vii [i s` te convingi c` nu m` va fermeca.
|[i trecu degetele prin p`rul lui, apoi \i trase capul mai aproape
ca s` gr`beasc` s`rutul urm`tor.
Tyler rezist` cererii ei nerostite.
– Cred c` m-am f`cut \n]eles. Am responsabilit`]i aici.
– Atunci voi sta [i eu aici. Pot veni cu ma[ina pân` la tine la
birou [i s`-]i aduc prânzul, iar când te vei \ntoarce acas`, vom fi
doar noi doi... ad`ug` ea \n gând.
El \[i scutura capul [i se \ncruntase.
– Lara, probabil voi lucra [i \n timpul pauzei de prânz [i voi
veni acas` foarte târziu. Nu vreau s` stau toat` ziua cu grija c` te
plictise[ti. Vreau s` pleci.
– |n]eleg. Se retrase câ]iva pa[i [i se \ntoarse cu spatele la el.
Perdelele erau deschise [i ea privi \n \ntuneric.
– Nu, nu cred c` \n]elegi.
– O, \n]eleg c` responsabilit`]ile sunt puse \naintea
obliga]iilor [i a promisiunilor. Era sup`rat` pe ea, frustrat` de
situa]ie.
– De ce nu accep]i c` am spus nu?
Pentru c` m-am \ndr`gostit de tine [i vreau s` fiu cu tine [i s`
m` iube[ti. Ce-ar fi spus oare dac` ea ar fi rostit cuvintele care-i
veniser` \n minte? Dac` [i el ar fi ]inut la ea, n-ar fi fost atât de
lini[tit \n privin]a zilei de mâine.
Capitolul 11

Domnea o t`cere ap`s`toare. Lara privi peste um`r la Tyler.


St`tea cu mâinile adânc \nfipte \n buzunare.
– Poate c` ar fi trebuit s` fi avut \nainte aceast` discu]ie.
El \[i trecu o mân` prin p`r, apoi \[i frec` ceafa.
– Lara, nu v`d schimbându-se aceast` situa]ie \n viitorul
apropiat.
Ea se sili s` râd`.
– N-am luat \n serios cuvintele lui Neil. Tu?
– Nu-]i face probleme, n-am de gând s`-]i for]ez mâna s` te
c`s`tore[ti cu mine dac` asta te \ngrijoreaz`.
– Bine\n]eles c` nu.
– Sunt \ngrijorat c` s-ar putea s` tr`ie[ti cu o impresie gre[it`
[i n-a[ vrea s` suferi.
Era prea târziu, dar nu trebuia s`-l lase s` afle. Nu-i trebuia
simpatia sau mila lui.
– Crezi c` am s` suf`r pentru c` nu vrei s` te c`s`tore[ti cu
mine? Ce te face s` crezi c` a[ fi gata s` m` c`s`toresc cu tine
dac` m-ai \ntreba?
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 119

– Bine, eu...
– Pentru informarea dumneavoastr`, domnule Thorne, sunt
perfect fericit` cu via]a pe care o duc, a[a cum este. Cel pu]in a[a
fusese pân` s` plece \n vacan]`.
– Lara. |ncerc` s` o ating`, dar ea se retrase.
– Sunt fericit` astfel. {i dac` te intereseaz`, prefer s` m`
numesc oricum altfel decât Larisa Rose Thorne. Crede-m`, nu
m-a[ m`rita cu tine nici dac` ai fi singurul b`rbat de pe lume.

Tyler privi ie[irea furtunoas` a Larei pe u[`, cu capul sus [i


umerii drep]i. Dac` ar fi crezut o clip` c` ceea ce-i spusese era
adev`rat, ar fi plecat dup` ea, ar fi luat-o pe sus [i ar fi dus-o \n
pat.
Dar \n ochii ei v`zuse pentru o clip` suferin]`, chiar dac` ea
reu[ise s` o ascund` apoi. La naiba. N-ar fi trebuit s` o ating`
vreodat`. Ar fi trebuit s` fac` du[uri reci [i s` p`streze distan]a.
Mai r`u era c` sim]ea nevoia s` plece dup` ea, s` o ia \n bra]e
[i s`-i spun` c` nu era adev`rat ce-i spusese. S`-i spun` s`-[i
anuleze programul de mâine [i s` petreac` fiecare clip` \mpre-
un`, de preferin]` \mbr`]i[a]i. S`-i promit` orice pentru a alunga
umbra din ochii ei.

– Lara, iubito, e vremea s` te treze[ti. Vocea ce se auzise lâng`


urechea ei era blând`. Um`rul pe care avea capul rezemat era
masculin.
Lara deschise ochii [i se ridic` \ncet; limuzina se oprise. Se
uit` la b`rbatul \n bra]ele c`ruia se afla.
120 PAMELA MACALUSO

– Neil. C`sc`. |mi pare r`u.


– N-ai motive. El \ntinse mâna [i-i \nl`tur` p`rul de pe fa]`.
Singurul meu regret este c` nu sunt cel care ]i-a risipit
energia.
Zgomotul motorului o adormise dup` ce toat` noaptea se
r`sucise \n pat \n speran]a c` va reu[i s` adoarm`. Nu [tia când
c`zuse \n bra]ele lui Neil, dar pentru c` Angelique [i Claire
fuseser` [i ele \n ma[in`, nu era \ngrijorat`. C`sc` din nou.
– Dup` ce vom ajunge pe vapor, te vei putea duce s` dormi
\n cabina ta, continu` Neil. Dac` m` rogi frumos, m-a[ putea
l`sa convins poate s` te las s` m` folose[ti din nou drept
pern`.
Ea se sili s` zâmbeasc` la gluma lui Neil. Nu voia s` [tie cine-
va c` ceva era \n neregul`. Situa]ia cu Tyler era [i a[a destul de
rea, n-ar fi suportat s` [i vorbeasc` despre ea.
Din fericire, pe vapor erau destule activit`]i \n desf`[urare
care s`-i ]in` gândurile departe de Tyler. Echipajul navei era
acolo, ocupat cu problemele lui, tratând anturajul lui Angelique
ca pe ni[te oaspe]i, \n timp ce Preston [i echipa sa \nregistrau
activitatea pe film. |ntr-un moment de acalmie. Lara \ncepu s` se
plimbe pe punte.
Auzi pa[i care se oprir` \n apropierea ei. |ntorcând capul, \l
v`zu pe Ben Dennison rezemat de copastie lâng` ea.
– Am v`zut viitorul film al mamei dumneavoastr` la montaj.
L-a]i v`zut?
– Nu.
– E vorba despre rela]ia mam`-fiic`. Timpul ar fi foarte
potrivit s` scrie]i o carte acum.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 121

– Domnule Dennison, v-am refuzat de mai multe ori. Dac`


nu \n]elege]i sensul acestui cuvânt, ar fi timpul s` consulta]i un
dic]ionar.
– Am \nv`]at din experien]` c` \nseamn` adesea poate.
– V` garantez c` de data aceasta \nseamn` tot nu. Se \ntoarse
[i se \ndep`rt`.
El o urm` [i o prinse de bra].
– Sunt sigur c` editorul va face s` merite efortul.
Tr`gându-[i mâna, se preg`ti s`-i r`spund` dar fu \ntrerupt`
de Neil.
– Tipul acesta te deranjeaz`, Lara?
– Da, m` deranjeaz`.
Neil f`cu un gest peste um`r cu degetul mare.
– F` pa[i amice.
Se \ndep`rt` [i Neil \l urm`ri cu privirea.
– Ce s-a \ntâmplat?
Lara \i explic` despre Ben [i ideea lui de a publica o
carte.
– Bine, dac` te mai deranjeaz`, doar spune-mi [i-l arunc la
[obolanii din cal`.
Lara râse.
– Angelique m-a trimis s` te aduc. Echipa de filmare ia o
pauz` [i vom lua prânzul \n apartamentul ei.
N-avea poft` de mâncare, dar accept` bra]ul oferit de el [i \l
urm` \n apartamentul lui Angelique.
122 PAMELA MACALUSO

Entuziasmul ei sc`zu [i mai mult pân` la cin` [i pentru dansul


programat ulterior. Dar se \mbr`c` atent pentru eventualitatea
c` Dillon avea s`-l conving` pân` la urm` pe Tyler s` vin`.
|mprumut` o alt` rochie de la Angelique, la fel de sexy [i
\ndr`znea]` ca prima.
|n loc s`-[i lase p`rul liber ca s` fie ascuns` privirilor, \l
strânse la spate \ntr-o coad` de cal. Din cauza alegerii
piept`n`turii, umerii [i spatele \i r`maser` la vedere.
Când Dillon ap`ru singur, cu pu]in` vreme \nainte de cin`,
pierdu [i ultima speran]` c` Tyler se va r`zgândi.
|ndat` ce orchestra \ncepu s` cânte, dans` cu Neil [i Dillon,
apoi cu o mul]ime de parteneri din echipa de filmare, actori [i
figuran]i. Se sili s` râd` la glumele care nu-i p`reau amuzante [i
s` zâmbeasc` politicos la complimentele primite.
Privi prin sal`. Avea vedenii? Un b`rbat care sem`na cu Tyler
st`tea acolo, cu bra]ele \ncruci[ate pe piept, uitându-se fix la ea.
Era el sau \[i dorise atât de mult ca el s` fie acolo \ncât mintea \i
juca feste? |l pierdu din vedere din cauza mul]imii. Când \ncerc`
s`-l reg`seasc` cu privirea, gre[i pasul [i ateriz` pe piciorul
partenerului de dans. Zâmbi a scuz`.
– |mi pare r`u.
– E \n regul`, dar v` va costa un alt dans.
– |ncerca]i mai târziu, cred c` dansul acesta este al meu.
Vocea veni din spatele ei. De[i familiar`, era destul de rece.
R`ceal` se vedea [i \n ochii lui, când o lu` \n bra]e.
– Regret c`-]i stric distrac]ia, dar dac` am venit atâta cale pen-
tru tine, cred c`-mi datorezi cel pu]in un dans.
Inima Larei b`tea cu putere. Era aici... Chiar era aici.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 123

– Nu sunt sigur` c`-mi place tonul t`u.


– Eu sunt sigur c` nu-mi place s` te g`sesc \mbr`cat` ucig`tor
\n bra]ele a jum`tate de duzin` de b`rba]i str`ini.
– De când e[ti aici? Am fost \n bra]ele lor pentru c` dansam
cu ei. Aceasta este o petrecere.
– Ai auzit vreodat` c` po]i sta deoparte?
O scânteie de speran]` \i lumin` inima. Dac` nu i-ar p`sa,
n-ar reac]iona astfel.
– Dac` nu te-a[ cunoa[te, a[ spune c` e[ti ca un amant gelos.
Ar fi vrut s`-[i arunce bra]ele \n jurul gâtului lui [i s` râd`
fericit`.
|nainte de a face vreo mi[care ap`ru Neil.
– Hei, b`trâne, m` bucur s` v`d c` ai reu[it s` vii. |l b`tu pe
Tyler pe um`r.
– Lara, Preston crede c` lumina a fost slab` \n scenele cât am
dansat \mpreun`. Vrea s` le relu`m.
Lara se uit` la Tyler. Ar`ta mai furios decât \nainte.
– Nu m` l`sa s` te opresc. El \i d`du drumul [i f`cu un pas \napoi.
O parte din ea voia s` se \ntoarc` \n bra]ele lui, dar era oare
\n]elept. Poate dac` se ar`ta mai pu]in accesibil`...
Nu rezist` când Neil o lu` de mân`.
– Nu crezi c` sari calul? \l \ntreb` ea pe Neil dup` ce \ncepur`
s` danseze.
– Nu-]i face probleme, \i va face bine s` [tie c` are pu]in`
competi]ie.
Nu era nici o competi]ie \n ceea ce o privea, ea \ncercase doar
s` fac` s` treac` timpul. Se \ndoia c` era \n stare s` mai
recunoasc` partenerii cu care dansase \n ultima or`... a[a
impresie nemaipomenit` \i f`cuser`.
124 PAMELA MACALUSO

– De-aceea ai venit?
– Nu, v` descurca]i bine singuri. Preston chiar m-a trimis.
– Sper ca de data aceasta s` fie mul]umit de lumin`.
– E a[a groaznic s` dansezi cu mine?
– N-am vrut...
– Nu te scuza. {tiu c` ai prefera s` te cer]i cu Tyler.
– Te ]ii mereu de [otii, Neil, dar tu crezi \n lumea lui Tyler?
– Da. El este tot ceea ce vreau s` fiu când m` voi maturiza.

Tyler st`tea la o mas` din afara luminilor, aparatelor [i celor-


lalte echipamente de filmare.
Ea avea dreptate, bine\n]eles, se purtase ca un amant gelos.
De obicei nu se comporta astfel. {i din nou, \n ultima s`pt`mân`
spusese [i f`cuse o mul]ime de lucruri care nu intrau \n
obiceiurile lui.
Se \nfuriase v`zând-o dansând, râzând [i sim]indu-se bine.
Toat` ziua [i-o imaginase trist`, singur` [i ducându-i lipsa.
Viziunea ei \ncântat`, zâmbind recunosc`toare când el intra \n
sal` \l f`cuse ca toat` ziua s` munceasc` [i s`-[i pun` angaja]ii s`
munceasc` pe rupte. Se gr`bise s` plece de la serviciu [i \nchiri-
ase un elicopter ca s` vin` \n ajutorul ei.
Bine, \n sfâr[it acum [tia adev`rul – ea nu avusese nevoie de
el s` o salveze. Se \ndoia c` se gândise m`car o singur` dat` la el
de când ie[ise ca o furtun` asear` din camera lui. Poate c` doar
i se p`ruse c` vede suferin]` \n ochii ei, poate c` ea credea
fiecare cuvânt pe care-l pronun]ase.
giannijollys
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 125

Venise cu elicopterul dar aranjase ca limuzina s`-l ia


diminea]`. Putea chema [oferul s` vin` [i s` \l ia acum. Se gândi
c` era deja aici [i, a[a cum spusese Lara, aceasta era o petrecere.
Reper` o blond` pe care o observase \n jurul casei pe timpul
recentelor film`ri. Ea se uita la el. Când ea zâmbi [i \[i ridic`
paharul spre el, se ridic` \n picioare [i \nclin` capul \n direc]ia \n
care era ea.

Trecuse aproape o or` de când ea [i Neil terminaser` dansul


[i se desp`r]iser`. Ea-l v`zu pe Tyler stând de vorb` cu una din
coafezele lui Angelique [i se hot`r\ s` a[tepte pân` vor termina
de discutat \nainte s`-l abordeze.
Dar conversa]ia continuase. Dansaser`, apoi se a[ezaser` la o
mas` [i continuaser` s` discute. Nu numai o dat` \l v`zuse uitân-
du-se spre ea.
Lara refuz` toate invita]iile la dans, motivând oboseala. Pân`
la urm`, nu mai suport` [i plec` s`-[i g`seasc` parteneri, sperân-
dastfel s`-i capteze aten]ia.
Pierdu [irul dansurilor [i al partenerilor. Afi[` un zâmbet
mul]umit când dans` cu Dillon.
– Ce se \ntâmpl` cu voi doi?
– Nimic.
– Ce-a fost \n weekend?
– Ce vrei s` spui?
– M` a[teptam s` v` \ntoarce]i la o alt` temperatur`.
– |mi pare r`u c` te-am dezam`git.
– Ultima dat` când am avut o discu]ie sincer`, te \ntrebai cum
s`-l faci s` \n]eleag` c` erai interesat` de el.
126 PAMELA MACALUSO

– M-am mai gândit pu]in [i m-am r`zgândit din nou.


– Nu te cred nici mort.
– Dillon, \]i apreciez grija, dar nu este treaba ta.
– E cel mai bun prieten al meu, Lara [i se poart` ciudat. Nu-[i
ia niciodat` mai mult de o zi liber`, nu-[i uit` niciodat` pagerul
[i nu se plimb` niciodat` \n gr`din` dup` cin`.
– Poate c` i-a recomandat doctorul s` o lase mai moale cu
munca [i s` \nceap` un program de exerci]ii fizice.
– Sunt sigur c` mi-ar fi spus.
– Bine, atunci sunt sigur` c` dac` va vrea s`-]i spun` ce am
discutat mai devreme, \]i va spune. Melodia ajunse la sfâr[it. Se
\ndep`rt` de Dillon.
– Ar mai trebui s` afli ceva; nu discut` niciodat` mai mult de
o jum`tate de or` cu o femeie la o petrecere decât dac`
pl`nuie[te s` o ia cu el \n pat.
Minunat. |l aruncase direct \n bra]ele unei alte femei.
Când altcineva o invit` la dans, nici m`car nu se uit` la el [i
accept` imediat. Tyler [i prietena lui se ridicar`. R`sufl` u[urat`
când se \ndreptar` spre ringul de dans. Dar u[urarea fu de scurt`
durat` pentru c` femeia se lipi de Tyler, \ncol`cindu-[i bra]ele \n
jurul gâtului lui. Când Lara privi unghiile lungi ale femeii intrând
\n p`rul lui Tyler, le sim]i \nfigându-se \n inima ei.
– A[... a[ vrea s` ies la aer. Se retrase de lâng` b`rbatul cu care
dansa.
Când ajunse afar`, , constat` c` acesta venise dup` ea [i c` nu
era un necunoscut. Dansase cu Ben Dennison.
Minunat, este tot ce-mi trebuie, \[i zise ea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 127

– Prea mult` [ampanie? \ntreb` el.


– De fapt, nu-mi amintesc s` fi b`ut ceva.
– Chiar v-a sup`rat atât de mult s` o vede]i pe mama dum-
neavoastr` s`rutându-l pe Preston Kent?
|l s`rutase mama ei pe Preston? Fusese atât de atent` la Tyler
\ncât nu observase.
– Dac` ve]i continua s`-mi pune]i \ntreb`ri personale, voi
insista s` v` \ntoarce]i la petrecere.
– Nu mai pun \ntreb`ri.
Merser` f`r` s` vorbeasc`, urm`ri]i de muzica ce str`b`tea de
la petrecere.
– A]i vrea s` merge]i \n cabina mea [i s` vede]i viitorul film al
mamei dumneavoastr`?
– Nu. Nu dorea nimic mai mult decât s` r`mân` singur`.
Cred c` am s` m` duc \n cabina mea. A fost o zi lung`.
– V` conduc.
– Nu-i nevoie.
Cu o vitez` care o [oc`, o \ntoarse cu fa]a spre el [i o prinse
\n bra]e.
– Lara, uit` toat` povestea cu cartea, uit`-te la mine ca
b`rbat... un b`rbat complet fascinat de tine.
Se dezmetici repede [i \ncepu s` se zbat` ca s` se
elibereze.
– Sunt flatat` dar...
O propti cu spatele de perete. Era sigur` c` dac` ar ]ipa, cine-
va ar auzi, dar \ncerca s` se descurce f`r` s` fac` o scen`.
Punându-[i mâinile pe pieptul lui, \l \mpinse.
128 PAMELA MACALUSO

– Lara, puiule, nu te lupta cu mine.


– Atunci las`-m` s` plec. Vocea ei era \nc` st`pânit`, dar se
gândi c` va trebui s` strige.
– D`-mi un s`rut mai \ntâi. |ncepu s`-[i apropie gura de gura
ei. Ea \l \mpinse mai tare [i deschise gura s` strige. Dintr-o dat`,
el nu mai era acolo, iar for]a cu care se preg`tise s` \l \mping` o
f`cu s` se clatine. Reechilibrându-se s` nu cad`, se sim]i prins`
de o pereche de bra]e puternice.
Instinctiv, se zb`tu s` scape, dar \l v`zu pe Ben c`zut pe
punte [i frecându-[i maxilarul.
Ridic` privirea. Era \n bra]ele lui Tyler. Se uit` \n jur dup`
femeia cu care dansase el. Nici urm`.
U[urarea c` el fusese singura cauz` a frustr`rilor de seara
trecut`, c` sc`pase de efortul de a p`rea fericit` de rolul pe care
trebuise s`-l joace c` \i pl`cea s` fie la petrecere ca [i bucuria de
a fi sc`pat` de Ben, o f`cur` s` izbucneasc` \n plâns.
– Te sim]i bine, iubito?
|ncuviin]ând, cu o mi[care din cap, se \ntoarse [i \[i arunc`
bra]ele \n jurul gâtului lui. El o strânse \n bra]e, leg`nând-o
\ncet.
– Hai s` mergem undeva unde s` putem vorbi.
Ea \ncuviin]` din nou. |ndreptându-se, se uit` \n ochii lui.
Lumina era slab` dar nu mai v`zu nici urm` de r`ceal`.
– Tyler?
Punându-[i o mân` sub b`rbia ei \i ridic` fa]a [i o s`rut`.
– Lara, te iubesc, [opti el lâng` buzele ei.
Capitolul 12

– {i eu te iubesc, r`spunse ea \n [oapt`. S`rutul care urm` fu


mai mult tandru decât plin de pasiune [i apoi, pornir` spre
apartamentul lui Tyler.
Ajun[i acolo, Tyler se a[ez` pe canapea, tr`gând-o pe Lara pe
genunchii lui [i \mbr`]i[ând-o.
– Cine era tipul?
Lara se strânse mai tare la pieptul lui, recunosc`toare c` o
salvase de Ben [i fericit` c` erau singuri cum fuseser` \n week-
end.
– |]i aminte[ti ziua \n care ai venit la piscin` s`-mi aduci
mesajele? El \ncuviin]`. Acela era Ben Dennison.
– Cel cu biografia?
– Da.
– De ce naiba ai plecat de la petrecere cu el?
– N-am plecat cu el. Eu am plecat [i el m-a urmat. |mi ceruse
s`-l ajut cu acea carte. Cred c` se hot`r\se s` schimbe tactica [i s`
\ncerce s` m` seduc` mai \ntâi.
130 PAMELA MACALUSO

– Iubito, au trecut toate, atâta timp cât ai fost sincer` \n


privin]a celor spuse pe punte.
– C` te iubesc?
– Exact, zâmbi Tyler.
– Chiar a[a este, zâmbi ea. Dar tot vreau s`-]i vorbesc despre
mine.
– Dac` ]ii neap`rat.
– |nainte de toate, vreau s`-]i spun c` Angelique m` iube[te
[i s-a str`duit s` fie o mam` bun`. Dar str`daniile ei n-au avut
continuitate.
– Se opri o clip`, cu sprâncenele \ncruntate.
– Din cât \mi amitesc, totdeauna am fost pe locul doi \n via]a
mamei. Am fost mereu plasat` dup` cariera ei [i dup` orice
b`rbat cu care s-a \ntâmplat s` fie \ncurcat`. {tiu c` uneori nu se
putea altfel dar se \ntâmpla atât de des... [i dura atât de mult...
– Dar tat`l t`u?
– N-am [tiut cine era tat`l meu pân` la vârsta de [ase ani. El
era prezent din când \n când, \l [tiam ca domnul MacPherson,
dar n-am [tiut c` suntem rude [i nici el.
Tyler p`ru uluit.
– N-ai [tiut c` era tat`l t`u?
– Nu pân` la [ase ani. Când a aflat, amândoi s-au jucat de-a
r`zboiul pe seama mea o bun` bucat` de vreme. Câteodat`, când
tat`l meu trebuia s` vin` s` m` ia pentru o vizit`, Angelique f`cea
pe sup`rata. Când \n sfâr[it tat`l meu sosea, sfâr[ea prin a o
scoate pe ea \n ora[. Eu eram doar o feti]`. Nu puteam intra \n
competi]ie cu mama.
Davis \mi promitea c` va ie[i cu mine alt` dat`, dar pentru
el a se ]ine de promisiune \nsemna doar s`-mi trimit` ni[te
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 131

juc`rii scumpe sau rochii noi. Bine\n]eles, \n sezonul de fotbal,


când el era pe drum [i eu la [coal`, nu-l vedeam [i nici nu
auzeam de el.
– Când erai mic`, ai \ntrebat vreodat` unde era tat`l t`u?
– Sigur, [tiam c` \n familie se presupune c` trebuie s`
existe doi p`rin]i. Angelique \mi spunea c` tat`l meu este ple-
cat \ntr-o c`l`torie lung` de afaceri. Eram mic`. N-aveam idee
cât de lung` poate fi o c`l`torie de afaceri. Privind \n urm`,
m-a deranjat cel mai tare c` a min]it pentru c` la scurt` vreme
dup` aceea, p`rin]ii lui Davis au murit. Mi-am pierdut repede
bunicii [i mi-a fost greu s-o iert pe mama pentru acei ani ai
copil`riei pe care a[ fi putut s`-i petrec \mpreun` cu ei. Am
amintiri foarte pl`cute despre scurta vreme petrecut` cu ei [i
m` \ntreb cât de diferit` ar fi fost via]a dac` i-a[ fi avut lâng`
mine de la \nceput.
– Dar p`rin]ii mamei tale?
– Ei au murit \nainte ca mama s` ajung` la Hollywood. Cel
pu]in ea a[a a spus \ntotdeauna.
– M`tu[i, unchi, veri?
– Din partea tatei, dar pentru c` eu am venit mai târziu, nu
m-am integrat niciodat` \ntre ei. |n plus, pentru c` mama e cine
e, au un fel de rezerv`.
– Se pare c` n-ai fost prea fericit` \n copil`rie.
– N-am fost [i m-am sim]it vinovat` pentru c` eram nefericit`.
M` uitam \n jur la tot ce aveam, [tiind c` majoritatea feti]elor ar
fi fericite s` aib` m`car o parte din ce aveam eu, Dar a[ fi schim-
bat totul pe o familie iubitoare unde copiii st`teau acas` tot anul
[i p`rin]ii lucrau de la nou` la cinci.
132 PAMELA MACALUSO

– Spuneai mai devreme c` mama ta te iubea.


– Da. {i sunt sigur` c` m` iubea, dar nu sunt sigur` c` [tia
cum s` se exprime pentru ca un copil s` se simt` dorit.
Totdeauna m-a tratat mai mult ca pe o posesiune, cum trateaz`
un copil o juc`rie. Am resim]it felul \n care m-a tratat, dar pe de
alt` parte, am fost cel mai mare fan al ei. St`team \n \ntunericul
s`lii de cinematograf pierdut` \n imaginea de pe ecran.
Câteodat` eram atât de captivat` \ncât uitam c` ea era mama
mea.
– Trebuie s` fii fost ciudat s-o vezi pe mama ta jucând diverse
roluri [i apoi \n via]a real`.
– A fost. Dar [i mai ciudat a fost când am v`zut-o pe ecran
f`când dragoste cu diferi]i b`rba]i, mul]i dintre ei fiind cei cu
care ie[ea. Pe unii i-am \ntâlnit dup` aceea, \n vacan]e sau \n alte
ocazii [i mi se p`rea bizar s` vorbesc cu oameni pe care-i
v`zusem f`când dragoste cu mama.
– Din cauza aceasta, mai târziu, m` sim]eam mai bine când
eram la [coal` decât atunci când eram acas`. Dar n-aveam de
ales.
– Iubito, nu pot schimba nimic din trecutul t`u, dar vreau s`
fac tot ce pot pentru a-]i oferi dragostea de care ai nevoie. {i, \n
plus, vin cu doi fra]i [i o mam` care \]i doresc binele.
– Chiar vrei s` spui ceea ce cred eu?
– Vreau s` te m`ri]i cu mine.
– Dar asear` ai spus...
El \i puse un deget pe buze.
– {tiu ce am spus, dar am gre[it. Toat` ziua m-am gândit la
tine, num`rând minutele pân` s` te rev`d. A fost enervant.
Totdeauna am reu[it cu succes s` separ munca de via]a
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 133

particular`, dar de când te-am \ntâlnit, m` gândesc mereu la


tine, chiar [i când nu suntem \mpreun`... chiar [i când ar trebui
s` muncesc.
Cuvintele lui o f`cur` s` se \nfioare.
– Nu [tiu. Mi s-a p`rut c` abia a[teptai s` te \ntorci la serviciu
[i s` pleci de lâng` mine.
– Nu [tiam ce spun. Eram uluit de ceea ce sim]eam. |ntr-un
fel, m` speria. Am \ncercat s` m` conving c` dac` ignoram senti-
mentele, acestea vor dispare [i odat` ce plecai la sfâr[itul
s`pt`mânii, lucrurile aveau s` se \ntoarc` la normal.
– Pl`nuiai deci s` m` la[i s` plec acas`? B`nuiam c` s-ar putea
\ntâmpla a[a când ai spus c` vrei s` am amintiri pl`cute despre
c`l`toria \n Florida.
– Te rog, \ncearc` s` \n]elegi, n-a fost pentru c` nu te voiam.
Te voiam prea mult. Dar nu vedeam cum puteam echilibra ceea
ce sim]eam pentru tine cu munca mea.
– {i-acum?
– Acum? Tot nu [tiu cum voi face, dar sunt sigur c` va tre-
bui... |n nici un caz nu te pot l`sa s` pleci. O s`rut`, ca pentru
a-i demonstra c` este sincer.
– Am crezut c` mor când te-am v`zut dansând cu al]i b`rba]i.
Ai avut dreptate când ai spus c` sunt un amant gelos.
– S` vedem dac` po]i fi un amant mul]umit.
Degetele ei devenir` foarte ocupate cu cravata [i nasturii
c`m`[ii lui, \n timp ce degetele lui se ocupar` de fermoarul
rochiei.
Se s`rutar` [i se mângâiar` tot mai insistent, apoi Tyler o
ridic` \n bra]e [i porni spre dormitor, trântind u[a cu piciorul \n
urma lui.
134 PAMELA MACALUSO

Cuvintele de dragoste se pierdur` \n \mbr`]i[`ri pasionate,


uitând tot ce exista \n jurul lor, atingând \mpreun` extazul final,
dup` care se pr`bu[ir` \n somn.
Cineva b`tea \n u[a apartamentului. Tyler se apropie mai
mult de Lara. Oricine ar fi fost avea s` plece.
|n]elese c` se \n[elase când auzi u[a deschizându-se. Cobor\
cu mare grij` din pat ca s` n-o deranjeze pe Lara [i \[i puse pan-
talonii.
Când \[i tr`gea fermoarul, auzi vocea lui Dillon la u[a dormi-
torului.
– Tyler, am s` num`r pân` la zece [i dac` nu ie[i, intr`m.
El \njur` traversând camera [i deschise u[a doar cât s` ias`,
apoi o \nchise \n urma lui.
Dillon mergea \nainte [i \napoi prin fa]a canapelei, ocolind
cu grij` articolele de \mbr`c`minte. Neil st`tea pe un scaun, cu
picioarele \ntinse.
– A]i g`sit momentul potrivit pentru o discu]ie de familie. V`
previn, da data aceasta ar fi bine s` ave]i un motiv \ntemeiat.
Dillon se opri.
– Lara a disp`rut.
– Lara a disp`rut? se auzi Tyler ca un ecou. {tia c` ar`ta ca
scos din pat, iar dup` articolele feminine \mpr`[tiate peste tot,
era clar c` nu era singur. Dac` recuno[tea c` Lara era acolo, ei ar
fi aflat c` el f`cuse dragoste cu ea. Nu-i p`sa dac` ei [tiau sau nu,
dar b`nuia c` Lara s-ar sim]i stânjenit` ca ei s` [tie.
– Da, Lara a disp`rut.
– Sunt sigur c` n-a p`]it nimic. Acum, v` rog s` m` scuza]i.
Oare unde era rochia Larei? Nu-[i putea l`sa fra]ii s-o vad`, cu
siguran]` aveau s` o recunoasc`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 135

– Nu, ascult`-m`... E patru diminea]a... Lara n-a fost \n cabi-


na ei toat` noaptea [i nici individul acela Dennison ultimul cu
care a fost v`zut`. Dup` ceea ce spune Neil, tipul acela o h`r]uia
\n leg`tur` cu o carte pe care vrea s` o scrie...
– Dillon, ascult`-m`, Lara e bine. E major` [i se poate
descurca singur`. Acum, dac` vre]i s` m` scuza]i.
– Nu-mi vine s` cred c` la[i s` treac` o noapte pân` s` vezi ce
e cu Lara! E musafira noastr` [i deci r`spundem de ea.
– Noapte bun`, Dillon. Ia-l pe Neil cu tine. Privi peste um`r,
dar scaunul era gol. Se \ntoarse.
Neil era \n cealalt` parte a canapelei, ]inând ridicat` rochia
Larei.
– Cred c` e cazul s` plec`m.
Dillon \ncepu s` protesteze, apoi v`zu rochia pe care o ]inea
Neil.
– A, da, acum plec`m.
Dillon [i Neil pornir` spre u[`.
Tyler merse \n urma lor.
– Dac` vreunul dintre voi va spune ceva care s` o stânje-
neasc` mâine, va trebui s`-mi da]i socoteal`.
– Atunci pot s` o felicit [i s`-i spun c` m` bucur s` avem un
trandafir printre spini?
– Cred c` ar fi bine s` te prefaci c` nu [tii nimic. Las`-ne timp
s` facem ni[te planuri [i s` aranj`m un anun] oficial.
Neil ridic` din umeri.
– Am s` \ncerc. Arunc` rochia Larei pe um`rul lui Tyler, apoi
deschise u[a [i ie[i.
Dillon r`mase \n prag.
136 PAMELA MACALUSO

– Cred c` ar trebui s` ne cerem scuze c` am n`v`lit.


– Nu e nevoie. De fapt, m` bucur c` sunte]i amândoi atât de
protectori cu ea.
– M` bucur pentru tine, Tyler. Nu se putea \ntâmpla unui tip
mai grozav.
– Mul]umesc.
Dillon se \ntoarse [i ie[i. Tyler \nchise u[a \n urma lui. Luând
rochia Larei de pe um`r, se duse s` o pun` pe sp`tarul
scaunului, mângâind materialul cu mâna.
Era \ndr`gostit de ea. Ar fi trebuit s`-[i dea seama mai
devreme, dar nu fusese \ndr`gostit niciodat` pân` atunci [i nu
fusese sigur. Nu-l recunoscuse pân` n-o strânsese \n bra]e \n
seara aceasta [i ea se uitase cu dragoste \n ochii lui.
Dup` cum mergeau lucrurile la serviciu, poate era timpul s`
o lase mai moale – s` munceasc` mai pu]in, s` delege mai mult
pe al]ii. Jake se ocupase de expansiunea pe coasta de vest [i o
f`cuse bine, iar Dillon \i ]inuse locul cu succes \n timpul week-
endului.
Era o problem` care \l nemul]umea \nc`. Lara avea un bagaj
emo]ional atât de mare. Copil`ria nu fusese vina ei, dar o mar-
case [i ea avea nevoie de mult` aten]ie. |i putea el oferi ceea ce
avea nevoie? Avea timpul necesar, energia, sau [i mai important,
[tia cum? O iubea mult, dar era oare sufiicient?
Capitolul 13

Ceasul lui Tyler sun` pu]in \nainte de r`s`ritul soarelui a


doua zi. Lara morm`i ceva.
El o s`rut` pe p`r.
– E pentru mine, nu trebuie s` te scoli.
– Trebuie s` m` duc \n cabina mea.
– Nu te va deranja nimeni aici.
– Poate c` nu, dar trebuie s` m` schimb \nainte de a m`
vedea cineva.
– Ai dreptate.
Tyler se \ndrept` spre du[ \n timp ce Lara \[i c`uta hainele.
Nu le g`si pe toate.
|[i puse c`ma[a lui Tyler [i intr` \n baie. El ie[ise din cad` [i
se [tergea.
– Dac` nu \ncetezi s` m` mai prive[ti astfel, am s` te duc
\napoi \n pat [i apoi am s` \ntârzii la serviciu.
– Nu-mi g`sesc toate hainele.
El \[i \nf`[ur` proosopul \n jurul taliei, apoi merse \n dormitor.
Scoase câteva piese de lenjerie din spatele unei perne de pe canapea.
Lara \l urm`. El \i \nmân` lenjeria.
138 PAMELA MACALUSO

– Cum au ajuns \n buzunarul t`u?


– Le-am pus \n buzunar când Dillon [i Neil au trecut azi
noapte pe aici. Credeau c` ai disp`rut.
Lara se a[ez` pe pat.
– Deci [tiu...
– Nu le-am spus eu. Neil a g`sit rochia. El se a[ez` pe pat
lâng` ea [i \i puse mâna pe umeri.
Ea se \ntoarse spre el [i \[i ascunse fa]a \n um`rul lui.
– Probabil crezi c` e o prostie din partea mea s` m` simt
prost pentru c` ei [tiu.
– Nu, dar cred c` te vei sim]i mai bine dac` anun]`m
logodna.
– E[ti preg`tit s` o faci?
– Ce zici de vineri seara? Toat` familia va fi acolo [i Claire vrea
s` preg`teasc` cina pentru tine [i Angelique.
– Bine. |ntoarse capul [i \l s`rut`.
El morm`i.
– Am s` \ntârzii la serviciu morm`i el.

Lara pluti \n urm`toarele zile ca \ntr-un vis. |n timp ce Tyler


era la serviciu, ea lucra la computer [i seara pl`nuiau detaliile
pentru logodn`.
Miercuri \n pauza de prânz, merser` la bijutier. Bijutierul
m`sur` degetul Larei, dar Tyler insist` ca inelul s` fie o surpriz`.
Joi dup` amiaz` ea lucra la program când intr` Farley.
– A sosit un domn care vrea s` v` vad`, domni[oar` Rose. Un
domn MacPherson. S`-l poftesc aici?
Ce c`uta tat`l ei aici?
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 139

– Da, mul]umesc, Farley. Tat`l ei intr`. P`rul nu-i \nc`run]ise


\nc` [i silueta atletic` avea aceea[i vigoare, de[i nu mai era
antrenor de mai bine de cinci ani. Lara se repezi s`-l \mbr`]i[eze.
Când \ncerc` s` se retrag`, el o strânse [i mai tare la piept.
– Lara, iubito, de ce n-ai spus nimic niciodat`?
– Ce s` spun?
Davis, scoase din buzunar un ziar \mp`turit [i \l \ntinse pe
birou. Era un ziar ieftin de scandal. Poza mamei sale fusese pe
prima pagin` de multe ori, ca [i a tat`lui ei, dar de data aceasta
era o poz` a ei din copil`rie. Titlul era CRESCUTA IN UMBRA
–COPILARIA NEFERICITA A LARISEI.
Deschise repede ziarul [i \ncepu s` citeasc`, abia auzind
vocea lui Davis. B`t`ile inimii ei se \nte]eau pe m`sur` ce citea
articolul. I se pusese un nod \n gât pe care \ncerca s`-l \nghit`.
Cuvintele nu numai c` exprimau nefericirea copil`riei ei, dar
erau acelea[i pe care le spusese unei singure persoane.. O per-
soan` fa]` de care \[i ar`tase dragostea. O persoan` cu care f`cea
planuri pentru restul vie]ii.
– Nu puteai veni la mine \n loc s` m` faci s` aflu astfel? |ntre-
barea lui Davis \i rupse firul gândurilor.
– Tat`, n-am nici o leg`tur` cu acest articol.
– Deci nu este adev`rat? |i d`m \n judecat`. Pot s` dau
telefon?
– N-am spus c` nu e adev`rat. Dar aceste lucruri le-am spus
unei singure persoane. Un b`rbat \n care am avut atâta \ncredere
\ncât inten]ionam s` m` m`rit cu el.
Davis o trase din nou la pieptul s`u.
– Lara vreau s` \ndrept ceva dac` pot. Aveai dreptate.
Niciodat` nu m-am sim]it confortabil \n rolul de tat`, dar ar fi
140 PAMELA MACALUSO

trebuit s` m` str`duiesc. Vreau s` [tii, p`rin]ii mei te-au iubit


foarte mult, la fel ca pe oricare dintre nepo]ii lor, chiar dac` nu
te-au cunoscut de mic`.
Erau cuvinte care ar fi trebuit s`-i alunge durerea, dar acum
nu se putea concentra decât asupra faptului c` Tyler o tr`dase.
Dar de ce? De ce ar fi dorit s` o fac` s` sufere? Trebuia s`-l vad`.
– N-ai s` te mai m`ri]i cu el, nu-i a[a?
– Trebuie s` vorbesc cu el mai \ntâi. Poate are o explica]ie.
– Nu v`d ce ar putea fi.
Ie[ir` din birou [i ajunser` la u[a de la intrare când aceasta se
deschise [i intr` Angelique. Ea zâmbi spre Lara, dar zâmbetul ei
\nghe]` când v`zu cine o \nso]ea.
– Ce caut` aici, Lara?
– Sunt tat`l ei, sau ai uitat?
– Angelique \[i puse mâinile \n [olduri [i izbucni cearta.
Lara \[i l`s` p`rin]ii certându-se, [tiind c` nu-i vor sim]i lipsa,
urc` \n camer` s`-[i ia po[eta, apoi cobor\ la ma[ina ei. Fusese
cu limuzina la biroul lui Tyler cu o zi \nainte ca s`-l ia [i s`
mearg` la bijutier. Parc` ma[ina, apoi intr` \n hol. La biroul de
recep]ie era o fat` frumoas`, iar un gardian st`tea lâng` lifturi.
Dac` Tyler [tia c` povestea avea s` fie publicat` ast`zi, era
posibil s` nu vrea s-o vad`. Ca s` evite aceast` problem`, \ntreb`
de Dillon.
– To]i directorii sunt \n [edin]`.
– Pot s`-l a[tept \n birou?
– Nu [tiu cât va dura [edin]a. |[i cobor\ vocea. S`rb`toresc
extinderea.
– Extinderea?
– N-a]i citit ziarul azi-diminea]`?
– Nu.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 141

– Ne-am extins pe coasta de vest.


|i \ncol]i o idee \n minte. Se \ntreb` dac` ziarul de scandal pe
care-l avea \n po[et` cotizase o parte din capitalul necesar pen-
tru extinderea companiei.
– Vre]i s`-l suna]i pe Dillon [i s`-i spune]i c` Lara vrea s`-i vor-
beasc` o clip`?
Fata ridic` din umeri [i puse mâna pe telefon. Dup` o scurt`
conversa]ie, l`s` receptorul [i se \ntoarse spre Lara.
– Pute]i urca, etajul optsprezece. |ntinse mâna [i indic`
lifturile din spatele s`u.
Dillon st`tea \n fa]a lifturilor când u[ile se deschiser`.
– Ce surpriz`. Cu ce pot s` te ajut?
– De fapt, a[ vrea s`-l v`d pe Tyler.
– Fata de la recep]ie cred c` a \ncurcat ceva.
– Nu, eu am \ntrebat de tine.
Dillon o privi pe sub sprâncene.
– Ai \ntrebat de mine ca s`-l po]i vedea pe Tyler?
Lara se strâmb` pu]in.
– Nu eram sigur` c` vrea s` m` vad`. Poate ar fi bine s` m`
\ntorc mai târziu.
– A[teapt` te rog \n biroul lui [i eu m` duc s`-l aduc. Deschise
u[ile [i o invit` s` intre.
Abia apuc` s` se uite \n jur c` Tyler intr` pe u[`. Zâmbea, iar
bucuria ce i se citea pe fa]`, p`rea s` umple de energie toat` camera.
– De ce nu l-ai l`sat pe Dillon s` te aduc` \n sala de con-
ferin]e? Se apropie [i o lu` \n bra]e. Lara nu protest`, nici când
el se aplec` s` o s`rute, dar nu-i \ntoarse s`rutul. Dar voia s` o
fac` – voia s`-i \ntoarc` s`rutul [i s` se piard` \n bra]ele lui, s`
caute alinare [i ocrotire \mpotriva restului lumii.
142 PAMELA MACALUSO

– Voiam s` vorbim singuri.


El o conduse spre o canapea [i ni[te fotolii. Lara alese unul
dintre fotolii. Dup` ce scoase ziarul din po[et`, \l \ntinse pe
m`su]a de cafea dintre ei.
Tyler \l ridic`. Dup` ce privi prima pagin`, deschise ziarul s`
citeasc` articolul din interior.
– Ce coinciden]` s` apar` ziarul chiar când tu anun]i o expan-
siune major`.
El o privi, cu ochii mic[ora]i.
– Vrei s` repe]i, te rog?
– Cred c` m-ai auzit destul de bine.
Tyler se ridic` \n picioare [i trânti ziarul pe canapea.
– Bine, am auzit, dar nu v`d leg`tura \ntre expansiunea mea
[i articol.
– Tyler, ceea ce scrie \n articol am spus unei singure
persoane [i amândoi [tim cine este acea persoan`.
– Vrei s` spui c` eu sunt responsabil pentru aceasta?
– Ce te a[teptai s` cred?
– Lara, ]i-am spus c` te iubesc, ]i-am cerut s` te c`s`tore[ti cu
mine... [i tu continui s` crezi c` a[ putea s`-]i fac a[a ceva?
– {tiu c` expansiunea firmei trebuie s` fi fost costisitoare [i
c` vei crea multe locuri de munc`...
– Crezi c` am vândut povestea ta pentru a-mi finan]a
ac]iunea?
Lara ridic` din umeri.
Tyler râse, dar râsul lui sun` aspru [i amar.
– Domnul Dennison [i pretenii lui scriitori ]i-au format o
p`rere exagerat` despre povestea vie]ii tale, iubito. Suma
maxim` ce s-ar fi putut ob]ine pentru acest` poveste ar fi fost
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 143

nimic pe lâng` cât m-a costat expansiunea. |n plus, mi-ai spus


aceste lucruri abia luni seara. Etapele expansiunii au fost
pl`nuite luni de zile.
Lara \[i acoperi gura cu mâna. Ar fi trebuit s`-[i dea seama mai
\nainte, dar fusese atât de uluit`, \ncât d`duse curs primului
impuls.
– Bine, dac` nu banii au fost motiva]ia ta, atunci care? De ce-ai
f`cut-o?
Tyler \[i \ncle[t` pumnii.
– Este a doua oar` când \mi pui onestitatea sub semnul
\ntreb`rii. Prima dat` te-am scuzat pentru c` nu m` cuno[teai.
Dar de data aceasta n-ai nici o scuz`. Cred c` ar fi mai bine s` te
\ntorci acas`.
– Cred c` ar fi mai bine dac` m-a[ \ntoarce \n California.
– S-ar putea s` ai dreptate.
Privirea lui era rece, rece [i goal`.

Lara aproape terminase de \mpachetat când auzi b`t`i \n u[`.


Sper` pentru o clip`, c` era Tyler cu o explica]ie logic` pentru c`
\i tr`dase \ncrederea, sau s`-i cear` s` nu plece.
– Intr`. Vocea-i tremurase u[or.
Nu era Tyler, ci Claire. Ea privi valiza deschis`.
– E totul \n regul`?
– Da. Lara era mul]umit` c` vocea ei suna mai normal ca
\nainte.
– Tocmai am primit un telefon de la Dillon. Mi-a spus c` el
crede c` ai putea fi sup`rat` de ceva.
Lara ridic` din umeri [i continu` s`-[i fac` bagajele.
144 PAMELA MACALUSO

– Nu.
– Speram s` aud c` vei hot`r\ s` r`mâi cu noi. Sunt foarte
ner`bd`toare s` am nurori [i s` devin bunic`.
– N-am s` r`mân. De fapt, am s` plec ast`zi.
Claire veni [i o \mbr`]i[`.
– Te rog, nu pleca.
Lara \ncerc` s`-[i st`pâneasc` lacrimile.
– Trebuie.
– Tyler [tie c` pleci.
– Da, [tie.
– |n]eleg. Claire privi cum Lara punea ultima rochie \n valiz`,
\nchise capacul [i o \ncuie.
– E ceva ce pot face?
– Spune-i mamei c` o voi suna s`pt`mâna viitoare.
Patru ore mai târziu, Lara st`tea lâng` tat`l ei, privind cum
Florida se \ndep`rteaz`, lacuri [i râuri devenind din ce \n ce mai
mici, pe m`sur` ce avionul se ridica mai sus. |nchizând ochii,
pretinse c` doarme \n timp ce derula mereu \n minte conversa]ia
cu Tyler. Nu spusese niciodat` c` n-o f`cuse el, dar indignarea la
acuza]ia ei dovedea c` n-o f`cuse. Dar era singurul c`ruia \i
spusese.
Poate fusese un accident. Poate vorbise cu cineva [i \i
sc`pase. Dac` a[a era cazul, de ce nu-i spusese?
Poate dup` ce va avea timp s` se gândeasc`, \[i va aminti c`
spusese cuiva. Avea s` o sune cu siguran]` [i s`-[i cear` scuze, iar
ea \l va ierta [i... Poveste cu zâne, Lara!
N-avea sens... povestea lor se terminase.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 145

Tyler st`tea \n picioare [i privea pe fereastra biroului.


Luminile clipeau \n parcarea de dedesubt, dar el se uita la cerul
\ntunecat de deasupra.
Ast`zi fusese cea mai mare zi din istoria lui Neptune Cruise
Lines de când luase conducerea companiei. Ar fi trebuit s`-[i
s`rb`toreasc` victoria nu s` caute r`spunsuri \n stele. R`spun-
surile de care avea nevoie \n afaceri p`reau s` vin` când avea
nevoie de ele, dar n-avea nici o idee \n leg`tur` cu Lara.
Dac` ar fi venit cu ziarul [i i-ar fi cerut ajutor s` afle cine este
autorul, ar fi pus \n mi[care cerul [i p`mântul ca s-o ajute. Dar
\nainte de a veni la el, deja \l judecase [i condamnase.
Cum putea avea atât de pu]in` \ncredere \n el? Cum puteau
avea un viitor \mpreun` \n aceste condi]ii?
{i mai era \ntrebarea cine vânduse povestea. El [tia c` n-o
f`cuse. Bine\n]eles nu avea decât cuvântul Larei c` nu
spusese nim`nui altcuiva. Ar fi putut spune câtorva sute de
persoane.

Lara \nchise telefonul. Era sigur` c` mama ei se \ntorsese \n


California, dar de fiecare dat` când suna nu reu[ea s` dea de ea.
Burton... impresarul mamei sale [tia totdeauna unde era.
Form` num`rul [i-l \ntreb` dac` Angelique se \ntorsese \n ora[.
– S-a \ntors, dar e pu]in sup`rat` dup` recentul articol despre
copil`ria ta.
– Te rog, spune-i c` n-am vrut s` afle altcineva decât Tyler [i
c` a[ vrea s` discut problema cu ea.
Burton \ncuviin]`.
– Nu pot s` fac nici o promisiune, dar am s` fac tot ce pot.
– Nu pot cere mai mult, \]i mul]umesc.
146 giannijollys PAMELA MACALUSO

Burton reu[i s-o fac` pe Angelique s` accepte s-o primeasc`


sâmb`ta urm`toare. A[tept` aproape zece minute \nainte ca
mama ei s` apar`. Angelique ar`ta de parc` nu dormise mai bine
decât Lara.
– Nu v`d de ce aceast` \ntrevedere e necesar`, Larisa. Am
primit mesajul t`u limpede din articol.
– |mi pare r`u c` ai fost jignit`...
– Cum ai vrea s` m` simt când unicul meu copil crede c` am
fost o mam` mizerabil`? {tiu c` n-am fost mama anului, dar
]inând cont c` am fost singur`, cu o carier` care mi-a ocupat tot
timpul, cred c` m-am descurcat bine.
– Mam` n-am inten]ionat s` afli niciodat`.
– }i-am oferit tot ce ai cerut vreodat`, dar e[ti am`rât` c` n-am
fost totdeauna prezent` la chemarea ta.
– N-am cerut niciodat` s` fii fost totdeauna. Dar au fost unele
momente când \ntr-adev`r aveam nevoie de tine [i n-ai fost.
– M-am asigurat c` totdeauna a fost cineva la [coal` sau acas`.
Nu te-am l`sat niciodat` singur`. {tii câ]i copii trebuie s` stea sin-
guri cât p`rin]ii sunt la serviciu?
– Totul este relativ, mam`. Poate c` am dus-o u[or dup` stan-
dardele tale \n compara]ie cu al]i copii. Tot ce [tiu e c` eram
trist` [i singur` [i c` cea mai important` persoan` din via]a mea
cerea s` fiu pus` \ntr-un avion când avea timp pentru mine \n
programul ei \nc`rcat. Dar n-a putut fi g`sit` când mi-am rupt
mâna sau prima dat` când am fost s`rutat` de un b`iat.
– Crezi c` spunându-mi toate acestea acum ai s` m` faci s`
suf`r [i vei fi r`zbunat` pentru presupusele mele p`cate?
Lara scutur` din cap.
– Pentru c` po]i s` sugerezi asemenea lucru dovede[te cât de
pu]in m` cuno[ti. N-am pl`nuit s` aud` altcineva acele cuvinte
cu excep]ia lui Tyler [i cu siguran]` nu voiam s` afli vreodat`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 147

– De ce naiba s`-i spui lui Tyler? Sperai ca el s`-i spun` lui


Claire, gândindu-te c` s-ar putea \ntoarce \mpotriva mea [i s`-mi
pierd astfel cea mai bun` prieten`?
– }i-am spus c` nu m-am gândit la r`zbunare.
– Atunci de ce i-ai spus?
– Eram pe cale s` ne anun]`m logodna vineri seara... m-am gân-
dit c` ar trebui s` [tie despre copil`ria mea \nainte de c`s`torie.
– Urma s` te c`s`tore[ti cu Tyler? Atunci de ce ai plecat brusc,
f`r` m`car s`-]i iei r`mas bun?
– Cum s` mai am \ncredere \n el când fie a vândut fie a spus
cuiva accidental lucruri pe care i le-am \ncredin]at?
– Lara, nu cred c` Tyler se poate cobor\ \ntr-atât \ncât s` dis-
cute confiden]e cu cineva sau [i mai grav s` le vând`. Trebuie
s` fie alt` explica]ie cum a ajuns informa]ia \n ziar. E[ti sigur`
c` n-ai mai spus niciodat` nim`nui altcuiva? Unei prietene la
[coal`? Ai ]inut un jurnal?
Mama ei era convins` c` Tyler era nevinovat. Lara \[i dori ca
aceasta s` fii fost [i prima ei reac]ie. |ns` ea b`nuise imediat c`
era vinovat. Era Angelique prea optimist` sau Lara se gr`bise s`
judece.
– N-am ]inut un jurnal [i n-am spus nim`nui niciodat`. To]i
credeau c` ar fi minunat s` te aib` ca mam`. N-am vrut s` cread`
altfel.
Acum c` subiectul copil`riei era deschis, poate putea ob]ine
un r`spuns la \ntrebarea care o chinuise ani de zile.
– De ce ai a[teptat pân` am \mplinit [ase ani ca s`-mi spui c`
Davis era tat`l meu?
– Lara, eram foarte tân`r` când am r`mas \ns`rcinat` [i nici
eu nu avusesem o copil`rie fericit`, din motive foarte diferite de
altfel. Angelique \[i \mpreun` mâinile.
148 PAMELA MACALUSO

– M` temeam... c` dac`-l vei cunoa[te pe Davis, \l vei iubi pe


el mai mult decât pe mine. De-aceea \l f`ceam s` ias` cu mine
când de fapt venise s` te scoat` pe tine \n ora[. M` temeam c`
vei deveni apropiat` de el [i m` vei p`r`si.
– Am fost cu tine numai \n vacan]e [i \n zilele libere. Dac`
]ineai atât de mult la mine, de ce m` trimiteai la internat?
– Ca s` beneficiezi de o atmosfer` plin` de siguran]` [i con-
sisten]`. Lucrez mult, dup` un program neregulat [i \n acest
domeniu trebuie s` am o via]` social` intens`. M-am gândit s`
iau o bon` permanent` ca s` fii mereu cu mine, dar mi-am dorit
totdeauna s` merg la internat – chiar de când am v`zut filmul
Mica Prin]es` – a[a c` am hot`r\t s` te trimit pe tine. |mi pare r`u
c` ai considerat asta drept o pedeaps`.
Lara \n]elese cât de pu]in [tia despre trecutul mamei sale.
Majoritatea din cele [tiute, le citise prin reviste. Angelique nu
vorbea niciodat` despre propria copil`rie.
– S-a terminat, gata. C`zu pe gânduri o clip`. Ce-ai de gând
s` faci \n leg`tur` cu Tyler?
– Cred c` e prea târziu s` mai fac ceva.
– Prostii, niciodat` nu e prea târziu. Dar e[ti sigur` c` este
ceea ce vrei? Adu-]i aminte ce-am discutat la Claire despre obi-
ceiurile lui legate de munc`.
– |mi amintesc, dar câteodat` \[i d` seama c` munce[te prea
mult [i cred c` \[i va face timp liber pentru rela]ia noastr`.
Aminte[te-]i, [i-a luat liber tot weekendul pentru a-mi ar`ta mie
\mprejurimile. |n plus, eu inten]ionez s` lucrez \n continuare,
ceea ce necesit` de asemenea timp. Câteodat` pierd no]iunea
timpului când lucrez. M` a[tept s` fie \n]eleg`tor [i s` m` ajute
\n meseria mea, nu e corect dac` [i eu procedez la fel cu el? Lara
\[i ridic` mâinile spre cer. De ce tot vorbim despre acest subiect?
Nu este nici o speran]`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 149

– Spune-mi cum s-a \ntâmplat. Cum te-ai \ndr`gostit.


Dup` ce ezit` pu]in, reu[i s` povesteasc`, dar f`r` s`
aminteasc` ceva despre leg`tura lor intim`. Când termin` de
povestit, \ntreb`:
– Cum ar`ta Tyler \n ultima zi cât ai fost acolo?
– Nu l-am v`zut. L-am auzit de altfel venind târziu noaptea de
la serviciu [i joi [i vineri. Când m-a dus Claire la aeroport
sâmb`t`, spunea c` era la serviciu [i \n ziua aceea. N-ai vrea s`
vorbesc eu cu el?
– Nu, cred c` am s` mai a[tept pu]in. Poate aflu mai \ntâi cum
a ajuns povestea la ziar.
– Nu a[tepta prea mult. Timpul zboar` mai repede decât
credem.

Lara opri soneria ceasului, dar acesta continu` s` sune. Cu


ochii pe jum`tate deschi[i se uit` la afi[ajul ro[u. Nu era \nc`
[ase. De ce pornise alarma [i de ce nu se oprise?
Mintea i se limpezi [i realiz` c` suna telefonul. Se \ntinse [i
riidic` receptorul.
– Alo?
– Te sim]i mai bine acum?
Se trezi brusc.
– Tyler?
– Bine\n]eles c` sunt eu, sau ai mai \nfipt un cu]it \n spatele
altcuiva?
Capitolul 14

Lara se ridic` \n capul oaselor [i se rezem` de cap`tul patului.


– Nu sunt sigur` c` te \n]eleg. Chiar dac` sim]ea c` era furios,
se bucura s`-i aud` vocea.
– O, te rog. Acest ziar de scandal poate fi o a doua natur`
pentru cei de la Hollywood, dar eu prefer s` provoc \n ziare
titluri cu rezultatele muncii mele.
La naiba, Lara, cum ai putut? Nu te-am crezut capabil` de o
asemenea r`zbunare.
– Tyler, sincer, nu [tiu despre ce vorbe[ti.
– Vorbesc despre ultima ta apari]ie \n ziarul de scandal [i cu
cât m` gândesc mai mult, m` \ntreb dac` nu cumva tot tu ai
plasat [i prima poveste. Ai ob]inut publicitate, ai f`cut pace cu
mama ta [i ai reu[it s` m` umile[ti pe mine...
– Tyler, te iubesc. De ce a[ vrea s` te umilesc?
– Nu [tiu, Lara, spune-mi tu. Dar, nu m` mai folosi \n
jocurile tale de publicitate pentru c` data viitoare vei auzi de
avocatul meu.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 151

Pân` s` poat` r`spunde, leg`tura se \ntrerupse [i veni tonul.


Se ridic`, se preg`ti pentru serviciu [i ie[i din cas`. Pe drum, se
opri [i cump`r` un ziar.
Era din nou pe prima pagin`. De data aceasta fotografia era
mai recent` [i era [i o fotografie a lui Tyler. Titlul era: FIECARE
TRANDAFIR ARE SPINII SAI – LARA |L ARE PE TYLER.
Nu trebui s` citeasc` mult pentru a \n]elege de ce era Tyler
atât de sup`rat. |n interior era alt` poz` a lui Tyler [i comenta-
riul:TALENTELE MILIONARULUI LINIEI DE CROAZIERA DUC
DIN SALA DE CONSILIU |N DORMITOR. Povestea reda destul de
am`nun]it evolu]ia rela]iei lor. Aproape c` \l b`nuia pe Tyler c`
o scrisese, pân` când ajunse la sfâr[it. „Cuplul s-a certat de
curând, dar se pare c` e o situa]ie temporar`.
Angelique o sf`tuise s` nu a[tepte mult pân` s`-l sune pe
Tyler – [i cine putea [ti mai bine cum s` manevreze b`rba]ii,
dac` nu doamna num`rul unu de la Hollywood.?”
{tia c` nu ea vânduse povestea ziarului. S` fii fost Angelique...
Nu, refuz` s` fac` din nou o presupunere gre[it`.
Imediat ce ajunse \n birou, ridic` telefonul [i form` num`rul
serviciului de securitate al companiei.
– Simon, cred c` avem o problem`.

Dup` ce-i ascult` povestea, Simon fuse de acord c` sem`na


cu o ac]iune de ascultare a conversa]iilor ei. Era posibil ca \n
apartamentul lui Tyler de pe nav` [i \n livingul lui Angelique s`
fi fost microfoane, [i chiar Lara putea fi b`nuit` c` dusese micro-
foanele \n ambele locuri.
– Dup` cum au ap`rut cele dou` articole, b`nuiala mea e c`
ascultarea a fost aranjat` pentru motive legate de via]a ta
152 PAMELA MACALUSO

personal`, dar pentru c` lucrezi \ntr-un departament a c`rui


activitate e strict secret`, exist` posibilitatea s` fi fost ascultat` [i
aici. Voi face cercet`ri. Am nevoie de cooperarea ta.
Lara primi o salopet` alb` de tehnician ca s` se schimbe, iar
Simon [i echipa sa verificar` toate articolele de \mbr`c`minte,
bijuteriile [i toate piesele portabile din biroul ei. |i golir` po[eta
\n timp ce ea \ncerca s`-[i aminteasc` fiecare obiect pe care ar fi
putut s`-l poarte \n cele dou` zile \n chestiune.
– Tot ce e aici, e curat, spuse unul din b`ie]i.
Lara \[i d`du p`rul de pe frunte. |[i netezi p`rul spre spate
pân` d`du cu mâna de coada de cal.
– Simon, dar aceasta? Scoase panglica elastic` din p`r. Nu
sunt sigur` c` am purtat-o de fiecare dat`. Am câteva de diferite
culori, dar am avut p`rul legat de fiecare dat`.
Simon lu` panglica elastic`. Dup` ce o pip`i, lu` foarfeca [i
t`ie o cus`tur`.
– Am descoperit. Scoase o pies` mic` rotund`. Lara \[i ]inu
respira]ia. B`nuise c` avusese microfoane, altfel n-ar fi apelat la
Simon, dar acum avea dovada \n fa]a ochilor...
– Frumos echipament. E mult mai complex decât cele
folosite de amatori, am putea avea de-a face cu un profesionist.
Spui c` ai mai multe panglici elastice pentru p`r acas`?
– Da.
– Cred c` ar fi bine s` le verific`m.

Acas`, g`sir` \nc` trei dispozitive \n elasticele de p`r [i unul


\n trusa de machiaj.
– Cine are acces la lucrurile tale personale? \ntreb` Simon.
– Teoretic, numai eu [i mama. Dar chiar dac` are [i ea o
cheie, nu cred c` a folosit-o vreodat`.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 153

– Dar când ai fost \n vacan]`? Personalul hotelului?


– Am stat la prieteni. Stai pu]in... când am ajuns \n Orlando,
bagajul meu lipsea. Mi-a fost adus a doua zi. Era \ncuiat \nc`, dar
când l-am deschis, totul p`rea s` fie acolo, dar trusa de machiaj
nu era la locul obi[nuit. M-am gândit c` fusesem prea obosit`
când f`cusem valiza, dar acum nu mai sunt foarte sigur`.
– Bine, am de gând s` m` uit \n ea.
La scurt` vreme dup` ce Simon [i echipa plecar`, sun`
Angelique. Impresarul ei \i atr`sese aten]ia asupra articolului.
Lara \i explic` despre microfoane [i despre telefonul lui Tyler
din acea diminea]`.
– Nu mai e nici o speran]` acum.
– Te \mpaci cu gândul `sta?
– Nu.
– Atunci sun`-l.
– Cred c` am s` a[tept pân` când Simon va afla cine a plan-
tat microfoanele.
– Eu cred c` ar trebui s`-l suni acum.
Dup` ce \nchiser`, Lara r`mase cu ochii pe telefon. Trebuia
s` se \ntoarc` la birou. Se gândi din nou, avea timp s` dea un
telefon scurt.
Form` num`rul de la Neptune Cruise Lines, iar când
centralista r`spunse, ea ceru biroul lui Tyler.
– Biroul domnului Thorne.
– A[ vrea s` vorbesc cu Tyler, v` rog.
– Domnul Thorne este \ntr-o [edin]`. Vre]i s` l`sa]i un mesaj?
– Aaa... am s` sun mai târziu, mul]umesc. |nchise telefonul.
Se gândi s` o sune pe Claire sau pe Dillon [i s` le spun`
despre microfoane. Cu siguran]` aveau s`-i spun` lui Tyler. Dar
informa]ia avea s` \nsemne ceva pentru el?
154 PAMELA MACALUSO

De[i s`rise peste masa de prânz, n-avea chef nici de cin`.


N-avea chef nici s` lucreze pe computer. La televizor nu era
nimic ce ar fi dorit s` vad`.
Când sun` telefonul, se sim]i u[urat` – i se oferea posibili-
tatea s` fac` ceva. R`spunse [i fu surprins` s`-l aud` pe Neil.
– Ce mai faci, Lara?
– Bine.
– E[ti sigur`? Ai plecat cam pe nea[teptate.
Se gândi o clip` c` poate l-a rugat Tyler s-o sune, ca s` se
asigure c` era bine, dar apoi alung` gândul.
– Ce face Claire?
– E bine.
– {i Dillon?
– {i el e bine.
– Salut`-i te rog din partea mea.
– Sigur. Ai vrea s` [tii ce face Tyler?
– Am vorbit cu el azi-diminea]`.
Neil continu` de parc` n-o auzise.
– Arat` ca naiba.
Era tentat` s`-i spun` lui Neil c` cineva le ascultase
conversa]iile, dar se r`zgândi.
– |mi pare r`u.
– |]i pare destul de r`u ca s` te \ntorci aici?
– Am putea vorbi despre altceva?
– Doar dac` insi[ti.
– Insist.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 155

Neil \ntr` \n biroul lui Tyler.


– {i ea e la fel de nefericit` ca [i tine.
– Cine?
– Lara.
– Nu vreau s` vorbesc despre Lara.
– Bine, nu vorbi, ascult` doar. Neil \ncepu s` mearg` \nainte
[i \napoi prin fa]a biroului lui Tyler. N-am s` pretind c` [tiu ce
s-a \ntâmplat \ntre voi, dar nu-mi vine s` cred c` renun]i f`r` s`
lup]i.
Tyler se rezem` de sp`tar, urm`rindu-l cu privirea pe Neil.
– Neil, ajunge.
– Vrei s` stau lini[tit [i s` v` las s` face]i cea mai mare gre[eal`
a vie]ii voastre?
Tyler \i \ntinse ziarul.
Când Neil termin` de citit, Tyler spuse:
– Cred c` ai primit r`spuns la multe \ntreb`ri. Acum, dac` nu
te superi, am de lucru.
– Te iube[te, Tyler. {i tu o iube[ti.
– Adev`rat.
– Atunci de ce nu te urci \n avion s` o aduci \napoi?
– Neil, nu e chiar atât de simplu.
– Este chiar foarte simplu.

La dou` zile dup` descoperirea microfoanelor, telefonul sun`


pe biroul Larei la serviciu. Ridic` receptorul.
– Numele Ben Dennison \]i spune ceva?
– Simon?
– Da, eu sunt. |mi pare r`u c` nu m-am prezentat. Ce spui?
156 PAMELA MACALUSO

– Da, \l cunosc pe Ben Dennison. Lucra la filmul mamei mele


\n Florida \ncearc` s` devin` scriitor [i a \ncercat s` afle povestea
copil`riei mele pentru a-l ajuta s` se lanseze \n cariera de scri-
itor.
– Se pare c` scrie cartea f`r` cooperarea ta.
– Cum l-ai g`sit?
– A pl`tit o cuno[tin]` de-a lui care lucreaz` la aeroport. Din
fericire bugetul meu este mai mare decât era al lui [i tipul a fost
de un real ajutor.
– {i acum ce se \ntâmpl`?
– |i fac o vizit` domnului Benjamin Dennison, m` l`muresc
cât a aflat urm`rindu-]i convorbirile, apoi hot`r`sc dac` deschid
sau nu ac]iune pentru spionaj. Ai de gând s` depui plângere?
– Nu, mi-ar face prea mult` publicitate [i eu vreau s` dau
totul uit`rii [i s`-mi v`d de via]a mea. Ce mai r`m`sese din via]a
ei, de când \l p`r`sise pe Tyler.

Telefonul sun`, dar Lara l`s` robotul s` r`spund`, iar u[a de


la intrarea blocului era p`zit` de doi gardieni angaja]i de
Angelique pentru a ]ine reporterii la distan]`.
Dar când \l auzi pe Tyler \[i ap`s` palma pe inim` ca s`-i
potoleasc` b`t`ile nebune[ti.
– Lara, sunt Tyler. {tiu c` e[ti acas`, altfel n-ai avea dul`ii la
u[`...
Lara smulse receptorul din furc`. Cum [tia de gardieni?
– Tyler, unde e[ti?
– Aproape de a ajunge din nou pe prima pagin` a nenoroci-
tului de ziar [i poate [i la televiziune.
Vocea lui era furioas`, dar nu p`rea sup`rat pe ea.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 157

– Unde e[ti?
– |ntr-o ma[in` \nchiriat`, \n parcarea blocului t`u. Dul`ii de
la u[a ta nu m` las` s` trec. Se pare c` nu sunt pe list`.
– Am s` spun gardienilor s` te lase s` intri, dac` vrei.
– S-o faci.
– M` tem c` nu pot cu reporterii din fa]a u[ii.
– Numai jum`tate din ei sunt \n fa]a u[ii \n acest moment.
– Unde sunt ceilal]i?
– Chiar aici, m` fotografiaz` pe mine \n timp ce vorbesc.
Lara inspir` adânc.
– |mi pare r`u... Toat` mizeria asta e doar din vina mea, dar
n-am f`cut nimic inten]ionat...
– De ce nu vrei s` discut`m dup` ce ajung la tine?
– Bun` idee.
Dup` ce puse telefonul \n furc`, se duse la u[a din fa]`. O
deschise destul de mult ca s` cheme unul dintre gardieni, dar nu
destul de mult ca s` ofere oportunitatea celor ce pândeau s` fac`
fotografii.
– Tyler Thorne e \n drum spre intrare, l`sa]i-l s` treac`.
|nchise u[a [i a[tept` sosirea lui Tyler. Imediat ce b`tu, ea
deschise u[a. El se strecur` repede \n`untru [i \nchise u[a.
|n general, ar`ta bine, dar i se vedea pu]in` \ngrijorare \n ochi.
– De când dureaz` asediul acesta?
– De când a ap`rut a doua poveste \n ziar.
Tyler f`cu un pas [i ea se arunc` la pieptul lui. Sim]i pe p`r
s`rutul lui.
– Mi-a fost dor de tine, Lara.
– {i mie mi-a fost dor de tine. |l strânse cu putere, ca pentru
a se convinge c` era \ntr-adev`r aici.
158 PAMELA MACALUSO

– Tyler, cele dou` articole. Au ap`rut din vina mea. Ben


Dennison mi-a pus microfoane...
– {tiu, mi-a spus Claire.
– Claire?
– A sunat-o mama ta. Spunea c` poate a f`cut gre[eli \n tre-
cut, dar n-avea de gând s` te lase s`-]i strici viitorul.
Lara chicoti.
– |n]eleg c` tu [i mama ta a]i f`cut pace.
– Da, [i cu tata.
– Cred c` e timpul s` facem [i noi la fel.
Lara \l privi \n ochi. |ngrijorarea pe care o v`zuse mai
devreme disp`ruse; doar dragostea se putea citi \n privirea lui.
– Mi-ar pl`cea. |mi pare r`u c` te-am \nvinuit pentru primul
articol. Eram [ocat` [i nu gândeam prea clar. |n plus, \mi venea
greu s` cred c` m` iubeai \ntr-adev`r.
– Dup` tot ce mi-ai spus, ar fi trebuit s`-mi dau seama...
– Nu [i dac` cite[ti gândurile.
– Nu m` pricep s` citesc gândurile. Dar ar fi trebuit s` fiu
mult mai obiectiv \n judecarea lucrurilor [i...
– Tyler, \n dragoste, totul e complet subiectiv. De aceea a
fost atât de u[or pentru mine s` trag concluzii gre[ite când am
v`zut primul articol. M-am sim]it tr`dat` [i n-am reu[it s` v`d
altfel, , iar tu fiind unicul om c`ruia \i spusesem acele lucruri.
Niciodat` nu mi-a trecut prin cap c` cineva ar risca s`-mi pun`
microfoane.
– Tenta]ia faimei [i a averii pot conduce oamenii s` fac`
lucruri ciudate. |i mângâie p`rul. |mi pare r`u de reac]ia mea la
ce de-al doilea articol [i regret telefonul de alalt`ieri diminea]`.
Nici eu n-am dat dovad` de prea mult` \ncredere. Am ac]ionat
din impuls, la fel ca tine.
TRANDAFIR PRINTRE SPINI 159

– Sper s` putem g`si o cale s` d`m totul uit`rii.


– Cred c` putem? Vâr\ mâna \n buzunarul hainei [i scoase o
cutie mic` de piele. Ridicându-i capacul, o \ntoarse spre ea.
|n`untru era un inel cu diamant cu t`ietur` p`trat` [i cu safire \n
fiecare parte.
– Tyler, este minunat!
– A fost al bunicii mele. Bunicul l-a cump`rat pentru ea la a
patruzeci [i cincea aniversare a c`s`toriei.
– Bunicii care au construit casa?
Da. Bunicul [i bunica Thorne. Scoase inelul din cutie. Nu se
pune problema s` nu se potriveasc`. Singura \ntrebare e dac`
mai vrei s`-l por]i.
– Eu... E[ti sigur c` m` mai vrei?
– Foarte sigur. |n plus, ce este un spin f`r` trandafir?
– Ai avut dreptate. Se potrive[te perfect. Ridicându-se pe vâr-
furi, \l s`rut`. {tii c` reporterii vor pândi toat` ziua, ad`ug` ea.
– Las`-i s` pândeasc`. O s`rut` din nou. Cât crezi c` vor
r`mâne acolo?
Lara ridic` din umeri.
– B`nuiesc c` pân` vei pleca.
– Atunci, au mult de a[teptat. O ridic` \n bra]e. Unde este
dormitorul?

Sfâr[it

giannijollys